You are on page 1of 2

Podklady k poskytnutiu informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
V súlade s Nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/2011 o vykonávaní neplánovaných a operatívnych kontrol vykonali zamestnanci sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe podnetu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity pána Petra Polláka operatívnu kontrolu zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s pátracou akciou uskutočnenou dňa 19.06.2013 v Moldave nad Bodvou a Drienovci. Kontrolovaný subjekt: Miesto vykonania kontroly: útvary v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach (ďalej len „krajské riaditeľstvo“). Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach – okolie (ďalej len „okresné riaditeľstvo“), Obvodné oddelenie Policajného zboru Moldava nad Bodvou, odbor kriminálnej polície okresného riaditeľstva, odbor poriadkovej polície okresného riaditeľstva, odbor poriadkovej polície krajského riaditeľstva.

Dňa 25.06.2013 prijal odbor sťažností a kontroly výkonu štátnej služby úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „odbor“) podanie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Petra Polláka, v ktorom žiada generálneho riaditeľa sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o preverenie zásad legality, legitimity, proporcionality a subsidiarity, naplnenia podmienok vykonania policajnej akcie a výkonu oprávnení príslušníkov Policajného zboru pri služobnom zákroku pod jednotným velením „60 člennej zásahovej jednotky Policajného zboru z OR PZ Košice – okolie “ dňa 19. júna 2013 v obci Drienovec a v meste Moldava nad Bodvou na Budulovskej ulici. V podaní uvádza, že v obci Drienovec mali byť použité oprávnenia a donucovacie prostriedky minimálne proti piatim príslušníkom rómskej národnostnej menšiny, v meste Moldava nad Bodvou na Budulovskej ulici proti väčšiemu počtu obyvateľov osídlenia – rómskej národnostnej menšiny. Ďalej v podaní uvádza, že hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany a prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku mali byť použité aj voči osobitným kategóriám osôb, voči ktorým nie je napríklad dovolené použitie úderov a kopov sebaobrany ani prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku. Pri uvedenom zákroku malo podľa jeho informácií dôjsť k zásahom do nedotknuteľnosti obydlí občanov Slovenskej republiky. Pri využití oprávnení za použitia donucovacích prostriedkov malo dôjsť k zraneniam osôb a v podaní namieta, že hneď ako to okolnosti dovolili, Policajný zbor neposkytol zraneným osobám prvú pomoc a následne aj nezabezpečil lekárske ošetrenie. Vo viacerých prípadoch mali byť zranenia spôsobené deťom a to aj vo veku nepresahujúcom prvý rok života použitím slzotvorného prostriedku, rovnako voči ďalšiemu dieťaťu mali byť použité údery obuškom. Ďalej uvádza skutočnosť, že pri aktivitách príslušníkov rómskej národnostnej menšiny smerujúcich k zaznamenaniu priebehu zákroku mobilnými telefónmi im mali byť mobilné telefóny zničené. Pri kontrole osoby, či nemá pri sebe

zbraň, mali byť odňaté peniaze v hotovosti, ktoré neboli vrátené. V podaní ďalej uvádza, že zo stanoviska krajského riaditeľstva nevyplýva, či bola uvedená akcia úspešná. Na zákonnosť a primeranosť vykonaných zákrokov počas policajnej akcie dňa 19.06.2013 na ulici Budulovskej v Moldave nad Bodvou poukazujú vo svojich podaniach aj ďalšie osoby. Jedna z osôb konkrétne poukazuje aj na súvis pátracej akcie, ktorá bola dňa 19.06.2013 vykonaná na ul. Budulovskej v Moldave nad Bodvou s udalosťou zo dňa 16.06.2013, pri ktorej došlo k útoku na verejného činiteľa a svoje podozrenie odôvodňuje tým, že dňa 16.06.2013 odovzdala službukonajúcemu policajtovi zoznam svedkov, ktorí mu, ako členovi Európskej komisie, mali útok interpretovať inak, a že akcie sa aktívne zúčastnili policajti, ktorí vystupujú vo vyšetrovanej udalosti zo dňa 16.06.2013 ako poškodení. Osoby z ním odovzdaného zoznamu mali byť počas zásahu predvedené z im neznámych dôvodov na obvodné oddelenie Policajného zboru, kde boli vyšetrované aj policajtmi, ktorí boli dňa 16.06.2013 napadnutí. Na základe zistených skutočností vykonanou kontrolou konštatujeme, že Policajný zbor je podľa § 1 ods. 1 zákona číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Policajnom zbore“) ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Do pôsobnosti Policajného zboru patrí plnenie zákonom stanovených úloh vyplývajúcich okrem iného i z ustanovenia § 2 ods. 1 písm. l) zákona o Policajnom zbore (pátranie po osobách a pátranie po veciach). Policajný zbor má pri plnení základných zákonom stanovených úloh povinnosť postupovať tak, aby tieto úlohy boli plnené. Na základe skutočností zistených v rámci vykonanej kontroly možno konštatovať, že činnosť policajtov spočívajúcu v naplánovaní, vyhlásení a samotnom vykonaní pátracej akcie je možné v danom prípade charakterizovať ako služobnú činnosť ustanovenú v § 8 ods. 3 zákona o Policajnom zbore spojenú s plnením úloh podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona o Policajnom zbore. Pri predmetnej činnosti bolo na plnenie určených úloh vyčlenený taký počet policajtov, ktorý predpokladal úspešné dosiahnutie účelu sledovaného touto služobnou činnosťou, a to aj s prihliadnutím na incident zo dňa 16.06.2013 v Moldave nad Bodvou. Vykonanou kontrolou nebolo preukázané, aby predmetná služobná činnosť policajtov bola namierená proti konkrétnej menšine príp. voči svedkom incidentu zo dňa 16.06.2013 v Moldave nad Bodvou. Vo vzťahu k samotnému miestu vykonania služobnej činnosti je možné konštatovať, že skutočnosť, že v danej lokalite bývajú občania rómskej národnosti nebola dôvodom na jej nevykonanie. Vykonanou operatívnou kontrolou nebolo v súvislosti s prípravou, plánovaním a vykonaním pátracej akcie „100“ meste Moldava nad Bodvou na Budulovskej ul. a v obci Drienovec dňa 19. 06. 2013 v kontrolovanom subjekte zistené a preukázané porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných aktov riadenia vydaných na ich základe.

2