Tuzla, juli 2005.

..................................................... 11 FINANSIJSKE INSTITUCIJE........................................ 3 POSLOVNI PLAN ..................... 4 REGISTRACIJA FIRME ........................................................................................................................................................... 8 IZVORI FINANSIRANJA ........................................ 12 ....................................................................................................SADR@AJ UVOD ..........

za koga.net. ili razvoj ve} postoje}eg. kako obezbjediti potrebna sredstva. kako registrovati poduze}e. kome se obratiti za pomo}. Da bi se stvorile pretpostavke za uspje{an rad novoosnovanog poduze}a.. RDA Razvojna asocijacija Tuzla Va{ Tim CENTRA ZA PODR[KU I PROMOCIJU PODUZETNI[TVA . potrebno je u~initi kvalitetne pripreme. Nadamo se da }e Vam ovaj VODI^ dati odgovore na ve}inu Va{ih pitanja.Uvod Ova bro{ura je namijenjena onima koji `ele osnovati nova ili razviti ve} postoje}a mala i srednja poduze}a. 75000 Tuzla Telefon: 00387 35 245 630 00387 35 245 631 Fax: 00387 35 251 150 e-mail: rda@bih.. ali isto tako sadr`i korisne savjete i informacije za poduzetnike sa vi{e iskustva.BIZPRO RDA Razvojna asocijacija Mihajla i @ivka Crnogor~evi}a 5.rda. koliko.ba www. a u svakom slu~aju mi smo tu da Vam pru`imo sve dodatne informacije i podr{ku.ba 3 . Napisana je jednostavnim rje~nikom koji je razumljiv po~etnicima. Prije svega potrebno je imati jasnu sliku o tome {to `elite raditi.

za koga. Tada uzmite pretpostavke. gdje. kako }ete plasirati proizvode ili pru`ati usluge. pove}ava vjerovatnoæu da }e se obezbijediti sredstva od banaka. kako. Na osnovu njega treba da napravite koncept va{eg poduze}a. Va{a ideja preto~ena u pisanu formu koja u sebi sadr`i sve odgovore na va{e dileme. omogu}ava vam da uo~ite mogu}e probleme tako da ih mo`ete po~eti rje{avati i prije nego se oni pojave. kojim sredstvima. primjetit }ete da vam mnoge informacije i podaci nedostaju. sa`et – poslovni plan ne smije sadr`avati stvari koje nisu neophodne. koliko vam je radnika potrebno i kojih kvalifikacija. koliko }e vas ko{tati proizvodnja ii pru`anje usluga. po kojim cijenama }ete prodavati proizvode ili usluge. 1 ZA[TO JE POSLOVNI PLAN VA@AN? omogu}ava vam da razmotrite sve mogu}nosti i aktivnosti koje trebate poduzeti.Poslovni plan Neke ideje i predstave o tome ~ime se `elite baviti imate. predstavlja poslovni plan. za{to. Ovo uputstvo vam treba pomo}i da provjerite sprovodljivost va{ih ideja. kako }ete nabaviti sredstva koja vam nedostaju. [to se vi{e pozabavite va{im projektom. ona koja }e i vama i drugima omogu}iti da ocijenite kvalitet poslovne ideje. te privu}i investitori. Pitajte prijatelje i stru~njake. bez pravopisnih i gramati~kih gre{aka 3 KVALITETAN POSLOVNI PLAN DAJE VAM ODGOVORE NA SLIJEDE]A PITANJA {ta }ete raditi. omogu}ava vam da utvrdite va{e vrijednosti i time osigurate iskori{tenje va{ih kapaciteta u potpunosti. Kada na osnovu ovoga uputstva po~nete da provjeravate va{e namjere. omogu}ava vam da se koncentri{ete na bitna pitanja. kada. precizan – poslovni plan treba izbjegavati pau{alne indikatore. 4 . trebate imati jasnu sliku o tome kako }e izgledati posao. tj. to }ete dobijati ta~nije informacije i brojeve. 2 OSOBINE KVALITETNOG POSLOVNOG PLANA kompletan – nakon {to ga pro~itate. ali jo{ uvijek nemate pregled koji rizici i {anse su za to povezane i na {ta sve treba da obratite pa`nju pri sprovo|enju svoga plana. dobro prezentiran – poslovni plan treba biti pregledan i uredno otkucan na ra~unaru. Prora~une }ete morati vjerovatno ~e{}e mijenjati.

tro{kovi energije.1 Opis projekta Ukratko objasnite va{e ideje i to po slijede}im ta~kama: Namjera poduze}a Pravni oblik U kojoj grani `elite da djelujete? [ta }ete proizvoditi.2 5. na~in distribucije. kakve probleme o~ekujete i kako }ete ih rije{avati. Savjetodavni razgovori sa organizacijama koje se bave poslovnim savjetovanjem. ili }e to biti udru`ena sredstva? Koliko vlasnika }e biti? Koje su njihove funkcije? Na koji na~in svako od njih u~estvuje i kako su podjeljeni zadaci? Ko je direktor? (Vi{e o oblicima registracije u jednom o narednih poglavlja. koje prednosti }ete imati u odnosu na konkurenciju (tro{kovi.Poslovni plan ko su vam konkurenti. 4 PRIPREMNE RADNJE Da bi ste dobili odgovore na gore navedena pitanja. cijene. carine. kakve rezultate o~ekujete. ali isto tako o zakonskim uslovima (npr. proizvodima konkurencije (npr.). Uspostavljanje kontakata sa dobavlja~ima i kupcima.) 5 KONCEPT PODUZE]A Koncept poduze}a treba da sadr`i slijede}e stavke: 5. koli~ine) i tro{kovima (npr. ili sklapanje predugovora o najmu.) 5 . potrebne dozvole itd. marketing i sl. tr`i{tu prodaje i tr`i{tu nabave. Pregovori sa najmodavcima vezano za iznajmljivanje poslovnog prostora.3 5. koliko }ete proizvoda morati prodati prije nego {to po~nete ostvarivati profit i koliko vremena }e vam trebati. cijene. prodavati ili koje usluge }ete pru`ati? Da li }ete biti jedini vlasnik poduze}a. Pregovarati sa bankama ili drugim finansijskim institucijama kako biste osigurali kompletno finansiranje va{eg projekta. zakonska socijalna davanja. {ta prizvode i kako prodaju svoje proizvode. knjigovodstvo. imid`).4 Opis projekta Analiza tr`i{ta Investicioni i finansijski plan Procjena izvodljivosti 5. potrebno je prikupiti odre|ene informacije i izvr{iti odre|ene pripreme: Sakupljanje informacija o grani.1 5. pla}e). Poha|anje seminara sa ekonomskim temama (Kalkulacija tro{kova. nabavne cijene.

roba.. analize tr`i{ta prodaje Analiza tr`i{ta prodaje treba da vam da podatke o konkurenciji.. u predgra|u velikog grada ili na selu? Kakva je putna infrastruktura. gdje su njihove jake strane i slabosti. Koliko procjenjujete da je njihovo tr`i{no u~e{}e? U dijelu “procjena tra`nje” treba da opi{ete kome su potrebni va{i proizvodi/usluge. {ta i koliko oni nude. ili }ete to iznajmiti? Kolika je mjese~na najamnina/zakupnina? (Prilo`iti kopiju ugovora o zakupu. Poku{ajte saznati da li i koliko konkurenata `eli da u|e u taj posao i da li postoje}a konkurencija `eli da ponudi jo{ ne{to vi{e. sirovine. struja. ako ne. koja treba da se sastoji od: analize tr`i{ta nabave Treba da predstavite u kolikoj mjeri su vam dostupni ulazni elementi kao {to su npr. Da li }ete raditi na vlastitom zemlji{tu i zgradi. Procjenite kako }e se odvijati tra`nja za va{im proizvodom/uslugom na tom tr`i{tu. npr. U dijelu “analiza konkurencije” treba da opi{ete koliko konkurenata se nalazi u va{em okru`enju. intenzivne propagande. 6 . [ta se mora sagraditi. voda i sistem odvodnjavanja.Poslovni plan Lokacija U kojem mjestu `elite da osnujete poduze}e? Da li je va{e poduze}e u gradu. kao i i mogu}nostima prodaje (procjena tra`nje) onoga {to nudite.2 Analiza tr`i{ta Sprovedite analizu tr`i{ta.. Koliko potencijalnih kupaca postoji? Kolike su njihove potrebe? Procjenite kolika je ukupna tra`nja za tim proizvodima/uslugama na va{em tr`i{tu prodaje. pomo}u ni`ih cijena. ako ga imate). kori{tenje nepokrivenosti dijela tr`i{ta ili specijalizirane ponude. Opi{ite kako }ete uspjeti da pored postoje}e konkurencije prona|ete va{e mjesto na tr`i{tu. energija ili kvalifikovana radna snaga bez problema i pod povoljnim uslovima. Zemlji{te i zgrade Broj radnika 5. boljeg kvaliteta. dograditi ili renovirati? Koliko otprilike }e trajati radovi? Da li tu postoji prilaz. novine Federacihe BiH 15/98). materijal. Provjerite da li njihova ponuda poti~e iz doma}ih izvora ili iz uvoza. Poka`ite da li ste ve} uspostavili kontakte sa kupcima i da li ve} imate narud`be. Tako|er je va`no da li rezervne dijelove za va{e ma{ine i vozila nabaviti mo`ete bez problema.. da li ih je lako ili te{ko obezbjediti i da li postoji priklju~ak za telefon? Koliko radnika namjeravate zaposliti (puno ili skra}eno radno vrijeme) i koje funkcije }e obavljati? Mora se voditi ra~un a o broju zaposlenih zavisno od djelatnosti kojom }ete se baviti (Uredba o uslovima koje je poduze}e odnosno druga pravna osoba du`na ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti (Sl.

Iz ovih procjena mogu se izvu}i zaklju~ci o dobiti ili gubitku. 5. Zaklju~ak Svi gore navedeni elementi pretvoreni u brojeve su ulazni elementi toka gotovine (cash flowa). da li je to dovoljno da podnesete i ka{njenja ili odgodu naplate va{ih kupaca i da u roku ispunite svoje obaveze prema drugima.4 Ocjena opravdanosti projekta Ocjena opravdanosti projekta mora da dâ odgovore na slijede}a pitanja: sa kojim prometom mo`e da se ra~una koji se tro{kovi pojavljuju da li se ostvaruje dobit i u kojoj visini da li je predvi|eni priliv i odliv nov~anih sredstava visinom i rokom uskla|en. U po~etnoj fazi ona mo`e biti odlu~uju}i pokazatelj da li }e va{a ideja imati uspjeha ili ne. tako da je poduze}e uvijek plate`no sposobno Odgovore na ova pitanja }ete dobiti ako {to realnije prika`ete ukupan prihod i tro{kove. Va{ ukupan prihod je rezultat “koli~ina x cijena” proizvoda ili usluga koje prodate. minus tro{kovi daju dobit ili gubitak. 7 . kao i izraditi pregled likvidnosti. obrtni kapital. Prihod. Kako se mo`e kretati prodaja u prvoj godini? Treba voditi ra~una o sezonskim oscilacijama. U procjeni ukupnog prihoda mora se uzeti u obzir: koliko komada jednog proizvoda ili vrijednosti usluga po va{im realnim procjenama mo`ete prodati u odre|enom vremenskom periodu (mjesec ili godina). Kalkuli{ite koliko proizvoda/usluga kod oprezne procjene mo`ete prvog dana prodati. Treba voditi ra~una da se realno procjene svi tro{kovi koji su povezani sa va{im poslovanjem kako bi odnos prihoda i rashoda dao {to jasniju sliku o va{em poslovanju. Testirajte budu}i rad va{eg poduze}a. Dobit minus porez na dobit predstavlja dobit nakon oporezivanja.Poslovni plan 5. Plan finansiranja Ukupna investicija mora biti pokrivena finansijskim planom. Realna procjena mogu}e prodaje je veoma va`na. koliko u prvoj sedmici.3 Investicioni i finansijski plan Investicioni plan Za osnivanje poduze}a. kao i ostala investiciona ulaganja. ili pro{irenje proizvodnje ve} postoje}eg poduze}a moraju se obezbjediti investiciona sredstva. po kojoj cijeni mislite da te proizvode/usluge mo`ete prodati svojim kupcima. koliko u mjesecu. Oni }e vam omogu}iti da sa~inite sliku o likvidnosti va{eg poslovanja i da ocijenite da li vi i va{a porodica mo`ete da `ivite od neto/~iste dobiti. O izvorima finansiranja bi}e rije~i u jednom od narednih poglavlja.

Registruje se u op}ini. Registruje se na sudu. dorade i uslugama gdje preovla|uje ru~ni rad. samostalna privredna djelatnost. Za svaku vrstu je predvi|ena odre|ena procedura registracije. studentska i sli~no. Prije svega va`no je prepoznati vrstu djelatnosti koja odgovara opisu va{ih poslovnih aktivnosti. Registruje se u op}ini. trgovinske radnje. razne vrste uslu`nih djelatnosti. Registracija se obavlja u op}ini. tokarska.. SAMOSTALNA PRIVREDNA DJELATNOST Podrazumijeva razli~ite vrste poslovanja kao npr. tov junadi. KU]NA RADINOST To su poslovi koji se mogu obavljati u sopstvenoj ku}i ili stanu. razni zanatski radovi. Primjeri ove djelatnosti su vodoinstalater. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST Mo`e se obavljati samostalno ili u okviru zadruge. Za obavljanje ove djelatnosti nije vam potreban poslovni prostor. Primjeri ove djelatnosti su farme. uzgoj pu`eva i sli~no. Radi se o poslovima izrade. Registruje se na sudu. 8 . zanatska. PODUZE]E Postoje razli~ite vrste poduze}a koje se mogu registrovati. Registruje se u op}ini. tradicionalni zanati i sli~no. prevozni~ka djelatnost i sli~no. DOPUNSKA DJELATNOST Mogu je obavljati lica koja se uz redovni radni odnos `ele baviti jo{ nekom djelatnosti. elektri~ar. neke od njih se registruju u op}ini a neke u sudu. Registracija odre|ene djelatnosti u op}ini U op}ini se registruju: ku}na radinost. Zadruge se mogu organizovati za razli~ita podru~ja djelatnosti – poljoprivredna. zanatska djelatnost.Registracija firme Postoje razli~ite vrste privrednih djelatnosti. ZANATSKA DJELATNOST Mo`e se obavljati samostalno ili u okviru zadruge. Naj~e{}e se osniva dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u d. Registruje se u op}ini. njegovanje starih osoba i sli~no. ku}ne dostave. dopunska djelatnost. poljoprivredna djelatnost. ZADRUGA Dobrovoljna organizacija zadrugara u kojoj svaki ~lan sudjeluje neposredno i ravnopravno. vodoinstalaterska.o.o. Podrazumijeva obavljanje neke od zanatskih djelatnosti kao npr. Ova djelatnost podrazumijeva slijede}e poslovne aktivnosti: izrada igra~aka od tekstila.

7. Potrebna dokumentacija je: 1. predajte ga nadle`noj op}inskoj slu`bi. 4. Ako se ipak odlu~ite da to sami obavite. 7. 8.Registracija firme Najprije je potrebno da odete u op}inu i od ovla{tenog slu`benika saznate koja vam je sva dokumentacija potrebna. a potom pribavite sva potrebna uvjerenja i dokumentaciju koja se tra`i za osnivanje. 9. Registracija se obavlja u osnovnom/kantonalnom sudu. 2. 3. 3. Obrazac zahtjeva Ugovor o osnivanju Potvrda o polo enom depozitu Izjava sudu da nemate obaveza prema bankama Poresko uvjerenje Sudska taksa Oglas na sudu Kupuje se u knji`ari i cijena je 6-15 KM Sa~injavate ga vi ili advokat Banka po va{em izboru Pi{ete je vi Izdaje ga nadle`na poreska uprava Pla}a se na sudu i iznosi 405-600 KM 30-500 KM u F BiH (zavisi od veli~ine oglasa). Registrovanje zadruge Za osnivanje zadruge potrebne su minimalno 3 osobe u F BiH i 10 u RS. 6. Potvrda o poslovnoj sposobnosti Potvrda o nepostojanju zabrane za obavljanje djelatnosti Dokaz o stru~noj spremi Ljekarsko uvjerenje Upotrebna dozvola za tehni~ki prijem i sanitarna za kori{tenje poslovnog prostora Dokaz o dr`avljanstvu Op}inska administrativna taksa i naknade Poresko uvjerenje Dokaz o zaposlenju (ukoliko registrirate dodatnu djelatnost) Izdaje je centar za socijalni rad i cijena je u zavisnosti od op}ine do op}ine 5-35 KM Izdaje je nadle`ni sud ili MUP i njena cijena je od 5-20 KM Diploma ili sli~an dokument Izdaje dom zdravlja i cijena mu je 25-100 KM Izdaje je op}inska komisija i cijena je 35-1. 4. Najjednostavnije je da se obratite advokatu ili drugoj stru~noj osobi. Naj~e{}e se radi o slijede}im dokumentima: 1. 5. Potrebno je da prikupite dokumentaciju koja je potrebna za sud i dokumentaciju koja je potrebna za op}inu. 2. prvo obavite razgovor sa slu`benikom u sudu.5 KM za jedan red teksta u RS 9 .500 KM Izdaje nadle`na op}inska slu`ba 5-20 KM Izdaje se u op}ini i iznosi 30-300 KM Izdaje nadle`na poreska uprava i cijena je 5-15 KM Izdaje firma u kojoj ste zaposleni Kada kompletirate zahtjev sa svom potrebnom dokumentacijom. 6. 3. 5.

Registracija firme Registrovanje poduze}a Zbog slo`enosti zakonskih zahtjeva za registriranje na sudu najbolje je da se obratite advokatu. obavje{tenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti. 9. kao naj~e{}i oblik organiziranja privrednog dru{tva. finansijske izvje{taje o poslovanju (ako nije poduze}e u osnivanju). 2. potrebno je popuniti zahtjev u Zavodu. identifikacioni broj od Poreske uprave. 8. 6. licencu za rad ako je za takvu vrstu posla potrebna. Nakon registracije u sudu za sve oblike registracije potrebno je: uraditi pe~at – radi se u pe~atoreznici i cijena mu je od 20-100 KM. potrebna je slijede}a dokumentacija: izvod iz sudskog registra ili rje{enje nadle`nog organa. 10 .000 KM – FBiH i 5. Potrebna je i kopija rje{enja suda {ifra djelatnosti i identifikacioni broj – dobiva se u Zavodu za statistiku (obavje{tenje o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti i uvjerenje o poreskoj registraciji). Ovdje }emo dati obja{njenje za registraciju d. prilo`iti rje{enje suda i platiti taksu (oko 50 KM) otvoriti ra~un u banci – otvarate ga u banci po va{em izboru. Potrebna dokumentacija je: Obrazac zahtjeva Odluka o osnivanju Statut Potvrda o polo`enom depozitu Kopija diplome i li~ne karte direktora Izjava sudu da nemate obaveza prema bankama Poresko uvjerenje Sudska taksa Oglas na sudu Pi{ete je vi Izdaje ga nadle`na poreska uprava Pla}a se na sudu i iznosi 405-600 KM 30-500 KM u FBiH (zavisi od veli~ine oglasa). fotokopije li~ne karte ili paso{a za sva ovla{tena lica navedena na spesimenu potpisa Rje{enje o minimalno tehni~kim uslovima za rad – zahtjev se podnosi nadle`noj op}inskoj slu`bi. 5. potvrdu o upla}enoj taksi. 3.o. ali uz malo truda mo`ete i sami pripremiti svu potrebnu dokumentaciju. 3. kopiju li~ne karte.5 KM za jedan red teksta u RS Kupuje se u knji`ari i cijena je 6-15 KM Sa~injavate ga vi ili advokat Pi{ete ga vi Banka po va{em izboru (2. ugovor ili drugi dokumenat o osnivanju. 7.o. 4.000 KM – RS) 1. Potrebno je prilo`iti uvjerenje o upisu u sudski registar. potvrdu o tehni~kom prijemu prostorija - - Zatim vam slijedi prijavljivanje zaposlenih u penzioni i fond zdravstvene za{tite.

a kamate opadaju. Mogu}i izvori finansiranja. Krediti sa jednakim anuitetima Ova vrsta otplate pogodna je za one djelatnosti koje ostvaruju stalan prihod od po~etka poslovanja. tj. Poduzetnik mora biti veoma oprezan pri odabiru banke i dobro prou~iti sve uslove koje iste nude. prodavati ne{to za ~im postoji veoma velika potra`nja na tr`i{tu. U tom procesu potrebno je obratiti pa`nju na nekoliko najva`nijih termina. oprema. gdje su kamate koje poduzetnik pla}a pri otplati kredita veoma visoke i uglavnom neprihvatljive. tj. nekretnine) Krediti: privatni bankovni mikrokreditne organizacije Naj~e{}e razmatrana mogu}nost je podizanje kredita od banke ili mikrokreditnih organizacija. Naravno.Izvori finansiranja Ve}ina poduzetnika nema dovoljno vlastitih sredstva da zapo~ne samostalnu djelatnost. samo se odnos otplate glavnice i kamate mijenja s vremenom. a sadr`i pripadajuæi iznos kamate. je vrijednost (uglavnom zemlji{te ili ku}a) koje banka uzima kao obezbje|enje otplate kredita. bilo da se radi o zapo~injanju nove djelatnosti ili o pro{irenju postoje}e su: Vlastita sredstva (gotovina. dok }e kamate zavisiti od ukupnog iznosa neotpla}enog duga tj. VRSTE KREDITA PO NA^INU OTPLATE Krediti sa opadaju}im anuitetima Ova vrsta otplate kredita je pogodna za one djelatnosti koje }e ostvarivati velike prihode u samom po~etku djelovanja. dosta toga zavisi o veli~ini i vrsti kredita. Svaka rata otplate je ista. koji odre|uju povoljnost kredita. Uglavnom su to firme koje funkcioniraju u potpunosti i imaju lojalne kupce. @iranti (jemci) Kolateralno osiguranje Glavnica Grejs period Kamata Rok otplate kredita Rata/anuitet su osobe koje zakonski preuzimaju obavezu otplate va{eg kredita ako ga vi ne otplatite sami. je rok na koji se daje kredit. U pravilu se pla}a mjese~no. bi}e sve manja i manja kako se dug bude smanjivao. 11 . kada poduzetnik ve} ima sigurno tr`i{te za svoje proizvode ili usluge. te poduzetnik mora prili~no brzo generisati prihode. ma{ine. pa tako i povoljnost uslova varira od banke do banke. anuiteti rastu. je iznos odobrenog kredita je vrijeme od iskori{tenja kredita do po~etka njegove otplate. Nedostatak je u tome {to su prve rate relativno visoke. U svakoj rati poduzetnik otpla}uje isti iznos glavnice. je iznos koji vra}ate banci. tj. je procenat koji se dodaje na glavnicu.

258-402 Tel/fax 300-300. Tuzla Tr`ni centar Sjenjak bb. 245-782. 258-342. 248-871. Tuzla Banke Naziv ABS BANKA COMMERCBANK DD SARAJEVO . 301-200 Tel/fax 248-870. 252-562 Tel/fax 251-442. 252-560. . Tuzla Kontakt Tel/fax 246-650. 740-084 Muharema Fizovi}a Fiska bb Tr`ni centar Sjenjak bb. 270-283. 266-164. 75000 Tuzla CENTRALA SARAJEVO KREDITNI ODJEL TUZLA Aleja bosanskih vladara Bosne srebrene 1. 249-361. 252-448 Tel/fax 280-684 Tel/fax 245-780. 249-371 Tel/fax 246-231. 249-200 Tel/fax 249-170.FILIJALA TUZLA “MEB” BANKA DD TUZLA “NOVA BANKA” FILIJALA TUZLA “RAIFFEISEN BANK” DD TUZLA “TUZLANSKA BANKA” DD TUZLA “UNION BANKA” TUZLA “UPI BANKA” DD TUZLA “UNICREDIT ZAGREBAÈKA BANKA” DD TUZLA HYPO ALPE-ADRIA-BANK Adresa Stupine B-6 Klosterska 19 D`afer mahala 29 Turalibegova 21 Turalibegova 22 Mar{ala Tita 34 Muhameda Uskufija 6 Turalibegova bb Kontakt Tel/fax 275-488. 275-020 Tel/fax 249-360. 249-370. 251-722 Tel/fax 251-200. 270-619. 250-900 MI-BOSPO MIKRO BOSSEL BOSANSKO SELO PARTNER Bosne Srebrene 127. 275-480 Tel/fax 249-210. Mi{ljenja izra`ena u ovoj publikaciji su mi{ljenja RDA Razvojne asocijacije i kao takva ne mogu se smatrati slu`benim mi{ljenjem Evropske unije. 249-171. 300-460 Tel/fax 276-306 Tel/fax 260-016. 304-630. 245-781. 251-721. 258-401.251-720. 246-232.Finansijske institucije Mikrokreditne organizacije Naziv EKI LOK Adresa Stupine 14. 252-428. 252-561. Tuzla Ovaj projekat je implementiran uz finansijsku podr{ku Evropske unije. 249-211. 246-233 Tel/fax 251-223.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful