You are on page 1of 6

1.

Bahan Bantu Mengajar Bahan bantu mengajar amat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa bahan bantu mengajar, murid sukar untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Ini akan membantut proses pembelajaran mereka.dan menyebabkan mereka berasa bosan dan mula membenci matapelajaran tersebut. Justeru, guru perlulah melakukan sesuatu bagi menarik minat murid dan dalam masa yang sama menggunakan bahan tersebut untuk memudahkannya untuk mengajar di dalam kelas. Bahan bantu mengajar ini perlulah sesuai dengan konsep dan objektif yang perlu dicapai dan dalam masa yang sama sesuai dengan tahap pencapaian murid; tidak terlalu rendah ataupun tinggi. Bahan bantu mengajar boleh terdiri daripada komputer, television, papan hitam, whiteboard dan sebagainya. Guru boleh mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar untuk memastikan murid senantiasa memberi perhatian kepada pengajaran di dalam kelas.

JENIS-JENIS http://ge2123.tripod.com/Saraswati/nota_kuliah_2.htm

Muzik
ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK Terbahagi kepada 4 bahagian : 1. ICT Sebagai Alat Penerokaan Dalam P&P Pendidikan Muzik

ICT Sebagai Alat Tutorial Dalam P&P Pendidikan Muzik 1. ICT Sebagai Alat Penerokaan Dalam P&P Pendidikan Muzik Definisi Penerokaan Menurut Kamus Dewan (Edisi Ketiga, 1996), perkataan Penerokaan bermaksud perihal (perbuatan, usaha,penjelajahan) dilakukan berdasarkan pengalaman.

2. 3. 4.

ICT Sebagai Alat Komunikasi Dalam P&P Pendidikan Muzik ICT Sebagai Alat Apliksai Dalam P&P Pendidikan Muzik

Penggunaan ICT untuk pembelajaran penerokaan berlaku apabila ICT digunakan sebagai medium untuk -Mencari dan mengakses maklumat daripada CD-ROM, Internet, portal maklumat dan sebagainya. -Mengalami, mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. -Melihat demonstrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid. Dalam pembelajaran penerokaan, pelajar boleh mengawal dan menentukan maklumat yang diterima melalui ICT. Ini berbeza dengan pembelajaran tutorial, di mana murid hanya menerima bahan pelajaran yang dikawal dan ditentukan oleh sistem. Penggunaan ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan Dalam Pendidikan Muzik Pendekatan ini serasi dan menyokong pendekatan konstruktivisme, iaitu teori pembelajaran yang memberi penekanan kepada pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengalaman pembelajaran yang autentik, dan pengetahuan yang dibina melalui interaksi sosial. Situasi Penggunaan Pendekatan Pembelajaran Penero kaan ICT sesuai digunakan untuk pembelajaran Penerokaan khususnya dalam bidang Pendidikan Muzik dalam situasi : -Pembelajaran yang berbentuk inkuiri penemuan. -Pembelajaran yang menjurus penyelesaian masalah kehidupan sebenar. -Aktiviti yang berkaitan Kajian Masa Depan. -Aktiviti pembelajaran yang berbentuk simulasi. Kelebihan Penggunaan ICT Untuk Pembelajaran Penerokaan Pendidikan Muzik -Memberi peluang kepada murid untuk menentukan haluan kemajuan pembelajaran masing-masing. -Mendorong murid terlibat secara lebih aktif dalam pembelajaran. -Memberi peluang kepada murid untuk menangani masalah sebenar di dalam kelas. -Memberi peluang kepada guru menerapkan teori pembelajaran moden seperti konstruktivisme, pelbagai kecerdasan (multiple intelligences) dan lain-lain. -Merancang aktiviti pembelajaran penerokaan dalam pendidikan muzik dengan menggunakan ICT. -Melaksanakan aktiviti pembelajaran penerokaan yang mengaplikasikan ICT. 2. ICT Sebagai Alat Komunikasi Dalam P&P Definisi Pemudah Komunikasi ICT dikatakan diguna sebagai pemudah komunikasi kerana boleh membantu guru dan murid saling berinteraksi dan berkongsi maklumat dalam pelbagai bentuk Bagaimana Guna ICT Sebagai Pemudah Komunikasi Dalam p&p Muzik

-Terdapat empat teknik untuk komunikasi melalui ICT, iaitu: 1. Teknik Seorang Sendirian

Teknik Ramai kepada Ramai. Model pembelajaran kolaboratif menggalakkan penggunaan ICT sebagai pemudah komunikasi. Kelebihan Guna ICT Sebagai Alat Pemudah Komunikasi -Boleh melaksana pembelajaran kolaboratif. -Tingkat penglibatan murid dalam proses pembelajaran peer group yang bersifat global. -Boleh melibatkan pakar di dalam dan luar negara dalam proses pembelajaran. 3. ICT Sebagai Alat Aplikasi Definisi ICT Sebagai Alat Aplikasi ICT dikatakan diguna sebagai alat aplikasi apabila membantu murid melaksanakan tugasan pembelajaran, bukan sebagai mekanisme penyaluran maklumat p&p. Perisian aplikasi khusus seperti editor grafik, Computer Aided Des ign (CAD) dan lainlain, juga termasuk dalam kategori alat aplikasi yang boleh digunakan untuk membantu murid melaksanakan aktiviti pembelajaran muzik Menggunakan ICT Sebagai Alat Aplikasi Dalam p&p Muzik -Murid menggunakan perisian Encore untuk menghasilkan notasi lagu mudah. -Memainkan semula dengan menggunakan peralatan muzik, lagu yang dihasilkan oleh mereka. -Kemahiran membaca notasi secara sight-reading dengan cekap. -Mengenal chord, jeda dan arpeggio dalam baluk. -Murid mengenalpasti skel yang tertera di paparan/skrin. Kelebihan Mengguna ICT Sebagai Alat Aplikasi - Murid dapat meningkat kecekapan dan ketepatan hasil pembelajaran. - Pendedahan kepada kemahiran penggunaan komputer secara optimum. - Meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran muzik dan ICT. - Menikmati hasil ciptaan sendiri secara live - Kenalpasti kelemahan/kesilapan dalam penciptaan lagu. Penilaian Kendiri - Murid mendengar kembali hasil ciptaan. - Kenalpasti kesilapan melalui playback - Memainkan hasil ciptaan secara individu atau berkumpulan dengan alat muzik. - Mendengar dan menghayati secara kritis hasilan oleh rakan kumpulan yang lain.

2. 3. 4.

Teknik Seorang kepada Seorang Teknik Seorang kepada Ramai dan

- Memberi respon secara kritis dan kreatif terhadap hasilan. 4. ICT DALAM PEMBELAJARAN TUTORIAL Definisi ICT dalam Pembelajaran Tutorial Suatu pembelajaran yang dijalankan dalam kumpulan kecil untuk membantu para pelajar dengan lebih dekat dan mendalam dalam sesuatu bidang ilmu. ICT Untuk Pembelajaran Tutorial Pendidikan Muzik Menyampaikan kandungan dan pembelajaran melalui penggunaan ICT berdasarkan urutan yang ditetapkan. Pembelajaran ini merangkumi: -Proses ekspositori ( guru menyampaikan maklumat kepada pelajar yang pasif) -Demonstrasi yang menunjukkan suatu fenomena -Sistem yang mengawal urutan kandungan tutorial. -Latihan atau latihtubi yang disampaikan dan dikawal oleh sistem. Peralatan ICT Yang Digunakan Dalam Pembelajaran Tutorial Komputer dan perisian pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD ROM , Cakera Keras dan Laman Web. Perisian tersebut mengandungi : - Mempersembahkan maklumat. - Membimbing. - Menyediakan / memberi latihan. - Menilai pencapaian. Perkara Yang Perlu Diberi Pertimbangan Oleh Guru Sebelum Menggunakan Pendekatan ICT Tutorial Untuk Pendidikan Muzik - Menilai terlebih dahulu perisian yang terdapat sebelum ia digunakan. - Pastikan peralatan ICT yang sesuai untuk menjalankan perisian. - Pastikan pelajar ada kemahiran asas mengendalikan ICT. - Menggunakan ICT apabila difikirkan perlu. - Mengambil kira tentang lokasi peralatan. - Penggunaan secara berkumpulan atau individu. - Penggunaan di dalam dan di luar waktu persekolahan. Manfaat Pendekatan ICT Dalam Tutorial Pendidikan Muzik - Guru dapat memberi tumpuan kepada pelajar lemah manakala pelajar cerdik menggunakan komputer secara kendiri.- Guru dapat menyediakan bahan P&P bagi merancang pembelajaran menggunakan komputer untuk penyeliaan guru ganti. - Guru dapat menggunakan perisian yang kursus untuk pelajar yang lemah. - Guru dapat menyediakan aktiviti pengayaan untuk pelajar cerdik. Kelebihan Menggunakan ICT Tutorial Pendidikan Muzik

- Pembelajaran dapat dijalankan secara individu. - Pembelajaran mengikut kemampuan kendiri. - Dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk pelajar. Pembelajaran berjalan tanpa penyeliaan

guru

yang

minimum.

CONTOH-CONTOH ALAT ICT UNTUK MUZIK


radio perakam suara alat-alat permainan kanak-kanak. Contohnya piano. mp3 televisyen

LAGU KANAK-KANAK. 1) Bapaku pulang


http://www.youtube.com/watch?v=p1QME8RcnqM
Lirik lagu Bapa ku pulang dari kota, Bapaku belikan kereta, Kereta kecil warna merah, Boleh ku bawa ku sekolah. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, Kereta kecilku berbunyi, Marilah adik mari naik, Boleh ku bawa jumpa nenek. Bapa ku pulang dari kota, Bapaku belikan kereta, Kereta kecil warna merah, Boleh ku bawa ku sekolah. Pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, pon, Kereta kecil ku berbunyi, Marilah adik mari naik, Boleh ku bawa jumpa nenek.

2) Saya ada kuda


http://www.youtube.com/watch?v=cEgM5s2mf-0
Lirik lagu: Saya ada kuda, Dibuat oleh ayah, Leher pakai tali, Kudaku mahu lari. Oh kudaku garang, Ekornya sangat panjang, Kuda ayah buat, Dari pelepah pisang.

Saya ada kuda, Dibuat oleh ayah, Leher pakai tali, Kudaku mahu lari. Oh kudaku garang, Ekornya sangat panjang, Kuda ayah buat, Dari pelepah pisang.
http://sweetkidskindergarten.blogspot.com/p/muzik.html