ವ ೆಳಕು

.

ಪೕ ಕು ಾ

– A collection of poems in Kannada hy Praveen Kumar,
Published by Deepak S, Shah on behalf of SBS Publishers Distributors,
RailwayParallel Road. Kumara Park East, Bangalore – 560 001, India

DIVYA BELAKU

@
ೇಖಕರದು

ಮುದಕರು: ಇಾ ಂಟ , ಾಮಾಜೇೆ, ೆಂಗಳ!ರು - 18, ದೂರ$ಾ% : 623159

ಜಯ'ೕ(ೆ ೕ)ಪ+ವಕ$ಾ,

ಮುನುಯ ೆಲೇ ಾತುಗಳ
)ೕರ ಇ)-ೕ.ನ ಪ0ಚಯದವಾದ ಪ2ೕಣಕು4ಾರರವರು ತಮ6 ‘ವ-ೆಳಕು’ ಎಂಬ ಕವನ
ಸಂಗಹ;ೆ< ಮುನು=> ಬೆಯ
ೆಂಬ ;ೋ0;ೆ?ಂದ ಆ ಸಂಗಹವನು= ನAೆ=Bೆ(ೆ ಕಳCDE;ೊFGರುHಾ-ೆ.
ನನ= ಅಧಯನ ಬಹು$ಾ, ಗದ ಕೃ)ಗM(ೆ EೕNತ; ಬರವ%(ೆಯೂ ಅOೆGೕ. ಬರವ%(ೆಯPQ ಪದರೂಪ
ಬಳEದುಂಟು - RಷG TಾವAೆ ಮತು- ವಸು-ಗಳನು=
ಅವನು= ಬೆVೆ.

Uೊಂದ ,ೕತ Aಾಟಕಗಳ ಾತಗM(ಾ,

ಇ)-ೕೆ ಸDಸ
ಾರದ 4ಾನEಕ ವWೆ ಮೂ>Vಾಗ ಒಂದು ವಂ(ಾಥ ಕವನ

ಸಂಗಹವನು= ಪಕFEVೇAೆ. ಅದರೂ ನನ= ಇ), N) $ಾಸ-2ಕ ಜಗ)-(ೆ EೕNತ; ಇಂಯ (ೋಚರ
Zೕವನರಂಗ;ೆ< EೕNತ. ಅವ[ಗMಂದ ಉದೂ]ತ$ಾಗುವ ರ^ಾ$ೇಶಗM(ೋ, ಕಲaAಾ 2
ಾಸಗM(ೋ
;ೈ◌ುಕು<ವ ^ಾಹಸ ನನ,ಲQ.

Dೕ(ಾ, ‘ವ ೆMd’ನ ಬಲು (ಾತದ, ಬಲು 2eಾಲ ಮತು- 2'ಷG

fೇತದ ಸಲು$ಾ, Aಾನು ಏನು ಬೆದರೂ ಅದು ಮುನು=> ಎRಸ
ಾರದು.
ನನ(ೆ, ನನ= TಾOೆ(ೆ ಎಟುಕುವ, ಎಟುಕುವಂHೆ ;ಾ%ಸುವ fೇತ )ೕರ Nತ. Aಾನು d0ಯAಾ,
4ಾತು

ಕPತು-ಕಂಡುದನು=,

ಕPತು;ೊಂಡವ[

Nತ

EೕNತ$ಾದುವ[.

;ೇMದನು=

ಸಂiೆಯ

ಪರ0(ೆ

ಪದಗಳC.

)Mಸಲು
ಅ$ೆಲQವ+

ಅೇfೆ

ಪಾGಗ,

ಬಂಧುಗMಂದ

ಇಂಯ

$ೇದ

ಅನುಭವಗM(ೆ

ನನ= ಶಬ ಭಂBಾರದ ಪ0N) ಅದ0ಂVಾ, $ಾಸ-ವ ಜಗ)-ನದು.

ಇಂಯ

(ೋಚರ ಅಸಂಖ ಬಣkಗMದರೂ ನನ= ಚ
ಾವlೆ(ೆ Eಗು)-ರುವ ಬಣkಗಳನು= ಸೂ.ಸುವ ಪದಗಳC
ಇಪaತ-ೊಳ,ನವ[.
;ಾಣEಗದ, ಆದೆ ಅನುಭವ $ೇದ-ಸುಖ, ಸಂತಸ, Aೋವ[, ನರM;ೆ, ಭಯ, mೕಭತnಗಳ
ಸಲು$ಾ, Aಾನು ಬಳಸು)-ರುವ ಪದಗಳC ಸಹ ಅVೇ 0ೕ) Nತ ಸಂiೆಯವ[. Dೕ(ಾ,oೕ ಏAೋ,
ನನ= HಾರುಣದPQ ನನ= ಜನ0ಂದ Aಾನು ಕPತ TಾOಾ ಸಂಪತು- ^ಾಲVಾ, ಬಂdಮ ಚಂದರ
ಬರಹಗಳ ಸುಂದರ, ಆಡಂಬರ 2ನೂತನ, 4ಾpಾ ಪದ
ೋಕಂದ ೆರಗು(ೊಂಡು, ಅದನು=
ನನ=Vೆಂದು ಭNE ಬಳEದುಂಟು. ಆದೆ, ಅನುಭವದ ಒತ-ಡದ ಜHೆ(ೆ ‘Rಜದ’ ಆಂತ0ಕ ಒತ-ಡವ+
^ೇ0,
ೇಖRಯ ಮೂಲಕ ಹ0ದು. ಬರHೊಡ,Vಾಗ ನನ,ರುವ $ಾಕಸಂಪ)-ನ ;ೊರHೆ ನನ(ೇ
$ೇಧ$ಾಗುತ- ಬಂVೆ.
ಆ ದೃqr?ಂದ ಈ ಕವನ ಸಂಗಹದ ಪ2ೕಣ ಕು4ಾರರು ತಮ6 ಕೃ)(ೆ ಇ0Eದ
Aಾ4ಾಂdತ$ೇ ನನ=ನು= ೆದ0ಸುವ ವಸು-$ೆನEVೆ.
ಈ ಸಂಗಹದ 140 ಪ[ಟಗಳPQ ಅವರುಕ ತಮ6 ಬದುdನ ಹಂಬಲಗಳನು=, ಆದಶಗಳನು=,
$ೈeಾಲವನು=, ಅtರು.ಗಳನು= mಂmಸುತ-, TಾವAಾ
ೋಕದ ತಮ6 ಕಲaAೆಗಳನು= $ಾಚಕ0(ೆ
)Mಸ
ೆಂದು ಅAೇಕ 2ಷಯಗಳ uೕ
ೆ, ಬಲು ಬಲು ಚಮHಾ<0ಕ ಕವನಗಳನು= ರ.EVಾೆ.
ಅವ[ಗಳPQ ಅವರು-)ೕರ ಪ[ಟG, ಾಯಶ: ಆರಂಭದ “Vಾ0 ತaHೇನು” ಎಂಬ ಕವನದPQ
ತಮ6 Nತ TಾOಾ ಸಂಪ)-Rಂದ ಅಂನ ಅನುಭವಗಳನು= UೇಳHೊಡ,ದೆ, ಮುಂVೆ 4ಾ)ನ

ಪ0N)ಯ ೇPಯನು= VಾF $ಾv ಸಂಪ)-ನ ಭಂBಾರ;ೆ< ;ೈ◌ುd< ಹಲ$ಾರು 2ಷಯಗಳ ಬ(ೆw
ಕವನಗಳನು= ರ.EVಾೆ ! ಇವ[ಗಳPQ ಪ[ಟG ಘಟAೆಗM$ೆ, ಟG Uೆzೆ{ಗM$ೆ. 4ಾ)ನ Rಬಂಧ ಕಳ.,
TಾವAಾ
ೋಕದPQ Uಾಾಡುವ 2UಾರಗM$ೆ; ಕಲaAೆಗM$ೆ.
ನನ= ಗಹಣ ಶd- ^ೋಲುವ[ದು ಅPQ-ಪದಗಳ ಾಸ ಮತು- Aಾದ
ಾPತಂದ ಪ[Fಯುವ
ಉಪuಗಳC, $ಾv mಂಬಗಳC Vೆ^ೆVೆ^ೆ(ೆ ಹm|, Uಾ0, ಕು%ದು, HೇP, ಸ-ಬ$
} ಾಗುವ[ದುಂಟು.
uೕPಂದ uೕ
ೆ ಅವ[ಗಳ ಮರುಧ~R ಅನುರ%ಸುವ[ದುಂಟು. ಅಂಥ
ೆಲQ ನನ(ೆ TಾOೆಯ ಗು0ೕನು,
4ಾ)ನ ಮುd- ಎPQ ಎಂಬ ಸಂVೇಹ ಹುFGೕ ಹುಟುGತ-Vೆ! ಕಲaAಾ $ೈ'ಷG€, 2^ಾ-ರ, ೆಡಗು
mAಾ=ಣಗಳPQ Pೕ
ಾzಾಲ$ಾ, ಅವರು 2ಹ0EದಂHೆ Aಾನು 2ಹ0ಸ
ಾೆ!
ಒu6 ಓದ ;ೆಲ$ೇ ಪಂd-ಗಳC, ಅವ[ ಹುFGEದ mಂಬಗಳC ತುಸು Uೊತು- ಸ0ದ ಬMಕ
ಇAೊ=u6

ಓVಾಗ

ಅ$ೇ

mಂಬಗಳನು=

ಮೂ>ಸಬಲುQ$ಾದೆ

ನನ= 

ಾP(ೆ

ಅವ[

ಅಥ

ಗtತ$ಾಗುತ-$ೆ. Tಾವ ಗtತ mಂಬಗಳ ಸಮ^ೆಯೂ ಅVೇ. RzಾನುಭವಗಳC pಾವ Hೆರನ$ೇ
ಇರP- ಅವ[ಗಳ ಕಲaAೆಯನು= ನನ=PQ ಮೂ>E ಉMಸಬಲQ 0ೕ), ನನ(ೆ ಅಥ$ಾಗುವಂಥದು,
ಉMದುವ[ ನನ=ನು= Nೕ0ದವ[.
Uಾ(ೆ ನನ= ಗಹಣ ಶd-ಯನು= Nೕ0 ಹm|, ಹರ> ‚ೕಹಕ ಭ4ಾ
ೋಕವನು= ಹm|ಸುವ ಪದ
ಚಮತƒ)ಯನು= ಇPQ ;ಾಣುHೆ-ೕAೆ!
ಅವರು ತಮ6 ವೃ)-ಯನು= )ೕರ $ಾಸ-2ಕ ಅಳHೆ(ೋPಂದಲೂ ಅೆVಾೆ.

ಅVೇ ಅವರು

ತಮ6 ಆದಶ ಮತು- ಹಂಬಲಗಳ 2ಾರದPQ ಭ4ಾ
ೋಕವನು= RNE Hೇ
ಾ>Vಾೆ. ಆ 0ೕ)
Hೇ
ಾಡ
ಾರದವನು Aಾನು! ಚಂದನನು= ಕಂಡು ೇ>ದ ಾಮನಂHೆ, ತೆGಯPQ0Eದ Rೕ0ನPQ ಅವನ
mಂಬವನು= ಕಂಡು ತೃಪ-Aಾಗ
ಾರದ Aಾನು, ಾಮನಲQ ‘'ವಾಮ’.
ಈ ಕ2 Aೆ.„ ಶರಣು Uೋದ ‘ಾಘ$ೇಂದ’ ಗುರುವಯನ ಮುಂVೆ 'ಶು$ಾ, ೆತ-

Rಂತುದನೂ= ಕಂBೆ! 4ಾನವನ ಅಲaತನ, ಷಂಡತನ, ಭಂಡತನಗಳ ಬ(ೆw ಕ2 ಪಕFEದ Zಗುೆnಯನೂ=
ಕಂBೆ. ವದೃqrಯ ಕ2oಬ| ನಗ= 'ಶು$ಾದುದನು= ;ಾಣ
ಾರVಾVೆ.
_ ವಾಮ ಾರಂತ

ಪಾವ ೆ
ಹೃದಯ ^ೌಂದಯವನು= ಪ)ಫPಸುವ ಪದzಾಲದ ಕನ=>ಯು ;ಾವ, ;ಾ‡ೕಪoೕಗದ
^ಾˆದ;ೆ< ಸಹೃದಯHೆ ಅತವಶಕ$ಾ,ದು ಸಹೃದಯವನು ತನ= ಸಹೃದಯHೆಯ $ೈeಾಲ;ೆ< N)(ೊಂಡು
;ಾವ
ಾಭದ ಉಪoೕಗ ಪBೆಯುHಾ-Aೆ.

ಪದzಾಲವ[ ಹೃದಯ ^ೌಂದಯವನು= ಪ)ಫPಸುವ

ಕನ=>pಾಗ ೇ;ಾದೆ, ಅದರPQ ಹೃದಯ ^ೌಂದಯದ ಸaಂದAೆ(ೆ ;ಾರ%ೕಭೂತ$ಾದ ಎ
ಾQ ;ಾವ
ಲ‰ಣಗಳC ಪ0ಪ+ಣ$ಾ, ಸN6Mತ$ಾ,ರೇಕು, ;ಾವ^ೌಂದಯ ತುಂmರೇಕು. ಈ ಉVೇಶವ[
ಒಂದು ;ಾವದPQ ಎಷGರವೆ(ೆ ^ಾಧ$ಾ,Vೆ ಎನು=ವ[ದರ uೕ
ೆ ಆ ;ಾವದ ಸಫಲHೆ Uೊಂ;ೊಂ>Vೆ.
ಈ ಒೆಗPQನ ಪ0ೕfೆಯPQ “ವ ೆಳಕು” ಎಷGರ ಮFG(ೆ ಸಫಲ$ಾ,Vೆ ಎನು=ವ[ದನು= ಸಹೃದಯ
ಓದುಗರು Rಧ0ಸೇಕು.
;ಾವವ[ Zೕವನದ ;ೈಗನ=>, Zೕವನದ Aೇರ ಅನುಭವದ eಾmಕ .ತಣ; ಮನುಷನ
^ಾ4ಾನ ಪŠೆ(ೆ Nೕ0ದ Zೕವನದ ಅನುಭವ-ಅನುTಾವಗಳ ಶd-ಯುತ ಕ
ಾtವd-.

;ಾವವ[

^ಾ4ಾನ ಪŠೆಯ uೕ
ೆ )ೕವ ಪTಾವ mೕ0ದ Zೕವನ ಅನುಭವದ ಅಂತ:ಪŠೆಯ ಅtವd-. ಈ
ದG‹ಯPQ, ಸಹೃದಯ ಓದುಗರು ತಮ6 ಅಂತ:ಪŠೆಯ ಮೂಲಕ ;ಾವವನು= ಅನುಭ2E ಆ ಮೂಲಕ
ಅದರPQ ಅಡ,ರುವ Zೕವನದ )ೕವHೆಯನು= ^ೆೆ D>ಯೇ;ಾಗುತ-Vೆ.

;ಾವದ ಪŠಾಪ+ವಕ

2eೆQೕಷlೆ?ಂದ ಅದರ ಅಂತಾಳದ ;ಾವ ^ೌಂದಯ ಮತು- 'ೕಮಂತ ಅWಾಂತರಗಳನು=
ಸಂಪ+ಣ$ಾ, Dೕ0;ೊಳCŒವ[ದು ^ಾಧ2ಲQ. Uಾ(ೇ ಈ ಪ0ಪ+ಣ ;ಾ$ಾ^ಾˆದAೆ ;ೆಲಸವನು=
ಒಬ| ಓದುಗನು ಮHೊ-ಬ|ನ ಮೂಲಕ 4ಾ>E;ೊಳCŒವ[ದೂ ^ಾಧ2ಲQ.
;ಾವದ

ಪ0ಪ+ಣ

ಅ^ಾˆದAೆ(ಾ,

ತನ=

ಅಂತ:ಪŠೆಯನು=

ಒಬ| ಸಹೃದಯನು ಒಂದು
ಕ2ಯ

ಅಂತ:ಪŠೆ(ೆ

ಸNೕಕರಣ(ೊMಸೇ;ಾಗುತ-Vೆ. ಇದ0ಂದ ಕ2ಯು ತನ= ;ಾವದ ZೕವAಾನುಭವದ 2ತಗಳನು= 
ಾಹಪ0Šಾನದ ಸUಾಯ2ಲQVೆ Aೇರ$ಾ, ಸಹೃದR(ೆ mತ-0ಸಲು ^ಾಧ$ಾಗುತ-Vೆ.

ಇದನು=

ಶಬ.ತಣ, ಶಬಸಂ,ೕತ, ಶಬರೂಪ, ಶಬHಾಳ ಮತು- ಶಾಥ TೇದಗMರುವ oೕಗ ಶಬ}ಗಳ ಆ<
ಮತು- ಸN6ಳನದ ಮೂಲಕ ;ಾವದPQ ^ಾಧ(ೊMಸ
ಾಗುತ-Vೆ. pಾವ[Vೇ ಪŠಾಪ+ವಕ ಪಯತ=ದ
ಮೂಲಕ ;ಾವಸr‹ ಅಥವ ;ಾವ ^ಾˆದAೆಗಳPQ ಇದನು= ^ಾŽಸ
ಾಗುವ[ಲQ.

ಈ ;ಾರಣ;ಾ<,

ಪŠಾಪ+ವಕ ;ಾವ 2ಮeೆಯು ಒಂದು ಗಂtೕರ$ಾದ N)(ೊಳಪಟುG ;ೆಲಸ 4ಾಡೇ;ಾಗುತ-Vೆ.
ಕ2ಯ uೕ
ೆ )ೕವತರ$ಾದ ಪTಾವವನು= mೕ0 ಅನುಭವದ ಕ
ಾ ಮಯ ಪ)ಾದAೆ
;ಾವ$ಾದರೂ ಮತು- ಅವನ ಅಂತ:ಪŠೆಯು ಆ ;ಾವ Tಾವದ ಸೂ‰Hೆಗಳ ಬ(ೆw ಸಮಗ .ಂತAೆ
ನBೆEದರೂ, ಆ ;ಾವದPQ ಮೂ> ಬಂದ ಹಲ$ಾರು Tಾವ-ಅನುTಾವಗಳ ಸೂ‰ Hಾರತಮದ ಬ(ೆw
ಹಲವ[ ಾ0 ಕ2ಯ ಾಹಪŠೆಯು ಸಂಪ+ಣ$ಾ, Rರಾ,ರುವ[ದು ^ಾˆTಾ2ಕ$ಾದುದು.

;ಾರಣಂದ, pಾವ[Vೇ ;ಾವವನು=, ಆ ;ಾವವನು= ಬೆದ ಕ2ೕ ಆಗP ಅಥವ ೇಾವ[Vೇ
2ಮಶಕAೇ ಆಗP, ಅ ;ಾವd<ಂತ tನ=$ಾದ pಾವ[Vೇ ರೂಪದPQ ಅOೆGೕ ಸಮಥ$ಾ,,
;ಾ$ಾಥವHಾಸ2ಲQVೆ ಪ)mಂmಸಲು ^ಾಧ2ಲQ.

^ಾ4ಾನ Zೕವನದ 2ಷಯಗಳ ಬ(ೆw

ನವನ‡ೕR‘Pತ ಪ0Šಾನ ಒದ,ಸುವ “ವ ೆಳಕು” 2ನ ಆನಂದ$ೆ ;ಾವದ ಮೂಲಭೂತ
ಪoೕಜನ- ;ಾವ.ಂತAೆಯ ನ2ೕನHೆ ;ಾವವನು= ಜನಯ(ೊMಸುತ-Vೆ; Zೕವನದ ^ಾ4ಾನ
ಆಗುUೋಗುಗಳ ಬ(ೆw ಕ2 Hೋ0ಸುವ ಅ^ಾ’ಾರಣ ಅನುಭವ)ೕವHೆ ;ಾವದ ಶd-ಯನು= Uೆ.„ಸುತ-Vೆ.
ಕ2ಯ ಅನುಭವ, ಸಂ$ೇದAೆಗಳ )ೕವ ;ೇಂೕಕರಣ ;ಾವದPQ ಕ
ಾತ6ಕ ^ೌಂದಯ$ಾ,, 'ೕಮಂತ
ಅWಾಂತರ $ೈ2ಧ$ಾ, ರೂಪ(ೊಂಡು “ವ ೆಳಕು” ಆ, ;ಾವವನು= ಆಕಷಕ(ೊMಸುತ-Vೆ.
)ೕವ$ಾ, ಅನುಭ2Eದ .ಂತAೆ, ಸಂ$ೇದAೆಗಳ 2ತಗಳನು= ಒತ-ಡ2ರDತ$ಾದ ಆಾಮದ
.ಂತನ'ೕಲ ಮAೋE“)ಯPQ R’ಾನಗ)?ಂದ ;ಾವಮಯ TಾOೆಯPQ ಅtವಕ-(ೊMಸುವ ಕ
ೆ
;ಾವ ರಚAೆ.

ಈ ಅtವd-ಯನು= Uೊlೆ(ಾ0;ೆ?ಂದ ಆಯು, ಕ
ಾಮಯ TಾOೆ ಶಬಗಳ ಮೂಲಕ

ಪಯ)=ಸುವವAೆ ಕ2 ಮತು- ಅವನ ಅtವd-ಯು ;ಾವ ಎRಸುತ-Vೆ.

ಈ ಪಯತ=ವನು=

uೖಗೂ>E;ೊಂBಾಗ, ಆ ಮೂಲಕ ಒಳ,ನ ಒತ-ಡದ ಾಹ ಅtವd- ೇ0ತರ ರೂಪ 4ಾಧಮಗಳ
ಮೂಲಕ ”ೕ
ಾಗುವ[ದನು= ತBೆಯುವ[ದು ^ಾಧ$ಾ,, ;ಾವರಚAೆ ಒಂದು ಅTಾಸ$ಾಗುತ-Vೆ.
ಈ ಸಂಪ[ಟದPQ ಅಡಕ$ಾ,ರುವ ನೂರ ಒಂದು ಕವನಗಳC RತZೕವನದ ಸುಖ, ದು:ಖ, ಆeೆ,
Rಾeೆ, ೇಮ, 2ರಹ ಮುಂHಾದ ಹHಾ-ರು ಮುಖಗಳನು= ಅವ[ಗಳ ಸುತ-Pನ 2ಷಯಗಳನು=
ವಸು-$ಾ,ಟುG;ೊಂಡು ಬೆದವ[ಗಳC, ZೕವನದPQ )ೕವತರ$ಾ, ಸಂ$ೇದAೆ(ೊಳ(ಾದ ಅನುಭವಅನುTಾವಗMಂದ ಈ ಕವನಗಳC ರೂಪ[(ೊಂ>$ೆ.

ಎಷGರಮFG(ೆ ಈ ಕವನಗಳPQ )ೕವ$ಾ,

ಅನುಭ2Eದ .ಂತAೆ, ಸಂ$ೇದAೆಗಳ 2ತಗಳC ಒತ-ಡ 2ರDತ$ಾದ ಆಾಮದ .ಂತನ'ೕಲ
ಮAೋE“)ಯPQ R’ಾನಗ)?ಂದ ;ಾವಮಯ TಾOೆಯPQ ಅtವd-(ೊಂ>Vೆ ಮತು- RತZೕವನದ
22ಧ ಮುಖಗಳ ಅನುಭವ, ಸಂ$ೇದAೆಯ )ೕವHೆಯು ಎಷGರ ಮFG(ೆ ನವನ‡ೕR‘Pತ ಪ0Šಾನ
ಗಹಣದ

ಪತಗಾ, ಸಹೃದಯರ Aೇರ ಸಂ$ೇದAೆ ಗಹಣ;ೆ< ಪ+ರಕ$ಾ, ಮೂ> ಬಂ$ೆ

ಎನು=ವ[ದರ uೕ
ೆ ಈ ಕವನಗಳ ಸಫಲHೆ ಅವಲಂmEದು, ಅದನು= ಸಹೃದಯ ಓದುಗರು Hಾ$ಾ,
Rಧ0ಸೇಕು. ಕ2ಹೃದಯದ

“ವ ೆಳಕು”2ನ ಪ;ಾಸದPQ ನRತದ Zೕವನವ
ೋಕನ

4ಾ>Vಾಗ ಉಂಾಗುವ ನ2ೕನ ಅನುಭವ-ಅನುTಾವ ಸಂ$ೇದAೆಗಳC ;ಾವ Rೕಡುವ Rಜ$ಾದ
ಆನಂದ.
Aಾನು 2Vಾ•pಾ,Vಾಗ ಬೆದ ‚ದಲ ಕವನ ‘ಮೆ’ಯ ‚ದPನ ಚರಣಗಳC ನನ,ನೂ=
Aೆನ$ೆ:
ಮೆ(ಾಲವ[ ಬಂತು,
ಮೆ (ಾMಯು ಬಂತು,
ಗುಡುಗು ಢಬಢಬ$ೆಂದು
Nಂಚುಝಳ ಝಳ$ೆಂದು
ಭೂNಯು ೆಳಗುವ ;ಾಲವ[ ಬಂತು.
ಅPQಂದ ಇಂನವೆ(ೆ ಬೆದ ಕವನಗಳPQ Uೆ.„ನವ[ ಕೆದುUೋ,$ೆ.

ಈ ಸಂಪ[ಟದ ನೂರ ಒಂದು ಕವನಗಳPQ ಶೃಂ(ಾರ-2ರಹ ೇಮ ಪಪಂಚಂದ D>ದು,
Vೈನಂನ Zೕವನದ Aೈಜ Aೋವ[-ನPವ[ಗಳ 22ಧ ಸ-ರಗಳವೆ(ೆ, ಅನುಭವ-ಅನುTಾವವನು=
ವಸು-$ಾ,ಟುG;ೊಂಡು ಕವನಗಳನು= ಬೆVೇAೆ.
ಹಲವ[ ಕವನಗಳPQ, ಅE“ತˆದ ಬ(ೆw Aಾನು ಕಂಡ ಅE“ರHೆ ಮತು- 4ಾನವ Zೕವನದ
ಮೂಲಭೂತ ಒಂFತನದ ಬ(ೆw .)ಸಲು ಪಯ)=EVೇAೆ. “ಒಂF ಧುವHಾೆ” ಕವನದPQ ಈ ಬ(ೆw ಈ
0ೕ) ಬೆVೇAೆ: 
ಾ,ಲು ಬ>ದವೆಲQ Aೆ
ೆ ೇ> ಬರುವವರಲQ,
ಹೃದಯVೊಳ,ನ Uೊಳಪ[ ‚ಂಬ)- ಹಚು„ವ[ದಕ<ಲQ,
ನAಾ=;ಾಶ;ೆ< ಪಹೆ ನನ= mಟುG ೇೆ ;ೊಡುವವ0ಲQ,
Vಾ0^ೇ0ದ 2Ž(ೆ Rಬಂಧದ ಕದ Uಾಕುವ[ದಲQ;
ಈ Zೕವನದ ಅಸಂಬದ}Hೆ ಬ(ೆw ಹಲವ[ ಕವನಗಳPQ 2eೆQೕಸಲು ಪಯ)=EVೇAೆ. ಗು0ಯನು=
ಮೆತು 2Aಾ;ಾರಣ Vಾ0ಯPQ Vೆˆೕಷ-ಕಲಹಂದ ;ಾಲಹರಣ 4ಾಡುವವರನು= ಕು0ತು ‘ನBೆದು ಬಂದ
Vಾ0’ ಕವನದPQ ಈ ;ೆಳ,ನಂHೆ Uಾೈಸ
ಾ,Vೆ:
ನಮ6 Uಾ ದೂರ2Vೆ, Rಮ6 Uಾ ಸುತು- ಬಳಕPVೆ,
ನಮ6 Vಾ0, Rಮ6 Vಾ0 VಾF (ೋBೆpಾಗದು,
Vೇವ0ಟG
ೋಕ2ದು ನಮ(ೆ Rಮ(ೆ 2eಾಲ2Vೆ,
Uೆzೆ{(ೊಂದು zಾಗ;ೊಟುG, ಘನHೆ?ಂದ ಸ0ದು Rಂತು
ನಮ6 Rಮ6 ^ೆ=ೕಹಬಂಧ;ೊ<ಂದು ಭದ ಬುAಾ◌ುಟುG
ಬದುdAೆದುರು ಕದನದPQ R‚6ಡAೆ ಕೂ> Uೋಾಡm>.
‘ಾ,ಲು HೆೆVೆ’ ಕವನವ[ Zೕವನದ ಆeೆ-ಆ;ಾಂfೆಗM(ೆ Uೆಚು„ ಹ)-ರ$ಾ, ಮೂ>ಬಂVೆ.
ಇPQ, Zೕವನದ Aೋವ[-ನPವ[ಗೆ! ಡAೆ ೆೆತು, ಒಂVಾಗುವ, ಆ ಮೂಲಕ Zೕವನದ $ೈeಾಲವನು=
Uೆ.„ಸುವ ಬಯ;ೆ ;ೆಳ,ನ $ಾಕಪ[ಂಜದPQ ಮೂ>ಬಂVೆ:
ಕವಚಗಳ ಕವ. ಬR=, ಇದುVೆಲQ Hೆೆದು ಬR=,
ನಮ6Rಮ6 Hೆೆಯ Hೆೆದು, ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮುFG ಬR=,
Uೇಗೂ ಬR=, ಬಂVೆ ಬR=, ಹೃದಯ ಗು>(ೆ ಬಂVೆ ಬR=
ನಂVಾೕಪ ೆಳಕು Uೊತು-, ಬಯ;ೆ ಾ) )ೕ> ಬR=,
ನು,w ಬR=, ಹ0ದು ಬR=, ಮAೆಯ ತುಂಬ ತುಂm ಬR=,
ಮನಸು ಮನಸು ೆಸು(ೆpಾ,, Vೇಹ;ಾದ
ೋಹ$ಾ,,
Nಶ
ೋಹ ಮೂ> ಬರಲು, ಕುದು ಮAೆ(ೆ ನು,w ಬR=.
ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನದPQ ಹಲವ[ ಸಣk ಮತು- Vೊಡ˜ ೇಮ ,ೕHೆಗM$ೆ. ಶೃಂ(ಾರ Tಾವ ತನ=
)ೕವHೆಯನು= ;ಾಣುವ[ದು 2ರಹದPQ, 2ರಹಂದ ಉಂಾಗುವ ಆತುರ-;ಾತುರದPQ.
;ಾತುರ ‘ಆ^ೆ’ ಎಂಬ ಕವನದPQ ಈ 0ೕ) ವಕ-$ಾ,Vೆ:

ಈ ಆತುರ-

ನN6ಬ|ರಂತರ, ದೂರ, Aಾ2ಬ|ರ0ತವರಲQ,
ನಮ6 ಮಧದ ಬ|ದ0 ದುಭರHೆ Aಾವ[ ಅೆದವರಲQ;
pಾವ d<(ೆ )ರು, RೕRರುವ ಕBೆ AೋಡP UೇಳC,
ಹೃದಯ ಬಯ;ೆಯ ಕು< ನಮಗುMVೊಂVೆ ಸ4ಾ’ಾನ.
2ರಹದ Aೋ2Rಂದ ತತ-0Eದ ೇNಯು ತನ= ೇಯE(ಾ, ;ಾಯುವ Vಾರುಣ .ತ
‘^ಾಧAೆ’ ಕವನದPQ Dೕ(ೆ ಮೂ> ಬಂVೆ.
ನನ= ^ಾಧAೆ Rನ= ದೂರ;ೆ ;ಾವ[ ಸಂ$ೇದAೆ ತರುವ[Vೆಂದು,
.ತ- ಕಲd, ಸತವ0ತು, ಅಧVಾ0 Rೕ ಬರು$ೆಂದು,
ಮಂಜುಮAೆಯP ೕಪ2ಟುG, ಸVಾ Rನ=ನು ;ಾಯು$ೆ; 
ೕ)ಯ ಮೂಲ$ೆPQ, ಅದರ ಅಥ$ೇನು ಎನು=ವ ZŠಾ^ೆ ‘ಸಂ(ಾತ’ ಎನು=ವ ಕವನದ ಈ
;ೊAೆಯ ಚರಣದPQ ;ಾ%ಸುತ-Vೆ. ಇPQ, ತನ= ೆಯEಯು ಅವಳ ಪ0ಪ+ಣ, Aೆಜ ರೂಪದ
ೆQೕ ತನ=
ಬM ಬರೇ;ೆಂಬ ಇೆ„ಯನು= ;ಾವAಾಯಕ ವಕ-ಪ>ಸುHಾ-Aೆ. ಏ;ೆಂದೆ, ಅವಳ ಪ)oಂದು Tಾವ,
ರೂಪಗಳC ಅವR(ೆ ಯ$ಾದುವ[.

ಅ$ೆಲQವ[ ಅVೇ TಾವದPQ, ಅVೇ ರೂಪದPQ ಅವR(ೆ ೇಕು. 

ೇಾವ[ದರಲೂQ ಅವR(ೆ ಆಸd-?ಲQ.
Rನ= Rಜ ನBೆಯPQ RೕRಡುವ ಶು)ಯ
ೆQ
Rೕನು RೕAಾ, ಬಂದೆAೆ ೆನ=;
RAಾ= Rಜ ರೂಪ, ಆ ಾಗ, ಆ$ೇಗ
ಕೂ>ದೆ ಪ0ಪ+ಣ ಅTಾಗHೆ RೕAಾ,
ಶೃ)(ೊಂಡ ಈ uೕಲ ಸಂ(ಾತ$ಾಗುವ[ದು.
ಈ ಸಂ(ಾತದ ^ಾಧHೆಯ ಬ(ೆw ‘ಜಗR=ಯಮ’ ಕವನದPQ ಈ 0ೕ)ಯ 2eಾˆಸವನು=
Hೋರ
ಾ,Vೆ.
ಭೂ4ಾ;ಾಶ ಾHಾಳದ
ೆQPQದೇನು,
;ಾಲ ಚಕವAೇ0 Rೕ ಬM ಬರ
ೆ ೇಕು;
ದಶಕ ಶತಕಗಳC zಾ0 ದೂಾದೇನು,
RAಾ=$ಾಸ;ೆ< Rೕನು Dಂರುಗ
ೇ ೇಕು;
ಇದು ಜಗR=ಯಮ, 2ಶˆ2ಕಸನದ Rಯಮ.
ಈ ಸಂಪ[ಟದ ಒಂದು ಕವನದPQ ನನ= Zೕವನದ ಒಂದು ಅ2Tಾಜ ಅಂಗ$ಾ,ರುವ fೇತದ ಬ(ೆw
Aಾನು ಕಂಡ ಅಯ ಸತವನು= ಮುಚು„ಮೆ?ಲQVೆ, ಸತಗtತ$ಾ, ಸಹೃದಯರ ಮುಂಡಲು
ಪಯ)=EVೇAೆ. ‘‰ dರಣ’ ಕವನದ ಈ ;ೊAೆಯ ಚರಣವನು= Aೋ>0.
”ೕPೕಸ0(ೆ ”ೕPತನ mಟGವರ ರು.?ಲQ,

”ೕPೕಸ R^ೆ-ೕಜ0(ೆ HೇಜEnAೆದುರು ಮುಜುಗರ; 
ೆಳಗುತ- ಬಂದವರ uೕ
ೆ ಸುM(ಾMಯ mೕಸುವರು, 
ೆನ=ತು-ವರು, ಒVೆಯುವರು, ;ೇ;ೇ Uಾಕುವರು,
R^ೆ-ೕಜ RZ2ೕ RೕAಾ(ೆಂದು Hೋರುವರು, 
ೆನು=ಹು0 ಬಗwೆ ಬDOಾ<ರ Uಾಕುವರು.
ಇಂತಹVೇ 2ಷಯಗಳ uೕ
ೆ ಬೆದ ಇನೂ= ಹಲ$ಾರು ಕವನಗಳC ಈ ಕವನ ಸಂಪ[ಟದPQ$ೆ.
‘ಇVೊಂದು ಹುಾ„ಸaHೆ’ ಯPQ ಈ ಮ)ಭಷr, Rೕ) ಭಷr Zೕವಚ™ಗಳ .ತಣ2Vೆ. ‘ಒಣ ೇತಗಳC’
ಕೂಡ $ಾಸ-2ಕ ಜಗ)-ನ ಈ RಾಶVಾಯಕ ಪ0E“)ಯನು= )ೕವ ಸಂ$ೇದAೆoಡAೆ ಮುಂಡುತ-$ೆ.
ಆ ಕವನದ ;ೊAೆಯ ಚರಣಗಳC Dೕ,$ೆ:
ಯಂತ ೇತದ )ೕೆ ;ಾಟ ಕಪಟಗಳ HಾM
Uೊಲಸು UೊೆGಗೂ (ೊಡು˜ ಸ
ಾಮR=ಡೇಕು,
VೇಹTಾರದ Uೊೆ(ೆ ;ೈಮು,ಯೇಕು; 
ೇತಗಳ ;ಾ>ನP mದು, Uಾ ತaರುವ Aಾವ[, 
ೇತಗಳ
ೊಂVಾ,, ಒಣೇತಗಳ ZೕತದP
ನಮ6ತನ ಕFGಟುG ನ$ೆ%ಸೇಕು.
ಕವನ

‘;ಾಡು’2ನPQ

ಕೂBಾ,

ಸಂ$ೇದAೆಯನು= ಪಕFಸಲು ಯ)=EVೇAೆ.

$ಾಸ-2ಕHೆಯ

ಅಯ

ಅ$ಾಸ-2ಕHೆ

ಬ(ೆw

)ೕವ

‘ಎತ-ರ’ ಎಂಬ ಕವನವ[, ಈ ಅನಥಪ+ಣ Zೕವನ

ಜಂzಾಟದ ಅ$ಾಸ-2ಕHೆ(ೆ ಪ)ೋಧ$ಾ, ಮೂ> ಬಂದ ಕವನ.

ಈ ಕವನದPQ ಅE“ತˆವನು=

ವd-ತˆವನು= ವd-ತˆ;ೆ< ;ೇಂೕಕ0E, ಸˆಂ);ೆಯ ಸತˆದ ಬಲಂದ ನBೆಯುವ[VೊಂVೆ ಉMದ
Vಾ0pಾVಾಗ, pಾವ 0ೕ) ದೃಢ.ತ-ಂದ ನBೆಯೇಕು ಎನು=ವ[ದನು= ಈ ;ೆಳ,ನ

$ಾಕಗಳPQ

UೇMVೇAೆ:
ಭಯೇಡ, ನಯೇಡ, ಸNೕಕರಣ ೇಡ$ೆ ೇಡ,
RAೆ=ತ-ರ;ೆ ಕ%kಟುG, ಮುನ=>?ಟುG Uೋಗು,

ೆ ಬ,w, AೆಲAೋ>, ;ಾPಟುG ;ೆಡೇಡ,
^ಾಗುವ Vಾ0 ದೂರ2Vೆ, Rಷುrರಂದ Uೋಗು.
‘Dೕ(ೇ;ೆ’ ಎನು=ವ ಕವನದPQ ಕೂBಾ, ನಮ6 ೆAೆ=ಲಬು ಮು0ದ Zೕವನದ Rಷುrರ .ತದ
ಪ0ಚಯ2Vೆ. ನಮ6 Zೕವನದ ಅಯ ಪ0E“) ಬ(ೆw Dಂನ ಕವನಗಳPQ ;ಾ%ಸುವ ೋಷದ ಬದಲು,
Aೋವ[ ;ಾ%ಸುವ[ದು ಈ ಕವನದ $ೈ'ಷr€. ಈ ಕವನದ ಈ ;ೆಳ,ನ Tಾಗವನು= ಓ0 : 
ನ2> ಹEವPQಟುG, ;ೊAೆ(ೆ ೊFG ತುಂಡನು ;ೊಟುG,
ಗೂಟ;ೆ< ಸVಾ ಕFGಟುG, ನಮ6 ”ೆಯುವ Vೊೆ(ೆ
ಕೃತ Tಾರ ಬ,w, Aೆಲ;ೆ< ಮೂಗನು )ಕು<ವ
Aಾವ[ ಪzಾಪಭುತˆದ Rಗ)ಕ ಶುನಕಗಳC.

ಈ ಕವನದ ;ೊAೆಯPQ ‘2ಶˆ 2ಕಸನ pಾನ ;ಾರಣ-^ಾಧನ Aಾವ[’ pಾವ 0ೕ)
‘ಮರು^ೊšೕಟ(ೊಂಡು, 2ಕಸನ ಮHೆ- ಮಸೇಕು’ ಎನು=ವ ಬ(ೆw ಕಳಕMಯನು= ವಕ-ಪ>EVೇAೆ.
ನನ= ಕವನಗಳC ಅtವd-ಯ ಸˆಸಂHೋಷ;ಾ<, ಬೆದ ಕವನಗಾ,ದು, ^ಾವಜRಕ ಮನ=lೆ
ಅಥವ ೇ0ತರ pಾವ[Vೇ ಗುರುತರ$ಾದ ಉVೇಶಂದ ಬೆದವ[ಗಳಲQ$ಾದುದ0ಂದ, ಈ ಕವನಗಳPQ 
ನRತ Zೕವನದ ಆಕE6ಕದ ^ಾ4ಾನ 2ಷಯಗಳC, ವಸು-$ಾ, ;ಾ%E;ೊಂ>$ೆ. Rತ Zೕವನದ
ವಸು-ಗಳC “ವ ೆಳಕು” ಆ,, ^ೌಂಧಯ, 2eೇಷ ಅಥಗMಂದ ಸುತ-ಲು ಆನಂದವನು= ೆಲುQವ
ಅtವd-pಾ, ಮೂ>ಬರುವ[ದು

;ಾವಲ‰ಣ.

ಈ ಅಥಂದ, ;ಾವವ[ ^ಾ4ಾನ ವಸು-ಗM(ೆ

^ೌಂದಯ ಮತು- ಅWಾಂತರ 'ೕಮಂ);ೆಯನು= ಕೂಡುವ “ವ ೆಳಕು”, ;ಾವವ[ ಅಂತ:
ಪŠೆ◌ು◌ಂದ ಪಕಟ(ೊಳCŒವ, ಅಂತ: ಪŠೆಯನು= ಸaಂಸುವ ಅ
ೌdಕ “ವೆಳಕು”.
;ಾವರಚAೆಯ ;ೆಲಸದPQ ನನ(ೆ ಆರಂಭಂದ ಉHೆ-ೕಜನ Rೕ>ದ ನನ= ತಂVೆ 'ೕ ಆ›.>.
ಸುವಣ ಮತು- Hಾ? 'ೕಮ) m. ಸೋZRಯವರನು= Aಾನು (ೌರವಂದ AೆನE;ೊಳCŒHೆ-ೕAೆ.
ಅವರ ಉHೆ-ೕಜನದ 2ನಹ Aಾನು ^ಾDತ ಅಥವ ;ಾವರಚAೆಯ fೇತ;ೆ< ಪ$ೇ'ಸುವ[ದು
ಸಂಭವRೕಯ$ಾ,ರು)-ರPQಲ.Q

ನನ= ಾಳಸಂ(ಾ) ಜಯ'ೕಯು ;ಾವರಚAೆ ಮ)-ತರ ^ಾDತದ

ಚಟುವF;ೆಗಳPQ ನನ,)-ರುವ ಸಹೃದಯ ೆಂಬಲ ಅಾರ$ಾದುದು.

ಆ ಸಹ;ಾರದ Uೊರತು,

;ಾವರಚAೆ ಮ)-ತರ ^ಾDತ ಚಟುವF;ೆಗಳನು= Aಾನು ಮುಂದುವ0ಸುವ[ದು ಮತು- ಈ ಕವನ ಸಂಪ[ಟ
Uೊರಬರುವ[ದು ^ಾಧ2ರು)-ರPಲQ. ಈ ಸಂಪ[ಟದ ಕವನಗಳನು= ), ಪ[ಸ-ಕರೂಪ;ೆ< ತರುವ[ದರPQ
ಕೂBಾ ಜಯ'ೕ?ಂದ Aಾನು ಪBೆದ ಸUಾಯ ಮೆಯುವಂತಹದಲQ.
ಈ ಶತ4ಾನದ D0ಯ ŠಾR, ಕ
ಾ2Vಾˆಂಸಾದ Tಾರ)ೕಯ Šಾನ ೕಠ ಪಶE-◌ು◌ಂದ
(ೌರ2ತಾದ Bಾ. 'ವಾಮ ;ಾರಂತರು ಈ ಕವನ ಸಂಪ[ಟ;ೆ< ಮುನು=>ಯನು= ಬೆದು;ೊಟG,
ಆ'ೕವE ಉಪ;ಾರ 4ಾ>Vಾೆ. ಅವರಂತಹ 2ಶˆ2iಾತ ŠಾR-2Vಾˆಂಸರ ಮುನು=>?ಂದ ನನ=
ಕವನ ಸಂಪ[ಟದ (ೌರವ Uೆ.„Vೆ. Bಾ: 'ವಾಮ ;ಾರಂತರು ನನ= ‚ತ- ‚ದPನ ಪ[ಸ-ಕ;ೆ< ಮುನು=>
ಬೆರುವ[ದು ನನ(ೆ ತುಂಾ ಸಂHೋಷವನು= ಉಂಟು 4ಾ>Vೆ.
ಈ ಕವನ ಸಂಪ[ಟದ ಪಕಟlೆಯ Uೊlೆ(ಾ0;ೆಯನು= ‘ಸಪ= ಗೂ’ನ ಮುಖ ಪದಸ“ಾದ 'ೕ
ಸುೇಶ E. eಾಹ ಮತ-ವರ ಮಕ<ಾದ 'ೕ R)ž, 'ೕ ೕಪv ಮತು- 'ೕ ಪೇŸ ರವರು ಆಸd-?ಂದ
ವDEದು, ಈ Uೊ)-(ೆಯನು= ಒಂದು ಸುಂದರ ;ಾಯTಾರ$ಾ, Uೊರತರಲು 2eೇಷ ಶಮವDEVಾೆ
ಎನು=ವ[ದನು= Aಾನು ಕೃತHೆ◌ು◌ಂದ ಸ60ಸುHೆ-ೕAೆ. ಈ ಪ[ಸ-ಕದ ಮುದಕಾದ ಇಾ ಂಟ,
ಮುಖಪ[ಟ 2Aಾಸಕಾದ ಚಂದAಾಥ ಮತು- ‘ಸಪ= ಗೂ’ ನ Aೌಕರ ವಗದವರು ಈ ಸಂಪ[ಟದ
ತpಾ0;ೆಯPQ ಉತ-ಮ ;ೆಲಸ 4ಾ>Vಾೆ.
ಈ ಸಂಪ[ಟದ ಹತು- ಕವನಗಳC, ೇೆ ೇೆ ಸಂದಭಗಳPQ, ೆಂಗಳ!ರು ದೂರದಶನದ ಕ2
ಸu‘ಳನ ಮತು- ‘ಸಂಚಯ’ ‚ದ
ಾದ ^ಾDತ ;ಾಯಕಮಗಳPQ ಈ ‚ದ
ೇ ಪ^ಾರ$ಾ,ದು,
ಇದ;ೆ< ;ಾರಣ ಕತಾದ ೆಂಗಳ!ರು ದೂರದಶನದ ಅŽ;ಾ0ಗM(ೆ Aಾನು ಕೃತAಾ,VೇAೆ.
- ಪೕ ಕು ಾ

ಅನುಕಮ%;ೆ
1. 

ವ ೆಳಕು………. 1

2. 

ಾ,ಲು HೆೆVೆ……….2

3.

ನBೆದು ಬಂದ Vಾ0……….4

4.

2Šಾನ……….6

5.

ಒಳಗು-Uೊರಗು……….8

6.

;ಾದು ಕುMHೆ……….10

7.

.ಪ[a……….11

8.

Dೕ(ೇ;ೆ……….12

9.

^ಾˆt4ಾನ……….14

10.

;ಾಡು……….17

11.

2ಶˆಪಯಟನ……….18

12.

ಇಂVೊಂದು ಹುಾ„ಸaHೆ……….20

13.

‰ dರಣ……….21

14.

ಎತ-ರ……….23

15.

ಪಯಣ……….25

16.

;ಾಲ……….27

17. 

ೆಳಗು……….28

18.

ಹd<……….29

19.

ಆ^ೆ……….30

20.

ಸಂzೆ……….32

21.

ಮೆ……….33

22.

ಒಣ ೇತಗಳC……….34

23.

ಸೂತ’ಾರ……….36

24.

^ಾಧAೆ……….37

25.

ಜಗR=ಯಮ……….39

26.

ಬದುಕು……….40

27.

Tಾವ - ಬಂಧನ……….41

28.

ಬಂŽಗಳC……….42

29.

ಸಂ(ಾತ……….43

30.

;ೆಲ‡ಂದು ಾ0 Dೕಗೂ ನBೆಯುತ-Vೆ ^ಾˆNೕ……….45

31.

ಹೂವ[ ಅರMVೆ……….47

32.

Zೕವನ pಾನ……….49

33.


ೆQ……….50

34.

ಸಮರಸHೆ……….51

35.

ಧಮದ ನಂVಾೕಪ ನಂದು)-Vೆ Aೋ>……….53

36.

uೖ ಮೆತು ಾ……….55

37.

ನಂಟು……….56

38.

Aೆನುa……….57

39.

ಅನನ Tಾವ……….59

40.

2ರಹ……….60

41.

Vಾ0 ತaHೇನು……….61

42.

ಬರುವಳC……….62

43.

Nಂಚು……….63

44.

ಮPQ(ೆ ಬMŒ……….64

45.

VೇವHೆ……….65

46.

Aಾ ಕಂಡ Uೆಣುk……….66

47.

ಕನಸು……….67

48.

(ೆzೆ{ಯ Uೆzೆ{……….68

49.

ಋತು ಾ%……….69

50. 

ೇಮ ತರಂಗ……….70

51.

ಅತಗತ ಸತ……….71

52.

ಒಂF ಧುವHಾೆ……….72

53.

ಸೂಯ……….73

54.

dQಷr ಸಂಬಂಧ……….74

55.

Rನ(ೆ……….75

56.

ಮೃತು……….76

57.

ಬಯಲು……….77

58.

ನಮ6 Vೇಶ……….78

59.

ಅeಾಂತ ಮನಸುn……….79

60.

ಸುಖದ ನ……….80

61.

ಮUಾž Vೇಶ……….81

62.

ಪeಾಂ)……….82

63.

ಚಂದ……….83

64.

Tಾರತ……….84

65.

Uೊಸ Vಾ0……….85

66.

Tಾವ ಭಂ,……….86

67.

Uೆಣುk……….87

68.

RVೆ……….88

69.

ಸಂ$ೇದAೆ……….89

70.

^ಾ2ನ tೕ)……….90

71.

ಹುಟುG ^ಾವ[……….91

72.

Zೕವನ 2ಕಸನ……….92

73.

ಕಮoೕಗ……….93

74.

ಅŠಾತ $ಾಸ……….95

75.

ಅನಂತ ಶ¡ನ……….96

76. 

ಾಘ$ೇಂದ ಗುರುಾಜ……….98

77.

'ೕ ಾಘ$ೇಂದ ಪಭು……….99

78.

'ೕ ಾಘ$ೇಂದ ^ಾˆN……….100

79.

ಆeೆಯ ಬMŒ……….101

80.

ದುಂtಯ ;ೈಂಕಯ……….102

81.

ಸಂ,ೕತ……….103

82.

ಮನುಷರು……….104

83.

ಆ ನ……….105

84.

ಮಂ)……….106

85.

ಕನ=ಡ Aಾಡು……….107

86.

ಸುಖ ದು:ಖ……….108

87.

;ೋಪ……….109

88.

D>ತ……….110

89.

ಶುದ} Zೕವನ……….111

90.

ಸˆಪ= ಸುಖ……….112

91.

^ೆ=ೕಹ……….113

92.

ಹುಟುG……….114

93.

ಆಡMತದ ತೂ0……….115

94.

ನಡHೆ……….116

95.

ಕಡಲು……….117

96.

'ಸು-……….118

97.

ಹಕು<……….119

98.

TಾOೆ……….120

99.

ಅಂದು-ಇಂದು……….121

100.

;ಾವ'ೕ……….122

101.

ಅ(ೋಚೆ……….123

1

1. ವ ೆಳಕು
ದೂರ ೋಕದ ವ ೆಳನ
ಪಂಜ ನೆ ೆೆ,
ಕಣ ಕಚುವ ಕಪ ಕತ"ೆ 
ಲ ಲ$ೆ ಕರ%ೆ,
&ೈಯ) ಕುಂ ದ ಹೃದಯ ಹಂದರ
,ೕವ ತುಂ ಲ-ಾ%ೆ,
/ಾ0 ೆನ1$ೆ1ೕ2 3ಾರುವ
ಹಷ) ೖಮನ-ೇ2ೆ,
ಎ $ೋೆದರ ೆಳಕು,
ಕಣ ಮು7ದರ ತಳಕು,
ಕನಸು ,ೕವನ-ಾ%ೆ.
:ಾವ ಗೂಢ =ಶ?@ಾರಣ
ವ ೆಳ/ೆ AೆBೕರಣ?
:ಾವ ಮೂಲದ ಮುಕ" AಾBಣ
ತಂ Cೆಮ%ೕ ತಜDCಾBಣ?
:ಾವ ದೂರದ ೋಕ ಂದ,
:ಾವ @ಾಾ@ಾಶ ಂದ
ಹಷ) 3ೊEೆ 3ೊನಾ%ೆ,
ೆಳಕು ಮEೆಯ ಸು2Fೆ?

2

2. ಾ ಲು ೆೆೆ 
ಾ2ಯಗಲ=ೆ, ಾ%ಲು CೆGೆ ೆ,
ಆತುರ Iಾ?ಗತ@ೆ @ಾ ರು-ೆ $ಾನು;
ಬರುವವGೆಲ ಬK1 ಮುಜುಗರಗಳ ಮGೆತು,
ಗುLಾವಗುಣ MಾNಯಂತಸು" ಮGೆತು,
Oೇದ Oಾವಗ0ಲದ ಪGಾಥ)ದ ಮ$ೆ/ೆ;
@ೈ@ಾಲು QRF ಬK1, ಕಣುಗಳ ಮು7 ಬK1,
ಹೃದಯ SಾತB Q7 ಬK1 Kಮೇ ಮ$ೆ/ೆ.
3ೆMೆD◌ುಟV Wತ ಸಂ%ೕತ @ೇಳX=2,
ಕYಟVೆಲ ಮುಂMಾ$ೆ ರಣ @ಾಣು=2,
Iಾ=ರ ಹೂವ Iಾ?ದಗಳ, ಕಂಡ2ಯದ ತK ಬಣಗಳ
ಎೆಯ ಧ2Fರುವ ಕನFನರಮ$ೆ/ೆ ಬK1,
\ಾK -ೈGಾ%ಯ ]ಾ7ತ ರಸOಾವ ಸಂಗಮ@ೆ ಬK1.
ಇ ಮಟV ಮ&ಾ ಹ1ದ ೇಸು/ೆ ಪBಖರCೆ◌ುಲ,
ಎEೆ`ೆಗಳ ಾRಸುವ ದಟV QFಲುಗ0ಲ,
Sಾಘ Sಾಸದ bೕತಲ Sಾನ ಹವSಾನ=ಲ;
ೆಚ$ೆಯ Wತ ಸಂಬಂಧದ ರಂ/ೇ2ದ ೖಮನದ
Iಾ?ಗNಸೆಂೆ KಂNರು-ೆ ಪ2-ಾರ ಜನ ಸWತ;
@ೈ WRದು ಗಭ)ಗುR/ೊಯುd ಹಚು-ೆನು ೕಪ,
ಹೃದಯ eೕಠವK1ಟುV ಕೂRF Sಾಡು-ೆನು ಪgMೆ.
ಭೂಸ ತುಂQದ ೆದರು/ೊಂ ೆಗ0 Iೆhೆಯುವರು,
3ೊಸ ,ೕವ, 3ೊಸ ಸತ?ದ Qೕ% ಸುCಾ"ಡುವರು,
Sಾತು Sಾತ ಮN ಮಥನದ ಭತ)$ೆ Cೋರುವರು,
ಮEೆ 3ೊತು"Kಂತ iೕಡಗಳ ಗುಡುಗು ಘಜ)$ೆಯಂCೆ,
ಕಡಲ ತR CೊEೆವ CೆGೆಯಬjರದ Oೋಗ)GೆತದಂCೆ,
Kೕಾ@ಾಶ@ೆ $ೆ/ೆದು CಾGೆಗಳ ತು" ಕೂRಟುV
3ೊಸ ೋಕ, 3ೊIಾ@ಾಶ, 3ೊಸ ಸVkಯವತ2ಸುವರು.
3ೆMೆD 3ೆMೆD/ೆ◌ು ಕದ ಾ%ಲುಗಳ /ೊಡಲ,
KೕN Kಯಮದ ದುಷV ಬೆ ಪಂಜರಗ0ಲ;
ಹೃದಯ = Fೆ ಾ2, ಸಂ-ೇದ$ೆ` ೆಳಕು,
Wತ ಕಲ $ೆಯ ಸು0 ಕY/ೆ ಗಂತ-ೆ ಇNlN;
3ೊಸ/ಾ0, 3ೊಸ ಅಥ), 3ೊಸ 3ೊಸ ರಸ Oಾnೆ

3

ಪB-ಾಹೋಪ ಹ2ದು $ೆೆತೆ ತುಂQರುವ ಮ$ೆಯ
ಒಳ ಬಂದವರಲ Wತವರು, $ೆೆ KಂತವGೆಲ ಪBಭುಗಳX.
ಕವಚಗಳ ಕವ7 ಬK1, ಇದುdೆಲ CೆGೆದು ಬK1,
ನಮ Kಮ CೆGೆಯ CೆGೆದು ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಮುpV ಬK1,
3ೇಗೂ ಬK1, ಬಂೆ ಬK1, ಹೃದಯ ಗುR/ೆ ಬಂೆ ಬK1,
ನಂಾ ೕಪ ೆಳಕು 3ೊತು" ಬಯ@ೆ GಾNB NೕR ಬK1,
ನು%q ಬK1, ಹ2ದು ಬK1, ಮ$ೆಯ ತುಂಬ ತುಂQ ಬK1,
ಮನಸು ಮನಸು ೆಸು/ೆ:ಾ%, ೇಹ@ಾದ ೋಹ-ಾ%
lಶBೋಹ ಮೂR ಬರಲು ಕು ದು ಮ$ೆ/ೆ ನು%q ಬK1.
ಮ$ೆಯ iೕಹ ಇರದ 3ೊರತು 3ೇ/ೆ Cಾ$ೆ ಬರು=2,
ಅಗಲ ಾ2, CೆGೆದ ಾ?ರ ಮೂಗುಾರ-ಾಗದು;
ಒಳ/ೆ ೆಳಕು ೆಚ Oಾವ rN" Q7 @ಾಣದು,
ಆತ) ಕGೆಯ ಅಥ) ಮGೆತು ೇGೆ ಾ2 WR=2;
ಗಭ)ಗುRಯ ಹೃದಯeೕಠ=ನೂ1 @ಾದು KಂNೆ,
ಕತ"ಲ ಪgMೆ/ಾ% @ಾದು @ಾದು Iಾ@ಾ%ೆ.

4

3. ನೆದು ಬಂದ ಾ
Kiಡ$ೆ 3ೋGಾಟ@ೆsಂದು ಬಂದವರಲ $ಾವ,
Kiಡ$ೆ @ಾಾR /ೆಲುವ ಬಯ@ೆ ಮೂRದವರಲ;
ನಮ Iಾteಸೆಂದು Kಮ ಭೂl Fೕ ಕBlಸುವ ಲ,
ೇರುಗಳ ತು" @ಾBಂNR 3ಾ2ಸುವ @ೆಂಡಗಳಲ,
ಆ@ಾಶ@ೆ ಹQj Kಬ)ಲರ 3ೊರದಬುjವ -ಾಂuೆ ಕಂಡವರಲ;
ಾ0ನ ಸು0ಯ Fs 3ೇ/ೋ ಬಂ Iೇ2ೆವ.
ಆಸGೆ ೆಂಬಲವ ಬಯF ಾ%ಲ KಂN3ೆವ;
ಸ?ಲ ನಮಗೂ ಸtಳವ @ೊR, Kಮ Iೆ1ೕಹ ಸಹ@ಾರ @ೊR,
ಭಯ ಮುಜುಗರ lೕ2 QR, ಸ &ೆ) ಮತvರ ಮGೆತು QR,
@ೆಲವ ನಗಳ ನಮB $ೆಂಟರನು1 ಸಹ$ೆwಂದ ನೆF@ೊR.
Kಮ/ೆ $ಾವ -ೆx2ಯಲ, ನಮ/ೆ Kೕವ -ೆx2ಯಲ,
ಬದು$ೆದುರು ಶಸyಧ2F ಗುGಾY WRದವGೆಲರು; 
ೆ?ೕಶ@ೇಶ ನಮ/ೆ ೇಡ, ನiಳ/ೆ ಮನIಾ"ಪ ೇಡ,
ಬಂದದನು1 =ನಯ ಂದ ಹಂ7@ೊಂಡು ಬದುಕುವ;
ನಮ 3ಾ ದೂರ=ೆ, Kಮ 3ಾ ಸುತು" ಬಳಕೆ,
ನಮಾ2, Kಮಾ2 ಾp /ೋೆ:ಾಗದು, 
ೇವ2ಟV ೋಕ=ದು ನಮ/ೆ Kಮ/ೆ =]ಾಲ=ೆ,
3ೆMೆD/ೊಂದು Mಾಗ@ೊಟುV ಘನCೆwಂದ ಸ2ದು Kಂತು
ನಮ Kಮ Iೆ1ೕಹಬಂಧ@ೊsಂದು ಭದB ಬು$ಾ wಟುV
ಬದು$ೆದುರು ಕದನದ Kiಡ$ೆ ಕೂR 3ೋGಾಡ QR.
Kೕ-ಾGೆಂಬ ಸರಸ ವರIೆ ಕುತೂಹಲವ ನಮಲ,
ೇರು @ಾಂಡ /ೆಲುಗಳ -ೈ]ಾಲ ವರಸುವ ರೂzwಲ,
$ೆಲ @ೆದ ೇCಾಳ ಭೂತ 3ೊರತರುವ ಪರAಾಟ=ಲ;
ಅಂತGಾಳ ಸು0ಕYನ ತೆಯ ಮGೆF ನೆ-ೆವ,
ನಮಾ2 /ೊಡ-ೆ QಟುV Wಂದು ಮುಂದು $ೋೆವ;
/ೋೆಗಳ @ೆಡ= QಟುV ನಮ ಾ2 QಟುVQR,
ನಮ ಬಯಲು ತುಂಬ ನಮ/ೆ ಮನIಾGೆ ನೆಾಡQR,
Kಮ ಜನರ QಟುV Kೕವ rನ1ರು7ಯ ಶು7ಯ ಕತು
ಎಲ ಜನ ವಗ)ದ ೆIೆದು ೆEೆದು K2,
ನಮ-Kಮ ದ?ಂದ? ಮGೆತು =ಶ?SಾನವGಾ%2.
Kಮ ಹೃಸ?ದೃ|}ಯ ನಮ ಬ/ೆ/ೆ rೕN`ೕ@ೆ?
Mೌನ1ತ ಬು ಬ/ೆ/ೆ Kಮ %ಲು ೆ?ೕಶ-ೇ@ೆ?

5

ನ=ಲು ಕಂಡ @ೋ0ಗ0/ೆ :ಾ@ೆ @ೇಶ ಮತvರ?
3ೆ ೆjರಳ WRತ ಂದ ಮೂಗುಾರ WRಯಬಲ
ನಮ/ೆ =ನಯ Iೆ1ೕಹ 3ೊರತು Kiಡ$ೆ 3ೋGಾಟ=ಲ;
ನಮ Kಮ ಪಣ ಂದ Kಮ ಮ&ೆ ಬಂೆವ,
ಮN ಮN ಮಥನ ಂದ, ಹೃದಯ ಹೃದಯ ೆಸು/ೆ◌ು◌ಂದ
ನವನ=ೕನ ಸೃ|}wಂದ ಸುಖದ ವೃ|} ಸು2ಸುವ;
ದೃ|} ದೂರ ಗು2ಯಟುV ಬಹಳ ದೂರ ಕBlಸ ೇಕು,
ಸಣಪಟV ಕಲಹ ಂದ ನಮ ಗಮನ ತೆಯ ೇR.

6

4. ಾನ
:ಾ@ೆ 3ೇ/ೆಂಬ ಕುತೂಹಲದ ಸರSಾೆ,
ಪBಕೃNಯ ೖQ7 KFೆ $ೋಡು;
ಉಬುj ತಗುqಗಳ /ೋಪ ದ Iಾ?ರಸ ದ ಮ&ೆ ,
3ೊಸ ಸೃ|}ಗಳX ಸಲನ/ೊಳX‚N"-ೆ $ೋಡು.
ಪರೆ ಸ2ದಂCೆ, Kಜ ಬಯಾದಂCೆ,
\ಾನಾಹದ ಮದ@ೆ ಭು= ೖƒR„ದಂCೆ,
ಅ/ೋಚರCೆ @ೌತುಕCೆ Nೕhೆ @ೆಳ%0ಾಗ,
CೊN"ನ IೊCಾ"%2F ದುRಸುವರು $ೋಡು.
@ಾಣಾರದುದ ಕಂಡು, @ಾಣ ಾರದುದ ಕಂಡು,
FtNಗNಗಳ Cಾಳ3ೆMೆD ತಪ N"ೆ $ೋಡು;
ಭೂತ ಭ=ಷ N"ನ @ೊಂR ವತ)Sಾನ ಕಳ7,
ನಗ1 K-ಾ)ತದ ,ೕವ ಕಂ/ಾಾ%ೆ $ೋಡು.
$ೋಡುವದು @ೆಲವ, $ೋಡ ಾರದು ಹಲವ,
ಸುಖ Iೌಂದಯ)ದ iತ" iದನ ಗುಟುV;
ಸಪ" Iಾಗರದ @ೈ ೖ ೇಹ NಕsದವK/ೆ
ನ=ೕನCೆಯ Iಾ?ರಸ ,ೕವ ತುಂಬುವದು 3ೇಳX.
ಪBಕೃNಯ CೊCಾ"%2F Iೇ-ೆ SಾRF@ೊಂಡು 
ೋಕ ಜwFೆ-ೆಂದು OಾBಂತು ಪಡುವವರುಂಟು,
Cಾಳ ತe ದ ಬ0ಕ, ,ೕವ ಸಂಸಗ) ನೆಯೆ Kಸಗ),
Gೆಂ ೆ @ೊಂ ೆಗEೆಂತು ಹೂವ ಫಲ Kೕಡುವದು 3ೇಳX.
ದೂರವ0ಯುವ MೊCೆ/ೆ ದೂರಗಳX ಹುಟುVವವ,
@ಾಲವ0ಯುವ †ಣ-ೆ ಅ@ಾಲಗEೆರಗುವವ;
=\ಾನ ಸಮುದBವ ಕೆದು, @ೇಶದುಗುಡದ =ಷವ
ಬRF ೋಕದ 7ತB ಬದಸುವದು ಸ2`?
ಸರಳ 7ತBದ ೕೆ ಷV ಬಣಗಳ ೆ,
3ೊಸ 7ತB, 3ೊಸ ೋಕ ಸೃ|}Fದವ2ಲ,
=\ಾನ Q$ಾ1ಣದಲಂ@ಾರದ ಚಮCಾsರ,
WRದ ಾ2ಯ ಮGೆF ಕಂ/ೆRಸುವದು $ೋಡು.
Kಸಗ) ಮಮ)ದ ಸ=ಯ Q7 @ೆRFದ ೕೆ,

7

ಎಲುಬು ಚಮ)ದ ಗYತ ಬದುಗು0ಯುವ ಾ?ರ,
ಎಲವg ಎಲ2/ೆ, ನಮಳವ lೕ2ದು ಲ Kಜ,
=\ಾನ ೕ =ಜಯದ Kಜ ತೃe" ಬರುವೆ 3ೇಳX.

8

5. ಒಳಗು-ೊರಗು
ಸುƒೕಧನನ 3ೊhೆV ಬ/ೆದವ$ೊಬjKದd
rೕಮIೇನ,
ರಕ"ದ @ೈಯ d ಕರುಳX 3ೊರ/ೆEೆ ದd, 
ೌBಪ ಮುRಯಲಂಕ2Fದd,
ಗವ) /ೌರವ ಯುದದುದd 
ೆ?ೕಷ $ೆಣ ರಕ" 3ೊರೆದd,
-ೈರ=ೕರದಂತರ ಮGೆತು
3ೊಲಸು /ೊಬjರದ ಗಬುj ಗಬj2Fದd,
ಬhೆV ಕಳ7, ಬ2/ಾ0/ೆ ೖƒR„
ಅಸಭ ನಗ1 ನೃತ SಾRದd.
ಒಳ%ರುವದು ಒಳ%ದdGೆ ಚಂದ, 3ೊರ%ರುವದು 3ೊರ/ೆ,
ಇದು Kಸಗ)$ಾಟಕದ ಮೂಾ&ಾರ Kಯಮ,
ಒಳಗು-3ೊರಗುಗಳ rN" Iೌಂದಯ)ದ ಮೂಲ,
ಈ ಅFtತ?ದ ಮೂಲ, ,ೕವ =@ಾಸದ ಮೂಲ;
/ೋೆಗಳX Q2ದು, ಕಟುVಗಳX ಒೆದು 
ೋಕಗEೆರಡು ಮಹಪgರ/ೊಂಾಗ
$ಾವ $ಾವಲ, Kೕವ Kೕವಲ,
ಮCೆ", ಸತ ಅಸತ , ಹಗಲು GಾNB Oೇದ Oಾವಗ0ಲ;
ಅದು Kಸಗ)$ಾಟಕದ Kದ ಮ3ಾಯುದ,
ಭೂತ AೆBೕತಗEಾ ಕೂಡುವ ರಣ ನೃತ ರಂಗ. 
R:ಾ% 3ೊರಡುವ ೆಂ Mಾ?ಲಮುˆ:ಾಗುವದು,
ಹFರುಟುV Kಂತ @ಾಡುವನಗಳ ಸುಟುVNಂದು
ಬೂ ಯRಯ @ೆಂಡ
ಎೆಂದರ ಸಮಯ @ಾಯುವದು,
ಸುಟV-ಾಸ$ೆ ಗಬುj @ೊಟುV $ೆ/ೆವ Sಾನ3ೊ/ೆ
ಉFರು ಕಟುVವದು MೊCೆ/ೆ ಮನಸು @ೆRಸುವದು;
$ಾೆCೋR Iಾಗರ ಹ2ಸುವ ದುIಾvಹಸ Cೋ2
ಪB-ಾಹದR @ೊ7 =7‰ನ1/ೊಳ ೇಡ
ೆಂಗಳ Q% ಟುV, ನವರಂಧBಗಳ ಮು7ಟುV
ಸಂಯಮದ ತಂ/ಾ0ಯ ೖಮನ ತುಂಬ ರ ೇಡ.
ಒಳ%$ೊತ"ಡ ಂದ 3ೊರ/ೆ Mಾರುವದು ಜಗKಯಮ,
ಮCೆ" ನು%q W%q ಕು%q ರೂAಾಂತರ/ೊಂಡು

9

ಭIಾಸುರ$ಾ% ೖ`ೕ2 ಬರುವದು Kಯಮ;
@ೆsಲ ಕYಟV ಾ?ರAಾಲಕ$ಾ%
ನುಸುಳXವ Aಾ7ೇWಗಳ WR ಡ ೇಕು,
WRಮುR ಕpV, Wಂದ@ೆs ದೂR
@ೋhೆ ಾ%ಲು ಮು7, ಅಗ0 ಭದB ಝRದು
ಮ$ೆಯಂಗಳದ, $ೈಮ)ಲ @ಾAಾಡ ೇಕು;
ಗಭ)ಗುR ಕತ"ಲ \ಾನ ೕಪದ Mೊ ೕNಯ
ಕಂಡGೆ$ೆ ನಮ ಮ$ೆೇವರು ೆಲುವ.
Kೕ2KಂೆN"ದ lೕನು, Kೕರು 3ಾವಗಳಂCೆ
,ೕವ@ಾs% ಚಡಪRಸುವ 7ತB,
ಪದರು ಪದರುಗಳ Q7, Gೋಮಕೂಪ ಕೂಪಗಳ ಚು7
ತನ1ತನ Q7ಡುವ KರrSಾನದ 7ತB,
K2ೕಶ?ರರ IೆGೆ:ಾದ ಆF"ಕನ 7ತB,
ಬಂಧನಗಳ Q7 WತWತ ಸಂಬಂಧ ಕRದು 
ೖQ7 3ೊರQದdವGೆಲ
ಅಲೂ ಇಲೂ ಸಲದ ಆಗಂತುಕರು,
ಮ$ೆಗೂ 3ೊರಗು, 3ೊರ ಜಗN"ಗೂ 3ೊರಗು,
ಇದು CೆGೆದ ಮ$ೆ ಾ%ನ ದುಷV ದೃnಾVಂತ.

10

6. ಾದು ಕು ೆ
$ಾ$ೆಷುV @ಾದುಕು0Cೆ Kೕನು ಬರು-ೆ`ಂದು,
Kೕನು ಬರಲ, ನ$ಾ1]ೆಯನು ತರಲ;
@ಾದು @ಾದು @ೋLೆಯ /ೋೆ Qರುಕು QಟುVವ,
ಕ=ದ ಕತ"ಲ IಾಂದBಗೂಡು ಹಲವ ವರುಷ ಕಂಡವ,
Kೕ$ಾದರೂ ಬರಲ, ನ$ಾ1]ೆಯ ಮುಖ Cೋರಲ.
ನ ವರುಷಗಳXದd Kನ1ನು1 @ಾಯುವೊಂೆ @ೆಲಸ, 
ೇಹ ಮನIೆರಡು $ೋಡು ಜಡು„WR ೆ ಈಗ;
ಕು0ತ $ೆಲ ಾ◌ುQpVೆ, ಧೂಳX ಬೆ ತುಂQQpVೆ,
ಕತ"ಲು ಕpVದ ಕಣ ಕುರುಡು ಕ= ೆ,
KೕKನು1 ಬರು-ಾIೆ ದೂರ MಾರುN"ೆ ಈಗ.
Kೕ$ೇ@ೆ ಬರಲ $ಾನು @ೇಳXವ 3ಾ%ಲ,
Kೕ$ೆಂದು ಬರು-ೆ`ಂದು :ಾ2ಗೂ N0 ಲ;
$ಾನು @ಾಯು-ೆ$ೆಂೆ Kೕ$ೋR ಬರ ೇಕು,
Kೕನು ಬರುವ ತನಕ $ಾನು @ಾಯುN"ರ ೇಕು,
Kೕನು ಬರಲ-ೆಂೆ $ಾKನೂ1 @ಾಯುN"ರು-ೆ.
ನ$ೊ1ಡ$ೆ Kನ/ಾ% @ಾಲGಾಯ @ಾಯಲ,
ಸಂವತvರಗಳXರು0 ಥಂR $ೆಾ@ಾಶ ಹQjತು $ೋಡು;
QF ತಗುqN"ೆ, ನಗು ಕು%q ಮಬುj ಕ=ಯುN"ೆ,
ಮನಸು ತುಂQದ ನ$ಾ1]ೆ ಕರ% $ೆಲದಂಗುN"ೆ,
ಅOಾ ಸ ಬಲದ $ಾKನೂ1 Kನ1 @ಾಯುN"ರು-ೆ.
ನನಗು0 ಲ KೕKನು1 ಬರು-ೆ`ನು1-ಾIೆ,
ಬಂೆನ1 ಮನಾIೆ ತುಂQತರು-ಾIೆ;
@ಾದು ಬಳದ ೇಹ ದಟV ಕತ"ಲಲಡ%,
$ೋವ KGಾ]ೆಯ ಮGೆತು /ಾಢ KೆB SಾಡೆಂಾIೆ,
KೆB IಾಂದBCೆಯೆ Kನ1 ನನ1 ಮGೆಯು-ೆ$ೆಂ ಾIೆ.

11

7. ಪ"#
ಕತು" 3ೊರಾ7 ತೆ ಬ Kೕಡ ೇಡ,
$ಾಲ/ೆ Q7 ೆವ?ಗಳX ಮೆN" @ಾ ಹವ; 
ೖ ಹ dನಡು, ೖಮGೆತು 3ೊರ%0ಯ ರು,
=ಷಮ ಜನ =ಷ=ಟುV 3ೆೆ Q7 @ಾ ಹರು;
ರಕ"ಬFವ ,ಗLೆಗಳ =ಷಮುಳX‚ $ೆಲದ
Kನ1 ಹುತ"ದ 3ೊರ/ೆ ೖ@ೈ◌ುಟುV @ೆಡ ೇಡ,
ಯಂತB ಮಂತB ತಂತBಗಳ K$ೆ1ೆಯ Q7ಟುV
GೆAೆ ಸಾ CೆGೆ ಟುV ರಕ"3ೋGಾಟ $ೋಡು.
3ೊರ/ೆ ಕಲಹಕದನಗಳ ಹುೆದd ೊಂQ◌ುೆ, 
ಾಭ@ಾs% ಮ&ೆ ತೂ2 AೆಟುV%ಟುV Nನ1 ೇಡ,
Kಯಮ Kಯತು" ನಂQ Kೕನು ಜನMಾCೆB Iೇರ ೇಡ,
ಬhೆVQ7, WಂೆದೂR, ಗುಂಪಕೂR 3ೊೆವರು,
ಒಂೊಂೆ ಒೆತ ಂದ $ೆಲ@ೆs ಚ7 WRವರು,
@ೈ@ಾಲು ತೆಯ Q7 ಕುs s/ೆ ಎIೆವರು,
ಕಣುQಟುV, ಸಮಯ@ಾs% K$ೊ1ಳ/ೆ ಅಡ%ರು,
3ೊರ/ೆ ಬಂದು @ೆಲಸ ಮು%F, ಗೂಡು ಮCೆ" Iೇ2ರು.
Kನ1 ಸಣ ೋಕದ ತೃe"wೆ, Iಾ?ರಸ =ೆ,
ಒೆಯ$ೆಂಬ, ತನ1ೆಂಬ ಸ?ಂತOಾವ Iೆtೖಯ)=ೆ,
ಸುಂಕಋಣದ ಾ&ೆwಲ, 3ೊಂ ನೆವ ಬಂಧ=ಲ,
ಬ0‚ಯಂCೆ ತQj ೆEೆವ ಾಸ ಾರ ವೃN"wಲ;
ಸತ? ಂದ ತುಂQ ಬಂದು, Qಂಕ ಂದ Qೕ% Kಂತು,
3ೆMೆD 3ೆMೆD ಹದನವ2ತು ತನ1ಾ2 WRಯ ೇಕು,
ದುಷVೋಕದ /ೊಡ-ೆ ೇಡ, Oಾರ ರWತ ಾಳX ೇಡ,
ಅಡ„ಾ2 ತಂದು@ೊಡುವ ಬR„ ಹಣದ ಬದುಕು ೇಡ.
ಚ0ಮEೆ/ೆ ೖಯ$ೊ1R„ Wಮದಹುಣು ತರುವೇ@ೆ?
7e $ೊಳ%ನ @ಾ=ನ ಗpV:ಾ% Kಲ ೇಕು;
ರಂಗಮಂಚ ಹN"Kಂತು ನಟ$ೆwಂದ ೆEೆಯ ೇ@ೆ?
ಮ$ೆƒಳ%ನ ಹ dನ ಹೃದಯತುಂQ ಹಬj ೇಕು,
ಪರರ ಹಂಗು @ೊ$ೆಯ ತನಕ Oಾರ-ಾದ @ೊರ0ನುರುಳX,
Wಂೆ ಸ2ದು, ಸರ /ಾ% ಸಹ$ೆwಂದ @ಾಯ ೇಕು;
ಊ @ೊಂಡ ೇಹ ಂದ @ೆಟVKೕರು ಬರುವದು, 
ೇಹ/ಾತBದೆ Kಂತು ಬ%q ಾಳX ನೆಸ ೇಕು.

12

8. $ೕ&ೇೆ
$ಾವ ಸSಾಜದ Kಲ)ಜD ಶುನಕಗಳX,
$ಾಯಕGೆಂದು Kರೂಪ 3ೊರRಸುವ ನ2Kರಂಕುbಗಳ
ಮ$ೆ ಾ%ಲು @ಾಯುವ, ಕGೆದGೆ ಾಲQೕಸುತ ಬರುವ
,ೕವವ$ೆ @ೊಡುವ K,ೕ)ವ ಶುನಕಗಳX,
ನ=R ಹFವಟುV, @ೊ$ೆ/ೆ GೊpVತುಂಡನು @ೊಟುV,
ಗೂಟ@ೆs ಸಾ ಕpVಟುV ನಮ Gೆಯುವ ೊGೆ/ೆ
ಕೃತŽ Oಾರ ಬ%q $ೆಲ@ೆs ಮೂಗನು Nಕುsವ
$ಾವ ಪBMಾಪBಭುತ?ದ Kಗ)Nಕ ಶುನಕಗಳX. 
ೊLೆ WRದGೆ ಕಣಮು7 ಮುಂೆ ನೆಯುವದು,
ಮಣು ಮುsದವರ WಂೆQದುd ೊಗಳXವದು
ನಮ ನಮB MಾಯSಾನ, ,ೕವನದ &ೆ ೕಯ, &ಾ ನ;
3ೊಟುV ತುಂQದ ಧೂ0 /ೋY7ೕಲಗಳX $ಾವ, 
ೋ2 3ೇ2ದ ಜಡಮರಳX Gಾb,
KGಾ@ಾರ, Kಗು)ಣ, KGಾಳ, K2ಂ Bಯ ನಪಂಸಕರು; 
ೕೇರದ, ಭೂl%0ಯದ ತೃಪ" NBಶಂಕುಗಳX,
ೆಳಕು @ೊಡದ, ೆಳಕ @ಾಣದ ಬೂ ೇCಾಳಗಳX.
ನಮ ಕಂಡವರಲ $ಾವ, ಕಣು QpVವರಲ,
ಮನQ7, ಸ?ಂN@ೆಯ ಅಥ) ಅ2ತವರಲ,
ಸSಾಜದ Fಂ%ನ ೕ/ೆ @ೈ:ಾRಸುವ ನಮ/ೆ
ಯಂತB ಚಲ$ೆ/ೆ lೕ2 ೈತನ ಬರ ೇ@ೆಂದ? 
ೕರಲು ಧKಯನು lೕ2 3ಾಡು 3ೊರಡ ೇ@ೆಂದ?
ಬದFಟV ಕs @ೈQೕF ಚಸು-ೆವ,
ಪgವ), ಪbಮ, ದ‘Lೋತ"ರದ ಪ2-ೆ ನಮ%ಲ,
@ಾpVೆd ಕುs, ಕYಟVೆd @ೊ$ೆಯ ಸತ .
ಭೂತ@ಾಲದ ಭೂತ, ಭ=ಷ N"ನ rೕNಗಳX ನಮ%ಲ,
ಮು7ರುವ ಪಂೇಂ Bಯ -ಾCೆ) ತಲಪವ ಲ;
ಕತ"ೆಯ ಕೂಪದ ಕರ%, ಕತ"ಲೊಂಾ%
@ಾಲCಾಳ@ೆ ಮುನ1Rwಡುವ K]ಾಟರು $ಾವ,
,ೕವಚ‰ಗಳX, KೕGೊಳ/ೆ ಾNರುವ ಸೂtಲ ಶವಗಳX;
ಬGೇ Oಾರ, ಊ ದ /ಾತB, ೆಟVಾ@ಾರ,
$ೆಲಕುsರು0ದGೆ ಒೆದು ಹರಡುವದು ದುಗ)ಂಧದ Gಾb,

13

OಾವOಾವ$ೆಯ /ಾ0ಗುEೆ‚ಗEೆ’ ೆದ ಪಚ‰ಲ Aಾ7.
=ಶ?=ಕಸನ :ಾನ @ಾರಣ-Iಾಧನ $ಾವ:
ವ ಪಯಣದ ಪಣ ೈತನ $ಾವ;
ನಮ ಗN, ಈ 2ೕN, ಇ$ೆ1ಯ ಪಯಣ?
=@ಾಸ ನ”ೆ/ೆ :ಾೕ =ಸಯದ =Gಾಮ?
ದೂರ ಪಯಣದ ಮ&ೆ ದYವನು1 ಕEೆದು
ಮರುIೊ•ೕಟ/ೊಂಡು =ಕಸನ ಮCೆ" ಮ ಸ ೇಕು;
$ಾವ, ಸSಾಜದ Kಲ)ಜD ಶುನಕಗಳX
ಮN ಮ–ತ ರಸSಾನವGಾ% ಮೂಡುN"ರ ೇಕು.

14

9. 'ಾ()*ಾನ
ತುAಾ ಗು2 Fದ=ಟುV ಶತುB Iೇ$ೆ KಂNೆ
ದ‘Lೋತ"ರ sನ, ಪgವ) ಪbಮ ಗRಗಳ,
ಮ&ೆ ಕದನGೇ—ೆ ಎEೆದು Iಾಲು Iಾಲು ಗುಂಪ Kಂತು
ಕGೆಯುN"ರುವರು ಯುದ@ೆ; 
ೖಕ7ರುವ Iಾ?rSಾನ ಕವಚ˜ೆದು
ನನ1 ಮ$ೆಯ ತಮ 3ೆMೆD ಹೂNಡೆಂದು
ನನ1 Gಾಜ ದ ತುಂಬ ತಮFtತ? ಮು Bಸೆಂದು
@ೋ= ತುAಾಯ WRದು,
@ೊ$ೆ/ೆ ಕN" ಬR/ೆಯ WRದು
Iಾಲು Iಾಲ ಜನGಾb ಕದನ@ಾತುರGಾ%
@ಾಲು ಕGೆದು, ಮದ ಮತು" ಹ2F
ಕದನ ಸರ /ೆ @ಾಯುN"ಹರು.
ಹಲವ ಪದ2ನ @ೆಳ/ೆ ೆEೆದ
ಹಲವ ಅನುಭವ Wೕ2 ಹQjದ
ಹಲವ ಒೆತ Nಂದು @ೊQjದ
ನನ1ತನ ಹQj KಂNೆ ನ$ಾ1ಳ ಂದ.
ಕEೆದ ನಗಳ FtರವಜB ೇ2$ೊಳ/ೆ
$ಾEೆಗಳ ಕಪ ಆ™ತ ತರಲು,
ಕಣು ಕುs ಹಬುjN"ರುವ ದಟV QFಲು ೆಳನ
@ಾಮು)%ಲ ದಟV SಾನCೆಯ ತರಲು,
ಸಂಚು3ೊಂಚು 3ಾ ಸುತು" ಅಸುರ ಪೆಗಳX KಂN-ೆ,
ಾ◌ು Q7, $ಾಲ/ೆಯ ಕ7 ರಕ"ರು7/ೆ @ಾ -ೆ.
ಹಲವ ಒೆತ Q d-ೆ,
ಅ™ತ ಮEೆಗEೆ ಸು2 -ೆ,
ದಟV QFಲು @ಾಮು)%Kಂದ ಇಂದು Sಾನ/ೊಂRೆ;
ಭಯ rೕN ಹQj ಜಗ Iಾ?rSಾನ ತೆದುದುಂhೆ?
ನಯ=ನಯ /ೆದdವರಲ SೌನIಾ‘,
Wೕ/ೆ,
Iಾ?rSಾನ ಕಟುV ಭದB @ೋhೆ:ಾ% KಂNೆ,
Iಾ?rSಾನ ಕಟುV ಭದB @ೋhೆ:ಾ% KಂNೆ,
Iಾ?rSಾನ ಕಟುV ಭದB @ೋhೆ:ಾ% KಂNೆ, 
ೆ?ೕಶ ೆಂ ೆಂಡುಗಳನು CಾCಾvರ ಂದ ತೆ ೆ.

15

Iಾ?rSಾನ ಾ2 Qಡುವ ಪ2Aಾಟ SಾRGೆಂದು
ಆೇಶ ಉಪೇಶ-ೆಂದು ನ Aಾಠ Sಾಡುವರು, 
ೖಯ ಸRF ಬK1, ತlೆ‰ ೌಕpV/ೆ K,
Oಾರ ಮGೆತGೆ Kೕವ 3ಾ2 ಆ@ಾಶ-ೇರು=ರು,
Oಾರ WRದGೆ Qದುd ಮಣು Iೇರು=Gೆಂದು
ವಜBಕವಚವ @ೊGೆದು ನುಗqಲು ಬರುವ ಶತುBlತBರ$ೇಕ 
ೕೆN" =ಷದ 3ೆೆ
@ಾ ರುವರು ಮCೊ"ಂದು ಕೆ;
=ಷ-ೇ2 ಬಗqದ, ಸುಡದ, ಒೆಯದ,
ರಕ"ಹಂ7, ಹುpVಬಂದ ನನ1 ದಟV ನನ1ತನವ
ೆನು1 ಬ%q ಬದುಕದು, ನ$ೊ1ಡ$ೆ ಮಸಣ@ೆ ಬರುವದು,
ಎಲ ಾಹ &ಾ0 ತೆದು ಮ$ೆ/ೆ $ೆಮ ತರುವದು.
ನನ1 ರಕ", ನನ1 $ಾR ತುಂQ Kಂತ ನನ1 ಶ",
ನನ1 W2ಯ ,ೕವಗಳX ತಂದು @ೊಟV ಮ3ಾಶ"
ಉಕುsಕವಚ-ಾ% ಎೆಸುN" ಎದುd KಂNೆ,
ಕದನ Fದ ಶತುBಗ0/ೆ ಸೂಕ" ಒೆತ @ೊಡೆ.
ನ$ೆ1ಲುಬು ಗೂRನ ಮ&ೆ GಾಜGೋಷ ಹ2ವ
Aಾದರಸ ಪರ2/ೇ@ೆ ಗಂಟಲ ಾ&ೆ:ಾ%ೆ?
ಸಂದು/ೊಂ ನ ನೆದು ರೂzwಲ,
3ೊಲಸು pV 3ೆMೆD 3ಾಕಲ,
ಉF2ರುವವGೆ/ೆ ತೆ`N" ಬದುಕುವದು /ೊತು",
ಬದು$ಾIೆ/ೆ ಬದುಕದು ಸತು" ಸತು",
ಏ$ೇ ಬರ, ಬಗqೆ ಕುಗqೆ ಸWF ಾಪ/ಾಲು 3ಾಕುವದು,
ಏ@ೆಂದGೆ,
ಬು ಹೃದಯ ೆIೆದು ಬಂದು Iಾ?rSಾನ-ಾ%ೆ,
:ಾರು ಏನು ಎಂಬ ಬ/ೆq ಪgN) \ಾನ ಇೆ,
Iೋೆ ಬರ, /ೆಲು-ೆ ಬರ, ಸೂಕ" @ಾರಣ ಅದsೆ,
ಬಲ Kಬ)ಲCೆ ಎಲ ನನ1 ಹಲವ ಪದ2ನ Wಂ ೆ.
7ಕsÀ◌್ಕಪಟV ಾಭ@ಾs% ನನ1ತನ ಬKೕೆನು,
ನನ1 ೇರುIಾರ 3ೊರತು ಪರರ Iೊತು" ಬಯIೆನು,
ನನ1 ಪಚ‰ Q7 $ಾನು ೕೆ ೕೆ 3ಾರ ೇಕು,
Wಂ Kಂದ ಮುಂ ನದ@ೆ ಸತ"œIೇತು ಕಟV ೇಕು.
Iಾ?rSಾನ @ೋhೆಯ ೂೕರ ತಪಸುv ನೆ ೆ, 
ೕನ@ಾ -ೇ]ೆ ಯರ, ಮ3ೇಂಾB ಸುGಾಸುರ

16

ಅR„ ಭಂಗ ನೆಯುN"ೆ,
ತಪಸುv ಮತೂ" ನೆ ೆ.
ಅ™ತ, ಒೆತ Nಂದ ೇಹ ಜಝ)2ತ-ಾ%ೆ,
ಆತಶ" SಾತB ೆEೆದು ೆಂಯಂCೆ ೆಳ%ೆ,
ವ ೆಳಕು ಮೂRಬಂದು
]ಾಂN ]ಾಂN ]ಾಂN`ಂದು 
ೋಕ@ೆಲ ಸತ"œಮಂತB ]ಾಂNಮಂತB ಹQjೆ.

17

10. ಾಡು
3ೊಲಸು @ಾRನ ಾ2 ತುಂಬ ತುಂQೆ ಮಬುj,
@ೊEೆತ @ೊಬುj žದB Sಾಂಸದ ಗಬುj; 
ಾ2 ಮGೆಯ ಹ2ವ =ಷ 3ಾವ ಹಲವ,
%ಡಗಂpಗಳ ದಟV ಮುಳX‚ ೇಯ Cೊಡಕು.
ಗುಡ„ಕY-ೆ, ೕ0ತಗಳ =ಷಮ ಸರ ,
ಮEೆ/ಾ0 ಚ0ಗಳ l0ತ Sಾನ ಹವSಾನ;
@ಾಟV ಗಂಜಳದ 3ೊಂಡ, 3ೆಗ/ೇರುವ @ೆಸರು,
Mಾ2ದGೆ IೆGೆWRದ AಾCಾಳ ಮೃತು ಕೂಪ.
ೇCಾಳ ಮರಗಳ ಮ&ೆ ಕು%q ೆದರುತ Kಂತು 
ೕೇರುವ ಹುಮಸು 3ಾ2ೆ ಎೋ;
3ೆLೆದು ಹರRದ ದಟV ಮರ/ೆಲು ಪಂಜರದ
ಬಂŸ:ಾ%ೆ ,ೕವ, ಭೂತ, ಭ=ಷ ತು".
ಎ $ೋRದರ ಸುತು" ಬ0‚ಗಳX
ಸಂ@ೋೆ:ಾ% eೕRಸುವವ ಸುN" ಸುN";
ಎ $ೋRದರ ಹFದ ,ಗLೆಗಳX 
ೖ@ೈ ಕ7 Wೕರುವವ ರಕ".
ನೆಯ ೇಕು, ನೆಯುN"ರ ೇಕು ಾ2ಯುದd,
@ಾಲೂ2 ೖಮGೆತGೆ ಹುCೋಳಗಳ Oಾ&ೆ ಶತFದ;
ೆನ1 Wಂೆ $ೋವಗಳ ಗತ ಇN3ಾಸದ ಕಂCೆ,
ಕಣ ಮುಂೆ ಕತ"ಲಲಡ%ದ 3ಾ ಯ ಸಂCೆ.
@ಾR$ೊಳಗೆ Qದುd, /ೆದುd 3ೊರQದdವ2ಲ,
=Ÿ KಯಮಗEೆಂದು 3ೋGಾR /ೆದdವ2ಲ;
@ಾನನದ @ಾನೂನು ಕY/ೆ @ಾಣುವದಲ,
ಮು7 ಕಣು ನೆಯ ೇಕು ಮುಂೆ ಮುಂೆ.

18

11. ಶ(ಪಯ.ಟನ
ನRಯುN"ೆ =ಲ† =ಶ?ಪಯ)ಟನ,
ಅ$ಾ wಂದ ಅನಂತದವರ/ೆ,
KGಾ@ಾರ ಮ3ಾ@ಾರದವGೆ/ೆ
@ಾಲ, ಆ@ಾರದ =ಶ?ಪಯ)ಟನ,
=ಶ?ರೂಪದ =Gಾಟ =Iೊ ೕಟನ;
ೇರು Qೕಜದ ನಡು-ೆ %ಡ ಮರ/ೆಲು,
ಎೆ, ಫಲ, ಹೂವ Sಾ` =Iೊ ೕಟದ 3ಾ/ೆ;
ರು7, ಸ ಷ), /ಾನ, ™Bಣ, ವಣ) =$ಾ ಸ
ಕವೊೆದು =ಕಸನ =Iೊ ೕpಸುವ 3ಾ/ೆ,
ನೆಯುN"ೆ ಅನವರತ ಅKಯಂNBತ B`.
ಮುಂೆ Wಂೆ ಾ2 ಕLೋRಸುವವGೆ/ೆ,
ಅ$ಾ ಅನಂತದ ನಡು=ನ $ಾಟಕ ರಂಗ;
ಮ&ೆ ಎದd Qದd ,ೕವರೂಪಗEೆnೊV!
ಅಮೂತ) ಮೂRದ Gಾಗಸಂ-ೇದಗEೆnೊV!
@ಾಲಚಕBದ ಗುಂಟ ಏ20ತವ ಕಂಡ
,ೕವನ CಾಳCಾನದ =ಗತ Iಾ?ಗತಗEೆnೊV!
,ೕವK,ೕ)ವ, ಸೂ†¡=Iಾ"ರ Oೇಧಗ0ಲ,
OೌತOೌತ OಾವಭB Oಾnೆ ಪB\ೆಗ0ಲ,
ಕೂR 3ೆLೆದು ೆGೆತು =ಶ?ರೂಪ ಪB-ಾಹ
ಹ2ಯುN"ೆ ಮುಂೆ ಏಕಪB@ಾರ.
ಕುsಗN ಾ2 KŸ)ಷV/ೊ0Fದವ2ಲ, 
ಾ2ಗುಂಟ =ಮ]ೆ) ಾ2Cೋರುವ ಲ,
ಇೊಂದು =7ತB ಕುರುಡುಪಯ)ಟನ,
ಅನವರತ ನೆಯುವ ಅKಯಂNBತ :ಾನ,
ಹುಟುV Iಾವನು lೕ2 ನೆಯುವ
ಮೂಲೊಳ%ನ ಮೂಲ, $ೈಜ ವತನ,
:ಾನಗಳ :ಾನ, =ಶ?ಪಯ)ಟನ,
,ೕವ ,ೕವದ ,ೕವ, =ಕಸನ, ೇತನ,
ಮುಂೆ ಮುಂೆ ಮುಂೆ IಾಗುN"ರುವಂCೆ
ಕಣು ಮು7 ಮುಂೆ @ಾಡುವ ಪಶುಗಳ ಸಂCೆ
ನೆಯುN"ೆ =ಲ† =ಶ?ಪಯ)ಟನ,
ಕೂR 3ೆLೆದು ೆGೆತು =ಶ?ರೂಪ ಪB-ಾಹ

19

ಹ2ಯುN"ೆ ಮುಂೆ ಏಕಪB@ಾರ.

20

12. ಇೊಂದು ಹು2ಾ3ಸ# ೆ5
ಇೊಂದು ಹುಾಸ CೆB, ಮN@ೆಟVವರ ಸಂCೆ,
Kಬ)ಂಧನಗಳ Q7 ಹುಚು 3ಾGಾಡುವವರ ದುಷVಗೃಹ,
ಅವ ವIೆtಯ ಮ&ೆ ಅವ ವIೆtಯ ಹೂತು
ಅವ ವIೆtಯ ಕಂಡು ಅತು" ನಗುವವರ 7ತB=7ತB @ೋಶ,
ತiಳ/ೆ ೇರೂ2, Cಾ-ಾGೆಂದು ಮGೆತು
ಸುತು" ಮುತ"ಲು ಕ=ದ ಕತ"ೆಯ $ೆರ0/ೆ 3ೆದ2
ಕತ"ೆ:ಾಳದ ಕತ"ಲ ೆನು1 WR ರುವ
K,ೕ)ವ AೆBೕತಗಳ ಸತ" ನೃತ @ೇ0ಗಳ ]ಾೆ.
Kಯಮ Kಯತು" ರWತ KOಾ)ರ K-ಾ)ತದ
ಅಷV sಗೂ ಹ2ವ ೈತ Oಾವೊತ"ಡ@ೆ Iೋತು
ಸು0/ಾ0ಯ Fs ಭೂlಗಗನ Cೋಾಡುವ Kಬ)ಲರ ಮ&ೆ ,
$ೆಲ WRದು, ತೆ`N" FtರKಂತ ಸತ?Iಾಧಕರು
ತು iದಲ2ಯದ OಾBಂNಯ ಕಂ/ಾಾ% Mಾರುವರು,
ಹುಾ-ೇbಗEೆ’ ೆತದ Aೆಾ% ಪಟುV ಸRಸುವರು,
ಹುಚು ಜನಜಂಗು0 Iೇ2, KOಾ)ರ Oಾವ@ೆsರ-ಾ%
ಹುಚುGಾbಗಳRಯ ಹೂತು ಮGೆತು 3ೋಗುವರು.
†ಣ@ೊsಂದು 3ೊಸOಾವ, ಪBNKlಷ ಬದಲು ರೂಪ,
=$ಾ@ಾರಣ ಆಳX ನಗುವ, ]ಾಂN, ೆ?ೕ]ಾ-ೇಶ,
ಒೆತಗಳX, 3ಾGಾತಗಳX, ಅಥ)=Wೕನ SಾತುಗಳX,
@ಾಯ)@ಾರಣ ಸಂಬಧ=ೕ ಹುಾಸ CೆB/ೆ 3ೊರಗು,
ಅಧ)ಂಬಂಧ) ಯತ1ಗಳX, N0ಯಾಗದ NರುವಗಳX,
:ಾವ ಹುತ" Iಾವ 3ೆೆ Qಚುವೆಂಬ ಭಯ,
ಹುಚರ ಹುಾ%, ಹು7ನ ಹುಚು 3ೊEೆಯ ಹ2ದು
ಹುಚರ ೋಕದ ಹುಚು ನpಸುವೆ ೇಸು.

21

13. 6 7ರಣ
ೕಸರು ೕಗಳX ತಳ ಂದ ತು ತನಕ,
ಕೂಪ ಮಂಡೂಕಗಳX, ಯಮನ ಅಪGಾವCಾರ;
SಾನವCೆ ಬ0‚ ಕRದ †ುದB Gಾಹು@ೇತುಗಳX,
ಬು ದಂಡ, ರುಂಡವದು2ದ ಮುಂಡ eಂಡ;
ಕತ"ಾ@ಾಶದ ತುಂಬ @ೇ@ೇ 3ಾಕುವ ಉೆs,
ೆಳಂದ Wಂೋಡುವ KIೆ"ೕಜ ,ೕವGಾb.
Kಮ Q% ಭದBCೆ/ೆ @ಾರಣ=ವGೆನು1=ರ?
,ಂ@ೆ iಲದ @ಾe/ೆ Cೋಳಗಳ ಪಹGೆ`?
WRದು Nನು1ವ ಜನರ 3ೊೆದು Nನು1ವ ಬ@ಾಸುರ;
ಇವ2ಲದ WಂIೆ, /ೊಂದಲ, ೌಜ)ನ1=ಲ;
@ೋ= @ಾನೂKನ @ೈwಂದ @ಾನೂನು ಮು2ವ ವೃN"ಪರ,
KೕN KಯN"/ೆ 3ೊರಗು, ಹೃದಯ ಬು /ೆ 3ೊರಗು.
ಹಲವ ದMೆ)ಗಳX, ದMೆ)/ೊಂೊಂದು ಮ,),
Aೆಡಸು ಮ,)/ೆ lೕ2 ಾಳX ಕಂಡವGೆ ಅಲ;
$ಾwಕಾಟ, ದMೆ)/ೊಂೊಂದು ಗುಂಪ,
ತಮವರ ಪಹGೆಯ ೊಗಳXವರು, ಕಚುವರು;
ತೆwದdರಲ-ೆ $ಾ ಯ$ಾ ಯದ ತಕ) NಳXವ0@ೆ?
3ೊರೋಕ ಪ2\ಾನ ಲವೇಶ=ಲ.
ಹಲs ಉೆs ಅನ†ರಸt ೋAಾBF ಚಂದು ೋರರು,
7ೕp ವಂಚ$ೆ Mೇಬು ತುಂಬುವ Kಜಮ ಾಂಧ ಾನವ;
ಅOಾಸ ತಂದ Sಾಲೂರಕ Gೇವಣ ೇನರ,ೕ ೆಂತರಗಳX, 
ಾಭ $ೋR, Mೊಲು ಸು2ಸುವ ಗುಲು ಶುನಕಂಗರು;
ಒಳ/ೆ hೊಳX‚, 3ೊರ/ೆಗುಲು 3ಾ ಹಲು 2ವರು,
ಾR/ೆ%ತ" ಕುರುಡುದಂಡ ಅಹಂOಾವ WRವರು.
ಎಲ ಕೆ ತುಂQರುವ WಂIೆ, ವಂಚ$ೆ, 
ೌಜ)ನ , ೕಸ2/ೆ ಬಹಳ eBಯ;
@ಾನೂKನ 3ೊರ/ೆ Kಂತು @ಾನೂKನ ಬೆಯ$ೆIೆವರು;
ಸಮವಸyದ ಮGೆಯ ಹೃದಯ ಬು WRತದವರು,
ಸ3ಾರ ಬಂಜರು ಭೂlಯ ಓಯFೕ£ ರೂಪದ
ೕೕಸರಯೂ ಇರುವರು.

22

ೕೕಸ2/ೆ ೕತನ QಟVವರ ರು7`wಲ,
ೕೕಸ KIೆ"ೕಜ2/ೆ CೇಜFv$ೆದುರು ಮುಜುಗರ;
ೆಳಗುತ" ಬಂದವರ ೕೆ ಸು0/ಾ0ಯ Qೕಸುವರು,
ೆನ1ತು"ವರು, ಒೆಯುವರು, @ೇ@ೇ 3ಾಕುವರು,
KIೆ"ೕಜ K,ೕ)= Kೕ$ಾ/ೆಂದು Cೋರುವರು,
ೆನು1ಹು2 ಬಗq Gೆ ಬWnಾsರ 3ಾಕುವರು.

23

14. ಎತ;ರ
K$ೆ1ತ"ರ Kನ%ದdGೆ ಅವ2ವರ ಭಯ Kನ/ೇ@ೆ?
K$ೆ1ತ"ರ-ೇರುವವ ಮCೊ"ಬjKರಾರ;
iಣ@ಾೆತ"ರ Kಂತು ಹಂ%ಸುವವರ ಹಂ/ೇ@ೆ?
ಕLೆN" Kನ1 ಕೆ $ೋಡುವವನರಾರ.
$ೆಲ lೕ2 ತೆ`N" Kೕಾ@ಾಶ@ೆ Kಂತವ$ೆ,
Iಾ=ರ ವಣ) ಸ?ಪ1ಗಳ ಮು%ನ ಕಂಡವ$ೆ,
Kನ1 Aಾದತಳದ ೆEೆ ರುವ =ಷವತು)ಲಗಳ
ಕಂಡು Kೕ$ೇಂತು ಭಯ rೕN /ೊಂRರು-ೆ?
@ಾನ ಸುತ" ಕpV ಹುತ" eೕRಸುವ ಬ0‚ಗಳX
Kನ1 3ೆMೆD WRತ@ೆs ಾಧಕ ತಂೊಡು„ವ-ೆ?
Kನ1 ಸುತ" ಹQjರುವ =ಷ ಮು0‚ನ ಗಂhೆಗಳX
@ಾಲನು1 ಕRಾಗ ನಂMೇರುವ ಭಯ-ೆ?
ಭಯ ೇಡ, ನಯ ೇಡ, ಸlೕಕರಣ ೇಡ-ೆ ೇಡ,
K$ೆ1ತ"ರ@ೆ ಕYಟುV ಮುನ1RwಟುV 3ೋಗು,
ತೆ ಬ%q, $ೆಲ$ೋR, @ಾಟುV @ೆಡ ೇಡ,
Iಾಗುವ ಾ2 ದೂರ=ೆ, Kಷು}ರ ಂದ 3ೋಗು.
KೕKಂತ $ೆಲದ ಹುpVರುವ ೊಡ„ @ಾರಣ@ೆ
ಅವ2ವGೆಲ Kನ1 ಸSಾನGಾಗುವದುಂhೆ?
Kನ1 @ಾಲು ಮುpV ಚು7 ಸುತ"ಮುತ" ಹQjರುವದ@ೆ
ಸಣ %ಡ„ ,ೕ=ಗಳX K$ೆ1ತ"ರ-ೇರುವದುಂhೆ?
ಅವರೊಂದು ಸಣ Gಾಜ , Kನ1ೊಂದು IಾSಾBಜ ,
3ೋ@ೆ/ೆ lೕ2ದು ೕ =rನ1 ೋಕಗಳX;
Kೕ$ೇ2ರುವ ಎತ"ರದ ಸ?ತ"=ೆ, ಸತ =ೆ,
ಕುಳ‚2/ೇನು /ೊತು" K$ೆ1ತ"ರಾೌಲತು"?
$ೆಲದ @ಾಟುV, ಮು%ನ ತೆwಟುV
ಮುಳX‚ ೇ ಕಲು/ೆಲುಗಳ pV Kಂತು Qಡು;
ಆ@ಾಶೆತ"ರದ Iಾಧ$ೆಯಯತ1ದ
ಸಣಪಟV QಕsಟುVಗಳ ಸಂಪgಣ) ಮGೆತು Qಡು.
Kನ1 AಾದದRಯ ಕುಳ‚ರ ೋಕ ನಡುಗ ೇಕು,

24

KೕKಟV ಹMೆDಯ K$ೆ1ತ"ರ=ರ ೇಕು;
K$ೆ1ತ"ರದ Kಂತು Sಾಗ)@ೆs ಪರಾಡ ರು,
Kೕನೆವ sನ ಾ2 ಮೂR ಬರುN"ರ ೇಕು.

25

15. ಪಯಣ
ಗಂತ ಾpದ 3ಾ ಯುದ ದೂರ ಪಯಣದ ಾ2,
ನೆದಷುV FRದು @ಾಣುವ ಅಂತ @ಾಣದ 3ಾ ;
ಕಣು 3ಾwFದCೆ" ಮುಸುದ ದಟV ಮಂ,ನ 3ೊ @ೆ; 
ೖಲುಗEಾ7ನಸ ಷV $ಾEೆಗಳX ೖCೋರುವವGೆ/ೆ,
@ಾಲ@ೋಶ FRದು ಇ ೕಗ ತಂCಾ$ೆ ಮೂಡುವವGೆ/ೆ
ಮುಂೆ @ಾೆEೆದು ನೆಯುವ $ೇರ ಕುರುಡು ಪಯಣ,
ವತ)Sಾನದ ಸರಪ0ಯುದd ಭ=ಷ N"/ೆ ನಮ ಪಯಣ.
K$ೆ1 $ಾEೆಯ @ೊಂR ,ೕವವK ಕೂRF KF
ಕತ"$ಾಳದ ನಡು-ೆ $ಾನುನನೆಂಬ ಪ2\ಾನ ೆೆ $ೋR;
ಬಂೆ$ೆಂದ, ಮುಂೆ/ೆ 3ೇ/ೆ ನೆಯುವದು ಪಯಣ,
@ೊ$ೆ/ೆ ವತ)Sಾನ ಪ2\ಾನ 3ೇ/ೆಂದ ಮೂRCೆಂಬ
ಅವ ಕ"\ಾನವ 3ೊತು", @ಾಲಕುದುGೆಯ$ೇ2 ಕಣು7
Iಾ%Fದ 3ೋಗುವ ನಮ/ೆ Ftತ ಸtಲ@ಾಲ ನಮದು,
ಎಡಬಲ, Wಂೆಮುಂೆಗಳ ವ ಕ" ಕವಲು 3ಾ ಯ /ೊಂಚಲು.
:ಾವ ಮGೆಯ :ಾವ ವg ಹ @ಾ ೆ`ಂದು,
:ಾವ Sಾ:ಾ= ಭಸಕAಾಲವ$ೊ/ೆದು ಶeF Kಂತು
KಂNದd $ೆಲದRwಂದ ೆಂ @ೆಂಡ 3ೊರತರುವ$ೆಂದು
ವತ)Sಾನದ †Yಕ †ಣದ ಸಾ ಬದಾಗುವ ನಮ/ೆ,
$ಾನು ನನೆಂಬ ಝಳದRಯ ಹೂತು ೖಮGೆತ ನಮ/ೆ
N0ಯುವದು 3ೇ/ೆ, ಪ2\ಾನ ೆEೆಯುವದು 3ೇ/ೆ? 
ೖೕೆ ಬಂಾಗ ಚಡಪRF ಧ2F ,ೕ=ೕಕ2ಸುವದು 3ೇ/ೆ?
K$ೆ1ಯ $ೆ$ೆಪ, $ಾEೆಯ ಕುತೂಹಲದ ಮ&ೆ KಂNಹ $ಾವ
@ಾಲಪpVಯ ೕನ ಮುEಾ‚% ಸಾ ಚಸುN"ರ ೇಕು,
$ಾEೆ ಭರವIೆಗಳನ/ೆದು 3ೊತು" K$ೆ1ಗ0/ೆ ೆ
3ೊಸ 3ೊಸ ವತ)Sಾನದ%ನ ೕೆ ಸಮತಲ ತೂ%ಸ ೇಕು,
ಈ ಅಂತ @ಾಣದ ಪಯಣದುದd 3ೊಸ 3ೊಸ=nಾsರಗಳX,
$ೆಲQ7 ೕೇರುವನುಭವದ ಕWಸW IಾರಗಳX
ನಮ$ೊಯ ವ @ಾಲ$ೆಲ ಸSಾಗಮದ 7ತBಗಳX.
ತಗುq ಬjಗ0ರ, 3ೊಂಡ @ೆಂಡ ಗಂಡ ಗಡಣಗ0ರ,
ಇಂ ಡುವ 3ೆMೆD WಂCೆ/ೆಯುವದು ಸಲ;
@ಾಟVೆ @ಾಲ, Cಾಳ Qದುdೆ $ೆಲ, ಭ=ಷ N"ನ ಬಲ,

26

@ಾಲಸtಲFದ @ಾLೆsಯನುSಾನ $ೋಡುವದು 3ೊಲ;
ತಂ ೆಲ2ರ, Qರು/ಾ0wರ, Qೕಸುವದು ಮು—ಾಮುˆ ಸತ ;
ಉsನ ,ೕವ@ೆs ದಪ Cೊಗನ ಗೂಡುಗಂಟುಗಳ ಕpV
@ಾಲ/ಾಯ ೕಲುರುಳXತ" @ಾಾಘೂತ ಸWಸ ೇಕು.
ದೂರ ಪಯಣದ ಾ2ಧೂಳX, ೆವರು N"
ಉ2 QFನ ಝಳ@ೆ ಾ2 ಬಳ@ೆ ಮುN" ಬರಲು,
ಇಂದು K$ೆ1$ಾEೆ ಕಲಸುೕೋಗರದ ಕಣು ಕe ಡಲು,
ಕುsಗಳX ಸುN", ಬು ಸtಲlNಗಳ ಹದ ಮGೆತು
ಭರವIೆ ಬತು"ವದು, Kಂತ $ೆಲ@ಾಲ ಚುಚುವದು, ಕಚುವದು;
ಬFವ ರಕ"ತಪ)ಣ ಂದ ಕೃnಾಪ)ಣ-ೆನುತ Kಲೆ ನRದು
Knಾsಮ ಕಮ) ಪಯಣ ಸಾ IಾಗುN"ರ ೇಕು.
Kಂತ $ೆಲ ನಮದಲ, KFದ @ಾಲ ನಮದಲ,
$ೆಲ@ಾಲ ತಂ sದ ಸು0Aಾ0ಗಳX ನಮವಲ;
$ಾವ ನಮದು, Knಾsಮ ಕಮ)ದ ನಮ ಛಲ ನಮದು;
ಹತ"ದ ಬತ"ದ ,ೕವ $ೇರ pVಯKಟುV ನೆದು 
ೕೇರೆ @ೆಳ%0ಯೆ @ಾಲ$ೆಲ$ೇರಕುsರುಳXN"ರಲು 
ಾ2ಗಳX ಾ◌ುQಟುV ಹೂವ Iಾ?ಗತ @ಾಯುವವ,
@ಾಲಗಳX ೖ Q7 Iೇ-ೆ @ೈ@ೊಳX‚ವವ.

27

16. ಾಲ
@ಾಲ ಮWಯ $ೇಮ N0ದವ2ಲ,
@ಾಲ ನೃತ ದ Kಯತ"ನ1Eೆದವ2ಲ,
@ಾಲ $ೆತ"ವ$ಾR =Ÿಯ /ೆದdವ2ಲ,
@ಾಲಾಳs0ದು @ಾಲದಥ)ವನ12ತವ2ಲ;
ಹುಟುV @ೊ$ೆಗ0ಲದ KGಾ@ಾರ @ಾಲದ 3ೆMೆD
ಭೂತ ಭ=ಷ ತು" ೌಕೌಕ ೋಕಗಳ
=7ತB ಾಖೆಯ =Gಾಟ ರೂಪ.
@ಾಲಪದ2ನ ೕೆ ಮೂRರುವ ವಣ)ಗಳX
@ಾಲNೕತ; ಅನವರತ Kಲುವವ;
@ಾಲಗಭ)ದ ಅನಘ¥B¦ ಸೂ†¡ ರತ1ಗಳX
@ಾಲ ಗಂತವ lೕ2ಲ ೖ Cೋರುವವ;
ಅನಂತ ಹQjರುವ @ಾಲಾ@ಾಶದ ಗುಂಟ
ಭೂತ ಭ=ಷ ತು" ಮಮ)ಗಳ ಕಮ)ದ
@ಾಲ ಮWಯ $ೇಮ ತಂCಾ$ೆ ೖಕೂಡುವವ.
ೆIೆ ರುವ ಹೃದಯಗಳX =ರಹ$ೋವನು1ಂಡು
@ಾಲನೆಯ Cೇ @ಾಲಪBವತ)$ೆಯ
:ಾವೋ iೕRಯ ಮCೆ" ಮCೆ" Iೇರುವವ,
ಅಪgಣ) ಸಂ-ೇದ$ೆ/ೆ ಸಂ%ೕತ ನುRಸುವರು,
@ಾಲ AೌGೋWತದಲಜGಾಮರGಾಗುವರು;
@ಾಲ Iೌtಲ ದ ಆೆ ೕEೈFದ OಾವGಾಗ IೆEೆ
ಮCೆ"ಂೋ ಮEೆ:ಾಗುವದು, ,ೕವರಂ/ೇರುವದು.
ಅಪ27ತ ,ೕವಗಳX ಅಪ27ತ ಪ2ಸರದ
ಅಪ27ತ @ಾರಣ@ೆ ಒಂಾ% Iೇರುವರು,
=Ÿ -ೆx7ತB¦ಗಳX ಅಪ27ತ ಪ2ಕBಮಣದ
ಒತ"pV/ೆ ಬಂದು ಅಕFಕವ Cೋರುವವ,
ಅK2ೕ‘ತ ಸಂ-ೇದ$ೆ, ಅನAೇ‘ತ ಉ$ಾದ
@ಾಲ ಭBಮಣದ ಫಲ, @ಾಲ ಕBಮಣದ $ೇಮ,
@ಾಲ ಮWಯ\ಾನ =Gಾಟ ನೃತ .

28

17. ೆಳಗು
ಪgವ) ಗಂತದ ನಸುನ ಮುಸುಕು 
ಲ$ೆ ಹ2ದು ಹQjೆ ೆಳಕು,
ಪರೋಕದ ವ Mೊ ೕNಯ ಪಂಜ
$ೇಸರ 7Rಯ lೕರುತ ೆೆ, 
ೆಂಗ ರನ ೇತನ ಕತ"ೆ ೈತ ನ 
ಲ$ೆ ದೂRೆ ಮು%ನ ಮGೆ/ೆ,
ಮಲ%ದ ಪBಕೃN \ಾನದ ೆಳಕ
Cಾಮಸ Ns ಬರುN"ೆ 3ೊರ/ೆ.
ಏ$ೋ ನ=ೕನCೆ, ಏ$ೋ ಉಾಸ,
ಏ$ೋ ಆತುರ, 3ೊಸತರ Gಾಗ,
%ಡಮರ ಹs/ೆ ೆಳನ &ಾGೆ
ತಂ ೆ 3ೊಸ,ೕವ, ಬದುಕುವ Oಾವ,
KೕರವCೆಯ ಮ&ೆ 7e $ಾದ,
ಕನFನ $ೆನeನ ,ೕವ ೕಾಟ
ೆಳ%ನ Qಂಕ@ೆ ಹ7ೆ ೆಂ,
ಹQjೆ, ಹರRೆ ಹnೊ)$ಾದದ Mಾ?ೆ.
$ೇಸರ ರಣದ &ಾGೆಯ @ೆಳ/ೆ
Kಸಗ) lೕಯುವ iೕRಯ $ೋR,
ತಳತಳ CೊEೆದ ೖೕನ 3ೊಳಪ
ತಂ ೆ ಧGೆ/ೆ ಸ pಕದ ರೂಪ,
ೆಳನಲ dದ ಕ2ಕೂದಲ Gಾb
ಆ@ಾಶದೆಲ ಹರRೆ $ೋR,
-ೈ:ಾರ Iೆರಗ ಗಂತ@ೆ ಹರR 
ೖƒೆdಯ ೆಳಕಲ dರುವದ $ೋR.
K$ೆ1ದು K$ೆ1/ೆ, 3ೊಸತನ ಇಂ ೆ,
3ೊಸ ನ, 3ೊಸಮನ, 3ೊಸ 3ೊಸ Oಾವ:
$ೋR, ಶೃಂ/ಾರದ $ಾಚುವ ನವವಧು
ಭರವIೆ ೆGೆತ ೌಕ ೋಕ@ೆ
ೆಳ%ನ ರೂಪ Qಂಕ ಬರುವದ,
ಕತ"ೆ ೋಕ@ೆ ೆಳಕನು ತರುವದ,
$ೇಸರ ರ–ಕ ಚಮp@ೆಯ 7lF
ಮೂಡುವ ೆಲುವನು $ಾR/ೆ ೆIೆವದ.

29

18. ಹ7<
ಆ@ಾಶೆತ"ರ@ೆ Cೇಲುತ", ೕೇರುತ"
ಹs 3ಾರುN"ೆ, $ೋRೆಯ ೆಲು-ೆ?
Cೊಡಕು ಕಂದರ, ೆಟV, ಟV ಭೂlಯ QಟುV
Kೕಲನ1ರ ೋಕ, Sಾ:ಾನಗ2ಯ ಕೆ/ೆ
ಹs 3ಾರುN"ೆ, $ೋRೆಯ ೆಲು-ೆ?
ಭೂCಾಯ CೋಳIೆGೆ Oಾರಬಂಧನ ಮGೆತು,
ಗೂR$ೊಳ%ನ ಪಟV ihೆV ಮ2ಗಳ ಮGೆತು
ಹs 3ಾರುN"ೆ ದೂರ, ದೂರ, ಬಹುದೂರ,
ಕಂಡ2ಯದ ಕೆ/ೆ, ಕನಸು @ೊನರುವವGೆ/ೆ,
ಹs 3ಾರುN"ೆ, $ೋRೆಯ ೆಲು-ೆ?
Gೆ@ೆsಪಕsದ ಬRತ, ದುRತ, ಕRತ ಹs ಕಂRಲ,
ಕುsದಕsದ %ಲು $ೆ/ೆತ ಮು%ಲ ಭು%ಾ%ಲ,
3ಾರುN"ೆ ಹs, Cೇ, 3ಾ2, ೕೇ2,
ಹs 3ಾರುN"ೆ ದೂರ, ದೂರ, ಬಹುದೂರ,
ಹs 3ಾರುN"ೆ, $ೋRೆಯ ೆಲು-ೆ?

30

19. ಆ'ೆ
Kನ1 $ೋಡ ೇ@ೆನು-ಾIೆ ೖಮನ ತುಂQKಂNೆ $ೋಡು,
K$ಾ1Iೆ OಾವGೋಧನ-ಾ% ಉ@ೆsೕ2 7ಮುN"ೆ 3ಾಡು;
ಎ $ೋRದರ, ಕಲುಮುಳX‚ ಕ0‚ಗಂpಗ0ರುವ,
Kೕ$ಾವ ಮGೆಯ ನನ/ಾ% ತಡಪRಸು-ೆƒೕ ಏ$ೋ;
ನlಬjರಂತರ, ದೂರ, $ಾ=ಬjರ2ತವರಲ,
ನಮ ಮಧ ದ ಬjದ2 ದುಭ)ರCೆ $ಾವ ಅEೆದವರಲ;
:ಾವ s/ೆ Nರು% KೕKರುವ ಕೆ $ೋಡ 3ೇಳX,
ಹೃದಯ ಬಯ@ೆಯ ಕುs ನಮಗು0ೊಂೆ ಸSಾ&ಾನ,
ಕತ"ನ QN"ƒಳ%ಂದ ನಮ ಕYನ ಾಹದ lಂಚು
ಅೆೋ ಸುCಾ"R ಕೂೆ ಮುN"ಡುN"ರ ೇಕು;
ನಮ ಹೃದಯದ Oಾವೊತ"ಡದುಬjರದ &ಾGೆ
ಎೋ ನಮ2=/ೆ lೕ2 ಒಂಾ% ಹ2ಯುN"ರ ೇಕು.
$ಾ$ೆಷುV ನೆದರು Kನ1 Iಾtನ ತಲAೆನು 7ನ1,
@ಾಲ-ಸtಳಗಳ ಷ} ಬಂಧನದ @ೈ ಗಳX $ಾವ;
ನನ1-Kನ1 ಬಂಧನದ ವಜBದುಂಗುರದ Q% WRತ
@ಾಲ-ಸtಳಗಳ lೕ2, Oಾವೋಕು0:ಾ%
ಅಶ2ೕರ ಸtರದ ಒಂಾ%ಸುವದು ನಮ;
@ಾಾಂತರಾಳದ ೆIೆ ರುವ ನಮತನ
$ೆಲlೕ2 ೕೆಾdಗ ಕವೊೆದು ಹರ=Cೇ@ೆ?
ಅ/ೋಚರ ಬುಡದRಯ ೖಬಳF MೊCೆಯನುಭ=F
@ೊಂ ೆ Gೆಂ ೆ ತುಂಬ Iಾರ ತುಂಬವ ಈ ,ೕವನಾಟ;
ಅದೃಶ , ಅಪ27ತ ಸಂ@ೋೆಗಳ ಪBಕೃN:ಾಟ
ನನ1-Kನ1 ಬಂಧನದ =ಪನ1 =ಪ:ಾ)ಸ;
ಅಮೂಾಗB ೖ ೆIೆವ ಕಲ ತರು $ಾ-ೇ@ಾ%ಲ?
:ಾವೋ ಮGೆwಂದ ೕೇರುವ Kನ1 ಕGೆ
ನನ1 Oಾವಪಚ‰ವ @ೆದ2 3ಾರೆಳಸುN"ೆ $ೋಡು;
ೆಂ ತಗುದ ಸುRಮದುd ಉ/ಾBಣದ 3ಾ/ೆ,
ಗುಡು% FRದು ಹQj ಉ2ಯುN"ೆ ನನ1 ಹೃದಯ;
ನಮ ಮೂಲs0ದು $ಾವ ನಮ $ೋಡದ 3ೊರತು,
ನಮ =rನ1 ೖಬಳಸು ಕಣು CೆGೆಸದ 3ೊರತು,
ತೃe", ಸುಖ ]ಾಂN ನಮ ಬರ ೇ@ೆಂದ ?
OಾವGೋಧನ, 3ಾಡು, ರಕ" ಕಣಕಣಾIೆ

31

ಅನವರತ ಹ2ಯೆ ೇಕು Kನ1 $ೋಡುವವGೆ/ೆ;
ಇ$ೆ1ಷುV ನ, ವರುಷ ಈ =ರಹಾಹದ ೇ/ೆ?
ಇ$ೆ1ಯವGೆ/ೆ ಬಯ@ೆ&ಾGೆ/ೆ ಕೃತಕ ಕಲsಟುV,
ಬಯಸುವ ,ೕವಗEೆರಡ@ೆs ದುಭ)ರCೆಯ ೇR?

32

20. ಸಂ>ೆ
ನ=R ೆಳನ lಂದು ಬಳದ ಸಂMೆ
ಸುಖಸ?ಪ1ದ ಸಕsGೆಸ= KೆBಯ Wತ ಮQjನ
ಶ` ಯ @ಾ ರುವ eBಯತಮನ $ೆನeನ
$ಾಚು@ೆ/ೊಂಡು @ೆಂAೇ2, Q%ಯಪ /ೆ ಬಯಸುತ"
ಮಬುjಗತ"ಲು ೆGೆ ಶಯನಗೃಹ Iೇ2ದಳX.
ಪBಖರ ೆಳನ 3ೊ @ೆ ಕತ"ನ ಪB-ಾಹದ,
@ೊ7 3ೋಗುತ"ೆ @ೆಂಪ Aೆಂಪ 3ೆಪ ಗpVದುವ,
ಬಳರುವಭು= ೕೆ FW ಮಂದ ಮತ"ನು ತಂದು,
ರಂ/ೇ2ದ ಗಗನ ತುಂಬ ೆ0‚ ಚುsಗಳ ತಂದು,
ಹsಗಳ 7eಯ, ನ ೖಮGೆಯುವನು.
ಆತುರ @ಾತುರದ Qೕ%ರುವ ರಸಸಂMೆ,
ದೂರ ಗಂತದ ತುಂಬ ತಂ ೆಲರನು1 NೕಡುN"ೆ;
ಗೂಡು Iೇರುವೆಂಬ ಆGಾಮ ಬಯ@ೆಯ ತುಂQ, 
ೖ@ೈ ಸಕsGೆ:ಾ% ಮುದ ಮನಸು ತುಂಬುN"ೆ,
ರಂ/ೇ2ದ ಸುಖನಗ2ಯ 3ೊಸೋಕ@ೆs ತರುತೆ.
ನ=R ಪಡುವಣದತ" ೌಡುF ನGಾಜ,
ಮGೆ:ಾಗುವ ಮುನ1 ನೆಾRದ ಾ2ಯನು,
WಂNರು% $ೋಡುತ" ತೃe"ನ/ೆ ೆರುವ;
@ಾ-ೇ2ದd ಭೂೋಕ Wತತಂeನ $ೆರ0ನ,
ಕತ"ಲ ದಟV ಕಡನ ೖಮGೆತು ಮುಳX%ದಳX.

33

21. ಮ@ೆ
$ೋಾ@ಾಶದೆಲ iೕಡಗಳಬjರ,
ಪB-ಾಹ ಹ2ಯುವ ಕರiೕಡದ ಸಂCೆ
ಅೆಗಳ 3ಾ/ೆ CೇಲುN"-ೆ ಮುಂೆ;
ತಂ/ಾ0ಯು ತಂeನ Iೆೆಯನು QೕF
$ಾಡಗಲವ ನಡು%F 3ಾ2ತು ದೂರ;
ಕAೆ ೕ2ದ ಗಗನವನ dತು ಮರು†ಣ
lಂ7ನ ೆಳನ =Gಾಟ ಪರೆ;
Klಷದನಂತರ Kೕರವಮಯ ಪBಕೃN
FRFತು ಗುಡು%ನ Fಡುನ ಬು%ಲು.
=ಷಣ ಗಗನದ ಮುಖ ಕAೆ ೕ2ತು,
Kೕ2ನ ಹKಗಳX ೕಂದುದು2ತು;
ದಟV$ೆ Kೕ2ನ &ಾGೆಯ ಓಘ
ಮರ%ಡ ಕಟVಡ Kೕ2ನ dತು;
ದೂರ ನು%qದ /ಾ0ಯ ಒೆತ@ೆ
ಮರ%ಡ ಎಡಬಲ 3ಾತು Cಾಳ;
ಭೂlಯನe ದ Kೕ2ನ &ಾGೆ
ಆವ2Fತು $ೆಲ, 3ೊಲ, ಮರ ಬುಡ, ಹಳ‚,
ಉ@ೆsೕ2ತು ಹ2ಯುವ Kೕ2ನ Gಾb.
7e ಹs, 3ೊೆಾಡುವ ಮಕsಳX
ಗುಡು%/ೆ ನಡು/ೆ ಗೂಡಲಡ%-ೆ;
Gೌರವ KೕರವCೆಯ Kಜ)ನ ಸೃ|}
iೕಡದಬjರ@ೆ, ಗಗನದುಬjರ@ೆ
ೆಚುತ Kಡುಸುಸುಸುwಡುವದ $ೋR;
ಮEೆ-/ಾ0ಯ IೆEೆಯ ಬಳ Kಸಗ) 
ೆಂಗ ರನ ಸ ಷ)@ೆ ೆೆ ೇಹ;
ದೂರ ಗಂತ &ಾ=F QFಲು
ಬರುN"ೆ, ತರುNೆ 3ೊರಪCಾvಹ.

34

22. ಒಣ Aೆ5ೕತಗಳB
ಅೊಂದು ದಡ„AೆBೕತಗಳ ೊಡ„ @ಾಡು,
ಕಪ ಮುಖ-ಾಡದ ಒಳ/ೆ ಸುಟV ಮುಖಗಳKಟುV,
Kಶ "ಯ ಸ?ರದ Kಸvತ? ಚಲ$ೆಯ 3ೇ2
ಸುತು" ಸುತು" ಸುತು"N"-ೆ ಈ ಯಂತBAೆBೕತದ Gಾb;
$ೆಲದ ಸಮತಲ QಟುV /ಾ0ೋಕ@ೆ 3ಾ2,
ಕpVಟV @ೈ@ಾಲ, Kಶ ಕ" Gೆ@ೆs ಪಟಪpF, 
ೇಹOಾರದ 3ೊGೆ/ೆ 3ಾರಾಗೆ AೆBೕತ,
ಮುಖ-ಾಡದ Wಂೆ Kವ)ಣ) ಮುಖದ
ಗು2 ಮGೆತು ಸುತು"N"-ೆ ಸುತು"ಸುತು".
ಕುರುಡು 3ಾGಾಟದ ನಡು-ೆ ಾ2 ತಪ ವವ,
ಅಡ„NR„ ಚಲ$ೆಯ ಅR„ =ರಸಗEೇಳXವವ,
ಈ AೆBೕತ@ಾRನ ದುಷVದೃ|} @ಾಟಗಳX, 
ೖIೇರದ ಆ3ಾರ ನಂMಾ%, ೖಕAಾ %
ಎದುGಾದ ೖೕೆ Nೕhೆ Cೋರುವವ,
@ಾಾಟ, 3ೋGಾಟ, ಒಡಕುಗಳX, CೊಡಕುಗಳX,
N0/ೇR ಕಪಟಗಳX, Kಾ)‘ಣ ಒೆತಗಳX,
3ೊರ/ೆ =&ೇಯ =&ೇಯಕಗಳ ವಂಚ$ೆಯ AಾತB,
ಸಾ Iೇವಕ$ೆಂಬ ಬದುಕುವ ಜಜ)2ತ ತಂತB
ತುಂQರುವ 3ೊಲಸು 3ೊhೆVಗಳ ದಡ„AೆBೕತಗಳX.
$ೆಲQಟುV /ಾ0ಯ 3ಾರುವದರ ಹುರುಪ,
ಮುಖ-ಾಡ QN" Q7 :ಾರೂ $ೋಡದ Iೆtೖಯ)
ದಡ„AೆBೕತಕೂ @ೊpVೆ iಂಡು &ೈಯ), Qರುಸು,
ಮ$ೆ ಜನ @ಾಯುವ AೆBೕತ ,ೕತ ಉೊ ೕಗದ
ರುಂಡ ಕRದ ಮುಂಡ 3ೊತು", @ಾಲು ಜRದು,
Kಬ)ಲ ಹೂಂ@ಾರದ ಕಂಡವರ ೖ`ೕರುವದು;
ಸತ?Kಸತ?ಗಳ, Aಾದಮಕುಟಗಳ ೇಧ N0ದವ ಅವಲ;
\ಾನ\ಾನದ ಪGಾಮ]ೆ) AೆBೕತMಾNಗ\ಾತ;
ಮೂಗುಾರ =ŸಯಂತB Cೋ2ಸದ 3ೊರತು
AೆBೕತ@ಾಟದ rೕN ತe 3ೋಗುವ ಲ.
ಈ AೆBೕತGಾbಯ ಮ&ೆ ಕ2AೆBೕತ-ಾ%ರ ೇಕು;
ಗೂR$ೊಳ%ನ ಬಣ ಾವಣ ಗಳ ಮGೆತು,
ಕೃತಕ ಮುಖ-ಾಡದ @ೆಳ/ೆ K,ೕ)ವ ನಗುವನುನpF,

35

=&ೇಯ =&ಾಯಕಗಳ ವಂಚ$ೆಯ AಾತBದ
ಯಂತBAೆBೕತದ Nೕhೆ @ಾಟ ಕಪಟಗಳ Cಾ0
3ೊಲಸು 3ೊhೆVಗೂ /ೊಡು„ ಸಾಮK1ಡ ೇಕು, 
ೇಹOಾರದ, 3ೊರ/ೆ @ೈಮು%ಯ ೇಕು;
AೆBೕತಗಳ @ಾRನ Qದುd, 3ಾ ತe ರುವ $ಾವ,
AೆBೕತಗಳೊಂಾ%, ಒಣ AೆBೕತಗಳ ,ೕತದ
ನಮತನ ಕpVಟುV ನ-ೆYಸ ೇಕು.

36

23. ಸೂತ5Cಾರ
Kನ1$ೇ$ೆಂದು ಸು"Nಸ $ಾನು ಸೂತB&ಾರ,
=ಧ=ಧದ =Ÿwಂದ -ೇದ -ಾಗಾಟವ$ಾR, 
ೕೇರುವ, @ೆಳ%0ಯುವ ಕಲಸುೕೋಗರದ
ರಸವಣ) ತಪ)ಣವKೕವ ೋಕ ಗಶ)ಕ$ೆ,
KೕNKಯಮ ಜಂMಾಟ, @ಾಯ)@ಾರಣ lೕ2
K-ಾ)ತ ಪವ)ತವ$ೆ ತರುವ ವ ಮಂತB, 
ೋಕಗಳ ನುಂ% ಮGೆಸುವ ಕತ"ನ ಕುಂಡ,
ಅಣು-ಭೂ ಮಂಡಲದ ಕYಟVರುವ
KGಾ@ಾ2, Kನ1$ೇ$ೆಂದು ನುNಸ $ಾನು.
K$ಾ1ಟದ lNಯನ12ತ \ಾನ ಹುpVಲ,
K$ೊ1ೕಟದ -ೇಗ =\ಾನವEೆ ಲ;
KೕKಟVೆd ಸತ , Kೕ ನೆFೆd Sಾಗ),
Kನ1 $ೆತ"ದಾಡುವ K,ೕ)ವ ೊಂ ೆಗಳX $ಾವ,
K$ಾ1ಟ@ೆs @ಾಡುವ ನಮB IೈKಕರು;
Kನ1 ೆ@ಾsಾರ ನಮ ಗYತ rನ1,
Kನ1 WRತದ Q%ತ ಹುಟುVIಾ=ಗೂ ತe ಲ;
Kೕ$ೆಂೆ/ೆ ನೆ-ೆ ಕಂಡವ2ಲ,
Kೕ$ೆಲ, 3ೇ%ರು-ೆ N0ದವ2ಲ,
K$ಾ1ಟದ ಹೂಟದೆೆdೕಳXವವ Kೕನು.
K$ೊ1ಲ=ನ ಕೃAೆ/ೆ ಪ2ತeಸುವ ಜನGಾb,
Kನ1ನ2ಯಲು ಪಟV ಕಷVಗEೆnೊV;
ತತ? =\ಾನ Mೊ ೕNಷ ದೂರದಶ)ನ-ೆಂದು
Kನ1 ೆನ1 Qದುd, ೇಸು" QದdವGೆnೊV,
K$ೆ1ತ"ರ@ೆs $ಾ-ೇರು-ೆವ3ೇಳX;
ೆಟV ಬುಡದ ಕೂತು ಗಗನವರಸುವ $ಾವ
K$ೌ1ನತ , ಸತ 3ೇ/ೆ ಗBWಸ 3ೇಳX;
Kೕಲ ಗಗನದ ಗುಂಟ Kನ1 3ೆMೆDಯ ಹುಡು
Q0ಕಪ iೕಡಗEೆ Kೕ$ೆಂದು ಭBlಸು-ೆವ.

37

24. 'ಾಧEೆ
Qಡದ ಯತ1 ಕಡನ ನಡುಗುೆ„ಯ$ೆ1ತು"ವರು,
ಮರಳX @ಾRನ ೕೆ ಹಡಗು ನೆಸುವರು;
Qಡದ ಯತ1ದ ಬೆ/ೆ Qೕಳದ ವ ದBವ ಗ0ಲ,
Iಾಧ$ೆಯ ಪಂಜರ 3ೊರ3ಾ2ದ ಹು ಹsಗ0ಲ;
ಏಕ7ತB ಬು ೆವರು ೆGೆFದGೆ ಭು= @ೈ Iೇರುವದು,
ಅಷV ಕುsಗ0ಂದ ಅಪರಂ, ಬಯ@ೆ Oಾಗ ಅಂ/ೈ Iೇರುವವ;
Iೋಲ$ೊಪ ದ ,ೕವ@ೆs Iೋಲು ಸಸುವ ಕನಸು Kಜ-ಾದುದುಂhೆ?
Iಾಧ$ೆಯ ಹಠSಾಗ)ದ ಮ&ೆ Kಲಬಲ ಅಡ„/ೋೆಗಳXಂhೆ?
Qಡದ ಯತ1ದ ೆಂಯ ೆಂದು ಬಗ/ೇರದುದು ಉಂhೆ?
Kೕ$ೊಬjEೇ@ೆನ1 ಹಟಯತ1ದ ಪ2Ÿ/ೆ ಾWರEಾ% KಂCೆ?
Kೕ$ೇ@ೆ ನನ1rಾ]ೆ, &ಾ ನ ಸಂ-ೇದ$ೆ/ೆ ಪರೕಯEಾೆ?
/ಾ0 ಂQನ ೕೆ ೋಹದ ಮ$ೆ Cೇಸುವ ಜನ2ರುವ,
ಪರೇಶ ದೃಶ ಗಳ ತ†ಣ ಪರೆ ೕೆ ತರುವ ಹಠ/ೆದd,
ಪBN Sಾನವರನು1 =ಧ=ಧ ಮೂzF @ೈಗತ/ೊ0Fದ,
$ಾ$ೇ@ೆ IೋCೆ Iಾಧ$ೆಯ ಮು%ಯದ Sಾಗ)ದ ಮ&ೆ ?
$ಾ$ೇ@ೆ ಕತ"ೆ ಕಂೆ Kನ1 ೆಳಕನ1ರಸುವ Iಾಧ$ೆಯ? 
ಾ2 ತe ೆ, 7ತ"ಕಲೆ, WRದ ಹಠದ @ಾವ Iಾ@ಾಗಾ%ೆ, 
ಾ2 ದೂರ=ೆ, ನೆಯುವದು ಬಹಳ=ೆ, ಗು2ಯN ಕಷV=ೆ;
Kನ1 ತಲಪವ ಹುಚು ಮನಸು ಹೃದಯದ ತುಂಬ KಂNೆ,
IೋCೆ$ೋ /ೊN"ಲ, /ೆೆd$ೋ N0 ಲ, WRದ ಗು2ƒಂೆ /ೊತು";
ಗಂತದ ಸುತ" ದಪ ಕತ"ಲು, ೆಳನ ರಣ ತೂ2 ಬರದಷುV,
ಕುರುಡು ಕಣನು 3ೊತು", ಮುಂ/ೈ ಾ7 ಪರಾR ನೆಯು-ೆನು,
ಇಂದಲ $ಾEೆ, ಕತ"ಲತೂ2 ಬಂದು ೖCೋರು-ೆ`ಂದು.
:ಾವ ೋಕದ, :ಾವ ಮೂೆಯ Iೇ2 ನಮನು ಮGೆCೆ`ೕ,
:ಾವ ಕತ"ಲ GೌದB ರಂಧBವ ನಮ ಮ&ೆ KಂNರುವೊ,
:ಾವ ಕs :ಾವ ಾ2ಯ WRದು Kನ1ನು1 ತಲಪ?
Qಡದ ಯತ1ದ Gೊ7Kಂದ, ಗು2ಯ ತಲಪವ @ೆ7Kಂದ
N0ಯಾ]ೆ @ೈಯ WRದು ಹಠದ Sಾಗ) ನೆಸಲು,
Iೋತು /ೆದುd, /ೆದುdIೋತು, ಗುರುಯನ12ಯೆ ನೆಯು-ೆ;
ನನ1 Iಾಧ$ೆ Kನ1 ದೂರ@ೆ @ಾವ ಸಂ-ೇದ$ೆ ತರುವೆಂದು,
7ತ" ಕಲ, ಸತ ವ2ತು ಅಧ)ಾ2 Kೕ ಬರು-ೆ`ಂದು,
ಮಂಜು ಮ$ೆಯ ೕಪಟುV ಸಾ Kನ1ನು1 @ಾಯು-ೆ;

38

Kೕ2Kಂದ =ದು ತು" ತಂದ, ಎLೆwಂದ ಚಲ$ೆ ತಂದ,
ತಂNwಂದ ಕೃತಕಗYತ ತಂದ Iಾಧ$ೆ ೋಕದ
3ೇ/ೆ Kೕನು ನನ1 &ಾ ನ ಸಂ-ೇದ$ೆ/ೆ 3ೊರ/ೆ Iಾಧ ?

39

25. ಜಗGHಯಮ
@ಾಲಪಟಗEೆಷುV ಕEೆದು 3ೋದುವ,
ಹುಟುV Iಾವ ಚಕB ಸುN" ಸುN" 3ೋದುವ,
Qೕಜ ಮರಗEಾದುವ, ಮರ Qದುd ಸFಗEಾದವ,
ಕನಸು $ೆನಸುಗಳX ಕರ% ಭೂತAೆBೕತಗEಾದುವ,
ಭೂSಾ @ಾಶದ ನಡು-ೆ FtರFtರ ಸ"ರ ಪBAಾತ-ಾದುವ;
ಆದGೆ, Kೕ$ೆನ1 $ೆನAಾ%, $ೆನeನ ನ$ೆ:ಾ% $ೋನ್Nರು-ೆ,
@ಾಲ$ಾಯ 3ಾ◌ು:ಾ% MೊCೆ IಾಗುNರು-ೆ.
ಭೂSಾ @ಾಶ AಾCಾಳದೆದdGೇನು,
@ಾಲಚಕBವ$ೇ2 Kೕ ಬ0 ಬರೆ ೇಕು;
ದಶಕ ಶತಕಗಳX Mಾ2 ದೂGಾದGೇನು,
K$ಾ1-ಾಸ@ೆs Kೕನು Wಂ ರುಗೇ ೇಕು;
ಇದು ಜಗK1ಯಮ, =ಶ?=ಕಸನದ Kಯಮ.

40

26. ಬದುಕು
ದುRತ Cೊಳಾಟ ಬದುರುವವGೆ/ೆ,
ಮCೆ" ಸ"ಬd ಕತ"ಲು, Kಶxಬ ಸುತ"ಲು
ಆ]ೆ KGಾ]ೆಯ ಬRತ ,ೕವ ತುRಯುವವGೆ/ೆ,
ಮCೆ" KGಾಸಕ" Kೕರವ KOಾ)ವ ಕತ"ಲು.
ಭಯ 7ಂCೆ ಕತ"2ಯ ತತ"2Fದ ,ೕವ
ಕತ"ನ ಾBವಣದ ಕರ% Iೇರು-ಾಗ,
ಬದುಕು ವg ಹದ :ಾCೆB @ೊ$ೆ ಮುಟುV-ಾಗ
ಮCೆ" ಉಂಟು ಸುಖ ಸಂಬಂಧದ ಗಂಟು!
ಹೃದಯ ಬRಯವವGೆ/ೆ, ,ೕವ ತುRಯುವವGೆ/ೆ
@ಾ/ೆಡರುವ ರಂಗು ಸಂ%ೕತಗEೆಷುV!
ಕನಸು ಕಲ $ೆ ನೂೇY ೕೆ ಹತು"ವ ತವಕ
Cಾಳ ತಪ ಲು ಭು=ಗುದುರುವ %ಲುಗEೆಷುV!
ಕಂಡಷುV ೇಕು, ಉಂಡಷುV ಹFವ
ಉFರು 3ೊರ/ೊಳ/ೆ ೆGೆಸುN"ರುಕವವGೆ/ೆ, 
ೇಹದWಸುವ ಾಹ, ,ೕವ Wಂಡು-ಾ-ೇಗ
ಬದುಕು 7e ನ QFಯ ೆIೆ ರುವವGೆ/ೆ.
,ೕವಂತ ಬದುಕು Oಾವಸಂ-ೇದ$ೆ ಕಡಲು,
WತWತ ಪB-ಾಹಗಳನವರತವರIೆ;
ಬದು$ೊರCೆಯು Wಂ% ಹಬjಲು ಬರುಡು,
ಸುತ" ‘ಏ20ತ=ಲದ ಸುಡುವ ಮರಳX @ಾಡು.
3ೊಸನುಭವ@ಾs% ತವಸುವ ಬದುಕು,
ಸತ Iೌಂದಯ)ವ Wೕ2 ಹQj Kಲುವ ಬದುಕು,
ಕತ"ಲ ಒತು"ವ @ಾಲ-ೆಲ ಮGೆಯುವದು.
ಬಂದಂCೆ ಬತ"ಲ ನಂ 3ೋಗುವದು.

41

27. Iಾವ ಬಂಧನ
ಇಾವ ಬ/ೆಯ Oಾವ ಬಂಧನ,
ಇಾವ ೋಕದ Oಾವ ಸ ಂದನ,
ಇಾವ ಜನದ ಮಮCೆಯ ಹಂದರ,
ಇಾವ ಮೂಕ ಹೃದಯದ ಸಂಕರ
ಬ0‚ಯ 3ಾ/ೆ ನಮನು ಸುN"
@ಾಲ ಸtಲದ ಅಂತರ ಮGೆತು
ನಮK1ೕ ಪ2 ತಂ ೆ ಸKಹ?
ದೂರದೆೋ ಬದುಕುವ Kಮ/ೆ
ನK1ೕ ಹೃದಯ ತಡಪRಸುವ ,
ನ$ೊ1ಲುಯ AಾBಜ?ಲ eBೕNಯ R/ೆ
Kiಳ%ನ Gಾಗ ಉ@ೆsೕರುವದ,
ಈ ೖಲುಗEಾ7ನ Gಾಗ ೕಾಟ,
ಈ ನ $ೆಲ ೕನ Oಾವ 3ಾGಾಟ
ಮGೆFೆ ನl§ $ೋ=ನ ಅಂತರ.
ನl ಬದುನ ಪB-ಾಹದ
ಈ ಮಧುರ ಾಂಧವ ದ ಉಧjವ-ೆ?
ನl§ ಮವCೆಯ ಸಮರಸದ
ಈ ಸಂ-ೇದ$ೆ ಸರಸದ ಮೂಲ-ೆ?
@ಾಣದ @ೈಯ iೕಹಕ ಶ"
ನನ1ನು Kಮ, Kಮನು ನನ1
ೕYF◌ುpVೆ Sಾಧುಯ)ದ ನಂಟು.
Kಮ ಮನFನ 3ಾನ 3ೊEೆಯ
ಪB-ಾಹ ತರುವ ೇತನ $ಾನು,
ನನ1 ಮನFನ ಕತ"ಲ ಗುಂಹರದ
Iಾ=ರ ಸೂಯ)ರ ಪBOಾವ0 Kೕವ,
ನl§ ಾಂಧವ ದ ಸುಮಧುರ Oಾವ
Sೌನ ಪB-ಾಹ ಹಬುjತ ಹ2ದು
=ಶ?Iೌಂಧಯ)ದ Iಾಗರ Iೇರ.

42

28. ಬಂJಗಳB
KGಾಳ Kೕಾ@ಾಶದ ಆಳ ನಮ/ೆ ಬರ ೇಕು?
lಂಚು, ಗುಡುಗು, ಕ2iೕಡ, ಸು0/ಾ0 ತುಂQರುವ.
CೇAೆ 3ಾದ ೆಳಕು ಕತ"ಲು ಕಣು ಕಟುV ನೆಸುN"ರುವ
Sಾನ =ಷಣ ಮನF$ಾ@ಾಶದ ತುಂಬ =”ೋಭದ 3ೊರತು,
KGಾಳ Kೕಾ@ಾಶದ ಆಳ ನಮ/ೆ ಬರ ೇಕು?
=]ಾಲ Kೕಾ@ಾಶದ =Iಾ"ರ-ೆಂದ ಬರ ೇಕು ;
Iಾ?ಥ) ಮತvರ ೆಟVಕಂದರ, @ೋಪೋಭಗ0ರುವ,
ಹFವ 3ೋGಾR 3ೊhೆV 3ೊGೆಯ ೇ@ಾದ,
ಭಯಭದB, ದುಗುಡ, ೆ?ೕಶ, @ೇಶ ಭು%ಲು/ೊಳX‚ವ
=]ಾಲ Kೕಾ@ಾಶದ =Iಾ"ರ -ೆಂದ ಬರ ೇಕು?
ಮನF$ಾ@ಾಶದ ತುಂಬ 3ೊ/ೆGಾbಯ ತುಂQ,
ಕಣು ಮೂ%ನ ತುಂಬ ಕWKೕರು ಹ2F,
ಉFರು ಕಟುVವ $ೋವ ಸಾ ಚಡಪRಸುವ ನಮ/ೆ
3ೊGಾವರಣದತ" Nರುಗೆೆ Qಡುವ, ಅವ@ಾಶ;
ದVk Q% ೆ, ಮನಸು ಕದRೆ, ಬು ಯ 3ೊ/ೆ:ಾRೆ.
ನಮದು ಮರ ಂದ ಮರ@ೆ 3ಾರುವ ಮಂಗ$ಾಟ,
QಕsಟುVಗಳ ಮ&ೆ @ಾಲುಕಣುಗಳನವರತ ,ಗತ,
Kಂತು $ೋಡುವ, ತೆ`N" ಸುತು"ವ ವ ವ&ಾನ=ಲ,
ಮನ&ಾ ನಗ0ಟುV ಜನ, ನಗಳನ2ಯುವ ಸಮ&ಾನ=ಲ;
ಮನF$ಾ@ಾಶದ Sಾನ ಹವSಾನದ ಬಂŸಗಳX $ಾವ.
ನಮ@ಾಶದೆ 3ಾರುವ ಪಕsಕRದ ಹsಗಳX $ಾವ, 
ೕೇ2ದ 3ಾ/ೆ ೊಪ $ೆ $ೆಲಕುsರಳ ೇಕು;
ಹQjರುವ ಅ@ಾಶ $ೆಲQಟುV Kಲುವ ಲ,
ಆ@ಾಶದೇರುವದನು1 ಬಡಹs Qಡುವ ಲ,
ಈ ಬಂಧನದ ಬಂŸಗಳX ನಮ ಸಂ ಗ ೇಹ ಮನಸು.

43

29. ಸಂ&ಾತ
ಈ ಅನಂತ ಅೋಲ ಕೋಲದ ಮ&ೆ ,
ಈ @ಾಲ @ಾಯ)@ಾರಣ Gಾb ಮೂಲದ @ೆಳ/ೆ,
ದಟV ಕತ"ೆಯ ಸ"ಬ ಮುಗCೆಯ ಒಳ/ೆ
@ೈಾಗೆ Fಲು ಚಡಪRಸುವ Kೕನು 
ೕೆದುd ಗೂಡು Iೇರುವದು ಎಂದು?
/ಾ0ಪಥದ 3ೋದ ಾ2 ಗುರುCಾ%ಲ,
ಕಗqತ"ಲ ಕEೆದ ದೂರ @ಾYಸಲ,
ಎೋ ಅ\ಾತ Gಾಗವಣ)ದ ನಡು-ೆ
3ೊಸಗ2ಗಳ CೊಟುV, 3ೊಸ ಪಚ ಹರRಟುV,
ಗೂಡು Iೇರಲು ಹವYಸು-ೆ Kೕನು.
@ಾಲಪದರನು ಾp, Oೌತದೂರವನ0Iೆ,
ಅಂತದ}k)ಯ CೆGೆದು 3ಾGಾR ಬಡ ಹs
@ಾಾಂತರದ ಗೂಡು Iೇರುವದುಂಟು;
,ೕವನದ ಪರiೆdೕಶ @ೈಗೂಡುವೆಂದು
KGಾ]ೆ K2ೕ”ೆಯ ನುಯುN"ರು-ೆ Kೕನು.
ತನ1ಮ$ೆ Iೇರುವ ಅದಮ ಬಯ@ೆ.
ತನ1ತನೊCಾ"Iೆಯ ಅನನ &ಾGೆ,
ಾ`ನುವ ಕGೆಯ ಅ/ೋಚರ IೆEೆತ,
ಪ2ಪಕ?@ಾಲಗಳX 3ೆLೆದು ಹರRೆ Mಾಲ,
Kನ%ನೂ1 ಕsನು1 Cೋರುವವ2ಲ.
ಬಯ@ೆ ಬ0‚ಯ WRದು ೆ$ಾ1Gೆ 3ಾ2,
ಧುBವಗEೆ’ ಂದು ನ ಮನIಾGೆ Iೇ2
@ಾಲತಲ lೕ2ದ ೕಲೕEೈಸುವದು,
ಯುಗಯು/ಾಂತರದ ಶುBNರತ/ೊಳX‚ವದು,
ಪರುಷ-ಪBಕೃN ೕೆ ಪBವತ)/ೊಳX‚ವದು.
@ಾಲತಲ ಗುಣದ ಪBಕೃNಯು ಮೂRರಲು
@ಾಲತಲ lೕ2 Kಜೕಲ ಶುBN:ಾಗುವೆ?
3ೊಸ ಪಚವ ಹರR, ೆಡ% 3ಾರುವ ಹs
ಆತುರದ ಕಣ 3ೊಳAಾ% Kಲುವೆ?
ಹs, Kೕ$ಾ% Kೕನು 3ಾGಾR ಾ.

44

Kನ1 Kಜ ನೆಯ, KೕKಡುವ ಶುBNಯೆ
Kೕನು Kೕ$ಾ% ಬಂದGೆ$ೆ ೆನ1,
K$ಾ1 Kಜ ರೂಪ, ಆ Gಾಗ, ಅ-ೇಗ
ಕೂRದGೆ ಪ2ಪgಣ) ಅOಾಗ Cೆ Kೕ$ಾ%
ಶುBN/ೊಂಡ ಈ ೕಲ ಸಂ/ಾತ-ಾಗುವದು.

45

30. ೆಲKಂದು ಾ $ೕಗೂ ನೆಯುತ;ೆ 'ಾ(Lೕ
@ೆಲ˜ಂದು ಾ2 Wೕಗೂ ನೆಯುತ"ೆ Iಾ?lೕ,
$ೆಲ ಂದ ಆ@ಾಶ@ೆ WRದ ಸSಾಜದ ಏYಯ
ಸ?Iಾtನ@ೆ ತಡಪRಸುವ, ತಡವ2ಸುವ ಜನGಾb 
ೕರುವ @ಾಲುಗಳ @ೆಳ/ೆEೆದು ಸುಖಪಡುವ,
@ೆಳ%ರುವ Kಬ)ಲರ ೕೆEೆದು ಬ ಸ2ವ,
==ದ ರೂಪ ಸ?Oಾವಗಳ ಕುರುಡು ಓಟ ನೆಯುವವ,
ಮGೆNರುವ ಸ?Iಾtನವ ಜಂಘಬಲ Kಧ)2ಸುವವ.
ಏY ಎತ"ರದೆ ತಮಕಂಡವGೊಂದು ಕೆ,
=Ÿ◌ುತ" lNಯೆ ಅತು ನ1Cೆ ಕಂಡವGೊಂದು ಕೆ, 
ೕೆ ೕೇರುವದರೆ ,ೕವಸ-ೆFದವGೆnೊV, 
ೕೇರ ಬಯಸೆ ಸುಖ]ಾಂN ಕಂಡವರು ಅದು ಎnೊV,
$ೆಲ ಂದ ಎತ"ರ $ೋR, ಎತ"ರ ಂದ $ೆಲ$ೋR
ಹ0 ಹ0ದು ಪರGಾ]ೆ ಪಟVವರು ಹಲವ,
@ಾಲೂ2ದ $ೆಲದ ೖಮGೆತವರು ಹಲವ.
ಈ ಏY3ಾ=$ಾಟದ, ೖಮನ ೕಾಟದ, 
ೕೇ2 @ೆಳ%0ದ \ಾKಗಳ ಜನGಾb
ಏY ಎತ"ರ ಂದ pV@ೆಳ%0Fಲ,
:ಾೕ K=ೕ)ಯ) ಓಾಟ ಮGೆNಲ?
@ೆಳ%0ಯೆಂೆ ೕೇರುವ ಪ2Aಾಠ, 
ೕೇರೆಂೆ @ೆಳ%0ಯುವ ಪ2Aಾಠ
ಬ %ಟುV ತನ1ತನ @ಾಯುವೆ ೊಡ„ತನ.
,ೕವನದ ಾ2ಯ ಎತ"ರ˜ಂೆ ಮಹತ"ರವಲ,
ಉದdಗಲ, ಗುಣCಾBಣ, ಸಂ /ೊಂ ನ ಾ2w-ೆ,
@ೆಳ%0ಯುವ ಭಯವ2ಯದ ಸಮತಟುV @ಾಾd2w-ೆ;
-ೈ=ಧ ಮGೆNವರು ಏYಯುದd @ೈwಟುV
ಅಗಲ 2ದು ಾ2ಯ 3ೋGಾಡುವೇ@ೆ?
ಜನGಾbಯೊಂಾ%, ಹEೆMಾRನ ಮR WRದು
3ೊಸ ನವ, 3ೊಸತನವ ಮGೆಯುN"ರುವೇ@ೆ?
ಎತ"ರ ಎತ"ರ@ೆsೕ2 ಮುಂೆ 3ೋಗುವೆೆಂದು
ತೆಎN" ಭ=ಷತು" $ೋಡುವವ2ಲ,
ಏY ತು ಯ Kಂತು Iಾ%ದ ದೂರ-ೆnೆVಂದು

46

ಏ2ದ ಎತ"ರ@ೆ @ೊಟV ೆೆ$ೆೆ ಎnೆVಂದು
ಕYಟುV $ೆಲೆೆ $ೋR ಅEೆಯುವವ2ಲ; 
ೕೇರುವ ಕೂಟ ಓಟsಟV ೆೆ N0ದವರೂ ಇಲ,
/ಾ0 ಕುRಯಲು 3ೋ% $ೆಲ$ೆೆ @ೈತe ದವGೆಲ.
ತನ1 ತೂಕ@ೆ ತಕs ಎತ"ರದ : ಸುಖ]ಾಂN◌ುೆ,
ತನ1 ಒಟ@ೆ ತಕs ಕೂಟದ $ೋಟSಾಟ=ೆ,
ಎಡಬಲ $ೋR, ಮುಂೆ Wಂ ನ ಗುಟುVಪಟುVಗಳನ2ತು
3ೆMೆD 3ೆMೆDಯKಟುV ಸ2ಾ2 Iಾಗುವದು,
ನೆವ ಾ2ಯ @ೊ$ೆಯ ಲ†¦ N0ಯುವದು,
ಗು2ಯ @ೊ$ೆಯ Oಾವ&ೆ ೕಯವ2ಯುವದು,
ತನ1ತನ @ಾಯುವದು, ಎತ"ರಾ]ೆ ಅ0ಸುವದು.
ಜನಜಂಗು0 MಾRನ, ಜನಜಂಗು0 Gಾbಯ
3ೋGಾR ೕೇ2 ನೂರರೊಂಾಗುವೆ?
ತನ1ತನ Cಾನ2ತು, 3ೊಸMಾRನ ಹದWRದು
ಸುಖ]ಾಂN ಾ2ಯ ಸ?Iಾtನ ತಲಪವೆ?
N0ದವರು ಹಲವ, N0ಯದವರು @ೆಲವ,
ಎಲರೊಂೆ ಏY ಏರುವ ತವಕ,
@ೆಲ˜ಂದು ಾ2 Wೕಗೂ ನೆಯುತ"ೆ Iಾ?lೕ.

47

31. ಹೂವ" ಅರೆ
ಹೂವ ಅರ0ೆ, ೆಲುವ 7ಗು2ೆ,
ಸುಗಂಧ ತುಂQೆ, FW ಮತು" ಹರRೆ;
ಹೃದಯ ಬRತ Kಯತ ಹದನ ಮGೆತು
ಆನಂದ ಂದ ಸ?ಚ‰ಂದ ನೃತ SಾRೆ.
ಬಣ-ೇ2ದ ಕನಸು ಸೂಸುವ ೖಯು
ಅಮೃತ&ಾGೆ ೆೆ, ಸುತ" ದೂರ ದೂರ;
ಬಯ@ೆ ಕGೆ ೆ, ಮನಸು ಕK ೆ,
N0ಯಾತುರ ಾಹ ೇಹ ದWFೆ.
ಅಂ/ಾಂಗ -ಾದ ಗಳ ಸಂಗಮ ಸಂ%ೕತ
ಸು0ಸು0:ಾ% Q7 ಹ2ದು ಬರುN"ೆ;
ಅಂತರಂಗವ CೊEೆದು, ಸ•pಕದಂN2F,
ಮಹಾನಂದದ 3ೊEೆwಂದ ೕೆN"ೆ
ಎEೆಯ KK1ನ iಗುq, @ೌSಾಯ) Q7
ಬಣ ಸುಗಂಧಗEಾ-ೇಶದ @ಾಾಟ ನೆFೆ;
ಮಂಕು ಕ=ದಂNದd /ಾ0, ಗಗನ, ೋಕ
ಹುರುeನ ಬು/ೆqಯ ಹQj 3ೊಸರೂಪ ತEೆ ೆ.
@ಾಮನ ಕಣು CೆGೆ ೆ, Q%:ೌವನ 7lೆ,
,ೕವನ ಾಸ , ಾತ , ಾವಣ 3ೊರ ಹQjೆ;
ಅಂತಯ)ದ Iೌಂದಯ) KGೋಧ ಹ2ೊ/ೆದು
ಪgಣ)ವರ0ೆ, ಅಂ/ಾಂಗ ತುಂQ KಂNೆ.
Iಾ=ರ ಬEೆ@ೈಗಳX ಬ0 ಾ`ಂದು ಕGೆ -ೆ,
ಬಯ@ೆ ಬ0‚ಯ lಂಚು R:ಾ% ಕYಂದ
3ೊರವs ಹ2ದು Iಾ=ರ ಹೃದಯ WRಯುತ",
ಸSಾಗಮ ಸಂತಸದ ಭರವIೆಯ ತುಂಬುN"-ೆ.
$ೇರ ಸಮತಲದ ಉಬುj ತಗುqಗಳX ಮೂR,
ರಸ/ೋಪ ಗಳ ಗಂಟು /ೆಲು/ೆಲ @ೊನ2
ಪBಕೃN ಕೃN ಾತುಯ) ಪBಕಟ/ೊಂRೆ 3ೇ/ೆ!
3ೊಸ ,ೕವ, 3ೊಸ Oಾವ ಮೂಡುತ"-ೆ 3ಾ/ೆ.
N0ಯಾಗದ Iಾ?ದ, ೈ=ೕಯ $ಾದ

48

ಸುN" ಬರುN"-ೆ $ೋR ಗುಂಪ ಕೂR;
7ಮುವವ ೆಚ$ೆಯ ಹಷ) @ಾರಂ,,
ಹುರುಪ ಬN"ದ bೕತಲ ಹೃದಯ ತುಂಬ.
Sೌನವg ಹದ ಮ&ೆ /ೆMೆD ಸದುd @ೇ0,
ನವರಸಗಳವ ಕ" ,ೕವಂತ ಮೂN),
ಲವಲ=@ೆ Cೋ2 ಬರುN"ೆ ಮೂR,
ಹೃದಯ ಗೂಡನು Iೇರುತ"ೆ @ಾR ೇR.
ಹೂವ ಅರ0ೆ, ಹೃದಯ 7ಗು2ೆ,
AೆBೕಮ eBೕN&ಾGೆ ದಡ lೕ2 ಹ2 ೆ;
ಸುಗಂಧ ತುಂQೆ, IಾK1ಧ ಬಯFೆ,
ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಸSಾಗಮ@ಾs% KಂNೆ.

49

32. Nೕವನ Oಾನ
ನ ಂ ನ@ೆ CೆGೆwಂCೆGೆ/ೆ
3ಾರುತ Iಾ%ೆ ,ೕವನ $ಾ-ೆ,
ಪಯಣದ ರಭಸ@ೆ, /ಾ0ಯ ಒೆತ@ೆ
ಕsನು ಮGೆNೆ $ಾ-ೆಯ 3ಾ◌ು. 
ೕಲ@ೆ ಏ2, ಪBAಾತ@ೆ Mಾ2,
ಎಡಬಲ ಸುN", NರB$ೆ Nರು%,
ಪಯಣದ ಉದd $ಾ-ೆಯು Iಾ%ೆ
ಅರR ದೂರದ ಾ2ಯ $ೇರ.
ಈ ,ೕವನ :ಾನ@ೆ @ೊ$ೆƒಂದುಂhೆ,
ಆದ ಂತ\ಾತ, ಕತ"ೆ ಸುತ";
ಕುsಾ2ಯ ಪ2-ೆಯ ಮGೆತು
,ೕವನ:ಾನ Iಾ%ೆ ಮುಂೆ.
ಅಸಂಗತ ಸಂŸ NರುವಗಳX ೆGೆತು,
@ಾಲದ IೆMೆD/ೆ ೖಯನು ಾ7
ಪBಕೃNƒೆತ@ೆ ತತ"2Fದ :ಾನ@ೆ
ದಡIೇರುವ ಆ]ೆ ಮ2ೕ7@ೆ:ಾ%ೆ.
ಬಂೆ$ೆಂದ, ಇ$ೆ1/ೆ :ಾನ?
,ೕವನ ಾ2 ಕಗqತ"ಲ Iೇ2,
/ಾ0ಯ ರಭಸದ s/ೆ ಾ%
ಅ\ಾತದ Nೕರ@ೆ Iಾ%ೆ $ಾ-ೆ.

50

33. ನPೆQ
ಅವEೆೆಯ CೆGೆದು @ೈತುಂಬ WRೆ,
3ೊರ ಸು2ದ Oಾವಕ FW Mೇನು 
ೖ@ೈ ತುಂQ, ಹ2ದು ಹ2ದು ತಂ ತು ಮತು";
ಮ/ೆಯ ೇಹ ಮತ"ಷುV Qೕ% @ೊಟುV
ತುಂQೆೆ ಮುಂ ಟVಳX ೖಮGೆತು;
CಾಮBದ ೖೕೆ =ದು ¨ ಅೆಗಳ ಚಕB
ಸುN" ಸುN" @ಾFತು @ೆಂಪ, ಅವEೆೆಯ ೖSಾಟ:
ಕಣುಗಳ Q0lಂಚು, ಮತು" WRಸುವ IೆEೆತ
ಉ@ೆsೕ2 ಮುಳX%Fತು ನನ1 Iೆü◌ೈಯ), &ೈಯ. 
ೖQ7 @ೊಟುV, Sೌನ ಸಮN lಂ7,
ಅನುಷಂಗಾIೆ ಮುಖತುಂಬ 3ೊತು"
ಹೂವ ಆ3ಾ?ನ ೆ, ಸುಖ iೆ @ೊಟುV,
ಅತೃಪತ ಕಡನR ಮCೆ" @ಾ ರುವಳX ನೆ;
=ದು ಲCೆ ಹQj, Wತ ನಡುಕದ ೆವತು, 
ೇಹಾಹ ಅಗಮ OಾವNೕವBCೆ ೆGೆತು,
ಮCೆ" ಮCೆ" Cೆ" @ೈತುಂಬ ತುಂQ,
ನೆಯ$ೇ$ೆಂದು ಕಂೆ, ಅನುಭ=F @ೊಂೆ.

51

34. ಸಮರಸ ೆ
ಸಮರಸCೆ` IಾWತ ,
ಸಮರಸತ` ಸಂ%ೕತ,
ಸಮರಸCೆ` Oಾವ ಸlಳನದ Iಾವಯವ ಸಂಬಂಧ,
ಸಮರಸCೆಯ ,ೕವ=ಕಸನದ ಓಂ@ಾರ$ಾದ.
ಸಮರಸCೆ Ftರ @ೇಂದB,
ಸಮರಸCೆ ]ಾಂN,
ಅನಂತ ಪಯಣದ @ೊ$ೆಯ =Gಾಮ&ಾಮ,
@ೇಶ ಬಳ@ೆ CೊEೆವ @ೊಟV @ೊ$ೆಯ F .
ಹFವ $ೋವಗ0ಲ,
@ಾBಂN OಾBಂNಗ0ಲ,
KGಾ]ೆ, ನು/ಾqಟ, ದುಗುಡಗಳ ಭƒೕೆ?ೕಗ =ಲ,
Iಾಮರಸ ದ ಸಮCೋಲ ಮಹಾನಂದದ ಮೂಲ.
Iಾಮರಸ ಗುರುೇವ,
=ಷಮ @ೇಶ Sಾನವ,
=ಷಮ @ೇಶ 3ೋGಾಟದ Iಾಮರಸ ಜಯಶುBN,
Oೇಧ Oಾವ QRFಲ ೆಳಕು Iಾರಸತ? ತರುವದು. 
ೕಲು ೕಳX @ಾಲಸtಳದ
ನನ1 Kನ1 /ೊಡ-ೆ QಟುV
ಎಲ Cಾಳ, ಎಲ Gಾಗ ಕೂR ೆGೆವ ೇ-ಾಲಯ,
ಐಕ ಮತದ ವ ಮಂತB :ಾಗ ಯŽ ಮಂಟಪ.
ಹಲವ Iಾ=ರ ಸಣ CೊGೆಗಳ
Wೕ2 Oೋಗ)Gೆಯುವ Iಾಗರ,
ಮುತು" ರತ1 ,ೕವ ಸೃ|}ಯ 3ೊhೆVಯಟV Iಾಗರ,
-ೈ]ಾಲ ದ -ೈ=ಧ ವಡ%ದ ಗಂrೕರ ಸರಸದ Iಾಗರ.
ಸಮರಸCೆ` ,ೕವನದ ಮೂಲ,
ಸಮರಸCೆ` ,ೕವನದ 3ಾ ,
ಸಮರಸCೆ` @ೊ$ೆಯ ಸತ ,
ಸಮರಸCೆ` ಈ ಅನಂತ =ಶ?.
Iಾಮರಸ ದ Qೕಜ, Iಾಮರಸ ದ $ಾದ,

52

Iಾಮರಸ ದ Iೊ•ೕಟ, Iಾಮರಸ ದ $ಾಟ ,
Iಾಮರಸ ೕEೈF ಸೃ|}Fೆ =ಶ?,
ಸಮರಸCೆwಂದ ಸಮರಸCೆಯತ"
Iಾಮರಸ ಚಸುN"ೆ =ಶ?.
Iಾಮರಸ -ೆ ಮೂಲ, Iಾಮರಸ -ೆ ಅಂತ ,
Iಾಮರಸ -ೆ Sೌನ, Iಾಮರಸ -ೆ FtರCೆ,
Iಾಮರಸ ದ ಗೂಢ Ftತ ಪBŽCೆwಂದ
Iಾಮರಸ ದ ಗೂಢ Ftತ ಪBŽCೆwಂದ
ಅನಂತ ಕತ"$ೊಳ/ೆ ಅಡಗೆ =ಶ?.
ಸಮರಸCೆ =ಶ? =ಲಸನದ ತಂತB,
ಅನಂತ ಅನವರತ ಮುಂಚಲ$ೆಯ ಯಂತB,
=ಷಮ @ೇಶಗಳ$ಾRಸುವ ಶ" ಸೂತB,
=Gಾಟ =ಶ?ದಶ)ನದ ಮೂಲಭೂತ \ಾನ,
\ಾK ತಪF?ಗಳ ಸವ)Iಾಧ$ೆಯ ಲ†¦,
ಓಂ@ಾರ Iೊ•ೕಟದ ಅದ ಂCಾ ಸೃ|} B`,
ಓಂ@ಾರ Iೊ•ೕಟದ ಆದ ಂCಾ ಸೃ|} B`,
ಓಂ@ಾರ Iೊ•ೕಟದ ಆದ ಂCಾ ಸೃ|} B`.

53

35. ಧಮ.ದ ನಂಾೕಪ ನಂದುR;ೆ EೋS
ಧಮ)ದ ನಂಾ ೕಪ ನಂದುN"ೆ $ೋR,
ಮತೆ?ೕಶದ @ಾRqಚು ಹಬುjN"ೆ $ೋR.
Sಾನವ ೇತನದ ಪB-ಾ ಗಳ ಅಂತGಾಳದ$ಾದ
ದ` ಧಮ) ಐಕ ಮತ ಪGಾಥ)ದ ನುR Iಾ?ದ 
ೆ?ೕಷ ಮತvರ ಾನವCೆ:ಾ% ಹು0/ೊಳX‚N"ೆ $ೋR,
Iೌ3ಾದ)ದ 3ಾನಾವ ಬ/ೆಯ ಒಡಕು ಬಂ ೆ $ೋR,
,ೕವನ ಜಂMಾಟದ ಮ&ೆ ಸ2ಾ2 ಹುಡುದ W2ಯ
ತೕKŸ 7ಂತಕರ ತಪFvನ ೆಂ
ಸುಡುN"ೆ SಾನವCೆ, ಗಬುj ಗಬj2ಸುN"ೆ,
ಭಯೆ?ೕಷ @ೇಷಗಳ ಮಬುj ರಕ" ಹುಚು WRಸುN"ೆ,
=ಶ?AೆBೕSಾಮೃತ ಘಟದೕ ೆ?ೕಷ=ಷ ತುಂQCೇ@ೆ?
ಪGಾಥ)ದ ವ ಸಂ@ೋೆ Sಾನವ ಸಂಬಂಧ ಮು2ಯುN"ೆ ಏ@ೆ?
ಮತೆ?ೕಷ@ೇಶದ ಮ&ೆ ಧಮ) ಅಧಮ)-ಾಗುN"ೆ $ೋR,
ಮತಗBಂಥ \ಾ$ೋ"ಗಳX QಕspVನ =ಷ-ಾಗುN"-ೆ $ೋR.
ಸ˜ೕ)ದಯ@ೆsಂದು \ಾKಗ0ತ" ಪGಾಥ) ಫಲ ತುಂಬ
ಪರ,ೕ= ಹುಳಹುಪ R ಹQj @ೊಬುjN"-ೆ ◌ು◌ಂದು;
ಭೂCಾ◌ು -ಾತvಲ ದ ಪgRFದ ಪಣ ಹೃದಯ 3ಾಲು
=ಷ-ಾ% ಮಕsಳಂದು ರಕ"=0ಸುN"ೆ :ಾಂದು?
Oಾ˜ೕೆBೕಕದ =ಷ ಸುತ"ಸುN" ತುಂQೆ 3ೇ/ೆ
ಧಮ)ಯŽದ ಧೂಮ ಮತೆ?ೕಷದ ಮಬುj iೕಡ-ಾ%ೆ 3ಾ/ೆ;
ಭƒೕೆ?ೕಗ, ೆ?ೕಷ, ಸಂಶಯ Kಂತು ೆಳಗು ಬರುವದು ಎಂದು?
,ೕವ ,ೕವದ Iೇತು ಮCೆ"ದುd Kಲುವದು ಎಂದು?
ಮತ Iಾಮರಸ ವ ಧಮ) ಕಾ ಣದ Iಾರಸವ)ಸ?,
ಧಮ) ಪBವತ)$ೆ%ರುವದು ಅೊಂೆ Sಾಗ),
ಧSಾ)Iಾ?ದ$ೆ QpVೕ ಮತ rN"ಯ iೕಹ ಬಂ Cೇ@ೆ?
Cೊಗ$ಾ]ೆ/ೆ ರಕ" ೆಲುವದು ಸ2`?
Kೕವ Kೕ-ಾ%ರುವದು AಾರSಾ–)ಕ ಸತ ;
Kಮ ಮತ Kೕ-ಾದುದು ಆಕFಕ ಸತ ;
Kಮತನ ಬ7ಟುV, SಾನವCೆ pVಟುV,

54

Cೊಗ/ಾ% ಹೃದಯ @ೊಯು ವದು ೂೕರ ಅಕೃತ .
ಮತದ 3ೆಸ2ನ ಮಚು WRವರು, @ೊ0‚◌ುಡುವರು,
Cಾ-ಾGೆನು1ವದು ಮGೆತು Qಡುವರು;
ಧಮ)ಧಮ)ವ ಮGೆತು ,ೕವ @ೊಡುವರು, ,ೕವ Cೆ/ೆವರು,
$ೆGೆ3ೊGೆ, Iೆ1ೕಹ, Fyೕ, ಹಸುEೆ, ಬಂಧು ೇಧ @ಾಣರು.
ಒ ಸುತ" $ೋR2, ಕಣು QಟುV $ೋR2,
Kಮ ಸ?ಂತ ಅಣ ತಂ% ಎಲ ಮತದರುವರು,
Kಮ ರೂಪ, ಹಷ), %ಲು 3ೊತು" 3ಾ ನೆವರು,
ರಕ" $ೋವ ಇವ2%ತು" ಮತದ ಮತು" Gೆಯ ೇ@ೆ? 
ೆ?ೕಷ ೇಡ, @ೇಷ ೇಡ, ಮತದ @ೆಟV/ೋೆ ೇಡ,
ನನ1 ಹುಟುV, Kನ1 ಹುಟುV :ಾವೆಂಬ ವಗ) ೇಡ;
,ೕವ ,ೕವ 3ೊಂ @ೊಂಡು Iೆ1ೕಹ Oಾವ Cಾ02,
ಮತದ @ೋhೆ lೕ2 Kಂತು, Iಾಮರಸ Cೋ22.
ದು:ಖ, ಕಷV, @ೋಪ, ಇಷ} ಎಲ ಮತಕೂ ಒಂೆ$ೆ,
ಹFವ $ೋವ ,ೕವ Oಾರ ಎಲ ಮತಕೂs ಒಂೆ$ೆ,
3ೆಗಲು 3ೆಗಲು $ಾವ @ೊಟುV MಾN ಮತದ Oೇಧ ಮGೆತು
ಾ0ನುದd ]ಾಂN, ಸಹ$ೆ, ಧಮ) Sಾಗ) WRಯುವ.

55

36. Tೖ ಮೆತು ಾ
ನನ1 OಾವಾBವಣದ Cೇಲುವ ನವKೕತ Kೕನು,
ನ$ಾ1ತಾಳದ0ದಷುV ೆ Cೇ ಬರು-ೆ,
ರಕ" ಕಣಕಣದ ಹQj, ಎಲುQ$ೊಳಗೆ @ೊQj,
ನನ1 FtರFtರದೆಲ Oೋಗ)Gೆದು Kಲು-ೆ.
ನಮ Oಾಂಧವ ದ ೆಂ ಬು%ೆದುd KಂCಾಗ,
ನ$ಾ1ತ, ೇಹ, ಮನಸು ಕೂR ದB=ಸುವದು;
ಹೃದಯ ಕುಲುಯ lೕ2 ಪBಸ2ಸುವ ೆಳನ
ಸತ bವ Iೌಂಧಯ) ಸುಖರೂಪ CಾಳXವದು.
Kನ1 ಹGೆಯದ ಹ2ತು" ನನ1 ,ೕವ ೈತನ ,
K$ೊ1ಲುಯ ನ=ರು ನನ1 Oಾವ ಸಮುದB,
Kನ1 ರೂಪ ಾವಣ ನ$ಾ1ತ ಸಂಪತು",
Kನ1Ftತ?-ೆ ನ$ಾ1ನಂದದ ಮೂಲಮಂತB.
ನ$ಾ1ತ ಸಖEಾ% OಾವಪB-ಾಹವ$ೇ2 ಾ,
,ೕವ-,ೕವದ ವ ಮೂತ) ಬಂಧನ-ಾ% ಾ,
ಬಳ ೆಂಾ ೕ ,ೕವ@ೆs AೆBೕSಾಮೃತ 3ೊತು"
ಓ ೆಲು-ೆ, Kನ1ವನ ಬ0 ೖಮGೆತು ಾ.

56

37. ನಂಟು
@ಾಲ AಾCಾಳದ,
ದಪ ಪದರುಗಳ ಬjದRಯ 
ೖಮGೆತು Kೕನು 3ಾಡುN"ರು-ೆ,
ನ$ೆ1ೆಯ ತಂN lRಯುN"ರು-ೆ.
Kನ1 FW ಸಂ%ೕತ ಾತ ಲಹ2
ಜಡ@ಾಲನR ಮುR lೕ2, ೕೇ2,
ಕWMೇನು, ಕYೕರ Qಂದುಗಳ ತಂದು,
$ೆನeFೆ Kನ1 ನನ1ನವರತ ನಂಟು.

57

38. Eೆನು#
K$ೆ1ನು ನ$ೆ1¦ೕೆ Q2ಾ ಂಗ,
ಕYೕರು ಮEೆಯಂ/ೆ ಸು2ಾ ಂಗ,
@ಾಾನ, ೋ@ಾನ ಮGೆ-ಾಂಗ;
$ೆK ನ ಉ2:ಾ/ೆ ನನ1ನು1 QಟುV
ಬೂCಾಯ ಎೆ:ಾಗ Kೕ Iೇƒೕ)ೆ;
/ಾ0ೕ ನನ1 ಸು-ಾ ಸ$ೆ:ಾ%
ನ$ೆ ೆಯೂ-ೆ, Kೕ$ೆ ೕಂ/ೆ ಓೆ ?
Kೕ$ೋದ ೕೆ ಕುರುಾೆ $ಾನು,
ಬCೊ"ೕಯು" ,ೕ-ಾದ Fw ಅೆDೕನು;
MೊCೆwಲd ಅಕ ಂCೆ $ಾ$ೊಂp:ಾೆ,
Kನ1 Fw $ೆನ ನನೂಕುNರು-ೆ;
Kನ1 ನದ, ಅ$ಾ1ದ ಅಗುಳ
ತುAಾ ದ ಊhಾದ ರು7wತು", 7ನ1,
ಈಗ ತುಪ ವg ಾ ಡ, ಅ$ಾ1ನು ಾ ಡ,
Kನ1 $ೆ$ೊ ಂೆ ನನ1 ಉFGಾಟ, 7ನ1.
K$ೊ1ಂೊಂದು Sಾತ1 ಮುತು ರುಳXNತು",
K$ೊ1ಂೊಂದು ಕLೋಟ ಜುKಸುNತು",
Kನ1 ೖಮುhೆdª, ನರ$ಾR ಕುYಾ R
ಸಂCೋಸ ೖಯ ಒEೆ:ಾಗುN"ತು";
ಈ ಬಡವ1 ಒಡ$ಾಟ ಕು:ಾ`" Kನ/ೆ?
ರಸ=ಲd ನKDೕವ ಕಸ-ಾ`" Kನ/ೆ?
ನಂಗಂತೂ KೕKಲd ಸಂCೋಸ ಸೂನ ,
ಈ ಪhಾ1ನೂ ಸೂನ , ೇವgBನೂ ಸೂನ
K$ೊ1ಂ ೕ/ೆ ಸಂCೋಸ ಎಾನೂ ಓಯು",
ಮ$ಾvGೆ ನಕುs ವಸ) ವಸ) ಆಯು".
ಕನ1 ಕhೊsಂಡ ಕತ"ೆ ಕಪ
ಕK1ೕGಾ% ಕನು1 ಉ@ೆ«Cೆ,
K$ೊ1ಡ$ಾಟಾ/ೆ ೇವBನ1 ಕಂೆ,
Kನ1ನುpVFದ ೇವB ೖ ಆೊsಂೆ;
/ಾೕ ಮನ1ಲು ಸಂCೋಸ ಕಂೆ,
ಸಂCೋಸ ಾೆಂದು ಎೆಯುQj @ೊಂೆ:
ಆ $ೆನು ಸರಸN ಈ$ೆ ಆRಾ ಂಗ,

58

@ೋ%ೆ @ೊರೊR„ ಕೂ%ೕಾ ಂಗ,
ಮ/ೆ ಊವ ಅರೕಾ ಂಗ.

59

39. ಅನನ Iಾವ
Kೕನು ನ$ೊ1ಳ%ನ ೈತನ ನಂಾ ೕಪ,
ಮನಾಳದ $ೆೆFದ OಾವGಾಗ ಪBNೕಕ,
ಭಯ ಭ" lRಯುವ 3ಾದ)ಪgMೆ;
Kೕನು ನ$ೊ1ಳ%ನ ಆ]ೆ¬ೕತ"ರಗಳ ಪಂಜ,
,ೕವನ:ಾನದ ಉದd ಾ2Cೋರುವ ಪಂಜು,
ಮುನ1ೆ Iಾಧ$ೆಯ @ೊಟV@ೊ$ೆಯ ಲ†¦.
Kನ1 ಬ0ಯ $ಾನು /ಾ0ಯ Cೇಲು-ೆನು,
K$ೆ1-$ಾEೆಯ ಮGೆತು K$ೊ1ಳ/ೆ ೆGೆಯು-ೆನು,
Kನ1 ಬ0ಯ $ಾನು ಅನನ Oಾವ@ೆsೕ2
ಅೆ?ೖತGಾಗ Kನ1 ನ$ಾ1ತದ ತುಂQ
ಅನವರತ Kನ1 MೊCೆ ಾಳಪಥ ನೆಯು-ೆನು.

60

40. ರಹ
Sಾಘ Sಾಸ QFನಂCೆ
lಂ7 ಮನ@ೆ ೆಳಕು ತಂೆ,
bbರ ]ಾಖ ೆIೆವ iದೆ
3ಾ2 :ಾ@ೆ ದೂರ 3ೋೆ?
Kನ1 ಕಣು 3ೊEೆದ ೆಳಕು
ಬ0‚ಬ0‚:ಾ% ನನ1
,ೕವತುಂಬ ತುಂQ@ೊಂಡು
ಸುಖದ ಗುಂಗು ತ2Fೆ.
Kನ1 ಮಂದ ತುpಯ ನಗುವ
ಎೆ/ೆ ರಂಗು ರಸವ ೆ,
ಕನಸ 3ೊEೆ/ೆ 3ೊನಲು ತ2F
,ೕವಾಹ ತYFೆ.
Kನ1 ೇಹ@ಾಂN ನನ1
Oಾವ-ಪB\ೆ ೆಲು=ನ
lಂದು, Cೊಯುd ಲವYಕ2F
eBೕNಯಥ) ಸು2Fೆ,

61

41. ಾ ತV# ೇನು?
ಬNೕ)Kಂತ ಒGೊhೋೊವ
ಮCೆ ೕ@ೆ Kೕನು ಅತB ಬ)ಲ?
ಬN) Kೕ$ೆಂತ @ಾದು@ಾದು K$ಾq%
ಅಾ?ರು ವಸ) ಓೋದುವಲ.
ಾ %ಲು p/ೆ ಸಸ)ರ$ೆ ಬಂದು 
ೆಲ?Kೕ$ೆಂದು ನ/ಾ Rೆd;
$ಾನಚ2◌ು◌ಂದ $ಾ7 KಂCಾಗ
Kೕ$ೇ ನನ1ವ$ೆಂದು ಕನ1ಲಂ ೆd.
Kನ1 $ೆನ ಾ ಳX ೇ ೇಕೂಂತ
$ಾ$ೆಸುV ಆIೆ ಪpVೆd /ೊತ"?
ಬNೕ)Kೕಂತ ಒGೊhೋೊವ
ಕ$ಾs$ಾದ ಊ2/ೆ ಏ@ೋ% QpV?
ಬCೇ)$ೆಂದವಲು ಬಂೇ ಬCಾ)ೆಂದು
ವಸ) ವಸ) Kನ/ಾ % ಅಗಲು GಾNB @ಾೆ,
ಉರುಟು ಪಪ)ಂಚದ ಎೋದರೂ Kೕನು
ನನ1ತB ಬNೕ)`ಂದು ಕK1ಟುV ಕೂCೆ. 
ಾ 2 ತe ೕCೇನು, ನನರCೆ ಏನು?
ಈ ಮನv ಾ ೆಂದು ದೂGೋೆ ಏನು?
Kನ1 ಪGಾBಣ ಇಟV ನನqN ಏನು?
ಎಲ ಸೂನ @ಾ$ೆ«Cೆ KೕKಲd ೋಕ.

62

42. ಬರುವಳB
ದೂರ ದೂರ ಗಂತಾೆ,
ದೂರದ ಮೂಡಣ iೕಡಗEಾೆ
ಬಣಬಣದ ಕುದುರಯ$ೇ2,
ಕಲ $ೆ ಕನFನ ಏYಯ$ೇ2,
AಾBಕ"ನ ಪBಜ?ಲ ೇತನ Gಾb,
AಾBಂಜಲ AೆBೕಮದ AಾBಗB @ಾb
ಸುತ"ಲ ಕತ"ಲ Qತ"ರದ
@ಾತರ ಆತುರ ಆ]ೆಯೆ
ಬರುವಳX, ಬರುವಳX ೇಗ$ೆ ಬರುವಳX,
ಕತ"ಲ $ೆN"ಯ ಟುVತ ಬರುವಳX
ವತ)ಲ @ಾಲದ ಪgತ) ಭBಮಣ
ಹN"ರ ತಂ ೆ, ಆತುರ, ಗಮನ;
@ಾಲನ @ೋಶವ ಕವತ ಗBಹಣ
ಕರಗುತ ತಂ ೆ $ೋ=ನ ಶಮನ.

63

43. Lಂಚು
lಂಚು ೆಳಕ$ೆ1ೕ2 ಸು0/ಾ0 ತಂದವಳX
ಮರುಭೂl ಮGೆಯ 7ಗುGೆೆ 7ಗು2ದಳX,
ಸುಡು/ಾಡು ನಡುವ ಬದುಕು-ಾIೆ ಹQjದಳX;
ಗಂತ ಮGೆwಂದ ಕನಸ 3ೊತು" ತಂದವಳX
ೆಚ$ೆಯ ತಂeನ ೖಮನ@ೆ @ಾeಟುV
$ಾ$ೆಚರ/ೊಂಾಗ, ಗಂತವ$ೇ2 ಾpದಳX.
7ಗುರು ಹFGಾ%, ಹೂವ ಹLಾ% ಫಲ ತುಂQ KಂCಾಗ,
ಬದು$ಾIೆ 3ೆಮರ-ಾ%, ,ೕವ ಬಣ ತEೆಾಗ,
:ಾವ Sಾ`ಯ iೕRƒೕ, ಬಂದಂCೆ QೕF Iಾ%ದಳX;
ಸುಡು/ಾಡನು QಟುV, ಕತ"ಲKಟುV 3ೊರ 3ಾ2ದಳX,
ಮCೆ"ಲ ಪನ: ಸ"ಬ, K-ಾ)ತ, ಬ2 ಬಯಲು,
AೆBೕತಗEಾ-ಾಸ, lಥ ಮ2ೕ7@ೆ, KGಾ]ೆಗಳ ಸುಡು/ಾಡು.

64

44. ಮXQ&ೆ ಬY
ಎ ಹುಡುಕ, Kನ1, ಮ/ೆ ಬ0‚,
@ಾಡೊ, $ಾಡೊ, ದೂರದ ೕಡೊ?
3ೇ/ೆ ಹುಡುಕ, Kನ1, ಮ/ೆ ಬ0‚,
iೆ ೆಲುವ ತಂAೆಲರ Mಾಡು WRದು?
ಚಂ ರ ಹುY iೕಹ$ಾಸy
K$ೆ1ೆ ಬಂದು ೖಮGೆ ತರುವ,
ಸೂಯ)$ೊ ನ=R Kನ1ನು ನ%F
ಕತ"ೆ ಹಬjಲು ಮುN"ೆ ಬರುವ,
$ಾ$ೆ, 3ೇ/ೆ ಹುಡುಕ, ೆಲು-ೆ?
ಚಂ ರನ ಹುY iೕಹ$ಾಸy=ಲ,
Kನ1 ನ%F ಮುN"ಡಲು ಸೂಯ)$ೋ $ಾನಲ;
ಆ]ೆಯ ೕಪದ 3ೊಂ ೆಳನ ಕಣು,
K$ಾ1]ೆ ಾಹದ Q%/ೊಂಡ ೇಹ
ನನ1 iೕಹ$ಾಸy, Kನ1 ಹುಡುಕುವ ಶಸy;
ಭರವIೆಯ ೆಂQಡೆ, KGಾ]ೆಯ ಮK1ಸೆ,
ಎ ಹುಡುಕ, Kನ1, ಮ/ೆ ಬ0‚?

65

45. ೇವ ೆ
ಎರು-ೆ, Kೕ$ೆರು-ೆ
ನ$ೊ1ಲ=ನ ಓ ೇವCೆ,
:ಾವ @ಾಲದ, :ಾವ ೋಕದ
ದೂರ Kನ1ನು ಹುಡುಕ,
:ಾವ ವ ತಪFKಂದ
Kನ1 IಾK1ಧ $ಾ ಪೆಯ.
ಎ $ೋRದರ Kೕನು
Kೕ2$ೊಳ%ನ QಂಬದಂCೆ
ಮನಸು ತುಂಬ ಫಲನ/ೊಳX-ೆ,
ಆ]ೆ @ೆದ, ಮನಸು ಕಲ
ಾಳX-ಾIೆಯ ಮರುಕ0ಸು-ೆ.

66

46. Eಾ ಕಂಡ ೆಣುZ
ಕಂೆ, $ಾ ಕಂೆ,
7ಗುGೆೆ, 7ಗGೆ, ಎEೆಬ0‚ 3ೆಣ ;
Iೆರಗು 7lF, ಬEೆಯ ಸ2F
ಬಳX ನೆವ ಮಂದ FCೆಯ,
ಸುತ"ಮುತ" ಕಣು ೆ,
lಂಚು ೆಳಕ ೆರಗು ಹ2F,
ನಡು-ೆ ಶುಭB ನಗುವ Sಾ`
7l ಹೃದಯ WRವ ಹುಡು%,
@ೊರಳX @ೊಂF, ಎೆಯ$ಾRF,
ಹGೆಯದುಬjರ ಮು%/ೇ2F
@ಾಲಪಥದ ಗುಂಟ ನೆವದ
ಕಂೆ, $ಾ ಕಂೆ.

67

47. ಕನಸು
ಎೆಲೂ Kೕ$ೆ, ಕLಾRFದ Kೕ$ೆ,
ಎತ"ರದ ೆಟVದ, ಾwQಟV ಕಂದರದ,
ಹGೆಯದ ಹೂ=ನ, ಒಣ ತರ/ೆೆಯ,
ಸKಹದ, ದೂರ ಗಂತದ ಮGೆಯ,
ಹುY ಚಂ ರನ, ಸುಡುಸುಡು QFನ,
Aಾದತಳದ, ತೆ ೕನ $ೆೆಯ,
ಮEೆಯ, 3ೊEೆಯ, ಮರುಭೂl ಮರ0ನ,
ಮು%ಲ, %ಡಗಂp ಮGೆಯ, ಅಲ, ಇ,
ಎೆಲೂ Kೕ$ೆ, ಕLಾRFದ Kೕ$ೆ.
Kನ1 ನಗು lಂಾ%, ೖಮನ@ೆ ೆಳ@ಾ/ೆ,
OಾವಕCೆ ೆರ/ಾ%, ಆತುರದ ಮರ-ಾ/ೆ,
ಪBತ†ಣವ Kನ1 ಬ0 ಬರೆಂದು $ೆಲs0-ೆ,
ಮು7ದd ಕದCೆGೆದು, ಕತ"ೆ/ೆ @ೈಾ7,
Q%ದe Kೕ$ೆಂದು ಮುತು"ಗಳK1ಡು-ೆ.
@ೈIೆGೆಯ ಮGೆಯ ೖಮGೆತ 3ೆLೊಂದು
ಪBNeBೕN ಕGೆಾಗ, ಪBತ † N0ಾಗ,
ಕನF$ೆತ"ರ ಂದ $ೆಲವe ಮುನ1ೆ-ೆ.

68

48. &ೆ>ೆ[ಯ ೆ>ೆ[
ದೂರ ಗಂತದ ಮು%ನ ಮGೆಯ,
@ಾಲದ ಕತ"ಲು ಕEೆವ @ೋವ2ಯ,
ಸುತ"ಲು ೆಳನ 3ೊನಲನು ಹ2F,
/ೆMೆDಯ ಝಣ ಝಣ 3ೆMೆDಯKಟುV
ಮಂಗಳ ಧKಯ ನ$ೆ1ಚ2Fೆ,
$ೋ=ನ ನಚಣ ನನ1ನು10Fೆ.
KhಾVಯ$ೆಟುV Kನ1ನು1 @ಾಯು-ೆ,
3ೆMೆDಯ /ೆMೆDಯ Iಾಂಗತ ವನರಸು-ೆ;
Kೕ ಮೂR ಬರುವ ನ ೖCಾ0 ಬರು-ಾಗ,
Kನ1 Iೌರಭದ ತಂ/ಾ0 ತುಂQರು-ಾಗ,
ಆತುರದ ಭರದ Sಾತು ಸtರ ತಪ ವದು,
@ಾಲ $ೆಲ Kಜ ನನ1 ಕಲ $ೆ/ೆ ದK ಕೂಡುವವ.

69

49. ಋತು ಾ]
ಋತು GಾY, ರಸತAೆ", -ೈ:ಾ2, -ಾ ೋೆ,
Kನ1ನೆ ನೃತ ದ @ಾಲಗN @ಾಣುವವ;
ಪBಕೃN`, ಚಂಚೆ, ನವOಾವ ರಸSಾೆ,
Kನ1 ನೆನುRಯ ಬಣಗಳXರುಳXವವ;
Kಯತ Kಯಮದ ಾೆ, @ಾಲನರ%Y, ೋೆ,
Kನ1 ಮನೇ20ತ, ಋತುಚಕB, ಮ$ೋOಾವ
ಆ@ಾಶ/ಾ0ಯ, %ಡಗಂp ಹೂ=ನ, AಾBYಗEಾತದ
ನವನ˜ೕ$ೆ§ಷ ೈತನ 7ಮುವವ;
3ೊಸೋಕ, 3ೊಸOಾವ, 3ೊಸ2ೕN, 3ೊಸ%ೕCೆ
ಸಂ%ೕತ-ಾ% ೖಮನವ lೕಟುವವ;
$ೇಸರ ಬಣ ಬದಾ%, ಆ@ಾಶ ಬದಾ%
K$ೊ1ಡ$ಾಟದ -ೈ=ಧ ಮರುಕ0ಸುವವ.

70

50. Aೆ5ೕಮ ತರಂಗ
ನನ1 ಹೃದಯCಾವGೆ ಸುತ" ಸುತು"ವ ಭೃಂಗ
ಆತ ಗಂ/ೆಯೆದd ತೃಪ" ಸುಂದರ ತರಂಗ,
KೕKದdGೇನು, KೕನದdGೇನು, Kೕ$ೆದdGೇನು?
KೕKಂದೂ, Kೕ$ೆಂದೂ ನನ1 $ಾ$ಾ%ಲ-ೇನು?
ಬರಡು ಕತ"ನ ಉnೆಯ ೆಳ$ೋಪ ಬಂೆ,
ರಸರಂಗು ಹರುಷ ಪB-ಾಹದೆನ1 ೖಮGೆF ಮುಂೆ
ಪBNಸೃ|} ೇವCೆ:ಾ% :ೌವನವ ತಂೆ,
ಆತೇಗುಲದ 7ಮುವ \ಾನ ೕe"ಯ ೆಳಕು,
ನ$ಾ1Cೆ ಾವಣ , ನ$ೆ1ೆಯ ಸ ಂದನದ ೈತನ Kೕನು,
K$ಾ1ತ ಸ pಕದ lಂದ ಪBNಫಲನ $ಾನು.
Kೕ$ೆ$ಾ1ತದ Iಾ?ದ, ಮ/ೆ Kಷsಲಶ ನಗು,
ಜನ ಜನದ ತಪದ ೈತನ F .

71

51. ಅತಗತ ಸತ
/ಾಜುಮYಗಳ ನಡು-ೆ ಅಡ%ರುವ ಬಜDರವ Kೕನು,
ತಕ)@ಾರಣ ಮ&ೆ Kೕನು ಪBNOೆಯ ಸತತ Iೆೆ,
Oಾ-ಾನುOಾವದ AೆBೕಮ ಸಮಪ)Lೆಯ ರೂಪ,
ಅನುಭೂNಯ Kೕನು ಅನುನಯದ =ೆ . 
ೕೇ2 ೖCೋGೆ Gೆ@ೆsಗಳX Kನ%ಲ,
ನವರು /ಾಂrೕಯ)ದ Oಾರದ $ೆಲದ
ಶುಭB ಸ•pಕದ ಶುದ ೆಳಕ ೖCೊಯುd,
Kೕನು ಇದdೆ ಎಲಕೆ ಪBNಫF ನಗು-ೆ.
ಪBಕೃNಯ ಸರಸ ನೆ, Kನ1 ನೆಯ ೆIೆದು
Kನ1 ಕಂಡ†ಣ ಮನ ಮುಗ-ಾಗುವದು;
Kನ1 ರೂಪದ 3ಾನ ಮನಸvನು1 CೊEೆಾಗ
@ೋಪ, Cಾಪ, 7ಂCೆ, ೆ?ೕಶ ದಗ-ಾಗುವದು.
Kನ1 ಮುpVದ /ಾ0 ನನ1 ೖ IೋದGೆ,
Kನ1 ಮನಸ $ಾನು $ೆನAಾ% ಮೂRದGೆ,
ಸುಖ ಸಂ-ೇದದ ಸು0/ಾ0ಯ $ಾನು
$ೆಲMಾ2 ಕಲ $ೆ/ೆ /ಾ0ಯೇರು-ೆನು.
KೕKರುವ ಪ2ಸರದ ಸಂ%ೕತ ಹುಟುVವವ,
ೆಳನ ೇರುಗಳX ಕತ"ಲ ಎೆdೕಳXವವ,
KGಾ]ೆ ನಂಜು K7ತ Kಶ ಕ" ಹೃದಯದ
3ೊಸಾ]ೆ Oಾವಗಳ ಬು/ೆqಗಳX ಹುಟುVವವ.
ನೂರರ ಒಂಾ%ರುವ =rನ1 ರತ1AಾB` Kೕನು,
ಪB]ಾಂತ ಗಂ/ೆಯ ಪಣ Ÿೕಘ) &ಾGೆಯಂCೆ,
ಗಗನ ಪಥದ ನೆವ ಸೂಯ) ಚಂ ರರಂCೆ
ನ$ಾ1ತ@ೆs KK1ರವ ವ , ಅತ ಗತ ಸತ .

72

52. ಒಂ^ ಧು5ವ ಾೆ
ನ$ಾ1]ೆ ಆದಶ)ಗಳ ಆ@ಾಶದ
ಕಲೂಖಳ2 KಂNರುವ ಒ7p ಧುBವCಾGೆ $ಾನು,
ಮೂR, †Yಕ ೆಳಕನು ತೂ2, ಮುಳXಗುವ
ಸೂಯ), ಚಂ ರ, CಾGೆಗಳX ಹಲವ;
:ಾವವg ನನ1ವಲ, :ಾರೂ ನನ1ವರಲ,
3ೊಂ @ೆಯ 3ೊ @ೆಯ ತೆ 3ೊದುಕುವವGೆಲ;
3ೆಂಡN, ಮಕsಳX, Cಾw, ತಂೆ, Iೆ1ೕWತGೇ ಇರ,
ಹೃದಯ ಮುಟುVವ ಹದದ ಆತಸಹಚರ2ರ,
ನ$ಾ1@ಾಶ@ೆs ಬGೆ ಅN– ಮ3ೋದಯರು, 
ಾ2ಕBಮಣದ ಮ&ೆ Iೇ2ದ ತK ಸಹೃದಯರು;
3ಾಲು ನಗುವನು ಹ2F, ದು Sಾತು ಮಧು ೆGೆF,
ಬಂದವರನು1 ಕದQ7, QೕEೆ’ sಡುವದು ೇಸು,
]ಾಂN ಸಹ$ೆಯ ಬಂಧ, ಹೃದಯ ತpVಾನಂದ
ಹೃದಯ Iೇತು-ಾ% ನಮಲು0ದGೆ Iಾಕು;
ಾ%ಲು ಬRದವGೆಲ $ೆೆ ೇR ಬರುವವರಲ,
ಹೃದಯೊಳ%ನ 3ೊಳಪ iಂಬN" ಹಚುವದಕsಲ,
ನ$ಾ1ಕಶ@ೆs ಪಹGೆ ನನ1 QಟುV ೇGೆ @ೊಡುವವ2ಲ, 
ಾ2Iೇ2ದ =Ÿ/ೆ Kಬ)ಂಧದ ಕದ 3ಾಕುವದಲ;
ನನ1 ಗಂತ@ೆ ಬಂದ ನನ1 OಾಗದOಾ ಗತ,
ಬಲCಾsರದ ಬೆಯ ಬ/ೊಳ‚ ೇಡ,
ಅನFtತ?ದ Gಾಜ ಪhಾVŸೕಶ$ಾ%
ರಕ"Fಕ" AಾRನ ನK1ಂದ ದೂರ-ಾಗ ೇಡ.

73

53. ಸೂಯ.
ನGಾNB ಎನ1ೆ ಭೂl ಸುತು"ವ ಓ ತಪF`,
ಬಳ@ೆ, ಾ:ಾ2@ೆ Kನ/ೊಂದೂ ಇಲ-ೆ?
ಇಹಪರವ$ೆನ1ೆ ,ೕವತುಂಬುವ Cೇಜ ಪಂಜ-ೆ,
@ಾಲ lN, ಕತ"ಲು Kನ/ೆಂದೂ ಾರೆ?
ಉ2ದು ಉ2ದು ೆಳಕು @ೊಟುV :ಾರ Wೕ/ೆ ಹುಡುಕು-ೆ?
:ಾವ Sಾಯಕ :ಾಗ:ಾಜನ@ಾs% ಹುಡು ಸುತು"-ೆ?
ನGಾNB ಎನ1ೆ ಭೂl ಸುತು"ವ ಓ ತಪF`,
ಬಳ@ೆ, ಾ:ಾ2@ೆ Kನ/ೊಂದೂ ಇಲ-ೆ?

74

54. 7Qಷ` ಸಂಬಂಧ
$ಾ-ೆಲರೂ =bಷ} ಪBŽವಂತGೆ 3ೌದು,
ನಮನಮ/ೆ $ಾವ ಪBŽವಂತರು 3ೌದು;
ೇGೊಬjGೊಪ ವ Qಡುವ ಪ2-ೆ ನಮ%ಲ,
ನಮ ನEೆಯುವ ಶ" ೇGೊಬj2%ಲ.
ನಮ ಾ=ಗಳಲಡ%ರುವ /ೊಟರ ಕAೆ $ಾವ,
ಗpV/ೋೆಗಳ ಮ&ೆ , Kೕ2$ಾಳದ ಕೂತು,
Iಾಗರ-ೆಂದGೆ ಇೆಂದು /ೊಟರು 3ಾಕು-ೆವ $ಾವ;
ತಳವg2ದ ಾ=ಯ 3ೊರ/ೆ 3ೋದವರಲ,
ೇGೆ ಾ=, @ೆGೆ, ಹಳ‚, ನ ಕಂಡವರಲ.
ನದುರು ಬಂದವರನು1 ಗುರುNIೆವ $ಾವ,
ಗುರುNFದGೊಪ ವ MಾಯSಾನ ನಮದಲ;
$ಾನು ನನೆಂಬ ಬು ಸ?ಂN@ೆಯ NೕವBCೆ/ೆ,
Kೕನು Kನೆಂಬ ಪರOಾವ ಸ2ೊGೆ`?
ನiಳಗು 3ೇ0ದುೊಂೆ Kಜ, ಸವ)@ಾೕನ ಸತ .
ೇGೆಲರ ೕೆ Nೕe)/ೆ ಕೂತವರು $ಾವ,
$ಾ-ಾರೂ ಪರರ NೕSಾ)ನ@ೆs ಬದರಲ;
ಈ ವ ", ಗುಂeನಸಂಬದ ಷ} ಸಂಬಂಧದ ಮ&ೆ ,
ಈ $ಾನು ನನೆಂಬ @ೇಂದBದ ಸುತ" Nರುಗುವ ,ೕವನದ
ಸದುdಗದdಲ QಟುV, bಸು" Iೌ3ಾಧ) ಬರ ೇ@ೆಂದ?

75

55. Gನ&ೆ
ನ$ಾ1ತ Iೌರಭದ ಓ ಮಧುರ Mೇನು,
ನ$ೆ1ೆ Oಾವೊತ"ಡದ ಾವಣ Kೕನು;
ನ$ಾ1ತ%ಡQಟV ೇರು, ಹೂವ Kೕನು,
Kನ1 ಹQjರುವ ಹರಹಂದರ $ಾನು.
Kನ1 ಜCೆ ಕಲ $ೆ/ೆ ಪಕsಗಳX ಮೂಡುವವ,
ತಂ/ಾ0 ಶೃಂ/ಾರ ಸಂ%ೕತ ಉಯುವವ,
ಹೃದಯ ಹಂದರದ ಹಚಹಸು2ನ 3ೊನಲು
ಹುಚು 3ೊEೆ:ಾ% ಹQj ಹ2ಯುವವ,
ಆ@ಾಶಗಂ/ೆಯ 3ೊಸೋಕ ಸೃ|}ಸುತ
ಕಕುsಲCೆ %ಡಗಂp ಹೂ-ಾ% ಅರಳXವವ,
ಆ]ೆ ತಂ ೆಲGಾ% ೇಹಾಹವ NೕR, NೕR,
ನವೈತನ ದ @ಾರಂ, ಹ2ಸುವವ,
ಕಲ $ೆಯ ಕುದುGೆಯ @ಾವ ಕಾ@ೌಶಲ
ಗಂತದ ಮGೆ◌ು◌ಂದ ಝ2:ಾ% ಹ2ಯುವವ.
=ರಹ ೆಂ/ಾRನ K$ೊ1ಲು $ೆನಪ
FWKೕರ 3ೊEೆ:ಾ% Oೋಗ)2F ಬರಲು,
ಕನFನ ಬು/ೆqಗಳX W%qWಗುqತ ಬಂದು
ಮದಭ2ತ ೖಮನ@ೆ FW ಮತು" ಬಂತು;
ಾಳ ಕತ"ೆಯ ೆಳ@ಾ% Kೕನು
ಕYಟVೆಲ ರೂಪ, ೈತನ ತರು-ೆ,
ಾಳಯಂತBದ ಮೂಲ ೈತನ -ಾ%
=@ಾಸ ಪBಕೃNಯ ನವಶುBNಯKಡು-ೆ.

76

56. ಮೃತು
ಓಮೃತು , K$ಾ1ಳ -ೈ]ಾಲ ಅ2ತವ2ಲ,
ಎಂದ ಬರು-ೆ, ಎ Iೇರು-ೆ N0ದವ2ಲ;
@ಾಲ ಾಹು-ೆ, Kನ1 @ಾಗ)ತ"ನ ಸ ಷ)ದ,
KಂNದd $ೆಲ ಕರ%, ಕYೕರು ಕವೊೆಯುವದು,
Kಯಮ Iಾಧಕ, Kನ1 ಕಣು ತe F ,ೕವ
@ಾಲಯಂತBದ B` lೕ2 ನೆಯುವದುಂhೆ?

77

57. ಬಯಲು
ಬK1Gೈ, ಬK1Gೈ ಾಯಗ Kಂತ ಬಯ/ೆ,
ಬK1Gೈ, ಬK1Gೈ @ೈ`N" ಕGೆವ ಕಡ/ೆ,
ದೂರ ಂದ ನನ1 Kಮ ಬK1Gೆಂದು ಕGೆಯುN"ೆ,
ನನ1ೆಲ Kವ¡ೆಂದು ಒಡಲು Q7 ನುRಯುN"ೆ;
/ೋೆ @ೆಡ=, ಕೂR ಬಂದು, ಕಣುQಟುV $ೋRGೆಂದು,
ೆದರು QಟುV, Kಮ ತುಂಬ ಒಡ-ೆ Cೊಡ-ೆ ಾ7Gೆಂದು
ಕGೆವದನ1 @ೇ0ರ, ಕGೆಯ ಕರಣ @ಾYರ?
ನೆವ ಾ2 ಸುಗಮ=ಲ, ಕಲು ಮುಳX‚ ಾ2`ಲ,
ನಡು-ೆ $ಾವ, =ಷಮ Kಯಮ ದುಷV@ೋhೆ ಸುತ"ೆಲ,
@ೋhೆ @ೆಡ=, Kಯಮ ಒೆದು, ಎಲ ಕೂR ಬK1Gೈ,
ಬK1Gೈ, ಬK1Gೈ ಾಯಗ Kಂತ ಬಯ/ೆ.

78

58. ನಮb ೇಶ
Sಾನವ ಕುಲ ೇಗುಲ=ೕ ೇಶ,
ಧಮ), ಸಂಸ­Nಯ†ಯ @ೋಶ;
ಆದರ @ೈKೕR, ಎಲರನು ಸತs2F,
ಎಲರನು F?ೕಕ2F ೆEೆದ bBೕ ಭಂಾರ.
ಅWಂIೆಯ ಅಗತ ಶ"ಯ ಾವಟವ$ೆN"
ಧಮ), KೕN, Gಾಜೕಯ@ೆ Ns,
Sಾನವ ಕುಲ ೕೆಯ ೕೆN"ದ
ಬುದ, /ಾಂŸ, ಅ]ೆ¬ೕಕರ ಪ2ಸರ.
Wಂದು 3ೊನಲನು ಹ2Fದ ಬಯಲು,
ೌದ, Mೈನ, Fಕsರ ತತ"ದ CೊpVಲು,
@ೆ®ಸ", AಾF), ಮುಸಾನರ pVಲು,
ಗYತ, ಖ/ೋಲ@ೆ 3ಾಲುYFದ ಬಟVಲು.
WSಾಲಯೆತ"ರ -ೇರುವ ತತ?,
ಭೂಕಂದರಾಳದ&ಾ ತದ ಸತ?
ಪರಂಪGೆ ಮುನ1ೆFದು ೕ ಈ Oಾರತ
ಸ˜)ದಯ@ೆ 3ೋGಾRದ ೇಶ.

79

59. ಅcಾಂತ ಮನಸುd
ಮ$ೋIಾಗರದ ಸ"ಬ Kೕ2ನRಯ
ನೆಯುN"ೆ rೕಕರ ಬಾಬಲ N@ಾsಟ,
ಬಾಹಾಳದೆ dೆ ೆಂ:ಾIೊ•ೕಟ;
Nೕರಾರದ ಹFವ, ಕR-ಾಣ ಕRದ Iಾ?ತಂತBದ,
ಾ◌ು Q7-ೆ ೈತ iಸEೆ, Nlಂಗಲ, lೕನು,
ಅಸ3ಾಯ ಪಟV,ೕ=ಗಳX ,ೕವಭಯದ
ಹFದ ಾƒಳ/ೆ ನು%q Wಂ%Fದ ಹFವ.
$ೋRದೆಲ ಅKಬ)ಂಧ ಅ$ಾಗ2ಕ ಅIೊ ಟ
:ಾ@ೆ :ಾ@ೆ ಕ= ೆ ೈತನ ದ ,ೕವನ?
Q73ೋ%-ೆ ಗೂಟ, ಹಗq, ಮೂಗುಾರ,
:ಾೕ ಹುಾಟ, ವ ಥ)ನಥ)Kಬ)ಂಧನ?
ತಳs0ದGೆ ಅ ಹFವ, $ೋ=ನ ಬು/ೆq,
ಎಲುಬು ಕRಯುವ KGಾ]ೆಯ ೆಂ
ಹQjFೆ ಮೃತು ಸು0, ಹ0ತe ೆ ೋಕ,
ಈ, ದಡ IೇರುವIಾಧ , ಹಂಬಲದ ಹಂಬಲ,
ಮುತು"ರತ1ಗEಾ]ೆ, KೕರಸSಾŸಯ ಭಯ,
ನಡು-ೆ ತತ"2Fೆ Kಸ kಹCೆ ಮGೆತ]ಾಂತ ೋಕ.

80

60. ಸುಖದ ನ
Wಂೊಂ ತು" ನ,
ತೃಪ"ಸುಖ ಸು•ರLೆwಂದ,
ಹGೆಯ ಹlದ ಹೃದಯ ಂದ
Kನ1 $ೋR $ೋಂತ ನ.
@ಾಲಕಂದರ ೆEೆwತು,
OಾವNೕವBCೆ Iೊರ%ತು,
ಮನಸ ಮಂಜು ಕ=wತು;
@ಾಲ ಬjದ ಗುಂಟ ಮೂRತು
ಸುಖದ ನದ 3ೆMೆD ಗುರುತು,
ಹಸುರು ,ೕವದ ಹುಲುಸು ,ೕವನ
3ೆMೆD ಗುರುತು ಕುs ಮGೆತು;
bೆ/ೆ ಹQj ೆEೆದು ಬಂತು;
bೆಯು ,ೕವನ-ಾwತು,
ಮರಳX :ೌವನ-ಾwತು.
@ಾಲಮಂಡಲ, ಸುN" ಸುN",
ಮೂಲ @ೊ$ೆ/ೆ Iೇರ ೇಕು;
Kಯತ ಸtರದ =ಶ?Kಯಮ
ಹEೆಯ ಹGೆಯ ತರೆ ೇಕು.

81

61. ಮಾf ೇಶ
Kನ1 ನನ1ದುವಲ=ೕ ಮ3ಾ¯ ೇಶ,
ಪgವ)ಜರ ಪಣ =]ೇಷದ ಫಲ˜ೕ N0ƒೕ, /ೆEೆಯ;
ಇಂದು K$ೆ1ಯದಲ˜ೕ ಈ Oಾರತ ೇಶ,
ಯು/ಾಂತರದ ಬದುಕು, ೆಳ@ೋ N0ƒೕ, /ೆEೆಯ;
Sಾನವ ಸಂಸsøN Qೕಜ QN" iEೆತುದು ಇ,
Sಾನವ ಚ2CೆBಯ ಾ2 ಸುN" ಬಳFದುದು ಇ,
ಬದುಕು =@ಾಸದ ನ”ೆ ರೂಪ Cಾ0ದುದು ಇ,
-ೇದ-ಾದದ $ಾದ ಮೂRಕೂRದುದು ಇ;
\ಾನ ೆಳನ ರಣ, ರಕ" ತಪ)ಣ ಭರಣ
CೊRFN ಸಂIಾsರ ಾವಣ ಾಭರಣ;
Kನ1 ನನ1ದುವಲ=ೕ ಮ3ಾ¯ ೇಶ,
ಪgವ)ಜರ ಪಣ =]ೇಷದ ಫಲ˜ೕ N0ƒೕ, /ೆEೆಯ;
ಇಂದು K$ೆ1ಯದಲ˜ೕ ಈ Oಾರತ ೇಶ,
ಯುಂ/ಾಂತರದ ಬದುಕು, ೆಳ@ೋ N0ƒೕ, /ೆEೆಯ.

82

62. ಪ5cಾಂR
:ಾೕ ಉೆ?ೕಗ, :ಾೕ ಉೆBೕಕ?
:ಾೕ ಆಡಂಬರ, :ಾೕ ಪBದಶ)ನ?
:ಾೕ 3ೋGಾಟ, 3ಾೕ ವಂಚ$ೆ?
Qರು/ಾ0ಯ$ೆQjF /ೆದdವGಾರು?
/ೊಂದಲ ಹುpVF ]ಾಂN 3ೊಂ ದGಾರು?
]ಾಂN ಸಂಪN"/ೆ ೆಟV ಹತು"ವೇ@ೆ?
ಜನGಾbಯ ಮುಂೆ ಬhೆV Qಚುವೇ@ೆ?
ದ ಾj0@ೆ ದ?ಂದ? /ೆಲುವದು ಉ7hೆ?
ತುಕsನು1 Ns, ಉಕುs 3ೆ ಾj%ಲ CೆGೆದು
ಕತ"ಲು ಸN"ರುವ ಗುಂಹರs0ಾಗ,
]ಾಂN ಪದರುಗಳ ಬjಗಳ GಾbಗಳX
ತುಂQರುವ ಒಳೋಕ ೕೇ2 @ಾಣುವವ.
ಪB]ಾಂN ಅಂತಗ)ಂ/ೆ, ಗುಪ" ವ ಪB-ಾಹ,
$ೆಲಾಳದ ಹ2ವ ಸ•pಕ ಅಂತಜ)ಲ &ಾGೆ,
ಎೆ ಬ/ೆದು 3ೊರ Cೆ/ೆವ ಕಣ)ಕುಂಡಲ ಕುಂಡ;
ಯುದ, ಪಶುಪCಾಸy Cೆರುವ ರಕ"Fಕ" ಜಯವಲ,
OಾತBಹCೆ ಯ @ೊಡುವ Gಾಜಪದ ಸಂಭBಮವಲ,
ಉೆ?ೕಗ ಚಪಲಗಳ ಕpV, ಪಂೇಂ Bಯಗಳ CೆGೆದು
ಎೆ/ೆ lhಾVಗ ಬರುವ Sೌನ ಸಂ%ೕತ;
Cೇಾಡುವ ಚಪಲ =Gೋ&ಾOಾಸಗಳ ತೆದು
ಅಂತGಾಳವ ಕನ1Rಯ ಒಗೂqRF WRದು
ೆಳ@ಾ% ಪBವWಸಲು, ಮೂಡುವದು ಪB]ಾಂN;
KGಾಡಂಬರ, ಸದೃಢ, ಮೂಕಸಂ-ೇದ,
ಪB]ಾಂತ ಪB-ಾಹದ $ಾದ, =$ೋದ, ಆನಂದ.

83

63. ಚಂದ5
ಗಗನ ತುಂಬ ೆಳಕು ಹ2F,
ಕ=ದ ಕತ"ಲ Nೕವ ಸRF,
ಹರR, ೆದ ಮುತು" ಮYಗಳ
ಮ&ೆ Gಾಜ ನಗುವ, $ೋೆ.
GೆAೆ ಕ7ದ, ಮುತು" ತುಂQದ
KೆBƒಳ%ನ ಸ?ಪ1ದಂCೆ,
=ಶ?ದಶ)ನ ಕಂRಯಂCೆ,
ಶುಭB ಚಂ ರ ನಗುವ, $ೋೆ.
ಬಳ ಾRದ ,ೕವGಾbಯ
ಸತ lೕ2ದ ೋಕ@ೇ2F,
]ಾಂN ತೃಪ"ಪಥದ2F,
ಮು%ಲು ತುಂಬ ತುಂQ :ೌವನ
ಚಂದ ಚಂ ರ ಪಹGೆ Kಲುವ.

84

64. Iಾರತ
AಾBಕ"ನ ಸಂಸsøN ಬು$ಾ Oಾರತ
ಸತ ದ ದಶ)ನ ಹ2Fೆ ಅ=ರತ,
ಅWಂIೆ, ]ಾ7Nಯ &ೋರLೆwಂದ,
WSಾಲಯ ಸಂಯಮ ಾ2wಂದ,
ಜಗN/ೆ Cೋ2ೆ ಶ"Iಾtನ;
ಕೆಾತ ದ ಸಮರಸ ,ೕವನ,
ತೕKŸಗಳ ಹಠ=\ಾನ
IಾŸF ತಂ ೆ ೇ]ೆ¬Cಾtನ.

85

65. ೊಸ ಾ
@ೊ$ೆ◌ುಲದ :ಾನ, @ೊ$ೆ @ಾಣದ ಾ2,
ನೆದಷುV ಹುಟುVN"-ೆ ಹಳ‚, @ೊಳ‚, @ೇ2,
ನೆದು ಬಳದ @ಾಲು ಕುFಯುN"ೆ Mಾ2;
ಹEೆಾ2, ಹEೆMಾಡು, ಹEೆ@ಾಡು $ೋR
iಂಾ%ೆ ಪಯಣದ ನವನ=ೕನCೆ iೕR.
ಮರುಭೂl Sಾಗ)ದ ಮ2ೕ7@ೆ/ೆ 3ೆದರುವೆ?
@ಾಮು)%ಲು ಆ@ಾಶದ lಂೆಂದGೆ ೆದರುವೆ?
ಅನುಭ-ಾನುಭವ ಮGೆCಾಗ KGಾ]ೆ` ಗN`?
Cಾಮಸ ತೆ ಕ=ಾಗ IಾN?ಕCೆ/ೆ Nಾಂಜ`?
ದೂರ ಗಂತಾ7ಂದ ಮನ ಆಸGೆಯ @ಾಯುN"ೆ,
ಪB:ಾಣಾಹ ೇಹ NೕರIೇರಲು ಬಯಸುತ"ೆ.
3ೊಸಾ2 WRದು 3ಾಕು-ೆ 3ೊಂಾY@ೆಯ 3ೆMೆD,
3ೊಸ ಕುs, 3ೊಸಹಕುs, 3ೊಸ Gಾ/ಾ-ೇಗದ IೆMೆD,
3ೊIಾ-ೇಶ, @ಾತುರ, ಮುನ1ೆಯುವ ಹುಮಸುv,
ನೆಸುವದು, ನೆಸುವದು, ನೆಸುವದು ಮುಂೆ,
ಗುಡ„@ಾಡನು ಾp ಗಂತಾ7ಂದ 3ೊಸಾ2
@ೈQೕF ಾ`ಂದು ಕGೆಯುN"ೆ ಮುಂೆ.

86

66. Iಾವ ಭಂ
ಬಂ ತೋ ಬಂ ತೋ Oಾವಭಂ% ತರಂ%Y,
ಶ¬ನ ಬ%ದು, ಗಗನ $ೆ/ೆದು, ಬಂತು Oಾವ-ಾWK,
ಕುs sKಂದ ಉs, /ಾ0wಂದ Qರುಸು 3ೆs,
ಬಂ ತೋ ಬಂ ತೋ Oಾವಭಂ% ತರಂ%Y.
ಭೂlwಂದ ಗಗನವGೆ/ೆ,
ಗಂತ ಂದ ಗಂತವGೆ/ೆ
ತೆಯ$ೆN", ೖಯಾ7,
Qರುಸು ಮEೆಯ ಗುಡು%ನಂCೆ,
bವನ ಕಣ ೆಂಯಂCೆ 
ೖ`ೕ2 ಬಂತು Oಾವಭಂ%. 
ಲುಬು WRದ ಮನದ CಾಮB, Cಾಪ-ೇ2, =ದು Cೆ"ೕ2,
ರಂಗು ರಂಗು Oಾವಭಂ% ಸೃಜನ-ೆತ" =ದ?Cಾ"%,
/ಾನ%ೕCೆ ಕವನ-ಾ%, ಹೃದಯ-ೇದ -ಾದ -ಾ%
@ಾವ ಲಹ2 7lತು, Oಾವಭಂ% ೆIೆwತು.

87

67. ೆಣುZ
Sಾನಸೋಕದ iೕಹಕ ಮೃಗಜಲ,
ಪರುಷ ಪGಾಥ)ದ ಮೂಲಪBಕೃN Mಾಲ,
eBೕCಾ ದರ ಗಂ/ೆಯ ೇಹೇವಲ,
3ೆಣು ಪBಪಂಚದ IಾN"œಕ ಸಂಚಲ.
ಆ]ೆ¬ೕತ"ರಗಳ ಆದ ಂತವ 3ೆಣು,
ಆದ ಂತದ ಮೂಲ, @ೊಂRಯು 3ೆಣು,
KಶಲCೆಯ$ೆQjF ಚಂಚಲCೆಯ ತರುವ,
ಚಂಚಲCೆಯ ಗಭ) 3ೊಸ ಸೃ|}ಯ ತರುವ 
ೇತನದೆಗಳ @ಾರಣ 3ೆಣು. 
ೋಕIೌಂಧಯ)ದ ಸ,ೕವ ರೂಪ,
ಶ", ೆಳನ ವ ನಂಾ ೕಪ, 
ೇವ-ಾನವ2ಂದ, ೆಳಕು-ಕತ"ೆwಂದ
,ೕವನ$ೆತ"ವ$ಾRಸುವ ಸ,ೕವ ೕೆ.

88

68. Gೆ5
ಇೇKದು KಾBಮುದB,
K,ೕ)ವCೆಯ IಾರಸಮುದB,
ಅೆIೆೆಯ ಮಂಕುಬೆ ೆ 
ೈತನ Wಂಡುತ"ೆ ಕತ"ೆಯ ಬ0‚;
ಒತ"2F ಬಂದು, ಸುತ" Kಂತು
/ೆದd ಗತ" KೆB ೖ`ೕ2 ಬಂತು.

89

69. ಸಂhೇದEೆ
ಸಂ-ೇದ$ೆƒಂದು ಪರ@ಾಯ ಪB-ೇಶದ ಾ2,
$ಾನು ನನ1ದ2ಂದ 3ೊರ/ೆEೆವ ಸಂiೕಹ$ಾಸy;
ಸಂ-ೇದ$ೆಯು ,ೕವ,ೕವವ$ೊಂಾ%ಸುವ ಗಂಟು,
ರಸ ,ೕವನ@ೆ ಸ ಂ ಸುವ ಸುಖಾಂತಯ)ದ ಗುಟುV;
ಆತಾಳ ಹ2ವ ,ೕವನರಸೊತ"ಡದ ಒರCೆ,
Oಾವೋಕ ೆಳ%ಸು ೕಪ, ಹೃದಯದ ಹಣCೆ;
ರFಕ ಸಂeBೕNಯ ಹೃದಯ ಹೃದಯ ಸಂ-ಾದ,
ಹೃದಯಾಳದ @ಾರಂ,, Oಾವ ಸಂ%ೕತ;
ಸಂ-ೇದ$ೆಯ Wತ@ಾ=ನ ೋಹ ಹೂ-ಾಗುವದು, 
ೋಭ ಮತvರಗ0ಂ% -ಾತvಲ ೇರೂರುವದು.

90

70. 'ಾನ )ೕR
Wಂೊ WR ತು" rೕಕರ Iಾ=ನ rೕN,
ಇ$ೆ1ಂದೂ ಮCೆ" ೕೆದುd ಬರಾಗದ 2ೕN;
:ೌವನದ ಯವKಕ ಮGೆwಂದ ಆತ
ಬRೆದುd ತತ"2F ಭೂl WR ತು".
ವಷ)ಗಳ ಚಕB Kರಂತರ ಸುN"
ಹEೆ@ಾಲ ಬಹುದೂರ Iಾ%3ೋ%ೆ ಇಂದು;
ಬಂೆ$ೆಂದ, ಬಂೆ 3ೇ/ೆಂದು
Nರು%ದGೆ ದೂರ OಾವಪBAಾತದ ನಡು-ೆ
ನೆದ $ೆನeನಾ2, ಕYೕರ ಕe ನ 3ೆMೆD
ಮೂR Kಂತುದ ಕಂೆ.
@ಾಲಚಕBದ ಓಟ ಮುಂೆ Iಾ%ದ 3ಾ/ೆ
ಮೃತು ೋಕದ /ಾ0 ಬ0 Iಾ2,
ಮCೆ" Oಾ-ೈಕ ದ &ೈಯ)
ತುಂಬುN"ೆ ೖಮನ, ಹೃದಯ, ಅತ.

91

71. ಹುಟುi 'ಾವ"
ಹುಟುV IಾವಗಳX ಸುತು"ವ ಚಕBಗಳX,
ನGಾNB, ಸುಖದು:ಖ ಸಂಚತvರಗಳಂCೆ,
ಹುಟುV Iಾವ, ನGಾNB, ಸುಖದು:ಖಗ0ಂದು
ಒಂಾ% 3ೇ/ೆ ƒೕಗ/ೊಂಡುವ$ೋR,
ನಗೋ, ಅಳೋ /ೊN"ಲ ನನ/ೆ,
ಹುpVನ ಹಷ) Iಾ=ನ $ೋ-ಾwತಲ!
ಕತ"ೆಯ ಕತ"2F ೆಳ @ಾಡು-ಾಗ
ಕತ"ನ AಾCಾಳ ಾwQ7 KಂNತು",
ೆಳಕ Cೊಯುd ೆಳ@ಾಗುNರು-ಾಗ
@ಾ2ರುಳX ೖ ಮನವ ತತ"2Fತು,
ೆಳ%KಬjKಯ lಂದು Sಾ%ದd FW,ೕವ
ಕಣುಕಚುವ ಕುರುಡು ಕತ"ಲ @ೆsಟುV
ೆಳ%KಬjK ೆGೆತ ಕರB$ೆ ಕYೕ2ನ &ಾGೆಯ
ಕW/ೊಂಡು ಮುದುರುNತು".
3ೊಸಪದದ 3ೊಸ,ೕವ Aಾಕ/ೊಳX‚N"ೆ $ೋR,
ನಸುನ ನ]ೆಯ ಭBಯ 3ೊF@ೆಯ$ೆ10ದು
,ೕವ ,ೕವನ ಂೋಡುN"ೆ ದೂರ;
ಕತ"ೆಂದGೆ ಭಯ, ೆಳ@ೆಂದGೆ ಮCೆ" ಭಯ,
ಭಯ ವg ಹದ ಮ&ೆ ತತ"2Fೆ ,ೕವ;
ಕಪ ಕಂದರs0ದ ,ೕವ ೕೇರುವಂNಲ,
ಅಸ3ಾಯಕCೆwಂದ ಆ@ಾಶ $ೋಡುತ",
ಕಪ Q0 iೕಡಗಳ ೕಾಟದ ೋಕ
QರುಮEೆಯ 3ೊEೆಹ2F N0:ಾ% KಲುವಂCೆ
ಫಾಫಲ ಮGೆತು ೈGಾ%:ಾ%ರು-ೆ,
KGಾಸ"ಯ $ಾ ನಗ1$ಾ%ರು-ೆ.

92

72. Nೕವನ-ಕಸನ
,ೕವನ =ಷVಪ =ಕಸನ Iಾಧನ,
=ಶ?ವ ವIೆtಯ ಚಲ$ೆಯ ೇತನ,
ಊಧBœ=Iೊ•ೕಟದ ಪBಕೃN ಹಂದರ
=ಕಸನ:ಾನದ ಅಮೂತ) ಯಂತB,
ಅನಂತ =@ಾಸದ ವತು)ಲ ತಂತB.
=ಶ? ಸ ಂದನದ SೌನlRತ-ೆ ,ೕವನ,
ಕೃಷúರಂಧB ಂೇಳXವ ಮಂತB ಮಂಥನ,
AಾBಣ, CಾBಣ, &ಾತು, 3ೇತು ೌಕpVನ 7ತBಣ,
@ಾಯ)@ಾರಣ, ಾ2ಕBಮಣದ ೇತನ.

93

73. ಕಮ.jೕಗ
ಬದುೆನು ಬದುೆನು
ಭವ ಭಯದ Q%wಂದ;
ನಗುನಗುತ ಮಗು-ಾ%
ಹೂ-ಾ% ಅರಳX-ೆನು;
ಹ/ೆಬ/ೆಗಳನು, 3ಾವ$ೋವಗಳನು
KOಾ)ವ K|sª`ಯ
ಮGೆತು Gೆಾಡು-ೆನು,
ನನ1ೆ $ಾ$ಾಗು-ೆನು;
ಪರರ ಪರಾR, ಪ2ತeF @ೆಡೆ
ಸತ"œ Iಾ?ನುಭವದ ಮGೆಯ
/ೌರವದ ಗುರುತರದ ಸ2ಾ2ಯ
Krೕ)Nಯ ನೆಯು-ೆನು.
ೆಂಬುN"ಯ ಸುತ"
ಪBದ‘FದGೆ Iಾಕು,
ೆಂ ೇ/ೆಯ ಝಳ@ೆ
ಪBNಸ ಂ FದGೆ Iಾಕು;
3ೋಮ ಕುಂಡವ ಕpV
3ೋಮಧೂಮ@ೆ $ಾಂ 3ಾRದ ೕೆ
ಸlತು" ಕpV/ೆ @ೊಟುV
:ಾಗ Kಯತು" ೕGೆಯ
ನೆಯುವದು, $ೋಡುವದು Iಾಕು;
3ೋಮಕುಂಡ@ೆ ಹೃದಯ
3ಾರುವದು ೇಡ,
ೆಂ ಬುN"/ೆ 3ಾ2 
ೖ @ೈ ೇಯುವದೂ ೇಡ:
:ಾಗKಯತು" ೕGೆಯ ನೆಯೆಂದು
ಕಣು= CೆGೆ ಟುV
ಸlತು" ಕpV/ೆ ಸಮe) ೇಕು,
ಮರು†ಣ ೆಂಬುN"/ೆ ದೂರ
ಓಡೇ ೇಕು;
3ೋಮಕುಂಡ@ೆ ಹೃದಯ
3ಾರುವದು ೇಡ,
ೆಂಬುN"/ೆ 3ಾ2

94 

ೖ@ೈ ೇಯುವದೂ ೇಡ.

95

74. ಅಾತ hಾಸ
$ಾ$ೆೆdೕ$ೆಂದು ನನ/ೇ /ೊN"ಲ,
$ಾKೆdೕ$ೆಂದು SಾತB /ೊತು";
ಸtಳದ WಂದುಮುಂದುಗಳX /ೊತ"ಲ,
Kಂತ $ಾಲsR $ೆಲ SಾತB /ೊತು".
ಎಡಬಲದಲಗಲ ಾ2 ದೂರದ-ೆ,
ದಟVಡ= ಮರುಭೂl ಕೂR KಂN-ೆ ಸುತ";
ಎೆಂೆೋ Iಾ%ೆ ಕಟVಡ= ಮಧ ದ ಾ2,
Kಂತ $ೆಲ-ೆ KಂNೆ $ಾನು ಕಂಡವನಲ.
$ಾKೇೆd$ೆಂದು /ೊN"ಲ ನನ/ೆ,
$ಾK ತಲeೆ$ೆಂದು SಾತB /ೊತು";
3ೇ/ೆ, :ಾ2ಂದ, :ಾ@ೆಂದು /ೊN"ಲ,
ಕಣು QhಾVಗ $ಾKೆd$ೆಂದು /ೊತು".
ಕಣು ಕುಕsವ ದಟVಕತ"ೆ ತುಂQರುವ,
ಬಂೆ$ೆಂದ 3ೇಳXವವ2ಲ;
ಮುಂಾ2 Cೋ2 ನೆಸುವವ2ಲ,
ಸ"ಬ $ೆಲದ $ಾನು ಬಂŸ`ಂದು /ೊತು".
ಇ$ೆ1ಷುV @ಾಲ=ೕಯ\ಾತ-ಾಸ?
:ಾಷುV ೕಘ)=ೕ =Ÿ IೆGೆ-ಾಸ?
ೆಳಕು ಬಂದGೆ, ಕುsಾ2 Cೋ2 KಂತGೆ,
ೇರೂ2ದ $ೆಲQಟುV 3ಾ2 3ೋಗು-ೆ ದೂರ.

96

75. ಅನಂತ ಶkನ
Kನ1ದುd KK1ಂದದುd
Kನ1ನು1 ಹುಡುಕು-ೆವ $ಾವ;
Kೕನು @ೊpVರುವ ಕಣುಗಳೆ
ಮೂR Kೕ ಬರಾGೆ :ಾ@ೆ?
ಎಡದ, ಬಲದ, ೕೆ, @ೆಳ/ೆ
Kನ1ರವ ೖCೋರಾGೆ;
†ಣ†ಣವg ಪBN ಸtಳವg
KK1ರವ $ೆನeFದಷುV
ನಮ\ಾನ ಕಣು ಕ=ಯುವದು $ೋಡು,
ರೂz WRತದ ಪಂೇಂ Bಯ ಭೂತ
ಬು d ಗBಹಣ WRಸುವವ $ೋಡು:
ನiಳಗೂ 3ೊರಗೂ ಹರRರುವ Kೕನು
ನಮ2=/ೆ :ಾ@ೆ ದೂರ=ರು-ೆ?
KೕKಟV ೆಳನ $ೆರEಾದ $ಾವ
Kನ1 ೆನ1ರಸುತ" ದೂರ ನೆದಷುV
@ೈ/ೆಟುಕೆ Kೕನು ದೂರದರು-ೆ.
ಏ@ಾಗB7ತ"ದ ತಪFv/ೊ-ೆ,
ಗುಣಗುಣಗEೆಲ Kೕ$ಾ%ರು-ೆ, 
ಾವಣ ದಲಂತು Kೕ$ೇwರು-ೆ;
ಅಣುತೃಣದಲಡ%ದ Kನ1 =Gಾಟ ರೂಪ,
†ಣ †ಣ @ಾYಸುವ Kನ1 @ಾಲಸ?ರೂಪ
ೆಳನಲಡ%ರುವ ವಣ) -ೈ=ಧ ದಂCೆ,
Kೕ2ನಲಡ%ರುವ ಅೆಅೆಗಳಂCೆ,
ಕತ"ೆಯನ ಕತ"ೆಯಂCೆ
ಕಂಡರೂ @ಾYಸದಂNರು= Kೕನು,
ಮನFv/ೆ ಬರು-ೆ, ಹೃದಯ@ೊs-ೆ,
ಇಂ Bಯಗ0/ೆ Kೕ$ೇ@ೆ CೋರಾGೆ?
OೌತOೌತಗಳ KೕನSಾಯಕ ಶ",
Kಸಗ) ಸ?ರೂಪದ ಮೂಲಗುಣ ರೂಪ,
Kಗು)ಣ KGಾ@ಾರ Kೕ$ಾ% ನಮ/ೆ,
ಶ¬ನ ದಲಡ%ದ ಅನಂತ$ಾ%
ನಮ2=ನ ಪ2Ÿ/ೆ ಾWರ$ಾ%ರು-ೆ.

97

Kನ1$ೆೆಲೂ ಕಂಡವರುಂಟು,
Kನ1$ೆೆಲೂ @ಾಣದವGೆnೊVೕ!
KK1ೕ ಸVkಯ -ೈ=ಧ -ೇ@ೆ?
ಸಕಲ ಸ}kಗೂ Kೕ$ೊಬjKರುವವನು,
KK1ರ=ನ ಬ/ೆq rನ1ಮತ-ೇ@ೆ?
Kನ1 ಮೂಲವನ12ತವ2ಲ,
Kನ1ನು1 ಮೂಲ-ೆಂೆನು1Cಾ"ರಲ!
Kನ1ಯ ರೂಪವನ12ತವ2ಲ,
Kೕನು ಸ-ಾಂ)ತ:ಾ)l`ನು1Cಾ"ರಲ!
Kನ1ಯ ಗುಣವನು1 ಗುYFದವ2ಲ,
Kೕ$ಾನಂದ, \ಾನ, Iೌಂದಯ)-ೆಂದು
ಜನGೆಲ Kನ1 @ೊಂಾಡುCಾ"ರಲ!
Kೕ$ೆಲವg 3ೌದು, Kೕ$ಾವದೂ ಅಲ,
ಎಾ ಇಲಗಳಪgವ) ಸಂಸಗ),
ಅನಂತ ಶ¬ನ ದ ಪ2nಾsರ.

98

76. ಾಘhೇಂದ5 ಗುರುಾಜ
ಪgಜ ರ ಪgಜ Gಾಘ-ೇಂದB ಗುರುGಾಜ,
ದ`ಧಮ)ದŸೕ†, =ಶ?ದಶ)ನ Cೇಜ,
Kನ1 Aಾದದ ಬ0/ೆ ಬಯF ಬಂ ಹ ನಮ/ೆ
ಆಶBಯವ @ೊಡುIಾ?l, @ೈWRದು ನೆಸು.
Kನ1 ದಶ)ನ@ೆsಂದು, ಕಣು @ಾತುರ/ೊಂಡು
@ೆsಟುV ಕತ"ಲ ತತ"2Fೆ, ತಂೆ;
ಪಣ ೆಳ@ಾ%, ೖಮನ@ೆ, ಾ2 ೕಪ Kೕ$ಾ%
ಹೃದಯ ತುಂQ ಾ, ಗುರು-ೆ, ಮನಸ ತುಂQ ಾ.
ೕನ ಭಕ"ರ ಕGೆ/ೆ ಮನ=ೕLೆ ಶುBNwಟುV,
ಹೃದಯ ಸ ಂ F rೕ”ೆ @ೊಡುವ ಕರುಣ ಮೂN),
Kನ1 Aಾದದ ಬ0/ೆ ಬಯF ಬಂ ಹ ನಮ/ೆ
ಆಶBಯವ @ೊಡುIಾ?l, @ೈWRದು ನೆಸು.

99

77. m5ೕ ಾಘhೇಂದ5 ಪ5ಭು
ೆಂ ೆN"ದ ಸಂಕಟ Cೊಲಗಲು ಜನರು
ಮುಂCೋಚೆ ಓR Kನ1/ೆ ಬರಲು,
AೆBೕಮ ಸಂCಾಪದ ಹೃದಯ ಹರಸುವ, 
ಾ2ಯ Cೋರುವ ದ:ಾಮು Kೕನು.
@ೊ$ೆಗN`ಂದು Iೇ-ೆಯ/ೈಯು ವ,
@ಾAಾೆಂದು ಕGೆಯುವ ೕನರ,
@ೈQಡ ೇಡ-ೆ`ನು1ವ ಜನರ
ಮನದ ತುಳXಕುವ ಭ"ಯ Iಾರ.
Kನ1ನು 3ೊರತು ಗN`ನ%ಲ,
ಸಂಕಟ ಂದ Gೆವವ2ಲ;
ದ`ಯನು Cೋರು, ಗುರುಕುಲNಲಕ,
ಸಮಪ)ಣ Oಾವ K$ೆ1ೆ ಬಂೆ.
Kಬ)ಲ $ಾನು, Kದು) ಏ@ೆ,
ಭಕ"ರ ಹರಸುತ ಬಳೆ ಏನು?
ಬೃಂಾವನದ ಕರುLೆಯ ೆಳ@ೆ,
Kನ1 Aಾದ@ೆ ಶರಣು ಬಂ ರು-ೆ.

100

78. m5ೕ ಾಘhೇಂದ5 'ಾ(L
ಮಮCೆwಂದ ಕಂದನನು1 ಮುದುdSಾR iೆಯ @ೊಡುವ
Cಾಯ ೕೆ FpVKಂದ ಕಂದ iೆಯ ಕ7ಾಗ
$ೋ=Kಂದ ನರ0 Cಾw ಮಗುವ ದೂರ ದೂಡುವಂCೆ
ಶರಣು ಬಂದ ಭಕ"2/ೆ Sಾಡಾರ Gಾಘ-ೇಂದB;
$ೋವ Cಾ0, ೖಯ ತಡ=, CಾಳXಕಂದ$ೆನು1ವ,
ಕರುLೆ◌ು◌ಂದ ಮುದುd SಾR ಸವ)2ೕN ಹರಸುವ,
ಕಮ)ಕೂಪ ಂದ ಎN", ಪಣ ಭೆBಯ CೊEೆದು
ಸಮಯದ ಭಕ"ರನು1 @ೈಯ WRದುಕ ನೆಸುವ.
ಕಷV ಕಂಡ Iಾ?l ಹೃದಯ ಕರುLೆಬು%q:ಾ%ೆ,
=ಶ?AೆBೕಮ ಂದ ಸತ?ರಸದ 7ಲು:ಾ%ೆ,
ಭ" AೆBೕಮ 3ೊತು" Kಂತ ಭಕ"ಜನರ /ೋ0/ೆ
@ೊ$ೆ/ೆ ತರಲು ƒೕಗKೆB:ಾಂತು Kಂತ ತಂೆಯು
AೆBೕಮ ಕರುLೆ ƒೕಗ ಂದ ೕೆ ೕೆ =@ಾಸ3ೊಂ
Gಾಘ-ೇಂದB Iಾ?l ೇಗ ಪgಣ)ರೂಪ ಪೆಯ.

101

79. ಆcೆಯ ಬY
ಸು0ದು 3ಾ2ದ lಂ7ನ ಬ0‚
@ೊpVತು ಗಗನ@ೆ ೆಳನ @ೊ0‚,
ಕತ"ಲು ಕರ% 3ೊಳeನ 3ೊನಲು 
ೆತು ತುಂಬ ಆ]ೆಯ QFಲು.
ೆಳನ ಏYಯ$ೇರುವ ಆIೆ,
lಂ7ನ ಬ0‚ಯ WRಯುವ ಆIೆ,
ಕಲ $ೆ @ೆದ2ದ ಕಂ ದ ಕY/ೆ
ವಣ) -ೈಖ2 ತಂ ತು ,ೕವ.

102

80. ದುಂnಯ ೈಂಕಯ.
ಮೃದು ಮಧು, ಮಧುರ,
Wೕರಲು ದುಂQ/ೆ ತುಂQದ @ಾತುರ
ಹೂವನು ಅರಸುತ, ಹೂ=/ೆ 3ಾರುತ;
ಹೂ ಸಂಕುಲದ ೖೕಲಡ2ೆ;
ಸಮೃ ಯ ಬBಹ ಸೃ|}ಯ Kಯಮ
3ಾಡುತ ಹೂ=/ೆ ಕಚುಕು0wಡುN"ೆ,
ಸಂಸಗ) ಸುವಣ) ಓಕು0:ಾ%ೆ.
ಮುಕsಣನ ಉ2ದೃ|} ತYಸುವ ಜಪಚ`)
ಹೂೕನ iೕಹದ ದುಂQ ತತ ರCೆ,
ಪGಾಗಧೂಳ QೆdೕಳXತ ೖಮೂR
ರN:ಾ%, MೊCೆ:ಾ%, ಪBN ಪBಕೃN:ಾ%
bವಸN Aಾವ)N:ಾ% =ಕFFೆ,
@ೈಂಕಯ) @ೈಾಸ Iೌಂದಯ)-ಾ%ೆ.

103

81. ಸಂ ೕತ
ಸಮರಸ ತರುವ ಸಂ%ೕತದ &ಾGೆ
ಹೃದಯ ಸ ಂ ಸುವ ಆತ ಸಂ/ಾN,
ಮಧುರCೆ 7ಗುರುವ Kಸಗ)ದ iೕR,
ಅೆ ಅೆ:ಾ% ಮನಸvನು ೆIೆದು
/ಾ0 CೇF ೖಮುಟುVವದು;
ಸಂ%ೕತದ ಸುಮಧುರ @ಾರಂ,ಯ
ಆತರತ ರತ1 ದB=ಸುತ ಹ2ವವ, 
ೇಹ ಮನ ಆತಗಳ NೕR Ns ಪBಜ?F
Oಾವ\ಾನ Mೊ ೕNಯ ಅ d ಶುದ/ೊ0ಸುವದು;
K]ೇತ @ೊರRನ 7ಗುರನು1 ತರಬಲ
ಪBNಸVkಾCೆ ಸಂ%ೕತ&ಾGೆ;
ಸಂ%ೕತದ Cಾಳದ ಅೌಕದ ಾವಣ =ೆ,
ಸಂ%ೕತದ ನುRಯ ಆತIಾಂಗತ =ೆ,
ಸಂ%ೕತದ ನೆಯ ಮ3ಾ@ಾವ ಾತ =ೆ,
ಆ Iಾಗರಾಳ NೕವBCೆಯ, WSಾಲಯೌನ1ತ ದ
Oಾವ Kೇ)ಶನದ ವ Cಾನ ಸಂ%ೕತ=ೆ;
%ಡ, iೕಡ, ಹsಗಳ 3ಾಡುಗಳ ಪBNರೂಪ,
ಭೂl%0 ರುವ ಆ&ಾ ತ ಸಂ%ೕತ,
ಕತ"ಲನು ನುಂ% ೆಳೕವ ಪರಂMೊ ೕN,
ಮನ ಮುpV ನುRದು, Cಾಮಸವನ10F
ಸತ ಆನಂದೊಳರೂಪ Cೋರುವದು.

104

82. ಮನುಷರು
ಮೂಖ)2ವರು, ಮನುಷ ರು,
ತಮತನ Cಾವ2ಯರು.
7ನ1 CಾಮB ಅಡ%@ೊಂಡ
ಭೂlಗಭ) ಂದ ಬಂದ
ಬಣಬಣದ ರು ಮಣು,
ಅಲಭ ಮೂಲ ಮನುಷ ರು.
@ಾಲ@ಾಲ ರಸ =ರಸ
Wೕ2, lೕ2 ಮೂಲs0ದು
&ಾತು 3ೇತು ರೂಪ Gೆವ
ಆತ ೋದ ನ2ಯರು.
ೆಡಗು ಬೆದ ಮಡ@ೆ:ಾ%
Mೇನು 3ೊರುವ AಾCೆB:ಾ%
Kೕರು 3ೊರಲು ಪgN) ಕರ%
ಮಣು Iೇ2 ಮು%ವರು.

105

83. ಆ ನ
ಅೊಂದು ಗBW@ೆ lೕ2ದ ಸ"ಬೋಕ,
ಅೊಂದು ದಗ, Oಾವ3ಾBಸ ನ;
ಕನಸು, ಕಲ $ೆ ಕತ"ಲನe ದd ಮುಸvಂMೆ,
,ೕವಚ‰ವ @ಾiೕ)ಡ ಕ= ದd GಾNB;
ತಂ/ಾ0 rೕNಯ ದೂರ QೕFತು",
ಕpVದd @ೋhೆಗಳX ಮರು% $ೆಲಕುsದುರುNತು",
ಕಂಡ ಜನಗEೆಲ ಮದುdಗುಂ%/ೆ Iೋತು,
ಯಂತBಚಲ$ೆ, ನಟ$ೆಯ ನೆಯುವದ ಕಂೆ.
ಅಂ ನ ಆ ೋಕ, ವ ವ3ಾರ, ದೃಶ ದ
ಬGೆ ಮ2ೕ7@ೆ, ನಟ$ೆ, iೕಸವ ಕಂೆ;
ಮುಖ&ಾ?ರದ Wಂೆ 3ೆದ2 KಂNತು" ಸತ ,
ಕಂಡೆಲ ಹುಳXWRದ ಹN"ಹYನ ೕೆ
ಸಕsGೆಯ ಕವಚ, ಕೃತಕ ಹೂಟ, -ೇಷ,
@ಾಗದದ ಹೂವ, ಬಣ ಬ0ದ Q0 iೕGೆ,
-ೇ]ೆ ಯ eBೕN, $ಾಟಕ ಖಳ$ಾಯಕನ ಕಂಡು
ನನ1ನು1 ಬ %ಟುV $ಾನು ನಟ$ೆ/ೆ ರಂಗ@ೆs ಬಂೆ.

106

84. ಮಂR5
@ೇಳXN"ೆ` OಾಜಬಜಂNB?
ಬರುN"ಾd$ೆ ಮ3ಾಮಂNB,
—ಾ , @ಾ, @ಾ= @ೋ=ದರ Wಂಡು
ಸುತು"N"-ೆ, Wಂದುಮುಂದು Wಂಡು Wಂಡು.
ಅಟVpV ನೆವ ತುಂಡು ಪಟV Gಾಜರ Iಾಲು,
ೆನು1 ಾ% ಧೂಳX ತೆತುಂಬ 3ೊರುವ
ಸಾ ಮದಘಜ)$ೆಯ -ಾ ಘBCೇಜರ Iಾಲು,
ಾಲ Qೕಸುತ, ನಗುತ, @ೈೖ ಮು%ವ
ಕY/ೆ ದುಲ)ಭ $ೇತಗಳ Wಂಡು
Qೕ ಯ ಕಣು"ಂಬ ಓಡುN"ಂದು.
ಮಂNB IಾK1ೕಧ ದ ಕುೇಲ ಕು ೇರ$ಾಗುವನು,
ಮಂNB Aಾದದ ಧೂಳX =Ÿಬರಹ Nದುdವದು;
ಇದಲ-ೆ ಮಂNBಪದ ತಂ ರುವ ಮW,
ನವಯುಗ ಪBಭುತ?ದ ಏ@ೈಕ W2.

107

85. ಕನHಡ Eಾಡು
ೆಟV, ಕಂದರ, ಬಯಲು, Fೕ, ನ , @ಾಡು
CೋಳIೆGೆಯ ಕಡಲು Iೆರಗು 7ಮುN"ೆ $ೋಡು,
ಮGಾಠ, ಾB=ಡ /ೌರವ ಪಹGೆ Iೆ1ೕಹದ 3ಾಡು
ಮಣ ಮLಾ% ಕೂR ಕpVೆ ಕನ1ಡದ $ಾಡು.
ತlಳX, Cೆಲುಗು, ಮGಾಠ, ಮೆ:ಾಳರ ಮ&ೆ
Iಾ?rSಾನ ತೆ`N" KಂNರುವ $ಾಡು,
ಕ2$ಾೆಂದು, ಕರು$ಾೆಂದು ಗುLಾವಗುಣ Wೕ2
ಸುಸಂಸsøN ಪ2ಪಕ?/ೊಂಡಂತಹ $ಾಡು.
3ೊಯvಳ, Gಾಷ°ಕೂಟ, ಾಲುಕ bಲ ಮೂRದ,
ಪಂಪ, ರನ1 @ಾವ ಗಂ/ೆ ಪB-ಾಹ-ಾ% ಹ2ದು Kಂತ,
=ಜಯನಗರ Gಾಜವಂಶ ೇಶಧಮ) @ಾದುKಂತ
ಬಸವಾಸGಾ :ಾ% ದೂ2Cೋ2ದಂತ $ಾಡು.
/ೌಡ, ಂ/ಾಯತ, ತುಳXವ, @ೊಡಗ, @ೊಂಕಣ,
ಮುFೕಮ, @ೆ®ಸ", ಾBಹಣ, @ೊರಗ, Mೈನ, -ೈಷವ
Iೆ1ೕಹ ಂದ ತನ1ೆನು1ವ ಮಣು, /ಾ0, ೆಟV, @ಾಡು,
Oಾnೆ, ಜನ, ನ ಕೂR ಮೂR ಬಂದ $ಾRದು.

108

86. ಸುಖ-ದು:ಖ
/ಾ0ಯಾಡುವ iೕಡದ ಗೂಡು
ಕe ನ Fಡುನ ಉಡು/ೆಯ CೊಟುV,
ಹಷ)ದ ಮEೆಹK &ಾGೆಯ Kೕಡು.
ಬತ"ೆ ಕತ"ೆ 3ೊ @ೆಯ ಹQj,
7ನ1ದ ರಣದ ೆಳನ ಉnೆ/ೆ
@ಾಲದ ಚಕB, ಸುIಾ?ಗತ Kೕಡು.
Sಾಘದ ೕ™-ೇಗವ ತಂದು,
ಸು%qಯ ಸಂಗN ಸK1Ÿ/ಾ%
ಋತುಗಳ Gಾಜ, ಸನ1ದCೆ ನೆಸು.
ಸಂತಸ /ೆಲು=ನ ಬjವ$ೇರಲು,
ಕಷV@ಾಪ)ಣ ದ ಕಂದಕ, ಕಂಬK 
ಾ2ಯೆನ1, =Ÿ, Kೕ ನೆಸು.
ತೃe"ಯ ಸುಪ" ಬು/ೆqಯ &ಾGೆಯ
ತೆಯನು ಕRಯಲತೃಪ"Cೆ 3ೊನಲು,
ಪB-ಾಹೋಪ ಹಬುjತ ಹ2ಸು.
ಅ/ೋಚರ ಮೃತು , Kೕ$ೆನ1ನು ನುಂ%,
3ೊಸNನ ಹುpV/ೆ, :ೌವನ ನ@ೆ
ಾ%ಲನಗಲ Cೆ/ೆƒೕ ೇಗ.

109

87. ೋಪ
@ೋಪಧ/ೆಯ ೆಂದು ಶುದGಾದವ2ಲ,
@ೆಂಪ ಕYನ Iೋಂಕು @ೈವಲ ಸುಖ ತಂ ಲ,
bವCಾಂಡವ $ೋR Kಮ)ಲ ]ಾಂN ಕಂಡವ2ಲ;
@ೋಪ @ೆದ2ದ ೕೆ $ಾ ಯ$ಾ ಯ @ಾಣುವ ಲ,
ಬು ಕಬ0ಸುವ ೆಂ ಹQj ಾ2ಯುದ
ೆನ1pV ಉ2ಸುವವ @ಾಲ, $ೆಲ, /ಾ0 FtತಪB\ೆ.

110

88. $Sತ
ಕುದುGೆಯ$ೇ2
ಕR-ಾಣ ಕೆ/ೆYFದGೆ 3ೇ/ೆ?
Iಾಗರವ Iೇ2
ಜಂಘಬಲ ಜಡತ-ಾದGೆ 3ೇ/ೆ?
3ೋGಾಟ@ೆs 3ೊರಟ
ಬಾಬಲಗಳ ೆಂ/ಾವಟುV
,ದdನು1 /ೆದುd ಬರ ೇಕು,
WRತ ತe ದGೆ ,ೕವ
ಮುಡು% ಾಡುವದು ಸತ .
ಉ@ೆsೕ2 ಬರುವ CೆGೆತು ಯ 
ೕೇ2 ಬಂದು
@ೆಳ%0-ಾಗ Mಾ2 ಮCೆ" 
ೕೇರುವ WRತ
ತe ದGೆ KೕGೆ ಗN;
@ಾಲಗNಯ ಏ20ದು ನೆವ
ಸಂಯಮ-ೆ ,ೕವನ,
ಹCೋp lೕ2ದ ಪB-ಾಹ
=]ಾಲ Iಾಗರದ Aಾಲು.
Kೕರು lNಯಟುV
3ೊನ1 3ೊEೆ ಹರಸಬಹುದು,
lೕ2`ೕರುವ Kೕ2ನ
,ೕವಧಂಸ/ೊಳX‚ವದು;
OೌತOೌNಕ ಶ"
ನೆFದGೆ ನೆಯುವದು,
ನೆದGೆ ನೆಸುವದು
ಲಗುqಲ/ಾಮನು ಮGೆತು
=$ಾಶ ಪBಳಯದ ಕೆ/ೆ.

111

89. ಶುದp Nೕವನ
Sಾತು ಮುತು" ೆ
ಹುಳXನ ಹುತ"@ೆs 3ಾೆGೆಯ ೇಡ,
\ಾನ ದೃ|}, ಶBವಣ, ಗBಹಣ ಬು ಹು2/ೊಂಡು
ೆಳನನ ನೆಯುವೆ ,ೕವನದ ಶು ;
ಪರ@ಾಯ) 3ಾ ಯ ಮೂಗು ತುರುಕದ $ೇರ
ಸ?ಂತ ಗಮನವ ಮುನ1ೆಸ ೇಕು,
ಕಂeಸೆ, ತತ"2ಸೆ, ಸಬಲ Kಶಲ$ಾ%
ತ%q ಬ%q ಗlಸುವವ =ಜw, Cಾ %, ೋ%;
,ೕವನಲವಣದ ಸಬಲ ಾBವಣ-ಾ%
N0@ೊಡುವ NಳXವ0@ೆ ತಳಗೂಡ ೇಕು,
@ಾಲ @ೈ@ೊhಾVಗ, ಸಮCೆ =ಷlFಾಗ SಾತB
WRತ Q%ತದ ಬು , Mಾಣತನ ೇಕು;
/ೌರವದ ಗುರುOಾವ ಸುತ"ಮುತ" ಜನರತ"
ನುRನಡCೆಯ, ನರ$ಾRಯ ೆIೆ ರ ೇಕು
ಐnಾGಾಮ, ಸುಖಸು&ೆ &ಾGೆಯನು Wೕ2
,ೕವನದ ಸ=ನ=2/ೆ ಕ=:ಾಗ ೇಕು.

112

90. ಸ(ಪH ಸುಖ 
ೋ@ಾೋಕ @ಾಲಪBಳಯದ ೖಮGೆCಾಗ
ನಭ$ಾrƒಳ%ಂದ ಅಭಯ ಸಂೇಶದ Mೊ ೕN 
ಲಲ$ೆ ಹQj, Q%ದe , ೆಳ@ಾ%
=ಹಂಗಮ ಸ?ಪ1ೋಕದ ರಸ-ಾ% ಮೂಡುವದು.
@ಾಲಪGೆಗಳ Q7 $ೆನeನ ತಟದ
ಅಂದು ಇಂ ನ ಮ&ೆ @ಾಲIೇತು-ೆ ಕpV
=Ÿಯ ಕಂದರ ಮGೆತು, CೇಲುN"ೆ ಕನಸು,
@ಾಲNೕತCೆ ಮGೆತು ಸುˆಸುN"ೆ ಮನಸು.
OಾವNೕವBCೆ Iೊರ% ಮನಸು ೆEೆFದ ಮಂಜು,
@ೊ$ೆ@ಾಣದ ದುಗುಡ ]ೆ¬ೕಧ$ೆ KGಾ]ೆಯ ನಂಜು,
ಆ]ೆKGಾ]ೆಯ CೊpVಲ ೖಗೂRದ $ೋವ
ಸ?ಪ1ದ ಶುಭಸ•ಶ)ದ KೕGಾ% ಕರಗುವವ.

113

91. 'ೆHೕಹ
Iೆ1ೕಹವ ಬೆಯಲ, /ೆEೆಯ, 
ೕೇರರುವ ನೂನ ಏY;
Iೆ1ೕಹವ ಬಂಧನದ ಪಂಜರವಲ,
ಗಗನ =3ಾರದ =ಹಂಗಮ ಕರಣ.
Iೆ1ೕಹ MೇKನ ತK/ೆ $ಾನು Kೕನುಗ0ಲ, 
ೇಹ ಾಹಗಳ ೊBೕಹ-ಾಹಗ0ಲ,
3ೊರ ಹ2ಯುವ OಾವNೕವBCೆ, Cಾ ಗ
ಕೂR ನRಯುವ ಛಲ, ಅಚಲ ಅ-ೇಗ
ಮ–F ೕೇರುವ ಮಧುರ ಮಧು Iೆ1ೕಹ,
MೊCೆ ,ೕವ ಬಯಸುವ ೈತನ Sಾಗ).

114

92. ಹುಟುi
ಹುಟುV ರಸ=ರಸಗಳ ಕಟುV,
ನGಾNB, ಸುಖದು:ಖಗಳ iದನ ಟುV;
ಮುಗq2ಸುವ, ಸ2wಡುವ 3ೆMೆDಗಳ IೆMೆD,
ಭ=ಷ ದ Qೕಜ, iದನ Aಾಠ,
ಸೃ|} B`ಯ /ೋಪ ಶ"@ೋಶ,
ಅನಂತ ಕತ"ೆ F%ದು ಬಂದು
ೆಳಕ iEೆಯುವ ಉಷCಾsಲ,
ಗು2 ಮGೆತ iGೆತದ @ಾಲಗN ಸು0ಯ
ಸುN"ಟV ಕಗqತ
" ನ 3ೆಪ ನು1 ಬFದು
@ಾಲಗಭ) ,ೕವ ಉದwಸುವ iೕR.

115

93. ಆಡತದ Vತೂ
ಆಡ0ತ $ಾRನ ಾR/ೆ ಕಡಗ,
]ೆ¬ೕ/ೆ CೊಟV ೆಡ%ನ ೇR,
ಸಂಚು, 3ೊಂಚು, ವಂಚ$ೆ, ರಂಜ$ೆ
ಅೌಕ-ಾಗುವ eತೂ2ಯ ƒೕಜ$ೆ.
ಪBಕೃN lೕ2ದ ಕೃNBಮ =Ÿಗಳ
=ಕೃತ ಬೆಯ ಬಾCಾsರದ ಬಂಧ$ೆ,
ಪBOಾ= WRತದ ಪಂಡು ]ೆ¬ೕಷLೆ
IಾSಾನ ನ ರಕ"ವ Wೕರುವ Iಾಧ$ೆ.
bಷ}Iಾಷ}ವ, $ಾ ಯIಾದಕ-ೆಂದು
Q7ದ ಕಣ ಕತ"ಲಲರಸುತ,
ಬ7ಟV Iಾ†ಮೂhೆಯ ತಂದು
$ಾ ಯದ ಬಣ ಬ0ಯುವ ಯಂತB.

116

94. ನಡ ೆ
ಹೃದಯ ಹಂದರದ ಹುದು% ಹ2ಯುವ ಗಂ/ೆ
ಮGೆತೂ ದಡವನು lೕ2 ಹರವ ರ.
Kಶ ಕ" KlಷಗಳX Kಮ)ಲ ಗುಪ"/ಾlK ಗಂ/ೆ
@ೆಸರು ಕಲಶ ಕೂಪ @ಾರಣ-ಾಗ ರ,
Sೌನ ಘನCೆಯ Oಾರ, ಸಹ$ೆ ಹಬುjವ 3ಾರ
ಮGೆತೂ Kಜವನು ಾp ಮGೆ:ಾಗ ರ,
K&ಾ)ರದ ನಡCೆಯ, K&ಾ)‘ಣ ನೆದು
ಆ@ಾಶೆತ"ರ@ೆ ದೃ|} ಹಬುjN"ರ.

117

95. ಕಡಲು
ಕಡಲು ಕೆಾಗ =nಾಮೃತ ಮೂRತು",
ಕಡಲು ದುRಾಗ ಧನGಾb @ೊpVತು",
ಅಬjರ-ಉಬjರ ಮಧ ೕ ತಪಮಗ1 ƒೕಗಋ|
ತಳ@ಾಣದ ಜಲGಾb, ,ೕವಭವ ಸಂಚಯನ.
Gಾ/ಾ-ೇಗ, Oಾವ,ೕವ ಪBAಾತದ Gಾb
ಕಡಲ ದಟVKೕಲMಾಲಾಳದಲಡ%ೆ,
@ಾಾದ ಂತ ಮಧ ೕ Ftರಸ"ಬ ಕಡಲು
FtರಪBŽ ಗುರು, \ಾನಖK, NB@ಾಲ Iಾ‘¦.

118

96. mಸು;
bಸು" ]ಾಸyದ bಷ ವೃN"/ೆ ತನ1@ೊಟುV,
ಹೃದಯ ಗುರು=ನ b”ೆ/ೆ ತೆ@ೊಟುV,
ಬಯಲುಾ2ಯುದd ಮುನ1ೆಯ ಕ”ೆ =ŸFಟುV
ನೆದGೆ bಸು" ಮುನ1ೆಸುವದು @ೈWRದು.
bಸು" ಇದd ಮನಸು iನಾಗುವದು,
bಸು" ಬಂದ ೇಹ ಜಡCೆ ಮGೆಯುವದು, 
ೇಹ ಮನಸುv ಕೂR ಮುಂದುವGೆಯುವವ,
ಾ3ಾ ಂತಯ)ಗಳX ಶುBNwಟುV 3ಾಡುವವ,
ಹೃದಯಾಳ ಬರುವ Oಾವೊತ"ಡ bಸು",
ಾಹ ೊತ"ಡ ಂದ ೖಗೂRFದವಲ;
ಅಂತ:ಶx"ಯ WRತ ಕR-ಾಣ WRಾಗ
bಸು" ತಪIಾv% ತಂCಾ$ೆ Q%/ೊಳX‚ವದು.

119

97. ಹಕು<
ಹಕುs, ೖಮGೆCಾ†ಣ Mಾ2 3ಾರುವ ಹs,
3ಾ2, ಆ@ಾಶ$ೆ/ೆದು, ಪರ@ಾಯ Iೇರುವ
ಪರOಾGೆ ಭೂತ, ಇಾ‰ವೃN" ೆವ?;
@ೈಯದೂd ಇದdಂNರುವ ಲ,
@ೈಯದೂd @ೈlೕರುವ $ಾಜೂಕು ೇಹ,
@ಾಾಟ, ಮನIಾ"ಪ, N@ಾsಟ, -ಾ ಜ ; 
ೆವ?@ಾಟ, KGಾ]ೆ ಹಕುsFsನ Fಕsವನ Aಾಡು.

120

98. Iಾqೆ
Oಾnೆ Oಾವ 7ಂತ$ೆಯ ಹೃದಯ ಸ•ಂದನ,
ಅಂತ:ಕರಣದ -ಾಹನ;
ಮನ ಮಂಥನದೇರುವ $ೊGೆCೊGೆ ಪBAಾತ;
Oಾnೆ, Sಾನವ FtN3ಾR/ೆ AಾBಕೃತ ಸಂ%ೕತ,
ಹೃದಯ ಹಂದರ lೕರುವ 7ತ"ವೃN"ಯ AೆBೕಷಕ:
\ಾನೇಗುಲ ಕಟVಡ ಕಲುIಾನ Iಾtವರ,
eBೕN, ೆ?ೕಶ, @ೋಪ, ]ಾಪ ಸಂೇಶದ ಸಂದನ,
ಪರುಷ-ಪBಕೃN CಾಳCಾನದ ಬಂಧನ.

121

99. ಅಂದು-ಇಂದು
ದಶSಾನಗಳ @ಾಲಕY-ೆಯ ಇಬj ಯ 
ೕೇ2 KಂNೆ @ಾಲ-ೈಖ2ಯ ಅಂದು-ಇಂದು,
ಸ•pಕ 3ೊಳeನ ,ೕವಂತFtತ? ಸತ?ಗಳ ಮ&ೆ
ಹ2wತು $ೆನಪ ಕYೕರುಗಳನವರತ &ಾGೆ,
@ಾಲಕY-ೆಯ 3ಾ2 ಅಂ $ಾೋಕ Iೇರು-ಾIೆ,
$ೆನಪ ಕYೕರುಗಳ pV ಅಂ $ಾೋಕ Iೇರು-ಾIೆ,
ಕಳ7 Qದdವ]ೇಷಗಳ ೕೆN" KF
ಅಂ $ಾ IಾSಾBಜ ದ $ಾನು ಬದುಕ ೇಕು.
ಅಂ ನ ೆಳKಂೆದd $ೆನeನ $ೆರಳXಗಳX ಇಂದು
ಅಂ $ಾ ೌಲತು"ಗಳ 7ತ"ರ QRF 3ೇಳXN"-ೆ,
ಅಬjರದುಬjರ ಮತು" ಎೆಗುಂ FದವIಾನ
@ಾಲ@ೊಯ 3ಾ2 ಸಂ-ೇದ$ೆ ರೂಪ CಾಳXN"-ೆ,
@ಾಲದಂತರ ಮGೆತು, ಅಂದುwಂದುಗಳ ೆIೆದು,
@ಾಲಗಭ)s0ದ ,ೕವಂತFtತ?ಗಳ 3ೊರ Cೆ/ೆದು.
ಕಳ7 Qದdವ]ೇಷಗಳ ೕೆN" KF
ಅಂ $ಾ IಾSಾBಜ ದ $ಾನು ಬದುಕ ೇಕು.
ಅಂ ನದು ಅಂ %ತು", ಇಂ ನದುÀ ಇಂ %ೆ,
ಅಂದುwಂದುಗEೆಂದೂ ಮCೆ" ಕೂಡುವೆ ಇಲ,
ಅಂದುwಂ ನ ಮ&ೆ @ಾಲ ೆದ ದೂರ
ಅನುಲಂಘKೕಯ, ಅನಂತ, ಅAಾರ, ಅOೇಧ ,
$ೆನಪ ನೂೇYಯೆಷುV @ಾಲ ಕBlFದGೇನು ಫಲ,
ಇಂದು ಅಂಾಗದು, ಅಂದು ಇಂಾಗದು,
ಆದರೂ ಕಳ7 Qದdವ]ೇಷಗಳ ೕೆN" KF,
ಅಂ $ಾ IಾSಾBಜ ದ $ಾನು ಬದುಕ ೇಕು.

122

100. ಾವ m5ೕ
ಕGೆಾಗ ಬರುವವಳಲ, 
ೖಮGೆCಾಗ ಮನಮಂಡಲದ
ಬಳಕು Iೆರಗನು ೆ, ೆ0‚
ೆಳಕ Cೇ, Mಾ2, ೕೇ2,
ಚುಂಬಕ ಚುಂಬನ=ಟುV 3ಾರುವ
ರಸನnೆ, ೆಡ%ನ ಬ0‚ ಉnೆ.
Gಾbಹಣದ ೖSಾ2 $ೆGೆವ
@ಾಮುಕ -ಾ Aಾರ Iೊತು" ಅವಳಲ,
ಾ7 ಜನರನು1 ೖSಾ2 ಕGೆವ
:ೌವನದ ನಶ?ರ -ಾಂಛಲ ವಲ.

123

101. ಅ&ೋಚೆ
ವಸಂತ@ೆs SಾಮರಗಳX ಚಂದ,
ಹೂ=/ೆ Iೌಗಂಧ ಚಂದ,
iಗ@ೆs N0ನಗುವ ಚಂದ,
ಹುY/ೆ ಚಂದBಮ$ೆ ಚಂದ,
ನನ1 ,ೕವನಕsಂತೂ, ಆ/ೋಚGೆ,
Kನ1 IಾK1ೕಧ -ೇ ಚಂದ.
bಶರK/ೆ ವಸಂತನ ೕಾIೆ,
KಶತK/ೆ ಉಷCಾsಲದ ೕಾIೆ,
-ೈ]ಾಕ@ೆs ನ ಹಳ‚ಗಳX ತುಂQ
ಹ2ಯ ೇ@ೆನು1-ಾIೆ,
ನನಗಂತೂ, ಅ/ೋಚGೆ,
Kನ1 ಕಣು"ಂಬ $ೋಡುವ ಮಹಾIೆ.
ಮEೆಯ ಕಂಡGೆ ನ=ಲು ನಯುವದು,
ಶbಯ ಕಂಡGೆ $ೈ ೆಯರಳXವದು,
$ೇಸರ ಕಂಡGೆ ಕಮಲ ಕುYಯುವದು,
Kನ1 ಕಂಡGೆ, ಅ/ೋಚGೆ,
ನನ1 ಹೃದಯವರಳXವದು, ಮನಸು ಕುYಯುವದು,
ಕಲ $ೆ ಕುದುರುವದು.
3ಾಲು ಾ:ಾ2@ೆ/ೆ Wತ,
ತಂ/ಾ0 ಉ2QF/ೆ Wತ,
Oೇp ತರುಣ ಹೃದಯ@ೆ Wತ,
ೆಂದ ಮನಕsಂತೂ Iಾಂತ?ನದ Sಾತು Wತ,
ನನ/ೆ, ಅ/ೋಚGೆ,
Kೕನು ನನ1ವEೆಂಬ Oಾವ Wತದ ೕನ Wತ.
ನಯನ =Wೕನ ವದನದ 3ಾ/ೆ, 
ಾವಣ =ಲದ ರೂಪ ಸಂಪN"ನ 3ಾ/ೆ,
ಗುಣ =Wೕನ 3ೆYನ 3ಾವOಾವದ 3ಾ/ೆ,
ತೃe"@ಾಣದ ಾ0ನ -ೈಭವದ 3ಾ/ೆ
ರಸWೕನ ಕಗqತ"ೕ ಾಳX,
ಅ/ೋಚGೆ, KೕKಲ ರು-ಾಗ ನನ/ೆ.

124

ಸೂƒೕ)ದಯ ಪgವ) ಮGೆಯುವದುಂhೆ?
\ಾK ಸತ ದ ಾ2 ಮGೆಯುವದುಂhೆ?
ಹ2ಯುವ ನ , Iಾಗರ ಮGೆತು Iಾಗುವದುಂhೆ?
$ಾನು, ಅ/ೋಚGೆ,
Kನ1 ಮGೆತು ಬದುಕುವದುಂhೆ?
ಕ=/ೆ @ಾವ ದ ೕನ iೕಹ,
ಭಕ"K/ೆ ತ$ಾ1Gಾಧ ೇವರ iೕಹ,
b /ೆ bಲ @ೌಶಲ ದ iೕಹ,
ಕಾ@ಾರK/ೆ ಕೆಯ ಕುಸು2ನ iೕಹ,
ಅ/ೋಚGೆ, ನನ/ೆ,
Kನ1 ಅ/ೋಚರCೆಯ iೕಹ.
ಸಮರಸCೆ ಸಂ%ೕತ-ಾಗೇ ೇಕು,
\ಾನ ಸತ Iೇರೇ ೇಕು,
@ಾವ ಹೃದಯ-ೇರೇ ೇಕು,
ನ ಸಮುದB Iೇರೇ ೇಕು,
ಆ]ೆ Iಾಧ$ೆಯ Iೇರೆ ೇಕು,
ಒಲವ ಾಳ Iೇರೇ ೇಕು,
3ಾ/ೆ`ೕ, ಅ/ೋಚGೆ,
$ಾನು Kನ1 Iೇರೇ ೇಕು.
ಮಂ ರ@ೆ /ೋಪರ ೇಕು,
IಾWತ @ೆs ತತ"œlೕSಾಂIೆ ೇಕು,
ಗBಹಭBಮLೆ/ೆ ಸೂಯ) @ೇಂದB-ಾ%ರ ೇಕು,
ನK1ೕ ,ೕವನ@ೆ Kೕನು, ಅ/ೋಚGೆ,
\ಾನದಶ)ನ-ಾ%ರ ೇಕು,
ಶ2ೕರ@ೆs ಹೃದಯ-ೇ ಮೂಲ,
ಗಭ)ಗುRಯ ೇವಮೂN)`ೕ ಮೂಲ, 
ಾಂಪತ @ೆs ಸಮರಸ-ೇ ಮೂಲ,
@ಾ-ಾ ಥ)ಕsಂತೂ ನವರಸಗEೇ ಮೂಲ,
Wೕ%ರು-ಾಗ, ನನ1 ಾ0/ೆ K$ೊ1ಡ$ಾಟಗEೇ ಮೂಲ
ಓ ನನ1 ಅ/ೋಚGೆ.
$ಾನು ಬGೆ ಅ†ರಗಳ ಪಂಜ, Kೕನದರ ಅಥ) Sಾಧುಯ),
$ಾನು ಶ ಾdಥ) -ಾಕ ಸಂಕಲನ,
Kೕನು Oಾವ ಸlಳನ, @ಾ-ಾ ಥ) ಸು•ರಣ,
ಶಬd ಗದdಲ $ಾನು, ಗಹನ ಸಂ%ೕತ Kೕನು,

125

@ೆತ"$ೆಯ ಏ20ತದ -ೈ=ಧ $ಾನು,
ಅದ2ಂದ 7ಮುವ 3ಾವOಾವ ,ೕವಂN@ೆ Kೕನು,
$ಾನು ೕನ 7ಪ , Kೕ$ೊಳ%ರುವ ಅಮೂಲ ಮುತು",
ತಲತಾಂತರ ಸಂಪBಾಯ $ಾನು,
ಅದ2ಂೊಡಮೂಡುವ ಪರಂಪGೆ, ಸುಸಂಸsøN Kೕನು,
ಒhಾVGೆ, ಅ/ೋಚGೆ, 
ೇಹ $ಾನು, ಅದGಾತ ಅಂತGಾಳ Kೕನು.
Kೕ2/ೆ ಹ2ಯುN"ರ ೇಕು,
ತಂ/ಾ0/ೆ NೕಡುN"ರ ೇಕು,
ಮ/ೆ/ೆ ಸುIಾ?ದ ೆಲುN"ರ ೇಕು,
ಬ0‚/ೆ ಬಳF WRಯುN"ರ ೇಕು,
@ಾರಂ,/ೆ ೕೆ ಪpಯುN"ರ ೇಕು,
ನನ/ೋ, ಅ/ೋಚGೆ,
Kೕನುವ ಸಂ%ೕತ @ೇಳXN"ರ ೇಕು.