issn: 1846-3371

prvi besplatni poslovni ~asopis - slavonija i baranja

broj 28, godina IV, lipanj 2009.

tema broja

Poduzetni~ke potporne institucije
posebni prilozi

Certifikacija Prehrambena industrija Turizam Zdravlje i ljepota
intervju

Danijela Kudoi}

Sadr`aj
13

tema broja: Poduzetni~ke potporne institucije
“Poduzetnicima, a posebno po~etnicima, svaka je pomo} dobrodo{la. Ulaz u svijet poduzetni{tva velika je odluka i samo pokretanje posla te prvi koraci iznimno su te{ki. Bilo poduzetnici po~etnici, bilo ve} iskusni manageri, ve}ini je u odre|enom trenutku potrebna pomo}, savjet ili makar razumijevanje.

31 Certifikacija

53 Turizam

40 Prehrambena industrija

59 Zdravlje i ljepota

5 Uvodnik 6 BIZ vijesti 10 Intervju mjeseca -D anijela Kudoi}, direktorica tvrtke Izvorno.hr 26 Vodi~ za inozemna ulaganja i suradnju
- Republika Irska

44 Informatika
- Internet marketing – rast prihoda uz smanjenje tro{kova

46 Informatika
- Zbogom papirnatim faksevima

48 Multimedija
- Stiže vrijeme superbrzog Interneta

38 Financije
- Banka i osiguranje – saveznici i u krizi?
2 bizdirekt � lipanj 2009.

66 Poslovni kalendar

3

Uvodnik

Štovani,
Opstanak! Posljednjih nekoliko mjeseci ovo je rije~ koja se ve}ini poduzetnika i managera vrti po glavi. Stra{no je graditi posao 10 ili 15 godina i zatim ga samo tako izgubiti, u jednom olujnom naletu. Potrebno je u~initi doista sve kako bi se prebrodilo ova te{ka vremena i do~ekalo novi pozitivni ciklus u, kolikotoliko, jednom komadu. Do sada su tvrtke uglavnom uspjele pre`ivljavati i nekako se sna}i, ve}inom na temelju rezervi iz dosada{njih dobrih godina te dovoljno manevarskog prostora za premo{}ivanje financijskih rupa. Me|utim, ukoliko se ostvare crne prognoze o nadolaze}oj jeseni kada bi zapravo gospodarski uvjeti trebali biti i najte`i, bojim se da }emo svjedo~iti neizbje`nim tu`nim slomovima nekad uspje{nih tvrtaka. Generalno, hrvatska javnost zapravo jo{ nije osjetila pravu, razornu snagu krize koja nas je pogodila i o njoj je najvi{e informirana putem medija. Ve}ina ljudi i dalje radi jednako koliko i prije, uz istu ili neznatno ni`u pla}u, i zapravo slabo na svojoj ko`i osjeti ono {to se doga|a poduzetnicima koji su se s krizom sada ve} sa`ivjeli. Mediji im vi{e uop}e ne trebaju jer sve do`ivljavaju iz „prvog reda sjedala“. No, ukoliko se najcrnje prognoze obistine, mogli bismo do`ivjeti propast velikih i uspje{nih hrvatskih tvrtaka i tada bi i {ira javnost zapravo shvatila u kojim se problemima na{lo na{e dru{tvo. Dobar je primjer za to trenutna agonija tvrtke adriatica.net, koja je jedan od najsvjetlijih primjera brzorastu}ih hrvatskih tvrtaka temeljenih na novim tehnologijama i ambicioznom poslovnom modelu. ^vrsto sam uvjeren da }e se oni ipak izvu}i iz postoje}ih problema te da }e tvrtka opstati, jer se jednostavno radi o predobrom projektu da bi se dopustio raspad. U krajnjem slu~aju, propast tvrtke poput adriatice.net ne bi smjela dopustiti hrvatska dr`ava, kao {to ni brojne druge dr`ave nisu dopustile kolaps nacionalnih perjanica, {to se ponajvi{e vidi po trudu i resursima koje su Njema~ka, Amerika, Francuska te ostali ulo`ili u spa{avanje svoje autoindustrije (dodu{e, ~ak ni silna pomo} nije spasila GM od ste~aja, ali njihovi problemi ionako nisu ni zapo~eli s ovom krizom). Unato~ svemu, jo{ jednom ponavljam, kriza nosi i svoje pozitivne strane! U skladu s pro{lim uvodnikom, u Mirakulu od krize izvla~imo najbolje {to se mo`e, ma koliko to neprirodno i ~udnovato zvu~i. Pobolj{avamo poslovne procese na svim podru~jima poslovanja, efikasniji smo nego ikada, a ovo ljeto planiramo razinu kreativnosti i inovativnosti unutar tvrtke di}i na potpuno novu i puno vi{u razinu. Tako|er, `urimo s pokretanjem ranije planiranih projekata kako bismo osigurali diverzificiranost poslovanja i ve}u otpornost na mogu}e nove udare. Kada pogledam unatrag, siguran sam da bismo bili barem 15-ak posto profitabilniji s ovakvim na~inom rada. @alosno je {to nas je kriza natjerala na to, ali barem smo ne{to i nau~ili, {to }emo svesrdno nastaviti primjenjivati kad ponovno do|u bolja vremena. Radujemo se budu}nosti! Krešimir Šimac

Impressum:
Glavni urednik Kre{imir [imac Izvr{ni urednik Ante Veki} Suradnici Marija Birti}, Marijana Bo{njak, mr.sc. Ivica Crnkovi}, Helena ^arapi}, Gordana ]ori}, Sandra Domini}, Igor Domini}, mr.sc. Sun~ana Dundovi}, Antun Emert, mr.sc. Jasmina Fija~ko @igoli}, Jano{ Giber, Simona Goldstein, Bruno Juri}, Sini{a Ko{uti}, Igor Kova~evi}, Boris Luki}, Danka Marinkovi}, Daniela Mar{alek, Nata{a Nater, Antonio Pejak, Dubravka Pekanov, Damir Podhorski, Ivana Su~i}, Lovorka [imi}-Bo{njak, Vedrana Toma{evi}, Ivan Turk, Mirta Veki}, Sanja Vujnovac, Danijela Zbodulja Kolumnisti prof.dr.sc. Slavica Singer, mr.sc. Sun~ica Oberman Peterka, prof.dr.sc. Mane Medi}, dr.med.spec. Dragan Terzi} Redaktorica-lektorica Aleksandra Zrinu{i} Grafi~ka priprema MIT dizajn studio, @upanijska 25, Osijek, www.mit.hr Grafi~ki urednik Ivan Ba{i} Zamjenica grafi~kog urednika Darija Lalić Fotografkinja Jelena Ra{i} Izdava~ Mirakul d.o.o., Vukovarska 88, Osijek, tel/fax: 031/210-198, www.mirakul.hr Direktorica Bojana Zabrdac Marketing i prodaja Andrej Crn~ec, marketing¥mirakul.hr Distribucija Hrvatska po{ta d.d., Kardinala Alojzija Stepinca 17, Osijek, www.posta.hr Tisak ARCA d.o.o., Alojzija Stepinca 11, Nova Gradiška, www.arca.hr

Naklada 12.000 (6.000 Sredi{nja Hrvatska, 3.000 Primorska Hrvatska, 3.000 Slavonija i Baranja)
4 bizdirekt � lipanj 2009. 5

svibnja. U budu}nosti bi trebala raditi na realizaciji svih svojih mogu}nosti naročito u pogledu inovacija. Realizacija tog plana trebala bi uslijediti u sljede}e tri godine. predsjednik Uprave Plive. Ujedno. kakva je budu}nost te na koji način poboljšati poslovne rezultate. Raspravu o konkurentnosti u vrijeme recesije moderirao je glavni urednik poslovnog tjednika Lider.. Osvajanjem nagra6 bizdirekt � lipanj 2009. Usluge koje Trast nudi obuhva}aju doma}i i me|unarodni transport. te tako unaprijediti dugoročnu suradnju i zadovoljstvo svih koji su uključeni u poslovanje tvrtke. Alesandro Baroncelli s Universita Catollica iz Milana. U devet kategorija najboljima su dodijeljena zlatna. Portanove. U sklopu razvojnih planova značajan cilj je regionalno širenje u susjednim zemljama. pomorskim. po redu. okruglih stolova na temu – kriza kao komunikacijski poticaj – što je bio i moto ovogodišnjeg FESTO-a. de Cropak tvrtka Potomac stekla je pravo izravnog sudjelova-nja na me|unarodnom natječaju za nagradu Worldstar pod okriljem Svjetske organizacije za ambalažu (WPO).Kearneyija. Proglašen je i komunikacijski projekt godine kao najve}a nagrada FESTO-a. u organizaciji Hrvatskog oglasnog zbora održan je od 21. 15. Glavnu PR nagradu odnijela je makedonska agencija Image PR iz Skopja. Vodilja modernog poslovanja je individualni pristup svakom klijentu te osmišljavanje specifičnih poslovnih rješenja u skladu s njihovim potrebama. Polaznicima su predavači dali odgovore na pitanja kako prodavati u današnje vrijeme recesije. igra svuda”. «Iako obiluje prirodnim. osnivač Instituta Prodaje (Sales Institute Croatia) i Prodajne Akademije – Hrvatska. jedini je ponu|ač logističkih usluga stvoren doma}im kapitalom. ambalaža Croata nominirana je za Cropak godine 2009. U konkurenciji za nagrade bilo je ukupno 368 radova. Ukupni pobjednik s najviše bodova festivala je ve} spomenuta zagrebačka agencija Bruketa & Žini}. me|unarodno priznati stručnjak za Internet marketing. Miodrag Šajatovi}. Najboljom je ocijenjena ambalaža za cjelovit Croata asortiman proizvoda . Tomislav Car prikazao je kako se prodaje oglasni prostor na webu.. pa su tako svoja razmišljanja o konkurentosti i strategiji iznijeli Goran Radman iz Nacionalnog vije}a za konkurentnost. zatim skladištenje robe te carinsko posredovanje i ekspresnu dostavu. Branko Žibret iz A. harvardski profesor i otac koncepta nacionalne konkurentnosti gostovao je na Pliva Business Forumu u Zagrebu 15. i to u kategoriji Ambalaža hrvatskog proizvoda/serije. željezničkim. Ova nagrada još jedna je potvrda kvalitete Croata proizvoda i njihove cjelovite prezentacije na tržištu. kao tržišnog lidera u regiji. a u Opatiji je zazvonilo zagrebačkom timu Bruketa&Žini} za kampanju Kraševih Kiki bombona “Bilo kuda. 7 Ambalaža Croata osvojila nagradu CROPAK 09 U sklopu održanog ovogodišnjeg FESTO-a Cropac 2009. Vi{e od 100 svjetskih brandova. predsjednik Uprave T-HT-a te Slobodan Vuči}evi}. Privatnim kupcima namijenjena je serija srebrne ambalaže dok se poslovnim kupcima proizvodi pakiraju u crnu ambalažu. Kontinuiran rast i Zapo~ela izgradnja Shopping centra Portanova u Osijeku U zapadnom dijelu Osijeka. medija. riječnim i zračnim putem. dobavljačima i zaposlenicima. tvrtka osnovana davne 1947. a paralelno }e se potpisati novi i proširiti postoje}i ugovori s vode}im europskim logističarima. cestovnim. glavna urednica magazina Plan B Ana Penovi} te Toni Aniči}.T. do 23.. su svibnja zapo~eli radovi na izgradnji najve}eg shopping centra. Njegovo je predavanje o konkurentskim strategijama za tre}i milenij slušalo više od 1500 predsjednika uprava. Alen Majer. kao najbolja od najboljih. prometnim i ekološkim resursima. predsjednik Uprave Droge Kolinske. Kao predavači tako|er su svoje iskustvo i znanje polaznicima izložili najpoznatiji web i medijski strateg Ivan Brezak Brkan. Trast d. Ivica Mudrini}. istaknuo je Porter na svom predavanju. košulje i modne dodatke. Kako prodavati u recesiji? Kako prodavati u recesiji naziv je specijalizirane konferencije održane u Zagrebu 22. kako bi se optimalizirali troškovi poslovanja. prezentirao je tehnike i alate prodaje koje koriste najuspješniji svjetski prodavači. čini se kako Hrvatska ne može u potpunosti iskoristiti sav svoj potencijal. ambalaža Croata osvojila je nagradu Cropak za najbolju ambalažu. uz ju`nu obilaznicu. Misija Trasta je pružanjem kompletnih logističkih usluga graditi partnerske odnose sa svojim klijentima. 17. profesora i studenata. godine u Splitu. Regionalno širenje Trasta u susjedstvu razvoj poslovanja učvrstio je status tvrtke Trast d. managera.BIZ vijesti BIZ vijesti Michael Porter održao predavanje u Zagrebu Michael Porter. Mreža od 28 ispostava širom Hrvatske te 6 ispostava na graničnim prijelazima dokaz je da je Trast kompletan logističar koji sve usluge nudi na jednom mjestu. rupce. u kojima je Trast ve} i sada prisutan kroz mrežu svojih partnera. Ovaj je poslovni doga|aj okupio niz vrhunskih predavača. svibnja. Održan je cijeli niz predavanja. srebrna i brončana zvona. svibnja.za kravate. Održan 17. U sklopu poslovnog foruma održan je i okrugli stol na temu ‘Poslovna konkurentnost u vrijeme recesije’ na kojem su gostovali Matko Bolanča. FESTO pod motom „Kriza kao komunikacijski poticaj“ Festival tržišnoga komuniciranja FESTO.d.d.. Festo je ove godine okupio skoro tisu}u sudionika iz svijeta tržišnoga komuniciranja iz agencija. . gdje je naprednija od mnogoljudnijih i bogatijih zemalja».

smjestit }e se na oko 40. Početkom 2009.BIZ vijesti me|u njima i onih koji se prvi put pojavljuju u Hrvatskoj. Godine 1996. Kao reporterka i urednica od 1989. hr pod stručnim pokroviteljstvom HR centra. a posjetiteljima }e se nuditi razli~iti trgova~ki.tv. regionalni HR Summit na temu oblikovanja organizacijske kulture i upravljanja promjenama vrste kojoj je cilj postati redovnom arenom razmjene znanja i iskustava s područja upravljanja ljudskim potencijalima. Karijeru unutar EPH nastavlja pokretanjem produkcije TV vijesti. 9 . bila je u timu urednika i novinara koji su na TV Mreži pokrenuli prve neovisne televizijske vijesti u Hrvatskoj. hr-a Silvana Men|uši} novinarka je i urednica s bogatim medijskim iskustvom. udruge djelatnike u ljudskim potencijalima. ~iji je vlasnik i direktor poznati osje~ki poduzetnik @eljko Bilo{. godine radila je na Hrvatskoj televiziji. godine pridružila se medijskoj ku}i Medijska mreža u sklopu koje je kao glavna urednica pokrenula video news agenciju Infopunkt. i 30 svibnja više od 100 predstavnika hrvatskih i inozemnih tvrtaka te donositelja odluka iz privatnog sektora. 2. Riječ je o drugoj po redu konferenciji takve 8 bizdirekt � lipanj 2009. Kao glavna urednica sudjelovala je u pokretanju hrvatskih izdanja magazina za žene Cosmopolitan i Grazia. Tako je ove godine nagradu za najboljeg menadžera godine dobila Andrea Mimica. zabavni. HR menadžerica iz Zagrebačke banke. Posebnost ovogodišnjeg okupljanja HR profesionalaca je izbor najboljeg me|u njima. Investitor projekta novoosnovana je tvrtka Amplituda. Konferenciju je organizirao portal posao. Izvor: http://business. karijeru nastavlja u tiskanim medijima. Silvana Men|uši} nova glavna urednica Business.hr Dvodnevna regionalna konferencija HR stručnjaka u prostoru splitskog hotela Lav Meredien. okupila 29. kulturni i sportski sadr`aji. Nakon televizije.000 m2.

na dobrom smo putu. sigurne za konzumaciju.hr. o~uvati i promovirati. Prisjetite se svojih prvih koraka u poduzetni{tvu. koje se posebno rado sje}aju zaposlenici i koja je danas postala jedna od nerijetko spominjanih anegdota. Tako ima jedna „operativna“. svom doktoru. ve} mo`da nedovoljno prepoznati. velik broj gastronomskih delicija ostaju samo kao bogatsvo i specifikum jednog odre|enog lokaliteta. velik broj gastronomskih delicija ostaju samo kao bogatsvo i specifikum jednog odre|enog lokaliteta. koje mora{ donijeti u kratko vrijeme. No. Kako tome stati na kraj? Potrebno je ulo`iti i vrijeme i sredstva na edukaciju tr`i{ta i potro{a~a koji }e prepoznati vrijednost visokokvalitetne doma}e delikatese. a onda gotove poklon pakete nazad u prizemlje na dostavu. i to ne samo unutar Hrvatske. i to ne samo unutar Hrvatske. Poznato je da Hrvatskom vlada bogatstvo gastronomske razli~itosti. a onaj poduzetni~ki jo{ te`i. Razgovarao: Kre{imir Šimac Danijela Kudoi}. Naime. Na{a sre}a i blagoslov je u o~uvanoj prirodi koja nam omogu}uje uzgoj sirovina po ekolo{kim standardima i koju u tom smjeru trebamo razvijati. posjetitelja kao i medija. ustvari. Brojni su hrvatski autohtoni proizvodi geografski raznoliki. napravila najvi{e u kreiranju i promid`bi istarskih nacionalnih gastronomskih delicija i jela. naj~e{}e se autohtoni proizvod poistovje}uje s „proizvodom sa sela“ i potro{a~i nemaju naviku kupovati takve proizvode u specijaliziranim trgovinama. ve} na tr`nicama. dizajnu i originalnosti pokazuju navike potro{a~a da kupuju na{e proizvode kao reprezentativne za poklon prijatelju ili doma}inu na putu u inozemstvo. O po~etcima poslovanja. Hrvatska je predivna zemlja u svojoj raznolikosti i bogatstvu gastronomske ba{tine. ugodno smo i opu{teno porazgovarali s Danijelom.Intervju mjeseca Intervju mjeseca Autohtone hrvatske delicije pod jednim krovom Hrvatska je predivna zemlja u svojoj raznolikosti i bogatstvu gastronomske ba{tine. No rekla bih da po~etak nosi dva najva`nija izazova koji se moraju svladati: organizirati procese i formirati radni tim s potrebnim kompetencijama. a potom na}i mjesto i na internacionalnom tr`i{tu kao „exceptional croatian delicacies“. ku{ati i. U kojoj je mjeri Izvorno. Upravo smo u navedenom prepoznali prije svega potrebu. ali po mom mi{ljenju to nagla{avanje raznolikosti je ujedno i prepreka stvaranju jedinstvenog i prepoznatljivog hrvatskog gastronomskog branda. koja je. dok ve}ina procesa i zaposlenika ne po~inje samostalno funkcionirati. no trendovi u posljednje vrijeme pokazuju da visokokvalitetnu lavandu upravo uzgajaju i dobivaju na podru~ju Posavine i Slavonije. Dakako. Koje su sve prednosti proizvoda malih proizvo|a~a u odnosu na proizvode dobivene industrijskom proizvodnjom? Prednost malih proizvo|a~a prehrambenih proizvoda jest ponajprije u kontroli procesa proizvodnje. originalnost ili autohtonost. prvi poslovni prostor koji smo odabrali za potrebe ureda i skladi{ta bio je doista prekrasan. Zatim. i u`itku. koji je cijenovno prihvatljiviji i namijenjen za osobnu potro{nju. {to im daje dodatnu vrijednost. jer se svodi na „one man band“ model. Razlog tomu je {to bez obzira na prethodna istra`ivanja. direktorica tvrtke Izvorno. konzumne linije koje su cijenom povoljnije. kona~no. Iz tog proizlazi da proizvo|a~ lak{e svoju proizvodnju mo`e registrirati kao ekolo{ku ili organsku. No. onda mali proizvo|a~ ima mogu}nost. i to po ekolo{kim standardima uzgoja. kao {to sam spomenula. ispo~etka. a zatim i mogu}nost da se vrhunski autohtoni proizvodi s podru~ja cjelokupne Hrvatske okupe pod jedinstvenim brandom koji }e predstavljati sinonim za visokokvalitetne gastronomske proizvode te kao takvi biti prezentirani na nacionalnom tr`i{tu. koja nas svaki put dobro nasmije. ve} i unutar nekih regija u Hrvatskoj. od same ideje osnivanja tvrtke Izvorno. {to postaje jedna od va`nih vrijednosti prehrambenih proizvoda. To je kontinuiran proces koji zahtijeva i vrijeme i znatna sredstva za promid`bu te edukaciju potro{a~a. Naravno. jer on ovisi o specifi~noj djelatnosti. a prostor za pakiranje i aran`iranje koji se nalazi na tre}em katu poslovne zgrade podrazumijeva prvo no{enje tona robe na pakiranje. uz navedeni luksuzni program razvijamo i konuzumni. reklamirati najpo`eljnije delicije iz svih krajeva Hrvatske! No sjediniti i usustaviti ovu bogatu ponudu te ju uspje{no prezentirati zahtjevnom tr`i{tu nije jednostavan posao. na~inu priprave i ~uvanja. Jesu li proizvodi iz asortimana Izvorno. Zamislite kakav je osje}aj svakodnevno istra`ivati. izazovima i promjenama na tr`i{tu. sajmovima i „klupama“ na putu prema moru. Me|utim. S kojim ste se pote{ko}ama susretali na tom putu? Uh! Ah! To bi bila prva i posve iskrena reakcija kad se zamislim i prisjetim prvih koraka na putu ka realizaciji ideje o osnivanju i stvaranju branda Izvorno. ~im zakora~i{ u stvarno okru`enje i konkretan business shvati{ da kre}e{. Ne moram vam poja{njavati koliko je to praznog hoda u procesu. U tom trenutku.hr luksuzna roba? Ve}inom jesu. te na kraju. Pitanje je samo koliko je hrvatski potro{a~ svjestan kvalitete namirnica i proizvoda koje konzumi- Prednost malih proizvo|a~a prehrambenih proizvoda jest ponajprije u kontroli procesa proizvodnje. jer se nerijetko prodaju bez veterinarskih dozvola i potrebnih mikrobiolo{kih analiza o sigurno- sti namirnice za kori{tenje. kao i sirovina koje ulaze u preradu. pove}ava mogu}nost ili opasnost da donese{ i onu krivu. Da postajemo sinonim za vrh nacionalne ponude autohtonih proizvoda po kvaliteti. ali prema reakcijama kupaca. 11 . Iz tog proizlazi da proizvo|a~ lak{e svoju proizvodnju mo`e registrirati kao ekolo{ku ili organsku. a koja }e u budu}nosti jo{ rasti. Mogla bih zaklju~iti da ne postoje neke generalne pote{ko}e koje bih mogla istaknuti u pokretanju posla. obljetnica i specijaliziranih evenata. Hrvatski autohtoni proizvodi nisu podcijenjeni. Danijela Kudoi}. strate{kih i operativnih. Broj odluka. jer se ne radi o „poklon“ ambala`i koja pove}ava cijenu samog proizvoda. upitna je i kvaliteta takovih proizvoda. Uredili smo ga s posebnom pa`njom i voljom te smo bili jako sretni i ponosni kako smo to sve napravili – sve do prosinca i po~etka sezone bo`i}nih poklon paketa. Kad govorimo o raznolikosti. birati. direktorica tvrtke Izvorno. iz organskog uzgoja i spravljene ru~no po tradicionalnom receptu.hr pa do kona~nog ostvarenja i pokretanja tvrtke. poslovnom partneru ili za neke va`ne prigode poput vjen~anja. i najva`nije. Tada smo shvatili da je skladi{te u prizemlju. uzgoj ovaca i koza te spravljanje visokokvalitetnog kozjeg sira s certifikatom ekolo{ke proizvodnje postaje brand upravo kontinentalne hrvatske.hr 10 bizdirekt � lipanj 2009. Svaki je po~etak te`ak. Naime. Naime. ima posao iz snova. pona{anja proizvo|a~a te motiviranosti vlastitog tima. Znamo koliko je prepoznatljivost branda bitna za prihva}anje proizvoda na tr`i{tu. i tu se ru{e brojne predrasude. koliko su se svi u timu naradili vi{e od potrebnog. a prva sezona ostade tako rado spominjana tema na na{im dru`enjima. tako da je to faza koja nosi prili~no veliku odgovornost. odsko~iti od prosje~ne ponude i osigurati „svog kupca“. da uspije{ ostvariti ono {to je postavljeno kao prvotni plan i cilj. s posebnim naglaskom na turisti~ki segment potro{a~a. kao i sirovina koje ulaze u preradu. na{ je cilj upravo stvoriti naviku potro{a~a da za osobnu potro{nju konzumiraju kvalitetnu namirnicu i u tom cilju osigurali smo tzv. Kada ste osvijestili da je mogu}e to bogatstvo u~initi prepoznatljivim brandom? Da. Kad se tim karakteristikama doda i tradicionalna obrada sirovina. mogu slobodno re}i. prva faza implementacije ovisi ponajprije o direktoru/manageru. U svakom slu~aju. nakon takve {kole danas imamo savr{eno ure|eno skladi{te i radni prostor u prizemlju uz direktan pristup dostavnog vozila. Mislite li da su podcijenjeni na hrvatskom prehrambenom tr`i{tu? Sigurno je da geografska raznolikost Hrvatske i prirodni preduvjeti najvi{e utje~u na raznolikost autohtonih proizvoda po svom sadr`aju. osnovna podjela je na kontinetalne i mediteranske autohtone proizvode s Istrom kao jednom izdvojenom i zatvorenom cjelinom. Naime. prije svega po kvaliteti. {to im omogu}uje cijenu koja nema ukalkulirane poreze. ve} i unutar nekih regija u Hrvatskoj. analize i studije koje su bez daljnjeg napravljene prema svim teorijskim na~elima i pretpostavkama ekonomske struke. vrlo je malo vremena za prilagodbu konkretnim ~imbenicima kao {to su reakcije potro{a~a.hr. hr trenutno prepoznato od stane potro{a~a? Bilo bi preambiciozno re}i da smo u godinu i pol poslovanja uspjeli ostvariti razinu prepoznatljivosti kod potro{a~a koja nam je cilj. Navikli smo o lavandi govoriti kao o mediteranskoj biljci koja raste i uzgaja se prete`ito na obali i otocima. ali po mom mi{ljenju to nagla{avanje raznolikosti je ujedno i prepreka stvaranju jedinstvenog i prepoznatljivog hrvatskog gastronomskog branda.

Upravo iz tog razloga pridru`ili smo se inicijativi dvadesetak tvrtaka koje posjeduju on line trgovinu da se promovira sigurnost takvog kanala kupnje te }emo zajedni~ki krenuti u promid`bu navedenog. Ve}ina narud`bi jo{ uvijek dolazi kao narud`ba za dostavu robe i pla}anje pouze}em. Upravo je to dio koji nam poma`e definirati. mirisa. Dakako da su novonastale okolnosti u gospodarstvu i na tr`i{tu dovoljan razlog da se revidiraju planovi u smislu u~inkovitijeg upravljanja tro{kovima za promid`bu i marketing.. segmentirati i odabrati Rene sa svojim dugogodi{njim iskustvom u gastronomiji. kao i jeftinije kanale poput Internet ogla{avanja.hr. treba biti oprezan u odluci koliko i na ~emu konkretno.hr? Ve}ina smatra kako se u tr`i{no nepovoljnim uvjetima treba odre}i marketinga ili ga minimalizirati.. ~ist zrak.Intervju mjeseca Malo ljudi ~ita deklaracije koje otkrivaju brojne otrove koji nam iz svijeta dolaze na police.hr brand. u kojima tu i tamo „zabljesne“ ne{to druga~ije i novo i tada to bude zamije}eno. okusa. U svibnju ste. ako nije poslovna tajna? Da. definiraju rok trajnosti i ostalo. Kako se trenutno nosite s tim preusmjeravanjem ulaganja? Iako je lak{e smanjiti tro{ak marketinga nego restruktuirati poslovanje u kratkom roku. jer se ne- brojeno puta pokazalo da su upravo zaposlenici koji se ~esto zanemaruju izvor izuzetnih ideja. otvorili i maloprodajnu trgovinu u Splitu. Malo ljudi ~ita deklaracije koje otkrivaju brojne otrove koji nam iz svijeta dolaze na police. maloprodajna trgovina u Splitu prvi je na{ izlazak na turisti~ko tr`i{te.hr brandom i ponudom te njegovom `eljom da spoji kontinentalna i mediteranska gastronomska blaga i ponudi ih lokalnom tr`i{tu. za neke od na{ih kupaca koji inzistiraju na vrlo eksluzivnoj ponudi. Sam poslovni plan koji smo definirali za prve tri godine podrazumijeva upravo zna~ajna sredstva planirana za razvoj i pozicioniranje samog branda Izvorno. prirodne kozmetike. ^ini mi se da smo se svi prepustili marketin{kim agencijama koje stvaraju sli~ne ili iste komunikacijske strategije za svoje klijente. Pripremila: Aleksandra Zrinu{i} 12 bizdirekt � lipanj 2009. Mislim da je vrijeme u{teda upravo pravi poticaj da se o`ivi „in house“ kreativa.. svaka je pomo} dobrodo{la. To se radi laboratorijski i to radi struka zbog ~ega smo ugovorili suradnju s PBF-om u Zagrebu. nekog obiteljskog turisti~kog gospodarstva. u kojoj jo{ uvijek prevladava strah upisivanja svojih podataka i brojeva bankovnih kartica da se ne zlouporabe. a zasigurno ne}e rasti kao u prvotnom poslovnom planu. primjerice. pomirisati. ve}ini je u odre|enom trenutku potrebna pomo}. Jak{e Mili~i}a. ~ist zrak. bilo ve} iskusni manageri. Dio izostanka `eljenih rezultata le`i i u ~injenici {to kupci vole „do`ivjeti“ autohtone proizvode pri kupnji. ku{ati. Prema nekim istra`ivanjima na dnu smo ljestvice kada se govori o zdravoj prehrani. Druga su pak organolepti~ka i senzorska svojstva proizvoda koja daju karakteristike arome. Jeste li zadovoljni prodajom proizvoda putem Interneta. To je mo`da zbog toga {to jo{ uvijek vidimo oko sebe ovu prekrasnu i o~uvanu prirodu. Smatram da se taj „ukinuti“ dio bud`eta za marketing mo`e kompenzirati s kreativom i ulo`enim trudom da se smisli tzv. odnosno svje`e delikatese i tradicionalne slastice.. Bilo poduzetnici po~etnici.hr trgovine u dubrova~kom Starom gradu. To je posljedica navikavanja na{ih potro{a~a za on line kupovinu. koja }e uz postoje}i program ponuditi i gastronomski dnevne. To je mo`da zbog toga {to jo{ uvijek vidimo oko sebe ovu prekrasnu i o~uvanu prirodu. savjet ili makar razumijevanje. „plava krava“ koja }e ostvariti `eljeni rezultat. jer prvotno nisu namijenjeni prodaji i distribuciji. Da. ve} su kao specifi~na delicija. Dolazak u Split rezultat je. jer to je „vidljivi“ pokazatelj statusa i uspjeha. Istina je i da vi{e volimo ulo`iti u ono {to stavljamo na sebe nego {to „stavljamo“ u sebe. Novost je otvorenje trgovine u City Centru One u Zagrebu. aditiva i emulgatora. izbjegavanju konzervansa. Koliko ula`ete u promid`bu proizvoda i koncepta Izvorno. koji je promotor va{ih gastro proizvoda. nagra|ivano. Kako je do{lo do suradnje? Kad govorimo o autohtonim delicijama. no oni mudriji krizu shva}aju kao izazov. dotaknuti.. Tako|er. 13 . Sura|ujete s Reneom Bakalovi}em. a posebno po~etnicima. odu{evljenja i entuzijazma na{eg partnera iz Splita. na svojoj web stranici? Ne mogu biti posve zadovoljna rezultatima web trgovine.■ Poduzetni~ke potporne institucije Poduzetnicima. Izvorno. to prije svega zna~i smanjenje. Po~etkom srpnja o~ekuje nas otvorenje Izvorno. hvaljeno. To zna~i i preraspodjelu postoje}eg bud`eta na neke direktne kanale promid`be prema kupcu. nakon trgovine u Zagrebu. poma`e nam u pronalasku proizvoda koje je nemogu}e dobaviti redovnim kanalima. {to je rezultat ugovaranja fran{ize s jednom dubrova~kom marketin{kom tvrtkom koja ima dugogodi{nje iskustvo u turisti~kom sektoru te je procijenila velik potencijal za Izvorno. ukoliko se prihodi ne ostvare prema planiranima. prije svega. one prije svega prolaze mikrobiolo{ka ispitivanja koja potvr|uju da su sigurne za konzumaciju. posebice u situaciji postoje}e „svakojake“ ponude na Stradunu. ra. Ulaz u svijet poduzetni{tva velika je odluka i samo pokretanje posla te prvi koraci iznimno su te{ki.. Kakve planove imate za dalje {irenje poslovanja.

odnosno koriste 14 bizdirekt � lipanj 2009. U zadnje vrijeme poduzetnici nailaze na veliki problem pri pronala`enju adekvatne i obrazovane radne snage.rdelektronika.hr Proizvodnja komarnika i klupica 031/638-103 Proizvodnja papirnatih čaša i plastičnih poklopaca te LED display-a 031/214-599 www. vila svim zainteresiranim – od poduzetnika.Podružnica Osijek Izrada Internet programskih aplikacija 031/283-545 www. upravljanja kadrovima.hr “Tvornica u kojoj nastaju novi poduzetnici” Marina Bešić . Naporan je to put i svaka korisna informacija s kojom se poduzetnici budu na tom putu susreli olak{at }e im po~etak poslovanja. do studenata i branitelja. Organizator i nositelj Projekta je Ministarstvo gospodarstva. rada i poduzetni{tva. elektroni~kog poslovanja. u privatnom vlasni{tvu ili vlasni{tvu ostalih institucija. inovativan koncept poslovanja.info Vodeni transfer tisak 091 97 78 888 www. situacijskih analiza poduze}a. katu su uredi.sc. zapo{ljavaju visokoobrazovane.hr Pučko otvoreno učilište OBRIS Obrazovanje stručna osposobljavanja i usavršavanja 031/638-125 www. me|u kojima prvenstveno treba istaknuti besplatno savjetovanje poduzetnika i onih koji to `ele postati na podru~ju poduzetni{tva i pojedina~nih segmenata poslovanja. Prema Medi}evim rije~ima. obja{njava Medi}. no nadamo se i osigurati njegov uspje{an rast i razvoj.hr VAL Najbolji inkubator u RH u kategoriji poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova 2008. u inkubatorima su na raspolaganju poslovna infrastruktura.grafo-plast.HR {alterima unutar Financijske agencije (FINA) mo`ete na lak{i i br`i na~in osnovati trgova~ko dru{tvo ili otvoriti obrt. a 7 naprednim tehnologijama.Glas Slavonije Infinitas multimedia Demo Informatica Informatička djelatnost 031/638-109 www.hr PHARE 2005 Business-related Infrastructure Grant Scheme Project is funded by the European Union 15 . venture fondovi. Centar za poduzetni{tvo Osijek odnedavno svojim klijentima pru`a i mogu}nost pronalaska poslovnih partnera.pou-obris. Poduzetni~ki inkubatori – povoljni uvjeti za rast i razvoj poduzetnika Osim poslovnog prostora. Projekte provode nadle`na ministarstva i institucije.poduzetnistvo. na na~in da im omogu}i poslovanje u poslovnom okru`enju u kojem imaju adekvatne uvjete za rast i razvoj. kako bi mu mogao pru`iti set usluga i edukaciju koja mu je potrebna – obja{njava mr. HITPOP ili Hrvatski InTernetski Portal za Obrazovanje u Poduzetni{tvu pokrenut je temeljem analize potreba malog gospodarstva koja je pokazala da postoji interes za javnim e-servisom za poduzetni~ko obrazovanje. inkubator pru`a poduzetnicima poslovne. HITRO. zaposlit }e ve}i broj radnika. . te svi poduzetnici koji obavljaju djelatnost ili razvijaju projekt iz podru~ja ICT-a. Prednost imaju projekti koji se temelje na naprednim tehnologijama.ad-rem. Ulaz u svijet poduzetni{tva velika je odluka i samo pokretanje posla i prvi koraci iznimno su te{ki.Tema broja Tema broja Osim poslovnog prostora. utvr|ivanjem klju~nih faktora i definiranjem pravca razvoja poslovanja te izradom alata za planiranje i pra}enje poslovanja. Stanarima su smanjeni tro{kovi poslovanja i edukacije.com/index2. Vlada posebno poti~e poduzetni{tvo stimuliranjem doma}e proizvodnje i pove}avanjem broja poduzetni~kih zona na prosje~no 20 po `upaniji. obrazovne institucije i akademska zajednica. Portal je sredi{nje mjesto za poticajne i razvojne projekte Vlade. HITPOP je informativni portal i namijenjen je poduzetnicima i svima koji su zainteresirani za poduzetni~ko obrazovanje. Na 1. Na taj su se na~in razvili brojni seminari.na jednom mjestu gra|anima i poduzetnicima omogu}ava br`i i jednostavniji pristup informacijama i uslugama. Na HITRO. mogu u}i u inkubator.net Ortotisak Grafička djelatnost 098 343 438 Pavičić limarski obrt Alpha Score Audeo Izrada software-a BI 031/638-110 Euronautic International Proizvodnja čamaca i održavanje plovila 098 252 474 Proizvodno-uslužni limarski obrt 099 70 55 788 Pčelarska zadruga Pčelari Slavonije i Baranje Pčelarska zadruga 031/297 528 www. gdje su se smjestile informati~ke djelatnosti.val-qprint. u vrijeme kada to vama najvi{e odgovara. upravljanja rizikom.hr Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja 031/377-121 www. Igor Medi}. {to im je iznimno va`no. Sve proizvodne tvrtke su u prizemlju.HR je servis Vlade Republike Hrvatske za ubrzanu komunikaciju gra|ana i poslovnih subjekata s dr`avnom upravom.inkubator.com.ebclcentar. Centar za poduzetni{tvo Osijek ima dugu tradiciju izrade poslovnih planova i investicijskih studija. multimedije.redac. osiguravanjem povoljnosti poduzetnicima pri gradnji poslovnog prostora na potpuno infrastrukturno opremljenom zemlji{tu. Jedan dio poduzetnika nije dovoljno samokriti~an prema svojoj poslovnoj ideji.hr Galena Proizvodnja biljnih pripravaka 031/638-102 Portas PVC Publicus Grafo plast Centar za poduzetništvo Osijek U novom odjelu BIOS-a posluje 14 tvrtaka. Velika ve}ina poduzetnika nema dobro definiranu poslovnu ideju te su ~esto one samo ideje. a tako|er vam omogu}ava pristup razli~itim dr`avnim internetskim servisima. 24 sata dnevno. Problemi poduzetnika po~etnika raznoliki su.escapestudio. Na jednom mjestu hitro se mogu dobiti sve informacije i obaviti ve}inu potrebnih radnji za osnivanje trgova~kog dru{tva i otvaranje obrta. u inkubatorima su na raspolaganju poslovna infrastruktura.drvos. vje{tinama pregovaranja i govornim vje{tinama. pa je po`eljno da inkubator procijeni potrebe svakog stanara pojedina~no i prati njegov razvoj.HR je One Stop Shop .hr . s karakteristikama kojima su zadovoljne i najzahtjevnije informati~ke tvrtke.infinitas. poduzetnici po~etnici koji obavljaju proizvodnu i razvojno-proizvodnu djelatnost. a odnedavno se bavi i izradom dijagnosti~kih studija. marketinga. Na usluzi 0-24 – web portali HITRO. Poduzetni~ke i slobodne zone Poduzetni~ke zone projekt su Vlade RH kojim se poti~e razvoj malog i srednjeg poduzetni{tva. Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva RH D&D Metal Maestra Izrada elemenata visoke preciznosti 091 78 62 984 EBC*L centar .hidros. bioinformatike. STANARI PODUZETNIČKOG INKUBATORA BIOS AD Rem Informatičke usluge konzalting i promidžba 031/581-381 www. biotehnologije. pa Centar kroz {iroku mre`u suradnika provodi edukaciju s podru~ja pokretanja posla. Centar u prosjeku organizira nekoliko seminara mjese~no. Poduzetni~ki inkubatori mogu biti pravne osobe ili drugi organizacijski oblici u vlasni{tvu jedinica lokalne/podru~ne samouprave. HITRO.demo.org/centar Digitalni tisak plastificiranje i grafička dorada 031/377-002 www.hr Proizvodnja zamjenskih tonera za laserske i ink-jet pisače faks i kopirne uređaje 031/562 366 www.hr Escape Izrada web stranica i poslovnih aplikacija 031/209-951 www. Za jedan dio poduzetnika nedostatak po~etnog kapitala predstavlja problem. a ne i poslovne prilike. dionik je Sredi{nji dr`avni ured za e-Hrvatsku. Savjetovanje edukacija i izrada poslovnih planova 0800 345 345 www.hr RD elektronika DRVO-OS Ivačić Izrada sobnog uredskog i ostalog namjenskog namještaja 031/377-236 www. digitalne grafike.poslovna edukacija i savjetovanje 091 57 34 010 www. izvoze.Uloga poduzetni~kog inkubatora je omogu}iti poduzetnicima po~etnicima da pre`ive najte`ih prvih par godina. Dakle. elektrotehnike. radionice i treninzi. obrtnika. Razvojem poduzetni~kih zona na razini jedinica lokalne i regionalne samou- prave `eli se poticati ravnomjeran razvoj i pove}anje zaposlenosti. od kojih se 7 bavi proizvodnjom. BIOS je stanarima omogu}io besplatan Internet.zeus-aluminij.).hr Projektiranje proizvodnja i održavanje elektroničkih sklopova 091 22 46 072 www. a mnogi poduzetnici naru~uju i ciljane treninge za svoje djelatnike s obzirom na podru~ja poslovanja u kojima im trebaju dodatna znanja ili probleme koje imaju unutar svojih poduze}a.star-cup. ali on mo`e biti kompenziran inovativnom idejom i otvorenim poslovnim konceptom (partnerstva. Web portal otvorena-vrata. mladi poduzetnici te `ene poduzetnice. a na portalu se mogu preuzeti natje~aji i prijavni obrasci. html Energos Proizvodnja niskonaponskih razvodnih ormara 031/379-092 Metal-Var Zeus Izrada čeličnih konstrukcija i usluge zavarivanja 031/508 109 Proizvodnja aluminijske i PVC stolarije 031/378-999 www. Proizvodna poduzetni~ka zona treba osigurati osnivanje i gradnju proizvodnog objekta u najkra- Va`no je upravljati regionalnim razvojem da bi se smanjile razlike u razvijenosti izme|u pojedinih regija. intelektualne i poslovne usluge. direktor osje~kog BIOS-a. tehni~ke i obrazovne usluge. a suradnici su potporne institucije poduzetni{tva. poslovni an|eli i sl. intelektualne i poslovne usluge.net Hidros Ćosić papir Proizvodnja beskonačnih obrazaca 031/378-922 Proizvodnja hidromasažnih kada 031/638-111 www. Svaki poduzetnik ima specifi~ne potrebe. upravljanja projektima. analizama konkurencije i tr`i{ta. obavljaju deficitarnu proizvodnu djelatnost.hr pokrenula je Vlada RH kako bi svoje projekte s poticajnim sredstvima predsta- Centar za poduzetni{tvo Osijek: Va{ partner za uspjeh! Centar za poduzetni{tvo Osijek jedan je od prvih na podru~ju Republike Hrvatske i prednja~i s pru`anjem mnogih usluga. gdje je prostor potpuno prilago|en proizvodnji. budu}i da Hrvatska nema jedinstveni portal informacija o ponudi obrazovanja za poduzetnike. a ove godine slavi ~etvrtu godi{njicu postojanja.audeo.HR servis pru`a i web usluge koje su dostupne iz vlastitog ureda ili doma. ali BIOS nastavlja pratiti njihov rad i u skladu s tim bit }e im pru`ene usluge potrebne za njihov razvoj. a vrlo ~esto emotivno ulaze u poduzetni{tvo i te{ko priznaju poslovni poraz. ali i povoljan zakup poslovnog prostora.

U Operativnom planu za 2009. Inovacijom do konkurentnosti. ekolo{kim ~imbenicima i proizvodnim potrebama. Izra|ujemo investicijske studije i studije regionalnog zna~aja. nego {ire podru~je koje je sli~no po svojim geografskim. a ove }e se godine provoditi i nova kreditna linija Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva. korisnike. koje kontinuirano odr`ava otvorene i zatvorene seminare s podru~ja marketinga. rujna 2009. Novi izvoznik – Export Fit Check. Objavljeni projekti u travnju su: Poduzetni{tvo u kulturi. uz me|unarodnu prometnicu te na drugom podru~ju na kojem postoje uvjeti za rad zone. Dokvalifikacije i prekvalifikacije u obrtni{tvu. rije~nog pristani{ta.. U razvoju poduzetni~kih zona vrlo je va`no voditi ra~una o prometnoj povezanosti unutar i izvan zone.izjavila je mr. a za potpore radu i ja~anje razvojnih agencija. U sklopu MINGORP-a Uprava za malo gospodarstvo nadle`na je za pra}enje stanja malog gospodarstva s ciljem prepoznavanja i otklanjanja prepreka za br`i razvoj poduzetni{tva. koji se provodio od 2004. prodaje. Tom idejom vodili su se i stru~njaci u Poslovnom u~ili{tu Filaks i tvrtki Filaks d. godine i kredite za turizam.Tema broja Tema broja Usvajanjem novih znanja i vje{tina ostvarite uspjeh! Praksa uspje{nih ljudi i poduze}a govori da u `ivotu imate dva izbora: mo`ete se izgubiti u mno{tvu ili }ete se isticati.00 kuna. Zagreb je prema ovom pokazatelju 11 puta razvijeniji od Vukovarsko-srijemske `upanije. godine. Vlade RH od 18. izuzev Javnog poziva za Projekt Poduzetni{tvo u kulturi koji je objavljen 21. Koprivni~ko-križeva~ka te Me|imurska županija. do 2007. dok se zahtjevi za Projekt Poduzetni~ke zone zaprimaju do 15.000. Va`no je upravljati regionalnim razvojem da bi se smanjile razlike u razvijenosti izme|u pojedinih regija. kulturnim i povijesnim obilje`jima. Sredi{nju i isto~nu (Panonsku) Hrvatsku koja uz pet slavonskih županija uklju~uje i Bjelovarsko-bilogorsku. izvr{na direktorica Tehnolo{kog centra Split. Za nastavak ulaganja u poduzetni~ke zone planirano je 98. Tehnolo{ki parkovi i centri Tehnolo{ki park mjesto je na kojem se povezuju stru~njaci i poduzetnici koji `ele ostvariti svoje gospodarske ciljeve temeljene na novim tehnologijama.210. u kojem se gospodarske djelatnosti obavljaju na podru~ju morske luke. koji je posebno ogra|en i ozna~en. odnosno da koordiniraju izme|u planova i strategija razvojne politike koje se donose na dr`avnoj razini te njihove implementacije na ni`im razinama. Poduzetni~ke potporne institucije. Razvojne agencije kao pokreta~i regionalnog i lokalnog gospodarstva Bilo lokalne ili regionalne. }em roku. sukladno antirecesijskim mjerama. sadr`i projekte. Osnivaju se uglavnom u blizini visokoobrazovnih institucija i istraživa~kih centara te privla~e vrhunske stru~njake. . gospo|a Tihana Kralji}. pru`anje usluga. poduzetni~kih centara i inkubatora i tehnolo{kih parkova 6. Za ve}inu projekata trajanje javnog poziva bilo je 45 dana tako da je vrijeme za podno{enje zahtjeva isteklo. Voditelj marke i Manager u malom i srednjem poduzetni{tvu) te otvorenih i zatvorenih seminara kreiranih prema specifi~nim `eljama i potrebama klijenata. Uz to. po~etnika i osoba s invaliditetom.950. Razvojne agencije djeluju unutar granica regije. gotovo 6 milijuna vi{e nego pro{le godine. projekti su usmjereni prema efikasnijim i u~inkovitijim potporama i to u pet klju~nih podru~ja: Konkurentnost i inovacije. Vi{e informacija mo`ete saznati na web-stranici www. za koje je Ministarstvo osiguralo 13. -Najve}a vrijednost svih programa edukacija je stjecanje znanja kroz interakciju s polaznicima i analizu konkretnih primjera iz poslovne prakse . mjere i sredstva poticaja za 2009. Slobodna zona dio je teritorija Republike Hrvatske. Ako se `elite isticati. Republika Hrvatska je tako podijeljena na Sjeverozapadnu Hrvatsku u koju ulaze Grad Zagreb.00 kuna. odnosno za potpore za uvo|enje novih tehnologija. Pri tome je za Konkurentnost i inovacije planirano 89.o. Za poticajne projekte s potporama za obrtni{tvo osigurano je vi{e od 19 milijuna kuna.361 US$). zra~ne luke.963. Planski je organiziran. tehnolo{ki parkovi naglasak daju razvoju i znanstveno-istra`iva~kim aktivnostima. direktorica i vlasnica poduze}a Filaks d.filaks. kao i za marketin{ke aktivnosti poduzetnika. prihvatio je model statisti~ke podjele Hrvatske na tri regije. tj. Poduzetni{tvo `ena. 17 . travnja 2008. bio je 23.. Krapinsko-zagorska. poslovne komunikacije.00 kuna. Projekt Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik. godine. Varaždinska. Oba kreditna projekta provode se uz subvencije kamata. i 10. Zagreba~ka. godinu.000. Program poticanja malog i srednjeg poduzetni{tva Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetni{tva za 2009. U zonu se mo`e slobodno smje{tati roba. o mogu}nostima {irenja zone.-2012. Predbilje`be za upise su u tijeku. tehni~ko-tehnolo{koj evaluaciji i ekonomskofinancijskoj ocjeni projekta.o. trgovina na veliko i posredovanje u trgovini. Prema na{im trenutnim i privremenim podatcima. Projekt Ja~anje konkurentnosti malog gospodarstva.hr. Poduzetni~ka 16 bizdirekt � lipanj 2009. koji su prvenstveno okrenuti businessu i proizvodnji. travnja 2009. bankarski i drugi nov~ani poslovi i usluge osiguranja i reosiguranja imovine i osoba. Eurostat. telefonom na 01 466 40 59 ili 01 2430 135. Regija u ovom slu~aju nije `upanija. Klasteri – udru`ivanjem do uspjeha.886. nove tehnologije i izvoz u planiranom iznosu od gotovo 56 milijuna kuna. a tri puta od dr`avnog prosjeka. godinu u cilju provedbe Programa poticanja malog i srednjeg poduzetni{tva 2008.Poduzetnicima poma`emo u razvijanju poslovne ideje. Bez znanja i vje{tina nije mogu}e ostvariti napredak u poslu. svrha razvojnih agencija je da poti~u gospodarski razvoj u skladu s donesenim planovima i strategijama. morate biti druk~iji. Prema portalu poslovni. Poduzetni{tvo mladih. a najvi{e za Projekt Ja~anje konkurentnosti malog gospodarstva. a o~ekivano najve}i je broj zahtjeva zaprimljen za Projekt Ja~anje konkurentnosti malog gospodarstva – obja{njava ravnateljica Uprave za malo gospodarstvo. Elvira Mlivi} Bude{.sc. godinu objavljeni su 9.5 milijuna kuna. demografskim. Javni poziv za Projekt Klasteri i neke od projektnih aktivnosti u Projektu Obrazovanje za poduzetni{tvo otvoren je do iskori{tenja sredstava.500 zahtjeva poduzetnica i poduzetnika.hr ili e-mailom (elvira…filaks. zaprimljeno je oko 8. te Jadransku Hrvatsku u koju ulaze sve jadranske županije.hr). pri kreiranju tromjese~nih programa usavr{avanja (Voditelj projekta. Za subvencioniranje kamata na poduzetni~ke kredite osigurano je 68. a najmanje je gospodarski razvijena Vukovarsko-srijemska `upanija (2070 US$). Na tom modelu Hrvatska }e ubudu}e temeljiti svoju regionalnu razvojnu politiku. ali i mlade talente koji se u njima dalje usavr{avaju i obrazuju. Obrazovanje za poduzetni{tvo.373. dakle konkretne poslovne subjekte. ove godine se tre}u godinu zaredom provodi kreditni Projekt za mikrokreditiranje poduzetni{tva. travnja. kao i povla~enje sredstava iz strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije. Sli~ni poslovnim parkovima. Projekt izgradnje poduzetni~kih zona u jedinicama lokalne i podru~ne samouprave. Tehnolo{ki centar Split djeluje kao inkubator. Ministarstvo pla}a subvencije kamata za ranije provedene kreditne projekte povoljne za poduzetnika. savjetodavni i edukativni centar te kao centar za transfer tehnologije. Obrazovanje u obrtni{tvu te Razvoj obrtni{tva. Karlova~ku i Sisa~ko-moslava~ku županiju. Zadru`no poduzetni{tvo. poznato je da je u Hrvatskoj najrazvijeniji Grad Zagreb (BDP po stanovniku u 2004.00 kuna. te se mo`e obavljati proizvodnja robe.o. Potpore za obrazovanje u poduzetni{tvu iznose ne{to manje od 7 milijuna kuna. Sukladno tomu. gospodarskim. infrastrukturno opremljen te u ekolo{ki ure|enom prostoru nudi razli~ite pogodnosti i usluge. managementa i osobnog razvoja. oplemenjivanje robe. sustava upravljanja kvalitetom i tehni~kog ozna~avanja. a u fokusu aktivnosti TCS-a je poticanje transfera znanja i tehnologije sa Sveu~ili{ta u gospodarstvo – isti~e Sla|ana Jakopovi}. Ovi brojevi okvirno pokazuju problem velikih razlika u gospodarskoj razvijenosti razli~itih krajeva Hrvatske. Gazele. Statisti~ki ured Europske unije.o. MINGORP-ove antirecesijske mjere -Javni pozivi za projekte iz Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetni{tva za 2009.090.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) jamstvena je agencija koja projektima ili poduzetni{tvima odobrava jamstva za dio zatra`enog kredita. Edukacija poduzetnika . U po~etnoj dobi poduzetni{tva financijskom se potporom isti~u tzv.■ 19 18 bizdirekt � lipanj 2009. Male i srednje velike tvrtke nemaju obi~aj anga`irati savjetnike u svom redovnom poslovanju . Iz tog razloga ve}ina velikih tvrtaka koristi vanjske savjetnike koje pla}aju prema projektu ili prema pru`enom savjetu. poduzetni~ki inkubatori te ostale institucije poduzetni~ke podr{ke. Za poduzetnika je bitno da. susreli sa svega dvadesetak tvrtaka koje rade sustavno planiranje te koje poslovne rezultate uspore|uju s planiranim ciljevima i aktivnostima. Va`no je za poduzetnike da se pri anga`iranju savjetnika to~no. infrastruktura. razra|ene tr`i{ne ni{e niti na~in kako djelovati prema njima te je posljedica toga nemogu}nost planiranja poslovanja. Svijest o potrebi kori{tenja poslovnih savjetnika za savjetovanja oko specifi~nih poslovnih problema razvijena je kod velikih tvrtaka koje su svjesne va`nosti specijalista pojedinog podru~ja. Posljedice samostalnih odluka osjete tek kad se poslovni odnosi jo{ vi{e zakompliciraju te kad je izlaz te{ko na}i. investicijskih projekata i feasibility studija Centar za poduzetni{tvo Zagreb tvrtka je koja se vi{e od 20 godina bavi poslovnim savjetovanjem te se u regiji nametnula kao referenca u izradi studija izvedivosti. izrada poslovnih planova. javljaju se kad im je potrebna dokumentacija za podno{enje kreditnih zahtjeva za financiranje investicijskih projekata. a poduzetnici ne znaju {to }e dobiti anga`iranjem savjetnika. Izvori za financiranje poduzetni{tva ovise o dobi i statusu poduzetni{tva ili projekta. Kroz ustanove koje provode edukaciju u ponudi je mno{tvo tema i podru~ja. smanjenje tro{kova poslovanja. Prednost je ukoliko je edukacija verificirana od strane Ministarstva gospodarstva. dok su ostali korisnici usluga veliki poslovni sustavi. Ministarstvo gospodarstva i Europska komisija-CARDS 2004. od nacionalnih Fondova za razvoj i zapo{ljavanje. kroz izgra|enu gra|evinu. Financiranje malog i srednjeg poduzetni{tva u Hrvatskoj svodi se uglavnom na komercijalne banke. Tvrtke nemaju jasno razra|ene strate{ke i operativne ciljeve. ~esto u okviru raznih programa i projekata. Tada je ponekad prekasno za bilo kakvu pomo}. Poduzetnici. a preostale su investicije koje se odnose na izgradnju i opremanje turisti~kih objekata na moru ili unutra{njosti – ka`e @eljko Kova~. bio on poduzetnik po~etnik ili iskusan manager.o. Financiranje malih i srednjih poduzetnika Do odre|enog nov~anog iznosa za pokretanje ili razvoj poslovanja poduzetnici mogu do}i zadu`ivanjem kod banaka. na lokalnom i na regionalnom nivou. Primarna djelatnost Razvojno-projektnog odjela Poduzetni~kog centra Pakrac izrada je projekata za razne nacionalne i me|unarodne projekte. Kreditiranjem. Mi smo se. Ve}ina na{ih klijenata pripada kategoriji malih i srednjih poduzetnika. gradovi i `upanije.o. Cilj Centra je da kroz svoju djelatnost ima vode}u ulogu u gospodarskom razvoju i poticanju poduzetni{tva. Knjigovodstveni odjel. stru~nost osoba i potencijal projekata. {to je ~injenica. Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) razvojna je i izvozna banka Republike Hrvatske ~ija je osnovna zada}a poticanje razvoja hrvatskog gospodarstva. njih oko 65%. Nakon toga se tra`e investicije u izgradnju ili kupnju poslovnih prostora. uz pomo} takvog jamstva te drugim aktivnim kolateralima – ponajvi{e kvalitetnim poslovnim planom – mo`e ostvariti svoj cilj i dobiti bankovni kredit. godine od strane Grada Pakraca u sklopu lokalnog programa poticanja poduzetni{tva. Poduzetni~ki inkubator Pakrac projekt je koji je proveo Grad Pakrac. . Kao organizatori raznih seminara uglavnom se pojavljuju HOK. odnosi se na investicije u modernizaciju tehnologije odnosno na kupnju strojeva ili opreme. u cilju podupiranja ulaganja i razvoja privatnog sektora iz podru~ja malog gospodarstva. Savjetni~ke usluge su skupe. direktor Centra za poduzetni{tvo Zagreb. rada i poduzetni{tva te se provodi prema programu Ministarstva. ugovorno. poslovni an|eli. osiguranjem izvoza od politi~kih i komercijalnih rizika. a tim se bave i Jamstveni fondovi na lokalnoj ili regionalnoj razini. Poslovno savjetovanje.Tema broja Razvoj poduzetni{tva temelj je prosperiteta Poduzetni~ki centar Pakrac d. pove}anje dobiti. Zajedni~ko djelovanje javnog i privatnog sektora polazi{te je za afirmaciju poduzetni{tva kao temeljnog ~imbenika prosperiteta i socijalne kohezije. `eljama i ciljevima svakog poduzetnika – od osnova poduzetni{tva sve do specifi~nosti aktualnih tema. tako i fondova Svjetske banke. U ugovor je uvijek potrebno staviti mjerljive rezultate kao {to su pove}anje prihoda. Obrazovanje za poduzetni{tvo i Obrtni{tvo. oko 40% projekata. razvojne agencije. uglavnom fizi~ke osobe. Poslovi se vode stihijski i nekontrolirano. no zbog nedostatka znanja nisu svjesni kakve su odluke donijeli te kakve Poslovna je edukacija kao ulaganje u vlastiti razvoj potreba je i obveza svakog poduzetnika.komentira Kova~. su posljedice tih odluka. s rokom i cijenom. Poduzetni~ki inkubator te upravlja Gradskom {portskom dvoranom. bio on poduzetnik po~etnik ili iskusan manager. koje ula`u kada nitko drugi ne}e. HBOR gradi mostove izme|u poduzetni~kih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osna`ivanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. prilago|enih potrebama. Europske unije i drugih me|unarodnih donatora. izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem. projekte i nova poduzetni{tva koja brzo rastu. natje~aja raznih Ministarstava. -Feasibility studije i poslovni planovi dio su savjetni~kih usluga koje pru`amo poduzetnicima. no poduzetnici bi se trebali u ve}oj mjeri okrenuti nebankarskom financiranju putem poduzetni~kog (rizi~nog) kapitala koji se investira u nove ideje. PCP u svom organizacijskom ustroju ima ~etiri odjela: Razvojno-projektni odjel. Prvi je poduzetni~ki centar osnovan na podru~ju Po`e{ko-slavonske `upanije te jedan od najstarijih u Republici Hrvatskoj.prave informacije u pravo vrijeme Poslovna edukacija kao ulaganje u vlastiti razvoj potreba je i obveza svakog poduzetnika. Subvencioniranje kamata na poduzetni~ke kredite.poku{avaju samostalno rije{iti svoje probleme. ve} ih mistificiraju pred poduzetnikom. u posljednjih pet godina. definiraju sve radnje koje }e obaviti savjetnik. a posljedice mogu biti katastrofalne za tvrtku . Najve}im dijelom. -Planiranje poslovanja gotovo je nepoznato kod malih pa i ve}eg dijela srednjih poduzetnika. upravljanju projektima i usmjerenom obrazovanju poduzetnika i managera. Za to su krivi savjetnici koji ne prikazuju svoje usluge dovoljno transparentno. osnovan je 2000. bez obzira na industriju iz koje dolaze ili veli~inu tvrtke.

Vukovarsko-srijemska.. dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za promicanje razvoja. a putem kojega bi se tako|er povuklo oko 200 000 eura po partneru. koordinacija i pomo} pri apliciranju projekata za EU fondove. Navedene aktivnosti Agencije samo su dio stvaranja preduvjeta za sveukupni gospodarski rast i razvoj grada Vukovara koji je to zaslu`io. nadamo se da }emo u skoroj budu}nosti i mi u Vukovaru imati takav reprezentativni objekt u kojemu bi poduzetnici po~etnici imali povoljne uvjete za razvoj vlastita poslovanja. Partner mora biti grad na Dunavu.o. a vezano uz ~injeni~no stanje podcijenjene vrijednosti nekretnina. Prva inicijalna sredstva od 500.o. [to Razvojna agencija ~ini kako bi se to ostvarilo? Agencija je osnovana s to~no odre|enim ciljevima. Agencija ne djeluje ni punih godinu dana. ~ija je vrijednost procijenjena na preko 30 milijuna eura. Pilot program tako|er uklju~uje potporu poduzetni~koj ideji kroz osiguranje povoljnog poslovnog prostora.o. Privla~enje stranih investicija i stvaranje pozitivne klime za ulaganje na podru~ju grada Vukovara temeljni je cilj kojemu te`imo. Kada je osnovana Razvojna agencija Vukovar? Razvojna agencija Vukovar d. kroz sredstva Jamstvenog fonda radi prevladavanja problema nedostatka vlastitih sredstava i imovine. te Proni-centar za socijalno podu~avanje. kojega je potrebno revitalizirati te osposobiti za dalji rast i samostalno djelovanje – jednom rije~ju. ali i privu}i. O osnutku. i preko 30 milijuna eura za pogon za pro~i{}avanje otpadnih voda i dodatnu infrastrukturu). bilo da se radi o proizvodnim ili uslu`nim djelatnostima. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Sukladno `eljama i mogu}nostima. Jedan od Va{ih ciljeva jest i osnivanje poduzetni~kog promo 21 . to~nije nabavka kontejnera za sme}e te dje~je oslikavanje istih.o. Za na{e je poslovanje iznimno va`na suradnja i koordinacija s drugim subjektima koji djeluju na podru~ju grada Vukovara. No grad Vukovar pro{le godine osniva razvojnu agenciju koja kona~no ima to~no definiranu ulogu u gradu kojemu je rast i razvoj vi{e nego potreban. Od idejnih krupnih infrastrukturnih projekata u pripremi su obnova i unaprje|enje magistralnog `eljeznil~kog pravca Vukovar – Vinkovci.000. Sjedi{te Dru{tva je u Vukovaru. Mlade treba zadr`ati u Vukovaru. Kudeljarska 10. moram napomenuti da su sve navedene aktivnosti rezultat napornog rada i maksimalno ulo`enog truda. primjerice. gospodinom Davorom Fori{em. Ve} smo bili u kontaktima i pregovorima sa susjednim uspje{nim inkubatorima. Razvojna agencija Vukovar. a koji vode prije svega osna`enju uni{tenog gospodarstva grada Vukovara. Davor Fori{. a to su Vukovarska gospodarska zona. ~iji je iznos procijenjen iznad 12 milijuna eura. kao i izgradnja magistralnih pruga. va`nom za opstojnost i `ivot Vukovara kao grada? Razvojna agencija izradila je pilot program poticanja poduzetni{tva mladih koji bi obuhva}ao potporu kori{tenju kreditnih linija banaka za ostvarenje poduzetni~ke ideje. Stavljanjem u funkciju sredstava Jamstvenog fonda kao oblika financijske potpore poduzetni{tvu. Korisnici s obje strane su komunalna poduze}a.00 kn ve} su stigla od Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara. Grad Vukovar nakon rata gospodarski je potpuno uni{ten. izgradnja prometne infrastrukture i spajanje na postoje}i sustav autocesta. inkubatora u Vukovaru. zami{ljen kao nadopuna gradskoj obilaznici. i to kroz osiguranje prostora u poduzetni~kom inkubatoru radi prevladavanja problema nedostatka vlastitih sredstava i imovine. Mogu}nost povla~enja sredstava je 200 000 eura po partneru (85% sufinanciranja iz IPA-e). Najisto~nija hrvatska `upanija. Osnivanjem Lokalnog jamstvenog fonda to }e uvelike olak{ati potencijalnim poduzetnicima ulazak u svijet poduzetni{tva i po~etak poslovanja. U suradnji s gradom Suboticom u pripremi je zajedni~ki projekt u podru~ju za{tite okoli{a. [to jo{ ~inite po tom pitanju. primjerice BIOS-om. gospodarski je najnerazvijenija. a koji vode prije svega osna`enju uni{tenog gospodarstva grada Vukovara. stvaraju se preduvjeti za lak{e ostvarivanje kreditne linije kod poslovnih banaka. a po~etne faze razgovora uspostavljene su s gradom Novim Sadom. Tu je i izgradnja multifunkcionalnog omladinskog hostela. primjerice.o. ■ Agencija je osnovana s to~no odre|enim ciljevima. To su. Izvo|a~i programa bit }e Grad Vukovar. ciljeve djelovanja te projekte od svoga je osnutka pro{le godine zapo~ela sustavni rad na oporavku te razvoju lokalnoga gospodarstva. Vrlo je va`na i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe grada Vukovara. Podnositelj je projekta Vodovod grada Vukovara d. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Cilj lokalnog jamstvenog fonda je osigurati financijska sredstva koja }e se upotrijebiti kao kolateral (nepokriveni iznos jamstva) za poduzetni~ke projekte malih i srednjih poduzetnika. Obzirom da Agencija za sada zapo{ljava samo dva djelatnika. a osobito poduzetnicima po~etnicima.o. a samim tim i za dalji gospodarski razvoj grada Vukovara. kao i konkuriranje na natje~ajima pri resornim ministarstvima. kroz izgradnju poduzetni~kog inkubatora koji ste spomenuli. Va`ne aktivnosti Agencije vezane su uz pisanje projektnih prijedloga za EU fondove. a projekt }e voditi Razvojna agencija Vukovar. osnovana je 4. glavnog projekta i studije izvedivosti za ure|aj za pro~i{}avanje otpadnih voda grada Vukovara. Na ~emu trenutno radite? [to je aktualno i u pripremi? S obzirom na pribli`avanje i skoro objavljivanje natje~aja IPA-e programa prekograni~ne suradnje. kroz svoje programe. 20 bizdirekt � lipanj 2009. a osobito poduzetnika – po~etnika s podru~ja grada Vukovara. Koja je njegova uloga? Osnivanje Lokalnog jamstvenog fonda ozna~ava podr{ku obrtni{tvu i poduzetni{tvu te predstavlja dodatnu pogodnost kao instrument osiguranja koji malim i srednjim poduzetnicima. Kada bi se to moglo realizirati? Vukovar ima idealne uvjete za osnivanje poduzetni~kog inkubatora. Tu je tako|er i odvodnja i pro~i{}avanje otpadnih voda grada Vukovara. te uvo|enje prioritetnih projekata grada Vukovara unutar Vukovarsko – srijemske `upanije na listu prioritetnih projekata Panonske regije. I puno vi{e od toga. {to je u na{em slu~aju tvrtka Komunalac.. koji je uvijek najte`i. a privremena adresa Agencije na kojoj trenutno djeluje je Olajnica 19.o. procijenjen na preko 15 milijuna eura. Razgovarala: Aleksandra Zrinu{i} Rast i razvoj lokalnog poduzetni{tva te samim tim i gospodarskog razvoja regije temeljni je cilj svake razvojne agencije.o. Va`an projekt je i Vukovarski prometni prsten. Upravni odjel za gospodarstvo grada Vukovara itd. upravljanje projektima financiranim iz EU fondova. kontinuirani prosperitet. Razvojna agencija Vukovar priprema dva projekta.. Spomenuli ste Lokalni jamstveni fond kao pomo} pri pokretanju posla svima koji su spremni na izazove poduzetni{tva.Tema broja Tema broja Nova snaga u poticanju vukovarskog gospodarstva Razvojna agencija Vukovar d. Jeste li uspjeli u ovako kratkom vremenu pokrenuti neke projekte? Na{e dosada{nje aktivnosti vezane su uz aktivno sudjelovanje u izradi Programa ukupnog razvoja grada (PUR-a ). s procijenjenim iznosom iznad 55 milijuna eura (iznad 25 milijuna za obnovu i rekonstrukciju kanalizacije i odvodnje otpadnih voda. rujna pro{le godine na Trgova~kom sudu u Osijeku. planovima te pokrenutim i ve} ostvarenim projektima razgovarali smo s direktorom Razvojne agencije Vukovar d. Prvi projekt jest izrada idejnog rje{enja.o. studije utjecaja na okoli{. omogu}ava dobivanje kredita.o. koji je pravi primjer onoga {to bismo `eljeli i u Vukovaru. Te`ak je i mukotrpan put oporavka i ljudi i gospodarstva. direktor Razvojne agencije Vukovar d.

prosinca 2009. a o~ituju se u odobrenim projektima i sredstvima koja kroz te projekte dolaze na na{e podru~je. a ukupna vrijednost projekta iznosi 2 milijuna eura.hr promo promo .9 mil. obveze plaćanja gradskih poreza.ipng. motivirana profesionalna radna snaga. davanje prava gra|enja.d. prodaju ili davanje na korištenje nekretnina ili drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu Grada pod poticajnim uvjetima. elektro-strojarstvo i informatiku. U cilju poticanja ulaganja u gospodarske projekte Grad Nova Gradiška će ulagačima. Impal. Radi se o tri projekta koji }e na podru~je na{e @upanije donijeti oko 1. Prepoznajući navedene izvanredne uvjete ulaganja. ima za cilj ekonomski rast kroz podr`avanje niza mjera vezanih uz prenamjenu vojnih objekata u centre poslovne podr{ke ili inkubatore. Razvoj novih usluga za poduzetništvo vezano uz primjenu inovacija. omogućava izvrsnu povezanost i brz pristup kako tržištu EU. ali kvalitetnog tima. 80 je u{lo u u`i krug.. Tim se sredstvima financiraju razli~ite aktivnosti koje doprinose razvoju regije: u civilnom sektoru kroz projekte socijalnog poduzetni{tva. kuna. 14 milijuna kuna nepovratnih sredstava koja }e se utro{iti na provedbu aktivnosti koje su definirane u spomenutim projektima. a uključen je u Program razvoja tehnologijske infrastrukture (TEHCRO) Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske (BICRO). HGK i HOK.. Stjepan Ribi} Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje osnovana je s ciljem stvaranja operativnog tijela koji }e slu`iti kao instrument razvoja regije. BISC projekt uključuje: Trening Centar .o. Datourway za op}i cilj ima promociju odr`ivog regionalnog razvoja kroz 22 bizdirekt � lipanj 2009.o. Centar za poslovne i marketinške usluge.CNC obrada metala i drveta. ja~anje uloge turisti~kih aktivnosti vezanih uz Dunav kao poveznice za razvoj ~itave regije. Industrijski park Nova Gradiška izvanredno mjesto za ulaganje Izvanredna lokacija. to pokazuje da smo ~ak iza{li iz okvira regionalnog zastupanja i napravili ne{to {to je od nacionalnog interesa. U Bruxellesu smo prisutni od 2007. @upanije i {ire regije.100 m2 (1. Početna cijena infrastrukturno opremljenog zemljišta u Industrijskom parku do 31. čije će se poslovne aktivnosti temeljiti na znanju i kvaliteti.■ i više dodane vrijednosti. izvozno orijentiranog.Tema broja Tema broja Poticanje regionalnog razvoja misija je Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje Koriste}i dostupne fondove EU i ostale fondove me|unarodne zajednice. Trenutno je u tijeku natječaj za zakup proizvodnog i uredskog prostora u Poslovno-tehnologijskom inkubatoru. Od tisu}u projekata iz 16 europskih zemalja. osiguranja novih usluga gospodarstvu u području primjene inovacija.. Drugi je projekt Donauregionen+ kojem je cilj sinteza koncepta prostornog planiranja za dr`ave unutar Podunavskog bazena. CTR d. rada i entuzijazma. Projekt Poslovno-inovacijski potporni centar (BISC) sufinanciran je sredstvima EU iz programa CARDS 2004. godine. novih znanja i tehnologija doprinijet će konkurentnosti poduzetništva te pozitivno djelovati na njihov razvojni potencijal. sjesti sredstva u ukupnoj vrijednosti od 26. kao i stručnu pomoć u planiranju. godine iznosi 25 kn/m2. pozitivno poduzetni~ko okruženje. – 2013.usmjeren na poduzetnike koji će bazirati svoje poslovne aktivnosti na novim tehnologijama i inovacijama. Area Science Park . Industrijsko-obrtnička i Elektrotehnička škola Nova Gradiška.. transfera znanja i novih tehnologija te unaprje|enju konkurentnosti i sposobnosti Industrijskog parka da privuče ulaganja više tehnološke razine 23 Iz europskih pretpristupnih fondova kroz projekte za podru~je @upanije samo u posljednje dvije godine namijenjeno je 26. u odnosu na broj zaposlenih i vrijednost projekta odobriti poticaje i olakšice: davanje u zakup. mnoge domaće i svjetski poznate strane tvrtke iskazuju svoj interes za ulaganje u Industrijskom parku. Znate li da se u Novoj Gradiški razvija najkvalitetniji i najperspektivniji Industrijski park u Hrvatskoj i Regiji? Izvanredna lokacija Industrijskog parka duž autoceste Zagreb-Lipovac.A. vizijom i ostvarenim projektima upoznat }e nas direktor Agencije.14 milijuna kuna nepovratnog novca.■ Industrijski park Nova Gradiška d. konkurentan paket poticaja i olakšica za ulaganje te brz odgovor na zahtjeve ulaga~a i fleksibilnost.T. Od koje godine djeluje Ured predstavni{tva Slavonije i Baranje u Bruxellesu? Jeste li zadovoljni njegovim lobiranjem? U Bruxellesu smo prisutni od 2007. U navedenim proizvodnim pogonima zaposleno je oko 150 radnika. s posebnim naglaskom na europske integracije i privla~enje stranih investicija. od kada aktivno radimo na predstavljanju na{ega Grada. www. Ako pogledate samo ~injenicu da smo uspjeli izlobirati uvr{tavanje RH na popis zemalja u okviru Programa za protuminske aktivnosti europskog parlamenta od 2007. tim vi{e {to su na{i rezultati vidljivi i opipljivi.Italija. U svojem dosada{njem djelovanju. poveznica je javnog privatnog i civilnog sektora u provedbi projekata za podizanje `ivotnog standarda u regiji. 2 su u fazi izgradnje. To ujedno zna~i da na podru~ju grada Osijeka i @upanije postoje kvalitetni timovi ljudi koji poznaju metodologiju pisanja i provedbe projekata za fondove EU i koji su spremni raditi i usvajati nova znanja te stjecati potrebne reference koje }e im itekako dobro do}i kada Hrvatska postane ~lanicom EU. jeste li zadovoljni postignutim rezultatima? Osobno sam jako zadovoljan postignutim rezultatima.500 m2 proizvodnog prostora i 600 m2 uredskog prostora). BISC – razvoj novih usluga za poduzetništvo U sklopu Industrijskog parka Nova Gradiška djeluje Poslovno-inovacijski potporni centar (BISC). komunalne naknade i komunalnog doprinosa sukladno Programu mjera za poticanje ulaganja i zapošljavanja Grada Nova Gradiška. [to to konkretno zna~i za na{u @upaniju? To konkretno zna~i da }e na ra~une razli~itih subjekata s podru~ja na{e @upanije. iza njih stoje stotine radnih sati na{eg malog. od kada aktivno radimo na predstavljanju na{ega Grada. Fizička infrastruktura uključuje zgradu površine 2. sc. pripremi i realizaciji projekta. dok su 4 ulagača u pripremnoj fazi ulaganja. tako i tržištima zemalja Regije. razvijena komunalna i poslovna infrastruktura. omogu}it }e uspješno investiranje i poslovanje u Industrijskom parku Nova Gradiška. O kojim se projektima radi? To je samo jo{ jedan dokaz kvalitete tima koji radi u RRA. Do sada je završeno 7 proizvodnih objekata. Tvrtke s kojima se projekt realizira u uskoj suradnji su Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. ili u privatnom sektoru kroz bespovratna sredstva odobrena poduzetnicima. djelomično ili u potpunosti. a samo za 21 najbolji odobrena su sredstva iz programskog okvira IPA SouthEastEurope: od toga ~ak u tri projekta sudjeluje RRA Slavonije i Baranje.o. @upanije i {ire regije. Trg kralja Tomislava 1 35400 Nova Gradiška Tel: +385 35 35 99 10 Fax: +385 35 35 99 11 e-mail: info�ipng. TANG d. S njihovom misijom. direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d. u skladu s prioritetima ROP-a. dr.hr. BISC usmjerava svoje aktivnosti na CNC tehnologiju u području obrade metala i drveta. u blizini križanja s budu}om autocestom Budimpešta-Plo~e.o. a sva ulaganja započeta do tog datuma bit će u cijelosti oslobo|ena obveze plaćanja komunalnog doprinosa.E. elektrostrojarstvo i informatiku. Stjepan Ribi}. transfer znanja i tehnologije te Poduzetnički/ tehnologijski inkubator . u regijama gdje promicanje poduzetni~kog duha i inovacija u poduzetni{tu predstavlja velik potencijal rasta lokalne ekonomije.d. Grad Nova Gradiška realizira projekt Industrijski park Nova Gradiška s ciljem da se stvaranjem optimalnih uvjeta za investicije u gospodarske projekte osigura stabilan i dugoročan gospodarski rast i razvoj Grada te stvaranje modernog. godine. Grad će tako|er osloboditi ulagača ili postojeću pravnu i fizičku osobu koja zapošljava nove djelatnike. konkurentnog gospodarstva. RRA Slavonije i Baranje sustavno radi na regionalnom prosperitetu. Predstavni{tvo u Bruxellesu treba uvijek promatrati kao vrlo va`an ~imbenik u aktivnostima na{e RRA bez kojeg svi postignuti rezultati ne bi bili ostvareni u ovom opsegu. ÐÐ Holding d.o. u javnom sektoru kroz osnivanje klastera ili kroz osnivanje energetske edukacijske agencije.o. Ponosan sam na sve projekte koje smo izradili i proveli. a svi su rezultati dokaz velikog truda. Tre}i projekt F. Centar za inovacije. Projekt se realizira s ciljem unaprje|enja znanja i vještina radne snage u području novih tehnologija.

hr www. Mi vam pru`amo cjelovitu potporu u postupku za{tite autorskog prava i srodnih prava.■ Razvojna agencija VIDRA zapošljava ukupno pet djelatnika. osnovana je u lipnju 2008. prototipova i tehnolo{kih poslovnih planova BUDI UZOR? promo Razvojna agencija VIDRA provedbeno je tijelo za dva osnovna strateška dokumenta Virovitičko-podravske županije: Županijsku razvojnu strategiju i Master plan turizma Virovitičko-podravske županije.Tema broja Tema broja U Tehnologijsko-razvojnom centru Osijek nema pogre{nih vrata Misija TERA-e kompleksna je i zahtjevna. Kroz protekle ~etiri godine. tehničku pomoć i izradu projekata za domaće i inozemne donatore.hr www. oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti te topografije poluvodi~kih proizvoda. 27 njih program je uspje{no zavr{ilo. Na oko 900m2 prostorno je smje{teno 18 suvremeno opremljenih ureda te 12 radnih stanica. Trg Ljudevita Gaja 6 31000 Osijek Tel: +385 31 251 000 Fax: +385 31 251 005 e-mail: ured…tera.o. u suradnji s relevantnim partnerima. strojogradnja. a time i ostvarenje preduvjeta za pokretanjem vlastita projekta. Isto tako gospodarstvenici mogu pribavljati nove tehnologije s podru~ja cijele EU. `iga. sudjelovanje na izlo`bi omogu}it }e mu stru~nu procjenu tr`i{ne vrijednosti njegova proizvoda. Sve su podjednako bitne. Koliko je poduzetnika trenutno u Poslovnom inkubatoru TERA? Program inkubacije pro{lo je 48 poduzetnika. u TERA-i nudite i brzu izradu prototipova. U pravu ste. Vi{e nego uspje{no. znanstvenici i inovatori s podru~ja Isto~ne Hrvatske mogu svoje inovacije. a osnovna joj je zadaća rad na lokalnom i regionalnom razvoju Virovitičko-podravske županije te regije Panonske Hrvatske. Do sada je pokrenuto 52 predmeta za{tite u obliku patenta.. spec.tera.oec. Smanjenje vremena razvoja proizvoda. Europska poduzetni~ka mre`a (EEN) najva`nija je potporna struktura malom gospodarstvu u EU. Dio njihova poslovanja. Ove je godine u pripremi i srednjoročno ažuriranje Županijske razvojne strategije. kvaliteta poduzetništva u Viroviti~ko-podravskoj županiji bit }e znatno viša. budu}i da tamo nemaju odgovaraju}e stru~njake. ravnateljica VIDRE 25 24 bizdirekt � lipanj 2009. poligon za uzlet na{ih stanara. Velik je to prostor.een. prof.o. u skladu s prijedlogom Strategije regionalnog razvoja RH. patenta. edukacija. Uz mogućnost dodatne edukacije poduzetnika putem seminara i savjetodavnih usluga koje nudi Razvojna agencija VIDRA. a na Agenciji je složiti projekt te naći bespovratna sredstva za njegovu provedbu. a rad joj se svodi na proces informiranja ciljnih grupa. VIDRA. Dana{nji tempo razvoja novih proizvoda te zahtjevi globalnog tr`i{ta od poduzetnika zahtijevaju brzu prilagodbu novim uvjetima i neprestano usvajanje novih tehnologija. kojeg je VIDRA samostalno napravila. Neprofitna je javna ustanova osnovana od Skupštine Virovitičko-podravske županije. gospo|a Sanja Bošnjak. Županija uz pomoć resornog Ministarstva godinama potiče po- promo Sanja Bo{njak. prema njihovoj fazi zrelosti. VIDRA se trenutno priprema za otvorene natječaje pretpristupnog programa IPA za koje pišu nekoliko projekata. a 15 ih je dovr{eno. kvaliteta poduzetništva u Županiji bit će znatno viša. [to inovatorima nudi Me|unarodna izlo`ba inovacija. [to se sve kod vas mo`e za{tititi? Uspjeh se posti`e primjenom novih tehnologija i inovacija. no ispunjenje zacrtanih smjerova razvoja odvija se prema planu. Agencija je stvorila kvalitetnu bazu projektnih ideja koje će nadalje prilago|avati. promoviranje edukacije i cjeloživotnog obrazovanja. Agencija posebice nastoji ojačati civilni sektor kako bi postao aktivan dionik razvoja društva – potrebna je samo dobra projektna ideja i volja za provedbu projekta. aeronautika… TERA je i registrirani zastupnik pri Dr`avnom zavodu za intelektualno vlasni{tvo. no prostorno TERA-u najvi{e zaokuplja Poslovni inkubator. od svojega je osnutka 2002. a 21 poduzetnik trenutno se vodi kao stanar inkubatora. Promatrajući stanje gospodarstva. kao član Županijskog partnerstva na nivou Panonske Hrvatske. izradu strateških planova te provo|enje specifi~nih edukacija.o. Te{ko je odrediti najva`niju djelatnost Tehnologijskorazvojnog centra. poticano stalnim inovacijama i tr`i{nom borbom. Da bi poboljšali stanje poduzetništva.o. što je osnovni cilj Lisabonske agende EU. godine.sc. medicina. razvoj inovacija i klastera te umrežavanje i stvaranje jakih potpornih institucija za regionalni razvoj trebaju biti smjernice kako bi se stvorilo gospodarstvo znanja.000. industrijskog dizajna. u čijoj izradi osobno sudjeluje i ravnateljica VIDRE. Grada Osijeka i Osje~kobaranjske `upanije pro{ao zanimljiv razvojni put. Razgovarala: Aleksandra Zrinu{i} Ukoliko netko ima poduzetni~ku ideju ili prototip proizvoda. izlo`bu je pro{lo 950 poslovnih ideja u kategoriji inovacija i poslovnih planova. projekte za bespovratna sredstva resornih ministarstava te natječajnu dokumentaciju za javne pozive prema pravilima EU. s vi{e od 4000 relejnih to~aka.■ VIDRA dobro pliva u poduzetni~kim vodama Uz mogu}nost dodatne edukacije poduzetnika putem seminara i savjetodavnih usluga koje nudi Razvojna agencija VIDRA. dizajna i `iga.hr Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d. metalurgija. Samo se za subvencioniranje kamata poduzetnicima i ostale projekte poticanja ili promocije poduzetništva godišnje iz izvornih prihoda Županije izdvaja više od 2. informatika. znanje i iskustvo uz pomo} TERA-e ponuditi me|unarodnom tr`i{tu te dobiti informacije o ponudi i potra`nji proizvoda/usluga na tr`i{tu. tehni~ku pomo} i izradu projekata za doma}e i inozemne donatore. univ. U skladu s tim. Ivan [tefani}. Razvojna agencija VIDRA zapošljava ukupno pet djelatnika. brza prekvalifikacija radne snage.dr. Podru~ja primjene razli~ita su: arhitektura. Koje se usluge mogu koristiti u okviru EEN-a? Upravo u okviru te kompleksne mre`e.000 kuna. Mno{tvo je ostvarenih rezultata i realiziranih projekata pro{lo do danas TERA-om. godine od strane Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera. zitivnu poduzetničku klimu. za buduće natječaje. Plan je realizirati 24 ponude tehnologija lokalnih poduzetnika te pet tehnologija ponu|enih iz inozemstva. dizajn. Ivan [tefani}. agencija za regionalni razvoj Virovitičkopodravske županije. utje~e na brzi razvoj ove tehnologije. kojima nastojimo pru`iti najbolje mogu}e uvjete kako bi ostvarili svoje poslovne ideje. jer nemogu}e je re}i sve. {to je izvrstan rezultat jer se radi o dugotrajnom postupku trogodi{njeg trajanja. a rad joj se svodi na proces informiranja ciljnih grupa. otkrio nam je samozatajni direktor TERA-e. Za poduzetnike VIDRA priprema poslovne planove i investicijske studije. direktor TERA-e KONTAKT: Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku d. izradu strateških planova te provo|enje specifičnih edukacija. ali i svih strateških dokumenata RH. .

ie Op}e informacije Naziv: Republika Irska Glavni grad: Dublin Povr{ina: 70 283 km2 Stanovni{tvo: 4. Njezino gospodarstvo u najve}oj je mjeri pokrenulo izravna strana ulaganja. Irska uvelike ovisi o vanjskoj trgovini.dublin…mvpei.) Organsko-anorganski strojevi Oprema–distribucija el. Patrick’s Cathedral. Postupak uvoza roba i usluga u Irskoj Irska je ~lanica EU.) Strojevi za AOP Eteri~na ulja. multinacionalne kompanije u Irskoj ostvaruju ~ak 70% sveukupnog industrijskog izvoza iz Irske. Obilježavanje mora biti u skladu sa zakonom. gdje se proizvodi 12 od 25 najkorištenijih lijekova u svijetu. parfemi Razni kemijski spojevi Lijekovi Telekomunikacijska oprema UKUPNI UVOZ 21% 16% 10% 7% 7% 121 mil. Dublin 8 tel. Od 1988. ~amci Konstrukcije i dijelovi Rotacijski elektri~ni strojevi UKUPNI IZVOZ 36% 14% 9% 7% 7% 17 mil. Glede prava i obveza. Iz tog podru~ja u Irskoj danas djeluje više od 300 tvrtaka. prehrambene industrije. Irskoj daje prednost nad brojnim drugim zemljama.finance. Vrlo zna~ajnu ulogu u tom snažnom razvoju irskog gospodarstva odigrala je i visoka razina obrazovanja irske radne snage. 4767 182 e-mail: croemb. Mogu}nosti razvoja suradnje su na podru~ju IT tehnologije.0 milijuna Slu`beni jezik: engleski/irski Valuta: EUR Nagli rast irskog gospodarstva po~eo je u zadnjem desetlje}u prošloga stolje}a. irski uvoznik mora obra~unati i PDV.Š. strani su investitori potpuno izjedna~eni s doma}ima.hr Korisni linkovi Ministarstvo gospodarstva www. Zakonom nije ograni~eno sudjelovanje stranog kapitala u vlasništvu tvrtaka ili nekretnina. 10 000 Zagreb tel. Peter Street. Hewlett Packard. Irsku se ~esto spominje kao zemlju s najotvorenijim tržištem u svijetu. te je u tom smislu potrebno isticati interes za razmjenom stru~njaka i poja~anom institucionalnom suradnjom. posebno u podru~ja novih tehnologija. Ovime se svjedo~i da je proizvod u svemu prihvatljiv glede zahtjeva sigurnosti.zemlja s najotvorenijim tržištem na svijetu Zna~ajnu ulogu u snažnom gospodarskom rastu Irske odigrala je visoka razina izobrazbe – Irska ima najve}i postotak u Europi onih koji su završili ili bar poha|ali visokoškolsko obrazovanje. e-poslovanje te farmaceutiku i medicinsku tehnologiju. kao što su Intel. te malog i srednjeg poduzetništva. U dosadašnjim susretima s irske je strane izražena spremnost organiziranja studijskih posjeta i izobrazbe za državne i javne službenike. ali prije svega tehni~ki proizvodi namijenjeni prodaji/upotrebi krajnjih korisnika u državama EU. Dell. postoji mogu}nost korištenja hrvatskih luka kao huba za podru~je sjeverne i isto~ne Europe. što kod planiranja stranih izravnih ulaganja. Razvojna agencija za strana ulaganja (IDA) zadužena je za privla~enje stranih ulaganja. Zbog znatnih poreznih olakšica i kvalitetno školovane radne snage sve ve}i broj stranih tvrtaka otvara svoje pogone u Irskoj.: 00353 1 4767 181. Tako|er se izražava spremnost pružanja tehni~ke pomo}i irskih tvrtaka u javnom i poduzetni~kom sektoru u Hrvatskoj te spremnost pružanja know-how projekata u pogledu razvoja demokratizacije društva. te me|u njima vrijedi slobodan protok roba i usluga.: 01 48 77 900 e-mail: gdanaher…lawlibrary. Obrazovanje budu}ih „uspješnica“ U posljednjih dvadeset godina više od 1000 velikih multinacionalnih kompanija odabralo je Irsku kao svoje europsko središte. te podru~je malog i srednjeg poduzetništva. energetike. Robna razmjena s Irskom Izvoz RH u Irsku (2007. Irska je me|u prvim zemljama u svijetu osnovala posebne institucije namijenjene promicanju izravnih ulaganja u Irsku. prije svega. uklju~ivo i Hrvatske. U Irskoj su u velikom broju nazo~ne i velike multinacionalne kompanije iz podru~ja farmaceutike. kao i ve} razvijeno podru~je nekretnina.gov.ie Razvojna agencija za strana ulaganja www. tekstilne industrije.enterprise-ireland. Važne adrese: VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U IRSKOJ Adelaide Chambers. USD Uvoz RH iz Irske (2007. S oznakom CE moraju biti obilježeni odre|eni. Zrinskog 6.000 zaposlenih. a u trgovini s tre}im državama primjenjuje se jedinstvena carinska tarifa EU po kojoj se odre|uju carinska davanja. U posebnim slu~ajevima država je zadržala pravo dodatnih stimulacija (uglavnom tako|er kroz sustav poreznih olakšica). Google. Kod obilježavanja i pakiranja treba strogo poštivati irsko i europsko zakonodavst- Slobodne zone Postoji smanjena stopa poreza na dobit od 10% (do 2010. Yahhoo itd. Dublin 26 bizdirekt � lipanj 2009. pravosu|a. Mogu}nosti poslovne suradnje Irska je interesantna zbog svog modela reforme državne uprave i reformi obrazovanja tehnološkog razvoja. drvne industrije. poštivanja te zaštite okoliša i zdravlja. a kako to zahtijevaju. Piše: Helena ^arapi} vo o zaštiti potroša~a.ie Odjel za poduzetništvo www. za investicije na podru~ju industrijske zone Shannon Airport. direktive ili zakonodavstvo EU. Strana ulaganja Izravna strana ulaganja jedan su od glavnih temelja irskog gospodarskog uzleta. Irska je tako|er ciljano poticala ulaganja u nove (visoke) tehnologije. Dodatno po uvozu iz drugih država. Zbog izvozne odnosno trgovinske orijentacije irskog gospodarstva i malog unutarnjeg tržišta. Irska se u kratkom vremenu pretvorila u visoko tehnološki razvijeno društvo s primarno izvozno orijentiranim gospodarstvom. 27 . Gotovo 90% svih proizvoda u Irskoj namijenjeno je izvozu. USD Izvor: Dr`avni zavod za statistiku Republike Hrvatske Dublin Castle Republika Irska . Irska ima jedno od najmla|ih stanovništava u Europi (36% stanovnika s manje od 25 godina) i tako|er najve}i postotak onih VELEPOSLANSTVO republike IRSKE U HRVATSKOJ Adresa: N. Od relativno agrarne zemlje sa slabo razvijenijom industrijom. godine irsko je gospodarsko prošlo kroz dramati~nu transformaciju. godine) za pravne osobe koje ulažu u proizvodne djelatnosti. posebice u greenfield projekte. Sa svega 125.Vodi~ za inozemna ulaganja i suradnju Vodi~ za inozemna ulaganja i suradnju koji su završili ili barem poha|ali visokoškolsko obrazovanje (~ak 40%).ie St. te ulaganja u Hrvatsku. Osim toga.euireland. To ukratko zna~i da potroša~ mora imati dovoljno informacija o kvaliteti i cijenama proizvoda i usluga.com Europski parlament u Irskoj www. energije Brodovi. niskim gospodarskim rastom.ida. uglavnom velikih multinacionalnih kompanija sa sjedištem u SAD-u. vrlo visokom stopom nezaposlenosti i kontinuiranim iseljavanjem u velikom broju visoko obrazovanih stanovnika u SAD i Veliku Britaniju. Motorola. posebno informacijsko-komunikacijske tehnologije. IBM.

Velika Britanija (18%).Vodi~ za inozemna ulaganja i suradnju Ivalo (Ivalojoki) – jedna odturisti~kom najljep{ih finskih rijeka popularnom odredi{tu Gotovo 90% svih proizvoda u Irskoj namijenjeno je izvozu. Po~etkom 2003. poljoprivreda (4.2 mlrd USD Izvozni proizvodi: kemikalije. brigu o potroša~ima. Osnovni je pozdrav rukovanje. Poslovni obi~aji Poslovni ru~ak ili ve~era dio je svakodnevnog rituala kod sklapanja poslova. tehnološke. ali ipak radije izbjegavaju sukobe na humoristi~an na~in. Irsko gospodarstvo BDP (2007. upravljanje nabavama. a još mnogo više neizravno.000 ljudi. financijske usluge te istraživanje i razvoj. no od stranaca }e o~ekivati to~nost. Svoju aktivnost primarno je usmjerila prema elektronskoj industriji. Nizozemska (4%) Stopa inflacije: 4. Imaju osje}aj kreativnosti i opuštenosti tijekom krize. u pregovorima su lukavi i uporni. hrana i pi}e. razna proizvodna dobra. kemikalije. strojevi i transport.9%). O~ekujte puno rasprave na sastancima. pobrinite se za osmijeh. Privukla je i pružila podršku oko 1. te koordinaciju programa stranih investitora. bu~ni i hvalisavi. mineralna goriva Zemlje uvoza: Velika Britanija (36%). Belgija (16%). No. Razvojni program uklju~uje i dodatne funkcije kao što su marketing odgovornost.ie Pozivni broj: +353 28 bizdirekt � lipanj 2009. te radije improviziraju nego slijede krute planove. Rukovanje treba biti ~vrsto. Na neugodan su na~in agresivni. muškarci bi trebali nositi odijela. promicanje irskog ulaganja u inozemstvu. inovacijske sposobnosti i ja~anje suradnje izme|u industrije i visokoškolskih institucija.): 260.6% Strana ulaganja: 26. programa pomo}i za razvoj. Svatko o~ekuje da sudjeluje u raspravi jednako. telekomunikacijama.100 stranih tvrtaka koje danas izravno zapošljavaju 130. SAD (11%). Njema~ka (8%) Uvoz (2007.5%) Izvoz (2007.9% Nezaposlenost: 4. farmaceutici te podru~ju uslužnih djelatnosti. ne samo u uredu.9 mlrd USD BDP per capita: 60 809 USD Stopa rasta BDP-a: 6% BDP prema sektorima: usluge (49. Sastanci su uglavnom opušteni. hrana i pi}e Zemlje izvoza: SAD (19%). Njema~ka (9%).■ 29 Pub na pouluotoku Dingle. Strane žene lako se prihva}aju u irske poslovne zajednice. Ako }ete darivati. Tako|er. i mogu se održavati svugdje (restoran ili pub). godine IDA je izradila novi program za stratešku konkurentnost. industrija (45. a žene odijela ili haljine. Irci su otvoreni i neposredni u komunikaciji te uvijek drže do jednako pripremljenog sugovornika.): 207. One ~ine 1/4 BDP-a i preko 4/5 irskog izvoza.1 mlrd USD Internetski kod zemlje: . . Nisu svjesni vremena i vrlo vjerojatno je da ne}e biti to~ni na sastancima.3 mlrd USD Uvozni proizvodi: strojevi i transport. prema kojemu se tvrtkama dodjeljuje pomo} u svrhu konzultantskih usluga u razvoju irskih podružnica.): 179. ono ne smije biti skupo. na po~etku i kraju susreta. Za poslovne sastanke. logistiku. Irci su op}enito prili~no neformalni i brzo po~inju oslovljavati imenom. a kontakt o~ima ozna~ava povjerenje izme|u sugovornika.6%).

Što se upravljanja sustavima ti~e. na certificiranje se tvrtka odlu~uje ukoliko želi pravovremeno steći zna~ajnu konkurentsku prednost. 2007. u jednom trenutku morati postaviti. primjerice. Nekoliko je razloga za to. te može postati ‘gubitaš’ ili ~ak propasti. te tako slijedi najbolju svjetsku praksu.htm) Broj certifikata 668 963 1287 1608 2078 2313 Godi{nji rast broja certifikata ISO 9001 Godina 2003. osobu ili sustav. I na kraju. odluka o certificiranju može biti motivirana željom za unaprje|enjem vlastita sustava. 2008. pravosu|u. Kod certificiranja osoba naglasak je na dobivanju službene potvrda da osoba posjeduje odre|ena znanja i vještine. Ispitima za dobivanje certifikata testira se poznavanje konkretnih proizvoda. gdje je posjedovanje odre|enih certifikata nužno za bavljenje tom djelatnošću. godinu. Nadalje. procedura i tehnologija. Onaj tko želi poslovati s velikim kupcem ili odgovoriti na ozbiljan javni poziv morat će. 2004. 2007. važno je shvatiti da sam certifikat nije garancija uspjeha. Izvor: Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2008.kojom se jam~i da proizvod.htm) 31 Broj certifikata 194 295 324 370 470 235 . npr. proces ili usluga zadovoljava odre|ene norme i/ili zakone. izme|u ostalog. ^esto se koriste u ra~unalnoj industriji za dokazivanje poznavanja odre|enih proizvoda i tehnologija. te napora da zaštiti zdravlje potroša~a i kvalitetu okoliša i društva u cjelini. zdravlju i sigurnosti. 2006. Certificirati je moguće proizvod. godinu.nositelja akreditacije za izdavanje takvih potvrda . Certificiranje proizvoda iznimno je široko podru~je. 2005. zdravstvu i u prosvjeti. bila ona mala. zadovoljiti i uvjet postojanja sustava upravljanja kvalitetom uskla|en sa zahtjevima jedne od normi kojima su detaljno propisani takvi sustavi. Što je certifikacija i koje su joj prednosti? Certifikat je potvrda izdana od treće strane . te tako slijedi najbolju svjetsku praksu. 2006.nositelja akreditacije za izdavanje takvih potvrda . sustave upravljanja sigurnošću informacija te za sustave upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu. 2004. sustave upravljanja sigurnošću hrane. Koji god motiv stajao iza ulaska u proces certificiranja. Tvrtka koja ga posjeduje i posao obavlja u skladu s propisanim normama nije zaštićena od lošeg poslovanja. obi~no od jedne do tri godine. Certifikacija može biti rezultat odluke strukovnog udruženja.Certifikacija Certifikacijom do razvoja poslovanja Cilj procesa certifikacije izgradnja je tržišnog mehanizma kojim proizvo|a~ na jednostavan na~in dokazuje kvalitetu vlastitog proizvoda ili proizvodnog procesa. srednja ili velika. za sustave upravljanja okolišem.net/HR%20Survey. te o~uvanju okoliša. ali dovoljno je istaknuti da većina nacionalnih i me|unarodnih zahtjeva za certifikaciju proizvoda ima za cilj osigurati da proizvod koji je namijenjen prodaji ili izvozu na odre|eno tržište bude u skladu s propisima o kvaliteti. Drugi je razlog razmišljanja o certifikaciji pritisak konkurencije. najpopularniji i o kojima se naj~ešće pri~a certifikati su za sustave upravljanja kvalitetom.kvaliteta. koja ne propušta niti jednu priliku da istakne vlastiti certifikat i tako kod potencijalnih kupaca ostavlja dojam ozbiljnijeg partnera.kojom se jam~i da proizvod. (http://www. ~iji je ceh odlu~io da njegove ~lanice moraju zadovoljavati ISO normu 9001. jer ipak su norme koje je potrebno u tom procesu zadovoljiti rezultat najbolje svjetske prakse.net/HR%20Survey. 2005. Certifikati se obi~no ne odnose na poznavanje koncepta i općih znanja te nisu zamjena za formalno školovanje. a naj~ešći me|u razlozima je kada certifikaciju zahtijeva kupac. Primjer su zaštitarske tvrtke u Hrvatskoj. Certifikat je potvrda izdana od tre}e strane . Izvor: Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2008.kvaliteta. Pripremio: Ante Veki} Certificirati ili ne? Pitanje je to koje će si svaka tvrtka. niti jedna tvrtka u branši nije certificirana. proces ili usluga zadovoljava odre|ene norme i/ili zakone. (http://www. Ukupan broj ISO 9001 certifikata na dan 31. potrebno je ponovno polagati certifikacijski ispit. Da bi se produžilo trajanje certifikata. no rašireni su i u drugim djelatnostima. prosinca: Godina 2003. 2008. Brzim djelovanjem moguće je bolje se pozicionirati kod potencijalnih klijenata i tako ‘zaslužiti’ više posla u budućnosti. ~ijim praćenjem tvrtka može postati efikasnijom i uspješnijom. kada. Zbog toga je trajanje valjanosti certifikata ograni~eno.

promatraju procese i provjeravaju zadovoljava li tvrtka propisanu normu ili ne. industrija pi}a. godinu.o. boravka i certifikata. Iako je proces certifikacije proces kontrole i inspekcije.kvaliteta. proizvodnja duhana Elektri~na i opti~ka oprema In`enjerske usluge Proizvodnja strojeva i opreme Informacijska tehnologija Prijevoz.98% SIQ CROATIA – ku}a za certificiranje i ispitivanje na jednom mjestu Na globalnom tržištu proizvodi podliježu zna~ajnom broju razli~itih zahtjeva. Cilj procesa certifikacije izgradnja je tržišnog mehanizma kojim proizvo|a~ na jednostavan na~in dokazuje kvalitetu vlastita proizvoda ili proizvodnog procesa. dok je akreditacija postupak kojim ovlaštena ustanova formalno priznaje stru~nost organizacijama ili osobama da provedu postupke u svrhu certifikacije. certifikat može produžiti. zatim „otkrivanje“ mogućnosti snižavanja troškova poslovanja. Proces certifikacije ima niz prednosti: - omogućavanje lakše komunikacije na tržištu (certifikat jam~i proizvo|a~u kupnju kvalitetnog proizvoda i omogućava njegovo lakše prepoznavanje na tržištu). godinu. potrebno je proći odre|enu proceduru ~ije trajane ovisi o veli~ini tvrtke i postojećim. te kvaltetnije planiranje toka novca tijekom godine i sl. certifikat ne važi niti za jednu drugu djelatnost osim za onu za koju je izdan. tehnologije igara na sre}u te izobrazba. Ukoliko je tvrtka registrirana za više djelatnosti.Veli~ina i dugovje~nost certifikacijske kuće .Najpovoljnija cijena certifikacije.Certifikacija Certifikacija Prema Hrvatskom pregledu certifikata sustava upravljanja za 2008. .92% 5. tehnologija i procedura. te napora da zaštiti zdravlje potroša~a i kvalitetu okoliša i društva u cjelini. minimalnog troška certifikacije iznosi u prosjeku od 650 do 800 eura. uklju~ivo i umjeravanja..) i time jam~iti kvalitetan proizvod koji je prepoznatljiv na tržištu. kojega je pro{li mjesec izdalo Hrvatsko dru{tvo za kvalitetu. profitabilnost. ukoliko kontrolni audit utvrdi da sustav ne odgovara normi. Popravak motornih vozila. Ma|arska. 3. tvrtka dobiva ponudu za uslugu certificiranja koja se izražava u ‘~ovjeku po danu’.Osobna poznanstva ili preferencija. skladi{tenje i komunikacije Ostali sektori Izvor: Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2008. no prosjek se kreće oko tri ~ovjek-dana. Cijena tog. primjerice Velike Britanije. primjerice sjedište tvrtke. 4.Certifikacijska kuća uobi~ajena je u branši. Podru~ja djelovanja tvrtke SIQ brojna su: ocjenjivanja i certificiranja sustava upravljanja. Auditiranje sustava Ukoliko tvrtka prihvati ponudu.82% 8. Certifikacija u pet koraka Kada se tvrtka odlu~i certificirati sukladno jednoj od normi za upravljanje sustavima. nudi cjelovite usluge. primjerice.aspx. (http://www. 32 bizdirekt � lipanj 2009.77% 9. što je navedeno i na certifikatu. Certifikat se izadje za odre|enu lokaciju i samo za odre|eni opseg poslovanja. To je i marketinški instrument koji omogućava i potroša~u i proizvo|a~u da zadovolje vlastite potrebe. u Hrvatskoj je pro{le godine upisano ukupno 2313 certifikata ISO 9001 za upravljanje kvalitetom. broj certifikata narastao je za 470 u odnosu na 2006.o.kvaliteta.19% 4.. SIQ CROATIA d. u Hrvatskoj je prošle godine upisano ukupno 2313 certifikata ISO 9001 za upravljanje kvalitetom. Ukoliko tvrtka odlu~i. propisanih normama. 1. odnosno nepostojećim pripremama same tvrtke. Velike me|unarodne kuće posjeduju više od 20 razli~itih akreditacija od kojih su najcjenjenije one zapadnih europskih zemalja.. Prema Hrvatskom pregledu certifikata sustava upravljanja za 2008. 33 . on ne treba biti shvaćen kao sredstvo zastrašivanja i ucjene. trošak certificiranja sustava male tvrtke iznosi oko 1000 eura. pravilima i/ili zakonima. Tvrtka SIQ svojom 45-godišnjom tradicijom pomaže svojim partnerima i klijentima da odgovore i ispune specifi~ne zahtjeve tržišta kako bi uspješno plasirali svoje proizvode na tržišta diljem svijeta. za vaš lakši i uspješniji nastup na željenim tržištima. Djeluju}i kao ‘One Stop Testing House’ (ku}a za ispitivanje na jednom mjestu). što u velikoj mjeri utje~e na kvalitetu proizvoda i ukupnog sustava) - unaprje|ivanje procesa poslovanja u cjelokupnom agroindustrijskom sektoru (za proces certifikacije potrebno je stvoriti bazu podataka koja proizvo|a~ima može služiti za kvalitetnije donošenje odluka. što naravno ovisi o veli~ini tvrtke i njezinoj spremnosti za taj proces. ukupan broj certifikata povećan je za dvostruko manje – 235. a certificira samo jednu djelatnost. uspore|ujući s isto~nim susjedima. ispitivanja i certificiranja proizvoda. Razlog leži u ~injenici da je certificiranje obavljeno uz financijski poticaj Deset najzastupljenijih industrijskih sektora s certifikatom ISO 9001 u Hrvatskoj Sektor Gra|evinarstvo Veleprodaja i maloprodaja. Priprema je najsloženiji dio procesa i može potrajati od 3 mjeseca pa i do jedne godine.32% 10. što rezultira smanjenjem troškova. odabir certifikacijskog tijela uglavnom ovisi o jednom ili više sljedećih kriterija: . Zahtjev za certifikaciju Nakon postizanja uskla|enosti poslovanja sa željenom normom. - Kupac/klijent zahtijeva certifikat izdan od odre|ene kuće. godinu. Za velike tvrtke taj je iznos nešto veći. Akreditacija i certifikacija – u ~emu je razlika? Već smo istaknuli da je certifikacija postupak kojim nezavisna treća strana daje jamstvo u pisanom obliku (certifikat. 5. A sama procedura uopćeno se može prikazati u pet koraka.net/certkuce. Kad je država poticala certificiranje u 2007. Hrvatska ipak nešto naprednija. 2. Švicarske. motocikala i osobnih i ku}anskih aparata Proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda Ostale usluge Proizvodnja prehrambenih proizvoda. Obnova certifikata Certifikat je moguće izgubiti i prije isteka roka na koji je izdan. To rezultira kra}im i efikasnijim razvojnim procesom. ^eška i Slovenija. Tako dobiveni certifikat za sustav upravljanja kvalitetom ne smije se isticati na proizvodu i certifikat ne jam~i kvalitetan proizvod. Ako tvrtka posluje na ~etiri lokacije. Priprema Tvrtka se upoznaje s normom i prilago|ava vlastito poslovanje normi po kojoj se želi certificirati. Iako je u tom odabiru gotovo nemoguće pogriješiti. Izdavanje certifikata Ukoliko se utvrdi da tvrtka zadovoljava sve potrebne elemente propisane normom. zakonodavstvom i industrijskim specifikacijama.60% 5. U odnosu na 2007. Certifikacija predstavlja proces koji kontrolira proizvodne procese kako bi oni jam~ili kvalitetu proizvoda na tržištu. menadžerske vještine i sl. SIQ svojim klijentima omogu}ava ispitivanje proizvoda i dobivanje odgovaraju}ih certifikata jednim kontaktom. mjeriteljstva. od ~ega su samo dvije hrvatske.net/HR%20Survey.). godini. koji ne podrazumijeva kompletnu djelatnost tvrtke. a certificirala je samo jednu od njih. Nizozemske.55% 8. Brojka je u odnosu na ranije godine veća i vidljiv je rast certificiranih sustava upravljanja kvalitetom. one zapadnih zemalja još se uvijek percipiraju kao cjenjenije i nose veću ‘težinu’.63% 26. proces ili usluga u skladu s traženim normama. godini. potvrda) da su proizvod. Njihovo visoko kvalificirano osoblje osigurava tehni~ku pomo} u svim fazama nastanka proizvoda. Isto vrijedi i za djelatnosti. godinu. Sustav male tvrtke uglavnom može certificirati jedan ~ovjek u jednom danu. odnosno sustava upravljanja kvalitetom (procesom certifikacije osigurava se poštivanje standarda odnosno na~ela. nego ga treba shvatiti kao interaktivni proces koji ima za cilj unaprijediti sve poslovne performanse proizvo|a~a (produktivnost. - osiguravanje kvalitete proizvoda.15% 4. kojega je prošli mjesec izdalo Hrvatsko društvo za kvalitetu. što osigurava neprekidnu sukladnost proizvoda s razli~itim zahtjevima. ona još uvijek zaostaje za europskim zemljama. U Hrvatskoj je znatan broj tvrtaka ostao bez certifikata ili ga nije obnovilo. Ipak.06% 3. certifikacijska kuća izdaje certifikat. certifikacijska kuća šalje potreban broj ljudi koji obavljaju auditiranje sustava: obavljaju razgovore s ljudima. Takav tržišni mehanizam istovremeno omogućava potroša~u kupnju kvalitetnog proizvoda za koji zna na koji na~in je proizveden. Certifikat se izdaje na trajanje od 3 godine tijekom kojeg razdoblja se jednom godišnje provjerava takozvanim kontrolnim auditom. onda će certifikat biti izdan samo za tu lokaciju. Nakon odabira kuće i slanja zahtjeva za certifikaciju. Prilagodbu je moguće obaviti na dva na~ina: unutar tvrtke zadužiti vlastiti tim ljudi koji će voditi postupak uskla|ivanja ili angažirati jednu od konzultantskih tvrtaka koja će taj posao obaviti za vas. a ispred nas su. Gdje je Hrvatska? U Hrvatskoj svoje urede ima devet tvrtaka koje su akreditirane za certificiranje sustava upravljanja kvalitetom.htm) Broj certifikata 285 249 221 204 199 137 120 96 94 84 624 Udio 12. O kojima se radi možete vidjeti na www. ali i izostanak državne stimulacije za takvo certificiranje utjecao je na smanjenu dinamiku rasta broja certifikata u 2008. Ukoliko se dogodi da poslovanje nije sukladno normi. tvrtka upućuje zahtjev jednoj od certifikacijskih kuća. plus troškovi puta. Iako je. I dok je hrvatska akreditacija priznata u svijetu. a zatim prestaje vrijediti. tvrtka pada i dobiva odre|eni vremenski rok za popravak. tehnika. Ukupno. . svjetska kriza.

kao i vršiti njihova kontrola. Certifikacijski ciklus traje tri godine. koja posjeduje 27 me|unarodnih akreditacija i nacionalnu hrvatsku HAA akreditaciju.kvaliteta. norma ISO 14001 specificira najzna~ajnije zahtjeve za identifikaciju. punopravne ~lanice IAF-a (International Accreditation Forum).49% 0. bez obzira o kojem sustavu odnosno normi govorili. putem ispunjavanja i uskla|ivanja sa zahtjevima norme. Budući da ga izdaje neovisna certifikacijska kuća. koji omogućava: - Identifikaciju i procjenu svih mogućih opasnosti.77% odre|enog proizvoda. kontrolu i nadzor aspekata okoliša neke organizacije i tako|er utvr|uje zahtjeve za upravljanjem i poboljšavanjem cijelog sustava. godinu.efqm. hranom ili nekim drugim aspektom vezanim uz poslovanje.eoq. a prije svega rije~ je o financijskoj. . . a temeljna svrha svakog sustava upravljanja.62% 0.o.30% 0.Mjerenje.Me|unarodno priznata norma ISO 9001 je općenita. a to jam~e upravo certifikati. Bureau Veritas provodi certifikacijski postupak kojim procjenjuje razinu sukladnosti sustava upravljanja sa zahtjevima odre|ene norme. ali i vremenskoj te organizacijskoj uštedi.91% 0. ISO 9001 Certifikat ISO 9001 dokazuje da je vaš sustav upravljanja kvalitetom sukladan zahtjevima iz norme i da je uskla|en s propisima.48% 0.org www. • Kvaliteta – iso 9001 • Za{tita okoli{a – iso 14001 • Zdravlje i sigurnost na radu – ohsas 18001 • Informacijska sigurnost – iso 27001 • Sigurnost hrane – haccp – iso 22000 – globalgap – fami – ifs • Dru{tvena odgovornost – sa 8000 • En 15038 – sektorska norma za prevoditelje • Medicinski ure|aji – iso 13485 • i brojni drugi Certifikacijom do boljih poslovnih rezultata Certifikacija nije samo priznanje koje daje nezavisna certifikacijska ku}a .hr www. Certifikacija nije samo priznanje koje daje nezavisna certifikacijska ku}a – ona mora dovesti do boljih poslovnih i financijskih rezultata trajnim pobolj{avanjem procesa koji postoje u organizaciji. Nije stoga rijedak slu~aj da se tvrtke odlu~e za takozvanu združenu certifikaciju i ‘o jednom trošku’ auditiraju uskla|enost s nekoliko normi. kvalitetom.hr www. koji se provodi na istom principu.45% 0. Kvaliteta je jedan od glavnih uvjeta da se odre|eni proizvodi izvoze u zemlje EU. investitore. Po isteku trogodi{njeg certifikacijskog ciklusa slijedi recertifikacijski ciklus. Neke od koristi za poslovanje su: - Stvaranje sigurnosti za kupce.akreditacija. promo Bureau Veritas Croatia d.40% 0. nacionalnih i sektorskih.Realizacija proizvoda . Certifikacijski znak mo`e se koristiti na svim marketin{kim materijalima i on predstavlja simbol va{eg uspjeha i predanost stalnom pobolj{anju.95% 0.80% 0.iso. radi po ovla{tenju i procedurama me|unarodne certifikacijske ku}e Bureau 34 bizdirekt � lipanj 2009.78% 0. . Prednosti certifikacije ogledaju se u ve}em stupnju prepoznatljivosti tvrtke na doma}em i stranom tr`i{tu. Temeljena na PDCA krugu (Plan-Do-Check-Act).■ Bureau Veritas certifikacijski znak prepoznat je u cijelom svijetu kao simbol za stru~nost. a taj poticaj nije bio dostupan kad je certifikatu istekao rok i bilo ga je potrebno obnoviti. Certificirati sustav upravljanja zna~i dokazati svojim kupcima i svim zainteresiranim stranama da je sustav upravljanja va{e tvrtke uskla|en s me|unarodno priznatim normama. već se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti. kemijskog ili mikrobiološkog hazarda u svim fazama. Temeljni se zahtjevi donose radi zaštite zdravlja i sigurnosti potroša~a.36% 0. . uvidjet ćete da me|u razli~itim normama zapravo postoji mnogo istih ili sli~nih zahtjeva. {to stvara osje}aj povjerenja kod va{ih partnera.ona mora dovesti do boljih poslovnih i financijskih rezultata trajnim pobolj{avanjem procesa koji postoje u organizaciji. (http://www.kvaliteta. ■ Bureau Veritas Certification .o. svakog fizi~kog.Certifikacija Certifikacija Broj certifikata ISO 9001 prema `upanijama @upanija Zagreba~ka Krapinsko-zagorska Sisa~ko-moslava~ka Karlova~ka Vara`dinska Koprivni~ko-kri`eva~ka Bjelovarsko-bilogorska Primorsko-goranska Li~ko-senjska Viroviti~ko-podravska Po`e{ko-slavonska Brodsko-posavska Zadarska Osje~ko-baranjska [ibensko-kninska Vukovarsko-srijemska Splitsko-dalmatinska Istarska Dubrova~ko-neretvanska Me|imurska Grad Zagreb Broj certifikata 207 62 41 63 102 33 34 204 3 12 17 65 48 93 35 23 215 125 46 88 797 Udio certificiranih tvrtaka 0.hr www.46% 1. profesionalnost i predanost. klijenata i dobavlja~a. ISO 14001 ISO 14001:2004 je me|unarodna norma koja se odnosi na upravljanje zaštitom okoliša. Bureau Veritas nudi uslugu certifikacije sustava upravljanja koja trajno pobolj{ava sustav te pomo}u detaljnih izvje{taja dodaje vrijednost poslovanju organizacije. Koristi su takvog pristupa o~ite. koja redovito provjeravaju rad certifikacijskih ku}a. jest da pomogne tvrtki u postizanju `eljenih rezultata odnosno ciljeva.43% 0. znanstveno osnovan sustav kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda. Sloboda kretanja roba jedna je od osnovnih povlastica EU koja omogućuje potroša~ima znatno veću ponudu.52% 0. od kojih ćemo spomenuti najuobi~ajenije. bez obzira o kojem sustavu odnosno normi govorili. Dodatno jamstvo certificiranim sustavima daju upravo me|unarodne ili nacionalne akreditacije pod kojim se izdaju certifikati.Odgovornost uprave.63% 0. Europske direktive i standardi Europske direktive zamjenjuju nacionalnu regulativu i postavljaju nova pravila za one koji distribuiraju proizvode u Europu.42% 0.Sustav upravljanja kvalitetom. analiza i poboljšanja. To nije norma nekog Veritas Certification.76% 0. certifikat klijentima daje do znanja da tvrtka ima implementirane nužne interne procese radi ispunjavanja obveza norme.htm) Linkovi www. me|unarodnih.15% 0. na koliko se i izdaje certifikat.org www. HACCP standard HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points . a sastoji se od certifikacijske provjere (u prvoj godini) i od nadzornih posjeta u drugoj i tre}oj godini. Direktive otvaraju mogućnosti i onima koji kupuju iz Europske unije za lakšom provjerom je li proizvod siguran za upotrebu ili nije.asq. putem ispunjavanja i uskla|ivanja sa zahtjevima norme.org države. odnosno s dobrom poslovnom praksom. javnost i zajednicu pokazivanjem svog opredjeljenja za okoliš. - CCP (kriti~ne kontrolne to~ke) predstavljaju faze u proizvodnji u kojima se može sprije~iti ili eliminirati rizik po sigurnost hrane ili njegov utejcaj svesti na prihvatljiv nivo. tj. Danas u svijetu postoji veliki broj ISO normi. 35 .Smanjenje incidenata koji utje~u na stabilnost - Pomoć za dobivanje dozvola i autorizacija za lokalna tržišta. - Odre|ivanje neophodnih mjera za njihovu prevenciju i kontrolu - Osiguravanje provo|enja mjera na djelotvoran na~in.Certifikacija koja dodaje vrijednost Prednosti certifikacije ogledaju se u ve}em stupnju prepoznatljivosti tvrtke na doma}em i stranom tr`i{tu. HACCP sustav sastoji se od dviju osnovnih komponenata: - HA predstavlja analizu rizika.net/HR%20Survey.hzn.net www. a ujedno i poti~e konkurentnost. Uvela ju je Organizacija za standardizaciju (ISO) s ciljem uspostave me|unarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom.09% 0. jest da pomogne tvrtki u postizanju `eljenih rezultata odnosno ciljeva.Upravljanje sredstvima. Združena certifikacija smanjuje troškove Bilo da se odlu~ite na prilago|avanje normama za upravljanje okolišem. koje definiraju zahtjeve za razli~ite sustave upravljanja.org www. odnosno identifikaciju opasnosti u svakoj fazi proizvodnje hrane i procjenu zna~aja tih opasnosti po ljudsko zdravlje.Analiza opasnosti i kriti~ne kontrolne to~ke) je logi~an. Glavne to~ke norme su sljedeće: . Certifikacijske ku}e rade po ovla{tenjima akreditacijskih tijela. a temeljna svrha svakog sustava upravljanja.hdkvaliteta.29% 0. Izvor: Hrvatski pregled certifikata sustava upravljanja za 2008.

· povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga ocjenjivanja sukladnosti · tehni~ku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u podru~ju sigurnosti i zdravlja ljudi. Detalji o akreditiranim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti i podru~ju akreditacije može se pronaći na internetskoj stranici www. medicinski i umjerni laboratoriji te certifikacijska i inspekcijska tijela. nezavisna i neprofitna ustanova Uredbom Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04 i 44/05) temeljem Zakona o akreditaciji (NN 158/03). Ostvaruje se cilj „jednom ispitano .certifikacija proizvoda u jednoj državi pretpostavka je za osiguranje sljedivosti rezultata ispitivanja i mjerenja. nego i u me|unarodnim razmjerima. procesa i usluga. Prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti u nadležnosti je tijela državne uprave .certifikacija osoba Hrn en iso/iec 17024 Inspekcijska tijela 36 bizdirekt � lipanj 2009. umjeravanja. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti su ispitni. Ocjenu zadovoljavanja bitnih zahtjeva provode osposobljena tijela za ocjenjivanje sukladnosti (“notified body“). · tehni~ku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na me|unarodnom tržištu. sukladnost automata za igre na sreću). Akreditirana tijela imaju pravo koristiti HAA simbol na ispitnim i umjernim izvještajima.certifikacija sustava upravljanja kvalitetom (QMS) Hrn en iso/iec 17021 . Izborom akreditiranog tijela poduzetnici i gospodarstvenici dobivaju mjerodavne izvršitelje usluga ocjenjivanja sukladnosti te pouzdane i osposobljene poslovne partnere.84 ispitnih laboratorija (ispitivanja u podru~ju gra|evnih proizvoda. godine. Piše: Vladimir Mucko.svuda prihvaćeno“ na korist potroša~a. Hrvatska akreditacijska agencija ekološke poljoprivrede. Akreditacija je stru~ni postupak kojim akreditacijsko tijelo ocjenjuje osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti za provedbu odre|enih vrsta i/ili metoda ispitivanja. europskim i hrvatskim normama kako je prikazano u donjoj tablici. Akreditacija tijela za ocjenjivanje sukladnosti uvjet je za imenovanje na nacionalnoj razini i prijavljivanje Europskoj komisiji kada se za to ostvare uvjeti (Sporazum o priznavanju ocjene sukladnosti i industrijskih proizvoda . · preduvjete za priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u Republici Hrvatskoj i na me|unarodnoj razini. elektrotehnike. Direktive odre|uju bitne zahtjeve zdravlja i sigurnosti za industrijske proizvode prije stavljanja na tržište i u uporabu te postupke ocjenjivanja sukladnosti proizvoda (moduli) kojima se dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva. godine u Nacionalnoj službi za ovlašćivanje u sklopu Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. strojarstva. U Republici Hrvatskoj akreditacijsko tijelo je Hrvatska akreditacijska agencija (HAA).hr. u Hrvatskoj se preuzimaju i primjenjuju direktive „Novoga i Starog pristupa“ Europske unije. Akreditacija je me|unarodno priznato sredstvo za uspostavu povjerenja u rad i rezultate rada tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Akreditacija je uz mjeriteljstvo i normizaciju dio državne tehni~ke infrastrukture za kvalitetu. a onda i pouzdanosti certifikata ili inspekcijskih izvještaja. procesa i usluga.. Sukladno dokumentima Europske unije. Broj prijava za akreditaciju u stalnom je porastu i trenutno je u postupku preko 60 akreditacija u razli~itim podru~jima. neprofitna i javna ustanova od javnog zna~aja za pojedinu državu. Nakon uspješno završenog postupka akreditacije. odnosno certifikacije i inspekcije. kemije. Akreditacija je me|unarodno priznato sredstvo za uspostavu povjerenja u rad i rezultate rada tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Ispitna i mjerna oprema te referencijski materijali moraju biti sljedivi do me|unarodnog sustava jedinica (SI). zaštite potroša~a i drugih javnih interesa.■ Detalji o akreditiranim tijelima za ocjenjivanje sukladnosti i podru~ju akreditacije mo`e se prona}i na internetskoj stranici www. godine pa do današnjih dana. hrane.certifikacija sustava upravljanja okolišem (EMS) Hrn en iso/iec 17021 . HAA je akreditirala ukupno 140 tijela za ocjenjivanje sukladnosti i to: . Osnovana je kao javna. akreditacijsko tijelo dodjeljuje tijelu za ocjenjivanje sukladnosti potvrdu o akreditaciji. Akreditirano tijelo je pod stalnim nadzorom HAA. vrlo bitne za vjerodostojnu provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti. Izborom akreditiranog tijela poduzetnici i gospodarstvenici dobivaju mjerodavne izvršitelje usluga ocjenjivanja sukladnosti te pouzdane i osposobljene poslovne partnere. Akreditacijska tijela primjenjuju u svom radu upute i preporuke EA (Europske suradnje na akreditaciji) i me|unarodnih organizacija za akreditaciju ILAC (Me|unarodna organizacija za akreditaciju laboratorija) i IAF (Me|unarodni akreditacijski forum). odnosno punopravno ~lanstvo Republike Hrvatske u EU).30 inspekcijskih tijela (podru~je sigurnosti hrane. odnosno korisnika usluga. certifikacije i inspekcije kod tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Vjerodostojnost akreditacije temelji se na nezavisnom i nepristranom postupku ocjenjivanja sustava upravljanja kvalitetom i provedbe tehni~kih postupaka ispitivanja. HAA je samostalno zapo~ela radom u srpnju 2005. u državi ~lanici može biti jedno akreditacijsko tijelo uspostavljeno prema odre|enim pravilima (Regulation No 765/2008 of the European Parliament and the Council) koje djeluje kao nezavisna.1 certifikacijsko tijelo za osoblje (osoblje za nerazorna ispitivanja) . Od prvih triju potvrda o akreditaciji dodijeljene ispitnim laboratorijima 1998. HAA je punopravni ~lan EA i pridruženi ~lan ILAC-a. Hrn en iso/iec 17020 37 . U postupku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u sklopu uskla|ivanja zakonodavstva prema Poglavlju 1: Sloboda kretanja roba.2 medicinska laboratorija .3 certifikacijska tijela za sustave upravljanja kvalitetom (QMS) .1 certifikacijsko tijelo za sustave upravljanja okolišem (EMS) .12 umjernih laboratorija (umjeravanje u podru~ju mehani~kih i elektri~nih fizikalnih veli~ina) . ne samo na razini te države. premda su akreditacijske aktivnost zapo~ele 1996.ACAA sporazum.hr Ispitni i umjerni laboratoriji Medicinski laboratoriji Certifikacijska tijela Hrn en 45011 . HAA svojom aktivnošću ostvaruje i osigurava: · mjerodavno tržište usluga ispitivanja. akreditacija. dizala. zaštite okoliša) .7 certifikacijskih tijela za proizvode (gra|evni i elektri~ni proizvodi) . Akreditacija je u na~elu dragovoljna i pokretanje postupka akreditacije je odluka tijela za ocjenjivanje sukladnosti temeljena na stanju potreba na tržištu proizvoda. umjeravanja. certifikatima i inspekcijskim izvještajima ~ime dokazuju status akreditiranog tijela.ministarstva i državnih zavoda. akreditacija. ing.Certifikacija Certifikacija Zna~aj akreditacije u ja~anju gospodarstva Akreditacija je u na~elu dragovoljna i pokretanje postupka akreditacije odluka je tijela za ocjenjivanje sukladnosti temeljena na stanju potreba na tržištu proizvoda. Akreditiranje se obavlja u skladu s me|unarodnim. Tako uspostavljena infrastruktura za kvalitetu Hrn en iso/iec 17025 Hrn en iso 15189 . certifikacije i inspekcije na podru~ju Republike Hrvatske. mjerenja. dipl. što jam~i stalnu i visoku razinu kvalitete usluga tih tijela. što se osigurava preko akreditiranih umjernih laboratorija i nacionalnog mjeriteljskog instituta. zaštite okoliša.

{to bi zna~io potpuni kraj za kompaniju kakvu znamo da se nije umije{ala Vlada s planom spa{avanja. govore}i pri tome o gubitku u iznosu od 123 milijarda USD. jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je ba{ AIG od velikih osiguratelja najbolje podnio krizu 11. {to se naravno odra`ava i na Hrvatsku. Smanjenje prodaje novih automobila direktno utje~e na manji broj AO i kasko polica. od 10 zahtjeva banka je vratila polovicu s negativnim odgovorom. a sada su ili propale ili ih ~eka te{ko razdoblje restrukturiranja. U prva tri tjedna ove godine u Hrvatskoj je prodano samo 3118 novih automobila. jasno je da je u tom segmentu pad bruto osiguravateljne premije realan i s obzirom na stanje . Bilo kako bilo. dokle god banke ne promijene uvjete kreditiranja prema potrebama tr`i{ta. ponajprije zbog konzervativnog poslovanja u kojem veliku ulogu nosi ja~anje institucije HANFA-e i dono{enje novog Zakona o osiguranju koji su usmjerili osigurateljni sektor na konzervativniji pristup. doma}i osiguratelji morat }e se pomiriti s bitno ni`im stopama rasta u odnosu na prija{nje godine. No posljedice krize ne}e se mo}i izbje}i na dvije stavke: pove}anje tro{kova reosiguranja i pad profitabilnosti. Kao direktnu posljedicu. kod nas rastu. i dobro poznata izreka ka`e: «Kada Amerika kihne. Koliko god to zvu~alo nevjerojatno. rasplet situacije pokazao je da «nevjerojatnost» ovog slu~aja AIG ipak zahvaljuje grijesima iz pro{losti s obzirom na to da analiti~ari tvrde da je gubitak odavno postojao u ra~unovodstvenim knjigama AIG-a. Bio je to {ok za cijeli osigurateljni svijet kojeg je godinama predvodio upravo AIG veli~inom svojih prihoda. i neizvjesnost koja vlada obeshrabrila je mnoge velike kompanije diljem svijeta. Dubrovnik 16 (Avenue Mall) VARAŽDIN OSIJEK RIJEKA ZADAR Široka ulica 24 (Kalelarga) SPLIT Krešimirova 11 (Peristil). Razlog tome je posljedica psiholo{kog u~inka medijskih objava o posljedicama krize. osiguravaju}e ku}e bilje`it }e smanjenje poslovanja. Uspavljivanjem kreditne aktivnosti. rujna 2001. U Hrvatskoj ne postoji to~na statistika koliko se automobila prodaje putem odgode pla}anja. a industrije poput automobilske ve} sada `ive na rezervi. I dok u ve}ini Europe kamate padaju. pa se postavlja pitanje: ho}e li kriza uspjeti zavaditi dva velika saveznika: banku i osiguranje?■ ZAGREB Ilica 5 (Oktogon). a kompanija nije prvi put pod istragom FBI-a zbog gospodarskog kriminala. Isto tako. cijeli svijet se prehladi». Av. a ista pretjerana izlo`enost riziku u obliku hipotekarnih kredita rezultirala je bankrotom Lehman Brothers-a sredinom rujna pro{le godine. {to je 41.5% manje u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Ista tendencija nastavlja se i proteklih mjeseci.o~ekivan. No kako to obi~no biva.25 USD s otprilike 70 USD. Kaptol 13. To }e iskoristiti drugi veliki reosiguratelji pove}anjem cijena reosiguranja zbog smanjenja ponude. ali i nepovoljnih uvjeta kreditiranja. a uzev{i u obzir podatak da je u prva tri mjeseca ove godine u Hrvatskoj registrirano 12.6%. koji je kao produkt izbacio multinacionalne kompanije o kojima smo donedavno u ekonomskim ud`benicima ~itali kao o primjerima dobrog poslovanja. Potro{a~ka se mo} smanjuje. svi se sla`u da ne}e biti velikog negativnog utjecaja ekonomske krize na osiguravaju}e ku}e u Hrvatskoj. ali je bio dobro skriven. . banke su promijenile politiku odobravanja kredita i prema nekim procjenama. povijest se ponavlja. Svjedoci smo svjetske ekonomske krize ~iji izvor ponajvi{e tra`imo u Americi i ameri~kom na~inu gospodarenja. ponajprije zbog konzervativnog poslovanja u kojem veliku ulogu nosi ja~anje institucije HANFA-e i dono{enje novog Zakona o osiguranju koji su usmjerili osigurateljni sektor na konzervativniji pristup. Njihova se suradnja bazirala na rizi~nim plasmanima LB-a koje je AIG osiguravao i reosiguravao kroz niz slo`enih transakcija. Naime.nezavidan polo`aj. Mihovilova širina 7 (Voćni trg) DUBROVNIK Pred Dvorom2 39 Trg kralja Tomislava 2 Trg Ante Starčevića 12 Adamićeva 17 38 bizdirekt � lipanj 2009.Financije Banka i osiguranje – saveznici i u krizi? Svi se sla`u da ne}e biti velikog negativnog utjecaja ekonomske krize na osiguravaju}e ku}e u Hrvatskoj. uslijed velikog gubitka AIG-a nastat }e velika praznina kod reosigurateljnih kapaciteta s obzirom na to je AIG i njegova tvrtka Transatlantic RE u tom segmentu imala visok udio. cijena AIG-ove dionice srozala se na svega 1. Kao primjer za temu prema naslovu navest }u suradnju banke Lehman Brothers-a i AIGa (American Insurance Group) – donedavno najve}eg svjetskog osiguratelja. a industrije poput automobilske ve} sada `ive na rezervi. bankoosiguranje je u nekim dru{tvima izgubilo i do 80% obujma. u odnosu na 5000 u istom razdoblju pro{le godine. a potra`nja osiguravaju}ih ku}a ostat }e na istoj razini jer je potreba za reosiguranjem i disperzijom rizika u vrijeme krize jo{ zna~ajnija. godine. ~ime banke stavljaju automobilsku industriju i osiguravaju}e ku}e u blago re~eno . U kona~nici. Pi{e: Marko [timac Doma}i osiguratelji morat }e se pomiriti s bitno ni`im stopama rasta u odnosu na prija{nje godine. a gra|ani se sve te`e odlu~uju na ugovaranje polica imovinskog i `ivotnog osiguranja. {to je pad od ~ak 37. Potro{a~ka se mo} smanjuje. ali ra~una se da je vi{e od 80% vozila kupljeno putem kredita i leasinga. Ipak.761 novih osobnih vozila. Ve} potkraj pro{le godine.

Kvaliteta na prvom mjestu Mesna industrija oduvijek je zauzimala va`no mjesto u prehrambenoj industriji i dr`ala je visoku kvalitetu. Proizvodnjom i preradom hrane bavi se vi{e od 2. Jamnica (voda).000 etilnog alkohola. Amarena i drugima – najja~i izvoznik alkoholnih pi}a. a posljednji na listi 100 najboljih je francuski Danone na 66. no procjenjuje se da HoReCa tr`i{te ~ini oko 16 tisu}a subjekata. Franck. U RH je tijekom pro{le godine proizvedeno 318. pove}anju proizvodnih kapaciteta. Uz izvozne trendove na tr`i{tu piva tijekom pro{le godine. RH ima obvezu ukinuti ciljnu cijenu mlijeka i formiranje cijene prepustiti tr`i{tu. Leda. no za razliku od ve}ine zemalja EU. Bobi grickalice IZVOR: http://www. ne{to vi{e srednje velikih. Cedevite. Prehrambena industrija najrazvijenija je u Zagrebu i Slavoniji. sokove i alkohol. 138. Gavrilovi} pa{teta 9. Recesija – pravo vrijeme za alkoholnu industriju Potra`nja alkoholnih pi}a raste uslijed kriza pa bi predstoje}e razdoblje moglo biti dobro za ovu industriju. Industrija pi}a op}enito je bolje rangirana pa na 28.887. a proizvo|a~i u njihovoj opskrbi sudjeluju s oko 30% i to najvi{e Podravka. u lancu proizvodnje hrane povezuje niz igra~a . Dok neke dr`ave obiluju hranom. godinu koju izra|uje Interbrand. najve}i dio pripada najve}im proizvo|a~ima (Kraft. a ne zaostaje za svijetom niti u pogledu ambala`e koja je atraktivna. Karolinu. Jamnica 7. Autohtoni hrvatski prehrambeni proizvodi Hrvatska ima veliki broj prehrambenih proizvoda specifi~nih na{em kraju. Dorina 4. 40 bizdirekt � lipanj 2009. Jamnice. uo~eni su i trendovi uvoza poglavito jeftinog piva iz isto~nih zemalja. trgovinu i pojedince konzumente. no prili~no zaostaje za svojim susjedima jer za sada ima samo nekoliko registriranih autohtonih prehrambenih proizvoda. Prosje~an Hrvat godi{nje popije 17 litara izvorske vode. Gavrilovi}.net/hr Trendovi pokazuju da }e se sve ve}i broj ljudi okretati eko proizvodima i eko turizmu jer ova hrana pogoduje zdravlju i kvaliteti `ivota. cetinski sir. Sli~no PGM istra`ivanje provela je tvrtka Valicon na uzorku od 1. Pripremila: Jasmina Fija~ko Žigoli} Doma}i proizvodi ~vrsto dr`e vode}e pozicije na ljestvici najja~ih marki roba {iroke potro{nje. Coca Cola kao vode}i globalni brand i na doma}em tr`i{tu bezalkoholnih pi}a zauzima prvo mjesto. Hrvatska je optere}ena tro{arinama na bezalkoholna osvje`avaju}a pi}a i drugim optere}enjima koja ko~e razvoj i investicije ove industrije te pogoduju uvozu jeftini(ji)h sokova. . no jesti se mora. godine na hrvatskom tr`i{tu. posjeta restoranima i kafi}ima. pove}anju kakvo}e mlijeka te implementaciji HACCP standarda i EU izvoznog broja. a smanjuje udio masno}e. Cherry Brandy. posebice u vrijeme turizma. prirodni sastojci i kvaliteta.000 hl vo}nih sokova i 2. \akov{tinu te niz drugih. To su: istarski pr{ut.000 hl vina. prehrambena industrija. Vegeta 3. od tradicionalne proizvodnje u seoskim doma}instvima do razvijenih industrijskih pogona. poznata po svojim brandovima Maraschino. Dukata. Rani ulaga~i osvojili su najve- Najbolji globalni brandovi Na listi 100 najboljih globalnih brandova za 2008. Inovacije su posebno vidljive u podru~ju pakiranja hrane i trendovima u prehrani. mjestu. kave. prehrambena industrija ostvaruje najve}i ukupni prihod i zapo{ljava najve}i broj djelatnika (oko 46. ugostitelja i restoratera na dobitku bi bili svi – ugostitelji. proizvedenih na tradicionalan na~in. Samo u Zagrebu nalazi se 200-tinjak najuspje{nijih. mjestu. Doma}a industrija RH ima relativno razvijenu i uspje{nu prehrambenu industriju koja okuplja poduze}a na samom vrhu uspje{nosti poslovanja na nacionalnoj ljestvici. drni{ki pr{ut. pa{ki sir. a najmanje velikih tvrtaka (samo 7%) koji ostvaruju najbolje rezultate. zna~ajan udio na ovom tr`i{tu zauzimaju Vindija. no prehrambena industrija mogla bi biti najve}i dobitnik nadolaze}e turisti~ke sezone. dinga~ i slavonska {ljivovica.800 poduze}a. a njezin najve}i konkurent Pepsi nalazi se na 26. Zvijezda majoneza 5. 61. torkul. Sve vi{e proizvo|a~a okre}e se trendu zdrave i light hrane. a nedavno su se ovim proizvodima pridru`ili i slavonski njivanju udjela mlije~ne masti. pa{ki ba{kotin. Recesija je vrijeme kada se odri~e luksuznijeg smje{taja.548. Grupacija Pivac (koju ~ine PPK Karlovac i Dalmesso). 53 litre mineralne vode i ~ak 80 litara piva. odnosno 80% ukupnih prihoda ove industrije.000 tona kave. Ovaj kanal prodaje nudi niz mogu}nosti. RH godi{nje proizvode skromnih 9. U prera|iva~koj industriji RH. a najpoznatiji doma}i proizvo|a~ Franck di~i se kvalitetom i prati svjetske trendove. prvo mjesto zauzima Coca Cola. Doma}a mlije~na industrija prati svjetske trendove. Kra{. Danica te Gavrilovi} kojega mnogi smatraju najja~im brandom ove industrije.pojedince koji sami proizvode hranu. bave se mnoge male i velike tvrtke na svijetu. mjestu slijedi Nescafe. stanovnici RH vjerniji su doma}im brandovima. Podatci Gospodarskointeresnog udru`enja proizvo|a~a pokazuju da je Maraska.000). 63. Atlantic i Coca Cola. Vjerni doma}im brandovima Neovisno o tome {to je cijena uvoznih prehrambenih proizvoda pojedinih artikala ni`a. Procter & Gamble. a kako }e se ove sezone potencijalni turisti vi{e odlu~ivati za kampove i privatni smje{taj. slavonski doma}i kulen. Pokazuju to rezultati istra`ivanja magazina Adria Zeitung i Traveller. je Heinz. distribuciju.000 hl osvje`avaju}ih bezalkoholnih pi}a. a prema podatcima ERS (Economic Research Service) vi{e od polovice (to~nije 52%) ukupne hrane u svijetu proda se putem supermarketa i hipermarketa. vi{e }e posje}ivati trgovine i kupovati hranu. Zdravlje potro{a~a na prvome je mjestu. a marketin{ke akcije nacionalnih trgova~kih lanaca te atraktivna i prakti~na ambala`a dodatno utje~u na porast prodaje. Pozitivni su to pokazatelji za pivarsku industriju u kojoj dominira Zagreba~ka pivovara s najprodavanijim lager pivom u RH – O`ujskim pivom. Meggle i Mils. Franck ~aj 10. Proizvo|a~i mlijeka pribojavaju se ulaska na EU tr`i{te. Cola ili kava? Proizvodnjom najpopularnijeg pi}a na svijetu. Vindija (sokovi). Wrigley. Neki spas vide u spajanju. U prehrambenoj industriji najvi{e mjesto (tek 38. oznakama Izvorno hrvatsko. Istra`ivanje koje je u suradnji s agencijom Mediana Fides proveo ~asopis Reader’s Digest pokazuje da su kod prehrambenih proizvoda u ve}ini odabrani doma}i brandovi i to Dukat. ali i potencijalnom izvozu.050. Francka. a i mali proizvo|a~i igraju se inovacijama. Lider na HoReCa tr`i{tu je Gastro Grupa koja dr`i oko 25% ovoga tr`i{ta i ima oko 450 dostavnih vozila diljem zemlje. svake godine uz nogometno ili neko drugo sportsko prvenstvo proizvo|a~i piva plasiraju prigodne boce. najvi{e malih. IPK Tvornicu ulja ^epin. mjestu Budwaiser. trgovci i gosti kojima bi na raspolaganju bila bogatija ponuda. To~nih brojki nema.) zauzima Kellog’s. a na 33.000 hl piva. Franck kava 6. 56. Prema zahtjevima Europske komisije. 800 milijuna ljudi ili jedna {estina razvijenog svijeta pati od gladi i boji se za svoj opstanak. a najve}i su konzumenti ovoga segmenta kafi}i. 3. Lideri mesne industrije na doma}em tr`i{tu su PIK Vrbovec.valicon.000 hl destiliranih alkoholnih pi}a i 136.Prehrambena industrija Prehrambena industrija Prehrambena industrija pred globalnim izazovima Strate{ka industrija svijeta. Nestlé. Zvijezda biljno ulje 2. poput Kra{a. Slijedi ju Jamnica s bogatom ponudom prirodnih voda i vo}nih sokova. Cedevita 8. prakti~na i funkcionalna. Noviteta na tr`i{tu alkoholnih pi}a ne nedostaje. koji ostvaruju oko 50% ukupnog prometa. U 2008. godini u RH je proizvedeno 1. Svoju kvalitetu proizvo|a~i potvr|uju brojnim certifikatima. Neiskori{teni potencijal tr`i{ta HoReCa kanali relativno su novi kanali prodaje i na doma}em tr`i{tu kriju mnoge mogu}nosti. Novi izazovi pred mlije~nom industrijom Osim Dukata koji zauzima vi{e od 42% udjela u otkupu mlijeka i ~ije je ime prepoznato kao vode}a regionalna robna marka. Sara Lee) koji kupuju vi{e od 50% svjetske proizvodnje. Inovacije Doma}i prehrambeni proizvo|a~i ne zaostaju za svjet- Ljestvica najja~ih doma}ih robnih marki {iroke potro{nje u Hrvatskoj: 1. Badela 1862. jer smatraju da su premali za borbu sa sna`nim imenima. 41 Kriza godi prehrambenoj industriji Recesija i kriza jo{ uvijek vladaju svijetom. i dok najmanji dio kola~a pripada seljacima koji kavu uzgajaju. a ugovaranjem strate{kih partnerstava s udrugama hotelijera. vodu. a proizvodi osiroma{eni kalorijama i masno}ama te oni s oznakom light dodatan su plus za kupce. a Slavonija i Baranja kao sredi{njica najplodnijeg dijela RH okuplja nekoliko velikih industrija: IPK Kandit.000 potro{a~a u prvoj polovici 2008. [vicarski Nestle. provedenog na gostima koji su u protekle dvije godine ljetovali u RH i koji smatraju da ne}e mijenjati broj turisti~kih dolazaka. posebice u pogledu oboga}ivanja hrane vitaminima i mineralima te sma- }i dio tr`i{ta (oko 70%) i u prednosti su pred igra~ima koji polako ulaze na ovo tr`i{te. Belje. Cedevita. skim trendovima. velike i male proizvo|a~e hrane i pi}a. a rezultati pokazuju da doma}i proizvodi ~vrsto dr`e vode}e pozicije na ljestvici najja~ih marki roba {iroke potro{nje. Godi{nja prodaja hrane procjenjuje se na 4 trilijuna ameri~kih dolara. O`ujsko pivo. Nagla{ava se svje`ina proizvoda. Zvijezde.

certifikat kojim nezavisno certifikacijsko tijelo potvr|uje potpunu primjenu odre|ene norme jest dokument kojeg danas mnogi kupci obvezno tra`e. Zvijezda tvornica ulja ponosni je vlasnik nekoliko odli~ja. direktor CSQA Adria d. no mnogi smatraju da bi udru`ivanje proizvo|a~a oja~alo pregovara~ku mo} prema mo}nim kupcima i smanjilo proizvo|a~a. a cijela doma}a industrija proizvela je oko 60.054 U mil. a najve}i dio smrznutog asortimana prodaje se putem hipermarketa i supermarketa. inovacije. Iako u za~etcima. Tvrtka nositelj certifikata jam~i za sigurnost i kvalitetu svojih proizvoda njezinim poslovnim partnerima. Mno{tvo je proizvoda koje bi trebalo registrirati jer autohtoni proizvodi na svjetskom (europskom) tr`i{tu mogu dosegnuti vi{e cijene i od njih mogu profitirati svi u lancu (udruge. krovne udruge ove industrije. svi prehrambeni proizvodi na tr`i{tu moraju biti zdravi. smrznuto tijesto (19%) te gotova jela i pizze (2%). poput pitanja granica i carina. CSQA je vode}e talijansko certifikacijsko tijelo u poljoprivredno-prehrambenom sektoru koje je u mogu}nosti certificirati sukladnost sa svim me|unarodnim normama koje se odnose na taj sektor. Usd 1. Ugo Toi}. koja kupcima jam~i da je rije~ o proizvodima i uslugama koji predstavljaju sam vrh svjetske ponude u svojoj klasi. Certifikati – jamstvo sigurnosti i kvalitete Prema podatcima Hrvatskog dru{tva za kvalitetu do kraja 2008. Spomenimo samo da je njegova tr`i{na marka EKO MAVROVI] uvr{tena 2009. Kao najva`niju odrednicu u svome poslovanju. Uvoz U 000 tona 2. a SMS maslinova ulja nositelj su Trusted Brands nagrade ~asopisa Reader’s Digest za najbolja maslinova ulja te brojnih drugih nagrada vizualnog identiteta i ambala`e. izdano je 466 FSMS certifikata. Priznanja najboljima Doma}a prehrambena industrija dobitnica je brojnih doma}ih i me|unarodnih priznanja za kvalitetu. Vindija svoju kvalitetu potvr|uje sloganom «Kvaliteta Vindija». originalnost. smanjivanje proizvodnih tro{kova. prehrambenu industriju i {umarstvo) do kraja 2008. odnosno mediteransku prehranu. Koestlin. marketin{kim akcijama i sli~nim aktivnostima – smrznuta hrana mijenja svoj ugled me|u potro{a~ima i slijedi pozitivne trendove prodaje. nastupe na sajmovima. a zna~ajne inovacije u ~okoladama napravio je po`e{ki proizvo|a~ Zve~evo ~okoladama Mikado s novim okusima i atraktivnom ambala`om. ali i sve norme koje se odnose na proizvode poput GLOBALGAP. ISO 14000. U skladu s tim. tj. IFS ili najnovije norme za sljedivost ISO 22005.Prehrambena industrija Prehrambena industrija uvoz. RH se pribli`ava i usvaja sustave eko proizvodnje. a najprodavanije u segmentu smrznute hrane je povr}e koje zauzima vi{e od 50% udjela. velika ro|endanska fe{ta odr`ana je 16. mnogo vo}a i povr}a. Dukat. usd 2. Tr`i{te konditorskih proizvoda Na doma}em tr`i{tu nekoliko je zna~ajnijih konditorskih proizvo|a~a. svi proizvodi koje Eko-Mavrovi} proizvede imaju svoju vrijednost. Splita i Zadra. trgovinskih pitanja i sl.to~no na datum na koji je prije pet desetlje}a svoj potpis na originalnu recepturu Vegete stavila prof. HALAL. no proces registracije dugotrajan je i skup. no podatci Kondina. SSOP. Mavrovi} navodi kvalitetu. a krajnjem kupcu pru`a niz prednosti i osigurava povjerenje u tvrtku. a golemo tr`i{te EU koje ostvaruje oko 890 milijarda eura pravi je izazov za doma}u industriju. Tijekom 2008. edukaciji proizvo|a~a.samo su neki od mnogobrojnih proizvo|a~a proizvoda oznake Hrvatska kvaliteta. Me|utim. 42 bizdirekt � lipanj 2009. godine na doma}em je tr`i{tu prodano 55. Gavrilovi}. Najpoznatiji certifikat ISO 9001:2000 primjenjuje se na sve vrste proizvodnih djelatnosti i predstavlja kontinuiran proces te kontinuirano pra}enje i provjeru procesa unutar tvrtke. Ova grupacija ostvaruje stabilne udjele na tr`i{tu i pove}ava izvoz. Doma}i konditori smatraju da su doma}i kupci vjerni doma}im brandovima. kao i nekada u profesionalnom sportu. RH poticaje daje proizvo|a~ima tek kada je proizvod gotov. a najve}i proizvo|a~ i jedan od prvih koji su u{li na ovo tr`i{te je @eljko Mavrovi}. IFS. a radi po najvi{im standardima kvalitete ISO 9001:2000.o. Priprema za EU Doma}a prehrambena industrija godi{nje prihoduje oko 4 milijarde eura.625 Izvoz U 000 tona 3.o. Smrznuto je zdravo! Zahvaljuju}i PR ~lancima. hranjivija. zakon ne obvezuje tvrtke da anga`iraju tre}u stranu koja }e utvrditi sukladnost. turizam). slijede smrznute ribe i morski plodovi (29%). Koprivnici. no proizvo|a~i eko hrane tvrde da je ova hrana kvalitetnija. {to odbija proizvo|a~e. Gospodin Mavrovi} navodi da u proizvodnji redovito koriste dr`avne poticaje koji su zna~ajni za njihovu proizvodnju. strate{ke investicije ili me|usobna povezivanja samo su neka od brojnih rje{enja. 43 . Franck. Certifikacija sukladnosti s odre|enom normom je dragovoljna. godine u RH je ukupno izdano 2.313 ISO 9001:2000 certifikata. industrija. usvojen je i Zakon o ekolo{koj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. posebno u prodaji i marketin{kim aktivnostima jer prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti namirnica. U prodaji smrznutog povr}a od doma}ih proizvo|a~a najzastupljeniji su Ledo i Podravka koji dr`e oko 90% cijelog tr`i{ta smrznute hrane. U mogu}nosti je izdati i posebne certifikate za industriju sto~ne hrane ili ambala`nu industriju koje su tako|er sastavni dio lanca proizvodnje hrane.sc. a sve ga vi{e cijene i krajnji potro{a~i jer predstavlja dodatno jamstvo sigurnosti hrane odnosno ozbiljnosti proizvo|a~a. Kandit. gotovo da je rije~ o proizvodima s karakterom. svibnja . da sadr`i najmanje 50% vi{e vitamina.stvaranje novoga sastavni je dio njihova procesa. Koestlin i Zve~evo. Kra{. Proizvo|a~i Jamnica. godini (prilago|eno prema podatcima HGK Sektor za poljoprivredu. BRC.000 tona. Zlata Bartl. Doma}i konditori prate svjetske trendove. HACCP. Priznanja i nagrade va`ni su mu u poslovanju. Marketin{ke zlouporabe Pod pojmom zdrave hrane potro{a~i naj~e{}e imaju na umu ekolo{ke proizvode. Karlova~ka pivovara.novi proizvodi. no za razliku od ostalih zemalja EU. dobiv{i oznaku Superbrands Croatia.. U rodnom gradu Vegete. u suprotnosti ne smiju biti dostupni proizvo|a~u. ISO 22000.■ Globalni izazovi koji stoje pred prehrambenom industrijom stavljaju doma}e proizvo|a~e u nezavidan polo`aj. Mnogi proizvodi nositelji su oznake Hrvatska kvaliteta. ambala`u. transfera tehnologija. smatra da su sva ve}a ili manja priznanja i nagrade pridonijela izgradnji branda. godine me|u vode}e tr`i{ne marke u RH. Osijeka. ali mjesta napretku ima . pokazuju da je pro{le godine 63% ~okolade i drugih proizvoda s kakaom te 68% svih bombona prodanih u RH do{lo iz uvoza. Eko proizvodnja Ekolo{ki proizvodi ~e{}e su cjenovno skuplji od ostalih proizvoda na tr`i{tu. no ovaj termin ~esto se zloupotrebljava. Certificira uobi~ajene norme sustava upravljanja poput ISO 9001. Nakon povr}a. tehnolo{ki razvoj. minerala. Cedevita. a certifikacija sustava upravljanja sigurno{}u hrane (FSMS) i dalje je u velikom porastu. Eko-Mavrovi} kontinuirano ula`e u novitete bilo da je rije~ o tehnologiji ili novim na~inima komuniciranja . Proizvodnjom eko hrane u RH bavi se oko 650 ~varci. BRC. Vegeta slavi 50. no jo{ uvijek je potrebno napraviti niz prilagodbi.399 Tablica 1: Uvoz i izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u 2008. ro|endan. a kako je rije~ o najzahtjevnijom kategoriji eko-poljoprivrede. Smrznuto povr}e prati sezonske trendove pa se najve}i dio proda tijekom zimskih mjeseci. no niti jedno priznanje ne izdvaja kao najva`nije. Rijeke. Utjecaj svjetskog tr`i{ta i liberalizacije uvoza te zahtjevi EU i globalni izazovi koji stoje pred prehrambenom industrijom stavljaju doma}e proizvo|a~e u nezavidan polo`aj.080 tona slatki{a.405 U mil. no Mavrovi} navodi da se za izlazak na EU tr`i{te ne pripremaju posebno. a prividno ve}a cijena zapravo je razlika koju potro{a~i kasnije pla}aju za zdravstvene usluge i lije~enja. enzima i ostalih nutrijenata. RH poti~e eko proizvodnju i proizvo|a~ima daje niz poticaja (koji su za 30% ve}i od onih za konvencionalnu proizvodnju). jer po njegovu gledi{tu EU tr`i{te nije ni{ta druga~ije u odnosu na doma}e. Po broju priznanja izdvaja se Vindija koja se s gotovo svakoga sajma vra}a s priznanjima i nagradama. koja je bila voditeljica tima zaslu`nog za nastanak planetarno popularnog dodatka jelima. a kontrolu primjene obavljaju razne dr`avne inspekcije koje su ovisno o proizvodnji vi{e ili manje u~estale. Posljednjih godina doma}e tvornice ulja pribli`avaju se svjetskim trendovima i na tr`i{te plasiraju proizvode sa smanjenim udjelom masno}e. najuspje{niji su Kra{. ro|endan Vegeta koja se danas prodaje u ~etrdesetak zemalja svijeta i predstavlja dio kulinarske tradicije obilje`ava svoj 50. Zvijezda . za{tite okoli{a. ka`e da je proizvodnja hrane regulirana velikim brojem zakona i pravilnika za ~iju je primjenu odgovoran subjekt u poslovanju s hranom. a javili su se i na natje~aj SAPARD dobiv{i sredstva iz kojih je napravljen silos za `itarice. I dalje se planiraju javljati na natje~aje EU-a. Dr. Za veliki jubilej odjenula je zlatno ruho u kojemu je dostupna na policama brojnih trgovina u Hrvatskoj i jugoisto~noj Europi te pozvala potro{a~e na zanimljiva kulinarsko-zabavna doga|anja na glavnim trgovima Zagreba. Doma}a industrija prati trendove.

Na podru~ju cijele Republike Hrvatske vi{e od 110 tvrtaka na vi{e od 2. pancerica. Jupiter poslovni softver Spin Informatice – zadovoljava potrebe i najzahtjevnijih JWARE – uvijek u korak s novim tehnologijama Ako ste za jednog kupca potrošili 25 kuna da ga s Google-a privu~ete na vaš web shop i prodate mu proizvod na kojem ste zaradili 125 kuna. Naravno.znanstvena fantastika. financija. Na temelju web stranice odabiru se klju~ne rije~i koje }e se zakupiti na tražilici Google i pišu se oglasi za pojedine klju~ne rije~i. naučili. posjetitelj dolazi na vašu web stranicu. bila ona mala ili srednja. Za pokretanje Google Adwords kampanje trebate imati web stranicu koja opisuje vaš proizvod ili uslugu. S 42 stalno uposlena stru~njaka. rukavice. gledamo Ivicu kako se spušta niz bijelu padinu. što nam je zapravo pri ruci i naši potencijalni kupci koriste to svaki dan. Vi povećavate mogućnost prodaje. Spin je trajno u~e}a organizacija s brojnim certifikatima: Microsoft Gold Certified Partner i Hewlett Packard Preferred Partner. nositi markiranu odjeću i obuću. potrebe i interese svjetski poznatoj tražilici Google. {to im se dugoro~no vra}a kroz poslovni rezultat.3 dana. ide blok reklama u kojem se pojavljuju isključivo turističke agencije koje nude put u Francusku. razmišljamo o kupovini skija. sve 30% jeftinije. Dobra vijest u moru loših jest da je ipak ostala nekolicina onih koji svakom kunom raspolažu pametno na način da će taj novac danas uložiti da bi zaradili sutra. Na podru~ju servisa i odr`avanja ra~unala i opreme i mre`ne infrastrukture JWARE se mo`e pohvaliti dugogodi{njim iskustvom s mnogim tvrtkama. pode{avanja spoja na Internet. Konkurentnost uz sna`nu informati~ku podr{ku Informatizacija je temelj poslovanja svake uspje{ne tvrtke. novi auto ili ljetovanje? No. Zainteresirani?■ Spin Informatica osnovana je u Osijeku daleke 1990. godine. informativnih televizijskih emisija i različitih internetskih portala. davati konobarima dobru ‘bakšu’. prodavateljima različitih proizvoda ili usluga da potencijalnom kupcu predložite kupnju upravo u trenutku kad ju kupac želi.o. on ne zna o čemu mladi par razgovara.ključne su to riječi koje posljednjih nekoliko mjeseci slušamo i čitamo. adrenalin nam raste.Informatika Informatika Internet marketing – rast prihoda uz smanjenje troškova Google omogu}uje prodavateljima razli~itih proizvoda ili usluga da potencijalnom kupcu predloži kupnju upravo u trenutku kad ju kupac želi. vrlo malo nas razmišlja o tome kako zaraditi. Proučili su.o.Internet marketing.U tvrtki Escape sve vam to mogu re}i. Prve ra~unalne mre`e JWARE je implementirao ve} 1991. ski odijela. Kako bi osigurao stalan dotok tehnolo{kih i poslovnih informacija. Spin pru`a integralne usluge u domeni izgradnje informacijskog sustava poduze}a temeljene na svjetski priznatim standardima i vlastitom proizvodu nazvanog Jupiter Software. Jer gore navedeno je SF . Ne.kreira proizvode razmi{ljaju}i o uspjehu klijenta. vaša oglasna kampanja može krenuti. dizanja i pode{avanja mre`nog operativnog sustava. Pariz i posjet Eiffelovom tornju. Kako zaraditi. grafikonu ili u nekoliko rije~i preko telefona ili e-maila. uz nadoknadu.. Ukoliko želite da za vas pokrenu Google Adwords kampa-nju. Piše: Damir Podhorski. isporuke aktivne/pasivne opreme. godine. firewall-a. a zaraditi 100-200 kuna. No postoji nešto što nije SF. kako ipak u kriznim vremenima podići kredit za stan. Tvrtka JWARE d. implementacije i odr`avanja softvera. Escape d. šalje vam upit ili putem kreditne kartice plaća vaš proizvod. upotpunjuju}i mu ponudu profesionalnim mre`nim rje{enjima. Ako ste za jednog kupca potrošili 25 kuna da ga s Google-a privučete na vaš web shop i prodate mu proizvod na kojem ste zaradili 125 kuna.000 ra~unala i gotovo 12. godine. Tvrtka Escape pruža im upravo tu uslugu. Google ne ~ita misli potencijalnih kupaca. osnovana je u Osijeku po~etkom 1991.o. Tako|er posjeduju ISO 9001 sustav kvalitete za procese razvoja. Kroz vi{egodi{nje uspje{no poslovanje tvrtka JWARE osobitu pa`nju poklanja kvaliteti. Spin pru`a integralne usluge u domeni izgradnje informacijskog sustava poduze}a temeljene na svjetski priznatim standardima i vlastitom proizvodu nazvanog Jupiter Software. proizvodnje. Preduvjete za uspjeh na sve konkrentnijem tr`i{tu roba i usluga pru`aju ~lanice Informati~kog klastera Slavonije. Na kraju mjeseca stručnjaci iz Escape-a reći će vam koliko ste novaca uložili da biste ostvarili prodaju. Spin je dugoro~no orijentiran na poslovni uspjeh svojih klijenata . Nakon strukturiranja same kampanje koje može trajati 1 . Upravo ti ljudi žele znati što će dobiti ili su dobili za uložene novce. Svaki dan povjeravaju svoje želje. ‘peglati’ kartice. I upravo tada prikazuje oglas vaše tvrtke koja može ispuniti nečiju želju. ^lanom IKS klastera postaje 2008. slabi poslovni rezultati. Jupiter Software na jedinstven na~in povezuje sve poslovne funkcije od poslovne inteligencije i kontrolinga. finalizacije mre`a. Zvuči nemoguće? No nije nemoguće. stezanje remena. Tiho u sebi brojimo novce. nabave. svoj uspjeh mjere uspjehom svog klijenta.■ S 42 stalno uposlena stru~njaka. kako prebroditi krizu. te ~lanstvo u PMI organizaciji. vaša je dobit 100 kuna. ljudskih resursa. pad cijena dionica . Došlo je vrijeme kada nas zanima samo jedno – novac i gdje ga pronaći. Google ne čita misli potencijalnih kupaca. pode{avanja VPN-a. info…escapestudio. ali jako dobro zna što je netko upisao u polje ispod znaka Google. pa kako su znali da o tome razmišljam? Nisu. Kako investirati kunu-dvije. otkazi. consultinga i osmi{ljavanja mre`a. pa do kompletnog mre`nog rje{enja “klju~ u ruke”. Ili još bolje.o. kako od malo stvoriti puno? Svi smo navikli trošiti. O ~emu se tu zapravo radi? Zamislite situaciju u kojoj mladi par sjedi pred televizorom. neprestano {koluju}i svoje stru~njake kako bi bili u tijeku s najnovijim tehnologijama. Da. prikazati u tablici. do imovine i specifi~nih usluga. odijela. obratite im se s povjerenjem: Escape d. isprobali i primijenili novu paradigmu marketinga . trgovački centar reklamira ski paket: pancerice. Vi samo morate izračunati isplati li vam se. Nakon nekoliko minuta film se prekida. dizati kredite.o. ra~unovodstva. gledaju romantičnu priču s Eiffelovog tornja i pričaju kako bi htjeli ove godine posjetiti Pariz. mjerenja i certificiranja izvedenih mre`nih priklju~aka za klasu D i E. vaša je dobit 100 kuna. a tijekom sljede}ih godina tvrtka je sudjelovala u izradi i implementaciji ve}eg broja ra~unalnih mre`a u razli~itom opsegu: od instalaterskog posla. Uh... Gospodarska kriza pojam je koji puni naslovnice dnevnih i poslovnih novinskih izdanja. ili pak globalno poznata. a godinama te poslove uslu`no obavljaju na podru~ju Slavonije i Baranje za ve}e tvrtke iz drugih dijelova Hrvatske. i mi to želimo probati. Ekonomska kriza. dizanja Intraneta.000 djelatnika koristi Jupiter Software za upravljanje svojim poslovanjem.o. prodaje. Kad odjednom blok reklama. ali jako dobro zna što je netko upisao u polje ispod znaka Google. i u 19 godina rada postala je jedan od vode}ih proizvo|a~a i isporu~itelja poslovnog softvera u Hrvatskoj. promo promo 45 . upravo je taj Google omogućio vama.net 031 209 951 44 bizdirekt � lipanj 2009.

Prva je korištenjem klijentske GFI Faxmaker aplikacije koju je potrebno instalirati na korisnička računala. recimo.com. Treća opcija je slanje iz Microsoft Outlooka. ali i na zasebnom serveru.5. a rješava vas i potrebe za nabavkama tonera i servisiranjem faks ure|aja. Bez obzira na korištenu metodu slanja. U slučaju da nemate vlastiti mail server. Microsoft Exchange i korištenjem Microsoft Outlooka kao klijenta. Eliminiranjem potrebe za papirnatim kopijama faksa olakšava se arhiviranje. To: ili Company:. Za svaku liniju moguće je podesiti ponašanje kod prijema faksa. Faks ure|aji zahtijevaju brigu. od kojih barem jedno mora biti popunjeno da bi slanje uspjelo. Iako su današnji ure|aji brži. U slučaju Exchange 5. podržane su i multimodemske kartice. odnosno preko prve slobodne.Informatika Informatika Zbogom papirnatim faksevima Koliko vam je vremena potrebno kako biste pronašli važan faks primljen prošli mjesec? Možete li dokazati da ste prije dva tjedna doista poslali faks? Piše: Ivan Turk. PCI-X i PCI-e utora za proširivanje na serveru. Microsoft Exchange server i Microsoft Outlook kao klijent. Korisnik pri slanju željeni dokument pošalje na NetPrintQueue2Fax printer koji ga konvertira i pošalje. Uz slanje na mail. odnosno ograničeni ste hardverskim limitom servera na koji instalirate FaxMaker. ukoliko intenzivno koristite faks u svakodnevnoj komunikaciji. Na svakoj liniji moguće je i slanje i primanje. Na mreži je vidljiv kao dijeljeni printer i za slanje faksa ne zahtijeva klijentski dio aplikacije. slanjem iz Outlooka ili iz klijentske aplikacije na 098111111¥smsmaker.o. Hardverski limit odnosi se na broj serijskih portova i PCI. uvijek dovoljno papira.com) znati da taj mail ne treba slati na drugi mail server. korisnik će na mail dobiti potvrdu da je faks poslan ili nije poslan te faksirani dokument u . Primjerice. Opcije s printerima nisu podržane kod slanja SMS-a. Druga opcija slanja je slanje na NetPrintQueue2Fax printer koji je sastavni dio instalacije GFI FaxMaker servera. Ako i na|ete neku. GFI Faxmaker fleksibilno je i kvalitetno rješenje koje može povećati produktivnost djelatnika i smanjiti troškove. FaxMaker podržava i arhiviranje svih fakseva u MS SQL ili Access bazi. mogu biti poslani na mail jednoj ili grupi osoba.com. zamijetit ćete malo stvari (ne računamo namještaj i djelatnike) iz ‘80-ih godina prošlog stoljeća. faks će nakon konverzije biti poslan na telefonski broj 234567. Od ostalih scenarija. te Eicon Diva faks server kartice. ISDN i Bro- oktrout kartice. vjerojatno ćete se pitati zašto ju niste bacili. no faks ure|aji sa svim svojim boljkama mogu nestati iz vašeg radnog okruženja! U scenariju integracije s Active Directory. Bez obzira na scenarij instalacije i vrstu korištenog mail servera. Podržana je instalacija na istom serveru na kojem je Microsoft Exchange 2000/2003/2007. GFI FaxMaker za MS Exchange/ SMTP fleksibilno je rješenje za primanje i slanje faksova i SMS-a. 2003 i 2008. mogućnosti su slanja mnogobrojne. pretraživanje i snalaženje u moru fakseva. tehnologija iza faks ure|aja se od ‘80-ih nije bitnije mijenjala.pdf format (podržani su i drugi formati) i redirektirati u odre|eni direktorij na serveru ili na Exchange Public Foldere. ali i s bilo kojim vrstom POP3/SMTP servera. Za punu funkcionalnost GFI FaxMaker softvera preporuča se Active Directory. svi faksevi koji do|u na liniju 3.pdf formatu u prilogu maila. ali je nezgodno ako faksiramo slike ili druge dokumente u koje ne možemo pisati. kada vam najviše trebaju. Možda je manje zanimljiva mogućnost da je korištenjem GSM modema i ugra|enog SMS servera ili web servisa vanjskih providera moguće slati i SMS. bilo gdje u dokumentu postoji zapis FAX: 234567. pa su mogućnosti velike (pojedine kartice podržavaju do 32 linije). odnosno tehnologija. . uvijek dovoljno tonera.o. Osim eksternih modema. 47 46 bizdirekt � lipanj 2009. ali i na zasebnom serveru. primljeni i poslani faksevi na svakoj liniji mogu se konvertirati u . podržana je i integracija s Lotus Notes /Domino. Faxmaker printer konvertira dokument u faks i korištenjem klijentskog dijela aplikacije šalje na Faxmaker server koji ga preko jedne od linija. što vas lišava potrebe čuvanja papirnatih kopija u registratorima. koja datira iz tog vremena. podržana je samo instalacija na zasebnom serveru. Željeni dokument se jednostavno pošalje na Faxmaker printer koji je sastavni dio klijentske aplikacije. no faks ure|aji sa svim svojim boljkama mogu nestati iz vašeg radnog okruženja! GFI FaxMaker za MS Exchange/SMTP fleksibilno je rješenje za primanje i slanje faksova i SMS-a. ima ih u boji i podržavaju dodatne funkcije (skener. 234567¥faxmaker. primjerice. dodavanjem tri kartice s dva serijska porta i spajanjem osam faks modema na serijske portove dobivamo server s osam linija. šalje na odredište. Ako prošetate svojim uredom. a koje se vjerojatno nećete tako skoro riješiti je faks ure|aj. Podržana je instalacija na istom serveru na kojem je Microsoft Exchange 2000/2003/2007. ljepši. ali i potencijalne mane. Osim toga. a primanje preko svih ili slanje preko svih linija. Mail server će na osnovi domene primatelja (faxmaker. onda zakažu. ali je podržano arhiviranje poslanih i primljenih SMS-ova. kopirni ure|aj). već na Faxmaker server koji će mail konvertirati u faks i poslati. Faksa se kao tehnologije vjerojatno ne možete riješiti. Integra Group d. Pri konverziji dokumenta traže se ključna polja u dokumentu. Dovoljno je poslati mail s dokumentom koji želimo faksirati u prilogu na. kao što su FAX:. Licenciranje se vrši po broju korisnika koji će slati i primati faksove te po broju linija za slanje i primanje. Svaka linija predstavlja zaseban faks ure|aj sa svojim brojem i njihov broj nije ograničen. Svaki od ovih scenarija ima svoje preduvjete. Primjerice. Ovo je zgodno ako za faksiranje koristimo neke standardne forme. a što je najgore. za svaku liniju moguće je podesiti i slanje svih primljenih fakseva na odre|eni printer u slučaju da želimo papirnatu kopiju. ovisno o tome na kojoj je liniji uključena mogućnost slanja i na kojoj licencirani korisnik ima pravo slanja. ali je isto tako moguće podesiti slanje preko samo jedne linije.■ Faksa se kao tehnologije vjerojatno ne možete riješiti. ako server ima dva serijska porta i 3 PCI-X utora za proširivanje. Jedna stvar. odnosno gubljenje nekih funkcionalnosti. Primjerice. podržani operativni sustavi za instalaciju FaxMaker servera su Windows 2000. donekle je podržana i integracija s mail serverom kod davatelja usluga (mail hosting).

CIJENA 3399 kn Canon IXUS 870IS Ixus 870IS ima 4x {irokokutni (28mm) opti~ki zoom. SECAM itd. CIJENA: 1990 kn 48 bizdirekt � lipanj 2009. HDTV – stvarnost u televizoru HD tehnologija prvi je put predstavljena u SAD-u po~etkom devedesetih. T-HT namjerava osigurati jo{ bolju kvalitetu postoje}ih te otvoriti mogu}nost za razvoj novih. nacionalni operater namjerava u 2009. ve}i kapacitet prijenosa podataka i sna`niju stabilnost usluga. Ukoliko `elite ne{to bolju kvalitetu fotografije od one koju mo`ete napraviti mobitelom. Pad cijena ne doga|a se samo na tr`i{tu televizora. Smile Shutter i Intelligent Scene Recognition. a ispod klizne stijenke skriva se klasi~na numeri~ka tipkovnica. CIJENA: 2599 kn Sony Ericsson C905 Ovaj klizni model krasi kamera rezolucije ~ak 8. Time }e osigurati jo{ ve}e pristupne brzine. Dvostruka stabilizacija slike garantira da }ete uvijek dobiti o{tre fotografije. U njega je integrirana kamera od 8 megapiskela i GPS. a s obzirom da je propu{ten kroz nekoliko kanala. Evo nekih od tra`enijih na hrvatskom tr`i{tu. pa je sve {to morate u~initi – uklju~iti drugi monitor u struju. uz nekoliko podvarijanti.1 megapiksela. bilo FTTH ili FTTB rje{enjem do kraja 2009.{to odgovara velikom broju razli~itih situacija za fotografiranje. 5x opti~ki zoom. ali pravu ekspanziju do`ivljava danas. sva ku}anstva primati digitalni signal visoke razlu~ivosti. Full internet: najbolje od Interneta Full Internet nova je kombinirana usluga T-Coma i T-Mobilea koja kombinira pristup Internetu putem razli~itih pristupnih tehnologija te na taj na~in korisnicima omogu}uje surfanje Internetom po povoljnim cijenama gdje god se nalazili.8 in~a velik zaslon osjetljiv na dodir. tzv. {to zna~i da }e HDTV ure|aj biti prakti~ki imperativ. ali oni koji su probali znaju da je vi{emonitorski rad uvelike ugodniji nego onaj na uobi~ajenih 19 ili 22 in~a. Dvostruka ‘Anti-Blur’ tehnologija sa Super SteadyShot stabilizacijom slike i visokom osjetljivo{}u ISO 3200 omogu}it }e vam o{trije fotografije iz ruke pod ne{to lo{ijim svjetlosnim uvjetima. kako bi spoj bio {to prirodniji. te{ko da }ete odoljeti novim modelima koji se svakodnevno pojavljuju na tr`i{tu. mnogo je onih kojima se poslovna svakodnevica vrti oko mobitela. a HD televizija definira dva osnovna tipa razlu~ivosti: od 720 i 1080 linija. WiFi be`i~ne mre`e. fotoaparat ili navigacijski ure|aj. Pristup Internetu mogu} je preko integriranog WLAN-a. Otporan je na ogrebotine. te ra~unalo opremljeno grafi~kom karticom s izlazom za dva monitora. modernija infrastruktura korisnicima u prvom redu donosi ve}e brzine pristupa Internetu. Pripremio: Ante Veki} Mobitel – kralj multimedije Ipak. a uvedena je radi pojeftinjenja proizvodnog procesa. DVD ima 576 linija. jer se prednosti takvog signala na obi~nom televizoru ne}e primijetiti. Ono {to ga izdvaja od sli~nih ure|aja u klasi jest WLAN povezivost. ali i velike tvrtke bit }e u mogu}nosti koristiti sve blagodati umre`enog djelovanja koje su im na raspolaganju i one koje }e uz prisutnost brzog pristupa Internetu tek biti razvijene. Sve {to vam je potrebno jest jo{ jedan monitor. Jo{ ve}om integracijom internetskih servisa u poslovanje. manja su zamu}enja. Naime. jer su ure|aji s oznakom razlu~ivosti 1080i iz gornjeg razreda HD televizora i projektora postali cjenovno pristupa~niji. sije~nja 2011. [to je broj tilh linija ve}i. male. To~nije. te automatski pode{ava parametre kako bi izbjegao zamu}enje slike. Sve grafi~ke kartice novijeg datuma proizvodnje (unazad pribli`no godinu dana) uglavnom posjeduju ta dva izlaza. godine. Tu je i standardna detekcija lica. Za{to njima? Istra`ivanja koja su proveli proizvo|a~i monitora ka`u da se u~inkovitost djelatnika na ra~unalnom sustavu s dva monitora pove}ala za ~ak 35%. a zbog svojih dimenzija ne}e vam predstavljati optere}enje ma gdje se nalazili. Gledanje VHS-a. Telefoniranje je mogu}e i preko fiksne mre`e pomo}u VoIP. zna~i promatranje slike od 250 linija. To zna~i da se upravo snimljene fotografije mogu brzo i efikasno prebaciti na ra~unalo i po potrebi odaslati na bilo koju lokaciju putem Interneta. stereo Bluetooth i podr{ku za HSDPA prijenos podataka. Zaslon je 2.Multimedija Multimedija Sti`e vrijeme superbrzog Interneta Jo{ ve}om integracijom internetskih servisa u poslovanje. rezolucije 240 x 320 piksela. CIJENA: 3199 kuna Olympus FE-5000 Sa svojim 5x opti~kim zoomom i nizom naprednih funkcija. srednje. izuzetno veliki 3. CIJENA: 1399 kn Sony DSC T300 Ovaj model krase tanak i moderan vertikalni dizajn u srebrnoj boji. funkcije detekcije lica. NTSC.4 in~ni. donosimo vam pregled nekoliko kompaktnih digitalaca od 10 megapiksela koji }e vas zadovoljiti kvalitetom.5-in~ni zaslon osjetljivi na dodir. CIJENA: 5500 kn Nikon Coolpix S610c Model S610c iz Nikonove serije Coolpix ima deset megapiksela i 4x opti~ki zoom. U E90 je ugra|en i GPS prijemnik koji omogu}uje jednostavnu navigaciju. obznanio je T-HT na ovogodi{njim WinDaysima. svi korisnici koji do 31. 49 . a u Hrvatskoj }e od 1. 2. Naime.000 korisnika na opti~ku mre`u. Ova ponuda podrazumijeva neograni~en (flat) promet putem klasi~nog ADSL pristupa i HotSpota te promet putem Mobile Interneta. a dostupan je u zlatnoj i srebrnoj boji. Koje su prednosti? HDTV nudi dramati~no vi{u kvalitetu slike: ona je o{trija. Bilo da ga koristite kao ure|aj za telefoniranje. bogatstvo detalja i jasnu sliku . korisniku je na raspolaganju 160MB unutarnje memorije te Memory Stick Micro M2 memorijska kartica kapaciteta 2Gb koja dolazi s ure|ajem. digitalna slika ne mora dolaziti putem Interneta. 720p rezolucija vezana je uz HD Ready LCD televizore. ali i velike tvrtke bit }e u mogu}nosti koristiti sve blagodati umre`enog djelovanja koje su im na raspolaganju i one koje }e uz prisutnost brzog pristupa Internetu tek biti razvijene. Pojednostavljeno. male. proizvo|a~i }e re}i sve {to je potrebno da pove}aju prodaju. treba izdvojiti i podr{ku za GPS. No doba HD televizora prolazi. srednje. fotoaparat FE-5000 dolazi u metalnom tijelu i predvodnik je FE-serije. jo{ sofisticiranijih i tehni~ki zahtjevnijih usluga. kori{tenje sadr`aja za koje je potreban ve}i kapacitet mre`e. [to superbrzi broadband donosi korisnicima? Nova. i percipirana kvaliteta slike bit }e ve}a.■ 10 megapiksela za sva~iji d`ep Dolazi ljeto i trenutci koje treba zabilje`iti. Samsung Ultra Touch Ovaj full-touch klizni mobilni telefon ima rasko{an AMOLED (Active Matrix Organic LED). HDTV nudi sliku i zvuk s osjetno ve}om kvalitetom u odnosu na standardne tehnologije kao {to su PAL. a stvari mogu poslo`iti sami i oni koji se ne razumiju previ{e u ra~unala. i zvuk je osjetno bolji. godine potpi{u ugovor za Flat MAXadsl te za jedan od Mobile Internet tarifnih modela u trajanju od 24 mjeseca pla}at }e samo dvije kune mjese~ne naknade za obje usluge tijekom prvih pet mjeseci kori{tenja. Pri tome je neograni~eno kori{tenje HotSpot usluge uklju~eno u mjese~nu naknadu za vri- jeme cijelog trajanja ugovora. godini ulo`iti vi{e od milijardu kuna u razvoj fiksne infrastrukture. Rije~ je o broju horizontalnih linija u slici. povezati ga s ra~unalom u drugi slobodan utor na grafi~koj kartici (obi~no pokraj mjesta gdje je prvi monitor ve} spojen) i u opcijama prikaza (desni klik na desktop/properties/ settings) odabrati drugi monitor te uklju~iti opciju ‘extend my windows desktop onto this monitor’. Tu su i dodatna funkcija Smile Shot koja prepoznaje osmijeh na licu prije snimanja fotografije i Perfect Fix koja omogu}ava fotografu da odmah nakon snimanja popravi manje propuste. HD tehnologija nema veze s formatom TV ure|aja kao {to su LCD ili Plasma. pristup Internetu. kolovoza 2009. Takvi ure|aji uglavnom nisu u stanju prikazati 1080i standard u onoj kvaliteti u kojoj je materijal snimljen. UMTS-a te HSDPA. te stabiliziranje kvalitete usluga. primjerice. U njega je ugra|en DIGIC 4 procesor za brzu obradu. Naravno. Novi je korak u jo{ ve}u integraciju multimedije u svakodnevicu najava jo{ ve}ih ulaganja u razvitak hrvatske opti~ke mre`e. CIJENA: 2299 kn Nokia E90 Communicator Nokia E90 Communicator zami{ljen kao mje{avina mini-ra~unala i poslovnog mobitela. pra}enje lica te pra}enje pokreta koja registrira pokret objekta i fotoaparata. A TV signal visoke razlu~ivosti jedna je od njih. Ono {to bi posebno trebalo pogodovati poslovnim korisnicima jest pojeftinjenje ra~unalnih monitora. poput IPTV-a i HDTV-a. po mogu}nosti jednak onome kojega ve} posjedujete. Planiranim uvo|enjem infrastrukture temeljene na FTTH/FTTB rje{enjima (opti~ka vlakna do ku}e/opti~ka vlakna do zgrade). ~ime je korisnicima omogu}eno upravljanje brojnim funkcionalnostima na oba na~ina. u prvom redu u {irenje opti~ke pristupne mre`e. Da postoji plan o uklju~enju oko 50. Posjeduje sve va`nije office aplikacije koje }e vam olak{ati posao u uredu i van njega. Rad na dva monitora pove}ava produktivnost Da bi se i sami u to uvjerili potrebno je vrlo malo fizi~ke aktivnosti. Internet je promijenio i jo{ uvijek mijenja na~in na koji konzumiramo multimedijske sadr`aje. Osim kamere. 3-in~ni PureColor LCDII zaslon visoke rezolucije.

HBO 42. Korisnici }e putem Iskonove digitalne televizije mo}i pretra`ivati Internet te pregledati popis svih poziva. BBC Prime 15. Prvi put u Hrvatskoj integrirani su telefonija. Velikoj Gorici.■ Pixman postiže uspješnu izravnu komunikaciju izme|u branda i potroša~a. mogu}nost aktiviranja 5 me|unarodnih friend brojeva. programeri i proizvo|ači videoigara mogu višestruko povećati izglede da usmjere pozornost kupaca na svoje proizvode. Piše: Aleksandra Zrinuši} Jere Dumani}. E! 38.TRIO Super po cijeni od 279 kn osim 40 TV kanal uklju~uje i uslugu snimalice. pomoću potpuno digitalnog sučelja brandiranog vizualnim identitetom tvrtke koja se promovira. VH1 13. MTV Dance 11. Eurosport 1 21. CNN 35. Discovery Travel 32.Multimedija Multimedija Iskon. U potpunosti je pokretan i omogućuje Pixpromotorima kretanje kroz mnoštvo prolaznika te projekciju slike i video sadržaja na zidove. predsjednik Uprave na predstavljanju Iskon. Paket Iskon. MTV Hits 12. Splitu. TV 1000 Sportski kanali: 19. Tvrtka Scarabei u Hrvatsku je dovela svjetski poznat marketinški proizvod za pokretno oglašavanje – Pixman. Private Spice 40. Od travnja ove godine Iskon svoju uslugu digitalne televizije (IPTV) korisnicima nudi na podru~ju devet gradova: Zagrebu.TRIO Start po cijeni od 209 kn uklju~uje 40 TV kanala. Ono {to je posebno zanimljivo je da sustav na zahtjev korisnika prepoz- Pixman – druga~iji pristup oglašavanju Inovativne metode oglašavanja uvijek su dobrodošle za postizanje krajnjih marketinških ciljeva. Pixman proizvodi puno su više od nove tehnologije. Hustler TV Dokumentarni kanali: 27. Jetix 26. Boomerang 24. Internet i televiziju. History Channel 33. Sportklub 20. Iskon. Z1 7. Korisnicima koji `ele samo digitalnu televiziju i Internet na raspolaganju je novi paket Iskon. OBN Glazbeni kanali: 8. kada su ga Kana|ani patentirali. HTV 2 3. dinamični i prilagodljivi. Korisnici mogu mijenjati raspored i nazive kanala. a fotografije se potom 50 bizdirekt � lipanj 2009. integrirao usluge koje se temelje na broadbandu: telefoniju. VH1 Classic Filmski i serijski kanali: 14. Nova TV 5. PixPic aplikacija stavlja naglasak na klijenta. neograni~eno telefoniranje prema brojevima u fiksnoj nacionaloj mre`i. Osijeku. ~lan Uprave Iskona za prodaju i marketing i Sa{a Kramar. Stoga. tonovima za mobitele i mnoge druge sadržaje klijentima na njihove mobilne ure|aje.PixProjektor. Pixman proizvodi interaktivno su i zanimljivo rješenje. uklju~enu ili isklju~enu roditeljsku za{titu. Funkcija snimalice omogu}ava snimanje na zahtjev korisnika do deset sati programa te snimanje svih emisija odre|enih TV kanala unatrag 48 sati. Prvi je proizvod PixMonitor . Extreme Sports 22. očekujmo ih uskoro na ulicama!■ TV kanali koji su dostupni preko Iskonove usluge digitalne televizije su: Nacionalni i regionalni kanali: 1. u tehnolo{kom smislu.TV – budu}nost po~inje ve} danas Iskon. PixTagging omogućuje slanje datoteka s letcima. Fox Crime 17. CMC 9. MTV Adria 10. kuponima za popuste. godine. imati istovremeno vi{e profila od kojih svaki mo`e imati vlastita obilje`ja: jezik. Prednosti Pixmana ogledaju se u velikoj snazi privačenja pozornosti u odnosu na tradicionalne načine oglašavanja i u izravnom kontaktu s potrošačima koji dobivaju priliku iskušati proizvod. Drugi je proizvod prijenosni multimedijalni projekcijski sustav . U sklopu digitalne televizije Iskonov tim stru~njaka samostalno je razvio niz funkcionalnosti od kojih su neke dostupne na hrvatskom tr`i{tu prvi put. kreirati vlastitu listu omiljenih kanala. 60 minuta telefoniranja te neograni~en pristup Internetu (flat Internet) brzinom do 3 Mbps. Korisnicima Iskon. National Geographic Wild 41. pločnik ili na bilo koju drugu površinu. Aplikacija PixCapture.TV mogu}e je uzeti u kombinciji s Internetom i telefonom ili samo s Internetom.prijenosni multimedijalni sustav opremljen LCD zaslonima visoke rezolucije koje Pixpromotori nose na le|ima te tako privlače više pozornosti na proizvode koji se reklamiraju. Zone Reality News kanali: 34. Baby TV 25. HRT plus 6. Pixpromotor fotografira kupce koji to žele. prikuplja sve potrebne podatke kako bi se tijek promotivne kampanje mogao detaljno pratiti. Internet i televizija. koji je u središtu pozornosti. Hallmark 18.TV-a dostupne su i druge funkcionalnosti koje }e gledanje televezije u~initi dodatno privla~nijim i ugodnijim. Kombinacijom aplikacije PixGaming sa svojim proizvodima. izvrstan su primjer kako ljudi i tehnologija mogu ostvariti savršen sklad. te flat Internet brzinom do 5 Mbps. a TRIO paketi dostupni su ve} od 209 kuna. Samoboru.TV mogu}e je koristiti na podru~ju devet gradova. Paket Iskon. Style Erotski kanali: 39. Fox Life 16. Od 2002. Pixman se proširio u više od 30 zemalja svijeta te se može pohvaliti impresivnom listom klijenata.DUO za 189 kn koji sadr`i 40 TV kanala i flat Internet brzinom do 3 Mbps. RTL 4. Puli. prema kojima korisnici razgovaraju po cijeni nacionalnih poziva. Opatiji i Solinu. stavljaju na web stranicu ili šalju na sudionikovu e-mail adresu. U kombinaciji s Pixpromotorima. Iznimna i dinamična vidljivost branda proizvoda te njegovo jače zadržavanje u svijesti potrošača Pixman proizvode čine primamljivom i neodoljivom inovacijom. CNBC Zabavni kanali: 37. Pokretni. DSF Dje~ji kanali: 23. HTV 1 2. Tako|er posjeduje i snažan audio sustav te se može koristiti i danju i noću. Posebna je pogodnost i korist u tome što se značajno povećava vrijeme izloženosti kupaca interaktivnom oglasu. boju pozadine izbornika. Cartoon Network 30. Discovery Science 31. Discovery Channel promo 51 . National Geographic Premium filmski paket: Channel 28. Dva prijenosna proizvoda za oglašavanje i mnogobrojne aplikacije koje nadopunjuju njihov učinak čine Pixman. HBO Comedy 29. promo projiciraju na veliki ekran. odvojene liste omiljenih kanala.TV-a naje njegove navike gledanja te mu u skladu s njima preporu~a TV emisije koje bi mu mogle najvi{e odgovarati. BBC World 36. Rijeci. Iskon je tako prvi u Hrvatskoj. Neusporediva snaga privla~enja pozornosti Scarabei tako|er nudi i mnogobrojne aplikacije koje upotpunjuju oglašavanje.

). Korea.ukljuËivanje Simpa Ëlanova u paket i proširivanje Flex Teama bez dodatnih ugovornih obveza. Prema podatcima Ministarstva turizma. sportu. samo 2% više u odnosu na 2007.više od no}enja i doru~ka Konkurentnost i brzina promjena prisilile su hotele da se okrenu inovativnoj i originalnoj ponudi koja osim noćenja i doručka posjetitelju pruža znatno više. bezbrižnu meusobnu komunikaciju za 0 kuna po minuti. „lovaca na dobe pejzaæe“. Svjesni smo da to dijelom moæemo zahvaliti i naπim partnerima i stoga ih vrlo pomno odabiremo“. Scena za film Season of the Witch s Nicolasom Cageom i njegovim timom snimana je u veljaËi ove godine u Kolobaricama na rtu Kamenjak pokraj Pule.sc. a prošla turistička sezona ocijenjena je kao iznimno uspješna. The Last King of Scotland i The Constant Gardner dijelom su i njihovi projekti. Podatci World Tourism Organization-a (UNWTO). a udio turizma u ukupnom BDP-u u 2008. 2009. Hotelska wellness ponuda proteklih je pet godina doživjela pravi procvat i može se reći da je uistinu ‘u korak’ s našim glavnim konkurentima ili ‘modelima’ na tom području. prihodi od turizma 2008.najËeπÊe inozemne . vlasnik tvrtke Plavo nebo na licu mjesta. a u Hrvatskoj se kriju pod imenom Plavo nebo… Tarifni paketi Flex Team namijenjeni su malim poduzetnicima te su u potpunosti prilagoeni potrebama njihovog poslovanja. Sa svega dva zaposlenika produkcijska kuÊa Plavo nebo veÊ desetak godina uspjeπno organizira snimanje reklama. pokazuju da je tijekom 2008. 52 bizdirekt � lipanj 2009. Neki se hoteli Jadranska obala najinteresantnija producentima Tvrdi i kako netaknuta priroda i atraktivnost jadranske obale. hortikulture i općenito ‘atmosfere’ u objektima. izmeu ostaloga.T-Mobileov tarifni paket Flex Team 2500 . kojemu svako snimanje predstavlja novu avanturu. Svjetske turističke organizacije. Turistička industrija osigurava egzistenciju velikima i malima. zbog globalnih negativnih ekonomskih kretanja. Urugvaj. kaæe Davor Æafran. Najbolji turistički rezultati 2008. a holivudski hitovi Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life. Svako snimanje .nova avantura „Rad bez mobitela ne mogu ni zamisliti“. kulturi i drugim djelatnostima. vlasnik i glavni organizator u tvrtki. punu nepredvienih situacija i izazova za koje treba pronaÊi prava rjeπenja. prometu. imali smo i rezervnu lokaciju. Nakon kraÊega brainstorminga prisjetili smo se sliËnog odrediπta na Dugom otoku te smo na zadovoljstvo klijenata. Dubrovniku.Flex Team 2500 „Posla uvijek ima. kaæe Æafran. poljoprivredi. Mnoge reklame za inozemno træiπte snimane su primjerice u Opatiji. „BuduÊi da iznimno puno razgovaram. Iza sebe veÊ imaju niz snimljenih reklama.klijente izlazi i na teren u potragu za jedinstvenim kadrovima. Nikaragva. porasta cijene nafte i straha od recesije. nastavili snimanje prema predvienom planu“. U Hrvatskoj i susjednoj BiH snimao je i Richard Gere tijekom 2006. a za svoje . Plavo nebo tada zapoπljava i do 60 vanjskih suradnika: od snimatelja. Brzo smo i Jedna od najbrže rastu}ih gospodarskih grana u svijetu.. Naravno. Samoboru i Zagrebu. „Nismo ni iz automobila uspjeli izaÊi. Africi i Americi. optimiziranje troπkova mobilne komunikacije mi je veoma vaæno. te se investira u sadržaje kao što su wellness centri. I dok je 2008. posebice na moru. Da bi sve funkcioniralo kao podmazano. osjetila su pozitivne rezultate: Honduras. statista i glumaca. godine u odnosu na godinu dana ranije porasli su za 10% . filmova i kataloga. Radi se na unaprje|enju proizvoda. Doba smanjenih o~ekivanja Davor Žafran. godini iznosio je 15. no i tamo su vremenski uvjeti bili vrlo sliËni. tonskih tehniËara i majstora rasvjete do montaæera.72%. pojaπnjava Æafran. Komunicirati smo mogli iskljuËivo mobitelima. dakle iz sigurnosti nekoliko automobila u kojima smo bili. ~ini 10% ukupnog društvenog bruto proizvoda. unatoč svjetskoj krizi i recesiji. Panama. Vide se i odre|eni pomaci u ekološkoj osviještenosti hotelijera (štednja vode. gdje ih je doËekao jak vjetar. iako nam je ‘glavna sezona’ od proljeÊa do jeseni. U Hrvatskoj je udio turizma u ukupnom BDP-u u 2008. a nekoliko svjetskih odredišta. Nede Telišman-Košute. godine ostvareni su na Srednjem Istoku. Macao (Kina). je zbog svjetskih kretanja znatno neizvjesnija. definitivno dolazi do bitnih pomaka u kvaliteti hotelske ponude. ali i kontinentalnoga dijela Hrvatske. tvrde.. godina ocijenjena kao jedna od najboljih godina u hrvatskom turizmu.iznosili su 7. turizam. Njihova matiËna tvrtka Blue Sky Africa veÊ godinama uspjeπno posluje u istoËnoj Africi. Tarifa omoguÊuje svim Ëlanovima. godine ostvareno 924 milijuna turističkih dolazaka. kapaciteti za kongrese i sastanke. stručne suradnice na Institutu za turizam.4 mlrd eura. Indonezija. svake godine privlaËe sve viπe inozemnih klijenata u naπu zemlju. Pripremila: Jasmina Fija~ko Žigoli} Godišnji prinosi turističke industrije kreću se oko 800 milijarda dolara. zakljuËio je Æafran o uspjehu Plavog neba. posebice u funkciji produženja turističke sezone. Libanon. Stoga u svakome trenutku mora znati gdje se nalaze njegovi suradnici kako bi na najbolji moguÊi naËin organizirao posao i ispunio æelje klijenata. odnosno papirologije. cilj nam je uvijek isti: odraditi svoj posao maksimalno profesionalno te pritom uËiniti boravak naπim gostima nezaboravnim. 2009. godini iznosio 15. Vjerujemo da u tome i uspijevamo jer sa svojim klijentima odræavamo dugotrajne poslovne odnose. Vrijedan pomagaË . Jordan. Hotelijerstvo . Davor Æafran je odabrao joπ jednoga vrijednog pomoÊnika . kapaciteti za kongrese i sastanke. objasnio je Æafran. Egipat. Radi se na unaprje|enju proizvoda. trebali donijeti odluku gdje nastaviti snimanje jer je veÊ polako ponestajalo danjega svjetla i predvienoga vremena za snimanje.jer mu u periodima kada zapoπljava dodatnu radnu snagu omoguÊava u tim ukljuËiti i do tri Simpa broja bez dodatnih ugovornih obveza. a ova industrija zapošljava 200 milijuna ljudi diljem svijeta. solarni kolektori i sl. U Hrvatskoj je turizam jedna od najznačajnijih gospodarskih grana. Svoj tim tada dodatno ‘ojaËamo’ vanjskim suradnicima“.Flex Team: dodatni Simpa brojevi bez papirologije i ugovornih obveza Promo oGLAS Turizam Na vezi s holivudskim studijima Nicholas Cage i Richard Gere samo su neki od njihovih suradnika. te se investira u sadržaje kao što su wellness centri. nudi komunikaciju sa svim Ëlanovima tima za 0 kuna po minuti“. Upravo sam zato izabrao tarifu Flex Team 2500 koja mi. a uspjeπnost. posebice u funkciji produženja turisti~ke sezone.72%. filmova i kataloga. kako pretplatnicima tako i Simpa Ëlanovima. I dok je 2008. godina ocijenjena kao jedna od najboljih godina u hrvatskom turizmu. A za povremene potrebe za dodatnim prikljuËcima nude jedinstveno rješenje na tržištu . Rado se prisjeÊa i anegdota koje sa svojom ekipom doæivljava tijekom snimanja pa nam je prepriËao dogaaj s nedavnoga snimanja za modni katalog na Velebitu. dolazi do većeg senzibiliteta za ure|enjem interijera. „Bile to holivudske zvijezde ili ‘obiËni’ suradnici. ali i naπe. duguju dobroj komunikaciji i skladnoj ekipi. 53 . Riječ je o podizanju hotelskih kategorija (značajan rast hotela s 4*). je zbog svjetskih kretanja znatno neizvjesnija. Prema riječima mr. Maroko i Turska.

Kupuju putovanja-priče. Internet revolucija unaprijedila je turisti~ku industriju.oko 60%. Kornate. geološke i hidrološke osobitosti. direktor Ruralisa. Prema riječima Biljane Jovanović. Vinarija Trdenić smje{tena na obroncima Plitvi~ka jezera Moslavačke gore. ali i interakcija s ljudima u neposrednoj okolici. Tako je za ovu sezonu Adriatic. odnosno. žele naučiti nešto novo. Online rezervacije i prodaje putem Interneta uz povoljniju cijenu gostu znatno više znače od luksuzne usluge tijekom leta. duge termine i slično. Jedno od načina snižavanja cijene zrakoplovne karte izravna je komunikacija s klijentima koja isključuje posrednike u distribuciji karata. koja se bavi proizvodnjom vrhunskih i kvalitetnih vina s kontroliranim podrijetlom.3 km2. no višejezičnost. pješaci. Zadar i Jadranka. Posebno im se nude aktivnosti kao što su škole starih zanata.... Paklenicu. brdsko-planinski kraj. Plitvička jezera. Žele biti subjekti. Kornati. neke će se pripojiti većima. U posljednje vrijeme seoski turizam kao izvrsnu destinaciju za aktivni odmor sve više koriste i poslovni ljudi (menadžeri) kao i “outdoor” gosti – gosti koji dolaze u destinaciju zbog boravka u prirodi: biciklisti.825 gostiju posjetilo Plitvice. To znači da gost nije broj sobe već on postaje dio obitelji te u svakom trenutku postoji interakcija gost-domaćin. Me|u web agencijama povećava se konkurencija: neke od njih će nestati. a odaziv i broj posjeta raste. oglašavanja i online pla}anja. obrazovaniji i platežno sposobniji nego ikada ranije. najstariji i najposjećeniji nacionalni park su Plitvička jezera. Približavajući se svjetskim trendovima. Osim standardnih popusta za stare goste. Puno su aktivniji. Fizički aspekti hotela definitivno se mijenjaju na bolje (‘hardware’). jer danas svatko ima pristup Internetu i mogućnost postavljanja podataka koji ne moraju biti točni pa gosti znaju biti sumnjičavi prema onome što se na Internetu prezentira kao istinit prikaz smještaja. konzorcija agroturizma i ruralnog turizma. Trendovi Stručna suradnica s Instituta za turizam. planinari i sl. Usporedno s tim. posebice specijalitete odre|enoga kraja i vino. godine 946. Cilj ovih akcija jest privući što veći broj gostiju na Jadran i pružiti im mogućnost povoljnijeg ljetovanja. Nacionalni parkovi – zašti}ena prirodna ljepota Hrvatska ima osam nacionalnih parkova – Brijune. Ovo je tako|er vrijeme izrazite segmentacije gostiju. a 8. stalni gosti) je vrlo velika . tu su dodatni popusti za goste koji rezervaciju uplate u roku 24 sata od prvog obraćanja agenciji. smatra da je najveća prednost koju seoski turizam nudi u odnosu na hotelski smještaj familijaran odnos prema gostu.Turizam Turizam Mali i obiteljski hoteli danas dominiraju u hotelskoj ponudi RH. ovoga su ljeta otvorena dva nova ‘family’ hotela – Borik. mr. kulturom i tradicijom destinacije i to iz prve ruke od samih domaćina koji žive i rade u mjestu boravka gostiju (domaćinstvu). Avio kompanije – usluga više ili cijena niže? Podatci UNWTO-a pokazuju da je svjetski zrakoplovni promet znatno trpio tijekom protekle godine. postoji realna potreba za cehovskim udruženjima koja bi preuzela osmišljavanje promocije i prodaje preko interneta za seoska domaćinstva te na taj način doprinijela veću vidljivost ove vrste turizma na tržištima. sudjelovati. vide putovanje kao ulaganje u sebe. Seoski turizam. a najpoznatiji. a predstoje promjene u kvaliteti usluge (‘software’). natječaj za najbolji video snimak s ljetovanja. počinju vrlo eksplicitno profilirati prema odre|enim ciljnim segmentima kupaca (primjerice. ribolovci. prezentacija rada sa životinjama i rada u polju. rezervaciju leta. domaća zrakoplovna kompanija Croatia Airlines putnicima prua niz online usluga kupnju karata. a stopa povrata gostiju (tzv.). kulturni itinereri i sl. jedna je od vinarija koja odnedavno uspje{no razvija i seoski turizam u okviru vinskih cesta Moslavine. Risnjak i Sjeverni Velebit. Mnoge turističke zajednice i agencije tijekom sezone organiziraju jednodnevne posjete nacionalnim parkovima (Krka. Kao negativnu stranu može se navesti problem sumnje u vjerodostojnost ponude. Još jedan nacionalni park bogate povijesti u posljednje se vrijeme polako razvija u elitno odredište – riječ je o Brijunima. Krku. šumske zajednice i usputna relacija na putu do mora razlog su što je 2008. 55 . Gosti seoskog turizma su u prvom redu obitelji te parovi bez djece. parovi bez djece. itd. no još uvijek internet kao promotivni medij te kanal prodaje nije saživio u punoj mjeri. škole tradicijske kuhinje. [panjolska G. grupe. ali i nove načine privlačenja putnika. navodi g. s obzirom na to da je Internet glavni svjetski izvor informacija i tu gosti prvo traže informaciju o željenoj destinaciji. Mljet. Paklenica. Robert Baćac. a svoje putnike nagra|uju i besplatnim SMS porukama. fleksibilnosti i mogućnost prilago|avanja globalnom tržištu uz web oglašavanje i pametno pozicioniranje na tražilicama web agencijama pruža neograničene mogućnosti. teambuilding. Kontinentalni turizam Zbog sezonskog karaktera turizma na Jadranu koji traje svega nekoliko mjeseci u godini. zainteresiraniji. kupci se jako mijenjaju. U posljednje vrijeme sve su popularnije vinske ceste na kojima pojedine obitelji nude i prodaju poljoprivredne proizvode. a štedi se i na troškovima osoblja. godine Plitvička su jezera uvrštena u Popis svjetske baštine UNESCO-a. Još davne 1979. wellness gosti.. Iskusniji su putnici. Nude i nagradnu igru u kojoj gosti mogu osvojiti popuste za ljetovanje u sezoni 2010. putovanja-doživljaje. web check te ostale pogodnosti.hr priredio niz pogodnosti za goste koji rezerviraju smještaj preko njih. jedno seosko domaćinstvo ne može sebi organizirati marketing i prodajnu službu kao jedna hotelska ku}a. navodi g. Kao i mnoge druge avio-kompanije. Konkurencija me|u zrakoplovnim kompanijama natjerala je prijevoznike na snižavanje cijena. a uspjet će samo najbolje i najinovativnije. Mali Lošinj). Neda Telišman-Košuta. biciklisti.turizam individualnog tipa. poglavito u podru~ju rezervacijskih sustava turisti~kog smještaja. naglašava da je ovo vrijeme enormne konkurencije u turizmu i da su Internet i ‘low-cost’ avio kompanije učinile sve destinacije bitno dostupnijima. Razlog tomu je što je seoski turizam . Web agencije Internet revolucija unaprijedila je turističku industriju.sc. Prekrasna jezera. No žele i visoku vrijednost za svoj novac. primjerice. otočju u Jadranskom moru koje se sastoji od 14 otoka i otočića ukupne površine 36. i Croatia Airlines omogućuje skupljanje nagradnih milja. krški fenomeni. prednosti internetskog turizma su lakša i brža komunikacija s gostima te jednostavnije prezentiranje ponude i samo rezerviranje smještaja. proglašena su prvim hrvatskim nacionalnim parkom.. Baćac. svakako nudi doživljaj te mogućnost direktnog upoznavanja s načinom života. sve više truda ulaže se u kontinentalni turizam koji se može prodavati svih 12 mjeseci. 54 bizdirekt � lipanj 2009. što otvara sjajne prilike turističkom sektoru u prilago|avanju ponude i postizanju boljih rezultata. a tradicionalne agencije svoju ponudu usmjeravaju prema Internetu. Upravo stoga. Internet zauzima sve veće mjesto u privlačenju gostiju u kontinentalni turizam. Baćac. travnja 1949. zadužene za odnose s javno{}u u turističkoj agenciji Adriatic. kao i mogućnost besplatne vožnje hrvatskim autocestama.hr. Ronda.

poslovnih doga|anja i seminara za do 120 sudionika. turisti~ko središte s prvoklasnim hotelskim naseljima. S obzirom na bogatstvo i raznolikost kulturnih resursa. podržava neponovljiv i jedinstven šarm ovog starog austrougarskog klasika. Istra se kao destinacija fokusira na selektivne tipove turizma. otok bizantskih samostana. udarila temelje stacionarnom turizmu u Poreču. Za Ibizu se kaže i da je otok na kojem ne postoji vrijeme jer se ne zna gdje prestaje no}. a u tu svrhu gostima je na raspolaganju i intimna Spa zona.. na rubu sahare. stoljeća te dogra|en novim sadržajima koji će podržavati cjelogodišnje poslovanje hotela. Ove je godine hotel rekonstruiran prema zahtjevima arhitektonskih rješenja s početka 20. Ljetni užici na Mediteranu 1.hotel-palazzo. Hammamet. jer je zabava na njoj vje~na. 3. miran. Hotelska kavana. i pust. Personalizirani pristup je doživljaj više. Osobitost ponude hotela Palazzo očituje se u personaliziranom pristupu. kao i avanturu safarija pustinjom. TUNIS: Hammamet Tunis je idealan za razne mogu}nosti odmora: za slatko ljen~arenje na plažama. nakon duge i pomno osmišljene obnove. Elegancija. kao i zbog činjenice da je jedan od rijetkih objekata u okruženju koji će podržavati cjelogodišnje poslovanje. 4. tražeći kvalitetan smještaj i uslugu te pored toga sadržaje kojima će nakon poslovnih obaveza upotpuniti svoje slobodno vrijeme. promo 57 . koja dolazi u destinaciju prvenstveno iz poslovnih motiva. 2. a turisti~ka }e ponuda Istre ove godine svakako dobiti na kvaliteti glede smještajnih kapaciteta.hr www. s oazama datuljinih palmi. Informacije i rezervacije: Hotel Palazzo Obala Maršala Tita 24 52 440 Pore~ Tel: +385 52 858 800 Fax: +385 52 858 801 info�hotel-palazzo. odlikuje se izvrsnim izborom istarskih eliksira i ekskluzivnih alkoholnih pića koje je odabrao hotelski sommelier. a po~inje dan. Hotel Palazzo nudi visoko funkcionalne i vrhunski dizajnirane sadržaje za održavanje manjih kongresa. dok mu je jug. godine. na samom rubu porečke starogradske jezgre. srednjovjekovnih bedema. te tirkiznim morem s druge. živopisnih pristaništa. ali i me|u golferima koji rado uživaju na igralištu okruženom Sinajskom gorom i pustinjom s jedne strane.Turizam Turizam Simbol pore~kog turizma ponovno otvara svoja vrata za goste Simbol pore~kog turizma Hotel Palazzo ove godine po~etkom srpnja ponovno otvara svoja vrata za goste. tre}eg najve}eg otoka Balearskog oto~ja. arheološke znamenitosti te raznolikost kulturnog naslije|a ono su što o~arava svakog turista pri posjetu Turskoj. Zacijelo će ovaj objekt pobuditi velik interes upravo zbog takvog pristupa poslovanju. vinograda te nasada naran~i i limuna na sjeveru. jer takav objekt pridonosi imidžu destinacije s bogatom kulturno-turističkom ponudom. Osvježenje na gastronomskoj sceni Istre vrhunski je a la carte restoran. Tunis Turizam za poslovnu klijentelu Ovaj će objekt posebno biti zanimljiv za poslovnu klijentelu. EGIPAT: Sharm el Sheikh Najpoznatije egipatsko ljetovalište Sharm el Sheikh omiljen je me|u roniocima te svima koji žele nau~iti umije}e zavirivanja u podvodne tajne svijeta..hr Upravo je izgradnja hotela Palazzo 1910. tek nekoliko minuta hoda od Eufrazijeve bazilike te ostalih vrijednih i reprezentativnih kulturno-povijesnih spomenika. s kompletnom gastronomskom ponudom i mogućnošću organiziranja raznovrsnih programa. ■ 56 bizdirekt � lipanj 2009. ŠPANJOLSKA: Ibiza ^udesne pješ~ane plaže i tirkizno more samo su dio šarma Ibize. s interijerom osmišljenim po uzoru na tradicionalne bečke kavane.generalturist. GR^KA: Rodos Jedan od najpopularnijih gr~kih otoka je Rodos. Oduševljava beskrajnim prizorima svojih maslinika. odnosno mogućnosti prilago|avanja usluga specifičnim zahtjevima klijenata. Ekskluzivna lokacija hotela na rivi tik uz more. čiju je ponudu kreirao svjetski renomirani šef kuhinje Lučano Ferenčić. prelijepih pla`a i kulinarskih delicija posluženih uz ~uvenu gr~ku ljubaznost. tada poznatog pod nazivom «Riviera». 5. Jedno od novijih ljetovališta na njemu je Belek. Sve informacije potražite na www. Tako }e poznata pore~ka riva uskoro zasjati novim sjajem. U tom pogledu obnova jednog objekta ambijentalne vrijednosti koji je predstavljao prekretnicu u razvoju porečkog turizma ide u prilog razvoju upravo kulturnog turizma. TURSKA: Belek Bogata povijest. me|u kojima kulturni turizam zauzima značajno mjesto.com ili nazovite besplatni telefon 0800-55-77. stil i vrhunska eno-gastro ponuda Hotel Palazzo raspolaže sa 70 elegantno ure|enih i moderno opremljenih soba i 4 raskošna i prostrana apartmana te nudi sav potreban komfor za odmorišni i poslovni segment gostiju.

isperite toplom vodom. Uz proces starenja koji iscrpljuje kožu. no često ne činimo dovoljno kako bismo učinili više. a tajni joj je sastojak . Posljedica je koža koja izgleda sivo i mlitavo. Bananu dobro izgnje~ite.. upozoravaju dermatolozi. Melanom je jedan od najzloćudnijih oblika karcinoma kože. usprkos brojnim tvrdnjama. www. U živopisnim i dojmljivim pričama John P. postoji nekoliko koraka. jer je koži potrebna pomoć.liderpress. ili se pojave napetost. u komercijalnoj kozmetici koriste se konzervansi kako bi proizvodu produljili rok trajanja. Iza ove formule skriva se vitaminski koktel koji je za kožu pravi izvor mladosti. među ostalim i međunarodnih bestselera 'Leading Change' i 'Our Iceberg is Melting'. Kućna njega je važna. Naša koža mora tijekom života puno toga izdržati. 59 John P. On potiče stvaranje novih slojeva stanica i izgla|uje sitne bore time što stalno dovodi do novih dotoka kolagena.hr . Koži su najpotrebnija tri vitamina . Nanesite na lice u ravnomjernom sloju. svrbež. Pripremila: Aleksandra Zrinu{i} Svi želimo najbolje za sebe. već uglavnom oduzima i dosta vremena -predlažemo prirodniju alternativu .sada Zdravlje i ljepota Ugodite sebi ^uvamo li dovoljno svoje zdravlje? Koliko u njega uložimo tijekom godina. Vitamin A najvažniji je pomoćnik obnove kože. a i koži daju svježinu. a straha od alergija gotovo da nema. Već šetnja gradom ili vožnja automobilom može prouzročiti crvenilo na najizloženijim dijelovima tijela. previše sunca. bore. ne hrane kožu. Vitamin E jača zaštitni sloj i štiti ju od štetnog utjecaja sunčevih zraka. Ova će knjiga pomoći svakomu tko želi pobijediti u turbulentnom svijetu promjena. Kotter je autor mnogih poslovnih knjiga. Koža pamti sve što joj ~inite Najveći ljudski organ. Ali promjene se događaju nekako presporo. ponekad se drže u hladnjaku. što može dovesti do pojave melanoma. bez svježine. Kad je riječ o njezi kože. da ne ostanu grudice.puno su kvalitetniji. prehranom. pa preko njega stavite gazu. Umjesto uporabe silnih farmaceutskih preparata koje nam nameće brz tempo života. toliko }e nam na kraju i vratiti.vitamini A. u prehrani. a nakon njega je dobro nanijeti tonik i na kraju kremu. a oni pak mogu izazvati alergije. Možda čak znate i koje: nova strategija. Tijekom iznimno toplih dana sunca se treba kloniti i zbog opeklina. B i E. Klasična kozmetika kao bazu koristi naftne derivate. Dodajte mlijeko. no svakako . opustite se i uživajte u tretmanima iz vlastite kuhinje. akvizicija ili reorganizacija. Vitamini nas u svakodnevnom životu. pretrpanost poslom. vi se osjećate kao da uzbrdo gurate gromadu ili da se nepotrebno zavlači s provedbom izvrsne nove zamisli. Počinje se čišćenjem pa slijedi lagani peeling. a parafin i vazelin. Maska od banane Za svjež i blistav ten smiksajte univerzalnu masku namijenjenu svakom tipu kože. potrebno svakoj organizaciji. Uz to. crvenilo. koju često brkamo s hitnošću. održavaju zdravima. brašno i med. No koliko to zapravo i činimo? Uglavnom smo svjesni štetnih utjecaja na naše zdravlje. nakon koje kožu osvježite tonikom. Ističe podmuklu prirodu samodopadnosti i objašnjava bitnu razliku između konstruktivne. Kožu je potrebno pravilno njegovati. Kako biste se zaštitili. novi informacijski sustav.banana. Ovu masku možete nanijeti i na kapke. Peeling od meda i badema · 2 žlice badema · 2 žli~ice mlijeka · 1/2 žli~ice brašna · 1/2 žli~ice meda Sameljite bademe ili ih sitno nasjeckajte nožem. prave hitnosti i mahnite jurnjave. otrovi iz okoliša. obveze koje se gomilaju… Vrijeme je da počnete misliti na sebe. a tako i kožu. Prirodna kozmetika ne zna za konzervanse. koža. 58 bizdirekt � lipanj 2009. Utrljajte ju u kožu. Oni djeluju iznutra. osobito dublje raspore|ena tkiva različitih negativnih utjecaja. što znači da takvi proizvodi imaju kraći rok trajanja. Kotter otkriva osebujan pogled na hitno djelovanje. a potom lice isperite naizmjence toplom i hladnom vodom. uvijek se treba mazati kremama s visokim zaštitnim faktorom.korištenje prirodnih maski za odgovarajući tip kože. Prirodna kozmetika Prirodna kozmetika sadrži tvari koje su po sastavu vrlo slične samoj koži. Opustite se u leže}em položaju 20-ak minuta. se koriste u prirodnoj kozmetici prolaze kroz slojeve kože. miješajte dok ne nastane gusta pasta. Nedostatak vremena. preparatima za njegu kože. njeguju i hrane. To crvenilo izazivaju UVA i UVB zračenja koja oštećuju DNK. odvojite malo vremena za sebe. prikuplja vlažnost i samim tim čini kožu nježnom i glatkom. No to ponekad ne samo što zvuči komplicirano. ima primarni zadatak zaštititi čitav organizam.. stres. Vitamin B ublažava crvenilo i razdraženost kože. Narudžbe: 01/6333-519. Biljna i eterična ulja koja Johna Kottera Ima li vaša organizacija pravi osjećaj za hitnost? Znate da su vašoj organizaciji prijeko potrebne promjene.NOVO U IZDANJU LIDEROVE BIBLIOTEKE HIT-KNJIGA 159 kuna Pravi osjećaj za hitnost intuitivna je odlučnost da se pokrenemo i pobijedimo . To su signali koje treba shvatiti vrlo ozbiljno. tu su i pogrješna prehrana. ali i izvana. no još je važnija stručna njega u kozmetičkim salonima prilago|ena tipu kože.

61 . koliko i kada unosimo u organizam. neki su cijeloga života u potrazi za dojmom kojim bi se zadovoljili. djeluje povoljno na probavu. Za razliku od medicinske masaže. jer mo`e doći do izbjeljivanja ko`e. to je mogućnost da će se razviti pomanjkanje ili prevelika količina pojedinih hranjivih sastojaka manja. slobodnih masnoća te rafiniranog šećera i slatkiša. piti mnogo čiste vode. Nekima se dogodi na vrijeme. meda i bjelanjka mo`ete napraviti i sredstvo za čićenje ko`e. nekima ne. pojačati fizičku aktivnost. sirovo ili termički kratko obra|eno. Nakon toga je potrebno lice oprati mlakom vodom. povećati unos integralnih žitarica (integralni kruh i tjestenina. Namirnice koje se koriste u prehrani ne trebaju biti skupe kako bi bile zdrave. bore. Stres je termin koji označava različite vrste životnog iskustva kao i tjelesne reakcije na takva iskustva. Voće i povrće bi trebalo konzumirati svježe. Niti jedna namirnica ne sadrži sve bitne hranjive sastojke u količini koja nam je potrebna. Učinak će biti bolji ako lice nakon umivanja nama`ete s malo maslinovog ulja. grašak. Doza stresa je individualna i obično se smatra bezazlenom. Svježe voće i povrće imaju povoljan učinak na ljudsko zdravlje jer izme|u ostalog djeluju kao antioksidansi. One koriste sinergiju mirisa. da osiguramo pravilnu prehranu. koje ostavite na licu dok se ne osui. dugotrajnije i nježnije. žitarice za zajutrak. Istaknite ljepotu modnim dodatcima Spoznati vlastiti stil želja je svake žene. Raznolikost i umjerenost ključ je zdrave prehrane. Hrana je naša svakodnevna potreba i iznimno je važno kakvu hranu.Zdravlje i ljepota Zdravlje i ljepota Za čvrstu i zategnutu ko`u lica dovoljno je utrljati limunov sok i ostaviti da djeluje oko dva sata. usne. nos. Sve pristupa~nija estetska kirurgija Estetski zahvati odavno nisu tabu u Hrvatskoj. opravdanom ili nužnom čime je opasnost po zdravlje veća. Problem sa stresom nastaje kad je pojedinac izložen konstantnoj dozi stresa kroz duži vremenski period. Wellness pokriva oba.. izvrstan je izvor energije. integralna riža. kroz duži vremenski period.oaze opuštanja Wellness centri u svijetu postaju sve važnija karika u poboljšanju fizičkog i mentalnog zdravlja i same kvalitete života. 60 bizdirekt � lipanj 2009. Zdravom prehranom i rekreacijom protiv stresa Moderno vrijeme nameće odre|eni način života - tempo je brži nego ikad prije. već nužan. Voće zamjenjuje slastice. Voće poboljšava vitalnost. osnovna im je zadaća stvoriti dobar osjećaj kao preduvjet za opuštanje. Prednosti i nedostatke svoga izgleda potrebno je istaknuti ili skriti. a jesti zdravo sve je veći izazov. Grudi. Popis je impozantno dug. možda čak i upisana u njezin genetski kod. liposukcija. Uglavnom traže korekciju nosa ili estetsku kirurgiju }elavosti. a potom isperite toplom vodom. Masaža.. podo~njaci. voća. Piramida zdrave prehrane nas uči kako je potrebno jesti raznovrsnu hranu. slanutak. opuštajuće masaže znatno su sporije. No ni muškarci više nisu tako rijetki posjetitelji estetskih ordinacija. Dva su osnovna načina otklanjanja stresa: opuštanje i fizička aktivnost. smanjiti unos hrane životinjskog porijekla. Dakle. stres i onečišćenje okoline naša su svakodnevnica. i naj~eš}i odgovor koji }ete dobiti je da to ~ine samo zbog sebe. a onda i na fizičko zdravlje. odbaciti alkoholna pića. Naglasiti svoju osobnost kroz modne dodatke nije nimalo lako. Wellness centri . stoga treba jesti raznoliku hranu. ozračja i svjesno usmjerenog dodira da bi stvorile zaštićeni prostor u kojem se osoba može opustiti. bob. Od limuna. negativno utječu prvenstveno na mentalno. Gotovo je normalno da se otvoreno razgovara o tome tko je što ‘radio’ na sebi. povrća i mahunarki (grah. normalnom. Važan dio zdravog načina života je i provo|enje pravilne i zdrave prehrane. Što je hrana raznolikija. kao tehnika koja pomaže uspostaviti ravnotežu organizma koji nazivamo zdravlje poznata je praktički oduvijek u gotovo svim većim kulturama. Vrijeme u kojem živimo često se označava kao doba stresa i danas je već svima dobro poznato da prekomjerne doze stresa. leća. Žene se sve ~eš}e po~aste nekim zahvatom. kapci. zvuka. soja). pahuljice i slično). sam po sebi nije niti pozitivan niti negativan. smanjiti upotrebu soli. Va`no je napomenuti da se tretman limunovim sokom ne preporuča prije izlaska na sunčevu svjetlost. Slobodnog vremena sve je manje. to je dobro i protiv bora. Tako|er. Zbog toga danas opuštajuće masaže postaju sastavni dio wellness programa.

Oko 80% ljudi koji rade na ra~unalu dulje od tri sata dnevno tvrde da imaju problema s nadra`enim i suhim o~ima. Bez čekanja. Ergonomija i le}e za rad na ra~unalu osiguravaju normalan polo`aj glave i tijela na radnom mjestu. a mo`ete ih na}i u 4 razli~ita dizajna . mo`da i najdragocjeniji. 63 . Sve informacije mo`ete dobiti i na broju telefona 031/211-700 ili 031/367-090. remeni. sunčane ili dioptrijske naočale koje moraju pristajati uz oblik lica… Igri nikad kraja! No krajnji rezultat može varirati. to je pun pogodak. unikatne ogrlice i naušnice. ili bilo {to drugo ordinirano od specijalista oftalmologa. Posjetite ih i uvjerite se u njihov moto: brzo. Sve je veća i kvalitetnija ponuda pomagala koja olakšavaju teške životne trenutke i fizičke nedostatke. Svaki rad koji zahtijeva usredoto~ivanje smanjuje frekvenciju treptanja. Ovakav globalni pad produktivnosti bio bi znatno smanjen kada bi svaka osoba s lo{im vidom dobila odgovaraju}e nao~ale. travnja u Boćarskom domu u Zagrebu i ove se godine može pohvaliti velikim odazivom izlagača i posjetitelja. mogu se zasebno prilagoditi radnim potrebama s obzirom na glavni fokus posla. nao~ale. koja bi trebala biti osposobljena i upoznata s karakteristikama i asortimanom proizvoda koji nudi. zdravoj prehrani. Kao prvo. za koje su nalazi gotovi u najkraćem mogućem roku. kontaktne le}e. u sklopu Mercator Centra Osijek i u ulici Pavla Peja~evi}a 5. zaštititi vaše oči. Ne ka`e se uzalud da ne{to {to nam je od iznimne va`nosti ‘~uvamo kao o~i u glavi’. Takav proizvod ima višestruko dobar učinak. pruža vam vrhunsku zaštitu od vanjskih utjecaja. Rodenstock Ergo proizvodi le}e su svjetski priznate tvrtke Rodenstock. ovog ~lanka utvrdi da je specijalisti~ki pregled potreban. No. Kao referentne vrijednosti mogu se navesti tisu}e zadovoljnih pacijenata. No i to je život. 3. ali i čini da se ugodnije osjećate s modernim i lijepim naočalama koje mudrim odabirom mogu sakriti neke vaše eventualne nedostatke.Zdravlje i ljepota ^esto se dogodi da se nabacanim detaljima naruši sklad koji je potrebno sofisticirano graditi. kao i izrade nao~ala. zamagljenim pogledom. složit ćete se. ~uvamo li svoje o~i na pravilan na~in? ERGO . vrhunski liječnici na usluzi su u točno dogovorenom termin.■ O~na optika Lens posluje na dvije lokacije u Osijeku. umorom te bolovima u ramenima i vratu. torbice.  Privatne zdravstvene ustanove – poliklinike i specijalisti~ke ordinacije Zdravlje je na prvom mjestu. bez ~ekanja. koje uz to imaju i vrlo kvalitetne leće. Poliklinike su opremljene svim najsuvremenijim ure|ajima za dijagnostiku. svaki je poslodavac du`an osigurati uvjete za{tite zdravlja svojih uposlenika pri radu s ra~unalom. koliko je to moguće. a ignoriranje svih tih ~imbenika izla`e nas sve ve}oj opasnosti od gubitka zdravog vida. Pregledi. Sukladno tome. do 26. FUNDUS. sportu i fitnessu. šalovi. Uz to. ne ograni~avaju vizualne navike te osiguravaju dovoljno velike zone za sve udaljenosti. Poliklinika Lens nudi sve vrste oftalmolo{kih pregleda vezanih uz ovaj Pravilnik. organizatori doga|aja. proizvodi koji se ti~u nao~alne optike. ali i naglasiti ono što je potrebno. ljepoti i prehrani. jer ako odaberete sunčane naočale vrhunskog modnog dizajnera. Stru~nosti osoblja u o~noj Poliklinici Lens Kako biste sa~uvali ili popravili va{ vid. kupaca i prije svega poslovnih partnera. promo Prema Pravilniku o sigurnosti i za{titi zdravlja pri radu s ra~unalom (NN. Financijska sredstva za provedbu mjera iz ~lanka ne smiju i}i na teret radnika. Uz sve to. za rad na ra~unalu obvezno bi preporu~ili za{titu od ra~unala. prema istra`ivanju koje je objavila Svjetska zdravstvena organizacija. koju Rodenstock ima u {irokoj paleti izbora.Impression Ergo FS. moramo se naučiti nositi s tim. suzenjem o~iju. TONUS. Impression Ergo. ljudsko oko nije konstruirano da satima izo{trava objekte u neposrednoj blizini. Kreativna kancelarija i Studio dim. Stoga se sve više ljudi odlučuje za korištenje usluga privatnih zdravstvenih ustanova. od razočarenja do potpune očaranosti dobivenim dojmom! Odaberite kvalitetne i moderne sun~ane nao~ale Ne treba zanemariti sunčane naočale kao modni dodatak vašoj sezonskoj kolekciji odjeće. tj. O~i su organ vida.ergonomija i vid na radnom mjestu Nekorekcija smetnji s vidom uzrokuje pribli`no 85 milijardi eura gubitka za produktivnost svjetskog gospodarstva. interes gra|ana za ovo područje posvećeno podizanju kvalitete života ne prestaje. stresa i nepotrebnih komplikacija – treba li bolja preporuka?■ 62 bizdirekt � lipanj 2009. Tako|er. pobornicima su zdravog načina življenja pružili uvid u najnovije trendove u wellnessu. Suvremeni dizajn i kvaliteta presudni su kako bi i teški trenutci bili ublaženi. Ukupan će dojam djelovati blagotvorno na čitav organizam. te onih koji pomažu pri oporavku. br. umanjiti stres i. te u najkra}em roku dobiti terapiju. Sudeći po odazivu posjetitelja. prvi u Hrvatskoj iz bran{e imaju certifikat ISOO 9001 kao garanciju kvalitete i uspje{nosti poslovanja. izbor može olakšati i kvalificirana osoba u prodajnom dijelu. Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa ukoliko se pri pregledu iz stavka 1. Festival zdravlja Festival zdravlja održan od 24. One trpe sve ve}u koli~inu {tetnih UV zraka iz atmosfere. prepustite se stru~nosti osoblja u o~noj optici i Poliklinici Lens. BIOMIKROSKOPIJU) mo`ete obaviti u Poliklinici Lens. što je najvažnije. 94/96. Rehabilitacijska pomagala i ortopedski proizvodi Sretnici su oni koji se nikada nisu susreli s rehabilitacijskim pomagalima. neki }e re}i. Sve preglede (VISUS. 59/96. sve na jednom mjestu. Narukvice. a cjelovitu zdravstvenu uslugu upotpunjuju i sve laboratorijske pretrage. udaljenost i smjer pogleda. gdje se nalazi i Poliklinika Lens. Rodenstock le}e za rad na ra~unalu Svoje o~i svakodnevno izla`emo stresu. obavljaju se najsuvremenijim metodama i aparatima vrhunske tehnologije i kvalitete. osjetljivosti na svjetlo. prstenje. Uz stručan savjet i pomoć pri odabiru. provode sate pred ra~unalom i televizorom. 114/03). Multigressiv Ergo i Nexyma. To se poglavito odnosi na rad pred ra~unalom.

Potom je u srpnju 2007. Preventivni pregledi radnika (prethodni i periodi~ni na poslovima s posebnim uvjetima rada). svaki poslodavac mora skrbiti za za{titu na radu (ZNR). Provo|enje medicinsko programiranih aktivnih od- mora. Doktrina 2.Izvje{}a poslodavcu i dr. ozljeda i stanja na koja se mo`e djelovati preventivnim mjerama i u~inkovitom zdravstvenom za{titom. Broj radnika po jednom SMR-u kre}e se u rasponu od 4. IV Mjere SZZR-a koje provodi Hrvatski zavod za za{titu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR): 1. Razni preventivni sistematski pregledi radnika tijekom zaposlenja (otkrivanje bolesti koje mogu biti pogor{ane radom i rano otkrivanje o{te}enja zdravlja. Provedba posebne skrbi za unapre|enje zdravlja radnika pod posebnim rizikom. c) Specijalisti~ko konzilijarno i bolni~ko lije~enje. a svaki poslodavac du`an je osigurati svom zaposleniku usluge medicine rada. 4. za sve radnike u Republici Hrvatskoj osigurano je: A) Pravo na specifi~nu zdravstvenu za{titu radnika (SZZR). 3. S tatistika 3. Edukacija o pru`anju prve pomo}i na radnom mjestu. d) Ku}na njega. Zakon ZOZZR. smrtnost i invalidnost od bolesti. 2. Postupak o priznavanju OR i PB (Pravilnik NN 125/07 i 04/08). u ugovornom su odnosu s HZZOZZR-om. 3. U Republici Hrvatskoj koncept osiguranja ZZNR-a svakom zaposlenom sustavno je zapo~eo s praksom od 1.500 do 13. Pi{e: Dragan Terzi}. medicine rada Za{tita zdravlja na radu (ZZNR) podru~je je interdisciplinarnog djelovanja izme|u za{tite na radu (ZNR) i zdravstvene za{tite (ZZ). odnosno profesionalne bolesti 1. Odabrani SMR. 3. sve u svrhu o~uvanja zdravlja i radne sposobnosti). Prethodno je bio donesen Zakon o zdravstvenom osiguranju za{tite zdravlja na radu (Zakon ZOZZR). 4. MPAO (u svrhu podizanja zdravstvene i radne sposobnosti radnika izlo`enih {tetnim i nepovoljnim faktorima radne okoline) i dr. B) Pravo s osnova ozljede na radu. Prethodni pregledi radnika (poslovi koji nisu s posebnim uvjetima rada).700 radnika. Tako|er. NN 122/07 I Ciljevi ovih mjera: 1. To se odnosi na odgovornost za svoje zdravlje kao i odgovornost prema sigurnosti na radu. Na ovaj na~in. Svi poslodavci koji zapo{ljavaju preko 50 radnika moraju imati stru~nu osobu za vo|enje ZNR. 2. a poslodavci s preko 250 zaposlenih moraju imati slu`bu ZNR-a. 3. godine. Poslodavac to ~ini odabirom SMR-a po mjestu rada.Obilazak radnog mjesta. ocjena privremene radne nesposobnosti. sukladno europskim modelima za{tite zdravlja na radu.Zdravlje i ljepota Za{tita zdravlja na radu U sredi{tu za{tite zdravlja na radu je nadle`ni specijalist medicine rada. du`nost ima i svaki radnik. . U sredi{tu za{tite zdravlja na radu je nadle`ni specijalist medicine rada (SMR). Pored obveza poslodavca u za{titi zdravlja na radu.med. 2. kako je prikazano na shemi ispod. II Mjere SZZR-a koje provodi medicina rada sa suradnicima (na teret HZZOZZR): 1.■ 65 64 bizdirekt � lipanj 2009. zaklju~ivanje bolovanja). spec. Informatizacija i dr. Promocija zdravlja (savjetovanje i edukacija). e) Medicinska rehabilitacija. Pove}ati razinu zdravlja radnika u cjelini. Definicija ozljede na radu (OR) i profesionalne bolesti (PB). U sada{njem trenutku to je 156 SMR-a koji skrbe za ukupnu radnu populaciju u RH. Z dravstvena za{tita: a) Medicina rada (prijava o OR i PB. Smanjiti pobol. upu}ivanje na vje{ta~enje u mirovinsko osiguranje. Svaki poslodavac du`an je osigurati svom zaposleniku usluge medicine rada. III Mjere SZZR-a koje provode poslodavci s medicinom rada i suradnicima (na teret poslodavca): 1. b) Op}a medicina (lije~enje OR). 6. dr. kao i ostali suradnici u za{titi zdravlja na radu. NN 85/06. Procjena opasnosti na radu. Edukacija 4. 2. Rad odbora za{tite na radu. 5. sije~nja 2008. Plan i program mjera. godine osnovan Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje za{tite zdravlja na radu (HZZOZZR). uz smanjenje pojavnosti ~imbenika rizika za zdravlje provedbom programa promocije zdravlja..

Javna nabava Mjesto: HUP Osijek. Racionalno poslovanje Mjesto: Centar za poduzetništvo Osijek. Gaja 6 Organizator: Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Program usavršavanja managera (PUMA) Predava~: stručnjaci Uprave za sustav javne nabave MINGORP-a Informacije: + 385 31 25 10 12. Darija Krstić Informacije: 0800 345 345. info¥poduzetnistvo.09.06.org 17. Gastrofest 2009. – Gastronomski dani kruha. Strossmayera 341 Organizator: Centar za poduzetništvo Osijek Predava~: Predrag Dotlić.2009.J. – 19.09. – 14.zv.2009. Me|unarodni sajam pogrebne opreme i opreme za održavanje groblja Mjesto: Osijek Informacije: www. hup-osijek¥hup.09. unutarnja terasa After party: Night club Luna Po~etak: 21h Ulaznica: vizitka 66 bizdirekt � lipanj 2009.2009. Jesenski me|unarodni zagreba~ki velesajam Mjesto: Zagreb. info¥poduzetnistvo. – 02.06.06.kotler2009. BIZparty Zabavni program druženja poslovnih ljudi Mjesto: Old Bridge Pub. Strossmayera 341 Organizator: Centar za poduzetništvo Osijek Predava~: mr.2009.09.hr 12. Poduzetnički inkubator BIOS.2009.com 25.2009.2009. Prodajne vještine za prodajne predstavnike i prodava~e u direktnoj prodaji Mjesto: Osijek. Hotel Antunović Organizator: Infoarena Informacije: www.09. Franje Kuha~a 4. Trg Lj.J.09. Philip Kotler: Kako pobijediti? Kriza je izazov! Mjesto: Zagreb Informacije: www.infoarena.2009. J.Poslovni kalendar Sajmovi 30.hr 17.06.sc. Weekend Media Festival 2009 Mjesto: Rovinj Informacije: www.06.2009.os-sajam. 85.2009.06.2009.hr Konferencije 16.com Dogaðanja 19. Corporate finance konferencija Mjesto: Zagreb.2009. J.2009.weekendmediafestival.09. Aleksandar Erceg Informacije: 0800 345 345.07. Zagrebački velesajam Informacije: www. 67 . – 13. vina i kulena Mjesto: Ðakovo Organizator: Turistička zajednica Grada Ðakova 11.hr Seminari 16.org 18.2009.

.68 bizdirekt � lipanj 2009.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful