You are on page 1of 206

vybral ELF

Vechny typy motor

ELF EXCELLIUM LDX 5W-40 Optimln vkon a maximln ochrana v nejpsnjch podmnkch Vechny typy jzdy ELF EVOLUTION SXR 5W-40
Optimln vkon

ACEA A3 / B3 / B4

ACEA A3 / B3 / B4

Vechny typy jzdy

Vechny typy zehovch motor

ELF EVOLUTION SXR 5W-30 spora paliva, ochrana motoru a ohled na ivotn prosted Vechny typy jzdy ELF COMPETITION ST 10W-40 ELF TURBO DIESEL 10W-40 Dal maziva schvlen spolenost RENAULT pro normln pouit

ACEA A5 / B5

Vechny typy motor

ACEA A3 / B3 / B4 ACEA B3 / B4

5 a 6rychlostn pevodovka

TRANSELF TRX 75W-80

API GL5

RENAULT doporuuje homologovan maziva ELF. Pro doplnn a vmnu oleje Vm doporuujeme pouvat pvodn oleje. Navtivte svj servis RENAULT nebo strnky www.lubrifiants.elf.com.

Vtejte na palub Vaeho novho vozu RENAULT


Tento nvod k pouit a drb sdruuje informace, kter Vm umon: dobe poznat V vz znaky RENAULT a optimlnm zpsobem pln vyut vech technickch zlepen, ktermi je vybaven, doshnout optimlnho provoznho vkonu prostm, avak pesnm dodrovnm pokyn pro drbu, bez plin ztrty asu elit drobnm problmm, kter nevyaduj zsah odbornka. as strven tenm tohoto nvodu Vm bohat vynahrad informace, kter v nm naleznete, a technick novinky, kter dky nmu objevte. Pokud Vm i po peten nvodu nebudou nkter body jasn, pro techniky na prodejn st bude potenm poskytnout Vm jakkoli dal informace, kter budete potebovat.

Abychom Vm ten tohoto nvodu usnadnili, uvdme nsledujc symbol:

Pro oznaen rizika, nebezpe nebo bezpenostnho pravidla.

Popis model, kter jsou uvedeny v tomto nvodu, byl vypracovn na zklad technickch charakteristik znmch v dob sepsn tohoto dokumentu. Nvod sdruuje soubor vybaven (sriovch nebo volitelnch), kter pro tyto modely existuj. Jejich ptomnost ve vozidle zvis na verzi, vybranch volitelnch doplcch a zemi prodeje. Stejn tak mohou bt v tomto dokumentu popsna nkter vybaven, kter by se mla objevit v prbhu nsledujcho roku. astnou cestu za volantem Vaeho vozu RENAULT.

Reprodukce nebo peklad tohoto dokumentu i jeho sti jsou bez psemnho souhlasu spolenosti RENAULT FR, 92100 Billancourt 2004, zakzny.

0.01

Strun pehled
Tlak v pneumatikch ............................................................................................. 0.04 Sezen sedadel a sedadla idie ............................................................... 1.18 1.31 Dtsk zdrn systmy ............................................................................. 1.32 1.43 Svteln kontrolky ..................................................................................... 1.48 1.58 Zvukov a svteln signalizace .................................................................. 1.62 1.65 Zpsob jzdy pi zbhu ............................................................................ 2.02 2.21 Topen a klimatizace .................................................................................. 3.02 3.12 Oteven kapoty ...................................................................................................... 4.02 Hladiny kapalin (motorovho oleje, ostikovac kapaliny atd.) .................. 4.03 4.11 Rezervn kolo ............................................................................................. 5.02 5.05 Praktick rady (vmna rovek, pojistek, odstrann poruch, funkn poruchy) ........................................................................................ 5.02 5.36

0.02

H
Kapitoly

Seznamte se se svm vozidlem Zpsob jzdy Vae pohodl drba

...........................................................

1 2 3 4 5 6 7

...................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................................

Praktick rady

................................................................................................

Technick charakteristiky Abecedn rejstk

.......................................................................

..........................................................................................

0.03

Tlaky v pneumatikch (v hektopascalech nebo barech zastudena)


Rozmry pneumatik (pvodnch) Rozmry kol Pedn Zadn Rezervn kolo
3,4 3,7 3,7 3,8 4,2 4,2 195/65R 16 C 205/65 R 16 C 215/65 R 16C 195/75 R 16C

6 J 16 3,1 3,4 3,4 3,8 4,2 4,2

Bezpenost pneumatik a instalace etz Pejdte na odstavec Pneumatiky v kapitole 5, v n naleznete informace o podmnkch drby a pro nkter verze i informace o podmnkch instalace snhovch etz.

0.04

Kapitola 1: Seznamte se se svm vozidlem


Kle, dlkov ovldn a dvojit zamykn ......................................................................................... 1.02 1.05 Dvee .................................................................................................................................................. 1.06 1.13 Alarm proti odcizen ............................................................................................................................. 1.14 - 1.15 Systm blokace startovn ............................................................................................................................... 1.16 Pedn sedadla ................................................................................................................................................ 1.17 Oprky hlavy ................................................................................................................................................... 1.18 Zptn zrctka ................................................................................................................................................ 1.19 Bezpenostn psy .................................................................................................... 1.20 - 1.21 - 1.28 - 1.29 - 1.31 Doplkov zdrn prostedky k pednm bezpenostnm psm ....................................................... 1.22 1.27 Pedpnae pednch bezpenostnch ps ............................................................................................. 1.22 - 1.23 Airbag ................................................................................................................................................. 1.22 1.27 Doplkov zdrn prostedky k zadnm bezpenostnm psm ..................................................................... 1.30 Bezpenost dt ................................................................................................................................... 1.32 1.43 Msto idie ......................................................................................................................................... 1.44 1.47 Pstrojov deska ................................................................................................................................. 1.48 1.55 Palubn pota ................................................................................................................................... 1.56 1.58 Hodiny ............................................................................................................................................................ 1.59 Strae a ostikovae ....................................................................................................................................... 1.60 Vnj osvtlen a signalizace ................................................................................................................ 1.61 - 1.62 Elektrick sezen vky svtelnch kuel ..................................................................................................... 1.63 Zvukov a svteln vstran zazen ............................................................................................................. 1.64 Palivov ndr ....................................................................................................................................... 1.65 - 1.66
1.01

KLE

1 Radiofrekvenn dlkov ovldn, kl ke spnac skce, dvem a uzvru palivov ndre.

2 Kl ke spnac skce, dvem a uzvru palivov ndre.


Zodpovdnost idie Nikdy neopoutjte Vae vozidlo s klem ve startovacm spnai a dttem (nebo zvetem) uvnit, protoe by to mohlo spustit motor nebo uvst do chodu elektrick zazen, nap. ovldn oken, co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm.

1.02

RADIOFREKVENN DLKOV OVLDN


Zamknut a odemknut dve
Piblin na jednu vteinu stisknte dlkov ovldn (kontrolka 2 se rozsvt) pro zamknut (strana B) nebo odemknut (strana A). Zamknut je signalizovno dvma bliknutmi nouzovch svtel a bonch blika. Poznmka: Podle typu vozidla, pokud jsou nkter dvee (bon nebo zavazadlovho prostoru) patn zaveny nebo zstanou oteveny, k blikn nouzovch svtel nedojde. Odemknut je signalizovno jednm bliknutm nouzovch svtel a bonch blika.

A B 1

Dlkov ovldn 1 zajiuje zamknut nebo odemknut dve. Je napjeno bateri, kterou je teba vymnit, pokud kontrolka baterie 2 nadle nesvt (pejdte na odstavec Dlkov ovldn: baterie).

1.03

DLKOV OVLDN (pokraovn)


Dosah dlkovho ovldn
Li se podle prosted: dejte tedy pozor na manipulaci s dlkovm ovldnm, pi kter by mohlo dojt k nechtnmu zamknut nebo odemknut dve! Poznmka: U nkterch vozidel, pokud nejsou piblin do 30 sekund od odemknut oteveny dn dvee, se dvee automaticky opt zamknou.

Ruen
V zvislosti na blzkm okol (vnj instalace nebo pstroj, kter pouv stejnou frekvenci jako dlkov ovldn) me bt funkce dlkovho ovldn ruena.

V ppad ztrty, nebo pokud si budete pt dal sadu kl (nebo dlkov ovldn), se obrate vhradn na svho zstupce RENAULTU. V ppad vmny dlkovho ovldn je nezbytn pijet s Vam vozem a vemi kli k Vaemu zstupci RENAULTU, aby byly spolen inicializovny. K jednomu vozidlu nelze pout vce ne tyi dlkov ovldn. Zajistte, aby baterie byly vdy v dobrm stavu, jejich ivotnost je piblin dva roky. Postup vmny bateri: viz odstavec dlkov ovldn zamykn: baterie v kapitole 5.

1.04

DVOJIT ZAMYKN

Dvojit zamykn otevratelnch st (pro nkter zem) Umouje zamknout otevrateln sti, a zabrnit tak oteven dve vnitnmi rukojemi (napklad pi rozbit skla a nslednm pokusu o oteven dve zevnit).

Pro aktivaci dvojitho zamykn stisknte dvakrt dlkov ovldn na stran pro zamknut A. Zamknut je signalizovno pti bliknutmi nouzovch svtel. Zvltnost: Dvojit zamknut nen umonno, pokud jsou rozsvcena nouzov nebo obrysov svtla vozidla.

Nikdy nepouvejte dvojit zamknut dve, pokud nkdo zstv uvnit vozidla!

1.05

ELEKTRICK OVLDN DVE ZEVNIT

Zevnit pomoc ovldn 1

elektrickho

Umouje souasn ovldn zmk dve. Provete zamknut stisknutm spnae na obrzku na protilehl stran.

Pokud se rozhodnete jet se zamenmi dvemi, je nutno si uvdomit, e to znesnadn pstup zchran do vozu v ppad nouze.

Poznmka: u pednch dve neme bt zamknut provedeno, pokud jsou oteven.


1.06

PEDN DVEE
Zvukov signalizace
3 1 4 2
Pi oteven jednch z pednch dve kdy je vypnuto zapalovn - se ozve zvukov signl, abyste byli uvdomni, e zstala rozsvcena svtla (nebezpe vybit akumultoru).

Oteven dve zvenku


Odemknte klem zmek dve idie 2, pop. u vozidel, kter jm jsou vybavena, pouijte dlkov ovldn. Thnte pku 1 smrem k sob a otevete dvee.

Oteven zevnit
Pohybujte pkou 4.

Zaven zevnit
Thnte za dvee a do automatickho zapadnut. Poznmka: u pednch dve neme bt zamknut provedeno, pokud jsou oteven.

Zaven zvenku
Zatlate dvee a do automatickho zapadnut. Zamknte zmek 2 klem, nebo pouijte dlkov ovldn.

Run zamknut
Pi zavench dvech zamknte dvee stisknutm tlatka 3. Z bezpenostnch dvod mohou bt oteven a zaven provdna pouze pi stojcm vozidle.

1.07

POSUVN BON DVEE


2

3 4

Oteven dve zvenku


Odemknte klem zmek pednch dve, pop. pouijte dlkov ovldn u vozidel, kter jm jsou vybavena. Thnte pku 1 smrem k sob a vysute dvee dozadu.

Oteven zevnit
Thnte pku 3 smrem dozadu a otevete posuvn dvee a do blokovac polohy.

Zaven zevnit Zaven zvenku


Vysute dvee k pedn sti vozidla, piem drte rukou rukoje 1 a do plnho zaven. Zmek zamknte klem, pop. pouijte dlkov ovldn. Thnte rukoje 2 smrem dopedu.

Run zamknut
Aktivujte ovlada 4.

1.08

BON POSUVN DVEE (pokraovn)


Doporuen tkajc se posuvnch bonch dve Oteven nebo zaven dve mus bt jako u vech otevratelnch st vozidla doprovzeno dodrenm opaten spojench s touto manipulac: - Zkontrolujte, zda pi manipulaci neme bt ohroena dn osoba, st tla, zve nebo pedmt. - Pi manipulaci s dvemi pouvejte vhradn a vlun vnitn a vnj rukoje. - Manipulujte s dvemi opatrn, a to pi otevrn i zavrn. - Upozornn: Pokud vozidlo stoj na svahu, opatrn otevete dvee dokon a do blokovac polohy. - Vdy se ujistte, e jsou posuvn dvee zcela zaveny, pokad kdy bude vozidlo v pohybu.

Bezpenost dt
Pro zamezen oteven bonch posuvnch dve zevnit otote roubem 5 o tvrt otky doprava (pomoc nstroje typu plochho roubovku) a zkontrolujte zevnit, zda jsou dvee dobe zaveny.

1.09

KDLOV ZADN DVEE

1 2

Oteven dve zvenku


Odemknte dvee klem, pop. u vozidel, kter jm jsou vybavena, pouijte dlkov ovldn. Thnte pku 1 smrem k sob a otevete dvee. Stlate pku 2 a otevete druh dvee. V ppad stn na doln stran vozovky, kdy jsou dvee zavazadlovho prostoru oteveny, mohou bt zadn svtla zakryta. Vai ptomnost muste ostatnm astnkm silninho provozu signalizovat pomoc vstranho trojhelnku nebo jinch zazen pedepsanch vyhlkou.

1.10

KDLOV ZADN DVEE (pokraovn)

Maximln oteven dve


Pro kad dvee stisknte pku 1, m uvolnte thlo dve 2. Dvee otevete a nadoraz.

Zaven zvenku
Uvete dvee do tm zaven polohy a pibouchnte je.

Dvee nejsou zadrovny proti psoben vtru.

V zjmu sv bezpenosti dbejte na to, aby byly vechny dvee Vaeho vozidla zcela uzaveny, kdy vyjdte.

1.11

KDLOV ZADN DVEE (pokraovn)

4 3

Oteven zevnit
Zvednte pku 3 a otevete dvee. Pohnte pkou 4 a otevete druh dvee.

Zaven zevnit
Zavete dvee, kter maj pku 4, a pot druh dvee.

V zjmu sv bezpenosti dbejte na to, aby byly vechny dvee Vaeho vozidla zcela uzaveny, kdy vyjdte.

1.12

VKLOPN ZADN DVEE

Vklopn zadn dvee se zamykaj a odemykaj zrove s bonmi. Oteven Stisknte tlatko 1 a zvednte vklopn zadn dvee.

Zaven
Sklopte vklopn zadn dvee, piem si v prvn fzi pomozte vnitn rukojet 2. Kdy se vklopn zadn dvee dostanou do rovn ramen, puste rukoje 2 a zatlate zvenku na dvee.

1.13

ALARM PROTI VNIKNUT


Zajiuje ochranu vozidla prostednictvm nsledujcch funkc: - objemov ochrana vhradn pedn sti vnitnho prostoru vozu ultrazvukovm polem, - obvodov ochrana vnitnho prostoru vozidla, - obvodov ochrana nkladovho prostoru a kapoty motoru, - ochrana v ppad pokusu o sputn motoru pomoc nesprvnho startovacho kle, - ochrana v ppad odpojen napjen houkaky.

Ped kadou aktivac funkce alarmu


Zkontrolujte, zda: - jsou okna a dvee sprvn zaveny, - se uvnit vozidla nenachzej osoby, zvata nebo pedmty, kter by mohly pohybem spustit alarm. Jinak by bylo nezbytn doasn zablokovat objemovou ochranu pejdte na odstavec Zablokovn objemov ochrany .

Zablokovn objemov ochrany (napklad v ppad, kdy ve vozidle zstv pohybliv pedmt nebo zve). Dlouze stisknte stranu dlkovho ovldn pro zamknut 1, ppnut houkaky potvrd zablokovn. Zablokovn zstv aktivovno i po dalch stisknutch strany dlkovho ovldn pro zamknut 1. Zablokovn je zrueno po kadm odemknut dve.

1.14

ALARM PROTI VNIKNUT (pokraovn)


Aktivace funkce alarmu
Provd se zamknutm dve pomoc dlkovho ovldn. Aktivace je signalizovna dvma bliknutmi nouzovch svtel Jakmile je funkce alarmu aktivovna, vede jakkoliv detekce ke sputn houkaky alarmu a blikn nouzovch svtel po dobu piblin 25 sekund. Piblin po 5 sekundch, pokud detekce trv, se systm piblin na 25 sekund znovu spust, co se opakuje piblin 13 minut. Ochrana nen dle zajitna a do ptho odemknut a zamknut dve.

Dezaktivace funkce alarmu


Alarm, i kdy je sputn, se vypne: - pi odemknut dve pomoc dlkovho ovldn, - pi zapnut zapalovn vozidla. Tato dezaktivace je signalizovna jednm bliknutm nouzovch svtel.

Absence blikn nouzovch svtel pi aktivaci alarmu indikuje, e nkter dvee nebo kapota motoru jsou oteveny nebo patn zaveny zkontrolujte. Pokud toto nen pinou, obrate se na zstupce RENAULTU.

Absence bliknut nouzovch svtel pi dezaktivaci funkce alarmu indikuje, e byl alarm bhem Va neptomnosti sputn.

Oteven dve pomoc kle alarm nevypne. Ten mus bt vypnut radiofrekvennm dlkovm ovldnm nebo zapnutm zapalovn klem k vozidlu.

1.15

SYSTM BLOKACE STARTOVN


Princip funkce
Vozidlo je automaticky chrnno nkolik sekund po vytaen kle ze startovacho spnae. Pokud nen vozidlem rozpoznn kd kle startovacho spnae, kontrolka 1 neustle blik a motor nelze spustit. Kontrolka funkce systmu Po zapnut zapalovn se piblin na ti vteiny trvale rozsvt kontrolka 1, kter pot zhasne. Vozidlo rozpoznalo kd. Mete spustit motor. Znemouje sputn motoru vozidla vem osobm, kter nemaj k dispozici kdovan kl k vozu. Kontrolka ochrany vozidla Nkolik sekund po vypnut zapalovn stle blik kontrolka 1. Kontrolka pro indikaci poruchy funkce systmu Pokud kontrolka 1 po zapnut zapalovn stle blik nebo zstane spojit rozsvcena, indikuje to funkn poruchu systmu. V kadm ppad se obrate vhradn na zstupce RENAULTU, kter je jedin schopen odstranit poruchu systmu blokace startovn. V ppad poruchy kdovanho kle startovacho spnae pouijte druh kl (dodan s vozidlem). Pokud jej nemte k dispozici, obrate se vhradn na zstupce RENAULTU, kter jedin je schopen odstranit poruchu systmu blokace startovn.

Jakkoliv zsah nebo prava na systmu blokace startovn (dic jednotky, kabele atd.) mohou bt nebezpen. Mus bt proto provdny kvalifikovanmi pracovnky st RENAULT.

Vozidlo bude chrnno po vytaen kle ze startovacho spnae.

1.16

PEDN SEDADLA
3

5 1 2 6

Pro posunut dozadu

dopedu nebo

Vyhvn sedadel
Stisknte spna 5. Na spnai se zobraz kontrolka. funkn

Nadzvednte ty 2. Nastavte polohu sedadla a ty povolte. Ujistte se, e je sedadlo sprvn zajitno. Sezen vky sedku Zvednte pku 1. Puste ji, kdy je sedk v poadovan poloze. Poznmka: pi zvedn nesete na sedadle. Pro sklonn opradla Pohybujte pkou 6.

Pedn loketn oprky 4 Pro sezen sedadla idie v rovni beder: Otote stavcm kolekem 3.

Aby nebyla snena innost bezpenostnch ps, doporuujeme Vm nesklnt opradla sedadel pli dozadu. Dohldnte na sprvn zajitn opradel sedadel. Na podlaze (na mst ped idiem) nesmj bt uloeny dn pedmty. Pi prudkm brzdn by se mohly dostat pod pedly, a zabrnit tak jejich pouit.

1.17

PEDN OPRKA HLAVY


Pro jej zptnou instalaci Zavete tye do pouzder. Spuste oprku hlavy dol a do jejho pipnut.

Pro jej zvednut nebo sputn Thnte oprku hlavy smrem k sob a zrove ji posouvejte. Odstrann oprky Uvete oprku hlavy do horn polohy, nadzvednte jazek 1 a nsledn oprku hlavy zvedejte a do jejho vytaen.

Protoe je oprka hlavy bezpenostnm prvkem, dohldnte na jej ptomnost a sprvn umstn. Aby byla vzdlenost mezi Va hlavou a oprkou hlavy minimln, mus se horn st oprky hlavy nachzet co nejble temeni hlavy.

1.18

ZPTN ZRCTKA

4 2 3

3 1

A B C

Vnitn zptn zrctko


Vnitn zptn zrctko je nastaviteln. Abyste pi jzd v noci nebyli oslnni svtlomety vozidla jedoucho za Vmi, sklopte pku 1.

Vnj zptn zrctka


Run mete zrctkem 2 otet. Zrctko 3 je pipevnno napevno.

Vnj zptn zrctka s elektrickm ovldnm


Pi zapnutm zapalovn pohybujte ovladaem 5: - v poloze A pro sezen levho zptnho zrctka, - v poloze C pro sezen pravho zptnho zrctka, piem B je neaktivn poloha. Zrctko 3 je pipevnno napevno. Odmrazovn zptnch zrctek Odmrazovn zrctek 4 je provdno spolen s odmrazovnm zadnho okna.

Zrctka 2 a 4 slou jako klasick zptn zrctka. Zrctko 3 umouje pro Vai bezpenost bon pohled dozadu: objekty v nm se zdaj bt dl, ne jsou ve skutenosti.

1.19

BEZPENOSTN PSY
Pro zajitn Va bezpenosti pouvejte pi vech jzdch bezpenostn psy. Navc je Va povinnost dodrovat pedpisy platn v zemi, v n se prv nachzte. Ped jzdou provete: - nejdve sezen msta idie, - nsledn sezen bezpenostnho psu, abyste zajistili optimln ochranu.

Sezen msta idie


Pohodln se usate v sedadle (pedtm si sundejte kabt nebo bundu atd.). To je zkladnm pedpokladem pro sprvnou polohu zad. Seite polohu sedadla vzhledem k pedlm. Sedadlo mus bt posunuto co nejvc dozadu pi zachovn plnho selpnut spojkovho pedlu. Opradlo mus bt sezeno tak, aby pae zstaly mrn pokreny. Seite polohu oprky hlavy. Pro maximln zajitn Va bezpenosti mus bt horn okraj oprky hlavy umstn v rovni temene hlavy. Seite vku sedku. Toto sezen umon optimalizovat V zorn hel. Seite polohu volantu.

Sezen bezpenostnch ps
Dobe se opete o opradlo. Ramenn ps 1 mus vst co nejble doln sti krku, avak nesm se o ni oprat. Kyeln ps 2 mus naplocho spovat na stehnech proti pnvi. Bezpenostn ps mus co nejtsnji pilhat k tlu. Poznmka: vyhnte se pli silnm odvm, vloenm pedmtm apod.

Nesprvn sezen bezpenostn psy mohou bt pinou zrann v ppad nehody. Psy mus pout i thotn eny. V takovm ppad dohldnte, aby kyeln ps nevyvjel pli velk tlak na bicho, ani by vak byla vytvoena dodaten vle.

1.20

PEDN BEZPENOSTN PSY


Zajitn (pokraovn) Pokud je ps zcela zablokovn: - pomalu, ale siln zathnte za ps, abyste jej vythli piblin o 3 cm, - nsledn nechte ps samoinn navinout, - znovu ps odvite, - pokud problm petrvv, obrate se na svho zstupce RENAULTU.
4 6 5 6
15192

Odemykn
Stisknte tlatko 5 pouzdra 6, ps bude navinut navjeem. Pro usnadnn tohoto konu vete zpadku.

Sezen vky bezpenostnho psu


Pro zvolen vky sezen psu pouijte tlatko 3 takovm zpsobem, aby byl kyeln ps 1 veden, jak bylo popsno dve: - pro sputn psu stisknte ovldn 3 a zrove thnte ps dol, - pro zvednut psu zcela stlate tlatko 3 a nsledn ps zvednte do poadovan vky. Jakmile je sezen provedeno, zkontrolujte sprvn zajitn.

Zajitn
Odvite ps pomalu a bez rz a zajistte pipnut zpadky 4 do pouzdra 6 (zkontrolujte zajitn tahem za zpadku 4). Pokud se ps ped pipnutm zablokuje, vrate vt kus psu zpt a znovu jej odvite.

1.21

DOPLKOV PROSTEDKY K PEDNM BEZPENOSTNM PSM


Jsou tvoeny: s pedpnai pednch bezpenostnch ps,
s omezovaem sly, s elnmi

Po nehod nechte zkontrolovat celou sestavu zdrnch prostedk.

airbagy spolujezdce.

idie

Tyto systmy jsou ureny pro oddlen nebo spolen psoben v ppad elnch, bonch nebo zadnch nraz. Podle intenzity nrazu mohou nastat ti ppady: - ochranu zajist samotn bezpenostn ps, - spust se pedpna, aby byla upravena poloha a vle psu, - v ppad velmi silnch nraz se spolen spust a omezova sly.

Jakkoliv zsah na celm systmu (pedpna, airbag, dicch jednotek a kabele) nebo optovn pouit na jinm vozidle, i stejnm, je psn zakzno.

Aby se zabrnilo jakmukoliv nhodnmu sputn, pi nm by mohlo dojt ke kodm, mohou na pedpnach a airbazch provdt zsahy pouze kvalifikovan pracovnci st RENAULT. Kontrola elektrickch charakteristik rozncovae me bt provdna pouze speciln vykolenmi pracovnky za pouit vhodnho materilu. Ped odstavenm vozidla do rotu se obrate na svho zstupce RENAULTU, aby byl odstrann vyvje nebo vyvjee plynu pedpna a airbag.

Pedpnae bezpenostnch ps
Systm je aktivn a po uplynut nkolikasekundov prodlevy po zapnut zapalovn vozidla. V ppad silnho elnho, bonho nebo zadnho nrazu sthne okamit pst 1 sponu bezpenostnho psu, m ps pilehne k tlu, a tm se zv jeho innost.

1.22

DOPLKOV PROSTEDKY K PEDNM BEZPENOSTNM PSM (pokraovn)


Omezova sly
Pi urit rovni intenzity elnho nrazu se tento mechanismus deformuje, aby na nosnou mru omezil tlak bezpenostnho psu na tlo.

Airbag idie a spolujezdce


Me bt instalovn na pednch mstech na stran idie a spolujezdce. Ptomnost tohoto vybaven je vyznaena oznaenm Airbag na volantu a pstrojov desce a etiketou v doln sti pednho skla. Kad systm airbagu se skld: - z nafukovacho vaku a vyvjee plynu, kter jsou instalovny na volantu u idie a v palubn desce u spolujezdce, - ze spolen dic jednotky, ve kter je integrovn detektor nrazu a zen systmu, kter ovld elektrick rozncova vyvjee plynu, - ze samostatn kontrolky pstrojov desce. Airbag spolujezdce ochrauje pednho nebo pedn spolujezdce (podle toho, zda je na pednm mst instalovno sedadlo, nebo lavice).
1.23

na

DOPLKOV PROSTEDKY K PEDNM BEZPENOSTNM PSM (pokraovn)


2
Provozn zvady Pi zapnut zapalovn se kontrolka 2 na pstrojov desce rozsvt a po nkolika sekundch zhasne. Pokud se kontrolka pi zapnut zapalovn nerozsvt nebo se rozsvt pi bcm motoru, signalizuje poruchu systmu. Co nejdve se obrate na svho zstupce RENAULTU. Jakkoli prodlen by mohlo vst ke ztrt innosti systmu.
25033

Funkce Tento systm je aktivovn pouze po zapnut zapalovn (kl ve startovacm spnai v poloze pro chod M). Pi silnm nrazu elnho typu se vak nebo vaky rychle nafouknou, a tak umon ztlumit nraz hlavy a hrudnku idie na volant a spolujezdce na palubn desku, potom se ihned po nrazu vyfouknou, aby nebyly pekkou v oputn vozidla.

Systm airbagu je zaloen na pyrotechnickm principu, co vysvtluje vyvinut tepla a uvolnn koue pi jeho sputn (nejedn se o pznak potku poru) - rovn dojde k detonanmu hluku. Pi nafouknut airbagu, kter mus bt okamit, me dojt k lehkm zhojitelnm zrannm na povrchu pokoky.

1.24

DOPLKOV PROSTEDKY K PEDNM BEZPENOSTNM PSM (pokraovn)


3 4
Upozornn tkajc se airbagu idie Neprovdjte dn pravy na volantu ani na jeho vnitnm modulu. Zakryt vaku volantu je zakzno. Neupevujte k modulu dn pedmty (sponky, logo, hodiny, drk telefonu apod.). Demont volantu je zakzna (nevztahuje se na kvalifikovan pracovnky st RENAULT). Pi zen nesete pli blzko volantu: zaujmte pozici s mrn pokrenmi paemi (viz odstavec sezen sedadla idie v kapitole 1). Tm zskte dostaten prostor pro sprvn nafouknut a inek vaku. elem vech nsledujcch upozornn je zabrnit pekkm v nafouknut airbagu a pedejt tkm zrannm zpsobenm vymrtnm pi jeho oteven. Upozornn tkajc se airbagu spolujezdce: umstn 3 Na palubn desku v oblasti airbagu nelepte ani neupevujte dn pedmty (sponky, logo, hodiny, drk telefonu apod.). Neumsujte ani do odkldacho prostoru pedmty, kter by svm objemem mohly do n zasahovat 4. Nevkldejte nic mezi palubn desku a spolujezdce (zve, detnk, hl, balky apod.). Nepokldejte nohy na palubn desku nebo sedadlo, protoe by pi takovch polohch mohlo dojt k vnm zrannm. Obecn udrujte veker sti tla (kolena, ruce, hlavu atd.) v dostaten vzdlenosti od palubn desky. POKUD JE VOZIDLO VYBAVENO AIRBAGEM SPOLUJEZDCE, JE ZAKZNO INSTALOVAT DTSKOU SEDAKU NA SEDADLO SPOLUJEZDCE ZDY KE SMRU JZDY.

1.25

BON ZDRN ZAZEN


Bon airbagy
Mohou bt instalovny na pednch sedadlech. Nafouknou se na boku sedadel (na stran dve), aby byly osoby sedc ve vozidle chrnny v ppad silnho bonho nrazu. Na tuto funkci Vs upozoruje oznaen na bon stran sedadla. Upozornn tkajc se bonho airbagu Instalace potahu: sedadla vybaven airbagem vyaduj potahy specifick pro Vae vozidlo. Obrate se na svho zstupce RENAULTU, abyste zjistili, zda jsou tyto potahy v prodejn RENAULT k dispozici. Pouit jakchkoliv jinch potah (nebo potah specifickch pro jin vozidlo) by mohlo negativn ovlivnit funkci tchto airbag a snit Vai bezpenost. Neumsujte dn psluenstv, pedmt, nebo dokonce zve mezi opradlo, dvee a vnitn obloen. Opradlo tak nezakrvejte obleenm, psluenstvm apod. To by mohlo negativn ovlivnit funkci airbagu nebo vst ke zrannm pi jeho nafouknut. Jakkoliv demont nebo prava sedadla a vnitnch obloen je zakzna (nevztahuje se na kvalifikovan pracovnky st RENAULT). Oznaen na elnm skle a/nebo na stran sedadla Vm pipomn ptomnost doplkovch zdrnch systm (airbag, pedpna atd.) ve vnitnm prostoru vozidla.

Clonov airbagy
Jedn se o airbag, kterm jsou vybaveny ob horn strany vozidla. Nafoukne se podl pednch a zadnch bonch oken, aby byly v ppad silnho bonho nrazu chrnny osoby sedc ve vozidle.

Otvory na opradlech (na stran ke dvem) odpovdaj zn aktivace airbagu: je zakzno do nich umisovat pedmty.

1.26

DOPLKOV ZDRN ZAZEN


elem vech nsledujcch upozornn je zabrnit pekkm v nafouknut airbagu a pedejt tkm zrannm zpsobenm vymrtnm pi jeho oteven.

Airbag je uren pro doplnn ochrannho inku bezpenostnho psu, airbag a bezpenostn ps tak tvo neoddliteln prvky jednoho ochrannho systmu. Je tedy nezbytn stle pouvat bezpenostn ps, jeho nepouit by v ppad nehody vystavilo osoby jedouc ve vozidle nebezpe tkch zrann a rovn by zhorilo lehk a zhojiteln zrann na povrchu pokoky, kter jsou s nafouknutm airbagu spojena. Ke sputn pedpna nebo airbag v ppad pevrcen nebo zadnho, i velmi silnho, nedojde ve vech ppadech. Nrazy spodn sti vozidla, jako prudk njezdy na chodnk, dry ve vozovce, kameny atd., mohou vyvolat sputn tchto systm. Jakkoliv zsah nebo prava na celm systmu airbag (dic jednotky, kabele atd.) jsou psn zakzny (nevztahuje se na kvalifikovan pracovnky st RENAULT). Aby byla zachovna sprvn funkce a zabrnilo se jakmukoliv nhodnmu sputn, mohou na systmu airbag provdt zsahy pouze kvalifikovan pracovnci st RENAULT. Z bezpenostnch dvod nechte zkontrolovat systm airbag, pokud u vozidla dojde k nehod, odcizen nebo pokusu o odcizen. Pi zapjen nebo prodeji vozidla informujte novho uivatele o tchto podmnkch, piem mu pedejte tento nvod k pouit a drb. Ped odstavenm vozidla do rotu se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU, aby byl eliminovn vyvje nebo vyvjee plynu.

1.27

ZADN BEZPENOSTN PSY

2 3 4 4

Bon zadn bezpenostn psy


- V prvn ad vzadu pouvejte povinn bezpenostn psy 1. - V posledn ad vzadu pouvejte tak povinn bezpenostn psy 2. Zpsob pouit Ped kadm pouitm bonch zadnch ps zkontrolujte u kadho zvl, e je pevn zpadka 3 zaklapnuta v ernm pouzde 4. Zajitn a odjitn se provd stejnm zpsobem jako u pednch bezpenostnch ps. Pstup k zadn ad Pro usnadnn pstupu k posledn ad sedadel uvolnte ps druh ady jeho vysazenm z pouzdra 4. Uvolnnou st psu vlote do sponky umstn na pevn sti popruhu. Nezapomete ps znovu zablokovat, pokud je msto obsazeno spolujezdcem.

1.28

ZADN BEZPENOSTN PSY (pokraovn)

Stedn psy
Pomalu odvite bezpenostn ps a zapnte zpadku do pouzdra 5.

Pro zajitn innosti bezpenostnch ps zkontrolujte sprvn zajitn lavice. Pejdte na odstavec Zadn lavice kapitoly 3.

1.29

DOPLKOV PROSTEDKY K ZADNM BEZPENOSTNM PSM


Bon zadn bezpenostn psy jsou vybaveny: s pedpnai integrovanmi v navjei, s omezovai sly. Tato dv zazen jsou urena pro oddlen nebo spolen psoben v ppad elnho nrazu. Podle intenzity nrazu mohou nastat dva ppady: - ochranu zajist samotn bezpenostn ps, - spust se pedpna, aby byla vymezena vle psu.

Pedpnae bonch bezpenostnch ps

zadnch

Systm je aktivovn nkolik sekund po zapnut zapalovn vozidla. Pi silnm elnm, bonm nebo zadnm nrazu pst okamit sthne sponu bezpenostnho psu, pop. navje. Navje pitiskne ps k tlu, a zv tak jeho innost.

Omezova sly
Pi urit rovni intenzity elnho nrazu se tento mechanismus spust, aby na nosnou mru omezil tlak bezpenostnho psu na tlo.

1.30

BEZPENOSTN PSY
Nsledujc informace se tkaj pednch a zadnch bezpenostnch ps vozidla.

Na prvcch zdrnho systmu instalovanch pi vrob nesm bt provdny dn pravy: na bezpenostnch psech a sedadlech ani na jejich upevnnch. Ve zvltnch ppadech (nap. instalace dtsk sedaky) se obrate na svho zstupce RENAULTU.

Nepouvejte pedmty, kter by mohly vytvoit na psech vli (nap. kolky na prdlo, spony atd.), protoe pli voln nasazen ps by v ppad nehody mohl zpsobit vn zrann. Ramenn ps nikdy nepodvlkejte pod pa ani za zdy. Nepouvejte stejn ps pro vce ne jednu osobu a nikdy neupoutvejte svm psem miminko nebo dt sedc na kln. Ps nesm bt pekroucen. V ppad vn nehody nechte psy, jejich funkce byla pi nehod inn, vymnit. Stejn tak nechte ps vymnit, pokud vykazuje znmky snen funknosti. Pi ukldn zadn lavice zpt na msto dohldnte na sprvn umstn bezpenostnho psu tak, aby mohl bt sprvn pouit. Pokud bude teba, upravte bhem jzdy polohu a napt psu.

1.31

BEZPENOST DT
Pro miminka a dti je pedepsno pouit zdrnho zazen. V Evrop mus bt dti mlad 10 let(1) pipoutny homologovanm zazenm, kter je upraveno vzhledem k vze a vce dtte. Za sprvn pouit tchto zazen je odpovdn idi. Zazen schvlen po lednu 1992 poskytuj vy rove bezpenosti ne ta, kter byla schvlena ped tmto datem. Doporuuje se tedy vybrat zazen, kter bylo schvleno podle evropsk normy ECE 44. Takov zazen jsou povinn oznaena oranovou etiketou s psmenem E, za kterm nsleduje slo (zem, ve kter byla schvlena) a rok schvlen. Uvdomte si, e nraz pi rychlosti 50 km/h pedstavuje pd z vky 10 metr. Jinak eeno, neupoutn dtte znamen tot, jako kdybyste jej nechali hrt si na balkn bez zbradl ve tetm pate! Na nsledujcch stranch jsou uvedeny tabulky s jednotlivmi typy dtskch sedaek, kter lze v souladu s evropskmi pedpisy instalovat na jednotliv sedadla ve vozidle. Ped instalac dtsk sedaky na pedn msto (pokud je instalace povolena) Pokud je sedadlo spolujezdce nleit vybaveno, provete nsledujc sezen: - posute sedadlo spolujezdce maximln dozadu, - narovnejte opradlo do co mon nejsvislej polohy, - maximln zvednte sedk, - posute oprku hlavy na maximum nahoru, - umstte vkov nastaven bezpenostnho psu do doln polohy. Sedaku vhodnou pro Vae dt a doporuenou pro Vae vozidlo vyberte podle pruky Zazen pro bezpenost dt, kter je k dispozici v prodejn sti RENAULT.

Miminka a dti nesmj bt v dnm ppad peveny na kln osob jedoucch ve vozidle. V ppad elnho nrazu pi rychlosti 50 km/h se dt o hmotnosti 30 kg stv jednotunovou stelou. Nebudete schopni jej udret, ani kdy budete upoutni. Rovn je obzvlt nebezpen upoutat Vae dt bezpenostnm psem, kdy Vm sed na kolenou. Nikdy nepouvejte jeden bezpenostn ps pro upoutn dvou osob souasn.

(1) Bezpodmnen dodrujte zkony, kter jsou platn v zemi, ve kter se nachzte. Mohou se liit od zde uvedench indikac.
1.32

BEZPENOST DT (pokraovn)
Msta pizpsoben pro instalaci dtskch sedaek Vk dtte (hmotnost dtte) Verze furgon S AIRBAGEM SPOLUJEZDCE Msto stednho pednho spolujezdce (2) Od narozen do zhruba 9 msc (vha ni ne 13 kg) Od 9 msc do zhruba 3 let (vha od 9 do 18 kg) Od 3 let do zhruba 12 let (1) (vha od 15 do 36 kg)
X UF UF

BEZ AIRBAGU SPOLUJEZDCE Msto pednho stednho spolujezdce


X UF UF

Pedn msto bonho spolujezdce (2)


X UF UF

Msto pednho bonho spolujezdce


U U U

X : Msto nezpsobil pro instalaci dtsk sedaky tto vkov tdy. U : Msto zpsobil pro instalaci dtsk sedaky upevnn bezpenostnm psem a schvlen pro tuto vkovou tdu jako univerzln, zkontrolujte instalaci. UF : Msto pro instalaci dtsk sedaky upevnn bezpenostnm psem a schvlen pro tuto vkovou tdu jako univerzln vhradn elem ke smru jzdy, zkontrolujte instalaci.

(1) Dt od vky 1,5 m nebo hmotnosti 36 kg me bt stejn jako dospl upoutno bezpenostnm psem pmo k sedadlu.

(2) NEBEZPE OHROEN IVOTA NEBO VNHO ZRANN: NA TOTO MSTO NIKDY NEINSTALUJTE DTSKOU SEDAKU ZDY KE SMRU JZDY.

1.33

BEZPENOST DT (pokraovn)
Msta pizpsoben pro instalaci dtskch sedaek Vk dtte (hmotnost dtte) Verze Combi S AIRBAGEM SPOLUJEZDCE Msto stednho Msto bonho Bon zadn Stedn zadn Bon zadn Stedn zadn pednho msta pednho msto msta msto spolujezdce 2. ady spolujezdce 2. ady 3. ady 3. ady (2) (2)
X X X X X X U U U U-I U-I U X X X X I X

Od narozen do zhruba 9 msc (vha ni ne 13 kg) Od 9 msc do zhruba 3 let (vha od 9 do 18 kg) Od 3 let do zhruba 12 let (1) (vha od 15 do 36 kg)

X : Msto nezpsobil pro instalaci dtsk sedaky tto vkov tdy. U : Msto zpsobil pro instalaci dtsk sedaky upevnn bezpenostnm psem a schvlen pro tuto vkovou tdu jako univerzln, zkontrolujte instalaci. I : Msto vybaven chyty pro upevnn sedaky tto vkov tdy prostednictvm zpadek Isofix, schvleny jsou pouze sedaky RENAULT.

(1) Dt od vky 1,5 m nebo hmotnosti 36 kg me bt stejn jako dospl upoutno bezpenostnm psem pmo k sedadlu.

(2) NEBEZPE OHROEN IVOTA NEBO VNHO ZRANN: NA TOTO MSTO NIKDY NEINSTALUJTE DTSKOU SEDAKU ZDY KE SMRU JZDY.

1.34

BEZPENOST DT (pokraovn)
Msta pizpsoben pro instalaci dtskch sedaek Vk dtte (hmotnost dtte) Verze Combi BEZ AIRBAGU SPOLUJEZDCE Msto stednho Msto bonho Bon zadn Stedn zadn Bon zadn Stedn zadn pednho msta pednho msto msta msto spolujezdce 2. ady spolujezdce 2. ady 3. ady 3. ady (2) (2)
X X X U U X U U U U-I U-I U X X X X I X

Od narozen do zhruba 9 msc (vha ni ne 13 kg) Od 9 msc do zhruba 3 let (vha od 9 do 18 kg) Od 3 let do zhruba 12 let (1) (vha od 15 do 36 kg)

X : Msto nezpsobil pro instalaci dtsk sedaky tto vkov tdy. U : Msto zpsobil pro instalaci dtsk sedaky upevnn bezpenostnm psem a schvlen pro tuto vkovou tdu jako univerzln, zkontrolujte instalaci. I : Msto vybaven chyty pro upevnn sedaky tto vkov tdy prostednictvm zpadek Isofix, schvleny jsou pouze sedaky RENAULT.

(1) Dt od vky 1,5 m nebo hmotnosti 36 kg me bt stejn jako dospl upoutno bezpenostnm psem pmo k sedadlu. (2) Na toto msto me bt instalovna pouze dtsk sedaka uren pro umstn zdy ke smru jzdy.

1.35

BEZPENOST DT (pokraovn)
Msta pizpsoben pro instalaci dtskch sedaek Vk dtte (hmotnost dtte) Verze bus S AIRBAGEM SPOLUJEZDCE Msto pednho spolujezdce (3)
X X X

Zadn bon msta 2. ady (2)


U U U

Zadn stedn msta 2. ady (2)


U-I U-I U

Zadn bon msta 3. ady (2)


X X X

Zadn stedn msta 3. ady (2)


X I X

Od narozen do zhruba 9 msc (vha ni ne 13 kg) Od 9 msc do zhruba 3 let (vha od 9 do 18 kg) Od 3 let do zhruba 12 let (1) (vha od 15 do 36 kg)

X : Msto nezpsobil pro instalaci dtsk sedaky tto vkov tdy. U : Msto zpsobil pro instalaci dtsk sedaky upevnn bezpenostnm psem a schvlen pro tuto vkovou tdu jako univerzln, zkontrolujte instalaci. I : Msto vybaven chyty pro upevnn sedaky tto vkov tdy prostednictvm zpadek Isofix, schvleny jsou pouze sedaky RENAULT.

(1) Dt od vky 1,5 m nebo hmotnosti 36 kg me bt stejn jako dospl upoutno bezpenostnm psem pmo k sedadlu. (2) Pro umstn opradla dtsk sedaky k opradlu sedadla seite podle poteby vku oprky hlavy, nebo oprku hlavy pln odstrate.

(3) NEBEZPE OHROEN IVOTA NEBO VNHO ZRANN: NA TOTO MSTO NIKDY NEINSTALUJTE DTSKOU SEDAKU ZDY KE SMRU JZDY.

1.36

BEZPENOST DT (pokraovn)
Msta pizpsoben pro instalaci dtskch sedaek Vk dtte (hmotnost dtte) Verze bus BEZ AIRBAGU SPOLUJEZDCE Msto pednho spolujezdce (2)
U U X

Zadn bon msta 2. ady (3)


U U U

Zadn stedn msta 2. ady (3)


U-I U-I U

Zadn bon msta 3. ady (3)


X X X

Zadn stedn msta 3. ady (3)


X I X

Od narozen do zhruba 9 msc (vha ni ne 13 kg) Od 9 msc do zhruba 3 let (vha od 9 do 18 kg) Od 3 let do zhruba 12 let (1) (vha od 15 do 36 kg)

X : Msto nezpsobil pro instalaci dtsk sedaky tto vkov tdy. U : Msto zpsobil pro instalaci dtsk sedaky upevnn bezpenostnm psem a schvlen pro tuto vkovou tdu jako univerzln, zkontrolujte instalaci. I : Msto vybaven chyty pro upevnn sedaky tto vkov tdy prostednictvm zpadek Isofix, schvleny jsou pouze sedaky RENAULT.

(1) Dt od vky 1,5 m nebo hmotnosti 36 kg me bt stejn jako dospl upoutno bezpenostnm psem pmo k sedadlu. (2) Na toto msto me bt instalovna pouze dtsk sedaka uren pro umstn zdy ke smru jzdy. (3) Pro umstn opradla dtsk sedaky k opradlu sedadla seite podle poteby vku oprky hlavy, nebo oprku hlavy pln odstrate.

1.37

BEZPENOST DT (pokraovn)
Sprvn vbr
Bezpenost Vaich dt zvis rovn na Vs. Abyste svmu dtti zajistili maximln ochranu, doporuujeme Vm pout dtsk sedaky nabzen v prodejn sti RENAULTU. Pokud je Vae vozidlo vybaveno systmem Isofix, pouijte pednostn sedaku Isofix (pejdte na kapitolu 1, odstavec Systm upevnn dtskch sedaek Isofix). K dispozici jsou zdrn systmy uzpsoben pro vechny kategorie. Tyto systmy byly zkonstruovny ve spoluprci s vrobci a byly testovny ve vozidlech znaky RENAULT. Porate se se svm zstupcem RENAULTU a podejte jej o pomoc pi instalaci.

Kategorie 0 a 0+ (do 13 kg)


Do vku dvou let je krk dtte velmi kehk. U dtte sedcho ve smru jzdy je v ppad elnho nrazu velmi vysok riziko porann krnch obratl. RENAULT tedy doporuuje polohu zdy ke smru jzdy v obepnajc sedace s opsnm (obrzek 1).

Kategorie 1 (od 9 do 18 kg)


Ve vku od 2 do 4 let nen pnev dostaten tvarovna, aby mohla bt vdy dobe zadrena tbodovm bezpenostnm psem vozidla, a u dtte by v ppad elnho nrazu mohlo dojt ke zrann bicha. Je tedy teba pout sedaky orientovan zdy ke smru jzdy (obrzek 1), obepnajc sedaky (obrzek 2) nebo sedaky s opsnm. Umstte oprku hlavy do horn polohy, abyste mohli sprvn opt dtskou sedaku proti opradlu sedadla.

Aby bylo eliminovno nebezpe ohroen Va bezpenosti, doporuujeme Vm pout psluenstv specifikovan spolenost RENAULT, kter jsou uzpsobena Vaemu vozidlu a na kter se jako jedin vztahuje zruka spolenosti RENAULT.

1.38

BEZPENOST DT (pokraovn)
Sedaka s vkov seiditelnm opradlem a vodtkem psu se doporuuje pro umstn bezpenostnho psu co mon nejble krku, ani by se vak dostal do styku s nm. Umstte oprku hlavy do horn polohy, abyste mohli sprvn opt dtskou sedaku proti opradlu sedadla. V ppad pouit sedaky bez opradla mus bt oprka hlavy sezena podle postavy dtte, horn okraj oprky hlavy se mus nachzet ve stejn vce jako temeno hlavy dtte nikdy se nesm nachzet pod rovn o.

Kategorie 2 (15 a 25 kg) a 3 (22 a 36 kg)


Pro sprvn zadren pnve u dtte do 10 let pednostn pouijte dtsk sedaky, kter mohou bt kombinovny s tbodovmi bezpenostnmi psy. To znamen sedaku (obrzek 3) s vodtky psu, aby byl tbodov bezpenostn ps vozidla veden naplocho po stehnech dtte.

Norma rozdluje zdrn zazen pro dti do 5 kategori: Kategorie 0 : od 0 do 10 kg Kategorie 0+: od 0 do 13 kg Kategorie 1 : od 9 do 18 kg Kategorie 2 : od 15 do 25 kg Kategorie 3 : od 22 do 36 kg

1.39

BEZPENOST DT (pokraovn)
4 5

VSTRAHA
Je zakzno instalovat dtskou sedaku zdy ke smru jzdy na sedadlo pednho spolujezdce, pokud je vozidlo vybaveno airbagem na stran pednho spolujezdce. V ppad sputn airbagu by hrozila vn zrann. Tyto instrukce Vm pipomn ttek 4 (na palubn desce) a ttky 5 (pod slunen clonou na stran spolujezdce).

1.40

BEZPENOST DT (pokraovn)
BEZPENOST DT Na prvcch systmu instalovanho pi vrob - na bezpenostnch psech a sedadlech a ani na jejich upevnnch nesm bt provdny dn pravy. Postupujte pesn podle instrukc uvedench v montnm nvodu vrobce zdrnho zazen. Vyhnte se pli silnm odvm a nevkldejte pedmty mezi dt a jeho zdrn zazen. Bezpenostn ps vozidla mus bt sprvn napnut, aby co nejlpe spojil dtskou sedaku s vozidlem. Pravideln kontrolujte napnut psu. Nikdy nepodvlkejte ramenn ps pod pa ani za zdy. Opsn sedaky nebo bezpenostn psy mus bt sprvn napnuty a co nejlpe sezeny podle postavy dtte. Nikdy nedovolte svmu dtti bhem jzdy stt nebo kleet na sedace. Kontrolujte, zda dt bhem jzdy, hlavn pi spnku, zaujm sprvnou polohu. Upevnte sedaku pomoc bezpenostnho psu, i kdy na n nikdo nesed, v ppad nrazu by toti mohlo dojt k jejmu vymrtn na osoby sedc ve vozidle. Po vn nehod nechte zkontrolovat bezpenostn psy nebo upevnn Isofix sedaek a vymte dtsk sedaky. Nikdy nenechvejte ve vozidle dt bez dozoru, i kdyby bylo usazeno v zdrnm prostedku. Aktivujte systm blokovn zadnch dve (pokud je jm vozidlo vybaveno). Dohldnte, aby dt nevystupovalo na stran silninho provozu. Bute svmu dtti pkladem v zapnn bezpenostnho psu.

1.41

BEZPENOST DT (pokraovn)
Systm upevnn sedaek - Isofix dtskch Instalace dtsk sedaky
(pokraovn) Zasute zpadky 3 sedadla do vodtek 2 a siln zatlate na sedaku, abyste ji zajistili na krouky. Vyvinutm pohybu doleva/doprava a dopedu/dozadu zkontrolujte sprvn zajitn sedaky. Siln zatlate na zkladnu, abyste pitlaili oblouk dtsk sedaky proti opradlu sedadla. Jedn se o zazen pro upevnn dtsk sedaky do vozidla. Pehled mst, kter jsou jimi vybavena, naleznete v tabulkch Msta pizpsoben pro instalaci dtsk sedaky na zatku odstavce Bezpenost dt. Tento systm se skld: ze dvou krouk 1 umstnch mezi sedkem a opradlem pro upevnn zkladny dtsk sedaky, z krouku 7 umstnho pod sedkem pro upevnn opradla dtsk sedaky v poloze zdy ke smru jzdy , z krouku 6 umstnho za opradlem pro upevnn opradla dtsk sedaky v poloze elem ke smru jzdy (vhradn na zadnch mstech), podle typu vozidla, ze specifick dtsk sedaky RENAULT vybaven dvma zpadkami 3 , kter se upevn na dvou dolnch kroucch, a popruhem pro upevnn opradla dtsk sedaky.

1 3 2

Instalace dtsk sedaky


Kad ze stednch zadnch mst je vybaveno dvma krouky pro upevnn zkladny dtsk sedaky. Pro instalaci a pouit sedaky si pozorn pette nvod dodan spolu se sedakou. Pipevnte montn vodtka 2 ke kroukm 1, ktermi jsou vybavena zadn stedn msta.

Zkontrolujte, zda v oblasti upevovacch krouku nic nepek instalaci sedaky (nap. trk, hadry, hraky apod.). V dnm ppad nezapomete zapnout bezpenostn ps dtte v sedace.

1.42

BEZPENOST DT (pokraovn)

4 5 5 6 7

Upevnn sedaky
Krouek pro upevnn sedaky v poloze elem ke smru jzdy (vhradn na zadnch mstech): - provlete popruh 4 (dodan se sedakou) mezi dvma tyemi zadn oprky hlavy, - upevnte hek 5 ke krouku 6. Krouek pro upevnn sedaky v poloze zdy ke smru jzdy pouijte popruh 4 dodan se sedakou: - upevnte hek 5 popruhu na krouek 7. Pro toto vozidlo je schvlena specifick sedaka znaky RENAULT. Ohledn nkupu tto sedaky se obrate na svho zstupce RENAULTU. Tyto sedaky mohou bt rovn instalovny v jinch vozidlech pomoc tbodovho bezpenostnho psu.

1.43

MSTO IDIE U LEVOSTRANNHO ZEN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30

29

28

27

26

25 24

23 22

21

20 19

18

1.44

MSTO IDIE U LEVOSTRANNHO ZEN (pokraovn) Ptomnost zazen popsanch dle zvis na verzi a doplkovm vybaven vozidla a rovn na zemi prodeje.
1 lon msto pro popelnk nebo drk na pohrky 2 Bon vtrac otvor 3 Pka pro ovldn: smrovch svtel vnjho osvtlen, pednch mlhovch svtel zadnch mlhovch svtel 4 Pstrojov deska 5 lon prostor pro airbag idie a houkaka 6 Dlkov ovldn autordia 7 Ovldn: stra a ostikova pednho skla a zadnho okna pepnn informac palubnho potae 8 Stedn vtrac otvor 9 Spnae: elektrickho zamykn dve odmrazovn zadnho okna 10 Odkldac prostor nebo navigan systm. 16 Bon vtrac otvor 17 lon msto pro popelnk nebo drk na pohrky 18 Odkldac pihrdky 19 Odkldac pihrdky a lon prostor pro pehrva CD naviganho systmu 20 Odkldac skka 28 Ovldn motoru
odemknut kapoty

11 lon prostor pro: autordio displej autordia ovldn naviganho systmu kontrolograf 12 Ovldn klimatizace

21 Spna nouzovch svtel 22 adic pka 23 Zapalova cigaret 24 Spnac skka

13 Stedn vtrac otvor 25 Odkldac pihrdky 14 Odkldac pihrdky 15 lon prostor spolujezdce
pro airbag

26 Ovldn hloubkovho sezen volantu 27 lon prostor pro: ovldn elektrickho sezen sklonu svtlomet ovldn protiprokluzovho systmu kontrolka funkce pdavnho topen

29 Odkldac pihrdky 30 lon prostor pro pojistky.


1.45

MSTO IDIE U PRAVOSTRANNHO ZEN


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

30

29

28

27

26

25 24 23 22 21

20

19

18

1.46

MSTO IDIE U PRAVOSTRANNHO ZEN (pokraovn) Ptomnost zazen popsanch dle zvis na verzi a doplkovm vybaven vozidla a rovn na zemi prodeje.
1 lon msto pro popelnk nebo drk na pohrky 2 Bon vtrac otvor 3 lon prostor spolujezdce 4 Odkldac pihrdky 5 Stedn vtrac otvor 6 Ovldn klimatizace 7 lon prostor pro: autordio displej autordia ovldn naviganho systmu kontrolograf 8 Odkldac prostor nebo navigan systm 9 Spnae: elektrickho zamykn dve odmrazovn zadnho okna 10 Stedn vtrac otvor.
pro airbag

11 Pka pro ovldn: smrovch svtel vnjho osvtlen pednch mlhovch svtel zadnch mlhovch svtel 12 Pstrojov deska 13 lon prostor pro airbag idie a houkaka 14 Dlkov ovldn autordia 15 Ovldn: stra a ostikova pednho skla a zadnho okna pepnn informac palubnho potae 16 Bon vtrac otvor

21 Ovldn hloubkovho sezen volantu 22 Odkldac pihrdky a lon prostor pro pehrva CD naviganho systmu 23 lon prostor pro: ovldn elektrickho sezen sklonu svtlomet ovldn protiprokluzovho systmu kontrolka funkce pdavnho topen 24 Zapalova cigaret 25 adic pka 26 Spna nouzovch svtel

17 lon msto pro popelnk nebo drk na pohrky 18 Odkldac pihrdky 19 Ovldn motoru
odemknut kapoty

27 Odkldac pihrdky 28 Odkldac skka 29 Odkldac pihrdky 30 lon prostor pro pojistky
1.47

20 Spnac skka

PSTROJOV DESKA
Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.
2 3 4 3

Kontrolka Kontrolka

doporuuje co nejdve navtvit zstupce RENAULTU.

indikuje nezbytnost okamitho zastaven vozidla v souladu s podmnkami silninho provozu. Pokud se na pstrojov desce neobjev dn informace, je teba okamit zastavit v souladu s pedpisy silninho provozu.

1.48

25033

PSTROJOV DESKA (pokraovn) Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.
1
Kontrolka svtel Kontrolka svtel tlumench

2 Otkomr (daj na stupnici 100)

dlkovch

3
Kontrolka zadnch mlhovch svtel Kontrolka pednch mlhovch svtlomet Kontrolka protiblokovacho systmu Rozsvt se pi zapnut zapalovn a bhem 3 sekund zhasne. Pokud se rozsvt bhem jzdy, signalizuje poruchu protiblokovacho systmu. Brzdn je pak zajiovno stejn jako u vozidla bez systmu ABS. Rychle se obrate na svho zstupce RENAULTU. Nepouito

Kontrolka levch smrovch svtel

Kontrolka pravch smrovch svtel

4 Multifunkn displej Zobrazen hladiny oleje Aby byla hodnota sprvn, mus bt mena na vodorovnm povrchu a po delm stn motoru. Pi zapnut zapalovn a piblin 30 sekund: - pokud je hladina v podku, je na displeji zobrazeno Oil ok, Zvltnost: chcete-li zjistit pesn stav hladiny oleje, stisknte na 30 vtein tlatko pro vynulovn poitadla dl ujet drhy.

4 Multifunkn displej (pokraovn) Hladinu indikuj segmenty, kter se zobraz na displeji. Pi klesn hladiny postupn miz a jsou nahrazovny pomlkami. - pokud je hladina na minimln rovni: slovo ok se na displeji nezobraz, pomlky a slovo oil blikaj a a do vypnut zapalovn svt kontrolka SERV. Hladinu oleje je nutn co nejdve doplnit. Poitadlo celkov ujet drhy, (krom vozidla s ukazatelem rychlosti a asu) poitadlo dl ujet drhy, hodiny. daje se zobraz piblin po 30 sekundch po zapnut zapalovn. NEBO Palubn pota Pejdte na kapitolu 1, odstavec Palubn pota.

1.49

PSTROJOV DESKA (pokraovn) Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.
4a 4 4b 6

25033

5
Kontrolka Kontrolka doporuuje co nejdve navtvit zstupce RENAULTU.

indikuje nezbytnost okamitho zastaven vozidla v souladu s podmnkami silninho provozu. Pokud se na pstrojov desce neobjev dn informace, je teba okamit zastavit v souladu s pedpisy silninho provozu.

1.50

PSTROJOV DESKA (pokraovn) Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.
4 Multifunkn displej (pokraovn) 6 Ukazatel rychlosti (v km nebo mlch za hodinu) Zvukov signl pekroen nastaven rychlosti U nkterch typ vozidel se zvukov signl rozezn vdy po 40 vteinch na zhruba 10 vtein, jakmile vozidlo peshne rychlost 120 km/hod. 7
Kontrolka airbagu Rozsvt se po zapnut zapalovn a po nkolika sekundch zhasne. Pokud se kontrolka pi zapnut zapalovn nerozsvt, signalizuje poruchu systmu. Co nejdve se obrate na svho zstupce RENAULTU. Nepouito

Kontrolka pro indikaci zapomenut zajitn bezpenostnho psu

4a Ukazatel hladiny paliva Poet rozsvcench tverek indikuje hladinu paliva. Pokud je hladina na minimu, tvereky jsou zhasnuty a rozsvt se kontrolka vstrahy minimlnho mnostv paliva.

Kontrolka dve

oteven

Nepouito

4b Ukazatel teploty chladic kapaliny V normlnm provozu svt tyi tvereky. Poet rozsvcench tverek zvis na teplot motoru. Vstrahou je, kdy svt pouze ti posledn tvereky.

5 Multifunkn tlatko Postupn stisknut tlatka umouj pepnat daje zobrazen na displeji, provst vynulovn poitadla dl ujet drhy nebo sedit as na hodinch integrovanch v pstrojov desce.

Kontrolka vfukovch plyn U vozidel, kter jsou j vybavena, se rozsvt pi zapnut zapalovn a pot zhasne. Pokud se rozsvt a zstane svtit, kontaktujte co nejdve Vaeho prodejce voz RENAULT. Pokud blik, snite otky motoru, dokud blikn neustane. Co nejdve se obrate na svho zstupce RENAULTU. Pejdte na odstavec Rady pro snen emis, sporu paliva a zpsob jzdy v kapitole 2.

Nepouito
1.51

PSTROJOV DESKA (pokraovn) Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.

8
Kontrolka Kontrolka doporuuje co nejdve navtvit zstupce RENAULTU.

indikuje nezbytnost okamitho zastaven vozidla v souladu s podmnkami silninho provozu. Pokud se na pstrojov desce neobjev dn informace, je teba okamit zastavit v souladu s pedpisy silninho provozu.

1.52

25033

PSTROJOV DESKA (pokraovn) Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.
8
Kontrolka okamitho zastaven STOP Zhasne, jakmile se rozbhne motor. Rozsvt se souasn s jednou z nsledujcch kontrolek, jako jsou:

Kontrolka haven/ kontrolka zvady v elektronickm systmu nebo ptomnosti vody v naftovm filtru Kontrolka haven Pokud se startovac kl nachz v poloze M, mus se rozsvtit indikuje, e jsou havic svky zapnuty. Zhasne, kdy je haven ukoneno a me bt sputn motor. Kontrolka elektronick poruchy nebo ptomnosti vody v naftovm filtru Pokud zstane rozsvcena nebo se rozsvt pi bcm motoru, signalizuje elektrickou i elektronickou poruchu nebo ptomnost vody v naftovm filtru. Co nejdve se obrate na svho zstupce RENAULTU.

Varovn kontrolka vn poruchy vstikovn/Varovn kontrolka peht chladic kapaliny Vstran kontrolka systmu vstikovn Pokud blik bhem jzdy, signalizuje poruchu systmu vstikovn. Okamit zastavte vozidlo, vypnte zapalovn a obrate se na zstupce RENAULTU. Vstran kontrolka teploty chladic kapaliny Pokud se rozsvt (stabiln svcen) bhem jzdy, signalizuje peht motoru. Zastavte vozidlo a nechte bet motor jednu nebo dv minuty ve volnobhu. Teplota mus klesnout. Pokud neklesne, zastavte motor. Pokejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladic kapaliny. V ppad poteby kontaktujte zstupce RENAULTU.

Kontrolka systmu blokace startovn Zajiuje nkolik funkc. Pejdte na kapitolu 1 Systm blokace startovn. Vstran kontrolka SERVIS Rozsvt se pi zapnut zapalovn a piblin po 3 sekundch zhasne. Me se rozsvtit samostatn nebo spolu s dalmi kontrolkami. Pokud se rozsvt bhem jzdy, indikuje nezbytnou nvtvu u zstupce RENAULTU.

1.53

PSTROJOV DESKA (pokraovn) Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.

10
Kontrolka Kontrolka

8
doporuuje co nejdve navtvit zstupce RENAULTU.

indikuje nezbytnost okamitho zastaven vozidla v souladu s podmnkami silninho provozu. Pokud se na pstrojov desce neobjev dn informace, je teba okamit zastavit v souladu s pedpisy silninho provozu.

1.54

25033

PSTROJOV DESKA (pokraovn) Ptomnost a funkce dle popsanch kontrolek zvis na vybaven vozidla a zemi prodeje.
8
Kontrolka dobjen akumultoru Mus zhasnout, jakmile se motor rozbhne. Pokud se rozsvt bhem jzdy, indikuje pli vysok nebo pli nzk napt elektrickho systmu. Zastavte vozidlo a nechte systm zkontrolovat.

Vstran kontrolka minimln hladiny paliva Zhasne, jakmile se rozbhne motor. Pokud se rozsvt nebo zstane zhasnuta, co nejdve natankujte.

9
Kontrolka tlaku oleje Rozsvt se pi zapnut zapalovn a bhem 3 sekund zhasne. Pokud se rozsvt bhem jzdy, bezpodmnen zastavte a vypnte zapalovn. Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina normln, je pinou nco jinho. Kontaktujte zstupce RENAULTU.

Kontrolka dynamick kontroly jzdy (ESP) a protiprokluzovho systmu Kontrolka se me rozsvtit v nkolika ppadech: pejdte na kapitolu 2, odstavec Dynamick kontrola stability: E.S.P. a Protiprokluzov systm.

10
Kontrolka zataen run brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdovho systmu Pokud se rozsvt pi brzdn, indikuje nzkou hladinu kapaliny v okruzch. Pokraovn v jzd me bt nebezpen, kontaktujte zstupce RENAULTU.

Nepouito

1.55

PALUBN POTA
Tlatko pro zmnu zobrazen 3 Postupnmi stisknutmi tlatka 3 jsou pepnny nsledujc daje: a) poitadlo celkov ujet drhy, b) poitadlo dl ujet drhy, c) spotebovan palivo, d) prmrn spoteba, e) okamit spoteba, f) pedpokldan vzdlenost dojezdu na zbvajc palivo, g) ujet vzdlenost, h) prmrn rychlost. Pejdte na tabulku na nsledujc stran, kter ukazuje pklady zobrazen. Interpretace nkterch hodnot zobrazench po stisknut tlatka pro signalizaci zahjen cesty: Hodnoty prmrn spoteby, dojezdov vzdlenosti a prmrn rychlosti jsou tm stabilnj a smrodatnj, m del je vzdlenost ujet od poslednho stisknut tlatka Top Start. Bhem prvnch kilometr ujetch po stisknut tlatka Top Start mete zjistit: e se dojezdov vzdlenost bhem jzdy zvyuje. To je normln jev, protoe prmrn spoteba se me snit: - kdy je ukonena fze akcelerace, - kdy motor doshne sv provozn teploty (tlatko pro signalizaci zahjen cesty bylo stisknuto pi studenm motoru), - kdy pejdete z mstskho provozu na silnin. Nsledn se prmrn spoteba sn a dojezdov vzdlenost vzroste. e se prmrn spoteba zv, kdy vozidlo stoj a motor b ve volnobnch otkch. To je normln stav, protoe modul registruje palivo spotebovan pi bhu motoru ve volnobnch otkch. Poznmka: vynulovn je provedeno automaticky po pekroen kapacity nkter z pamt.

1 3

Displej 1 Tlatko Top Start a nulovn poitadla denn ujetch kilometr Pro vynulovn poitadla denn ujetch kilometr mus bt zobrazen nastaveno na Poitadlo denn ujetch kilometr.

1.56

PALUBN POTA (pokraovn)


Pklady volby zobrazen opakovanmi stisknutmi tlatka 3
24320

Interpretace zobrazen

a) Poitadlo celkov ujet drhy (krom vozidel s ukazatelem rychlosti a asu)

24321

b) Poitadlo dl ujet drhy

24322

c) Spoteba paliva (v litrech) od poslednho stisknut tlatka Top Start

24323

d) Prmrn spoteba (v l/100 km) od poslednho stisknut tlatka Top Start Hodnota je zobrazena po ujet 400 metr a vychz z ujet vzdlenosti a spotebovanho paliva od poslednho stisknut tlatka pro signalizaci zahjen cesty.

1.57

PALUBN POTA (pokraovn)


Pklady volby zobrazen opakovanmi stisknutmi tlatka 3 Interpretace zobrazen

24324

e) Okamit spoteba (v l/100 km) Hodnota je zobrazena po dosaen rychlosti 25 km/h.

24325

f) Pedpokldan dojezdov vzdlenost se zbvajcm palivem (v km) Tato dojezdov vzdlenost je vypotna na zklad prmrn spoteby od poslednho stisknut tlatka pro signalizaci zahjen cesty. Hodnota je zobrazena po ujet 400 metr.
24326

g) Ujet vzdlenost (v km) od poslednho stisknut tlatka Top Start

24327

h) Prmrn rychlost (v km/h) od poslednho stisknut tlatka pro signalizaci zahjen cesty Hodnota je zobrazena po ujet 400 metr.

1.58

HODINY

Sezen asu na hodinch


Pi zapnut zapalovn je displej 2 pepnut na zobrazen poitadla celkov ujet drhy a hodin, dlouze stisknte tlatko 1 pro zapnut reimu Nastaven asu (blikn hodin) a nsledn tlatko uvolnte: - dlouh stisknut tlatka 1 umouje rychl posuv hodin a minut, - krtk stisknut tlatka 1 umouje sezen minutu po minut.

V ppad peruen elektrickho napjen (odpojen akumultor, peruen napjec kabel apod.) ztrcej hodnoty zobrazen na hodinch smysl. Je teba provst sezen asu na hodinch. V zjmu Va bezpenosti Vm nedoporuujeme provdt sezen asu bhem jzdy.

1.59

STRAE A OSTIKOVAE
Stra a ostikova elnho skla
1 A B C D
Pi zapnutm zapalovn thnte za pku 1 smrem k sob.

Pedn strae
Pi zapnutm zapalovn pohybujte v rovin volantu pkou 1: A Zastaven B Peruovan strn Mezi dvma stracmi cykly se strae na nkolik sekund zastav. C Souvisl pomal strn D Souvisl rychl strn Ped pouitm zadnho strae se ujistte, e dn pedmt nebude brnit pohybu strtka. Pi mrazivm poas zkontrolujte, zda nejsou strtka stra pimrazena ke sklu (nebezpe peht motoru). Dohldnte na dobr stav strtek. Jakmile se jejich innost sn, je teba je vymnit (piblin jednou ron). Pokud vypnete motor ped vypnutm stra (poloha A), zastav se strtka v okamit poloze.

Zadn stra s rytmickm pohonem


Pi zapnutm zapalovn otejte koncem pky 1 a do uveden oznaovac teky 2 proti symbolu.

Zadn stra a ostikova


Pi zapnutm zapalovn otejte koncem pky 1 a do uveden oznaovac teky 2 proti symbolu. Kdy pku uvolnte, vrt se do polohy pro zadn stra.

1.60

VNJ OSVTLEN A SIGNALIZACE


Dlkov svtla
2
Pi pce 1 v poloze pro tlumen svtla ji pemstte smrem k sob. Pokud jsou rozsvcena dlkov svtla, rozsvt se na pstrojov desce pslun kontrolka. Pro nvrat do polohy pro tlumen svtla pku opt pithnte smrem k sob. Zhasnut Uvete pku 1 do poten polohy.

1 1

Obrysov svtla
Otejte koncem pky 1, dokud se neobjev odpovdajc symbol proti znace 2. Pstrojov deska se rozsvt.

Tlumen svtla
Otejte koncem pky 1, dokud se neobjev odpovdajc symbol proti znace 2. Na pstrojov desce se rozsvt pslun kontrolka.

Zvukov signalizace zapomenut zhasnut svtel Pi oteven dve idie a vypnutm motoru se ozve zvukov signl, kter vs upozorn, e zstala rozsvcena svtla (z dvodu prevence vybit akumultoru).

Ped jzdou v noci zkontrolujte stav elektrickch zazen a seite svtlomety (pokud vozidlo nen naloeno obvyklm zpsobem). Pokad dbejte na to, aby svtla nebyla zaclonna (neistota, blto, snh, pevoz pedmt, kter by mohly brnit v projekci svtla atd.).

1.61

VNJ OSVTLEN A SIGNALIZACE (pokraovn)


Zadn mlhov svtla
3 4
Otote stednm kroukem pky 3 a do uveden symbolu proti znace 4. Funkce zvis na zvolen poloze vnjho osvtlen - na pstrojov desce se rozsvt pslun kontrolka. Abyste neobtovali ostatn astnky silninho provozu, nezapomete tato svtla vypnout, nebude-li ji jejich pouit nezbytn. Zhasnut vnjho osvtlen zpsob zhasnut zadnho mlhovho svtla nebo pednch mlhovch svtel (pokud je jimi vozidlo vybaveno).

Pedn mlhov svtla


Otote stednm kroukem pky 3 a do uveden symbolu proti znace 4. Mlhov svtla lze spustit pouze pi zapnutm vnjm osvtlen. Na pstrojov desce se rozsvt pslun kontrolka.

1.62

ELEKTRICK SEZEN VKY SVTELNCH KUEL


Pklady pozic a sezen pomoc ovldn 1 DODVKA Poloha 0: samotn idi nebo spolujezdec na pednm sedadle umstnm nejdl od idie. Poloha 2: samotn idi a naloen zavazadlov prostor. COMBI a BUS Poloha 0: samotn idi.

Poloha 0 nebo 1: idi se spolujezdcem na pednm sedadle umstnm nejdl od idie. Poloha 1: vozidla naloenmi sedadly. se vemi

1
Ovlada 1 umouje upravit vku svtelnch kuel. Otote ovldnm 1, abyste sedili svtlomety podle aktulnho zaten vozidla.

Pro vozidla se vemi obsazenmi sedadly s nebo bez naloenm zavazadlovm prostorem mete zvolit rzn polohy s ohledem na to, abyste neoslepili idie ostatnch vozidel.

Poloha 1 nebo 2: vozidlo se vemi obsazenmi sedadly a naloenm zavazadlovm prostorem. Poloha 2 a 3: samotn idi a naloen vozidlo, kter doshlo maximln povolen hmotnosti.

1.63

ZVUKOV A SVTELN SIGNALIZACE

Houkaka
Stisknte vpl volantu A. Svteln signalizace Pro zapnut svteln vstrahy, i kdy nen pouito osvtlen, zathnte pku 1 smrem k sob.

Signl nebezpe
Stisknte spna 2. Toto zazen zapne vechna tyi smrov svtla najednou. Pouv se pouze v ppad nebezpe, aby byl ostatnm astnkm silninho provozu dn signl: e jste nuceni zastavit na nevhodnm nebo i zakzanm mst, e se nachzte ve zvltnch jzdnch podmnkch.

Smrov svtla
Pohnte pkou 1 v rovin volantu a ve smru, ve kterm budete otet volantem. Pi jzd po dlnici pohyby volantu vtinou nesta pro automatick nvrat pky do poten polohy. Existuje stedn poloha, ve kter muste pku bhem oten volantem dret. Po uvolnn pky se pka automaticky vrt do sv poten polohy.

1.64

PALIVOV NDR
Specifikace paliva Pouvejte kvalitn palivo splujc vechny platn normy pro danou zemi. Vozidla se zehovm motorem Pouvejte vhradn bezolovnat benzin. Oktanov slo (RON) mus odpovdat pokynm uvedenm na ttku umstnm na vnitn stran krytu A. Pejdte na odstavec Charakteristiky motor v kapitole 6. Verze se vzntovm motorem Pouvejte vhradn palivo odpovdajc ttku umstnmu uvnit vklopnho krytu A. Pi tankovn dejte pozor, aby nedolo k nhodnmu vniknut vody. Na zvrnm systmu a jeho obvodu se nesm vyskytovat prach.

2
Uiten objem ndre: piblin 90 litr. U nkterch typ vozidel se kryt A odemkne zrove se dvemi. Pokud ne, pouijte pro odemknut uzvru 1 kl dve. Bhem tankovn pouvejte chyt 2 pro zaven uzvru.

Tankovac uzvr je specifick. Pokud jej budete muset vymnit, ujistte se, e je stejn jako pvodn uzvr. Obrate se na svho zstupce RENAULTU. Nemanipulujte s uzvrem v blzkosti otevenho ohn nebo zdroje tepla. Oblast tankovn nemyjte vysokotlakm isticm zazenm.

Proto tak nepimchvejte do nafty benzin, a to ani v malm mnostv.

1.65

PALIVOV NDR (pokraovn)


Tankovn paliva
Vozidla se zehovm motorem Pouijte vhradn bezolovnat benzin splujc vechny platn normy i specifika dan zem. Oktanov slo (RON) mus odpovdat pokynm uvedenm na ttku umstnm na zadn stran krytu A. Pouit olovnatho benzinu by pokodilo zazen pro odstraovn emis a mohlo by vst ke ztrt zruky. Aby se zabrnilo tankovn olovnatho benzinu, je plnic hrdlo palivov ndre opateno zenm s ventilem, kter umon pout pouze pistoli pro tankovn bezolovnatho benzinu (u benzinovho erpadla). - Vlote pistoli tak, abyste oteveli klapku, a pokraujte a do zaveden pistole na doraz. - Pistoli udrujte v tto poloze po celou dobu tankovn.

Tankovn paliva (pokraovn) Vozidla se zehovm a vzntovm motorem Po prvnm automatickm vypnut na konci tankovn lze provst maximln dv dal sputn, aby byl zachovn expanzn objem.

Trval pach paliva


V ppad, e se objev petrvvajc pach paliva: zastavte vozidlo v souladu s podmnkami silninho provozu a vypnte zapalovn, zapnte nouzov svtla, nechte vystoupit vechny spolujezdce a udrujte je v dostaten vzdlenosti od oblasti silninho provozu, neprovdjte dn zsah ani nespoutjte motor ped prohldkou vozidla kvalifikovanm pracovnkem st RENAULT.

Kad zsah nebo prava na systmu pvodu paliva (dic jednotce, kabeli, palivovm okruhu, vstikovai, ochrannch krytech apod.) jsou psn zakzny vzhledem k monmu ohroen Va bezpenosti (nevztahuje se na kvalifikovan pracovnky st RENAULT).

1.66

Kapitola 2: Zpsob jzdy


(doporuen pro provoz tkajc se hospodrnosti a ivotnho prosted)

Zbh - Startovac spna ................................................................................................................................ 2.02 Sputn a zastaven motoru ........................................................................................................................... 2.03 Zvltnosti vozidel se zehovm motorem .................................................................................................... 2.04 Zvltnosti vozidel se vzntovm motorem ..................................................................................................... 2.05 Posilova zen ............................................................................................................................................... 2.06 Run brzda a adic pka ............................................................................................................................... 2.06 Doporuen tkajc se zen emis, spory paliva a zpsobu jzdy ..................................................... 2.07 2.09 ivotn prosted ............................................................................................................................................. 2.10 Protiblokovac systm: ABS ................................................................................................................... 2.11 - 2.12 Dynamick kontrola stability .......................................................................................................................... 2.13 Protiprokluzov systm ......................................................................................................................... 2.14 - 2.15 Pevodovka Quickshift ........................................................................................................................ 2.16 2.21
2.01

ZBH
s Vozidla se zehovm motorem

STARTOVAC SPNA
Poloha Jzda M Zapalovn je zapnuto: u vozidla se zehovm motorem: jste pipraveni ke sputn motoru. u vozidla se zehovm motorem: probh haven motoru. Poloha Sputn D Pokud se motor nespust, je teba vrtit kl zpt a znovu aktivovat spout. Jakmile se motor rozbhne, uvolnte kl.

Do ujet 1 000 km nepekraujte rychlost 130 km/h pi zaazenm nejvym rychlostnm stupni, ani 3 000 a 3 500 ot/min. Po ujet 1 000 km mete sv vozidlo pouvat bez omezen, plnho vkonu vak doshnete a po ujet 3 000 km. Periodicita prohldek: informace naleznete v servisn knce vozidla.
s Vozidla se vzntovm motorem

Do ujet 1 500 km nepekraujte 2 500 ot/min. Po ujet tohoto potu kilometr mete jezdit rychleji, plnho vkonu vak doshnete a po ujet piblin 6 000 km. Bhem obdob zbhu prudce neakcelerujte, pokud je motor studen, ani motor nenechvejte bet pli rychle. Periodicita prohldek: informace naleznete v servisn knce vozidla.

Poloha Stop a zablokovn zen St Pro zamknut vyjmte kl a otejte volantem a do zamknut zen. Pro odemknut mrn otote klem a volantem. Poloha Psluenstv A Pi vypnutm zapalovn jsou nadle zapnuta ppadn psluenstv (autordio atd.).

2.02

SPUTN A ZASTAVEN MOTORU


Sputn motoru
Vozidla vybaven systmem blokace startovn Pi velmi chladnm poas (teplota ni ne 20C): Abyste usnadnili spoutn motoru, nechte ped sputnm motoru zapalovn nkolik sekund zapnuto. Zkontrolujte, zda nen systm blokace startovn aktivovn. Pejdte na odstavec blokace startovn kapitoly 1. Vstikovn benzinu Aktivujte spout, ani byste selapovali pedl akcelerace. Jakmile se motor spust, kl uvolnte. Vstikovn nafty Otote klem ve spnac skce do polohy jzda M a udrujte jej v tto poloze a do zhasnut kontrolky haven motoru. Uvete kl a do polohy Sputn D, ani byste akcelerovali. Jakmile se motor spust, kl uvolnte.

Vypnut motoru
Pi motoru bcm ve volnobnch otkch otote klem do polohy Stop.

Nikdy neopoutjte Vae vozidlo s klem ve startovacm spnai a dttem (nebo zvetem) uvnit, protoe by to mohlo spustit motor nebo uvst do chodu elektrick zazen, nap. ovldn oken, co by vedlo k nebezpe piven sti tla (krku, pae, ruky apod.). Mohlo by tak dojt k vnm zrannm. Nikdy nevypnejte zapalovn ped plnm zastavenm vozidla - vypnut motoru by uvedlo posilovae brzd, zen apod. a zazen pro pasivn bezpenost, jako jsou airbagy a pedpnae, mimo provoz. Pestaven kle zpsob uzamknut zen.

2.03

ZVLTNOSTI VOZIDEL SE ZEHOVM MOTOREM


Nestandardn provozn podmnky Vaeho vozidla, jako jsou: dlouhodob jzda s rozsvcenou kontrolkou minimln hladiny paliva, pouit olovnatho benzinu, pouit psad do maziv a paliv, kter nebyly schvleny firmou RENAULT, funkn poruchy, jako jsou: vadn zapalovn, pln vyprzdnn ndre nebo odpojen svka, kter se projev vynechvnm zapalovn, rzy bhem jzdy, snen vkonu, vyvolaj peht katalyztoru, sn jeho innost a mohou vst k jeho znien a zpsobit tepeln pokozen na vozidle. Pokud zjistte nkterou z ve uvedench provoznch poruch, nechte Vaeho zstupce RENAULTU co nejrychleji provst potebn opravy. Tmto poruchm pedejdete pravidelnmi prohldkami Vaeho vozu zstupcem RENAULTU, podle interval pedepsanch v Servisn knce.

Problmy pi spoutn motoru


Abyste pedeli pokozen katalyztoru, nepokouejte se nucen spustit motor (pomoc spoute nebo tlaenm i taenm vozidla), ani byste identifikovali a lokalizovali pinu poruchy. V takovm ppad se nadle nepokouejte motor spustit a kontaktujte zstupce RENAULTU.

Nezastavujte vozidlo a nenechvejte bet motor na mstech, kde by se holav materily, jako jsou trva nebo listy, mohly dostat do styku s horkm vfukovm systmem.

2.04

ZVLTNOSTI VOZIDEL SE VZNTOVM MOTOREM


Otky vzntovho motoru Vzntov motory jsou vybaveny vstikovacm zazenm, kter neumon pekroen maximlnch otek motoru pi jakmkoliv zaazenm rychlostnm stupni. pln spotebovn paliva Pokud natankujete po plnm spotebovn paliva a za podmnky, e je akumultor sprvn nabit, mete motor normln spustit. Pokud se vak motor bhem nkolika sekund ani na nkolikt pokus nespust, obrate se na zstupce RENAULTU. Opaten pro zimn obdob Abyste zabrnili poruchm bhem obdob mrazu: zkontrolujte, zda je V akumultor vdy sprvn nabit, dejte pozor, aby hladina nafty v ndri neklesla pli nzko. Pedejdete tak kondenzaci vodn pry a akumulaci kondenztu na dn ndre. Vozidla vybaven ohvaem nafty Toto zazen umouje pouvat naftu bez psad a do 18C nebo v ppad pravidelnho pouvn vozidla na krtk vzdlenosti (pi studenm motoru) a do 5C.

Nezastavujte vozidlo a nenechvejte bet motor na mstech, kde by se holav materily, jako jsou trva nebo listy, mohly dostat do styku s horkm vfukovm systmem.

2.05

ADIC PKA

RUN BRZDA
Uvolnn Pithnte pku mrn nahoru, stisknte tlatko 2 a zatlate pku k podlaze. Dokud nen brzda zcela uvolnna, na pstrojov desce svt erven kontrolka.

POSILOVA ZEN
Pi stn nevytejte volant a na doraz (nebezpe pokozen erpadla posilovae zen).

Pi jzd dejte pozor, aby byla run brzda zcela uvolnna, jinak by hrozilo peht.

Pro zaazen zptnho chodu (stojc vozidlo) Vrate pku do neutrlu a nsledn ji pestavte na zptn chod. Aby bylo mon zaadit zptn chod, je teba zvednout krouek 1 proti rukojeti pky. Po zaazen zptnho chodu se rozsvt svtla zpteky (pi zapnutm zapalovn).

Zataen Tahem pky smrem nahoru. Zkontrolujte, e je vozidlo dobe zablokovno. V zvislosti na sklonu vozovky nebo na zaten vozidla me bt nutn zathnout brzdu o dva zezy vc a zaadit u vozidel s mechanickou pevodovkou rychlostn stupe (jedniku nebo zptn chod) a u vozidel s automatickou pevodovkou pozici P.

Pi jzd ze svahu ani kdykoliv bhem jzdy nevypnejte motor (posilova by nefungoval).

2.06

DOPORUEN PRO SNIOVN KODLIVIN, SPORU PALIVA A ZPSOB JZDY


RENAULT se aktivn podl na snen emis zneiujcch plyn a na sporch energie. Svou konstrukc, vrobnm sezenm a nzkou spotebou V vz znaky RENAULT spluje platn emisn normy. Avak technika nen ve. rovn emis zneiujcch plyn a spoteba paliva u Vaeho vozidla rovn zvisej na Vs. Vnujte proto pozornost drb svho vozidla, jeho pouit a zpsobu jzdy.

drba
Je teba zdraznit, e nedodrovn emisnch norem me mt za nsledek postihy vi majiteli vozidla. Nahrazen soust motoru, systmu pvodu paliva a vfuku soustmi jinmi ne pvodnmi, kter jsou pedepsny vrobcem, me mt negativn vliv na splnn emisnch norem Vaeho vozidla. Nechte u svho zstupce RENAULTU provst sezen a kontroly Vaeho vozidla v souladu s instrukcemi, kter jsou obsaeny v servisn knce. Zstupce RENAULTU je vybaven vemi materilnmi prostedky, co umouje zaruit zachovn pvodnch sezen Vaeho vozidla. Nikdy nezapomete, e emise vfukovch plyn pmo souvisej se spotebou paliva.

Sezen motoru
Zapalovn: Zapalovn nevyaduje dn sezen. Svky: Optimln podmnky spoteby, innosti a vkonu vyaduj pesn dodren specifikac, kter byly stanoveny nam konstruknm oddlenm. V ppad vmny svek pouijte znaky a typy vzduchovch mezer specifikovan pro V motor. Za tmto elem se porate se svm zstupcem RENAULTU. Volnobh: sezen. Nevyaduje dn

Vzduchov a naftov filtr: zanesen vloka sniuje innost. Je teba ji vymnit. Sezen vstikovacho erpadla: erpadlo mus bt sezeno na pedepsan hodnoty.

2.07

DOPORUEN PRO ODSTRAOVN EMIS, SPORU PALIVA A ZPSOB JZDY (pokraovn)


Kontrola vfukovch plyn
Systm kontroly vfukovch plyn umouje detekovat provozn poruchy zazen pro sniovn kodlivin. Tyto poruchy mohou vst k uvolovn kodlivch ltek nebo k mechanickm pokozenm. Tato kontrolka pstrojov desky indikuje ppadn poruchy systmu: Rozsvt se pi zapnut zapalovn a piblin po tech sekundch zhasne. - Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdve svho zstupce RENAULTU. - Pokud blik, sniujte otky motoru, dokud blikn neustane. Co nejdve se obrate na svho zstupce RENAULTU.
Brzdte co nejmn, pi posouzen pekky nebo zatky s pedstihem sta zvednout nohu z pedlu. Vyhbejte se prudkm akceleracm. Pi pechodnch rychlostnch stupnch nevytejte motor do nadmrnch otek. Pouvejte vdy co nejvy rychlostn stupe, ani byste pli zatovali motor. U vozidel s automatickou pevodovkou pednostn pouvejte polohu D. Pi jzd ve svahu doporuujeme nepokouet se za kadou cenu udret rychlost - neakcelerujte vc ne na rovnm ternu, pokud je to mon, snate se udrovat stejnou polohu nohy na pedlu akcelerace. Dvojit selpnut pedlu spojky a pidn plynu ped vypnutm motoru nem u modernch vozidel vznam.

Zpsob jzdy
Spe ne zahvat motor pi stojcm vozidle opatrn jete, dokud motor nedoshne normln provozn teploty. Rychl jzda je drah. Sportovn jzda vychz draze. Radji jezdte plynule.

Nepzniv poas a zaplaven silnice Nejezdte po zaplaven vozovce, pokud hladina vody pesahuje doln okraj rfk.

2.08

DOPORUEN PRO ODSTRAOVN EMIS, SPORU PALIVA A ZPSOB JZDY (pokraovn)


U vozidel vybavench klimatizac me dodaten spoteba pi jzd v mstskm provozu doshnout 2 litr na 100 km: vypnte tedy systm, pokud jej nadle nebudete potebovat. U benzinov stanice se vyhnte tankovn po okraj, pedejdete tak peteen. Nenechvejte dlouhodob vozidle przdn sten nosi. na

Pi peprav objemnch pedmt radji pouijte pvs.

Doporuen vozidla

pro

pouvn

Elektrick energie je tak druh pohonn hmoty. Proto vypnejte vechna elektrick zazen, pokud nen nutn, aby byla v chodu. Svtla vak ponechte rozsvcena, dokud to svteln podmnky vyaduj. Snate se radji pouvat ventilaci. Jzda s otevenmi okny pi rychlosti 100 km/h m za nsledek zven spoteby paliva o 4 %.

Pi jzd s karavanem pouvejte schvlen deflektor - nezapomete jej sedit. Vyhnte se peruovanm jzdm (na krtk vzdlenosti s dlouhmi zastvkami), motor by pak nikdy nedoshl optimln teploty. Snate se sv jzdy kombinovat.

Pneumatiky
Pinou zven spoteby paliva me bt: nedostaten tlak, pouit nedoporuench pneumatik.

2.09

IVOTN PROSTED
Aby bylo chrnno ivotn prosted, je Vae vozidlo opateno lakem a brzdovmi destikami, kter neobsahuj olovo ani kadmium. Pispjte tak Vy k ochran ivotnho prosted! Nevyhazujte spolu s bnm domcm odpadem opotebovan dly a dly vymnn pi bn drb (nap. akumultor, baterie, olejov filtr, vzduchov filtr apod.) a plechovky od oleje (przdn nebo s pouitm olejem). Ukldejte tento odpad na vyhrazen msta. V kadm ppad dodrujte mstn pedpisy.

Recyklovateln dly

Vae vozidlo bylo zkonstruovno s ohledem na ivotn prosted. Vechny verze jsou vybaveny systmem odstraovn emis, kter obsahuje katalyztor, lambda sondu a filtr s aktivnm uhlm (ten zabrauje niku palivovch par z ndre do volnho prostranstv).

Vae vozidlo je z 90 % tvoeno recyklovatelnmi dly a ji obsahuje dly z recyklovanch plast nebo textili (jak je to znzornno na ve uvedenm nkresu). Pro usnadnn recyklace jsou vechny plastov dly oznaeny.

2.10

PROTIBLOKOVAC SYSTM: ABS


Zkladnm clem je doshnout pi intenzivnm brzdn co mon nejkrat brzdn drhy a zachovat pitom ovladatelnost vozu. Vdy vak existuje nebezpe ztrty pilnavosti kol, kter zvis na stavu vozovky, povtrnostnch podmnkch a reakcch idie. Protiblokovac systm (ABS) pispv k tomu, aby se zabrnilo nebezpe zablokovn kol a ztrty kontroly nad zenm. Zven bezpenost pi jzd spov v tom, e systm regulace brzdn brn zablokovn kol i v ppad nhlho prudkho zabrzdn. Zajiuje tak i nadle ovladatelnost vozu a zachovn jeho jzdn drhy. Je tedy velmi dobe mon mnit smr jzdy i pi intenzivnm brzdn. Navc lze vrazn snit dlku brzdn drhy i pi snen pilnavosti kol (mokr vozovka, nled, rznorod povrch apod.). Akoliv systm ABS umouje doshnout ve uvedenho optimlnho stavu, nen v dnm ppad schopen zvyovat vkonov vlastnosti, kter jsou fyzikln spojeny s mstnmi podmnkami pilnavosti kol k podkladu. Proto je nezbytn nutn vdy dodrovat bn pravidla opatrnosti (bezpen vzdlenost mezi vozidly atd.). Systm ABS umouje sice velmi bezpenou jzdu, ale nesm Vs svdt ke zbytenmu riskovn. Kad zsah systmu ABS se projev vce i mn znatelnm pulzovnm brzdovho pedlu. Tyto projevy Vs upozorn, e dochz ke snen pilnavosti pneumatik k vozovce a e je teba pizpsobit rychlost jzdy jejmu stavu.

2.11

PROTIBLOKOVAC SYSTM: ABS (pokraovn)


V ppad poruchy systmu ABS je teba vzt v vahu dv situace: 1 - Oranov kontrolka na

pstrojov desce svt. Brzdn vozidla je stle zajitno, avak bez protiblokovn kol. Rychle se obrate na zstupce RENAULTU.

2 - Oranov kontrolka a brzdovho systmu erven na kontrolka pro indikaci poruchy pstrojov desce jsou rozsvceny. To je pznakem poruchy brzdnho systmu a ABS. Brzdn Vaeho vozidla je nyn zajitno sten. Je vak nebezpen prudce brzdit, je nezbytn vozidlo ihned zastavit v souladu s podmnkami silninho provozu. Kontaktujte zstupce RENAULTU.

Regulace brzdn zajiovan systmem ABS je nezvisl na tlaku, kterm psobte na brzdov pedl. Proto se v ppad nouzovho brzdn doporuuje pedl selpnout siln a stabiln. Nen teba brzdit peruovan.

2.12

DYNAMICK KONTROLA STABILITY: ESP


Tento systm pomh kontrolovat drhu vozidla v kritickch jzdnch podmnkch (vyhnut se pekce, ztrta pilnavosti v zatce apod.). Jakmile je funkce aktivn, zprva 1 blik, aby vs o tto skutenosti informovala.

Funkn porucha
3
Tato funkce je doplkovou pomoc v ppad kritick jzdn situace, kter Vm umon upravit jzdn vlastnosti vozidla podle poadovan jzdn drhy. Pesto je vak nutn si uvdomit, e tato funkce neme nahradit idie. Neumouje pekroit jzdn omezen vozidla a nesm Vs vybzet k rychlej a riskantnj jzd. Pi manvrech neme tedy v dnm ppad nahradit ostraitost a odpovdnost idie (idi mus vdy vnovat pozornost nhlm udlostem, ke kterm bhem jzdy me dojt). Pokud systm zjist anomlii funkce, kontrolky 1 a 3 se rozsvt. Obrate se na svho zstupce RENAULTU.

Funkn princip
Snma na volantu umouje zjistit jzdn drhu poadovanou idiem. Ostatn snmae rozmstn ve vozidle m skutenou drhu. Systm porovnv drhu poadovanou idiem se skutenou jzdn drhou vozidla a v ppad poteby ji koriguje psobenm na urit brzdy, pp. zmnou vkonu motoru.

2.13

PROTIPROKLUZOV SYSTM
Tento systm pomh omezit prokluzovn pohnnch kol a kontrolovat vozidlo pi rozjdn nebo akceleracch. Systm rovn nezvisle na me selpnut pedlu akcelerace upravuje otky motoru podle pilnavosti povrchu pod koly. Jakmile je funkce aktivn, zprva 1 blik, aby vs o tto skutenosti informovala.

Tato funkce je doplkovou pomoc v ppad kritick jzdn situace, kter Vm umon upravit jzdn vlastnosti vozidla podle poadovan jzdn drhy. Pesto je vak nutn si uvdomit, e tato funkce neme nahradit idie. Neumouje pekroit jzdn omezen vozidla a nesm Vs vybzet k rychlej a riskantnj jzd. Pi manvrech neme tedy v dnm ppad nahradit ostraitost a odpovdnost idie (idi mus vdy vnovat pozornost nhlm udlostem, ke kterm bhem jzdy me dojt).

Funkn princip
Prostednictvm snma kol systm v kadm okamiku m a porovnv rychlost pohnnch kol a v ppad poteby je zpomaluje. Pokud m kolo tendenci k prokluzovn, systm je brzd, dokud nebude jeho rychlost odpovdat rovni pilnavosti povrchu pod kolem.

2.14

PROTIPROKLUZOV SYSTM (pokraovn)


Funkn porucha
Pokud systm zjist chybu funkce, rozsvt se kontrolky 1 a 3. Obrate se na svho zstupce RENAULTU.

Vypnut funkce
Za uritch podmnek (jzda na mkkm podkladu: snh, blto apod. nebo jzda s etzy) me systm snit vkon motoru, aby bylo prokluzovn omezeno. Pokud nen tento inek poadovn, lze funkci deaktivovat stisknutm spnae 2. Kontrolka 1 se rozsvt, abyste byli o tto skutenosti informovni. Pokud jste tuto funkci vypnuli, co nejdve ji opt zapnte stisknutm spnae 2. Poznmka: Funkce je opt automaticky aktivovna po zapnut zapalovn vozidla.

2.15

PEVODOVKA QUICKSHIFT
24575

Volic pka 1
- Umouje zaadit prvn stupe, zpteku a neutrl a v runm reimu mnit rychlostn stupn. - Umouje kdykoli pejt z runho do automatickho reimu a naopak, pokud je sputn motor a zaazen dopedn rychlostn stupe, pomoc jednoho impulzu pky doleva. Poznmka: Po kadm pohybu adic pkou se pka automaticky vrt do stedn polohy.

Displej
2 Automatick reim 3 Kontrolka selpnut brzdovho pedlu 4 Zobrazen rychlostnch stup 5 Zimn reim 6 Kontrolka poruchy pevodovky 7 Reim nabjen
Zaazen rychlost (1, 2..., 6, N, R) je znzornna na displeji pstrojov desky. V automatickm reimu se zobraz symbol (A).

2.16

25123

PEVODOVKA QUICKSHIFT (pokraovn)


Sputn motoru
Zapnte zapalovn. Na pstrojov desce se rozsvt displej. Pokud je na displeji zobrazen neutrl (N), spoutjte motor bez selpnut pedlu akcelerace. Pokud je zobrazen jin stupe ne neutrl (N), tento jin stupe blik. Sputn motoru bude umonno a po selpnut brzdovho pedlu (v ppad zapomenut je rozsvcena kontrolka 3) pi udrovn kle v poloze pro sputn motoru. Zaazen neutrlu (N) pak bude provedeno automaticky a motor se spust. Mete tak po sputn zapalovn zaadit neutrl jednm impulzem pky smrem doprava, pokud mte nohu na brzdovm pedlu. Pi bcm motoru je standardn zvolen automatick reim. Poznmka: Nepokouejte se spustit motor tlaenm vozidla, pokud je akumultor vybit (displej zstane pi zapnut zapalovn zhasnut). Stejn jako u vozidel s manuln pevodovkou se vozidlo vybaven pevodovkou Quickshift neudr ve svahu bez zataen run brzdy, nebo ani by byl stabiln selpnut brzdov pedl.

Rozjezd
Dopedn chod (z neutrlu) Ukazatel rychlostnch stup indikuje N a A. Pi selpnutm brzdovm pedlu pohnte adic pkou smrem dopedu a nsledn ji uvolnte. Pro jzdu dopedu uvolnte brzdov pedl a mrn akcelerujte. Pi kad manipulaci s pkou (zven nebo snen rychlostnho stupn nebo potlaen pky smrem doleva) pejdete do poloautomatickho reimu (viz odstavec poloautomatick reim). Pro nvrat do automatickho reimu zatlate jednou pku doleva. Zpteka (zastaven vozidlo) Selpnte brzdov pedl. Pohnte adic pkou smrem doprava a dozadu a nsledn ji uvolnte v souladu s oznaenm na pce. Je zaazen zptn chod a na displeji se zobraz psmeno R. Uvolnte brzdov pedl: - pro parkovac manvry postauje volnobh, - pro couvn mrn akcelerujte. Ve zptnm chodu mete zaadit rychlostn stupe pro jzdu vped jednm impulzem pky smrem dopedu, pokud je vozidlo zastaven. Poznmka: Abyste mohli mnit rychlostn stupe, muste pi zastaven povinn selpnout brzdov pedl. V opanm ppad se rozsvt kontrolka 3.

2.17

PEVODOVKA QUICKSHIFT (pokraovn)


24615

Automatick provozn reim


Pi kadm zapnut zapalovn je implicitn zvolen automatick reim. Tento reim me bt aktivovn kdykoli, pokud b motor, pomoc jednoho impulzu smrem doleva. Na displeji se zobraz psmeno A. Vozidlo ovldte akcelerac a brzdnm. Rychlostn stupn jsou zaazovny automaticky ve sprvnou chvli pi odpovdajcch otkch motoru, protoe automatika registruje profil vozovky a zvolen styl jzdy. V tomto reimu mete adit run. Jeden impulz pky smrem dopedu nebo dozadu umouje zaadit vy (krom rizika peten) nebo ni (krom rizika podten) rychlostn stupe a systm pejde do runho reimu. Poznmka Automatick reim zohleduje: - polohu a rychlost selpnut pedlu akcelerace pro odhad stylu jzdy a volbu optimlnho rychlostnho stupn, - selpnut brzdovho pedlu pro umonn brzdn motorem a pedvdn zptnho azen. Pi zastaven na ervenou mete pi zaazenm rychlostnm stupni udrovat vozidlo na mst pomoc brzdovho pedlu bez pechodu na neutrl. Vozidlo se me opt rozjet: - po mrnm uvolnn vhradn brzdovho pedlu bez akcelerace (napklad v dopravn zcp), - nebo po plnm uvolnn brzdovho pedlu a akceleraci pro pm rozjet vozidla. Pi kadm zapnut zapalovn je implicitn zvolen automatick reim.

Schma stup

azen

rychlostnch

(viz znzornn na rukojeti) + Zvyovn rychlostnch stup Sniovn rychlostnch stup N Neutrl R Zptn chod

Jedin stabiln poloha pky


A/M Pro pechod z runho na automatick reim a zpt Hladina oleje v ndri automatickho systmu pevodovky se li podle pouit. Pidn oleje je psn zakzno (nevztahuje se na kvalifikovan pracovnky st RENAULT).

2.18

PEVODOVKA QUICKSHIFT (pokraovn)


Funkce poloautomatickho (runho) reimu
Tento reim me bt aktivovn kdykoli bhem jzdy z automatickho reimu pomoc jednoho impulzu volic pky (zven nebo snen rychlostnho stupn) nebo jednoho impulzu pky smrem doleva. V takovm ppad je zmna reimu provedena bez zven nebo snen rychlostnho stupn. azen pevodovch stup pak ovldte sami prostednictvm adic pky. Pro zven pevodovho stupn sta pohnout adic pkou smrem dopedu bez nutnosti uvolnn pedlu akcelerace. Pro snen pevodovho stupn sta pohnout adic pkou smrem dozadu bez nutnosti uvolnn pedlu akcelerace. Podazovn, kter by vedlo k pli vysokm otkm motoru, nebo zaazen pevodovch stup, kter by otky motoru pli snily, je systmem odmtnuto. Dva pohyby pkou smrem dopedu umon zven o dva stupn najednou (pokud by nedolo k plinmu snen otek). Dva pohyby pkou smrem dozadu umon snen o dva stupn najednou (pokud by nedolo k plinmu zven otek). Pi uvolnn pedlu akcelerace klesaj pevodov stupn automaticky a na prahovou hodnotu minimlnch otek, aby se pedelo zhasnut motoru. Prvn stupe je zaazen automaticky pi pekroen urit prahov rychlosti. Vozidlo mete zastavit (u znaky stop, na ervenou atp.) selpnutm brzdovho pedlu, piem nemuste pechzet na neutrl (N). Vozidlo se me opt rozjet: - po mrnm uvolnn brzdovho pedlu bez akcelerace (napklad v dopravn zcp), - nebo po plnm uvolnn brzdovho pedlu a akceleraci pro pm rozjet vozidla. Poznmka: neutrl je pstupn za jzdy nebo po zastaven pouze s nohou na brzdovm pedlu (v ppad, e zapomenete, se rozsvt kontrolka 3). Pro zaazen rychlostnho stupn krtce zatlate volic pku doprava. V ppad podazen nebo zven rychlostnho stupn systm zareaguje tak, e zvol optimln pevodov stupe. Poloautomatick reim me bt kdykoli dezaktivovn pi bcm motoru prostednictvm impulzu pky smrem doleva.

2.19

PEVODOVKA QUICKSHIFT (pokraovn)


Vjimen situace
Zimn poloha V ppad jzdy na mlo adheznm povrchu (snh, blto atd.) stisknte spna na pstrojov desce. Na palubn desce se rozsvt kontrolka. Jakmile dvody pominou, obnovte pvodn reim optovnm stisknutm spnae, kontrolka zhasne. Vbr zimnho reimu vyaduje jzdu v automatickm reimu pevodovky (pokud pejdete do runho reimu, funkce zimn reim se pozastav, dokud opt nezvolte automatick reim). Po kadm zastaven motoru se zimn poloha deaktivuje, a je tedy poteba ji navolit znovu. Poloha zaten V ppad jzdy s naloenm vozidlem stisknte spna na pstrojov desce. Po kadm zastaven motoru se reim s naloenm vozidlem deaktivuje, a je tedy poteba jej zadat znovu. Reim s naloenm vozidlem me bt pouit v automatickm i runm reimu pevodovky.

Zrychlen a podazen
Existuj dv monosti: - pomalu selpnte pedl akcelerace, abyste doshli postupnho zrychlen vozidla, - pro zskn maximlnho vkonu vozidla nezvisle na reimu (automatick nebo run) selpnte nadoraz pedl akcelerace, dokud nepejdete dorazem. Prudk stisknut pedlu Vm umon podadit v mezch monost vozidla. Parkovn Parkovat lze pi zaazen nkterho rychlostnho stupn (napklad na svahu). Za tmto elem: - pi zapnutm zapalovn zaate rychlostn stupe pi selpnutm brzdovm pedlu, - zkontrolujte, zda je na pstrojov desce zobrazen jin stupe ne N a nsledn vyjmte kl ze spnac skky. Pro vyazen rychlosti zapnte zapalovn bez spoutn motoru a pi selpnutm brzdovm pedlu nastavte adic pku na neutrl. Zkontrolujte, zda je na pstrojov desce zobrazeno N.

2.20

PEVODOVKA QUICKSHIFT (pokraovn)


Houkaka
Pokud budete vozidlo udrovat pli dlouho na svahu bez selpnut brzdovho pedlu nebo pouit run brzdy, bude systm abnormln zatovn (nebezpe peht spojky). V takovm ppad Vm peruovan ppn pipomene, e je nezbytn selpnout brzdov pedl nebo pout run brzdu (i kdy je run brzda zataena). Nikdy neopoutjte vozidlo s bcm motorem a zaazenm rychlostnm stupnm. V zjmu Va bezpenosti bude pi oteven dve znt peruovan ppn, dokud nezaadte neutrl, nevypnete zapalovn nebo nestisknete brzdov pedl. Motor vozidla se nespust: Motor mete spustit pi jedoucm vozidle, pokud nen akumultor vybit (displej svt). Postupujte nsledujcm zpsobem: - zapnte zapalovn, - zaate neutrl, - pothnte nebo zatlate na pku nebo jete s vozidlem v dostatenm sklonu. Pomoc pohybu adic pky smrem dopedu bude zaazen optimln pevodov stupe, kter umon sputn motoru. Poznmka: Tento manvr nikdy neprovdjte pi couvn.

Funkn porucha
Pokud se tato kontrolka rozsvt pi jzd, signalizuje poruchu systmu. Ve vtin ppad me vozidlo pokraovat v jzd, jeho vkonov vlastnosti vak budou sneny. Co nejdve se proto obrate na zstupce RENAULTU. Odtahovn vozidla s robotizovanou pevodovkou Pokud je pevodovka zablokovna na nkterm pevodovm stupni: - zapnte zapalovn, - zaate neutrl s nohou na brzdovm pedlu, - zkontrolujte, zda je sprvn zaazen neutrl (napklad mrnm tlaenm vozidla). Pokud nelze neutrl zaadit, mus bt vozidlo odtahovno se zvednutmi pednmi koly. Odtahovn mus bt vdy provdno pi vypnutm zapalovn.

2.21

2.22

Kapitola 3: Vae pohodl

Vtrac otvory ........................................................................................................................................ 3.02 - 3.03 Topen a ventilace ............................................................................................................................... 3.04 3.06 Klimatizace ......................................................................................................................................... 3.07 3.11 Pdavn klimatizace ....................................................................................................................................... 3.12 Okna ..................................................................................................................................................... 3.13 - 3.14 Vnitn osvtlen ............................................................................................................................................. 3.15 Slunen clona ................................................................................................................................................ 3.16 Popelnky a zapalova cigaret ......................................................................................................................... 3.17 lon prostory .................................................................................................................................. 3.18 3.20 Zsuvka pro psluenstv ................................................................................................................................ 3.20 Zadn lavice .......................................................................................................................................... 3.21 - 3.22 Demont a mont .......................................................................................................................... 3.23 - 3.24 Peprava pedmt .............................................................................................................................. 3.25 3.27 Kryt na zavazadla ........................................................................................................................................... 3.28 Navigan systm ............................................................................................................................................ 3.28
3.01

VTRAC OTVORY (vstupy vzduchu)


12 3 4 5 4 3 6 7

1 - trbina pro odmlovn levho bonho okna 2 - Lev bon vtrac otvor 3 - trbiny pro odmlovn pednho skla 4 - Stedn vtrac otvory
3.02

5 - Ovldac panel 6 - Prav bon vtrac otvor 7 - trbina pro odmlovn pravho bonho okna 8 - Pedn vstupy topen do prostoru pro nohy

VTRAC OTVORY/ODMRAZOVN PEDNHO SKLA A ZADNCH OKEN

2 4 5

1 3

Stedn vtrac otvory


Prtok vzduchu Pohybujte stavcm kolekem 1 (za pevnou polohu). : pln oteven : zaven Nasmrovn Zprava doleva: pohybujte jazkem 2. Nahoru/dol: stisknte nebo nadzvednte jazek 2.

Bon vtrac otvory


Prtok vzduchu Pohybujte stavcm kolekem 3 (za pevnou polohu). : maximln oteven : zaven Nasmrovn Zprava doleva: pohybujte jazkem 4. Nahoru/dol: stisknte nebo nadzvednte jazek 4.

Odmrazovn zadnch oken


Pi bcm motoru stisknte tlatko 5 (na pstrojov desce se rozsvt kontrolka). Tato funkce rovn zajiuje elektrick odmrazovn a odmlovn zptnch zrctek (pokud je jimi vozidlo vybaveno).

3.03

TOPEN A VENTILACE
A B C D

Regulace mnostv vhnnho do kabiny

vzduchu

Pohybujte ovladaem C. Ventilace v kabin vozidla je typu s vhnnm vzduchu. Mnostv vhnnho vzduchu je regulovno kabinovm ventiltorem, rychlost jzdy m nicmn tak slab vliv. Tento princip zlepuje stabilitu teploty uvnit vozidla.

Ovldn
A Regulace teploty vzduchu B Zapnut recirkulace vzduchu C Regulace vzduchu
prtoku vhnnho

Regulace teploty vzduchu


Pohybujte ovladaem A. m je ovldn umstno vce doprava, tm je teplota vy.

D Rozvod vzduchu

3.04

TOPEN A VENTILACE (pokraovn)


B1 B

Ovldn recirkulace vzduchu


Stisknte ovlada B a funkn kontrolka B1 se rozsvt. V tto poloze je vzduch uvnit vozu recirkulovn bez pvodu vnjho vzduchu. Recirkulace vzduchu umouje: - izolovat vnitn prostor vozidla od vnjho prosted (pi jzd oblast se zneitnm vzduchem apod.), - innji doshnout poadovan teploty vzduchu uvnit vozidla.

Dlouhodob pouit tto polohy me vst k vytvoen pach zpsobench neobnovovnm vzduchu a rovn k zamlovn skel. Jakmile ji nen recirkulace vzduchu nutn, doporuuje se optovnm stisknutm tlatka B pejt na normln funkci (pvod vnjho vzduchu).

3.05

TOPEN A VENTILACE (pokraovn)


D
Poloha Proud vzduchu je rozdlen mezi trbiny pro odmlovn pednch bonch oken, trbinu pro odmlovn pednho skla a prostory pro nohy. Poloha Cel tok vzduchu je pak smrovn do trbiny pro odmlovn pednho skla a oken pednch dve. Pro zven innosti zavete vtrac otvory palubn desky. Poloha Proud vzduchu je smrovn do vech vtracch otvor a prostor pro nohy pednch a zadnch mst. Poloha Proud vzduchu je smrovn do prostor pro nohy. Pro zven innosti zavete vtrac otvory palubn desky.

Rozvod vzduchu v kabin


Pohybujte ovladaem D. Mezi jednotlivmi polohami je zez umoujc pechodn sezen. Poloha Proud vzduchu je smrovn vhradn do vtracch otvor pstrojov desky. Pi tto volb nemohou bt vechny vtrac otvory zaveny.

3.06

KLIMATIZACE
A B C D E

Regulace mnostv vhnnho do kabiny

vzduchu

Pohybujte ovladaem C. Ventilace v kabin vozidla je typu s vhnnm vzduchu. Mnostv vhnnho vzduchu je regulovno kabinovm ventiltorem, rychlost jzdy m nicmn tak slab vliv. m je ovlada umstn vce doprava, tm je mnostv vhnnho vzduchu vt. Poznmka: Pokud si budete pt zcela zavt pvod vzduchu a vypnout systm, uvete ovlada C do polohy 0.

Ovldn
A Regulace teploty vzduchu B Zapnut recirkulace vzduchu C Regulace vzduchu
prtoku vhnnho

Regulace teploty vzduchu


Pohybujte ovladaem A. Smrem doprava: maximln mon teplota. Smrem doleva: minimln mon teplota.

D Zapnut klimatizace E Rozvod vzduchu

3.07

KLIMATIZACE (pokraovn)
B1 B

Ovldn recirkulace vzduchu


Stisknte ovlada B a funkn kontrolka B1 se rozsvt. V tto poloze je vzduch uvnit vozu recirkulovn bez pvodu vnjho vzduchu. Recirkulace vzduchu umouje: - izolovat vnitn prostor vozidla od vnjho prosted (pi jzd oblast se zneitnm vzduchem apod.), - innji doshnout poadovan teploty vzduchu uvnit vozidla.

Dlouhodob pouit tto polohy me vst k vytvoen pach zpsobench neobnovovnm vzduchu a rovn k zamlovn skel. Jakmile ji nen recirkulace vzduchu nutn, doporuuje se optovnm stisknutm tlatka B pejt na normln funkci (pvod vnjho vzduchu).

3.08

KLIMATIZACE (pokraovn)
E
Poloha Proud vzduchu je rozdlen mezi trbiny pro odmlovn pednch bonch oken, trbinu pro odmlovn pednho skla a prostory pro nohy. Poloha Pro zven innosti zavete vtrac otvory palubn desky. Cel tok vzduchu je pak smrovn do trbiny pro odmlovn pednho skla a oken pednch dve.

Rozvod vzduchu v kabin


Pohybujte ovladaem E. Mezi jednotlivmi polohami je zez umoujc pechodn sezen. Poloha Proud vzduchu je smrovn vhradn do vtracch otvor pstrojov desky. Pi tto volb nemohou bt vechny vtrac otvory zaveny. Poloha Proud vzduchu je smrovn do vech vtracch otvor a prostor pro nohy pednch a zadnch mst. Poloha Proud vzduchu je smrovn do prostor pro nohy pednch a zadnch mst.

V tto poloze zv souasn zapnut klimatizace innost odmlovn.

3.09

KLIMATIZACE (pokraovn)
Ovldn klimatizace
Ovlada D zajiuje zapnut nebo vypnut klimatizace. Pouit klimatizace umon: snit teplotu uvnit vozu, zejmna pak pi intenzivnm slunenm svitu bhem jzdy nebo kdy vozidlo stlo na pmm slunci, snit vlhkost vzduchu vhnnho do kabiny (eliminace zamlovn skel). Poznmka: Klimatizace tedy me bt pouita za vech podmnek, nen vak funkn, pokud je venkovn teplota nzk.

D1

Kontrolka D1 je zhasnut Klimatizace nen v provozu. Regulace teploty je tedy stejn jako u vozidla bez klimatizace.

Kontrolka D1 svt Klimatizace je v normlnm provozu. Vzduch je pivdn zvenku a je stle obnovovn.

3.10

KLIMATIZACE (pokraovn)
B D D1

Pi velmi teplm poas, nebo pokud bylo vozidlo zaparkovno na pmm slunci, otevete na chvli dvee, abyste ped rozjezdem vyvtrali peht vzduch. Abyste rychleji snili teplotu na poadovanou rove, pouijte funkci Izolace kabiny B. Po dosaen poadovan teploty vypnte recirkulaci vzduchu. Pi chodu klimatizace mus bt vechna okna zavena, aby bylo dosaeno vy innosti.

Vzduch nen ochlazovn


Zkontrolujte sprvn nastaven ovlada a dobr stav pojistek. Pokud jste nezjistili pinu problmu, vypnte klimatizaci (kontrolka D1 je zhasnuta) a kontaktuje zstupce RENAULTU.

Neotevrejte okruh klimatizace, chladic mdium je nebezpen pro oi a pokoku.

3.11

PDAVN KLIMATIZACE
D

Pokud je soust vbavy vozidla, je vybavena tymi nastavitelnmi otvory pvodu vzduchu. Poznmka: nezavrejte vechny tyi vtrac otvory zrove (hroz pokozen st systmu). Regulace mnostv vzduchu ovldnm 1 je mon, pouze pokud je zapnut zkladn klimatizace (ovldn v pozici D).

3.12

OKNA

Run ovldn pednch oken


Pohybujte klikou 1.

Posuvn zadn okna


Stisknte destiku 2 a posute sklo.

Posuvn okna a dvee Ped manipulac s posuvnmi dvemi se ujistte, e z otevenho okna nebo dve nevynv dn st tla nkterho spolujezdce.

3.13

OKNA (pokraovn)
Automatick funkce (dopluje pedele popsanou funkci ovldn okna idie) Krtk stisknut spnae 3 umon zcela zavt nebo otevt okno. Jakkoliv manipulace se spnaem 3 bhem posuvu okna zastav jeho pohyb.

Ovldn pednho okna na stran spolujezdce


4
Pi zapnutm zapalovn stisknte spna 4 pro oteven okna nebo nadzvednte spna 4 pro jeho zaven. Zodpovdnost idie Nikdy neopoutjte Vae vozidlo s klem ve startovacm spnai a s dttem (nebo zvetem) uvnit. To by toti mohlo spustit elektrick ovldn oken a zpsobit si vn zrann pivenm nkter sti tla (krk, pae, ruka apod.). V ppad, e dojde k piven, zmte okamit smr pohybu skla stisknutm pslunho spnae.

Ovldn pednho okna na stran idie


Zapalovn je zapnuto Stisknte spna 3 pro oteven okna nebo nadzvednte spna 3 pro jeho zaven.

3.14

VNITN OSVTLEN
1 2 3

Sklopenm svtidla 1, 2, 3 nebo 4 zskte: - rozsvcen pevnho osvtlen, - pechodn osvtlen, - zhasnut trvalho osvtlen.

Pechodn osvtlen Mohou nastat dva ppady: - Vozidlo s dlkovm ovldnm Oteven jednch pednch dve zpsob rozsvcen vech stropnch svtidel. Oteven jednch zadnch dve zpsob rozsvcen zadnch stropnch svtidel. - Vozidlo bez dlkovho ovldn Oteven jednch pednch nebo zadnch dve zpsob rozsvcen vech stropnch svtidel.

3.15

SLUNEN CLONA

1 1

Sklopte slunen clonu 1.

Slunen clonu lze sklopit proti oknu.

3.16

POPELNK A ZAPALOVA CIGARET


1

A B 2

Popelnk pstrojov desky


Me bt umstn na jedn nebo druh stran pstrojov desky (umstn A nebo B). Pro oteven zvednte vko 1. Pro vyprzdnn popelnk vyjmte a vysypejte.

Pedn zapalova cigaret


Pi zapnutm zapalovn stisknte zapalova cigaret 2. Kdy bude zapalova rozhaven, samoinn s cvaknutm vysko. Vythnte jej. Po pouit jej opt zasute, ale nezatlaujte nadoraz.

3.17

LON PROSTORY UVNIT VOZIDLA


1 4

5 2 3 6 7

lon prostor 1
Tento lon prostor me bt pouit jako drk na pohrky, odkldac pihrdka nebo msto pro uloen popelnku (pejdte na odstavec Popelnk a zapalova cigaret v kapitole 3).

Odkldac pihrdka pstrojov desky 4 a 6

Odkldac skka na stran spolujezdce


Pro jej oteven stisknte ovlada 5. Podle vybaven vozidla je odkldac skka vybavena ventilac a klimatizac (me bt do n uloena jedna lhev s objemem 1,5 l). Pro oteven nebo zaven pvodu vzduchu manipulujte uzvrem 7.

Odkldac pihrdka na stran idie 2 a 3

3.18

LON PROSTORY UVNIT VOZIDLA (pokraovn)

8 9 10

lon prostor 8
Tento lon prostor me bt pouit jako drk na pohrky, odkldac pihrdka nebo msto pro uloen popelnku (pejdte na odstavec Popelnk a zapalova cigaret v kapitole 3).

Odkldac pihrdka pednch dve a drk na lahve 9

lon prostor 10
Tento prostor me poslouit jako drk na pohrky.

Na podlaze (na mst ped idiem) nesmj bt uloeny dn pedmty. Pi prudkm brzdn by se toti mohly dostat pod pedly, a zabrnit tak jejich pouit.

3.19

LON PROSTORY UVNIT VOZIDLA (pokraovn)

ZSUVKA PRO PSLUENSTV

13 A B 11 14

12

Odkldac pihrdka 11 Kryt na lye 12


Pro oteven jej stisknte (pohybem A) a pot zavete (pohybem B).

Odkldac pihrdka 13

Zsuvka pro psluenstv


Zsuvka 14 je urena pro pipojen psluenstv schvlench technickm oddlenm RENAULT, jejich vkon nesm pekroit 180 watt (napt 12 V).

3.20

ZADN LAVICE
1 1

A 2 2 4
Podle typu vozidla mohou bt vzadu dv lavice: lavice 1 (2. ada sedadel) a lavice 2 (3. ada sedadel).

Lavice 1
Je pevn. Zvltnost: pro usnadnn pstupu k posledn ad (lavice 2) uvolnte bezpenostn ps lavice 1 odepnutm z pouzdra 3 a pohnte ovladaem 4 smrem dol (pohybem A), abyste sklonili opradlo lavice 1. Nezapomete ps znovu zablokovat, pokud je msto obsazeno spolujezdcem.

Po vrcen lavic zpt zkontrolujte jejich sprvn zajitn. Dohldnte na sprvn zajitn bonch bezpenostnch ps v jejich pouzdrech.

3.21

ZADN LAVICE (pokraovn)

5
D

C B

Lavice 2
D se sklopit i sloit.

Pro jej sloen - Nadzvednte ovldn pro odblokovn opradla (je umstno na stran opradla). - Sklopte opradlo na sedk. - Pothnte za odkldac prostor 5, nadzvednte jej (pohybem B) a pot jej sejmte (pohybem C). - Uchopte trubky 6 a pohybujte jimi smrem k sob (pohybem D). - Cel sedadlo sklopte dopedu, dokud nedojde k jeho zajitn.

3.22

ZADN LAVICE: DEMONT/ZPTN MONT

3 1 3

2 A C B

E D

Lavice 1 a 2 se demontuj a umsuj zpt stejnm zpsobem. Lavice 1 me bt umstna v prvn nebo posledn ad. Lavice 2 me bt umstna pouze v prvn ad.

Demont
Nejdve uvolnte bon bezpenostn psy odepnutm z jejich pouzdra. - Na obou stranch lavice stisknte zpadku 3 a nsledn ji thnte smrem dopedu (pohyby A a B), - nadzvednte ji (pohyb C), - pemstte lavici smrem dozadu, abyste uvolnili zadn upevovac body (pohyb D), - zvednte lavici (pohyb E), - znovu lavici pemstte smrem dozadu (pohyb F), abyste uvolnili pedn upevovac body, - odstrate lavici.

U uritch typ vozidel je zakzno zamovat lavice 1 a 2.

3.23

ZADN LAVICE: DEMONT/ZPTN MONT (pokraovn)


3

Umstn
- Umstte lavici chytnmi body dopedu. - Potlate lavici, dokud nezapadnou jej zadn chytn body. - Zajistte zklapky 3 a tlakem je zablokujte.

Po vrcen lavic zpt zkontrolujte jejich sprvn zajitn. Dohldnte na sprvn zajitn bonch bezpenostnch ps v jejich pouzdrech.

Je nutn umstit zadn lavice do pvodnch chytnch bod. Pouit lavic zdy ke smru jzdy je pi jzd zakzno.

3.24

PEPRAVA PEDMT
2 1 3 A 4 6 5 7

Dlic ska A
U vozidel, kter j jsou vybavena, je pi peprav zvat nebo zavazadel uiten pro jejich oddlen od prostoru pro pepravu osob. Me bt umstna: - za pednmi sedadly, - za zadn lavic. Instalace dlic sky za pedn sedadla Na obou stranch uvnit vozidla: Horn upevnn: - nadzvednte a drte kryt 1, abyste zskali pstup k upevovacmu otvoru, - zasute horn thlo 2 sky do nejir sti 3 otvoru a na doraz, - posute thlo do doln sti 4 otvoru. Doln upevnn: - upevnte hek 5 psu sky na krouek 6 ve spodn sti lavice, - seite psek sky tak, aby byl sprvn napnut. Demont Uvolnte psek zvednutm seizovacho zazen 7 nahoru. Vyvste popruhy. Ujistte se, e konec thla 2 sprvn dosed na plech, a nikoliv na plast krytu.

3.25

PEPRAVA PEDMT (pokraovn)


2 1 A 4 3 5 8

Instalace dlic sky A za zadn sedadla


Na obou stranch uvnit vozidla: Horn upevnn: - nadzvednte a drte kryt 1, abyste zskali pstup k upevovacmu otvoru, - zasute horn thlo 2 sky do nejir sti 3 otvoru a na doraz, - posute thlo do doln sti 4 otvoru. Doln upevnn: - upevnte hek 5 psu sky na krouek 8 ve spodn sti lavice, - seite psek sky tak, aby byl sprvn napnut. Demont Uvolnte psek. Vyvste popruhy.

Ujistte se, e konec thla 2 sprvn dosed na plech, a nikoliv na plast krytu.

3.26

PEPRAVA PEDMT (pokraovn)


Krouky mete pohybovat po vodic lit, a tak je pout v nejoptimlnj poloze. Posunut provete tahem za tlatko a souasnm posunovnm krouky. Krouky povolte pot, co zapadnou do otvor na vodic lit. Tyto otvory slou pro jejich sprvnou fixaci.

9 8 8
10

Peprava pedmt v zadnm prostoru


Podle typu vozidla umouj kolejniky 7, z nich kad je vybaven krouky 8, stabilizaci polohy pepravovanch pedmt. Tyto krouky slou vhradn pro zamezen pevrcen nkladu. Nklad mus bt nejdv upevnn do upevovacch krouk na podlaze vozidla. Nejt pedmty umsujte pmo na podlahu. Pouvejte - pokud je jimi vozidlo vybaveno - zvsn krouky umstn na podlaze zavazadlovho prostoru. Naloen mus bt provedeno tak, aby nemohl bt pi prudkm brzdn vymrtn dn pedmt dopedu na osoby ve vozidle. Zapnte bezpenostn psy na zadnch sedadlech i tehdy, kdy na nich nikdo nesed.

Podle dlky pepravovanch pedmt v zadnm prostoru pouijte stedn otvor 9 pod zadn lavic 10.

3.27

KRYT NA ZAVAZADLA

NAVIGAN SYSTM
1 2 B A 3

Demont Nadzvednte odkldac plochu A nebo B, podle typu vozidla, do svisl polohy. Pot potlate znovu v mst kloubovho pedlu, aby dolo k jeho odjitn na jedn a potom na druh stran. Pi zptn monti postupujte v opanm poad ne pi demonti.

Kdy je jm vozidlo vybaveno, navigan systm se skld: - z displeje 1, - z ovlada 2, - z CD-ROMu 3. Na kryt zavazadlovho prostoru neumisujte dn pedmty, zejmna dn tk. V ppad prudkho brzdn nebo nehody by mohly pedstavovat nebezpe pro osoby sedc ve vozidle.

Informace o funkci tohoto zazen naleznete v nvodu vrobce. Doporuuje se uchovvat tento nvod s ostatnmi dokumenty k vozidlu.

3.28

Kapitola 4: drba

Kapota motoru ............................................................................................................................................... 4.02 Hladina oleje v motoru ....................................................................................................................... 4.03 4.06 Vmna motorovho oleje .............................................................................................................................. 4.06 Hladiny: chladic kapaliny .............................................................................................................................. 4.07 erpadla posilovae zen ................................................................................................................. 4.08 brzdov kapaliny .............................................................................................................................. 4.09 ndrky na ostikovac kapalinu ....................................................................................................... 4.10 Filtry ............................................................................................................................................................... 4.10 Akumultor .................................................................................................................................................... 4.11 drba karoserie a obloen ................................................................................................................ 4.12 4.14
4.01

KAPOTA MOTORU
4 3

2 3

5 1

Oteven kapoty motoru


Kapotu otevete pku 1. zataenm za

Bezpenostn zajitn kapoty


Pro odjitn zathnte za destiku 2. Zvednte kapotu, vyjmte vzpru 3 z jejho chytu 4 a z bezpenostnch dvod ji bezpodmnen vlote do otvoru 5. Pro zaven kapoty vrate vzpru 3 zpt do chytu 4, uchopte kapotu uprosted, sklopte ji a ve vce piblin 20 cm nad zmkem ji puste. Zave se sama vlastn vhou.

Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

Ped zavenm kapoty se pesvdte, e jste v motorovm prostoru nezapomnli dn pedmty.


4.02

Ujistte se, e je sprvn zajitna.

HLADINA OLEJE V MOTORU


Motor spotebuje urit mnostv oleje pro mazn a chlazen pohyblivch soust, take je nkdy normln, pokud je teba olej mezi dvma vmnami doplnit. Kdybyste vak po obdob zbhu zjistili spotebu oleje vy ne 0,5 litru na 1 000 km, obrate se na svho zstupce RENAULTU. Periodicita: Pravideln kontrolujte hladinu oleje v motoru - zejmna pak ped del cestou, protoe jinak by hrozilo pokozen motoru.
Zprva 1 Dostaten hladina

Zprva 2 Pklad zobrazen hladiny

24343

Hladinu indikuj segmenty, kter se zobraz na displeji. Tyto segmenty mizej s klesnm hladiny oleje a jsou nahrazovny pomlkami: pklad zprvy na displeji 2. Pro pechod na ten informac palubnho potae tlatko znovu stisknte. - Pokud je hladina na minimln rovni: slovo ok se na displeji nezobraz, pomlky a slovo oil blikaj (zprva na displeji 3) a na pstrojov desce se u nkterch vozidel rozsvt kontrolka . Hladinu oleje je nutn co nejdve doplnit.

24345

24344

Zprva 3 Minimln hladina

Zobrazen hladiny oleje


Aby byla hodnota sprvn, mus bt mena na vodorovn ploe a po delm stn vozu. Kontrola hladiny me provedena: - na pstrojov desce, - pomoc mrky. bt

Kontrola hladiny oleje na pstrojov desce Pi zapnut zapalovn a piblin 30 sekund: - pokud je hladina v podku, displej zobrazuje oil ok: zprva na displeji 1. Zvltnost: pokud si pejete zjistit pesn stav hladiny oleje, stisknte tlatko pro vynulovn dl ujet drhy nebo tlatko pro zobrazovn daj palubnho potae.

4.03

HLADINA OLEJE V MOTORU (pokraovn)


B A C B A
V ppad abnormlnho nebo opakovanho snen hladiny oleje kontaktujte svho zstupce RENAULTU.

Kontrola hladiny pomoc mrky - Vyjmte mrku. - Otete mrku istm hadkem nepoutjcm vlas. - Zasute mrku a na doraz (u vozidel vybavench mrkou kombinovanou s uzvrem C uzvr zcela zaroubujte). - Znovu mrku vyjmte. - Zrakem zkontrolujte hladinu: nikdy nesm klesnout pod znaku mini A, ani pekroit znaku maxi B.

Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

4.04

HLADINA OLEJE V MOTORU (pokraovn)

1 2

1 3 3

1 2
F4R F9Q

Doplnn a naplnn
Vozidlo mus stt na rovnm povrchu, motor mus bt zastaven a studen (napklad rno ped prvnm sputnm motoru). - Odroubujte uzvr 1. - Odepnte nlevku 3, pokud je j vozidlo vybaveno. - Otevete horn a doln vko nlevky. - Umstte ji na plnic otvor. - Doplte hladinu oleje (objem mezi rovnmi mini a maxi mrky 2 in 1,5 a 2 litry podle typu motoru, jedn se o informativn daj). - Pokejte piblin 2 minuty, abyste umonili zateen oleje. - Zkontrolujte hladinu pomoc mrky 2 (jak bylo vysvtleno dve). Nepekrote rove maxi a nezapomete instalovat zpt uzvr 1 a uloit nlevku 3.

G9U

4.05

HLADINA OLEJE V MOTORU (pokraovn)/VMNA MOTOROVHO OLEJE


Vmna motorovho oleje
Periodicita: informace v servisn knce vozidla. naleznete Doplovn oleje: Pi doplovn dejte pozor, abyste olejem nepolili sousti motoru, mohl by vzniknout por. Nezapomete sprvn zavt uzvr, jinak by hrozil por pi vstiku oleje na hork sousti motoru.

Prmrn objemy pro vmnu (informativn daje) Motor F4R : 5,25 litru Motor F9Q : 4,60 litru Motor G9U: 8 litr Vetn olejovho filtru Olejov filtr mus bt vymnn pi kad servisn prohldce (informace naleznete v servisn knce Vaeho vozidla).

Specifikace motorovho oleje


Informace o specifikaci oleje, kter m bt pouit, naleznete v servisn knce Vaeho vozidla. Vmna motorovho oleje: Pokud budete provdt vmnu oleje pi zahtm motoru, dejte pozor na poplen, ke ktermu by mohlo dojt pi vyteen oleje. Nikdy nenechvejte motor bet v uzavenm prostoru: vfukov plyny jsou toxick.

Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

V ppad abnormlnho nebo opakovanho snen hladiny oleje kontaktujte svho zstupce RENAULTU.

4.06

HLADINY
Periodicita kontroly hladiny Hladinu chladic kapaliny pravideln kontrolujte (pi nedostatku chladic kapaliny me u motoru dojt k vnmu pokozen). V ppad poteby doplujte vhradn chladic kapalinu schvlenou technickm oddlenm spolenosti RENAULT, u kter je zajitna: - ochrana ped zamrznutm, - ochrana ped koroz chladicho systmu. Interval vmny Informace najdete v servisn knce ke svmu vozu.

Chladic kapalina
Hladina zastudena se mus nachzet mezi znakami MINI a MAXI, kter jsou vyznaeny na vyrovnvac ndrce 1. Kapalinu doplujte pi studenm motoru, dve ne hladina poklesne na rysku MINI.

Na chladicm systmu nesm bt provdn dn zsah pi zahtm motoru. Hrozilo by poplen.

V ppad abnormlnho nebo opakovanho snen hladiny oleje kontaktujte svho zstupce RENAULTU.
4.07

HLADINY (pokraovn)

erpadlo posilovae zen 1


Intervaly Informace najdete v servisn knce ke svmu vozu. Hladina Sprvn hladina pi studenm motoru mus bt viditeln mezi ryskami Mini a Maxi na ndrce 1. Pro doplovn nebo plnn pouvejte vrobky schvlen technickm oddlenm spolenosti RENAULT.

Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

4.08

HLADINY (pokraovn)
Naplnn Po kadm zsahu na hydraulickm okruhu mus bt brzdov kapalina odborn vymnna. Pouvejte vhradn kapaliny schvlen technickm oddlenm spolenosti RENAULT (dodvan v utsnnch plechovkch). Interval vmny Informace najdete v servisn knce ke svmu vozu.

Brzdov kapalina
Kontrolu hladiny brzdov kapaliny je teba provdt asto, v kadm ppad vdy, kdy pozorujete sebemen snen innosti brzd. Hladina 1 Hladina kles souasn s opotebovnm brzdovch obloen, nesm vak nikdy poklesnout pod vstranou znaku MINI. Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

4.09

HLADINY (pokraovn)
1

FILTRY
Vmna filtranch vloek (vzduchov filtr, prachov filtr, naftov filtr apod.) je naplnovna pi servisnch prohldkch Vaeho vozidla. Periodicita vmny filtranch vloek: Informace najdete v servisn knce k Vaemu vozidlu.
17

Ndrka na ostikovac kapalinu


Naplnn Prostednictvm uzvru 1. Kapalina Voda + ostikovac ppravek (nemrznouc sms pro zimn obdob). Ostikovac trysky Pro nasmrovn trysek ostikova elnho skla pouijte tenk nstroj podobn jehle. Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

Kontrolka zanesen vzduchovho filtru


Pro vozidla, kter jsou jm vybavena, znamen erven rozsvcen kontrolky 1 zanesen vzduchovho filtru. Co nejdve se obrate na svho zstupce RENAULTU.

4.10

AKUMULTOR

1 A B

Akumultor 2
Je na lev stran pod kobercovou krytinou pedn podlahy. - Zvednte kobercovou krytinu A. - Demontujte rouby 1 a odstrate kryt B. Nevyaduje drbu: v dnm ppad se nepokouejte jej otevt.

V ppad vmny akumultoru mus bt nov kus vybaven bonmi chyty.

S akumultorem zachzejte s maximln opatrnost, protoe obsahuje kyselinu srovou, kter nikdy nesm pijt do styku s pokokou nebo oima. Pokud by k takovmu styku dolo, dkladn oplchnte postien msto proudem ist vody. Nevstupujte do blzkosti akumultoru s otevenm ohnm, rozhavenmi pedmty a pedmty uvolujcmi jiskry - hroz nebezpe vbuchu.

4.11

DRBA KAROSERIE
Ochrana proti korozi
Pestoe je V vz chrnn ped koroz nejmodernjmi technickmi prostedky, psob na nj ada kodlivch faktor, jako jsou: atmosfrick korozivn vlivy - zneitn vzduch (msta a prmyslov zny), - slan vzduch (v blzkosti moe, zejmna za teplho poas), - sezonn a srkov klimatick podmnky (solen vozovek v zim, myt ulic apod.). abrazivn psoben Prachov stice ve vzduchu, vtrem zven psek, blto, trk odltajc od jinch automobil apod. pokozen pi silninm provozu Aby byl V vz chrnn ped koroz, je nutn pedchzet tmto rizikovm faktorm dodrovnm uritch minimlnch opaten.

eho byste se mli vyvarovat


myt vozu na pmm slunci nebo pi mrazu. sekrabvn blta nebo neistot, ani byste je pedem namoili. dlouhodobho ponechn vozu ve zneitnm stavu. ponechn roziovn rzi vznikl z malch pokozen laku. odstraovn skvrn na laku rozpoutdly, kter nebyla ovena firmou RENAULT a mohla by ppadn lak poruit, astch jzd na snhu nebo blt bez nslednho omyt vozu, zejmna podbh kol a doln sti karoserie. itn nebo odmaovn mechanickch dl (nap. v motorovm prostoru), doln sti karoserie, dl se zvsy (nap. vnitn st krytu hrdla palivov ndre) a lakovanch plastovch dl (nap. nraznky) isticmi prostedky pouvanmi v tlakovch zazench nebo v rozpraovach, kter firma RENAULT neschvlila. Pouit tchto prostedk me vyvolat korozi nebo funkn poruchy.

4.12

DRBA KAROSERIE (pokraovn)


Co je teba dlat
Vz asto umvejte ampony doporuenmi firmou Renault, piem jej oplchnte proudem vody, zejmna v podbzch a doln sti karoserie, abyste odstranili: - usazeniny z pryskyic strom a prmyslovch exhalac. - trus ptk, jeho chemick produkty vyvolvaj rychl blednut laku, kter me pejt a v odlupovn. Tyto neistoty je nezbytn co nejdve omt, protoe je letnm nelze odstranit. - sl v podbzch kol a na doln sti karoserie po jzd po posypan vozovce, - blto, kter udruje vlhkost v podbzch kol a doln sti karoserie. Pi jzd po vozovce posypan trkem dodrujte dostatenou vzdlenost od vozidla jedoucho ped Vmi, abyste pedeli pokozen laku. Vznikl pokozen laku co nejdve opravte nebo nechte opravit, abyste zabrnili vzniku ohnisek koroze. Pokud se na V vz vztahuje zruka firmy RENAULT proti korozi, nezapomete na pravideln kontroly svho vozu v servisech RENAULT. Informace naleznete v servisn knce. Dodrujte mstn pedpisy tkajc se myt vozidel (nap. nemyjte vz na veejn komunikaci). Ped vjezdem do myc linky zkontrolujte, zda je veker vnj psluenstv vozu dobe upevnno (pdavn svtlomety, zptn zrctka apod.), a strae a antnu autordia pipevnte lepic pskou. Demontujte prut antny autordia a radiotelefonu, pokud je jm vozidlo vybaveno. V ppad itn mechanickch dl, nap. zvs dve apod., je nezbytn tyto dly znovu ochrnit rozprenm prostedku schvlenho firmou RENAULT.

Vybrali jsme pro Vs speciln istic prostedky, kter mete zakoupit v prodejnch RENAULT.

4.13

DRBA VNITNCH OBLOEN


A jde o jakkoliv druh skvrny, pouvejte mdlovou vodu (ppadn vlanou) s pdavkem: prodnho mdla, tekutho mdla na myt ndob (v pomru 0,5 % mdla a 99,5 % vody). istte navlhenou jemnou houbou. Zvltnosti Skla pstroj (nap. pstrojov desky, hodin, ukazatele venkovn teploty, displeje autordia apod.) Pouvejte jemn hadk nebo vatu. Pokud to nepostauje, lze svtlomet istit hadkem nebo vatou namoenou v mdlov vod a potom ott vlhkm hadkem nebo vatou. Nakonec jej opatrn utete suchm jemnm hadkem. Pouit prostedk na bzi lihu je zakzno. Bezpenostn psy Mus bt udrovny v istm stavu. Pouvejte bu prostedky doporuen technickm oddlenm firmy RENAULT (k zakoupen nap. v prodejnch RENAULT), nebo psy istte houbou namoenou ve vlan mdlov vod a otete je suchm hadkem. Pouit prk na pran nebo barviv je zakzno.

eho byste se mli vyvarovat


Vslovn se nedoporuuje pouvat vysokotlak istic zazen nebo rozpraovac ppravek uvnit vozidla: bez ochrannch opaten by to mohlo mj. negativn ovlivnit sprvnou funkci elektrickch nebo elektronickch soust instalovanch ve vozidle. Drazn nedoporuujeme umsovat pedmty, jako nap. deodoranty, parfmy apod., kter by mohly pokodit pl pstrojov desky, na vtrac otvory.

4.14

Kapitola 5: Praktick rady

Blok nad a ozdobn kryty ................................................................................................................. 5.02 - 5.03 Rezervn kolo .................................................................................................................................................. 5.04 Vmna kola ................................................................................................................................................... 5.05 Pneumatiky (bezpenost) .................................................................................................................... 5.06 5.08 Vmna rovek: ................................................................................................................................. 5.09 5.15 pedn svtlomety ........................................................................................................................... 5.09 - 5.10 bon svtla ............................................................................................................................................. 5.10 zadn svtla .................................................................................................................................. 5.11 5.14 osvtlen SPZ ................................................................................................................................. 5.13 - 5.14 vnitn osvtlen ............................................................................................................................. 5.15 - 5.16 Pojistky ................................................................................................................................................. 5.17 - 5.18 Akumultor: odstrann poruchy ......................................................................................................... 5.19 5.21 Radiofrekvenn dlkov ovldn: baterie ...................................................................................................... 5.22 Ppravn instalace pro autordio .................................................................................................................... 5.23 Psluenstv .................................................................................................................................................... 5.24 Odtahovn ......................................................................................................................................... 5.25 5.27 Vmna strtek stra .................................................................................................................................. 5.28 Systm peruen pvodu paliva v ppad nrazu .......................................................................................... 5.29 Naftov filtr .................................................................................................................................................... 5.30 Funkn poruchy ................................................................................................................................. 5.31 5.36
5.01

BLOK NAD
2 A 1 7 4 6
Blok nad 1 je umstn pod sedadlem idie. Otejte jm tak dlouho, dokud ho nebude mon vyjmout. Nadzvednte kryt A bloku. Zvedk 2.

8 3

Nstavec zvedku 8. Zalomen kl 4. Kl na ozdobn kryty kol 5. Specifick nstrka na rezervn kolo 3. ehtakov kl 6. Tan oko 7.

Zvedk je uren vhradn k vmn kola. Nikdy ho nepouvejte pi ppadn oprav nebo pro zskn pstupu pod vozidlo.

5.02

BLOK NAD (pokraovn)


2 8

OZDOBN KRYT

A 9 6 B 7 E D E
Odepnte jej pomoc kle na ozdobn kryty E (umstnho v bloku nad).

C E

Sestava zvedku

Pi ukldn nad do bloku dbejte na jejich sprvn umstn 1 tak, jak byly uloeny pvodn (viz vyryt schmata na bloku nad), a blok 1 ulote povinn pod sedadlo (viz nkresy vyryt na vku). Nikdy nenechvejte nad jen tak leet, mohlo by bt pi brzdn vymrtno.

Demontujte jej pomoc kle na ozdobn kryt A (je umstn v bloku nad) a uvolnte hek v jednom z obvodovch otvor ozdobnho krytu. Pi zptn instalaci jej orientujte vzhledem k ventilu 9. Stlate upevovac hky, piem zante na stran ventilu A a nsledn B C, a ukonete kon na stran naproti ventilu D.

5.03

REZERVN KOLO
1 2 A 4
Zptn mont rezervnho kola Postupujte v opanm poad. Zkontrolujte sprvn umstn koe 4 ped zaroubovnm matic 6 a 5.

B 6 5 3
V nkterch ppadech (defekt na zadnm kole, jzda s pvsem apod.) je teba vozidlo nejdve zvednout (prostednictvm zvedacho bodu nejbliho pslunmu kolu), aby byl zskn pstup k rezervnmu kolu.

Pstup k rezervnmu kolu B


Je nezbytn pout ppravek A, kter obsahuje: - ehtakov kl 3, - koncovku 2, - u nkterch verz specifick kl 1 (kter je nezbytn pidat). Tyto prvky jsou uloeny v bloku nad, kter byl popsn na pedchzejcch stranch. Demont rezervnho kola Pomoc ppravku A zcela odroubujte matici 5 (na prav stran) a sten matici 6 (na lev stran) a do uvolnn vezu koe 4 matice 6. Uvolnte rezervn kolo pohybem ve smru shora dol a zleva doprava. Podle vybaven vozidla jsou tyto instrukce pipomenuty nvodem, kter je uloen v bloku nad.

Pokud je rezervn kolo uloeno ve vozidle mnoho let, nechte ve Vaem servisu zkontrolovat, zda zstv ve funknm stavu a me bt bez nebezpe pouito.

5.04

VMNA KOLA
Zante zvedk roubovat rukou, abyste vhodn umstili jeho patu (mus bt mrn zasunuta pod vz). Na mkk zemi vlote pod patu zvedku desku. Nasate kliku 1 a otejte j, abyste zvedli kolo nad zem. Odroubujte matice a odstrate stedn ozdobn kryt. Odstrate kolo. Nasate rezervn kolo na nboj kola. Instalujte stedn ozdobn kryt, uthnte matice a spuste zvedk dol. S koly na zemi uthnte siln matice a co nejdve si nechte zkontrolovat jejich sprvn utaen (utahovac moment 142 Nm).

1 3 2 4

Zaparkujte vozidlo na rovnm nekluzkm (nap. se vyhbejte dlab atd.) a odolnm povrchu (v ppad poteby podlote pod patu zvedku pevnou podloku) a spuste nouzov signl. Zathnte run brzdu a zaate rychlostn stupe (prvn nebo zptn chod). Nechte z vozidla vystoupit vechny osoby a dohldnte, aby se nachzely v dostaten vzdlenosti od oblasti silninho provozu.

Mrn povolte rouby kola ehtakovm klem 2 (prodlouenm v ppad poteby z tanho oka 3) tak, abyste tlaili shora a nethli nahoru. Zkontrolujte smr utahovn a povolovn ehtakovho kle: pokud kl nefunguje, obrate smr monte. Nasate kl ve vodorovnm smru: vstupek hlavy zvedku 4 se mus krt s otvorem v doln sti karoserie, co nejble pslunho kola.

V ppad defektu vadn kolo co nejrychleji vymte. Pneumatika, u kter dolo k defektu, mus bt vdy zkontrolovna (a ppadn opravena) odbornkem.

5.05

PNEUMATIKY
Bezpenost pneumatik a kol
Pneumatiky zajiuj jedin styk mezi vozidlem a vozovkou, je tedy nezbytn udrovat je v dobrm stavu. Zrove je nutn dodret mstn pravidla silninho provozu. Pokud je vzorek pneumatiky pokozen tak, e je vidt kontroln nlitky 2, je nutn Vae pneumatiky vymnit, protoe hloubka jejich vzorku u je pouze 1,6 mm, co m za nsledek nedostatenou pilnavost na mokr vozovce. Peten vz, dlouh jzda po dlnici, zejmna za velkho horka, i nevhodn zpsob jzdy po rozbitch cestch pispvaj k rychlejmu opoteben pneumatik, a maj tak negativn vliv na bezpenost Vaeho vozu.

drba pneumatik
Pneumatiky mus bt v dobrm stavu a jejich pl mus mt dostaten vzorek. Pneumatiky dodvan vrobcem jsou opateny kontrolou opoteben. Jedn se o mstky 1 ve vzorku pneumatiky, kter jsou rozloeny po ploe bhounu.

Pi vmn pneumatik mohou bt na vozidlo montovny pouze pneumatiky stejn znaky, rozmru, typu a struktury. Mus bt stejn jako pvodn pneumatiky nebo mus odpovdat pneumatikm pedepsanm Vam zstupcem RENAULTU.

Drobn nehody bhem jzdy, jako napklad najet na chodnk, mohou zpsobit kodu na pneumatikch a rfcch nebo posunout pedn nebo zadn npravu. V tomto ppad nechte zkontrolovat jejich stav u zstupce RENAULTU.

5.06

PNEUMATIKY (pokraovn)
Tlak vzduchu v pneumatikch
Pedepsan tlak vzduchu v pneumatikch (vetn rezervnho kola) mus bt stle dodrovn. Je nutn jej nejmn jednou za msc a ped kadou del cestou kontrolovat (viz odstavec Tlak vzduchu v pneumatikch na zatku pruky). Tlak mus bt kontrolovn zastudena neberte v vahu tlak zven pi teplm poas nebo po rychl jzd. V ppad, e nelze provst kontrolu tlaku na studench pneumatikch, je teba kontroln tlak zvit o 0,2 a 0,3 bar. Ze zahtch pneumatik nevypoutjte vzduch. nikdy

Vmna pneumatik
Z bezpenostnch dvod svte tuto prci vhradn odbornkovi. Nesprvn proveden mont pneumatik se me projevit: - nevyhovnm Vaeho vozu platnm pedpism, - zmnou chovn vozu v zatkch, - smrovou nestabilitou vozidla, - psknm pneumatik, - pi instalaci etz.

Nedostaten tlak vede k pedasnmu opoteben a abnormlnmu zahvn pneumatik se vemi negativnmi dsledky, pokud jde o bezpenost: - zhoren jzdnch vlastnost vozidla, - nebezpe prasknut nebo ztrty bhounu pneumatiky. Tlak v pneumatikch zvis na zaten a rychlosti jzdy - tlaky upravte podle podmnek pouit (pejdte na odstavec Tlak vzduchu v pneumatikch na zatku pruky).

Poznmka: Pedepsan tlak v pneumatikch je uveden na ttku nalepenm na boku nebo rmu pednch dve na stran idie (podle zem nebo verze).

Prostdn kol
Tento postup se nedoporuuje.

Rezervn kolo
Pejdte na odstavce Rezervn kolo a Vmna kola v kapitole 5.

5.07

PNEUMATIKY (pokraovn)
Pouit v zimnm obdob
etzy: Z bezpenostnch dvod je psn zakzno montovat snhov etzy na kola zadn npravy. Mont pneumatik vt velikosti ne pvodn znemouje pouit etz.
Pneumatiky snhov nebo thermogommes Doporuujeme tyto pneumatiky montovat na vechna tyi kola, aby byla co nejlpe zachovna pilnavost Vaeho vozu k vozovce.

Poznmka: Upozorujeme Vs, e u tchto pneumatik jsou nkdy pedepsny: - smr jzdy, - maximln rychlost, kter me bt ni, ne je maximln rychlost vozidla. Pneumatiky s hroty Tento typ pneumatik lze pouvat pouze po omezenou dobu, kter je stanovena mstnmi pedpisy. Pi jejich pouit je nutn dodrovat rychlost stanovenou platnmi pedpisy. Tyto pneumatiky mus bt namontovny alespo na obou kolech pedn npravy. V kadm ppad se obrate na svho zstupce RENAULTU, kter Vm doporu nejvhodnj vybaven pro V vz.

Instalace etz je umonna pouze u pneumatik stejn velikosti, jakou mly ty, kter byly na Vaem vozidle pvodn namontovny. Zvltnosti vozidel s pneumatikami 215/65 R 16 C Obrate se na svho zstupce RENAULTU.

5.08

PEDN SVTLOMETY: vmna halogenovch rovek

1 2 3 4 6 5 4

Dlkov a tlumen svtla


Odstrate kryt 1. Sthnte ze rovky konektor. Uvolnte pruinu 2 a vyjmte rovku. Typ rovky: H4 Nedotkejte se skla rovky. rovku drte za patici. Vymte rovku, vrate zpt pruinu a konektor a dbejte na sprvnou zptnou instalaci krytu 1.

Pedn obrysov svtla


Otote drk rovky 3 o tvrtinu otky a vyjmte rovku. Typ rovky: W 5 W. Vymte rovku a drk rovky umstte zpt.

Smrov svtla
Thnte za pruinu 4, abyste uvolnili blok smrovho svtla 6. Vyjmte blok 6 vnjkem vozidla. Otote drk rovky 5 o tvrtinu otky a vyjmte rovku. Typ rovky: hrukovitho tvaru s vstupky P21 W

Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

5.09

BON SVTLA: vmna rovek/PDAVN SVTLOMETY


Pdavn svtlomety
Pokud si budete pt vybavit svoje vozidlo mlhovmi nebo dlkovmi svtlomety, obrate se na zstupce RENAULTU.

2 3

Bon smrov svtla


Odepnte smrov svtlo 2 (pomoc plochho roubovku). Otote drk rovky 1 o tvrtinu otky a vyjmte rovku. Typ rovky: W 5 W.

Pedn mlhov svtlomety 3


Vmna rovky Obrate se na RENAULTU. svho zstupce Jakkoliv zsah (nebo prava) na elektrickm systmu me bt proveden pouze zstupcem RENAULTU, kter je vybaven soustmi nezbytnmi pro proveden zsahu, protoe nesprvn zapojen by mohlo vst k pokozen elektrick instalace (kabele, soust a zvlt pak alterntoru).

5.10

ZADN SVTLA: vmna rovek

1 A 1 1

2 2 2

Blok zadnho svtla A


Vyjmte rouby 1. Jemn otote blokem svtel a uvolnte jej z upevovacch bod 2, abyste zskali pstup k drku rovky 3. Odepnte drk rovky.

4 Obrysov a brzdov svtlo rovka hrukovitho s vstupky P 21/5W. 5 Smrov svtla rovka hrukovitho s vstupky P 21W.

tvaru

tvaru

5.11

ZADN SVTLA: vmna rovek (pokraovn)

6 B 6

7 8

Blok zadnho svtla B


Odstrate rouby 6. Uvolnte bloky svtel. Otote drkem rovky 7 nebo 8 a uvolnte jej. Vymte pslunou rovku. Nasate zpt drk rovky a otenm jej upevnte. Zkontrolujte jeho sprvn upevnn. Umstte blok svtel zpt a piroubujte jej.

7 Couvac svtlo rovka hrukovitho s vstupky P 21W. 8 Mlhov svtlo (nebo nic) rovka hrukovitho s vstupky P 21W.

tvaru

tvaru

5.12

ZADN SVTLA: vmna rovek (pokraovn)

Tet brzdov svtlo u verze s kdlovmi zadnmi dvemi


Odstrate matici 1. Vyjmte svtlo zvenku, abyste zskali pstup k rovce 2. rovka hrukovitho tvaru s vstupky P 21W.

5.13

ZADN SVTLA: vmna rovek (pokraovn)

2 3

Tet brzdov svtlo u verze s vklopnmi zadnmi dvemi


Odstrate matici 1. Vyjmte svtlo zvenku, abyste zskali pstup k rovce 2. rovka hrukovitho tvaru s vstupky P 21W.

Osvtlen SPZ
Pstup k rovce je stejn jako u vozidel s kdlovmi nebo vklopnmi zadnmi dvemi. Odroubujte stntko 3, abyste zskali pstup k rovce. Typ rovky: W 5 W.

5.14

VNITN OSVTLEN: vmna rovek

A B

Stropn svtidlo A
Odepnte rozptylovac kryt 1. Uvolnte rovku. Typ rovky: podlouhl 7 W

stropn svtidlo B, C
Z vyznaen strany sejmte (pomoc nstroje typu plochho roubovku) stropn svtidlo 2. Typ rovky: podlouhl 10 W nebo 15 W (podle verze).

5.15

VNITN OSVTLEN: vmna rovek (pokraovn)

3 4

Osvtlen D Z vyznaen strany sejmte (pomoc nstroje typu plochho roubovku) stropn svtidlo 2. Typ rovky: podlouhl 10 W nebo 15 W (podle verze).

Otevete kryt 3 umstn ze zadn strany stropnho svtidla nebo osvtlen. Vyjmte rovku 4.

5.16

POJISTKY
Pojistky rozeznte pomoc etikety s piazenm pojistek pod krytem (podrobn informace naleznete na protj stran). Nedoporuuje se pouvat voln msta pro pojistky.

1 A

DOBR

VADN

Pojistkov skka 1
Pi vpadku nkterho elektrickho zazen nejdve zkontrolujte, zda jsou pojistky v podku. Otevete vko A. Odstrate pojistku pomoc klet 2. Pojistku z pinzety vyjmte vysunutm do strany.

Zkontrolujte pslunou pojistku a v ppad poteby ji nahrate pojistkou se stejnou amprovou hodnotou. Pojistka s pli vysokou amprovou hodnotou by v ppad abnormln spoteby nkterho zazen mohla zpsobit peht elektrickho systmu (nebezpe poru).

Podle mstn legislativy nebo z bezpenostnch dvod: Zakupte u svho zstupce RENAULTU zlon skku obsahujc sadu rovek a pojistek.

5.17

POJISTKY (pokraovn) Piazen pojistek (ptomnost pojistek zvis na rovni vybaven vozidla)
Symbol Piazen Lev dlkov svtla Prav dlkov svtla Lev tlumen svtla Protiblokovac systm Prav tlumen svtla Zadn stra Lev obrysov svtla Prav obrysov svtla Zadn mlhov svtla Houkaka Odmrazovn zptnch zrctek Zadn ostikova Couvac svtla Klimatizace
5.18

Symbol

Piazen Pedn strae Vnitn osvtlen Airbagy Brzdov svtla

Symbol

Piazen Autordio/displej autordia. Navigan systm Topen Zsuvka pro psluenstv Odpojova spotebi (hodin, autordia atd.) Zadn klimatizace Pedn mlhov svtla

Ovldn oken na stran idie Ovldn oken z msta spolujezdce Elektricky ovldan zptn zrctka Vyhvn sedadel Kontrolograf Zapalova cigaret

Elektrick zamykn dve Pedn a zadn stropn svtidlo Pstrojov deska/systm blokace startovn Odmrazovn zadnho okna

AKUMULTOR: odstrann poruchy


Pipojen a odpojen
- Pi pipojovn akumultoru nejdve pipojte kladnou a potom zpornou svorku. - Pi odpojovn akumultoru odpojte nejdve zpornou svorku a a potom kladnou svorku.

Pipojen nabjeky
Bezpodmnen odpojte (pi vypnutm motoru) oba kabely pipojen ke svorkm akumultoru, piem zante zpornou svorkou. Akumultor nikdy neodpojujte za chodu motoru. ite se vdy nvodem vrobce nabjeky. Pouze dobe nabit a dobe udrovan akumultor doshne maximln ivotnosti a zajist bezproblmov spoutn motoru. Akumultor mus bt udrovn v istm a suchm stavu. Nechvejte asto kontrolovat stav nabit akumultoru: Zvlt pokud jezdte na krtk vzdlenosti a v mstskm provozu. Pokud je venkovn teplota nzk (v zimnm obdob), kapacita akumultoru se sniuje. Proto v zim zapnejte pouze ta elektrick zazen, kter nutn potebujete. Uvdomte si, e stav nabit akumultoru se postupn sniuje vlivem trvalch spotebi, jako jsou hodiny, dodaten psluenstv apod.

Abyste zamezili vzniku jisker


- Ped odpojenm nebo pipojenm akumultoru zkontrolujte, zda jsou spotebie odpojeny. - Ped pipojenm nebo odpojenm akumultoru, kter byl nabjen, vypnte nabjeku. - Na akumultor nepokldejte dn kovov pedmty, aby nemohlo dojt ke zkratu mezi svorkami.

S akumultorem zachzejte s maximln opatrnost, protoe obsahuje kyselinu srovou, kter nikdy nesm pijt do styku s pokokou nebo oima. Pokud by k takovmu styku dolo, dkladn oplchnte postien msto proudem ist vody. Nevstupujte do blzkosti akumultoru s otevenm ohnm, rozhavenmi pedmty a pedmty uvolujcmi jiskry hroz nebezpe vbuchu. Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.
5.19

AKUMULTOR: odstrann poruchy (pokraovn)


Pipojen nabjeky
(pokraovn) V ppad, e je ve vozidle instalovno nkolik psluenstv, nechte je pipojit na + po zapnut zapalovn. V takovm ppad je vhodn vybavit vozidlo akumultorem s vy jmenovitou kapacitou. Obrate se na svho zstupce RENAULTU. Pi delm odstaven vozu akumultor odpojte nebo jej nechte v pravidelnch intervalech dobjet, zejmna pak v zimnm obdob. Po optnm uveden do provozu je nezbytn znovu naprogramovat zazen s pamt, jako nap. autordio. Akumultor mus bt skladovn v suchm a vtranm prosted chrnnm ped mrazem.

Nkter akumultory mohou bt specifick, pokud jde o zpsob nabjen, porate se se svm zstupcem RENAULTU. Zamezte vzniku jisker, kter by mohly okamit vyvolat explozi, a nabjen provdjte v dobe vtran mstnosti. Mohlo by dojt k vnm zrannm.

5.20

AKUMULTOR: odstrann poruchy (pokraovn)


Spoutn motoru akumultorem z jinho vozidla
Kdy se akumultor Vaeho vozu vybije, je teba pout ke startovn energii z akumultoru jinho vozu. Postupujte nsledujcm zpsobem: Opatete si u svho zstupce RENAULTU vhodn pomocn startovac kabely (velkho prezu). Pokud je ji mte, ped jejich pouitm se vdy pesvdte, zda jsou v bezvadnm stavu. Jmenovit napt obou akumultor mus bt stejn: 12 V. V ppad, e akumultor zamrzl, muste jej ped pipojenm nechat rozmrznout. Zkontrolujte, zda mezi obma vozy nedochz ke kontaktu (nebezpe zkratu pi spojovn kladnch pl) a zda je vybit akumultor sprvn pipojen. Vypnte zapalovn svho vozu. Spuste motor vozu, jeho akumultor bude dodvat proud, a nechte jej bet na stedn otky. Zkontrolujte, zda se kabely vzjemn nedotkaj a zda kabel (+) nen v kontaktu s dnm kovovm dlem vozu, kter bude dodvat proud. Spuste motor obvyklm zpsobem. Jakmile se rozbhne, odpojte kabely v opanm poad ne pi monti.

Upevnte kladn kabel (+) na svorku (+) vybitho akumultoru a pot svorku (+) akumultoru dodvajcho proud. Upevnte zporn kabel () na svorku () akumultoru dodvajcho proud a pot svorku () vybitho akumultoru.

5.21

RADIOFREKVENN DLKOV OVLDN: baterie

Vmna bateri
Odepnte kryt dlkovho ovldn 1 (pomoc plochho roubovku). Vymte baterii 2, piem dodrte polaritu vyznaenou na vku. Poznmka: Pi vmn baterie se nedotkejte elektronickho obvodu, kter je umstn ve vku kle.

Vybit baterie nevyhazujte do bnho odpadu, odevzdejte je organizaci poven sbrem a recyklac bateri.

Baterie jsou k dostn u Vaeho zstupce RENAULTU. Jejich ivotnost je piblin dva roky. Mezi odemknutm a zamknutm je nutn pokat jednu sekundu.

5.22

PPRAVN INSTALACE PRO AUTORDIO


2

lon prostor pro autordio 1


Odepnte kryt, kter zakrv umstn autordia 1. Pipojen k antn, napjen + a a kabely reproduktor jsou umstny zezadu.

Reproduktory
Otejte mkami 2 (umstnmi v horn sti pstrojov desky), abyste zskali pstup k reproduktorm.

V kadm ppad je nutn pesn dodret instrukce uveden v montnm nvodu vrobce. Charakteristiky drk a kabele (k dostn v prodejnch RENAULT) se li podle rovn vybaven vozidla a typu autordia. Pro zjitn jejich specifikace se obrate na svho zstupce RENAULTU. Jakkoliv zsah na elektrickm systmu vozidla me bt proveden pouze zstupcem RENAULTU, protoe nesprvn zapojen by mohlo vst k pokozen elektrick instalace a/nebo vech soust, kter jsou k n pipojeny.

5.23

PSLUENSTV
Pouit telefon a pstroj CB Telefony a pstroje CB vybaven integrovanou antnou mohou ruit elektronick systmy instalovan na vozidle ve vrob - doporuuje se pouvat tyto pstroje pouze s venkovn antnou. Rovn je nezbytn dodret platn pedpisy tkajc se pouit tchto pstroj. Dodaten mont psluenstv Aby byla zajitna sprvn funkce Vaeho vozidla a bylo eliminovno nebezpe ohroen Va bezpenosti, doporuujeme Vm pout psluenstv specifikovan spolenost RENAULT, kter jsou uzpsobena pro Vae vozidlo a na kter se jako jedin vztahuje zruka spolenosti RENAULT. Elektrick a elektronick psluenstv Jakkoliv zsah do elektrickho systmu vozidla me bt proveden pouze zstupcem RENAULTU, protoe nesprvn zapojen by mohlo vst k pokozen elektrick instalace a/nebo vech soust, kter jsou k n pipojeny. V ppad dodaten monte elektrickho zazen zkontrolujte, zda je instalace sprvn chrnna pojistkou. Podejte o upesnn amprov hodnoty a jejho umstn.

5.24

ODTAHOVN: odstrann poruchy


U vleenho vozidla nesm bt zamknuto zen. Kl ve startovacm spnai se mus nachzet v poloze M (zapalovn), m bude zajitna funknost signalizace (brzdovch a smrovch svtel). Za tmy je nutn vozidlo osvtlit. Odpojte pvs, pokud je pipojen. Krom toho je nezbytn dodret podmnky pro odtahovn stanoven legislativou platnou v dan zemi a nepekraovat maximln tanou hmotnost Vaeho vozidla. Obrate se na svho zstupce RENAULTU. Nikdy nepouvejte hnac hdele ani npravy. Tyto odtahovac body jsou ureny vhradn k taen vozidla, v dnm ppad nesmj bt pouity a pmo, nebo nepmo k jeho zvedn.

1
RENAULT doporuuje pout tuhou vlenou ty. V ppad pouit provazu nebo lana (pokud to dovoluj pedpisy) je teba, aby byl brzdn systm odtahovanho vozidla funkn. Vozidlo nelze odtahovat ve stavu nezpsobilm k jzd. Je nezbytn vyhnout se rzm pi akceleraci nebo brzdn, kter by mohly vozidlo pokodit. V dnm ppad se nedoporuuje pekroit rychlost 25 km/h.

Pouvejte vhradn:
Vzadu - u vozidel bez tanho zazen pouijte tan bod 1, - u vozidel s tanm zazenm pouijte tan oko 3 (v bloku nad) a tan bod 4. Vpedu - tan oko 3 (v bloku nad) a tan bod 5.

Zadn chyt pro odtahovn 1.


(vozidla bez tanho zazen)

5.25

ODTAHOVN: odstrann poruchy (pokraovn)

3 4

5 3

Zadn chyt pro odtahovn 4


(vozidla s tanm zazenm) Pi ukldn nad do bloku dbejte na jejich sprvn umstn 2 tak, jak byly uloeny pvodn (viz vyryt nkresy), a blok ulote povinn pod sedadlo (viz nkresy vyryt na vku). Nikdy nenechvejte nad jen tak leet, mohlo by bt vymrtno pi brzdn.

Pedn chyt pro odtahovn 5


Pstup k tanmu oku 3. Je umstno v bloku nad 2: otejte blokem nad, dokud jej nebude mon vyndat. Zaroubujte tan oko 3 na maximum, nejdve rukou a na doraz a potom jej dothnte pomoc kliky, kter je umstna v sad nad.

Pi zastavenm motoru ji posilova zen a brzd nejsou funkn.

5.26

ODTAHOVN

1 A

Instalace tan koule Upevnte rozpru na dva upevovac otvory 1 umstn nahoe. Piroubujte tanou kouli na oba upevovac otvory 1. Utahovac momenty (v daNm: dekanewtonmetrech) roub s velkm prmrem: 21. roub s malm prmrem: 13,5. Ppustn zaten tanho zazen, maximln hmotnost brzdnho a nebrzdnho pvsu: pejdte na kapitolu 6, odstavec hmotnosti. Informace o monti stench lit a podmnkch pouit naleznete v montnm nvodu vrobce. Doporuuje se uchovvat tento nvod s ostatnmi dokumenty k vozidlu.

Instalace tanho zazen


A: 929 mm
5.27

STRTKA STRA
Zptn mont Pi zptn monti strtka strae postupujte v opanm poad ne pi demonti. Pesvdte se, e je strtko sprvn zajitno.

1 2

4 A B

6 5

Vmna stra

strtek

pednch

Strtko zadnho strae


Zvednte rameno strae 5. Otejte strtkem 6, dokud neuctte odpor. Tahem strtko uvolnte (C). Zptn mont Postupujte v opanm poad kon ne pi demonti. Pesvdte se, e je strtko sprvn pipnuto.

Zvednte rameno strae 3. Otote strtko 1 do vodorovn polohy. Stisknte jazek 2 a vysute strtko strae smrem dol a do uvolnn hku 4 ramena strae. Posute strtko (A) a nsledn jej zvednte (B).

V ppad mrazu zkontrolujte, zda nejsou strtka stra pimrazena ke sklu (nebezpe peht motoru). Dohldnte na dobr stav strtek. Jakmile se jejich innost sn, je teba je vymnit (piblin jednou ron).

5.28

SYSTM PERUEN PVODU PALIVA V PPAD SILNHO NRAZU


Vae vozidlo je vybaveno systmem peruen pvodu paliva prostednictvm setrvanho spnae v ppad silnho nrazu. Tento systm se dezaktivuje, a tak pi silnm nrazu izoluje okruh pvodu paliva.

Optn aktivace systmu


Pokud jsou spolen splnny podmnky pro optn uveden palivovho okruhu do provozu (viz rmeek), stisknte tlatko 1, abyste systm opt aktivovali.

Po nrazu me bt systm opt aktivovn, avak pouze po prohldce vozidla kvalifikovanm pracovnkem st RENAULT, kter mus zkontrolovat: zda je vozidlo pojzdn, zda nen ctit pach paliva, zda na palivovm okruhu nedochz k niku.

5.29

NAFTOV FILTR
Odvzdunn palivovho okruhu
Po naplnn ndre po plnm vyerpn paliva je nutn ped novm nastartovnm vozidla provst odvzdunn nebo vyistn okruhu.

1 3

Sousti okol motoru (alterntor, spout, drky motoru atd.) by mly bt chrnny proti styku s palivem.

Vozidla s runm odvzduovacm erpadlem - Otote odvzduovacm roubem 1 o jednu otku. - Pohybujte hlavic 2, dokud palivo nenatee do vzduchovch bublin. - Dothnte odvzduovac roub 1. - Naposledy pohybujte hlavic 2.

Vozidla s elektrickm odvzduovacm erpadlem - Otote odvzduovacm roubem 3 o jednu otku. - Otote kl do polohy V provozu zhruba na 10 vtein a pot se vrate do polohy Stop. kon opakujte v intervalech 15 vtein, dokud palivo nenatee do vzduchovch bublin. - Dothnte odvzduovac roub 3.

Pi prci v motorovm prostoru se me kdykoliv samovoln rozbhnout ventiltor chlazen.

5.30

FUNKN PORUCHY
Nsledujc rady Vm umon rychle a provizorn odstranit poruchu. V zjmu sv bezpenosti vak co nejdve kontaktujte zstupce RENAULTU.

Pi spoutn motoru
Nic se nedje: kontrolky se nerozsvt a spout se neot.

PINY
Odpojen kabel akumultoru nebo oxidace pl a svorek. Vybit akumultor. Akumultor je mimo provoz.

CO DLAT
Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou zoxidovny, okrbejte je a vyistte, potom je opt uthnte. K vybitmu akumultoru pipojte jin akumultor. Vymte akumultor.

Kontrolky pohasnou, spout se ot velmi pomalu.

patn utaen svorky akumultoru. Zoxidovan ply akumultoru. Vybit akumultor.

Zkontrolujte stav svorek: pokud jsou zoxidovny, okrbejte je a vyistte, potom je opt uthnte. K vybitmu akumultoru pipojte jin akumultor.

5.31

FUNKN PORUCHY (pokraovn)


Pi spoutn motoru PINY CO DLAT

Zastudena motor pokalv, ale nespust se, nebo se spout obtn.

Je aktivovna blokace startovn. Nesprvn postup spoutn motoru. nebo patn pvod paliva nebo porucha zapalovn. Systm odpojen pvodu paliva je aktivovn v dsledku silnho nrazu vozidla.

Pejdte na kapitolu Systm blokace startovn. Pejdte na kapitolu Sputn motoru. V ppad nesputn motoru nezatujte nadmrn spout. Obrate se na zstupce RENAULTU. Navtivte zstupce RENAULTU. (Pejdte na kapitolu Systm peruen pvodu paliva v ppad silnho nrazu).

Vibrace.

patn nahutn, patn vyven nebo pokozen pneumatiky.

Zkontrolujte tlak v pneumatikch pokud nen pinou problmu, nechte pneumatiky zkontrolovat zstupcem RENAULTU.

Ven kapaliny ndrce.

ve

vyrovnvac

Mechanick porucha: praskl tsnn hlavy vlc nebo vadn erpadlo chladic kapaliny. Porucha ventiltoru chlazen.

Vypnte motor. Navtivte zstupce RENAULTU. Zkontrolujte pslunou pojistku - pokud nen pinou problmu, kontaktujte zstupce RENAULTU.

5.32

FUNKN PORUCHY (pokraovn)


Pi jzd
Abnormln bl kou z vfuku.

PINY
Mechanick porucha: pokozen tsnn hlavy vlc.

CO DLAT
Vypnte motor. Navtivte zstupce RENAULTU.

Kou pod kapotou motoru.

Zkrat. Vadn potrub chladicho okruhu.

Zastavte vozidlo, vypnte zapalovn a odpojte akumultor. Obrate se na zstupce RENAULTU.

Kontrolka tlaku oleje svt: - v zatce nebo pi zabrzdn, - ve volnobhu, - zpodn zhasn nebo zstv rozsvcena pi akceleraci.

Hladina je pli nzk. Tlak oleje je slab. Nedostaten tlak oleje.

Doplte motorov olej (viz Hladina oleje, vyrovnn naplnn v kapitole 4). Co nejdve navtivte svho RENAULTU. Zastavte vozidlo a kontaktujte RENAULTU.

odstavec hladiny/ zstupce zstupce

Nedostaten vkon motoru.

Zanesen vzduchov filtr. Porucha pvodu paliva.

Vymte filtran vloku. Zkontrolujte hladinu paliva.

Volnobh je nestabiln nebo motor zhasn.

Nedostaten vzduchu).

komprese

(pisvn

Obrate se na zstupce RENAULTU.


5.33

FUNKN PORUCHY (pokraovn)


Pi jzd
zen je tuh.

PINY
Praskl emen. Nedostatek oleje v erpadle.

CO DLAT
Nechte emen vymnit. Pidejte olej do posilovae zen (pejdte na odstavec Hladina erpadla posilovae zen v kapitole 4). Pokud problm petrvv, obrate se na svho zstupce RENAULTU.

Motor se pehv. Kontrolka teploty chladic kapaliny svt.

erpadlo chladic kapaliny: uvolnn nebo praskl emen. Porucha ventiltoru chlazen.

Zastavte vozidlo, vypnte motor a navtivte zstupce RENAULTU.

niky chladic kapaliny.

Zkontrolujte stav ppojek potrub pro veden chladic kapaliny a utaen svrnch krouk. Zkontrolujte vyrovnvac ndrku - mus obsahovat kapalinu. Pokud ji neobsahuje, doplte hladinu chladic kapaliny (po vychladnut motoru). Uite veker opaten, abyste se nepoplili. Toto odstrann poruchy je pouze provizorn, co nejdve navtivte Vaeho zstupce RENAULTU.

Chladi: V ppad znanho nedostatku chladic kapaliny nezapomete, e hork motor nesm bt nikdy plnn studenou chladic kapalinou. Po kadm zsahu na vozidle, u kterho bylo nutn provst i jen sten vyputn chladicho systmu, mus bt motor naplnn novou, sprvn dvkovanou sms. Pipomnme Vm, e je nezbytn pout kapalinu schvlenou nam technickm oddlenm.

5.34

FUNKN PORUCHY (pokraovn)


Elektrick zazen
Strae nefunguj.

PINY
Pilepen strtka stra. Splen pojistky (peruovan chod, pevn zastaven). Porucha motoru.

CO DLAT
Ped pouitm stra strtka odlepte. Vymte pojistky. Navtivte zstupce RENAULTU.

Zven frekvence smrovch svtel:

- splen rovka.

Vymte rovku.

Smrov svtla nefunguj.

Pouze na jedn stran:

- splen rovka. - odpojen napjec vodi nebo patn umstn konektor. - vadn ukosten.

Vymte rovku. Pipojte jej zpt. Najdte ukostovac vodi, kter je upevnn na kovov sti, okrbejte koncovku ukostovacho vodie a peliv jej upevnte zpt.

Na obou stranch:

- splen pojistka. - vadn centrln modul smrovch svtel.

Vymte ji. Je teba jej vymnit: navtivte zstupce RENAULTU.


5.35

FUNKN PORUCHY (pokraovn)


Elektrick zazen
Svtlomety nefunguj.

PINY
Pouze jeden: - splen rovka. - odpojen vodi nebo patn umstn konektor. - vadn ukosten.

CO DLAT
Vymte ji. Zkontrolujte a pipojte zpt vodi nebo konektor. Viz ve.

Oba:

- pokud je obvod chrnn pojistkou.

Zkontrolujte ji a v ppad poteby vymte.

Stopy kondenzace ve svtlech.

Nejedn se o poruchu. Ptomnost stop kondenzace ve svtlech je normln jev, kter je spojen se zmnami teploty. Pi pouit svtel tyto stopy rychle zmiz.

5.36

Kapitola 6: Technick charakteristiky

Identifikan ttky ................................................................................................................................ 6.02 - 6.03 Rozmry ............................................................................................................................................. 6.04 6.09 Hmotnosti ........................................................................................................................................... 6.10 6.27 Tan zaten ..................................................................................................................................... 6.10 6.27 Charakteristiky motor ................................................................................................................................... 6.28 Nhradn dly .................................................................................................................................................. 6.29
6.01

19601

IDENTIFIKAN TTKY
A 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 A

daje uveden na vrobnm ttku (na prav stran) je nutn udvat pi kadm psemnm styku a objednvkch nhradnch dl. Vrobn ttek A 1 Typ vozidla a vrobn slo Tato informace je rovn uvedena na oznaen B. 2 MTMA (maximln ppustn celkov hmotnost vozidla) 3 MTR (celkov hmotnost jzdn soupravy = naloen vozidlo s pvsem) 4 MTMA - maximln ppustn zaten pedn npravy 5 MTMA - maximln ppustn zaten zadn npravy

6 7 8 9 10 11 12 13

Technick charakteristiky vozidla Oznaen laku rove vbavy Typ vozidla Kd alounn Doplnk ke specifikaci vybaven Vrobn slo Kd vnitnho obloen

6.02

IDENTIFIKAN TTKY (pokraovn)

C 1 2 3

C
F4R F9Q

daje uveden na vrobnm ttku a identifikanm ttku motoru je nutn udvat pi kadm psemnm styku a objednvkch nhradnch dl. Oznaen motoru 1 Typ motoru 2 Index motoru 3 Vrobn slo motoru

G9U

6.03

ROZMRY (v metrech)
Zkladn verze bez volitelnho vybaven
19601

Z1

K C A B D E G

Y Z H Y1 J F

6.04

ROZMRY (v metrech)
Kompletn vozidla bez pozdjch prav DODVKA Verze Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku)
2.0 16V 2.5 dCi 1.9 dCi FLBCB6 FLBBB5 FLJCBC FLJKBC FLBCD6 FLBBD5 FLJCDC FLJKDC FLRDD6 FLBAC6 FLAAA6 - FLBAA6 FLBAB6 FLBAD6 FLADA6 - FLBDA6 FLBDC6 FLBDB6 FLBDD6 FLACA6 - FLBCA6 FLBBC5 FLJGC6 FLJGA6 FLJGB6 FLJGD6 FLJDA6 - FLADAH FLJDC6 FLJDB6 FLJDD6 FLABA5 - FLBBA5 FLBCC6 FLBDAH FLBDCH FLPDBH FLPDDH FLJCAC - FLJKAC FLJCCC FLBDBH FLBDDH FLJKCC 3,098 4,782 3,498 5,182 3,098 4,782 0,833 0,851 1,615 1,630 2,232 1,958 2,492 0,542 0,563 0,137 0,199 1,913 1,167 1,818 2,400 1,387 1,370 1,335 1,913 1,167 1,818 2,800 1,387 1,370 1,335 2,400 1,913 1,387 1,913 1,167 1,370 1,167 1,390 1,818 1,335 1,818 2,800 1,335 2,400 1,818 1,335 1,818 2,800 1,387 1,370 1,913 1,387 1,913 1,167 1,370 1,167 3,498 5,182 3,098 4,782

A B C D E F G H (1) J K (2) Q Y Y1 Z Z1

3,498 5,182

(1) naprzdno (2) pi naloen


6.05

ROZMRY (v metrech)
Zkladn verze bez volitelnho vybaven
19601

Z1

K C A B D E G

Y Z H Y1 J F

6.06

ROZMRY (v metrech)
Kompletn vozidla bez pozdjch prav COMBI Verze
2.0 16V 2.5 dCi 1.9 dCi JLJCAC JLECB6 JLBCB6 JLACA6 JLEBB5 JLBBB5 JLABA5 JLMCBC JLJCBC JLBBA5 JLBCA6 3,498 5,182

Typ vozidla JLDAA6 JLAAA6 JLBAB6 JLEAB6 JLDDA6 JLADA6 JLEDB6 JLBDB6 JLDCA6 - JLEBA5 (vyznaen na vrobnm JLEAA6 JLBAA6 JLJGB6 JLMGB6 JLEDA6 JLBDA6 JLMDB6 JLJDB6 JLDBA5 - JLECA6 JLMGA6 JLJGA6 ttku) JLMDA6 JLJDA6 JLEDBH JLBDBH JLMCA6 JLDDAH JLADAH JLEDAH JLBDAH
A B C D E F G H (1) J K (2) Q Y Y1 Z Z1 3,098 4,782 3,498 5,182 3,098 4,782 3,498 5,182 0,833 0,851 1,615 1,630 2,232 1,940 1,988 0,521 0,565 0,149 0,203 1,369 1,370 1,390 1,306 1,253 0,449 0,849 1,753 1,253 0,449 1,753 0,849 1,253 3,098 4,782

0,449 1,753 0,849

(1) naprzdno (2) pi naloen


6.07

ROZMRY (v metrech)
Zkladn verze bez volitelnho vybaven
19601.1

Z1

K C A B D E G

Y Z H Y1 J F

6.08

ROZMRY (v metrech)
Kompletn vozidla bez pozdjch prav MINIBUS 7-8 mst Verze Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku)
2.0 16V JLCAA6 JLKGA6 1.9 dCi JLCCA6 - JLCBA5 JLKCAC 2.5 dCi JLCDA6 JLKDA6 JLCDAH

A B C D E F G H (1) J K (2) Q Y Y1 Z Z1

3,098 4,782 0,833 0,851 1,615 1,630 1,904 1,969 1,984 0,555 0,571 0,147 0,204 1,317 1,370 1,390 1,306 0,449

(1) naprzdno (2) pi naloen


6.09

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
DODVKA Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu Celkem Pedn Zadn Pedn Zadn
2.0 16V FLAAA6 FLBAA6 FLBAC6 FLBAB6 FLBAD6 FLJGA6 FLJGC6 FLJGB6 FLJGD6

1 661 1 020 641 1 450 1 550 2 685

1 668 1 023 645

1 738 1 041 697

1 712 1 052 660

1 792 1 085 707

1 698 1 054 644

1 773 1 077 696

1 768 1 096 672

1 825 1 133 692

1 550 1 650 2 885 2 925 2 975 750 2 000 2 900 2 915 2 995 3 025

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu(1) Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

4 685

4 885

4 925

4 975 80 200

4 900

4 915

4 995

5 025

6.10

HMOTNOSTI (pokraovn)
(1) Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.11

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
DODVKA Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu Celkem Pedn Zadn Pedn Zadn
1.9 dCi FLACA6 FLBCA6 FLBCC6 FLBCB6 FLBCD6 FLJCAC FLJCCC FLJCBC FLJCDC FLABA5 FLBBA5 FLBBC5 FLBBB5 FLBBD5 FLJKAC FLJKCC FLJKBC FLJKDC 1 677 1 034 643 1 450 1 550 2 700 2 900 2 940 1 684 1 037 647 1 754 1 055 699 1 728 1 067 661 1 808 1 100 708 1 716 1 073 643 1 792 1 097 695 1 788 1 116 672 1 844 1 152 692

1 550 1 650 2 990 750 2 000 2 920 2 935 3 015 3 000

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu(1) Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

4 700

4 900

4 940

4 990 80 200

4 920

4 935

5 015

5 000

6.12

HMOTNOSTI (pokraovn)
(1) Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.13

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
DODVKA Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu Celkem Pedn Zadn Pedn Zadn
2.5 dCi FLADA6 FLBDA6 FLBDC6 FLJDA6 FLJDC6 FLJDB6 FLJDD6 FLRDD6 FLBDB6

1 745 1 112 633 1 450 1 550 2 760 2 965

1 826 1 131 695

1 786 1 145 641

1 862 1 169 693

1 858 1 188 670

1 921 1 228 693

1 914 1 224 690

1 794 1 150 644

1 550 1 650 2 975 2 995 3 005 750 2 000 2 920

1 580 1 650 2 810 3 060 3 030

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu* Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

1 960 4 920 4 810 5 020

2 000 5 030

4 760

4 965

4 975

4 995

5 005 80 200

6.14

HMOTNOSTI (pokraovn)
* Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.15

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
FURGON (pokraovn) Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu Celkem Pedn Zadn Pedn Zadn
2.5 dCi FLBDD6 FLADAH FLBDAH FLBDCH FLBDBH FLBDDH FLPDBH FLPDDH

1 881 1 176 705


1 580 1 650 3 015

1 754 1 123 631

1 755 1 124 631


1 550 1 650

1 829 1 147 682

1 793 1 159 634

1 875 1 195 680

1 800 1 163 637

1 882 1 199 683

1 580 1 650 2 970 3 060 750 2 000 3 070 2 960 2 925

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu* Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

2 790

2 960

5 015

4 790

4 960

4 970 80

5 060

5 070

4 960

4 925

200

6.16

HMOTNOSTI (pokraovn)
* Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.17

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
COMBI Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu
2.0 16V JLAAA6 JLDAA6 JLBAA6 JLBAB6 JLEAA6 JLMGA6 JLJGA6 JLMGB6 JLJGB6 JLEAB6

Celkem 1 829 1764,5 1 836 1 884 1 771,5 1 829 1 885 1 887 1 948 1 819,5 Pedn 1 040 1 035 1 043 1 093 1 038 1 092 1 092 1 133 1 141 1 081 789 730 793 791 734 737 793 754 807 738 Zadn Pedn Zadn
1 450 1 550 2 745 2 885 2 945 2 885 750 1 550 1 650 2 890 3 010 2 945

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu* Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

2 000 4 700 4 850 4 900 4 850 80 4 900

6.18

HMOTNOSTI (pokraovn)
* Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.19

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
COMBI Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu Celkem Pedn Zadn Pedn Zadn
2.5 dCi JLDDA6 JLEDA6 JLADA6 JLBDA6 JLMDA6 JLJDA6 JLMDB6 JLJDB6

1 873 1 145 728 1 450 1 550 2 780 1 550 1 650 2 965

1 935 1 147 788 1 450 1 550 2 835 2 965

1 918 1 183 735 1 550 1 650

1 973 1 183 790

1 976 1 225 751

2 037 1 232 805

1 580 1 650 2 990

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu* Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

2 980 750

2 000 4 700 4 900 4 800 80 4 900 5 000

6.20

HMOTNOSTI (pokraovn)
* Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.21

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
COMBI (pokraovn) Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu Celkem Pedn Zadn Pedn Zadn
2.5 dCi JLEDB6 JLBDB6 JLADAH JLDDAH JLBDAH JLEDAH JLBDBH JLEDBH

1 934 1 196 738

1 996 1 205 791

1 946 1 161 785 1 450 1 550

1 885 1 150 735

1 947 1 162 785 1 550 1 650 2 960 750

1 886 1 150 736

2 013 1 212 801

1 953 1 204 749

1 580 1 650 3 070

1 580 1 650 2 990 3 070 3 025

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu* Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

2 865

2 000 5 000 4 800 80 4 900 5 000

6.22

HMOTNOSTI (pokraovn)
* Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.23

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
COMBI Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu
1.9 dCi JLACA6 JLDCA6 JLMCAC JLJCAC JLECA6 JLBCA6 JLECB6 JLBCB6 JLMCBC JLJCBC JLABA5 JLDBA5 JLEBA5 JLBBA5 JLEBB5 JLBBB5

Celkem 1 845 1 780,5 1 848 1 903 1 787,5 1 852 1 835,5 1 900 1 906 1 967 Pedn 1 054 1 049 1 111 1 111 1 052 1 057 1 095 1 107 1 153 1 161 791 732 737 792 736 795 740 793 753 806 Zadn Pedn Zadn
1 450 1 550 2 760 2 895 2 900 750 2 000 4 700 4 850 80 4 900 1 550 1 650 2 960 3 015

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu* Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

6.24

HMOTNOSTI (pokraovn)
* Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.25

HMOTNOSTI (v kg) - Kompletn vozidla bez pozdjch prav Zkladn verze bez doplk, u kter me bhem roku dojt k vvojovm zmnm - obrate se na svho zstupce RENAULTU.
Minibus Typ vozidla (vyznaen na vrobnm ttku) Pohotovostn hmotnost naprzdno Bez idie Maximln ppustn hmotnost na npravu Celkem Pedn Zadn Pedn Zadn
1.9 dCi 2.0 16V 2.5 dCi

JLCCA6 JLKCAC JLCAA6 JLKGA6 JLCDA6 JLKDA6 JLCDAH JLCBA5 1 906 1 098 808 1 450 1 550 2 765 1 956 1 125 831 1 550 1 650 2 885 1 889 1 080 809 1 450 1 550 2 750 2 870 750 2 000 4 700 80 4 800 1 939 1 108 831 1 988 1 174 814 2 026 1 198 828 1 997 1 175 822

1 550 1 650 2 845 2 960 2 845

Maximln ppustn hmotnost pi naloen Maximln ppustn hmotnost nebrzdnho pvsu Maximln ppustn hmotnost brzdnho pvsu* Pi sklonu svahu do 12 % Celkov hmotnost jzdn soupravy (= Maximln ppustn hmotnost pi naloen + pvs) Ppustn zaten tanho zazen Ppustn zaten stenho nosie

6.26

HMOTNOSTI (pokraovn)
* Tan zaten (taen pvsu, lodi atd.)
- Pi jzd s pvsem je nezbytn dodret ppustn zaten stanoven mstn legislativou, zejmna pak vyhlkou pro silnin provoz. Pro veker pravy tanho zazen se obrate na Vaeho zstupce RENAULTU. V dnm ppad nesm bt pekroena maximln hmotnost jzdn soupravy (vozidla + pvsu). - Pokud bude Vae vozidlo pouito pi plnm zaten (maximln ppustn hmotnosti pi zaten), mus bt maximln rychlost omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikch zven o 0,2 baru (hektopascalu). - Vkon motoru a schopnost jzdy na svahu se sniuj s rostouc nadmoskou vkou. Doporuujeme proto snit maximln zaten o 10 % v 1 000 metrech a pot o dalch 10 % na kadch 1 000 m.

6.27

CHARAKTERISTIKY MOTOR (dodvny podle zem uren)


Verze Typ motoru (vyznaen na ttku motoru) Obsah vlc (cm) Typ paliva Oktanov slo 2.0 16V
F4R 1 998

1.9 dCi
F9Q 1 870

2.5 dCi
G9U 2 464

Bezolovnat benzin povinn, se stejnm oktanovm slem, jako je uvedeno na ttku umstnm v krytu palivov ndre. V nouzovm ppad lze pout bezolovnat benzin: - s oktanovm slem 91 pro ttek s uvedenm 95, 98, - s oktanovm slem 87 pro ttek s uvedenm 91, 95, 98.

Nafta Na ttku umstnm z vnitn strany vklopnho krytu jsou uvedeny povolen typy paliva.

Zapalovac svky

Pouvejte vhradn zapalovac svky pedepsan pro motor Vaeho vozu. Jejich typ mus bt vyznaen na etiket, kter je nalepena v motorovm prostoru - v opanm ppad se obrate na svho prodejce voz RENAULT. Nevhodn svky mohou motor pokodit.

6.28

NHRADN DLY A OPRAVY


Originln nhradn dly RENAULT byly zkonstruovny na zklad velmi psnch kritri a jsou pravideln testovny. Proto jejich kvalita odpovd dlm, kter jsou montovny do novch voz. Systematick pouvn originlnch nhradnch dl RENAULT Vm zaruuje uchovn vkonovch vlastnost Vaeho vozu. Na opravy vykonan v sti servis RENAULT s pouitm pvodnch nhradnch dl se navc vztahuje zruka v souladu s podmnkami uvedenmi na zadn stran zakzkovho listu.

6.29

ABECEDN REJSTK
A A.S.R. (protiprokluzov systm) ...................... 2.14 - 2.15 ABS ................................................................ 2.11 - 2.12 airbag ............................................................ 1.22 1.27 akumultor ............................................................... 4.11 odstrann poruchy .................................... 5.19 5.21 alarm proti odcizen ........................................ 1.14 - 1.15 autordio (pprava) .................................................. 5.23 B bezpenost dt ............................................. 1.43 1.32 bezpenostn psy .............. 1.20 - 1.21 - 1.28 - 1.29 - 1.31 blok nad ..................................................... 5.02 - 5.03 blokace startovn ..................................................... 1.16 bon smrov svtla (vmna rovek) .................... 5.10 brzdov kapaliny ....................................................... 4.09 D dlkov ovldn zamykn ........................... 1.02 1.05 baterie ...................................................................... 5.23 defekt pneumatiky ........................................ 5.02 5.05 dti (bezpenost) ........................................... 1.32 1.43 doplkov zdrn prostedky: k pednm bezpenostnm psm .......... 1.22 1.27 k zadnm bezpenostnm psm ........................ 1.30 dynamick kontrola stability ..................................... 2.13 E E.S.P. ....................................................................... 2.13 elektrick odmrazovn elnho/zadnho skla ............ 3.03 elektrick sezen vky svtelnch kuel ............... 1.62 F filtry ......................................................................... 4.10 funkn poruchy ............................................ 5.31 5.36 H hladina: oleje v motoru ................................. 4.03 4.06 paliva .............................................. 1.48 1.58 H hladina: brzdov kapaliny ......................................... 4.09 erpadla posilovae zen ........................... 4.08 na chladic kapalinu .................................... 4.07 ndrky na ostikovac kapalinu .................. 4.10 hmotnosti ..................................................... 6.10 6.27 hodiny ...................................................................... 1.57 hodiny ...................................................................... 1.59 hutn pneumatik .................................................... 0.04 CH charakteristiky motor ............................................ 6.28 chladic kapalina ..................................................... 4.07 I identifikan ttky .......................................... 6.02 - 6.03 instalace autordia .................................................... 5.23 J jzda .............................................................. 2.02 2.15 K kapota motoru .......................................................... 4.02 kle ................................................................ 1.02 - 1.05 klika ................................................................ 5.02 - 5.05 klimatizace ................................................... 3.02 3.12 kola (bezpenost) .......................................... 5.06 5.08 kontrolky ...................................................... 1.48 1.58 kontroln pstroje ......................................... 1.48 1.58 kryt hrdla palivov ndre ............................... 1.66 - 1.65 kryt zavazadlovho prostoru ..................................... 3.28 L lak: oznaen ............................................................ 6.02 drba ...................................................... 4.12 - 4.13 M msto idie ................................................... 1.44 1.47 motor (charakteristiky) .............................................. 6.04 motorov olej ................................................ 4.03 4.06 myt .............................................................. 4.12 4.14

ABECEDN REJSTK
N naftov filtr ............................................................... nhradn dly ............................................................ navigan systm ....................................................... nouzov svtla .......................................................... 5.31 6.29 3.28 1.64 P peprava pedmt ........................................ 3.25 3.27 peruen pvodu paliva ........................................... 5.29 pevodovka Quickshift .................................. 2.16 2.21 pdavn svtlomety .................................................. 5.10 ppravn instalace pro autordio .............................. 5.23 psluenstv .............................................................. 5.25 pstrojov deska ........................................... 1.48 1.58 R reproduktory ............................................................. rezervn kolo ............................................................. rozmry .......................................................... 6.04 run brzda ............................................................... 5.23 5.04 6.09 2.06

O objem: mechanickch stroj ........................... 4.06 - 4.07 palivov ndre ............................................. 1.65 odkldac pihrdky ...................................... 3.18 3.20 odmlovn: pednho okna ............................. 3.06 - 3.09 zadnho okna ........................................ 3.03 odmrazovn: pednho skla ...................................... 3.03 zadnch oken ...................................... 3.03 odstraovn emis (rady) .............................. 2.07 2.09 odtahovn (odstrann poruchy) ..................... 5.25 - 5.26 okna ................................................................ 3.13 - 3.14 olejov mrka ............................................... 4.03 4.06 oprky hlavy ............................................................. 1.18 ostikovae ................................................................ 1.58 ovldn oken ................................................. 3.13 - 3.14 ozdobn kryt kola ..................................................... 5.03 oznaen vozidla ............................................. 6.02 - 6.03 P palivo: rady pro hospodrn provoz .............. 2.07 2.09 specifikace, tankovn .......................... 1.66 - 1.65 palivov ndr ................................................. 1.66 - 1.65 palubn deska ................................................ 1.44 1.47 palubn pota ............................................. 1.56 1.58 pneumatiky ................................................... 5.06 5.08 pojistky ........................................................... 5.17 - 5.18 popelnky .................................................................. 3.17 posilova zen ......................................................... 2.06 praktick doporuen .................................... 5.02 5.36 protiblokovac systm ...................................... 2.11 - 2.12 protiprokluzov systm A.S.R. ........................ 2.14 - 2.15 pedn sedadla .......................................................... 1.17

adic pka ................................................................ 2.06 azen rychlostnch stup ........................................ 2.06 S sezen pednch sedadel ................................ 1.17 - 1.18 slunen clona .......................................................... 3.16 smrov svtla .......................................................... 1.64 specifikace motorovho oleje .................................... 4.06 specifikace paliva ............................................ 1.65 - 6.28 sputn motoru .............................................. 2.02 - 2.03 startovac spna ....................................................... 2.02 strae a ostikovae ................................................. 1.60 strtko strae .......................................................... 5.28 stropn svtidlo ................................................ 3.15 - 5.15 svteln signalizace ....................................... 1.64 1.61 svtla: bon smrov ................................................ 5.10 brzdov ...................................... 5.11 - 5.13 - 5.14 couvac .......................................................... 5.12 dlkov ................................................ 1.61 - 5.09 mlhov ....................................... 1.62 - 5.10 - 5.12 nouzov ......................................................... 1.64 obrysov ..................................... 1.61 - 5.09 - 5.11 osvtlen SPZ ................................................. 5.14

ABECEDN REJSTK
S svtla: sezen vky svtelnch kuel .................... 1.63 smrov .................................... 1.64 - 5.09 5.11 tlumen ................................................ 1.61 - 5.09 svtl vka karoserie ...................................... 6.04 - 6.09 systm: blokace startovn ........................................ 1.16 proti vniknut (alarm) ......................... 1.14 - 1.15 peruen pvodu paliva ............................... 5.29 T taen (pvsu) ............................................. 6.10 6.27 tan koule (mont) ................................................ 5.26 tan zazen (mont) ............................................ 5.25 tan zaten ................................................ 6.10 6.27 technick charakteristiky ............................... 6.02 6.29 tlak v pneumatikch ................................................. 0.04 topen ........................................................... 3.04 3.06 U drba: karoserie .......................................... 4.12 4.14 mechanickch stroj ....................... 4.02 4.14 vnitnch obloen ........................................ 4.14 ukazatele: pstrojov desky .......................... 1.48 1.58 smru ....................................................... 1.64 lon prostory ............................ 3.18 3.20 sporn provoz ............................. 2.07 2.09 uzvr palivov ndre ................... 1.65 - 1.66 V ventilace, klimatizace .................................... 3.02 3.12 vtrac otvory .................................................. 3.02 - 3.03 V vnj osvtlen a signalizace ........................... 1.62 - 1.61 vnitn: osvtlen ....................................................... 3.15 osvtlen: vmna rovek ............................ 5.15 vmna: kola ................................................ 5.02 5.05 motorovho oleje ........................................ 4.06 rovky ........................................... 5.09 5.15 vstraha .................................................................... 1.64

Z zbh ........................................................................ 2.02 zadn lavice ................................................... 3.21 3.24 zamykn dve ............................................. 1.02 1.13 zamykn dve ............................................. 1.02 1.13 zapalova cigaret ...................................................... 3.17 zazen pro zadren dt ............................. 1.43 1.32 zsuvka pro psluenstv .......................................... 3.20 zvady (funkn poruchy) .............................. 5.31 5.36 zavazadlov prostor ................... 1.08 1.12 - 3.27 - 3.28 zptn zrctka .......................................................... 1.19 zptn chod (azen) ................................................. 2.06 zvedk .......................................................... 5.02 5.05 zvedn vozidla (vmna kola) ...................... 5.02 5.05 zvukov a svteln vstran zazen ....................... 1.64 zvukov alarm ................................................. 1.07 - 1.61 rovky ......................................................... 5.09 5.15 vmna ..................................................... 5.09 5.15 ivotn prosted ........................................................ 2.10

RCE AUTOMOBILU TVU

Uivatelsk pruka 82 00 479 146 NU 650-12 srpen 2004 Edition tchque GM 93 85 63 34