Chirtoaci

CONTRACT DE AN
Nr.16/10

din

19

noiembrie Z0l0

I.
v DIRECTI
de

PARTILE CONTRACTANTE

ART. LAcest contract este inchei at in bazalicitafiei publice nr.9g0/l 0

tr. S. Lazo 18 cont de viramenr 2201150217g01g4 ia centrala cod pogtal 2004,telefon 20-46-90 fax2046-85 reprezentat de Directorul Direcfiei veceasrav TERNA

Benefic (22011407

puBLIC $I cAI DE COMUNICATIE, in caritate

i

$i

ics

"GENESIS INTERNATIONAL" SRL, in calitate

d.e

Antreprenor general, atsediul in

AGRNMD2X885, telefon + 1373185 73 60, inregistratd la camera de inregistrare a Ministerului Justiliei sub Nr" 1010600006879 din 03.03.2010 reprezentatd de Administratorul Iacob $EN$EUJCHI:

confbrmitatencu art. I 0.2 din prezentul contract,

OBItrCTUL CONTRACTULUI ART'2'1' Executarea lucrdrilor de reparalie a srrazilor din mun, Chiginau

2,

(i0

strazi) in

AK Hxecutarea lucrdrilor se va efectua in termen de 4 luni din data inregistrardrii prezentului conlract la Agenlia Achizilii publice gi din momentul inceperii sezonului favorabil de executare a lucldrilor de construclie. Contractul este valabil pAnd la Zl.lZ.ZOtt

l'J'l'

4.

VALOAREA LUCRARII_OB
e lei 162 497 541,44 lei (o sutd gaizeci cloua 9i sute patruzeci gi una lei patruzeci gi patru bani va avea loc in baza Contractului de imprumut. Real estate Holdngs,, LLC.

,.,

,:i / a

C j tt

1r4)l't rt J , t" i

:

I ' i' [ / ,l 4

ti :'

PONSABII,TTATEA ANT AI-T' BEN E,F'ICIAII TJL TJ I

ART.5.l. Antreprenorul general se obljga sa execute lucrarile de reparalie a straz-ilor
prevdzute in decizia Consiliului municipal Chigindu nr.7l12 din28 iunie 2010 in conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execulie, precum gi a normativelor, standardelor gi prcsc:riptjilsr tchnice in vigoare. lJenefeciarul va transrnite llecare obiectiv lparte pcntru reparatie in baza p,rocesulur verbal ART.5 2. lntr-r-r executarea obligatiunelor salc ,-\ntreprcnorul gcneral este in iir.ept sl inchei contracte de subantrcpriza coordonarc cLr Br:ne llciar Lri ,{l{T.5.3. Pentru executarea necalitalivri a lucranlor previzute in contract, care aduce pr-'jrrdiciu persoanelor terte Anreprenorul poarta rdspunder ea materiala. ART.5.4 Itl c:az de deteriorat-e a obicctelol clc rcparatic pi intr-ef incrc in urnra:rccidentelor rlt iicle sau in ltrflla Llnor actiLuri irttcntionarre dirr paltera cllcvir ])r:rsoirnc. 'Antr.e prenorul" va efcctua lucrarile de reparaIie a obiectu]r-ri deteliorate clin contrrl parrii vino\,arc AI{T.5-5. Peutru asemenea caz.urt "Anlr'eprcnorul" se autorrzcaza de "Benillciar' e Ll drcpiul de a-"si recupera toate cheltuilile suportate prin instantele de lldecata in ntodul stabrlit de It' :l:rtia in r igoare. AI{'f.5.6. Antreprenorul general, prin adjudecarea of'ertei in i'avoalea sa, se angajeaz,ir s3 ol gaLarlfia din partea r-rnei banci pentlu o sumii care reprezint:1 garantia de buna erecLrtic rr c, 'lrili rl:nctulrri. Irt'ittta dc gal'lrnlie bancara agreatii dc pirti estc rerinerc.r sr.rcccsiva clin laelurilc partiale pclLl.Lr s'"rrlliilc dc lucrdri in cuantum cle naxim 5% clin valoarea a acestora pand la atingerea Lrnui Pi ':rlt cle 5?1, din valoarea contractului confbrrn anexei la lbrmularul de oierta. Aceste relineri vuI fl cfcclu'Lte pAna la conrpletarea garantrei SLrnrele asrfel rclrnrrte ror fl c6mLrnicate la cr l' -r. rtl:r':;" de- Antreprenol'general ;;i Directia gcnerallr l'inan!e - 5i se vof 0eplrle pe Lrp c6nt s,,;i.11. Iictinerea gararntici se ra efi:ctLtrr c()Jtfornr Pi.oc.:tlLrrji stlibjlirc in Contracrr-rl dc irn1,rr,r.,r,t C ;;lirl lst1.l .leschi.s estc pLlrtaitor cle dobdndii in llvoarca Antreprelorului qencral. '\li f'"'7' Pentru neindeplinirea sau incleplinirea rnadecvater a obligaliilor in conforrnitate L -''iriirrctt-Li 'tctual, parfile contractate duc rdspLrnderea materiala in.ur.sf,l-,'nd.re cu legislalia in \ . -.r,-,r'c ., Ii-,,irblicii Molclovr.

6. IUSCURI SPECIALE.

'"11.' 'r'l' Daca lr-rcrarile permanente execLrtate sau materialele pi lucr:rrile provizorii saLr -:"e r"l' "''.jloace ale Antreprenoluluj general lirlositc in scopul exccuIici lucrarilor suferj (, a (caJaniitati natuialc, conflagratii, 'or rctrcliuni. li ute dc ,-\ntrcprenorul ge ncral gi nicr nLl sLrnt ii Antrepre general pentr.u daunete proousc. ' majore.nonrl contractul va 1l intrerupt, clar flra a
L,

PI !

7. MODIITICARI DE PITEI'UI{I Ajustarea periodica a valor-ii contlactului va avea loc confbrm procedurii
I

al

alti.

riri carc afecte aza costul exe0uliei

lucreir.ilor.

t
t

8. SOLUTTONAREA

LITIGIILOR.

AR l'8,1. Litigiile dintre pdrfi sunt de competenla instanlelorjudecdtoregti din Republica Moldova corrlbrm legislaliei in vigoare. =AI{1'8.2. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietafile materialelor de construc}ii, proceclr"rrilc cc verificare, corectitudinea efectu[rii probelor, a utilajelor de construclii folosite, ficcare partc poate dupd o ingtiinlare prealabild a celeilalte pdrli, sd ceard efectuarea unor cer.cetirri clc critre o institulie publica de cercetare, Costurile cercetdrilor, efectuate se suportd de paltea a ci,r:i :ulpd a fost doveditd.

9.

REZILIEREA CONTRACTULUI.

{

).1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului dacd : ,irul a) RcLrc:. nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune pe Allielttcnl-r; rineral in situalia de a nu putea executa lucrarea; b) Bcncl rc rl nu onoreazd o platd, scadentd mai mult de 3 luni; c) l-le nc I :rrul devine falit; d) -3encllc; i.rl notificd antreprenorului general cd din motive neprevdzute gi datoritd unor cc:ijuct'-iri - iomice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligaliunilor contractuale, '\).2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului dacS: icnorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are
i .

,\l l'l

,

lil

t r
X

.::
.-

epital; ienorul general a abandonat contractul; ':cnorul general nu incepe lucrdrile fbrd sd aiba un motiv justificat sau nu reia -ndate, in termenul stabilit prin condifiile speciale de contractare de la primirea ,,c de reAncepere a lucrdrilor; rcnorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau , lucrare in termenul stabilit prin condiliile speciale de contractare de la primirea :se date de Beneficiar; renorul general a dat in subantreprizd o parte din lucrdri fdrd avizul

Cr
\.
t'

.:

-

L

t
L

(

.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menlionate la pct. 8.1. gi .r;unica in scris pdrfii contractante cu cel pulin 1 5 zile lucrf,toare anterior date ;ziliere. ,;1. Beneficiarul in caz de reziliere a contractului va convoca comisia de recentie :. receplia cantitativd gi calitativa a lucrdrilor executate. i. Beneficiarul va avea aceleaqi obligalii de platd prevdzute in contract gi in plus, -prenorului general suma corespunzdtoare pierderilor sau daunelor aduse acestuia , iegdturd sau ca urmare a acestei intreruperi qi incetdri a contractului. .u. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv 'cf-rciarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor, :iirilor provizorii, dup6 care se vor stabili sumele care urmeazi sd le pldteasca in . u prevederile contractului, precum ;;i daunele pe care trebuie s6 le suporte ,eneral din vina cdruia s-a reziliat contractul. .,'. Plata garanliei de bund execulie se va efectua numai dupa expirarea perioadei ;;;pd efectuarea recepfiei finale), iar in cazurile prevdzute in subpunctele "c" si "d" .. l. dupa rezilierea contractului. ,J. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
,,ederilor legale,

,]

I irii;l)
/-\.;

r

').1. In acesf contract cuvintele gi expresiile vor avea aceleapi sensuri care condifii generale de contractare

le_au

ln: e rj)ral, '.)area de acceptare,
.e,

formularul de oferta gi anexa la tbrmularul

cie oferta;

':le de sarcini (specificatiile tehnicc);

'lt: cu cantitagi de lucrari gr utilaje, tjevizele-of'erri $i listere cu consLrmurile de I se anexate,
il) t'liz.,'

'rtate sau diferen[e intre ele, au prior.itat

Ci
'()

parIi.

TIIZITELE

JI]

DICE, PO$TALE $I DE PLA'TI AI-E PARTILOR.
\ N'f It
I., P

R

I.]

NO

TI (;

T,

N

I.,

IT.A

L

{

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful