You are on page 1of 20

Review in H.E.

1. Glands na kumokontrol sa paglaki ng katawan at pag-unlad ng pag-iisip. A. adrenal glands B. pituitary glands C. sweat glands D. salivary glands 2. Ang edad kung kalian karaniwang nagaganap ang pagdadalaga/pagbibinata. A. 10-18 B. 13-18 C. 12-16 D. 9-16 3. Ang ibang tawag sa gulung-gulungan na karaniwang senyales ng pagbibinata. A. adams apple B. throat C. cerebral cortex D. menstruation

4. Karaniwang tawag sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata. A. infant stage B. puberty period C. adulthood D. middle age 5. Ang paghahanapbuhay upang matustusan ang pangangailangan ng mga anak ay tungkulin ng _______. A. lolo at lola B. anak C. tiyo D. ama 6. Tawag sa isang plano ng pamamaraan, karaniwang nakasulat, para sa isang ipinanukalang mga layunin. A. listahan B. talatakdaan C. takdang-aralin D. notebook

7. Ang tawag sa pamilya kung saan lahat ng kasapi ng pamilya tulad ng lolo, tiyahin at tiyo ay nagsasama sa isang bubong. A. extended family B. nuclear family C. mag-anak D. tahanan 8. Bakit kailangan iayos ang tahanan? A. Para magandahan ang mga bisitang darating. B. Upang maginhawa ang pagkilos ng pamilya. C. Upang hindi papasukin ng magnanakaw. D. Para maging maayos ang kabuhayan.

9. Paano mapadali ang gawain sa tahanan? A. magtulungan B. magsipag-alisan C. magluto D. magkasayahan 10. Alin dito ang pangunahing tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang? A. Igalang ang ama at ina. B. Maghanapbuhay para sa kanila. C. Paghuhugas ng pinagkainan. D. Pagluluto ng masasarp na pagkain.

11. Ano ang dapat tandaan para makamit ang kapayapaan sa tahanan ? A. respeto B. Ingitan C. sumpaan D. tampuhan 12. Ang pagwawalis, pag-aayos ng higaan at pagtatapon ng basura ay dapat gawin _________. A. panlingguhan B. araw-araw C. pambuwanan D. minsan sa isang taon 13. Saan dapat ilagay ang mga malalaking muwebles tulad ng sofa? A. sa store room B. naayon sa dingding C. sa gitna D. sa tabi ng pinto

14. Kulay ng damit na dapat sa mga morena. A. cream B. purple C. berde D. dilaw 15. Sa anong uri ng pangangatawan nababagay ang mga maliliit na disenyo? A. malalaki B. balingkinitan C. matataas D. payat 16. Ang burda ng damit at disenyong nakapinta ay dapat plantsahin sa ___________. A. kabaligtaran B. itaas C. harapan D. laylayan

17. Alin dito ang DAPAT gawin para sa mga matatanda sa tahanan. A. Maglaan ng panahon na sila ay makausap at makwentuhan. B. Itago ang mga rado at telebisyon. C. Huwag silang kausapin. D. Huwag silang palabasin. 18. Anu-anong mga pagkain ang dapat para sa mga nakatatanda? A. junkfoods B. malalambot at madaling matunaw C. mga gawa sa gatas lang D. kahit ano

19. Upang mabuo ang isang kaiga-igayang tahanan, nararapat na ang bawat kasapi ay ___________. A. mag-awayan B. magkausap C. magkalabuan D. magka-isa 20. Alin dito ang dapat gawin sa mga tirang pagkain ng mga maysakit? A. Ubusin para hindi ito masayang. B. Tipunin at ilagay sa basurahan. C. Ipakain sa mga bisitang darating. D. Ipamahagi sa mag-anak.

21. Ito ang nagsisilbing unang paaralan. A. tahanan B. unibersidad C. simbahan D. shopping mall 22. Ang pagwawalis, pagdidilig ng halaman at pagliligpit ng pinagkainan ay tungkulin ng ___________. A. ama B. mga magulang C. mga anak D. bunso 23. Ang tinatawag na ilaw ng tahanan. A. ate B. ina C. ama D. anak

24. Maaaring ipatong sa ibabaw ng puson kung nakakaramdam ng pananakit bunga ng pagreregla. A. pasador B. napkin C. prutas D. hot bag

25. Sa pagpaplantsa ano ang dapat unahin? A. Malalaki at makakapal B. Malalambot at tuyo C. maliliit at maninipis D. makulay at may burda

Tama O Mali

1. Ang Vitamin C ay nagpapabilis ng pagtuyo ng mga sugat. 2. Magsuot ng magagarang terno pag nasa bahay.

3. Ang pantaloon ay unang pinaplantsa sa bulsa at baywang. 4. Alisin kaagad ang mantas sa damit habang ito ay sariwa pa.

5. Ang paggalang sa mga magulang ay nagpapakita ng pagmamahal sa kanila. 6. Kainin dapat at ubusin ang mga tira nang pamilyang maysakit.

7. Ang mga magulang ay may tungkuling magmamahal, mag-unawa at dumamay sa mga anak sa lahat ng oras.

8. Ang pagpapatingin ng regular sa doctor ay makakbuti sa ating kalusugan. 9. Ako, bilang anak ay may tungkuling magmamatigas ng aking ulo at mainggit sa mga bagong gamit ng mga kapatid.

10. Ang mga pagkakamali ng mga matatanda ay dapat gawing katatawanan. 11. Ang mga diesenyong patayo ay nababagay sa mga may mga mabibilog na pangangatawan.

12. Ang paglilinis ng alulod at pagtatagpi ng butas ng bubong ay gawain ng mga ama. 13. Nagkakaroon ng pagbabago hindi lamang sa pisikal kundi pati damdamin at pag-iisip sa panahon ng puberty.

14. Ang pagreregla ay isang karamdaman na dumarating minsan sa mga lalaki sa isang buwan.
15. Sa pagpaplantsa dapat unahin ang malalaki at makakapal na damit.

16. Ang pangangasiwa ng tahanan ay tungkulin ng mga anak. 17. Naging mas madali ang buhay ng isang kabataan sa panahon ng mga pagbabagong nagaganap. 18. Ang tuyong-tuyo na damit ay dinidiligan upang mapadali ang pag-unat sa mga lukot.

19. Mas nauunang tumatangkad at bumibigat ang mga kababaihan kesa sa mga kalalakihan. 20. Dapat masikip na damit ang susuotin pag matutulog na.

21. Dapat i-hanger o tiklupin ang mga espesyal na damit na bihirang sinusuot.

22. Timplahin dapat ang init ng plantsa ayon sa uri ng telang paplantsahin. 23. Dapat unang plantsahin ang mga panyo habang mainit na mainit ang plantsa.

24. Home for the Aged ang tawag sa institusyong nangangalaga sa mga matatanda. 25. Ang pagkakaisa ay nagsisilbing bigkis ng pamilya.

Prepared by: