ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις
Απρόσωπη Σύνταξη (Α1)
ΟΝΟΜΑ: .........................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ............................................................................................................
Τῶν ἀγαθῶν χρὴ τοὺς νέους ὀρέγεσθαι (= να επιθυμούν έντονα).
Τοὺς βασιλέας δεῖ φιλανθρώπους εἶναι.
Τῷ ἄρχοντι ἔξεστι (= είναι δυνατόν) τοῖς νόμοις χρῆσθαι (= να
εφαρμόζει).
Ἀνάγκη ἐστὶ ὑμῖν μάχεσθαι.
Καιρός ἐστι ἀποπλεῖν.
Δυνατόν ἐστιν τῷ στρατηγῷ αἱρεῖσθαι (= να επιλέγει) τὰ
συμφέροντα.
1. Να υπογραμμίσετε με κόκκινο τις απρόσωπες εκφράσεις
και τα απρόσωπα ρήματα.
2. Ποιες είναι οι καταλήξεις των απαρεμφάτων στην
ενεργητική και στη μέση φωνή;
ενεστώτας
μέλλοντας
αόριστος
παρακείμενος
3. Να κυκλώσετε με πράσινο τα απαρέμφατα.
4. Θυμάμαι ότι:
Στην απρόσωπη σύνταξη
υποκείμενο είναι το
ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ!!!

5. Να βρείτε τα υποκείμενα των
απρόσωπων εκφράσεων και των απρόσωπων ρημάτων!