Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Vydavateľ Obchodného vestníka podľa § 2 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z.

o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

OV 153/2013

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 9. augusta 2013

K014174 Spisová značka:

36K/33/2013

Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rádio VIVA, a.s., IČO: 17 336 996, so sídlom Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 5644/B, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol Súd z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi Rádio VIVA, a.s., IČO: 17 336 996, so sídlom Cukrovarská 145/3, 926 01 Sereď. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR). Proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa je vždy prípustné odvolanie. Odvolaniu podanému proti rozhodnutiu, ktoré vydal súdny úradník alebo justičný čakateľ, môže v celom rozsahu vyhovieť sudca, ktorého rozhodnutie sa považuje za rozhodnutie súdu prvého stupňa; ak sudca odvolaniu nevyhovie, predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu. Ak odvolanie podané v odvolacej lehote oprávnenou osobou smeruje proti rozhodnutiu súdneho úradníka alebo justičného čakateľa, proti ktorému zákon odvolanie nepripúšťa (§ 202 O.s.p.), rozhodnutie sa podaním odvolania zrušuje a opätovne rozhodne sudca (§ 374 ods. 4 O.s.p.). Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku. Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 2.8.2013 JUDr. Mária Kupcová, vyššia súdna úradníčka

Sekcia edičných činností Redakcia Obchodného vestníka Sídlo redakcie: Námestie slobody 12, Bratislava Tel. č. 02/57 10 10 01, www.justice.gov.sk

1