P. 1
Kannada Poetry

Kannada Poetry

|Views: 10|Likes:
Published by Praveen Kumar
It is a collection of my select poems on varied dimensions of life like love, pride, dreams, hopes, celebrations, fears, struggles, pains, frustrations and past memories set in poetic form.
It is a collection of my select poems on varied dimensions of life like love, pride, dreams, hopes, celebrations, fears, struggles, pains, frustrations and past memories set in poetic form.

More info:

Published by: Praveen Kumar on May 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2011

pdf

text

original

£ÉÆÃqÀÄ, ZÀAzÀæ, JµÀÄÖ ZÀAzÀ,
ªÀÄÆqÀ°AzÀ JzÀÄÝ §AzÀ,
PÀvÀÛ°¤AzÀ ªÀÄÆr §AzÀ,
UÀUÀ£À vÀÄA§ ZɮĪÀÅ vÀAzÀ.

ªÀÄPÀÌ¼É®è §¤ß JAzÀÄ,
ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ;
ºÀQÌ ºÁUÉ gÉPÉÌ §rzÀÄ
ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É §¤ß J£ÀĪÀ.

UÁ½ ªÉÄÃ¯É ºÁj §¤ß,
ªÉÆÃqÀªÉÃj PÀÆr §¤ß,
ªÀÄPÀÌ¼É®è §AzÉ §¤ß
JAzÀÄ ªÀiÁªÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ.

UÀUÀ£À vÀÄA§ £ÀUÀÄvÀ°gÀĪÀ
aPÀÌ ¥ÀÄlÖ ZÀÄPÉÌ gÁ²
ªÀÄzsÉå ¤ªÀÄä¤qÀĪÉAiÉÄAzÀÄ
¦æÃw vÉÆÃj £ÀUÀÄvÀ°gÀĪÀ.

CªÀÄä, ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ ¨ÉÃPÀÄ,
£ÁªÀÅ C°è ¸ÉÃgÀ¨ÉÃPÀÄ,
ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ ªÀÄr°£À°è
¯Á° ºÁr £À°AiÀĨÉÃPÀÄ.

vÀPÀÌ vÉÊ, vÀPÀÌ vÉÊAiÉÄAzÀÄ
DPÁ±À vÀÄA§ ºÁj PÀÄtÂzÀÄ,
ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ£ÉÆqÀ£É £ÁªÀÅ
J®è ¯ÉÆÃPÀ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ.

£ÀªÀÄä ©lÄÖ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀÄ

100

M§â£ÉÃPÉ zÀÆgÀ«gÀĪÀ ?
ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉvÀÄ DPÁ±ÀzÀ°è
J°è ªÀiÁªÀÄ NqÀÄwÛgÀĪÀ?

PÀvÀÛ®°è ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ
¹QÌ ¥Á¥À £ÀqÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ,
vÁ¬Ä¬Ä®è, vÀAzɬĮè,
AiÀiÁPÉ »ÃUÉ M§â¤gÀĪÀ?

CªÀÄä, ¤Ã£ÀÄ PÀgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ,
ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ §AzÉ §gÀĪÀ,
§rUÉ »rzÀÄ, ¹lÄÖUÉÆAqÀÄ,
PÀgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ, Nr §gÀĪÀ.

ZÀAzÀªÀiÁªÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ
ZÀAzÀ vÀgÀĪÀ, £ÀUÀĪÀ vÀgÀĪÀ,
£ÀªÀÄä »AzÉ »AzÉ §AzÀÄ
PÀvÉAiÀÄ ºÉý ¤zÉæ vÀgÀĪÀ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->