You are on page 1of 1

UNIVERZITET U SARAJEVU Elektrotehniki fakultet Odsjek RI PREDMET: Osnove informacionih sistema

!! POPRAVNI !!
1. PARCIJALNI ISPIT ZADACI PITANJA 1.
a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Problem Based Learning sistem je sistem uenja koji se sastoji od sljededih koraka:
Koordinator kursa daje opis problema grupi studenata. Svaki student ita opis problema, a to radi i upravitelj kursa. Studenti na konferencijskom pozivu sa upraviteljem kursa odluuju ko de biti voa grupe, a upravitelj potvruje njihov izbor. Grupa objanjava problem, meusobno i sa upraviteljem kako bi usaglasili terminologiju i otvorena pitanja, zavravajudi sa pravljenjem svog vienja problema. Voa grupe iznosi ovaj problem, a grupa nastavlja da trai rjeenja i objanjenja za problem. Objanjanja se skupljaju od strane voe grupe i dalje ispituju od strane studenata. Objanjenja koja de se dalje pratiti se listaju od strane voe. Grupa identificira ciljeve uenja a studenti pojedinano prave istraivanje. Grupa se sastaje sa upraviteljem kursa da razogaraju o rezultatima. Na kraju, procjenitelj rezultata i upravitelj kursa procjenjuju performanse grupe, a zatim procjenitelj daje eveluaciju grupe.

j)

Nacrtati Activity dijagram ovog sistema sa swim lanes. 2. Kroz navedeni dijagram, objanjavajudi sve stavke, objasniti princip Rapid Application Development-a.
1 8

2 7

NAPOMENE: Svako pitanje se boduje sa 0-5 poena Vrijeme predvieno za odgovore na pitanja je 1 /45 min

Predmetni asistent: Kenan Halilovid,dipl.el.ing., MBA