You are on page 1of 4

“g‘mO

àJVr gh¶moJ {ZYr”

ghH$m¶m©Mo Omhra AmdmhZ

e¥§Ibm nm¶r Agy Xo,
‘r JVrMo JrV JmB©,
Xþ…I CYim¶mg AmVm
Amgdm§Zm doi Zmhr...
øm H$mì¶n§º$s Á¶m§Zr aMë¶m d à˶jmV Vgo OJyZ XmI{dbo
Vo ~m~m Am‘Q>o Am{U ˶m§À¶m Iè¶m AWm©Zo ghY‘©Mm[aUr - gmYZmVmB©
Am‘Q>o, ¶m C^¶Vm§Zr ‘hmamoJr godm g{‘VrÀ¶m énmZo gwé Ho$boë¶m
H$m¶©¶kmg 21 OyZ 2011 amoOr 62 df} nyU© Pmbr. 14 én¶o, 6
Hw$îR>é½U, EH$ b§JS>r Jm¶ Am{U XþX©å¶ BÀN>meº$s ¶m ‘wÔbmda gwé
Pmboë¶m ¶m H$m¶m©Zo Joë¶m ghm XeH$m§À¶m dmQ>MmbrV 23 bj Cno{jV
~m§Ydm§À¶m OrdZmg EH$ Zdm Am¶m‘ XoD$ Ho$bm Amho. H$éUonmgyZ
AmË‘gÝ‘mZmn¶ªVMm bj bj ~m§Ydm§Mm hm àXrK© àdmg åhUOo “¶oWo
godoMo am‘m¶U {b{hë¶m OmB©b” øm AmMm¶© {dZmo~m ^md|À¶m
Amerd©MZmMr ’$blwVrM hmo¶.
1949 gmbr EH$m nS>rH$ O‘rZrda Hw$îR>é½Um§Mo CnMmaà{ejU-nwZd©gZ ¶m CÔoemZo gwé Pmboë¶m H$m¶m©Mo {dñVmarH$aU Z§Va
A§Y, An§J, ‘yH$-~{Ya ¶m§À¶m {ejU-à{ejU, nwZd©gZ ¶m joÌm§V
Pmbo. BVHo$M Zìho, Va AZmW, Á¶oîR> ZmJ[aH$, Am{Xdmgr Aem
g‘mOmVrb JaOy, nU Xþb©{jV g‘mOKQ>H$m§H$[aVmhr AZoH$ àH$maMr
Cn¶wº$ H$m‘o C^r am{hbr. ho gmܶ Pmbo Vo àm‘w»¶mZo g§ñWoÀ¶m
gd©g‘mdoeH$ C{XîQ>m§‘wioM. emar[aH$ An§JËd Agboë¶m ~m§Ydm§g Oa
EH$m {eñV~Õ, aMZmË‘H$ {dMmagyÌmV Jw§’$bo Va ˶m§À¶m g§K{Q>V
j‘Vm AZoH$nQ>rZo dmT>VmV, ¶m ~m~m Am‘Q>|À¶m {dœmgmMo àVrH$ åhUOo
‘hmamoJr godm g{‘VrMm ‘w»¶ àH$ën - AmZ§XdZ. ¶oWrb ñd¶§{eñVrMr
Jwé{H$„r ZmoH$aemhr{da{hV Am{U {dH|${ÐV Aem H$m¶©g§ñH¥$VrV Amho.
¶m ñdmdb§~r g‘mOì¶dñWo‘wio AmZ§XdZ hm AmO emídV J«m‘rU
{dH$mg d ghOrdZ ¶m§Mm EH$ {OVmOmJVm AmXe© ~Zbobm Amho.

[Pick the date]

AmZ§XdZM Zìho Va ‘hmamoJr godm g{‘VrMo gmo‘ZmW,
ho‘bH$gm d BVa AZoH$ N>moQ>o-N>moQo àH$ënhr gm‘m{OH$ Am{U
aMZmË‘H$ H$m¶m©V ZdZdo ‘mZX§S> àñWm{nV H$arV AmhoV. ¶m {dMmam§Zr
ào[aV hmoD$Z AmO hOmamo H$m¶©H$V} {dYm¶H$ H$m¶}, Midir, Am§XmobZo
Aem {d{dY ñdénm§V XoemÀ¶m H$mZmH$monè¶mV Xþ~©b KQ>H$m§À¶m
CËWmnZmgmR>r A{daV PQ>V AmhoV.
¶m ~mgîQ> dfmªÀ¶m H$ma{H$XuV g§ñWm doJdoJù¶m àH$maÀ¶m
AS>MUtda g‘W©nUo Cnm¶ emoYV Hw$îR>é½Um§À¶m ge³VrH$aUmgmR>r
Aì¶mhVnUo PQ>V Amho. na§Vw g‘mOmV Hw$îR>amoJm~Ôb AgUmao J¡ag‘O
AmOhr ApñVËdmV Agë¶mMo àH$fm©Zo AmT>iyZ ¶oVo. gaH$mar
AmH$S>odmarZwgma Oar à¶moJemim§Vrb H$mMnÅ>¶m§daMo Hw$îR>amoJmMo O§Vy
Zmhrgo hmoV Agbo Var g‘mO‘ZmÀ¶m àVbmdarb Hw$îR>é½Um§~ÔbMr
{^Vr AOyZhr ~è¶mM à‘mUmV H$m¶‘ Amho, ho H$Qy> g˶ Amho. XþX£dmZo
¶m g‘mOKQ>H$mÀ¶m nwZC©^maUrgmR>r {dVarV hmoUmao emgH$s¶ AZwXmZhr
A˶§V Anwao Amho, hr IoXOZH$ ~m~ Amho. emgH$s¶ AZwXmZmVrb
EH$M AmH$S>odmar nm{hbr Var ˶m‘Yrb H$‘VaVm R>iH$nUo bjmV ¶oVo.
g§ñWoVrb 1200 nwZd©{gV Hw$îR>é½Um§H$[aVm à{V é½U à{V {Xder
{‘iUmao AZwXmZ \ ³V é. 15/- Amho. ¶m AZwXmZmV XmoZ doiMo AÞ,
Mhm, Am¡fYr, ¶m ì¶{V[aº$ dñÌ, {Zdmam, àdmg IM© Am{U Kam§Mr
S>mJSw>Or EdT>o g§ñWoZo H$aUo Ano{jV Amho! AmOÀ¶m ‘hmJmB©À¶m H$mimV
EdT>çm AZwXmZmV EH$ doiMo OodUgwÕm nyU© hmoD$ eH$V Zmhr ho gd©Xÿa
g˶ Amho. Hw$îR>é½Um§Zm {H$Vr Anwao AZwXmZ {‘iVo ho ¶mdéZ ñnîQ>
{XgVo. ¶mì¶{V[aº$ g§ñWoVrb nwZd©{gV BVa Hw$îR>é½U d emar[aH$
An§JËd Agboë¶m EH§$Xa 964 춺$s§Zm Hw$R>boM emgH$s¶ AZwXmZ dm
BVa ¶moOZm§Mm bm^ {‘iV Zmhr.
AmOda hm IMm©Mm ‘moR>m S>mobmam gm§^miUo ho gm‘m{OH$
gX²>^mdZm d AmZ§XdZmÀ¶m CËnmXZmZwJm‘r AW©ì¶dñWo‘wio ~è¶mM
à‘mUmV e³¶ hmoV Jobo. na§Vw Amgè¶mbm ¶oUmè¶m§Mm dmT>Vm AmoK,
JJZmg {^S>bobr ‘hmJmB©, AZwXmZmVrb A{Z¶{‘VVm, {ZgJm©Mo H$mon
(CXm. Anwam nmD$g, XþîH$mi) ¶m Am{U Aem AZoH$ ~m~r Zoh‘rM
g§ñWoMr narjm ~KUmè¶m R>aVmV. Mma ‘mUgm§Mo Hw$Qy>§~ gm§^miVm§Zm
AmO Amnë¶m g‘moa Ag§»¶ AS>MUr ¶oVmV. ¶mdéZ g§ñWoMm hm
2500 nojm A{YH$ {Zdmgr 춺$s¨Mm g§gma gm§^mim¶Mm åhUOo {H$Vr
àíZ CØdV AgVrb ¶mMr H$ënZm AmnUmg ¶oD$ eH$Vo.

2

[Pick the date]

3

g§ñWoV AOyZhr Xa {XdgmAmS> Zì¶m d Owݶm Hw$ð>é½Um§Mm
VgoM An§J ~m§Ydm§Mm AmoK MmbyM Amho. “H$moU˶mhr Aml¶mWu
ì¶m{YJ«ñVmbm H$Yrhr Zmhr åhUm¶Mo Zmhr” ho d«V g§ñWoZo ‘mV¥^mdZoZo
AI§S> am~{dbo Amho. ¶m gVVÀ¶m dmT>˶m O~m~Xmar‘wio g‘mO
àJVrÀ¶m AZoH$ Zì¶m ¶moOZm V¶ma AgyZhr ˶m H¥$VrV AmUUo
~è¶mMXm e³¶ hmoV Zmhr. Varhr Joë¶m ghm XeH$m§À¶m dmQ>MmbrV
àM§S> AS>MUtMm gm‘Zm H$arV ~m~m Am‘Q>|À¶m H$m¶m©Mm hm ‘hmaW
nwT>onwT>oM dmQ>Mmb H$aVmo Amho. ¶m H$mbI§S>mV g§ñWoÀ¶m CnH«$‘m§Mm
bm^ KoD$Z g‘mOmV ñd~imda C^o am{hbobo bmImo Xþb©{jV ~m§Yd ho
g§ñWoÀ¶m bmoH$geº$sH$aU H$m¶m©Mo àVrH$ AmhoV.
AmOÀ¶m KS>rbm Xoembm aMZmË‘H$ H$m¶©énr XrnñV§^m§Mr
A{YH$ JaO Amho H$maU g‘mOn[adV©Zmbm AmYma^yV R>aUmè¶m g§ñWm
{H$Vr M¡VݶnyU©, H$m¶©j‘ Am{U à¶moJerb AmhoV ˶mda ˶m ˶m
Xoem§Vrb ~Xbm§Mo ^{dVì¶ Adb§~yZ AgVo. dmT>Vr ‘hmJmB©, ^«îQ>mMma
¶m ^m§S>dbdmXr AW©ì¶dñWoÀ¶m Xþîn[aUm‘m§À¶m P§PmdmVmV g‘mO
n[adV©Zmg AmYma^yV g§ñWm nmMmoù¶m gma»¶m CSy>Z Omdy Z¶oV
¶mgmR>r g‘mOmZo ‘moR>çm à‘mUmda à¶ËZ H$aUo OéarMo Amho.
AmO ‘hmamoJr godm g{‘VrÀ¶m H$m¶m©g emídV ñdénmMo
Am{W©H$ ñW¡¶© bm^mdo ¶mH${aVm gm‘y{hH$ à¶ËZmVyZ 55 H$moQ>r
én¶m§Mm EH$ {ZYr C^maʶmgmR>r Amåhr à¶ËZerb AmhmoV. ¶m
“g‘mO àJVr gh¶moJ {ZYr” À¶m ì¶mOmVyZ g§ñWoMo ^{dî¶mVrb
AmË‘{Z^©aVoMo ñdßZ Va nyU© hmoB©bM, ¶m{edm¶ Ho$di Am{W©H$
VyQ>r‘wio Z noby eH$Umar g‘mOmVrb AZoH${dY Zdr AmìhmZo
pñdH$maʶmg g§ñWobm ~i {‘iob. CXm. g§ñWoV Xadfu Am¶mo{OV
‘mo\ V ‘moVrq~Xÿ eñÌ{H«$¶m {e{~amÛmao Ho$ë¶m OmUmè¶m gw‘mao 1,500
eñÌ{H«$¶m§Mr g§»¶m 9,000 n¶ªV dmT>{dVm ¶oBb
© , à{Vdfu
Aën^yYmaH$ eoVH$ar Hw$Qy>§~m§À¶m O‘rZtda gwé AgUmao Ob d ‘¥X
g§YmaUmMo H$m¶© 100 eoVH$ar Hw$Qy>§~m§nwaVo ‘¶m©{XV Z R>odVm 1,200
eoVH$ar Hw$Qy>§~m§n¶ªV {dñVmaë¶m OmD$ eHo$b, Xadfu ¶wdmJ«m‘
àH$ënm‘m’$©V 100 ~oamoOJma VéUm§Zm {Xë¶m OmUmè¶m ì¶dgm¶
à{ejUmMm bm^ nmMnQ>rZo A{YH$ XoVm ¶oB©b, gw‘mao 1,000 ¶wdH$¶wdVtgmR>r ñWm{ZH$ nmVirda am~{dë¶m OmUmè¶m dm{f©H$ l‘g§ñH$ma
N>mdUrg amÁ¶ì¶mnr N>mdʶm§Mo ñdén XoVm ¶oB©b, B˶mXr...

[Pick the date]

AmOdaMr g§ñWoMr dmQ>Mmb OZVm-OZmX©ZmÀ¶m
Amerdm©Xm§À¶m gH«$s¶ nm{R>§ã¶m‘wioM e³¶ Pmbr Amho. gm‘mݶ
‘mUgmg ~m~m Am‘Q>|À¶m H$m¶m©~Ôb dmQ>Umam AVrd {Oìhmim Am{U
{dœmg hoM g§ñWoÀ¶m CÁÁdb H$ma{H$XuMo AmYmañV§^ AmhoV.
lrH¥$îUmZo JmodY©Z nd©V CMbbm Vmo JmoHw$imVrb hOmamo ~m§Ydm§À¶m
ghH$m¶m©Zo; ˶mMà‘mUo, øm ‘wabrYamMo Zmd YmaU H$aUmè¶m ~m~m
Am‘Q>|À¶m g§ñWménr JmodY©ZmMm ^ma CMbʶmgmR>r OZVm-OZmX©ZmMo
hOmamo hmV H$m‘r bmJbo Va g‘mO àJVr gh¶moJ {ZYrÀ¶m C^maUrMo
ho H$m¶© ‘wirM Ae³¶ Zmhr. AmO ‘hmamîQ>´mVrb 55,000 ~m§Ydm§Zr
à˶oH$s 10,000 én¶m§Mr ‘XV Oar nmR>{dbr Var EH$m amÌrV hm
{ZYr ghO[a˶m C^maUo e³¶ Amho, Agm Am‘Mm ÑT> {dœmg Amho.
¶m {ZYrg {Xboë¶m ¶moJXmZmbm Am¶H$a Im˶mH$Sy>Z H$b‘ 35 AC
A§VJ©V 100% gyQ> XoʶmV Ambr Amho hr EH$ A{Ve¶
A{^‘mZmñnX ~m~ Amho.
à^yMo hOmamo AÑí¶ hmVM gm‘mݶm§Vë¶m Agm‘mݶ [OÔrÛmao
Ago H$m¶© KS>dyZ AmUy eH$VmV ¶mMm Omo à˶¶ ~m~m Am‘Q>|Zm
doimodoir Ambm hmoVm, ˶mM {dœmgmÀ¶m ^ademda OZVm-OZmX©Zmg
Amåhr “g‘mO àJVr gh¶moJ {ZYr” À¶m C^maUrV ^ard ¶moJXmZ
XoʶmMo Omhra AmdmhZ H$arV AmhmoV.

4

Amnë¶m ‘XVrMo YZmXoe “‘hmamoJr godm
g{‘Vr, damoam” ¶m ZmdmZo, Amnbo g§nyU©
Zmd, nÎmm, e-mail id d PAN
(Permanent Account Number) gh
H¥$n¶m Imbrb nζmda nmR>dmdoV.

g{Md, ‘hmamoJr godm g{‘Vr, damoam
‘w. nmo. AmZ§XdZ, Vm. damoam,{O.M§Ðnya,
‘hmamîQ>´ amÁ¶, {nZ … 442914
(07176) 282034,
9011094623
(Hw$[aAaZo nmR>dm¶Mo Agë¶mg ’$³V
“DTDC” gmo~V “damoam … 442907”
Agm R>iH$ CëboI H$ê$Z nmR>dmdo)
Email Address:vikasamte@anandwan.in
Website URL : http://www.anandwan.in
Facebook URL:
https://www.facebook.com/groups/24303178
9052334/?id=243325125689667&notif_t=gro
up_activity

YZmXoemMo {ddaU Amnbo g§nyU© Zmd, nÎmm
d PAN ghrV darb e-mail id/‘mo~mB©b
H«$‘m§H$mda H$idmdo, hr Z‘« {dZ§Vr.

AmZ§XdZ n[admamV Amnbo ghf© ñdmJV...

(S>m.° {dH$mg Am‘Q>o)
g{Md d d¡ÚH$s¶ A{YjH$
9922550006

nm§Jù¶m§À¶m gmo~Vrbm,
¶oD$ Úm ~bX§S> ~mhÿ,
{Z{‘©VrÀ¶m ‘w³V J§Jm,
Úm BWo ‘mVrV dmhÿ...

Online Contribution Details:
SB A/C Name : Maharogi Sewa Samiti,
Warora
SB A/C No. 20255728439
Name of Bank: Bank of Maharashtra
Branch : Anandwan
IFSC : MAHB 0000792

¶m {ZYrMr nmdVr YZmXoe {‘imë¶mnmgyZ
EH$ ‘{hݶmÀ¶m AmV AmnUmg {‘iob. ¶m
{ZYrMm gXþn¶moJ H$gm H$aʶmV ¶oB©b
¶m~Ôb AmZ§XdZ n[adma AmnUm§g
doimodoir {d{dY ‘mܶ‘m§VyZ H$idobM.