You are on page 1of 2

TRNG H M TP.

HCM KHOA XY DNG V IN ---------------------------------

Cng ha X Hi Ch ngha Vit nam c lp T do Hnh phc -----------------------------------

CNG MN HC
1. THNG TIN V MN HC 1.1 Tn mn hc: PP phn t hu hn (FEM) +TH 1.2 M mn hc: CENG3401 1.3 Trnh i hc/Cao ng: i hc 1.4 Ngnh/Chuyn ngnh: K thut xy dng 1.5 Khoa/ Ban / Trung tm ph trch: Khoa Xy dng v in 1.6 S tn ch: 03 1.7 Yu cu i vi mn hc: o Mn hc trc: C hc kt cu 1.8 Yu cu i vi sinh vin: o Kin thc ton i s tuyn tnh o Phng php gii tch tnh kt cu o Matlab & ng dng 2. M T MN HC V MC TIU o Mc tiu: Mn hc ny gip sinh vin tm hiu v mt phng php tnh ton kt cu hin i trong ngnh xy dng, hiu r v bn cht ca vic phn tch kt cu khi s dng cc phn mm tnh ton kt cu c lp trnh theo phng php phn t hu hn ang c s dng rng ri hin nay. o Yu cu: Sau khi hc xong mn hc ny, sinh vin phi t c: Nm vng phng php phn t hu hn Gii c cc bi ton kt cu h thanh theo FEM Gii c cc bi ton kt cu tm v n gin theo FEM Lp trnh gii cc bi ton kt cu h thanh phng bng ngn ng Matlab

3. NI DUNG CHI TIT MN HC STT Chng 1 Chng 1: Tng quan v cc phng php tnh - Phng php phn t hu hn 2 Chng 2: Thanh chu ko nn Mc tiu Mc, tiu mc L thuyt v 1.1 Th d m u phn t hu hn 1.2 Phng php phn t hu hn 1.3 Hm xp x 1.4 Hm dng 1.5 Cc phng trnh c bn ca FEM 1.6 Php chuyn trc ta 1.7 Trnh t phn tch kt cu theo FEM Kho st phn 2.1 Thanh chu bin dng dc trc t dng thanh 2.2 H thanh dn phng chu ko - nn 2.3 H thanh dn khng gian 2.4 T ng ha tnh ton h dn theo FEM 2.5 Bi tp 1/2

Khoa Xy dng v in cng mn hc Kha 2009

Chng 3: Thanh chu xon Chng 4: Thanh chu un

Phn t thanh chu xon Phn t thanh chu un

Chng 5: Phn t thanh chu lc tng qut Chng 6: Tm ng sut phng bin dng phng tm chu un

Phn t thanh khng gian Phn t tm (phn t 2 chiu)

3.1 Phn t thanh chu xon 3.2 Ma trn cng & vect ti phn t 3.3 Bi tp 4.1 Phn t dm chu un 4.2 Phn t khung phng 4.3 Phn t khung phng tng qut 4.4 Cc dng lin kt gia cc phn t 4.5 Kt cu c lin kt n hi 4.6 Bi tp 5.1 Phn t thanh chu lc tng qut 5.2 Php bin i ta Bi tp 6.1 Bi ton ng sut phng 6.2 Bi ton bin dng phng 6.3 Bi ton phng vi phn t tam gic 6.4 Bi ton phng vi phn t t gic 6.5 Tm chu un 6.6 Bi tp

4. HC LIU Ti liu chnh: [1] L Vn Bnh, Phng php phn t hu hn trong tnh ton kt cu, NXB Thng k, 2009 Ti liu tham kho: [1] Chu Quc Thng, Phng php phn t hu hn, NXB Khoa hc v K thut, 1997. [2] Nguyn Hoi Sn, V Nh Phan Thin, Thanh Vit, Phng php phn t hu hn vi Matlab, NXB i hc Quc gia TPHCM, 2001. [3] S.S Rao, The Finite Element Method in Engineering, Purdue University, USA, 1989. [4] O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, The Finite Element Method - Volume 1, 4th Edition, McGrawHill Book Company Inc, 1994. [5] R.C. Coates, F.K. Kong, Structural Analysis, Chapter 11 12, , ELBS, 1975. [6] S. Timoshenko, J.N. Goodier, Theory of Elasticity, McGraw-Hill Book Company Inc, 1951.

5. T CHC GING DY HC TP Chng L thuyt Chng 1 Chng 2 Chng 3 Chng 4 Chng 5 Chng 6 5 5 5 5 5 5 3 2 5 3 2 Hnh thc t chc ging dy Bi tp T hc 15 24 21 30 24 21 20 32 28 40 32 28 Tng

6. NH GI KT QU HC TP
STT 1 2 Hnh thc nh gi Trng s

Thi kim tra thc hnh Thi vit kim tra cui k

40% 60% TP.HCM, ngy 10 thng 09 nm 2010 KHOA XY DNG V IN

Khoa Xy dng v in cng mn hc Kha 2009

2/2