r-

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO' RMALI ISMAIL

TUGASAN PROJEK

ffi

KURSUS: BMM3111 SEMANTIK DAN PERISTILAHAN BAHASA MELAYU

-TARIKH

MULA

11.07 .2013

TARIKH HANTAB

15.08.2013

Hasil Pembelaiaran Kursus

1'

leksikal dan makna Menjelaskan tentang semantik, fitur makna, makna
aYat.

semantik dan teori pembuktian. 2. Menghuraikan perubahan 'b"t" ketaksaan dan kekaburan makna serta makna 3. Membandlng peribahasa'

4.Menerangkanskematatacarapembentukanistilah,sumberistilah'aspek tatabahasadansemantikperistilahanbahasaMelayu. ejaan

5.

lambang' Menilai dan menentukan istilah yang betul dari singkatan' dan tatabahasa.

Kerjakursusinibagimenilaihasilpembelajaranl,3,4dan5

Objektif Keria Kursus

eetalar dapai melaksanakan tugas-tugas berikut:-

1. 2. 3.

fitur makna' Menggunakan pengetahuan tentang semantik dan me-ngaplikasikan Oengelgh.uan tentang ketaksaan dan Mengnurai kekaburan makna dalam istilah bahasa Melayu' semantik Mengnuiai Oan mengaplikasikan pengetahuan tentang aspek pembelajaran dan singkatan daiam pengajaran

A;

peristilahan dan
bahasa MelaYu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful