P. 1
Αποστολή ΝΙΚΗ

Αποστολή ΝΙΚΗ

|Views: 938|Likes:
Published by humanrights1974

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: humanrights1974 on May 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2012

pdf

text

original

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
Α!"#!$Η «ΝΙΚΗ»
(Μια επιχείρηση αυτοκτονίας στην Κύπρο)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 1974 115 Π.Μ. (Σούδα)
Το καλοκαίρι του 1974 η Κύπρος βρισκόταν στις φλόγες.Τις πρωϊνές ρες της !"ης
#ουλίου$ %ι& %εγ&λη Τουρκικ' αποβατικ' (ύνα%η εισέβαλε στο βόρειο τ%'%α του νησιού$ %ε
αφορ%' το πρα)ικόπη%α απο %ερί(α *λλ'νων α)ιω%ατικν της *+,-Κ κατ& του προέ(ρου
της Κύπρου .ακαρίου.
Το πρα)ικόπη%α εί/ε εκ(ηλω0εί %ι& εβ(ο%&(α πριν$ και η κύρια (ικαιολογία που
επικαλέστηκε η Τουρκία για την εισβολ' της στην Κύπρο$ 'ταν ο κίν(υνος που (ιέτρε/ε η
Τουρκοκυπριακ' %ειονότητα του νησιού$ απο την αλλαγ' κα0εσττος$ παρ1 ότι οι α2ι%α/ίες
του πρα)ικοπ'%ατος περιορίστηκαν στην *λληνοκυπριακ' κοινότητα /ωρίς σε κα%%ι&
περίπτωση να απειλη0ούν οι Τουρκοκύπριοι.
3ι πραγ%ατικοί λόγοι της εισβολ'ς βέβαια$ 'σαν οι βλε2εις που ανέκα0εν εί/ε η
Τουρκία για την Κύπρο$ και η προστασία των Τουρκοκυπρίων 'ταν το πρόσ/η%α που
προέβαλλε για να νο%ι%οποι'σει τις εκ&στοτε επε%β&σεις της. Και αρκετές φορές στο
παρελ0όν εί/ε απειλ'σει %ε απόβαση στο νησί.*ίναι γνωστό &λλωστε$ οτι η προετοι%ασία
της Τουρκίας για την εισβολ' εί/ε αρ/ίσει πολύ πριν την εκ('λωση του πρα)ικοπ'%ατος.
4κοπός του κει%ένου αυτού (εν είναι να αναπτύ)ει τις πολιτικές ' τις στρατηγικές
παρα%έτρους της Τουρκικ'ς εισβολ'ς και της κατο/'ς του %ισού νησιού απο τους Τούρκους$
η οποία συνε/ί5εται %έ/ρι και σ'%ερα.*ίναι κυρίως ένας φόρος τι%'ς στους νεκρούς της
αποστολ'ς 67ίκη6$ και σε όλους όσους έλαβαν %έρος σε αυτ' την επι/είρηση του #ουλίου του
1974.
8 Τουρκικ' εισβολ' βρ'κε την &%υνα της Κύπρου σε κακ' κατ&σταση %ετ& το
πρα)ικόπη%α και τα 0λιβερ& γεγονότα που το ακολού0ησαν.8 6ηγεσία6 που προέκυ2ε απο
την ανταρσία εναντίον της νό%ι%ης και (ιε0νς αναγνωρισ%ένης κυβέρνησης του νησιού$ (εν
'ταν σε 0έση να συσπειρσει τον πλη0υσ%ό %ε σκοπό να αντι%ετωπισ0εί ο εισβολέας
αποτελεσ%ατικ&$ και φυσικ& η (ιε0ν'ς υποστ'ρι)' της 'ταν ανύπαρκτη.8 α%υντικ'
προετοι%ασία του νησιού που εί/ε ε)ασ0ενίσει$ %ετ& απο πολλές αρνητικές ε)ελί)εις και
κακούς /ειρισ%ούς του παρελ0όντος$ έλαβε την /αριστικ' βολ' %ε τις εκκα0αρίσεις στην
*0νικ' 9ρουρ& που ακολού0ησαν το πρα)ικόπη%α.
Την πρτη η%έρα της εισβολ'ς$ η Τουρκικ' αποβατικ' (ύνα%η (εν εί/ε καταφέρει
παρα ένα %ικρό προγεφύρω%α στην ακτ' της Κυρηνείας και εν αυτό 0α %πορούσε :παρ& τα
όσα έ/ουν γραφεί ; να εί/ε καταστραφεί$ κα%%ία κίνηση προσβολ'ς της αποβατικ'ς (ύνα%ης
' του προγεφυρ%ατος (εν έγινε απο την πλευρ& που 0α %πορούσε να επέ%βη
αποτελεσ%ατικ&< Την *λλ&(α.8 (ικτατορικ' κυβέρνηση των =0ηνν ευρίσκετο στα πρό0υρα
της κατ&ρρευσης.
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
1
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
8 πολιτικ' κατ&σταση στην *λλ&(α απο όπου )εκίνησε το πρα)ικόπη%α$ και απο
όπου 0α %πορούσε να επηρεασ0εί η α%υνα της Κύπρου %ετ& την εκ('λωση της Τουρκικ'ς
εισβολ'ς$ παρουσία5ε ση%εία (ι&λυσης$ οι (ε στρατιωτικές προετοι%ασίες και η γενικ'
επιστρ&τευση που ακολού0ησε ε)ελί/0ηκαν σε πραγ%ατικό φι&σκο.>ολύτι%ος /ρόνος /&0ηκε
%ε α%φιταλαντεύσεις$ αποφυγ' λ'2εως αποφ&σεων και αλλοπρόσαλλες (ιαταγές και
ανακοινσεις $ την στιγ%' που η ελλειπ'ς και απο(ιοργανω%ένη &%υνα των Κυπρίων εί/ε
περιορίσει την Τουρκικ' αν&πτυ)η σε %ερικ& τετραγωνικ& /ιλιό%ετρα.
.έσα στο κλί%α απο(ιοργ&νωσης και ηττοπ&0ειας και αφού η εφαρ%ογ' των
προβλεπο%ένων σ/ε(ίων ενίσ/υσης της Κύπρου :κυρίως αεροπορικ' προσβολ' των
(υν&%εων απόβασης;$ εί/ε %ε τον ένα ' &λλο τρόπο ακυρω0εί$ αποφασίστηκε η αποστολ'
στρατιωτικν ενισ/ύσεων στην Κύπρο στην %ορφ' %ι&ς .οίρας Κατα(ρο%ν :ό/ι
αλε)ιπτωτιστν;.
8 (ύνα%η αυτ' 0α %εταφέρετο στο νησί αεροπορικς$ %ε το σύνολο σ/ε(όν των
%εταφορικν αεροσκαφν που (ιέ0ετε τότε η *λληνικ' >ολε%ικ' =εροπορία.Τα αεροσκ&φη
0α απογεινονταν κατα την (ι&ρκεια της νύ/τας$ 0α πετούσαν /ωρίς συνο(εία %α/ητικν$ σε
/α%ηλό ύ2ος$ σε σιγ' ασυρ%&του$ %ε τα φτα πορείας σβηστ& και /ωρίς οπτικ' επαφ'
%ετα)ύ τους.Τελικός προορισ%ός το αερο(ρό%ιο της +ευκωσίας $ προσγείωση σε αυτό$
αποβίβαση των κατα(ρο%έων και &%εση επιστροφ' των αεροσκαφν στην *λλ&(α.-π'ρ)ε
ρητ' (ιαταγ'$ σε κα%%ία περίπτωση να %'ν προσγειω0εί αεροσκ&φος στην Κύπρο %ε το φς
της η%έρας
,έν 0α ε)ετ&σου%ε ε( το σκεπτικό$ την λογικ' και το επι(ιωκό%ενο αποτέλεσ%α του
εγ/ειρ'%ατος αυτού.Κ&τω απο το φς των στοι/είων που έ/ουν γίνει γνωστ& !? /ρόνια %ετ&
τα γεγονότα$ η αποστολ' αυτ' (εν %πορεί παρ& να /αρακτηρισ0εί ανεπιφύλακτα
ως =-Τ3ΚΤ37#=.
Το ότι (εν κατέλη)ε στην ολικ' καταστροφ' των αεροσκαφν και της (ύνα%ης που
απεστ&λη$ οφείλεται κατα πρτο λόγο στην αυτο0υσία$ την γενναιότητα$και τις ικανότητες
του συνόλου των αεροπόρων και κατα(ρο%έων που έλαβαν %έρος σε αυτ'.Κατα (εύτερο λόγο
οφείλεται στην τύ/η.>οτέ (εν καταλογίστηκαν ευ0ύνες σε αυτούς που αποφ&σισαν την
αποστολ' αυτ'$ που εί/ε σαν αποτέλεσ%α τον 0&νατο @@ αεροπόρων και κατα(ρο%έων και
την καταστροφ' τεσσ&ρων αεροσκαφν.Κα0όλου περίεργο βέβαια$ αφού ούτε για την
λεγό%ενη 6Τραγω(ία της Κύπρου6 στην οποία εντ&σσεται η ιστορία αυτ'$ έ/ουν ουσιαστικ&
καταλογισ0εί ευ0ύνες.
13λη λοιπόν η @A4 .οίρα .εταφορν %ε τα 7ορ&τλας :!" αεροσκ&φη;$ από την 11!
>... %ετεστ&0%ευσε στην 4ού(α.*πίσης προσεγει0ησαν και 1" BC47 DEFGHE της @A4
.οίρας .εταφορν 6>'γασσος6.Την τε/νικ' υποστ'ρι)η των 7ορ&τλας ανέλαβε η @4"
.οίρα και των 1" 7τακότα η @@? .οίρα.1*τσι στην 4ού(α υπ'ρ/αν περί τα I" JC?4J :τα
υπόλοιπα εί/αν %ετεγκαταστα0εί στο *λληνικό και στο Καστέλι;$ !" 7ορ&τλας και 1"
7τακότα. 3 ανεφο(ιασ%ός των 7ορ&τλας και 7τακότα έγινε %ε βυτιοφόρα που (ιέ0εσε η
παρακεί%ενη =%ερικ&νικη K&ση.
Lλη η =1 .οίρα Κατα(ρο%ν :,Mτ'ς ο ταγ%ατ&ρ/ης >N O. >απα%ελετίου; που
εστ&0%ευε κοντ& στο .&λε%ε 0α %ετεκιν'το στην Κύπρο. =πετελείτο από @I" &ν(ρες (ηλα('
απο 1! (ι%οιρίες των @" αν(ρν και επεβιβ&στησαν στα αεροσκ&φη 1 έως 11 και 14$ 1A.
*πίσης ενισ/ύ0ηκε από I" &ντρες της O1 ..=.Κ. :.οίρας =%φιβίων Καταστροφν; %ε ,Mτ'
τον Ταγ%ατ&ρ/η :>N; =ριστεί(η >αλαPνη από τους οποίους οι @" 'ταν α)ιω%ατικοί
εκπαι(ευτές$ και οι οποίοι επεβιβ&σ0ησαν στα αεροσκ&φη 1! και 1@. 4τα υπόλοιπα
αεροσκ&φη εφορτ0η ο βαρύς οπλισ%ός της .οίρας (ηλ. >=3$ %πα5ούκας$ όλ%οι$ ν&ρκες και
πυρο%α/ικ&. 8 ενη%έρωσις των πληρω%&των των αεροσκαφν )εκίνησε γύρω στις !1<"".
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
Εκεί εδόθ κα! "ο ό#ο$α %ίκ &"# α'ο&"ο()* α'ό "ο# &$#α+ό ,!-.+ο
/$".ό.
Το σ/έ(ιο πτ'σεως προέβλεπε< πτ'ση σε /α%ηλό ύ2ος Q 7"" πό(ια$ σιγ' ασυρ%&του$
φτα σβηστ&$ πορεία τραπε5ιού$ (ηλ απο τη 4ού(α στα .&ταλα από εκεί στη νοητ' γρα%%'
του JRS =0ηννCΚαϊρου %έ/ρι την Κύπρο και από εκεί αριστερ& π&νω στο νησί.Tρα
απογεισεως ωρίσ0η η !!<"":!1.7; %ε πεντ&λεπτο (ια/ωρισ%ό αεροπλ&νου προς αεροπλ&νο
ετσι στε ως τις !4<"" να έ/ουν απογειω0εί όλα τα αεροπλ&να.
Τα πρτα 1A 7ορ&τλας 'ταν έτοι%α για απογείωση στις !1<4".8 τελευταία (ιαταγ'
απηγόρευε απογείωση %ετ& τις !4<"" (ιότι τα αεροσκ&φη (εν 0α προλ&βαιναν την εκτέλεση
της αποστολ'ς πριν )η%ερσει. 3ι απογεισεις )εκίνησαν στις !!<@" %ε την παρακ&τω σειρ&
και το /αρακτηριστικό κλ'σης<
Σ"!0 22123 "ο αε.ο&κ45ο0 125 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 18
>+8UV.=. Κυβερν'της< .ι/&λης Wο/λακ&κης :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
=ναστ&σιος ,έ%ης :-ποσ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< >αναγιτης Nελενίτσας
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< #ω&ννης 4γούρος :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22125 "ο αε.ο&κ45ο0 143 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 28
>+8UV.=. Κυβερν'της< #ω&ννης 4φ'κας :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
>αναγιτης >ανούσης :*πισ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< Κωνσταντίνος Τυλιγ&(ης
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< #ω&ννης ΚαραPσκος :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22143 "ο αε.ο&κ45ο0 237 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 28
>+8UV.=. Κυβερν'της< 4ωτ'ριος 4τέφας :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
Oεργιος 7εον&κης :*πισ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< =0αν&σιος >απαναστασίου
:-ποσ%ηναγός; 7αυτίλος< #ω&ννης ,ρίτσας :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22145 "ο αε.ο&κ45ο0 122 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 48
>+8UV.=. Κυβερν'της< Kασίλειος >αναγόπουλος :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
4τέργιος 4υ%εωνί(ης :*πισ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< Oεργιος ,&βαρης
:=ν0υποσ%ηναγός; 7αυτίλος< 8λίας Xν0ι%ος :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22153 "ο αε.ο&κ45ο0 224 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 58
>+8UV.=. Κυβερν'της< *%%ανου'λ ,ρακων&κης :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
4ωτ'ριος >απούλης :-ποσ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< =ναστ&σιος +ούκος
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< Kασίλειος Oκ&νος :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22155 "ο αε.ο&κ45ο0 223 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 98
>+8UV.=. Κυβερν'της< #ω&ννης >απακωνσταντίνου :*πισ%ηναγός;
4υγκυβερν'της< ,η%'τριος Καρ(αρ&ς :4%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< Oεργιος
4αλαπ&τας :=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< 4ωκρ&της Κ&βουρας :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22133 "ο αε.ο&κ45ο0 129 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 78
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
3
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
>+8UV.=. Κυβερν'της< Oεργιος ,η%ητρός :4%ηναγός; 4υγκυβερν'της< Kασίλειος
.έττας :*πισ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< Oεργιος Καγια%π&κης :=ν0υπασπιστ'ς;
7αυτίλος< #ω&ννης U&5ος :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22115 "ο αε.ο&κ45ο0 144 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ :8
>+8UV.=. Κυβερν'της< 7ικόλαος Τ5αν&κος :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
,η%'τριος +αυρ&νος :=ν0υποσ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< Kασίλειος Τσιουρ'ς
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< 4αρ&ντος .ουτσ&τσος :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22125 "ο αε.ο&κ45ο0 142 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 98
>+8UV.=. Κυβερν'της< =ν(ρέας 4τραβοπό(ης :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
=0αν&σιος >απαϊω&ννου :=ν0υποσ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< =ναστ&σιος Καρ(&κος
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< Κωνσταντίνος Uου%ελιτης :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22143 "ο αε.ο&κ45ο0 222 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 138
>+8UV.=. Κυβερν'της< 4ωτ'ριος >απα0ανασίου :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
=0αν&σιος #λαρρί(ης :=ντισ%'ναρ/ος; #πτ&%ενος .η/ανικός< *υ&γγελος >ε(ια(ιτ&κης
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< Oεργιος Κουλούλας :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22151 "ο αε.ο&κ45ο0 1:9 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 118
>+8UV.=. Κυβερν'της< Oεργιος .'τσαινας :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
Wριστ. Κυριακόπουλος :*πισ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< Κωνσταντίνος 4ί%ος
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< =λέ)αν(ρος 9ούτσης :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 22155 "ο αε.ο&κ45ο0 142 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 128
>+8UV.=. Κυβερν'της< 7ικόλαος =(α%όπουλος :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
,η%'τριος Wατ5ηπαναγιτης :*πισ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< #ω&ννης Κο%ιανός
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< >ολ. Kασιλ&κος :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 2215: "ο αε.ο&κ45ο0 151 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&ε70 8%ίκ 128
>+8UV.=. Κυβερν'της< Kασίλειος 7ικολ&ου :=ντισ%'ναρ/οςC,ιοικητ'ς @A4
.οίρας; 4υγκυβερν'της< Oεργιος Wατ5η(&κης :4%'ναρ/οςC-πο(ιοικητ'ς 11!>.;
#πτ&%ενος .η/ανικός< Kασίλειος Oκορέ5ης :=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< =ντνιος
Κλεφτογι&ννης :=ρ/ισ%ηνίας;
Σ"!0 33123 "ο αε.ο&κ45ο0 122 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&0 8%ίκ 148
>+8UV.=. Κυβερν'της< >αναγιτης +υ%περόπουλος :*πισ%ηναγός;
4υγκυβερν'της< Kασίλειος Κωτσόπουλος :=ντισ%'ναρ/ος; #πτ&%ενος .η/ανικός< ,η%'τριος
.αν'ς :=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< =ντνιος .παραλι&κος :=ρ/ισ%ηνίας;.
Σ"!0 33122 "ο αε.ο&κ45ο0 1:7 $ε 6α.ακ".!&"!κό κ()&0 8%ίκ 158.
>+8UV.=. Κυβερν'της< *υ&γγελος >ετρουλ&κης :*πισ%ηναγός; 4υγκυβερν'της<
*υ&γγελος >απαστα%ατίου :*πισ%ηναγός; #πτ&%ενος .η/ανικός< 4ωτ'ριος ΚαρανταPρης
:=ν0υπασπιστ'ς; 7αυτίλος< #ω&ννης Oρα%%ατικός :=ρ/ισ%ηνίας;
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
4
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
Το σ/έ(ιο απογεισεων εφαρ%όστηκε οσον αφορ& τα πέντε πρτα αεροσκ&φη αλλ&
απο εκεί και πέρα υπ'ρ)αν κα0υστερ'σεις$ :σύ%φωνα %ε ορισ%ένες εκ(ο/ές σκόπι%ες; %ε
αποτέλεσ%α να (ο0εί (ιαταγ' να ακυρω0ούν οι απογεισεις$ αφ'νοντας πέντε 7ορ&τλας και
όλα τα 7τακότα %ε το υλικό πίσωYΤελευταίο απογει0ηκε το 7ορ&τλας %ε τον κω(ικό 67ίκη
1A6$ :1Aο στην σειρ& απογεισεων; έ)ω απο τα /ρονικ& όρια$ και παρ& την εντολ' να
ακυρσει.
Τα αεροσκ&φη που τελικ& απογει0ηκαν ακολού0ησαν %ι& πορεία π&νω απο την
πόλη των Wανίων$ ανέβηκαν σε ύ2ος 7""" πο(ν$ πέρασαν απο τα +ευκα Lρη$ κατέβηκαν
στα A"" περίπου πό(ια και απο εκεί ακολού0ησαν %ια πορεία νοτιοCανατολικ' %έ/ρι ένα
ση%είο @4Z K.και !7Z =$ και απο εκεί γύρισαν ανατολικ& %ε κατεύ0υνση την Κύπρο.8 περιο/'
αυτ' βρίσκεται κ&τω απο την συνε/' επιτ'ρηση της Τουρκικ'ς =εροπορίας και ο εντοπισ%ός
των 7ορ&τλας 0α σ'%αινε και την σίγουρη καταστροφ' τους.Τα πληρ%ατα των 7ορ&τλας
γνρι5αν οτι στο τα)ί(ι αυτό 0α 'σαν %όνοι$ (εν 0α υπ'ρ/αν *λληνικ& %α/ητικ& για
προστασία τους.8 %όνη τους προστασία 0α 'ταν το σκοτ&(ι και το στοι/είο του
αιφνι(ιασ%ού.
4ε όλη την (ι&ρκεια της πτ'σης (εν υπ'ρ/αν ρα(ιοβοη0'%ατα$ αφού αυτ& 'σαν
εκτός ενεργείας λόγω της ε%πόλε%ης κατ&στασης$ ούτε ση%εία αναφορ&ς για
προσανατολισ%ό$ και ε( επιστρατεύ0ηκαν οι ικανότητες των ρα(ιοναυτίλων.
3ταν απεγει0ησαν και τα 1A 7ορ&τλας το Κέντρο *πι/ειρ'σεων της 11A >..
έστειλε το σ/ετικό σ'%α στο !?ο =Τ= :=ρ/ηγείο Τακτικ'ς =εροπορίας;$ και στο O*=..ε την
σειρ& τους το !?ο =Τ= ' το O*= ενη%έρωσε το =*, :=ρ/ηγείο *νόπλων ,υν&%εων; το οποίο
ενη%έρωσε το O**9 :+ευκωσία; σε απλ' γλσσα και /ωρίς κω(ικοποίηση %ε το παρακ&τω
σ'%α< 6*UW37Τ=# Τ= ,*Κ=>*7Τ* >3UΤ3Κ=+#=6.4την Κύπρο εν τω %ετα)ύ ως τις 1!<""
τα τουρκικ& αεροσκ&φη εί/αν πραγ%ατοποι'σει (εκ&(ες προσβολές στο αερο(ρό%ο της
+ευκωσίας και εί/αν καταστρέ2ει τους (ια(ρό%ους του.
Oια τα 7ορ&τλας$ η (ιατ'ρησις της πορείας ηταν πολύ (ύσκολη λόγω της %' /ρ'σεως
ρα(ιοβοη0η%&των ε)αιτίας του πολέ%ου και του πολύ /α%ηλού ύ2ους πτ'σης :!""CA""
πό(ια;.>ολλ& απο τα αεροσκ&φη πετούσαν σ/ε(όν σύρρι5α %ε την επιφ&νεια της 0&λασσας
:%ι& πολύ επικίν(υνη κατ&σταση$ όπου το παρα%ικρό λ&0ος των /ειριστν σ'%αινε συντριβ'
του αεροσκ&φους και ακαριαίο 0&νατο για το πλ'ρω%α και τους επιβαίνοντες;.Τα 7ορ&τλας
(εν πετούσαν σε σ/η%ατισ%ό$ ούτε εί/αν οπτικ' επαφ' %ετα)ύ τους.>ετούσαν ανε)&ρτητα$
%ε %ι& γενικ' ι(έα του που περίπου πετούσε το προηγού%ενο ' το επερ/ό%ενο αεροσκ&φος.
Κ&ποια στιγ%' πλησι&5οντας την Κύπρο απο τα (υτικ&$ και έ/οντας απο ρα σπ&σει
την σιγ' ασυρ%&του$ παρατ'ρησαν οτι η 0αλ&σσια περιο/' νότια του νησιού παρουσία5ε
ασυν'0ιστη κίνηση πολε%ικν πλοίων του =%ερικανικού Iου 4τόλου.[να απο τα 7ορ&τλας
πέρασε αρκετ& κοντ& απο ένα %εγ&λο αεροπλανοφόρο$ /ωρίς κανένα συ%β&ν.
Xλλα αεροσκ&φη πέτα)αν κατα λ&0ος π&νω απο την Kρεταννικ' β&ση του
=κρωτηρίου στην οποία σ'%ανε συναγερ%ός. =%έσως η ,ιοίκηση των Kρεταννικν ,υν&%εων
της Κύπρου προει(οποίησε τις *λληνικές αρ/ές ότι στο ε)'ς 0α ανα/αίτι5ε οποια('ποτε
αεροσκ&φη 0α πλησία5αν την περιο/' της ΚύπρουYΚατ& την πτ'ση προς Κύπρο
;ο 67#Κ8 @6$ όταν ευρίσκετο 1"" %ίλια απ1 το νησί$ παρουσίασε πρόβλη%α στον
αριστερό κινητ'ρα και αναγκ&σ0ηκε να ελαττση τα/ύτητα από 1A" %ίλια στα 11" και έγιναν
προετοι%ασίες προσ0αλασσσεως. Τελικ& προσεγει0η %ε έναν κινητ'ρα αλλ& το
αεροσκ&φος κατεστρ&φη. Το πλ'ρω%α επανεπατρίσ0η %ε το 67#Κ8 A6.
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
5
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
>&νω απο το νησί$ παρατ'ρησαν %εγ&λες πυρκαϊές στο Lρος Τρόο(ος $απο τους
βο%βαρ(ισ%ούς των Τούρκων.=υτές 'σαν η πηγ' των αναλα%πν στον ορί5οντα που εί/αν
βοη0'σει στον προσανατολισ%ό πολλν 7ορ&τλας κατα την προσέγγισ' τους στην
Κύπρο..ερικ& (έ/τηκαν αραι& πυρ& απο τις (ι&σπαρτες Τουρκοκυπριακές 0έσεις
[ναCένα τα %εταγωγικ& &ρ/ισαν την κ&0ο(ό τους προς το αερο(ρό%ιο της
+ευκωσίας$ όταν (ιεπίστωσαν ότι ε(έ/οντο σφο(ρ& αντιαεροπορικ& πυρ&$ &ν και απ\ ότι
γνρι5αν$ το αερο(ρό%ιο ευρίσκετο %έ/ρι εκείνη την στιγ%' σε *λληνικ& /έρια.8 ρα 'ταν
λίγο %ετ& τις "!."" της !! #ουλίου.>ρίν την ανα/ρηση της αποστολ'ς$ τα πληρ%ατα των
7ορ&τλας ενη%ερ0ηκαν οτι οι Κυπριακές (υν&%εις οι οποίες εί/αν τον έλεγ/ο του
αερο(ρο%ίου$ εί/αν ει(οποιη0εί για την &φι)η των *λληνικν αεροσκαφν και εί/αν
(ιατα/0εί να %'ν ανοί)ουν πύρ κατα την προσέγγισ' τους.
Το 67#Κ8 46$ %ετ& απο A περίπου ρες έφ0ασε πρτο στην Κύπρο γύρω στις "!<"".
Το αερο(ρό%ιο της +ευκωσίας (ιέ0ετε %όνο τον %ικρό (ι&(ρο%ο. 3ι ένοπλοι πολίτες
που εί/αν επαν(ρσει τα αντιεροπορικ& όπλα$ νο%ί5οντας ότι πρόκειται για ε/0ρικ&
αεροσκ&φη &νοι)αν πύρ %ε αποτέλεσ%α να /τυπη0' καίρια το 7ίκη 4 που βρισκόταν στο
τελικό στ&(ιο της προσγεισεως$ %όλις @ %ίλια από τον (ι&(ρο%ο.
Το αεροσκ&φος συνετρίβη φονεύοντας όλους πλ'ν του κατα(ρο%έα N=9*#U#3-
=]=7=4#3- εκ ]εσσαλονίκης ο οποίος επρόλαβε και επ'(η)ε έ)ω από το φλεγό%ενο
αεροσκ&φος %όλις πριν αυτό καταπέση και συντριβ'. *πέ5ησε %ε ?"^ %όνι%η αναπηρία.
-π&ρ/ουν πολλές αλληλοσυγκρουό%ενες εκ(ο/ές για το &ν (ό0ηκε τέτοια (ιαταγ'$ τί
περιεί/ε$ σε ποιούς (ό0ηκε και απο ποιούς$ και πότε.Oεγονός είναι ότι τα αεροσκ&φη που
επι/ειρούσαν να προσγειω0ούν$ (έ/0ηκαν καταιγιστικα πυρ& απο πολλές κατευ0ύνσεις$ %έσα
και έ)ω απο το αερο(ρό%ιο.Τα πυρ& προ'ρ/οντο απο *λληνοκυπριακές 0έσεις
αντιαεροπορικν$ κα0ς και απο (ι&φορους πολίτες που εί/αν π&ρει 0έσεις γύρω απο το
αερο(ρό%ιο και έβαλλαν κατα των 7ορ&τλας %ε ότι όπλο εί/αν (ια0έσι%ο.=ργότερα$ απο
(ι&φορες %αρτυρίες προέκυ2ε οτι $ περι%ένοντας Τουρκικ' επί0εση$ και %' γνωρί5οντας ότι
0α έρ/ονταν ενισ/ύσεις απο την *λλ&(α $ 0ερησαν ότι τα αεροσκ&φη που πλησία5αν 'σαν
σίγουρα Τουρκικ&.
Το πλήρωμα του Νίκη 4 που έπεσε υπέρ Πατρίδος ήταν:.
1. >αναγόπουλος Kασίλειος$ κυβερν'της$ επισ%ηναγός ε) =γρινίου.
!. 4υ%εωνί(ης 4τέλιος$ συγκυβερν'της$ επισ%ηναγός εκ 4ερρν.
@. ,&βαρης Oεργιος$ ιπτ&%ενος %η/ανικός$ αν0υποσ%ηναγός από το Κορωπί =ττικ'ς.
4. Xν0ι%ος Oεργιος$ ναυτίλος$ αρ/ισ%ηνίας από 8λιούπολη =0ηνν.
Οι Καταδρομείς του ΝΙΚΗ 4 που έπεσαν υπέρ Πατρίδος ήταν:
1. Τσα%κιρ&νης ,η%'τριος$ ,*=$ από Xγιο +ουκ& Καβ&λας
!. Καβρα/ωρινός 7ικόλαος$ έφε(ρος λο/ίας$ από .ον' .αλεατσίου 8ρακλείου
@. Τσιβιλ&λης 4τέφανος$ έφε(ρος λο/ίας$ από Wανι&
4. Τσ&κωνας *υ&γγελος$ έφε(ρος (εκανέας$ από 7αύπλιο
A. Wριστόπουλος =0αν&σιος$ έφε(ρος (εκανέας$ από >εριστέρι =0ηνν
I. =ναστόπουλος =ν(ρέας$ κατα(ρο%έας$ από Wαβ&ριο 8λείας
7. Oιαννακ&κης Κοσ%&ς$ κατα(ρο%έας$ από Wανι&
?. Oιαννόπουλος >αναγιτης$ κατα(ρο%έας$ από Κρυονέρι Τριφυλίας .εσσηνίας
9. Oιαννακός 4τέφανος$ κατα(ρο%έας$ από >αλαιοκκλ'σιο Καρ(ίτσας
1". ,αλα%&γκας 8λίας$ κατα(ρο%έας$ από *λασσόνα
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
6
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
11. ,οϊτσί(ης Wριστόπουλος$ κατα(ρο%έας$ από ,ι(υ%ότει/ο
1!. Nησι%όπουλος =ντνιος$ κατα(ρο%έας$ από K&ρκι5α =ττικ'ς
1@. 8λίας Κωνσταντίνος$ κατα(ρο%έας$ από .αρκόπουλο =ττικ'ς
14. Κατερός Κωνσταντίνος$ κατα(ρο%έας$ από Xρτα
1A. Κασι%&κης 4ωτ'ριος$ κατα(ρο%έας$ από =ίγινα
1I. Κουρούνης 4ωτ'ριος$ κατα(ρο%έας$ από >εριστέρι =0ηνν
17. +ίγ(ης Wρ'στος$ κατα(ρο%έας$ από =ταλ&ντη +οκρί(ος
1?. .παρωτ&ς Κωνσταντίνος$ κατα(ρο%έας$ από Kασιλικό *υβοίας
19. .ανι&της 4πυρί(ων$ κατα(ρο%έας$ από Nα/&ρω 3λυ%πίας
!". .ονι&ς =ι%ίλιος$ κατα(ρο%έας$ από >αρ&βολα Τρι/ωνίας
!1. 7&κος Oεργιος$ κατα(ρο%έας$ από >λ&τανο Τρικ&λων
!!. >ρινιαν&κης 4τυλιανός$ κατα(ρο%έας$ από 8ρ&κλειο
!@. 4ιορκης ,η%'τριος$ κατα(ρο%έας$ από Κεφαλληνία
!4. 4κια(αρέσης 7ικόλαος$ κατα(ρο%έας$ από 4&%ο
!A. Τούλης 8λίας$ κατα(ρο%έας$ από 8ρ&κλειο
!I. Τσούρας 4ωτ'ριος$ κατα(ρο%έας$ από Κορφές Καλαβρύτων
!7. Wατ5όπουλος Wρ'στος$ κατα(ρο%έας$ από ,ι(υ%ότει/ο
Το 67#Κ8 I6 %όλις που απέφυγε σύγκρουση %ε αεροπλανοφόρο του Iου =%ερικ&νικου
στόλου.
Το 67#Κ8 76 κτυπ'0ηκε από αντιαεροπορικ& στην &τρακτο και τους κινητ'ρες %ε
αποτέλεσ%α να κ&νη αναγκαστικ' προσγείωση εντός ό%ως του αερο(ρο%ίου. 4το
κατεστρα%%ένο πλέον αεροσκ&φος υπ'ρ/αν ! νεκροί και 11 τραυ%ατίαι κατα(ρο%είς. Το
πλ'ρω%α επανεπατρίσ0η %ε το 67#Κ8 A6.
Οι 2 υπέρ πατρίδος πεσντες ήταν οι:
1. 7ό%πελης 4πυρί(ων$ κατα(ρο%έας$ από =ιγ&λεω =ττικ'ς
!. 3ικονο%&κης Κωνσταντίνος$ κατα(ρο%έας$ από N&ρο 8ρακλείου
Και οι !! τραυματίες ήταν οι:
1. +αντ5ουρ&κης O.$ έφε(ρος λο/ίας κατα(ρο%ν$ από Κλ'%α 8ρακλείου
!. Τσιόγκας >.$ έφε(ρος λο/ίας κατα(ρο%ν$ από Κρόκο Κο5&νης
@. =ντωνόπουλος O.$ κατα(ρο%έας$ από =γρίνιο
4. 9ύσσαρης #.$ κατα(ρο%έας$ από .υρω(&το _&ν0ης
A. ]εο(ωρόπουλος 4.$ κατα(ρο%έας$ από >ύργο 8λείας
I. Oκόγκος Κ.$ κατα(ρο%έας$ από Κέρκυρα
7. Τσαγκαρόπουλος ,.$ κατα(ρο%έας$ από Καλα%&κι Nακύν0ου
?. _εφτύλης Κωνστ.$ κατα(ρο%έας
9. >απαευστα0ίου *υστ.$ κατα(ρο%έας
1". .αυρου('ς Oεργιος$ κατα(ρο%έας
11. >ετρόπουλος =ντρέας$ κατα(ρο%έας
Το 67#Κ8 ?6 στις "1<!" περίπου ανε/αιτίσ0η από αγγλικό αεροσκ&φος τύπου `RabcdRda.
Το 67#Κ8 96 έλαβε προει(οποίηση στα ελληνικ& από τον Iο 4τόλο να τηρ' σιγ' ασυρ%&του.
Το 67#Κ8 1!6 προσεγει0η στην +ευκωσία στις "@<!A /ωρίς καύσι%α και κατακτυπη%ένο
από τα αντιαερπορικ&. >αρέ%εινε και κατεστρ&φη.
Το 67#Κ8 1@6 των (ιοικητν προσεγει0η στην Uό(ο αφού /&0ηκε λόγω βλ&βης της πυ)ί(ος.
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
7
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
Το 67#Κ8 146 αν και έφ0ασε στη +ευκωσία γύρω στις 4<1" (εν προσεγει0η αλλ& επέστρε2ε
προς την Uό(ο.
Τα &λλα αεροσκ&φη που ακολου0ούσαν υπέστησαν ση%αντικές 5η%ιές. 13λα τα
αεροπλ&να που ακολου0ούσαν προσεγει0ησαν επιτυ/ς$ απεβίβασαν τους κατα(ρο%είς και
απεγει0ησαν για την επιστροφ'$ αφού έ%ειναν πίσω @ απο αυτ& που εί/αν υποστεί 5η%ιές
και (εν %πορούσαν να απογειω0ούν :7ίκη @$ 7ίκη 7$ 7ίκη 1!;..ε το φς της η%έρας &ρ/ισε ο
σφο(ρός βο%βαρ(ισ%ός του αερο(ρο%ίου της +ευκωσίας απο την Τουρκικ' =εροπορία.Τα
αεροπλ&να αυτ& κατεστρ&φησαν$ για να %ην υπ&ρ/ει %αρτυρία που 0α φανέρωνε την
ελληνικ' παρουσία στον ε/0ρό.
>αρακ&τω φαίνονται οι /ρόνοι των περισσοτέρων 7ορ&τλας<
1. Το 1@A 17ίκη 11 ε)ετέλεσε την αποστολ' του και στις "I<!" προσεγει0η στην 4ού(α
!. Το 14" 17ίκη !1 ε)ετέλεσε την αποστολ' του και στις "I<@" προσεγει0η στην 4ού(α.
@. Το !@4 17ίκη A1 προσγει0ηκε στη +ευκωσία στις "!<1A απεγει0η στις "!<@A
περίπου και στις "7<"" προσεγει0η στην Uό(ο %ε σ/ε(όν &(ειες (ε)α%ενές
καυσί%ων.
4. Το !!" 17ίκη I1 προσγει0ηκε στη +ευκωσία στις "!<1" απεγει0η στις "!<@" και
στις "I<4" προσεγει0η ό/ι στην 4ού(α αλλ& στο 8ρ&κλειο Κρ'της λόγω ελλεί2εως
καυσί%ων.
A. Το 144 17ίκη ?1 προσγει0ηκε στη +ευκωσία στις "@<1! απεγει0η στις "@<@" και
στις "A<4A προσεγει0η στη Uό(ο %ε &(ειες (ε)α%ενές καυσί%ων.
I. Το 14! 17ίκη 91 προσγει0ηκε στη +ευκωσία στις "!<A" απεγει0η στις "@<""
περίπου και στις "7<1A προσεγει0η στο 8ρ&κλειο Κρ'της
7. Το !!! 17ίκη 1"1 ε)ετέλεσε την αποστολ' του.
?. Το 1?9 17ίκη 111 ε)ετέλεσε την αποστολ' του.
9. Το 1?7 17ίκη 1A1 προσεγει0η στην +ευκωσία στις "4<!" απεγει0η στις "4<AA και
στις "7<@" προσεγει0η στο 8ρ&κλειο Κρ'της
1". Το πλ'ρω%α του 7#Κ8 1! επανεπατρίσ0η %ετ& από 1A η%έρες %ε το πλοίο 4=>9V
3ι κατα(ρο%είς της =\ .οίρας που %ετέφεραν τα 7ορ&τλας$παρ& τις απλειές τους
και τον εφι&λτη που %όλις πέρασαν$ π'ραν 0έσεις στην &%υνα του αερο(ρο%ίου και τις
επό%ενες %έρες πολέ%ησαν ηρωϊκ& εναντίον των Τούρκων εισβολέων.
,υστυ/ς$ η πραγ%ατικ& ηρωϊκ' αυτ' επι/είρηση της *λληνικ'ς =εροπορίας 'ταν
και η %ονα(ικ' απο πλευρ&ς *λλ&(ος βο'0εια$ στις κρίσι%ες ρες που περνούσε η Κύπρος.3
ηρωϊσ%ός αυτν που έλαβαν %έρος και η 0υσία όσων φονεύ0ηκαν κατα την εκτέλεσ' της$
(εν στ&0ηκαν αρκετ& να επηρε&σουν την ρο' των γεγονότων.]α παρα%είνει ό%ως %ι&
λα%πρ' σελί(α (ό)ας στην #στορία της =εροπορίας %ας$ και των ,υν&%εων Κατα(ρο%ν$
έστω και %' πλ'ρως αναγνωρισ%ένη.
Την 1 =υγούστου 1974 από τον ,Mτη της 11!>... %ε η%ερησία (ιαταγ' προετ&0ησαν
για την απονο%' WU-43- =U#4Τ*#3- αν(ρείας όλοι οι &ν(ρες της αεροπορίας που έλαβαν
%έρος στην αποστολ' 7ίκη.
Το 1997 ο πρόε(ρος της Κυπριακ'ς ,η%οκρατίας κ. Oλαύκος Κληρί(ης απένει%ε
στους νεκρούς αεροπόρους το .*Τ=++#3 ΤV7 >U3.=WV7 Τ84 Κ->U#=Κ84
,8.3ΚU=Τ#=4. Την ί(ια περίο(ο ο ('%αρ/ος του =γρινίου κ .*. 4όκος αφιέρωσε %ία
πλατεία και ένα αγαλ%&τινο %νη%είο στον αντισ%'ναρ/ο Kασίλειο >αναγόπουλο. *πίσης ο
('%αρ/ος Κρωπίας έ(ωσε το όνο%α του ,&βαρη σε ένα (ρό%ο της πόλεως. Τ*+34 Τ84
=>34Τ3+84 7#Κ8.
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
8
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974/ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ/ΚΥΠΡΟΣ 1974/Αποστολή «ΝΙΚΗ»,(Μια επιχείρηση
αυτοκτονίας στην Κύπρο).
ΠΗ,Η Α1 <==>1??@@@.ABCA=D.EF?GHIJGK?LMNODP?QR>FODC?1974.<=P
ΠΗ,Η S1Μ!64(0 Σο(α#4κ0
ΠΗΓΗ Α: http://www.!"t#.$%/&'()&*/+,-.#//01p%.#"/1974.ht/
ΠΗΓΗ 2:Μ345678 Σ96:;5<78
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->