UNIVERZITET U BEOGRADU TEHNIČKI FAKULTET BOR

DIPLOMSKI RAD
STRATEGIJA RAZVOJA INDUSTRIJE NAMEŠTAJA U INĐIJI

Mentor: Prof. Dr Živković Živan

Student: Stanković Dragana Indeks br.

DIPLOMSKI RAD

BOR 2011.

2

DIPLOMSKI RAD

U vremenu drastičnih promena, budućnost nasleđuju oni koji uče. Oni koji misle da su sve naučili osposobljeni su da žive u svetu koji više ne postoji. Eric Hoffer

3

DIPLOMSKI RAD

SADRŽAJ:
IZVOD ………………………………………………………………………5 ABSTRACT …………………………………………………………………5 UVOD ………………………………………………………………………6 1. INDUSTRIJA KAO PRIVREDNA DELATNOST .................................7 1.1. POJAM INDUSTRIJE ..........................................................................7
1.2. SAVREMENE PROMENE U SVETU I NJIHOV UTICAJ NA TEHNOLOŠKI RAZVOJ .......................................................................8 1.3. POSLOVANJE PREDUZEĆA U SAVREMENIM USLOVIMA ………...9

………………………………………….9 1.3.2. Neophodnost promena u poslovanju preduzeća …………………..10 1.3.3. Konkurentska sposobnost i orijentisanost preduzeća ………………..11
1.3.1. Okruženje i poslovanje

2. INDUSTRIJA NAMEŠTAJA U SRBIJI …………………………..….13 2.1. SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA ………………………………13 2.2. KOMPETITIVNE PREDNOSTI INDUSTRIJE NAMEŠTAJA ………..16 2.2.1. Šume u Srbiji i sertifikacija šuma ……………………………..16 2.2.2. Drvna industrija ……………………………………………… 17 3. ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA PEGAZ D.O.O. …………21 3.1. ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA ...............................21 3.2. VIZIJA I STRATEGIJA POSLOVANJA PEGAZ D.O.O. …………….23
3.3. ŽIVOTNI I EVOLUCIONI CIKLUS PROIZVODA INDUSTRIJE NAMEŠTAJA ....................................................................................24 3.4 ASORTIMAN PROIZVODA PREDUZEĆA PEGAZ ………………….25 3.5. BRIGA O ZAPOSLENIMA I ODNOSI SA DOBAVLJAČIMA ...............28 3.6. ZNAČAJ RAZVOJA PROIZVODA ZA UNAPREĐENJE INDUSTRIJE NAMEŠTAJA SRBIJE I POVEĆANJE IZVOZA ………29 3.7. UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH PROIZVODA I TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA ……………………………………………………..30

4. RAZVOJNA FUNKCIJA U PREDUZEĆU

.......................................32
4

DIPLOMSKI RAD 4.1. CILJEVI I FAKTORI RAZVOJA PREDUZEĆA ……………………..35 4.2. FAZE U RAZVOJU PREDUZEĆA …………………………………..36

5. ZNAČAJ STRATEŠKOG MENADŽMENTA ……………………….38 5.1. DEFINISANJE STRATEŠKOG MENADŽMENTA …………………..38 5.2. PROCES STRATEŠKOG MENADŽMENTA …………………………38 5.3. STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZEĆA ……………………………..42
5.4. ZNAČAJ I ULOGA STRATEGIJE U REALIZACIJI CILJEVA PREDUZEĆA …………………………………………………………44 5.5. NOVI PRAVCI U ORGANIZACIONIM STRATEGIJAMA

………….44

6. PRIMENA RAZVOJNE POLITIKE U PREDUZEĆU PEGAZ .........47 6.1. DEFINISANJE I ZNAČAJ RAZVOJNE POLITIKE .............................47
6.2. PODELA, KARAKTERISTIKE I SISTEMATIZACIJA RAZVOJNE POLITIKE ......................................................................................................47

7. OPORAVAK I PODSTICAJ RAZVOJA INDUSTRIJE NAMEŠTAJA …………………………………………………………..49 8. PRIMENA FRANŠIZINGA U POSLOVANJU PREDUZEĆA PEGAZ …………………………………………………………………..50 ZAKLJUČAK …………………………………………………………….53 LITERATURA …………………………………………………………..54

5

is a very dynamic one. strategija razvoja. export. strategijsko upravljanje. čije su osnovne komponente: koncepcija razvoja. In such development high degree of efficiency and stability must be ensured. Contemporary industry development. in world dimensions. production orientation. Može se zaključiti da ukupni značaj razvoja preduzeća je: osiguranje opstanka i po mogućnosti poboljšanje njegovog položaja u domaćoj i svetskoj privredi. It can be concluded that the overall importance of development of the company is ensuring the survival and possibly improve it’s position in the domestic and world economy. kroz tehnološku kooperaciju u specijalizovanim kapacitetima sa CNC tehnologijom. izvoz. U tom razvoju. Key words: wood industry. strategic management. Proizvodnja treba da bude usmerena za svetsko tržište. 6 . To nameće potrebu konstituisanja odgovornog i efikasnog sistema strategijskog upravljanja razvojem industrije. development strategy. Abstract Development of Serbian wood industry should be based on production of high quality furniture with good design and low price which is assign to world market. strategija razvoja i industrijska politika. proizvodna orijentacija. veoma je dinamičan. dobrog dizajna kao i više prodajne cene kilograma ugrađenog drveta. It enforces the need for constitution of responsible and effective strategy management system over industry development. development strategy and industry policy. Ključne reči: drvna industrija.DIPLOMSKI RAD Izvod Razvoj drvne industrije Srbije treba zasnovati na proizvodnji nameštaja visokog kvaliteta. the basic of which are development concept. mora se obezbediti visok stepen efikasnosti i stabilnosti. This production is based on technological cooperation in specialized capacities with CNC technology. posmatrano u svetskim razmerama. Savremeni razvoj industrije.

Stalno rastuća priroda konkurencije u proizvodnoj industriji prisiljava proizvodne kompanije da razvijaju efektivan marketing plan i strategiju. Iz toga proističe i neophodnost odgovarajućeg ustrojstva ovog organizacijskog sistema. objašnjava se kategorija industrije nameštaja. koji nameće potrebu da se racionalno angažuju svi raspoloživi potencijali i izvrši efikasno prilagođavanje postojećim uslovima okruženja. Počevši od prvog dela. s ciljem ostvarenja maksimalnih rezultata rada. 7 . U relativno kratkom vremenskom periodu puno preduzeća se restruktuiralo. Kroz svojih 8 oblasti rad se bavi problematikom uticaja strategije razvoja na industriju nameštaja u Srbiji. kvalitet i racionalizaciju proizvodnje nameštaja.o. Međunarodno tržište u XXI veku. uvelo nove modele upravljanja. Jedna od bitnih karakteristika savremene svetske privrede jeste dinamičnost uslova poslovanja i promena ukupnog okruženja. Osnovna karakteristika preduzeća ispoljava se u njegovoj primerenosti kriterijumima tržišnog načina privređivanja. Industrija nameštaja je jedan od najbitnijih sektora industrije Srbije. odnosno procesi ekonomskih integracija i saradnje na makro i mikro nivou i po osnovu toga veća međunarodna trgovina i međuzavisnost privreda različitih zemalja. Globalizacija je završnica integracije tržišta širom sveta. prihvatanje internacionalizacije ili globalizacije kao baznog okvira poslovnih aktivnosti u ovom trenutku je nužnost. zatim je definisana strategija razvoja kao i njen uticaj na uspešnost i trajnost preduzeća “Pegaz d. moderne tehnologije i obratilo pažnju na efikasnost.o'' iz Stare Pazove. uspeh nijednog preduzeća nije siguran. čije se funkcionisanje i razvoj zasnivaju na kapitalu kao izrazu vrednosti svih resursa koji se ulažu u poslovanje i u kojima se iskazuju postignuti rezultati.DIPLOMSKI RAD UVOD Savremenu svetsku privredu karakteriše proces globalizacije. Dakle. Cilj je bio da se utvrdi nivo uspešnosti sprovođenja strategije razvoja kako bi se predložile mogućnosti njenog daljeg razvoja. a poseban osvrt učinjen je na poslovanje preduzeća ''Pegaz d. Brze promene u svetskoj privredi predstavljaju za savremena preduzeća i rizik i šansu. Preduzeća pod pritiskom novonastalih uslova na tržištu menjaju način rada. Navedene činjenice prouzrokovale su porast učešća privatnog sektora u proizvodnji nameštaja u Srbiji. Industrija nameštaja u našoj državi ima dugu tradiciju i uspela je da se prilagodi novim uslovima na tržištu brže nego druge industrijske grane.o. na osnovu postavljenih zahtevanih ciljeva. Prevazilaženje ovih izazova je moguće uz adekvatno organizaciono prilagođavanje svetskim tokovima globalizacije.”.o. Ma koliko da su okolnosti u jednoj zemlji ili na jednom tržištu povoljne. a sa njim i međunarodno poslovanje preduzeća pretrpeli su brojne promene u odnosu na vek koji je ostao za nama.

koje su njene bitne komponente. 3. prvo ručnim a kasnije mašinskim putem. 1 8 . koji je elementi određuju kao privrednu delatnost. U fazi manufakturne proizvodnje izvršena su velika otkrića i pronalasci.DIPLOMSKI RAD 1. To proširenje se odnosi na koncetraciju većeg broja radnika i većeg broja zanata iako je tehnika rada ista. INDUSTRIJA KAO PRIVREDNA DELATNOST 1. kao i u usavršavanju sredstava za rad. Poseban značaj ove faze za nastanak i razvoj krupne mašinske proizvodnje sadržan je pre svega u koncentraciji radne snage. krupna mašinska proizvodnja. odnosno. zanatska proizvodnja. manufakturna proizvodnja.1. 1 Dr. Živorad Gligorijević. Međutim. Industrija je znači za sobom ostavila period razvoja od preko dva veka. u materijalno-tehničkom smislu. u manufakturnoj proizvodnji se zavodi podela rada i dolazi do specijalizacije. industrija počinje da se razvija krajem XVIII veka. jer mašina obavlja potrebne operacije a radnik je samo poslužuje. ''Industrijski menadžment'' Niš. 2. Manufakturna proizvodnja posmatrano sa kvantitativnog aspekta. gde je obavljao sve. Došlo je do stvaranja osnove za novu fazu – fazu krupne proizvodnje. zatim u začecima podele rada. POJAM INDUSTRIJE Kao posebna privredna delatnost. viši oblik proizvodnje-manufakturne proizvodnje. Sa kvalitativnog aspekta. u literaturi još uvek nema jedinstvene definicije industrije koja bi u punom smislu govorila o tome šta je industrija i šta ona znači. a kao početak njenog razvoja. predstavlja proširenje zanatske proizvodnje – radionice. biljnog. pa jedan radnik obavlja samo jednu operaciju nasuprot zanatske proizvodnje.1 Industrija predstavlja privrednu delatnost koja se bavi proizvodnjom minerala i energije i preradom sirovina mineralnog. 2003. Najveća tekovina ove faze sadržana je u proizvodnji sredstava za rad. u proizvode namenjene tržištu. str. odnosno kao prelomna godina od koje počinje da se računa taj razvoj smatra se 1784. pre svega. u oblasti mehanike kao i fizike i hemije. god. životinjskog i veštačkog porekla. U ovoj fazi dolazi do prevrata u oblasti sredstava za rad. Dakle dolazi do prevrata u oblasti radne snage. reguliše njen rad. i pored toga. U fazi zanatske proizvodnje stvorena je prva materijalna osnova industrije kao posebne privredne delatnosti. Ona je nazvana industrijom. Sve je omogućilo da se javi novi. Istorija industrijske proizvodnje može se podeliti na tri osnovne faze: 1.

upotreba nebiološke enegije. Jednu od prvih definicija dao je Mijo Mirković koji pod industrijom podrazumeva prerađivačku radinost. dužini trajanja. 2 3 Dr. ''Industrijski menadžment'' Niš.masovna proizvodnja. koja obuhvata preduzeća što rade sa velikim brojem radnika. god. .istovrsnost proizvoda i proizvodnje. 1. . intenzitetu i vrsti ispoljenih promena. Živorad Gligorijević. SAVREMENE PROMENE U SVETU I NJIHOV UTICAJ NA TEHNOLOŠKI RAZVOJ Živimo u dobu brzih. po svojim podsticajnim faktorima i prioritetima razvoja. proizvodeći u masi za nepoznate potrošače koji se nalaze na tržištu narodnom ili međunarodnom. pri razvijenoj podeli rada. Razvoj industrije po svojoj prirodi i suštini. 8 9 . str. kao i utvrđivanje njihove konzistentnosti. Savremeni svet nastoji da kroz brze promene stvori nove. 2 Industrija predstavlja veoma složenu i heterogenu oblast materijalne proizvodnje. 2003. pa i savremenim političkim i ideološkim sistemima. Koncepcija razvoja može se definisati kao komponenta strategijskog upravljanja razvojem industrije kojom se vrši izbor pravaca i ključnih ciljeva razvoja industrije. . dobu zadivljujućeg i brzog. dubokih socijalnih preobražaja. . god. Taj brzi napredak nauke i kulture poljuljao je temelje svim dosadašnjim tradicionanim institucijama društva. najadekvatnije forme organizovanja i prilagođavanja daljem napretku i razvitku nauke i tehnologije.visok organski sastav sredstava. nivou i vrsti primenjene tehnike i tehnologije. . str.DIPLOMSKI RAD U domaćoj. stalno traje i koji se nikada ne završava. Živorad Gligorijević. temelje samoj nauci. 3 Dr. Taj proces se sastoji od čitavog niza sukcesivnih razvojnih stadijuma ili etapa različitih po svojim konkretnim manifestacijama. ''Industrijski menadžment'' Niš.nezavisnost od prirodnih uslova. 2003. predstavlja veoma složen ekonomski i ne samo ekonomski proces koji se stalno odvija. susreće se veći broj definicija industrije.tehnička podela rada. ali u svetu neravnomernog napretka nauke i tehnologije i brzog rasta kulture i obrazovanja. većim kapacitetom (mašinama). načinu i organizaciji proizvodnje. u velikom obimu. Osnovna obeležja na osnovu kojih se industrija razlikuje od ostalih privrednih delatnosti su:3 . pre svega. udžbeničkoj literaturi.2.

Visoke tehnologije. Kompanije samostalno ili kroz partnerstvo ulažu povećane napore u očuvanje i pospešivanje tehnoloških prednosti kao ključnom faktoru svoje kompetentnosti i konkurentnosti. Okruženje i poslovanje Prošlost srpskih preduzeća se može sagledati uz visok stepen pouzdanosti ali budućnost ne može. maksimalni profit i minimalni troškovi su primarni cilj poslovanja. kao i povećanje životnog standarda. Rast ekonomskih aktivnosti uzrokovan je. Društveni uticaj podrazumeva integraciju ekonomskih i društvenih vrednosti. Informaciono okruženje ima poseban uticaj na poslovanje preduzeća. brze tehnološke promene neizbežno dovode do velike dislokacije i nesigurnosti za zaposlene i kompanije. Sve bi to trebalo da obezbedi brži ekonomski rast. Prema predviđanjima vodećih stručnjaka iz oblasti ekonomije i menadžmenta.3. Što se ekonomskog okruženja tiče. 1. Globalizacijom svetske ekonomije stvoreno je ogromno tržište sa jakim inostranim konkurentima. Međutim sa sve većim stepenom globalizacije. Današnje kompanije koje budu osvojile primenu novih tehnologija moći će da računaju na veće profite i nastup na većem delu tržišta. prvenstveno informacione. POSLOVANJE PREDUZEĆA U SAVREMENIM USLOVIMA 1. Razvoj i primena informacionih tehnologija doprinosi daljem rastu produktivnosti u svim granama ekonomije.3. omogućile su povećanje konkurentnosti i rast kompanija. na razvoj sadašnjih preduzeća dominantan uticaj imaće ekonomsko. informatičko i političko okruženje. manje budžetske deficite i talase inflacije. Da bi se ostvario profit. moraju se pratiti savremeni trendovi u razvoju nauke i tehnike. Tehnologija je postala ključni faktor konkurentnosti poslovanja i ekonomskog rasta. društveno. Bolje poznavanje svih 10 . kao i do povećanja trenutne ekonomske i finansijske nestabilnosti i kolebljivosti u svetu. Preduzeća su danas primorana na još veću incijativu na polju inovacija i daljem smanjenju troškova poslovanja. u velikoj meri.1. intenzivnim razvojem znanja. dostignuća informacione tehnologije i moderni menadžment informacioni sistem. Ona mora da bude projekcija koja je u svakom slučaju neizvesna.DIPLOMSKI RAD Ulaganja u organizovana naučno-tehnološka istraživanja značajno karakterišu industrijski i ekonomski razvoj u drugoj polovini XX veka. Talas novih tehnoloških prodora kreira nove industrijske oblasti. Neizvesnost poslovanja savremenih preduzeća uslovljena je dinamičnim i složenim okruženjem koje dovodi do novih pravaca u poslovanju.

Zbog toga takva preduzeća nisu ostvarivala profite pa su nestala sa svetskog tržišta. To je danas veoma teško realizovati jer je konkurencija sve veća. To je jedino moguće ukoliko preduzeća prate tehnološke trendove i zahteve globalne ekonomije. Proizvod se ne proizvodi samo da bi se prodao već da bi ispunio želje i očekivanja potrošača. Potrebno je izvršiti balans između rizika i mogućnosti. Veliki broj preduzeća nije dobro funkcionisao u sredinama koje su podložne stalnim i dinamičnim promenama. Današnja preduzeća se svakodnevno suočavaju sa velikim rizicima s jedne strane i sjajnim mogućnostima s druge strane. zavisi isključivo od mogućnosti preduzeća da prilagodi svoj proizvodni program. Uspešno i moderno preduzeće se mora prilagoditi savremenim poslovnim trendovima.3. Moderni trendovi podrazumevaju: . . Neophodnost promena u poslovanju preduzeća Tempo promena u poslovnom svetu je veoma brz. Potrebno je upoznati se sa pravilima igre na tržištu.kompromise (uspešna saradnja između poslodavaca i zaposlenih). Opstanak preduzeća i njegov napredak u savremenim uslovima. Preduzeća moraju da promene filozofiju razmišljanja o poslovanju. Državna regulativa i politički sistem u zemlji uslovljavaju sinergično delovanje svih faktora okruženja na razvoj poslovnih sistema i uspešan opstanak preduzeća u turbulentnoj sredini. zaposlenima. Političko okruženje je veoma bitno.dobru i stabilnu državnu regulativu i politički sistem. “Potrošač je kralj” i tu je poenta čitave priče. . konkurenciji i finansijskim rezultatima. Te informacije u sebi sadrže podatke o tržištu. Sistemi koji obezbeđuju ove informacije moraju da budu tako razvijeni da pružaju istinite i realne informacije.savremene informacione tehnologije. potrošačima. naročito u pogledu donošenja važnih strategijskih odluka. Od presudne važnosti nisu samo posedovanje savremene tehnologije već je veoma važno poznavanje tržišta i njegovih zakonitosti.informacione tehnologije (menadžment informacioni sistemi).DIPLOMSKI RAD kategorija informacionih tehnologija omogućava bolju komunikaciju na svetskom tržištu i povoljne rezultate u međunarodnoj ekonomiji. 1.2. Ovako 11 . dobavljačima. Preduzeća se moraju transformisati u liderska preduzeća koja će ostvariti diferentnu prednost na globalnom tržištu. možemo ostvariti profit. Da bi se održao nivo svesti o neophodnosti promena potrebni su sistemi obrade informacija o visokim poslovnim performansama . Konkurencija u većini delatnosti se odvija sve većom brzinom.maksimalni profit i minimalne troškove. Svest o neophodnosti promena u poslovanju preduzeća mora stalno da balansira između dva nivoa . . tehnologiju i kvalitet proizvoda zahtevima savremenog tržišta. Ukoliko na vreme anticipiramo sve potrebe i zahteve tržišta.period relativnog spokoja i zadovoljstva i period ispunjen inovativnim promenama. akcionarima.

Moderna strategija poslovanja podrazumeva ostvarivanje dobrih rezultata koji će biti postignuti najnovijim dostignućima iz oblasti inovacija. Orijentisanost preduzeća: NA PROIZVODE . 1. prihvatanje izazova je nešto što je prisutno u krvi svakog uspešnog lidera. Strategije u poslovnoj ekonomiji koje nisu dale pozitivne rezultate moraju biti brzo zaboravljene.3. TQM. Razvijanje liderstva je dug proces koji nosi sa sobom i određeni rizik.preduzeće svoju poslovnu aktivnost usmerava na modifikovanje i poboljšanje kvaliteta čitavog proizvodnog programa. nema ni transformacije preduzeća. stvaranja vizije. To je određena energija u čoveku koja podstiče njegov konkurentski potencijal. Savremeno preduzeće sve više vremena posvećuje razvoju lidera . Prihvatanje rizika nesumnjivo vodi ka većim uspesima i boljim performansama.DIPLOMSKI RAD formiran sistem omogućava komunikaciju i pomaže preduzeću da se lakše transformiše i uspešnije nosi sa dinamičnim promenama u okruženju. stvarajući ogroman potencijal za suočavanje sa sve složenijom i dinamičnijom globalnom ekonomijom. Činjenica je da su glavni nosioci promena u preduzeću ljudski resursi.3. Takva orijentisanost preduzeća postavlja sebi veće zahteve ali istovremeno budi nove izazove. osposobljavanja ljudi da prihvate neophodnost promena. Pošto sadašnja preduzeća svoju aktivnost obavljaju u uslovima složenog okruženja mora se primeniti strategija adekvatna tim uslovima. naročito liderske veštine. Preduzeće se mora okrenuti onim strategijama koje će biti orijentisane ka ostvarenju konkurentne prednosti na tržištu. - 12 . Bez dovoljno produktivnih lidera. Takmičarski nagon neprestano podiže nivo znanja i sposobnosti. NA TEHNOLOGIJU . S druge strane. Konkurentno orijentisano preduzeće je ono preduzeće koje može na tržištu da ponudi kvalitetan proizvod i po povoljnijim uslovima od konkurenata. Taj rizik bi trebalo preuzeti kako bi rezulatati bili povoljni.ljudi koji mogu da stvore i na druge prenesu viziju i strategiju. Konkurentska sposobnost i orijentisanost preduzeća Veoma snažan takmičarski nagon i učenje kroz ceo život su faktori koji ljude ispunjavaju.preduzeće u svojoj poslovnoj aktivnosti koristi najsavremeniju tehniku i tehnologiju. informacionih tehnologija i reinžinjeringa.

DIPLOMSKI RAD NA PROIZVODNE PROCESE .prate šta rade konkurenti a ujedno zadovoljavaju potrebe i zahteve savremenog tržišta - - - 13 .preduzeće je svoju poslovnu strategiju usmerilo na konkurentna preduzeća kako bi uspešnije poslovalo od njih. NA POTROŠAČE . TRŽIŠNA ORIJENTACIJA . NA KONKURENCIJU .preduzeće je svoju poslovnu politiku usmerilo ka zadovoljenju zahteva potrošača.preduzeća pridaju podjednaku važnost i potrošačima i konkurenciji .preduzeće koristi savremene mašine i alate (robotika i automatizacija).

godini za proizvode drvne industrije. Takođe. Prodaja nameštaja na domaćem tržištu je orijentisana ka većim gradovima i mestima i ka razvijenijim centrima Srbije.7%). godini je manja nego u 2004. Obim inostranog ulaganja u domaće kompanije je. Najveći broj privatnih kompanija je kategorisan kao "male kompanije" (91. godini i iznosi 77. sa pozitivnim trgovinskim bilansom. a 92. Crne Gore i Rusije.6 indeksnih poena za proizvode primarne prerade. čiji stanovnici su na privremenom radu u inostranstvu. što je drastično manje povećanje nego 4 http://www. građevinske stolarije i ambalaže od drveta.4 2.3%. Najznačajnija izvozna tržišta su Italija. bolničke objekte. za proizvodnju nameštaja od drveta. Spoljno-trgovinska razmena Srbije u 2005. INDUSTRIJA NAMEŠTAJA U SRBIJI Industrija nameštaja u Srbiji zapošljava više od 15000 radnika u preko 2000 kompanija i oko 3000 radionica. Bosna i Hercegovina.DIPLOMSKI RAD 2. U proizvodnji nameštaja u Srbiji značajno mesto zauzima proizvodnja elemenata za spavaće sobe. Nešto manje količine nameštaja se izvoze na tržišta Nemačke i Grčke. celuloze i papira ostvarila je uglavnom očekivane rezultate. Neke od kompanija koje su u privatnom vlasništvu proizvode prepoznatljiv stilski nameštaj koji uspešno izvoze na tržite EU zemalja. ugostiteljske objekte.html 14 . Ovo je razumljivo. za sada. Najveća koncentracija malih i srednjih proizvodnih kompanija se nalazi u većim gradovima i mestima. Makedonija i Francuska. Kompanije srednje veličine čine 7. na nižem nivou od očekivanog. šumarstva. SPOLJNOTRGOVINSKA RAZMENA Industrija nameštaja u Srbiji je izvozno orijentisana.2 indeksna poena za nameštaj. Velike kompanije su u značajnoj meri orijentisane ka izvozu svojih proizvoda.1. jer kompanije teže da budu što bliže svojim potencijalnim klijentima. Proizvodnja drvne industrije Srbije u 2005. itd. Ova kategorija nameštaja zauzima vodeću poziciju zbog velike potražnje hotela iz Srbije.org/sprski/industrija_namestaja/industrija_namestaja00. sofe. Kada je reč o uvozu proizvoda ovih grana industrije primetno je povećanje uvoza proizvoda primarne prerade drveta u odnosu na 2004. škole. u proizvodnji nameštaja visoku poziciju zauzimaju: stolice. godinu za 8 miliona dolara. i velike kompanije pokrivaju preostalih 1.1%. U Srbiji se proizvode skoro sve kategorije nameštaja: nameštaj za domaćinstva.serbianfurniture. trpezarije i kuhinje.

1 milliona). i Italija ($0. koja će biti interesantna za potencijalne inostrane investitore. januara 2005.3% u ukupnom izvozu). godine uveden PDV. godine. a smanjuje izvoz sirovina. godini. godine. mnogi proizvođači su postali inovativni na polju dizajna. Hrvatska. tako da je uvoz u decembru 2004. Proces tranzicije i liberalizacije je doprineo tome da se uvoz nameštaja uveća u 2001. Uvoz finalnih proizvoda od drveta prvi put u poslednjih pet godina manji je nego prethodne godine i to za 7 miliona dolara. U 2001. Nemačka ($0.54 milliona).DIPLOMSKI RAD prethodnih godina. Bosna i Hercegovina. Razlog smanjenja uvoza u odnosu na prošlu godinu je činjenica da je od 1.3 milliona). Posebna pažnja se posvećuje izvozno orijentisanoj proizvodnji: dečjeg nameštaja od masiva. godini rekordnih $33 miliona. komadnom nameštaju. Slovenije i Hrvatske. Najznačajnija izvozna tržišta su: Bosna i Hercegovina ($0. što predstavlja nastavak pozitivnih rezultata u izvozu ove grane. Izvoz proizvoda primarne prerade drveta manji je za 9 miliona dolara nego 2004. Makedonija ($0. što je rezultiralo smanjenjem uvoza početkom 2005. godine. dok su ostali finalni proizvodi postigli slabije izvozne rezultate nego 2004.1 miliona. Izvoz proizvoda drvne industrije u 2005. godine bio drastično uvećan i stvorene su zalihe pre uvođenja PDV. a smanjen kod proizvoda primarne prerade drveta. Rumunije. Pozitivna činjenica je da se povećava izvoz proizvoda sa višim stepenom finalizacije. Uprkos velikoj proizvodnji spavaćih soba u Srbiji. i 2002. godine za 4 miliona dolara. Najveća tržišta za izvoz trpezarija su: Bosna i Hercegovina ($1. Interesantno je da jedino izvoz nameštaja beleži povećanje (8. izvoz ove kategorije nameštaja je veoma nizak (4. godinu i veći je od rekordne 1989.3 milliona). Izvoz finalnih proizvoda povećan je za 7 miliona dolara u odnosu na 2004. Drvna industrija je zavisna od sirovinske osnove tako da su njeni kapaciteti korišćeni znatno ispod realnih (40 . godini karakterišu činjenice da je povećan kod finalnih proizvoda.5 milliona). Izvoz papira je veći za 18 miliona dolara. kao i kroz kreiranje investicione klime u državi. funkcionalnosti. i Nemačka ($0. uvoz nameštaja je dostigao $20. po prvi put manji nego prethodne godine. Da bi povećali izvoz. Nameštaj se najčešće uvozi iz sledećih zemalja: Italija. a u 2002. drvnoj galanteriji.50%).2 milliona). godini. Poljska. Vlada ovakve aktivnosti podržava kroz smanjenje poreza na uvoz mašina poslednje generacije. Najveći broj proizvođača u Srbiji uspeva da zadovolji standarde kvaliteta utvrđenih od strane inostranih klijenata.5 miliona dolara). koji se drastično povećavao iz godine u godinu. Slovenija.1 milliona). Makedonija ($0. Na ovom tržištu vlada velika konkurencija među proizvođačima iz Poljske. stolicama i stolovima. a naročito u primeni novih ekoloških materijala. pločama i finalnim 15 . Interesantno je da je uvoz ploča.

furnirima. godine. Izrael. Grčka. 2004. god. dolara. dolara). podne.html 16 . god. Razlog deficita drvne industrije je udesetostručeni uvoz u poređenju sa 1990.dolara) tako da je u 2004. Strategijom razvoja i izvoza uloga drvne industrije u privredi Srbije bila bi trajno maksimiranje njenog doprinosa povećanju izvoznih kapaciteta i smanjenju trgovinskog deficita Srbije. Strateški cilj izvoza drugih proizvoda od drveta bio je da se do 2010. Dostizanje ovog nivoa izvoza je planirano preko sledećih mera: • Ulaz na tržište Rusije i Arapskih zemalja sa sledećim proizvodima: vrata i prozori.DIPLOMSKI RAD elementima od masiva. Pozitivna činjenica je da se izvoz finalnih proizvoda značajno povećava poslednjih godina (2002. god. ambalaži i dr. god. godine dostigne izvoz u visini od 40 miliona dolara. sa akcentom na trpezarije i spavaće sobe. Bosne i Hercegovine. U 2004. Francuska. Italija i Rusija. koje su namenjene tržištu EU • Proizvodnja određenih elemenata za nameštaj • Fundamentalne promene u dizajnu. Velika Britanija. dolara. Nemačku. god. preko 160 mil. dostigao cifru od 82 mil. Strateški cilj izvoza nameštaja iz Srbije bio je da se dostigne nivo od 150 miliona dolara do 2010. funkcionalnosti. godine. Makedonije. 101 mil. 2003. 2003. Dostizanje ovog nivoa izvoza je planirano preko sledećih mera: • Proizvodnja nameštaja od drveta. Ova grana industrije koja je ostvarivala značajan suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni (1990. Egipat. zidne obloge itd. 19 mil. Nemačke. a finalni proizvodi su odlazili na tržista Italije. godinom. parketu i brodskim podovima. god. Francuske. dolara. kvalitetu i korišćenju novih materijala pri proizvodnji nameštaja • Specijalizacija i integracija malih kompanija • Implementacija ISO standarda u proizvodnji nameštaja Ciljna tržišta za izvoz nameštaja su: Nemačka. dolara). 71 mil. zadnjih godina ostvaruje deficit koji se iz godine u godinu povećava (2002. lesonit i šper pločama. bio je 46 mil. Grčku. godini izvoz nameštaja je dostigao rekordni izvoz iz 1990. Realno je očekivati da uz povoljne privredne uslove sadašnji godišnji izvoz od 170 miliona dolara za nekoliko godina dostigne iznos od 500-600 miliona dolara. 36 mil. dolara.serbianfurniture.5 Proizvode primarne prerade drveta najviše smo izvozili u: Italiju.org/sprski/industrija_namestaja/industrija_namestaja_uvoz_izvoz. • Izvoz dečijih igračaka proizvedenih od drveta 5 http://www.

Najvećim delom šuma. KOMPETITIVNE PREDNOSTI INDUSTRIJE NAMEŠTAJA Lista kompetitivnih prednosti Industrije nameštaja u Srbiji za inostrane kompanije koje su zainteresovane za saradnju sa domaćim kompanijama6: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Stabilna vlada i moneta. Tradicija u edukovanju. pri čemu je 29. Inspekcija kvaliteta proizvodnje je veoma rigorozna.2. Industrija nameštaja u Srbiji je idealno mesto za inostrane kompanije koje žele da kupe nameštaj ili proizvode u Srbiji. i to na prvom mestu je bukva (40.1. a u privatnom 47%.2%). Šume u Srbiji i sertifikacija šuma Ukupna površina šuma u Srbiji je 2.html 17 .620.5%).org/sprski/industrija_namestaja/industrija_namestaja_kompetitivne. a prosečna zapremina u šumama je 161 m³/ha. Kompanije u Srbiji su na pravi način preuzele proizvodnju nameštaja budućih članica Evropske Unije gde su troškovi proizvodnje osetno veći od istih u Srbiji. Izvrsne preporuke od strane bivših i sadašnjih klijenata 2.109 ha. 6 http://www. Preovlađuju listopadne šume koje čine 90% šumskog resursa Srbije.serbianfurniture. Minimalno vreme proizvodnje. od čega u državnom vlasništvu je 53%. Veliki broj stručne radne snage CAD/CAM usluge. Upotreba Internet tehnologije. Efikasnost u proizvodnji nameštaja. Niski troškovi proizvodnje su izuzetno povoljni za Zapadno Evropske kompanije. Minimalno vreme transporta do svih Evropskih klijenata. dok državnim šumama na prostoru AP Vojvodine upravlja Javno preduzeće „Vojvodinašume“. Brz odgovor. koje su u vlasništvu države. Srbija se smatra srednje šumovitom zemljom.6% ukupne teritorije pod šumom.2. Najniži troškovi radne snage u celoj Istočnoj Evropi. Fleksibilnost u dogovaranju cene proizvodnje. Izuzetan geografski položaj olakšava transport prilikom uvoza i izvoza nameštaja. Sposobnost radne snage da komunicira na više Evropskih jezika. upravlja Javno preduzeće „Srbijašume“.DIPLOMSKI RAD 2. a na drugom hrast (27. Mogućnost proizvodnje svih tipova nameštaja.

Učešće stranih proizvođača na tržištu Srbije je minimalno. a polako i kompanije koje se bave preradom drveta ulaze u proces sertifikacije FSC – CoC. stoga je povećana društvena svest o uništavanju i degradaciji šuma dovela do toga da se potrošači kupovinom drveta i proizvoda od istog žele osigurati da neće doprineti tom uništenju. jer bez toga neće moći da izvoze u evropske zemlje. koji ne dozvoljava serijsku proizvodnju. 18 .2.2. Drvna industrija Kako je opšte prihvaćeno stanovište da se bogatstvom šuma i šumskim zemljištem mora upravljati tako da se poštuju sociološke. Ovaj proces je neizbežan i kroz njega prolaze sve kompanije koje se nalaze u lancu. dok je na prostoru pod rukovodstvom Javnog preduzeća „Srbijašume“ preostala sertifikacija još u sedam gazdinstava. ekološke. kako zbog oštre konkurencije domaćih kompanija. 2. tako i za mnoštvo kompanija koje se nalaze u proizvodnom lancu. ekonomske. Projekat sertifikacije šuma je pokrenut 2006.DIPLOMSKI RAD Značaj uvođenja standarda održivog gazdovanja šumama je od izuzetne važnosti kako za javna preduzeća koja upravljaju šumama. već pomoći očuvanju šumskog bogatsva za buduće generacije. što je dovelo do toga da se proizvodnja u Srbiji svede na jedan vid manufakture. Slika br.1: Proces obrade drveta Ono što je karakteristično za naša preduzeća je da moraju da imaju u ponudi mnoštvo modela izrađenih od različitih materijala i u što više boja. godine. tako i zbog nepostojanja stranih prodajnih lanaca. FSC – CoC sertifikacija je već urađena na celokupnom prostoru kojim upravlja Javno preduzeće „Vojvodinašume“. kulturne i druge potrebe sadašnjih i budućih generacija.

546. a u opticaju je mnogo više novčanih sredstava. a na kraju i u cenama prilagođeni ciljnom tržištu.452.933 2009 Ruska federacija Bosna i Hercegovina Crna Gora Italija USD 27.927 http://www. i 2009.875 27.491.898.aspx 19 . Tabela 1 i 2: Zemlje izvoza za godine 2008. Crne Gore.pks. ali i na tržištima Hrvatske i Albanije. Posmatrajući prisutnost naših kompanija na zapadno evropskom tržištu primećuje se da su malo zainteresovane za njega.902 17. Bosne i Hercegovine. 2008 Ruska federacija Crna Gora Bosna i Hercegovina Italija Republika Makedonija 7 USD 41. Danas svega nekoliko kompanija izvozi na tržišta Francuske.DIPLOMSKI RAD Grafik br. Nemačke i Švajcarske.1: Broj preduzeća u drvnoj industriji7 Srpske kompanije i njihovi proizvodi dominiraju na tržištima zemalja u regionu i to pre svega bivših jugoslovenskih republika Makedonije. a razlog je velika konkurencija.509. s obzirom da je na tim tržištima potrošnja stabilna.548 18. a podrazumeva se da su modeli kako dizajnerski tako i u materijalima.960 37.233 38.738.254.247.064.rs/PrivredauSrbiji/Drvnaindustrija/tabid/1847/language/sr-Latn-CS/Default. Italije.535 21. Cilj je da u budućnosti mnogo više srpskih kompanija bude prisutno na tržištu Zapadne Evrope.581 29.

693 Italija Nemačka 58.185 Bosna i Hercegovina Austrija 52.788 29. efikasnu logistiku i agresivniji marketinški nastup kako na nivou samih kompanija. a koje su i bile prepoznatljive na tom tržištu. veliki broj uspešno posluje u Ruskoj Federaciji.808. Srbija ima dugu tradiciju u proizvodnji nameštaja od masiva za izvoz. a srpske kompanije imaju sve preduslove da to postignu. Belgije.744.013. tako da je povratak moguć samo uz direktno prisustvo na tim tržištima. i 2009.378. U ovom trenutku to se pokazalo kao pogrešna strategija. jer se ne radi o serijskoj proizvodnji. Nije retkost da kompanije koje rade opremanje imaju u sklopu firme i odeljenje koje se bavi inženjeringom. energija je još uvek jeftinija u odnosu na druge zemlje Evrope. tako da na taj način mogu da kompletiraju ponudu investitoru.392.710 38. što je faza koja prethodi proizvodnji nameštaja. Jedan od sektora u Srbiji koji ima svetlu budućnost je proizvodnja nameštaja od masiva. Austrije i Švajcarske. i to najviše onda kada se radi pod velikim pritiskom da bi se sve završilo u roku i bilo spremno za otvaranje.rs 20 . Neophodna je pre svega dobra organizacija kako u proizvodnom delu.623 Nemačka Italija 61. Danas gotovo svi proizvođači masiva uspešno posluju jer su sto procentno fokusirani na izvozna tržišta Nemačke. jer jedino finalni proizvodi povoljnih cena uspevaju da nađu svoje tržište u Zapadnoj Evropi.589 Austrija Hrvatska 35. i sama pozicija Srbije omogućava brzu isporuku manjih i većih količina što je takođe velika prednost u odnosu na potencijalnu konkurenciju iz Azije.8 U principu postoje dva načina nastupanja srpskih 8 www.252 Pozicije koje smo imali na tržištu zemalja bivšeg SSSR-a smo izgubili pre svega zbog konjukture kroz koju su prolazile srpske kompanije u društvenom vlasništvu.343 Slovenija USD 48.siepa. tako i u procesu opremanja samih enterijera. 2008 USD 2009 Bosna i Hercegovina 64.558. sa svim komparativnim prednostima. cena radne snage je niska. Veliki broj kompanija se zaustavio na proizvodnji spojenih ploča od masiva.974 35.306. Francuske. Sirovina je domaća. tako i na nivou države.030. Opremanje enterijera je jedan od najsloženijih segmenata koji zahteva veoma širok spektar znanja i iskustva u raznim oblastima. Danas postoji mali broj preduzeća iz drvne industrije koji se odlučio za proizvodnju nameštaja od masiva. Već nekoliko godina pored prisutnosti kompanija na tržištu Crne Gore i Grčke.DIPLOMSKI RAD Hrvatska 15.831 Tabele 3 i 4: Zemlje uvoza za godine 2008. a pošto je to proizvod koji je namenjen pre svega evropskom tržištu.536.590.826 32.801.

o.DIPLOMSKI RAD kompanija na stranim tržištima. a danas tu tradiciju nastavljaju kompanije kao što je „Pegaz d. Srbija je još za vreme stare Jugoslavije izgradila jednu odličnu reputaciju u opremanjima. 21 . i to ili direktnim kontaktom sa investitorom ili kada imaju ulogu jednog od podizvođača.o. a tada je nosilac posla druga firma.“ i druge.

Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd. godine.o.o.o. magistralni put M-22/1. R-121. udaljen je 25 km od centra Stare Pazove.1. a ka Nišu i dalje prema Grčkoj na jug. postoji već 20 godina i bavi se projektovanjem i proizvodnjom nameštaja. Stara Pazova osnovan je 1990. kao i efikasnost zadovoljavanja zahteva potrošača. izraženih u vidu tržišne tražnje.rs/www/page. Geografski položaj Opštine je izvanredan nalazi se između dva najveća grada u zemlji. i regionalni putevi R-106. 9 http://www. Reka Dunav teče istočnom granicom Opštine što doprinosi potpunosti saobraćajne mreže. U ponudi ima širok asortiman usluga obrade drveta. autoput Beograd – Novi Sad (E75). radi na modernizaciji i osavremenjavanju kako proizvodno-magacinskih tako i prodajnih kapaciteta. a izložbeni prostor se nalazi u Beogradu.php?go=o-nama 22 . Poseduje najmodernije CNC mašine. Međunarodna železnička pruga ide ka Subotici i dalje ka Minhenu na sever. “Pegaz” d.O.pegazdoo. “Pegaz” u svom proizvodnom procesu koristi najsavremenija evropska i svetska dostignuća iz oblasti drvne i prerađivačke industrije.o. 3. Sve važne saobraćajnice presecaju Opštinu Stara Pazova i to: autoput Beograd – Zagreb. Opština Stara Pazova se nalazi u jugoistočnom delu Srema.O. Sedište i proizvodnja firme nalaze se u Staroj Pazovi.9 Izrada nameštaja se vrši na najsavremeniji način po standardima koje podrazumeva vrhunski kvalitet proizvoda. prateći trendove koje diktira savremeni trenutak. tačnije 30 km je udaljena od glavnog grada Beograda i 40 km od Novog Sada. ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA PEGAZ D. Pegazov salon nameštaja u Beogradu pored izložbenog dela ima i projektni biro. Proces proizvodnje se konstantno usavršava jer to zahtevaju sve veći izazovi i trendovi u savremenom enterijeru. u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja zauzima severni deo Srbije. Iskusni tim projektanata spreman je da izađe svakoj ideji u susret i da dođe do rešenja koje zadovoljava zahteve potrošača.DIPLOMSKI RAD 3. ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA Jedna od bitnih odrednica funkcionisanja i razvoja preduzeća jeste organizaciona struktura koja uslovljava njegovu efikasnost u korišćenju raspoloživih ljudskih i materijalnih resursa. Firma od svog osnivanja razvija i stalno unapređuje svoj proizvodni program. “Pegaz” d.

2000. tako da se specijalizovana ovlašćenja i odgovornosti ostvaruju po vertikali. ''Projektovanje organizacije: primeri iz prakse i studije slučajeva''. Kod matrične organizacije imamo podelu na specijalizovane organizacione jedinice. Esad Ahmetagić. str 74 Dr. kao i na upravljanje i rukovođenje. Subotica. ''Projektovanje organizacije: primeri iz prakse i studije slučajeva''. gde je rukovodilac specijalizovane organizacione jedinice nosilac ovlašćenja i odgovornosti. str 75 23 . Subotica. Esad Ahmetagić. Matrična struktura organizacije je upravo zbog svoje fleksibilnosti napredak u teoriji organizacije. očuvao i unapređivao njenu poziciju na tržištu i time doprinosio očuvanju i unapređenju tržišne pozicije. Celokupno osoblje podeljeno je po principu grupisanja u okviru specijalizovanih organizacionih jedinica. 2000. koji ima svoje podređene kao članove tima za izvršenje pojedinih projekata. a posebno ne trajno.10 GENERALNI DIREKTOR NABAVKA PROIZVODNJA KADROVI FINANSIJE PRODAJA Projeka tA Grupa za nabavku Grupa za proizvodnju Grupa za proizvodnju Grupa za kadrove Grupa za kadrove Grupa za finansije Grupa za finansije Grupa za prodaju Grupa za prodaju Projeka tB Grupa za nabavku Projeka tC Grupa za nabavku Grupa za proizvodnju Grupa za kadrove Grupa za finansije Grupa za prodaju Slika br.2: Matrična organizacija11 Firmu čine sledeće organizacione celine: Sektor za marketing Sektor za projektovanje i razvoj 10 11 Sektor za investicionu gradnju Sektor za prodaju Dr. poput odeljenja i sektora. Stalne promene u tržišnom i ukupnom okruženju nameću imperativ menadžmentu da stalno usavršava organizaconu strukturu kompanije kako bi stekao.DIPLOMSKI RAD Jednom uspostavljena organizaciona struktura preduzeća ne može biti zadovoljavajuća na duže vreme.

o. Kvalitetom svojih proizvoda i usluga nastoji se održati među firmama koje pružaju iste ili slične usluge i ostati vodeća firma. na kojima je posebnu pažnju privukao asortiman stilskog nameštaja.DIPLOMSKI RAD Sektor za nabavku Sektor za maloprodaju Sektor za logistiku Služba za informatiku Služba za kontrolu poslovanja Sektor za proizvodnju Sektor za finansije Služba za ljudske resurse Služba za izvoz – uvoz Pravna služba Karakteristika matrične organizacije je svakako mogućnost razvoja i usavršavanja izvršioca.o. U konkurenciji nameštaja za decu i omladinu Pegaz je dobio laskavu titulu “kvalitetan proizvod” za eksponat “LINEA” (dečja soba) i time potvrdio da se nalazi u samom vrhu proizvođača nameštaja u Srbiji.O. te se duboko urezati u svest kupaca na području Republike Srbije i regiona. kao tačka u kojoj se spajaju i prelamaju različiti faktori i akteri na tržištu. Osnovni posao je pružanje usluga koje će dati tržišnu prednost u odnosu na konkurente na tržištu. Zapaženi su nastupi na brojnim sajmovima i van naše zemlje.o. Upravo rukovodilac specijalizovane organizacione jedinice može sprovoditi adekvatnu politiku – dodeljivati zadatke i osposobljavati. nezaobilazni partner. od procesa proizvodnje repromaterijala preko nabavke. je upravljanje poslovnim sistemom u smislu njegovog prevođenja iz postojećeg u novo.2. osvojivši kupce kako na domaćem. Vizija poslovanja preduzeća je održati prepoznatljivost firme kao lidera i pouzdanog.o.O. nezaobilaznog partnera kod većine firmi u branši u regionu. usmerena ka iznalaženju mera kojima se poboljšava realizacija aktivnosti i čini efikasnijim funkcionisanje poslovnih sistema. Preduzeće “Pegaz” d. Industrija nameštaja “Pegaz” d. tako i na inostranom tržištu. Menadžment u najširem smislu treba posmatrati kao posebnu disciplinu posvećenu istraživanju problema upravljanja. pokazao se kao renomirani proizvođač. uvodeći međunarodnu normu ISO 9001:2000 i usavršavajući sistem upravljanja želi unaprediti svoje poslovanje i time se jače afirmisati na tržištu. razvoja i prodaje nameštaja do usluge krajnjem korisniku i na taj način. 3.o. biti deo projekta uspostavljanja srpske industrije nameštaja kao lidera u regionu. proizvodnje. željeno stanje. Cilj Pegaz d. Postati „sistem integrator“ industrije nameštaja. VIZIJA I STRATEGIJA POSLOVANJA PEGAZ D. 24 .o.

ŽIVOTNI I EVOLUCIONI CIKLUS PROIZVODA INDUSTRIJE NAMEŠTAJA Koncept životnog ciklusa proizvoda se uobičajeno tretira kao veoma važno analitičko sredstvo za planski razvoj proizvoda i njegovo saobražavanje potrebama kupaca. str. 2000. preduzeće se razvija u pravcu orijentisanosti na procese. od uvođenja na tržište do razdoblja u kojem je još uvek ekonomski svrsishodno njegovo zadržavanje u proizvodnom programu. 3. „Organizacija preduzeća“.3: Faze životnog ciklusa proizvoda industrije nameštaja12 12 Dr. trendove. zrelost i opadanje učešća proizvoda na tržistu. benchmarking redovna merenja npr. god. Esad Ahmetagić. odnosno na osnove za racionalno kombinovanje instrumenata marketing miksa u svakoj od faza životnog ciklusa proizvoda.3. anketiranje kupaca te statističko praćenje i uočavanje mogućnosti poboljšavanja.DIPLOMSKI RAD Strategija firme je definisanje konkretnog cilja i njegovo postizanje uz podršku rukovodstva za motivisanje zaposlenih. Koncept životnog ciklusa proizvoda počiva na analogiji sa biološkim ciklusom živih organizama. Koncept životnog ciklusa proizvoda može da ukaže na mogućnost primene pojedinih marketing strategija. Faze razvojnog ciklusa proizvoda industrije nameštaja se uobičajeno posmatraju kao: uvođenje. rast. Usmeravanje na konkretne brojke. Ekonomski fakultet Subotica. Slika br. Jedan od glavnih aspekata korisnosti koncepta životnog ciklusa proizvoda odnosi se na njegovu ulogu kao instrumenta planiranja. Pod životnim ciklusom proizvoda se podrazumevaju faze kroz koje prolazi proizvod. odnosno kao značajno sredstvo u procesu strategijskog i marketing planiranja. 41 25 .

Preduzeće ima na raspolaganju mogućnost za određivanje niskog ili visokog nivoa za svaki od instrumenata marketing miksa.o. Osnovne karakteristike vrata od MDF-a koja su presvučena 3D folijom su: vrhunski kvalitet.o.” 13 http://www. Kod faze rasta kupci i potrošači već su upoznali i prihvatili novi proizvod. posebno ponašanja potrošača. Proizvod u fazi zrelosti je definitivno prihvaćen na tržištu. Razvoj proizvoda i njegovo uvođenje treba da počivaju na rezultatima istraživanja tržišta. Potrošači se počinju postupno okretati novim proizvodima. Ona pažljivo prati prihvatanje proizvoda na tržištu i ukoliko oceni da bi mogla ostvariti povoljne finansijske rezultate. Kotler sugeriše četiri marketing strategije.com/gradjevinarstvo/drvena-stolarija-vrata-i-prozori/pegaz/ 26 . Konkurencija postaje sve agresivnija.4 ASORTIMAN PROIZVODA PREDUZEĆA PEGAZ “Pegaz” d.13 Njihov slogan za novi proizvod glasi: ”pozivamo Vas da pokucate na naša vrata i kupite svoja.DIPLOMSKI RAD Faza uvođenja predstavlja uobičajeno razdoblje sporog rasta prodaje i neostvarivanja profita. U toj fazi se počinje javljati i konkurencija. Proizvođači počinju pronalaziti proizvodu nove karakteristike i poboljšanja kako bi na taj način osvojili nove delove tržišta. 3. uzimajući u obzir. cenu i promociju kao instrumente marketing miksa. konkurencija kreće s proizvodnjom. je uspeo da objedinjenim inovativnim tehničkim rešenjima i sofisticiranim dizajnom unapredi svoj proizvodni program stambenim vratima koja su svojom funkcionalnošću osvojila i stambeni i poslovni prostor. pri analizi.portal-srbija. Kvalitet proizvoda i razvijenost proizvodnje dostižu zadovoljavajući nivo a cena proizvodnje postaje sve niža. što je rezultat visokih troškova uvođenja proizvoda na tržište. U toj se fazi postiže najveća dobit. kao i izrada po željnim merama. Dimenzije tržišta se naglo smanjuju a proizvodnja premašuje potražnju. Faza opadanja. P. jedinstven dizajn. Tempo prodaje i dalje raste ali slabijim intenzitetom nego ranije.

radi na modernizaciji i osavremenjavanju kako proizvodno-magacinskih tako i prodajnih kapaciteta.5: Primena savremene tehnologije u obradi drveta Pegaz nudi širok asortiman usluga obrade drveta.o. U firmi postoje izvanredni stručnjaci koji kupcima uvek ”izađu u susret” i sigurno reše svaki problem.o. Iz tog razloga u ponudi imaju povoljne i kompletne usluge.6: Dečja soba “Linea” 27 . Pegaz u svom proizvodnom procesu koristi najsavremenija evropska i svetska dostignuća iz oblasti drvne i prerađivačke industrije. Slika br.4: Proizvodni program preduzeća Pegaz d.DIPLOMSKI RAD Slika br. Firma se od svog osnivanja razvija i stalno unapređuje svoj proizvodni program. Slika br. Jako im je važno da kupci budu zadovoljni i da steknu poverenje kod njih. U konkurenciji nameštaja za decu i omladinu Pegaz je dobio laskavu titulu “kvalitetan proizvod” za eksponat “LINEA” (dečja soba) i time potvrdio da se nalazi u samom vrhu proizvođača nameštaja u Srbiji. prateći trendove koje diktira savremeni trenutak. Poseduje najmodernije CNC mašine.

Ipak izbor boja je lični izbor. američki parketi. sa njima prostor deluje veći. moderne kancelarije. 28 . spavaće sobe. kancelarijski nameštaj. postoji savremeno opremljen projektni biro gde će kupcima najvernije biti prikazano i pronađeno najbolje tehničko i estetsko rešenje za izbor kupovine nove kuhinje. jer se od njih neće vremenom umoriti. Slika br.7: Kancelarijski nameštaj Boje donose svetlost u prostoriju. Pegaz preporučuje svojim kupcima da izaberu boje koje reflektuju svetlost. itd. Da bi kupcima pomogli da “probaju” kuhinju PEGAZ.DIPLOMSKI RAD U ponudi ove firme nalaze se dečije sobe.8: Spavaće sobe i kuhinje Da li volite da “probate” nešto pre nego što kupite? Ko bi kupio novo odelo a da ga predhodno ne proba. Slika br. Poručuje kupcima ima veliki izbor boja i dezena i ako kupci ne nađu nešto što im odgovara stručni tim će elemente obojiti po želji i uzorku kupaca.

puni energije i kreativnosti. Zaposleni jako poštuju ciljeve kompanije i ponašaju se u skladu sa njima.5. moći da rade kao tim i da ispune ambiciozne ciljeve. Svojim dobavljačima nude jednostavan formular sa pravilima kako bi što brže obavili svoje porudžbine. Menadzeri očekuju mnogo od zaposlenih. Zaposleni imaju veliki udeo u napretku ove kompanije. Ljudi koji rade u ovoj kompaniji imaju ogromno znanje. Takođe.DIPLOMSKI RAD 3. Oni imaju želju za dostignućima. BRIGA O ZAPOSLENIMA I ODNOSI SA DOBAVLJAČIMA Kompanija PEGAZ se trudi da stvori sredinu gde će zaposleni. ali i van nje. Menadžment kompanije je razvio program koji se uspešno primenjivao na zaposlene koji su odgovorno i savesno izvršavali svoje obaveze. Kompanija PEGAZ ima veoma ozbiljan pristup prema zaposlenima i taj način poslovanja primenjuje još od prvih godina svog poslovanja. Posebno mesto zauzima izgrađen informacioni sistem (supply management information system) koji menadžerima pomaže u komunikaciji na lokalnom. 29 . U tom formularu su istaknuta njihova očekivanja od dobavljača na planu sigurnosti obavljanja posla. Odnosi sa dobavljačima su na visokom nivou. Neminovan je zaključak da je razvijen dobar program za zaposlene. iz ovog prozilazi da je dobro sprovedeno osiguranje radnika (socijalno i medicinsko) ključ uspešnog poslovanja. Ovo ih čini atraktivnim poslodavcem sa aspekta pojedinca koji su fokusirani na uspeh i na napredovanje u svom poslu. važno je usaglašavanje između vrha kompanije i operativnog nivoa. bili su uzor svim drugim poslodavcima u načinu kako se treba ophoditi prema zaposlenima. regionalnom i globalnom nivou i omogućuje im da pregovaraju sa dobavljačima na transparentan i efikasan način. a za uzvrat oni investiraju u pojedinačne obuke i kontinuirani razvoj. da nema oscilacija i konflikata među zaposlenima. posvećeni poslu. Uvedeno je 48 sati nedeljno plaćenog odmora. jako izražen timnski duh. uvek vode računa o rezultatima i imaju izgrađene dobre odnose unutar kompanije. standardi za zaposlene i zaštita potrošača i okruženja. Kontinuitet u poslovanju kompanije mnogo zavisi od njenih zaposlenih. sve u cilju što bržeg obavljanja posla. iskustvo i svoje inspiracije usmeravaju ka inovacijama u industriji.

dopune. Može se obaviti i tako da se samo u osnovi preuzme tuđi proizvod s tim da se dodaju neka poboljšanja. ostvare promene u tehnologiji i odnosu prema kupcima. industrija nameštaja Srbije ima uslove za povećanje proizvodnje i izvoza nameštaja. Branko Glavonjić. znatno umanjuje ove potencijale. Uklapanje industrije nameštaja Srbije u međunarodnu podelu rada. naš nameštaj nije konkurentan na tržištu EU. savremeni proizvodi sa autentičnim nacionalnim obeležjem. U literaturi. zbog ovakvog stanja. Na osnovu raspoloživih mogućnosti. pri čemu se proizvodno-tehnološko područje razvoja stavlja u drugi plan i njemu se posvećuje znatno manje prostora. funkcionalnije i bolje proizvode koji će se razlikovati od sličnih ili srodnih proizvoda na tržištu. i pored toga što kopiranje tuđih proizvoda nije specifičnost koja se sreće samo u našoj proizvodnji i na našem tržištu. uz više ili manje zloupotrebe. Ova aktivnost je. Međutim.pdf (Milan Nešić. umanjuje ove mogućnosti. uglavnom. raširena u Srbiji. Orijentacija proizvođača nameštaja u Srbiji na izradu proizvoda koji predstavljaju kopije tuđih rešenja.14 Međutim.DIPLOMSKI RAD 3. uslovljava u izvesnom smislu preorijentaciju proizvodnje na proizvode koje inostrano tržište prihvata. a problemi koji su vezani za razvoj vrlo su kompleksni.nb. očekuje nešto novo i kvalitetno. Njihova realizacija treba da omogući preduzeću osvajanje novih tržišta. zapušteno područje razvoja proizvoda.scindeks. gde se u ponudi proizvoda. Radovan Šuletić. Kopiranje može biti jednostavna.6 ZNAČAJ RAZVOJA PROIZVODA ZA UNAPREĐENJE INDUSTRIJE NAMEŠTAJA SRBIJE I POVEĆANJE IZVOZA Industrija nameštaja Srbije prema raspoloživoj sirovinskoj osnovi. instalisanim kapacitetima i stručnim kadrovima ima uslove za povećanje proizvodnje i izvoza nameštaja. Izvoziti na tržište EU je izazov za preduzeća da postignu napredak u kvalitetu i dizajnu proizvoda. pojednostavljenja i usavršavanja koja su najčešće rezultat subjektivne procene pojedinca koji nije kvalifikovan za taj posao. Proizvodnja ne 14 www. intenziviranje dosadašnje prodaje i jačanje konkurentne sposobnosti na tržištu. Razvoj proizvoda predstavlja deo poslovne politike i strategije preduzeća kojima se regulišu odgovarajući zadaci na području promene programa proizvodnje i izmena svojstava proizvoda. razvoj proizvoda se najčešće obrađuje sa stanovišta marketinga. To se zaključuje po mnoštvu istih ili vrlo sličnih proizvoda koji se prodaju na našem tržištu. u osnovi. To mogu da budu novi. Dobrim delom. odgovarajućeg kvaliteta izrade i dizajna. Ove zadatke preduzeća sprovode sa ciljem da tržištu daju nove. Područje razvoja proizvoda je vrlo široko. može se smatrati neodgovarajućom. izostanak novih autentičnih proizvoda sa ovog područja. koje će biti prepoznatljivo na inostranim tržištima.rs. “Značaj razvoja proizvoda za unapređenje inudstrije nameštaja Srbije i povećanje izvoza”) 30 . verna i nepromenjena kopija tuđeg proizvoda.

razvoja malih i srednjih preduzeća. ovo je cilj kome treba težiti i 31 .7. UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH PROIZVODA I TEHNOLOŠKIH POSTUPAKA Rad na unapređenju proizvoda. dostavljeni su korisnicima usluga. činjenica je da takvi poslovi obično donose malu zaradu. da se nameštaj u Srbiji. ali je značajna faza s obzirom da nudi najšire i najefikasnije mogućnosti za modifikacije proizvoda. visok nivo profitabilnosti. U uvodnom delu je istaknuto. istraživanja modela za prestruktuiranje i izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju drvnih laminata i nameštaja i smanjenja uticaja tehnologije na zagađenje čovekove okoline. proizvodi na osnovu kopiranja tuđih ideja i stilova. ispitana su u laboratoriji Fakulteta – Zavodu za kontrolu kvaliteta. Saradnja sa participantima je proširena na sprovođenje predloženih poboljšanja. sopstveni proizvodi. Ovo ukazuje na povezanost i uticaj razvoja proizvoda na promene u tehnološkom procesu. bio je usmeren na poboljšanje kvaliteta postojećih proizvoda u pogledu funkcionalnosti. samim tim što su uspela da u oštroj svetskoj konkurenciji dobiju posao. unapređenja postojećih proizvoda. Razvoj novih proizvoda nije lak i uvek sa sobom nosi određeni rizik. tehnologičnosti i eksploatabilnosti. Za izvoz se rade isključivo proizvodi dati i naručeni od strane inostranih kupaca. Izostao je razvoj sopstvenih proizvoda. Očekivani rezultati predviđeni programskim zadatkom razvoja: • unapređenje postojećih proizvoda i tehnoloških postupaka. koji pokazuju pojedina naša preduzeća. prihvaćeni od strane tržišta. Međutim. Osnovni kriterijumi koji su korišćeni pri izboru novih proizvoda su: domaći proizvod. konkurentnost i siguran plasman na svetskom tržištu. i to u dužem vremenskom periodu. zapošljavanje novih radnika. kratak period vraćanja uloženih sredstava. u fabrikama participanata ovog projekta. • razvoj novih proizvoda. 3. definisanja odgovarajućih tehnologija. • definisanje tehnologija za nove proizvode. I pored nesumnjivog uspeha. S obzirom na tradiciju koju imamo u ovoj vrsti proizvodnje i kreativne dizajnere kojima treba dati šansu. koji bi imali nacionalno obeležje i bili prepoznatljivi na tržištu. mogućnost formiranja malih i srednjih preduzeća i čista tehnologija. Izvršena istraživanja sastojala su se iz sledećih celina: istraživanja tržišta prodaje. po pravilu donose i znatno veću dobit. • model za prestruktuiranje i izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju drvnih laminata i nameštaja.DIPLOMSKI RAD mora biti najvažnija faza u realizaciji novog proizvoda. uglavnom. Rezultati ispitivanja sa predlozima za poboljšanje kvaliteta proizvoda. pre svega u EU. Većina proizvoda koji se proizvode u serijama. razvoja novih proizvoda.

treba imati na umu. Ovoj rekonstrukciji prethodila je analiza razvojnih mogućnosti preduzeća. angažovanjem kreativnih stručnjaka u oblasti dizajna. Masovnu proizvodnju nameštaja. angažovanjem ulaganja. Od izuzetne je važnosti da se proizvođači nameštaja u Srbiji prilagode promenama na tržištu nameštaja i da rad na izradi novih proizvoda preraste u stalnu aktivnost preduzeća. Međutim. od ideje do izrade prototipa. Rezultati ovog projekta pokazuju da se u našim uslovima uz relativno mala ulaganja. Posebnu teškoću za proizvođače nameštaja u Srbiji predstavlja to što moraju nove proizvode više da usmeravaju na manje tržišne segmente nego na masovno tržište.DIPLOMSKI RAD postepeno ga osvajati. pod uticajem rasta konkurencije. mogu postići efekti koji znatno nadmašuju uložena sredstva. već i zbog sve veće konkurencije inostranih proizvođača nameštaja na domaćem tržištu. istraživanja pokazuju. Razvoj novih proizvoda u ovom projektu obuhvatio je sve potrebne faze. U savremenim uslovima konkurencije. osnivanje funkcionalnih organizacijskih struktura i mehanizama za upravljanje procesom razvoja novih proizvoda. Ipak. a to znači manju prodaju za svaki pojedini proizvod. 32 . U skladu sa planiranim razvojem proizvoda. da su u proseku kompanije sposobne. da su ključni činioci uspešnog rada na razvoju novog proizvoda. treba prepustiti velikim zemljama poput Kine. skraćenog životnog ciklusa proizvoda i sve veće domaće i strane konkurencije. da jednu od sedam ideja pretvore u uspešan nov proizvod. razvoj novog proizvoda može biti vrlo rizičan. laboratorijskog ispitivanja proizvoda i njegovog uvođenja u proizvodnju. veliki rizik snose preduzeća za proizvodnju nameštaja koja ne razvijaju nove proizvode. definisanje koncepcije razvoja i tehnološki projekat rekonstrukcije. Takva preduzeća će ustanoviti da su njihovi proizvodi žrtve promena potreba i ukusa potrošača. pre svega zbog visokih troškova procesa razvoja. u preduzećima su izvršene rekonstrukcije pojedinih delova tehnoloških procesa i projektovane su nove tehnologije. to je realnost uslovljena povećanjem stvaranja segmentiranih tržišta nameštaja. Ovo je značajno ne samo sa stanovišta povećanja izvoza našeg nameštaja. Istovremeno. Uz ovo. Preduzeće obično mora da kreira mnoštvo ideja za nove proizvode da bi realizovalo nekoliko dobrih.

tehničko–tehnološki i drugi faktori koji deluju na preduzeće stimulišu njegovo kvantitativno i kvalitativno uvećanje (širenje). znači prilagođavati se. Društveni (tržišni). strategijama razvoja. razvojnoj politici. organizovanje. Putem definisanja razvojne politike utvrđuju se principi i stavovi kojih preduzeće treba da se pridržava. Zato. da bi pravilno usmerilo svoje aktivnosti ka ciljevima. RAZVOJNA FUNKCIJA U PREDUZEĆU Proizvodnja i poslovanje preduzeća uopšte se u današnjem svetu sve više oslanja na dostignuća nauke i tehnike odnosno tehnologije. Donete strategije se konkretizuju kroz definisanje određenih programa i planova. odnosno u kom pravcu treba da usmeri svoju poslovnu aktivnost radi postizanja tih ciljeva.DIPLOMSKI RAD 4. Istraživanja razvoja mogu se načelno podeliti na primenjena i fundamentalna. Jedan od osnovnih zadataka poslovanja preduzeća je njegova težnja da obezbedi sopstvenu egzistenciju (opstanak). Njime je neophodno upravljati. koje se dešavaju tokom njegove egzistencije. 4. da iskoristi nove šanse. Planiranje se vrši na osnovu analize prošlosti. 3. Procenom planiranja razvoja preduzeća donose se odluke o: 1. integrisanje i kontrolu raznih procesa koji se odvijaju u preduzeću. Do razvoja preduzeća dolazi usled njegove težnje da se prilagodi promenama u okruženju. Savremeno preduzeće se nalazi u situaciji da mu je praćenje naučnih dostignuća i praćenje konkurencije u tom smislu uslov opstanka. Teorija i praksa menadžmenta. opstati u okruženju koje se stalno menja. ciljevima razvoja. programima i planovima. Istraživanje ima za cilj da analizirajući pojave otkrije činjenice iz kojih proističu određene zakonitosti relevantne za buduće poslovanje. Sam proces razvoja preduzeća se ne odvija spontano kao kod prirodnih sistema. ocene sadašnjosti i predviđanja budućnosti. 2. metodi i tempo ostvarivanja postavljenih ciljeva. izbegne opasnost i obezbedi efikasno poslovanje. Razvoj preduzeća predstavlja skup promena u organizacionoj strukturi i područjima delatnosti. opstanak i napredak preduzeća. preduzeće u težnji da što efikasnije izvršava postojeće i preuzima nove zadatke u procesu društvene reprodukcije raste i razvija se. Donošenjem odluke o ciljevima razvoja određuje se šta i kako najbolje preduzeće treba da radi. 33 . obuhvata: planiranje. odnosno usmeravati ga. kao savremenog oblika upravljanja. Strategijom razvoja se određuju konkretni pravci. Ali.

obezbeđena sredstvima i problemski orijentisana.god. 236 34 .9: Planske odluke u preduzeću15 Razvojnu funkciju možemo uslovno podeliti na pet segmenata istraživanja kada se istražuju svi delovi i faze poslovnog procesa preduzeća. 2000.16 Istraživanje tržišta prodaje za nove proizvode Istraživanje tehnologije uvođenja novog proizvoda Izrada programa razvoja na novim tehničkim rešenjima RAZVOJNA FUNKCIJA Istraživanje i unapređenje organizacije Istraživanje mogućnosti za uvođenje nove tehnike obrade podataka Slika br. Subotica.258 Dr. “Poslovna ekonomija”. Čest je bio slučaj da preduzeće ima i više stotina zaposlenih u tzv. tehnologija. proizvod. Visoka poslovna škola Leskovac. Esad Ahmetagić. Sadržaj rada opredeljuje i njegovu organizaciju. Takvi sektori ili službe razvoja su bili opterećeni tekućim operativama a nisu se bavili osnovnim poslom. 15 16 Dr Mile Bogdanović.DIPLOMSKI RAD CILJEVI POLITIKE STRATEGIJE PROGRAMI I PLANOVI Slika br. Ti segmenti su tržište. str. 2006.god.10: Zadaci razvojne funkcije Razvojna funkcija treba da bude kompetentna. informatika i organizacija. str. “Organizacija preduzeća''. razvojnim sektorima a da nema adekvatnih istraživanja i na njima zasnovanog razvoja. stručna. Poseban problem kod funkcije razvoja je vođstvo i kreativno ispoljavanje rezultata rada.

Zbog postojanja jake povratne sprege. instrumenata. efekata koji se postižu zacrtanim ciljevima i merama. planiranje i ugovaranje investicija. u svakoj fazi poslovanja preduzeće teži da postigne što viši nivo produktivnosti i rentabilnosti i istovremeno obezbedi dalje širenje delatnosti. probni rad analiza stanja i planiranje organizacije. testiranje i apliciranje. angažovanjem nosilaca industrijske politike. 35 . planiranje i kontrola izvođenja investicionih radova. izrada programa. projektovanje mikroorganizac ije EOP-a. S druge strane. kontrola funkcionisanja analiza i planiranje razvoja EOP-a. ocenjivanje proizvoda razvoj tehnologije. 2. projektovanje mikroorganizacije. politika razvoja proizvoda. ciljeva koji su određeni tom politikom. oblikovanje proizvoda.DIPLOMSKI RAD FUNKCIJA RAZVOJA Razvoj proizvoda Razvoj tehnologije i investicija Razvoj organizacije Razvoj informatike istraživanje tržišta i plasmana proizvoda. projektovanje makroorganizacije. 3. Jer. Industrijska razvojna politika preduzeća PEGAZ sastoji se iz : 1. izbor adekvatne strategije i politike razvoja direktno se odražava na organizacionu strukturu preduzeća. može se konstatovati da odabrana strategija i politika razvoja mora biti sinhronizovana sa promenama u organizacionoj strukturi preduzeća.11: Tipska šema funkcionalno organizovane razvojne funkcije u preduzeću Za neprekidnu egzistenciju (postojanje) i uspešan rad preduzeća neophodno je da ono definiše pravilnu strategiju i politiku svog razvoja. nosioca koji kreiraju industrijsku politiku i nosioca koji treba da sprovedu odgovarajuće mere u realizaciji ciljeva i 4. obrada podataka Slika br. koji treba da posluže za realizaciju ciljeva.

god. “Poslovna ekonomija”. • razvojne perspektive tržišta. Stoga se postavlja pitanje. Visoka poslovna škola Leskovac. 2006. • razvijenost ekonomskih odnosa sa inostranstvom. • minimiziranje troškova poslovanja. • jačanje pozicije na tržištu. koji su to ciljevi razvoja preduzeća? Kako ciljevi predstavljaju stanja ili situacije u koje preuduzeće želi da dođe.1. kako je već naglašeno. tako i iz okruženja. moguće je faktore posmatrati i prema tome da li podstiču razvoj ili na njega deluju otežavajuće.261 36 . • postojanje ili nepostojanje reputacije proizvoda i imidža preduzeća i sl. str. može se reći da su ciljevi razvoja sadržani u težnji preduzeća da obezbedi takvu veličinu. CILJEVI I FAKTORI RAZVOJA PREDUZEĆA Prioritetna težnja svakog preduzeća u poslovanju. već postoji veći broj (spektar) ovih ciljeva. 2006. • komunikacije. • dovoljna ili nedovoljna stručnost službi i radnika. Međutim. • razvoj ili nepostojanje sopstvenog istraživanja. str. Zato se ne može govoriti o jednom jedinstvenom cilju razvoja preduzeća.god. kako iz potencijala samog preduzeća. a opstanak u okruženju koje se stalno menja vezan je za razvoj. • razvijenost privrednog sistema. Podsticaji ili ograničenja za razvoj preduzeća mogu poticati. Kao eksterni podsticajni ili ograničavajući faktori mogu se navesti: • stimulativne ili destimulativne mere društvene zajednice. 17 18 Dr Mile Bogdanović. • ambicije ili neambicioznost organa upravljanja. Visoka poslovna škola Leskovac.259 Dr Mile Bogdanović. “Poslovna ekonomija”. U tom smislu ovi ciljevi mogu biti:17 • otklanjanje uskih grla u proizvodnji. je obezbeđenje njegovog opstanka. Pored navedenih podela. • instrumenti ekonomske politike i sl. razvoj nije cilj sam po sebi već način na koji preduzeće u određenim uslovima privređivanja nastoji da proširi i stabilizuje izvore ostvarivanja svojih prihoda i dobiti. organizacionu strukturu i sistem veza sa okruženjem koji će mu omogućiti da efikasnije koristi sredstva i da efikasnije ostvaruje svoju društvenu ulogu. U faktore razvoja ubrajaju se:18 • postojanje materijalnih resursa. U podsticajne ili ograničavajuće faktore koji deluju u samom preduzeću mogu se svrstati: • raspoloživa ili nedovoljna finansijska sredstva. • dostignuti razvoj nauke i tehnike.DIPLOMSKI RAD 4.

padove i revitalizaciju. preduzeće se osposobljava da u svakom stadijumu svoje egzistencije ostvaruje optimalne rezultate.DIPLOMSKI RAD • raspoloživost eksternih izvora finansiranja. turizma i sl. Efikasnost zahteva da se izabrani program delatnosti ostvaruje uz što manje angažovanje i trošenje faktora procesa proizvodnje. 4. • razvijenost saobraćaja. Zavisno od faktora okruženja i sposobnosti organa upravljanja da manevrišu internim mogućnostima.blog. B) Promene u strukturi delatnosti 19 http://megatrender. To je prva kritična tačka u razvoju preduzeća.rs/blog/megatrender/megatrender-2/2007/09/07/poslovanje-preduzeca-u-savremenim-uslovima 37 . • period otežane ekonomske situacije jer preduzeće ne može da modernizuje svoje poslovanje. Zato se smatra da razvoj ne ide uzlaznom i ravnom linijom. a možda i poslednja faza razvoja. jer uprkos normalnoj proizvodnji pada efikasnost preduzeća u odnosu na rast društvene efikasnosti u toj vrsti proizvodnje. • normalna proizvodnja u kojoj preduzeće realizuje svoje ekonomske mogućnosti i ostvaruje visok dohodak • normalna proizvodnja sa stagnacijom efikasnosti. Od preduzeća se zahteva da u podjednakoj meri uvažava kriterijume efikasnosti i efektivnosti. trgovine.2. FAZE U RAZVOJU PREDUZEĆA Putem procesa razvoja. Ukupna pozicija preduzeća je određena nivoom efikasnosti i efektivnosti. Ovo je druga kritična. nego beleži uspone. stagnaciju. Sa aspekta razvoja preduzeća značajno je da organi upravljanja izvrše realnu procenu dejstva eksternih faktora (podsticajnih i ograničavajućih) i internih mogućnosti preduzeća. Efektivnosti u smislu da u svakom stadijumu svog poslovanja se bavi delatnošću kojom u najvećoj meri doprinosi ostvarivanju razvoja. Faze preduzeća možemo identifikovati sa stanovišta19: A) Kretanja proizvodne efikasnosti Moguće je identifikovati faze: • osvajanje procesa proizvodnje u kojoj preduzeće još ne postiže punu efikasnost koja omogućava tehnološko-ekonomski nivo i moguć položaj na tržištu. menja se pozicija preduzeća. • peta kritična faza u kojoj se preduzeće nalazi toliko ispod prosečne efikasnosti da posluje gubitkom.

Nastajanje mega organizacije – preduzeće toliko širi svoju delatnost i internacionalizuje je tako da poprima karakter multinacionalnog ili transnacionalnog preduzeća.DIPLOMSKI RAD • • • osnivanje – start sa jednim proizvodom i neformalnom organizacionom strukturom. uvodi se multidiviziona organizaciona forma zbog širine delatnosti i teškoće u koordinaciji pojedinih funkcija. Problem upravljanja se naravno komplikuje. Organizaciona struktura je nepovoljno formalizovana. rast proizvodnje i prodaje proizvoda sa afirmacijom ključnih funkcija. 38 . za predlaganje adekvatnih strategija daljeg poslovanja. pa se izlaz traži u daljoj decentralizaciji. C) Variranje strategijskih inputa i razvoj organizacione strukture Inicijalan razvoj . Smisao je i u tome da se preduzeće blagovremeno pripremi da što bezbolnije pređe iz jedne faze u drugu. vrši inovaciju tj. Centralizovan sistem upravljanja. proširenje proizvodnog programa na bazi koncentrične diversifikacije i drugačijeg organizacionog struktuiranja funkcija. - - - Prepoznavanje problema i anticipiranje stadijuma u životnom veku preduzeća je korisno za korektno dijagnosticiranje stanja. Izgrađuje se formalizovana organizaciona struktura sa centralizovanim upravljanjem. Razvoj putem diversifikacije i drugačijeg organizacionog struktuiranja preduzeća.uključuje osvajanje proizvodnje i resursa. Birokratizovan razvoj – razvoj i učvršćivanje preduzeća u postojeću delatnost.

Ove promene mogu da budu minorne ili značajne. ali uvek postoji promena sa kojom menadžeri moraju da se suoče. implementacija i evaluacija su isto toliko značajne. Drugi razlog što je strateški menadžment važan jeste činjenica da se organizacije svih vrsta ii veličina stalno suočavaju sa promenljivim situacijama. na kraju.2. str. Proces strategijskog menadžmenta se može opisati kao tok istraživanja. Drugim rečima. 2005. važan je jer se primenjuje u mnogim odlukama koje donose menadžeri. 5. Tu počinje strateški menadžment. 20 Stephen P. izgleda da organizacije koje primenjuju strateški menadžment imaju viši nivo rezultata poslovanja. DEFINISANJE STRATEŠKOG MENADŽMENTA Efektivni menadžeri širom sveta priznaju ulogu koju strateški menadžment ima u postignutim rezultatima njihove organizacije.DIPLOMSKI RAD 5. ZNAČAJ STRATEŠKOG MENADŽMENTA 5. Zbog toga je strateški menadžment vrlo značajan.1. Mary Coulter. god. PROCES STRATEŠKOG MENADŽMENTA Proces strateškog menadžmenta jeste šestostepeni proces koji obuhvata strateško planiranje. ''Menadžment''. Strateški menadžment. Čak i najbolje strategije mogu da budu neuspešne ako ih menadžment ne implementira ili ne evaluira na pravilan način. Data status. Proces strategijskog menadžmenta u osnovi uključuje tri ključna.180 39 . Robbins.20 To je važan zadatak menadžera i on obuhvata sve osnovne funkcije menadžmenta. Studije o faktorima koji doprinose poslovnom učinku organizacije pokazale su pozitivan odnos između strateškog planiranja i poslovnih rezultata. strategijskog razmišljanja i kreiranja rešenja za ponašanje preduzeća kao i sankcionisanje relevantnih odluka. Beograd. implementaciju i evaluiranje rezultata. Mada prva četiri stepena opisuju planiranje koje treba da se izvrši. uključujuči i obezbeđivanje uslova za njihovu harmoničnu i pravovremenu implementaciju. Strateški menadžment je onaj skup menadžerskih odluka i akcija koji određuje dugoročan poslovni učinak.

4. opis i ocenu strategijskih opcija kao i izbor strategije preduzeća i poslovnih jedinica. 6. Identifikovanje i ocena strategijskih opcija (alternativa) i izbor strategije. 2. Analiza i predviđanje posrednog (opšteg) i neposrednog (ciljnog) okruženja. Strategijski izbor . predah ili pak na redukciju. čine postupci.uključuje identifikovanje.obuhvata analizu i predviđanja opšteg i konkurentskog okruženja preduzeća “Pegaz” d. Analiza i projekcija razvoja internih mogućnosti (profila) preduzeća. ciljeva i strategije organizacije Svakoj organizaciji potrebna je misija – cilj poslovanja. Identifikovanje kritičnih faktora poslovnog uspeha. 5.o. 3. Definisanje vizije i misije preduzeća. Strategijska implementacija . Iz tih razloga važno je da menadžeri identifikuju aktuelne strategije organizacije. kao i definisanje misije i glavnih ciljeva kompanije. Misija odgovara na pitanje: Koji je razlog poslovanja organizacije? Definisanje misije organizacije primorava menadžere da pažljivo identifikuju asortiman proizvoda ili vrste usluga. Ističe se da su tri centralna pitanja: Strategijska analiza .o. Implementacija strategije. 7. analizu resursnih mogućnosti korporacije kao i očekivanja i snagu glavnih stakeholdera. PRVI KORAK: Identifikovanje misije. načini ostvarivanja utvrđene koncepcije i sa njom usaglašene proizvodne orijentacije.DIPLOMSKI RAD međusobno povezana. 8.. Ciljevi kompanije pružaju merljive rezultate učinka koje službenici teže da postignu. Poznavanje aktuelnih ciljeva kompanije daje menadžerima osnovu za procenu da li ovi ciljevi treba da se izmene.odnosi se na stvaranje uslova za prevođenje strategije u akciju. DRUGI KORAK: Eksterna analiza 40 . Strategiju razvoja preduzeća “Pegaz” d. Uz primenu relevantnih koncepata analize vrši se opredeljenje tipa i pravaca ponašanja preduzeća u smislu da li će ići na stabilizaciju. Kontrola i revizija. metodi. Elementi procesa strategijskog menadžmenta su: 1. Definisanje ciljeva. Za menadžere je takođe važno da utvrde aktuelne ciljeve i strategije koje se sada primenjuju.o.o. Iz nje treba da rezultira razumevanje strategijske pozicije preduzeća i šanse i opasnosti. segmenta aktivnosti koji prožimaju celokupan proces usmeravanja i implementacije aktivnosti preduzeća. ekspanziju.

ali ih ne poseduje. Beograd. 182 Stephen P. menadžeri bi trebalo da utvrde i specifične i opšte uslove okruženja da bi sagledali trendove i promene koje se dešavaju. str. nazivaju se snaga. Beograd. god. Data status. Mary Coulter. ''Menadžment''. Eksterna analiza šanse pretnje Identifikacija misije. Data status. Neophodno je ostati na vrhu promena eksternog okruženja kako bi se na vreme kreirale odgovarajuće strategije. pretnje su negativni trendovi. koji bi zakoni mogli da utiču na organizaciju ili kakva je ponuda radne snage na područjima na kojima ona posluje. Šanse su pozitivni trendovi faktora eksternog okruženja. god. U analizi eksternog okruženja. 2005.12: Proces strateškog menadžmenta21 TREĆI KORAK: Interna analiza Interna analiza treba da dovede do jasne procene resursa organizacije i sposobnosti za obavljanje raznih funkcionalnih aktivnosti. oni se nazivaju suštinska kompetentnost22 (jezgro kompetentnosti) organizacije. njenih nadležnosti i resursa koji čine njeno konkurentno oružje. Slabosti su aktivnosti koje organizacija ne obavlja dobro ili resursi koji su joj potrebni. ''Menadžment''. Suštinske kompetentnosti su glavne veštine kreiranja dodatne vrednosti jedne organizacije.DIPLOMSKI RAD Menadžeri u svakoj organizaciji treba da vrše eksternu analizu. oni moraju da znaju šta radi konkurencija. Na primer. Mary Coulter. str. 21 22 Stephen P. Ako su neke od ovih organizacionih kompetentnosti ili resursi izuzetni ili jedinstveni. Interna analiza pruža značajne informacije o posebnim resursima i kompetentnosti organizacije. strategije Primena strategije Evaluacija rezultata Interna analiza snage slabosti Slika br. Sve aktivnosti koje organizacija dobro obavlja ili bilo koji jedinstveni izvori koje ona poseduje. Posle analize okruženja. Robbins. 184 41 . potrebno je proceniti šanse koje organizacija može da koristi i pretnje kojima mora da se suprotstavi. Robbins.ciljeva i strategije organizacije SWOT analiza Formulis. 2005.

str. slabosti. šansi i pretnji organizacije. one se moraju primenjivati. sposobnost formiranja i upravljanja efektivnim timovima je važan deo primene strategije. pošto mnoge organizacije koriste timove. bila potrebna da se izvrše? 23 Stephen P. Bez obzira koliko je organizacija efektivno planirala svoju strategiju. Resursi/sposobnost i organizacije Šanse iz okruženja Šanse organizacije Slika br. 185 42 . ako postoje. Takođe. 2005. menadžeri mogu da identifikuju strateška mesta koja bi organizacija mogla da iskoristi.13: Identifikovanje organizacionih šansi23 ČETVRTI KORAK: Formulisanje strategija Čim se završi SWOT analiza. Na osnovu SWOT analize. Strategija je samo onoliko dobra koliko se primenjuje. kao i da koriste mogućnosti okruženja. Robbins. Koliko su strategije bile efektivne? Koja su usklađivanja. Data status. Ovaj stepen je završen kada menadžeri sačine skup strategija koji organizaciji pruža relativnu prednost u odnosu na njene rivale. Beograd. ''Menadžment''. koriguju slabosti organizacije ili se suprotstave pretnjama. PETI KORAK: Implementacija strategija Kada se formulišu strategije. ona ne može da bude uspešna ukoliko strategija nije primenjena na pravi način.DIPLOMSKI RAD Kombinovane eksterne i interne analize nazivaju se SWOT analize. menadžeri treba da sačine i ocene strateške alternative i da selektuju strategije koje se oslanjaju na snagu organizacije. jer je to analiza snaga. Mary Coulter. ŠESTI KORAK: Ocena rezultata Krajnji stepen procesa strateškog menadžmenta je ocena rezultata. god.

3. Korporativni nivo Poslovni nivo Proizvodnja Marketing Finansije Slika br. 2003. god. Nemanja Popović. Živan Živković. Na poslovnom nivou problemi koji se rešavaju su dragačije prirode. a glavni zadatak je ostvarivanje konkurentske prednosti u svim funkcionalnim jedinicama. Ove se prate prednosti i slabosti funkcionalnih jedinica u odnosu na konkurenciju. b) Da li se vrši izmena vrste posla. a sopstvene prednosti se usmeravaju ka višim vrednostima. Dr.DIPLOMSKI RAD 5. str. biznis ili poslovni nivo. 2) alociranje resursa – vrši preraspodelu resursa unutar kompanije. Dr Milan Jelić. funkcionalni nivo.14: Nivoi sprovođenja strategije razvoja preduzeća24 24 Dr.193 R&D Funkcionalni nivo 43 . Na korporativnom nivou ispunjavaju se dve funkcije i to: 1) Definisanje vrste poslova kojim će kompanija da se bavi: a) Da li ostaju u istom poslu. STRATEGIJA RAZVOJA PREDUZEĆA Strategija razvoja se u preduzeću sprovodi na tri nivoa: korporativni nivo. ''Upravljanje istraživanjem i razvojem (R&D Management)''. Bor. Osnovni zadaci na ovom nivou su nadgledanje konkurencije u svim funkcionalnim jedinicama.

Kupovinom druge kompanije trea imati u vidu da nastaju problemi sa njenom integracijom u novoj kompaniji. povećanje svoga učešća na tržištu svojim naporima. A) HORIZONTALNI RAZVOJ Ova strategija podrazumeva sve ono što treba da se radi u okviru istog posla koji se već obavlja. Nedostatak je što ne mogu da se prepliću resursi. Ako se diversifikacija vrši u okviru različitih grana glavna logika ove diversifikacije je finansijska logika. b) vertikalna integracija. c) diversifikacija. Ako se diversifikacija vrši u okviru iste grane u istoj delatnosti mogu bolje da se koriste unutrašnji resursi. Diversifikacija je način da se razgrana posao i izbegnu rizici. 44 . Na funkcionalnom nivou se primenjuju odluke donete na poslovnom nivou. što je karakteristično za proizvode u fazi zrelosti. da preduzeće preuzima poslove klijenata i dobavljača.DIPLOMSKI RAD Menadžeri imaju zadatak. Oni su nezavisni na poslovnom nivou. diversifikacija po nesrodnim delatnostima. Razrada strategije razvoja preduzeća se ostvaruje na poslovnom nivou. B) VERTIKALNA INTEGRACIJA Vertikalna integracija podrazumeva. pa može da se napravi gubitak. C) DIVERZIFIKACIJA Diverzifikacija je ostvarivanje nečeg novog za kompaniju. Smer donošenja odluka je sledeći: I → II → III. Identifikacija konkurenata. ili kupovinom konkurentske kompanije. dotle dok deluju u skladu sa odlukama donetim na korporativnom nivou.ako se preuzimaju poslovi klijenata onda se javlja vertikalna integracija unapred . da primenjuju strategiju definisanu na korporativnom nivuo. Mora da se izbaci nova ideja na tržište kako bi se zadržao rast prodaje. a pre svega inovativni rad i iskustvo u proizvodnji.ako se preuzimaju poslovi dobavljača onda se javlja vertikalna integracija unazad. gde su moguća dva slučaja: . Postoje dve vrste diversifikacije: diversifikacija po srodnosti u okviru iste grane. na bazi tri vrste strategija: a) horizontalni razvoj.

Lider u sferi troškova može da upotrebi tehniku e-poslovanja da bi umanjio troškove na različite načine. (4) logistika prati realno vreme i (5) promenile prirodu brojnih radnih zadataka u celoj organizaciji. metoda i instrumenata za realizaciju misije i ciljeva preduzeća kako bi se kroz adekvatno uspostavljen odnos između okruženja i resursnih mogućnosti preduzeća smanjio ili eliminisao jaz između potencijalnih i sadašnjih performansi u poslovanju preduzeća. ZNAČAJ I ULOGA STRATEGIJE U REALIZACIJI CILJEVA PREDUZEĆA Strategija se odnosi na izbor pravaca. 4. odnos prema okruženju. 2. treba da ponudi proizvode ili usluge koje potrošači doživljavaju i vrednuju kao jedinstvene. metode i brzina realizacije izabranih pravaca delovanja. Strategije primene e-poslovanja. 5. (2) pretvorili klijenta u saradnika koji sarađuje i pomaže da se dizajnira.DIPLOMSKI RAD 5. usluge klijentima i inovacije. Menadžeri mogu da formulišu strategiju korišćenjem tehnike e-poslovanja koja doprinosi razvoju opravdane konkurentne prednosti.5. Osnovna uloga strategije je da uvek pronalazi najbolje načine za ostvarenje misije i ciljeva preduzeća. (3) u određenim segmentima papirologije praktično nema. Strategijom se opredeljuje: 1. struktura poslovnog i portfolio kompetentnosti. NOVI PRAVCI U ORGANIZACIONIM STRATEGIJAMA Izdvajaju se tri važna aspekta i to: tehnika e-poslovanja. na primer. ponašanje prema konkurenciji. testira i lansira novi proizvod.4. poželjni nivo i vrsta fleksibilnosti. 3. iniciranje i realizaciju poslovnih projekata. kompanije su. 5. Strategija je osnova i podsticaj za investicionu aktivnost. bilo gde. Kompanija koja se diferencira svojim proizvodima. Nema sumnje da je Internet tehnologija promenila i da menja način na koji organizacije obavljaju poslovanje. Ona može da koristi sistem podataka sa Interneta da 45 . (1) kreirale baze podataka u koje zaposleni mogu da uđu dodirom na tipku bilo kada. Korišćenjem Interneta.

Neophodno je koristiti poznato istraživačko odeljenje da pronađe način za transfer tehnologije iz svojih sektora da bi se napravili novi proizvodi. Kompanijama kojima je važna usluga koju pružaju klijentima. Na kraju. koji se sve više traži i koji je fanatik u pogledu feedback-a o klijentu koji dobija od kupca u formi izveštaja o kupovini. uslovljeno modelovanjem organizacione strukture ovog osnovnog subjekta tržišne privrede. Ona može da uključuje promenu postojeće tehnologije za neku novu upotrebu. ''Menadžment''. može da obezbedi prostor za četovanje ili vođenje diskusije da se potrošači koji imaju zajednički interes. Kada menadžeri odrede inovacije na koje će da se fokusiraju. Radi se o veoma odgovornom i složenom procesu kome se mora pristupiti sistemski. u velikoj meri. Specijalista za vruće teme je specijalista prodaje na malo. menadžer koji se fokusira. Sistemskim pristupom se postiže skladno povezivanje delova u celinu što vodi ka ravnomernom razvoju.25 U procesu formulisanja razvojne strategije neophodno je voditi računa kako o promenama u tržišnom i ukupnom društvenom okruženju preduzeća.DIPLOMSKI RAD bi skratila vreme odgovora potrošaču. Robbins. str. međusobno povežu. Strategijom privrednog razvoja se u grubim crtama definišu pravci razvoja nacionalne ekonomije. Dobro postavljeni ciljevi će na dugi rok dovesti do 25 Stephen P. Neke organizacije žele da budu prve u inovacijama. i omogućavanje obuke zaposlenih o pružanju usluga. Strategija usluga klijentima. 46 . potrebna je strategija koja obrađuje taj koncept od početka do kraja. dok se druge zadovoljavaju praćenjem ili kopiranjem inovacije. automatizaciju kupovine i sistema plaćanja tako da potrošač ima detaljan izveštaj o stanju i evidenciji kupovine. Beograd. Data status. kreira specijalizovane web sajtove koji imaju specifičnu ciljnu grupu sa posebnim interesovanjima. nove proizvode. 2005. Zato je strateško opredeljenje menadžmenta u procesu rasta i razvoja preduzeća. To podrazumeva davanje klijentu ono što želi. Strategija inovacija. god. Organizacija koja prva izbaci novi proizvod na tržište. Stručnost organizacije je osnovni istraživački ključ za razumnu konkurentnu prednost. 199. ili koristi novi proces za uvođenje inovacije. Jedna druga važna strategija pružanja usluga klijentu. Strategija inovacije ne mora uvek da se fokusira samo na radikalne. tako i njegovom unutrašnjem organizacionom struktuiranju. cilja na uski segment tržišta sa proizvodima napravljenim po meri. Današnje okruženje preko Interneta pruža menadžerima mnoge mogućnosti da kreiraju strategije koje mogu pomoći njihovim organizacijama da steknu opravdane konkurentne prednosti. ili koristi web sajtove za obavljanje standardnih kancelarijskih dužnosti kao što su platni spiskovi ili pravljenje predloga budžeta. naziva se prvi pokretač. Mary Coulter. uključuje komunikaciju. nudi brze on-line odgovore na zahteve u vezi sa uslugom. onda moraju da odluče o vremenu kada će da uvedu inovaciju. efektivnu komunikaciju sa njim.

DIPLOMSKI RAD društvenog blagostanja. 47 . Prilikom definisanja ciljeva biraju se prioriteti budući da su resursi kojima se raspolaže ograničeni.

principi i kriterijumi koji obezbeđuju pouzdanu osnovu za konzistentno odlučivanje i usmeravanje razvojnih akcija preduzeća. .odrazi svoj stav prema promenama u okruženju. stil upravljanja. . DEFINISANJE I ZNAČAJ RAZVOJNE POLITIKE Preduzeće se stalno nalazi pred problemom kako da kombinujući širinom. U nastojanju da uskladi svoju veličinu. strukturu delatnosti. tehnoloških i društvenih trendova. • pripaja se. . Ona uvažava dugoročne ciljeve i služi kao realna pretpostavka za izbor strategijskog rasta preduzeća. Razvojna politika sadrži neka od klučnih opredeljenja u preduzeću: . 48 . Razvojna politika treba da: . PRIMENA RAZVOJNE POLITIKE U PREDUZEĆU PEGAZ 6. To je dugoročna politika koja treba da obuhvati dovoljno dug period da se promene svi faktori i predmet poslovanja preduzeća. profitabilnosti. iskoristilo šanse i izbeglo pretnje iz okruženja. dubinom i stepenom integrisanosti svoga biznisa udovolji zahtevima: likvidnosti. udružuje.elemente na kojima će graditi konkurentsku poziciju. Sadržinu razvojne politike čine načela.DIPLOMSKI RAD 6. kupuje ili pruzima nova preduzeća.tehnologiju na kojoj će bazirati proizvodnju. • stupa u strategijske poslovne alijanse. Kao takva. stabilnosti poslovanja.da se bazira na dovoljno dugom vremenskom i širokom prostornom horizontu. Razvojna politika treba da se bazira na što dužem vremenskom i što širem poslovnom horizontu. razvojna politika je osnova za realizaciju investicione politike.1. zarade. Sve to preduzeće radi da bi efektivnije ostvarilo svoju misiju. .sirovine za proizvodnju budućih proizvoda. • samostalno inicira i realizuje nove razvojne projekte. • preuređuje makro-organizacionu strukturu i stil upravljanja. ono mora da: • diversificira svoju delatnost.tržište na koje će se orijentisati. Za utvrđivanje i realizaciju razvojne politike je nužno dugoročno predviđanje tržišnih.

26 To je proces koji se ne može zaustaviti. 2. metod i tempo rasta preduzeća. KARAKTERISTIKE I SISTEMATIZACIJA RAZVOJNE POLITIKE Razvoj preduzeća podrazumeva promenu položaja sistema (preduzeća) u prostoru i vremenu tako da ga promena dovodi u kvalitetno novo. bolje stanje. Procesom razvoja. u buduće još bolje funkcionisanje. Živan Živković. ili neobezbeđenje uslova za njegov neprekidan tok. odmerava se pravac. 6. Faze u formulisanju razvojne politike: 1. da bude data u formi razumljivoj za sve organe i pojedince koji je sprovode. može imati presudan uticaj na sadašnju i buduću egzistenciju preduzeća. uslov dalje egzistencije svih pojedinih sistema u njoj. koji teče pod dejstvom mnogobrojnih faktora. str. PODELA. razmatranje razvojnih opcija – kako stići tamo. razmatranje razvojnih ciljeva – kako bi preduzeće trebalo da se razvija na osnovu svojih internih i eksternih mogućnosti. instrumente i mogućnosti preduzeća. Dr Milan Jelić. Bor. stagnaciji ili padu.2. globalno testiranje – proverava se usaglašenost i trajnost pojedinih načela i kriterijuma razvojne politike. preduzeće obezbeđuje sebi takvo novo stanje sutra. koji predstavlja uslov daljeg opstanka celokupne civilizacije. je permanentan zadatak i težnja svakog poslovnog i organizacionog sistema. Ovde je nužan i vremenski i prostorni aspekt analize pozicije preduzeća. 71 49 . 2003. analiza potencijala – gde bi preduzeće moglo da bude. Šta će se dogoditi u budućnosti i kako se pripremiti za buduće događaje. Vremenski aspekt treba da odgovori da li se preduzeće nalazi u usponu. koji je neminovan na svim nivoima i oblicima organizovanja čovečanstva. i tako neprekidno. Nemanja Popović. kulminaciji. god.DIPLOMSKI RAD uskladi ciljeve. kako ostvariti povoljan prelazak iz sadašnjeg pozitivnog funkcionisanja. ''Upravljanje istraživanjem i razvojem (R&D Management)''. 4. 3. Time se razvoj pretvara u neprekidan i kontinualan proces. koje će omogućiti egzistenciju u tim novim uslovima i dati bazu za dalji razvoj. Prostorni aspekt konstatuje zašto je preduzeće u svom razvoju tu. 5. analiza situacije – gde je preduzeće sada i zašto je tu. 26 Dr. Svaki prekid ovog procesa. detaljno se istražuju podsticajni i ograničavajući faktori (interni i eksterni). Dr. Razvoj je kontinualan i integralan proces. što predstavlja jedan od osnovnih ekonomskih ciljeva svakog preduzeća u tržišnoj privredi.

promene koje obezbeđuju kontinuitet sadašnjeg i budućeg funkcionisanja uz neophodno povećanje efikasnosti. Kvalitativne promene i inovacije u poslovanju preduzeća koje zahteva razvoj. da se izvrši ulaganje određenih finansijskih sredstava i da se na taj način realizuju planirane razvojne akcije. konačnog odlučivanja o realizaciji određenog investicionog projekta. Proces realizacije razvoja preduzeća zahteva da se nakon strategije i planova razvoja. Naročito je važno da se obezbedi raspoloženje kod svih ljudi za stalno uvođenje promena. koje razojem nastoji osigurati realizaciju svojih budućih ciljeva. Bor. str. razvoj se definiše kao proces prelaska iz postojećeg u novo. 2003. definisanja i usvajanja dugoročnog i srednjoročnog plana razvoja preduzeća. Investicije predstavljaju način realizacije ravoja. selekcije i izbora razvojnih projekata. koje se manifestuje kroz mnogobrojne promene koje se vrše na području proizvoda i proizvodnog programa. definisanja i usvajanja pojedinačnih planova razvoja preduzeća. Na taj način poslovni sistemi nastoje. Definisan kao proces aktivnog prilagođavanja promenljivoj okolini. god. izrade i usvajanja investiciono-tehničke dokumentacije. tehnike i tehnologije. efikasnije stanje. svoju buduću egzistenciju. definisanja i izbora razvojne politike preduzeća. itd. jedino je moguće obezbediti stalnim praćenjem razvoja nauke i tehnologije i primenom najnovijih naučnih dostignuća. izrade i ocene investicionih programa. da održe kontinuitet svoga funkcionisanja u vremenu. razvoj obezbeđuje adaptivnost preduzeća. Suština razvoja preduzeća je u obezbeđenju adaptivnosti u neprekidnom toku njegovog funkcionisanja i neprekidnim promenama okoline sa kojom se nalazi u tesnoj mađuzavisnosti. i uglavnom uspevaju. Menadžer treba da obezbedi sve potrebne uslove za uvođenje promena u preduzeću. Dr Milan Jelić. 27 Dr.DIPLOMSKI RAD Uopšte gledano. On treba da stvori takvu klimu u preduzeću koja će omogućiti da se prihvataju i permaentno uvode potrebne promene. Dr. razvoj se definiše kao integralan i kontinualan proces. izrade i ocene predinvesticionih studija. kroz neprekidno prilagođavanje u promenljivoj okolini. što i označava njihov razvoj. a proces investiranja predstavlja završni deo procesa razvoja koji vodi u neposrednu realizaciju. Ukoliko kao objekat istraživanja uzmemo preduzeće. Može se konstatovati da u procesu upravljanja razvojem preduzeća menadžeri donose odluke kod27: definisanja i izbora strategije razvoja preduzeća. ''Upravljanje istraživanjem i razvojem (R&D Management)''. krene u investicije. Nemanja Popović. Menadžeri su nosioci promena u preduzeću i time zaduženi za stvaranje mogućnosti za brži ekonomski razvoj. i to sa rastućim trendom kvaliteta i efikasnosti. 83 50 . organizacije i kadrova. Živan Živković. koji je svojstven svim sistemima koji poseduju sposobnost da prelaze u više nivoe organizovanosti i efikasnija stanja.

koji bi trebalo da realizuju industrijsku proizvodnju nagrađenih projekata. trgovine. Taj rok treba uvesti i za ostale učesnike u privredi. Dok konkurs traje. lokalnih samouprava i javnih preduzeća da obaveze prema privredi izmiruju u roku koji nije duži od 60 dana. dok je uvoz je smanjen za 7. šumarstva i vodoprivrede Srbije i “Niš art fondacija” potpisali su Memorandum o saradnji koji bi trebalo da pomogne revitalizaciju i razvoj domaće drvne industrije i industrije nameštaja. šumarstva i vodoprivrede i “Niš art fondacije”.29 Konkurs se raspisuje za originalni dizajn nameštaja koji se može izraditi od drvene građe poreklom iz Srbije. Kupovaće se jeftiniji nameštaj slabijeg kvaliteta. ali ima i dobre dizajnere. jer su sada i u Srbiji otvoreni pogoni za njihovu preradu. Ako nastavi da pada kupovna moć stanovništva i industrija nameštaja može opet da očekuje pad proizvodnje i prometa. međutim. 28 29 http://www. dodaje Burda. hitno propisati obavezu za sve korisnike budžetskih sredstava. prerađivačima drveta. u odnosu na prošlu godinu. ali bude i konkurentan za izvoz.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/894162/Podsticaj+za+industriju+name%C5%A1taja. posebno zbog nedostatka obrtnih i investicionih sredstava. čiji nagradni fond obezbeđuje fondacija. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede i trgovine pokrovitelj prvog nagradnog konkursa za najbolji dizajn nameštaja. Pobednici konkursa. pre svega ploča i iverica.28 Proizvođači nameštaja su i dalje u velikim problemima. posebno onaj iz uvoza koji na naše tržište sada stiže iz Kine. sada je na približnom nivou kao 2009. imaće kontakt sa industrijom. tako što će se pretočiti u vredne proizvode. trgovine. 6%. Smanjuje se uvoz repromaterijala. Ministarstvo poljoprivrede. izvoz je porastao za 16. Obnova i razvoj domaće drvne industrije i industrije nameštaja biće podstaknuti saradnjom Ministarstva poljoprivrede.6%. Srbija ima potencijal u drvnoj građi. što bi moglo da doprinese da nameštaj izrađen od domaćih sirovina postane dostupan svim građanima.html 51 . U jednom periodu proizvodnja je bila smanjena za trećinu zbog ekonomske krize. koji organizuje “Niš art fondacija”. a dobijaće i procenat od prodatih komada nameštaja. Saradnja ministarstva i fondacije trebaju dati novi podsticaj proizvodnji nameštaja u Srbiji. jer je to način da se iskoristi kvalitetno drvo koje Srbija ima. Ministarstvo poljoprivrede i trgovine razgovaraće sa domaćim proizvođačima nameštaja.rts.poslovneidejemagazin. Poljske… Neophodno je.com/oporavlja-se-industrija-namestaja/ http://www. a domaći proizvođači trebalo bi da nagrađene projekte sprovedu u delo.DIPLOMSKI RAD OPORAVAK I PODSTICAJ RAZVOJA INDUSTRIJE NAMEŠTAJA Industrija nameštaja u Srbiji je konačno počela da se oporavlja. Ministarstvo je pokrovitelj prvog nagradnog konkursa za najbolji dizajn nameštaja.

marketing ambalaže ili marketing i upravljanje uslugama. 86 52 . Franšizing aranžman se najčešće odnosi na područje distribucije proizvoda ili usluga na bazi tzv. Subotica. preduzeće ''Pegaz'' uvodi u svoj način poslovanja i postupak franšizinga. Od franšizata se očekuje da obezbedi udeo u kapitalu. 2002. Franšizing paketa koji omogućuje franšizatu korišćenje franšizerove poslovne koncepcije i marke proizvoda. - Franšizing aranžman je u stvari ugovor o franšizingu dveju zainteresovanih strana čiji je zajednički interes ostvarivanje poslova koji donose dobit. Kako bi se prilagodilo novim tržišnim uslovima. Neophodni uslovi za zaključivanje franšizing aranžmana a koje preduzeće ''Pegaz'' ispunjava su30: postojanje vlasništva u posedu franšizera nad određenim imenom. ''Menadžment u međunarodnoj trgovini''. Zbog toga ugovor o 30 Dr. PRIMENA FRANŠIZINGA U POSLOVANJU PREDUZEĆA PEGAZ Franšizing predstavlja specifičan sistem poslovnog aranžmana u kojem franšizer (davalac sistema) ustupa franšizatu (korisniku franšizinga) svoja stečena prava (zaštićena ili nezaštićena) pod tačno određenim uslovima. Suština franšizinga se ispoljava prvenstveno u osiguranju plasmana robe i usluga na što širem tržištu i stvaranju profita na nečem što je u svetu već dobro poznato. Stanislava Acin Sigulinski. Franšizer obezbeđuje brojne sastojke koji su bitni za izvršavanje sporazuma. ili specijalnim delom opreme koju prate odgovarajuće performanse koje potiču od dobrog glasa krugu kupaca jednog preduzeća. finansijske i druge izvore obuhvaćene u sporazumu o realizaciji franšize. jer im pružaju korišćenje franšizerove poslovne koncepcije i marke proizvoda u početnim fazama njihovog razvoja. izražena volja franšizera da svoja stečena prava da na korišćenje drugom licu u skladu sa franšizing aranžmanom. Od franšizata se očekuje da se prilagodi sporazumu o franšizingu u smislu imidža. Sastojci mogu biti sastavni delovi proizvoda. Franšizing poslovi imaju posebno važnu ulogu i značaj kod malih i srednjih preduzeća.DIPLOMSKI RAD 8. idejom. str. Davalac franšizinga je poznata firma s poznatom markom ili trgovačkom formulom u vezi sa prodajom određenog proizvoda ili obavljanjem određene usluge. koja preko ovih poslova širi svoj uticaj i pronosi svoje ime na svetskom tržištu. proizvodnim postupkom. uključivanje u ugovor regulative i kontrole preuzetih prava i plaćanje korišćenja datog prava naknade ili različitih vidova nadoknade i tekućeg plaćanja usluga koje franšizer nastavlja da pruža. god. promocije i kvaliteta standarda.

franšizati imaju mogućnost “zamaha bez faze lutanja”. 87 53 . Poslednjih meseci. obrade i proučavanja tržišta. kvalitet proizvoda. jer im je ovim putem na raspolaganju već uhodani marketing. kod postojećih aktivnosti i poslova pruža dodatne mogućnosti za ekspanziju. a pri tom je našim ljudima i nedovoljno poznat. Zasnovan na uzajamnosti ekonomskih interesa. oprobani i utvrđeni knowhow. nadzora i kontrole. Afirmacija franšizing pristupa kao metoda poslovanja pokazala je u praksi niz karakteristika31: za preduzetnički orijentisane firme i menadžere to je pogodno sredstvo prenošenja inovacija u praksu. budu pravične i korektne. saveta. a “franšizing paket” im omogućava pristup identifikacionom imidžu kod potrošača. Ostale usluge imaju svoju cenu bilo po stavkama ili se uključuju u royalty plaćanje kao protivvrednost za doprinos franšizera ukupnom poslovnom rezultatu franšizata. Franšiza ima karakteristike kontinuiranog ili periodičnog i javlja se u svim vidovima franšizing odnosa obično u vidu procenta od ukupnog prometa. uključujući i pravo primaoca franšizinga na prodaju svog posla odnosno na eventualnu naknadu štete trećih lica. itd.. obaveze davaoca franšizinga u vezi pomoći. Subotica. 2002. str.god.DIPLOMSKI RAD franšizingu mora precizno utvrditi ugovorne odredbe iz kojih proizilaze obim i granice prava i obaveza primaoca franšizinga. u oba slučaja omogućava da se razvoj i ekspanzija ostvaruju bržim tempom sa manje kapitala i manje rizika u poređenju sa konvencionalnim metodama razvijanja poslovanja. a posebno posle održanog Prvog sajma franšiza u Beogradu. - Franšizing podrazumeva i odgovarajući iznos naknade (tzv. franšizing u osnovi donosi određene pogodnosti za ove strane: franšizer bez ulaganja sopstvenog kapitala na ovaj način obezbeđuje široko zasnovano prisustvo na tržištu na jedinstvnim principima i pod jednim imenom. ''Menadžment u međunarodnoj trgovini''. franšiza) koja se odnosi na dobijeno pravo i usluge franšizera u tekućem poslovanju. klauzule o trajanju i završetku ugovora o franšizingu. klauzule o arbitraži i sl. kako ovaj model poslovanja nije baš jednostavan. franšizati se u visokom stepenu oslobađaju problema praćenja. lako se može upasti u neku od mnogobrojnih zamki i doživeti poslovni fijasko. 31 Dr. Stanislava Acin Sigulinski. interesovanje za franšizno poslovanje u Srbiji primetno je poraslo. No.

jeste ugovor o franšizi. marketinšku podršku. prikrivanje budućih usluga davaoca (kupovanje robe i usluga od tačno određenih snabdevača koji su u vezi sa davaocem franšize). od finansijske naknade do davanja za pokrivanje troškova obuke zaposlenih. Iz ovih a i brojnih drugih razloga predlaže se zaštita preduzeća vršenjem verifikacije i certifikacije odabranog franšiznog brenda koji se pojavio na tržištu Srbije. i u svakom slučaju nepovoljne klauzule ugovora.com/zamke-fransizinga/ 54 . Ugovor često nije shvaćen dovoljno ozbiljno. „Zamke“ koje vrebaju pri sklapanju franšiznog aranžmana:32 davalac nije stvarni vlasnik prava koja sadrži franšiza. verovatno i najbitnije pri ulasku u franšizni posao. Najzad. događa se da posao koji cveta na nekom tržištu. nesrazmerno veliki troškovi obuke.DIPLOMSKI RAD Prvo što potencijalni kupac franšize treba da uradi jeste da se dobro upozna sa pravilima po kojima funkcioniše franšizno poslovanje i da tek nakon toga odluči da li je franšizing uopšte za njega. prikrivanje informacija značajnih za pokretanje posla. nepotpune. jer. nepružanje usluga (pomoći) od strane davaoca. isuviše velika ovlašćenja davaoca da po svom nahođenju raskine ugovor. prevelika početna ulaganja. nemogućnost obnove ugovora o franšizingu ili prekratak rok na koji se ugovor sklapa. na nekom drugom se uopšte „ne prima“. konsultantsku pomoć i slično. odredbe o cenama… 32 http://www. priručnike. utvrditi da li je ona dovoljna za pokrivanje svih troškova koje podrazumeva ulazak u franšizu. Potom. prodaja bezvredne franšize. pa se sklapaju neprecizne.poslovneidejemagazin. Pre ulaska u franšizu preduzeće mora da dobro istraži tržište. ono što je suštinsko. treba realno sagledati sopstvenu investicionu moć.

Poznavanje konkurencije je od izuzetnog značaja za preduzeća.o. naročito sa pravilnom primenom strategijskog menadžmenta. to nije dovoljno za dalju budućnost preduzeća u turbulentnom okruženju. 55 . Pri tome treba imati u vidu da je ostvarivanje konkurentske prednosti kontinuiran proces koji se permanentno održava i unapređuje pravovremenim inovacijama u svim segmentima poslovanja. na primeru preduzeća Pegaz d. Zadovoljenjem osnovnih ekonomskih principa preduzeće može da ostvari pozitivne poslovne rezultate. Nakon detaljnog opisa industrije nameštaja i načina poslovanja preduzeća “Pegaz“. Na kraju. Međutim. Novi kvalitet proizvoda industrije nameštaja treba da obezbede preduzeću „Pegaz“ razvojnu održivost. pripremiti i doneti odluke i pravovremeno preduzeti akcije uz primenu odgovarajućih instrumenata. Strategijsko upravljanje razvojem industrije dobija sve veći značaj jer se u procesu veoma brzih civilizacijskih promena moraju definisati dugoročni ciljevi razvoja. Preduzeće broj jedan u poslovnom svetu je ono preduzeće koje je na vreme prihvatilo savremene koncepte poslovanja i svoju poslovnu aktivnost prilagodilo trenutnim događanjima u okruženju. Podizanje kvaliteta proizvoda industrije nameštaja u Srbiji ima značajno uporište u raspoloživim prirodnim potencijalima.o može se uvideti pravilan način primene strategije razvoja što je doprinelo plasiranju preduzeća na tržištu. Zato je potrebno pratiti šta rade konkurenti i uvek biti za jedan korak ispred njih. Kompetentnost preduzeća biće zaštitni znak u poslovnom svetu. a delimično i u izgrađenoj materijalnoj osnovi. tržišnu konkurentnost i funkcionalnost u pogledu zadovoljavanja različitih segmenata tražnje. može se zaključiti da se radi o grani industrije koja ima velikog potencijala za razvoj na prostorima naše zemlje a i šire.DIPLOMSKI RAD ZAKLJUČAK U ovom radu posebna pažnja posvećena je ukazivanju na važnije karakteristike industrije nameštaja kao i merama njenog podsticaja na teritoriji Srbije i van nje. Svetska globalizacija i dinamično okruženje navode mnoga preduzeća da moraju da uče kako bi se prilagodila nestabilnom svetskom tržištu. Nekompetentna preduzeća veoma brzo propadaju jer nisu uspela na vreme da izvrše transformaciju i prilagode svoju organizacionu strukturu i strategiju zbivanjima na tržištu.

poslovneidejemagazin.scindeks. 15. Data status. 2006. Subotica. 8. Živorad Gligorijević. http://www. ''Menadžment''. 13.rs www.pdf http://megatrender.portal-srbija.org http://www. god 3. god Dr. god 2.DIPLOMSKI RAD LITERATURA: 1. “Poslovna ekonomija”. 9.rts. Stanislava Acin Sigulinski. 4. Mary Coulter.rs/ http://www. 16. Dr Mile Bogdanović. god 7. 2002.rs/ http://www. ''Industrijski menadžment'' Niš. god 6.com http://www.rs.siepa.rs http://www. Stephen P. Dr Milan Jelić. 10.blog.poslovneidejemagazin. 12.pegazdoo. 2003.com/ http://www. Beograd. 2005. Dr. ''Menadžment u međunarodnoj trgovini''.rs/ www.nb. Subotica. ''Upravljanje istraživanjem i razvojem (R&D Management)''.com 56 . Dr. Bor. 11. ''Projektovanje organizacije: primeri iz prakse i studije slučajeva''.serbianfurniture. Visoka poslovna škola Leskovac. Nemanja Popović. Dr. 2000. 2003. Robbins. 14. Dr. Živan Živković.god 5. Esad Ahmetagić.pks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful