You are on page 1of 1

Reklamacija

Moje ime je Nedjo arenac, prije nekoliko dana sam sklopio ugovor za pretplatu sa vama na tarifu ,,Optimum 9''. elim da raskinem ugovor jer nisam najbolje razumio vau ponudu. Vai ljudi su doli i kazali mi da sam dobio neku nagradu i prevarili me da potpiem ugovor za pretplatu sa vama. Ja sam stariji ovjek, nisam to ni proitao, slabo vidim. Djeca su mi kasnije tek objasnila o emu se radi. S obzirom da imam jo dvije pretplate nisam u mogunosti da plaam i treu. U ugovoru pie da ako je ugovor sklopljen van vae poslovnice mogu da ga raskinem u roku od 15 dana. elim povrat uloenih sredstava, tj. 19 konvertibilnih maraka, a vama vraam telefon i sve to je dolo uz njega i izmiriu potronju koju sam napravio. Sredstva mi moete uplatiti na sledei raun: 555-010-81414609-52 .

Podnosioc reklamacije: __________________