ಾವಾ

ಪೕ ಕು ಾ 

ಾವಾ - ಕವನ ಸಂಕಲನ , ಕ : ೕ ಪೕ ಕು ಾ
ಪಾಶಕರು
ಎ ಎ ಪ ಷ  ಬುಟ , 
ೈೆ ಾರಲ! ೋ$,
ಕು%ಾರ ಾ& ಈ (, )ೆಂಗಳ,ರು - 560 001
ಮುದಕರು
ಪ-ಮಳ ಮುದ01ಾಲಯ ,
ಹನುಮಂತ ನಗರ , )ೆಂಗಳ,ರು - 560 019 5ೕ6 : 625516
ರಾ ಕವಚ
70ೕ ಸು8ಾಕರ ದ9ೆ
ಕೃ ಾಮ ಪೕ ಕು ಾ ಒೋಬ 1993
ಮ:ೆಯನು; <ೊರತುಪ )ೇಾವ =ಾರಣಕೂ? ೇಖಕರ ABತ
ಅನುಮDEಲFೆ ಈ ಕೃDಯ Hಾವ 9ಾಗವನೂ; HಾಂD0ಕ ಅಥವ
ಮJಾKವLFೇ Mಾಧನ 8ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪLನರುJಾOPಸ)ಾರದು.

R0ೕDಯ ಪ0Dೕ& Sೆ

ಮುನು"#
‘9ಾವTಾ’ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಪLಟಗಳನು; ಮಗುUFಾಗ ನಮSೆ =ಾಣುವ =ಾವವಸುKಗಳV Wೕವನದ
HಾವLFೇ ಒಂದು ಸYರ=ೆ?, ಒಂದು 9ಾವ=ೆ?, ಒಂದು ರಸ=ೆ?, ಒಂದು PZ?ನ UಂತTೆSೆ ೕ[ತ\ಾ]ಲ;
Wೕವನದ ಎಲ ಅಂಗಗಳV, 9ಾ^ೕFೇಗಗಳV, :ಾಂDಸಂಯಮಗಳV, ೋ8ಾ9ಾಸಗಳV, TೋವL
ನAವLಗಳV,

Mೋಲು SೆಲುವLಗಳV,

ಒಲವL FೇಷಗಳV,

ಅನುಭವ ಅನು9ಾವಗಳV,

Uಂತನ

ಮಂಥನಗಳV ಪ0ಕೃD ಸಹಜ\ಾ] =ಾ\ಾaವZKHಾ] ಮೂ ಬಂFೆ\ೆ ಎಂಬ ಅ-\ಾಗುತKFೆ. ಎಂದೆ,
ಈ ಕ Sೆ ತನ; Wೕವನ\ೇ ಒಂದು =ಾವವಸುK; ಕ ಯ ವZKತ ಮತುK ಕ ಯ ಪ-ಸರದ ಸಂಪಕPಂದ
ಉPcನ; 9ಾವ ತುಮುಲ, ಮಂಥನಗಳV =ಾಲ ಕ0dೕಣ =ಾ\ಾaವZ?Hಾ] 9ಾeೆಯ ರೂಪದA
ಉPfೕಪTೆSೊಂ\ೆ. ಇA =ಾ0hಂD, <ೋಾಟದ ಬSೆi ಕವನಗj\ೆ. ತುಳVTಾಡು, 7ಸುK, ಸತ, =ಾವ,
ಮನಸುl ಮುಂJಾದ aನ; ವಸುKಗಳ ಬSೆi ಪದಗj\ೆ; ಪ0ಕೃD ಮತು0 R0ೕD, ಅನುಾಗದ ಬSೆi
ಹಲ\ಾರು ಸುಂದರ <ಾಡುಗj\ೆ.

7ಶು]ೕJೆಗj\ೆ, ಕಥನ ಕವನಗj\ೆ, ಾಜ=ಾರnಗಳ ಬSೆi,

=ಾಲಗDಯ ಬSೆi ಬೆದ =ಾವ :ೇಷ1ೆಗj\ೆ, Wೕವನ ಜಂoಾಟದ ಬSೆiಯಂತೂ ಧ ಸYರಗಳA
pಂತು Tೋದ ಶಬf ದೃ:ಾವjಗj\ೆ.
ಈ ಕ ಯ ಬSೆi Tಾನು ಕಂಡು=ೊಂಡ ಒಂದು ಸತ- ತನ; ವೃDKಯ ಬSೆi ಬೆಯು\ಾಗ ಈ ಕ ಯ
9ಾeೆಯA, 9ಾವದA ಮೂಡುವ qನಚು, ಹ-ತ; ತನ; ವೃDKsಳ]ನ ಷಪt-ತ <ೊಲಸು
\ಾJಾವರಣದ ಬSೆi ಕ , ಈ ಮತುK uಂPನ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳA Tೇರ\ಾ] =ೆಲವL )ಾ- ಮತುK
ಪೋv\ಾ] ಹಲವL )ಾ- <ೇj=ೊಂFಾfೆ. ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ‘)ೊಂ)ೆ’ ಎಂಬ ಕವನದ ಈ
=ೆಳ]ನ Mಾಲುಗಳ ರುU Tೋ- ಹುj, ಒಗರು <ೊwೆ(Eಂದ )ಾESೆ ಬರುತK\ೆ :
ದxಾyjಗಳ uದು uದು ನಡುಗುವ pನ; =ೈ, 
ಕ?ವ-Sೆಲ DZ? DZ? ಸುಕು? Pfರುವ dೖ,
ಇದು ಏs{, SೊTಾ-ಯ^, ಸ|AMೊ Tಾ =ಾ1ೆ;
ರೂಪ^, ಇದು ಕುರೂಪ^, ಈ ಕೃDSೆ <ೊ1ೆ pೕTೆ,
ಬರ)ೇ=ಾFಾಗ ಬರFೆ, =ೊಡ)ೇ=ಾದುದನು =ೊಡFೆ,
ಶpಯಂJೆ ವZ0 ಈಗ Mೋಂಕು ಹಬು}\ೆ ಏ=ೆ?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
<ೊಲಸು ಹುಡುಕುವ ಹಂP, pನSೇ=ೆ ಒxೆyಯ ಮಂP,
Jಾರತಮ ಲದ Zೕಟ, ನನSೇ=ೆ pp;ೕ =ಾಟ,
Rೕ~ೆ JೊಲSಾ€ೆ, pೕನು ಬೆ ೕP ಕುಡುಕರ ಸೂxೆ.
ಇಂತಹ ೕಭತl Uತ0ಣಗಳV ಈ ಕವನ ಸಂಗ0ಹದA =ೆಲವL %ಾತ0. ಮೂಲಭೂತ\ಾ], ಈ =ಾವ
<ೊDKSೆಯು ಸುಂದರ 9ಾವಗಳ, ಸುಂದರ ಉಪdಗಳ, Mೌಮರಸಗಳ ಮTೋಹರ =ಾ\ಾaವZK.

ಶೃಂSಾರರಸವಂತೂ ಮನ ಮುಟು(ವಂJೆ ಮೂ ಬಂPFೆ; <ಾಸರಸಕೂ? =ೊರJೆ ಇಲ.

‘]nಮ-’

ಯಂತಹ ಕಥನ ಕವನದ ಆಳದAರುವ JಾDಕ UಂತTೆಯ <ೊರdೖಯA ಕರುಣರಸ ಒಸರುತKFೆ.
‘ಸ%ಾನJೆ’, ‘ಎ€ೆƒತುK ಬp;’, ‘ಮುನ;~ೆ’ ಯಂತಹ ಕವನಗಳA ೕರ ರೂಪ ಮೆ Mೇ-=ೊಂFೆ.
ಒಲವL, R0ೕD ಈ =ಾವ <ೊDKSೆಯA ಅaವಕK\ಾ]Fೆ ಎನು;ವLದ=ೆ? ‘ತೃRK’ ಎನು;ವ ಕವನದ ಈ
=ೆಳ]ನ MಾಲುಗಳV Mಾ„.
ನನ; ಮನTಾ:ೆHಾ] ಅವಳV ಬಂದು ನನ; uದು
ನಲTೆಂದು ಗಲ uದು dಲ ಮುತುK )ೆಲ =ೊಟು(
ಮುಖ=ೆ ಮುಖವpಟು( ನಕು?, ಉ-ಗುರು ಯ )ೆೆ
ಎFೆಯ dೕೆ ಎFೆಯpಟು( ೆ0ೕಮ DPಯTೊDKFಾಗ
ಕತKಲುದು-, )ೆಳಕು ಚದ-, ಬಣ…ಬಣ… ೋಕ\ಾ]
=ೋ† =ೋ† ನvತ0ಾ7 ಹ-ದು ನAದು ನTೊ;ಡಲು Mೇಕನಸು Tೆನಸು 9ೇದ ಮೆತು <ೊಸತು 9ಾವ <ೊನಲು ಹ-
<ೊಸತು ೋಕ, <ೊಸತು ರೂಪ, <ೊಸPಗಂತ Jೆೆದು =ೊಡಲು
ಸುಪK ದf ತೃಪK9ಾವ ದಡವ [ೕ- Uƒ ಹ-ದು,
ಅಂತಾತ‡ ೆ=ೆ?s~ೆದು ಇ€ಾˆವD <ಾ- W],
JೋಳV €ಾU, ಅವಳ uದು ಭದ0\ಾ] ತ }=ೊಂ~ೆ, 
ೋಕ ಮೆತು, ಒಳSೆ ಎxೆದು ನನ;ಲವಳ ]ದು=ೊಂ~ೆ.
ಇಂತಹ ಹಲ\ಾರು ಶೃಂSಾರ ]ೕJೆಗಳV ಈ =ಾವ <ೊDKSೆSೆ ರಂಗು ಸಂ]ೕತವನು;, Mಾದ
Mೌಗಂಧವನು; ತಂದು =ೊ†(\ೆ.
ಕ 7ಶು]ೕJೆಗಳ ರಚTೆSೆ qದಲ )ಾ- ಪ0ಯD;ದುದು ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಇTೊ;ಂದು
\ೈ7ಷ(‰. ‘JಾE ಮತುK Fೆ’ JಾE ಮತುK ಮಗನ ಸಂ\ಾದದ ರೂಪದAFೆ. ‘ಚಂದ%ಾಮ’ ದA
ಮಕ?ಳ ಸರಳ 9ಾವ-Jಾಳವನು; Mೆೆuಯಲು ಪ0ಯD;ಸಾ]Fೆ. ಅವರ =ೆಲವL ಚರಣಗಳ ಉೇಖ
ಇA ಸೂಕK:
ಕತKಲA ಚಂದ%ಾಮ 
Z?ಾಪ ನಡುಗುDKರುವ,
JಾEEಲ, ತಂFೆEಲ,
Hಾ=ೆ uೕSೆ ಒಬ}pರುವ?
ಅಮ‡, pೕನು ಕೆದು Tೋಡು,
ಚಂದ%ಾಮ ಬಂFೆ ಬರುವ,
ಬSೆ uದು, ಟು(Sೊಂಡು,
ಕೆದು Tೋಡು, ಓ ಬರುವ.

‘]nಮ-’
ಮೂಬಂPFೆ.

ಕಥನ=ಾವವL ಕ ಯ ಸಂತ 8ಾ†ಯ D0ಪPಯA,
ಈ ಕವನದ

ಸರಳ\ಾದ 9ಾeೆಯA

ಸರಳ 9ಾeೆಯ =ಾರಣ ಈ ಕರುಣಕJೆಯನು; 7ಶು]ೕJೆHಾ]

ಪ-ಗnದರೂ ತಾOಗAZ?ಲ.
‘9ಾವTಾ’ದA Mಾ%ಾWಕ ಪ0‹ೆಯ =ೆಲವL ಕವನಗj\ೆ. ‘ಸ%ಾನJೆ’ಯA ಇರುವವರು ಮತುK
ಇಲದವರ ಮಧದ ರುZನ ಬSೆi Dೕವ0\ಾದ ಕಳಕjEFೆ. ಈ ಕವನದ =ೊTೆಯ MಾಲುಗಳA
ಬಡತನದ ವtಹದ ಅಸಂಬದŒJೆಯ Uತ0ಣ Fೆ:
ಇಲದವರ ಗುಸಲA ಮಕ?ಳನು; ತುಂಬು\ೆ,
=ೊಳ€ೆSೇ-, ೋಗರುWನ ಅವ-SೆಂFೆ ಇjಸು\ೆ;
ಾAoೇಬು ಅವ-]ತುK, ದುರ9ಾಸ ತಂದು ಇತುK
Fೇಹ ದn ಹತುK <ೊwೆ( ತುಂ ೆಂದು Žಸು\ೆ; 
ಾD0◌ು ಹ pಂದ ಆಳVವ uಂಡು ಮಕ?ಳV,
ಹ-ದ ಬwೆ(ಯA ಪರರ ಮTೆಯ Jೊxೆವ <ೆಂಡD,
ಎಲ ಮೆತು uಕೂjSಾ] Fೇಹ Pನ  ದಂ,
ಕಷ(\ೆಂಬ ವtಹFೊಳSೆ Hಾ=ೆ pನ; ಮಕ?ಳV 
Z? ದುf Fಾ- ಕxೆದು <ೊರSೆ ಬರFೆ ಕಂSೆಡುವರು?
‘ಎ€ೆƒತುK ಬp;’

ಕವನದA ‘ದುಷ(

ವತುಲ ಸೆಂದು,

ಭ0ಷಜನರ =ೆಳ]jಸೆಂದು,

<ೊಸವವMೆY ಕಟ(ೆಂದು, ಹxೆಯದನು; ಒ~ೆ ಬp;’ ಎಂದು ಕೆ =ೊಡುವ =ಾ0ಂDಯ ಕಹxೆEFೆ. ಈ
ಕವನದ =ೊTೆಯ Mಾಲುಗಳ 8ಾ†, :ೈA ಕ ಯ 9ಾವವನು; ಅaವZK\ೆ:
ಚುTಾವ1ೆ, ‘Aೕ ’ಾ1ೆ, TಾಯMಾYನ, ಬಂŽಾTೆ
ಅpೕD ದುಷ( ವವMೆYSೊಂದು ಆ8ಾರ, =ೋಲು, =ಾಲುಕಂಭ,
ಚಂದ0Tೆಂದು ಕನ;ಯ uವ MಾಂJಾನದ =ಾರ9ಾರ,
=ೊxೆy <ೊ~ೆದು ಒxೆy ಜನರ ಒxೆyತನ=ೆ ಬೆಯTೆxೆವ
TಾಯFಾMೆ Jೋ- ಸುAವ, ಕ†( uವ ಕಪಟ ತಂತ0;
ದುಷ( ಚಕ0ವtಹದA ಅಧಮ ಅpೕDsಂFೆ Fಾ-:
Tಾಯ pೕD ಬದುಕು )ೇ=ೆ, <ೋಾಟ^ಂFೆ ಉjದ Fಾ-,
ಅಡ{Fಾ- uದು ಬp; ಅಥವ <ೋಾಡೆಂFೆ ಬp;,
TಾಯpೕD ಸತಧಮ <ೇ ಜನರ MೊತುK ಅಲ,
pಮ‡ ಒಳ]ನ ಶZKEಂದ Tಾಯ ಶZKಗjMೆ ಬp;.
‘9ಾವTಾ’ದA ಸಹಜ\ಾ] ಹಲವL 9ಾವಪtಣ ೆ0ೕಮ]ೕJೆಗj\ೆ; ಶೃಂSಾರ ]ೕJೆಗಳV,
ರಹ]ೕJೆಗಳV, ಈ ಶೃಂSಾರ- ರಹಗಳV ಒಂದ=ೊ?ಂದು <ೆ1ೆದು, )ೆMೆದು ರೂಪLSೊಂಡ ಅಪtವ
9ಾವFೊತKಡಗಳV ಈ ಕವನಗಳA ಸಂ\ೇದನ7ೕಲ ಸಹೃದಯ-Sೆ <ೊಸ ೋಕವನು;,

<ೊಸ

Pಗಂತವನು; JೆೆPಡುತK\ೆ. ಇA ನಲನೆಯರದು ಅವರFೆ ಒಂದು aನ;ೋಕ; ಎಲರ ಮ8ೆ ಇದೂf,
ಎಲ-ಂದ ದೂರ\ಾ], ತಮ‡Fೇ ಇಬ}ರ ಸಂತ ೋಕವನು; ಸೃ“ ಹ-ಸುವ Pವ ಅನುಭವದ

ಹೃದಯ ಹZ?ಗಳV ಈ ೆ0ೕ[ಗಳV. ಇವರು ಒಬ}-Sೊಬ}ರು ಬದುಕುವವರು. ಈ ಪರಸOರJೆSೆ <ೊರJಾದ
ಅYತ\ೇ ಇಲ ಅವ-Sೆ. ಈ ಪರಸOರJೆಯA ಅವರು =ಾಣುವ ಸುಖ, ಆನಂದ\ಾದೊ ಅFೆಂತಹದುf!
‘ಅನುಾಗ’ ಕವನದ ಈ =ೆಳ]ನ ಚರಣಗಳನು; ಓP-.
ಹೃದಯದA ಏTೋ W]ತ, dೖಯೆಲ ಸುಖದ ]ತ,
ಕn…ನA )ೆಳಕು, Mೆxೆತ, %ಾDನA R0ೕD ಒೆತ,
uೕSೆ ಏTೋ ಅದಲು ಬದಲು Hಾ=ೆ pನ; ಚಹೆಯA,
pನ; ನನ; ಕಣು… [ಂಚು ಒಂದ=ೊ?ಂದು )ೆೆಯು\ಾಗ.
pನ; Tಾನು, ನನ; pೕನು TೋFಾಗ ಏTೋ ಸುಖವL,
ಮನlನA ಲು ಹ } uತದ =ಾವL dೖSೆ ಏdೖಯು ಮನಸು ಹೃದಯ ಆತ‡ ಕೂ ಕುnವ ಸಗ ಸುಖವL,
ಹೃದಯ ಹೃದಯ, ಆತ‡ ಆತ‡ )ೆMೆವ Pವ ಅನುಭವ.
ಇದು ನಲನೆಯರ Mಾp;ಧದ ಸುಖದ ಅನುಭವದ Mೊಗನ Uತ0ಣ. ಈ ಶೃಂSಾರ 9ಾವ, ರಹದ
ಸಂಕಟPಂದ qನಚುSೊಂ~ಾಗ, ೆ0ೕ[ಗಳV ಪರಸOರ-Sಾ] ಕನಸು ಕಲOTೆ Uƒ <ಾJೊೆಯುವ
Uತ0ಣ Fೆ “ಓ )ಾ’ ಕವನದA. ಇA ೆ0ೕ[sಬ} ತನ; ೆ0ೕಯಯನು; ಕೆಯುDKFಾfTೆ.
Jಾೆಗಳ PೕಪದA p<ಾ-=ೆಯ ಪಥ uದು
ಸೂಯ ಚಂPರ uಾಲು )ೆಳಕA )ಾ,
ನನ; ೋಕದ ತುಂಬ ಬಣ…ಬಣ…ವ ಬ~ೆದು
ಕನಸು ಕಲOTೆ Uƒ ಒಳSೊಯು\ೆನು, )ಾ.
ಹೃದಯ ಭDKಯ ಒಳSೆ, ರತ; ಂ<ಾಸನದA
ಕಣು… <ೊಳRನ Uನ; Jೇoೋಮಂಡಲ ಮ8ೆ
ಆತ‡ ಸ•†ಕದ Pವ <ಾಸು dJೆKಯ dೕೆ
RೕD €ಾಮರ ೕ pನ; ದn\ಾ-ಸು\ೆ.
R0ೕD 9ಾವPಂದ ಉFಾDKೕಕರಣSೊಂಡ ೆ0ೕ[ಯ ೋಕದA Jಾೆಗಳ Pೕಪ, p<ಾ-=ೆಯ ಪಥ,
ಸೂಯಚಂPರ uಾಲು ೆ0ೕಯಯ ಆಗಮನ=ೆ ಒದ] ಬರುವ ಸಲಕರ1ೆಗxಾದೆ, ಕಣು… <ೊಳRನ
Uನ; Jೇoೋಮಂಡಲ, ಆತ‡ಸO†ಕದ Pವ <ಾಸು dJೆK, R0ೕD €ಾಮರಗಳV ಅವಳ Mಾಗತ=ೆ
=ಾPರುವ Pವ MೌಲಭಗಳV. ೆ0ೕ[ಯ ೋಕದA ಈ ಶದ ಅYತ\ೇ ಅವನ ೆ0ೕಯSಾ], ಅವಳ
ಆನಂದ=ಾ?];

ಅವನ Wೕವದ ಒಂFೊಂದು ಅಣುವL ಅವಳ Mೇ\ೆSಾ] ಸುಖ=ಾ?] ಮುಪL, 

ೆ0ೕಮ9ಾವದ \ೈಭ ೕಕರಣ ಈ ಕವನದ ಒಂದು :ೇಷ.
ರಹದ TೋವL ಅಸಹpೕಯ\ಾFಾಗ, ೆ0ೕಮದ 9ೇಂಟದ ಕನಸು ಮತೂK ದೂರ\ಾFಾಗ,
ಚಡಪಸುವ ೆ0ೕ[ ಹೃದಯಗjSೆ ಉjಯುವ Fಾ- ಒಂFೆ ತಮSೆ Sೋ~ೆHಾದ ೋಕPಂದ ದು
ದೂರ=ೆ? ಪಯಣ. ಇಂತಹ Fಾರುಣ YDSೆ ಎದುಾದ ೆ0ೕ[ಗಳ Uತ0ಣ ಒಂದು ಕಥನಕ\ಾ] ‘ ರಹ’

ಎಂಬ ಕವನದA ಮೂDೕಭ Fೆ. ಈ ಕವನದ ಕಥನ ಓಘದ \ೈಭವವನು; ಈ =ೆಳ]ನ MಾಲುಗಳA
Tೋಡಬಹುದು.
ಅವನು ದೂರ <ೊರಡ)ೇಕು, ಅವಳV ಇA ಇರೇ)ೇಕು,
R0ೕD Wೕವ )ೆಸುSೆ ಟು( ದೂರ pಂತು ಬದುಕದು;
Žಯು ಕ~ೆSೋಲು ಸುDK, ಅವರ R0ೕD qಸ-pಂದ
Wೕವ =ೊೆವ TೋವL ಾ7 ಕ~ೆದು dೕೆ €ೆAತು;
TೋವL 9ಾರ ತ~ೆಯದಂತ ಎxೆಯ ತುಂಬು R0ೕD ಹೃದಯ
TೋವL [ೕ-, dೕೆ ಏ-, ಒಬ}ೊಬ}ೊಳSೆ Mೇ-,
JೋಳV ಬಂಧದA ತಮ‡ R0ೕD ಬಯ=ೆ ತೃRKSೊj
oೊJೆಯ ಡದ )ೆಸುSೆHಾ] PಗಂತದತK <ೋದುವL.
ಇಂತಹ ಹಲ\ಾರು ೆ0ೕಮಕವನಗಳV ‘9ಾವTಾ’ದ €ೆಲುವನು; <ೆUƒ\ೆ.
ಈ =ಾವ <ೊDKSೆಯ ಆಳ \ೈ:ಾಲವನು; ಸಂಪtಣ\ಾ] ಅ-ಯ )ೇ=ಾದೆ, ಕ ಯ Wೕವನದ
ಧ ಸYರಗಳ, ಮTೋ9ಾವಗಳ ಸೂYಲ DಳVವj=ೆ ಅವಶಕ. ಈ ಕ ಯು ಮೂಲಭೂತ\ಾ] ಒಬ}
ವZKಗತ Wೕವ; ಅವರ =ಾವವL ಮೂಲಭೂತ\ಾ] ವZKpಷ\ಾದುದು.

ಆದುದ-ಂದ ಸಹೃದಯರು

ಕ ಯ ವZKತFೊಡTೆ ಸಂಪtಣ\ಾ] ಸ•ಂPಸದ <ೊರತು, ಕ ಯ =ಾ\ಾaವZKsಡTೆ, ಇAಯ
ಕವನಗxೆ, ಡTೆ ಸ•ಂPಸಲು ಕಷ(Mಾಧ\ಾಗಬಹುದು.

ಕ ತನ; uಂPನ =ಾವ <ೊDKSೆಗಳA

<ೇj=ೊಂರುವಂJೆ, ತನ; ಸಸಂJೋಷ=ಾ?] ವZKpಷ\ಾ] ಕವನಗಳನು; ರUರುÀವLದು ಇದ=ೆ?
=ಾರಣ. ಆದೆ =ಾ\ಾನಂದ=ೆ? ಇದ-ಂದ Hಾವ 9ಾದಕವt ಉಂwಾ]ಲ.
ಈ ಸುಂದರ =ಾವ <ೊDKSೆSೆ ಮುನು; ಬೆಯಲು ಅನುವL %ಾ=ೊಟ( ಕ Sೆ ನನ; ಕೃತ—JೆಗಳV.
ಕ Sೆ ಮತುK ಈ =ಾವ<ೊDKSೆSೆ ಉತKೋತKರ ಶುಭ\ಾಗೆಂದು ನನ; ನಮ0 <ಾೈ=ೆ.
- ಜಯ

ಪಾ&ವೆ
ಒಂದು =ಾವ=ೆ? ಆ =ಾವ\ೇ pಜ\ಾದ ವರ1ೆ. ಆದುದ-ಂದ, ಇAಯ ಕವನಗಳ ಆMಾದTೆಯ
9ಾರವನು; ಸಹೃದಯ-Sೆ ಟು( =ೊ†(FೆfೕTೆ.

ಕ -=ಾವ ಸಂಬಂಧದ ಬSೆi ಮುನು;ಯA 70ೕಮD

ಜಯ70 <ೇjರುವLದZ?ಂತ <ೆUƒನFೇನೂ <ೇಳಲು ನನSೆ ಉjPಲ.
ಈ ನನ; Tಾಲ?Tೆಯ Mಾuತ ಕೃDಯನು; ಮಮJೆಯ ಪLಟ( ಪ0DೕZSೆ R0ೕDಪtವಕ\ಾ]
ಅRFೆfೕTೆ.
ನನ; Mಾuತದ ಮೂಲ ೆ0ೕರ1ೆ-ಶZKಗxಾದ :ೆ˜ೕಭ ಮತುK JಾE ತಂFೆಯಾದ 70ೕಮD .
ಸೋWp ಮತುK 70ೕ ಆ™.. ಸುವಣರ ಅSೋಚರ =ೈಗಳV ನನ;ನು; ಇAವೆSೆ ಮುನ;~ೆ\ೆ. ಅವರ
Pವ ಆತ‡ಗjSೆ ನನ; Sೌರವದ ನಮನಗಳV.
ಈ ಕೃDSೆ ಸುಂದರ ಮತುK :ೇಷ1ಾತ‡ಕ ಮುನ‡šಯನು; ಬೆದು=ೊಟ( 70ೕಮD ಜಯ70
ಮತುK Mೋದರ Mೋದ-ಯಾದ 70ೕ p7ೕ› ಕು%ಾ™, 70ೕಮD ಆ:ಾ. ಎ6. ಆ™., 70ೕ ಸು7ೕ™
ಕು%ಾ™ ಮತುK 70ೕಮD ಪ0qೕPp ಗ1ೇಶ್-Sೆ ಅವ-ತK ಎಲ ಸಹ=ಾರ=ೆ? ನನ; ಕೃತ—JೆಗಳV.
ನನ; ಇಂ] ಮತುK ಕನ;ಡ ಕವನಗjSೆ PTಾಂಕ 8-6-1992ರ ನನ; ಸಂದಶನವTೊ;ಳSೊಂಡು
ದೂರದಶನ

ಪ0MಾರದA

ಹಲ\ಾರು

ಸಮHಾವ=ಾಶ

=ೊಟು(

‘0ೕJಾluದ

)ೆಂಗಳ,ರು

ದೂರದಶನದ pFೇಶಕ 70ೕ ಅpೕ -ಉ!-ಹ& -Sೆ ನನ; ಕೃತ—JೆಗಳV.
‘9ಾವTಾ’ವನು; ಪ0=ಾಶನ=ೆ? =ೈSೆDK=ೊಂಡು ಇಷು( ಸುಂದರ\ಾ] <ೊರತಂದು ಪ0=ಾಶಕ-ಗೂ,
ಮುದ0ಣದ

9ಾರ<ೊತK

ಮುದ0ಕ-ಗೂ

ಮತುK

ಮುಖUತ0

ಒದ]ದ

ಕಾ ದ-ಗೂ

Tಾನು

ಆ9ಾ-Hಾ]FೆfೕTೆ.
- ಪೕ ಕು ಾ

ಅನುಕ0ಮn=ೆ
ಮುನು;,
ಪ0MಾKವTೆ,
1.

9ಾವTಾ……….1

2.

<ೋಾಟ……….4

3.

ಸ%ಾನJೆ……….8

4.

]nಮ-……….10

5.

ನನ; <ೆಂಡD……….12

6.

ಎ€ೆƒತುK ಬp;……….15

7.

ಮೃಗತೃeೆ………….17

8.

ಮುನ;~ೆ……….20

9.

ತುಳVTಾಡು……….22

10.

ಚಂದ%ಾಮ……….24

11.

JಾE ಮತುK Fೆ……….26

12.

ತೃRK……….28

13.

)ೊಂ)ೆ……….30

14.

ಓ )ಾ……….32

15.

<ೊಸ Pಗಂತ……….34

16.

ಅನುಾಗ……….36

17.

ಹಂಬಲ……….38

18.

ರಹ……….40

19.

Uನ;ದ ಪಂಜರ……….42

20.

9ಾಂಧವ……….44

21.

ಉಗಮ……….46

22.

<ೊಳಪL %ಾFಾಗ……….48

23.

=ಾವ……….50

24.

ಒಂFೊಂದು ಹೂವL……….52

25.

JೋಟSಾರ……….54

26.

ಹೃದಯ ಹZ?……….56

27.

)ೆಳSಾಗುDKFೆ……….58

28.

ಸಂ]ೕತ……….59

29.

ಮೂಖರ ೋಕ……….63

30.

ಪಹೆ……….65

31.

=ಾಂಡವವನ……….67

32.

ಪ0ಕೃD……….69

33.

ಮxೆಯು ಬಂPFೆ……….70

34.

dರವnSೆ……….72

35.

TೆರಳV……….73

36.

ಆ:ೆ……….74

37.

Sೋ~ೆ……….75

38.

ಕAಯುಗ……….77

39.

ಸಂಬಂಧಗಳV……….79

40.

Wೕವನ……….81

41.

ಸಖ9ಾವ……….83

42.

€ೆಲುವL……….85

43.

ಅ- ನ ಪ-Ž……….86

44.

=ಾಲ ಚಕ0……….88

45.

<ೊಸ ವಷ……….90

46. 

ಾಜ=ಾರnಗಳV……….91

47.

7ಸುK……….93

48.

ಸತ……….95

49.

ಮನಸುl……….97

50.

ಸೂಯಚಂದ0……….99

51.

ಅತೃRK……….101

52.

Wೕವನ ಉTಾ‡ದ……….103

53.

ಮರುಭೂ[ ಪಯಣ……….106

54.

=ಾiಚುƒ……….108

55. 

ಾD0ಯ ಕನಸು……….111

56. 

ಾn ಹುಳ……….113

57.

ಇದು ಅಂತಹFೊfಂದು =ಾವ……….115

58.

ಮ:ೆ ವರP……….117

59.

ಆ:ಾಸದನ……….119

60.

Wೕವದ ಹುಟು(……….121

61.

<ಾ- )ಾ……….123

62.

ಈ ೋಕ……….125

1 

ಾವಾ

1. ಾವಾ
ಹದ ಇಂ ಯ ೆನೇ
ಇಂದ ೋಕ ಂದ ಾ
ಬಂದಳವಳ ಾವಾ,
ಹೃದಯ, ೕವ ೇತನ;
ಅಪ!"ೆಯರ ೆಲುವ& 'ೕ,
ಯ(ಯರ )ೈ+ಾರ 'ೕ
ಬಣ- ಬಣ-ದ ೆಳಕು ತೂ
ಬಳ. ಬಳ. ಬಂದಳ;
ಅಂತ/ 0ಾ1ಂದ,
ಎದುರು ಬದುರು .34ಂದ
5ಶ7'ತ ಸ9:+ಾ;, 
ೊಸತು ೋಕದ <ೕಜ)ಾ;,
ಧು ವ ಂದ ಧು ವವ"ೆ?ೆ
ಅದ ಶ@ ಶ.A 5ದು@Bಾ;
ಹೃದಯ BೊಯC ಬಂದಳ, 
ೕವ ಹ<D 4ಂತಳ. 
ೋಗG"ೆವ ಕಡಲು ರೂಪದIJ
Bೆ"ೆಯೇ ಬಂದಳ,
ಮುಂLಾವ& .ರಣ ರೂಪದIJ
ಹುರುಪ&Bಾ!ಹ ತಂದಳ.
ಉಗಮ ಂದ N'O, ಹ<D,
ಬು PಮQ?ೆ ಸುQA ಬRS,
ಕು ವ 4ೕನ ಉ;ಯ ಾ?ೆ,
Tವಗಂ?ಾವತರಣದಂBೆ,
ಕ5ಯ ಪ Qೆ ಸುUರಣದಂBೆ,
ಶು Qಯ?ೊಂಡ ಕರಣ ಂದ
ಅಂತ"ಾಳ Vೆ ೕರWೆಯೇ
ಇದC <ದC .ಂX ಮುNY
ತುಂ< ತುಂ< ಬಂದಳ.

2

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಅರುWೋದಯದ ಇಬD4ಯ ಾ?ೆ,
ನ ಯ ತಟದ BೇವದಂBೆ
ಹ4ದು ಹ4ದು ಬಂದಳ,
^ೖಯ ತುಂ< 4ಂತಳ;
ಹು_-^ಯ ತಂ?ಾRಯಂBೆ,
ತಪಯರ ತಪಶ.AಯಂBೆ
ಕು_ದು ಕು_ದು ಬಂದಳ
ಗಭGಗುXಯI 4ಂತಳ;
ಅಂತ/ದIJ ತುಂ<,
ಮು;ಲುಗRಗೂ ರಂಗುaೊಟು9
5ಶ7ರೂb+ಾದಳ;
ಕಂಡೆಲJ ಅವcೆ ಅವಳ,
ಅವಳ dೊಗಸು, ^ೖಯ [ಾಟ,
4'ಷ 4'ಷ ಮನ0ೊcಾಟ,
Vಾದ ಂದ ತೆಯವ"ೆ?ೆ
aೈಯ ೆರಳ ತು ಯವ"ೆ?ೆ
ತುಂ< ತುಂ< ೊರ ಹದಳ;
"ಾಗ)ಾ;, ಸಂ;ೕತ)ಾ;,
aಾವ@ ಹೃದಯ ಸೂUQG+ಾ;,
ಪ&ಣ@ ಸತ ರೂಪದIJ
aಾವ@)ಾ; f"ೆದಳ.
ಹೃದಯ 'ೕ, ೕವ ೕR,
ಆತO0ೊಳ;ನ ಆತO)ಾ;
ನಗುವ ೆಲು)ೆ ಾವಾ,
ಅವಳ ೋಟ ಕುX?ೆ dೋತು
ಇಟ9 ಹLೆhi ೕವನ;
ಬು P ಪ ಖರBೆ ತೆಯ ಾ;
ಪkLೆ dೇ)ೆ?ೆ ಬಯಸುವಂತ
ಹೃದಯ ಪ lೆ ಾವಾ,
ಹೃದಯ ಬು P, ಆತO ಪ lೆ
ಕೂX ೕವ0ೊಳ?ೆ ಹವ 
ಾವ&ಕBೆi ಾವಾ;

3 

ಾವಾ
ಒIದು ಹೃದಯ ಮುn9 ಬರುವ
ಅವಳ Bೋಳdೆ"ೆಯ ನಡು)ೆ
ಎಲJ ಮ"ೆತು ತನ4ಡುವ
ಸುಖದ ೕವನ Vಾವನ.

4

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

2. ೋ ಾಟ 
ೋ"ಾX ೊoೆ0ಾX ೕವ ಕcೆಗುಂ ತು, 
ೊಲಸIJ ಗು0ಾCX ೕವ ೆಂoಾ1ತು;
ಕcೆದುRದ Bೇಜಸು! ಮಸುaಾ; 4ಂತು,
ಕRತ Vೌ q^ aೊcೆತು ಹುಳ0ೊXr+ಾ;0ೆ ಇಂದು;
^ೕೇದರೂ [ಾJನBೆ1ಂದ fೕ/)ೆಂಬುವ& ಲJ,
ಇದCಲುJRದ"ೆ ೊಲಸು ದುಾGತ, ೕವ Bಾಳವ& ಲJ;
?ೊಬDರ)ೆಂದು ೇರನು ಹೂತು aಾಲ)ಾ;0ೆ ಬಹಳ,
ಹುಲುಸು ೆcೆಯುವ ಬದಲು ೊಲಸು ಹ<D0ೆ ಇIJ; 
ೊರ?ೆ .ೕಳವ ಾ;ಲJ. ಅೆJ ೆcೆಯುವ ಾಗೂ ಇಲJ,
^ೖ aೈ ಹಬುDವ ತುaೆ ಸs ಸs ಎರೇ.IJ,
Naಾ3ಡು ಕXತಗR?ೆ0ೆ aೊಟು9,
?ೆದCಲು ಹುತAದI ^ೖ1ಟು9,
ರಕA ಕVಾt; ಒಣಗುವವ"ೆ?ೆ, 
ೕವ ಹುX+ಾ; ಉದುರುವವ"ೆ?ೆ;
5ಷಲaೆಗಳ sೕ 5ಷ ೕ5+ಾ; 4ಲುJವ&0ೊಂ0ೆ
ಇನುRದ 0ಾ ಈ 5ಷ "ಾಜ@ದIJ;
ಎದುರುವವರ ಕXದು 5ಷ ಹಬುDವ 5ಷಮ ಾಳ
ದುಷ9 ಸಹ)ಾಸದ, ೊoೆ0ಾಟದ ಫಲ,
ಅಪಾಯG wಾಪ, ಕಳಂಕ, xಾರುಣ )ೇದನಯು,
^ೖ ^QAaೊಂಡ ^ೖI?ೆ ೆನ sಂ0ೆ ಬರುವ&ದು ದP.
ಈ "ಾX Bೊcೆಯುವ Tೕ?ೆaಾ11ಲJ,
ಶುN ಪಶುದPBೆ?ೆ ಗಂಗ ಜಲವk ಇಲJ,
ನ5X ^ೖಯುಜುhವ ೕಘG dಾನ
Bೊcೆಯದು ಈ ಆತO ಕಳಂಕದ ಅlಾನ.
[ಾದ ಪಸರದIJ ೆಳಕು ವ. ೕಭ5,
<R dಾ5ರ ರೂಪ ತcೆಯುವ ವಣGಪಂ.A,
ಇIJ ಎಲJವ& ವಕ , ೇರವ& ಬ;z
ಕಲಸು ^ೕೋಗರದ )ಾBಾವರಣ
"ಾX ರಕAವ "ಾN, ೋR+ಾಡುವ ಅಸಹ@ ಜನ

5 

ಾವಾ
^ೖಮQAaೊಂಡು aೊಬುDವ aಾಲ, 
ೊಲನ ೊಂೆಗಳ ೇಜ)ಾಾCಯ ಕQA?ೆ
ಕತAನು aೊಡುವ ಕುಗಳ aೆಲವ&,
0ಾಸ)ಾಳದ aೆಂಪ& [ಾೆಯ ಧ,
ಕುಂಕುಮ ಹNY, ಪkLೆ?ೊಳSವ aಾಲ;
ರಕA ಾಂ ದ ಬI)ೇ aೆಯ "ಾXಯI
ಹೂQರುವ aಾಲು ಕುಯುವ&ದು aೆಳ?ೆ;
^ೖI?ೆ?ೊಂX0ೆ ^ೖ ಮನ ಹೃದಯ,
ತಲJಣ?ೊಂX0ೆ ಸಹಜ 4ಜ ಸಹೃದಯ;
ಭೂತ, Vೆ ೕತ, bwಾN, 4"ಾಚರ
aೇRಯ ಈ ದುಷ9 ಸOwಾನದ ನಡು)ೆ 
ೋ"ಾX ೊoೆ0ಾX ೕವ ಕcೆಗುಂ ತು, 
ೊಲಸIJ ಗು0ಾCX ೕವ ೆಂoಾ1ತು;
ಕcೆದುRದ Bೇಜಸು! ಮಸುaಾ; 4ಂತು,
ಕcೆದುRದ Bೇಜಸು!, ಮಸುaಾ; 4ಂತು,
ಕRತ Vೌ q^ aೊcೆತು ಹುಳ0ೊXr+ಾ;0ೆ ಇಂದು. 
ೋXದIJ ಭಂಡತನ, 0ೆ7ೕಶ, ೊ?ೆ, ಜಗಳ,
ದುಾGತ ೊರXಸುವ ಗಂಜಳದ "ಾT,
+ಾವ ಪ&ರು|ಾಥG ೆಂಬQA ತಲb0ೆೊ,
+ಾವ ದೂ)ಾGಸ wಾಪaೆ3 ಈoಾ0ೆೊ !
ಇರುವ ಒಂದು ಾRನುದC ದುಷ9ರ ಸಹ)ಾಸ,
ಇರುವ ಒಂದು ೕವaೆಲJ ಗು0ಾCಟ, 0ೆ7ೕಶ, ೋ"ಾಟ,
ಇರುವ ಒಂದು ಬದು.ನIJ ೊಲಸು, ^ೖI?ೆ, ದುಾGತ,
ಶುದP?ಾR ೆಳಕು1ಲJ, ೊಸ "ಾಗ ಸಂ;ೕತ5ಲJ;
ಮುಕA?ಾRಗೂ ಮೂಗು Q5ಯುವ, 
ೊಸ "ಾಗ sXಸದ ಭಂಡ ಜನರ sಂ0ೆ 
ೆಳಕು ಮಬುD 0ೆವ7)ೆನುವ ಹುಚುY ಜನರ ಸಹಚಯGದIJ,
ಕುಮಂ0ೆಯIJ ದ_ದ ಾಳ;
ಮುಕA ಾನು, ಕು+ಾಗೆಂದು
ಮಂ0ೆ <ಟು9 ಮುಂ0ೆ ಬಂದ"ೆ
ದಂ?ೆ ಎ0ೆCೆಂದು Qರು;
sಂ0ೆ ಒದುC ಮುಂ0ೆ ನoೆವರು;

6

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಕಣು- ಬಂಧನ ನನ?ೆ ಕn9, ಮೂಗು0ಾರ ಗn9 ಕn9,
ಒಲJದಂತ ಕುದು"ೆಯನು ೊಲಸು ೊcೆ?ೆ ನೂಕುವವರ
ನಡು)ೆ <ದುC ದಂ?ಾ0ೆನು;
ಸ5 ಾಲನುಣುವ ಾ1ಯIJ ಎಂಜಲನ ಅ"ೆದು, ಅ"ೆದು 
ಾ◌ು ತುಂಬ ೊಲಸು ಹುಣು- ಮೂX ^ೕೆ,ೋX,ಬಂತು;
ಗಭGಗುXಯ ಹೃದಯದIJ, ಹೂವ& ಹಣು- ಮಧ@ದIJ
ನಂ0ಾ ೕಪ ೆಳ.ನIJ ಪkLೆ?ೊಳSವ ನಮO 0ೇವ
€ೆ?ಾ; <ೕ <ೕ ಅೆವ ‚Qಯ ತಂದರು.
ಕIaಾಲ ಇದು, ಯಮಗಂಡaಾಲ,
ಗುWಾವಗುಣ ಮ"ೆತ ಬರಡು ೆಲ,
Vೈರುಗಳನುಂಡು ಕcೆಗಳ fcೆ1ಸುವ
ಅaಾಲದ aಾಲ, ಅಸಂಗತ 4ಾGವ.
ಇಂದು 4ೆ?ೆ ಈ ದು‚Q ೕ'ತವಲJ.
ಅ/ಯ ಾcೆಯ ಉದC ೆನು sXಯುವ&ದು ದP;
aಾಲ ಪ&ರುಷನ ಅನಂತ aಾಲು0ಾಯ ಉದC
ಕಂಬಳದ aೋಣನ ಾ?ೆ aೆಸರು ಾ ^ೕೆ
ಗುಯನಯ0ೆ ಓX ಓX ಬಳI0ೆ aಾಲು,
^ೖ ಾರ 0ೊಡr ೊ"ೆ,
ಇದರIJ 5ಜಯ)ೆ ೇಡ;
ಆದರೂ ಾಲ sXದು ೆನು ಹತುABಾA"ೆ,
ಓ ಎಂದು ;ದು sಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ನೂಕುBಾA"ೆ;
ಈ ಜಂLಾಟದ ಓಟದI .3 aಾಲ ಕcೆದುೋ◌ುತು,
ಚೂರ0ಾwೆ ಶುNರುNಗಳ Nೕಲ <ದುC ೋ◌ುತು;
aೆಸರು ^ೖ^QA, <IನೊJಣ; 
ೊoೆತಗಳ Qಂದು, ಕXತಗR?ೆ ^ೖ1ಟು9,
ತ7ೆ ಮನಸು <;ದು ದಪt ಮಂದ)ಾಗುQA0ೆ;
ಹುರುಪ& ಹುಮOಸು! ೕವನ ದೂರ4ಂತು
ಎWೆ- sಂXದ aೊಬDಯಂBೆ ೕವ)ಾ◌ುತು;
ಒoೆತನದ ೆಲದIJ ಅXಅXಗೂ ಪರ0ಾಟ,
ಎಡ aೈ sXದದುC ಬಲ aೈ?ೆ ಗದಂತ
5„ಯ 5ಕಟ ಆಟ
ಆX ಆX ೕವ ದ_ದು ಬಂತು.

7 

ಾವಾ
ಪವGತ Tಖರಗಳ wೆ ೕ_ aಾದು 4ಂQರು)ಾಗ,
ಈ ಪ&ಟ9 ಗುಡr ೆಟ9ಗಳ ಹQARದು, ದ_ದು,
aೈ aಾಲು <ದುC ಆಯಸು! ಮು;1ತು ೇಗ;
ಆaಾಶ)ೇ, fೕಡಗಳ ಮುಟು9ವ ತವಕ 
ೆಲ0ೊಳ;ನ ಇIಗಳ <ಲದIJ ೋ◌ುತು ಹೂತು;
ಮನdೆ!ತAರ5ದCಷು9 0ೇಹ VಾBಾಳaೆ ಕುದು
4ೕಚ 4wಾಚರರ ನwೆಯ ನIಕಯI ೆ"ೆತು, ೆವತು,
ಮBೆA ^ೕೇಳದಷು9 < Cರು)ೆ ^ೖ ಮ"ೆತು.

8

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

3. ಸ ಾನೆ
ಎಲJರು 4ನವ"ೆ, 4ನ ಮ_-ನ ಕುXಗಳ
4ನ ?ಾR 4ೕರು sೕ ಅರಳವ <X ಹೂಗಳ,
ಮBೆA 4ನ ಮXಲು dೇ 4ನೆJ ೆ"ೆವರು;
4ನ €ನ ಅಂಗಗಳ, 4ನ ಹೃದಯ ಬRSಗಳ,
+ಾaೆ 4ನ?ೆ ೇದ ಾವ 4ನ ಸ7ಂತ ಮಕ3ಳIJ,
ಒಂ0ೆ aೈಯ ೆರಳ ಬ?ೆz +ಾaೆ ವ@ ಅಂತರ?
+ಾaೆ 4ನ dಾರ ಸವGಸ7 aೆಲ)ೆ ವಗGಗR?ೆ [ಾತ ,
ಹವ&, ೋವ&, aೊರBೆ ಮBೆA ೋಡು ಹಲವ& ಜನ?ೆ;
4ನ fೆಾIನIJ ಸ[ಾನ ಗುಣ5ಲJ)ೇaೆ?
4ನ b ೕQ ೕಪದIJ ೆಳಕು ೆರಳ ೇದ)ೇaೆ?
[ಾನವBೆಯ dಾರದIJ +ಾವ 5ದು@ತುA ಪ )ಾಹ ಂದ
ಒಡಕು ಮೂX, ನಗು ಅಳ ಧು 5ೕಕರಣ?ೊಂX0ೆ?
ಕ_-ೕರು sಂ;, ರಕABೊcೆದು sX ಅನ ಪoೆವರು,
0ೇಹ[ಾ, ಕರುಳ ಹದು ೊ…ೆ9Vಾಡು ಮ"ೆವರು,
Nಂ ಬ…ೆ9, ಸ7dಾ‚ನ5ಲJ. ಇವರು 4ನ ಮಕ3ಳ;
ನೂರ4ಟು9 ಲ/ಪoೆದು ವೃ/ದಂBೆ ೆcೆಯುವ
aೊಂೆ aೊಂೆ "ೆಂೆಯIJ ಐ|ಾ"ಾಮ ಹಸುವ
ಸಂಪQAನIJ ಹೂತು4ಂತ ೋ;ಗಳ‡ ಮಕ3ಳ;
ಇವ;ರುವ +ಾವ s^ ಅವರ sೕ?ೆ ತುR 0ೆ?
+ಾವ ವ@ ೇI ಅವರ ಕೂಡದಂBೆ ಧು 5ೕಕ0ೆ? 
ೋಡು ಇIJ, ಧೂRನIJ ನರಳQAರುವ ಹಸುcೆಗಳ, 
ೊ…ೆ9;ಲJ, ಬ…ೆ9;ಲJ, ೆರR?ೊಂದು ಗುXಸIಲJ;
ಅIJ, Qಂದು Bೇ; ೆcೆವ ದಷ9ಪ&ಷ9 fಸcೆಗಳ,
ಇರುವ ಯೆIJ ಇಡುವ&0ೆಂಬ NಂBೆ ಅವರI;
ಅವ;ಷು9 ಇವರು aೊಟು9, ಇವಗಷು9 ಅವರು aೊಟು9
ಎಲJ ಕೂX ೆ"ೆತ"ೆೆ 4ನ ಮಣು- ೆನ, Nನ,
ಇಲJ0ಾಗ ೋವ&, ದಂ?ೆ, ನಷ9, ಕಷ9 ಅwಾಂQಯು.
ಎಲJ ಕೂX ಹಂN Qಂದು ನಗುವ ನ ತೃಪA ನ,

9 

ಾವಾ
ಐಶ7ಯG aೆಲವ&, ಹವ& ಹಲವ&, ೇ?ೆ wಾಂQ ತರುವ&ದು? 
ೆ"ೆೊ"ೆ ಉಯು)ಾಗ, ಆ"ಾಮ 40ೆ ಸಹಜ)ೆ? 
ೋವ&, ಆಳ, ಾಮ ಮxೆ@ ಸಮೃದP ಾಳ dಾಧ@)ೆ?

10

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

4. ಮ
ಅ0ೊಂದು ಚಂದದ Nನದ ಬಣ-ದ
aೆಂbನ Bೊn9ನ, ಅಂದದ ಜುn9ನ
ಇ4ದ4 aೊರRನ ಸುಂದರ ;_ಮ.
ದಟ9ಡ5ಯ ಒಳ;ನ ಹಳSದ ತಟದI
ವಸಂತaಾಲದ [ಾ5ನ ಮರದI
ಏaಾಂತದ ಸುಖದI ಾXತು ;_ಮ. 
ೇ…ೆಯಾಡುವ ೇಡರ ಭಂಟ 
ೇ…ೆಯಾಡುತ ಅIJ?ೆ ಬಂದ,
ಸುಂದರ ;_ಮ ಮರದI ಕಂಡ.
ಕ_-?ೆ ತಂbನ ;_ಮ ರೂಪ,
.5ಯನು ತ_ಸುವ ಾXನ ಆಾಪ
ಮ"ೆತು ೇಡನ ಾಲ?ೆ ಚಪಲ.
ಹಳSದ ^ೕIನ sತ ತಂ?ಾR,
[ಾ5ನ ಹೂ5ನ fೕಹಕ dಾ7ದ 
ೇಡನ ರಕBೆ ತಂ ತು ^ೕೆ.
ಸುಂದರ)ಾದುದು ಬR◌ುರೇಕು 
ೇಗೆ ತಂದು ವಶ5ಡೇಕು
ಎನುತ ೇಡನು <ೕದ ಬೆಯ.
ಬೆಯI <ದC ಅಸಾಯಕ ;_ಮ
"ೆaೆ3ಯ ಬXದು ಭಯದI Nೕತು,
ತbtಸಾಗ0ೆ ನಡುಗುತ 4ಂQತು.
;_ಮ ೆ.3, 0ೇಹaೆ3 Q.3
;_ಮ ಚಂದ sೕ0ೆೆಂದು 
ೇಡನು ಮನದI ಸಂತಸಪಟ9. 
ೇಡನ sXತaೆ, ^ೖಯ Qaಾ3ಟaೆ

11 

ಾವಾ
"ೆaೆ3ಯು ಮು◌ುತು ಬಡ ;_ಮಯ,
aೆಂbನ Bೊಟು9 ಾQತು ೋವI.
Nನದ ಪಂಜರ ೇಡನು ಕn9
ಅ"ೇವದ ಮಯ ಅದರIJಟ9, 
ಾಲು ಹಣು- ನ ನ aೊಟ9.
ಸುಂದರ ;_ಮ ತನದು ಎಂದು
ಪ Q ನ ೇಡನು ತಪt0ೆ ಬಂದು
Nನದ ಗೂಡನು ಪkಸುQದC.
ಬಂಧನದIJ ಹವನು ಮ"ೆತು,
;_ಮ ನ ನ ಬಡಕಲು?ೊಂಡು
Nನದ ಗೂಡೆ ಸQAತುA aೊೆ?ೆ.
ಸುಂದರ ಮಯ ಬಂ„ Bಾನು
ಚಂದದ ?ೆ ಆತುರ ಪ…ೆ9,
ಎನುತ ೇಡ ಹಳಹRದನು.
ದಟ9ಡ5ಯ ಒಳ;ನ ಹಳSದ ತಟದI
ವಸಂತaಾಲದ [ಾ5ನ ಮರದI 
ೇಡ?ೆ ;_ಮ aಾ_ಸIಲJ.
ಪ ಕೃQ1ಂದ ೆಲುವನು .ತುA,
dಾ7ಥG ತನI ಅಡ; ಇಟು9 
ೇಡನು ಚಂದaೆ aೊRSಯ4ಟ9.
ಚಂದದ ;_ಮ [ಾ5ನ ಮರದI, 
ೇಡನ ರಕBೆ ದೂರದ ಮ"ೆಯI,
ರಕBೆ sೕ?ೆ ನoೆವ&ದು ತbtತು.
ಚಂದವ& ದೂರದ ಪkLೆ?ೆ ‰ೕಗ@
ಬಂ„ ರೂಪ ಕcೆಗುಂ ಸಲಲJ,
ದೂರ ಚಂದವ ಆನಂ ಸೇಕು.

12

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

5. ನನ ೆಂಡ
ಆ <R ಮೂQಯ ಹುಡು;
ಮೆ ತುಂಬ ಾ"ಾಡುವ aೋಡಂ;
ನನ ೆಂಡQ,
ನ5X ಬಡಬXಸುBಾAc ೆ. 
ಾ ಬಡಬXದ"ೆ ಸುಮO4ರುBಾAc ೆ,
ಮೆ aಾಯುBಾAc ೆ,
ಯಜ[ಾ4aೆ BೋರುBಾAc ೆ, 
ೊಸಬ"ೆದುರು ನನ ಮುಂ0ೆ ದೂಡುBಾAc ೆ.
ಅದು ಇದು ೇಕನುವವಳಲJ,
ಅದು ಇದು ತಂದ"ೆ ಸುಮO4ರುವವಳಲJ,
sಂ sಂ ೋX, ಗಂ+ಾ; [ಾX
ಹುಳಕುಗಳ ಹುಡು. ೊರ?ೆ Bೆ?ೆಯುBಾAc ೆ,
ಅಪ ‰ೕಜಕ ಾೆಂದು ರಂಪ [ಾಡುBಾAc ೆ.
ಗೂXಂದ ೊರ?ೆ ತೆ1ಟ9ವಳಲJ,
ಹರ…ೆಗಳ ?ೋ?ೆ ೋಗುವವಳಲJ,
ಆದರೂ, 
ೆ"ೆಮೆ1ಂದ ೆ"ೆ0ೇಶದವ"ೆ?ೆ
ಅವR?ೆ QRಯದು ಲJ;
ಸ7ರ ಎQAದವಳಲJ, 
ಾ;ಲು 0ಾnದವಳಲJ, 
ಾ?ೆಂದು +ಾಗೂ ಅವಳ QRಯದವಳಲJ,
ಮೆ ಹLಾರ sXದು, ಅಡು?ೆ aೋWೆಯವ"ೆ?ೆ 
ೆ"ೆaೆ"ೆಯೆJಲJ ಅವಳ0ೆ ಸು P, ?ೌಜು.
ಉಪಗ ಹದ ಾ?ೆ ನನ ಸುತುA ಸುತುABಾAc ೆ,
4ೆJಂದ"ೆ 4ಲುJವ& ಲJ,
ಬR ಬರುವ&ದು ಇಲJ,
ದೂರ ೋಗುವ& ಲJ,
ಪQ ಪಥ5)ೆಂದು

13 

ಾವಾ
ನನ ತೆ QನುBಾAc ೆ;
ಸೂತ sXದ ೊಂೆಯ ಾ?ೆ
ಎcೆದIJ ಬರುBಾAc ೆ.
ಆದ"ೆ ಎIJ ಎcೆಯೇaೆಂದು Bಾೇ 5„ಸುBಾAc ೆ, 
ಾ?ೆ ತನೆRaೊಳSBಾAc ೆ; 
ಾನವಳ ಸೂತ Šೕ
ಅವcೆನ ಸೂತ Šೕ ಾ QRಯಾ"ೆ.
ಕಣು- aೆಕ3 ನನ ೋXದವಳಲJ, 
ಾ?ೆಂದು ೇ"ಾಗೂ ಾನಷು9 ೆದದವನಲJ,
ಇರುವ&0ೋ ಬ"ೆ ಐದು ಅXಯ ಸ7ಲt ^ೕೆ, 
ಾ?ೆಂದು ೇ"ಾರೂ ನನಗ|ೆ9ತAರ ಕಂಡವಲJ; 
ಾನವಳ QRಯದು ಲJ, 
ಾ?ೆಂದು ಾೆಂದು ಅವಳ ಅತವನಲJ,
ಪ Qಾ ಅವcೇ dೋಲುವcೆಂದು ಕಂಡ"ೆ
aೊೆ?ೆ ?ೆಲುJವವಳ ಅವcೆ,
ಮುಂ0ೆ ನoೆಯುವವನು ಾನು, sಂ0ೆ ಅವಳ,
sಂ 4ಂದ ನನನು ಮುನoೆಸುವವಳ ಅವಳ;
ಇ0ಾCಗ ಇಲJ0ೆ, ಇಲJ0ಾಗ ಇದುC
ನನ ಇದC ಇಲJದ ಗುಟ9ೆಲJ ಕಂಡು sXದು 
ೇಸುA <ೕRಸುBಾAc ೆ.
ಅವಳ ಕಣು- /-.ರಣ,
Lೇಬು, ಮನಸು, ಹೃದಯ ೕR ೋಡುBಾAc ೆ,
ಎಲJ <NY <ಡುBಾAc ೆ,
ತುn bಟುaೆನುವ& ಲJ; 
ಾ?ೆಂದು ಮುಜುಗರ ನನ <ಡುವ& ಲJ;
ಅವಳದು ೕಳ ಕಣು-,
ಅದರಲೂJ ಮಧುರ ಾವೆಯ ;ಣು-,
QR ಾಸ@ದ 'ಂಚು,
+ಾವ&ದು ಎೆJಂದು ಾನು ಗI<I?ೊಂಡ0ೆC ೆಚುY.
ನನ ಸುತA
ಅವcೆ‡ ಂದು ಅದೃಶ@ ೇI,

14

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಬ ಹOರಂಧ ದಲೂJ ೆಂ<ಡದ ೇI,
dಾ7ತಂತ Œ.3ಂತ sತ)ಾದ
5wಾ7ಸ, ೇI;
ಈ ೇIಯ ಮಧ@ದIJ
ಅವRಡುವ TAನIJ 
ೊWೆ ಮ"ೆತು ಇರುವ&ದರIJ
4ಜ dಾ7ತಂತ Œ ಕಂoೆ. 
ೊರ;4ಂದ ಬಂದವಳ,
ಈಗ ಒಳ?ೆ Bೊಡaೊಂಡು
ಅವRಲJ0ೆ ೇ;0ೆCೆಂದು
ನನ ಾನು ಹುಡು. aೊಳSBೆAೕೆ;
ಕತAಾ0ಾಗ ಒಳ?ೆ ೆಳಕು ಹಚುYವವಳ,
aಾಲು Bೊಡ aೊಂoಾಗ aೈ?ೆ aೋಲು aೊಡುವವಳ,
ಹೂವ&ಗಳ ಮxೆ@ ಮುcಾS; ಎಚYಸುವವಳ,
ಅವಳ ಯು?ಾ ಯ ೇವ& ೆಲJದ ಾ?ೆ, 
ೊರ?ೆ sಕs, ಕss,
ಒಳ?ೆ ಸ0ಾ sತಕರ s;
ಹೂ)ಾ;, ಹWಾ-;,
ಶಸ . i?ೆ ಕತA+ಾ;
sಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ
ಸುತುAQAರುBಾAc ೆ,
ದೂರ 4ಯಂತ ಣ ಂದ
ಮುನoೆಸುBಾAc ೆ.

15 

ಾವಾ

6. ಎೆತು ಬ
ಬ4"ೆಲJ ಎೆYತುA ಜನ"ೆ, ಎ0ೆಯೆQA ಮುಂ0ೆ ಬ4,
ಸ7ಂತ ಬು P ಒಳ?ೆ Q.3, ಸತ@ ಾ@ಯ ೆಂ. ಧ,
ಲ/ಲ/ ಸಂŽೆ@ಯIJ, ಗುಂಪ& ಗುಂbನIJ ಬ4,
ರಂಗಮಂಚದ ಮxೆ@ ಬ4, ರಣರಂಗದ ನಡು)ೆ ಬ4,
dಾ7ಥG ಸುಖವ sಂ0ೆ <ಟು9, ಸತ@ ಾ@ಯದ ಕವಚ Bೊಟು9,
ಅ4ೕQiದುರು "ೊNY?ೆದುC, ೋ"ಾಟವನು ಮನದIJಟು9, 
ಾ@ಯಧಮGdಾ[ಾ ಜ@aಾ3;, Vಾ ಣBಾ@ಗaಾ3; ಬ4,
ಕು3 .34ಂದ ಬ4, Vಾಶ aೋಶ ಂದ Xದು,
ಹBಾwೆ, ಕನಸು [ಾತು ಮ"ೆತು, ೇರ ಚiG?ೆ ಕೂX ಬ4, 
ಾನು 4ೕನು ತಕ"ಾರು <ಟು9, ಾನು ಾನು ಎಂದು ಬ4.
ಪ Lಾಪ ಭುತ7 ೆಸ4ಂದ, ಹಣ ಜನದ ಶ.A1ಂದ 
ಾ@ಯ 4ೕQಯ ೊ…ೆ9 ೕR, ಬಡಜನರ ರಕA sೕ,
0ೇಶವನು aೊcೆSೊoೆದು aೊ<Dದಂತ fಸcೆ sಂಡು,
ಲಂಚaೊಟು9 ಲಂಚಪoೆದು ಲಂಚ ಪ ಪಂಚ ಕn9aೊಂಡು
ಹಣ ೕವನ ಅcೆಯುವಂತ ಅ4ೕQ ಅಧಮG ಾವ& ಕಂಡು
ಎಷು9 aಾಲ ಕಣು- ಮುNY ಅಾ@ಯ ಸs ಇರಲು dಾಧ@?
fೕಸ ಸಂಚು ಹಣಬಲ ಅ„aಾರ0ೇ_+ಾಗುವIJ 
ಾ@ಯಾ@ಯ ಧಮGಧಮG Bಾರತಮ@ ಇರಲdಾಧ@;
ದುಷ9ವತುGಲ <Xಸೆಂದು ಭ ಷ9 ಜನರ ಕಳ;Rಸೆಂದು 
ೊಸವ@ವdೆ‚ ಕಟ9ೆಂದು, ಹcೆಯದನು ಒoೆi ಬ4.
ರಕA ಕುXದು ಉ<Dದಂತ ದುಷ9ಜನರ ೊ…ೆ9 ಬ;i,
5ನಯ ಸಭ@Bೆ sಂ0ೆ <ಟು9, aಾR ರೂಪ ತcೆದು ಬ4,
ಅ4ೕQ ಅಧಮGದ aೋ…ೆಕn9 ಸ7ಚಂದ ಾಳ ಬದುಕುವಂತ,
4ೕಚ ಅಧಮರ <;ದು ಕn9, ಜನ ಾ@+ಾಲಯaೆ ತ4;
ರಕAaೊಟು9, ರಕA ಹ ೋಕವನು ಶು Pೕಕ,
ದುಷ9"ಾ; ದುಷ9ತನವ ದುಷ9ಂದ ದೂೕಕ,
ಅಾ@ಯ ಅಸತ@ ಕೂ ರ)ೆಂಬ ಸತ@ವನು ಮುಖaೆ sXದು
ದುಷ9 ಜನರ ಬಗುz ಬXi, ಹಬುDQAರುವ ಅಬುGದaೆ3
ಶಸ sXದ )ೈದ@"ಾ;, ಕnಬದP"ಾ; ಬ4,

16

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ದi 0ಾ(ಣ@ ದೂರ5ಟು9 sಂdೆ ರೂಪ BಾR ಬ4.
ದುಷ9 ವ@ವdೆ‚ಯ ೇರು .ತುA, Tಷ9 ವ@ವdೆ‚ಯ ಅIJ ಇಟು9,
ಮುಂ0ೆ ಬರುವ ನಮO bೕR?ೆ, ನಮO 0ೇಶ, ನಮO ಜನರ
5ಾಶ ಂದ ಉRಸೆಂದು, ಎಲJ ತ@ ಮುಂ0ೆ ಬ4; 
ಾವ& 4ೕವ& ಕೂX ಬರಲು, ಾ@ಯ ಶ.A ನಮOIJರಲು
ಮುಂLಾ5ೆದುರು ಇರುಳ ಸದು, ಕು3 ಕು3 ಚದರುವಂBೆ
ದುಷ9 ೋಕ aಾಲು ಮುದು ತ4ಂದ Bಾೆ ಉರುಳIಹುದು;
ಕಣು- ಮುNY ಒಳ?ೆ ೊಕು3, 4[ಾOಂತಯG <NYೋX,
ಅಾ@ಯ ಅ4ೕQ?ೆ ತೆಯಾ;, aಾXೇX ಬದುಕೇX,
ಟ9ತನ ಬದುಕುವಂತ, ೆ^O◌ು◌ಂದ ಉ"ಾಡುವಂತ 
ಾ@ಯ ಧಮG dಾ[ಾ ಜ@aಾ3; ಬI0ಾನ)ಾ?ೆ ಬ4.
ಚುಾವWೆ, ‘Iೕಸ್“ಾWೆ, ಾ@ಯdಾ‚ನ, ಬಂ„Žಾೆ
ಅ4ೕQ ದುಷ9 ವ@ವdೆ‚?ೊಂದು ಆxಾರ, aೋಲು, aಾಲು ಕಂಭ,
ಚಂದ ೆಂದು ಕನXಯ sXವ dಾಂBಾ7ನದ aಾರಾರ,
aೊcೆS ೊoೆದು ಒcೆS ಜನರ ಒcೆSತನaೆ ಬ"ೆಯೆcೆವ 
ಾ@ಯ0ಾdೆ Bೋ ಸುIವ, ಕn9 sXವ ಕಪಟ ತಂತ ;
ದುಷ9 ಚಕ ವk@ಹದIJ ಅಧಮG ಅ4ೕQ‰ಂ0ೆ 0ಾ; 
ಾ@ಯ 4ೕQ ಬದುಕು ೇaೆ, ೋ"ಾಟŠಂ0ೆ ಉRದ 0ಾ,
ಅಡr0ಾ sXದು ಬ4 ಅಥ)ಾ ೋ"ಾಡೆಂ0ೆ ಬ4, 
ಾ@ಯ 4ೕQ ಸತ@ ಧಮG ೇX ಜನರ dೊತುA ಅಲJ,
4ಮO ಒಳ;ನ ಶ.A◌ು◌ಂದ ಾ@ಯಶ.AಗRdೆ ಬ4.

17 

ಾವಾ

7. ಮೃಗತೃ"ೆ#
ಆwೆ ಮುಂ0ೆ
5„ಯು sಂ0ೆ
ಮxೆ@ ಾವ&, ಕುಯ ಮಂ0ೆ, 
ೇಕು ಎಂ0ೆ
ಇಲJ ಅಂ0ೆ 
ೋ"ಾಟದIJ dೋಲು ನಂ0ೆ.
ಅlಾತ aೈ
5„0ೆC dೈ 
ಾ Bಾಳaೆ3 ತಕ3 ಥಕ3 ”ೈ,
ಆaಾಶ ಚಂದ 
ೆಲದ ಬಂಧ
ನಡು)ೆ ನಮO Q ಶಂಕು ಪಂದ@.
ಕತAೆಲJ
ೕಪ5ಲJ
ಮುಂದು 0ಾ Tವೆ ಬಲJ,
ಅಸtಷ9 •ಾi
ಮನದ [ಾi
ಭ5ಷ@ ಅ4„Gಷ9 ಾ)ೆ.
ಕನಸು ಕಣು<ರುಸು ಮಣುನX?ೆ [ಾತ .ವ&ಡು ಕುರುಡು,
ನoೆದ ಾ?ೆ
0ಾ ಒದ?ೆ 
ಾನು ಾನು, ಒಳ?ೆ ೊರ?ೆ.
+ಾರು ಾನು
ಸತ@)ೇನು
ನನೕವ ಅಯದು,
ಎಷು9 ದೂರ

18

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
+ಾವ ಾರ
ನನ ಉರು 5„ಸದು.
5„ ಆವತG
ಚಕ QೕಥG
ನಡು)ೆ ಒಂn aಾಲು xಾ@ನ,
ಎIJ ೊತುA
ಎdೆವ&0ೊ
4ೆ ಾcೆ ಮxೆ@ ನನ. 
ೆಳ.ೇ_
ಕಲುJ ಮುಳS ಓ_
ಮಾತO ನoೆವ aಾಲು 0ಾ,
aಾIಟ9 ಕoೆ
ಕುರುಡು ನoೆ
aಾಲ <Xಟ9 5„.
ಒಳ?ೆ ೋX
ಹೃದಯ ಕೂX
ದೃಢBೆ1ಂದ ನoೆಯೇಕು,
ಕತAIರI 
ೆಳaೆ ಬರI
ಆತO ೕಪ ಉಯೇಕು.
ಆwೆ ಗು
sX0ೆ ಸ
ಪ ಯತ ೇಕು ಪಪ,
ಬಂದ Vಾಲು
Lೇನು ಾಲು
ನನ0ೆನು)ೆ s;z sೕ. 
ಾನು ಾನು
5„ಯು ಅವನು
ನನ ಾನು ಉRಸೇಕು,
ಬರುವ ಅವನು

19 

ಾವಾ 
ಾcೆ;ರನು
ನನ aೊಟು9 ಕ"ೆಯಾ"ೆ.
ಸಣ- ೆLೆh
ಬಣ-, ?ೆLೆh
ಒಳ;4ಂದ ಮೂಡುವ&ದು,
ಗುಡುಗು Xಲು 
ಾಗ@ ಕಡಲು
^ೕI4ಂದ ಒದಗುವ&ದು.
ಒಳಗು ಗn9 
ೊರಗು <n9
ಗn9 <n9 ೆdೆದು ಬರI, 
ೆdೆದ ಶ.A
ಅಗ ಪಂ.A
ಮುನoೆಸುವ ಮೃಗತೃ|ೆ-.

20

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

8. ಮುನ$ೆ
4ನ [ಾಗG ಸುಗಮ50ೆ, ಹಲವ& 0ಾ ಎದುರು ಇ0ೆ,
4ನ ನoೆ?ೆ ?ೋoೆ ಕn9, +ಾರು ಪಯಣ ತoೆಯರು,
ನoೆಯು)ಾಗ ಬRS Bೊಡ, ೆLೆh ತbt <ೕಳೇಡ,
ಕಣು- <ಟು9 aಾಲ4ಟು9, ಎ0ೆಯೆQA ಮುನoೆ.
ದೂರವQG ಪ +ಾಣದIJ aೆಲವ& Bೊಡರು ಸಹಜ Bಾೆ,
ಧೃQಯ aೆಡ0ೆ ಹಠವ <ಡ0ೆ 4ನನ"ೆತು aಾIಡು,
aೆಲವ& 0ಾ ಏರI0ೆ, aೆಲವ& 0ಾ ಇRಯI0ೆ,
ಏರು ಇRತ ಎಲJ 4ನ ನoೆ?ೆ ಇರುವ [ಾಗGವ&. 
ೆಟ90ಾೆ ಊರು ಇ0ೆ, 4ನ ಎಲJ ಕನಸು ಇ0ೆ,
dಾ5"ಾರು 0ಾಗಳ ಚಕ ಬಂಧ ಎದುರು ಇ0ೆ,
aಾಲದುದC 4ನ [ಾಗG ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ನoೆಸುQA0ೆ,
ಎIJ ೇ?ೆ ಎಂದು 4ೕನು ತೆಯ ಚNY aೊಡವ ೇಡ.
sXದ 0ಾ ದೂರ)ೆಂದು, aಾಲು ಬಳI ೋ1Bೆಂದು
ಪಯಣ ಸಹಜ ದ_54ಂದ ನoೆವ&ದನು ತoೆಯೇಡ,
ಪ VಾತದIJ 4ಂBೆiಂದು, ೆಟ9 4ನ?ೆ ದುdಾ!ಧ@)ೆಂದು
ಕಣು- ಕ5ದು, ಹುರುಪ& ಇRದು ಇದCೆJ 4ೕನು 4ಲJೇಡ.
4ನ ಅಳವ& ಇರುವ ವ"ೆ?ೆ, ಅದನು 4ೕನು ಅವವ"ೆ?ೆ
ದುಷ9ಶ.A ಹೂಟ ಆತ 4ನ ಮುನoೆ ತoೆಯದು,
ಸ7ಶ.A ನಂ< aಾಲ4ಟ9 +ಾರು dೋಲನಯರು,
ಸ7ಂತ ಅಳ54ಂದ ಮುಂ0ೆ dೆ‚ೖಯG ಂದ ನoೆವರು.
ಅಡr QXr ?ೋoೆ ೇI, ೊoೆತ ಬXತ ‘ೕI?ೇI
dಾವGಜ4ಕ [ಾಗGದುದC 5„ಯು ತರುವ ಆಟವ&,
ಬಂದದನು ಎದುರು?ೊಂಡು, ತನ [ಾಗG sXದು ನoೆವ
Lಾಣ ೇಗ ನoೆವ ಮುಂ0ೆ, ತನ ಗುಯ dೇರುವ.
4ನ ನoೆ?ೆ ಅಳBೆ?ೋಲು, 4ನ ಆಳ, 4ನ ಅಳವ&,
ಪರರ 'Qಯ 'ೕ 4ಂತ 4ನ ಸ7ಂತ ಆತO ಬಲವ&,
4ನ ೇರು ಗn91ರಲು, 4ನ ದೃ™š ದೂರ5ರಲು

21 

ಾವಾ
ಮುಳSಬRS ಕRS 4ನ?ೆ 0ಾ <ಟು9 4ಲುವ&ವ&.
‘ೕI ಜನರು ಮುಂ0ೆ ಓX sಂ0ೆ ೋX ನಕ3"ೆಂದು
dೆ‚ೖಯG ಮ"ೆತು dೋBೆೆಂದು ೆಲದ ^ೕೆ ಉರುಳೇಡ,
sಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ಅಳBೆ1ಂದ ನoೆದ [ಾಗG ಅಯಾ"ೆ,
ಒಳ?ೆ ೋX ಗುಯ ೋಡು, 4ನ ನX?ೆ 4ೕ ಅಯು)ೆ.

22

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

9. ತುಳ&ಾಡು
ಪಡುವಣ ಕಡIನ ಮXIನ ^ೕೆ
ಮ"ಾಠ, ಕನಡ, ಮಲ+ಾಳದ ನಡು)ೆ
ಮcೆaಾXನ ೆಲು5ನ ಪದನ aೆಳ?ೆ
<?ಾRಯ Bೇವದ ೕವಂQaೆಯIJ
ಅ€[ಾನ 4ಂQ0ೆ ತುಳಾಡು.
ಪTYಮ ಫಟ9ದ ಎತAರaೆ3ೕ,
ಅರ<ೕ ಸಮುದ ದ ಅ?ಾಧBೆ dೇ
ಮೂX0ೆ aೆೆY0ೆ, ಪ lೆಯ ಾಡು,
?ೌರವ Bಾ@ಗ dಾಧೆ Bೋರುವ
ಎಂ…ೆ0ೆ ಭಂಟರ ತುಳಾಡು.
ಕನಡ aೊಂಕಣ ?ೆcೆತನ [ಾX
ಮೆ ತುಂ<ದಂತಹ ಅQ”ೇಯ,
ಸತ@ ಧಮG 4ೕQ ಸಂಕಲtaೆ3ಂದು 
ೕವವ aೊಡುವ ತುಳಗೂಡು
ಈ TAನ ಎಂ…ೆ0ೆ ತುಳಾಡು.
aಾಲನು aೆಳ;ನ ೆಲದIJಟು9,
ಕಣ-ನು ದೂರದ ಗಗನದIJಟು9
ಮುಂ ನ ಗು?ೆ ೆLೆhಯ4ಡುವ
ಮಗು5ನ ಮನನ aೇದ?ೆ ಜನರು
Nಗುರುವ ೆಲ5ೕ ತುಳಾಡು.
b ೕQ?ೆ b ೕQ, )ೈರaೆ3 )ೈರ
ನಂ<ದ ಜನaೆ ೕವವ aೊಡುವ,
)ೆ›ಯ ವಂಶದ ೇರನು .ೕಳವ
ಛಲ ಬಲ ತುಂ<ದ ತುಳಾಡIJ
5ನಯ ಸಜhನBೆ?ೆ 0ೇವರ dಾ‚ನ.
ತುಳ dಾಧೆ?ೆ ಕಸೂAಯ dಾ7ದ,
ತುಳವರ ಗುಟು9 ವ@ವಾರದ TಸುA,

23 

ಾವಾ
ತುಳಾXನ s^, dಾಧೆ, ಬು P
ದೂರ ದೂರದೆJಲJ <n90ೆ ಕಂಪ&,
ತುಳಾX?ೆ ತಂ 0ೆ ?ೌರವ, ಗತುA.
ನ ಗಳ ೆWೆದ ಫಲವQAನ ೆಲದ
ಎ CRಯುವ ಭೂ'ಯ ಸುಂದರ ಬನದ
ತುಳಾಡಲJ0ೇ40ೆ ಅೌ.ಕ ಸತ7!
ಇಂ ಯ ?ೋಚರ ವ@ ಮಹತ7!
ತುಳ ಪರಂಪ"ೆ ತಂದ ಶ.A )ೆ›Nತ Œ!

24

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

10. ಚಂದ ಾಮ 
ೋಡು, ಚಂದ , ಎಷು9 ಚಂದ,
ಮೂಡIಂದ ಎದುC ಬಂದ,
ಕತAI4ಂದ ಮೂX ಬಂದ,
ಗಗನ ತುಂಬ ೆಲುವ& ತಂದ.
ಮಕ3cೆಲJ ಬ4 ಎಂದು,
ಚಂದ[ಾಮ ಕ"ೆಯುQAರುವ;
ಹ.3 ಾ?ೆ "ೆaೆ3 ಬXದು
^ೕೆ ^ೕೆ ಬ4 ಎನುವ.
?ಾR ^ೕೆ ಾ ಬ4,
fೕಡ)ೇ ಕೂX ಬ4,
ಮಕ3cೆಲJ ಬಂ0ೆ ಬ4
ಎಂದು [ಾಮ ಕ"ೆಯುQAರುವ.
ಗಗನ ತುಂಬ ನಗುತIರುವ
Nಕ3 ಪ&ಟ9 ಚುaೆ3 "ಾT
ಮxೆ@ 4ಮO4ಡು)ೆiಂದು
b ೕQ Bೋ ನಗುತIರುವ.
ಅಮO, ಚಂದ[ಾಮ ೇಕು, 
ಾವ& ಅIJ dೇರೇಕು,
ಚಂದ[ಾಮ ಮXIನIJ 
ಾI ಾX ನIಯೇಕು.
ತಕ3 Bೈ, ತಕ3 Bೈiಂದು
ಆaಾಶ ತುಂಬ ಾ ಕು_ದು,
ಚಂದ[ಾಮೊಡೆ ಾವ&
ಎಲJ ೋಕ ೋಡೇಕು.
ನಮO <ಟು9 ನಮO [ಾಮ
ಒಬDೇaೆ ದೂರ5ರುವ?
ಮೆಯ ಮ"ೆತು ಆaಾಶದIJ

25 

ಾವಾ
ಎIJ [ಾಮ ಓಡುQAರುವ?
ಕತAಲIJ ಚಂದ[ಾಮ 
.3 Vಾಪ ನಡುಗುQAರುವ,
Bಾ 11ಲJ, ತಂ0ೆ1ಲJ,
+ಾaೆ sೕ?ೆ ಒಬD4ರುವ?
ಅಮO, 4ೕನು ಕ"ೆದು ೋಡು,
ಚಂದ[ಾಮ ಬಂ0ೆ ಬರುವ,
ಬX?ೆ sXದು, ಟು9?ೊಂಡು,
ಕ"ೆದು ೋಡು, ಓX ಬರುವ.
ಚಂದ[ಾಮ ನಮO ಮೆ?ೆ
ಚಂದ ತರುವ, ನಗುವ ತರುವ,
ನಮO sಂ0ೆ sಂ0ೆ ಬಂದು
ಕBೆಯ ೇR 40ೆ ತರುವ.

26

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

11. ಾ) ಮತು *+ೆ,
Nನ ಮ, Nಾ ಮ, 4ೕೆIJ ೋಗು)ೆ?
QಂX<ಟು9, ಮೆಯ <ಟು9, +ಾaೆ ೋಗು)ೆ?
ಅಮO, ಾನು wಾೆ;ಂದು ೋ; ಬರು)ೆನು,
Vಾಠ ಕIತು, Lಾಣಾ; sಂ0ೆ ಬರು)ೆನು;
Nನಮ, Nಾ ಮ, ಮುದುC ಕಂದೆ,
4ನ <ಟು9, ಒಂn+ಾ; ೇ?ೆ ಬದುಕI?
ಅಮO 4ೕನು ಹರ ನನ, ನನ ಕಳsಸು,
BಾRದವನು ಾR+ಾನು, ೇಗ ಬರು)ೆನು;
ನನ ಮಗು)ೆ, ಆಟ ಮ"ೆತು, ೇ?ೆ ಇರು)ೆ‰?
ಅಮO4ಲJ, ?ೆcೆಯಲJ, ಎಲJ ೊಸಬರು;
ನನ ಅಮO, NಂBೆೇಡ, wಾೆ 0ೊಡrದು, 
ೊಸತು Lಾಗ, ೊಸತು ಜನರು, dೇ ಇರು)ೆವ&.
Bಾ◌ು ಮಮBೆ, ತಂ0ೆ dೇಹ ೆನಪ& [ಾಡುತ
Nಕ3 ಹುಡುಗ ಮುಂ0ೆ ಬರಲು 50ೆ@ ಕIತನು;
ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ Vಾಠ ಕIತು Lಾಣಾದನು,
ಮನಸು aೊಟು9 ನಲು ಓ ಮುಂ0ೆ ಬಂದನು;
ಅಮO ಮಗನ 50ೆ@ ೋX ೆ^Oಪಟ9ಳ,
ನನ ಮಗನು Lಾಣೆಂದು ೇRaೊಂಡಳ;
ಕಣು- <ಟು9 ೋಕೋX ಹುಡುಗ ಕIತನು,
55ಧ ವೃQA, ಾ|ೆ, ೆಕ3, ಕIತುaೊಂಡನು;
5xೇಯಾ;, 5ನಯ Bೋ, b ೕQಗRದ,
50ೆ@aೊಟ9 ಗುರುಗRಂದ ೇ ಎ4ದ;
ಮೆ?ೆ ೆಸರು, ತನ?ೆ ೆಸರು ತಂದ ಮಗುವನು
ಎಂದು ಮೆ?ೆ ಬರುವೆಂದು Bಾ 1 aಾದಳ.
Nನಮ, Nಾ ಮ, ನನ Nನ)ೆ,
50ೆ@ ಕIತ 4ನ ಮುಂ0ೆ ೇ?ೆ 4ಲJI?
Lಾಣ 4ೕನು, ಸಣ-ವಳ ಾನು, ಏನೂ QRiನು;
ಅಮO 4ೕನು, ಮಗನು ಾನು, ಾೆಷು9 ಕIತರು,
4ನ b ೕQ ಮಮBೆ 1ಂದ ೆcೆದ ಹುಡುಗನು,

27 

ಾವಾ
4ನ ತಂಪ& ೆರRನIJ ಸ0ಾ ಇರು)ೆನು;
Nನ ಮ, Nಾ ಮ, ನನ Vಾ ಣ)ೆ,
50ೆ@ 5ನಯ dೇ 4ೕನು ೆಳಕು ಹರX0ೆ,
ನನ <ಟು9 ದೂರ 4ೕನು ೋಗೇಡŠ;
ಅಮO, 4ೕನು ಕಣ- ಮುಂ0ೆ ಇರುವ 0ೇವರು,
ಆನOaೊಟ9, ಊಟ5ಟ9 0ೊಡr 0ೇವರು,
4ನ ದೂರ [ಾX ಾನು ಬದುಕಾರನು,
ಎಂದ ಕಂದನು.

28

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

12. ತೃ-
ನನ ಮನಾwೆ+ಾ; ಅವಳ ಬಂದು ನನ sXದು
ನಲJೆಂದು ಗಲJsXದು ^ಲJ ಮುತುA ೆಲJ aೊಟು9
ಮುಖaೆ ಮುಖವ4ಟು9 ನಕು3 ಉರುಗುರು <ಯ ೆ"ೆ
ಎ0ೆಯ ^ೕೆ ಎ0ೆಯ4ಟು9 Vೆ ೕಮ Q ಯೊQA0ಾಗ
ಕತAಲುದು, ೆಳಕು ಚದ, ಬಣ-ಬಣ-ೋಕ)ಾ;
aೋn aೋn ನ/ತ "ಾT ಹದು ನIದು ನೊಡಲು dೇ
ಕನಸು ೆನಸು ೇದ ಮ"ೆತು ೊಸತು ಾವ ೊನಲು ಹ 
ೊಸತು ೋಕ, ೊಸತು ರೂಪ, ೊಸ ಗಂತ Bೆ"ೆದು aೊಡಲು
ಸುಪA5ದC ತೃಪAಾವ ದಡವ 'ೕ <NY ಹದು,
ಅಂತ"ಾತO "ೆaೆ3‰oೆದು ಇಾವQG ಾ ;i,
Bೋಳ ಾN ಅವಳ sXದು ಭದ )ಾ; ತ<Daೊಂoೆ, 
ೋಕ ಮ"ೆತು, ಒಳ?ೆ ಎcೆದು ನನಲJವಳ <;ದುaೊಂoೆ.
ಹಲವ& ಪದಾಳದIJ ದಟ9 ಗುಪA ಕತAಲIJ
ಒಂn+ಾ; ಅಡ; ಕೂತು ನನೆಂ0ೋ ಮ"ೆತ ಅವಳ 
ೇ?ೋ ಏೋ ಇಂದು ಬಂದು ನನ ಮನದ ಕದವ ಬXದು,
?ೋoೆ ಒoೆದು, ೊಲು 0ಾn, ನನ LೊBೆ?ೆ ಮಂಚ)ೇ
ಸರಸ0ಾಟ ಂದ ಒI, ನೃತ@?ಾನ ಂದ ರ' 
ೊರ?ೆ ಹ, ಒಳ?ೆ ಸು, ೊಸತು ೕವ aೊಡುವಳ,
^ೖ?ೆ ^ೖಯ4ಟು9 'ಂಚು ಹೃದಯದIJ ತರುವಳ;
ಏನು aಾವ&, ಮಂಜು ಕರ;, ಗಂ?ೆ+ಾ; ೋಗG"ೆದು ಹದು
aೋಪBಾಪ ದ_ವ& ಬವWೆ aೊNYaೊಂಡು ೋ◌ುತು; 
ೊಸ ಗಂತ, ೊಸತು ದೃಶ@, ^ೖಯ ತುಂಬ ಏೋ ಪ&ಳಕ,
5ರಹ 0ಾಹ ಹವ& ಇಂದು ರಂಧ ರಂಧ ;ದು ಬ?ೆದು
aಾಲ ೇ4ಂದ Xದುಕ ಅವಳ ^ೖಯ ಮು;◌ುತು.
ಮೂQGರsತ ಗಭGಗುX?ೆ 0ೇವ"ೊಂದು ಬಂದು ಕೂತು,
ಪ Lೆ, QೕಥG, ಮಂತ žೂೕಷ, ನಂ0ಾ ೕಪ ಕೂXತು,
Vಾಳ<ದC ಭಗ"ಾಜ@ ಅವಳ ವ@ ಸtಷG ಂದ
Nಗು ಎದುC ೈತನ@Šoೆದು ತೆಯೆQA 4ಂQತು,
ಮರಳ?ಾಡು ಒ0ೆC?ೊಂಡು ೕವ"ಾT ಕವಲು?ೊಂಡು,

29 

ಾವಾ
ಏನು dೊಗಸು, ಏನು ಸುಖವ&, ೕವ ೕವ ಕೂXತು;
ಧು ವಧು ವ ಕೂX‰ಂದು ೊಸತು ೕವ ಮೂಡಲು,
ಮನಾwೆ ಪkQG?ೊಂಡು, ತೃbA ೕವ ತುಂ<ತು;
0ೇಹದIJ ಧಯವಳ, ೕವದIJ ಪ Q<ಂ<,
ಪkಣGರೂb ಚಂದ ನಂBೆ ಾಲು ೆಳಕು ಸುತA ೆIJ
ಮೂಡIಂದ ಪಡು5ನತA ತೆಯ4QA ನoೆಯು)ೆ,
ಎ0ೆಯ ರಂಧ 0ಾಳದIJ ಆವಳ4ಟು9 ರ'ಸು)ೆ.

30

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

13. .ೊಂ.ೆ 
ಾ ಎಂ0ಾಗ ಬರದವಳ, ಬ"ೆ ೊಂೆ,
4ೕೇ.ೕಗ ಕ"ೆದು ಕ"ೆದು ಬರು)ೆೆಂೆ,
+ಾ"ಾ"ೋ ಹುಟು9 ೆಳವರ ೆನು sXದ ರಂೆ,
44ೕ 5ಸOಯದ fೕಾಸ.Aಯ ಾನು ನಂೆ;
ಹಳದನದ ರುN sXದ ೊಲQi 4ನ?ೆ
ಪಂಚಪರ[ಾನದ dಾ7ದ sXೕತು ೇ?ೆ?
^ೖ[ಾ ಮುVಾt;ರುವ 4ೕನು ಗೂೆ ಕaಾ?ೆ;
Qೕ…ೆ Qೕಸುವ ತುಡುಗ?ೆ ತಕು30ಾದವcೆ,
ಶುN ರುNಗಳ ಬ?ೆz 4ನ?ೇನು ?ೊತುA ೇcೆ;
^ೖ <NY ಬಂದ"ೇನು, 4ೕನು ^ೖ ಮುNY ಬಂದ"ೇನು,
ಥೂ ಎಂದು ಉಗುR ಕಣು- Qರು;ಸು)ೆ ಾನು.
ದcಾSRಗಳ sXದು sXದು ನಡುಗುವ 4ನ aೈ, 
ಕ3ವ?ೆಲJ Q.3 Q.3 ಸುಕು3 < Cರುವ ^ೖ,
ಇದು ಏ‰r, ?ೊಾಯŠ, ಫIdೊ ಾ aಾWೆ;
ರೂಪŠ, ಇದು ಕುರೂಪŠ, ಈ 5ಕೃQ?ೆ ೊWೆ 4ೕೆ,
ಬರೇaಾ0ಾಗ ಬರ0ೆ, aೊಡೇaಾದುದನು aೊಡ0ೆ,
ಶ4ಯಂBೆ ವ. , ಈಗ dೋಂಕು ಹಬುD)ೆ ಏaೆ?
4ನ ದುಾGತ [ಾರು ?ಾವ&ದ ಂದ ಬXಯುQA0ೆ ಮೂಗು,
"ಾQ 40ೆ aೆX0ೆ, ಮBೆA ನ wಾಂQ aೆXಸುವ&ದು dಾaೆ? 
ೊಲಸು ಹುಡುಕುವ ಹಂ , 4ನ?ೇaೆ ಒcೆSಯ ಮಂ ,
Bಾರತಮ@5ಲJದ .ೕಟ, ನನ?ೇaೆ 44ೕ aಾಟ,
bೕoೆi Bೊಲ?ಾೆ, 4ೕನು ಬ"ೆ <ೕ ಕುಡುಕರ ಸೂcೆ.
aೆಂಪ& ಾ◌ು 0ೊ"ೆ 0ೊ"ೆdಾ4ಗಳ 4Gವ aೈ BೊತುA,
4ನನು aೋ…ೆಯIJಟು9 aೊಡುವರು ಹಳದ ಅನದ ತುತುA,
+ಾ.ಷು9 aಾಳiಂದು 4ನ?ೇಾದರೂ ?ೊBೆA?
4ೕನು ತುಂಬೇಕಲJ ಅವರ "ಾQ ಸಂಪQAನ ಖLಾೆ,
ಅವರು ಆಡು)ಾಗ, [ಾಡು)ಾಗ, ದುಷ9 ಲಂಚದ ಭಜೆ;
LಾA aೊಟ9ವಗ|ೆ9 [ಾರುವರು 4ನ aೆಟ9 0ೇಹ; 
ೇ"ೇನೂ ಇಲJದವಗ|ೆ9 4ನ 0ೇಹದ 0ಾಹ,

31 

ಾವಾ
ಮೆ ಮಂ ಯ [ಾಯೂ ಅವರು aೊಳSವರು 4ನ,
sೕ;ರು)ಾಗ 4ೕೇaೆ ಬಂ0ೆ ಹುಡುಕುತA ನನ?
ಮೆ ೊAಲು 0ಾn ಒಳ ಬರತಕ3ವಳಲJ 4ೕನು,
ಹೃದಯ ಗಭGಗುX?ೆ 4ನ ೆರಳ <ೕಳತಕ3ದCಲJ.
ಓ aೋQ ಮುಸುXiೕ, ಕುಲ…ೆ, 4ಲGLೆh, ಭೃ|ೆš,
ನನ 0ಾಂದ ದೂರ Bೊಲಗು, 4ೕೆ, 4ಕೃ|ೆš;
aೆಟು9 ೋಗು)ೆ ಾನು <ದC"ೆ 4ನ ದುಷ9 ದೃ™š,
+ಾರವರು aೇಂದ ದIJ [ಾXದರು 4ನ aೆಟ9 ಸೃ™š?
ಗೃಹ, ‘ೕIೕಸು, ಮುಖ@, ಯುbಎ! 4ನ ದcಾSRಗಳ,
ಶುNರುNಗಳ ಅವ?ೆ ಒಗರು, aಾರ ೆಳSRSಗಳ;
4ೕ4ೕಗ ಲಂಚaೋರರ, ಾಲಬುಡುಕರ ೊಲನ ೊಂಡ,
4ನ4ೕಗ ಬಯಸುವವ ಅಪ ‰ೕಜಕ ಷಂಡ, ಭಂಡ;
4ೕಾ; ಅಂದು ಬಂ ದC"ೆ ಅಥವ ಮುಂ0ೆ ಕ"ೆ0ಾಗ ಬಂದು
aೊರಳನbtದC"ೆ 4ನ ಹೃದಯದIJಸುQA0ೆC,
ಆದ"ೆ 4ೕ4ೕಗ <ೕ ಸೂcೆ, aೊಳಕು ಕುಡುಕರ dೊತುA.

32

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

14. ಓ0 .ಾ
ಬಂಧನಗಳ ಒ?ೆದು, ದೂರಗಳ ಅ?ೆದು, 
ಾವಗಳ ಭುವ)ೇ ಾ ಾ ಬR?ೆ, 
ಾಂಧವ@ ಅತು, aಾಾಂತರ ಮ"ೆತು,
ಆತO ಶು Q?ೆ .'ಟು9 ಓX ಾ ಬR?ೆ.
4ೕ ಬರು)ೆiಂದು aಾ ರು)ೆ4ಂದು
ಮೆಯಂಗಳ ಗುX, ಮನದಂಗಳ Bೆ"ೆ ,
ಹೃದಯ ಾ;ಲ ಎದುರು ೕಪಗಳ ಉ,
ಆತO0ಾರQ ೆಳ;, b ೕBಾ@ದರಗಳ ಹ.
aಾಡುಗಳ ಕXದು ಾ, ಾಡುಗಳ ೆ?ೆದು ಾ,
fೕಡಗಳೇ ಾ, ಕು3ಗಳ ತೂ ಾ, 
ೆಳ;ನ .ರಣಗಳ ನೂೇ_ sXದು ಾ,
ಅIJಂದ ಇIJನ ೇರaೆ3 ;ದು ಾ.
4ೕನIJ ಬರು)ಾಗ ೊಸ ೕವ aಾರಂ, 
ೊಸ"ಾಗ, ಸಂ;ೕತ, ಋತು?ಾನ N'O, 
ೊಸ ಅwೆ, ೊಸ ಾ|ೆ, ೊಸ ಾವ sಂ 
ೊdಾನುಭವದIJ Bೊಯ@I0ೆ ಭೂ'.
ಬರು)ೆೆಂಬ ಒBಾAdೆ 0ಾ 4ೕ sXದು ಾ,
4ಾdೆ ಾವಗಳ ಅ5Qಟು9 ಬR?ೆ Bಾ,
ನಾdೆ 4ಾdೆ, ನ[ಾOತO ಹೃದಯಗಳ
ಒಂ0ಾ; LೊBೆ+ಾ; ಾಡುವ&ದು ಏನಂದ!
4ೕ ಾ?ೆ ಾ, sೕ?ೆ ಾ, ೇaೆಂದ ಾ?ೆ ಾ,
4ೕ ನನೆJ ಇRದು, ಹೃದಯ [ಾತ ಮುn9 ಾ,
4ನಮೃತ ಹಸAದI 0ೇವತ7ದ ಶ.A10ೆ,
ಹೃದಯ 0ಾಹ ತ_ಸುವ ೆಚುY b ೕQ ಭ.A10ೆ.
Bಾ"ೆಗಳ ೕಪದI 4ಾaೆಯ ಪಥ sXದು
ಸೂಯG ಚಂ ರ sಾಲು ೆಳಕIJ ಾ,
ನನ ೋಕದ ತುಂಬ ಬಣ- ಬಣ-ವ ಬoೆದು

33 

ಾವಾ
ಕನಸು ಕಲtೆ <NY ಒಳ?ೊಯು@)ೆನು, ಾ.
ಹೃದಯ €QAಯ ಒಳ?ೆ, ರತ ಂಾಸನದIJ
ಕಣು- ೊಳbನ Nನ BೇLೋಮಂಡಲ ಮxೆ@
ಆತO ಸtnಕದ ವ@ ಾಸು ^BೆAಯ ^ೕೆ
b ೕQ ಾಮರ <ೕ 4ನ ದ_)ಾಸು)ೆ.
ಉತAರ ದ(ಣaೆ, ಪTYಮ ಪkವGaೆ3
4ೕ ಬರು5 ಎಂಬುBಾ!ಹದ ತRರು Bೋರಣ ಕn9
dಾ7ಗತaೆ 4ಂQರುವ ನನ 4"ಾwೆಗಳಸ0ೆ
4xಾGರದ ೆLೆhಯI ನನ?ೆ ಸtಂ  ಾ.
ಬಯದ ಮನಸುಗಳ, ಬಯದ ಹೃದಯಗಳ
ಒಂ0ಾ; ೆ"ೆ)ಾಗ ೕವಗಳ ತುಂಬುವ&ವ&,
ಆತOಗಳ ೆ"ೆತು ಕರ; ೆಳaಾ; ಹಬುDವ&ವ&,
ಆ ವ@ ಸುಖaಾ3; aಾ ರು)ೆ, ಾ.
4ೕೆIJದCರು ಬಂ0ೆ ಾ, ೇ;ದCರು ಬಂ0ೆ ಾ.
ದ_ ರುವ ೕವaೆ3 ೇತನ)ಾ; ಾ,
ಮು ರುವ ಕನ?ೆ ಅಭಯ)ಾ; ಮೂX ಾ,
ಹBಾwೆ ೆಲ soೆ ರುವ ನನ ^ೕೆBೆA ಾ.

34

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

15. ೊಸ 1ಗಂತ
4ೕನು ಆ5 fೕಡ)ಾ; ದೂರ ಗಗನ)ೇರುQರಲು
+ಾ?ಾ; ಬ"ೆದು ಾನು ಾಡೇಕು ೇಳ 4ೕನು,
aಾಲ ಕುದು"ೆiೕ 4ೕನು ದೂರ ದೂರ ಓಡುQರಲು 
ೇ?ೆ 4ನ ೆನು sXದು ೆLೆh ಮುಂ0ೆ ಇಡI ಾನು?
ಇIJ ೋಡು ಹರು ಾಸು, sಡವ aೊಡುವ ತಂಪ& ೆಳಕು,
ಸ7ಲt 4ಂತು ದ_ವ& ಮ"ೆತು, ಸುತAಲIJ ಸ7ಲt ೆ"ೆತು,
aೊಟು9 ಪoೆದು, ಇಟು9 Bೆ?ೆದು, ೊಸತು ಶ.A sೕ ಬಳಕು,
ಮBೆA 4ೕನು QRಯ0ೆoೆ?ೆ 4ನ ಪಯಣ ಮುಂದುವ"ೆಸು.
sೕ?ೆ ಮುಂ0ೆ ಹ<D ಹದು ಎIJ 4ೕನು dೇರೇಕು?
ನನ <ಟು9 ದೂರ 4ಂತು +ಾaೆ ಹೃದಯ ಚುಚYೇಕು?
ಒಂn+ಾ; ಕತAಲIJ ಕಣು-ಕn9 4ನ ಕ"ೆವ
ನನ ಮ"ೆತು ೆಳ.ೆoೆ?ೆ 4ೕನು +ಾaೆ ಏರೇಕು? 
ಾ"ೆ ೆಲು)ೆ, 4'ಷ 4ಂತು ೆನು Qರು; sಂ0ೆ ೋಡು,
ಹೃದಯ <NY, ಕಣು- ತುಂ<, ಕcೆದ ಯುಗದ ೆಲವ& ೋಡು,
ಏರು Vೇರು ಮ"ೆತು ಾವ& ಒಬD"ೊಳ?ೆ ಒಬD"ಾ;
ಎಲJ ಮ"ೆತು ಮನಸು ತುಂ< ಾX ನIದ ಸ7ಗG ೋಡು.
ಭೂತ ವತG[ಾನ ನಡು)ೆ dೇತು ಒಂದು ಎದುC ಬರI,
ವತG[ಾನ ಭ5ಷ@ತುA ಕೂX ನಮO ಬಂಧ ೆdೆದು
ನಮO ಪಯಣ ಸುಗಮ)ಾ; aಾಲದುದC ೆcೆಯುವಂBೆ
ಸ7ಲt 4ಂತು, aೈಯ sXದು ನನ ಮುಂ0ೆ ನoೆಸು ಾ"ೆ.
ಎIJ 4ೕನು ೋಗು ಾನು ಅIJ 4ನ <ಡ0ೆ ಬರು)ೆ,
fೕಡ)ಾಗು, ?ಾR+ಾಗು, ಾಡು ಹೂವ& ಗಂಧ ೆಲುವ&,
+ಾವ&0ಾದ"ೇನು 4ೕನು, 4ನ ೆನು <ಡ0ೆ ಬರು)ೆ,
ಹೃದಯೕನು ^ೕೆ ಕೂತು, ಮನಸು ಕುದು"ೆ ಏ ಬರು)ೆ.
4ನ ೕ"ೆ dೆರಗು ದೂರ .34ಂದ ಕು3ತನಕ
ಹ'O ರಮ@ dೊಬ;4ಂದ 4ೕನು ನoೆವ 0ಾ QR
ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ 4ನ sಂ0ೆ aಾಲಗುಂಟ ಕ"ೆಯುQಹುದು,

35 

ಾವಾ
4ನ ನನ ಬಂಧ ೊಸತು ೊಸ ಗಂತ Bೆ"ೆಯುQಹುದು.
ಮನಸು ಮನಸು ಕೂX0ಾಗ aಾಲBಾಣ ?ೋoೆ ಕುದು,
ಹಷG ಹದು ವಷG)ಾ; ಮಾಪkರ ರೂಪ)ಾ;,
ಕು3 .3ನIJ ಹರX, ವ@ ೆಳಕು ಪ&ಂಜ)ಾ; 
ೋಕ ೋಕ)ೆಲJ ಸುQA, ನಮO ಕoೆ?ೆ ೆಲುJQಹುದು.

36

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

16. ಅನು ಾಗ
+ಾaೆ 4ನ ಕ_-ನIJ ನನ ಕಂಡು ಇಷು9 ೊಳಪ&,
sಂ0ೆ ಎಂದು aಾಣದಂತ ಬಣ-, ಆwೆ, ಕನಸು, ಹುರುಪ&,
ಹೃದಯ ತುಂ< ಉ.3 ಬಂದ ನಗುವ& 4ನ ಮುಖದ ^ೕೆ,
0ೇವರೆ ಕಂಡ ತೃbA wಾಂQ ನನ ಕಂಡ ^ೕೆ.
ಬರು)ೆ ಾನು ಎಂದು QRದು, aಾಲತು ಯ ^ೕೆ 4ಂತು
0ಾಯತA ಕಣು- ಹ, ನನ 4ೕನು aಾಯುQA0ೆC. 
ೊಲು 0ಾn ಬಂದ ನನ ತ;z ಬ;z ಾN 4ಂತು
[ೌನ ಂದ ಕಣು- ತುಂ< 4ನ ಎ0ೆ?ೆ dೆcೆಯುQA0ೆC.
ನನ ಎದುರು 4ನ ರೂಪ ತುಂಬ ಾನು 'ಂಚು ಕಂoೆ,
ಏನು ಹಷG, ಏನು ೆಳಕು, QRಯದಂತ ೆಲುವ& ಕಂoೆ, 
ೕವ Nಗುರುವಂತ ೆಲುವ&, [ಾQನIJ sತದ ೆಲುವ&, 
ಾವಾವ ಂದ ಒಲವ& ಹೃದಯ ತುಂ< ಬರುವ ೆಲುವ&.
ಹೃದಯದIJ ಏೋ ;ತ, ^ೖಯೆಲJ ಸುಖದ <;ತ,
ಕ_-ನIJ ೆಳಕು, dೆcೆತ, [ಾQನIJ b ೕQ ಒ"ೆತ,
sೕ?ೆ ಏೋ ಅದಲು ಬದಲು +ಾaೆ 4ನ ಚಹ"ೆಯIJ,
4ನ ನನ ಕಣು- 'ಂಚು ಒಂದaೊ3ಂದು ೆ"ೆಯು)ಾಗ?
4ನ ಾನು, ನನ 4ೕನು ೋX0ಾಗ ಏೋ ಸುಖವ&,
ಮನನIJ <ಲು ಹ<D sತದ aಾವ& ^ೖ?ೆ ಏ
^ೖಯು ಮನಸು ಹೃದಯ ಆತO ಕೂX ಕು_ವ ಸ7ಗG ಸುಖವ&,
ಹೃದಯ ಹೃದಯ, ಆತO ಅತO ೆdೆವ ವ@ ಅನುಭವ.
4ಂತ Lಾಗ <ಡ0ೆ 4ೕನು ನನ ಹೃದಯ dೇರಬೆJ,
[ೌನ ೆ ತು ಯ dೇ ಾವೋಕ Bೆ"ೆಯಬೆJ,
ೕಪದಂBೆ ೊcೆವ ಕಣು-, ಹೃದಯ ಹಣBೆಯನು ಹNY
ನನ ೋಕaೆಲJ ಹ<D ಾಳ ೆಳಕು?ೊRಸುQಹುದು.
[ೌನ 'ೕ aೆಲವ& ಾ [ಾತು ಮುತುAಗಳನು ೆWೆದು
^ಲJ ^ಲJ b ೕQ1ಂದ ನನ ಕoೆ?ೆ ತೂ <ಡು)ೆ, 
ೇ?ೆ ಾನು ಪoೆ0ೆೆಂದು ಕಣ- ಕoೆಯ ೋಟ ಂದ

37 

ಾವಾ 
ೋX ೋX ತೃbA1ಂದ ೇ?ೆ 4ೕನು s;z <ಡು)ೆ!
4ನ ನನ ೇಂಟದIJ ?ಾR ಕೂಡ ಮಧುರ)ಾ;,
ಬಣ-ಬಣ- ರೂಪ BಾR ನಮO ನಡು)ೆ dೇತು)ಾ;
ನನ ಕನಸ 4ನವ"ೆ?ೆ, 4ನ ಕನಸ ನನವ"ೆ?ೆ
ತಂದು ನಮO ಆwೆ?ೊಂದು ಹೃದಯ .ಂX Bೆ"ೆಯುQಹುದು.
[ಾತು [ಾತು ಕೂಡು)ಾಗ, ಕಣು- ಕಣು- ೆ"ೆಯು)ಾಗ
4ನ ರೂಪ ಾವಾವ NನದಂBೆ ೊcೆದು ೊcೆದು
ಆಳ)ಾದ ೆಲುವ& ಒಂದು ಒಳ;4ಂದ ^ೕೆ ಉ.3 
ಾIನಂತ ಾವದIJ ಗಂಧdಾ7ದ ೆ"ೆವ dೊಗಸು.
ಅೆJ ಇರI, ಇೆJ ಇರI, ಾವ& ತೃಪA ಹ.3 'ಥುನ,
"ೆaೆ3 ಪ&ಕ3 ಾN ತ<D LೊBೆ?ೆ ಾರುವಂತ ಹ.3,
ದೂರದೂರ5ರಲು ನಮ?ೆ 0ೇಹ ೕವ ಅಗI 4ಂತ
ದು:ಖ ೋವ& ಕೂX ಬಂದು ಮBೆA ೕವ Nಗುರ0ೆಂದೂ.

38

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

17. ಹಂಬಲ
4ೕ4ನು ೋಗೇಡ ದೂರ
ಕX0ೆನ ಮನನ 0ಾರ,
4ೕ sೕ?ೆ Bೊ"ೆದ"ೆ ಊರ
ನನ;ಾರು sತ ಆxಾರ?
ಬರೇaೆಂದು 4ೕ ೋದ ದೂರ
ನನ ಕ_-?ೆ ಬX 0ೆ ಾರ,
ಇನು ಕಣ-IJ ಕ_-ಟು9 +ಾರ
aೊರಳIJಡು)ೆ ಾ ಮುQAನ ಾರ?
4ನ ಹುಡುಕುತ ಾ ಬಂ0ಾಗ,
ನನ 4ೕ sಂ0ೆ ಕಳs ೇಗ
ತುಂ<ದ ಕಣ- dೆರಗೊJರ
ನಸುನ.30ೆC ೋವನು ಮ"ೆ.
ಕಲುJಮುRSನ 0ಾ ಇ0ೇaೆ?
LೊBೆ ನoೆಯುವ ಹಂಬಲ dಾaೆ?
4ೕ4ಲJದ ಸುಖ ೆರcೇaೆ? 
ೆಳ.ಲJದ ೕಪವ& ೇaೆ?
fcೆಗಳ "ಾTಯ ಒಳ?ೆ
aೈಯ4.3 ಸೂಕIJನ ಾ?ೆ
ನನ ಗುರುQ ಬR dೆcೆ 0ೆC.
4ನ dೆcೆತದಲJಡ; sX 0ೆC.
ಹೃದಯaೊbt 4ನಯ ಹೃದಯ
4ೕ [ಾX0ೆ b ೕQಯ ಉದಯ,
4ನ ನಸುನಗು ಕಣು-, ಆ 5ನಯ
fೕX?ೊRತು ನನಯ ಹೃದಯ.
4ನ, dೆರ;ನ ೊ aೆಯ ಸtಷG,
4ಾ ಕೂದಲ dೆೆಗಳ dೆcೆತ
ನನ ಬಂ„ ಉ_ತು ಹಷG,

39 

ಾವಾ
ತಂ ತುಾJಸದ fೕಹಕ ವಷG.
ಅಂದು ಮುRSನ ೋವನು ತoೆದು
aೆಂಪ& aೆಂಡದ ^ೕೆ ನoೆದು,
ಓX, 4ೕೋX ತ<D0ೆ ನನ,
ಇಂ0ೇaೆ [ೌನ, 5ವಣG?
4ನ 4ೕೆಯ ಎತAರ ಬರ0ೆ 
ಾ 4"ಾwೆಯ ತಂ0ೆನು ಎಂ0ೆ?
aಾಲ ಕುದು"ೆಯ ೆ4ನ ^ೕೆ
4ೕ ಾ?ಾೋಟ Lಾರು)ೆ ನೆJ.
4ನ ಕ_-ನ aಾಂQಯ ಬದಲು
ಕಪ&t ಕಂಬ4 ತುಂ<0ೆ ಇಂದು,
ಆ ನೆOಯ ನಸುನ?ೆ ೆಳಕು
ಕಂ 0ೆ ಮುಖದI ಇಂದು.
ಉಾJಸದ dಾಗರ ಅಂದು,
ಬQA0ೆ, ಬಳI0ೆ ಇಂದು, 
ೋ5ನ fೕಡದ ಪದರು
ಈಗ 4ಂQ0ೆ ನಮO ಎದುರು.

40

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

18. *ರಹ
ಹಲವ& ಪದರುಗಳ aೆಳ?ೆ, aಾಲಕಲtದ ಒಳ?ೆ,
ಸೂ‰ೕGದಯದ ಮುಂLಾವ& .ರಣ ಹರXತುA; 
ಾಲ@ದ ಮಬುD ಮಸಕು ಎcೆ<ಲI ಕರ;, 
ೊಸ ಹುರುಪ&, ಹುಮOಸು! ಉದುCದC ೆIJತುA;
+ೌವನದ ಉ|ಾ.ರಣ, ಹೃದಯದI NIbI "ಾಗ,
ರಂಗುರಂ;ನ ಆaಾಶ ೊಸೋಕ Bೆ"ೆ ತುA;
ಎೋ ಆwೆ ಆaಾಂೆ, QRಯದ ಕನಸು ಾ|ೆ,
ಭ5ಷ@ತುA ಎ0ೆ <NY ಅವ"ೆದುರು 4ಂQತುA.
+ೌವನದ ಹ.3ಗಳ, ಕ_-ನI 'ಂಚುಗಳ, 
ೊಸ ೕವ, ೊಸ ಾವ, ೊಸ "ಾಗ ಎದುತುA;
+ೌವನದ ^ರು;ನI 5ದು@QAನ ಬRSಗಳ
ಎ0ೆCದುC Vೆ ೕ'ಗಳ ಸುQA ಸುQA sX ತುA;
<Xಸಾಗದ ಬಂಧ +ೌವನದ ಹೃದಯ ಂದ
ಒಬD"ೊಬDರನು ಬಯ ೇ"ೆಲJ ಮ"ೆತುA;
ಒಂ0ೆ ಕು3, ಒಂ0ೆ f"ೆತ, ಎರಡು ಧು ವ ಸಂ„ಸುವ
ಹಂಬಲದ ೊಸ ೋಕ ಕn9ದCರು ಸುತAಮುತA.
ಬಯaೆ ಕಣು- ಕ5ದು ಬಂತು, b ೕQ ಹೃದಯ ತoೆದು 4ಂತು,
ನಲJನೆJಯರ ನಡು)ೆ ಮುಳSೇI ಎದುCಬಂತು; 
ೇI ಾರುವ ಹುಮOಸ!ನು ರಕA•ಾi ಆವ 4ಂತು,
Nನ ೊಳಪ& ೋಕದIJ ೋವ& ಗ ಹಣ ಹ<D ಬಂತು;
ಒಂದaೊ3ಂದು ೆdೆದ ಹೃದಯ, ಮುಳS ೇI ಆೆ ಈೆ
ಸಂ?ಾತ0ಾwೆ ^ೕಳaೆ3 ಾBೊ"ೆದುವ& ಘR?ೆ ಘR?ೆ 
ೇ?ೆ ೇI aೊಡ5 ಾ., ೇ?ೆ ಮುಳS ಾ, dೇ
ಮBೆA ತಮO b ೕQ ೋಕ ನವನ5ೕನ 4'GಸIiಂದು.
ಅತA ಅವಳ, ಇತA ಇವನು, ಹೃದಯ ಾ|ೆ ಸಂlೆ1ಂದ,
aೊಟು9 ಪoೆದು, ಕುX ಕುX, ಸ7ಂತ0ೊಂದು aೋ…ೆಕn9,
ಎಲJ ಮ"ೆತು, ೇI ಮ"ೆತು, ತಮO ೋಕದIJ ೆ"ೆತು,
ಒಬD"ೊಬD"ೊಳ?ೆ ಅವರು b ೕQಸುತA ೆdೆದರು;

41 

ಾವಾ
ಎೆJ ಇರI ಗಮನ)ೆಲJ ಹJದಯ ೆdೆದ b ೕ'ಯತA,
ಒಂದು ೋಟ, ಒಂದು [ಾQ?ಾ; ಅವರ ಹಂಬಲ;
ಏೋ ಆwೆ, ಏೋ ಕನಸು, QRಯದಂತ €ೕQ ೋಟ,
ನಲJ ನೆJ ಾŠೕ0ೆ7ೕಗದIJ .3 ಕೂX 4ಂತರು.
aಾಲಚಕ Qರು;ನಂBೆ, ಅವನು ದೂರ ೊರಟು 4ಂತ,
ಕಣು- ತುಂ<, ತೆಯ ತ;z, ತನ ೋವ& BೋXaೊಂಡ;
ಕಣ-ೆQA ೋX ಅವಳ, ಕಣು- ತು ಯ 4ೕರು ಒ"ೆ,
ಹಲವ& ವಷG 4ೕರೆ"ೆದ ;ಡವ& ಫಲವ <ಡುವ ಸಮಯ
ದೂರ)ಾ◌ುBೆಂದು aೊಂಡು, Bಾ4ದನು ಕಂಡು ಬದುaೆೆಂದು 
ಾರ ಹೃದಯ ಂದ ಬ;z ಬಸcೆಯಂBೆ ಕುದಳ;
ಅವಳೆQA ಎ0ೆ?ೆ sXದು, 4ನ <ಟು9 ಇರಾ"ೆೆಂದು,
ಕುವ ಹೃದಯ ಗn9 sXದು, ಅವಳ <;ದು sXದನು.
ಅವನು ದೂರ ೊರಡೇಕು, ಅವಳ ಇIJ ಇರೆ ೇಕು,
b ೕQ ೕವ ೆಸು?ೆ <ಟು9 ದೂರ 4ಂತು ಬದುಕದು;
5„ಯು ಕoೆ?ೋಲು ಸುQA, ಅವರ b ೕQ fಸ4ಂದ 
ೕವ aೊ"ೆವ ೋವ& "ಾT ಕoೆದು ^ೕೆ ೆIJತು; 
ೋವ& ಾರ ತoೆಯದಂತ ಎcೆಯ ತುಂಬು b ೕQ ಹೃದಯ 
ೋವ& 'ೕ, ^ೕೆ ಏ, ಒಬD"ೊಬD"ೊಳ?ೆ dೇ,
BೋಳಬಂಧದIJ ತಮO b ೕQ ಬಯaೆ ತೃbA?ೊR
LೊBೆಯ <ಡದ ೆಸು?ೆ+ಾ; ಗಂತದತA ೋದುವ&.
?ೋoೆ, ೇI, ?ೊಡ)ೆ ಇಲJ, b ೕQ‰ಂ0ೆ ಒಡ)ೆ ಅIJ,
ನಲJ ನೆJ "ೆaೆ3 "ೆaೆ3 …ೆaೆ31ಟು9 ನIದರು;
NನದಂNನ, ೆRS ೊಳbನ ಉWೆ-ಗ C?ೆ ^ೕಘ0ಾn
ಅಂತ/ •ಾವ_ಯೇ, ಕು3 .3ನIJ ಾ
Vೆ ೕಮ ಾಂಛನ)ಾ; ಅವರು, ಹೃದಯ ತುಂ< ^"ೆದರು;
ಚುಂಚಚುಂN;ಟು9 ಅವರು, b ೕQ?ೊಂದು ಅ€ವ@.A+ಾ;
ಹೃದಯ ಕೂX ಾಡು)ಾಗ, b ೕQ ಬಂಧ ೆdೆಯು)ಾಗ, 
ೇರ ೆಳಕು ೋಕದತA ಕೂX ಾ ೋದರು.

42

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

19. 6ನದ ಪಂಜರ
b ೕQಯ Nನದ ಪಂಜರ0ೊಳ?ೆ,
b ೕQಯ dಾ7ದದ ಹಂದರ0ೊಳ?ೆ
NIbI+ಾಡುವ ;_ಮ ಾನು;
4ೕ4ಟ90ೆ ಊಟ, 4ೕ ಕI0ೆ Vಾಠ,
4ೕಾXdೆದಂBೆ ಾಾಡು)ೆ ಆಟ.
ಪ&ಕ3ಗcೆರಡನು <ಚY0ೆ ಾನು,
ನ4ೕ ಅರಮೆ ೊAಲು 0ಾಟ0ೆ,
ಪಂಜರ0ೊಳ;"ೆ ಬಯಸು)ೆ ನ5X;
4ನ ಕ_-ನ ಪಹ"ೆ ನನಗುBಾ!ಹ,
4ನುನ <dೆi ನನಗುಾJಸ;
b ೕQಯ ಬಂಧನ dಾ7ತಂತ Œದ ಸtಂದನ;
+ಾ?ೆ ೇಕು ೋಕದ ?ೊಡ)ೆ,
4ನ dಾ4ಧ@ದ ನ5ರು ನೊಡ4ರು)ಾಗ? 
ಾ;ಲು Bೆ"ೆಯ0ೆ, ೊರಗoೆ ನೂಕ0ೆ
ಪಂಜರದIJ 4ೕ ನನ4ರ?ೊಡು;
4ನನು ೋಡುತ, [ಾತನು aೇಳತ,
4ನಯ ನಗುವI ನನನು ೆ"ೆಯುತ
b ೕQಯ ಎಸRನ ಮೃದು ^BೆAಯI
ಕಲtೆ ಕನನ LೋaಾIಯ ಕn9
ನನೆ ಮ"ೆತು ಾ NIbI ಾX
ತುಂಬ)ೆ ಗೂಡI ಾವ ಸಂ;ೕತ.
4ೕೋX0ಾಗ ಪ&ಕ3ವ <ಚY0ೆ, 
ಾರ0ೆ ಾನು 4ೆದುರೆ 4ಲು)ೆ;
b ೕQಯ ಸುRಯI ಪ&ಕ3ವ& Bೊಡ0ೆ, 
ಾರI ೇ?ೆ ಾ ದೂರ 44ಂದ?
aೈಯI ಎQA 4ೕ ^ೖಯನು ತಡ5
ಮು Cಸು ಎN0ೆ ಪಂಜರದIJರು)ೆ.
aಾಳೆ ಇಕು3, 4ೕ ಹಣ-ೆ ಇಕು3,

43 

ಾವಾ
4ೕರೆ ಇಕು3, 4ೕ ಾಲೆ ಇಕು3,
ಹವ& ಾ+ಾaೆ ಗ_ಸ0ೆ ನನ
4ಶ›.Aಯ VಾX?ೆ <ಟ9ರು ೆನ;
4ೕ ಮ"ೆಯ0ೆ ನ ನ ಎದುರI ಬಂದು
QRನಗು, [ಾತು, b ೕQಯ4ಟು9
ಹೃದಯದ ಾವವ ಕಣ-I ತಂದು
ನಾತOದ ಬಡತನ 4ೕ;ಸು ನ ನ;
ಪಂಜರ ಹಂದರ ಸುತAಲು ಕn9,
4ನೆ ನನನು ಸ0ಾ ತ<Dಟು9
ಬಂಧನ ಸುಖದ ಅನನ@BೆಯIJ
ಇೆಲೂJ aಾಣದ 5TಷšBೆ 4ೕಡು.
4ನ ಪಂಜರ)ೆಂದ"ೆ ಅಂaೆ ಬರದು,
4ನ ಹಂದರ)ೆಂದ"ೆ ಬಂಧನ ಇರದು,
ಇದು ಸುಖdಾ7ತಂತ Œದ ಅೌ.ಕ ಅರಮೆ,
ಸುರ ಯ/_ ರ'ಸುವ ಾಟ@ wಾೆ,
ಇದು ಋ 0ೇವBೆಗಳ ತಪ!ನ wಾೆ;
+ಾವ ತಪ!ನ ಫಲŠೕ 4ೕ ಾ;ಲು Bೆ"ೆದು
ಪಂಜರ0ೊಳ?ೆ ನನ ಕೂX…ೆ9,
b ೕQ ಅನು"ಾಗ ಕn9, [ಾQನ ಮುತುA "ಾTಯ4.3
ಪಂಜರದೆJನ?ೆ 5ಶ7ವ4…ೆ9,
;_ಮ aಾಣದ  4ೕ aೊ…ೆ9.

44

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

20. .ಾಂಧವ,
ಹಲವ& ಾ;ಲುಗಳ ಒಳ?ೆ 
ೆನbನ ಪದರುಗಳ aೆಳ?ೆ
ಒಬDಂn+ಾ; aಾ ರುವಳ.
ಬಣ-ಗಳ ೋಕದI
ಕಲtೆಯ ಂಾಸನದI
ಒಬDಂn ೆಲು)ೆ,
ಸತ@ಸತ@Bೆಯ ೇದ ಮ"ೆತು
aಾಾಂತರದ ಪ lೆ ಮ"ೆತು
„ೕಘG xಾ@ನ Nಂತೆಯ ಮxೆ@,
ಸಹೆ ಸಂಯಮ ತಪ!ನIJ
ಯುಗ ಯು?ಾಂತರ ಒಂn aಾ ರುವಳ.
ಅ0ೊಂದು 0ೊಡr ೆಳಕು dೌಧ,
ನಡು)ೆ ಶುಭ ೕಪ ಅವಳ;
dೌಗಂಧ ಭತ ತಂೆಲರು
QೕX ಅವಳ ಮು Cಕು3)ಾಗ 
ೆನಸು ದ 5 ಕನಸು ಅ;
ಈ)ಾಗ ಕರ; ಆ)ಾಗ)ಾ;
aಾಲೆಲದ ^ೕ"ೆ 'ೕ 
ಾ ಾ)ಾ)ೇಗ)ಾ; ಬರು)ೆ.
"ಾಮನನರಸುವ ಅಹೆ@+ಾ;,
ಕಾ@ಕು[ಾಯ BಾcೆO ಸಹೆ+ಾ;,
ಸAಬP?ೊಂಡ TಾಾIaೆi ಆ;,
ಋತು 40ೆ LೊಂbನI
ಘ4ೕಭ5ದ ಾ)ಾ)ೇಗದIJ
ಭ5ತವ@ ೇಂಟaೆ3ಂದು ಒಂn aಾ ರುವಳ. 
ಾನIJ ಇRದ /ಣ)ೆ ಅIJ
ಧನ ಋಣ ಸಂಪಕG)ಾ;
5ದು@ತುA 'ಂಚು ಅೆJಲJ ಾ

45 

ಾವಾ
ಐsಕaೆ3 ಬರುವಳವಳ. 
ೊcೆವ Nನದ ದ ವದ ^ೕೆ,
ನೂರು ಸೂಯG Bೇಜ!ನIJ
ನ'¡ ಾಂಧವ@ 0ೋ_ BೇI,
ಆ, ಈ ತಟದ ಮxೆ@ 
ಾವ dೇತು ೆdೆಯುವ&ದು.
aಾಲಗಭG ಗುXಯ ಒಳ?ೆ
ಪkLೆ?ೊಳವ 0ೇವರವಳ, 
ಾವ ನಂ0ಾ ೕಪವ& 
ೆನbಾರQಯನು ೆಳ;
ಭೂತaಾಲ ಪcೆಯುR0ೆ ^ೕೆ
0ೇವ"ಾ?ೆ aಾ ರುವಳ.
ಗುXಯ ಮಂದ ೆಳ.ನIJ
ಮೂXದಂತ ವ@ ೆಲುವ&;
ವ@ ೆಲು5ನ ನಡು)ೆ 4ಂತ
ಅವಳ ೋಡುವ ಸುಖವ0ೇನು!
ಪಹ"ೆ ?ೋoೆ dಾಲು ಾ,
ಅವಳ ೋಕ dೇರೇಕು,
ಹಲವ& Bೆ"ೆ ಪ"ೆಯ 0ಾn
ಅIJ ಾನು ತಲಪೇಕು;
aಾಲದಂತರ ಹ<DದಂBೆ
ಹೃದಯ ಾ;ಲು ಮುNYaೊಂಡು
aಾಲಧೂR ಪದೊಳ?ೆ
ಈ ಾಂಧವ@ ಎIJ ೕ_Gಸುವ&0ೆಂದು
ಹಗಲು "ಾQ ತುXವ&0ೆನ ಹೃದಯ.

46

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

21. ಉಗಮ
4ೕೆಷು9 ದೂರ ೋದ"ೇನು, 
ಾ 4ೕನು ಬರೆ ೇಕು,
4ೊಲವ& ಎಷು9 ಬQAದರು,
ಮBೊAಲ5ೊರBೆ ಒಸರೇಕು.
Lೇನು ತರಲು ೋದ ದುಂ<
ತನ ಗೂಡು ಮ"ೆವ&ದುಂ…ೆ?
ಕುಸುಮ ೆIJದಂತ ಗಂಧ
ತನ ಮೂಲ ಮ"ೆವ&ದುಂ…ೆ? 
ೇರು ೆಲದ ಅXಯIದೂC
ಆaಾಶದತA ೆcೆವ ಮರದ 
ೕವ0ಾಸ"ೆ ೇ?ೋ ಾ?ೆ
ನನ 4ನ <ಡದ ನಂಟು.
<ಲೇ ?ಾR ^ೕೆ
ದೂರ ದೂರ ೊರಟ 4ೕನು
ಮುಸ!ಂLೆ ಮೂX0ಾಗ ^ಲJ 
ೆಳ ಂಗcೇ ನಗುತ ಬರು)ೆ.
ಹಗಲIJ ೊರ?ೆ ೊರಟ 4ೕನು
ಕತAಲIJ bಸು [ಾQ4ಂದ 
ೆನೆJ 4ೕನು ಇರು)ೆೆಂಬ
ಅದೃಶ@ ಸತ@ QR aೊಡು)ೆ.
4ೕೆೆJ ಇರು, 4ನ ೆಳಕು
ಅಂತ/0ಾಳ 0ಾn
ಉಗಮದತA ತೂರುQಹುದು,
ಆಂತಯG ಬ?ೆದು BೋರುQಹುದು.
ಇದು ಬ ಹO ಗಂಟು, ೕವ ದಂಟು,
ಅನಂತaಾಲ-ೆಲದ ಅಂಟು,
QRಯದಂತ ಆxಾ@ತO ನಂಟು

47 

ಾವಾ
ಕಮG ಕ[ಾಂGತರದ ಗಂಟು.
4ೕೆಷು9 ದೂರ ೊದ"ೇನು,
ಹೃದಯ .X. Bೆ"ೆದು ಇಟು9,
ಮಧುರ ಾವ ಇಬD ?ೆ ಇಟು9
ಸ0ಾ ನನ LೊBೆ?ೆ ಇರು5.
4ಾಂತಯG ಇIJ, 0ೇಹ ಅIJ,
aಾಲೂ ಇIJ, ದೂರದIJ
4ೕ aಾಲ ಚಕ 0ೊಡೆ ಸುQA,
ಇIJ ಅIJ ಎೆJಲೂJ ಇರು)ೆ.
+ಾ.ೕ ಸುBಾAಟ, ಓಟ ಮ"ೆತು
ಚಕ ಬಂಧ0ಾಟ ಮ"ೆತು,
ಉಗಮದತA Qರು; ಬಂದು
ಮBೆA ಮೂಲ dೇರು ೇಗ. 
ೋXತA, 4ನ ಉಗಮದತA,
ಬQAದಂತ aಾರಂಯತA,
ನಂ ೋದ ಬQAಯಂBೆ 
ೈತನ@ ಮಸಕು?ೊಂX0ೆ.
ಬಯ 4ಂತ ೕವ ೕವ
ಒಂ0ಾ; ಕೂಡುವ ಸುಖ)ೆ ಅಮರ,
4ೕೆಲJ ಮ"ೆತು, sಂQರು; ಬಂದು
ನನನು dೇ ೆಸು?ೆ+ಾಗು.

48

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

22. ೊಳಪ; ಾ<+ಾಗ
aಾಲ Lಾದ ಾ?ೆ 
ೊಳಪ& [ಾದ ಾ?ೆ
4ೕೊಳ;ಂದ ೊಸ0ಾ; ^ೕೇಳ)ೆ,
ಬQAದ aಾರಂಯI 
ೆೆbೋಕುR+ಾ;
ಹೃದಯ ತುಂಬ 4ೕನು ಹ0ಾಡು)ೆ; 
ೕ_Gದ ನಗಳI
ಹcೆ ನದ ಆಟಗಳ
ಸುಖ ನದ ೇಂಟಗಳ
ಮBೆA ಮBೆA ^ೕೇಳವ&ವ&,
ಊರು?ೋಲು 4ೕಡುವ&ವ&.
ಅ"ೆ ಮುದ aೈ aಾಲು,
Lೋತು <ದC ಈ ಾಳ,
ಹಂಗು sಂಗು Qಂದ ೕವ
ಒಗ"ಾ; ೋ;0ೆ;
ಅಭಯ)ಾ; aೊಟ9 aೈಯು
Qಂದು Qಂದು ಕೃತಘ ಕXತ
^ೖiಲJ ಹುಣು- ಹುಾY; ಹ<D0ೆ;
4ನ ೆನVೆಂಬ dೌಗಂಧ
ದೂರ ಂದ ಸುR0ಾಗ 
ೋವಲೂJ ಆನಂದ ಮನತುಂಬ ನನ?ೆ.
4ೕ ಬಯದ ಹೂ ೇI
ಉ.3ನ aೋ…ೆ+ಾ; 
ೋಕದ ಒ0ೆತaೆ3 ಎ0ೆ aೊಟು9 4ಂQ0ೆ,
ಆತಂಕ)ೆಂದು QRದ ಜನ
ತೆ^n9
?ೋoೆ ಾರುವರು,
BಾBಾ!ರ Bೋರುವರು,
ಎ0ೆ ಮುn9 ತಂದ ಹೂ aಾ1ಯನು

49 

ಾವಾ 
ೆಲ..3 ತುRಯುವರು. 
ೇಡ)ಾದ ಾಲನ 
ೇ5;ಂತ ಕsಯಂBೆ,
ಬಯ ಹುಡು. ಬಂದವಳ 
ೆೆ)ೆ_-;ಂತ .ೕಳ,
xಾ"ಾಳBೆ ಇರು)ಾಗ
xಾರWೆಯು ಬಲು ಅಗz,
4ನ ಹೂವ& dಾ7ದaೆ3
sೕ?ಾ1ತಲJ? 
ೊರ?ೆ ೊಳಪ& [ಾದ"ೇನು,
ಒಳ?ೆ ಇರುವ&ದು ಅ0ೆ ಸತ7,
4ೕೊಬDcೆ ಬೆ ಈ ಸತ@,
ಈ BಾBಾ!ರ 4ೕೊೆJ;
ಇದನು ಬಲJ ನೊಳ?ೆ
ಕcೆದ ನ ಕcೆದು ಲJ,
4ನ ೆನಪ&, ೆನಪ& ಅಲJ,
4ೕೆನ ಒಂ0ೆ ೕವ,
ನನ ಮೂಲ ೇತನ,
ನನ ಆತO ಸtಂದನ.

50

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

23. =ಾವ,
ಬ"ೆಯು)ಾdೆ ಬಹಳ5ರಲು
+ಾವ ವಸುA, +ಾವ ಾವ,
+ಾವ Lಾಗ, +ಾವ aಾಲ,
+ಾವ ಾ|ೆ ಅದ"ೇನು?
ಬ"ೆಯುವಂತ ವಸುA ಾವ
ಆತO0ಾತOದIJ ನoೆವ
ತುಮುಲ ಯುದP ಸ9:ಕ i 
ೊತುA ನoೆವ .ೕಲು ಕುದು"ೆ.
Lಾಗ, aಾಲ, ಾ|ೆ ಕೂX
ಆwೆ?ೊಂದು ರೂಪ& 4ೕX 
ೊರ?ೆ ಹದು ಬರುವ fೕX
aಾವ@)ಾ; ಬಂತು ೋX.
ಒಳ;ೊತುA ಬಹಳ?ೊಂಡು
QRಯದಂತ ೋವ& ಉಂಡು
ಸುಪA ವ@.A ವ@ಕA?ೊಳSವ
5fೕಚೆi aಾವ@ ಬರಹ.
ಅಂತ"ಾತOದIJ ಕ5ದ
fೕಡ"ಾT ಬXದು Xದು
'ಂಚು ಬRS ಪ Qೆ ಸುtರWೆ
ತರುವ ಮcೆi aಾವ@xಾ"ೆ.
<;ತ ಂದ ಮುಕA?ೊಳಲು
ಕು;zೋದ ಮನಸು ಆತO 
ೊರ?ೆ ಹ<D 5ರಳ?ೊಂಡು
ಸಮBೆ ತರುವ . i aಾವ@. 
ೆಳ.?ೊಂದು ೕಪ ೇಕು,
ಚಂದaೊ3ಂದು ರೂಪ ೇಕು,
ಆತO ಕಂಡ ಸತ@aೊ3ಂದು

51 

ಾವಾ
ವಸುA, ಾವ ೇaೆ ೇಕು.
ಆತO, ಮನಸು, ಹೃದಯ ಕೂX
ಕಂಡ ವ@ ೆಲು5?ೊಂದು
Lಾಗ aಾಲ, ಾ|ೆ ಕಟು9
ಕೂXದ"ೆೆ aಾವ@ ಬಂಧ.
.ೕಲು ಕುದು"ೆ ೇ?ೆ ಇರI, 
ೆನೇ ೕನು ^ೕೆ
ಕೂತ ಶ¢ರ Bಾೆ ಮುಖ@,
ಅವನ ಲ/Œ aಾವ@ಸಖ@.
ಆwೆೋವ& ೆಪ&t?ೊಂಡು
5)ೇಕ ಪ Qೆ Nbt4ಂದ
ವಜ ರತ ರೂಪದIJ
aಾವ@ಹದು ಬರೆ ೇಕು.
ಒಳ?ೆ ೊಳಪ& ಹ<D aಾವ@
ಬಹಳ aಾಲ ಕಣು- ಮ"ೆ 
ೊರ?ೆ ಬರ0ೆ ಇರಲdಾಧ@,
Bಾ◌ು ೊ…ೆ9 Bೆಳ ಕವಚ. 
ೊರ?ೆ ಬರದ aಾವ@ ಪ Qೆ
ಸೂಯಂBೆ ೊ…ೆ9 ಚುNY
ಮನಸು aೆX, ಹೃದಯ ನುX 
ೇI ಹದು ಬರುವ&ದುಂಟು.

52

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

24. ಒಂ+ೊಂದು ಹೂವ;
ಒಂ0ೊಂದು ಹೂವ&, ಒಂ0ೊಂದು ೆಲುವ&,
ಒಂ0ೊಂದು "ಾಗ, ಒಂ0ೊಂದು ಸಂ;ೕತ;
ಅ0ಾವ ಅಮ"ಾವQಯ Nನದ Bೋಟದ 
ೆಡಗು ಾವಣ@ ರಂಗು <Xದ ಇIJ?
ರಂಗುರಂ;ನ dಾ7ದ, ದಂಗು ಬXಸುವ ^ೕಳ,
ಸೂಗಲJಂBೆ dೆcೆದು ಉ Cೕb0ೆ ೕವ,
^ೖತುಂಬ ಹದು 'ಂಚು ಮೂXಸುವ ರೂಪ,
ತಂ?ಾR ೆಗೇ ಸುRದು aಾಡುQA0ೆ ಹೃದಯ.
ಒಂ0ೊಂದು ೕವ, ಏೊಂದು dೌಂದಯG,
0ೇವೋಕ ಂ Rದು ಹ0ಾಡುQA0ೆ ಇIJ;
ಕುXದಷು9 ಕX^, ಕಣು- ಕಂಡಷು9 ಹವ&,
ಹೃದಯಗಳ ೆWೆದು ಉ Pೕb0ೆ b ೕQ.
ಎIJಲದ
J ಈ )ೈ5ಧ@, ಮನ ತ_ಸುವ )ೈ+ಾರ,
dೊಗdೆಲJ ಬದು ೆdೆದು dೇ0ೆ‰ ಇIJ!
ಕ_-ಟ9IJ ರೂಪ"ಾT, ಅಂಚಂಚIJ dೆcೆತ,
ಸಂBೋಷ ಉaೆ3ೕ ಹೃದಯ ಒoೆಯುQA0ೆ ^ಲJ.
ಏRತದ ^ೕಳ, ಬಣ- ೊಳbನ Lಾಲ,
^ೖ[ಾಟದ fೕX, ನಗು ನX?ೆಯ ೋX,
ಇದು ೌತ dೊಗಸಲJ, ಆತO dೌಂದಯG,
dಾsತ@ ಸಂ;ೕತದ ಸೂtQG, 0ೈ5ಕ ಸš:.
ಆ ಕ_-ನ [ಾಟ, ನಸುನಗು5ನ ಆಟ,
5ದು@QAನ ೋಟ, ಹೃದಯ ಹೃದಯದ ಕೂಟ,
Qಕ3 Bೊcೆದಂತ ನಮ Bಾಮ ^ೖ ಬಣ-,
ಅದರIJ ^ೕೆದC ಏRತದ s ಜೆJ. 
ಾವಾವದ ತುಂಬ ?ಾಂ€ೕಯG, ಾIತ@,
dೌಂದಯG aಾರಂ ಇದು, ಎಂತಹ ೆಲುವ&!
ಆ ೆಲು5ನ ಸುRಯI, ಆನಂದದ ಮಡುವI,

53 

ಾವಾ
ಮುಳ; ಾೆದುC ೊಸ [ಾನವಾ0ೆ.

54

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

25. ೋಟ?ಾರ
ಕತAIಂದ ೆಳ.ನತA ನಮO ತಂದ ೕಪ 4ೕವ&,
?ಾR <ೕ, 4ೕರು ಾ., ^ೖಯ ತಡ5, ಮ"ೆ ೋವ&, 
ೇI ೆಟು9, ?ೋoೆ ಕn9, ಹ<D ೆcೆಯುವಂBೆ ಾವ&
?ಾR ಮcೆ <IನIJ, ಹಗಲು "ಾQ ಮ"ೆತು ದುXದ
4ಷš Bೋಟ?ಾರ 4ೕವ&, ^ೖಯ ಬ;z ಅ?ೆದು ಕoೆದ
VಾQಯIJ ೆಟ9 ;ಡ ೆcೆದು ಹ<D ಹೂವ& <ಟು9,
ಬಣ- ರಂಗು ಸುತA ೆIJ, ತಂಪ& ಕಂಪ& ನಮ?ೆ aೊಟು9
4ಮO ಕುಸುರು aೆಲಸaೊ3ಂದು ಕುರುಹು ಆ; 4ಂQ0ೆ,
4ಮO ದುX^ ೆವ?ೊಂದು ತಕ3 ಪ Qಫಲ aೊn90ೆ.
ಮಧ@"ಾQ 4ೕವ& ಎದುC, ಮcೆಯ ಮxೆ@ ೊರ?ೆ ಬಂದು
BೊಯುC BೋಟದತA ೋ;, ;ಡಮರದ ‚Qಯ ಕಂಡು,
VಾQ <NY 4ೕರು ೆIJ, ?ಾRಗಡr ಮ"ೆಯ 4ೕX,
?ೆಲುJaೊಂೆ ಮುn9 ಮುn9, ಮುದ aೊಂೆ "ೆಂೆ ಎQA
ಸ◌ು0ೆಂದು ತೃbA?ೊಂoೆ ಮBೆA ಮೆ?ೆ ಮರಳವವರು,
BೋಟದತA Qರು; Qರು; ೆ^O◌ು◌ಂದ ೋಡುವವರು,
ಬ;z, dೆ…ೆದು ಅಂದ ಚಂದ, ಮನನೆJ ಸ5ಯುವವರು
Bೋಟ?ಾರ [ಾತ ವಲJ, [ಾಟ?ಾರ, ಕನಸು?ಾರ,
ಹೃದಯ BೋಟದIJ b ೕQ "ಾT "ಾT ೆcೆಯುವವರು.
4ಮO Bೋಟ ಒಂದು aಾವ@, ರಸŠಸರುವ ಸಂ;ೕತ,
4ಮO Bೋಟ )ಾಸುATಲt, ಕಣು- ತುಂಬುವ ವಣG Nತ ;
;ಡಮರದ VಾQ ಪಂ.A, ನಡು)ೆ ಹೂ5ನ ಮಧುರ ಾಸು;
ಇೆJ ಸ)ೆದ 4ಮO ಾಳ BೋಟದಂBೆ ತಂಪ& ಕಂಪ&,
ಇೆJ ಮಣು- ೆ"ೆತ ೕವ BೋಟದಂBೆ ರಂಗು ರಂಗು,
4ಮO Bಾ@ಗ ಂದ fcೆದ ಬRS ಮರವ ತ<D ೆcೆದು
ದಷ9 ಪ&ಷ9 ‘0ೆi ಆ; 4ಮO ೆನಪ& ತರುQ0ೆ,
4ೕವ& <QAದಂತ <ೕಜ, Bೋಟ ತುಂಬ ಹಸುರು ತಂದು
BೋಟವಲJ, 0ೇವೋಕ ಎಂಬ ಾವ ತರುQ0ೆ.
ಬಣ-, ಕಂಪ&, ತಂಪ&iಂದು, ಹೂವ&, ಹಣು-, ಹ.3iಂದು

55 

ಾವಾ
^ೖ?ೆ ಮಣು- ೆವರು ಒ"ೆ, <ಲು ಮcೆ?ೆ 0ೇಹ5 
ೆನು ಬ;z ದುXದ 4ಮO ಮನಸು ಹೃದಯ ೇ?ೆ ಈಗ
4ವೃತA"ೆಂದು Bೋಟ <ಟು9 ದೂರದೂನತA ೋ?ೆ
4ಮOೊಡಂಬXBೊ, ಒಂn ಾR?ೆ ಎcೆ1Bೊ?
4ಮO aೈ+ಾ"ೈaೆ ಮ"ೆತು, 4ಮO ಕಣು- ಪಹ"ೆ ಸದು
Vಾಳ<ದC ಅವwೇಷದಂBೆ, ಲಕ7 ೊoೆದ 0ೇಹದಂBೆ
Bೋಟ ೋX ಒಣ;0ೆ, ಅಂದ ಚಂದ ಕರ;0ೆ,
4ಮO ಬರ5?ಾ; Bೋಟ, ಅಂಗಾN aಾ 0ೆ.
ಒ^O ಬಂದು fೕX [ಾX, Bೋಟaೊ3ಂದು ೕವ 4ೕX,
b ೕQ◌ು◌ಂದ ^ೖಯ ತಡ5, ೊಸತು ರೂಪ ರಂಗು 4ೕX,
4ೕವ& ೆಟು9 ೆcೆದ Bೋಟ sೕ?ೆ <ದುC ೋಗೇaೆ?
4ಮO ದುX^, ೆವರು, Bಾ@ಗ sೕ?ೆ ಮ"ೆತು ಕರಗೇaೆ?
Bೋಟ?ಾರ ಮ"ೆತ Bೋಟ, Bೋಟ)ಾ; ೆcೆಯದು;
sೕ?ೆ 4ಮO Bೋಟ <ಟು9, 4ೕವ& ೊರಟು 4ಂತ"ೆ,
ತನ aಾಲ ಮು;1Bೆಂದು 4ವೃತA"ಾ; ೋದ"ೆ
ಅಾಥ Bೋಟ 4ಮO <ಟು9 ೇ?ೆ Bಾೆ ಇರುವ&ದು? 
ೇ?ೆ ಮುಂ0ೆ ೆcೆದು ೆcೆದು ಸ7ಗG ಧ"ೆ?ೆ ತರುವ&ದು?
ತುಳಾಡ್ದ ಾೊಡು ೊIJ+ಾ£
ಮೂಡುದು ಬQAನ ‘ಲುGದ ತುಡ\
aಾಂoೆದ aೊಂoಾಟ¤ ಮಾG£,
ಮೂಡುದ ೊಲುtಡು ಒಂLಾ£ ‘ೕಂಡು;
ಕಷ9ನ|ೊ9ಗು ಸುಲಭ |ೊ9ಗು ಬಗzಂ0ೆ
ನಡQ, ಸತ7-ಸತ@ dಾ7€[ಾನದ ಕಡ¥
^ೕ¥ .ೕ¦ 'ೕ\ 'ತAದ ೋaೊಗು, 
ೕವ ೊಲುtನು ತುಂೊಂದು ‘ೕಂಡು

56

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

26. ಹೃದಯ ಹAB
ಓ ಹ.3, ಹೃದಯ ಹ.3, ಈ ಪಯ ;ೇaೆ?
ಪಂಜರ<ಟು9 ^ೕೇ"ೆ 4ನ;ೕ ಅವಸರ)ೇaೆ?
ಪಂಜರ ತುಂಬ sತ?ಾR, sತ ೆಳಕು ಹ<Dರು)ಾಗ
ರaೆ3 <NY, ೊರ ಾ dೇರೇಕು +ಾವ Lಾಗ?
ಬಯದುC ಇIJ ಉಂಟು, ಬಹುaಾಲದ ಸ5 ನಂಟು
<n9ೕಗ ಈ ೕQ ಾದ"ೆ ಏನುಂಟು?
aಾಲೂ 4ೕ 4ಂತು, ಹcೆ ೋವ&ಗಳ ಮ"ೆತು
4ನ ಸ5 NIbI ಾಡು, ಎಲJರIJ 4ೕ ೆ"ೆತು.
ಅಸಂŽಾ@ತ 0ೇಹಗಳ ?ೊಂದಲದIJ ಚIಸು)ಾಗ,
ಅQ ಪ ಖರ ೆಳಕಲೂJ ಗ ಹಣ ೆರಳ ಸಹಜ Bಾೆ,
ಕತAIನ <ಂಬಗಳ ಮಬDನು ೆಲುJ)ಾಗ
ಧೃQ?ೆಡ0ೆ 4ನತನ ೆಳಕIJ ಇರು Lಾಣ.
4ನ ಆಳ, )ೈwಾಲ@, ಆ "ಾಗ Bೇಜಸು!
4ೊಳ?ೆ ಸುಡು)ಾಗ ಕತAIನ ಛRiೕaೆ? 
ಾX?ೆಯ <ಯIJ 4ಂQಲJ ಆಯಸು!,
ಒಳ;ಂದ ಇ0ೆ ಒಸರು, 4ನುರು ೕವaೆ3.
ಆಸ"ೆ ೇಡ, ಅಭಯ ಹಸA ಊರು?ೋಲು ೇಡ,
ಮನ ಮರು; aೊಡುವಂತ ಕೃVೆ €ೆ ೇಡ,
aೊಡ0ಾಗ ಮನ ಮರು; ೕವಂತ dೊರಗುವಂತ
ಪ"ಾವಲಂಬನವ& ಎ0ೆ ಉ<Dಸುವ ಬದುaೆ?
ಉೆ3, ಧೂಮaೇತುಗಳ ಪರಂದ ೆಳಗುವ&ವ&,
Bೆಜ7 ಸೂಯG, Bಾ"ೆ Bಾ)ಾ; ೆಳಕು ೆಲುJವ&ವ&,
ಆaಾಶದುದC ಹ<Dರುವ ಧೂಮaೇತುವನು ಕಂಡು
ಸೂಯG Bಾ"ೆ ಮಸaಾ; dೇರುವ)ೆ /ುದ ಖಗ sಂಡು?
ಓ ಹ.3, ಹೃದಯ ಹ.3, ಾಡು 4ನ ಹೃದಯ ಾಡು,
4ನ Bಾಳ xಾnಯI, 4ಾತO"ಾಗ ಾಡು ಾಡು,
4ೊಳ;?ೆ 4ೕಡು ರೂಪ, ಆ ^ೕೆ ಸ7ಂQaೆ ೋಡು,

57 

ಾವಾ
ಪದO"ಾಗ "ಾT 4ೕನು, ಕರುಬುವ&0ೆ ?ಾಜುಮ_ ಕಂಡು?
4ೕ4ರುವ ಪಂಜರವ& ಸುಖwಾಂQ ಹಂದರವ&,
0ೇವ 0ೇವBೆ ಯ/ ಇಂದ ಹಂಬIಸುವ ಮಂ ರವ&,
ಭೂತ ೆರಳಗಳ ಮ"ೆತು, 4ನ ಎತAರ 4ೕನತು,
ಮBೆA ಮBೆA ೆcೆಯೇಕು, 4ೊಳ?ೆ 4ೕ 4ಂತು.

58

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

27. .ೆಳ?ಾಗು+ೆ 
ೆಳ?ಾಗುQAಹುದು, ೋಕ ೆಳaಾಗುQAಹುದು,
ಕತAೆ aೆಂVಾ; ಕರ; <R+ಾಗುQAಹುದು, 
ೋಕ ಸUnಕ ೊಳbನI, QR ೆಳ.ನ ೊcೆ+ಾ; 
ೊಸ ಹುರುbನ ಸುRಯನು ಎ<D0ೆ, ೋX;
;ಡಮರದ ತು ಯIJ, ಮೆ ಮೆಯ ಾವXಯIJ 
ೕವಂQaೆಯ ಗದCಲವೆ<D0ೆ fೕX;
Bಾಮಸದ ತೆ^ೕೆ ಬದುಕು ಹಂಬಲ aಾಲೂ
ನ5ೕಕBೆಯ fೕX ಕು3 ಕ3I ಹ<D 
ೊಸ ನದ ಾಂ ಾಡುQA0ೆ ೋX.
0ೇವೋಕ 0ಾ7ರಗಳ ಅಗಲ)ಾ; Bೆ"ೆದು 
ೆಳಕು ಪ&ಂಜದ dಾಲು ಕು3 ಕ3I ಹರX
0ೇವತ7 ೋಕaೆ3 ;ಯುತA0ೆ ೋX,
ಮಲ;ದC ೋಕ ೊಸ ೇತನaೆ ಸtಂ 0ೆ,
ನŠೕBಾ!ಹದ xಾ"ೆ ೆಾaಾಶಗಳ ತ<D 
ೕವ ೕವದ ಒಳ?ೆ ತುಂಬುQ0ೆ ಶ.A;
ಏೋ sತ ಉಾOದ, ಪ ಕೃQಯ ಶುಭ ಸಂ;ೕತ
ಮೂಡIನ ಾ€‰ಳ;ಂದ ಬರುQA0ೆ ೊರವ&.3, 
ೆಳaಾ;, dೆೆ+ಾ;, ೕವಂQaೆ+ಾ;. 
ೕವಗಳರಳQA)ೆ, ೕವನ fಳ0ೆ‰oೆಯುQA0ೆ,
ನಸು ೆಳ.ನ ಶುಭ ಪ )ಾಹದ ಮxೆ@, 
ೊಸ lಾನ, ೊಸ ರೂಪ ೊಸBಾ; ಕವೊoೆಯುQA)ೆ
ಕತAೊಳ;ಂದ ೆಳಗು ೆಳaಾಗು)ಾಗ; 
ೊಸ 0ಾ, ೊಸ +ಾBೆ , ಅನುಭವಗಳ ಸರ[ಾೆ
ಹ.3ಗಳ NIbIಯIJ, ಬದು.ನ ಕಲರವದIJ
ಸುdಾ7ಗತ ಾಡುQA)ೆ, ಓಂaಾರಗ"ೆಯುQA)ೆ; 
ೇಸರೊ ಮದುಮಗನಂBೆ, ^ರವ_?ೆಯ ಮxೆ@, 
ೆಳ.ೇ_ಯೇ ಮೂಡಣ ಬರುQAಹ ೋX.

59 

ಾವಾ

28. ಸಂೕತ
4ೕ 
ಾ,
Bಾ 

ಬಯ0ೆಲJ,
Bಾಳ
Bಾನ
"ಾಗ
xಾn
ಕೂX ತಂದು,
;ೕತ
)ಾದ@
ನತGನ,
ರಸ
aಾವ@
ಅ”ಾಂGತರ
Bೊಟು9
ಏ
ಇRದು
ಹೃದಯ0ೊಳ?ೆ 
ೇರ ಾ 
ಾವ Bಾ.
4ೕ 

ಅ0ೆ7ೖತ)ಾ;
ಆನಂದ)ಾ;
ಹಂಸ)ೇ
"ೆaೆ3^ೕೆ

60

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಕನಸು ೆನಸು 
ೇದ ಮ"ೆತು
ಕಲtೆಯ 5ಾಸವತು
ಭೃಂಗ)ಾ;
ತರಂಗ)ಾ;
ಅಂತ/
ಸುQA ಸುQA 
ಾ4ಾೆ
40ೆ 1ಂ ೕೆ
ಪ ಖರ ಪ lೆ 
ೋಕದIJ
ಅ0ೆ7ೖತ ಾವ
'ೕಟುವ.
ಆಾಪ
ಕಾಪ
ಏRತ
aಾಂತ ಸ'Oತ,
ಗು_
ತ_
ಮುಟು9ವ
ಸಹೃದಯBೆ.
ಅೆ ಅೆ 
ಾವ dೆೆ
^ೕೆ ^ೕೆ
ಹ<D ತರುವ
ಉಾOದ,
ಬಣ- ೋಕ
ಸುdಾ7ದ
BೇI ತರುವ
ವ@ಾದ
ಸಂ;ೕತ.

61 

ಾವಾ
ಸAಬP
ಶಬC
Bಾಳ
^ೕಳ
"ಾಗ
ಅ)ೇಗ
ಪಲJ5,
ರಸ 
ಾವ 
ೕವ
aೊಡುವ
ಅೌ.ಕ
ಆತO ಸಂಕರ.
ಸಂ
;ೕತ
ಹೃದಯ ;ೕತ
ಆತO 'Xತ,
ಆತO ಹೃದಯ
ಸಂಗಮ, 
ೕವ ಾವ 
ಾವ"ಾಗ
ಸಂBೋಲನ.
ಭೂ'ಯಲJ
ಆaಾಶವಲJ,
ನಡು)ೆ
ಸ7ತಂತ
ಸtಂದನ, 
ೕವ ಆತO
ಬಂಧನ. 
ಾವ
Bೆ"ೆಯ ೆನೇ

62

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\ 
ೊ…ೆ9;Rದು
ನIದು
ಕು_ದು
ಹೃದಯ ಕುn9
ಮನಸು ಮುn9 
ೕವ ತುಂಬುವ
ಆತO ಸಂೕವನ.

63 

ಾವಾ

29. ಮೂಖDರ Eೋಕ
ಮೂಖGರ ನಡುವI Lಾಣ
Lಾಣರ ನಡು5ನ ಮೂಖG4?ೆ ಸಮನಲJ,
ನ?ೆVಾಟಲು, ಅವೇಳನ,
ಸಂಖ@ಾಹುಳ@ದ ಚಕ ವk@ಹದ ಒಳ?ೆ
ಏaಾಂ; ಅ€ಮನು@5ನ ಾ?ೆ;
ತೆ ಹುದು;ಸಾರ,
^ೕೆದುC, dೆ…ೆದು ತೆ ಬIaೊಡಾರ;
ಅವ ಕ_-ದುC ಕುರುಡ, .'ದುC .ವ&ಡ, 
ಾ11ದುC ಮೂಕ,
ಇದು ಆಂತಯGದ 0ಾರುಣ dಾವ&.
ಉತAರ ಕು[ಾರರ ಮxೆ@ VಾಥG ಅVಾತ , 
ೆನು Qರುಗ0ೆ ರಥವ sಂ0ೆ ಓXಸುವ Vಾತ .
ಅವೆಲJರಂತಲJ, ಬಗುzವ ಾ;ಲJ,
ಅವ"ೆಲJ?ೆ Bೊಡಕು, ೌಕn9?ೆ ೊರಗು,
ಅವ ಅವರತನ dಾ„ಸಲು 5„1ತA aೊಡು?ೆ,
ಅವರ 5"ಾಮದ . ೕoೆ, ^ೖ aೈ Qೕ…ೆ?ೆ ೇ…ೆ,
ಎಲJ ಹುಂಬರ ಮxೆ@ ಅವ ^ೖ aಾಯೇಕು;
ಅವನು Bೋಳಗಳ ಮxೆ@ Bೊಳಾಡುವ ಂಹಮ,
ತನ ಬೆಯೆ <ದC ಕುಶಲ Lೇಡನ ಪ;
ಅವ 4ಲುJವ ಾ;ಲJ, <ಟು9 ಓಡುವ ಾ;ಲJ,
ಸsಸುವ ಾ;ಲJ, ೇಡ)ೆನುವ ಾ;ಲJ,
ಸsಸ0ೆಯೂ ಸsಸುವ ಅಸಂಬದPತ
‚ 7.
^ೕೇರೊ, ಅವ ಾಾಯaೆ3ಂಬ ಾ"ಾಟ,
^ೕೆದCೊ, ಪ Q"ೋ„ ಇವೆಂದು ಹುಟು9 ೋ"ಾಟ.
ತ;z ಬ;z, ^ೖ ಮನಸು sಚು. sಚು.
ಹುಂಬರ LಾBೆ ?ೆ ತನ ಒ;zaೊಳSೇಕು,
ಅಥವ s;z ಾNದೆJಲJ ^ೖ aೈ ಬI aೊಟು9
ಹದ ನಂಜು ಾI?ೆ?ೆ ರಕತ0ೌತಣ5ಟು9

64

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಮೂಖGತನaೆ dೋೊಪtೇಕು;
ಮೂಖGರ ನಡು5ನI ಮೂಖGತನ ಸ7ಗG,
ಸುಖ, wಾNQ, ?ೆ ಆ"ಾಮದ [ಾಗG;
Vಾ§ೕG4ಯ'ನ ನಡು)ೆ ೆcೆದ ತುಳಯ ೕQ
ಎರಡು ೋಕದ ಮxೆ@ aಾಲು Lಾರುವ €ೕQ,
ಮೂಖGರ ೋಕದIJ.

65 

ಾವಾ

30. ಪಹ ೆ
^ದು QರುRನ ೊರ?ೆ ದಪtೆಯ Nಪ&t ಚಂದ,
dೌಗಂಧ5ರುವ ಹೂ5?ೆ ಮುಳS ಕRS ೇI ಚಂದ,
lಾನ)ೆಂಬ ೆಳ.?ೆ ಕತAೆಂಬ ಪಹ"ೆ ಚಂದ,
ಅೇದ@ wಾಂQ?ೆ ದ7ಂದ7 ತುಮುಲ ೋ"ಾಟ ಚಂದ.
ರಕA, ಕ_-ೕರು, ೆವರು ಮxೆ@ ಸುಖದ <ೕಜ ೆcೆದ"ೆ
<ಡುವ ಹೂವ& ಸುಗಂಧಮಯ
ಬರುವ ಹಣು- ಅಮೃತದ s;
aೆಸನIJ ಕಮಲ5ರI, 
ೊಲನIJ ೕವ .ೕಟ5ರI,
ಸ9: . i ಅಪಶುದPದIJ, 
ೋ"ಾಟದIJ, ಜಂLಾಟದIJ.
ಹೃದಯaೊ3ಂದು ಗೂಡು ೇಕು,
^ದುR?ೊಂದು ಬುರುoೆ ೇಕು,
ಆಳವವ?ೆ aೋ…ೆ ೇಕು,
ಸಂಪQA?ೊಂದು QLೋ ೇಕು;
ಎಲJ ಎಲJ?ೆಂದು <ಚುYವ
)ೇwೆ@?ೇನು [ಾನ ?ೊತುA?
ಉಗುರು aೆ"ೆದು, ಹಲುJ ಕXದು,
ಎಡaೆ ಬಲaೆ ೋಟ ಎdೆದು,
ಅcೆದು, ಕcೆದು, ಗು_, ಎ_,
ಸ7ಲt ಸ7ಲt 'Qಯನತು 
ೊರ?ೆ aೊಡುವ sXತ ೇಕು.
sಮ, ಧೂಳ, <ರು?ಾR, <ಲು,
ಒ'Oಂ0ೊ^O ಹ<D ತುಂ<, 
ೊಳಪ& [ಾ, ಒಡಕು ತರುವ
Lಾಡ@ sXದ ಪ+ಾವರಣ ಂದ
ರೆ?ಾ; ಒಂದು ೆLೆh
sಂ 4ಂದ ನoೆಯೇಕು.

66

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಒಳ?ೆ ಅಂತ:ಪ&ರದ dಾ‚ನ, 
ೊರ?ೆ ಪಹ"ೆ aಾರdಾ‚ನ;
ಬಲದ ಗತುA, ಭಯವ4ತುA
ನುಸುಳವವನ .ತುA1ಟು9
fದಾ¨ತ 4ೕಡೇಕು;
ಬದು.ದವನು ಒಳ?ೆ ಬರI,
ಗಭGಗುX?ೆ ೆLೆh ಇಡI;
ಅದು ಅ€[ಾ4ಯ ಮಂ ರ,
ಅೆJ ಸುಖದ ಸಂಕರ.
fದಲ ೇರ ೊoೆತ ಂದ
aಾಲ ೆಲದ ಅವ& ತಂದು,
aಾರ, ಹುR, ಒಗರು Bೋ,
ಮBೆA ಉಪ&t sಯ aೊಟು9,
ಮೂಗು0ಾರ ಭದ sXದು 
ೇರ ಒಳ?ೆ ನoೆಸೇಕು;
sXತ 'ೕರುವವರ ೊರ?ೆ
40ಾG(ಣ@ ತoೆಯೇಕು,
ಮBೆA ಸ4ಹ ಬರ "ೆಂದು
ಇದC<ದC ಒ0ೆತ ಂದ
ಸೂಚ@ ಸಂlೆ ಪ lೆ 1ಟು9
ಎ0ೆಯೆQA ನoೆಯೇಕು.

67 

ಾವಾ

31. =ಾಂಡವ ವನ
4ನನು <ಟು9 4ನವ"ಾಲJ ಈ aಾಂಡವವನದIJ,
ತನತನದ;ಯI ಸುಡುವ aಾದ ಾಣೆಯI;
ಎಲJ dಾ7ಜGೆ?ಾ;, dಾ7ಭು@ದಯ ‰ೕಜೆ?ಾ;,
4ೕನI ೇR ಫಲ Bೆ?ೆವ ದುಷ9 ೊಂಚುಗಳ ತುಂಬ;
aೆಲವ& ೊರ?ೆ, ಹಲವ& ಒಳ?ೆ, ವk@ಹಗcಾಳದI ಕೂಡ 
ೆoೆ+ಾXಸುವ 5ಷ dಾ7ಥG ಭು© ಭು© ಎನುವIJ
ಶುದP?ಾR 4ೕಲJ, ಅಸªIತ ಆತOಗRಲJ,
dಾ7ತಂತ Œ xಾ"ಾಳBೆ 1ಲJ, 5ಷ ಕಲೆರaೆಗcೆಲJ;
4ಬGಂಧಗಳ aಾಡು, 5|ಾ4ಲಗಳ Lಾಲ;
ಕWಾ-Iಗಳ Bೆ"ೆ ಟು9 4ೕ4IJ ಉ"ಾಡು,
4ೕೊಂn ಈ ಜನ"ಾTಯ ನಡು)ೆ,
ಎಡಬಲ)ಾಲ0ೆ ನಂ<aೆಯ ಬಲ 4ೕ4ರೇಕು;
ತ^Oದು"ಾ0ಾಗ aೈaಾಲು ಕn9 ದೂರ ಸಸುವ 0ಾೋಕರು,
ತಮO 0ಾಹaೆ ಪರರ ರಕA ಬಯುವವರು,
ಇವ"ೆಲJರ ಮxೆ@ 4ೕೊಂn aಾಲೂ 4ಲJೇಕು,
dಾ7ಥGವk@ಹದ ಮxೆ@ ೕವನ ರಥವೋXಸೇಕು,
ನು;z, ಒಳನು;z, ಗು ೇ  ರುಂಡ ೆಂoಾಡೇಕು,
aೊೆ?ೆ dಾ7ಥG ೆನ40ಾಗ dೋತು ಧ"ೆಗುರುಳೇಕು.
ಇ0ೊಂದು žೂೕ"ಾರಣ@, aಾಂಡವವನ,
5ಷ ಜಂತು ಾವ&ಗಳ ಹುತA, ಅಡಗುBಾಣ;
+ಾರ0ೋ ಹವ&, +ಾರ0ೋ ಅ;ಸtಷG,
ಹ?ೆ ಮೃತು@)ಾ; ಬರುವ ಸVಾGಸ, ರಣ"ೋಷ. 
ೇರುಗRRಯುವIJ, ಕಲುJ ಬಂoೆಗಳ ಾಸು,
ಬಂoೆಗಳೊoೆದIJ 4dಾ!ರ ಒಣ ಮರRನ 5dಾAರ;
0ಾ ಬಳIaೆ ಸs, ಅoೆತoೆಗಳ ಬ?ೆದು ;ದು,
ಅಸಂಖ@ ೕವ"ಾTಯ ನಡು)ೆ ೕವಂತ5ರಲು, 
ಾ+ಾaೆ ಹವ& ಾ0ೆ 4ೕ;ಸಲು,
4ೕಾಸ"ೆ ಹುಡು. 4ೕೆ ದೂರ ನoೆಯೇಕು;
ಎcೆತ dೆcೆತದ ಮxೆ@ ಝಝGತ)ಾ;

68

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಗ ಹ ಪ VಾತಗಳಲJಡ; ೋಗು)ೆ 4ೕನು;
ಮುಂ0ೆ aೇಂದ , ಪ„ಗRಲJ, ಗ ಹ ಉಪಗ ಹಗRಲJ,
ಬ"ೆ ಾರ, ಮಣಾರದ ೕವಚವ ?ಾತ ;
4ನ ಪಥದI 4ೕನು Qರುಗೇಕು,
ಋತುಚಕ ಉರುcಾಟ ಸsಸೇಕು,
sತsತಗಳ sೕ ಶ.A 7ಗು_ಸೇಕು,
ತನIJ ೇರೂ ಅಂತರಂಗ ೆcೆಸೇಕು;
4ೕನು 4ೕಾದ"ೆ 4ನದು ಈ žೂೕರರಣ@, aಾಂಡವವನ,
ಎಲJರು 4ನವರು, 44ಷ94ಷ9ದ dೇವಕರು,
ಅಂ0ೆ 4ೕನLೇಯ, ಅಗ ಜ, ೋಕವಂದ@.
4ನ ದ9: ೆಟ9;ರI, 4ನ ನoೆ ಟ95ರI,
ಗುಡr ಕ_)ೆ ಏ ಇRದು 0ಾ ಮುಂ0ೆ ನoೆಯI,
ಎಡಬಲ ^ೕೆ aೆಳ?ೆ ಎಂಬ NಂBೆ ಮ"ೆತ"ೆೆ
4ನ ಬಲ, 4ನ ಫಲ, 4ನತನ.3ಲJ ಎWೆ.
ತನತನ0ೊಳ?ೆ ಾದು 
ೕವನವ& ಹರದ /ಣ
aೇಳವ&ದು ಸಂ;ೕತ, ಆತO žೂೕಷ;
ಆತO aೊಳIನ ಒಳ?ೆ ಹವ
ತನತನದ ಶು Q
ಎಲJ ಸಂ;ೕತದ ಮೂಲ,
ಬದುಕು ಜಂLಾಟದ ಮೂಲ,
Lಾಲ0ೊಳ?ೆ ^ೖ ೆIJ ಬದುಕೇಕು, 
sಕs ರಸವನನುಭ5ಸೇಕು;
ಎಲJ"ೊಳ?ೊಂ0ಾ;, ಎಲJಂದ ೊರBಾ;,
ಎಡಬಲ)ಾಲ0ೆ 4ಂತು, ಆಸ"ೆಯ 'ೕ
ಎ0ೆiQA ನoೆವ&0ೆ ೕವನದ 0ಾ.

69 

ಾವಾ

32. ಪGಕೃ
0ೇವೋಕ ಧ"ೆ;Rದು 4ಂತ ಇದು dೊಗdೊ,
ಕನdೊ, ೆನdೊ ಇದು ಸತ@ೋಕದ ೆಳaೊ,
ಏನು sತ'ತ ೆಡಗು, ಪ ಕೃQಯ ರಮ@ ೆಲುವ&!
ಕಣOನ ಹೃದಯ ತುಂಬುವ ಒನಪ& )ೈ+ಾರ;
ಎIJ ೋXದರIJ ಪ ಕೃQ ^ೖತುಂ< 4ಂತು
ಉಬುDತ;zನ ಮxೆ@, ;ಡಮರ ಸಂ ಯ ಒಳ?ೆ,
4ೕನೆಗಳ ^ೕೆ, ಗುಡr fೕಡ ಕ_)ೆಯ ನಡು)ೆ
4ೕಲ ಹಸುರನು ಹ<D, ಮಂದ [ಾರುತ QೕX
ಕು_ದು ಾಡುವ fೕX, ಮನ ತಟು9QA0ೆ ೋX.
ಭೂ'+ಾaಾಶದ ನಡು)ೆ ೆಳ.ೇ_ಯ ಹಬD,
ದೂರ ಗಂತದ ತುಂಬ ಶುಭ fೕಡದ ನೃತ@
+ಾವ ಕಲtೆ Lಾಡು sXದು aೊಡುQA0ೆ ರೂಪ!
ಕ_-?ೆಟುಕದ ದೂರ ಹ.3 NIbI ಾಡು,
ಮನಸು ತುಂಬು)ಾಾJದ, ಮಣು- )ಾಸೆ dಾ7ದ,
ಇದು ಪ ಕೃQ‰, ಪ ಕೃQಯ ಸ7ರೂಪ ದಶGನŠ,
ಕಣು- <ಟ9ೆJಲJ ಏ4ದು fೕಹಕ [ಾಟ! 
ಾನು ಪ ಕೃQ ೆdೆದು, dೌಂದಯGದನುಭವ)ಾ;
ಆನಂದ ೊcೆಯI ಮುಳ; ಕರ;ದುದರ ೆನಪ&. 
ಾ4ೕ ೆಲುವI ೆdೆದು, ಾೆ ಪ ಕೃQ+ಾ;
ಹೃದಯ ಹಂದರ ಾoಾ;, 5ಶ7ದಶGನ ಕಂoೆ, 
ಾೆಂಬ Nಪtನು ಒoೆದು, wೆ wೆಗಳ ತ<D sXದು
ತ0ಾ@ತO ಾವ ಾನು 4ಸಗG0ಾ"ಾಧಕಾ0ೆ; 
ಾoಾ0ೆ, ಬಣ-, ಸ5dಾ7ದ, 4ಸಗG ಸಂ;ೕತ)ಾ0ೆ,
ಹ.3 fೕಡ ಮರ;ಡ)ಾ;, ;ಡದ ^ೕಲಣ ಹೂ)ಾ;, 
ೊcೆಯ ^ೕIನೆ+ಾ; ಸೂಯGೆcೆಯ ೊಳVಾ;
ಕಣು- ಮುNY ಒಳ?ೆಲJ <NY, ಅಂತ"ಾತO Bೆ"ೆ …ೆ9,
ಆನಂದ ಾವ0ೊಡೊಂ0ಾ; 4ಸಗG ಸತ@ ಕಂoೆ.

70

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

33. ಮHೆಯು ಬಂ1+ೆ
ಮcೆಯು ಬಂ 0ೆ, ಭೂ' ತ_ 0ೆ,
ಹಸುರು ಹ<D0ೆ, ೆಲುವ& Nಗು0ೆ,
ಏೊ QRಯದ ಹುರುಪ& ಪಸ
ಭೂ' Bಾ◌ುಯ ಮXಲು, ^ೖಯI 
ೊಸತು ೕವನ ಹ<D 4ಂQ0ೆ,
ಹಷG ಪ&ಳಕದ ೊನಲು ಹ 0ೆ.
ಮಣು- ಕಣದI sತದ )ಾಸೆ,
?ಾR ^ೖಯI ಕನಸು ಕಂಪೆ,
ಭೂ' Bೊn9ಲು ತೂ; Lೋಗುಳ 
ಾX ತಂ 0ೆ ತೃಪA ನಂದನ. 
ೆಲವ& 'ಂ 0ೆ, ಗಗನ ತುಂ<0ೆ,
?ಾR ಮcೆಯI ಭೂ' ನಗುQ0ೆ,
'ಂಚು ಗುಡು;ನ ಅಟ9ಾಸaೆ,
0ೈತ@ ಮರಗಳ ನೃತ@0ಾಟaೆ
ಮcೆಯ ರಭಸವ& xಾn ಾX0ೆ,
4ಸಗG ^ೖಯ <NY Bೋ0ೆ.
ಏನು ರಭಸŠ, "ೌದ ರೂಪŠ,
ಭೂ' Bಾ◌ುಯ ಮು4ಸು ನಟೆ‰,
ಮcೆಯ BಾಂಡವದIJ ೆಲು50ೆ,
ತುಂ< ಹರಸುವ b ೕQ ಒಲ50ೆ.
ಮcೆಯ ಪ&ಳಕ ನIವ ಾಡI,
ಕಣು- ಅಯದ ಬಣ- ಹರX0ೆ,
.5?ೆ aೇಳದ ಾದ ತುಂ<0ೆ; 
ಾXಾತOವ& ಜಡBೆ ಬಂಧನ
'ೕ ^ೕಲaೆ ಹ<D ತಂ 0ೆ
ಮcೆಯ LೊBೆಯI wಾಂQ ಸಂಪದ.
ಕು3 ಕ3I ಮcೆಯ ಅಬDರ,

71 

ಾವಾ
fೕಡ ಹರಡುವ ?ಾR ೊಪtರ
40ೆ aೆಡ50ೆ, ಹುರುಪ& ತಂ 0ೆ, 
ೕವ ೕವನ ೆಸು?ೆ [ಾX0ೆ.
ಮcೆಯ ೋಕದ Bೇವ?ಾRಯ
sತದ ಸtಷGŠ, ಸ7ಗG ಸುಖವ&,
ಗೂಢ ಕಲtೆ ತರುವ ಪ ಕೃQ
ಒ0ೆC ^ೖಯI 4ಂತ ಭಂ;‰,
ಆತO ಪ ಕೃQ ರತನ dಾ„
ಚRಯ ^ೖಯಲು <ಯ ತಂ 0ೆ.

72

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

34. Iರವ?ೆ
ಗದCಲದ ^ರವ_?ೆ dಾಗುQA0ೆ 0ಾಯುದC,
aೇRರಣ-, .5ಗಚುYವ aೊಂಬು ಕಹcೆ oೋಲು ಶಬC.
dಾಲುಗಳ ಮುದು, ಸರ ಗಳ Bೊ"ೆದು,
ಜನLಾBೆ ನುಗುzQA0ೆ ಮುಂ0ೆ, sಂ0ೆ,
ಕು_ತಗಳ, ಪ…ಾ. ಮBಾಪ&ಗಳ Xದು
ತಂ )ೆ ಹುಚುY ಗದCಲ aೋಾಹಲ ಸುತA. 
ೇತಗಳ ಮುಂ0ೆ, ಜನ ಮಂ0ೆ ಅವರ sಂ0ೆ,
ಕಣು- ಮುNY ನoೆಯುQA)ೆ ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ,
ಮನಸು dೆcೆದತA, aಾಲು ಎcೆದತA,
^ರವ_?ೆ dಾಗುQA0ೆ, ಗು, 0ಾ, ಬು C ಬ ;ಟು9.
ಎಡಬಲ, 0ಾ ೕ^ಗಳ ಪ)ೆi ಇಲJ,
ಏರುತಗುz, ಸಮತಟು9, ತoೆಗಳ ?ೊಡ)ೆ ೇ.ಲJ,
ನೂರರI ಒಂ0ಾ;, aೋಾಹಲದಲJಡ;
ನoೆವವರ ಸಂBೆ ಈ 4ಜGನ ಜನ ಕಂBೆ. 
ೋದಷು9 ಮು;ಯದ 0ಾ ಮುಂ0ೆ,
ಆದರೂ ದ_ಯ0ೆ aಾಲೆcೆದು, ಎcೆದು,
ನoೆವ ಹುರುbನ 5ಸOಯ5ೕ ^ರವ_?ೆ,
ಇದು ವ@.A ಪ ¬ಗQೕತ ಗುಂಪ& ಪ lೆ.
+ಾ.ೕ ^ರವ_?ೆ, +ಾವ ಮಸಣaೆ ಪಯಣ,
ಎದುಂದ aೊೆಯವ"ೆ?ೆ ಅIJ QRದವಲJ; 
ೊರಟ ಗದCಲದIJ ಎಲJ"ೊಡೊಂ0ಾ;,
ತನನಡ; ಮ"ೆತು ನoೆಯುವ&ದು ಈ ಪಯಣ.
oೋಲುಗಳ Bಾಳ, aೊಂಬು ಕಹcೆಗಳ ^ೕಳ,
LೊBೆ?ೆ aಾಲ ತೂಕದ aಾಲುಗಳ ೆLೆh,
ಕcೆದುದನು sಂ .3 ನoೆಸುತA0ೆ ಮುಂ0ೆ,
aಾಲು ದ_ಯುವವ"ೆ?ೆ, ಹೃದಯ ಒoೆಯುವವ"ೆ?ೆ.

73 

ಾವಾ

35. ೆರಳ&
ಓ ೆರcೆ, ಾೆIJ ೋಗI, 4ೕನು 
ೆಂಬQA sಂ0ೆ sಂ0ೆ ಬರುವ&ದು +ಾaೆ? 
ಾೆIJ ತರುಗI, +ಾವ ೆ ಹತAI, 4ೕನು 
ೆಂೆಡ0ೆ ಪಹ"ೆ aೊಡುವ&ದು +ಾaೆ?
ಇ0ಾವ ಅೇದ@ ಅನುಬಂಧದ aೊಂX‰,
ಇ0ಾವ ಅ?ೋಚರ ಅನು"ಾಗದ .ಂX‰,
sಂ0ೆ ಬಂದ"ೆ sಂ0ೆ, ಮುಂ0ೆ ೋದ"ೆ ಮುಂ0ೆ,
ನೊಡೆ +ಾ.ೕ 4ನ dೇಹ ಸಂಬಂಧ?
ಆತOಕ3ಂnದ ಕಮG ಬಂಧನŠ 4ೕನು? 
ಾವ0ೊತAಡ0ೊಡ4ರುವ ಅನುಭವದ ಾ?ೆ,
ಚಂದ ಮನ ೆಂ<ಡದ ವೃ P/ಯದ ಾ?ೆ
4ೕೇaೆ ನನಗಂn 4ನ Bೋಸು)ೆ sೕ?ೆ?
4ೕನು ನನ ಪ Q<ಂಬ, ಋWಾನುಬಂಧ,
ನಾತO ಸಂ?ಾQ, ೕವನOರಣ LೊBೆ?ಾQ,
5„ಯ <I?ೆ ^ೖ‰Xr 4ಂತ ನ4ಂದ
^ೖ ಮೂXದವಳ, ನನ 0ಾ ನoೆಯುವವಳ.
ನೊಳ;ನ ?ೊಂದಲದ ಸAಬP Nತ 4ೕನು, 
ೕವ ಹಂದರದ ೆಳ.ನ ಪ Q"ೋಧ 4ೕನು,
ಧನಧು ವದ ಋಣಧು ವ, ಪಪkಣGBೆ 4ೕನು,
ನನ‚ತ7ದ ನಶ7ರ ರೂಪ 4ೕನು.
ಉಧ ಮುಖ ಪಯಣದ ದ_5ನ ಸಂLೆಯI
ಉದCೆ ೆcೆದು, 40ೆ , sತ ಸಮBೋಲನ ತರುವ
ಓ ೆರcೆ, 4ೕೆನ ಸಮಗ Bೆಯ Nತ ,
ನಾತOದ aೇವಲ ರೂಪ, ನಾಂತಯGದ ೕಪ.

74

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

36. ಆKೆ 
ೋX0ೆಲJ ೇಕು ನಮO ಆwೆಬುರುಕು ಮನ!?ೆ,
ದೂರದIJ ಕಂಡದನು ಸ'ೕಪ ತಂದು ೋಡೇಕು,
ಕ_-ೆದುರು <ದುCದನು aೈಯ ಾN ತಬDೇಕು,
sಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ೋX ೋX, sಂ sಂ sVೆt [ಾX
ಮನಾwೆ ತ_ಸೇಕು, ಮBೆA ಮುಂ0ೆ ೋಡೇಕು;
?ಾRiೕ_iೕaೊಂಡು, fೕಡಗಳನು ಸುQAaೊಂಡು
ಧು ವBಾ"ೆಯನು 'ೕ ಗಗನದಂಚು ಮುಟ9ೇಕು
ಎಂಬ 'ಥ@ ಗುಯ4ಟು9 ಾiೕ aೆಳ?ೆ <ದುC!
ಕು3 aೆಟ9 ಮನಸುiಷು9, ಒoೆದು ೋದ ಹೃದಯ)ೆಷು9!
ಆwೆಬುರುಕು ಮನಸು ತಳವ& aಾಣವಂತ 4<ಡ <ರುಕು, 
ಾ.0ೆಲJ sೕaೊಂಡು ಮBೆA ಮBೆA ಾ1 <ಟು9, 
ೇX aಾX bೕoೆ aೊಡುವ ೊ…ೆ9ಾಕ ಬಡತನ; 
ೆಳಕೆಂದು aಾಣದಂತ VಾBಾಳ0ಾಳ ಆwೆ ಮನಸು,
ಇRಯುವಷು9 ಅಗಲ .ದು, ಪಕ3ಗR?ೆ ?ೋoೆ, ಬXತ,
aಾI.3ದIJ Lಾ <ಡುವ ಒ0ೆC VಾN ^ೕೆ­;
^ೕೇ ೊರ ಬರುವ&0ೊಂದು ಬ"ೆ ‘ಳS ಕನಸು ಮBೆA,
Bಾಮಸದ ೇರು Lಾಲ ಸುQA ಸುQA sX ಟ9 ಕoೆ,
^ೖಯ ಾರ ೊ"ೆಯ 0ಾn fೕ/ ಮBೆA ೇ?ೆ dಾಧ@? 
ಾಲು .ೕರು, s 4ೕರು, ಉಪ&t 4ೕರು, aೊೆ?ೆ aೆಸರು,
ಏರುವಂತ ಾ+ಾaೆ?ೆ Bಾರತಮ@ lಾನ5ಲJ;
ಅಂದಚಂದ, ಒಲವ& ೆಲವ&, ಅವರು ಇವರು ೇದ5ಲJ,
ತೃbA ಅತೃbA, ೇಕು ೇಡ, ಾ@ಯಾ@ಯ 5„ಗRಲJ;
ಕಂಡದCನು sXಯೇಕು, sXದುದನನುಭ5ಸೇಕು;
ಆwೆ ಬುರುಕು ಸುಳbೊಳ?ೆ ಸುQA ತೆ Qರು;0ಾಗ
ರುNಯು ೇಡ, ಶುNಯು ೇಡ, ಅಾ@ಸ ಬಲ ಬಯ sXದು
"ೊೆY aೊೆY‰ಳ?ೆ ಮುಳ;, ೊಲಸು aೆಸರು ^QAaೊಂಡು
<ೕಭತ! ಾಳ ನರಕ0ೆoೆ?ೆ ನoೆ aೊೆಯ aಾಣೇಕು.

75 

ಾವಾ

37. ?ೋ$ೆ
VಾBಾಳ ಎದುC ಆaಾಶದ aೊೆ?ೆ,
ಗಂತ ೊರಟು ಗಂತದವ"ೆ?ೆ
ಇ0ಾವ ?ೋoೆ ತೆiQA0ೆ sೕ?ೆ?
ಆ ಬ ◌ು◌ಂದ ಈ ಬ ನಡು)ೆ
+ಾ.ೕ 0ೈತ@ ?ೋoೆಯ ?ೊಡ)ೆ?
ಕುದು"ೆಯೇದ 5ೕರ ಸರ0ಾರ 
ಾ?ಾೋಟ ಸ)ಾಯ ತಂದು,
?ೋoೆಯ ಕಂಡು, aೈಾಗ0ೆ 4ಂತು,
ಲ?ಾಮೆcೆದು, ಕುದು"ೆಯ ತoೆದು, 
ೆನನು Qರು; sೆoೆಯುವನು. 
ಾ"ಾಟ, ೋ"ಾಟ, ೊoೆ0ಾಟವ& ಇIJ,
ಕಣು- <ೕಳವವ"ೆ?ೆ ಬ"ೆ ಬಂಜರು ಅIJ,
ಅಂತರ)ಾದ"ೊ ?ೋoೆಯ ಅಗಲ,
ವ@Bಾ@ಸದ ಕಂದರ, ಹುಟು9-dಾ5ನ ಅಗಲ,
?ಾRಯು <ೕಸದು ಅQAಂ ತA.
ದೃ™šಯು ಏರದು ಆ ?ೋoೆಯ ಎತAರ,
[ಾತು ಾರದು ?ೋoೆಯ ಾದು;
ಇIJದು ಇIJ, ಅIJದು ಅIJ,
ನಡುವI ೇ ಸಾಗದ €QA
ತಂ 0ೆ ೋವ&, ಅಪಜಯ €ೕQ.
ಅWೆಕn9ನ ಆೆ ಒಣ ಮರುಭೂ',
ಅWೆಕn9ನ ಈೆ ಪ )ಾಹದ Lೋರು,
ಅWೆಕಟ9ನು ಒoೆದು ಹಯದು 4ೕರು,
+ಾ.ೕ ಪಂಜರ, ಕೃQ ಮ ಕಟು9?
4ಸಗGದ ೇರaೆ ಚIಸದು +ಾaೆ?
ಗI<I ಗX<X <ರು?ಾRಯI
[ಾQನ ಹ.3 ೊರ ಬಂ0ಾಗ,
ಪ&ಚYವ& ಹದು ೆಲಕು3ದುರುವ&ದು;

76

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಕ"ಾವR Bೊ"ೆಯುವ ?ಾRಯ Bೇವ
ಬಯಲI 4ಬGಲ)ಾಗುವ ೕQ
?ೋoೆಯ 0ಾಟುವ ಾವ ಪ‚Q.
ಒಳ;ನ ಉರು ೊರಬಂ0ಾಗ
ಅಂತಯGದ < ೊರ ಹಬDೆ ೇಕು,
ಗದCಲ, ದುಗುಡದ ಗಂಟಲು 0ಾn
ಸ7ರ ಸಂlೆಯನು ಅ”ೈGಸೆ ೇಕು;
ಅಸAವ@ಸA 5ಾರದ dಾ5ರ ಓಟ
ಪಂ.Aಯ sXದು, TಸAನು Bೋ,
?ೋoೆಯ ಾ, ಓಘವ Bೋ,
ತನನು <X <X <ಚYೆ ೇಕು;
+ಾ.ೕ ಅಡತoೆ, €ೕQಯ ?ೋoೆ?
sಂ0ೆaೆ ಎcೆದು ತoೆವ&ದು ನX?ೆ?
ಯುaಾAಯುಕA 5)ೇಕದ ಓಟ, 
ಂಹದ ಘಜGೆ, Xಮ Cನ dೊtಟ;
b ೕQ 5wಾ7ಸದ, ಹೃದಯದ ಬXತ
^ೖ ಸವರುವ sತದ 5ನಮ ಕXತ;
ಒಂ0ೊಂದನು 'ಂN, ತoೆಯನು ;ದು,
ಅIJಂ ತA, ಇIJಂದತA
[ಾQನ ೆನI ಾರುವ ಛಲವ&
ಒಳ;ನ ೊರ;ನ ಸಮಗ ೆಲುವ&;
ಕ_-?ೆ aಾಣದ 0ೈತ@ ?ೋoೆಯ aೆಡ5
ಕn9 dೇತು)ೆ ಒಳ?ೆ ೊರ?ೆ.

77 

ಾವಾ

38. ಕLಯುಗ
ಕIಯುಗ5ದು ೋ"ಾಟದ ಯುಗವ&,
ಎದುC <0ೆCದುC ಈLಾಡುವ ಯುಗವ&;
ಸಮು0ಾಯದ ಮxೆ@ ತೆಯನು ಮ"ೆ
ಸಸಮಯaೆ aಾದು, ಅವ[ಾನವೊರ
ಭುಜಗಳ ದ<D, sಂದaೆ ಸ 
ೇ?ಾದರು ಮುಂದaೆ ನುಸುಳವ aಾಲ.
"ಾXಯ ಒಳ;ನ ಹುಳಗಳ ಎಲJ,
Tೕತಲ ^ೖ, ಎಲು<ಲJದ ಮು0ೆC,
ದಬುDವ ಗುಂXಯ ಯಂತ ದ ಚಲೆಯ,
<ಲI ಮುರುಟುವ ದುಬುG Cಗಳ.
Bಾಮಸ, ಸತ7, 4ೕರು, ರಕA, ಮರಳ, ಉಪ&t, ಒಂ0ೆ ಇIJ
xೈಯG xಾಷ9ŒG, b ೕQ fೕಸ, ೆಳಕು ಸಂLೆ ಎಲJ ಒಂ0ೆ,
ಮು9ಯ ತುಂಬ ಾಚುವ ಸಂNನ ಅಂQಮ 5ಜಯದ ಈ aಾಲದIJ
ಎಲJ ಮ"ೆತು, ಮುಂದaೆ ನುಸುR, ^ೕಾಡುವವನು ಾR+ಾನು,
ತೂಕ)ೆಂದು ಅಡಗುವವನು, ಭೂ'ಯ ಒಳ?ೆ ಹುದುಗುವ aಾಲ,
ಎದುC <ದುC ಏರುವ ಹಠವ& ಗದುC?ೆಯನು ಏರುವ aಾಲ.
ಕIaಾಲದIJಲJ ಾವೆ, Nಂತೆ,
aಾIಟ90ೆ ಚಲೆ, ಕ_-ಟ90ೆ ಕಲtೆ, 
ೕವದ ಾರ ಬಂದು0ೆ ೕವನ,
ಬದು.ದುದು ಬದುಕು, ಉ"ಾಟ)ೆ ೕವನ.
fಂಡು ಅಲ;ನ ಕQAಯ ವರdೆಯ Bೋರುವ
ಕದನದ ಭೂ' ಈ ಕIaಾಲ; 
ೋ"ಾಟದ ಬಯaೆ, ಗು1ಲJದ ೊoೆತ,
Vೆಟು9 ತbtಸೆಂದು ಾಕುವ ಪಟು9,
Qಂದ"ೆ ೊoೆತ, ಧೂಳ Qನುತ <ದುC,
ಮರುವರdೆ?ೆ Bೊಡಗುವ ಮನನ aೆ"ೆತ.
ಕIಯುಗವಲJ, ಕIಗಳ aಾಲ,

78

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ರಂಗದಂಚI 4ಂತು, ತಪ&t ೆLೆh?ೆ aಾದು,
ಒಳ ೆLೆhಯ4ಡುವ ಸಂNನ aಾಲ,
ಟ9ರ ವಂN ^ೕೇಳವ aಾಲ.

79 

ಾವಾ

39. ಸಂಬಂಧಗಳ&
ಸಂಬಂಧಗಳ aೊಂX ೆcೆಯುQA0ೆ ಉದC,
4ನ ಹೃದಯ ಕುಲು^1ಂದ;
ಅ;z™šaೆಯ ಕು ಪ ತ_ಯುQ0ೆ
4ನ aೊಂX <NYaೊಂಡು; 
ಾವ0ೊತAಡದ <ರು?ಾR ತಂ?ಾR+ಾ;
ಈಗ aಾವ& ಏರುವ& ಲJ, 
ೆವರು ^ೖ ಬದು ೊರಬರುವ& ಲJ,
TವBಾಂಡವ ಮು;ದು, ನoೆ 0ೆ dೌಮ@ ಭರತ ಾಟ@;
sಂ0ೆ Qರು;0ಾಗ ತುತA ತು ಯI 4ೕನು 
ಾವ ಪ )ಾಹವೆ<Dಸು)ೆ ಇನೂ,
ಕರ; ಇಬD4 ಮಂಜು,
ಮೂXಸು)ೆ sತದ aಾಮನ <ಲುJ;
ಇIJ ೆಲ ನಡು;ಸುವ ಭೂ ಕಂಪನ5ಲJ,
ಹೃದಯ sಂಡುವ ಕಂಬ4 ಇಲJ,
ಕಣು- ಕುಕು3ವ, ಸುಡುವ ಶುಭ <ಳbನ <ಲೂ ಇಲJ,
ಬ"ೆ ಬಣ-ಗಳ ೋಕ, 
ೆಳಕು 5ೆೕದನದ ಸುಂದರ ೋಕ,
aಾಲೌಕn9ನ ೊರ 4ಂತ 5ಹಂಗಮ ೋಟ;
ಇIJ ಕಲುJಮುಳSಗRಲJ,
dೋದ sತ ಕನಸುಗಳ [ಾತ , 
ೆಲದI ಹೂತ ೇರುಗಳ ^ೕIನ ಹೂ ಹಣು-ಗಳ ರೂಪ.
4ನ bಸು [ಾತು aಾಲaಾಳ ಎದುC
sತ ಸಮTೕBೋಷ- <ಚುYತA0ೆ ಗಂಟು;
ಇದು ಬ"ೆ ಪ Qಫಲನ,
ಕನX‰ಳ;ನ ನಂಟು,
^ೕಳ5ಲJದ ಸಂ;ೕತ,
ಸರಸ aಾಣದ dಾsತ@,
ಹೃದಯ €QAಯ ^ೕೆ ಅ"ೆ ಮನನ fೕLಾಟ,
ಹೃದಯ ತಟು9ವ& ಲJ, 
ಾ)ಾ¨ತ ೆಳಕುಗRಲJ.

80

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಸೂಯG ಚಂ ರ"ೆಂದೂ ಸ[ಾನ"ಾಗುವ&ದುಂ…ೆ?
ಸೂಯGನಡ;ರು)ಾಗ ಚಂದ ಮನ0ೆ Vಾರುಪತ@,
sಂ ನದು sಂ0ೆ, ಬ"ೆ ೆನಪ&, ಇಂ ನ0ೆ ಸತ@,
sಂ ನದನು sೕ, ಕn9, aೊಡೇಕು ಮುಂ0ೆ;
ಇದು aಾಲ ಸಮಗ Bೆ ಸೂತ ,
5ಶ7 [ಾನವ ಮಂತ ; 
ಾವ dೇತು^ಂದ aಾಲತಟಗಳ <;ದು 
ಾcೆಗಳ ಕn9, ೕವ0ೊರBೆಯು.3ಸೇಕು;
ಸಂಬಂಧಗಳ aೊಂXಯI ನವರತ ಪದಕ 4ೕನು,
ಸ0ಾ ಮ"ೆಯI 4ಂತು
ಈ ೋ"ಾಟ ೋಡುQAರು)ೆ ಏನು?

81 

ಾವಾ

40. Mೕವನ
ಇIJಂದ ಅIJವ"ೆ?ೆ, ಆೆ ಏನು QRದು ಲJ,
ಏೋ ಒಂದು ?ಾR ಗತ,
4ೕನIJ Bೆ"ೆಯ f"ೆತ,
ಎIJಂದ ಬಂದು ಎIJ?ೆಂದು ೇಳವವರು ಎಲೂJ ಇಲJ;
ಇ0ೊಂದು ಕುರುಡು ಮೂಕ LಾBೆ ,
ಕತAಲIJ ೕಗುಡುವ ಾ)ೆಲJIJ 'ಣುಕು ಹುಳ. 
ೕವ ;ದು ^ೕೇಳ)ಾಗ,
"ಾಗ, ೆಲುವ&, ಮcೆ <ಲುJ ಆ; 
ಾೆಂಬ /_ಕ ?ಾRಗುcೆS
^ೕೆದುC ಬರುವ&0ೆ ೕವನ;
ಪ lೆiಂಬ ೆಳ.4ಂದ ಾವ)ೆಂಬ ಬಣ- ಹ<D
ಮೂಡುವ&0ೆ ೕವನ.
ಕತAಲIJ ೆಳಕು ಮೂX, 
ೆಳಕು ಕತAಲನು ಕೂX
ಮೂಡುವ&ದು ೇತನ;
"ಾಗ, 0ೆ7ೕಶ, ಾವ ಹುn9, 
ಾವ ೕವವನು ಕn9
ಮೂXಸುವ&ದು ೕವನ.
5ಕಸನದ ಸAಬP Nತ ,
ಬ ಾOಂಡದ ಸೂ‚ಲ <ೕಜ,
aಾಲ ೆಲದ ಕೂಟ ಆಟ; 
ಾವ, ೆಲುವ&, ಪ lೆ, ಒಲವ&, dೆ‚ŒಯG, 5wಾ7ಸ . iಯು
<ೕಜ, ವೃ/, ಹೂವ&, ಫಲವ&, ಸತ@, 'ಥ@ Iೕೆಯು;
dೇ <X sXಯುವ ಕಮG ರಣರಂಗವ&.
ಉದು ೆಳಕು ಹಬುDವಂತ T ೕ ೕಪ ೕವನ,
ಇದು ಸುಪAಶ.A ಉ Cೕbಸುವ ವ@ ನಮ ೇತನ,
5lಾನ)ೆಂಬ ಕಟಕ…ೆ?ೆ 'ೕ 4ಂತ 4ಣGಯ,
ಒಳ;4ಂದ ಅಯುವಂತ ಾವಪkಣG ಪ lೆಯು,

82

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಗಂnೊಳ;ನ ಗಂnನIJ 4ಂತ ಮುಕA0ಾ7ರವ&,
ಮೂಕ ?ಾನ ೕವನ, ರುದ Bಾಂಡವ ನೃತ@ವ&.

83 

ಾವಾ

41. ಸಖಾವ
ಹು_-^ಯ ಚಂದ ಮನು ಮೂಡಲI ಬಂ0ಾಗ
ಆwೆ ಕನನ ಭರತ ಧ"ೆ ಸಂಪJವನ?ೊಳವಂBೆ,
)ೈwಾಖದ ನಡುವIJ ಮcೆ xಾ"ಾaಾರ ಸು0ಾಗ
ತಂbನ ೊcೆಯI ಧ"ೆ ಸಂತೃbA ಪoೆಯುವಂBೆ,
4ೕನು ಬR ಬಂ0ಾಗ, ಎ0ೆ ಝೆJಂದು ಕು_ಯುವ&ದು,
ಆನಂದದ ಗುಂ;ನI ಾ ಸಂ;ೕತ)ಾಗು)ೆನು.
4ೕನು ಇIJಲ,J ಅIJಲ,J ಒಳ;ಲJ, ೊರ;ಲJ,
ನೊಳ?ೆ ^ೖ ಮ"ೆತು ನೊಡೆ ಇರು)ೆ;
ಏೊಂದು ಸುಖಾವ, dಾ4ಧ@ದ sತ ಾವ,
4ನ ನಗು ಮುಖದIJ ಎಂತಹ ಸುಖ ಮು0ೆ !
ಹುದು; ೋಡುವ 4ನ ಆ 4ೕಲ ತಪ74 ೇತ ,
ಅ"ೆ <ದ ತುn1ಂದ ಒಳ0ೊತAಡದ < ಉರು.
ಈ ೕವಂತ b ೕQಯI ^ೖ ಮನಸು ೆ"ೆBಾಗ,
ರಂಗುರಂ;ನ 5ಪJವBೆ Bಾcೆ ಮರ0ೆತAರ Bೆ"ೆ "ಾN
ಕನಸು ಕಲtೆ ತುಂಬ ಸುಖದ aಾಮನ <ಲJನು ಾN,
ಉರುಳರುR ಬಂ0ೆನ ೆಲ ಂದ ^ೕೆQA
4ೊಡೆ ನನನು BೇಾXತು ಆaಾಶದI,
^ೖ <iೕ ಸುಖಾವ ^ೕಲು.3 ಬಂತು.
^ೖ ^ೖ ತಗI0ಾಗ, ಮನಸು ಮನಸು ಅರR ಬಂತು,
ಪ&ಳಕ?ೊಂಡ ^ೖ ಮನಸIJ dೌಗಂಧದೆ ಹ<D,
ಸುಖ5ದು@ತುA ಸುR ನಮO ^ೖ ಮನಸು ಸುQA, 
ೆNYತು ಬಯaೆ, ಾ+ಾ0ೆವ& ಮBೆA, ಮBೆA,
ಮುNYರುವ ಕಣ-IJ 4ನ ನನ <ಟು9 ೇ"ೆ ಇಲJ,
ಇದು ನಮO ೋಕ, ಸುಖ [ಾದಕBೆಯ ಸ7ಗG.
ಓ [ಾಟ?ಾQ, 4ೕಾವ ಅಸ <ೕ,
4ನ ಕnಯ ಸುತA ಕn9 ನನ ಮುಗP?ೊR,
"ೇ|ೆOಯಂತ fೕಡ ^BೆAಯ ^ೕೆ
ನನ4ಟು9 ಾರು)ೆ‰ ೊಸ ೋಕದತA;

84

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ನನಗೂ ಆwೆ "ೆaೆ3 ಹುn9, 4ೕೆನ?ೆ ಅಂತ/)ಾ; 
ಾ 4ನ ಮೂೆ ಮೂೆ ಮುn9, ಸುBಾAX0ೆ.
4ಾಂತಯG ಂದ ಾವಣ@ Nಗು,
4ನ ೆಲುವ& 0ೇಹaಾಂQ‰ಡೆ ೆ"ೆತು,
ನಾಂತಯGದIJ ಮಾಪkರ)ಾ; 4ೕನು,
ಗುX dಾ ಹೃದಯ, ಮನಸು ಸ7ಚ5…ೆ9;
ನನ ಮರುಭೂ'ಯI, 4ನ ರೂಪ ಹ4ದು ಹ4ದು
ಸ5 Lೇನು ೊcೆ+ಾ; sಾವ ಹ<D0ೆ.

85 

ಾವಾ

42. ೆಲುವ;
ಅ0ಾವ /ಣ ನ LೊBೆ+ಾ0ೆŠ ಾವ&,
ಅ0ಾವ aಾಲಬಲ ಬR ತಂದŠ ನಮO,
ಹೃದಯ ಗಂ?ಾವತರಣŠ ಅದು, ಸಪA dಾಗರ ಸಂಕರŠ, 
ೊಸ ಾವ, ೊಸ ರೂಪ, ೊಸ ೋಕ ಉದ®5, 
ಾವ& ಹ.3ಗcಾ; ಗಗನ ತುಂಬ 5ಹದ ಾವ.
+ಾವ ದೂರ0ಾwೆಯ4ಟು9, ನನ ಬR ಬಂದು,
+ಾವ ೋ5ನ ಶಮನ ಬಯ dೇಹವ4…ೆ9?
ಕನdೊ, ೆನdೊ, ಎಂದಯ0ೆ ಕಲುJ ಮುಳSIJ 4ನ
ಎcೆ0ೊ+ಾCಗ 4ೕನು ತೆ+ಾ; ಬಂ0ೆ,
ಆwೆ dೇಹದ ಗುಂಗIJ ೋವ ಮ"ೆQ0ೆC.
4ನ ಕ_-ನ ೊಳಪ&, ಆ ೊಳbೊಳ;ನ ೋವ&, 
ೋ5ೊಳ;ನ dೇಹ, ಆwೆ, ಅಯಾಗದ ಬಯaೆ
ನೊಳ;ನ ೆಂ.?ೆ ಎWೆ- ಸು ದC ನದIJ
ತು¯ಾ4ನ ಸುRಯIJ ಹೃದಯ ಹಡಗು ಒoೆ0ಾಗ, 
ಾ ೋXದC 4ನ 4ವGಣG ಕಣು- ಕನdಾ; aಾಡುQ0ೆ. 
ೇದ ಾರವ ೊತುA, ಕ_-ೕರು xಾ"ೆಯೊQA
ಎತುA ಗತAನು Bೋ, 4ೕ ಬಂX ಮುಂ0ೆ ಎcೆ 0ೆC, 
ೆವರು dಾIನ ಮxೆ@ ರಕA aೋXಯ ೋX,
dೆರಗೊJರ 4ೕನು ಮುಗುಳಗು ಎdೆ 0ೆC,
4ೊಳ;ನ ಅಮೃತ ೆಲುವ 4ೕ ೊರ?ೆ ೆIJ0ೆC.

86

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

43. ಅ*ನ ಪN
4ೕೆಾJದರೂ ಇ CದC"ೆ ಇIJ ಬರೇ.ತುA,
ಓoೋX ಬಂದು, ೋವ& ನIವ& ಹಂಚೇ.ತುA;
ನನನು ಕಂಡು, ಕ_-ಾರQ ೆಳ;
4ಾತO ೆಳಕನು ಸುತA ೆಲJೇ.ತುA;
4ನ ದೂರ ಕಂಡು, ನನವcೆಂದು ಾನತು,
ಈ ಪ ಪಂಚದ ಮ"ೆತು, 4ನ sಂ0ೆ sಂ0ೆ ಬಂದು,
ನನ ಹೃದಯದ ತುಂಬ 4ನ ಆ"ಾ„ಸೇ.ತುA;
ಬQA0ಾತOaೆ 4ನ b ೕQಯಮೃತ ಹ, 
ೊಸ ೕವ, ೊಸ "ಾಗ Nಗು"ೊoೆಸೇ.ತುA.
4ೕೇaೆ ಬಂ ಲJ, 4ೕೆIJರು)ೆiಂಬ ಅ5ಲJ,
4ೕ ಬರೇaೆಂ ದC 0ಾ ಭಣಭಣ ಎನುQA0ೆ ಇIJ;
ಬರೇaೆಂದು ೋದವಳ 4ೕೆIJ 0ಾ ತbtರು)ೆ?
ಎIJ dೊರ; aೊರ; ಪಂಚಭೂತಗಳ dೇ0ೆ‰ ಎಂದು
ಅಳಕು ಭಯವ& ಒಳ?ೆ, QRಯದಂತ ೋವ&;
ಬರು)ೆೆಂಬ 4ನ ಛಲ, ನನ;ೕಗ ಉRದ ಬಲ,
4ನ b ೕQ, ಒಲವ&, ಛಲ ಎಂದೂ ಸುcಾSಗುವ&0ೆ ಇಲJ;
+ಾaೆ 4ೕನು ಬರುವ ಸಂlೆ +ಾವ .3ನಲೂJ ಇಲJ?
+ಾaೆ +ಾವ ಸುಖದ ಸುRಯು ನನೆಚYಸುQಲJ?
ನನ5ನ ಪ„ಯ ಸುತA ಸುQA ಸುQA ಹುಡು.ದ ಾನು,
4ನ 0ಾಯ ಉದC ಕಣು- ಪಹ"ೆಯ4ಟ9 ಾನು
4ನ ಸುR5ನ ೊರತು ೇ"ೆಲJ ಆಟ ಕಂoೆ;
4ೕೆIJದCರು sಂ0ೆ ಬರೇaಾ;ರುವ ೕವ,
4Tತ ಪಥವ Bೊ"ೆದು ಅಂತ/ದಂNನI 
ೆಳ.ೊಡೆ ಓX ನನ?ೆರ)ಾಗು)ೆ‰ ಏೋ?
ಶ¢ನ@Bೆಯ ೋವ&, ೋಡು ಹಬುDQ0ೆ ಸುತA,
ಗುತbt0ೆ ನನ ಬಳIದ ೕವ, ಕಪ&t ಕತAೆ ಕWೊ-ೕXದತA,
ಎೊJೕ 4ೕ4 CದC"ೆ ಅIJ, ೆಳಕು ಕುರುಹು ಇರುQತುA.
ನಮO ೇn?ೆ 4ೕನು ತಡ [ಾಡುವವಳಲJ,

87 

ಾವಾ
4ನವ& 4ೊRದC"ೆ ಈ ೕQ ಾರ ರುವವಳಲJ;
ಎೊJೕ ತbt0ೆ ಏೋ, 5ಶ7 ವ@ವdೆ‚ಯ ಮxೆ@,
aಾಯGaಾರಣದ aೊಂX ಕX 0ೆ ಎೊJೕ,
4xಾGರದ ನಡವRaೆ ಸXI0ೆ ಇಂದು;
4ೕ4ನು ಬರುವವಳಲJ, ಾನು aಾಯುವ&ದು ಸಲJ,
5(ಪA ಚಲೆಯ ಮxೆ@ ಾವ& ಕೂಡು)ೆ)ೆಂಬ
ದೂರ0ಾwೆಯ ೊತುA, ಎಲJ 5„ ^ೕIಟು9,
ಆತO Bೆ"ೆ ಟು9 ಾ 4ನ aಾಯು)ೆನು ಮುಂ0ೆಂದೂ.

88

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

44. =ಾಲಚಕG
0ಾ ಾವ& ನoೆದ ಾ?ೆ
ನಮO 0ಾ ಕೂX ಬರI,
ಮು;Iಾೆ ಕೂತು 4ೕನು 
ೊ…ೆ9 ಕn9, ೆವರು ಸು
aಾಲುಗಂಟು ಾರವನು 
ೆಗIನIJ ೇaೊಂಡು
<ದುCiದುC ೊ"ೆಯ aೆಳ?ೆ
ಎರಡು aಾಲೆcೆದುaೊಂಡು
ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ನoೆವ&ದನು
ಗಂತದಂNನIJ ಕಂಡು
aೈಾಗದವನಂBೆ ಾನು
ಕುಕ3 ಕೂರೇaೆ?
dಾಗರ 4ೕರ"ಾT
ಮxೆ@ ಒಂn ೕವದಂBೆ
ಕು3 ಮ"ೆತು ಕಂ?ಾಾ;
ನoೆವ ಒಂ0ೆ ಗು"ೆಯ4ಟು9
4ನ LೊBೆ dೇರುವ&0ೆಂದು
aಾಲು ೆಲ dೇದIJ
ಪ&ಟ9 ಪ&ಟ9 ೆLೆh1.3,
ನoೆಯುQAರು)ೆ ಾನು ೋಡು;
sಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ, ಎಡ ಬಲ,
ನನ?ೆ ಅದರ ಪರ^ಲJ, 
ೆLೆhಯೆJ ೆLೆh1ಡುವ
ಏಕBಾನ ಾ ಸುವ& ಲJ.
aಾಲಸ‚ಳದ ಸುಳbನIJ
<ದC ಾವ& ಬುಗಯಂBೆ
Qರು; Qರು; dೇರೇಕು;
ಮBೆA ೇಪGಡೆ ೇಕು;
ಈ ನಡು)ೆ ಸೂತ ಮ"ೆತ ಾವ&

89 

ಾವಾ
ತoೆರsತ ಚಲೆಯIJ
4ನ ನನ ಮ"ೆಯೇಕು;
ಮ"ೆಯೆಂ0ೆ ಚIಸೇಕು;
ಹೂವ& ಮಕರಂದದಂBೆ 
ಾವ& ನಮO ದೂರ0ಾwೆ
dಾಂಭವ@ ಭೃಂಗaಾ3; aಾದು
ಚಡಪXಸುವ0ೆ ಾಳ;
ರಂಗು, ಸಂ;ೕತ, dೌಗಂಧ, dಾ7ದ
ನಮO ಮxೆ@ ಎೊJ ಅಡ;
ಭೃಂಗ"ಾT ದೂರ ಾ
ನಮO4IJ ಮ"ೆ1Bೇaೆ?
ಎಷು9 ಯುಗಗRೕ 4ೕರಸBೆ ನಮ?ೆ?
ಎಷು9 ದೂರ ಬಂಧನದ ಓಟ?
ಮನಸು ಮನಸು ಅಮೂತG)ಾ;
ಎದುರು ಬದುರು ಕೂತ ನಮ?ೆ
aಾಲಚಕ ದ ೊ"ೆ10ೇaೆ?
dಾಂಭವ@ ಭೃಂಗದ ಚಡಪXaೆiೕaೆ? 
ಾ"ೆ, ಾವ& ಎಲJ 'ೕ,
ಮನಸು ಕಡಲ Bೆ"ೆಗcೇ
ನಮO ಒಂ0ೆ ೋಕದIJ
aಾಲ ಸ‚ಳದ ?ೋoೆ ಒoೆದು
ಸ7ಚಂದ)ಾ; ಾರುವ.

90

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

45. ೊಸ ವಷD
dಾ5ರ ಕs ಸs ೆನಪ&ಗಳ ರಸಗಂಟು,
ಹೂವ&, ಎಸಳ, ಮೂಳS, ಕRS, ದಂಟುಗಳ ನಂಟು
sತ5sತ ಸು)ಾಸೆ <ಟು9 LಾರುQA0ೆ ^ಲJ ^ಲJ,
ಚBೆ +ಾಗರದತA, ೆನbಾಳದ ಭೂತಗಭGದತA.
ಏರು Vೇರು, ೋವ& ನIವ&ಗಳ ಸಂaೋೆಯೆcೆದು
ಓಡುQA0ೆ ವಷG, ದೃ™š ಪಟಲ ಂದ ದೂರ ದೂರ,
aಾಲ ೊAಲು 0ಾn, ೆLೆh ಮುಂ .3ದ ಾ?ೆ,
aಾಲ ಕಂದರ, VಾBಾಳ <ಚುYQA0ೆ ಾ◌ುಯಗಲ.
ಹcೇ <ೕಜಗcೆ‡ oೆದು ೊಸ fಳaೆ‰oೆಯುವ&ವ&, 
ೊಸ Vೈರು, ೊಸ ಹರು, ೊಸ ಹೂವ& ಎದುರು sXದು;
ಸುQA ಸುQA ಚಕ , ಬರುತA0ೆ ೊಸ ವಷG, 
ೊಸ ಹುರುಪ&, ೈತನ@, ೊಸ ೕೆ ೊಸ ಹಷG.
ಹcೆಯದನು sೕ ಬರುತA0ೆ ೊಸaಾಲ, ೊಸ ಾವ, 
ೆಲ ಂದ ;ದು ದೂರದಸ7ಷ9 ಗಗನದತA,
ಸುಖ ಪ&ಳಕದ ೆೇ, ೊಸ ಆwೆಗಳ ೇ, 
ೆಲ <ಟು9 ^ೕೇರುQA0ೆ ೊಸ ವಷG. 
ೊಸ ವಷGದ NbtನI, ಅwೆ ಕನಸು ಮುತುAಗಳ,
ಏೇೋ <ೕಜಗಳ, dಾ5ರ ಹುಳ ಹುಪtXಗಳ;
ಒoೆದು ೋಡುವ ಾ;ಲJ, ಚಪt ೕ_Gಸುವ ಾ;ಲJ,
Nಪ&t Bೆ"ೆ0ಾಗ ಒಂ0ೊಂದು ೊರ Bೆವಳವ&ವ&.
ಇ0ೊಂದು ಮು;ಯದ ೕವನ ನ5ೕಕರಣ0ಾಟ, 
ೊಸ ೆLೆh, ೊAಲು, ೊಸರಂಗ, ೊಸ ಆಟ;
ಹcೆ ೆಕ3 ಮು; ಮBೆA ಾಭ ನಷ9 ಸ'ೕಕ,
ಮBೆA ಮBೆA °ೕ4.!ನಂBೆ ^ೕೇಳವ ಪರVಾಟ.

91 

ಾವಾ

46. ಾಜ=ಾರಗಳ&
"ಾಜaಾರ_ಗಳ ಇವರು,
ನಮO 4ಮOಾಳವ ಾಯಕರು;
ನ ೆಳ?ಾದ"ೆ < ಾಷಣ <;ದು
ಹಂ , ಕುಮಂ0ೆ, Bೋಳಗಳ ಛೂ <ಟು9 
ೊ…ೆ9 ೊ"ೆಯುವ ೊ…ೆ9ಾಕರು;
ಹRSಯIJ ೊ…ೆ9, XIJಯIJ aಾಲು,
ತೆ ಹೃದಯ ೋಡದ ±ೌಲು ಜನರು,
ನಮO 4ಮO 0ಾಳವಾX ಇವರು
ಚದುರಂಗ)ಾX, ೕವವR, ಉR
Lೇಬು ತುಂಬುವರು, ಅ„ಪತ@)ೇರುವರು.
"ಾಜaಾರ_ಗಳ ಇವರು,
ನಮO 4ಮOಾಳವ ಾಯಕರು; 
ಾ)ೆಲJ ಇವರ ದಡr ಪ&ಕ3…ೆ aಾಾಳಗಳ,
ಬಂ£ [ಾಡುವ, žೂೕಷWೆ ಕೂಗುವ Nೕಲಗಳ,
aಾ)ೇ, ?ೋaಾಕ, sಂ , sಂದುiಂದು,
ರಕAaೊಟು9, ಗ0ೆaೊಟು9, ತುಾಾರ [ಾX,
ಎQA, ೊತುA ಪ"ಾaೆಂದು Šೕಟನು aೊಟು9, 
ೆನು Q5ದ fೕX?ಾರರ ಪಟ9aೆ3 ತರುವ
ಮೂಕರು ಾವ&, ದಡr ೇX ಮೂಢ ಜನರು.
"ಾಜaಾರ_ಗಳ ಇವರು,
ನಮO 4ಮOಾಳವ ಾಯಕರು,
ಜನಾಯಕರು ಇವರು, ಗWೆ ಾಯಕರು,
Šೕಟು sೕರುವರು, 4ಮO ಹಕು3, ರಕA sೕರುವರು,
Bಾ)ಾದ"ೋ sೕ sೕ ಉ<D ೆcೆಯುವರು,
ಅ„aಾರ [ಾ [ಾ ಹ<D, aೊ<D aೊcೆಯುವರು; 
ೇಲJದ ಬ"ೆ aೊಂೆ"ೆಂೆಗಳ, ೇBಾಳಗಳ,
ಕಪ&t fೕಡ ಂ0ೆದುC ಆaಾಶ)ೇರುವವರು;
aೆಸನ aೆಸರು aೊNY ಇವರು,
ಪ&ಂoಾnaೆ ಅವ@ವdೆ‚ ಕoೆದು ^ೕೆದುC

92

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
aಾನೂನು ಪVಾIಸುವ fೕಜು?ಾರವರು,
ದಂ?ೆi<Dಸುವರು, ಸರaಾರ ರNಸುವರು,
ಗುಂಪ&ಗಳೆದುರು <ಟು9 ಜನಾಯಕ"ಾಗುವರು,
ಜನಕಾ@ಣ dಾರುವರು, ೈdೆ²! [ಾರುವರು,
ಪ/ ಪ/)ೆಂದುaೊಂಡು, ಪ/ದೆJೕ ಇದುCaೊಂಡು
aಾಲು ಎcೆದು, ಕುNG dೆcೆ "ಾಜ.ೕಯ [ಾಡುವರು, 
ೊಂಚು ಾ., ಹೂಟ ಹೂX dಾ7ಥGaಾ3; ೊoೆ0ಾಡುವರು;
ನಮO 4ಮO ಜುಟ94ವರು ತಮO aೈI ಗn9 sXದು
ನಮO 4ಮO ಬದು.ನIJ 0ಾ ೕಪ)ೆನುವರು.
"ಾಜaಾರ_ಗಳ ಇವರು,
ನಮO 4ಮOಾಳವ ಾಯಕರು;
ಸ ತಪ&t 0ಾ ನಮ?ೆ Bೋಸುವ wಾಸಕರು, 
ಾ@ಯಾ@ಯ 4ೕQ 'ೕ ಹಂNaೆ ನoೆಸುವರು, 
ೊಲನIJ f…ೆ9‰oೆದು ೊಲಸು ನುಂ; ಬದುಕುವ 
ೊಲಸು "ೋಗರುನವನು ೊತುA ದೂರ ^ೕೆ ಾ 
ಾಡು ತುಂಬ ಹರಡುವ, ^ೖ?ೆ ಕುಟು. ತುಂಬುವ
ಇವರು ರಕA bVಾಸು ನುsಂಡು,
ಅ0ೇ ಳS, aಾಟ, ೇ?ೆ ಾ"ಾಟ;
ಹಲವ& ೆoೆಯ ಾವ&ಗಳ; 
ಾ◌ು ತುಂಬ 5ಷದ ಹಲುJ, ೆQA ^ೕೆ [ಾ_ಕ@,
ಹೂವ& [ಾೆ, 0ೊಡr ಪಟ9, fದಲ ಪkLೆ, ?ೌರವ,
ಹಣ sಂdೆ ?ಾಳ <ೕ, Vಾರುಪತ@ ತfOಳ?ೆ ಹಂN
ಜನಾಯಕತ7 ವs ವ@ವಾರ ನoೆಸುವರು.

93 

ಾವಾ

47. Pಸು
TಸುA ಅಂತ"ಾಳದ ವಸುA,
dೆ7ೕೆಯ sX ಡುವ ಪ lೆಯ ಗಸುA. 
ಾವ Nಂತೆ ಮQ ಾರುವ
5ದು@QAನ < .X TಸುA,
ಅಂತ"ಾಳ ಉ.3 ಹಯುವ
ಪಪಕ7 ಪ . i TಸುA.
ಅಸುA ಅಸುA ಎಂದು ೇಸುA <ೕಳವ&ದಲJ TಸುA;
TಸುA ೇಸ\ .ರಣದಂತಹ ಶಸ ಹತದ ವಸುA;
ಒಳ?ೊಳ?ೆ ಕು ದು ಸ ಹದದI ೆಂದು,
ಸtಂ ಸುವ 'ಂಚು ಪ ವೃQA ಒಳ?ೆ 4ಂದು,
0ೇಹ ಮನಸು ಆತO ಮುಪ&t?ೊಂಡು 
ೕವ ನoೆಯುವ 0ಾ, ೌಕಟು9 TಸುA.
TಸುA ಆತOdೆ‚ೖಯGದ ಪ . i,
ಕಸೂA dೌಗಂಧ,
ಪಳ;ದ ೕವದ . i, 
ೌ Pಕ 4|ೆšಯ ಸುಂದರ ಬಂಧ.
TಸುA 4TYತ [ಾBೆ ಯ ಸುಂದರ aಾವ@,
ಸುಸtಷ9, 4ರಗGಳ, ಮೋಹರ, ವ@.
TಸುA ಸಂ)ೇದೆಯ aಾಗು_ತದ ಬಂಧ,
ಸಂ;ೕತ ಸtಂ ಸುವ ಾವ ಾವ,
ರೂಪ 4ರೂbಸುವ ಎಲು<ನ ಹಂದರ,
ಆತO ಸಂಚಲೆಯ ಸು‰ೕತ ಕಂದರ.
TಸುA ಸಬಲರ ಸಕ ಮ ನಡBೆ,
ಹುI fೆ sಂಡುವ aಾಯG ತತtರBೆ;
ಒಳಗoೆ ಇRದು, ಒಳ;ಂ0ೇಳವ,
Nಗುರುವ ಮರದ 5wಾ7ಸ ಪ . i;
ಇದು ಮೋdಾಗರದ ಪ )ಾಹವಲJ,

94

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
dಾಗರ0ೊಳ;ನ dಾಂದ ಭಂoಾರ.
TಸುA ಇದCೆJಲೂJ ಅ4TYತBೆ ಇಲJ,
TಸುA ಇದCವ ಸರ 0ಾಯ ಬಲJ,
TಸುA 5wಾ7ಸ, TಸುA dೆ‚ೖಯG, 
ೕವನದುದC aೈ sXವ ಐಶ7ಯG.
ತನನು ?ೆದCವ TಸAನು ?ೆಲುJವ,
TಸAನು ?ೆದCವ ಜಗತAೆ ?ೆಲುJವ.

95 

ಾವಾ

48. ಸತ, 
ಾನು ಸತ@, 4ೕನು ಸತ@,
ಸುತAIನ 4ಸಗG ಸತ@,
4ಸಗG ತರುವ ಾ)ಾ)ೇಗ
aಾಲಯಂತ ನoೆವ )ೇಗ
ನನ 4ನಂBೆ ಸತ@.
ಒಳ?ೆ ಉವ ಕುಲು^ ಸತ@, 
ೊರ?ೆ ಹವ ಸಂBಾಪ ಸತ@,
ಸಂBಾಪ ತರುವ ಆ)ೇಶ, ದುಗುಡ
ಒಳ?ೆ ಕ5ವ 4"ಾwೆ, fೕಡ,
ಮನನಂBೆ ಅದೃಶ@ ಸತ@.
^ೖ ಮನಸು ತುಂ< ತರುವ
ಅ€[ಾನ, b ೕQ ಸೂUQG ಸತ@,
ಎೆJಂದIJ ಮೂX ಬರುವ
ಅತಂತ ಸೃ™š . i ಸತ@,
ಉRದ0ೆಲJ ಬದು 'ಥ@.
ಅವನು 'ಥ@, ಇವನು 'ಥ@,
ಮುಂ ರುವ )ಾBಾವರಣ 'ಥ@,
aಾಲೆಲದ ಬಂಧ ಅ4ತ@,
ಬದಲು ರೂಪ Bೊಟು9 ಬರುವ
/_ಕ ಸಂಬಂಧ ಬಂಧ 'ಥ@.
ಕRS;ಡದ ಮುRSೊಳ?ೆ
ಅಡ;4ಂದ ತುಂೆಯನು
ಕಂಡು dಾ. ಸಲಹುವವೆ,
ಸಲs sೕ ಬದುಕುವವೆ
[ಾi 'ೕ ಬದುಕಬಲJ.
ಸತ@ 'ಥ@ ?ೊಡ)ೆ ೇಡ,
ಸತ@ಸತ@ ಹುಡುಕಬಲJ,

96

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಅಂತರಂಗ .X. Bೆ"ೆದು
ಎ0ೆ ಬXತaೆ3 .5ಯ sXದು
ನoೆವ 0ಾ ಸತ@ 0ಾ. 
ೆಳಕು ಸತ@, ೆರಳ 'ಥ@, 
ೆಳಕು ಸುತA ೆರಳ 4ತ@,
ಗೂಡು ಒoೆದು Lೇನು sXವ
Lೇನು?ಾರ ಒಳ?ೆ ಇರುವ; 
ೇX <NY ೊರ?ೆ ನoೆಸು.
n9 Bೆ"ೆದು ಒಳ?ೆ ೋಡು,
n9 Bೆ"ೆದು ೊರ?ೆ ೋಡು,
ಒಳ?ೆ ೊರ?ೆ dೇತು ಕn9,
ಧು ವಗಳೊತAn9;ಟು9
ಕಂoಾಗ ಸತ@ ೊcೆವ&ದು.
ಆwೆ ಸತ@, ಮೃಗತೃ|ೆš 'ಥ@,
dಾಧೆ ಸತ@, ಪ Qಫಲ 'ಥ@, 
ೇರು ಸತ@, ಹೂ ಫಲ 'ಥ@,
ಮxೆ@ 4ಂತ aಾಂಡ, ಕೃತ@,
ಕೃತ@ ಂದ ಸತ@, 'ಥ@.
'ಥ@ ಚಕ ಬಂಧ0ೊಳ?ೆ
ಸುQA ಸುQA ಕಂಡ ಸತ@
ಆತOlಾನ)ಾ; ಮುn9 
ಾ ಂQ [ಾi fೕಹ ಸುಟು9
ನನ ನನIJ ತರI ೇಗ.

97 

ಾವಾ

49. ಮನಸುQ
ಹ.3+ಾ; ಾರು)ಾdೆ, 
ಂaೆ+ಾ; ;ಯು)ಾdೆ,
ಮರ)ಾ; ^ೕೇರು)ಾdೆ,
^ೕೇ, ಫಲ)ಾ; ಒಣ;,
<ೕಜ)ಾ; ೆಲdೇರು)ಾdೆ;
ಮದ sXದ ಮಕGಟನ ಾ?ೆ
ಮರ ಮರaೆ ಾರು)ಾdೆ, 
s 4ೕೊರBೆಯಂBೆ,
ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ಹಯು)ಾdೆ;
ತಟದ ^ೕೆ ೆcೆದು 4ಂತ
ಫಲಭತ ಮರ;ಡaೆ
4ೕಾಸ"ೆ ಆಗು)ಾdೆ;
ಆaಾಶ ಪಟ9ದIJ ಸುಡುವ
ಸೂಯG 0ೇವನ ದಪGದIJ
ಕcೆ, ಒಣ ಎೆಯ ಸುಟು9
ಎcೆ ೕವaೆ 0ಾ aೊಟು9
ಆಗaೆ ೕ5aೆ+ಾಗು)ಾdೆ.
ಮನdೊ!ಂದು s 4ೕೊರBೆ,
ಒಳ?ೆ ೆಳಗುವ ಅಸtಷ9 ಹಣBೆ,
aಾಲ ೆಲದ ಕಟು9 ಒoೆದು
ಏ ಇRವ ಆwೆ¢ೕತAರದ ಕಡಲು.
ಇIJ ಅIJ ಎೆJಲೂJ ಇರುವ,
4ೆ, ಾcೆ, ಇಂದು ಇರುವ,
ಇIJದCರIJ, ಅIJದCIJ, 
ೇ"ೆೊJೕ ಇರುವ ಆdೆ, ಮನಸು; 
ೆಳ;ನ ತಂೆಲನಂBೆ
ಸುBಾAಡು)ಾdೆ ಮನನದು,
ಎಲೂJ ಇರ0ೆ ಎೆJಲೂJ ಇರುವ
ಮನಸು 5ಕಟ ಚಲನವಲನ;

98

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\ 
ೇXದುದರ ೇಡ)ೆಂದು,
<…ೊ9ೕಡುವ&ದರ ೆನೇ
ಸ0ಾ ೇ…ೆ+ಾಡುವ&ದು.
4IJದ"ೆ ಹದು ಓX,
ಓXದ"ೆ ಬಳI 4ಲುJವ
'ಂNೆcೆಗಳ ಬೆ ಮನಸು!;
ಬೆ?ೆ <ದC ಾBೆ, ಪತಂಗ
ಸುQA ಸುQA ಬQA <ದುC
0ಾ ತಪ&tವ ಗೂಡು ಮನಸು!.
f…ೆ9‰oೆದು ಮಯ aೊಡುವ,
aಾವ4ಡುವ ಗೂಡು ಮನಸು!,
ತೂ; ಾಡುವ Bೊn9ಲು; 
ೆಲ ಂ0ೆದುC ಆaಾಶaೆ3ೕ,
ಮQಮಥನದ ^ಟ9ೇ
ಅಂತ@ ಅನಂತದ ಮxೆ@ 4ಂತು 
ೕವ 4ೕGವನದ ನಡು)ೆ 'ಂಚುವ
ಋಣಧನದ 5ದು@ತುA, 
ೕವ 5ಕಸನದ ಸಂಪತುA.
ಮನಸು ಮನಸು ಕೂX0ಾಗ ಮಧುರ ಾವ ೕವದುಗಮ,
ಮನಸು ೆಸು?ೆ <ಟ9 ಚಣ)ೆ ಅwಾಂQ, 0ೊಂ<, 5ಾಶ ಅIJ,
ಮನ4ಂದ ಶ.A, ಚಲೆ, ಸೃ™š, TಸುA, 4|ೆš, 4ಯಮ,
ಒoೆದ ಮನಸು Xಮ CನಂBೆ, Xತ, ಒoೆತ, ಅಸAವ@ಸA ಎಲJ.

99 

ಾವಾ

50. ಸೂಯD ಚಂದG
ಸೂಯGನು ಮೂಡಲು ಚಂ ರ ಮಸaಾಗುವಳ,
ಹು_-^ ಮೂಡಲು ೇಸರು aೆಳ;Rಯುವನು,
ಆaಾಶದ ^ೕIನ ೆRSಯ <X ?ೆLೆh,
4ಸಗG0ಾಟದ ಈ 5ಸOಯ ಕಂಡು
.ಲ.ಲ ನ.3ತು ಗಗನದ ಉದCಗಲ.
ಚಂ ರ ಹು_-^ ^ೖಯI ಬಂದಳ,
ಎೆJoೆ ೆಳ.ನ ೊಳಪನು ತಂದಳ, 
ೆಳ.ನ ಹಬDವ& ಆaಾಶದ ತುಂಬ;
ಚಂದ ನ ಮುQAದ ಪ)ಾರವ ಕಂಡು
ಮುಖ aೆಂಪ?ೆ [ಾX, ೇಸರ "ಾಜ
^ಲJೆ Lಾದ aಾಣದ ಾ?ೆ.
ಮಲ;ದ ೇಸರು ತೆ ಎತAಲು ಪkವG ,
ಚಂದ ನು ಕಂಡನು ಸ³ಯರ ಮxೆ@;
"ಾಜನ ಕಂoಾ ಸ³ಯರ sಂಡು,
^ಲJೆ Lಾತು ಆaಾಶದ sಂ0ೆ;
^ೕೇರುವ "ಾಜನ ಒಳ aೋWೆ?ೆ ಕ"ೆಯುತ
ಚಂ ರ "ಾ_ಯು ಮ"ೆ+ಾದಳ ^ಲJ.
ಚಂ ರ ಸೂಯGರ ಈ aೇRಯ ಕಂಡು,
ಹೂಗಳ ನಕ3ವ& dೌಗಂಧವ QೕX,
ಈ ಆಟವ ೋಡಲು ಆaಾಶವ ತುಂ<
ಖಗಗಳ .ಲ.ಲ ಸಂ;ೕತ ಾXದುವ&,
"ಾಜ"ಾ_ಯ ಸ7ಂತ ೇಂಟದ ಆಟ
ಭೂ'?ೆ ತಂ ತು aೆಂbನ "ಾಗ.
"ಾ_ಯ ಮಂದ ೆಳ.ನ )ೈಭವ
ತಂ ತು ಕನನ [ಾನಸ "ಾಜ@, 
ೇಸರ "ಾಜನ <Iನ ೇ?ೆ
ತಂ ತು ೆನನ ಸತ@ದ ೋಕ,
ಈ ಕನಸು ೆನಸು 4ಸಗGದ 5ಸOಯ.

100

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
'ನುಗುವ Bಾ"ೆ?ೆ ಚಂ ರನIJ b ೕQ,
+ಾaೋ ಸೂಯGನು ಎಂದ"ೆ €ೕQ,
ಚಂ ರೆಂದ"ೆ ಮುತುAವ ನ/ತ 
ೇಸರೆದುರI <RN ಓಡುವ&ವ&,
"ಾಜನ aೈ?ೆ "ಾ_ಯ <ಟು9, 
ೆಳ.ಾವರಣ aಾಣದ ಕoೆ?ೆ.
ಇದು "ಾಜ"ಾ_ಯ Vೆ ೕಮŠ, ಕಲಹŠ,
ಇೆಷು9 aಾಲ, ಈ ೆನಟು9ವ ಆಟ?
"ಾಜ"ಾ_ಯ 0ೈನಂ ನ ಆಟ?
ಇದು Vೆ ೕಮದ ಕಲಹŠ, ಕಲಹದ Vೆ ೕಮŠ,
ಅಂತೂ ೋಕaೆ ತಂ ತು Qಂಗಳ ೆಳಕು.

101 

ಾವಾ

51. ಅತೃ-
ಮನಸು! ಶುN ಾIನಂBೆ, 
ೆಪ&t sX ಒoೆದ"ೆ 
ೆWೆ- ಕoೆಯಬಹುದು,
ತುಪt aಾ1ಸಬಹುದು;
ಮನಸು! Nೕನದ ?ೋoೆಯಂBೆ,
<ರುಕು <ಟ9"ೆ dಾ5ರ Nತ ಗಳ,
ನೂ"ಾರು ಾವಗಳ, ಾ)ಾ)ೇಗ, ರಸ ಉ 7ಗBೆಗಳ, 
ೆಂ., aಾXzಚುY, Lಾ7ಾಮು³ಗಳ
ಸವ@dಾNಯ ಶರಗಳಂBೆ
ಪ&ಂŽಾನುಪ&ಂಖ Xದು ೊರ ಾರುವ&ವ&;
ಮನಸು! dಾಗರದಂBೆ,
ತು¯ಾೆದುC ೊರwಾNQಯ ಕದXದ"ೆ
ಆaಾಶ0ೆತAರaೆ Bೆ"ೆಗಳ ^ೕೆದುC 
Xದು ಾ ೆIJ
ಅೊJೕಲ ಕೊJೕಲ [ಾX 
ೊಸ ಸತ@ಗಳ ದಡaೆ "ಾಚುವ&ವ&;
<; ದC ೇIಗಳ ಒ?ೆದು,
ಒಳ?ೆ ೊರ?ಾ;, ೊರ?ೆ ಒಳ?ಾ;,
<ರು?ಾR+ಾ; 
ೊಸ ೊಸ ಸತ@ಗಳ ಎದುರIJ <ಚುYವ&ವ&.
ಒoೆಯದ, <ರುಕು <ಡದ, ತು¯ಾೇಳದ ಮನಸು!
Tೕತಲ ಉ.3ನ ?ೋoೆಯಂBೆ,
<;, 4ಶYಲ, [ೌನ, ಅೇದ@, 
ಾರ, dಾಂದ , ಬರಡು, ಬಯಲು,
ಹುಟು9 dಾವನು 'ೕದ ‰ೕಗ40ೆ ;
ಇದು ಸೕವ 4ೕGವBೆ,
4ಾGವ, 4ಷ3ಲOಷ <ಳbನ ೊಳಪ&,
4dಾ!ರ +ಾಂQ ಕBೆಯು.
ಆwಾಂತBೆಯ 5ದು@ತುA ಆ¨ತ aೊ…ಾ9ಗ,

102

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಒಳಾವ ಧು 5ೕಕರಣ?ೊಂಡು
ದ7ಂದ7ಗಳ ಪ VಾತದI 
ೕವದI ಕಂದರಗcೆದುC
ಒಳ;ಂದ Nನ ೆRS ೋಹಗಳ,
ಅಲಭ@ ಅ4ಲಗಳ ^ೆ­?ೆ ದುಮುಕುವ&ವ&;
ಮಲ;ದC ಸತ@ಗಳ
ಬX0ೇಳವ&ವ&,
ಮನಾaಾಶದ ತುಂಬ
ಉೆ3 ಧೂಮaೇತುಗಳ 
ೊcೆಯುತA ಪ ತ@/)ಾಗುವ&ವ&;
ಇ0ೊಂದು žೂೕರ ಸಮುದ ಮಂಥನ,
ಅತೃbAಯ aಾಳ 5ಷಗಳ ಮxೆ@
ಅಮೃತದ ಉದಯ; 
ೕವ Bೇಜಸು! ಅತ@bAಯ ಮxೆ@
ವ. ೕಭ5ಸಲು 
ಾವಗcೆ‡ oೆದು
ರಂಗುರಂ?ಾ; 
ೕವನ ಬಣ- Bಾಳವ&ವ&.
?ೋoೆಗcೆ‡ oೆ1,
.X., ಾ;ಲು Bೆ"ೆ1 ೇಗ,
ಎತAರ ಂದ ೆಲaೆ3 ದುಮು.,
ಧೂಳ ಮಣ-I ೆ"ೆ1 ೇಗ: 
ೇರaೆ ನoೆಯ0ೆ
ಎಡಬಲ Qರು;, ೕವನ ೋX,
ಆ¨ತaೆ30ೆ aೊಟು9,
ದ7ಂದ7aೆ3 ಬX0ೆದುC
ಅತೃbAಯ ೆಂ. aಾXzಾYಗI, 
ೕವವ& ಉಯI,
ಮನಸು! ಕು ಯI,
ಇ0ೇ ೊಸ ಸೃ™šಯ xಾರಕ ಪಸರ,
ಇದು ೊಸ ಸತ@ದ ಉದಯದ ಸೂತ .

103 

ಾವಾ

52. Mೕವನ ಉಾRದ
ಇದು 4ೕೊಳ;ನ ಗು0ಾCಟ,
ಇದು ?ಾR‰ಡೆ ಗು0ಾCಟ,
ಇದು ಾ4ೊಡೆ ೊoೆ0ಾಟ,
fೕಡ sXಯುವ dೆWೆdಾಟ.
dಾ5ರ ತೆಯ, ಲ/ BೋRನ ನಮ?ೆ
ಒಂ0ೊಂದು 4'ಷ ಬ"ೆ ೋರು,
ಆಾರaೆ ?ೋRಡುವ ಬaಾಸುರನ ೊ…ೆ9ಯಂBೆ,
ತೆ BೋRಗೂ ೇಕು 4'ಷ 4'ಷ ಆಾರ;
Bಾಳ ತbtBೊ, ´ೕRಡುವ ?ೋಳ ತbtದCಲJ,
aೆಲಸ5ಲJದ ಆಾ ಮಗು5ನ ಕುಂoೆ aೆQAದನಂBೆ, 
ಾ?ೆ ನಮO aೆಲಸ5ಲJದ ತೆ BೋRನ ;ೕಳ;
ಹುಡು., ಹುಡು., ಕು3 ಕು3ಗಳ ಬ?ೆದು,
ಇI <ಲಗಳ ೊಕು3, ಎ"ೆಹುಳಗಳ .ತುA
ತುaೆಗಳ ತ_ಸುವ fಂಡು ಉಾOದ.
ನಮO ಕಣು- ೊರಗಲJ, ಒಳ?ೆ,
ನfO0ೆತ ೊರಗಲJ, ಒಳ?ೆ,
ಒಳ;ೊತAಡaೆ3 ಾ;ಲು Bೆ"ೆದು
ಆಮJ, ಾರ, 5|ಾ4ಲಗಳ ೊರದಬDೇಕು;
+ಾವ&ದು ಎIJ ೇ?ೆ ಮುn9Bೆಂಬ
ಪTೕಲೆಯ ಸಹೆ, ಪ)ೆ ೇ.ಲJ,
ಒಳ?ೆ ಹNYರುವ <ಗುcೆSಗಳ ೊರ?ೆ ದಬDೇಕು,
ಇ0ೊಂ0ೆ ನಮO ಗು,
ಇ0ೊಂ0ೆ ನಮ?ೆ ಸ;
+ಾaೆಂದ"ೆ,
ಉRದು0ೆಲJ ಅವರವರ 5„,
ಇIJ ಎಲJಗೂ ಅವರವರ ಕಳಕR.
ಇIJ ತೆ BೋRಗೂ ಏಕBಾನ5ಲJ,
ತೆ ತುಂ<0ಾಗ Bೋಳಗಳ ಮಲ;

104

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
?ೊರaೆ ೊoೆಯುವ&0ೆ LಾA;
Bೋಳ Bೋಳನ ಾ?ೆ Bೊಳಸು)ಾಗ
ತೆ ಮುಸು.ನI ಹುದು;
?ಾಢ 40ೆ ಯIJರುವ&ದು 4ಯಮ;
ಒಂದು ದ?ೆcೆದು, ಒಂದು ಪ&I?ೆcೆವ
ದ7ಂದ7ಗಳ ಬಹಳ,
ಈ ಕಂದಕದIJ
4ಂತ ಒಳ ಮನಸು!
^ೕೇ ೊoೆ0ಾಡುವ ಾ?ೆೆ ಇಲJ;
+ಾaೆಂದ"ೆ,
ಒಳ ಮನಸು! ಎ0ೆಯIJ
Bೋಳ ತೆಯ ಮxೆ@ ಹುದು;0ೆಯಲJ.
ನಮOದು ಗು ಮ"ೆತ f"ೆತ, 
ಾ)ಾ)ೇಗಗಳ < ಒ"ೆತ,
ಒಳ?ೊಳ?ೆ µ ಸುವ aೊ"ೆತ,
ಎದುರIJ ಕ3ವರ ^ೕೆ ೊoೆತ.
ಇದು ಉಾOದದ ಅQ"ೇಕದ ಕುರುಹು,
ತೊಳ?ೆ ಹುದು;,
ಒಳ dೊtೕnಸುವ, ೋ5ನ ದುರಂತ;
ಅ4ಯಂQ ತ X'XಯIJ
ಎೆJಂದರIJ ಾ"ಾಡುವ ಒಳBೋnಯ (ಪ_ಯ ಮxೆ@
ಸ7ಭದ Bೆ?ಾ;,
ಒರಟು Nbtನ ಪದರುಗಳ Bೊಟು9
ಎಡಬಲ ೋX ಮುನoೆಯುವ aಾಯಕ, 
ೋ5ನ ಪರ[ಾವ„;
ಎ0ೆaೊಟ9ವ 
Xದು ಚೂ"ಾಗುವ
ಈ ಉಾOದದ ಮxೆ@.
ಈ ಗX<X, )ೇಗ, X'X +ಾaೆ?
ಈ ತುaೆ, fಂಡು ಉಾOದಗcೇaೆ?
ಒಳBೋnಯ ದ7ಂದ7, ಕಂದರಗcೇaೆ?

105 

ಾವಾ
ಆ"ಾಮ ಒಳನುXಗಳ ಶು Q1ಟು9,
ಕಣ-ನು ದೂರದ ಗುಯ ^ೕIಟು9
4xಾGರದ, ನoೆಯI ನoೆiವ& +ಾaೆ? 
ೕವ ಸಂ;ೕತವ ನುXdೆವ& +ಾaೆ?
Bೋಳನು ತೆಯ sXತದIJಟು9
ತೆಯನು BೋRನ ೆಂಬಲ.3ಟು9
ದ7ಂದ7ದ 'ೕ, ಸಹೆಯ Bೋ
5ನಯದ ನoೆಯI ನoೆiವ& +ಾaೆ?

106

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

53. ಮರುಭೂT ಪಯಣ
4ೕೊಂn+ಾ; ಮರುಭೂ'ಯIJ
ಸುಡುವ ಮರRನ ^ೕೆ ನoೆಯು)ೆ;
ಸುಡುವ <ಲು ತೆಯ ^ೕೆ,
"ಾQ aೊ"ೆವ ಚRಯ ?ಾR,
ಕು3 ಇಲJ, aೊೆ ಆರಂಭ5ಲJ,
ಎೆJ QರುಗI ನoೆದಷು9 ಉಂಟು;
ಮರಳ "ಾT, 4ೕಾaಾಶ,
ನಡು)ೆ ಸುಡುವ, aೊ"ೆವ ?ಾR,
ಮxೆ@ 4ೕೊಂn ೕ5 ನoೆಯು)ೆ,
ನoೆದ ೆLೆhಯ ಕುರುಹು <ಟು9,
ಮುನoೆ?ೆ ಒಂ0ೆ ಗುರುತು ಇಟು9.
ಸ7ಲt ನoೆದು, sಂ0ೆ ೋಡಲು
ನoೆದ 0ಾಯ ೆLೆh [ಾ0ೆ,
ಎದುC ಾರುವ ಮರಳ Bೆ"ೆಗಳ
ನoೆ, ೆLೆhಯ ಗುರುತು ಮ"ೆ)ೆ;
ಮುಂ0ೆ ಇಲJ, sಂ0ೆ ಇಲJ,
ಎಡಬಲದI ಮರಳ ಎಲJ.
ಒಂ0ೊಂದು ೆLೆh ಒಂ0ೊಂದು ೋವ&,
ಮರಳ ೆಂ.+ಾ; ಸುಡುವ&ದು,
"ಾQ Tೕತ ಂದ aೊ"ೆವ&ದು;
aಾಲು ಹೂತು ೋದರಂತು
^ೕೆcೆದು ನoೆವ&ದು dಾಹಸ,
ಉ0ೆCೕಶ ರsತ 4ನ ನX?ೆ
ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ನoೆದಷು9 ಉಂಟು;
ಬಳI aಾಲು 5"ಾಮ ಬಯಸಲು,
4'ಷ 4ಂತು, sಂ0ೆ ೋX,
ತೆಯ aೊಡ5 ಮುಂ0ೆ ೋX,
ತ4ರವ&, ತನ ೊ0ೆದ ೋಕ
ಕಂoೊಳ?ೆ ಮಮOಲ ಮರುಗು)ೆ.

107 

ಾವಾ
Bಾ1ಗಭG ಂದ ನX?ೆ
ಯಂತ ದಂBೆ dಾ;0ೆ,
ಒಂ0ೆ Bಾಳ, ಮಂತ ದIJ
5"ಾಮ ಮ"ೆತು ನoೆವ&ದು.
ಬಂLೆ fೕಡ <R ಆaಾರದIJ
ದೂರ ದೂರ ಆaಾಶದIJ,
ಮೕNaೆಯು ದೂರದIJ
4ನ?ೆ ಮೂಗು0ಾರ ಕn9
ಅತA ಇತA Bೊೆಯು)ಾಗ
ಹದ ಮನಸು!,
ಹದ 0ೇಹ ಕೂX 
ೕ_Gದ ೕವ)ಾ;
ಗಂತದIJ ಕಣ-4ಟು9 
ೆLೆh <ದCIJ ನoೆಯು)ೆ.
ತೆ?ೆ ಒಂದು ೆರRಾdೆ,
ಹೃದಯaೊ3ಂದು LೊBೆಯ ಆdೆ, 
ೕವaೊ3ಂದು ಆಸ"ೆಯ ಆdೆ
ಕನೊಳ;ನ ಗಂಟು ಇIJ;
Q C 0ಾ Bೋರುವವರು ಇಲJ,
ಸ ಎಂದು ದೂಡುವವರು ಇಲJ,
ಆaಾಶದIJನ ಉೆ3ಯಂBೆ
ಸುಡುವ ಮರುಭೂ' ತುಂಬ
4ನ ೇರaೆ ನoೆಯೇಕು,
ಎIJಂದ ೊರಟು, ಇೆIJ?ೆಂದು
4ೕನು ಾನು ಅiವ&.

108

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\

54. =ಾ0Vಚು
sXದು ಅ"ೆದು ಕುXಯು)ಾdೆ,
<NY Bೆ"ೆದು sXಯು)ಾdೆ;
ಹಲವ& aೋ…ೆಗcೆ‡ ಳ?ೆ ಕೂತು •ೇXಸುವ
ಕRತ ಹಣ-ನು ಬ?ೆದು, ಬ?ೆದು, aೈತುಂಬ ಾN, 
ಾ◌ುತುಂಬ ಚಪtಸುವ ಮಹ0ಾdೆ ನನ?ೆ.
ಕ_)ೆಗR;Rದು, ೆಗಳೇ,
ನನ ಪBಾaೆಯನIJ ಊ <ಟು9
ಮ_-ನ ತುಂಬ ೊರcಾಡು)ಾdೆ;
ಮಣು- aೆಸರು ^ೖ ^QA
ಮಣು-)ಾಸೆ sೕ sೕ
ಮ_-ನIJ ಮWಾ-ಗುವ ಆdೆ ನನ?ೆ.
ಅಲಂaಾರದ Vೆt ೊ aೆಗcೇaೆ,
ಹಣು- ಕRQರು)ಾಗ, ರಸವ& ಒಸರುQAರು)ಾಗ,
TವಪkLೆಯI ಕರXಯ <ಟ9ಂBೆ;
ಅ;ೋQ ?ೆ ೋಮಕುಂಡದ NಂBೆ,
ಹದ ೊ…ೆ9?ೆ ಆಾರದ NಂBೆ,
ಬಯaೆ, ಬಯದುದು LೊBೆ+ಾಗೇಕು,
ಆಗ ಹೂ5ಗೂ ತೃbA, ಹೂವಂಬ4ಗೂ ತೃbA,
ಹುಾYಬ…ೆ9 ಬXಯುವ ಹೃದಯಕೂ ತೃbA; 
ೋಮದ <+ಾ
ಎೆJಲೂJ wಾಂQ, [ೌನ, ತೃಪA40ೆ .
aೋ…ೆ?ೋoೆಗಳೇ ಒಳ?ೆ dೇರೇಕು,
ಅಥವ ಹುಳದಂBೆ BೆವR ಒಳ ನುಸುಳೇಕು, 
ೇ?ಾದರೂ ಗು dೇರೇಕು,
ಮWೆಾ., aಾಲು ಮಡN, ೋಜನaೆ ದPಾ; 
ಾ1 ತುಂಬ s Vಾಯಸ ಕುXಯೇಕು;
aೈಯನು ೆ.3 ೆ.3 ಸ5ಯೇಕು
ಹವ& ತ_ಯುವವ"ೆ?ೆ,

109 

ಾವಾ 
ಾ+ಾaೆ ಇಂಗುವವ"ೆ?ೆ,
ಆwೆಯ ೆಂ. ನಂದುವವ"ೆ?ೆ. 
ೇಸು?ೆಯ ೆಂ.ಯI ೆಂದ ೆಲಕೂ
ಇದು ಗಂ?ಾವತರಣದಂBೆ,
ಕ_-ನIJ, ಹೃದಯದIJ,
sೕ sೕ sಂ;ಸುವ ಆwೆ;
ಮುಜುಗರದ ೆನIJ 
ೆಂ. ಕn9ಡುವ ೆಬDಯaೆ,
aೊೆ?ೆ ^ೖ ಮನ ಸುಟು9aೊಂಡು
ಬಯಾಗುವ ದುರಂತ ನಗಸತ@.
+ಾ.ೕ 0ೊಂಬ"ಾಟ,
ಹಗz ನX?ೆ, ಸಮBೋಲನ?
ಧು 5ೕಕರಣ Bೊಲಗೇಕು,
ಧು ವ ಧು ವ dೇರೇಕು,
4ಸಗG ತುಂ< ^"ೆಯೇಕು,
ಹವ& ಆwೆ aೈಗೂಡೇಕು;
ಇ0ೇ Bಾೆ ಸಹಜ ಧಮG?
ಆೆ ಆwೆ, ಈೆ ಆwೆ,
ಮxೆ@ ಕೃತಕ ಕಟು9 ಕn9
ಅwಾಂQ ಅತೃbA ೆcೆಸೇaೆ?
aೋ…ೆ ಒoೆದು, ಕಟು9 ಾ,
ನನ ಗುಯ dೇರು)ೆ, 
ಾN sXದು, Bೆ"ೆದು, <NY 
ೇaಾದಂBೆ ಅನಭ5ಸು)ೆ;
aೈI sXದು, ಅ"ೆದು ಅ"ೆದು,
ಸುವ ರಸವ ಕೂX sXದು 
ೊಗdೆ1ಂದ ಕುXಯು)ೆ;
ಸುವ ತಂಪ& ರಸದ xಾ"ೆ
ಹದ 0ೇಹದ <ಯ ತ_ಸ0ೆ
ನನ ಗೂX?ೆ ಮರcೆನು;
sXದು, ಬ?ೆದು, ;ದು ತೂ,

110

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಸ7ಚಂದ)ಾ; ಾ Lಾ,
Q.3 Q.3 ೆಂ. ;ೕ,
aಾXzಚುY ಹ<D ^ೖಲುದC ಸುಟು9,
ಶ.A ಹೃಸ7 ೕವ)ಾ;
ತೃbA 1ಂದ ಮಲಗು)ೆ.

111 

ಾವಾ

55. ಾGಯ ಕನಸು 
ೆಳಕು ಮೆDೕ ಆaಾಶ aೆಂVಾಗು)ಾಗ,
<?ಾR ತಂVಾ; ರಕA ರಂ?ೇರು)ಾಗ,
ಕಣು- ಮಂLಾಗುವ&ದು, ಉದುCದC ೆರಳ ಹಬುDವ&ದು;
ಏೇೋ ಭೂತಗಳ ೇBಾಳ)ಾ; ^ೕೆದುC
ಶುಭ ೆಳ.ನ ಬದಲು ಬಣ-ದ ೆಂ. ಾಲ?ೆ ಾN
ನನನು ನುಂ; ಮೋ5ಕೃತ?ೊRಸುವ&ವ&;
<R ೆಳ.ನIJ Bೊ1CದC ಮನನ ತುಂಬ
ರಂಗು ರಂ;ನ ಹುಚುY aಾXzಚುY ಹ<D
ಕಂಡ0ೆCಲJ, aೇR0ೆCಲJ, ವಕ ವಕ )ಾಗುವ&ವ&.
ನ5RದಂBೆ ಕುಗುzವ ೇತನ ತೂಕX
ಮಂದ ಸುಖದ ಅೇತನaೆ ಾ1<ಟು9
ರಂಗು ರಂ;ನ ಗುಂ;ನI, 40ೆ ಯ ಸುRಯIJ
ಪರ0ೆಗಳ ಇR<ಟು9 ?ೊರaೆ ೊoೆಯುವ&ದು;
ಬಳI0ೆ ^ೖಮನಸು ಗಭGಗುX ೕಪದ ೕQ
^ಲJ ^ಲJೆ ಉದು ಸುಖದ ಪಸರ ಹ<D,
ಅದು ನದ ೆಳaೆಂಬ ಭ ^ಯIJ 4ಲುJವ&ದು;
?ೋoೆಗಳ ೊರ?ೆ ದೂರ xಾ5ಸುವ ೆಳಕು
ಮ"ೆ+ಾ; ಮಬುD ಸುಖ5ಟು9 ಕತAಲು ಕ5ಯುವ&ದು.
ಎ0ೆಯ <ಯುರು sಮ)ಾ; ಘ4ೕಕ,
Tೕತ ^ೖiೕ, ಸ4Vಾತ ^ೖಮನ ನಡು;,
ಒಳ;ದC 5aಾರಗಳ ಭ ^+ಾ; ^ೕೇಳವ&ವ&;
ಕತAIನ ೋಕದI, ಭ ^ಯ ಮಬುD ಸಂLೆಯI
ಸತ@'ಥ@ಗಳ ಅ"ೆೆಂದ ಮdಾೆಯ ನಡು)ೆ
ಹಳದ ಹ_-ೊಳ;ನ ಹುಳದ ೕ'ತ ಸುಖ ತೃbAಯI 
ೆಳಕು ೋಕದ )ೈ5ಧ@ )ೈwಾಲ@ಗಳ ಮ"ೆತು 
ೆಲದIJ ತೆಹುದು; ^ೖ ಮ"ೆತ "ಾQ ಗಳ
ಒoೆದು ಮBೆA ೆಳಕು ಒಳ ತೂರುವ&ದು ಎಂ0ೋ?
ಅlಾತ ಗಂತಗcಾೆ ವ@ ೆಳ.ನ xಾ"ೆ

112

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\ 
ಾವಾದ "ಾಗ Nತ ಗcಾ; ಕತAೆಯ ತೂ
ಬರುವ ೊಸ ಮುಂLಾ5ನ ^ೖಪ&ಳಕ ೆನbಸು)ಾಗ
^ೖಚR<ಟು9 ಾನು .X.+ಾೆ ಇಣುಕುವ&ದುಂಟು; 
ೊರ?ೆ, .X.ಯ ಆೆ, ೊಸ ನದ ಕುರುಹುಗಳಂಟು,
ಮೂಡಣದ fೕಡಗಳ QR+ಾ; <R+ಾ; ೊcೆದು
ಹ.3ಗಳ NIbI ಕಲರವವ& ೊಸBಾwೆ ಪ QಫIಸು)ಾಗ
ಕ5 ದC ಮ<Dನ ರಂಗು ಕನಸುಗಳ ಪ"ೆ‰oೆದು
ಎ0ೆCೕಳ)ೆನು ಾನು ೊಸ ೆಳ.ನ ೊಸ ೋಕaೆ3.

113 

ಾವಾ

56. ಾಹುಳ
ಅವಳ ಬಂದು,
4ೕೆ ೇaೆಂದು 
ೇI ನು;z ಧ¶ಂಸ [ಾX,
ನನ ಮುn9, ಹೃದಯ ಕುn9 
ೇaಾದಷು9 7ೕಟು sೕರುiಂದು
<;ಯ ಉರುಟು ರೂಪ Bೆ"ೆದು 
ೊಂಚು ಾ. aಾದಳ.
LೊಲುJ ಸು, ^ೕೆ ಾ
Lೇನುಗುಡ?ೊQA ಒQA
ಮೆಯ ದೂರದ ಮೂೆಯIJ
aೈಯ ತುಂಬ Lೇನು ಕುX0ೆ,
Lೇನು ಹುಟು9 ಬ?ೆದು ಸ5ದು,
Lೇನು ಅನುಭವ ಾನು ಪoೆದು
aೈಯ ತುn?ೆ ಒQA0ೆ. 
ಂaೆ ಬೆ?ೆ <ತುA ಎಂದು
ಮನನIJ Lಾಮೂನು ಸ5ದು
ಮು4ಸು ಮುಖದ ತುಂಬ ತಂದು
aಾದು ಅವಳ ಕೂತಳ;
ಕಳS ಕುXದ ಮಂಗನಂBೆ,
ಮBೆA ಮBೆA ೇaೆಂ0ೆ4 ಾನು
Lೇನು ಹುಟು9 ಮBೆA ಹುಡು.
ಮುಖವ ಹುn9?ೆ ತುರು.0ೆ. 
ೋಡು, Lೇನು ಹುಳದ sಂಡು,
ಒಂ0ೊಂದು ಬಂದು ಚುNY0ಾಗ,
5ಷವ& ಒಳ?ೆ dೇ0ಾಗ,
ಮುಖವ& ಾತು ೆಂoಾ1ತು;
ಉವ ಮುಖವ ೊತುA ಾನು
ಅIJಂದ ೇಗ ಓಟ.BೆA,

114

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\ 
7ೕಟು ೇಡ, Lೇನು ೇಡ, 
ೆWೆ-ಯನುಭವ ನನ?ೆ ೇಡ,
ಮುಖವ& ಕXತ ಉRಯೆಂದು
ದೂರ 4ಂತು, sಂ0ೆ Qರು;,
Lೇನುಹುಳಗಳ ಶb ಶb,
ಒಳ?ೆ [ಾತ ಆdೆ ಇ
ಮBೆA 7ೕn?ೆ aಾ0ೆನು;
"ಾ_ ಹುಳವ& ಬರೆ ಇಲJ,
Lೇನು ನನ?ೆ ತರೆ ಇಲJ,
0ಾ aಾದು ಬಳI0ೆ;
ಒ^O sಂಡು ಬಂತು ೋX,
ಮxೆ@ ಇತುA "ಾ_ಹುಳವ&;
aೋಪ ಂದ ಉದು <ಟು9,
ಬರೇX"ೆಂದು 5„0ೆ;
ಒಳ?ೆ ಇತುA ಇನೂ ಆwೆ,
ಬೂ ಮುNYದ aೆಂಡದಂBೆ,
+ಾರ ಇದು ಸುಡುವ&0ೆಂದು 
ಾನು ಇಂದೂ ಅiನು.

115 

ಾವಾ

57. ಇದು ಅಂತಹ+ೊXಂದು =ಾವ,
ಬ"ೆಯೇaೆಂದು ಕೂತ"ೆ ವಸುAಗಳ ತಕಾಟ,
ಹಲವ& ವಸುAಗಳ, ಹಲ)ಾರು ಆವೃQAಗಳ,
ಎಲJ ಒ^O?ೆ 0ಾR1ಕು3ವ&ವ&;
ಸ[ಾxಾನ ಒಂದಕೂ3 ಇಲJ,
ಸರ ಯ lಾನ fದೆ ಇಲJ,
ಒಂ0ೊಂದನು ೆ.3 ಪTೕIಸುವ ಾಗೂ ಇಲJ,
ಒಂದರ aಾಲೊಂದು ಏcೆಯುವ ಪ ವೃQA;
ಎತAರದವ& ಒಂದೂ ಇಲJ,
ಎಲJ ಕುಳS bcೆSಗಳ,
ಎಲJದರ ಭುಜ)ೇ 4ಲುJವ ೇBಾಳ
ಒNದೂ ಇಲJ;
aೈ ಾNದ"ೆ ದೂರ ಓಡುವ&ವ&,
ಬು PಯI ಕರಗುವ&ವ&, 
ಾವದ ಓಘ )ೇಗಗRಲJ,
5ದು@QAನ 'ಂಚು ಬRSಗRಲJ;
sಂದ"ೆ …ೊಳS, ಒಳ?ೆ ಗಂ,
ಊ ದ"ೆ ಾ ನಂ ೋಗುವ&ವ&;
ಹಗುರ, ?ಾR ಹಗುರ, ಹದರ, ಸದರ,
ಸತ7 ಾರ ಏೆಂ0ೆ QR ಲJ.
4ಾGರaೆ ಆdೆ ಬಹಳ,
4ಾGರ ಾರುವ&ದು ಬಹಳ,
ತನನು 4)ೇ ಸುವ ಹಗುರತನ ಸಹಜ;
.X. ಾ;ಲು Bೆ"ೆದು ಒಳ <…ಾ9ಗ
ಮೂೆ ಮೂೆಯ ಆವ ಕೂತು,
ಎದುರು ಬದು"ಾ; ೊoೆ0ಾಡುವ&ವ&;
ಇದು ಮQ ಮಥನವಲJ,
ದ7ಂದ7 ೋ"ಾಟ, 0ೆ7ೕಶದ aಾ0ಾಟ,
<iೕರುವ&ದರ ೊರತು, 
ೇ"ೆ .X ಾರುವ& ಲJ;
ಪ Qೆ ಜVೆtಂದು ಕೂತು

116

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
40ೆ [ಾಡುತA0ೆ,
?ೊರaೆ ೊoೆಯುತA0ೆ,
dಾಂದ )ಾBಾವರಣದ ಒಳ?ೆ;
Vಾದರಸ ಇಲJ,
Nನದ ೊಳಪ& ಇಲJ,
ಎಲJ ಅಲು@'4ಯ'ನ ಾ?ೆ,
ಹುRದ"ೆ ತೂತು <ೕಳವ&ದು LಾA,
ಜಜುhತA0ೆ, ಒoೆಯುವ&0ೆ ಇಲJ.
ಏೆಂದರೂ ನoೆಯುತA0ೆ,
ಇದು 5ದು@ತುA ಪ )ಾಹಕ,
ಪ Q"ೋಧ)ೆ ಇಲJ, 
ೆಳಕೂ ಇಲJ,
<iೕರುತA0ೆ ೇಗ,
ಈ ವಸುAಗಳೆQA ಜh, ಬXದು,
ಒಂದು ರೂಪaೆ3 ತರೇಕು,
aಾವ@)ಾ1Bೆ4ಸೇಕು;
ಅದaೆ3 ರಸಗಳ 4ದP,
ತೂತುಗಳ Bಾಪತ ಯ,
ಅಲಂaಾರ ಅಸಂಬದP,
ಅಂಟ0ೆ dೋ ೋಗುತA)ೆ;
ರಸ ಅಲಂaಾರಗRಲJದ ಗಂi ಗQ,
ಅದು ^ದು, ಹಗುರ, ಅನುಕೂಲ;
ಕoೆದು ಾ|ೆಯ ಮdಾೆ,
ತರೇಕು aಾವ@ದ Vಾಕ;
ರುN?ೆ ಉಪ&t ಕಲJನು ೆ"ೆ
ಕುXದರೂ sಂ;ಸುತA0ೆ aಾವ@0ಾಹ,
4ೕಗುತA0ೆ aಾವ@ದ ಹವ&,
ಇದು ಅಂತಹ0ೊCಂದು aಾವ@.

117 

ಾವಾ

58. *ಮKೆD ವರ1
ಒ"ೆ?ೆ ಹNY ೋಡುವವ4?ೇನು,
ಎದುರು <ದC ಕಲುJ ^ೕೆ
ಉh, ^ೖಯ ೊರ?ೆ ೋX, 
ೊcೆದುದನು ೇR <ಡುವ;
+ಾaೆ, ೇ?ೆ, ಏನು ಎಂದು,
ಆಳ)ೇನು, ಮೂಲ)ೇನು,
ಒ"ೆಯ ^ೖಯ ಗಡಸು ಏನು, 
ೊರ?ೆ <ದC ಕರುಹು ಏನು,
ಎಂಬ ಪ lೆ ಬಯಸನು.
ಆಳ.3Rವ ಹತ ೇಡ, 
ಾ ಏರಲು ರaೆ3 ೇಡ, 
ೆಳಕು ೊಳಪ& sೕ <ಡಲು
Vೆ ೕ/ಕವ& ಅವಶ@5ಲJ; 
;ದು, ;ದುಕ, ೋಡುವಂತ
aಾಲ ವ@ವxಾನ ೇಡ,
ಅನುಕಂಪ ಧು ವ ಧು ವ ನಡು)ೆ 
ಾರುವಂತ ಸಹೃದಯ ೇಡ,
ಹಗುರ)ಾ; ನುXವನು. 
ೊರ^ೖಯ ೋX 4ಯಮ ೇR
'ಮwೆG ವರ [ಾಡುವ,
ಕ‘tೕ <R‰ೕ ಎಂದು ೋX
ಗುWಾವಗುಣಗಳ ನುXಯುವ,
ತೊಳ;ನ ಕs sಯ ೆ.3
ಹುR, ಉಪ&t, ಮdಾೆ ಸು
ಕೃತಕ Vಾಕ5R aೊಟು9
ಬ ಹOಸೃ™š ^ೆ ಅವನು
Qೕ[ಾGನವನು 4ೕಡುವ. 
ೇಸರನು ೋX ನಗುವ

118

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಕಪ&t fೕಡ"ಾT ಅವನು,
^ೕೆ ಉಗುR, ಆaಾಶ ತುR0ೆ,
ಎಂಬ ಭ ^ಯI ಬದುಕುವ;
^ೕೆ, aೆಳ?ೆ +ಾರೂ ಇಲJ,
+ಾaೆ, ೇ?ೆಂಬ ಪ wೆ ಇಲJ,
ಸ7ಚಂದŠಂದು ವರವ& ಇIJ, 
ೕQ, 4ೕQ, €ೕQ ಇರ0ೆ
ಉಗುಳ ಬಂದIJ ಉಗುಳವ.
50ೆ@ ೇಡ, Vಾ 5ೕಣ@ ೇಡ,
ಶಬC (ಪ_ fೕX1ಂದ
ವೃQA 5ಮwೆG ವರ ?ಾರ
^ೕಲು.3ಬಂದ ?ಾRಗುcೆSಯನ,
ತೊಳ;4ಂದ ಅತೃbAಯನ
sXದು ?ಾ"ೆ ಾ. aೊಡುವ;
ನಂ< ಬಂದ ಜನರ LಾBೆ
ಪkLಾ aೊಡುವ ಪ dಾದ ಂದ
0ೇವರನು QRವರು.

119 

ಾವಾ

59. ಆKಾಸದನ
ಅವರ0ೊಂದು sಯ ಮೆ,
ಅವ?ೊಬD ಾಯಕ,
ಮೆಯ ತುಂಬ ನಗುವ ಜನ,
ಮIJ ದಂoೆ ಆ ಸಂdಾರವ&;
ಮುಳS ಕRS €ೕQ ಇಲJ,
ತೃbA dೌಗಂಧ QೕXದ
ಆ ಮೆi ಆ ಊ?ೆ [ಾದ.
ಹತುA ಮಂ ಯIJ ಮುಂದು
Bಾವ& ಸ0ಾ ಇರೇaೆಂದು
ಕೂX ?ಾX ಎcೆವ ಮಂ ,
ಕುಂದು ಎಲೂJ ೇಡ ಎಂದು 
ೆLೆh ^ೕೆ ೆLೆh ಇಡುತ
ಮುನoೆಸುವ ಾಯಕ,
ಅವ4?ೊಬD ಾಯ..
?ಾX sೕ?ೆ ಏcೆಯು)ಾಗ
?ಾI ಒಂದು ಉರುR <ತುA, 
ಾಯಕೆ ೊ"ೆಯ ಭುಜaೆ ಇಟು9,
ಎcೆದು ಎcೆದು ?ಾX ಒಯC;
ಭುಜವ& ಹದು ರಕAŠಸ 
ಾರ Bಾಳ0ೆ ಬಳI0ೆ;
?ಾX ಆದರೂ ಎcೆದನು.
ಇೊಂದು ?ಾIಯೂ ಕಳN ಬಂತು, 
ೆದ ಾಯ. ೆಗಲೊXr
ಗಂಡೊಡೆ ನoೆದಳ;
ಕಲುJ ತಗುz ೆ ೋಡ0ೆ,
<ಲು ಮcೆಯ ೆಕ3 ಾಕ0ೆ
ರಕA BೊಯC ^ೖಯ aೊಟು9
?ಾX ಇಬDರೂ ಎcೆದರು.

120

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ನವ& ೋ; ನವ& ಬಂತು,
ವಷGವ&ರುR ವಷG)ಾ1ತು,
ಬಳI ಾXದ ^ೖಯ dೋತು
ಗಂಡ ೆಂಡQ ಅRದರು;
ಅವರ ಆwಾಸದನ)ಾ;
ಮೆ?ೆ ತುಂಬ ನಗುವ ಜನರ
?ಾX ಮುಂದaೆ ನoೆ1ತು.
aಾಲ)ಾದ ಗಂಡ ೆಂಡQ
ಕn9ದಂತ ಆwಾಸದನ
ಸೂತ )ಾ; ಕೂX sXದು
ಸಂdಾರ ?ಾX ನoೆತು;
ಮುಖ@ Bೋದ 0ಾ sXದು
ಊ?ೊಂದು [ಾದಯ Bೋ
ಅಾ@ಸ ಬಲ dಾ;ತು 
ಾRೊಳ?ೆ ಾಳ fcೆ1ತು,
ಒಂ0ೊಂದು ಹBಾA"ಾ; 4ಂQತು,
ಆwಾಸದನ ೆdೆದ ಮಂ
ಒಂ0ಾ; 4ಂತು ನoೆದರು;
<ರು?ಾR, Xಲು, ಏರುತಗುz
<ರುಕು Bೋರ0ೆ, <;ದು ಕn9
ಮುಂ0ೆ ಮುಂ0ೆ ನoೆದುವ&
ಆwಾಸದನ ಮತೂA ೆcೆ1ತು.

121 

ಾವಾ

60. Mೕವದ ಹುಟುY 
ೊಸ ೕವದ ಹುಟು9
ಏೊಂದು 5Nತ Š! 
ೊಸ ೕವನದ ಉಗಮ
ಎಂತಹ 4ಸಗG0ಾಟŠ!
ಆaಾಶದIJ ನ/ತ ದಷು9 Bೆವಳವ ೕವಗಂಟುಗಳ
ಅಂತ/ ತುಂಬ ತುಂ< ಸ7ಚಂದ ಾ"ಾಡು)ಾಗ,
ಎೊJೕ ಏೋ ಪ ಕೃQ?ೆ Bಾ. ೊoೆದು Bಾವ& ಒoೆಯು)ಾಗ, 
ೋಡು ಏನು )ೆ›Nತ Œವ&, ೊಸತು ೕವದುಗಮವ&!
ಒಂದು ;ದು ಎರಡು ಆ;, ಎರಡು ಾಲು3 ಮುಂ0ೆ ೋ;,
ಅಂಡ ಭೂ ಣ 0ೇಹ ಆ;, 4Gವ ಂದ ೕವ ಆ;, 
ೊಸತು ೕವ, ೊಸತು ೋಕ, ೊಸ bೕR?ೆಯ ಜನO)ಾ;,
ನoೆಯುವ ಈ ಸೃ™š . i ನಮO 4ಮO ಮೂಲ, fಳaೆ.
dೊೆ dೊೆ dೇ0ಾಗ ಒಂದು ೇ?ೆ ಮೂX ಬಂತು?
ಒಂದು ಒಂದು dೇ0ಾಗ ಮBೊAಂದು ೇ?ೆ dೇ ಬಂತು?
ಒಂದು, ಲ/ aೋn+ಾ;, ೆcೆದು ಮBೆA ಒಂ0ೆ ಆ;,
ಎIJಂದ ೊಸತು ೕವ ತಂ ತು ನಮO ಹcೆಯ ಧQ ?ೆ?
ಎಲJ ೕವ ಹುಟು9 ಒಂದು 4ಸಗGದ ಆಕOಕ,
ಸ7ಚಂದ BೆವR ಹಯುವ 4ೕGವ ಕಣದ ಆಕOಕ,
ಮಣು- 4ೕರು ೇ?ೆ ೆ"ೆತು ೕವದುದಯ)ಾ1Bೊ?
ಎIJಂದ ೇ?ೆ ೕವŠಂದು ಭೂ ಣವನು dೇBೊ?
4IGಪA IಪAರೂಪ)ಾಂತು, 
;ದು, Xದು aೋn+ಾ;,
ಕೂX ಒಂದು ೕವ)ಾ;
ಅರಳವ&ದು ಸೃ™šಯು.
ಅಲೂJ ಇಲJ, ಇಲೂJ ಇಲJ, ಒಂ0ಾ0ಾಗ ಎIJಂದ ಬಂತು?
ವಸುAವನು 'ೕ ೇ?ೆ . i ಮೂಲ)ಾ1ತು?
4)ಾGತ ಂದ ಬ ಾOಂಡ)ೆದುC ಮೂX ^ೕೆ ಬಂದ ೕQ,

122

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
4)ಾGತ ಂದ ೊಸತು ೕವ fcೆತು ಭೂ ಣ dೇBೊ? 
ೕವ fcೆತು NಗುರುವIJ, ೕವ ಅIJ ಅರಳವIJ,
ಪ&ಟ9 ಪ&ಟ9 ಎೆ ಎಸಳ, ರಂಗು, ಕಂಪ& ೆ"ೆಯುವIJ
ಎಂತ Bಾನ ಪ . i, ಎಂತ ಶು Q, 4ಸಗG TಸುA!
+ಾವ ಪ lೆ ಎIJ 4ಂತು, ೇ?ೆ 40ೇGTಸುವ&0ೊ?
ಸಮಯ TಸುA, ಸರ TಸುA, ಹದ 'ತ ಎಲJ TಸುA,
aಾಣದಂತ aೈ1ಂದ ೇaಾದು0ೆಲJ ೇaಾದIJ ದP,
ಹೃದಯ ಬXತ, 'ದುಳ 'Xತ, ಒಂ0ೊಂದು dೇ ಬಂದು
aಾಣದಂತ, aೇಳದಂತ ೊಸತು ೕವ ಬರುವ&ದು.
+ಾರವನು ಸೂತ xಾರ, 
ೕವ aೊಡುವ fೕX?ಾರ?
+ಾವ ರೂಪ ಪ lೆ+ಾ; 
ೕವ ಯಂತ ನoೆಸುವ?

123 

ಾವಾ

61. ಾ .ಾ
"ೆaೆ3 aೊಡು)ೆ, ಹ.3+ಾ; ಾ 4ೕನು ಬR?ೆ ಾ,
)ೇಗ aೊಡು)ೆ, ಂaೆ+ಾ; ಓX 4ೕನು ಇIJ ಾ,
Bಾಳ5ಡು)ೆ, ನ5IನಂBೆ ಕು_ದು ಕು_ದು ಬR?ೆ ಾ,
ಸಂ;ೕತ aೊಡು)ೆ, ಶು Qಯ4ಟು9 ಾX ಾX ಇIJ ಾ;
ಆaಾಶ)ೇ, ?ಾR ತೂ,
ಆತO ಕ"ೆಯ ಸಂlೆ sXದು
b ೕQ ಪಥದ ೆಳ.ನIJ
ಒಂ0ೇ )ೇಗದIJ ಾ; 
ೋಡು ಇIJ, ಕಪ&t ಹದು ೆಳಕು ಪ&ನಹ ಹ<D0ೆ,
sಂ0ೆ ಇದC ೆಲುವ& ?ೆಲುವ& ಒಲವ& ಪ&ನಹ ಬಂ 0ೆ,
4ೕೊಬDRಲJ, ಉRದು0ೆಲJ ತ4ಂದ Bಾೆ ಇIJ0ೆ,
4ೕೊಬDRಲJ, ಬಂದು ೇಗ ಕcೆದುದನು ತಂ ಡು. 
ಾ ಬಂದು, ಓX ಬಂದು, ಕು_ದು ಬಂದು, ಾX ಬಂದು
ದ_ದು 4ೕನು, ^ೕಲುರು <ಟು9, aೆಂಪ& ಏ 4ಂತ"ೆ,
)ೈwಾಖ5ರI, TTರ5ರI, ವಸಂತ ಹ<D ಬರುವ4IJ,
ಸಂ;ೕತ ನೃತ@ aೇR ತುಂ<, 4ಸಗG ಸ7ಗG)ಾಗಲುಂಟು;
ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಬXತ ಂದ, 
ೕವ ೕವ ೆಸು?ೆ1ಂದ,
ಆತO ಆತO ೆಲುವ& ಕೂX 
ಾವ ೆಲುವ& ಬವ&ದು;
ಒಣ;4ಂತ aೊಂೆಯಲುJ ೊಸತು ೕವ Nಗು ಬಂದು,
ಬQAದಂತ ಒರBೆಗಳ ಮBೆA ಒಸ ಹದು ಬಂದು,
ಹಸುರು ಹ<D, ರಂಗು ೆIJ, ?ಾRಯIJ dೌಗಂಧ ತುಂ<
ಮ"ೆQದC ಆwೆ ಬಯaೆ ತುಂ< ^ೖಯIJ ೕವ Nಗುರುವ&ವ&.
ದೂರದIJ 4ಂತ 4ೕನು ಮBೆA ಬR?ೆ ಬರೇaೆಂದು
ಕು3 .3ನIJ ಅಂತ:ಕರಣ ಸಂಕ ಕಟು9QAರು)ೆ, 
ಾವಹ.3 aೊರRನIJ b ೕQ ಸಂ0ೇಶ 4ನಗ ಕn9
ಹೃದಯ Vೆ ೕ/ಕ Bೆ"ೆದು ಇಟು9 ಮರು ಸಂ0ೇಶaೆ aಾಯು)ೆ;
ಗುರುತ7 ಗದCಲ.3ಂತ ೇ"ೆ

124

ಪ 5ೕZ ಕು[ಾ\
ಸಂ0ೇಶ ನನ?ೆ ಬರುವ& ಲJ,
aಾದು, aಾದು .5ಗcೆ‡ oೆದು
Vೆ ೕ/ಕವ .QAಡುವ ಟು9;
ನನಂBೆ 4ೕನು ಗುಯ ಮ"ೆತು, ಗುರುತು ಮ"ೆತು, 0ಾ ಮ"ೆತು,
aಾಲಗಭG0ೊಳ?ೆ ಇRದು, ಅlಾತ ೆಲದ ^ೕೆ ಹೂತು, 
ೇ?ೆ ಎIJ ೇಂಟ)ೆಂದು, ೆLೆh sೕ?ೆ ಇಡುವ&0ೆಂದು
ಚಡಪXaೆಯೆJ ಇದುC ವಷG ಯುಗಗಳ ಉರುRBೊ? 
ಾನು ಇIJ 4ೕನು ಅIJ, ಮxೆ@ ಅlಾತ ಪ ಪಂಚವ&,
ಮುಂ0ೆ ನoೆಸುವವರು ಇಲJ, ೆಳಕು Bೋರುವವರು ಇಲJ,
aೈಯ sXದು ಮುನoೆ, ನಮO LೊBೆLೊBೆ?ೆ ತರುವ ಶ.A
+ಾaೆ ಇನೂ ತೆಯ ಮ"ೆ ನಮO sೕ?ೆ aಾಡುQಹು0ೊ?
ಅವರ ಇವರ ?ೋಜು ೇಡ,
aಾಲ 5„ಯ ಹಂಗು ೇಡ, 
ಾನು 4ೕನು 0ಾ ಹುಡು.
ಕೂX 4ಲJಾರ0ೇaೆ?
"ೆaೆ3 aೊಡು)ೆ, ಹ.3+ಾ; ಾ 4ೕನು ಬR?ೆ ಾ,
)ೇಗ aೊಡು)ೆ, ಂaೆ+ಾ; ಓX 4ೕನು ಇIJ ಾ,
Bಾಳ5ಡು)ೆ, ನ5IನಂBೆ ಕು_ದು ಕು_ದು ಬR?ೆ ಾ,
ಸಂ;ೕತ aೊಡು)ೆ, ಶು Qಯ4ಟು9 ಾX ಾX ಇIJ ಾ.

125 

ಾವಾ

62. ಈ Eೋಕ 
ಾcೆಂಬ ಉ;ಬಂX
ಒಳ aಾವನು sೕ sಂX
ಉ; ಉಗುR ಉರುಳQA0ೆ
ಅlಾತ 5„ ಪn9ಯ ^ೕೆ,
ಗn9 ೆಲ <ಟು9, QR ಆaಾಶ)ೇದ"ೆ
ಬಂoೆ ೆಟ9ಗಳ ಮಕ3cಾnaೆ+ಾ;,
ಕಷ9aಾಪGಣ@ಗಳ ಉದುCದC ೆರcಾ; 
ೋಕದ ಕಣು-ಮುಾYೆ ಕಣು- Bೆ"ೆಸುವ&ದು.
ಉಂಡವ?ೆೆ ಉ_-ಸುವ ನಮ?ೆ
ದುಾGತವಲJ0ೆ ೇ"ೇನು ದ.3ೕತು?
ಹವ& ೆಂ.ಯ aಾವ& ತಟ9ದ ಾವ&
ಕಪkGರ dೌಗಂಧ ಹಬುDವ&ದು ೇ?ೆ?
?ಾಯaೆ3 ಉಪ&t Qಕು3ವ ೋಕದI
aೋಣನ ಚಮGದ ೊ aೆಯ Bೊಟು9,
ಒಳೋವ&ಗಳ ಒಳ?ೊಳ?ೆ ಅದು'ಟು9
ನಗು5ನಬDರ ನn, ತನ aಾಯುವ&ದು ೇಸು.
ಕತAI4ಂದ ೊರಟು ಕತAಲ dೇರುವ ೕವ
+ಾವ 0ೊಂಬ"ಾಟ dೋ, 'ಂಾ; 'ಂN 
ಾನು 4ೕೆಂಬ, ೋವ& ನI)ೆಂಬ ಧು ವಗcಾ;
ಈ . i ಪ . i ನoೆಸುವ&0ೊ aಾWೆ.
ಒಳ?ೆ ನಗುವವಳ ಕನಸು ಮೂX 4ಂತು, 
ೆಳಕು ೇತನ)ಾ;, ೋವ& ಜಡತನ ದ<D,
aೈಗX+ಾರ0ೊಳಗಣ ^ೖನ್·ಂ;ನ ಾ?ೆ
ನ"ಾQ ಮುನoೆಸುವಳ ಸ0ಾ ಗುಂಟ.