P. 1
Neoelliniki Glossa Vivlio Mathiti

Neoelliniki Glossa Vivlio Mathiti

|Views: 14|Likes:

More info:

Published by: Sakellariou Ruxandra on Aug 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2014

pdf

text

original

Sections

 • ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜Ù˘ ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
 • B2 KÒ‰ÈΘ  ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
 • °1 E›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈοÙÔ˘˜
 • B1 ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜
 • °Ú· Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜
 • ™ÙÔȯ›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜
 • B2 E›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜
 • §ÂÍÈÏfiÁÈÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜
 • °1 ™ÙÔȯ›· ·Ê‹ÁËÛ˘
 • E›‰Ë ·Ê‹ÁËÛ˘
 • §ÂÍÈÏfiÁÈÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ
 • ¢2 §ÂÍÈÏfiÁÈÔ Â È¯ÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜
 • ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ÂÚÁ·Û›·
 • ∂ ÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜
 • KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ
 • ∫Ï›ÛË Â Èı¤ÙˆÓ
 • √ ÚfiÏÔ˜Î·È ËÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
 • √ÈÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
 • B2.1¶ÚfiÛˆ Ô Î·È ·ÚÈıÌfi˜
 • B2.2™˘˙˘Á›Â˜ Î·È ÊˆÓ¤˜
 • B2.3¢È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
 • B2.4XÚfiÓÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
 • ∆·Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù·
 • ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
 • ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ- ÂÚÈfi‰ˆÓ
 • ∞Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·
 • ¢Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
 • À ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ
 • ∏ÛÙ›ÍË ÛÙËÓ˘ ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
 • °§ø™™∞ƒπ
 • ∂Àƒ∂∆∏ƒπO Oƒø¡

¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·

∞’ °Àª¡∞™πOÀ
™À°°ƒ∞º∂π™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÁÁ·Ó¿, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜
∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ì·ÚÔ‡‰Ë˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢. ª·Î‰ÔÓ›·˜
ÃÚ˘ÛԇϷ ¶··ÁˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÛÏ‹˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∂π∫O¡O°ƒ∞º∏™∏ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË µÂÚÔ‡ÙÛÔ˘, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜-™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜
ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ ¢‹ÌËÙÚ· ∞Ï·Ù˙·Ù˙‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
À¶∂À£À¡∏ ∆OY ª∞£∏ª∞∆O™ ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏
À¶∂À£À¡O™ ∆OY À¶O∂ƒ°OÀ ºÒÙÈÔ˜ ∫·‚Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘
∂•øºÀ§§O ™‡ÓıÂÛË ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË
¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™
∂ƒ°∞™π∂™
°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·:
«∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ»
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜
OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£.
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹
˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË
ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ»
∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘
∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘
ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.
À¶OÀƒ°∂πO ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡
¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O
Oƒ°∞¡π™ªO™ ∂∫¢O™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡
∞£∏¡∞
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ ∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÁÁ·Ó¿
¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·
∞’ °Àª¡∞™πOÀ
∞¡∞¢OÃO™ ™À°°ƒ∞º∏™
¶PO§O°O™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1Ë ENOTHTA OÈ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ Û ¤Ó· Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô . . 9
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
B. EÈÎÔÈÓˆÓ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B1. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . 12
B2. KÒ‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
°. E›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
°1. E›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜ . . 17
°2. E›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜
Î·È ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
E. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . 23
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2Ë ENOTHTA EÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô . . . . . . . . . . . 25
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
B. E›‰Ë ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . 28
B1. ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
B2. °Ú·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
B3. °ÏˆÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· – M¤ÛÔ Î·È ÂÚ›ÛÙ·ÛË
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
°. H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
E. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . . 37
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3Ë ENOTHTA T·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ʇÛ˘ . . . . . . . 39
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
B. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B1. ™ÙÔȯ›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
B2. E›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
B3. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
B4. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘. . . . . . . . . . . 46
°. AÊ‹ÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
°1. ™ÙÔȯ›· ·Ê‹ÁËÛ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
°2. E›‰Ë ·Ê‹ÁËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
°3. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . 50
°4. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘. . . . . . . . . . . 51
¢. EȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
¢1. ™ÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂϤÙË
ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
¢2. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜. . . . . . . . . . . . . . . . 55
¢3. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘. . . . . . . . . . . 55
E. ¶ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
4Ë ENOTHTA ºÚÔÓÙ›˙ˆ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹
Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÌÔ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
B. OÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË – EÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜. . . 63
B1. TÈ Â›Ó·È Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Î·È ÔÈ·
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË; . . . . . . . . . . . . . . 63
B2. EÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
°. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈı¤ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . 68
°1. KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
°2. KÏ›ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
¢. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Û‡ÓıÂÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
E. ™ÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ . . 77
™T. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Z. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . 78
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5Ë ENOTHTA °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘
Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ . . . . . . . . . . . 81
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
B. TÔ Ú‹Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
B1. O ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . 84
B2. OÈ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
B2.1 ¶ÚfiÛˆÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
B2.2 ™˘˙˘Á›Â˜ Î·È ÊˆÓ¤˜. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
B2.3 ¢È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
B2.4 XÚfiÓÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ . . . . . . . 89
B3. T· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
°. ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ú‹Ì·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
E. TÔ Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
™T. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . . 95
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
6Ë ENOTHTA OÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜
ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
B. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ – ÃÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÒÛˆÓ
ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
B1. OÈ ÙÒÛÂȘ ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ú‹Ì·ÙÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
B2. OÈ ÙÒÛÂȘ ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡. . . . . . . . . . . . . . . . 104
°. ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
¢. ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ – ¶Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . 107
E. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
™T. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . 109
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
6
7Ë ENOTHTA O ÎfiÛÌÔ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË-
ÂÈÎfiÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
B. OÚÈÛÙÈÎfi Î·È ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . 115
°. ¶·Ú¿ÁˆÁ· Â›ıÂÙ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
¢. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
E. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
™T. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . 121
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8Ë ENOTHTA AıÏËÙÈÛÌfi˜ Î·È OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜:
¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ . . . . . . 123
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
B. ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË – AÛ‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· . . . . . 127
B1. ¶ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÏfiÁÔ˘ – K‡ÚȘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜
ÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
B2. ¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ-ÂÚÈfi‰ˆÓ . . . . 128
B3. AÛ‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
°. AÊ‹ÁËÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
¢. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . 133
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
9Ë ENOTHTA AӷηχÙˆ ÙË Ì·Á›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘ . 137
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
B. ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
°. ¶·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
¢. §ÂÍÈÏfiÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
E. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . 146
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
10Ë ENOTHTA °ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘
Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
A. EÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
B. YÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . 153
B1. ¢Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
B2. YÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ. . . . . . . . . . . . . 155
B3. H ÛÙ›ÍË ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË. . . . . . . . . . . . 155
°. ™ËÌ›· ÛÙ›Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
¢. XÚ‹ÛË ÏÂÍÈÎÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
E. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ . . . . . . . . . 160
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
AÓ·ÎÂʷϷȈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
°§ø™™∞ƒπ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
∂Àƒ∂∆∏ƒπO Oƒø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
¶ÚfiÏÔÁÔ˜
∞Á·ËÙÔ› Ì·˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ,
K·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙËÓ Aã Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û·˜ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â˘¯fiÌ·ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÙÂ
ÙÚ›· fiÌÔÚÊ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¯ÚfiÓÈ·. MÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿Í·Ù ٿÍË Î·È Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È Û·˜ ÛÙÔ Ì·Á¢-
ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ NÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤۷ Î·È ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‚È‚Ï›·-ÂÚÈÔ‰Èο Ù· ÔÔ›· ‰Â Û·˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó· «·ÔÛÙËı›ÛÂÙ» ηÓfiÓ˜ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
Ó· ÌÈÏ¿Ù ‹ Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ ÔÈΛϷ ΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Û·˜ «Î·ÏÔ‡Ó» Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù ̷˙› ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ÌÂ
ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙȘ ȉ¤Â˜, ÙȘ ÛΤ„ÂȘ, Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. TÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÁψÛÛÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÌÂٷʤÚÂ-
Ù ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ¤Ú·, ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi, ÊÈÏÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı·
Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙË ÌÂϤÙË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ.
TÔ µÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ ª·ıËÙ‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰¤Î· (10) ÂÓfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··-
Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·È Ù· Û˘˙Ëٿ٠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂٷ͇ Û·˜, Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ ‹ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. K¿ı ÂÓfiÙË-
Ù· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÚ›· Ù¤ÛÛÂÚ· ΛÌÂÓ·. T· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÁÚ·Ù¿ ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿-
Ù Û ۯÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È Î›ÌÂÓ· Ì ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ (Âȉ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÚıÚ· ·fi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰È-
ο, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ·, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·Ê›Û˜, ÎfiÌÈΘ, ÛΛÙÛ·, ¯ÚËÛÙÈο ΛÌÂÓ·, ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÙÏ.). Y¿Ú-
¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÎÂÈ̤ӈÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ·fi ÙË ÌÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÙÈ Î¿ı ›‰Ô˘˜ Λ-
ÌÂÓÔ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ·ÛÎËı›ÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ηÈ
ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÔÈÎ›ÏˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ.
Afi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ó·˙‹ÙËÛË-·È¯Ó›‰È Û fiÏ· Ù· Ì‹ÎË Î·È Ù· Ï¿ÙË ÙˆÓ ÎÂÈ̤-
ÓˆÓ. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È ηٷÓfiËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÔÈÎ›ÏˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜: Ù˘
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ (Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹˜), ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘, Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Á›ÓÔ-
ÓÙ·È Ì ÔÈΛϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÊÂÙËÚ›· Î·È Î·Ù¿ÏËÍË Ù· ΛÌÂÓ·. TÂÏÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜:
ÂÛ›˜ Î·È Ë Ù¿ÍË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ·Ú¿ÁÂÙ ÚÔÊÔÚÈο Î·È ÁÚ·Ù¿ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÏfiÁÔ, Ó·
ÌÈÏ‹ÛÂÙÂ, Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙÂ.
∆Ô TÂÙÚ¿‰ÈÔ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜) ÁÈ· Ó· ηٷ-
ÓÔ‹ÛÂÙ ηχÙÂÚ· fiÛ· ı· Ì¿ıÂÙ ÛÙȘ ‰¤Î· ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ M·ıËÙ‹. Ÿˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙÂ, ÔÈ
·Û΋ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ «·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó» ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ÌÂÏÂ-
Ù‹ÛÂÙ ÛÙÔ BÈ‚Ï›Ô ÙÔ˘ M·ıËÙ‹. MÔÚ›ÙÂ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Û·˜, Ó· ·ÍÈÔÔț٠ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘-
Ùfi ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜. E›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-
Ô˘ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ·ÊÔÌÔ›ˆÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘Ó·-
ÓÙ‹Û·Ù ‰˘ÛÎÔϛ˜. E›Ì·ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· Ù· ¿Ù Ôχ ηϿ ÛÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ!
Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi Ì¿ıËÌ·, ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏÈο ‚È-
‚Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. °È’ ·˘Ùfi ÌË ıˆڋÛÂÙ ٷ ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ˆ˜ ÙÔ «Ì·ÁÈÎfi ÎÏÂȉ›» ÁÈ· Ó· ÌÈÏ¿Ù ηÈ
Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. £ÂˆÚ‹ÛÙ ٷ ÌfiÓÔ ˆ˜ Ì›· ·ÊÔÚÌ‹, «Ì›· Û›ı·», Ô˘ ı· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙË
ÁψÛÛÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Î·È ÂÈı˘Ì›· Û·˜ ÁÈ· Û˘Ó¯‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔχÏÔÎÔ
Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎfiÛÌÔ. K·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· οı ̤ڷ, οı ÒÚ·, οı ÛÙÈÁÌ‹…
™·˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ηϋ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿,
Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È ÔÏϤ˜ ÁψÛÛÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜
∏ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·
7

ÂÓfiÙËÙ·
£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ
ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
(ÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ‹ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÛÂ ÔÈÔÓ,
ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔfi, Ì ÔÈÔ ı¤Ì·, Ô‡ Î·È fiÙÂ).
£· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÔÈΛÏÔ˘˜
ÎÒ‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
£· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ.
£· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ηÈ
ı· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ηÈ
Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜
ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ.
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
OI ¶PøTE™ MEPE™ ™’ ENA NEO ™XO§EIO
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
10
K›ÌÂÓÔ 1
[¶ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈ Ô]*
∫·ÙËÊfiÚÈÛ ÛÔ‚·Ú‹, fiˆ˜ Ù·›ÚÈ·˙ ے ¤Ó· Á˘ÌÓ·ÛÈÔÎfiÚÈÙÛÔ, ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·ÎfiÌË ÁÂÈÙÔÓÈ¿
Ù˘. ¢È¤Û¯ÈÛ ÁÚ‹ÁÔÚ·, fiˆ˜ ¿ÚÌÔ˙Â, ÙËÓ ¶¿Óˆ ¶Ï·Ù›· Î·È Ì‹Î ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ٷ Ì·Á·˙È¿. √‡-
Ù ̷ٛÙÛ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿. ªÂ ‚È·ÛÙÈÎfi ‚‹Ì·, ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ ¶Ï·Ù›·, ¤Ú·Û ·¤Ó·ÓÙÈ
Î·È Ì‹Î ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ◊Ù·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ È· Á˘ÌÓ·ÛÈÔÎfiÚÈÙÛÔ!
¶‹Ú ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û· Î·È Ì‹Î ÛÙÔÓ ·˘ÏfiÁ˘ÚÔ. ∞̤ۈ˜ fï˜ ¤ÓȈÛ ӷ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ. £Â¤, fiÛÔ
ÙÂÚ¿ÛÙÈÔÈ ‹Ù·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜! ∫È ·˘Ù‹ Û·Ó Ó¿ÓÔ˜! √ÏfiÎÏËÚÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜! ¶¤Ú·Û ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ-
ο ·fi ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ÎÈ ÂΛÓÔÈ ¯·Ì‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘˜ ηٿ ÙË ÌÂÚÈ¿ Ù˘ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜.
«[…] ∫·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ Î·Ó¤Ó·Ó Â‰Ò. ∫·È ‰Â˜ ÙÈ ·¤Ú· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î˘Ú¿ÙÛ˜. ∂ÁÒ Â›-
Ì·È Û·Ó ‚Ï·¯·ÓÙÂÚfi!» ÛΤÊÙËΠ·Ó·„ÔÎÔÎÎÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ˙¿ÚˆÛ Û ÌÈ· ¿ÎÚË.
– ÕÓÓ·!
°‡ÚÈÛ ÎÈ Â›‰Â ÙÔ °ÈÒÚÁÔ. […]
– TÈ ı˜ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ; […] EÌ›˜ ̤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÚÔ·‡ÏÈÔ. ¢Â Û’ ÙÔ ’·ÓÂ; ¶¿ÌÂ.
∏ ÕÓÓ· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·Ì›ÏËÙË.
– ∂ʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘. §¤Ó ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ·˘ÛÙËÚfi˜. ™ÙÔ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ô˘ ‹Ù·Ó, ϤÓÂ, ÙÔ˘˜ ›¯Â οÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈٿÎÈ·, ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜! […]
∆Ô ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÙÔ‡ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ŒÚÂ ӷ ‚ÚÔ˘Ó ÙÒÚ· Ô‡ ¤Î·Ó ÛÂÈÚ¿ Ë Ù¿ÍË ÙÔ˘˜.
∫·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ›¯·Ó ‹‰Ë ‚ÁÂÈ Î·È ÛÙ‹ÓÔÓÙ·Ó Ì Û‚·ÛÌfi ›Ûˆ ·fi
¤Ó·Ó „ËÏfiÏÈÁÓÔ ¿ÓÙÚ·. «∞˘Ùfi˜ ›ӷÈ!» ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÌÂÚÈο „Èı˘Ú›ÛÌ·Ù·. ŒÂÈÙ· ‹ÚıÂ Ô ··-
¡ÈÎfiÏ·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ·ÁÈ·ÛÌfi Î·È ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi. «ÃÌ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÂÌ›˜ ·ÚÁÔ‡Û·Ì ӷ ÌÔ‡-
ÌÂ…» ÛΤÊÙËΠ·ı¤ÏËÙ· Ë ÕÓÓ·, ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ ·ÎfiÌË Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡ ·Ú¿ Ì ÙÔ‡ÙÔ˘˜ Â‰Ò ÙÔ˘˜ Ì·ÓÙÚ¿¯·ÏÔ˘˜.
√ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ¤ÁÈÓ fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ‚Á‹Î ÌÚÔÛÙ¿ Ô Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ ¤Ó·
ηÙ‚·Ùfi ·fi «Ú¤ÂÈ» ÎÈ «··ÁÔÚ‡ÂÙ·È», Ô˘ ¤Î·Ó fiÏÔ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Î¿Ùˆ Ó· ÛÙÂÓ¿ÍÂÈ. ∞fi
ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù¿ÍÂȘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜.
– ¢Â ı· ·Ó¯ÙÒ! ÊÒÓ·ÍÂ Ô Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘. ∫·È ÙÒÚ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó
·’ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î˘Ú›· ›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ ¿Óˆ ÚÔ·‡ÏÈÔ. √È Ì·ı‹ÙÚȘ ·fi ‰Â-
ÍÈ¿. £· Ì·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ï·˚Ó‹. […]
¶¿ÏÈ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜.
– ¢Â ı· ·Ó¯ÙÒ, ›·! ¶¿Ú·˘Ù·! ∞fi ·‡ÚÈÔ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ ÔÈ ÌË Û˘ÌÌÔÚʈı¤ÓÙ˜!
– ∫·Ù¿Ï·‚˜ ÙÈ Â› ÙÒÚ·; ÚÒÙËÛÂ Ë ÕÓÓ· ÙË ‰ÈÏ·Ó‹ Ù˘,
ÌÈ· ÎÔÓÙԇϷ Í·ÓıÔÌ¿ÏÏ·.
– Ÿ¯È Î·È ÙfiÛÔ. £· ‰Ô‡Ì f ªÂ ϤÓ ∞ÁÁ¤Ï·. ∂Û¤Ó·;
– ÕÓÓ·.
– ∫·ıfiÌ·ÛÙ ̷˙›;
– °È·Ù› fi¯È; ™ÙÔ ÚÒÙÔ, ¤ÙÛÈ;
– ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡; ªÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÌfiÈ…
∫·È Á¤Ï·Û·Ó.
µÔ‡Ï· ª¿ÛÙÔÚË, ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 1998
* OÈ Ù›ÙÏÔÈ Û ·Á·ÏË Â›Ó·È ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.
11
1
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
EÚÒÙËÛË Î·Ù·ÓfiËÛ˘
¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ Ë ÕÓÓ·, Ë Î‡ÚÈ· ËÚˆ›‰· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ÌfiÏȘ Ì·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¯Ò-
ÚÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘; ñ Afi Ô‡ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ì ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ù˘;
K›ÌÂÓÔ 2
[ªÈ ÏÒ, ˙ˆÁÚ·Ê› ˙ˆ, Áڿʈ]
∆Ô ÚfiÛˆÔ, Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È Ë ÊˆÓ‹
√È ¿ÓıÚˆÔÈ Èı·ÓfiÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó 30.000 Ì 50.000
¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ. ∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, fï˜, Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿
Ôχ ·ÏÈfiÙÂÚ·! ∆· ¯¤ÚÈ· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Î·È ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÂÎÊÚ·ÛÙÈο fiÛÔ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Î·È Î·ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù¤˜. ŒÙÛÈ, Ôχ ÚÈÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÁÚ·Ê‹, ÔÈ ¯ÂÈ-
ÚÔÓƠ̂˜ Î·È ÔÈ ÁÎÚÈÌ¿ÙÛ˜ ›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·. ™ÙËÓ
·Ú¯‹ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜. √È ÁÔÓ›˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ ÁÓÒ-
ÛÂȘ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û’ ·˘Ù¿, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ. ŸÌˆ˜, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ı˘-
ÌfiÌ·ÛÙ ٷ ¿ÓÙ· ÎÈ ¤ÙÛÈ, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÔχÙÈÌ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ¯¿ÓÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.
∞fi ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
◊Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÏÔÈfiÓ, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤ÓÙÔÓË Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù·
¿ÓÙ·. ŒÙÛÈ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ (˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ = «Áڿʈ ÙË ˙ˆ‹»). ∏ ÁÚ·Ù‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÍÂ-
ΛÓËÛ Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. √È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÔÏÏ¿ ÛÙ¿‰È·, ·ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÂÍÂÏ›-
¯ÙËÎ·Ó Û ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘
ÛÏÈ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ ·ÏÊ¿-
‚ËÙÔ˘. √È ·Ú¯·›ÔÈ ºÔ›ÓÈΘ, Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Ù·ÍÈ‰Â˘Ù¤˜ Î·È Î·ÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi §›-
‚·ÓÔ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 22 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‹Ù·Ó
fiÏ· Û‡Ìʈӷ. ªÂٷ͇ 9Ô˘ Î·È 8Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã., ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÚfiÛıÂÛ·Ó ÛÙÔ ÊÔÈÓÈÎÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ
Ù· ʈӋÂÓÙ· ·, Â, È, Ô, Ô˘. µ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ Ï·-
ÙÈÓÈÎfi, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
∏ ÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔıË·ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ·ÓıÚÒ-
Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ë ·fiÛÙ·ÛË.
ÂÚ. «EÚ¢ÓËÙ¤˜», ÂÊËÌ. H KA£HMEPINH, 28/3/1999
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ÙÚfiÔÈ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ;
¶fiÙÂ Î·È Ô‡ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ÁÚ·Ê‹˜;
°È·Ù› Ë ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘;
3
2
1
B1
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
B
B
E¶IKOINøNIA
12
¡· Û˘ÁÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›:
·) 35,046 Î·È 60,03 Î·È ‚) 4,567 Î·È 4,53989
∞Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰È·‰Èηۛ·, ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì fiÙÈ:
·) 35,046 < 60,03 Î·È ‚) 4,567 > 4,53989
Mητρς τε κα πατρς κα τν λλων πργνων πντων τιµιτερν
στιν πατρς κα σεµντερν κα γιτερν.
Πλτων, Kρτων 12 (4ς αι. π.X.)

K›ÌÂÓÔ 3
[¢È ¿ÊÔÚÔÈ ÎÒ‰È Î˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘]
1. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û˘Ó·ÓÙÒ Û‹Ì·Ù· ÙÔ˘ KÒ‰Èη O‰È΋˜ K˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜
Î·È ÚÔÛ¤¯ˆ Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·.
2. ºÙ¿Óˆ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ·ÎÔ‡ˆ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ô˘ Ì ÂȉÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ.
ñ 1Ë ÒÚ·: ª·ıËÌ·ÙÈο. ∞ÓÔ›Áˆ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô:
ñ 2Ë ÒÚ·: ªÔ˘ÛÈ΋
ñ 3Ë ÒÚ·: ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶fiÛÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎÒ‰ÈΘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3;
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÌÂٷʤÚÂÙ ÛÙ· Ó¤· ÂÏÏËÓÈο ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·.
¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1 Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ϤÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· Ô˘ ϤÂÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ñ ™Â
ÔÈÔÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Û ÔÈÔÓ Ô Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘; ñ °È· ÔÈÔ ı¤Ì· ÌÈÏ¿ Ô Î·ı¤Ó·˜ Î·È Ì ÔÈÔ ÛÎÔ-
fi; ñ ¶Ò˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡Ó;
2
1
13
1
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
E¶IKOINøNIA
B
B
2. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1 Ë ÕÓÓ· Î·È Ë ∞ÁÁ¤Ï· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘. °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ;
3. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ –Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2– ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÈÎfiÓ·˜ ¤Ú·Û ÛÙË ÁÚ·Ê‹. ™‹-
ÌÂÚ· Ò˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›; ñ ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ, Û ÔȘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÛÂ
ÔȘ ÙË ÁÚ·Ê‹;
4. ¢Â›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛΛÙÛ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1.
ñ µÚ›Ù Û ÔÈÔ ·fi Ù· ÛΛÙÛ· ·˘Ù¿ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜:
·. ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô ÁÈ· οÙÈ ‰. Û˘ÌʈÓ› Ì ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË
‚. ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Û οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Â. ˙ËÙ¿ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·.
Á. ·ÂÈÏ›
K›ÌÂÓÔ 4 [°Ú¿ÌÌ· Û’ ¤Ó· Ê› ÏÔ ÌÔ˘ Ô˘ › Ó·È Ì·ÎÚÈ ¿]
Aı‹Ó·, 10-12-71
∞Á·ËÙ¤ ÌÔ˘ ¶ˆÏ,
ªÔ˘ ÁÚ¿ÊÂȘ ˆ˜ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Â›Ó·È ¯ÈÔÓÈṲ̂ÓÔ, ÎÈ Â‰Ò ¤¯Ô˘Ì ۈÛÙfi ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ Î·ÈÚfi. ∫È ·˜ ›-
Ó·È ¢ÂΤ̂Ú˘. ¶fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î˘Ï¿Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘! ∆ÂÏÂÈÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜
ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ª·ıËÌ·ÙÈο, ·‡ÚÈÔ ÃËÌ›· Î·È Ù¤ÚÌ·. ªÂı·‡ÚÈÔ ı· οÓÔ˘Ì ÙË
‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË Û¯ÔÏÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹. £· ¿Ì ÛÙÔ˘˜ ¢ÂÏÊÔ‡˜. £˘Ì¿Û·È Ô˘ ›¯·Ì ¿ÂÈ Ì·˙›, ÌÂ
ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘, ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·; ∞ÏÏ¿ ÙÈ Ù· ı¤ÏÂȘ, ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ¿ÏÏÔ
Ú¿Ì·. ŸÏ· Ù· ¯·›ÚÂÛ·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·. £· ÂÈÛÎÂÊÙԇ̠ÚÒÙ· ÙÔ MÔ˘ÛÂ›Ô Î·È Ù· AÚ¯·›·, ÎÈ ‡ÛÙÂ-
Ú· ı· ͯ˘ıԇ̠ÁÈ· ·È¯Ó›‰È. £· Ê¿Ì Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ. Œ¯ÂÈ ÙÔ ÁϤÓÙÈ ÙÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi. √È Î·ıËÁËÙ¤˜
Ì·˜ ÂÙ¿Ó ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ Ì¿Ûη Ô˘ ÊÔÚ¿Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. Œ¯Ô˘ÌÂ
ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Û·ÙÈÚÈÎÔ‡˜* ÛÙ›¯Ô˘˜. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ Ì ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘. ∂Ï›˙ˆ
Ó· ‰ˆ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜.
OÈ ‰‡Ô ʛϘ
Û˘˙ËÙÔ‡Ó.

O Ì·ıËÙ‹˜ ÚˆÙ¿ÂÈ
ÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘.
O Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘
ÌÈÏ¿ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ
·fi ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ.

H ÕÓÓ· ÌÈÏ¿
ÛÙÔ Û›ÙÈ
ÛÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘,
ηıÒ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È
ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.


1
2
3
4
B
B
E¶IKOINøNIA
14
∏ ™fiÊË Â›Ó·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÌÈ· ηϋ ·Ú¤·, ÙÔ˘˜ ͤ-
ÚÂȘ ¿Óˆ οو fiÏÔ˘˜. ªfiÓÔ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ÛÔ‡ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË, ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›-
ÎË. •¤ÚÂȘ, Â›Ó·È ÛÔ˘‰·›Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ. ŒÍ˘ÓË, ÙÚÒÂÈ ÙËÓ ∆¿ÓÈ· ÛÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Â›Ó·È fiÌÔÚÊË.
Œ¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ì¿ÙÈ·. ªfiÓÔ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ʤÚÂÙ·È ·Ú¿ÍÂÓ·, Ì ͷÊÓÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÙÚfiÔÈ Ù˘.
™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÓÔÌ›˙·Ì ˆ˜ ‹Ù·Ó ÂÚ‹Ê·ÓË ÎÈ ·Î·Ù¿‰Â¯ÙË. ∆ÒÚ· fï˜ Ô˘ ÙË ÁÓÒÚÈÛ· ηχÙÂÚ·,
ͤڈ fiÛÔ ·Ï‹ ›ӷÈ. ∏ §›Ó· „‹ÏˆÛÂ, ¤ÁÈÓ ۈÛÙ‹ ‰ÂÛÔÈÓ›˜. °È· ÛΤ„Ô˘: ÙÔ ÌˆÚfi Ì·˜ ¿ÂÈ
¶ÚÒÙË °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶Ò˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜!
º›ÏËÛ¤ ÌÔ˘ ÙË ¡ÈÎfiÏ Î·È ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘. ªËÓ ·ÚÁ‹ÛÂȘ Ó· ÌÔ˘ ÁÚ¿„ÂȘ.
ªÂ ÔÏÏ‹ ·Á¿Ë
∞Ϥ͢
ZˆÚ˙ ™·Ú‹, TÔ „¤Ì·, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 1996 (‰È·Û΢‹)
2
1
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
◗ EÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. °È· Ó· ˘¿Ú-
ÍÂÈ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ¤Ó·Ó ÔÌfi, ¤Ó· ‰¤ÎÙË ÎÈ ¤Ó·Ó ÎÒ‰Èη. ¶ÔÌfi˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘
ÌÈÏ¿ÂÈ (Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜) ‹ ÁÚ¿ÊÂÈ (Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜). ¢¤ÎÙ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÂÈ (Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜) ‹
‰È·‚¿˙ÂÈ (Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘). KÒ‰Èη˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÛËÌ›ˆÓ ‹ ÛËÌ¿ÙˆÓ ‹ Û˘Ì‚fiÏˆÓ Ì ·Ú-
¯¤˜ Î·È Î·ÓfiÓ˜. H ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÎÒ‰Èη Ôχ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡.
◗ O ÔÌfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη ÁÈ· Ó· Έ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì·, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ
‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ÂÈı˘Ì›·, Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË, Ó· ‰ÒÛÂÈ ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·, Ó·
ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È ‹ Ô˘ ÓÈÒıÂÈ ÎÙÏ. ∞fi ÙÔÓ ÔÌfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì οÔÈÔÓ
ÙÚfiÔ (Ê˘ÛÈÎfi ‹ Ù¯ÓËÙfi) ÛÙÔ ‰¤ÎÙË. O ‰¤ÎÙ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ·ÔΈ‰ÈÎÔ-
ÔÈ› ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ (Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ô ·ÔÛÙÔϤ·˜); ñ ™Â ÔÈÔÓ ÙËÓ ·¢ı‡ÓÂÈ (ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô
·Ú·Ï‹Ù˘);
2. ¶ÔÈ· Û¯¤ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ÚfiÛˆ·; ñ ∞fi ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÙÂ;
3. °È· ÔÈÔ ÛÎÔfi ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù· ‰‡Ô ÚfiÛˆ·;
4. EÛ›˜ ‰È·ÙËÚ›Ù ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ʛÏÔ˘˜ ‹ ʛϘ Û·˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ‹ Û ͤÓ˜
ÁÏÒÛÛ˜;
5. ¢Â›Ù ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ· Î·È ›Ù ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ›Ù ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜
ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ;
– TÈ ÒÚ· Ó· ’Úıˆ Ó· Û ¿Úˆ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;
– O¯ÙÒ, Ô¯ÙÒ ·Ú¿ ٤ٷÚÙÔ.
– E, ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ٤ٷÚÙÔ ÎÈ ¿ÏÏÔ Ô¯ÙÒ!
– K·Ï¿, ÓÙÂ! O¯ÙÒ Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ;
– N·È, ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘ÌÂ.
* Û·ÙÈÚÈÎfi˜: ÛΈÙÈÎfi˜, ÎÔÚÔ˚‰Â˘ÙÈÎfi˜.
1
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
E¶IKOINøNIA
B
B
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. µÚ›Ù ÙÔ˘˜ ÔÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜ ÛÙ· ΛÌÂÓ· 1 Î·È 4. ñ ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ›-
Ó·È ÁÚ·Ù‹ Î·È Û ÔȘ ÚÔÊÔÚÈ΋;
2. ¶ÔÈ· ̤۷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4 Î·È ÛÙ· ÛΛÙÛ· Ô˘ ÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó;
3. ∆·ÈÚÈ¿ÍÙ ÙË Ï¤ÍË Ì ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛË:
1. Ô ÙÚfiÔ˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜/ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ,
ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ Î.¿.
2. (ÂÈÙ˘¯‹˜) ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Î.¿.
3. ·˘Ùfi˜ Ô˘ «Ï·Ì‚¿ÓÂÈ» ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
4. ·˘Ùfi˜ Ô˘ «ÛÙ¤ÏÓÂÈ» ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
5. ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ÓfiÓ˜ Î·È ·Ú¯¤˜
Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ
·. ÔÌfi˜
‚. ‰¤ÎÙ˘
Á. Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
‰. ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜
Â. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
◗ ∆Ô Ì¤ÛÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘ÌÂ, Ô Ê˘ÛÈÎfi˜ ‹ Ù¯ÓËÙfi˜ ·˘Ùfi˜ ÙÚfiÔ˜
(ÙËϤʈÓÔ, H/Y, ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, ÂÈÛÙÔÏ‹, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆÔ ÎÙÏ.), ÂËÚ¿-
˙ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜.
◗ Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: Ë ÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È Ë ÁÚ·Ù‹.
B2
KÒ‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÈÓfiËÛË ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ (ΛÌ. 2), ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ۇ̂ÔÏ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÁÈ· Ó·
·Ú·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È È‰¤Â˜;
2. ¢Â›Ù ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË M·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËΠÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3. ñ ™·˜ Â›Ó·È Î·Ù·-
ÓÔËÙfi; ñ ∆È Ï¤ÂÈ;
ñ ¢Â›Ù ÙÒÚ· ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·fi Ì›· ¿ÛÎËÛË XËÌ›·˜:
¡· ‚ÚÂı› Ë ÙÈÌ‹ ¢G
0
Ù˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘: H
2
(g) + I
2
(g) → 2HI(g) Î·È Ë ¢G
0
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∏π Û kJ mol
-1
, Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
Ô˘Û›· ∏
2
π
2
∏π
¢H
0
f
/ kJ mol
-1
0 0 26,48
S
0
/ J mol
-1
K
-1
130,7 116,1 206,6
ñ ªÔÚ›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÙÈ Ï¤ÂÈ; ñ °È·Ù› Ó·È / fi¯È;
3. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. ¶ÔÈÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÙÈο Û‹Ì·Ù·
Î·È ÔÈÔÈ ·ÎÔ˘ÛÙÈο;
15
B
B
E¶IKOINøNIA
16
K›ÌÂÓÔ 5 [O Î·È Úfi˜]
ÂÊËÌ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏,
2003
4. °Ú¿„Ù ÙÔ ÌÈÎÚfi Û·˜ fiÓÔÌ·. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ù˘ ÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÙˆÓ
ÎˆÊ·Ï¿ÏˆÓ Î·È ·Ú·ÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· Û‹Ì·Ù·.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ηÏfi Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ¤Ó· ‰ÂÏÙ›Ô ÚfiÁÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÈ-
ÚÔ‡. EÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÔÈ· ¿ÏÏ· ̤۷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤-
Ú·˜; (ΛÌ. 5) ñ ¶Ò˜ ı· ÓÙ˘ı›Ù ·‡ÚÈÔ, ·Ó ‰Â›Ù ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡;
17
1
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
E¶IKOINøNIA
B
B
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ
◗ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË ÁÏÒÛÛ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂ Î·È Ì ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Û‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÒ‰È-
Θ. π‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ¤¯ÂÈ Ô ÁψÛÛÈÎfi˜ ÎÒ‰Èη˜.
◗ ¶ÔÏÏ¿ ΛÌÂÓ· ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿Ï-
ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û‹Ì·Ù· ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ. EÂȉ‹ ÏÔÈfiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÏ-
ÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ϤÁÔÓÙ·È ÔÏ˘ÙÚÔÈο ΛÌÂÓ·.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ¶fiÛÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ –ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi– ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙÂ; ñ ªÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›Ù ÌÂÚÈΤ˜ ÔÌÔÈfiÙË-
Ù˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È Û ¿ÏÏ· ›‰Ë Έ‰›ÎˆÓ Ô˘ ›‰·Ù ˆ˜ ÙÒÚ·;
2. ¶Ò˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÙ· Û‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫√∫; ñ ºÙÈ¿ÍÙ ÎÈ ÂÛ›˜ ÌÈ· ÈӷΛ‰· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ·
ΛӉ˘ÓÔ. ñ °Ú¿„Ù «¶ƒ√™√Ã∏ ∫π¡¢À¡√™» Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ¤Ó· ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‹Ì·. ñ TÔ Î›ÌÂÓfi Û·˜ Â›Ó·È ÔÏ˘-
ÙÚÔÈÎfi ‹ fi¯È;
3. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ ˆ˜ ÙÒÚ· (1-5) Â›Ó·È ÔÏ˘ÙÚÔÈο; ñ ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «TÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÙÔ‡ ¤ÎÔ„Â ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·» (ΛÌ. 1): H ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ù· ‚·ÛÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο. MÔ-
Ú›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, ¿ÏϘ ϤÍÂȘ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔڛ˜;
2. «M ϤÓ AÁÁ¤Ï·. EÛ¤Ó·;»: µÚ›Ù ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1. ñ Afi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ï›Ô˘Ó ‚·ÛÈ-
ο Û˘ÛÙ·ÙÈο. MÔÚ›Ù ӷ ÙË Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ; ñ °È·Ù› Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙËÓ ÂÏÏÂÈÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹;
3. «H §›Ó· „‹ÏˆÛÂ, ¤ÁÈÓ ۈÛÙ‹ ‰ÂÛÔÈÓ›˜» (ΛÌ. 4): µÚ›Ù ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ Afi
ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ οÔÈ· ϤÍË Î·È ¿ÏÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÓfiËÌ·; ñ Afi ÔÈ·
ÚfiÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ٛÔÙ·;
4. «XˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηÈÚÔ‡ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ»: BÚ›Ù ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 5. ñ ¶·Ú·ÙË-
Ú‹ÛÙ fiÙÈ Ù˘ Ï›ÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi. ñ MÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙÂ; ñ °È·Ù› Ô ÌÂÙˆÚÔÏfiÁÔ˜
‰ÂÓ ÙÔ ÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘;
EI¢H ¶POTA™EøN EI¢H ¶POTA™EøN
°
°
°1
E›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË
◗ ¶ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÓÔÏÔ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ.
◗ MÈ· ÚfiÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÓfiËÌ·, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ «ÔÈÔ˜» Î·È «ÙÈ»
Î·È ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٛÔÙ· ϤÁÂÙ·È ·Ï‹ ÚfiÙ·ÛË, .¯. ∏ ÕÓÓ· ›‰Â
ÙÔ °ÈÒÚÁÔ.
EI¢H ¶POTA™EøN
°
°
EI¢H ¶POTA™EøN
18
K›ÌÂÓÔ 6 OÈ ‰˘ÛÎÔÏ› ˜ Ù˘ ÙˆÚÈ Ó‹˜ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘
∂›Ì·È Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÍË Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Î·È ‰˘ÛÎÔÏfi-
ÙÂÚ· ·’ fi,ÙÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ÔÈ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜
ÌÂÈÒıËηÓ. flÚ˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È ۯ‰fiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÌÔ˘.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ Ë̤ڷ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÙ·ÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ·
Ì·ı‹Ì·Ù·, ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÔ˘ ‚¿Û·ÓÔ. ∞ÊÔ‡ ÁÂ˘Ì·Ù›Ûˆ, ı· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÒ Ï›ÁÔ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜
ÌÂÙ¿ ı· ·Ú¯›Ûˆ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·. ∆È Ó· ÚˆÙԉȷ‚¿Ûˆ fï˜; ª·ıËÌ·ÙÈο, ∞Ú¯·›·, πÛÙÔÚ›·, £ÚË-
Û΢ÙÈο;
ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÌÂÏ¿˜! °È· ÙËÓ πÛÙÔÚ›· ¤¯ˆ Ó· ‰È·‚¿Ûˆ ÔÏϤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜, ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο Ó· χ-
Ûˆ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÛÙ· ∞Ú¯·›· Ó· ÁÚ¿„ˆ ÂÚÁ·Û›·. ∞fi ÙË ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÔÈ ÂÍÈÛÒÛÂȘ, ·fi ÙËÓ
¿ÏÏË Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ Î·È Ë ¡·˘ÛÈο, fiÏ· Ì·˙› Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ¤¯Ô˘Ó ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ.
∆È Ó· οӈ fï˜; µÏ¤ÂÙÂ, Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤-
ÂÈ Â›Û˘ Ó· Ì¿ıˆ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Û ËÏÈΛ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ ·ÎfiÌË Î·Ï¿
ηϿ Ù· ÂÏÏËÓÈο. ŒÙÛÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔ˘, ¤¯ˆ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ‰È·‚¿-
˙ˆ ·ÁÁÏÈο Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈο, Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·.
ŒÂÈÙ·, ÏÔÈfiÓ, ·fi ··Û¯fiÏËÛË ÔÏÏÒÓ ˆÚÒÓ Î·È ÛÙȘ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ «Î·-
˙¿ÓÈ», Á˘Ú›˙ˆ Û›ÙÈ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∑·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ‰È·‚¿˙ˆ
fiÛÔ ·ÎfiÌË ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘.
∏ ÒÚ· ÙÒÚ· Â›Ó·È 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· Ê·ÁËÙfi. ª· ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ‚·Ú¤ıËη È·! ∆· Ì·-
ı‹Ì·Ù¿ ÌÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÂӉȷʤÚÔÓ, ·ÏÏ¿ ¤Ï· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ˆ Î·È ÂχıÂÚ˜
ÒÚ˜ ÁÈ· ·È¯Ó›‰È Î·È ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË! ŸÛÔ ÎÈ ·Ó ÚÔÛ·ıÒ fï˜ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹Ûˆ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Âχ-
ıÂÚ˜ ÒÚ˜, ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓˆ. √‡Ù ·È¯Ó›‰È, Ô‡Ù ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÏÔÈfiÓ.
– ∆È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹; ∆È ı· Á›ÓÂÈ, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜;
°. K·ÙÛ›Ê˘, Ì·ıËÙ‹˜ ∞ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘
H ºˆÓ‹ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ µ·Ú‚¿ÎÂÈÔ˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ,Ù‡¯. 51, AÚ›ÏÈÔ˜ 1980
5. ™ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ (ÛΛÙÛÔ 2, ÛÂÏ. 14), ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÚfiÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê›; ñ
°È·Ù› Ô ÔÌfi˜ ‰È¿ÏÂÍ ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚfiÙ·ÛË; ñ EÛ›˜, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÂÙ ÌËӇ̷ٷ ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi, ÙÈ Â›‰Ô˘˜
ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ;
◗ OÈ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì¿˜ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ‹ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ‹ Ó· ·Ê·È-
Úԇ̠ÛÙÔȯ›·/ ϤÍÂȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. ŒÙÛÈ:
ñH ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ï›Ô˘Ó ÛÙÔȯ›·/ ϤÍÂȘ ϤÁÂÙ·È ÂÏÏÂÈÙÈ΋, .¯. ™‹ÌÂÚ· M·ıË-
Ì·ÙÈο, ·‡ÚÈÔ XËÌ›· Î·È Ù¤ÚÌ·. (ΛÌ. 4)
ñH ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‚·ÛÈο ¤¯ÂÈ ÎÈ ÂÈϤÔÓ ÛÙÔȯ›· ϤÁÂÙ·È Â·˘ÍË̤ÓË, .¯.
O ¶¤ÙÚÔ˜ ‚Ô‹ıËÛ Ôχ Ì ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘. (ΛÌ. 4)
1
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI¢H ¶POTA™EøN EI¢H ¶POTA™EøN
°
°
19
K›ÌÂÓÔ 7 [¡ÙÚÈ Ó, ÓÙÚÈ Ó, ¯Ù‡ËÛ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ …]
™Â٤̂ÚÈÔ˜, Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ. ¶ÚˆÈÓfi ͇ÓË-
Ì·, ‰È·‚¿ÛÌ·Ù·. 8.00 .Ì. µ¿ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÒÌÔ – ÙÛ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙË ÙÂ-
ÙÚ¿‰È·. ∫fiÚÓ·! «∆Ô ÏˆÊÔÚ›Ô! ∆Ú¤¯·!» ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ·ÏÈÔ‡˜
Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜. °¤ÏÈ·. ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜.
ºÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiÏÔÈ, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰¿ÛηÏÔÈ ‹ η-
ıËÁËÙ¤˜, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÈ·ÛÌfi.
¡ÙÚÈÈÈÓ! ÃÙ˘¿ÂÈ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ. ŸÏÔÈ, ηٿ Ì›· Ù¿ÍË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚÔÈ, ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·›ıÔ˘Û·. ¡¤· ‚È‚Ï›·
Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ›Ûˆ˜ Ó¤Ô˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‹ ηıËÁË-
Ù¤˜. ¡¤Ô Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜! ∫·Ï‹ ¯ÚÔÓÈ¿!
ÂÚ. «EÚ¢ÓËÙ¤˜», ÂÊËÌ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 1999
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚ›Ù ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘-
ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ Ï›Ô˘Ó.
2. «™Â٤̂ÚÈÔ˜, Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ» (ΛÌ. 7): AÓ Î¿ÔÈÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi ÌÂ
Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ï›Ô˘Ó, ı· ¤ÁÚ·ÊÂ: «◊ÚıÂ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Î·È Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ú¯›˙ÂÈ». °È·Ù› Ô
Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, fï˜, ÚÔÙ›ÌËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÂΉԯ‹; ñ ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ
˘fiÏÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ;
3. «8.00 .Ì… ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜» (ΛÌ. 7): ªÔÚ›Ù ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿-
ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ڋ̷ٷ ‹ ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘; ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙÒÚ· ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· fiˆ˜ ÙÔ Û˘ÌÏËÚÒÛ·ÙÂ
ÂÛ›˜. ¶ÔÈ· ÂΉԯ‹ Û¿˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÈÔ Ôχ; A˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ Ë ‰È΋ Û·˜; ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜;
4. «ÃÙ˘¿ÂÈ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ» (ΛÌ. 7): ∏ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È ·Ï‹, ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÓfiËÌ· Î·È ÌfiÓÔ Ù·
··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÛÙ·ÙÈο, ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ªÔÚ›Ù ӷ Ù˘ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÎÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ Î·È Ó· ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ Û ÚfiÙ·ÛË Â·˘ÍË̤ÓË;
°2
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «EʤÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ… ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜» (ΛÌ. 1): µÚ›Ù Û ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ÙȘ ÏËÚÔ-
ÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÕÓÓ·.
2. «K·Ù¿Ï·‚˜ ÙÈ Â›Â… K·ıfiÌ·ÛÙ ̷˙›;»: ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1. ñ M ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÔÈ ‰‡Ô Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚȘ ˙ËÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë Ì›· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË;
3. µÚ›Ù ÛÙ· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë (ΛÌ. 1) ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·-
ıËÙ¤˜ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ.
4. ¶ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ΛÌÂÓ· 6 Î·È 7 ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi ÛÙÔ
Ù¤ÏÔ˜;
E›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘
EI¢H ¶POTA™EøN
°
°
EI¢H ¶POTA™EøN
20
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ MÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ (.¯. ·ÔÊ·ÓÙÈ΋, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋, ÚÔ-
ÛÙ·ÎÙÈ΋, ÂÈʈÓËÌ·ÙÈ΋) ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÎÔfi Ì·˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. H ÂÈÏÔÁ‹ Ì·˜ ÂÍ·ÚٿٷÈ
΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ Ì·˜ (ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘), ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰Â-
Ù·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (·Ó ÌÈÏ¿Ì ·fi ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‹ «ÚfiÛˆÔ Ì ÚfiÛˆ-
Ô», ·Ó ›̷ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ ÌfiÓÔÈ Ì ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Ì·˜).
◗ ŒÙÛÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ,
·ÏÏ¿ Î·È ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜ ‹ ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜, .¯.
ñ £· ‹ıÂÏ· Ó· ÌÔ˘ ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙȘ ÒÚ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ¶Â˜ ÌÔ˘ ÙȘ ÒÚ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÒÚ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «°È·Ù› fi¯È;…», «¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡;»: µÚ›Ù ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1. ñ TȘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ʛϘ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ; ñ MÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛ‰ÈÔ-
Ú›ÛÂÙÂ ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó;
2. «∆È ı˜ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ;… ¶¿Ì»: µÚ›Ù ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1 Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ ÂÚˆ-
ÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ñ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÔÚ›· Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·¿ÓÙËÛË; ñ ∆È
Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë Î·ıÂÌÈ¿;
3. µÚ›Ù ÙȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 6. ñ ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ·ÔÚ›· ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔ; ñ ∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi;
M·ı·›Óˆ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜
◗ OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ϤÁÔÓÙ·È ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜,
.¯. TÔ Ì¿ıËÌ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 8:00. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ‚¿˙Ô˘Ì ÙÂÏ›·.
◗ OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ϤÁÔÓÙ·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ-
Τ˜, .¯. TÈ ÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ·; ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ‚¿˙Ô˘Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi.
◗ OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi οÔÈÔÓ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ‹ Ó· ÙÔÓ ·-
ڷηϤÛÔ˘Ì ÁÈ· οÙÈ Ï¤ÁÔÓÙ·È ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜, .¯. M›Ù ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó
ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ‚¿˙Ô˘Ì ÙÂÏ›· ‹ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi.
◗ OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ϤÁÔÓÙ·È ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜, .¯. TÈ ˆÚ·›· ̤ڷ!
™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ‚¿˙Ô˘Ì ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ¢Â›Ù ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2 ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ì ٛÙÏÔ «H Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘»: OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Â›-
Ó·È ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜, ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜, ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜ ‹ ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜; ñ °È·Ù›;
2. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 ‰›ÓÔÓÙ·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ¿ÛÎËÛË M·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. ñ µÚ›Ù ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘
ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ·˘Ù‹.
3. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4 Î·È ‚Ú›Ù ̛· ÚfiÙ·ÛË ·ÔÊ·ÓÙÈ΋, Ì›· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋, Ì›· ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Î·È Ì›· ÂÈ-
ʈÓËÌ·ÙÈ΋.
1
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI¢H ¶POTA™EøN EI¢H ¶POTA™EøN
°
°
21
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 6 Û ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜ Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·.
ñ ¶fiÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi Î·È ¿ÌÂÛÔ;
2. «TÈ ı˜ Û ÙÔ‡ÙÔ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ;… ¶¿Ì» (ΛÌ. 1): ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜
Î·È ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·. ñ °È·Ù› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜;
3. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 6 ‚Ú›Ù ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË Î·È Ì›· Ô˘ Â-
ÚȤ¯ÂÈ. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Í·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ¿ÚÓËÛË ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó Î·È ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ.
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË Ï¤ÁÔÓÙ·È Î·Ù·Ê·ÙÈΤ˜.
◗ OÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ¿ÚÓËÛË [‰Â(Ó), ÌË(Ó)] ϤÁÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈΤ˜.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «E›Ó·È Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ Aã °˘ÌÓ·Û›Ô˘»: TÈ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ı· ‚¿˙·Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘; ñ MÔÚ›Ù ӷ
‰È·‚¿ÛÂÙ ÙËÓ ›‰È· ÚfiÙ·ÛË Ì ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÒÛÙ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰›ÓÂÈ ÌÈ·
ÏËÚÔÊÔÚ›·, ÛÙËÓ ¿ÏÏË Ó· ˙ËÙ¿ÂÈ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· Û˘Ó·›ÛıËÌ·;
2. µÚ›Ù ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ·fi Ù· ΛÌÂÓ· 1 ˆ˜ 7. ¢È·‚¿ÛÙ ÙË Ì ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜. ñ ™ËÌÂÈÒÛÙÂ
ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Î·È ‚¿ÏÙ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘.
3. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È ı·˘Ì·ÛÙÈο. ñ NÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ¤Ó· Ì·ıËÙÈ-
Îfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠ۠ۯÔÏÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi;ñ °È·Ù›;ñ TÈ ÙÔ˘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó;ñ °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ,
ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔÓ ÔÌfi, ÙÔ ‰¤ÎÙË Î·È ÁÂÓÈο ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
™˘ÌÂÚ·›Óˆ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
◗ H ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ‹ Ó· ÚˆÙ‹ÛÔ˘Ì οÙÈ, ÁÈ· Ó· ÂÎ-
ÊÚ¿ÛÔ˘Ì ·ÔÚ›·, ı·˘Ì·ÛÌfi, ¤ÎÏËÍË ÎÙÏ., .¯.
ñ ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
ñ ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;
ñ ÕÚ¯ÈÛ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô!
¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ›, Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ
ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ AÁ. AÓ·ÚÁ‡ÚˆÓ,
Ù‡¯. 5, 2001
22
¢
¢
§E•I§O°IO
™ËÌÂÈÒÛÙ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·
Û‹Ì·Ù·, Ù· ÛËÌ›· ‰ËÏ·‰‹ οı ÎÒ‰Èη. ñ •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È‰¿-
ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Û˘Ó¯›ÛÙ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Ô˘ Û˘Ó·Óٿ٠ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜.
∫Ò‰ÈΘ ™ËÌ›· ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη
°Ú·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜ §¤ÍÂȘ
∆Ô Ú‹Ì· ÂÈÎÔÈÓˆÓÒ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Â› Î·È ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÒ (Â› +
ÎÔÈÓˆÓÒ). ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ¿ÏϘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì· ÂÈÎÔÈÓˆÓÒ; ñ ÃÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÙ ‰‡Ô ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ‚ڋηÙ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
∞fi ÙË Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Û˘Ó Î·È ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÒ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Ú‹Ì· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÒ. ªÔ-
Ú›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›Ù ¿ÏϘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÒ;
√È ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¿ÓÙ· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∫·Ù·-
ÁÚ¿„Ù ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·:
™À¡∞π™£∏ª∞∆∞ £∂∆π∫∞ – ∞ƒ¡∏∆π∫∞
Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓÈÒıˆ ¯·Ú¿, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¯·›ÚÔÌ·È, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2
1
TȘ ÚÒÙ˜
̤Ú˜
Â›ıÂÙ·
ÌÂÙÔ¯¤˜ →
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο

Ú‹Ì·Ù·

23
1
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY E
E
K›ÌÂÓÔ 8 [∆Ô ‰È ·ÁÒÓÈ ÛÌ·] K›ÌÂÓÔ 9 [ŒÓ· Û‡ÓıËÌ·
ÛÙÔÓ ÙÔ› ¯Ô]
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. TÔ Î›ÌÂÓÔ 8 ·ÔÙÂÏ› ·˘ıÂÓÙÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ÁÚ·Ùfi. ¶ÔÈÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ÙÔ
¤ÁÚ·„Â;ñ ∂Û›˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÁψÛÛÈÎfi ÎÒ‰Èη Î·È ›Ù ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ÛΛÙÛÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¿ÛÎË-
Û˘. ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ڿ͈Ó;
2. ¢Â›Ù ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 9. ñ ™Â ÔÈÔ˘˜ ÎÒ‰ÈΘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô; ñ ªÔÚ›Ù ӷ η-
Ù·Ï¿‚ÂÙ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û‡ÓıËÌ·; ñ ™Â ÔÈÔÓ ÎÒ‰Èη ÌÈÏ¿ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ; ñ ªÔÚ›Ù ӷ ·Ô‰ÒÛÂÙÂ
Ì ÏfiÁÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›·˜;
Graeca sunt,
non leguntur
™Ù¿ı˘, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ¢ÂÏÙ›Ô Ù˘ O§ME,
Ù‡¯. 676, 2003
∞fi ·˘ıÂÓÙÈÎfi Ì·ıËÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ
24
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™˘ÏϤÍÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ (·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ-
ÎÒÓ Ï·ÒÓ Î·È ÙËÓ EÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·). ñ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘
ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù¿ Ù˘.
2. °Ú¿„Ù ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ¤Ó· Ê›ÏÔ Û·˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÂÈ Û ¿ÏÏÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ñ ªÔÈÚ·ÛÙ›Ù ̷˙› ÙÔ˘ ÙȘ ÛΤ-
„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ Ó¤Ô Û·˜ Û¯ÔÏ›Ô. ñ ∞ÍÈÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ
Ô˘ ¤¯ÂÙ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙ· ΛÌÂÓ· Î·È ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜.
∫ÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËı› ÙÔ Î›ÌÂÓfi Û·˜:
·. ¶ÏËÚfiÙËÙ· ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·.
‚. K·Ù¿ÏÏËÏÔ ‡ÊÔ˜ – ÊÈÏÈÎfi (·Ó¿ÏÔÁÔ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜).
Á. XÚ‹ÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›ÛÙ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜.
◗ ºÙÈ¿ÍÙ ·Ó¿ÏÔÁ· Û‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜.
◗ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ Û ηÙËÁÔڛ˜ (.¯. ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› – Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ).
◗ T¤ÏÔ˜, ÁÚ¿„Ù Û οı ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÌÈ· ÏÂ˙¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ۇÓÙÔÌ· Î·È Ó· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙ fi,ÙÈ
ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
◗ – EÈÎÔÈÓˆÓ›· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÌÂٷ͇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ηÈ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– H ÁψÛÛÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÚÔÙ¿ÛˆÓ:
·. AÓ¿ÏÔÁ· Ì ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘˜: ÚfiÙ·ÛË
·Ï‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜: ÚfiÙ·ÛË
·ÔÊ·ÓÙÈ΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ K¿ÓÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ:
·ÔÊ·ÓÙÈΤ˜ ñ
ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ñ
ÂÈʈÓËÌ·ÙÈΤ˜ ñ
ÚÔÛÙ·ÎÙÈΤ˜ ñ
ñ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi
ñ ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi
ñ ÙÂÏ›·
E
E
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY

ÂÓfiÙËÙ·
E¶IKOINøNIA ™TO ™XO§EIO
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
£· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë
ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘.
£· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ
ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜
Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ-‰›·˘ÏÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘.
£· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
Û’ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Î·È ı· ·ÛÎËıÔ‡ÌÂ
Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.
£· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ì·˜
Î·È ı· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì (̤۷ ·fi ΛÌÂÓ·)
Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
K›ÌÂÓÔ 1
[¢È ¿ÏÔÁÔ˜ Ì·ıËÙÒÓ]
£· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Î·ÛÂÙfiʈÓÔ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
ª∞£∏∆∏™: °ÂÈ· ÛÔ˘, ʛϠÌÔ˘, ÙÈ Î¿ÓÂȘ, Â›Û·È Î·Ï¿;
ºπ§√™: ªÈ· ¯·Ú¿! ∂Û‡ ÁÈ·Ù› Â›Û·È Ï˘Ë̤ÓÔ˜;
ª∞£∏∆∏™: ª·˜ ‚¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. K·È ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈ Ìfi-
ÓÔ ·˘Ùfi, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Ì ‚¿˙Ô˘Ó Ó· οӈ ÔÏÏ¿ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·.
ºπ§√™: ™Â ηٷϷ‚·›Óˆ, ʛϠÌÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
ª∞£∏∆∏™: ¡·È… ı¤Ïˆ ÎÈ ÂÁÒ Ï›ÁÔ Ó· ·›Íˆ. ∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ʇÁˆ,
ÁÈ·Ù› Û ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ (…) ¤¯ˆ AÁÁÏÈο. °ÂÈ· ÛÔ˘!
ºπ§√™: °ÂÈ· ÛÔ˘ Î·È Û¤Ó·.
(∞˘ıÂÓÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜)
K›ÌÂÓÔ 2
[¢È ¿ÏÔÁÔ˜ Ì·ı‹ÙÚÈ ·˜- ‰È ¢ı˘ÓÙ‹ Û¯ÔÏ› Ô˘]
– ªËÓ Î¿ÓÂȘ ¤ÙÛÈ, ·È‰› ÌÔ˘, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û ʿÂÈ Î·Ó¤Ó·˜! Ù˘ ›Â Ô Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ È¿-
ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi Ù˘. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÂΛÓÔ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ˙‹ÙËÛ·;
∏ °·ÏÏ›‰· ÙÔ ’ÊÂÚ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜, ÂÓÒ ÂΛÓÔ˜ ̤ÙÚ·Á ÙÔ ÛÊ˘ÁÌfi Ù˘ ÕÓÓ·˜.
– ∏Û‡¯·ÛÂ, ·È‰› ÌÔ˘. ∆È Î¿ÓÂȘ ¤ÙÛÈ; ¶È˜ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi Ó· Û˘Ó¤ÏıÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ϤÌÂ.
∫·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ÎÔÂÙfi˜* Ù˘ ÕÓÓ·˜, Ô˘ ›¯Â ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.
– ∏Û‡¯·ÛÂ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û ʿÌÂ.
– £·… ÌÔ˘… ‰ÒÛÂÙÂ… f ·Ô‚ÔÏ‹! › ÂΛÓË ·Ó¿ÌÂÛ·
ÛÙÔ˘˜ Ï˘ÁÌÔ‡˜ Ù˘. ∂Û›˜… Ì ÙÔ Ù›ÔÙ·… ‰›ÓÂÙ ·Ô‚ÔÏ‹.
– ∂, fi¯È Î·È Ì ÙÔ Ù›ÔÙ·.
– ∫È fiÏÔÈ Û¿˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È! ªÈÎÚÔ› Î·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ.
– ÀÂÚ‚ÔϤ˜!
– ∫·Ó›˜ ‰Â Û·˜ ·Á·¿ÂÈ!
– ÃÌ, ¯Ì…
– ŸÏÔ ÌË ÎÈ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È! ›¯Â ¿ÚÂÈ ÊfiÚ· ÙÒÚ· Ë ÕÓÓ·.
– ªÔÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ ÁÈ·Ù›… ¤‰ÂÈÚ˜ ÙÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÛÔ˘; ÙË ÚÒÙËÛ ÂΛ-
ÓÔ˜ ‹ÚÂÌ·.
– ª·ÏÒÛ·ÌÂ.
– ∫·È Ì’ fiÔÈÔÓ Ì·ÏÒÓÂȘ ÂÛ‡, ÙÔ˘ Û·˜ ÙË Ì‡ÙË;
– ∫·Ù¿ Ï¿ıÔ˜ ¤ÁÈÓÂ.
– ∂Û‡, fï˜, ‰Â Ì ÊÔ‚¿Û·È Î·È ÙfiÛÔ, ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È…
– ™·˜ ÊÔ‚¿Ì·È.
– ŸÌˆ˜ Ù· Ϙ ¤Ó· ¯ÂÚ¿ÎÈ…
– ªÂ Ó›ÁÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ. ¢Â Ϥˆ, ›ÛÙ ‰›Î·ÈÔ˜ ·ÏÏ¿ ·¯ÒÓ¢ÙÔ˜, Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ…
– ∫·Ï¿, ηϿ… ¶‹Á·ÈÓ ÙÒÚ· Î·È Ó· ÌË Ì¿ıˆ fiÙÈ Ì¿ÏˆÛ˜ ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Í·Ó¿, ÁÈ·Ù›…
µÔ‡Ï· ª¿ÛÙÔÚË, ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 1998
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
26
* ÎÔÂÙfi˜: ‰˘Ó·Ùfi ÎÏ¿Ì· Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÎÚ·˘Á¤˜ Î·È ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜.
27
2Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
K›ÌÂÓÔ 3
[HÏÂÎÙÚÔÓÈ Î‹ ÂÈ ÎÔÈ ÓˆÓ› ·]
K›ÌÂÓÔ 4
[O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È ‰Â˘ÙÈ ÎÔ‡]
£¤Ïˆ ‰ËÌfiÛÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·Ú¿-
ÏÔÁÔ ·ÓÈÎfi Ô˘ ¿Ú¯È˙ Ì ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ·Ú¯›-
ÛÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ÂÚ¯fiÙ·Ó Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜
(ÙfiÙÂ, ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¿Ú¯È˙·Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙË ª¤ÛË
∂Î·›‰Â˘ÛË), ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ÚÈÓ Á›ÓÂÈ Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜
·ÁÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ìԇ̠ͷӿ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ, ÂÊÈ¿ÏÙ˜ ÙÚÔÌÂÚÔ› ÌÂ
Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó. ∞fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÂΛÓÔ ÙÔ˘ 1963 ÌÔ˘ ›¯Â
ηÚʈı› Ë ÙÚÂÏ‹ ȉ¤· ˆ˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù¿ÍË, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÒ-
ÙË Ë̤ڷ, ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô ‰È·‚ÔÏÈÎfi˜, ·ÓÂϤËÙÔ˜* Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ˘¤‚·ÏÏ ÙËÓ ÙÚÔ-
ÌÂÚ‹ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ! ∞˘Ùfi ¤ˆ˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 1998.
HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·
14Ô˘ °˘ÌÓ. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘
∞ÙÙÈ΋˜,
http://www.14gymnasio.gr
¶ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ˆÚ·›·, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, ·È‰È¿, Û˘¯Ó¿ (Ò˜
fi¯È;) ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ Û οÔÈ· ÂÚÒÙËÛË, ¤Ì·ı· ˆÚÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ϥˆ «ı· ÙÔ ÎÔÈٿ͈
Î·È ı· ÛÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ ·‡ÚÈÔ, ‰ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ, ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ›, ‰Â ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠˆ˜ Ù· ÙÒÚ· Ó· ÙÔ ·Ó·-
˙ËÙ‹Ûˆ» ÎÙÏ., ·ÏÏ¿ Ô ·ÓÈÎfi˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÂΛ. ¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÏÔÁÈο Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ
·˘Ùfi ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ¤‚ÚÈÛη ˆ˜ ›Ûˆ˜, ÂÂȉ‹ ˘‹ÚÍ· ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ Ì·ıËÙ‹˜, ۯ‰fiÓ
·Ï·˙fiÓ·˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ʤڈ Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜
ÌÔ˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·›ı·Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÊÔ‚fiÌÔ˘Ó, fiÙ·Ó È· ¤ÁÈÓ· ÂÁÒ ‰¿ÛηÏÔ˜, fiÙÈ
ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ ˙È˙¿ÓÈÔ Ó· ÌÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ.
∫ÒÛÙ·˜ °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜, «O ·ÓÈÎfi˜ ÂÓfi˜ ‰·ÛοÏÔ˘», ÂÊËÌ. TA NEA, 2003 (‰È·Û΢‹)
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ù (Î·È ‰È·‚¿Û·ÙÂ) ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1; ñ ¶ÔÈÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙÔ‡Ó;
¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· Î·È Ò˜ ·ÓÙȉڿ Ô Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2;
°È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·;
∆È Â›‰Ô˘˜ ·ÓÈÎfi˜ ηٷϿ̂·Ó ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ (ΛÌ. 4) Î·È ÁÈ·Ù›;
4
3
2
1
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
28
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
B
B
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∞ÊÔ‡ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ¿ÏÈ ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ
ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Ù· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ Ì ÙÔ ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ (ΛÌ. 1). ñ ¶ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰È·-
ÈÛÙÒÓÂÙÂ;
2. ∏ Û˘ÓÔÌÈÏ›· Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë-Ì·ı‹ÙÚÈ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌ›· Ô˘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ.
¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ñ µÏ¤ÂÙ ٤ÙÔÈ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4;
3. ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô; ñ ∂›Ó·È ›‰ÈÔ˜ Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜
ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ‰È·Ï›ÌÌ·ÙÔ˜; ñ ª·ÁÓËÙÔʈӋÛÙ ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙË
ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
4. ™Ù· ΛÌÂÓ· 3 Î·È 4 ··ÓÙÔ‡Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÂÈÎfiÓˆÓ-ÏfiÁÔ˘, ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Ô ÙÚfi-
Ô˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÎÙÏ.). ñ¶ÔȘ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4; ñ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÔÏ-
Ï¿ ÛÙÔȯ›· ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘;
5. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ·˘ıfiÚÌËÙÔ˜, ÂÓÒ Ô ÁÚ·Ùfi˜ ÈÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜. º·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ·Ó
Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4 Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ΛÌÂÓ·;
O ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ÔÈ-
ΛϘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ:
B1 ¶ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜
·. TËÏÂÔÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË
ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ·È‰Â›·˜
t
* ·ÓÂϤËÙÔ˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÏÂÔ˜, ÛÎÏËÚfi˜, ·‰˘ÛÒËÙÔ˜.
2Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY B
B
29
K›ÌÂÓÔ 6 [HÌÂÚÔÏfiÁÈ Ô]
19OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ‰ˆÌ·ÙÈ¿ÎÈ ÌÔ˘.
OÈ Ì¤Ú˜ ¤Ú·Û·Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ˆ Ô‡Ù ÌÈ· ϤÍË. KÈ fï˜, XÚÈÛÙÈÓ¿ÎÈ, ÂÛ‡ ÙÔ Í¤ÚÂȘ ηϿ fiÛ·
ÔÏÏ¿ ı· ’¯· Ó· ÛÔ˘ ˆ. H ÌËÙ¤Ú· ÎÔÈÌ¿Ù·È. ŸÙ·Ó ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË. […]
ÕÚ¯ÈÛ· ÁÂÚÌ·ÓÈο Û’ ¤Ó· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ K¿ÓÈÁÁÔ˜. ¶·›ÚÓˆ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÛÙ·Ì·-
Ù¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Î·È Î·Ù‚·›Óˆ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·. TÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. Œ¯ˆ ÔÏÏ‹ ÌÂϤÙË.
6. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ÛÙȘ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. ñ º¤ÚÙ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ú·‰ÈÔ-
ʈÓÈΤ˜ ÂÎÔÌ¤˜. ñ ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙȘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ, ÙÔÓ ÙfiÓÔ Ù˘ ʈӋ˜, ÙȘ ÂÎÊÚ¿-
ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÎÙÏ. ñ µÚ›Ù ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÓÔÏÔÎÏ‹ÚˆÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÊÚ¿ÛÂˆÓ ‹ ÛËÌ›· Ô˘ ‰‡-
ÛÎÔÏ· ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·Ó Û ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ (.¯. ‰‡Ô Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·).
7. H Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÙÒÓ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∂ÓÙÔ›-
ÛÙ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ÙfïÓ. ñ ™˘Ó¯›ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ (ΛÌ. 1) ÌÂ
˘ÔıÂÙÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ-··ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ì·ıËÙÒÓ.
Ô
º›Ï ·ÎÚÔ·Ù‹, Û ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ
Ô˘ ¤Î·Ó˜ ÌÈ· ÛÙ¿ÛË Â‰Ò, ÛÙÔ «ƒ¿‰ÈÔ °·›·»,
Î·È Â˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ Ë ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹
Ó· ÛÔ˘ Ì›ÓÂÈ ·Í¤¯·ÛÙË.
t
B2
°Ú¿ÊÂÙ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ fiÙ·Ó ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜, ÛÙÔ ‰È¢-
ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜;
¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ·.
°Ú·Ùfi˜ ÏfiÁÔ˜
s ‚. P·‰ÈÔʈÓÈÎfi˜ «ÏfiÁÔ˜»
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
Á. K·ıËÌÂÚÈÓ‹
Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÛÙÔ
ψÊÔÚ›Ô
K›ÌÂÓÔ 5 [A› ÙËÛË]
¶ÚÔ˜ ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ
¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘-
Ó·˘Ï›·˜ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı›
ÛÙȘ 17-11-2003 (Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ), Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘-
ÓËÌ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
Aπ∆∏™∏ ∆√À ª∞£∏∆∏
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚÔ¤‰ÚÔ˘
ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
30
http://www.asprilexi.com
K›ÌÂÓÔ 7 [I ÛÙÔÛÂÏ› ‰· «ÕÛÚË Ï¤ÍË»]
K›ÌÂÓÔ 8 [EÈ ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ ¿Ú¯Ë B·ÚıÔÏÔÌ·› Ô˘]
™Â‚·ÛÙÔ› ÌÔ˘ ÁÔÓ›˜,
∆· Ì·ı‹Ì·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó. ◊ÚıÂÓ Ô Î·ÈÚfi˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. £· ÂÚÁ·Ûıԇ̠ÔÎÙÒ Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘-
Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∏ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÚÓ¿ ¢¯¿ÚÈ-
ÛÙ·, fiˆ˜ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ¿ÏϘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ∂ΛÓÔ˘. •·Ó·‚ϤÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¿˜ Ì·˜, ÔÈ
ÔÔ›ÔÈ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ÙfiÛË ÛÙÔÚÁ‹, ·Á¿Ë Î·È ·ÙÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ‰Â Î·È ÂÚ-
Á¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÎÔÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÔ Î·Ïfi. ªÈ· ¤Ó‰ÂÈÍȘ ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ
fiÙÈ Ì·˜ ÚˆÙÔ‡Ó fiÏÔÈ Ò˜ ÂÚ¿Û·Ì ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì·˜.
ªÂ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¿˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¿˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ·Ú¯›˙Ô˘ÌÂ
ÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÈÎfiÓ ¤ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Ô˘ ·ÓÂ-
‚·›ÓÔ˘ÌÂ, Ó· Êı¿ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·.
∞˘Ù¿, Û‚·ÛÙÔ› ÌÔ˘ ÁÔÓ›˜, ÁÈ· ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û¯ÔÏÈÎfiÓ ¤ÙÔ˜.
ªÂ Û‚·ÛÌfi Ô ˘Èfi˜ ™·˜, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙÒÓ˘
ŸÙ ‹ÌËÓ ·È‰›ÔÓ, Ô KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜ B·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˜, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 2003
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
B
B
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
H Ì·Ì¿ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÁÈ· Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο. •¤Úˆ fï˜ ˆ˜ Ôχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚ¤ıËÎÂ. A¯, ı· ‹ıÂÏ· Ó·
ÌË ÌÔ˘ ÂÚ›ÛÛ¢ ηÈÚfi˜ Ô‡Ù ÁÈ· Ó· ¿Úˆ ·Ó¿Û·. ¢Â ı¤Ïˆ Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· Û‚‹Ûˆ ·’ ÙÔ
Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÙÔÓ ·Ù¤Ú·, ÙÔ ı˘ÚˆÚ›Ô. KÈ fï˜, Ë Î¿ı ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Ì‹ÁÂÙ·È ÛÙË ÛΤ„Ë
ÌÔ˘ Û·Ó ÙË ‚ÂÏfiÓ· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÛÙÔ ÚÔ‡¯Ô Ù˘ ÂÏ¿ÙÈÛÛ·˜.
ZˆÚ˙ ™·Ú‹, TÔ „¤Ì·, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 1996
°ÏˆÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· – M¤ÛÔ Î·È ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
K›ÌÂÓÔ 9 [K·ÓÔÓÈ ÛÌfi˜ Û¯ÔÏ› Ô˘]
2Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY B
B
31
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ™Â ÔÈÔ ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓ· Ô ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ·Ïfi˜ Î·È ÔÈΛԘ Î·È Û ÔÈÔ «ÛÔ‚·Úfi˜» Î·È Â›ÛËÌÔ˜;
2. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ 15ÌÂÏÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘. T·
·È‰È¿ Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· (fiÙÂ, Ô‡, Ò˜ ÎÙÏ.) Î·È ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔ ‰È¢-
ı˘ÓÙ‹. ¶ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ÛÙËÓ ·›ÙËÛË (ΛÌ. 5);
3. °È·Ù› Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·›ÙËÛË (ΛÌ. 5) ·fi fi,ÙÈ Ë XÚÈÛÙ›Ó· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6 Î·È Ô
ÌÈÎÚfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 8;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. TÈ Â›‰Ô˘˜ ΛÌÂÓÔ ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (ΛÌ. 8); ñAfi Ô‡ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘-
Ùfi; ñ °Ú¿„Ù ÎÈ ÂÛ›˜ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Ô˘ Û¤‚ÂÛÙ (.¯. ÁÔÓ›˜ ‹ ·Ô‡‰Â˜).
2. ™‹ÌÂÚ· ··ÓÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ΛÌÂÓ· Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ Û ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ
ΛÌÂÓÔ (‰‡Ô ·Ú·ÁڿʈÓ) Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ (ΛÌ. 7) ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ì ‰È¿ÊÔ-
Ú˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË.
3. °Ú·Ù¿ ΛÌÂÓ· ··ÓÙÔ‡Ó Û ÔÈΛϘ ÌÔÚʤ˜ – fiˆ˜ ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏϘ ÌÔÚʤ˜ ÁÚ·-
ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Û ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Î·È ·ÏÏÔ‡…
w O ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÈÔ ¿ÌÂÛÔ˜, ·˘ıfiÚÌËÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ¢È·Ê¤ÚÂÈ, fï˜,
·fi ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›·:
·. ™ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Â›Ì·ÛÙÂ, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Ì·˜ Î·È Û˘˙ËÙ¿Ì ÙËÓ ›‰È·
¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹. O ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ï¿ıÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜, Â·Ó·Ï‹„ÂȘ,
‰ÈÔÚıÒÛÂȘ ÎÙÏ.
‚. ™ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠¤Ú· ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Î·È ¿ÏÏ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›· (.¯. ¯ÂÈÚÔ-
ÓƠ̂˜, ÂÈÙÔÓÈÛÌfi ÎÙÏ.), Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÁÚ·Ù¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Î·È ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ‰ÈfiÚıˆÛË.
w ∞fi ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰È·-
ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ fiÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi Î·È ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ΛÌÂÓ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
ŒÌ·ı· fiÙÈ
B3
√È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ı· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ
Ë ÚÔÛ¢¯‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fi-
ÏÔÈÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
ª
ÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ηӤӷ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‰Â ı· Á›ÓÂÙ·È ‰Â-
ÎÙfi˜ ÛÙÔ Ì¿ıËÌ·.
√È Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ı· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ 1Ë ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Î·È Ë
›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ı· Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÛËÌ›ˆÌ· Ô˘ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ·fi ÙË
¢È‡ı˘ÓÛË. ™ËÌ›ˆÌ· ı· ·›ÚÓÔ˘Ó, Â›Û˘, ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÔÔÈ·-
‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¯ˆÚ›˜ ÔÙ¤ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙÔ Ì¿ıËÌ·.
¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·›-
ÙËÌ· Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ô ÎˉÂÌfiÓ·˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
32
B
B
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
K›ÌÂÓÔ 10 [™˘Óı‹Ì·Ù· Û ÙÔ› ¯Ô]
K›ÌÂÓÔ 11 [KfiÌÈ Î˜]
K›ÌÂÓÔ 12 [M‹Ó˘Ì· ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ ÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ› Ô˘ ( e- mai l ) ]
23/11/2003
Ioannis@otenet.gr
°ÂÈ· Û·˜, ·È‰È¿!
∆˘¯·›· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙÔ portal ÙÔ˘ pathfinder ·Ó·Î¿Ï˘„· ÙÔ site Û·˜.
¡· ˆ fiÙÈ ¤ÌÂÈÓ· ¤ÎÏËÎÙÔ˜; £· Â›Ó·È Ï›ÁÔ…
¢ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔ˜ ‹Ú ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ı·̷ÙÈÎfi!!!
∆¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È Î·È Ô Î·Ïfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· ϤÁÂÙ·È…
ŒÙÛÈ ÎÈ ÂÁÒ, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ı· ‹ıÂÏ· Ó· Û·˜ ˆ Ù· Û˘Á¯·ÚËÙ‹-
ÚÈ¿ ÌÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ Û·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·.
™˘Ó¯›ÛÙ ӷ ÏÔ˘Ù›˙ÂÙ ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·˘Ù¤˜. ∞Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ…
°È¿ÓÓ˘ ·fi §È‚·‰ÂÈ¿ µÔȈٛ·˜
KATø H XOYNTA
A¶OæE ¶E£AINEI O ºA™I™MO™
1, 2, 3 ¶O§§A ¶O§YTEXNEIA

ø
M
I ¶
A
I ¢
E
I A
E
§
E
Y
£
E
P I A
6
Quino, M·Ê¿ÏÓÙ·, ·Ú. 9, ÌÙÊÚ. ∫·ÙÂÚ›Ó· ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÂΉ. ¶·Ú¿ ¶¤ÓÙÂ, 1991
2Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY
EI¢H ¶POºOPIKOY KAI °PA¶TOY §O°OY B
B
33
K›ÌÂÓÔ 13 [ª‹Ó˘Ì· Û ÎÈ ÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ]
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¢È·‚¿ÛÙ ٷ ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÙÂ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™Â ÔÈÔÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È; ñ ¶ÔÈÔ
̤ÛÔ-‰›·˘ÏÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜;
2. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Ò˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË (·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Û˘Ó-
ı‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·, ÙËÏÂʈÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·).
3. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ˙‡ÁË. ñTÔ ¤Ó· ̤ÏÔ˜ οı ÔÌ¿‰·˜ Ó· ˘Ô‰˘ı› ¤Ó·Ó ·˘ÛÙËÚfi ηıËÁËÙ‹ Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ (ΛÌ. 9). TÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ Ó· ˘Ô‰˘ı› ¤Ó· Ì·ıËÙ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ›‰È˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ¤Ó· Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘ (‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË).
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜, ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 9 (ηÓÔÓÈÛÌfi˜ Û¯Ô-
Ï›Ԣ) Î·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (ΛÌ. 12). ñ ™Ù›ÏÙ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Û’ ¤Ó·
¿ÏÏÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÁÚ¿„Ù ¤Ó· ΛÌÂÓÔ-ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ÈÔ ÊÈÏÂχıÂÚÔ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÛÙ· Û¯ÔÏ›·.
2. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÁÚ·Ùfi Ì‹Ó˘Ì· Û ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ‰È¿ÊÔÚ· ÁÚ·Ù¿ ÌËӇ̷ٷ ‹ ÂÈÎÔÓÔÌËӇ̷ٷ
Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ے ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ (ÔÌfi˜, ·Ô‰¤ÎÙ˘, ÛÎÔfi˜, ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÎÙÏ.).
3. °Ú¿„Ù ̛· ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ºÂÏ› (ΛÌ. 11) ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ̤ڷ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÂÙ¿ ÙË Û˘˙‹-
ÙËÛË Ì ÙË Ê›ÏË ÙÔ˘ M·Ê¿ÏÓÙ·.
4. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ
ÊÙÈ¿ÍÙ ·) Ì›· ·Ê›Û· ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ‚) Ì›· ÁÂÏÔÈÔÁÚ·Ê›· Ì ıÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ·
ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
w ŸÙ·Ó ÌÂÏÂÙԇ̠ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ‹ ÙÔ ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ, ·Ó·˙ËÙÔ‡ÌÂ:
ñ ÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ‹ ÁÚ¿ÊÂÈ (ÔÌfi˜),
ñ Û ÔÈÔÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ‹ ÁÚ¿ÊÂÈ (‰¤ÎÙ˘),
ñ ÁÈ· ÔÈÔ ÛÎÔfi ÌÈÏ¿ÂÈ ‹ ÁÚ¿ÊÂÈ (ÛÎÔfi˜),
ñ ÔÈÔ ı¤Ì·, ÔȘ ·fi„ÂȘ-ȉ¤Â˜ (Ì‹Ó˘Ì·) ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ.
w O ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜:
ñ ·fi ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ì ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ Ì·˜: ·Ó ÌÈÏ¿Ì Ì οÔÈÔ Ê›ÏÔ Ì·˜, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ›-
Ì·ÛÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù˘ÈÎÔ›, ÂÓÒ fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì Ì οÔÈÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηϿ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈԇ̠ÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfiØ
ñ ·fi ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
w T¤ÏÔ˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ-‰›·˘ÏÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ (ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÙÔ ‡ÊÔ˜, ·ÎfiÌ·
Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘). ∏ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÌËӇ̷ÙÔ˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È
·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Ì·˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. TÔ Â›Â‰Ô ‡ÊÔ˘˜ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·fi ÙË
Û¯¤ÛË ÔÌÔ‡-·Ô‰¤ÎÙË Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Â›Ù ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ›Ù ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜/ ·ÏÏËÏÂÁ-
Á‡Ë˜. MÈ· Û¯¤ÛË ÈÛÔÙÈÌ›·˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi Ôχ ÔÈΛ· ¤ˆ˜ Ù˘È΋ Î·È ·ÚfiÛˆË.
ŒÌ·ı· fiÙÈ
E
§
A

°
P
H
°
O
P
A


£
A


A
P
E
I™

A

O
Y

IA
H ¶APA°PAºO™
34
°
°
H ¶APA°PAºO™
K›ÌÂÓÔ 14 [ŒÓ· ‰È ·ÊÔÚÂÙÈ Îfi ·È ¯Ó› ‰È ( ; ) ÛÙÔ ıÚ·Ó› Ô]
•¿ÊÓÔ˘, ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ʈٛÛÙËÎÂ: ¤‚·Ï ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Î·È
ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ fiÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·È¯Ì·ÏˆÙÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÙÚÈ˙fiÓÈ. ÕÓÔÈÍ ÙÔ
η¿ÎÈ ÎÈ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÙÔ ¤ÓÙÔÌÔ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô ÙÔ˘. TÔ ÙÚÈ˙fiÓÈ, ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ
Ô˘ ÁϛوÛ ·’ ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÙÔ˘, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ›, Ì· Ô TÔÌ ÙÔ ÙÛ›ÁÎÏËÛÂ* Ì ÌÈ·
ηÚÊ›ÙÛ·, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ. √
∆˙fi ÔÏ›ÛÙËΠ̠ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÌÈ· ηÚÊ›ÙÛ· Î·È ‚¿ÏıËΠӷ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ Ê˘-
Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˘. ªÂÌÈ¿˜, ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi.
M·ÚÎ TÔ˘·›Ó, TÔÌ ™ÒÁÈÂÚ, ÌÙÊÚ. ∞. ºÂÚÙ¿ÎË, ÂΉ. ÕÁ΢ڷ, 1990
K›ÌÂÓÔ 15 [O Ó¤Ô˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘]
√˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ‚¤‚·È·, Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Î·È ÙÔ ‚È-
‚Ï›Ô. √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ·›˙ÂÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚfiÏÔ, ȉȷ›ÙÂÚ·
ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ˆ˜ ·ÚÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ ÏfiÁÔ, Ô˘
ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›·. ∂›Û˘, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·-
ÓÙÈÎfi˜. ∞ÔÙÂÏ› ÙË ‚¿ÛË, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ Ô
Ì·ıËÙ‹˜ οı ÛÙÈÁÌ‹. ªÂٷʤÚÂÙ·È Î·È ÍÂÊ˘ÏÏ›˙Â-
Ù·È Â‡ÎÔÏ·. ŸÌˆ˜, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ¯Ú‹ÛË ÔÈÔÙÈ-
ÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹-
ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÎÂ-
Ó¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘Ì‚·ÙÈÎÔ‡ ÂÓÙ‡Ô˘-
‚È‚Ï›Ô˘. ∂ÓÒ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘
ÎÈÓËÙÔÔÈ› ÙË Ê·ÓÙ·Û›·, ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔ-
ÁÈÛÌÈÎfi Î·È Ù· ÂÔÙÈο ̤۷ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÌÔ-
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4 ÙÔ˘ K. °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˘, ‚ϤÂÙ fiÙÈ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ̤ÚË. ◊‰Ë ·fi ÙÔ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Î¿ı ̤ÚÔ˜. ¶Ôχ ÛˆÛÙ¿! ¶·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜. H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ›ӷÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ŸÌˆ˜ Î·È Ë ›‰È· Â›Ó·È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ì ·ÚÎÂÙ‹ ·˘ÙÔÓÔ-
Ì›·. AÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË (fiˆ˜ Î·È Ì›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË): ·fi ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË (ÙÔÓ Úfi-
ÏÔÁÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘), ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ (ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì·, Ù· ÛÙÔȯ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘) Î·È ÙËÓ
ηٷÎÏ›‰· (Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·). A˜ ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙËÓ ÚÒÙË ·-
Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 4.
2. MÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÒÚ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚÒÙË, ·Ú·ÙËÚ›Ù οÔÈ·
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ Ù· ÙÚ›· ̤ÚË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó ÈÔ ¿Óˆ;
3. ™ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó (ΛÌÂÓ· 14, 15) ÂÓÙÔ›ÛÙ ٷ ‚·ÛÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·: ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·-
ÛË, ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË-ηٷÎÏ›‰· (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ).ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Ì ÔȘ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰¤Ô-
ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.
* ÙÛÈÁÎÏÒ: ÎÂÓÙÒ, ÂÈÚ¿˙ˆ ˙ÒÔ Ì οÙÈ ·È¯ÌËÚfi
ÚÔ‡Ó Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Î·È Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ. ∂ÈϤÔÓ, Ù· ÔÏ˘Ì¤Û· ÛÂ
Û¯¤ÛË Ì ٷ Û˘Ì‚·ÙÈο ÂÔÙÈο ̤۷, video, audio Î.Ï., ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √ Ì·ıË-
Ù‹˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ·ıËÙÈο. ¢Â ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ı·ً. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ·˘ÙÂÓÂÚÁ›. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ
Ì·ıËÙÔÎÂÓÙÚÈÎfi Ì·ıËÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ·fi ·Ïfi˜ «·Ó·ÌÂÙ·-
‰fiÙ˘» ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È «·˘ıÂÓÙ›·» Á›ÓÂÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹.
∏ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2000
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙˆÓ ª·-
ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÛÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ñ ∂ÓÙÔ›ÛÙ Û ·˘Ù¤˜: ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÎÏ›‰· (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ).
2. °Ú¿„Ù ‰‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ηٷÎÏ›‰·:
£ÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË: OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¤¯Ô˘Ó Ôχ Ï›ÁÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ.
§ÂÙÔ̤ÚÂȘ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K·Ù·ÎÏ›‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
£ÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ÂÙÔ̤ÚÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K·Ù·ÎÏ›‰·: TfiÙ ηٿϷ‚· fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·È‰È¿ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÔ˘ Â›Ó·È ÊÙˆ¯¿.
2Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Bã °YMNA™IOY
H ¶APA°PAºO™ H ¶APA°PAºO™ °
°
35
w H ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô ΛÌÂÓÔ, Ì ·Ú¯‹, ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù¤ÏÔ˜. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘, ·ÊÔ‡
·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ȉ¤· ‹ Ë ÏÂ˘Ú¿ ÂÓfi˜ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ Î·È fiϘ Ì·˙› ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ.
w ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘ÌÂ-ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
w ™˘Ó‰¤Ô˘Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ηٿÏÏËϘ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ‰ËÏÒ-
ÓÔ˘Ó ÂÂÍ‹ÁËÛË, ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·, ·ÓÙ›ıÂÛË ÎÙÏ.
w H ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÁÈ’ ·˘Ùfi ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ οı ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.
K·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ
36
¢
¢
§E•I§O°IO
∂ÈϤÍÙ ·fi fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È
ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÂÚÌËÓ‡ÛÙ fiÛ˜ ϤÍÂȘ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÓfi˜ ÏÂÍÈÎÔ‡.
√˘ÛÈ·ÛÙÈο ∂›ıÂÙ·/ÌÂÙÔ¯¤˜ ƒ‹Ì·Ù· ºÚ¿ÛÂȘ
∂ÓÙÔ›ÛÙ ÛÙ· ΛÌÂÓ· 3, 14 Î·È 15 ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ, ÁÚ¿„٠٘ Û’ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Î·È ‰›Ï· ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Î¿ıÂ
Û˘Ó‰ÂÙÈ΋ ϤÍË.
¶›Ó·Î·˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ
1. fï˜ 1. ·ÓÙ›ıÂÛË
2.
3.
4.
5.
™˘ÏϤÍÙ ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· Î·È ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÚ·Ù¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û·˜ ÙȘ Ϥ-
ÍÂȘ Ô˘ Û·˜ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜
Û·˜ Î·È ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹.
∆Ș ¯ˆÚ›˙ÂÙ Û ηÙËÁÔڛ˜.
∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ ∫·Ù·Ï‹ÍÂȘ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÙˆÓ – ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ
ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ ÏÔ˘Ù›˙ÂÙÂ
3
2
1
2Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Bã °YMNA™IOY
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY E
E
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ÌÈÏ¿Ù ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜: ·) Û ̷ıËÙ¤˜ ·fi ‰ÈÏ·Ófi
Û¯ÔÏ›Ô, ‚) Û ¤Ó· Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›
Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
‡ÊÔ˜ ÁÈ· οı ÂÚ›ÙˆÛË.
∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
∞ã ÂÚ›ÙˆÛË (ÚÔ˜ Ì·ıËÙ¤˜):
– ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜,
– ·ÌÂÛfiÙËÙ·-ÔÈÎÂÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ‡ÊÔ˜,
– ÂÈÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ηıËÁËÙ¤˜, ‰È‡ı˘ÓÛË, Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜,
Ì·ı‹Ì·Ù·, ‚È‚Ï›· ÎÙÏ.
µã ÂÚ›ÙˆÛË (ÚÔ˜ Û¯ÔÏÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ):
– ‡ÊÔ˜ Â›ÛËÌÔ,
– ¯Ú‹ÛË ÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘,
– ÂÈÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÔ‡ ·fi ‰‡Ô Ï¢ڤ˜: ·) ıÂÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ‚) ·ÚÓËÙÈΤ˜
Ï¢ڤ˜ – ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜.
2. √ÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ÚËÙÔÚÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜-Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: «¡· ÂΉÒÛÔ˘ÌÂ
¤ÓÙ˘Ë ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·». ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜ Û ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, Ì ‚¿-
ÛË ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Û·˜.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
Œ¯ÂÙ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÛÙ›ÏÂÙ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ 14Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰È¿-
ÊÔÚ· ¢ÙÚ¿ÂÏ·-ΈÌÈο ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ï‡ÛÙ Ò˜
Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Û·˜.
∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘ÙÔ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ:
– Ó· ηٷÓÔËı› Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘,
– Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È,
– Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜,
– Ó· ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË-ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘: ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ,
ηٷÎÏ›‰·.
37
38
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
w ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ù ÛÙËÓ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·, ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· χΈ̷ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜. ñ ∂ÚÁ·-
ÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ˘ÏÈÎfi (ΛÌÂÓ·, Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜
ÎÙÏ.) ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ñ
∂ӉȷʤÚÔÓ ı· ¤¯ÂÈ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ,
·Ó·˙‹ÙËÛË Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó Ì ÔÈΛÏÔ˘˜
ÙÚfiÔ˘˜ (ÔÈΛϷ ΛÌÂÓ·, ÛΛÙÛ· ÎÙÏ.) ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÙÔ˘˜
·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.
ÃÚ‹ÛÈ̘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
1. http://www.ypepth.gr (ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜)
2. http://www.sch.gr (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™¯ÔÏÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô)
3. http://web.lib.auth.gr (µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢)
4. http://www.komvos.edu.gr (§ÂÍÈÎfi π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ª·Ó. ∆ÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë)
5. http://www.asprilexi.com(∞Û΋ÛÂȘ Î·È ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË ÁÏÒÛÛ·)
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
w T· ‰‡Ô ›‰Ë Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î·È . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ΛÌÂÓÔ ÂÓÈ·›Ô Î·È Û¯ÂÙÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ·ÏÏ¿ Ù·˘-
Ùfi¯ÚÔÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.
w K¿ı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. °È’ ·˘Ùfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏfiÁÔ˜
ñ E›Ó·È ÈÔ ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È ·˘ıfiÚÌËÙÔ˜.
ñ Œ¯ÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜, Â·Ó·Ï‹„ÂȘ, ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ.
ñ EÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÛÙÔȯ›·, fiˆ˜ ¯ÂÈÚÔ-
ÓƠ̂˜, ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÚÔÛÒÔ˘ ÎÙÏ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÏfiÁÔ˜
ñ Y¿Ú¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÚÔ-
ÛÂÎÙÈο, Ó· ÔÚÁ·Óˆı› Î·È Ó· ‰ÈÔÚıˆı›.
ñ XÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó ÔÌfi˜
Î·È ‰¤ÎÙ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ Ô ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔÓ ¿ÏÏÔ.
¶ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ˆÚ·›·, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈο, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÏÏ·, ·È‰È¿, Û˘¯Ó¿ (Ò˜ fi¯È;) ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ Û οÔÈ· ÂÚÒÙËÛË, ¤Ì·ı· ˆÚÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ϥˆ «ı· ÙÔ ÎÔÈٿ͈ Î·È ı· ÛÔ˘ ··ÓÙ‹Ûˆ ·‡ÚÈÔ,
‰ÂÓ ÙÔ Í¤Úˆ, ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ›, ‰Â ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠˆ˜ Ù· ÙÒÚ· Ó· ÙÔ ·Ó·˙ËÙ‹Ûˆ» ÎÙÏ., ·ÏÏ¿ Ô ·ÓÈÎfi˜ οı ¯ÚfiÓÔ ÂΛ.
¶ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ ÏÔÁÈο Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ¤‚ÚÈÛη ˆ˜ ›Ûˆ˜, ÂÂȉ‹ ˘‹ÚÍ· ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ Ì·ıËÙ‹˜, ۯ‰fiÓ
·Ï·˙fiÓ·˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ʤڈÛ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·›ı·Ó˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÊÔ-
‚fiÌÔ˘Ó, fiÙ·Ó È· ¤ÁÈÓ· ÂÁÒ ‰¿ÛηÏÔ˜, fiÙÈ ı· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ ˙È˙¿ÓÈÔ Ó· ÌÔ˘ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ.
◊Ù·Ó ·Û›ÁÓˆÛÙË ÛÙ· ÓÈ¿Ù· Ù˘, fiÙ·Ó ÙÚ·‚‹¯ÙËΠ–ıˆÚËÙÈο– ·˘Ù‹ Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ∂›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ‰È¿ÛËÌË ˆ˜
diseuse Î·È ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ù·ÎÙÈο Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ ̤¯ÚÈ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Ë Ìfi‰· ÙÔ˘˜. O ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·ÛΤ‰·˙ ‚ϤÔÓÙ·˜ ÌÈ·
Á˘Ó·›Î· ÙfiÛÔ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈ΋ Ó· ηٷ‰¤¯ÂÙ·È Ó· „˘¯·ÁˆÁ› ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ٤ÙÔÈÔÓ ÙÚfiÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î·Ù·‰ÂÎÙÈÎfi-
ÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ Â¤‚·ÏÏ ÙÔ Û‚·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ fi¯È ·ÓÙÔ‡: fiÙ·Ó ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ „˘¯·ÁˆÁ‹ÛÂÈ Á˘Ó·›Î˜ Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·
ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÙË ıÂÒÚËÛ·Ó Ôχ ÛÓÔÌ ÁÈ· Ù· Ï·˚ο ÁÔ‡ÛÙ·. º·ÈÓfiÙ·Ó ÂÎÙfi˜ ÂÔ¯‹˜ Ì ٷ Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘ ÊÔڤ̷ٷ, ÙÔ
·Ú·¯ÓÔ˛Ê·ÓÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ ‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ‰·¯Ù˘Ï¿ÎÈ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ù˘ ¯ÂÚÈÔ‡.
ªfiÏȘ ÎÏ›ÛÂÈ Ù· ‰Âη٤ÛÛÂÚ·, Ë Ì¿Ó· ı· ÙÔÓ Í˘Ó‹ÛÂÈ Úˆ› Úˆ› Î·È ı· ÙÔÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ fi¯ıË ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡
O˘ÌÁÎÔ‡˙·. O ÔÙ·Ìfi˜ Î˘Ï¿ ¿Óˆ ·fi ÙȘ ¤ÙÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Áηıfiı·ÌÓÔ˘˜. NˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ›, Î·È ÈÔ ¤Ú· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ófi Ó·
ÛηÚÊ·ÏÒÓÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ·ÎÔ‡Ó ÙËÓ ‚Ô‹ ÙˆÓ Â›ÌÔÓˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. ™ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘˜ ÂÚ›·ÙÔ Ë Ì¿Ó· ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ
Ù›ÔÙ·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜, ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ, οو ·fi ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¤ÓÙÚÔ Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ÔÙ¤ Î·È Ï¤ÂÈ: «ºÔ˘-
Ì¿ı·…». ∏ ʈӋ Ù˘ ¤Ó·˜ „›ı˘ÚÔ˜. O ºÔ˘Ì¿ı· ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ‹ ·Ó ʈӿ˙ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÒÓ, ÌÈ· ·Ó¿-
ÌÓËÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘. «ºÔ˘Ì¿ı·…» 濯ÓÂÈ ÙÔÓ ·¤Ú· Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ Î·È Á˘Ú›˙ÂÈ Á‡Úˆ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ.
KEI MENO
¶·Ú¿Á Ú·ÊÔÈ
E
E
¢ƒ∞™∆∏ƒπO∆∏∆∂™ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ §O°OÀ

ÂÓfiÙËÙ·
TA•I¢I ™TON KO™MO TH™ ºY™H™
£· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ̷˙› ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë
ÎÂÈ̤ӈÓ:
ñ Ù· ÂÚÈÁÚ·ÊÈο,
ñ Ù· ·ÊËÁËÌ·ÙÈο,
ñ ΛÌÂÓ· ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·.
£· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë
ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙË Ê‡ÛË
Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ΛÌÂÓ·.
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
N
›ÎÔ˜ M
·ÚÔ˘Ï¿Î˘, ÛÙÔ Œ
ÏÏËÓ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿Ê
ÔÈ ÙÔ˘ 2ÔÔ‡ ·ÈÒ
Ó·,
ÂÈÌ. °‹Û˘ ¶
··Áˆ
ÚÁ›Ô˘, ÂΉ. ∞
ÛÙÚ·›·, 1999
40
A
A
¶EPI°PAºH
K›ÌÂÓÔ 1
[A˜ ÁÓˆÚ› ÛÔ˘Ì ÙË ™·Ï·Ì› Ó·]
™Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ™·Ï·Ì›Ó· Â›Ó·È ÙfiÔ˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÌÔ‡ ÌÂ-
Á¿ÏÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.
™ÂÏ‹ÓÈ·, ∫·Î‹ µ›ÁÏ·, ¶ÂÚ¿ÓÈ, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ·, fiÏ· ÙÔÔıÂÙË̤ӷ
ÛÙȘ ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÈÎÈ-
ÛÌÔ‡˜ Ì ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË ·ÈÛıËÙÈ΋. ÷ÌËÏÔ› ÏfiÊÔÈ ÂÚÈ‚¿Ï-
ÏÔ˘Ó Ì ÛÙÔÚÁ‹ ¤Ó· ÙÔ›Ô Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙËÓ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÙÈ-
΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘. «ÃÂÈÚÔÔ›Ë-
Ù·» ÌÈÎÚ¿ ÛÈÙ¿ÎÈ· ÍÂÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿Ó·Ú¯· ÎÙÈṲ̂ӷ, Â͢Ë-
ÚÂÙÒÓÙ·˜ ÂÁˆÈÛÙÈο ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÓÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘˜. ∞ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÙÔ
¤Ó· ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ϙ ÎÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÙÚ·‚‹ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ Â-
Ú·ÛÙÈÎÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÎÔÓÙÔÛÙ¤ÎÂÙ·È ÁÈ· Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË
–Û ·ÚÎÂÙ¿ Û›ÙÈ·– Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜ Ì ÙË ÛËÌ·›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡! √È
·Ú·Ï›Â˜, ÁÚ·ÊÈΤ˜, Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ·‰È¿ÎÔ· Ì ÙȘ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈΤ˜ ÛÈÏÔ˘¤-
Ù˜ ÙˆÓ ·Á΢ÚÔ‚ÔÏËÌ¤ÓˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ∆· ηڿ‚È· ¯¿ÓÔÓÙ·È
·’ ÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô fiÛÔ Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ì ÓÔÙÈfiÙÂÚ·.
¶ÈӷΛ‰Â˜ Ï›Á˜ ¤ˆ˜ ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈËÁËÙ‹ Ó·
ÂÌÈÛÙ¢Ù› ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó
·ÓÙÈ̤وÔ Ì ·ÏȤ˜ ÁÓÒÚÈ̘ ÎÈ ˆÛÙfiÛÔ Í¯·Ṳ̂Ó˜ ·ÁÁÂϛ˜: «¡ÙÔÌ¿-
Ù· ÓÙfiÈ·, Îfi‚ÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜» Î·È ÈÔ Î¿Ùˆ «¶Ô˘Ï¿Ì ÎÔ˘Ó¤ÏÈ ˙ˆÓÙ·Ófi, ÙÔ ·›ÚÓÂÙ ·Ì¤Ûˆ˜, ‰һ.
∏ ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ Î·È ÙÔÓ ÈÔ ··ÈÙËÙÈÎfi. ∆Ô ÙÔ›Ô Á›ÓÂÙ·È Í·ÊÓÈο ¿ÁÚÈÔ ÌÂ
¤ÓÙÔÓË Î·È ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ¢ÎÒÓ·˜ ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚˆ-
̤ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËÙÈΤ˜ Ì˘Úˆ‰È¤˜, ÌÂÏ›ÛÛÈ· Î·È ÙÈÙÈ‚›ÛÌ·Ù·. √ Êȉ›ÛÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ηıfi-
‰Ô˘, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ˘˜ ÓfiÙÈÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, ∫ÔÏÒÓ˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™·ÙÂÚÏ›, ∫·Ó¿ÎÈ·,
Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ˘ÊÙfi Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ·¯Ù›‰Â˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì ÙȘ Ê˘ÏψÛȤ˜ ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ-
ÎÚ¿ ·Ó·¿ÓÙ¯· ͤʈٷ, ·ÁÓ¿ÓÙÈ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. √È ‹Û˘¯Â˜ Î˘Ì·Ùfi‚ÚÂ-
¯Ù˜ Ù·‚ÂÚÓԇϘ ÛÙȘ ‚ÔÙ۷ψ٤˜ ·Ú·Ï›Â˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ Ó· Á¢Ù› ÙÔ „ËÙfi ¯Ù·Ô‰¿-
ÎÈ Î·È Ù· οı ÏÔÁ‹˜ fiÛÙڷη Û˘Óԉ›· Ô‡˙Ô˘.
¶Ôχ‚Ô˘ÔÈ, ÂȉÈο ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÔÈ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈÎÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ›, Ì ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÏÏËÓÈÎfi
ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· ÂÎÎÏËÛÈ¿˙ÔÓÙ·È
Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ‹ Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Û ËÁ·‰¿ÎÈ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÎÚ¿Ì· ÓËÛÈÔ‡
Î·È ¯ˆÚÈÔ‡.
ÂÚ. «°ÂˆÙÚfiÈÔ», ÂÊËÌ. E§EY£EPOTY¶IA, 2003 (‰È·Û΢‹)
EÚÒÙËÛË Î·Ù·ÓfiËÛ˘
¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË, ·˘Ù‹ Ë Ê‡ÛË ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘. ªÔÚ›Ù ӷ ÂȂ‚·ÈÒÛÂÙÂ
ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
EI ™A°ø°I KA KEI MENA
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
AºH°H™H
A
A
41
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜-„·Ú¿˜ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙË ÊÒÎÈ·; ¶Ò˜ Âȉڿ ·˘Ùfi ÛÙËÓ
„˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘;
¶Ò˜ ·ÓÙȉڿ ÙÔ ˙ÒÔ-ÊÒÎÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘;
∆Ô Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ «πÛÙÔÚ›·˜ ÌÈ·˜ ÊÒÎÈ·˜» Û ÔȘ ÛΤ„ÂȘ Û¿˜ Ô‰ËÁ› ÁÈ· ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ·ÓıÚÒÔ˘ ηÈ
˙ÒÔ˘;
3
2
1
¶¿ÓÙÔÙÂ Û˘Ì·ıÔ‡Û· ÙȘ ÊÒÎȘ, ȉ›ˆ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û· ÛÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ı·
Û·˜ ‰ÈËÁËıÒ. E›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋, ·Ó ÈÛÙ¤„ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ˘˜ OÏÏ·Ó‰Ô‡˜. A˘Ù¿ Ù· ˙Ò· Â›Ó·È Ù· Û΢ÏÈ¿ ÙˆÓ
„·Ú¿‰ˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔÏÔÛÛÔ‡, Ì¿ÙÈ ‚Ô˚‰›ÛÈÔ Î·È ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ· Á¿Ù·˜. TËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ „·Ú¤Ì·ÙÔ˜
·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ‚¿ÚΘ Î·È Î˘ÓËÁ¿Ó ÙÔ „¿ÚÈ, fiÙ·Ó Ô „·Ú¿˜ ·ÛÙԯ› ‹ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÍÂʇÁÂÈ. TÔ
¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È Ôχ ÎÚ˘Ô˘ÏÈ¿Ú˜ Î·È Û οı ÈÁÎÏÔ‡ „·Ú¿ ‚ϤÂȘ Ó· ÙÚÈÁ˘ÚÓ¿ÂÈ Î·È Ì›·, Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜
È¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰Èfi Ù˘ ·’ fi,ÙÈ ‚Ú¿˙ÂÈ ÛÙË ¯‡ÙÚ·.
ŒÓ·˜ „·Ú¿˜ Î·È Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÊÙÒ¯ÂȘ –Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ôχ η΋– ηÈ, fiÙ·Ó
‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â È· ϤÈ, Ô „·Ú¿˜ ϤÂÈ ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘: «∞˘Ùfi ÙÔ ‚ÚÔÌfi„·ÚÔ ÙÚÒÂÈ ÙËÓ ÌÔ˘ÎÈ¿ ·' ÙÔ ÛÙfi-
Ì· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ªÔ˘ 'Ú¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ ¿Úˆ Î·È Ó· ÙÔ Âٿ͈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·Ø ·˜ ¿’ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ˘˜
fiÌÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘Ø ·˘ÙÔ› ͤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÙÚ‡˜ Î·È Í¯ÂÈ̈ÓÈ¿˙Ô˘Ó, ¯ˆÌ¤ÓÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ʇÎÈ· ÎÈ fiÏÔ Î·È ÍÂÙÚ˘-
ÒÓÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· „¿ÚÈ ÁÈ· Ê·˝».
∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ „·Ú¿ ¤ÂÛ ÁÔÓ·ÙÈÛÙ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ Î·È ÙÔÓ ·Ú·Î·ÏÔ‡Û ӷ Ï˘Ëı› ÙË
ÊÒÎÈ·. ∏ ÛΤ„Ë, fï˜, ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ Ô˘ '¯·Ó ÍÂÏÈÁˆı› ·fi ÙËÓ ›ӷ ηÙ‡ӷÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· ·˘Ù‹
ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›·˜. ∆· ¯·Ú¿Ì·Ù· Ô „·Ú¿˜ ¤‚·Ï ÙË ÊÒÎÈ· ̤۷ ÛÙË ‚¿Úη ÙÔ˘ ÎÈ ·ÊÔ‡ Í·ÓÔ›-
¯ÙËΠÌÂÚÈΤ˜ χÁ˜ ÙËÓ ÍÂÌ¿ÚηÚ Û' ¤Ó· ÍÂÚov‹ÛÈ. ∏ ÊÒÎÈ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·›˙ÂÈ x·˙ox·Úo‡ÌÂv· ÌÂ
ÙȘ ¿ÏϘ ÊÒÎȘ Î·È Ô‡Ù Ô˘ ‹Ú ›‰ËÛË ˆ˜ Ë ‚¿Úη ¤Ê¢ÁÂ.
√ „·Ú¿˜ Á‡ÚÈÛ ÛÙËÓ Î·Ï‡‚· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ú·ÁÈṲ̂ÓË ·' ÙÔ ¯·Ìfi Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘. ªfiÏȘ
Ì‹Î ̤۷, ‚ڋΠÙË ÊÒÎÈ· Ó· ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔοıÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È Ó· ÛÙÂÁÓÒÓÂÈ ÙË ÁÔ‡Ó· Ù˘.
ÕÓÙÂÍ·Ó ÙËÓ ›ӷ ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·ÎfiÌ·. ªÂÙ¿ Ô „·Ú¿˜, ·Ï·ÏÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·' ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘
Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ê·˝, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰Ú¿ÛÂÈ ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, Í·ÓÔ›¯ÙËΠÔχ ‚·ıÈ¿ ÛÙË ı¿-
Ï·ÛÛ· Î·È ¤Ù·Í ÙË ÊÒÎÈ· ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ì·ÎÚÈ¿ ·' ÙȘ ·ÎÙ¤˜. ∏ ÊÒÎÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó·
Á·ÓÙ˙ˆı› ·fi ÙËÓ ÎÔ˘·ÛÙ‹ Ì ٷ ÙÂÚ‡ÁÈ¿ Ù˘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ¯¤ÚÈ·. √ „·Ú¿˜, ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔ˜, Ù˘
ÎÔ·Ó¿ÂÈ ÌÈ· Ì ÙÔ ÎÔ˘›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ù˘ Û¿ÛÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÙÂÚ‡ÁÈÔ. ∏ ÊÒÎÈ· ¤ÌËÍ οÙÈ ÙÛÈÚÈ-
¯Ù¿ Û·Ó ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ¯¿ıËΠ̘ ÛÙÔ ÓÂÚfi, Ô˘ ‚¿ÊÙËΠÎfiÎÎÈÓÔ ·' ÙÔ ·›Ì· Ù˘.
√ „·Ú¿˜ Á‡ÚÈÛ Û›ÙÈ ÙÔ˘ „˘¯ÈÎfi Ú¿ÎÔ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ÊÒÎÈ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ οو ·' ÙËÓ Î·-
ÌÈÓ¿‰·. ∆ËÓ ›‰È· Ó‡¯Ù·, fï˜, ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÊˆÓ¤˜ ¤Íˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. √ „·Ú¿˜ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÓ ÛÎÔÙÒ-
ÓÔ˘Ó Î·È ‚Á‹Î ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ı‡Ì·. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· ‚ڋΠÙË ÊÒÎÈ· Ô˘ '¯Â Û˘Úı› ̤¯ÚÈ ÙÔ
Û›ÙÈ Î·È ÊÒÓ·˙ ÁÔÂÚ¿, ˘„ÒÓovÙ·˜ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔ Ì·ÙˆÌ¤Óo Ù˘ ÙÂÚ‡ÁÈÔ. ∆Ë Ì¿˙„·Ó, ÙËÓ ÂÚÈ-
ÔÈ‹ıËÎ·Ó ÎÈ Ô‡Ù Ô˘ Í·Ó·ÛΤÊÙËÎ·Ó ÔÙ¤ Ó· ÙË ‰ÈÒÍÔ˘Ó ·' ÙÔ Û›ÙÈØ ¿ÏψÛÙÂ, ·fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁ-
Ì‹, Ë „·ÚÈ¿ ‹Ù·Ó οı ÊÔÚ¿ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚË.
ZÂÚ¿Ú ÓÙ NÂÚ‚¿Ï, ÛÙÔ NÂfiÙÂÚË E˘Úˆ·˚΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·,
AÓıÔÏfiÁÈÔ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛˆÓ, Bã EÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ (ÂÈÏÔÁ‹˜), OE¢B, 2000
K›ÌÂÓÔ 2
I ÛÙÔÚ› · ÌÈ ·˜ ÊÒÎÈ ·˜
EI ™A°ø°I KA KEI MENA
A
A
E¶IXEIPHMATO§O°IA
42
¶ÔÈ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ı¤ÙÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fi-
ÚÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ;
¶ÚÔ˜ ÔȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÁÈ· Ó· «‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·»;
2
1
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
K›ÌÂÓÔ 3 AÓ·ÓÂÒÛÈ ÌÔÈ Ê˘ÛÈ ÎÔ› Î·È ÂÓÂÚÁÂÈ ·ÎÔ› fiÚÔÈ
√È ÛËÌÂÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔ˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ô˘ Ë Ê‡ÛË
‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ Í·Ó·‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ¶Ò˜ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ·ÓıÚÒˆÓ ·Ó ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó
·˘ÙÔ› ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ; ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ú˘·›ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÈ-
‚¿ÏÏÔÓ. ¶Ò˜ ı· ˙‹ÛÔ˘Ì ÂÌ›˜ ηϿ Î·È ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ ηχÙÂÚ·, ·Ó ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ì·˜ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ;
∞˜ ÛÎÂÊÙԇ̠ηχÙÂÚ·, ÏÔÈfiÓ, Ò˜ ÊÙ¿Û·Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ
ηχÙÂÚ· ÙÈ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, Î·È ·˜ ·Ó·ÚˆÙËıԇ̠ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË ‹ ‰ÂÓ ÙÔ
οÓÔ˘Ì fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ú¤ÂÈ.
∂›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ. °È· ¯È-
ÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô‡Û·Ó ÊÙˆ¯Èο Û ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÛÂ
̤ÚË fiÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ ÓÂÚfi Î·È Ê˘ÛÔ‡Û·Ó ¿ÓÂÌÔÈ. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÓ·Ó Ï›Á· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÈηÓÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ
ÈÔ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, Î·È ÙÔ ¤Î·Ó·Ó Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ηÎfi ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù›
·Ó·Î‡ÎÏˆÓ·Ó Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜.
ŸÌˆ˜, Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ·ÈÒÓ˜ ÂÚ›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ·ÏÏ·Á‹, ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·-
Ó¿ÛÙ·ÛË. ™Â ÌÂÚÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ú¯Èο, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÚÒÙ· ÙÔÓ ·ÙÌfi Î·È Î·Ù·Û··Û·Ó ÙȘ ·ÙÌÔ-
Ì˯·Ó¤˜, ¤ÂÈÙ· ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi Î·È ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜. ªÂ ÙȘ Ì˯·Ó¤˜ ·˘Ù¤˜, Ô˘ ›¯·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË ·fi Ù· ˙Ò·, ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ηχÙÂÚ· Î·È ÊÙËÓfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·
Î·È Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.
°È· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, fï˜, fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ı·˘Ì·ÛÙÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ·Ó ¿Ú·
Ôχ ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ٷÏÏ· Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Ô˘ Ì¿ı·Ì ӷ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi
ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜ ÔÚ˘ÎÙÔ‡˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. B‚·›ˆ˜, ÁÈ· Ù· ̤ٷÏÏ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ·Ï-
ÏÈÒ˜. AÏÏ¿ ÂÁηٷÏ›„·ÌÂ Î·È ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ‹ ‰Â ıÂÏ‹Û·Ì ӷ
·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ È‰ÈÔÚÚ˘ıÌ›· ÙÔ˘˜.
°È· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÌË
·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ:
ñ MÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙË Û·Ù¿ÏË Î·È Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ fiÛ· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤¯Ô˘ÌÂ
Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó¿ÁÎË. °È·Ù› Ó· ÂËÚ·˙fiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ‹ ·fi ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ (Ê›ÏÔÈ, Û˘Á-
ÁÂÓ›˜, Á›ÙÔÓ˜…); °È·Ù› Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ‹ Ó· ÂÙ¿Ì ÂΛӷ Ô˘ ÌÔ-
Úԇ̠ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ·ÎfiÌ·;
ñ MÔÚÔ‡ÌÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÔ˘Ì fiÛ· ˘ÏÈο Á›ÓÂÙ·È –fiˆ˜ ÙÔ Á˘·Ï› ‹ ÙÔ ¯·ÚÙ›– Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ̤ٷÏ-
Ï· Ô˘ Ù· ·›ÚÓÔ˘Ì ·fi ÌË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. °È·Ù› Ó· ÂÙ¿Ì ٷ ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÔ˘ÙÈ¿, Ù· Á˘¿ÏÈ-
Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, Ù· ¯¿ÚÙÈÓ· ›‰Ë (ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο…), ·ÓÙ› Ó· Ù· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Í·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔÈË-
ıÔ‡Ó; °È·Ù› Ó· ÌË ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ¤ÙÛÈ, ÒÛÙ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο ÙÔ˘˜ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î˘ÎψıÔ‡Ó;
H ˙ˆ‹ Ì·˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ôχ ηχÙÂÚË. TÔ Î·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·Áȉ‡ÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜. AÏÏ¿ ÔÈ Ó¤ÔÈ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó, ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙfiÏÌË Î·È
·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ.
§Â˘Ù¤Ú˘ ¶··ÁÈ·ÓÓ¿Î˘, ÛÙÔ AÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™‹ÌÂÚ·, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2002 (‰È·Û΢‹)
EI ™A°ø°I KA KEI MENA
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¶EPI°PAºH
B
B
™ÙÔȯ›· ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜
B1
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹
w M ÙÔÓ fiÚÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÏfiÁÔ ¯ÒÚˆÓ, ÚÔÛÒˆÓ, ·ÓÙÈ-
ÎÂÈ̤ӈÓ, Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÎÙÏ.
w Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi fiÛ· ›‰·Ì ·Ú·¿Óˆ:
ñ ∏ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ˆ˜ ›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ÃøƒO.
ñ ∞ÎÔÏÔ˘ı› ÔÚ›· ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÙÔ ÂȉÈÎfi, ·fi ÁÂÓÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Û ÏÂÙÔÌÂÚÂȷΤ˜.
ñ ∆Ô ÛËÌÂ›Ô ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi, fiÙ·Ó Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ̤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙÔ˜ Î·È ·ÔΛ Â-
ÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ, ‹ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ.
ñ ∏ ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi Û·Ê‹ÓÂÈ·, ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ·.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. °È· ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ (‚fiÚÂÈÔ, ÓfiÙÈÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰˘ÙÈÎfi) ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÚÒÙË ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1 Î·È ÁÈ· ÔÈÔ Ë ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜;
2. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ fiÏÔ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ì¤ÓÂÈ ·Î›ÓËÙÔ˜ Û ¤Ó· ÛË-
ÌÂ›Ô Î·È ·ÔΛ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‹ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ (.¯. ·fi Ì·ÎÚÈ¿-ÎÔÓÙ¿, ·fi ‚fiÚÂÈ·-ÓfiÙÈ·, ·fi ¿Óˆ-
οو ÎÙÏ.); ñ ™¯Â‰È¿ÛÙ Ì ÌÈÎÚ¿ ‚¤ÏË ¿Óˆ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ Î›-
ÌÂÓÔ 1 ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.
3. «∏ ÓfiÙÈ· ÏÂ˘Ú¿… Û˘Óԉ›· Ô‡˙Ô˘»: µÚ›Ù ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ñ ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Â›ıÂÙ·.
ñ ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ ‹ Ï›Á·; ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÙÒÚ· ¯ˆÚ›˜ Ù· Â›ıÂÙ·. ñ ªÈÏ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË
Ô˘ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÒÚ· ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·. ñ ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ‰‡Ô ÂΉԯ¤˜ (·˘Ù‹ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ
Î·È ÙËÓ ¿ÏÏË ¯ˆÚ›˜ Ù· Â›ıÂÙ·). ñ ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Û¿˜ οÓÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Î·È Ì Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡; ñ ∆· Â›ıÂÙ· ·›˙Ô˘Ó ‰È·ÎÔ-
ÛÌËÙÈÎfi ÚfiÏÔ ‹ ‰›ÓÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË;
4. ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ñ ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È; ñ ∆È
ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹;
5. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1; ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ (ÔÈΛÔ, Â›ÛËÌÔ, ÊÈÏÈÎfi, ·fiÌ·ÎÚÔ,
·fiÙÔÌÔ, Ù˘ÈÎfi);
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ Û 2-3 ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘.
2. •·Ó·‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1 ηÈ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ÂÓÙÔ-
›ÛÙÂ:
·. ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘,
‚. ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘.
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÚ¿„Ù ¤Ó·Ó Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂ-
Ófi Ù˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ·˘ÙÔ‡ÛÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
43
B
B
¶EPI°PAºH
44
3. ºÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ‰‡Ô ÛًϘ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙ‹ÏË ı· ÁÚ¿„ÂÙ ÙÔ˘˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜,
ÂÓÒ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı· ÁÚ¿„ÂÙ Ì ٛÙÏÔ˘˜ (‚ϤÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ ¯¿ÚÙË) ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Û˘ÁÁڷʤ-
·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™·Ï·Ì›Ó·˜.
4. AÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÛ· ÁÚ¿„·Ù ÛÙȘ ·Û΋ÛÂȘ 2 Î·È 3, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ÙÒÚ· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹ Â-
Ú›Ï˄˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û 80 ϤÍÂȘ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
¶§∞°π √∆π ∆§√π ¢√ª∏ ∆√À ∫∂π ª∂¡√À
1Ô˜ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˜: ∂ÎΛÓËÛË ·fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο:
ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ›, ÔÈ ÏfiÊÔÈ, ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜
B2
E›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜
K›ÌÂÓÔ 4
[¶¿Óˆ ·fi ÙË M˘ÙÈ Ï‹ÓË]
AÊ‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ì·˜ ÙȘ ·ÊÚÔÛÙÂʷӈ̤Ó˜ ·ÎÙ¤˜ Ù˘
X›Ô˘, Í·Ó·‚ÚÂı‹Î·Ì ¿Óˆ ·fi ÙÔ AÈÁ·›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÔ ÛËÌ›Ô
·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÔÓÂÈÚˆ‰Ò˜ Á·Ï‹ÓÈÔ. ¶¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·Ú˘Ù›‰ˆÙË ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ÙË ÁÏ·˘ÎfiÙËÙ¿* Ù˘ ÙËÓ ÍÂıÒÚÈ·˙Â Ô ¤ÓÙÔÓÔ˜
‹ÏÈÔ˜, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·Ó Â‰Ò ÎÈ ÂΛ ÌÂÁ¿Ï˜ Á˘·ÏÈÛÙÂÚ¤˜ Ï¿-
Θ, Û·Ó Ó· ›¯Â ¯˘ı› Ï¿‰È ¿Óˆ ÛÙ· ÓÂÚ¿. ŒÓ· ‚·fiÚÈ, ÙÔ Ìfi-
ÓÔ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ے fiÏÔ Ì·˜ ÙÔ Ù·Í›‰È, ·˘Ï¿ÎˆÓ ̷ÎÚÈ¿ ÙË
Á·Ï‹ÓÈ· ı¿Ï·ÛÛ·. […]
T· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ M˘ÙÈÏ‹Ó˘ ÂÚ¯fiÓÙÔ˘Û·Ó ÙÒÚ· ηٷ¿Óˆ Ì·˜
ÎÈ ‡ÛÙÂÚ’ ·fi ¤Ó· ÏÂÙfi ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ¿Óˆ ·’ ·˘Ù¿, ·ÁÁ›˙Ô-
ÓÙ¿˜ Ù· ۯ‰fiÓ. ∫·Ù¿Ê˘Ù· ·fi ÂÏȤ˜, Ê¿ÓÙ·˙·Ó ÙÒÚ· Û·Ó ·ÛË-
̤ÓÈ· ̤۷ ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘… ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙˆÓ Ù˘¯ÒÛÂÒÓ
ÙÔ˘˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜, Ì·ÁÂ̤ӷ, ¤‚ÏÂ·Ó Ó· Á˘·Ï›˙ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ·
Ͽη ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ÙËÓ ·›ÚÓ·Ì ÁÈ· Ï›ÌÓË, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ÂÚÈÙÚÈÁ‡-
ÚÈ˙·Ó ‚Ô˘Ó¿ ·fi ·ÓÙÔ‡. ŸÙ·Ó ÂÚ¿Û·Ì ¿Óˆ Ù˘, ›‰·ÌÂ
ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ÎfiÏÔ˜, Ô ÎfiÏÔ˜ Ù˘ °¤Ú·˜, Ô˘ Ë ÛÙÂÓ‹ ηÈ
ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰Ô˜, fiÌÔÈ· Ì ϷÈÌfi ÊÈ¿Ï˘, ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi fiÛË ÔÈ fi¯ı˜ ÂÓfi˜ Ô-
Ù·ÌÔ‡. ∆Ô ı¤·Ì· ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘, Ì ÙȘ Î·Ù¿Ê˘Ù˜ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜ ÙÔ˘, Ô˘ Á˘¿ÏÈ˙ οو Ì·˜ ¿ÌʈÙÔ˜ ηÈ
·Î›ÓËÙÔ˜, ‹Ù·Ó ·ÏËıÈÓ¿ ÔÓÂÈÚ҉˜ – ÎÈ ¤Ó· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Ô˘ ¤¯ˆ ‰ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘.
KÒÛÙ·˜ O˘Ú¿Ó˘, T·Í›‰È·: EÏÏ¿‰·, ÂΉ. µÈ‚ÏÈÔˆÏ›ÔÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, 1998
ÁÏ·˘ÎfiÙËÙ·: ÙÔ ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚfi Á·Ï¿˙ÈÔ ¯ÚÒÌ·.
∂ÏÏ¿˜, ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË OÏ˘ÌÈ¿‰· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜,
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∂O∆, 2004
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¶EPI°PAºH
B
B
K›ÌÂÓÔ 5
[EÏ¿Ù ӷ ‰Ô‡Ì ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙÔÓ ÌÔ‡ÊÔ]
Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤ÌÂ: Ì‹ÎÔ˜ 65 Ì 70 ÂηÙÔÛÙ¿, Ì ¿ÓÔÈÁÌ· ÊÙÂÚÒÓ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 1,70 ̤ÙÚ·! ¶ÚfiÎÂÈ-
Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙÂÚÔ Ó˘¯Ùfi‚ÈÔ ·Ú·ÎÙÈÎfi Ô˘Ï›. ∆· ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘Ï· Ï·ÌÂÚ¿ Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘
Â›Ó·È ÔÚÙÔηÏÔÎfiÎÎÈÓ·. ªÂ Ê٤ڈ̷ ÎÈÙÚÈÓÔοÛÙ·ÓÔ ‹ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ηÊÂ-
ÙȤ˜ ÎËÏ›‰Â˜ Î·È ‰‡Ô Ì˘ÙÂÚ¤˜ ÊÔ‡ÓÙ˜ Û·Ó ÏÔÊ›· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜. µ¿˙ÔÓÙ·˜ ‰›-
Ï· ÙÔ˘ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ· ∞ıËÓ¿, ηÛÙ·ÓfiÏ¢ÎË, ÎÔÓÙfi¯ÔÓÙÚË Î·È ÌfiÏȘ 21 Ì 23 ÂηÙÔÛÙ¿, ‰ÂÓ
Ù›ıÂÙ·È, fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ, ı¤Ì· Û‡ÁÎÚÈÛ˘. ∞Ó Î·È ÛÙË Ê‡ÛË fiÏ· Ù· Ï¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ηÈ
›Û· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ì’ ¤Ó·Ó ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ Î·È Û˘¯Ó¿ ·Î·Ù·ÓfiËÙÔ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÚfiÔ.
ÂÚ. «EÚ¢ÓËÙ¤˜», ÂÊËÌ. H K∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2003
K›ÌÂÓÔ 6
[ŒÓ· ·fi Ù· ˆÚ·È fiÙÂÚ· „ËÊÈ ‰ˆÙ¿]
ŒÓ· ·fi Ù· ˆÚ·ÈfiÙÂÚ· Î·È ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ „ËÊȉˆÙ¿ Ô˘ ‚Ú¤ıËηÓ
ÛÙËÓ ¶¤ÏÏ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °ÓÒÛË Î·È ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Î˘Ó‹ÁÈ ÂÏ·ÊÈÔ‡.
∆Ô „ËÊȉˆÙfi ·˘Ùfi, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ-
¯‹˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û·Ê›˜ Ï·ÛÙÈÎÔ‡˜ fiÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ.
§¿ÌÚÔ˜ TÛ·ÎÙÛ›Ú·˜ – Mȯ¿Ï˘ TÈ‚¤ÚÈÔ˜,
IÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ ˆ˜ ÙÔ 30 .X., Aã °˘ÌÓ·Û›Ô˘, OE¢B, 2004
¢È·‚¿ÛÙ ÙÒÚ· ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 4.
1. ∂›Ó·È ÎÈ ·˘Ù‹ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·fi οÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡; ñ ∞fi ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤Ú-
¯ÂÙ·È; ñ ∞fi ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‚Á¿Ï·Ù ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜;
2. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ì ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (ΛÌ. 1) Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·-
Ù ·Ú·¿Óˆ. ∆Ô ı¤Ì· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ ÎÔÈÓfi. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó·˜ ÙfiÔ˜. ¶ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, fï˜, Ô ÛÎÔfi˜
οı ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜; ñ ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ΛÌÂÓ· Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÈÔ ‚Ȉ̷ÙÈÎfi;
Ÿˆ˜ ›‰·ÌÂ, ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ· ‰Â Û˘Ó·ÓÙ¿Ì ÌfiÓÔ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ηÈ
ÛÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÛÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi Î·È ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
45
1. ¢Â›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ΛÌÂÓ· 4, 5 Î·È 6 Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ Î·È ··ÓÙ‹ÛÙ ÛÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·:
·. ¶Ô‡ ·ÏÏÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÂÚÈÁÚ·ÊÈο ΛÌÂÓ·; ñ ™Â ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‚È‚Ï›·;
‚. ∫·È ÂÈϤÔÓ: ÌfiÓÔ ÙÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È; ñ ª‹ˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ›Ô˘, ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏ· ›‰Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜; ñ TÈ ¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È;
Á. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
KEIMENO ™Â ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‚È‚Ï›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È; TÈ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ;
4
5
6
B
B
¶EPI°PAºH
46
™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1 ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ٷ Â›ıÂÙ· Ì ¿ÏÏ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
·ÓÙ›ıÂÙË ÛËÌ·Û›·. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰È·‚¿ÛÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘.
∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ٷ Â›ıÂÙ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 4. ñ ªÔÚ›Ù ӷ Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì ¿ÏÏ· ›‰È·˜ ‹ ·ÚfiÌÔÈ·˜
ÛËÌ·Û›·˜;
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 5 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ Â›ıÂÙ· Û‡ÓıÂÙ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙË Û‡ÓıÂÛË ‰‡Ô Ϥ͈Ó
(.¯. ηÛÙ·ÓfiÍ·ÓıÔ˜). °Ú¿„Ù ٷ Û‡ÓıÂÙ· Â›ıÂÙ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È ·fi ÔȘ ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-
¤ÏıÂÈ / Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙ·.
3
2
1
§ÂÍÈÏfiÁÈÔ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜
ñ ª’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ù ÔÏϤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ™ËÌÂÈÒÛÙÂ
Ù˜, ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ Ê·ÓÔ‡Ó ¯Ú‹ÛÈ̘ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.
B3
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘
B4
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
¢Â›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÛΛÙÛÔ. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÂ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÈ ‚ϤÂÙÂ.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. °Ú¿„Ù ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ‹ ¤Ó·Ó ˘fiÙÈÙÏÔ ÁÈ· ÙÔ ÛΛÙÛÔ ·˘Ùfi.
2. ™Â ÌÈ· ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÈ ‚ϤÂÙ ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ.
ÂÚ. «EÚ¢ÓËÙ¤˜»
ÂÊËÌ. H K∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2003
KYP, ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ 1999 Ì ÙÔÓ ∫Àƒ,
ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
AºH°H™H
°
°
47
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∆È ·ÊËÁÂ›Ù·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2;
2. ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔÓ ÙfiÔ (fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹) ‹ Ì ‚¿ÛË Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË; ñ
¶ÔÈ·;
3. ™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘; ñ ∆È ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·˘ÙÔ› ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜;
4. ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ (.¯. ‡ÛÙÂÚ·,
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÎÙÏ.) Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË Î¿ÔÈˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ (.¯. ÂÂȉ‹, ηıÒ˜, ·ÊÔ‡ ÎÙÏ.).
°1
™ÙÔȯ›· ·Ê‹ÁËÛ˘
w M ÙÔÓ fiÚÔ ·Ê‹ÁËÛË ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ ÚÔÊÔÚÈ΋ ‹ ÁÚ·Ù‹ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ‹ ÌÈ·˜
ÛÂÈÚ¿˜ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÒÓ.
w ∞fi fiÛ· ›‰·ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, ·Ú·¿Óˆ Û˘ÌÂÚ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ:
ñ ∏ ·Ê‹ÁËÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·ÈÙÈÔÏÔÁÈο
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
ñ ∏ ·Ê‹ÁËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ‰ÔÌ‹ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·:
ñ ∫‡ÚÈÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ô ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜.
ñ ∫‡ÚÈÔ ÁÓÒÚÈÛÌ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ-
΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
∞. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜, ÙÔ ¯ÒÚÔ, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂ-
ÎÈÓ¿ Ë ·Ê‹ÁËÛË
µ.
∏ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È Ë ¤Î‚·Û‹ Ù˘
°.
∏ χÛË: Ë ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÓfiËÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 2, ÁÚ¿„Ù ¤Ó· ‰ÈÎfi Û·˜ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ô˘ Ó· ·Ô‰›‰ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·
ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘.
‚. ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙ ¿ÏÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘, ÁÚ¿„Ù ۇÓÙÔÌÔ˘˜ Ï·-
ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
Á. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÙ ¤Ó· ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜
ÛÙÔȯ›·:
48
°
°
AºH°H™H
∆fiÔ˜ – ÃÚfiÓÔ˜
¶ÚfiÛˆ·-«‹ÚˆÂ˜»
∆Ô Úfi‚ÏËÌ· – O ÛÙfi¯Ô˜
∏ ‰Ú¿ÛË – T· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·
∏ χÛË
‰. ∆ÒÚ· Ì ‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÚ¿„Ù ÌÈ· ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚ›Ï˄˘ Û 70-80 ϤÍÂȘ.
2. ŒÓ·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Û·˜ ¤ÁÚ·„ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ «IÛÙÔÚ›· ÌÈ·˜ ÊÒÎÈ·˜». ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ
ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ·˘Ù‹, ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ «·ÚÂÙ¤˜» Î·È ÙȘ «·‰˘Ó·Ì›Â˜» Ù˘ Î·È Û¯ÔÏÈ¿Û٠٘. ñ ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙË ıˆڛ· Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎÂ Î·È Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ô˘ ‰›-
ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ.
«√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ‰ÈËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ „·-
Ú¿‰ˆÓ Î·È ÌÈ·˜ ÊÒÎÈ·˜. ™ÙËÓ ·Ú¯‹, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ÊÒÎÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ „·-
Ú¿‰Â˜ ÛÙÔ „¿ÚÂÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ Ê·ÁËÙfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÚÔ˘-
ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÊÒÎÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô „·Ú¿˜ ‹ıÂÏ ӷ Ú›ÍÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÂȉ‹ ÛÙÂÚÔ‡Û ÙÔ Ê·ÁËÙfi
·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ›ÛÙËΠfiÙÈ ‰Â ÁÈÓfi-
Ù·Ó ·ÏÏÈÒ˜. ∆fiÙÂ Ô „·Ú¿˜ ‹Á ÙË ÊÒÎÈ· Û ¤Ó· ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ, ·ÏÏ¿ Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ ÙË ‚Ú‹-
ΠÛÙÔ Û›ÙÈ. ™Â Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙË ‰ÈÒÍÂÈ Ú›¯ÓÔÓÙ¿˜ ÙË ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ˜ Î·È ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂ
ÙÔ ÎÔ˘›. ∆Ë Ó‡¯Ù·, fï˜, Ë ÊÒÎÈ· Á‡ÚÈÛ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓË Î·È ·fi ÙfiÙ ÔÈ „·Ú¿‰Â˜ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì·˙›
ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· È¿ÓÔ˘Ó fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· „¿ÚÈ·».
3. N· ‚Ú›Ù ¤Ó· ̇ıÔ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘, fiÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ˙Ò·. ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙÂ
ÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘, Ù· ̤ÚË ÙÔ˘, fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ıˆڛ· ·Ú·¿Óˆ.
ñ ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ì·˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ’ ·˘Ùfi.
ñ ∏ ÂÚ›ÏË„Ë ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÔÏϤ˜ ÌÔÚʤ˜: ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ÌÈ·˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Û‡ÓÙÔÌË ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÂÓfi˜ ‚È‚Ï›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û˘Ó·ÓÙ¿-
Ì ÙÔÓ ÂÚÈÏËÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û ٛÙÏÔ˘˜ Âȉ‹ÛˆÓ, ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, ·ÁÁÂϛ˜ ÎÙÏ.
ñ ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ı· Ì¿ıÔ˘Ì ٷ ‚·ÛÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë, Ù· ÔÔ›· ›ӷÈ:
·. ∏ ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
‚. O ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ı¤Ì·ÙÔ˜ (ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘) ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
Á. ∏ ÌÂϤÙË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ë ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ.
‰. ∏ ÁÚ·Ê‹ Û‡ÓÙÔÌˆÓ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏˆÓ Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.
Â. ∏ ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹:
– Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ›Ù Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ/Û˘ÁÁڷʤ· ›Ù ·¢ı›·˜Ø
– Ó· ·ÍÈÔÔÈ› Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘØ
– Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Î‡ÚÈ· ı¤ÛË Î·È ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘Ø
– Ó· ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ‡ÊÔ˜ Î·È Ó· ÌË Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔØ
– Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ϤÍÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ›.
M·ı·›Óˆ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
AºH°H™H
°
°
49
K›ÌÂÓÔ 7
ªfiÏȘ ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¡ÈÛ›Ó ª¿ÚÔ˘ ·¤ÎÙËÛ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ¤ÁÎÚÈÛË, ¤‚·Ï ÏÒÚË ÁÈ· ÙËÓ
∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ÎÈ fiÏ· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ Ù›ÔÙ· Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰Â ı· ηٿÊÂÚÓ ӷ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ê·ÓÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Ï‹ÚË ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË.
°È· ηϋ Ù‡¯Ë fiψÓ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤ÙÛÈ, ÁÈ·Ù› ÌfiÏȘ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ∆ÔÛ›ÚÔ ∆·ÓÈÊÔ‡Ù˙È ¤‰ˆ-
Û ÙË ‰È·Ù·Á‹ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙȘ ¿Á΢Ú˜, ÔÈ Ì˘ÚÌËÁÎȤ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÎÈÓË-
ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È. KÈ ¤ÙÛÈ, ÙÔ Úˆ› Ù˘ 21˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1987 Ù¤ÛÛÂÚ· Ù·¯‡ÏÔ· ÛοÊË, Ô˘ ¤ÏÂ·Ó Ì ÙË
ÛËÌ·›· ÙÔ˘ «√˘Ú¿ÓÈÔ˘ ∆fiÍÔ˘», ÌÏfiÎ·Ú·Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ ÚÔÎ˘Ì·›· ªÈÙÛÔ˘Ì›ÛÈ Ù˘ °ÈÔÎÔ¯¿Ì· ÌÂ
ÌÈ· Ê¿Ï·ÈÓ· ÊÔ˘ÛΈً ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜.
√ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ ∆·ÓÈÊÔ‡Ù˙È ÛΤÊÙËΠfiÙÈ ı· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ ÌÔ˘Û·Ì·‰¤ÓÈÔ Î‹ÙÔ˜*
Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ÚfiÙ· ÙÔ˘**, ·ÏÏ¿ Ù· Ù·¯‡ÏÔ· Á˘ÚÓÔ‡Û·Ó Û·Ó ˘‰Úfi‚Ș ÛʋΘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Á‡Úˆ
·’ ÙÔ ÛοÊÔ˜, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ì·ÓÔ‡‚Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÈÚ¿ÚÈÛÌ·*** Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù’ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó· ÎÔ˘Ó‹-
ÛÂÈ ÚÔ‡È, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó Ô π¿ˆÓ·˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ ÙÔÏÌÔ‡Û ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·’ Ù· ÊÔ˘ÛΈٿ.
√ ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ó· ÎÂÚ‰Ëı› ¯ÚfiÓÔ˜. ∆· Ù·¯‡ÏÔ· ˙¿ÏÈ˙·Ó ÙÔ ÁÈ·ˆÓ¤˙ÈÎÔ ÎÔÏÔÛÛfi ÛÙË °ÈÔÎÔ¯¿Ì·,
ÂÓÒ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ Greenpeace ηÙfiÚıˆÓ·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙ¿ ·fi ÙȘ ΢-
‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÎÈ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ˙·Ó ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ›¯Â ¯ÔÚËÁËı›.
∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·˘Ù‹ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÚÈ¿ÓÙ· ÒÚ˜. ∆· Ù·¯‡ÏÔ· ¿ÏÏ·˙·Ó ‚¿Ú‰È˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÂÊԉȷÛÙÔ‡Ó ÌÂ
η‡ÛÈÌ· Î·È Ù· ÏËÚÒÌ·Ù· ¤ÙÚˆÁ·Ó Î·È ¤ÈÓ·Ó ÛÙÔ fi‰È. ™ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÚÂȘ Ë ÒÚ· ÙÔ ·fiÁ¢-
Ì·, Ë Ì¿¯Ë ÎÂÚ‰‹ıËΠÂÈÚËÓÈο: Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙȘ º¿Ï·ÈÓ˜ CBI ·Î‡ÚˆÓ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Î·È ÂÊÈ-
ÛÙÔ‡Û ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ I·ˆÓ›· Ó· Û‚·ÛÙ› ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›·.
Louis Sepùlveda, «O ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘»,
ÛÙÔ EÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ™¯ÔÏ›· ¢Â‡ÙÂÚ˘ E˘Î·ÈÚ›·˜ AÙÙÈ΋˜,
IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¢È·ÚÎÔ‡˜ EÎ·›‰Â˘Û˘ EÓËϛΈÓ/ Y¶E¶£, 2000
E›‰Ë ·Ê‹ÁËÛ˘
°2
* ΋ÙÔ˜: ıËÏ·ÛÙÈÎfi ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi, .¯. Ë Ê¿Ï·ÈÓ·
** ÚfiÙ·: Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Î·È (ÌÂÙ·ÊÔÚÈο) Ô ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜
*** ‚ÈÚ¿ÚÈÛÌ·: ÙÔ Û‹ÎˆÌ· Ù˘ ¿Á΢ڷ˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘
50
°
°
AºH°H™H
K›ÌÂÓÔ 8
¢ÂÓ Â›¯Â Î·Ó ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÎÈ ¤ÂÛ ̤Á· ·̷ ¿Óˆ ÙÔ˘
Û·ÚˆÙÈÎfi Ô˘ Ù·Ú·ÎÔ‡ÓËÛÂ Î·È ÙË Û¯Â‰›·.
µÚ¤ıËΠͷÊÓÈο Ì·ÎÚÈ¿ Ù˘, ÙÔ˘ Í¤Ê˘Á ·’ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ.
∏ ı˘ÌˆÌ¤ÓË ı‡ÂÏÏ· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÈÎÙÔ‡˜ ·Ó¤ÌÔ˘˜ Û‡ÓÙÚÈ„Â ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ,
·Ó› ÎÈ ·ÓÙ¤Ó· ÛÊÂÓ‰ÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ¤Ú· ÛÙÔ ¤Ï·ÁÔ.
∫È ¤ÌÂÈÓ ·˘Ùfi˜ ÒÚ· ÔÏÏ‹ ̤۷ ÛÙË ‰›ÓË,
ÎÂÊ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÛËÎÒÛÂÈ
ÌÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙˆÓ ÊÔ‚ÂÚÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. ∆ÔÓ ‚¿Ú˘Ó·Ó ·ÎfiÌ·
Î·È Ù· ÚÔ‡¯·, ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ı›· ∫·Ï˘„Ò ÙÔ‡ ›¯Â ÊÔÚ¤ÛÂÈ.
∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ˆÛÙfiÛÔ ·Ó¿‚Ï„Â, ÊÙ‡ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ ÈÎÚ‹ ÙËÓ ¿ÚÌË
– Û·Ó ¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ÎÂÏ¿Ú˘Û ηıÒ˜ ÙÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ·’ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ.
ŸÌˆ˜ Î·È ÙË Û¯Â‰›· ÙÔ˘ ı˘Ì¿Ù·È ÎÈ ·˜ ›¯Â È· ·ÔοÌÂÈ.
µÚ‹Î ͷӿ ÙË ‰‡Ó·ÌË ÎÈ ·Ú¿˙ÂÙ·È
̤۷ ·’ Ù· ·̷ٷ Â¿Óˆ Ù˘ ηÈ, ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÒÚ·
ÂΛ ÛÙË Ì¤ÛË, ‰ÔΛ̷˙ Ò˜ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘.
OÌ‹ÚÔ˘ O‰‡ÛÛÂÈ·, Ú·„ˆ‰›· Â, ÛÙ. 313-326, ÌÙÊÚ. ¢. N. M·ÚˆÓ›Ù˘, OE¢B, 2001
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ΛÌÂÓ· 7 Î·È 8 Î·È ··ÓÙ‹ÛÙ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ:
ñ ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ‹ Ê·ÓÙ·ÛÙÈο (Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ‰ËÏ·‰‹ Ì ·Ú·Ì‡ıÈ);
ñ ™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 7; ñ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. °Ú¿„Ù ·fi ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ÁÈ· Ù· ΛÌÂÓ· 7 Î·È 8 Ô˘ ‰È·‚¿Û·ÙÂ.
2. ¶ÔÈ· ·Ê‹ÁËÛË ·fi ·˘Ù¤˜ (ΛÌ. 7, 8) Û·˜ ¿ÚÂÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜; ñ ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ
ÚÔÙ›ÌËÛ‹ Û·˜ Û ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.
§ÂÍÈÏfiÁÈÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÂÈ̤ӈÓ
°3
µÚ›ÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ 7 Î·È 8 Û ‰‡Ô ¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÛًϘ. ¢È·‚¿ÛÙ ٷ ÚÔÛÂ-
ÎÙÈο Î·È ›Ù ÔÈ· ·fi Ù· Ú‹Ì·Ù· ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜.
µÚ›Ù ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7 ÙȘ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È
ÙȘ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
2
1
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
AºH°H™H
°
°
51
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘ °4
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∞Ó Í¤ÚÂÙ οÔÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ Ù¤ÙÔÈ· Û¯¤ÛË ·Ó-
ıÚÒÔ˘-˙ÒÔ˘, ·ÚfiÌÔÈ· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤-
ÓÔ˘, ·ÊËÁËı›Ù ÙË ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
2. ∞ÊËÁËı›Ù ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·fi
ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË Ê‡ÛË Ô˘ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ. ñ
¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ‹˜ Û·˜, fiˆ˜ Î·È ÙȘ
Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
3. ™·˜ ¿ÚÂÛÂ Ë ·Ê‹ÁËÛË Ô˘ ·ÎÔ‡Û·Ù ·fi ÙÔ Û˘ÌÌ·-
ıËÙ‹ Û·˜; ñ ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Û·˜ ¿ÚÂÛ·Ó ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ; ñ ¶ÔȘ ıˆÚ›Ù ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘
·˘Ù‹˜;
4. ¢Â›Ù ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÈÛÙÔÚ›·
ÙÔ˘ Quino ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ÂÈÎfiÓ·. ªÔÚ›Ù ӷ
·ÊËÁËı›Ù Ì ÏfiÁÈ· fiÛ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜;
Quino, O ÎfiÛÌÔ˜ ·Ó¿Ô‰·, ÂΉ. Ars Longa
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜: «∆Ô ÏÔ›Ô ÍÂΛÓËÛÂ, ·Ó Î·È Ô Î·ÈÚfi˜ ‹Ù·Ó Ôχ ηÎfi˜. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË
ÛÙÈÁÌ‹ ¿Ú¯ÈÛ· Ó· ÊÔ‚¿Ì·È. ∫ÔÈÙÔ‡Û· Á‡Úˆ ÌÔ˘…». ™˘Ó¯›ÛÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi
ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Û ÊÔ˘ÚÙÔ˘ÓÈ·Ṳ̂ÓË ı¿Ï·ÛÛ·.
2. ∞ÊËÁËı›Ù ÌÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙË Ê‡ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ù ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›-
‰Â˘Û˘. ∆Ô Î›ÌÂÓfi Û·˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜.
3. ∂›Ó·È ηϋ Ë ·Ê‹ÁËÛË Ô˘ οӷÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË; ñ °Ú¿„Ù ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›·
ı· ÙËÓ ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Û·ÙÂ. ñ ∞ÊÔ‡ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Û·˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·˘Ù¿, Û˘-
ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· Ì ¤Ó· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi (3) ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙ‹ÏË.
ñ °Ú¿„Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Û¯fiÏÈÔ-ÎÚ›ÛË ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓfi Û·˜ (2-3 ÛÂÈÚ¤˜).
¶I NAKA™ AYTOA•I O§O°H™H™
∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ∫·ıfiÏÔ˘ §›ÁÔ ª¤ÙÚÈ· ∞ÚÎÂÙ¿ ¶Ôχ
1
2
3
4
5
¢
¢
E¶IXEIPHMATO§O°IA
52
1
™ÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂϤÙË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ
¢1
1. ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙÚÂȘ ·fi Û·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. ñ √È ˘fi-
ÏÔÈÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÈÔ Â‡ÛÙÔ¯Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Û·˜.
2. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Ò˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘.
·. ∆È ÂÚȤ¯ÂÈ Ô ÚfiÏÔÁÔ˜-ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘; ñ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÌfiÓÔ ‹ Î·È ÚÔ·Ó·Á-
ÁÂÏ›· ÙˆÓ fiÛˆÓ ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ·Ú·Î¿Ùˆ; ñ TÈ ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜;
‚. ∂ÍËÁ‹ÛÙ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ 4Ë Î·È ÙËÓ 5Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ò˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÌÂÁ¿-
ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ñ ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›·-·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
Á. ¶ÔȘ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙfiÛÔ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ fiÛÔ Î·È
ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘˙‹ÙËÛË, ηٷÁÚ¿„Ù Û 3-4 ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ
ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi ÙÔ˘.
2. °Ú¿„Ù Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ Û fiϘ ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
3. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÈϤÁÔ-
ÓÙ·˜ ÊÚ¿ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.
4. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ÁÓˆÛÙfi ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi
ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚ›ÏË„Ë:
«∆Ô Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÔÔ›· ‚Ï¿ÙÂÈ ÙÔ
Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙË Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÚÔ˘-
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
∞ã ¶ƒ√§√°√™
– ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– ¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó ’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
µã ∫Àƒπ√ £∂ª∞
1. ∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ: ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ªÂÙ¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË:
3. TÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ò˜; ’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
°ã E¶I§O°O™
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
E¶IXEIPHMATO§O°IA
¢
¢
53
K›ÌÂÓÔ 9
[¶Ò˜ ÌÔÚ› Ù ӷ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ÙË ÁË; ]
[TÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Â›Ó·È ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ™È·ÙÏ, ·Ú¯ËÁfi˜ ÌÈ·˜ Ê˘Ï‹˜ IӉȿӈÓ, ÚÔ˜ ÙÔÓ
Úfi‰ÚÔ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ ¶ÈÚ˜ (1853-1857), fiÙ·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ™È·ÙÏ Ó· Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË
ÁË ÙÔ˘. TÔ Î›ÌÂÓÔ ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ Ô Z‹ÛÈÌÔ˜ §ÔÚÂÓÙ˙¿ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÛÙÔ BHMA ÛÙȘ 16 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1977].
¶Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ‹ Ó· Ô˘Ï¿Ù ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi – ÙË ˙¤ÛÙ· Ù˘ Á˘; °È· Ì·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·-
Ú¿ÍÂÓÔ. ∏ ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Á¤Ú· ‹ ÙÔ ¿ÊÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ˆÛÙfiÛÔ ‰Â Ì·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó. ¶Ò˜ ÌÔÚ›Ù ӷ
Ù· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ·fi Ì·˜; ∫¿ı ̤ÚÔ˜ Ù˘ Á˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È ÈÂÚfi ÁÈ· ÙÔ Ï·fi ÌÔ˘. ∫¿ı ·ÛÙÚ·ÊÙÂÚ‹
¢ÎÔ‚ÂÏfiÓ·, οı ·ÌÌÔ‡‰· ÛÙȘ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜, οı ıÔÏÔ‡Ú· ÛÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfi ‰¿ÛÔ˜, οı ͤʈÙÔ
Î·È Î¿ı ˙Ô˘˙Ô‡ÓÈ Ô˘ ˙Ô˘˙Ô˘Ó›˙ÂÈ Â›Ó·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ ›ڷ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÌÔ˘ ÈÂÚfi.
•¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ Ô Ï¢Îfi˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì·˜. ∆· ̤ÚË Ù˘ Á˘, ÙÔ ¤Ó· Ì ÙÔ ¿Ï-
ÏÔ, ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ‰È·ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙË Ó‡¯Ù· Î·È ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙË ÁË
fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ÁË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ¯ıÚfi˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ
Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ËÁ·›ÓÂÈ ·Ú·Î¿Ùˆ. ªÂ ÙÔ Ù·Ì¿¯È* Ô˘ ¤¯ÂÈ ı· ηٷÈ› ÙË ÁË Î·È ı· ·Ê‹-
ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÈ· ¤ÚËÌÔ.
ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô‡Û·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡Û·Ó ÌfiÓÔ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË fï˜ ηÈ
ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, ·Ó·Î·Ï‡ÊÙËÎ·Ó ÔÈΛϘ Ì˯·Ó¤˜ ÁÚ‹ÁÔÚ˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ȉڇıËÎ·Ó ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Î·È Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η ÁÈ· ·‡ÍËÛË
ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∆fiÙÂ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙÚ¿ÊËΠÛÙÔ˘˜ ÔÚ˘ÎÙÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó
‡ÎÔÏË Î·È ÊÙËÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, Î·È ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÏÈ-
ÁfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘
Û·Ù¿Ï˘ fiÚˆÓ, ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ».
ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÛÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·ÔÎÙ¿
Û˘ÓÔ¯‹.
ñ ™Â ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, ÁÈ· Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÔ˘ÌÂ
ÙȘ ı¤ÛÂȘ ¿ÏψÓ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·. H ¯Ú‹ÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ Ì¿˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ηٷ-
ÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÔȘ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÚıfiÙÂÚ˜ ‹ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·fi ¿ÏϘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ Ì·˜.
ñ •ÂÎÈÓ‹Û·Ì Ì ›‰Ë ·ÏÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù·
ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ì ·Èٛ˜, Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÛÙ· «Â›-
ÛËÌ·» ΛÌÂÓ·, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, fiÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Î›ÌÂ-
ÓÔ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ‰Ò.
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·
* Ù·Ì¿¯È: ·ÏËÛÙ›·, ÏÂÔÓÂÍ›·.
¢
¢
E¶IXEIPHMATO§O°IA
54
K›ÌÂÓÔ 10 [∆È ÎÚ› Ì·! ]
K›ÌÂÓÔ 11 [∆Ô ÂÚÈ ‚·ÏÏÔÓÙÈ Îfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ]
ªÈ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ (·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ µÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜
Î·È ∂ÓÂÚÁÂȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ) ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi Îfi-
ÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ (ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘Á›· η٤¯Ô˘Ó ÙÔ 95%
ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ).
∆Ô ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ·fi ·ÓÙÔ‡. ∆Ô ÌÂÙ·ÊÔ-
ÚÈÎfi ̤ÛÔ Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙÔ Ù·Í›Ø ÁÈ· οı ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ
Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ Ô ÂÈ‚¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì 0,60 ¢ÚÒ! ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì 0,15
¢ÚÒ ·Ó¿ ÂÈ‚·ÙÔ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ, ÙÔ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ì 0,06 ¢ÚÒ, ÙÔ ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙÔ Î·Ù·Ï˘-
ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì 0,014 ¢ÚÒ, ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ˘ÁÚ·ÂÚ›Ô˘ Ì 0,013 ¢ÚÒ, ÙÔ ÌÂÙÚfi Ì 0,004 ¢ÚÒ, ÂÓÒ
ÙÔ ÙÚfiÏÂ˚ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÌˉÂÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜.
ÂÚ. «Oπ∫O», ÂÊËÌ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2002
Quino, M·Ê¿ÏÓÙ·, ·Ú. 5, ÌÙÊÚ. ¡›ÎË ∆˙Ô‡‰·, ÂΉ. ¶¿Ú· ¶¤ÓÙÂ, 1991
1. ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ Â›ÛÙÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ πÓ‰È¿ÓˆÓ Î·È ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (∏¶∞). ªÂ ÔÈ·
ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 9, ı· ·ÚÓÈfiÛ·ÛÙ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË-ÒÏËÛË Ù˘ Á˘ Û·˜; ñ
¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ Â›‰Ô˜-ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ.
2. ∫¿ÔÈÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÛΛÙÛÔ Ì ÙË ª·Ê¿ÏÓÙ·, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó
ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎfiÓ·. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ˘˜ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÙÈ ÂÓÓÔ› Ë ª·Ê¿ÏÓÙ· fiÙÈ «Â‰Ò ÙÔ ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈ-
ÛÌfi ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ ¿ÏÏÔ˜»;
3. ªÂ ‚¿ÛË fiÛ· ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 11, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ó· ÌËÓ ÂÈϤÍÔ˘Ó ÙÔ ·˘-
ÙÔΛÓËÙÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¤Ó· ̤ÛÔ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
4. ∂ÈÛΤÙÂÛÙ ¤Ó· ηٿÛÙËÌ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ÓÂÚfi. √ ˆÏËÙ‹˜ Û¿˜ ‰›ÓÂÈ Ù·
ÚÔ˚fiÓÙ· Û Ï·ÛÙÈο ÎÔ˘ÙÈ¿ ‹ ·ÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÈ·. ∂ÍËÁ‹ÛÙ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÚÔÙÈÌ¿Ù ÙȘ ÂÈÛÙÚÂÊfiÌÂÓ˜ Û˘Û΢·-
ۛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘.ñ MÔÚ›ÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, Ó· ˘Ô‰˘ı› οÔÈÔ˜ ·fi ÂÛ¿˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˆÏË-
Ù‹ ÎÈ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
* ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜: Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ì ‚·ÛÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ – ¯·ÌËÏfiÙÂÚË Û ÎfiÛÙÔ˜
ÚÔÛÊÔÚ¿.
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
E¶IXEIPHMATO§O°IA
¢
¢
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ··Óٿ٠ÛÙ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ πӉȿӈÓ. °Ú¿„Ù ̛·
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ (60-70 ϤÍÂȘ) Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ô˘ ı· «··ÓÙÔ‡Ó» ÛÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ πӉȿÓÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡.
2. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 10, ηٷÁÚ¿„Ù fiÛ· Î·È ÔÈ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ› Ë ÌËÙ¤Ú· Ù˘ M·Ê¿ÏÓÙ·.
3. °Ú¿„Ù ̛· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ (70-80 ϤÍÂȘ) Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ™ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË (ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ)
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÛÙÔȯ›· Î·È ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 11.
£ÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË: ¶ÔÈÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÁÈ· Ó· ÌË ‚Ï¿ÙÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ;
4. °Ú¿„Ù ̛· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ (80 ϤÍÂȘ) ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÍËÁ›Ù ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ô-
Ù¿, ·Ó·„˘ÎÙÈο ÎÙÏ. Û Á˘¿ÏÈÓË Û˘Û΢·Û›·.
¢2 §ÂÍÈÏfiÁÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜
∂ÓÙÔ›ÛÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ΛÌÂÓ· ÂȯÂÈÚË-
Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ.
™˘Ó¯›ÛÙ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ·.
2
1
°ÂÓÈ Îfi ÏÂÍÈ ÏfiÁÈ Ô ÁÈ · ÙË Ê‡ÛË
EÈ ‰È Îfi ÏÂÍÈ ÏfiÁÈ Ô
ÁÈ · Ê˘ÛÈ ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜- ÂÓ¤ÚÁÂÈ ·
1. MÈÏÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ¤ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ,
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Û ·ÔÊ·ÓÙÈ-
Τ˜ ÙȘ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 3.
2. ™Â ÔÈÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·-Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‚ϤÂÙ ӷ ηٷϋÁÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜; ñ ™˘ÌÌÂÚ›˙ÂÛÙÂ
ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‹ fi¯È; ñ ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ··Óٿ٠ÛÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Û·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔ-
Á˜ ·fi„ÂȘ Ì ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÏfiÁÔ˘
¢3
55
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÈ· ÂÎÛÙÚ·Ù›· ‰È·ÊÒÙÈ-
Û˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ. H Ù¿ÍË Û·˜ ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· Λ-
ÌÂÓÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·Ú·ÁڿʈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Û·˜. AÊÔ‡ Â-
ÚÈÁÚ¿„ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈ-
ÛÙ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ÛÙËÓ fiÏË Û·˜.
E
E
¶O§YTPO¶IKOTHTA
56
¶ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ΛÌÂÓÔ (Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÏfiÁÔ)
1
K›ÌÂÓÔ 12
[ŒÓ·˜ χÎÔ˜… ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ ÛÙ‹ Û·˜]
http://www.arcturos.gr
3
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¶O§YTPO¶IKOTHTA
E
E
57
K›ÌÂÓÔ 13
[O‰ËÁfi˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ ÎÒÓ ‰È ·ÎÔÒÓ]
ÂÚ. «Oπ∫O», ÂÊËÌ. H KA£HMEPINH, 2002
O¢H°O™… ¢IAKO¶øN
°IA TH MH§IA °IA TH MH§IA
O ÔÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ MËÏÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÙÔ ÓÔÌfi X·Ó›ˆÓ ÂÚ›Ô˘ 50 ¯ÈÏÈfi-
ÌÂÙÚ· ·fi Ù· X·ÓÈ¿. £· ηÙ¢ı˘Ó-
ı›Ù ÚÔ˜ ÙÔ K·ÛÙ¤ÏÏÈ, ·ÏÏ¿ ·ÚÎÂ-
Ù¿ ÚÈÓ ÊÙ¿ÛÂÙÂ ı· ÛÙÚ›„ÂÙÂ ·ÚÈ-
ÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi K·ÏÔ˘‰È·Ó¿.
AÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÙ ٷ ¯ˆÚÈ¿ K·ÏÔ˘‰È·-
Ó¿, TÔfiÏÈ· Î·È M›ÏÈ, ı· ÛÙÚ›„ÂÙÂ
ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi BÏ¿ÙÔ˜. MÂÙ¿ ÙÔ
BÏ¿ÙÔ˜, ÂÚ›Ô˘ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·
·ÚÎÂÙ¿ «Â‡ÎÔÏÔ˘» ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘
ı· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi.
™ÙË MËÏÈ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÌËÓ Î¿ÓÂÙ ٛ-
ÔÙ· Î·È Û¯Â‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ·. MÔÚ›ÙÂ
Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ·›˙Ô-
ÓÙ·˜ ÂÈÙÚ·¤˙È· ·È¯Ó›‰È·, Û˘˙ËÙÒ-
ÓÙ·˜, ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ Î·È ›ÓÔÓÙ·˜. MÔ-
Ú›Ù ӷ ‰È·Ï¤ÍÂÙ ¤Ó· ·fi Ù· ¤-
ÓÙ ÛËÌ·‰Â̤ӷ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ô˘ ÍÂ-
ÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Î·È Ó· ÂÚ-
·Ù‹ÛÂÙ ·fi ÙÚÈ¿ÓÙ· ÏÂÙ¿ ¤ˆ˜
Î·È ÂÙ¿ ÒÚ˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙË ‰È¿ıÂÛË
Î·È ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ Û·˜.
TÔ «ÛÈÙ¿ÎÈ» Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂ-
Ó‹ÛÂÈ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ı· Û·˜ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ
·fi 47 ¤ˆ˜ 56 ∂, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜, Ì ÚˆÈÓfi, ÂÊfiÛÔÓ Î¿ı ηٿ-
Ï˘Ì· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙË-
Ù·. TÔ «ÙÚ›ÎÏÈÓÔ» 70 ∂ Î·È ÙÔ «ÙÂ-
ÙÚ¿ÎÏÈÓÔ» 80 ∂. ™ÙËÓ ÙÚ·Â˙·Ú›·
Ù˘ MËÏÈ¿˜ ÌÔÚ›Ù ӷ Ê¿Ù Ôχ
ηϿ, Ì ηٿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ 10 ∂ ÙÔ
¿ÙÔÌÔ. M·ÚÌÂÏ¿‰Â˜, Ï¿‰È (ÈÛÙÔ-
ÔÈË̤ÓÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·fi ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈ-
ÛÌfi ¢Hø) Î·È ‚fiÙ·Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È
Â›Û˘ ÛÙË MËÏÈ¿.
EÂȉ‹ Ë MËÏÈ¿ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ÎÚ¿ÙËÛË ÚÈÓ ÙËÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›ÙÂ. ¢È·Ï¤ÍÙ ‚ÔÏÈο
Î·È ˙ÂÛÙ¿ ÚÔ‡¯· Ó· ¿ÚÂÙ ̷˙› Û·˜, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ˘ÁÚ·Û›·. EÊԉȷÛÙ›Ù Ì ¤Ó· Ê·Îfi ÁÈ· Ó· ÎÈÓ›ÛÙ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ ‚Ú¿‰˘.
¶Ò˜ Ó· ¿ÙÂ
TÈ Ó· οÓÂÙÂ
¶fiÛÔ ı· ÏËÚÒÛÂÙÂ
1. °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÈÔ ÂÙ˘¯Ë̤ӷ Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ Ù· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ·fi fi,ÙÈ
ı· ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù¤˜;
2. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ 12 Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ¶ÔÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÂÈÛÎÂÊًηÌ ηÈ
‚ڋηÌ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ; ñ ∆È Â›‰Ô˘˜ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹; ñ ¶ÔȘ ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·
·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·;
3. ¶ÔÈÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 12; ñ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ÙËÓ ¤‚·Ï·Ó
ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜; ñ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¤ÁÚ·„·Ó ÙȘ ϤÍÂȘ «Ï‡ÎÔ˜», «Ì·˙›», «Ì¤ÏÏÔÓ» Ì ÌÂ-
Á·Ï‡ÙÂÚ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
Ÿˆ˜ ›‰·Ì ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi
ÂÈÎfiÓ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹ ‰Â ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙÔ Ì‹Ó˘-
Ì¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÈÎfiÓ·, ‰ËÏ·‰‹, Û˘¯Ó¿ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ (ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì·˜
‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜) ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‰È·ÊË-
Ì›ÛÂȘ ‹ ·Ê›Û˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Û ÎÔÈÓˆÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·) ‹ οÓÂÈ ·ÏÒ˜ ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.
À¿Ú¯ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ó· ÂÂÍËÁÔ‡Ó ·ÏÒ˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÔfiÙÂ Ë ÂÈÎfiÓ· ·›˙ÂÈ ÙÔÓ
·ÚÈÔ ÚfiÏÔ, ÂÓÒ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi.
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·
1. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·‚¿Û·Ù ·Ú·¿Óˆ (√È ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ
ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·), ÂÈÙÂÏ› οı ÂÈÎfiÓ· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ΛÌÂÓ· 12 Î·È 13;
2. µÚ›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ¯¿ÚÙË ÌÈ·˜ ‹Û˘¯Ë˜ ·Ú·Ï›·˜ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ÂÓfi˜ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡
ı¤ÚÂÙÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ñ °Ú¿„Ù ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ΛÌÂÓ· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ‰‡Ô ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô‰ËÁÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ
Ô˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 13. ∆· ΛÌÂÓ¿ Û·˜ ı· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó Û fiÛÙÂÚ Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ Ë Ù¿-
ÍË Û·˜ (‚Ï. ¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜).
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
58
«◊Û˘¯Â˜ ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·Ú·Ï›Â˜ ‹ ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ·;»
w ∞fi ÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡˜, ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ·, ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô,
Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· IÛÙÔÚ›·˜ Î·È °ÂˆÁÚ·Ê›·˜, ‚ڛ٠ΛÌÂÓ· Î·È ÂÈÎfiÓ˜, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÛΛÙÛ· Ô˘ Ó·
·ÊÔÚÔ‡Ó ‹Û˘¯Â˜ ·Ú·Ï›Â˜ ·fi ÙË ÌÈ· Î·È ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ̤ÚË Ì ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ·fi ÙËÓ ¿Ï-
ÏË. XˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜.
1Ë ÔÌ¿‰·: √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ‚Ú›ÙÂ, ‚¿ÏÙ ٛÙÏÔ˘˜, ÚÔÛı¤ÛÙ ۯfiÏÈ· ÛÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ÁÚ¿„ÙÂ
ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÛÙ· ÙÔ›· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· fiÛÙÂÚ/ Ì›· ·Ê›Û· ÁÈ· ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.
2Ë ÔÌ¿‰·: °Ú¿„Ù ¤Ó· ΛÌÂÓÔ 2-3 ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Û ‹Û˘¯Â˜ ÁÚ·ÊÈ-
Τ˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˘¤Ú ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Û ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ı¤ÚÂÙÚ·.
ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ٷ ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿, ‰È·Ï¤ÍÙ ٷ ‰‡Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Ì ‚¿ÛË ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù·
ÔÔ›· ı· Û˘ÌʈӋÛÂÙ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Û·˜, Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ٷ ÛÙËÓ ·Ê›Û·.
3Ë ÔÌ¿‰·: ƒˆÙ‹ÛÙ 100 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi, ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û·˜ Â-
ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·Ó ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ‰È·ÎÔ¤˜ Û ÌÈ· ‹Û˘¯Ë ÁÚ·ÊÈ΋ ·Ú·Ï›· ‹ Û ¤Ó· ÔÏ˘Û‡¯Ó·ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi
ı¤ÚÂÙÚÔ. ∞Ô‰ÒÛÙ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û¯ËÌ·ÙÈο ›Ù Ì ¤Ó· Ú·‚‰fiÁÚ·ÌÌ· ›Ù Ì ̛· ›Ù· ›Ù Ì ÔÔÈ·-
‰‹ÔÙ ¿ÏÏË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı¤ÏÂÙÂ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ˘ÏÈÎfi ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘
¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ∂ÍËÁ‹ÛÙ Ì ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Û˘Óԉ¢ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ı·
ÊÙÈ¿ÍÂÙÂ Î·È ÚÔÛı¤ÛÙ ÙË ÛÙËÓ ·Ê›Û·.
w MËÓ Í¯¿ÛÂÙÂ, Â›Û˘, Ó· ‚¿ÏÂÙ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÔÒÓ (¶ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ·, ¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ,
ÂÚÒÙ. 2) Ô˘ ÊÙÈ¿Í·ÙÂ.
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
w Y¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ›‰Ë ÎÂÈ̤ÓÔ˘: ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w ™Â ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ·Ê› ¤Ó· ÙÔ›Ô
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w H ·Ê‹ÁËÛË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÁÓÒÚÈÛÌ· Â›Ó·È Ë ¯Ú‹ÛË Ï¤-
ÍÂˆÓ ‹ ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w K›ÌÂÓ· ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w ¶ÔÏ˘ÙÚÔÈο ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w M ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
w °È· Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘: (‚¿ÏÙ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿ Ù· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ)
·. ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ì ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ϤÍÂȘ οı ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘,
‚. ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘,
Á. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÙËÓ ÂÚ›ÏË„Ë,
‰. ÁÚ¿ÊÔ˘Ì Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ,
Â. ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.

ÂÓfiÙËÙ·
ºPONTIZø °IA TH ¢IATPOºH
KAI THN Y°EIA MOY
£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÈı¤ÙÔ˘
ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË.
£· Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÎÏ›ÛÂȘ
ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ.
£· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
ÔÈ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜
Ϥ͈Ó, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË.
£· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜ Û‹ÌÂÚ·.
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
60
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
K›ÌÂÓÔ 1 [E› Ì·ÛÙ fi, ÙÈ ÙÚÒÌÂ]
∆Ô ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· Â›Ó·È ·¯‡Û·ÚÎÔ! ∆Ô ¤Ó· ÛÙ· ‰‡Ô ‰Â Û˘ÓË-
ı›˙ÂÈ Ó· ÙÚÒÂÈ ÚˆÈÓfi Î·È fiÏ· ۯ‰fiÓ ¤Ì·ı·Ó Ó· ÙÚÒÓÂ Û·Ó Ù· ∞ÌÂÚÈηӿÎÈ·.
∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ fiÙ·Ó ÛÙË ÓfiÙÈ· ∞Û›· ÙÔ 50% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ˘ÔÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È! ∞˜ ‰Ô‡ÌÂ
ÏÔÈfiÓ fiÛÔ Î·Îfi οÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ·˜ ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÏÏ¿-
ÍÔ˘Ì ÙȘ ηΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ… ¤ÙÛÈ… Û·Ó ‰ÒÚÔ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜.
Ÿˆ˜ ÏÔÈfiÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ¤Ó· ÛÙ· ÙÚ›· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· ÙÚÒÂÈ ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Û ʷÛÙÊÔ‡ÓÙ, ΢ڛˆ˜ Ù· ·ÁfiÚÈ·, Î·È ÙÔ
20% ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ê·ÛÙÊÔ˘ÓÙ¿‰Èη Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜
ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜ ‰Â ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Î·È ›Ûˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÚÔ-
ÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi.
∆Ô 56% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÚÒÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÛÈ˜, ÎÚÔ˘·Û¿Ó Î·È ¿ÏÏ· ·Úfi-
ÌÔÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÙÚÒ-
Ó ÚˆÈÓfi. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚˆÈÓÔ‡ ·fi ÙÔ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ Î¿ı ·È‰ÈÔ‡ ¤¯ÂÈ
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ÙˆÓ Ê·ÛÙÊÔ‡ÓÙ! ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë
ÛˆÛÙ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹, ۈ̷ÙÈ΋ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ
·ÓıÚÒˆÓ. ™ÙËÓ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹ Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Ì·˜ ˘Á›·. ∂‰Ò, ÏÔÈfiÓ, Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ì Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÔÈÌ›·:
«∆Ô ÚˆÈÓfi Ó· ÙÔ ÙÚˆ˜ ÌfiÓÔ˜ ÛÔ˘, ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Î·È ÙÔ
‚Ú·‰ÈÓfi Ó· ÙÔ ¯·Ú›˙ÂȘ ÛÙÔÓ Â¯ıÚfi ÛÔ˘!!»
™›ÁÔ˘Ú· ‰Â ÊÙ·›Ì ÌfiÓÔ ÂÌ›˜!
À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Ó¤ˆÓ ·Á·ıÒÓ Ô˘ ›Ûˆ˜ Î·È ¿ıÂÏ¿ Ì·˜ ˆıԇ̷ÛÙ ÛÙÔ Ó· Ù· ‰ÔÎÈ-
Ì¿ÛÔ˘ÌÂ! ∫È fï˜, fiÏÔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ì·˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÈ ÙÚÒ-
ÌÂ, fiÛÔ ·ıÏԇ̷ÛÙÂ Î·È Ê˘ÛÈο ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ οÔÈÔ Ì¤ÙÚÔ ÛÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi. ∞Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó ηٿ ϤÍË ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ηϋ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÌÂȈÓfiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ú-
‰ÈÔ·ıÂÈÒÓ, Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Î·È ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ˘Á›·˜.
∆È Ï¤ÙÂ; ∫¿ÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ·;
¡ÈÎÔϤٷ ∞ÁÁÂÏ›‰Ô˘, Ì·ı‹ÙÚÈ· µã Ù¿Í˘ 6Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ™ÂÚÚÒÓ
(http://www.6gymnasio.gr)
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶Ò˜ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· Û‹ÌÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
∆È ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ Î·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹;
K›ÌÂÓÔ 2 [¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ÁÏ˘Î¿…]
™Ù· ·È‰Èο ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· fiϘ ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ –Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ– Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·Ó ··Ú·È-
ًو˜ ·fi οÔÈÔ ÁÏ˘Îfi ‰ÒÚËÌ·*.
ªÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ Û ¯ÚÒÌ· ÚÔ˙ ‹ ÊÈÛÙÈΛ, Ì Ï¢Τ˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜ Î·È ·Û‡ÌÌÂÙÚÔ˘˜ ÊÈfi-
ÁÎÔ˘˜, ÌÈÎÚ¿ ÙÛ›ÁÎÈÓ· Ù·„È¿, Á˘¿ÏÈÓ· ‚¿˙· Î·È ‰Ô¯Â›·.
∞ÔÁ‡̷ٷ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ˙·¯·ÚÒ‰Ë ÊÈϤ̷ٷ, ¿ÛÙ˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ –΢ڛˆ˜ ÓÔ˘ÁηٛÓ˜–,
2
1
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
61
ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¿ Î·È ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÛÔÎÔÏ·Ù¿ÎÈ·, ·Ì˘Á‰·ÏˆÙ¿, Ôχ¯ÚˆÌ· ÙÈÊÔ‡Ú, ·ÏÏ¿ Î·È Û·Ú·ÁÏ›, ÌÈ-
ÎÚ¿ ÎÔ˘ÚÎÔ˘Ì›ÓÈ·, ÛÔÚÔÈ·ÛÙfi ηÓÙ·˝ÊÈ, ¿ÏÏ¢ÎÔ˘˜ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜.
∫Ô˘‚ÂÓÙԇϘ ÙÚ˘ÊÂÚ¤˜ Î·È ÛÎÏËÚ¤˜ ·ÓÙȉÈ˘ ̤۷ ÛÙË ı·ÏˆÚ‹ Ù˘ ˙¿¯·Ú˘, ÏfiÁÈ· οÔÙÂ
ÈÎÚ¿ Ì ÙË Áχη ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ÔÓÂÈÚÔÔÏ‹ÛÂȘ Î·È ·‰È·ÌfiÚʈٷ Û¯¤‰È· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·
Ù˘ Û·ÓÙÈÁ› – ÌÂÁ·ÏÒÛ·ÌÂ, ¯ˆÚ›Û·ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ͷӷ›‰·.
ŸÌˆ˜, ·ÎfiÌ·, fiÙ·Ó Ì·›Óˆ Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ÁÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈ-
Ú¿ ÌÔ˘, ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÈÛÌ¿ÙˆÓ.
∫·È ÙfiÙÂ, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Ù· ·ÚÌÔÓÈο Î·È Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÂÌ·¯ÈṲ̂ӷ ÁÏ˘Î¿ Ù·„ÈÔ‡ Î·È ÙȘ ÌËÏfiÈ-
Ù˜, ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ‚Ϥˆ ÂÓ ÛÂÈÚ¿ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÌÈÛ¤˜
ʤÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ̘ ÛÙÔ ÛÈÚfiÈ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ ¤‰˘Â ÂΛӷ Ù· ΢Úȷο-
ÙÈη ·ÔÁ‡̷ٷ.
∆¤ÏÔ˜, ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ÊÚ¿ÙÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ô˘ ÙÚ›‚ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÏÈÒÓÔ˘Ó, ÎÚ·Ù¿Ó ¿Óˆ
ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ οÔÈˆÓ ÚÔÛÒˆÓ, ¯ˆÚ›˜ fiÓÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ËÏÈΛ·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ
ÂÏ·ÊÚ¿ ı·Ì‹ Á‡ÛË Ù˘ ÌÓ‹Ì˘.
°È¿ÓÓ˘ ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜, ªÂ ÁÂÌ¿ÙÔ ÛÙfiÌ·, ÂΉ. ⁄„ÈÏÔÓ, 2002
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
∆È ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· Ù· ÁÏ˘Î¿ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚÓ·Ó ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÛÙ· ·È‰Èο
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·;
ŸÙ·Ó Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ì·›ÓÂÈ Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Î·È ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ù· ÁÏ˘Î¿,
ÙÈ Ê¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÔ˘ ÙÔ˘;
K›ÌÂÓÔ 3 ∏ ÌÂÛÔÁÂÈ ·Î‹ ‰È ·ÙÚÔÊ‹
™ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Á‡̷ٷ fiˆ˜ ÔÈ ÛÔ‡˜ Î·È ÔÈ Û·-
Ï¿Ù˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ „ˆÌÈÔ‡ ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜, ÂÏ·ÈfiÏ·-
‰Ô˘, fiÛÚÈˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ. ∏ ÚfiÛÏË„Ë Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈ·, ·ÏÏ¿ Ë Î·-
ٷӿψÛË Ù˘ÚÈÔ‡ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹. ∏ ʤٷ ÚÔ-
ÛÙ›ıÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ Û·Ï¿Ù˜ Î·È Ù· Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ Ï·¯·ÓÈο. ∏
ηٷӿψÛË ÎÚ¤·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì‹Ó·. ∏ ηٷӿψÛË „·ÚÈÒÓ Â›Ó·È Û˘-
Ó¿ÚÙËÛË Ù˘ ·fiÛÙ·Û˘ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∆Ô ÎÚ·Û› ηٷӷÏÒÓÂÙ·È Û ÌÂÙÚË̤Ó˜
ÔÛfiÙËÙ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙÔÙ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ.
¶ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Û˘Ó¤Ù·Í ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ŒÏÏËÓ˜. √È
Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¤Ó· ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÚfiÙ˘Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ú· ¢ÂÚÁÂÙÈ-
ο ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹.
¶Ôχ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÚÈÁÒÓÔ˘ ‹ ˘Ú·Ì›‰·˜, Ë ‚¿ÛË
Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Î·È Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÛÂ
ÙÚfiÊÈÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Û¿ÓÈ·, Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÙÚfiÊÈÌ· Ó· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÙȘ
ÂӉȿÌÂÛ˜ ı¤ÛÂȘ. ™ÙË ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ˘Ú·Ì›‰· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, Ë ¤ÌÊ·ÛË ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘¯Ófi-
ÙËÙ· ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È fi¯È Û ·ÎÚȂ›˜ ÔÛfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ Ê‡ÏÔ,
ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰È¿Ï·ÛË Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ (‚Ï. Û¯‹Ì·).
2
1
‰ÒÚËÌ·: ÔÙȉ‹ÔÙ οÓÔ˘Ì ‰ÒÚÔ, ¯·Ú›˙Ô˘Ì Û οÔÈÔÓ.
¢È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Û Â›Â‰Ô ÙÚÔʛ̈Ó
∏ ˘Ú·Ì›‰· Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ/ ·Ú¤¯ÂÈ Ì›· ‰È·ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ·ÂÈ-
ÎfiÓÈÛË ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ‰Ú·-
ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∞Í›˙ÂÈ, fï˜, Ó· ÂÈÛËÌ·ÓıÔ‡Ó Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÚfiÛıÂÙ· ÛÙÔȯ›·:
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜;
¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ˘Ú·Ì›‰· Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÚÔÛ¤ÍÙ ÔȘ ÙÚÔʤ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ηÈ
ÔȘ Û ·Ú·È¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ñ EÛ›˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜;
2
1
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
62
ME™O°EIAKH ¢IATPOºH
MHNIAIA
EB¢OMA¢IAIA
KA£HMEPINA
Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋
Ê˘ÛÈ΋ ¿ÛÎËÛË
ÎÚ·Û› Ì ̤ÙÚÔ
KfiÎÎÈÓÔ ÎÚ¤·˜
4 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
°Ï˘Î¿, 3 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
A˘Á¿, 3 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
¶·Ù¿Ù˜, 3 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
EÏȤ˜, fiÛÚÈ·, ÍËÚÔ› ηÚÔ›,
3-4 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
¶Ô˘ÏÂÚÈο
4 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
æ¿ÚÈ·
5-6 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
°·Ï·ÎÙÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·
2 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
EÏ·ÈfiÏ·‰Ô
ˆ˜ ·ÚÈÔ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓÔ ÏÈ›‰ÈÔ
·‰Ú¿ ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ‰ËÌËÙÚȷο Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜
(„ˆÌ› ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘, ˙˘Ì·ÚÈο ÔÏÈ΋˜ ¿ÏÂÛ˘, ÌË ·ÔÊÏÔȈ̤ÓÔ Ú‡˙È Î.¿.)
8 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
ºÚÔ‡Ù·
3 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
§·¯·ÓÈο
(ÌËÓ Í¯ӿÙ ٷ ¯fiÚÙ·)
6 ÌÈÎÚÔÌÂÚ›‰Â˜
ñ ªËÓ ÍÂÂÚÓ¿Ù ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi
‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ Û·˜.
ñ ∆ÚÒÙ ·ÚÁ¿, ηٿ ÚÔÙ›ÌË-
ÛË ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÒÚ˜
Ù˘ Ë̤ڷ˜, ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ηÈ
ÌÂ ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÚÔÛÊÈÏÒÓ
ÚÔÛÒˆÓ.
ñ ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù ÊÚÔ‡Ù· ‹ ÍËÚÔ‡˜
ηÚÔ‡˜ Î·È fi¯È ÁÏ˘Î›ÛÌ·Ù·
ÛÙ· ÂӉȿÌÂÛ· ÌÈÎÚÔÁ‡̷ٷ.
ñ ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù „ˆÌ› ‹ ˙˘Ì·ÚÈο
ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜.
ñ ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù ÙÔ ÓÂÚfi Î·È fi¯È Ù·
·Ó·„˘ÎÙÈο.
ñ ∆· ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ· (ÏËÓ ÙˆÓ
ÂÁ·ˆÓ) ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·-
ÙÚÔÊÈο Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· (‚È-
ٷ̛Ә, ȯÓÔÛÙÔȯ›· Î.Ï.),
fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÈÛÔÚ-
ÚÔË̤ÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹.
ñ ∆· ˘ÔıÂÚÌȉÈο (light) ÙÚfiÊÈ-
Ì· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˘Ôηٿ-
ÛÙ·ÙÔ Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ¿ÛÎËÛ˘
ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·¯˘Û·Ú-
Λ·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹
ÙÔ˘˜ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜
¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› fiÙÈ Ô‰ËÁ› ÛÂ
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ‚¿-
ÚÔ˘˜.
ñ ∏ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹
·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô,
·ÏÏ¿ Ë ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Û η-
ıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÌÔÚ› Ó· Á›-
ÓÂÈ ÚÔԉ¢ÙÈο.
∞ÓÙˆÓ›· ∆ÚȯÔÔ‡ÏÔ˘, ÛÙÔ ∞ÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™‹ÌÂÚ·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ A‡ÚÈÔ,
¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ∞ı‹Ó· 2001
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
ONOMATIKH ºPA™H –
E¶I£ETIKO™ ¶PO™¢IOPI™MO™
B1
∆È Â›Ó·È Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Î·È ÔÈ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
ŒÓ·˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ Û·˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÛÎfiÚȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ·.
1. ∆·ÈÚÈ¿ÍÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙËÏÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÂÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
™TH§H A ™TH§H B
Û˘Ó¤Ù·Í ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ (ΛÌ. 3)
‰Â Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÙÚÒÓ ÚˆÈÓfi (ΛÌ. 1)
Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ·˘Ù‹ (ΛÌ. 1)
‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÙÚÔÊÈο Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· (ΛÌ. 3)
2. TÈ ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ A; ñ ¶ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ‚ϤÂÙ ӷ ¤¯ÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ı¤ÛË ÛÙȘ
ÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ A Î·È ÔÈÔ ÛÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙË ÛÙ‹ÏË B;
3. ™˘Ó¯›ÛÙ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜: µÚ›Ù ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÊÚ¿ÛË Ì ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ A Î·È ˙ËÙ‹ÛÙÂ
·fi ¤Ó· Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜ Ó· ÙË Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ì ÌÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÊÚ¿ÛË Ì ·˘Ù¤˜ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ B.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ÈڛÛÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÊÚ¿ÛÂȘ (Oº, Pº),
fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
TÔ ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· Â›Ó·È ·¯‡Û·ÚÎÔ
Oº Pº
«OÈ ÌÈÛ¤˜ ʤÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚÙÔηÏÈÔ‡ ̘ ÛÙÔ ÛÈÚfiÈ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ». (ΛÌ. 2)
«OÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ¤Ó· ‰È·ÙÚÔÊÈÎfi ÚfiÙ˘Ô». (ΛÌ. 3)
«TÔ 56% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÚÒÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÛÈ˜». (ΛÌ. 1)
«OÈ ÌÈÎÚÔ› ·ÊÚ¿ÙÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ô˘ ÙÚ›‚ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÏÈÒÓÔ˘Ó, ÎÚ·Ù¿Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ οÔÈˆÓ ÚÔÛÒˆÓ». (ΛÌ. 2)
TÈ ·Ú·ÙËÚ›Ù ÁÈ· ÙȘ Oº Ô˘ ͯˆÚ›Û·ÙÂ; ñ MÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ϤÍË (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ-
Îfi) Ù˘ ηıÂÌÈ¿˜ ·fi ·˘Ù¤˜;
1. T· ·È‰È¿
2. OÈ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋
Ì·˜ ˘Á›·
3. T· ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ·
4. TÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜
OÈ ÚÒÙ˜ ÌÔ˘ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘
∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÔÚÈṲ̂ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯Ô-
Ï›Ԣ:
◗ ™Â οı Î›ÌÂÓÔ, ¿Ú· Î·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·‚¿Û·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ·ÚÈÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi-‚·ÛÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
·ÔÙÂÏ› Ë ÚfiÙ·ÛË.
◗ K¿ı ÚfiÙ·ÛË ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‚·ÛÈο ̤ÚË. ™ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ϤÍË Â›Ó·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi,
ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ Ú‹Ì·. ∆Ô ¤Ó· ̤ÚÔ˜, ÏÔÈfiÓ, ı· ÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ·fi Â‰Ò ÎÈ ÂÌÚfi˜ ˆ˜ ÔÓÔ-
Ì·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ˆ˜ ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË.
63
B
B
64
ONOMATIKH ºPA™H –
E¶I£ETIKO™ ¶PO™¢IOPI™MO™
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ͯˆÚ›Û·Ù ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, ηıÒ˜ Î·È ÂΛӘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘
B ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË 1. ñ TÈ ÌÔÚ›Ù ӷ ›Ù ÁÈ· Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÌÈ·˜ Pº; ñ Afi ÔȘ ¿ÏϘ ÊÚ¿-
ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏ›ٷÈ;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. µÚ›Ù ÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ̤۷ ÛÙȘ ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛˆÓ:
– T· ·È‰È¿ ÙÚÒÓ ÙÛÈ˜.
– OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ηϋ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜.
– OÈ ÂÈÛΤÙ˜ ¤ÊÂÚÓ·Ó ¿ÓÙ· οÔÈÔ ÁÏ˘Îfi ‰ÒÚËÌ·.
– H ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô.
2. ÈÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ ÂÓÙÔ›ÛÙ ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· ¤ÍÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜
Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ·fi ÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË. ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙÂ, ÒÛÙ ӷ ÂÈϤÍÂÙ ÙÚÂȘ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ï‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÚÂȘ Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
Afi ÙȘ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ 1 (¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ) ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂÏ›‰·, ÔȘ
··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔ˜; ñ ¶ÔȘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔÓ ‹ ÙÈ; ñ ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ Û·˜ ο-
ÓÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ.
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ H ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Â›Ó·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ì ٷ Û˘ÌÏËÚÒÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘.
◗ MÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÚËÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘:
TÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô YÁ›·˜ Û˘Ó¤Ù·Í ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
Oº Oº

¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ H ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Ï‹ ÌÔÚÊ‹ (.¯. ¿ÚıÚÔ + Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi → Ù· ·È‰È¿) ‹
‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹ (.¯. ¿ÚıÚÔ + Â›ıÂÙÔ + Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi →Ù· ˘ÁÈ‹ ¿ÙÔÌ·).
◗ H ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓË ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷ ‹ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ (.¯. ·ÚÈı-
ÌËÙÈÎfi, Â›ıÂÙÔ ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË).
¶APA¢EI°MA: OÈ ÌÈÎÚÔ› ·ÊÚ¿ÙÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜, Ô˘ ÙÚ›‚ÔÓÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ÏÈÒÓÔ˘Ó,
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
ONOMATIKH ºPA™H –
E¶I£ETIKO™ ¶PO™¢IOPI™MO™
∂ÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ù˘ Ù¿Í˘ ÁÚ¿„·Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·Ì ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο Λ-
ÌÂÓ· 1, 2, 3. ñ ∫Ú‡„Ù ÙË ÛÙ‹ÏË Ì ٷ Â›ıÂÙ· Î·È ‰Â›Ù ÌfiÓÔ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ôη-
χ„Ù ¤Ó· ¤Ó· Ù· Â›ıÂÙ·. ñ ¶ÔÈ· ȉÈfiÙËÙ· ‰›ÓÂÈ Î¿ı Â›ıÂÙÔ ÛÙÔ Î¿ı ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi;
2. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ñ ∂›Ó·È ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ ‹ ›‰ÈÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜; ñ ª‹ˆ˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÒÛË ‹ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
3. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÈ Ê¿Á·Ù ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ÚˆÈÓfi Û·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· Â›ıÂÙ· Ô˘ Ó· ·Ô-
‰›‰Ô˘Ó ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ ηٷӷÏÒÛ·ÙÂ.
◗ H ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜:
ñYÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ì›· ϤÍË ‹ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÔÈÔ˜ ÂÓÂÚÁ› (fiˆ˜ Â‰Ò ÔÈ ÁÔ-
Ó›˜) ‹ ‰¤¯ÂÙ·È ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË:
¶ÔÏÏÔ› ÁÔÓ›˜ ‰Â ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó. (ΛÌ. 1)
ñ ∫·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ (ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘):
TÔ 1 ÛÙ· 10 ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· Â›Ó·È ·¯‡Û·ÚÎÔ. (ΛÌ. 1)
ñ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ‹ ÙÔ Ú¿ÁÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤-
ÓÔ˘ ÂÓfi˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜:
TÔ YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Û˘Ó¤Ù·Í ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. (ΛÌ. 3)
ñ ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiıÂÛË:
§fiÁÈ· οÔÙ ÈÎÚ¿ Ì ÙË Áχη ÛÙÔ ÛÙfiÌ·. (ΛÌ. 2)
ñ ™˘Ìϋڈ̷ ÂÓfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ (= ¿ÏÏ˘ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋˜ ÊÚ¿Û˘) Û ÙÒÛË ÁÂÓÈ΋:
¶ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÁÏ˘ÎÈÛÌ¿ÙˆÓ. (ΛÌ. 2)
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
B2
O¡Oª∞∆π ∫E™ ºPA™EI ™ ( Oº)
∫›ÌÂÓÔ ∂›ıÂÙ· O˘ÛÈ·ÛÙÈο
1 (ÙȘ) ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ
(Ù˘) ηϋ˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜
(Ë) ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·
(ÙˆÓ) Ó¤ˆÓ ·Á·ıÒÓ
2 (Ù·) ÌÂÁ¿Ï· Î·È ÌÈÎÚ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿
(ÙȘ) Ï¢Τ˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜
3 (Ë) ˘„ËÏ‹ ηٷӿψÛË
(ÔÈ) ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜
65
B
B
66
ONOMATIKH ºPA™H –
E¶I£ETIKO™ ¶PO™¢IOPI™MO™
∫›ÌÂÓÔ 4 [H Ù·È Ó› · ¶ÔÏ› ÙÈ ÎË ÎÔ˘˙› Ó·]
∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ¤¯ÂÈ
ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ º¿ÓË π·-
Έ‚›‰Ë. ∞fi Ù· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·
ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Î·È ·fi ÂΛ ÛÙË
ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ ËÏÈΛ· ÙÔ˘ Û·Ú·ÓÙ¿-
ÚË Î·ıËÁËÙ‹ AÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜,
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ·È‰ÈÎÔ› ¤Úˆ-
Ù˜ ‰ÂÓ ¤Û‚ËÛ·Ó ÔÙ¤: √ ÚÒ-
ÙÔ˜, Ë Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ·Ô‡ ÙÔ˘, Ô˘ Ì ÙȘ Ì·ÁÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· Ì·¯¿ÚÈ· Î·È ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔÓ ¤‰ÂÛ ÁÈ· ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ
Ù¤¯ÓË Ù˘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ë ·È‰È΋ ÙÔ˘ Ê›ÏË ™·˚̤, Ô˘ ÙÔÓ Û·Á‹Ó¢ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÙÔÏ›ÙÈ-
ÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¯fiÚ¢Â.
∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Village films
∫›ÌÂÓÔ 5 [ŒÓ· «ÓfiÛÙÈ ÌÔ» ηÏÙÛfiÓÂ]
N›ÎÔ˜ M·ÚÔ˘Ï¿Î˘,
ÂÚ. «EÚ¢ÓËÙ¤˜»
ÂÊËÌ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏,
2004
67
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
ONOMATIKH ºPA™H –
E¶I£ETIKO™ ¶PO™¢IOPI™MO™
∫›ÌÂÓÔ ∂›ıÂÙÔ ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ
4 Ù· ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ·
5 ÈÙ·ÏÈÎfi ÁϤÓÙÈ
(Û˘Ó¯›ÛÙÂ…)
E›ıÂÙ· ™˘ÓÒÓ˘Ì·-·ÓÙÒÓ˘Ì· ÂÈı¤ÙˆÓ O˘ÛÈ·ÛÙÈο
Ì·ÁÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜
·Ó·ÙÔÏ›ÙÈÎÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜
¿Ï˘Ù· ÚÔ‡¯·
ÂÓÙ·ÓfiÛÙÈÌË ›ÙÛ·
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™Ù· ΛÌÂÓ· 4 Î·È 5 ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Â›ıÂÙ· Ì·˙› Ì ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó. ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÒÛÙÂ
Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡-ÂÈı¤ÙÔ˘ ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Î·È ÙËÓ ÙÒÛË. ñ ªÂٷʤÚÂÙ ٷ Â›-
ıÂÙ· Î·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
2. ¢È·‚¿ÛÙ ¿ÏÈ Ù· ΛÌÂÓ· 4 Î·È 5 ¯ˆÚ›˜ Ù· Â›ıÂÙ· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ñ ∆È
·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; ñ ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÒÚ· Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Â›ıÂÙ· ÌÂ Û˘ÓÒÓ˘Ì· ‹ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ηÈ
ÚÔÛ¤ÍÙ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
∫›ÌÂÓÔ 6 [°ÔÓ› ˜ Î·È ‰È ·ÙÚÔÊ‹]
√È ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ
Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ¶Ú¤ÂÈ ·fi ÌÈÎÚ¿ Ó· Ù· ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó Û fiϘ ÙȘ Á‡ÛÂȘ Î·È Û fiÏ· Ù·
ÙÚfiÊÈÌ·, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ¿ ·fi ·˘Ù¿, fiÙ·Ó ÙÔ Ê·ÁËÙfi Á›ÓÂÈ Û˘ÓÂȉËÙ‹ Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ‰È·‰Èη-
Û›·. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÙÚÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÛÙȘ ÂÍfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ
ÌË Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ê·ÛÙÊÔ‡ÓÙ Î·È Ù˘ ˘ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÎÔ‡ Ê·-
ÁËÙÔ‡ ·fi ¯·ÌËÏ‹˜ ıÚÂÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙÚfiÊÈÌ· Î·È ÛÓ·Î.
∆Ô Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Ì ÙË Û·Ï¿Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (‹ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿)
ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ «¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡» ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂȉÈΤ˜ ̤Ú˜,
fiÙ·Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ·Ú·Û΢‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›-
˙Ô˘Ó Ó· ÙÚÒÓ ۷ϿÙ˜ Î·È ÊÚÔ‡Ù·, Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜ ·fi Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο, Ó· ÚÔ-
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ∆Ô Â›ıÂÙÔ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· (ÌfiÓÈÌË) ȉÈfiÙËÙ·. ™Â ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ï¤Ì fiÙÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜.
◗ ∞˘Ùfi˜ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á¤ÓÔ˜, ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Ì ÙÔ Ô˘-
ÛÈ·ÛÙÈÎfi.
B
B
68
ONOMATIKH ºPA™H –
E¶I£ETIKO™ ¶PO™¢IOPI™MO™
OÀ™π ∞™∆π ∫A
(ΛÌÂÓÔ 1)
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ñ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ñ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ñ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ñ ÙËÓ Ë̤ڷ ñ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜
ñ ÙÔ ‰ÒÚÔ ñ Ô (̤ÛÔ˜) fiÚÔ˜ ñ Ù· ·ÁfiÚÈ·
(ΛÌÂÓÔ 2)
(ÛÙËÓ) ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ñ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ñ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘Ú·ÌȤ‰Â˜ ñ ÙÔ ÛÙfiÌ·
(ΛÌÂÓÔ 3)
ÙÔ ÎÚ·Û› ñ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ñ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ñ (ÙÔ˘) ÎÚ¤·ÙÔ˜
ÙÈÌÔ‡Ó ÌÈ· ʤٷ „ˆÌ› Ì ̤ÏÈ ·fi ÌÈ· Ù˘ÚfiÈÙ· Î·È Ó· ÙÚÒÓ ÂÍ›ÛÔ˘
Ù· fiÛÚÈ· Ì ÙÔ ÎÚ¤·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ·È‰È΋ ·-
¯˘Û·ÚΛ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˆı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ
‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·.
ÂÚ. «∂-π·ÙÚÈο», ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶I∞, 2003
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· ΛÌÂÓ· 1 Î·È 6 Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜.
ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ fiÛÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÌÔÚ›Ù Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ Ó·
·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ò˜ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜.
2. ªÂÚÈÎÔ› Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ «·Ó·Î¿Ï˘„·Ó» ÔÚÈṲ̂ӷ Â›ıÂÙ· ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ΛÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· ‰Â
Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Â›ıÂÙ·. ñ ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Î·È ÚÔÛ¤ÍÙ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó.
™˘Ó¯›ÛÙ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1.
KÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∞fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ¤¯ÂÙ ̿ıÂÈ ÙÈ Â›Ó·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ· ΛÌÂÓ· 1, 2
Î·È 3, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ı˘ÌËı›ÙÂ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ηχÙÂÚ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÈڛÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÙÔ˘˜ (·Ú-
ÛÂÓÈÎfi, ıËÏ˘Îfi, Ô˘‰¤ÙÂÚÔ).
§¤ÍË E›Ó·È Â›ıÂÙÔ °›ÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
ÚˆÈÓfi ÚˆÈÓfi Ê·ÁËÙfi ‰Â Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ÙÚÒÓ ÚˆÈÓfi (ΛÌ. 1)
·Ó·„˘ÎÙÈο ·Ó·„˘ÎÙÈο ÔÙ¿ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ¯˘ÌÔ‡˜
·fi Ù· ·Ó·„˘ÎÙÈο (ΛÌ. 6)
°1
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
°
°
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
°
°
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
OÀ™π ∞™∆π ∫A
¶·Ú·ÙËÚÒ fiÙÈ:
◗ ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ÂÓfi˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¿ÏÏÔÙ ٷ˘Ù›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÏÔÙ fi¯È Ì ÙÔ Á¤ÓÔ˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ (ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Á¤ÓÔ˜). ñ °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙÔ ·ÁfiÚÈ ¤¯ÂÈ
Ê˘ÛÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ·ÚÛÂÓÈÎfi, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Á¤ÓÔ˜ Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô Ì¿ÁÂÈÚ·˜
¤¯ÂÈ Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ·ÚÛÂÓÈÎfi.
69
OÀ™π ∞™∆π ∫A
∞ÚÛÂÓÈο £ËÏ˘Î¿ √˘‰¤ÙÂÚ·
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ ‰ÒÚÔ
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù· ·ÁfiÚÈ·
(Û˘Ó¯›ÛÙÂ…) (Û˘Ó¯›ÛÙÂ…) ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜
(Û˘Ó¯›ÛÙÂ…)
2. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· (1, 2, 3) Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ٷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔÓ ÂÓÈÎfi (fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi) Î·È ÙÔÓ
ÏËı˘ÓÙÈÎfi (fiÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÔÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο). ñ ÈڛÛÙ Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·Ú·¿Óˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ 1 (∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ) ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË
ÛÂÏ›‰·.
∂ÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¶ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
2. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (fiˆ˜ Ù· Â›ıÂÙ·, Ù· ¿ÚıÚ· Î·È ÔÈ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜) ÎÏ›ÓÔÓÙ·È Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Ù‡Ô˘˜
Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÒÛÂȘ (ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÁÂÓÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Î·È ÎÏËÙÈ΋). ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ ÙÒÛÂȘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÒÛÂȘ (ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÁÂÓÈ΋, ·ÈÙÈ·ÙÈ΋) ÙˆÓ
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ.
√˘ÛÈ·ÛÙÈο ¶ÙÒÛË E›ıÂÙ· ¶ÙÒÛË
ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÂÓÈ΋
ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋
(Û˘Ó¯›ÛÙÂ
Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ
ÌÂ ¤Ó·
Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ Û·˜)
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
°
°
70
OÀ™π ∞™∆π ∫A
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÙ ӷ ηٷٿÍÂÙ ٷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ›‰·Ù ÚÈÓ Û ·Ϥ˜ ÔÌ¿‰Â˜ (ηÙËÁÔڛ˜) ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ
ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÁÂÓÈ΋ ‹ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋.
∞ÚÛÂÓÈο £ËÏ˘Î¿ O˘‰¤ÙÂÚ·
OÓÔÌ. Ê›ÏÔ˜ ηÓfiÓ·˜ Ë̤ڷ fiÏË ‰ÒÚÔ ÛÙfiÌ·
°ÂÓ. Ê›ÏÔ˘ ηÓfiÓ· Ë̤ڷ˜ fiÏ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜
∞ÈÙ. Ê›ÏÔ Î·ÓfiÓ· Ë̤ڷ fiÏË ‰ÒÚÔ ÛÙfiÌ·
OÓÔÌ. Ê›ÏÔÈ Î·ÓfiÓ˜ Ë̤Ú˜ fiÏÂȘ ‰ÒÚ· ÛÙfiÌ·Ù·
°ÂÓ. Ê›ÏˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ fiÏÂˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÛÙÔÌ¿ÙˆÓ
∞ÈÙ. Ê›ÏÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ Ë̤Ú˜ fiÏÂȘ ‰ÒÚ· ÛÙfiÌ·Ù·
2. ¶ÔÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ, ‰ËÏ. ‰‡Ô ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi Î·È ‰‡Ô ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi (‰È-
ηٿÏËÎÙ·) Î·È ÔÈ· ÙÚÂȘ, ‰ËÏ. ÙÚÂȘ ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi Î·È ÙÚÂȘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi (ÙÚÈηٿÏËÎÙ·), fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÔÓÙ·È;
3. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÒÚ· fiÛ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ‰ÈηٿÏËÎÙ·. Œ¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ;
∫›ÌÂÓÔ 7 [¶fiÛÔÓ Ë ˙ˆ‹ ‹ÙÔ ÁÏ˘Î› ·…]
∂ÛËÎÒıËÓ, ·ÈÛı·Óı›˜ ÚÒÌËÓ* ÙÈÓ¿, Î’ ¤ÊÂÚ· ÔÏ›ÁÔ˘˜ Á‡ÚÔ˘˜ ÂÚ› ÙÔÓ ·ÈÁÈ·ÏfiÓ, Î·È ÙËÓ ÌÈÎÚ¿Ó
ÎÔÈÏ¿‰·, ‚ϤˆÓ fiÛÔÓ Ë ˙ˆ‹ ‹ÙÔ ÁÏ˘Î›·, ÂȘ Ù· ˆÚ·›·, Ù· ¤ÚËÌ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ· Ù˘ Ùˆ¯‹˜ Ó‹ÛÔ˘
ÌÔ˘. […] ªÂÙ¿ ÂÓ Ù¤Ù·ÚÙÔÓ Ù˘ ÒÚ·˜, Ì’ ¤ÎÚ·ÍÂÓ Ô ∞Ù·›ÚÈ·ÛÙÔ˜.
— ª·˜ ‹ÚıÂ, ›ÂÓ, Ë Ì˘˙‹ıÚ·, Ì˘Úˆ‰¿ÙË, ·¯ÓÈÛÙ‹. ∆ËÓ ¤ÊÂÚ ÂÛΤÛÈ ÙÔ •ÂÓÈÒ, Ë ÌÈÎÚ‹ ÙÛÔ‡-
·** ÙÔ˘ ¶·ÙÛÔÛÙ¿ıË. ⁄ÛÙÂÚ’ ·fi Ï›ÁÔ ı· ’ÚıË, ϤÂÈ, Ô ·Ê¤ÓÙ˘ Ù˘ –‰ËÏ·‰‹ Ô ·Ù¤Ú·˜ Ù˘– Ó·
Ì·˜ ʤÚË, ϤÂÈ, ÙÔ ÎÔÎÔÚ¤ÙÛÈ, „Ë̤ÓÔ, ¤ÙÔÈÌÔ. ŸÛÔÓ ‰È¿ Ù· ‰‡Ô ÌÔ‡ÙÈ· ı· Ì·˜ Ù· ʤÚË, ϤÂÈ, ˆÌ¿,
ÁÈ· Ó· Ù· „‹ÛÔ˘Ì ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰Ò.
¶ÚÔÛ¤¯ˆ fiÙÈ:
◗ ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÙÒÛË Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÔÈÔ˜, ÔÈ·, ÔÈÔ ÂÓÂÚÁ› ‹ ·ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ‹
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·.
◗ ∏ ÁÂÓÈ΋ Â›Ó·È Ë ÙÒÛË Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù›ÓÔ˜ (ÔÈÔ˘, ÔÈ·˜, ÔÈÔ˘;).
◗ ∏ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÙÒÛË Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ (ÔÈÔÓ, ÔÈ·, ÔÈÔ;).
◗ ∏ ÎÏËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÙÒÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ÚfiÛÎÏËÛË ‹ ÚÔÛÊÒÓËÛË Û οÔÈÔÓ, οÔÈ·,
οÙÈ.
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ηÙËÁÔڛ˜, Ù· ‰ÈηٿÏËÎÙ· Î·È Ù· ÙÚÈηٿÏËÎÙ·.
◗ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ù· ‰ÈηٿÏËÎÙ· ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· (ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ-ÙÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ›‰ÈÔ
·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ, .¯. Ì·ıËÙ‹˜) Î·È ·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· (ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù‡ÔÈ-ÙÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó
Ì›· ÂÈϤÔÓ Û˘ÏÏ·‚‹, .¯. ·Ô‡˜).
71
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
°
°
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
— ªÂÚÂΤقÂÚÛÈÓØ (Ô ıÂfi˜ Ó· Ù· ÏËı‡ÓË).
— ∆Ô ¿ÏÏÔ ÙÔ ÌÈÛfi ηÙÛ›ÎÈ, ÙÔ ÂÎÚ¿ÙËÛÂ, ϤÂÈ, ÁÈ· ÙË Ê·Ì›ÏÈ· ÙÔ˘, […] ÂÂȉ‹ ı· Ì·˜ ‹ÙÔÓ Ôχ
Ó· Ì·˜ ÙÔ ¤ÊÂÚÓ fiÏÔ, ÂÙ¿ Ôο‰Â˜ Ú¿Ì·… ∆ÒÚ· ı· Ì·˜ ¤ÚıË ÎÈ Ô ∞Á¿ÏÏÔ˜, Ó· Ì·˜ ˙‡ÌˆÛË ÙËÓ
›ÙÙ·. ™’ ·Ú¤ÛÂÈ Ë Ù˘ÚfiÈÙÙ· Ì ¯ÏˆÚfi Ù˘Ú› Î·È Ì ‰¤Î· ·˘Á¿;
— µÂ‚·›ˆ˜.
— ∫·È ¿ÏÈ Ù· ‰‡Ô ÌÔ‡ÙÈ·, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™Ù¿ı˘ ı· Ì·˜ Ù· „‹ÛË Â‰Ò, ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ӷ ‰ÂÈÏÈÓ›ÛÔ˘ÌÂ.
∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, «∆· Úfi‰ÈÓ’ ·ÎÚÔÁÈ¿ÏÈ·», Õ·ÓÙ·, ÂΉ. ¢fiÌÔ˜, 1997
∫›ÌÂÓÔ 8 AÁÓ¿ ‚È ÔÏÔÁÈ Î¿ ÚÔ˚ fiÓÙ·
* ÚÒÌË: Ë ÛˆÌ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ÙÔ ÛÊÚ›ÁÔ˜.
** ÙÛÔ‡·: Ë ÌÈÎÚ‹ ÎÔ¤Ï·, ÎfiÚË.
¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ·Ê›Û·
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
°
°
72
E¶I £ETA
∫›ÌÂÓÔ 1
·¯‡Û·ÚÎÔ (∂ÏÏËÓfiÔ˘ÏÔ) ñ ÓfiÙÈ· (∞Û›·) ñ ηΤ˜ (Û˘Ó‹ıÂȘ) ñ ÔÏÏÔ› (ÁÔÓ›˜)
·ÚfiÌÔÈ· (ÙÚfiÊÈÌ·) ñ ÛˆÛÙ‹ (‰È·ÙÚÔÊ‹)
∫›ÌÂÓÔ 2
˙·¯·ÚÒ‰Ë (ÊÈϤ̷ٷ) ñ ÁÏ˘Îfi (‰ÒÚËÌ·) ñ ÌÈÎÚ¿ (ÎÔ˘ÙÈ¿) ñ Á˘¿ÏÈÓ· (‚¿˙·)
∫›ÌÂÓÔ 3
̤ÙÚÈ· (ÚfiÛÏË„Ë) ñ ·ÎÚȂ›˜ (ÔÛfiÙËÙ˜) ñ ˘ÁÈ‹ (¿ÙÔÌ·)
TPI KATA§HKTA OY™I A™TI KA ( I ™O™Y§§ABA)
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ªÂ ‚¿ÛË Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ 1 ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ °1 (∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ) Î·È Ù· ΛÌÂÓ· 7
Î·È 8, Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ì ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘˜ (ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋).
∞ÚÛÂÓÈο £ËÏ˘Î¿
o ¿ÓıÚˆÔ˜ Ë Ó‹ÛÔ˜
I ™O™Y§§ABA ∞NI ™O™Y§§ABA
∞ÚÛÂÓÈο £ËÏ˘Î¿ √˘‰¤ÙÂÚ· ∞ÚÛÂÓÈο £ËÏ˘Î¿ √˘‰¤ÙÂÚ·
Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ „ˆÌ› Ô ÎÔ˘Ú·ÌȤ˜ Ë Á‡ÛË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·
2. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙ ÙË ÁÂÓÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ. ñ ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿
Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÂÓÈ΋ ÏËı˘ÓÙÈÎÔ‡; ñ §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÒÛË.
3. ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ÁÚ¿ÊÂÙ ̛· ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÌÈ·
ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ÙÒÛË ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘.
4. ∆fiÛÔ ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· (1, 2, 3) fiÛÔ Î·È ÛÙ· ΛÌÂÓ· 5 Î·È 7, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ›ÙÂ
Â›Ó·È ¿ÎÏÈÙ· (΢ڛˆ˜ ͤÓ˜ ϤÍÂȘ) ›Ù ‰ÈÏÔηٿÏËÎÙ·, ‰ËÏ·‰‹ Ù· Û˘Ó·ÓÙ¿Ì Ì ‰‡Ô Ù‡Ô˘˜ Û ÂÓÈÎfi
Î·È ÏËı˘ÓÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi (.¯. Ì¿Ó˜-Ì·Ó¿‰Â˜). ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Û·˜ Î·È Ù˘
Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٤ÙÔÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο.
∫Ï›ÛË ÂÈı¤ÙˆÓ
¢π ∫∞∆∞§∏∫∆∞ OY™I A™TI KA
°2
E¶I £ETA
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
°
°
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
E¶I £ETA – °ENO™
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. EÈϤͷÌ ÔÚÈṲ̂ӷ Â›ıÂÙ· ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· (1, 2, 3) Î·È ·Ú¯›Û·Ì ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ٷ ˘fi-
ÏÔÈ· Á¤ÓË ÙÔ˘˜. ñ ™˘Ó¯›ÛÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜. ñ ™˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜
ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì·ıËÙÒÓ.
∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi √˘‰¤ÙÂÚÔ
Ô ·¯‡Û·ÚÎÔ˜ Ë ·¯‡Û·ÚÎË ÙÔ ·¯‡Û·ÚÎÔ
Ô ÓfiÙÈÔ˜ Ë ÓfiÙÈ· ÙÔ ÓfiÙÈÔ
2. ∫ÔÈÙ¿ÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÓfi-
ÙËÙ·˜ °2. ñ ∆È ·Ú·ÙËÚ›Ù ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘˜; ñ ªÔÈ¿˙Ô˘Ó ‹ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó;
3. ∂ÈϤÍÙ ‰‡Ô ÊÚ¿ÛÂȘ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ΛÌÂÓ· ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó Â›ıÂÙÔ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ ӷ Ù· ÎÏ›ÓÂÙ ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:
¶ÙÒÛË ∂›ıÂÙÔ √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi AÚÈıÌfi˜ ∂›ıÂÙÔ √˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
√¡√ª. ÌÈÎÚfi ÎÔ˘Ù› ·ÎÚÈ‚‹˜ ÔÛfiÙËÙ·
°∂¡. ÌÈÎÚÔ‡ ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ∂¡π∫O™ ·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ÔÛfiÙËÙ·˜
∞π∆. ÌÈÎÚfi ÎÔ˘Ù› ·ÎÚÈ‚‹ ÔÛfiÙËÙ·
√¡√ª. ÌÈÎÚ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ ·ÎÚȂ›˜ ÔÛfiÙËÙ˜
°∂¡. ÌÈÎÚÒÓ ÎÔ˘ÙÈÒÓ ¶§∏£À¡∆π∫√™ ·ÎÚÈ‚ÒÓ ÔÛÔًوÓ
∞π∆. ÌÈÎÚ¿ ÎÔ˘ÙÈ¿ ·ÎÚȂ›˜ ÔÛfiÙËÙ˜
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ MÂÚÈΤ˜ ‚·ÛÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÈı¤ÙˆÓ ›ӷÈ:
∞ÚÛÂÓÈÎfi £ËÏ˘Îfi O˘‰¤ÙÂÚÔ
1. ηÏ-fi˜ ηÏ-‹ -‹ ηÏ-fi
ÓfiÙÈ-Ô˜ -Ô˜/-fi˜ ÓfiÙÈ-· -· ÓfiÙÈ-Ô -Ô/-fi
ÁÏ˘Î-fi˜ ÁÏ˘Î-È¿ -È¿ ÁÏ˘Î-fi
2. Ù·¯‡˜ -‡˜ Ù·¯Â›· -›· Ù·¯‡ -‡
·ÏÏ¿ ·¯‡˜ ·¯È¿ -È¿ ·¯‡
3. ·ÎÚÈ‚‹˜ -‹˜ ·ÎÚÈ‚‹˜ -‹˜ ·ÎÚÈ‚¤˜ -¤˜
◗ À¿Ú¯Ô˘Ó, fiˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋, Î·È ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÈı¤ÙˆÓ Ì ηٷϋ-
ÍÂȘ ÛÂ: -‹˜ (ηÊÂÙ‹˜), -È¿ (ηÊÂÙÈ¿), -› (ηÊÂÙ›)
-˘ (˙ËÏÈ¿Ú˘), -· (˙ËÏÈ¿Ú·), -ÈÎÔ (˙ËÏÈ¿ÚÈÎÔ),
ÂÓÒ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÎÏ›ÓÂÙ·È ¤Ó· Â›ıÂÙÔ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘¯Ó¿: Ô Ôχ˜, Ë ÔÏÏ‹, ÙÔ Ôχ
(·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋).
73
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
K§I™H OY™IA™TIKøN
KAI E¶I£ETøN
°
°
74
Philippe Geluck, ÂÚ. «9», ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶π∞, 2003
¶APA°ø°H KAI ™YN£E™H
ñ ¶ËÁ·›ÓÂÙ ÙÒÚ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 8. ªÂٷʤÚÂÙ ٷ Â›ıÂÙ· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ·ÚÈıÌfi ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ Â›Ó·È Î·È
ÚÔÛ¤ÍÙ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙÔ˘˜. ñ ºÙÈ¿ÍÙÂ Î·È ÂÛ›˜ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fi-
ÓÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Û·˜ ‹ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· Â›ıÂÙ·.
4. ∆· Â›ıÂÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î›ÌÂÓÔ 9 Â›Ó·È Û ÂÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ñ ªÂٷʤÚÂÙ¤ Ù· ÛÙÔÓ ÏË-
ı˘ÓÙÈÎfi Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ηٷϋÍÂȘ ÙÔ˘˜. ñ ºÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ÛΛÙÛÔ ÌÂ
·ÓÙÒÓ˘Ì· (fiÛ· ‚Ú›ÙÂ) ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈı¤ÙˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Î·È ¯·Ú¿ ÛÙÔ Á¿ÙÔ!
∫›ÌÂÓÔ 9 [TÈ ÏÔ‡ÛÈ · ÁÏÒÛÛ· ÁÈ · ¤Ó·Ó ÂÈ Ó·Ṳ̂ÓÔ Á¿ÙÔ! ]
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ı· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜-ÙÚfiÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ϥ͈Ó, ÙËÓ ·-
Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË. ∞˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ̷-
˙› Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∞˜ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì Ò˜ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜.
∞ã ÔÌ¿‰· µã ÔÌ¿‰·
∞ÌÂÚÈηӿÎÈ·
(ΛÌ. 1)
·¯‡Û·ÚÎÔ
(ΛÌ. 1)
‰È·ÙÚÔÊ‹ ηډÈÔ·ıÂÈÒÓ
ÂÈÛΤ„ÂȘ
(ΛÌ. 2)
Ôχ¯ÚˆÌ·
(ΛÌ. 2)
ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϘ ÌËÏfiÈÙ˜
ÙÚfiÊÈÌ·
(ΛÌ. 3)
ÌÈÎÚÔÁ‡̷ٷ
(ΛÌ. 3)
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘
·. ∞fi ÔÈ· ϤÍË ¤¯ÂÈ ÚÔ¤ÏıÂÈ Ë Î¿ı ϤÍË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜;
‚. ªÂ ÔÈÔ ÙÚfiÔ ‚ϤÂÙ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ;
Á. ™ÎÂÊÙ›Ù ¿ÏϘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ.
¢
¢
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢
¢
¶APA°ø°H KAI ™YN£E™H
2. ·. ∞fi ÔȘ ·Ϥ˜ ϤÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜;
‚. ™Â ÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û‡ÓıÂÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ
·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜; ñ ¶ÔÈ· ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ë Ó¤· ϤÍË Ì ÙÔ ‰Â‡-
ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ¡· ÌÂٷʤÚÂÙ ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ›Ó·Î· ÙȘ ϤÍÂȘ Ù˘ ∞ã ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ù ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜. µÚ›-
Ù Ӥ˜ ϤÍÂȘ ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· (1, 2, 3).
¶ÚÔı‹Ì·Ù· £¤Ì· ¶·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ-ÂÈı‹Ì·Ù·
ÎÔ˘‚¤ÓÙ-· ÎÔ˘‚ÂÓÙ-ԇϷ
2. ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ù˘ µã ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ù ÚÔËÁÔ˘Ì¤-
Óˆ˜. ñ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏϘ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· (1, 2, 3).
™‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË ·ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi ‚ã Û˘ÓıÂÙÈÎfi
3. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ٷ ÚÔı‹Ì·Ù· Û ·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ 10 Î·È 11 Ô˘ Â›Ó·È ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜. ñ
∆È ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; ñ ∂›Ó·È ÌfiÓÔ ÚÔı¤ÛÂȘ ‹ Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ÚÔıËÌ¿ÙˆÓ; ñ ºÙÈ¿ÍÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÚÁ·-
˙fiÌÂÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜, ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ-ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÙ Û Ϥ-
ÍÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ fiÛ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ ÌÔÚ›Ù Û ÌÈ· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋
·Ê›Û· ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
4. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÛË̷ۛ˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ÙÔ Ú‹Ì· ʇÁˆ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÙˆÓ ÚÔıËÌ¿ÙˆÓ-ÚÔı¤ÛˆÓ, .¯. ·Ô-ʇÁˆ, ηٷ-ʇÁˆ ÎÙÏ.
◗ OÈ Ï¤ÍÂȘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ı› ·fi ¿ÏϘ ϤÍÂȘ. ¡¤Â˜ ϤÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·-
¯ıÔ‡Ó Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜:
·ã ÙÚfiÔ˜: ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Ϥ͢ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ì›· Ó¤· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηٿÏËÍË Ô˘ ϤÁÂÙ·È ·-
Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË ‹ Â›ıËÌ·:
.¯. ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ı¤Ì·: ∞ÌÂÚÈηÓ-fi˜ ·Ú·Á. ηٿÏËÍË: -¿ÎÈ.
‚ã ÙÚfiÔ˜: ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ Ϥ͢ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¤Ó· ÚfiıËÌ·, fiˆ˜ ÌÈ· ÚfiıÂÛË ‹ ÙÔ
ÛÙÂÚËÙÈÎfi ·- (Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ¿ÚÓËÛË):
.¯. ÙÚÔÊ‹ ÚfiıËÌ·: ‰È· ·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË: ‰È·ÙÚÔÊ‹
.¯. Êı·ÚÙfi˜ ÚfiıËÌ·: ·- (ÛÙÂÚ.) ·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË: ¿Êı·ÚÙÔ˜.
◗ OÈ Ï¤ÍÂȘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÏÒÓ Ï¤ÍˆÓ.
.¯. ·¯‡Û·ÚÎÔ: ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ
·¯‡: Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ã ̤ÚÔ˜ (ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi) Ù˘ Ó¤·˜ Ϥ͢
Û¿Úη: Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ‚ã ̤ÚÔ˜ (‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi) Ù˘ Ó¤·˜ Ϥ͢.
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
75
¢
¢
76
¶APA°ø°H KAI ™YN£E™H
∫›ÌÂÓÔ 10 [¶ÚÔÛˆÚÈ Ó‹ ·fiÏ·˘ÛË, ÌfiÓÈ ÌË ˙ËÌÈ ¿]
∆Ô Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚfi ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ Ï›ÁÔÈ
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ¿ÏÏÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÎÚ·Ù¿Ó ·¤-
Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜. ∆Ô Î¿ÓÈÛÌ· ÚÔηÏ› ‰‡ÛÔÛÌË ·Ó·ÓÔ‹ Î·È ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ӷ ‰fiÓÙÈ·. ™˘¯Ó¿ οÓÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜
·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Î·Ó›˙ÂÙÂ, Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯ÂÙ ·-
Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ fiÙÈ Ù· ÚÔ‡¯· Ì˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÛÈÁ·Ú›Ï·, ·Ó ‚ÚÂı‹Î·Ù ÎÔÓÙ¿ Û ηÓÈÛÙ¤˜.
™‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, ÙÔ 78% ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ËÏÈΛ·˜
12-17 ÂÙÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ‚ÁÂÈ Ì οÔÈ· Ô˘ ηÓ›˙ÂÈ. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Û ÔÛÔÛÙfi 69% ›-
·Ó fiÙÈ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó Ì οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ó›˙ÂÈ.
√È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ··ÈÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ Î·Ó›˙Ô˘Ó. ∆Ô Î¿ÓÈÛÌ· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ·
Ô͢ÁfiÓÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÙÔ ·›Ì· ÛÙÔ ÛÒÌ·. ∆Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ô ·ıÏËÙ‹˜ Ô˘ η-
Ó›˙ÂÈ Èı·ÓfiÓ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÂÈ ‹ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÙfiÛÔ Î·Ï¿, fiÛÔ ÔÈ ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜ ·ıÏËÙ¤˜. ∆·
Ó¢ÌfiÓÈ· ÙÔ˘ ηÓÈÛÙ‹ ‰Â ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ô͢ÁfiÓÔ ÙfiÛÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, fiÛÔ Ù· Ó¢ÌfiÓÈ· ÙˆÓ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÌË Î·ÓÈÛÙÒÓ.
ÂÚ. «E-I·ÙÚÈο», ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶π∞, 2002
∫›ÌÂÓÔ 11 [TÈ ÙÚÒÌ ηٿ ÙË ‰È ¿ÚÎÂÈ · ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ; ]
∆ËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ „¿¯ÓÔ˘Ó ÙË «Ì·ÁÈ΋ ÊfiÚÌÔ˘Ï·»
Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ̤ÁÈÛÙË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ.
∆È, ÙÂÏÈο, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Î·È ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔ‡ÌÂÚ·ÁÎ* ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
Ì·ıËÙ‹;
∏ ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤ÂÈ ÙË ‰›·ÈÙ· ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Â›Ó·È Á‡̷ٷ ‡ÂÙ· Î·È Ù·ÎÙ¿.
∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ·¯È¿ ÎÚ¤·Ù·, ·ÏÏ·ÓÙÈο, ÁÏ˘Î¿ ÏÔ‡ÛÈ· Û ‚Ô‡Ù˘ÚÔ Î·È Îڤ̘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Ú¤ÂÈ
Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È.
∆Ô ÚˆÈÓfi ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ Ì·˜ ηٿÛÙ·ÛË Î·È
Ì·˜ «ÂÌÔ‰›˙ÂÈ» Ó· ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê·ÁË-
ÙÔ‡ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Ë̤ڷ.
ÕÏψÛÙÂ, ·Ó ÙÔ ·Ú·Ï›„Ô˘Ì ·fi ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ Ê·ÁËÙfi,
˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ˘ÔʤÚÔ˘Ì ·fi ·ÙÔÓ›·, ˙·Ï¿‰·, ˘fiÙ·ÛË
Î·È ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›·**.
∆Ô È‰·ÓÈÎfi ÚˆÈÓfi Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Á¿Ï·, Ì·‡ÚÔ „ˆÌ› ηÈ
‰ËÌËÙÚȷο ÚÔÁ‡̷ÙÔ˜, Ï›ÁÔ Ù˘Ú› ÂÈÏÔÁ‹˜ Î·È ÔÈÎÈÏ›· ·fi ÊÚÔ‡Ù·
ÂÔ¯‹˜ Î·È ¯˘ÌÔ‡˜ ·˘ÙÒÓ. ∞Ó Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÁÏ˘Îfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÁÈ·
Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ù· ÏÈ·Ú¿, ηÏfi Â›Ó·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÂ
ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ ‹ ÛÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ Î·È ‰ÚÔÛÈÛÙÈÎfi ˙ÂϤ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÌÂ ÊÚÔ‡Ù·.
* ÌÔ‡ÌÂÚ·ÁÎ: Ë Ú¿ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi ÙÔ ÂȉȈÎfiÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂΛ-
ÓÔ˘ Ô˘ ÙËÓ ¤Î·Ó Ì ÛÎÔfi Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ ÔʤÏË.
** ˘ÔÁÏ˘Î·ÈÌ›· (Ë): Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ۷ί¿ÚÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ·›Ì·.
ÂÚ. «E-I·ÙÚÈο», ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶I∞, 2002
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
E
E
™TOIXEIA ¶OY ™YNO¢EYOYN
TON ¶POºOPIKO §O°O
™TOIXEIA ¶OY ™YNO¢EYOYN
TON ¶POºOPIKO §O°O
◊‰Ë ÛÙË 2Ë ÂÓfiÙËÙ· ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ∞ӷʤڷÌ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ¯·-
Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÂΛӷ Ù· ÔÔ›· ‹ ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·ıfiÏÔ˘ ÙË ÁÏÒÛÛ· (¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜, ‚ϤÌÌ·, ¤ÎÊÚ·ÛË
ÚÔÛÒÔ˘, ‰È¿ıÂÛË ÎÙÏ.) ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο-‰È·ÌÔÚʈÙÈο Ù˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓ›·˜ (ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜-·Ó‚Ôη٤‚·ÛÌ· Ù˘ ʈӋ˜, ·‡ÛÂȘ, ¤ÓÙ·ÛË ÊˆÓ‹˜ ÎÙÏ.).
∫›ÌÂÓÔ 12 [ŒÓ·˜ ηʤ˜ = ¯› ÏÈ Â˜ ϤÍÂÈ ˜]
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¢ÒÛÙ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 12. ñ ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 12
·fi ÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ·¤˙È. ¶fiÙ ۷˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‹ÚÂÌÔ˜, fiÙ ·Ó˘fiÌÔÓÔ˜, fiÙ ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜; ñ AÊÔ‡ Ù·
ÛΛÙÛ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÈ·, Ò˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÙËÓ „˘¯È΋ ÙÔ˘ ‰È¿ıÂÛË;
2. ŒÓ·˜ Ì·ıËÙ‹˜ ‹ Ì·ı‹ÙÚÈ· Ó· Í·Ó·‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1 ÊÚÔÓÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ÙÔ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÌÂ
ηٿÏÏËϘ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ Î·È Ó· ÙÔ ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÈ Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ·Ó‚ÔηÙ‚¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ʈӋ˜.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 12 ÁÚ¿„Ù ٷ ÏfiÁÈ· Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Û οı ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ
·Ô‰ÒÛÂÙ οı ÊÔÚ¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ¯ÂÈÚÔ-
ÓƠ̂˜ ÙÔ˘.
Quino, K·Ï‹ fiÚÂÍË,
ÂΉ. B·‚¤Ï, 1987
77
™T
™T
§E•I§O°IO
Z
Z
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY
78
™˘ÏϤÍÙ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹Û·Ù ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ Î·È ÌË ˘ÁÈÂÈÓ‹ Û‡Á¯ÚÔÓË
‰È·ÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ:
√˘ÛÈ·ÛÙÈο ∂›ıÂÙ· ƒ‹Ì·Ù·-ÊÚ¿ÛÂȘ
√˘ÛÈ·ÛÙÈο ∂›ıÂÙ· ƒ‹Ì·Ù·-ÊÚ¿ÛÂȘ
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7 ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÍÂȘ ·fi ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜. ¶ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ ‰Â ÁÓˆ-
Ú›˙ÂÙÂ; ñ •·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ fiÛ˜ ϤÍÂȘ ÎÚ›ÓÂÙ ÛÎfiÈÌÔ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚ-
Ê‹ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜. EÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›Ù ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡. ñ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
(Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜) ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ οӷÙÂ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÓÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ·.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Ù· ÁÏ˘Î¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤Ó-
ÓˆÓ ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Û·˜. ñ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ηٿÏÏËÏ·
Â›ıÂÙ· ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜/ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û·˜ ÈÔ ·-
Ú·ÛÙ·ÙÈ΋.
2. ¢Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË: ∫¿ÔÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ Ó· ˘Ô‰˘ı› ÙÔ ÚfiÏÔ ÂÓfi˜ ÁÔÓ¤· Ô ÔÔ›Ô˜ ‰Â ı¤ÏÂÈ Ù· ·È‰È¿
ÙÔ˘ Ó· ÙÚÒÓ Û ʷÛÙÊÔ‡ÓÙ. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰‡Ô ¿ÏÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ˘Ô‰˘ıÔ‡Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ·È-
‰ÈÒÓ Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ê·ÛÙÊÔ‡ÓÙ.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
¶ÂÚÈÁÚ¿„Ù Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÚÈÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ¤Ó· ÁÈÔÚÙÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â›-
¯·Ù ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˘˜. ñ •ÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û·˜ ·fi ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ÚÔ¯ˆ-
Ú‹ÛÙ ÌÂÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ñ ∆¤ÏÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·-
ÛË ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ·Ú·Û΢-
‹˜ Î·È ·fiÏ·˘Û˘ ÙˆÓ Î‡ÚȈÓ-«·Á·Ë̤ӈӻ Û·˜ Ê·ÁËÙÒÓ. ñ ªÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ
ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ ÛΛÙÛÔ Î·È Ô ›Ó·Î·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.
2
1
1. À°π∂π¡H ¢π∞∆ƒ√ºH
2. MH Y°π∂π¡H ™À°Ãƒ√¡∏ ¢π∞∆ƒ√ºH
79
4
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY Z
Z
KÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
ñ H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Î·È Ë ·Ó·-
Ï˘ÙÈ΋ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Û ‰‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜.
ñ H ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈı¤ÙˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÂÚÈ-
ÁÚ·Ê‹˜ (¯ÒÚÔ˜, ÚfiÛˆ· Î.Ï.)
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
«∆Ô ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ Ì·˜»
◗ ªÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÃËÌ›·˜, √ÈÎȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜,
‰È·ÌÔÚÊÒÛÙ ے ¤ÓÙ˘Ë Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ¤Ó· ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ªÔ-
Ú›Ù ӷ Û˘ÏϤÍÂÙ ˘ÏÈÎfi:
·. ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ¿ÏÏ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ (fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ),
‚. ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ Ô˘Û›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ·fi ‚È‚Ï›·, ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ ˘Á›·˜
‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ,
Á. ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·fi ¤Ó·Ó ÂȉÈÎfi (ÁÈ·ÙÚfi ‹ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ),
‰. Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÂȉÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ì ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Î·È ¿ÏÏ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ οı ̷ıËÙ‹.
◗ ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ ӷ ÙÔ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÙ ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÌÂ-
Ù¿ ηٷÁÚ¿„ÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Ù· ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
ÃÚ‹ÛÈ̘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
1. http://www.who.int/en (¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÚÁ¿ÓˆÛË ÀÁ›·˜)
2. http://www.care.gr (∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi˜ ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ˘Á›·, ‰È·ÙÚÔÊ‹)
3. http://www.inka.gr (πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ)
4. http://www.health.gr (¢ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘Á›·˜)
™‡ÚÔ˜ B·ÛÈÏ›Ԣ,
TÔ ÙÚ·¤˙È
Ù˘ K·ı·Ú‹˜
¢
Â˘Ù¤Ú·˜
ÂÊËÌ. TA NEA, 2004
80
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
◗ TÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ϤÍË Ù˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÚ¿Û˘.
◗ H ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜
·. ˘ÔΛÌÂÓÔ
‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ ŒÓ· Â›ıÂÙÔ ÌÔÚ› Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰ËÏ·‰‹ ˆ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ T· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÂ:
¢π∫∞∆∞§∏∫∆∞ ∆ƒπ∫∞∆∞§∏∫∆∞
·ÚÛÂÓÈο ıËÏ˘Î¿ Ô˘‰¤ÙÂÚ· ·ÚÛÂÓÈο ıËÏ˘Î¿
ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚·
·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· ηʤ˜
ñ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ¤Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û οı ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·.
◗ N¤Â˜ ϤÍÂȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‰‡Ô ÙÚfiÔ˘˜:
·. ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‚. Û‡ÓıÂÛË
ÛÙÔ ı¤Ì·
Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Ϥ͢
ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ
Ì›· ηٿÏËÍË,
.¯. . . . . . . . . . .
·ÚÈÛÙÂÚ¿
·fi ÙÔ ı¤Ì·
Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Ϥ͢
ÚÔÛı¤ÙÔ˘ÌÂ
¤Ó· ÚfiıËÌ·,
.¯. . . . . . . . . . .
ÂÓÒÓÔ˘ÌÂ
Ù· ı¤Ì·Ù·
ÙˆÓ ‰‡Ô Ϥ͈Ó,
.¯. . . . . . . . . . .

ÂÓfiÙËÙ·
°¡øƒπ∑ø ∆√ ª∞°π∫√ ∫√™ª√
∆√À £∂∞∆ƒ√À ∫∞π ∆√À ∫π¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√À
£· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË.
£· Ì¿ıÔ˘Ì ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
Î·È ı· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜
ÌÂ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘.
£· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘Ó‰ÂÙÈο
Ú‹Ì·Ù· Î·È Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹.
£· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠Ò˜ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ
Ú‹Ì·Ù· ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘
‹ ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù·.
£· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û ÌÈ· ·Ê‹ÁËÛË Î·È fiÛÔ
ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ˘
Ú‹Ì·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ.
£· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ
Î·È ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ.
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
82
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
K›ÌÂÓÔ 1 [H ·Ú¿ÛÙ·ÛË]
ªÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∆· ·È‰È¿ Ô˘ ‹Ù·Ó ÓÙ˘Ì¤Ó· ÊÔ˘ÛÙ·ÓÂÏ¿‰Â˜, Ù· ÊÒÓ·ÍÂ Ë Î˘Ú›· ÎÈ ·-
Ó‚‹Î·Ì ÛÙË ÛÎËÓ‹. √ ÿˆÓ, Ô µ·ÁÁÂÏ¿Î˘, Ô ºÈÏÈ¿Î˘, Ô ƒÔ‡Ï˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË, ÙÔÓ
ªfiÙÛ·ÚË, ÙÔÓ ∫·Ú·˚ÛοÎË, ÙÔ ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ÎÈ ÂÁÒ ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔÓ ¤Î·Ó· Î·È ‚Á¿Ï·Ì ٷ Û·ıÈ¿ Î·È ÊÔ-
‚ÂÚ›˙·Ì ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜ Ô˘ ‰Â Ê·ÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ÎÈ ¤ÏÂÁ·Ó ı· Îfi„Ô˘Ì ÙÔ Ï·È-
Ìfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ Ù· Û·ıÈ¿ ‹Ù·Ó „‡ÙÈη Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ Îfi„·ÌÂ, ·ÏÏ¿ ÂΛӘ ‰ÂÓ ÙÔ ‹ÍÂÚ·Ó Î·È Â›¯·Ó ÊÔ‚Ë-
ı› ÎÈ Ô ƒÔ‡Ï˘, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¡ÈÎËÙ·Ú¿, ‹Á ӷ ÙÚ¤ÍÂÈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ∆Ô‡ÚÎÔ, ·ÏÏ¿ ÛÎfiÓÙ·„ ÎÈ
¤ÂÛÂ Î·È ÎÔ›Ù·˙ ̛· ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¤‚ÏÂÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜, Ì›· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ¤‚ÏÂ ·˘ÙfiÓ
Î·È ÓÙÚ¿ËÎÂ Î·È ÎÔÎΛÓÈÛ ÎÈ ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÊˆÓ‹ ÂÓfi˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·Ó›, Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁÂ:
— ƒÔ‡ÏË, ƒÔ‡ÏË! ªÂ ÙËÓ ÌÈÛÙfiÏ·. ªÂ ÙËÓ ÌÈÛÙfiÏ·. ªÈÛÙfiÏ· ÌÂ.
∫È Ô ƒÔ‡Ï˘ ÛËÎÒıËÎÂ Î·È ÊˆÓ¿˙ÂÈ Â̤ӷ, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ¿ˆ Ó· Ùڤ͈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔÓ
∆Ô‡ÚÎÔ Î·È Ù· ÙÛ·ÚÔ‡¯È· ‚Á‹Î·Ó ·fi Ù· fi‰È· ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Ùڤ͈ ÎÈ ÂÓÒ ÂÁÒ ¤ÙÚ¯·,
Ù· ÙÛ·ÚÔ‡¯È· ÌÔ˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ Î·È ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ· ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Í˘fiÏ˘ÙÔ˜, ¤¯ÂÈ ÛÎÏ‹ıÚ˜* ¯¿Ìˆ ηÈ
ÙfiÙÂ Ô µ·ÁÁÂÏ¿Î˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ªfiÙÛ·ÚË Î·È ÙÔÓ ÛÙ¤ÓÂ˘Â Ë ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, ¤Û΢„ ӷ ¿ÚÂÈ Ù· ÙÛ·-
ÚÔ‡¯È· ÌÔ˘ Ó· ÌÔ˘ Ù· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ê¿ÓËΠÙÔ ÛÒ‚Ú·Îfi ÙÔ˘ Î·È Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ¤‚·Ï·Ó Ù· Á¤ÏÈ· ÎÈ ÂΛÓÔ˜
Ù· ÎÏ¿Ì·Ù· Î·È Í¤‚·„Â Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÙÔ˘ ÎÈ ¤ÁÈÓ fiÏÔ˜ ÌÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˜ Î·È Ù· ·È‰È¿ ʈӿ˙·Ó Â¿-
Óˆ ÙÔ˘! Â¿Óˆ ÙÔ˘! ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÚ·‚‹Í·Ì ٷ Û·ıÈ¿ ÎÈ ·Ú¯›Û·Ì ÍÈÊÔÌ·¯›· Û·Ó ÙÔ ∑ÔÚfi Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ
Ë ¯ÔÚˆ‰›· ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·Ó› Ô˘ ¤ÏÂÁ ¤¯ÂÙ ÁÂÈ· ‚Ú˘ÛԇϘ Î·È ÔÈ Î˘Ú›Â˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ¿ÏÈ ÎÈ
¤ÎÏ·ÈÁ·Ó ÎÈ ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Î¿ÓÈ˙·Ó ÎÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ôχ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ·¤Ú·˜ Ó·
Ê˘Û¿ÂÈ ÎÈ Ë Î·Ì¿Ó· Ó· ¯Ù˘¿ÂÈ Î·È ÂÙ¿¯ıËÎÂ Ô ÿˆÓ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È Ï¤ÂÈ:
— ∂ÌÚfi˜, ÎÚÔÙ› ÙÔ Ù‡Ì·ÓÔÓ ÎÈ Ë Û¿ÏÈÁÍ ·ÓÙ˯›!
·ÏÏ¿ Ë Î˘Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ‡ › ˆ˜ ·˘Ùfi ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ˆ ÂÁÒ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ Ù· ¤¯·ÛÂ Î·È Â›Â:
– ¢Ô˜ ÌÔ˘ ÌËÙ¤Ú· ÌÈ· ¢¯‹, ÎÈ ¤Ï· Ó· Û ÊÈÏ‹Ûˆ... ¿ˆ Ó· ÔÏÂÌ‹Ûˆ.
ÎÈ ÂÁÒ Ï¤ˆ:
— ª¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÂÚ·ÙÒ ÎÈ ·ÎÔ‡ˆ Ù· Ô˘Ï¿ÎÈ·…
ÎÈ Ô µ·ÁÁÂÏ¿Î˘ ÌÔ‡ ϤÂÈ:
— ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˆ ÂÁÒ fiÙ·Ó ¤ÊÙˆ Î·È ÛÎÔÙÒÓÔÌ·È, ÎÈ Ô ¡ÈÎËÙ·Ú¿˜ ϤÂÈ:
— ø, ÂÏ¢ıÂÚ›·, Ì‹ÙÂÚ ÙˆÓ Ï·ÒÓ.
ÎÈ Ô ÿˆÓ ÙÔ‡ ϤÂÈ ˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ı‡ÌˆÛÂ Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·Ú·-
οو, ·˘Ùfi˜ ÙÒÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· Ù· ÂÈ Î·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Ó· Ù· ÂÈ ·˘Ùfi˜ Î·È ı· Ê¿ÂÈ ÌÔ˘ÓÈ¿ ÎÈ ÂÁÒ ÙÔ˘˜
Ϥˆ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ∆Ô‡ÚÎÔÈ Ó· Ì·˜ ÛÊ¿ÍÔ˘Ó fiˆ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÎÈ Ô µ·ÁÁÂÏ¿Î˘, Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ¤Ó¢·Ó
Ù· ÙÛ·ÚÔ‡¯È· ÙÔ˘, ÌÔ˘ ϤÂÈ Ó’ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì Ì ٷ ‰Èο ÌÔ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿Ï· ÎÈ Ë Î˘Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘
Ì¿˜ ϤÂÈ Ó· ÌËÓ ·Ó·Î·ÙÒÓÔ˘Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ٷ ‰Èο Ì·˜ Î·È ÌÂډ¢Ù› Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÎÈ Ô Îfi-
ÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂډ¢Ù›, ÓfiÌÈ˙ ˆ˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Â›¯Â Û˘ÁÎÈÓËı› Ôχ ÎÈ ¤ÂÛ ηٿ Ï¿-
ıÔ˜ ÙÔ ·Ó› ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÁÈ·Ù› ÓfiÌÈÛ·Ó ˆ˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ‚Á‹ÎÂ Ô ∫·Ú·˚Ûο΢ Ì ÙÔ
Û·ı› Î·È ÙÔ˘˜ › ¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏÔ Î·È Û‹ÎˆÛ·Ó ÔÈ ÊÔ˘ÛÙ·ÓÂÏ¿‰Â˜ ÙÔ ·Ó›, ·ÏÏ¿ ÛοψÛ ÛÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ
Ô˘ ›¯Â ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ô ¡ÙfiÓÙÔ˜ Ì ÙË ª·Ú›· ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ·, […] ÎÈ ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ Ô ¡ÙfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ
ۋΈÛÂ Î·È Î¿ıÈÛ ·fi ›Ûˆ Î·È ÙÔ ‚¿ÛÙ·Á ÎÈ fiÏÔ ÊÔ‚¤ÚÈ˙ ÁÈ·Ù› ÓfiÌÈ˙ ˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì Â›Ùˉ˜
Î·È ¯Ù‡ËÛÂ Ë Î·Ì¿Ó· Î·È ÏÈÔı‡ÌËÛÂ Ë Î˘Ú›· ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¯Ù˘Ô‡Û·Ó Ù· ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÔÈ
Ì·Ì¿‰Â˜ ÎÈ ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜ Î·È ¤ÎÏ·ÈÁ·Ó Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛËÎÒıËΠÂ›ÛËÌ· Î·È Ì·˜ ‹ÚÂ
fiÏÔ˘˜, Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜, ·ÁηÏÈ¿ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ʈӿ˙ÂÈ:
— ∑‹Ùˆ Ë 25Ë ª·ÚÙ›Ô˘!
Î·È Â› «Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘» ÎÈ fiÏÔÈ ÛËÎÒÛ·Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Â›·Ì ˙‹Ùˆ Î·È ˙‹Ùˆ ÎÈ Ë Î˘Ú›· √˘-
Ú·Ó›· ÊÒÓ·Í ¿ÏÈ ÚÔ-ÛÔ¯‹! Î·È ÛÙ·ı‹Î·Ì fiÏÔÈ ÚÔ-ÛÔ¯‹ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰‹Û·Ì ÙÔÓ ÂıÓÈÎfi ‡ÌÓÔ Î·È
ÁÈ·Ù› ¯·›ÚÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ·Ù¤Ú·; Î·È Ê‡Á·Ì ӷ ¿Ì Û›ÙÈ Ì·˜ Ó· Ê¿Ì ÛÎÔÚ‰·ÏÈ¿ ÁÈ·
ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ Ë̤ڷ˜, Ó· ÎÔÈÌËıÔ‡ÌÂ, Ó· ͢Ó‹ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ٷ ηϿ Ì·˜ Î·È Ó· ¿Ì ӷ Ô‡ÌÂ
¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ ÙÔ˘ µ·ÁÁÂÏ¿ÎË Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘.
∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ NÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, O Õ΢ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÂΉ. K·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1997
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
∆Ô Î›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi. ¶ÔÈÔ˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È Î·È ÙÈ;
¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘; ñ ∏ ·Ê‹ÁËÛË Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î˘Ï¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹ ·ÚÁ¿;
¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ù ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÛÔ‚·Úfi, ΈÌÈÎfi, Ù˘ÈÎfi, Â›ÛËÌÔ, ·Ïfi, ÔÈΛÔ, ÏÈÙfi, Â-
Ú›Ù¯ÓÔ); ñ ∞ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜ Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.
K›ÌÂÓÔ 2 [T·È Ó› ˜ Ê·ÓÙ·Û› ·˜]
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
∆È Î›ÌÂÓ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ñ ∆È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó; ñ ™Â ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ¤ÓÙ˘· ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ٤ÙÔÈ· Λ-
ÌÂÓ·;
∆È Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÂÈ Î·ı¤Ó· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿;
2
1
3
2
1
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
83
O APXONTA™ TøN ¢AXTY§I¢IøN:
H E¶I™TPOºH TOY BA™I§IA ★★★
THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING.
2003 (ŒÁ¯Ú.) 201ã
AÌÂÚÈηÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ T˙¿ÎÛÔÓ, Ì ÙÔ˘˜: B›ÁÎÔ MfiÚÙÂÓÛÂÓ,
OÚÏ¿ÓÙÔ MÏÔ˘Ì, §È‚ T¿ÈÏÂÚ, EÏ¿È˙· °Ô˘ÓÙ, ÿ·Ó M·ÎK¤ÏÂÓ. M¤¯ÚÈ Ô ºÚfiÓÙÔ Ó·
ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ M·‡Ú˜ ¶‡Ï˜ ÁÈ· Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÔ‡, Ô
Ì¿ÁÔ˜ °Î¿ÏÓÙ·Ê Î·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ £¤ÔÓÙÂÓ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÒ-
ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ °ÎfiÓÙÔÚ (M›Ó·˜ T›ÚÈı) ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ K·ÎÔ‡. TÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÙÚÈÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ηÈ
ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ.
ñ
MAP°APITA II 79 (¶·Ú.-¶¤Ì.)
BIG FISH A¶I£ANE™ I™TOPIE™ ★★★
BIG FISH. 2003 (ŒÁ¯Ú.) 110ã
AÌÂÚÈηÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· T›Ì M¿ÚÙÔÓ, Ì ÙÔ˘˜: °ÈÔ‡·Ó M·Î °ÎÚ¤-
ÁÎÔÚ, ÕÏÌÂÚÙ º›ÓÂ˚, T˙¤ÛÈη §·ÓÁÎ, ŒÏÂÓ· MfiÓ·Ì K¿ÚÙÂÚ. °ÓˆÛÙfi˜ ·ÏÏ¿
Î·È ·Á·ËÙfi˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì˘ıÔÏ¿ÛÙ˘, Ô ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ
MÏÔ˘Ì, ·Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰‡ÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È Ê·-
ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. O ·fiÌ·ÎÚÔ˜ fï˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘, Ô °Ô˘›Ï, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·-
ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ·ÏËıÈÓfi ‚›ˆÌ· ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ Î·È ÚÔÛ·ı›, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜,
Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘.
ñ
AE§§ø CINEMAX 5+1 AI£OY™A 5 50 (¶·Ú.-¶¤Ì.), AE§§ø CINEMAX 5+1
AI£OY™A 5 54 (¶·Ú.-¶¤Ì.), ANTAM™ 2 112 (¶·Ú.-¶¤Ì.), ART ECRAN CINEMA 2 72
(¶·Ú.-¶¤Ì.), ETOYA§ A§E•AN¢PA 2 76 (¶·Ú.-¶¤Ì.), TITANIA CINEMAX 10 (¶·Ú.-
¶¤Ì.)
ÂÚ. ∞ıËÓfiÚ·Ì·, 2004
* ÛÎÏ‹ıÚ˜: ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÎÏËÚÔ‡ ͇ÏÔ˘, ·Î›‰Â˜
K›ÌÂÓÔ 3 [MÈ · ÎÈ ÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ Î‹ Ù·È Ó› · – ÌÈ · ÊÈ Ï› ·]
∂›‰· ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ∫·È ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ Ôχ. µÁ‹Î· ηÈ
‹Á· Û ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi Û›ÙÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ· ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›·. °ÂÏ¿Û·ÓÂ Î·È ÌÔ˘
›·Ó «ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ë‰›·». ¢Â Ì›ÏËÛ·, ‰ÂÈÓ‹Û·Ì fiÏÔÈ Ì·˙›, ·ÚÁ¿ ¤Ê˘Á·,
ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó «ˆ˜ ›̷ÛÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›», ¤ÊÙ·Û· ÛÙÔ Û›-
ÙÈ ÌÔ˘ Î·È Í¿ψ۷. ¢ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËη ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·, ÛÎÂÊÙfiÌÔ˘Ó fi-
ÛÔ ‰È·Ê¤Ú·Ì Ì ÙÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÌÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ‰È·Îfi„ˆ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜
¤ÛÙÂÈÏ· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÚ·Ê· fiÙÈ ‰Â ı· ‹ıÂÏ· Ó· Í·Ó·˚‰ˆıÔ‡ÌÂ... ™Â ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·, ‹Ú·
¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· ÊÚ¿ÛË: «∂È̤ÓÔ˘Ì ˆ˜ Ë Ù·ÈÓ›· ‹Ù·Ó ·Ë‰›·».
∆¿Î˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙÔ IÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙËÓ EÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·
(πÛÙÔÚ›· 79Ë), ÂΉ. AÈÁfiÎÂÚˆ˜, 1995
EÚÒÙËÛË Î·Ù·ÓfiËÛ˘
°È·Ù› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌËÓ Í·Ó·˚‰ˆı› Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘;
√ ÚfiÏÔ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «∂›‰· ÌÈ· Ù·ÈÓ›·… Î·È Í¿ψ۷» (ΛÌ. 3): √ Û˘ÁÁڷʤ·˜-·ÊËÁËÙ‹˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌÂÈ-
Ú›· ÙÔ˘. ñ ¶ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘; ñ ªÂ ÔȘ ϤÍÂȘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È
ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜; ñ ∆È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ;
2. ¢Â›Ù ÙÒÚ· ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ¶ÔÈ· ϤÍË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ
‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘ Î·È ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·-
Ú·ÏÂÈÊı›; ñ ∆È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË ·˘Ù‹;
3. ªÂÏÂÙ‹ÛÙÂ Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1. ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘-
Ù‹˜ Î·È ÔÈÔ˜ Ô Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜ Ù˘ ÚfiÏÔ˜; ñ ∏ ›‰È· ÚfiÙ·ÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Î·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓfi ÙÔ˘,
ÔÈ· ¿ÏÏË ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰›ÓÂÈ;
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
84
B
B
TO PHMA
TO PHMA
B1
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ ∆Ô Ú‹Ì·:
ñ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË,
ñ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Î¿ı ÚfiÙ·Û˘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘
ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·,
ñ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·›˙ÂÈ ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ.
◗ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ú‹Ì·, ÛÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÌÔÚ› Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‹ Â›ıÂÙ· (‰ËÏ·‰‹ ÔÓÔ-
Ì·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Â›Ó·È ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ‹ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜) ‹ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ‹ ÂÈÚ-
ÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ,
ÙÔÓ ÙfiÔ ÎÙÏ. Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B TO PHMA
TO PHMA
4. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 3 ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ Ú‹Ì· Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓfi ÙÔ˘. ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘Ô-
ΛÌÂÓÔ; ñ °È·Ù› ·Ú·Ï›ÂÙ·È; ñ ¶ÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ «ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ»; ñ ¶ÚÔ-
Ûı¤ÛÙ οÔÈÔ Â›ÚÚËÌ· ÛÙËÓ ›‰È· ÚfiÙ·ÛË, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ οÔÈ· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·. ñ ™ËÌÂÈÒÛÙÂ
ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÛı¤Û·Ù (ÔÈ· ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ·ÊÔÚ¿). ñ °È·Ù› Ô Û˘ÁÁÚ·-
ʤ·˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÌËÓ ÙËÓ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÚfiÙ·ÛË;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. «… Ô Î‡ÚÈÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛËÎÒıËΠÂ›ÛËÌ·…» (ΛÌ. 1):ÈڛÛÙ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË
·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘. ñ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ú‹Ì·, ÔÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË; ñ ∆È Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ; ñ ¶ÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÚÔÛı¤ÙÂÈ; ñ ªÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹ Ì ο-
ÔÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË ‹ ÊÚ¿ÛË, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· Û¯ÂÙÈ΋ Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ Ê·-
ÓÂÚÒÓÂÈ ÙÔ Ú‹Ì·;
2. «… Û‹ÎˆÛ·Ó ÔÈ ÊÔ˘ÛÙ·ÓÂÏ¿‰Â˜ ÙÔ ·Ó›» (ΛÌ. 1): ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË. ñ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
Ú‹Ì·, ÔÈ· Oº ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË; ñ ∆È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ; ñ ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi˜
ÚfiÏÔ˜ Ù˘; ñ ªÔÚ›Ù ӷ ÚÔÛı¤ÛÂÙ ¤Ó· Â›ÚÚËÌ· ‹ ÌÈ· ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË, ÒÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÌÂ
·˘Ù‹Ó οÔÈ· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·;
3. «¯Ù˘Ô‡Û·Ó ·Ï·Ì¿ÎÈ· ÔÈ Ì·Ì¿‰Â˜», «·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ Ô NÙfiÓÙÔ˜» (ΛÌ. 1): ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Pº; ñ
Afi ÙÈ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ; ñ ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· ‹ Î·È ÚÔıÂÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ.
√È ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
B2 .1 ¶ÚfiÛˆÔ Î·È ·ÚÈıÌfi˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ™ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ «√ ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ‰·¯Ù˘ÏȉÈÒÓ» (ΛÌ. 2) ‚Ú›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù·. ñ ¶ÔÈ· ·fi
·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÓÈÎfi Î·È ÔÈ· ÛÙÔÓ ÏËı˘ÓÙÈÎfi; ñ ∞fi ÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›-
ÛÎÔÓÙ·È;
2. «∂›‰· ÌÈ· Ù·ÈÓ›·… Î·È Í¿ψ۷» (ΛÌ. 3): µÚ›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ™Â ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ
Î·È Û ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
«¢ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËη ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·… ‹Ù·Ó ·Ë‰›·» (ΛÌ. 3): ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜.
ñ ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙ Û ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ Î·È Û ÔÈÔÓ ·ÚÈıÌfi ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Î·ı¤Ó·.
B2
£˘Ì¿Ì·È fiÙÈ:
◗ Ÿˆ˜ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ¤ÙÛÈ Î·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜: ÂÓÈÎfi Î·È ÏËı˘ÓÙÈÎfi.
◗ ∆· Ú‹Ì·Ù· fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÒÛÂȘ (fiˆ˜ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο) ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛˆ·: ÚÒÙÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔ
Î·È ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ Û οı ·ÚÈıÌfi (ÂÓÈÎfi Î·È ÏËı˘ÓÙÈÎfi).
85
B
B
86
TO PHMA
TO PHMA
B2 .2 ™˘˙˘Á›Â˜ Î·È ÊˆÓ¤˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «µÁ‹Î· Î·È ‹Á·… ·ÚÁ¿ ¤Ê˘Á·» (ΛÌ. 3): ÈڛÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ñ
™ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·Ù¿ÍÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÛÙÔ ·ã ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -Ò Î·È ÛÙË ‰Â‡-
ÙÂÚË ÂΛӷ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -Ò.
2. «¢ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËη… Ó· Í·Ó·˚‰ˆıԇ̻ (ΛÌ. 3): ÈڛÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜.
ñ ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·Ù¿ÍÙ fiÛ· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·ã ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -ˆ ‹ -Ò Î·È ÛÙË
‰Â‡ÙÂÚË ÂΛӷ Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -Ì·È.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. °Ú¿„Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ù ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË ÛÙÔ ·ã ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ· ÛÂ
‰‡Ô ÛًϘ: ÛÙË Ì›· fiÛ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÂΛӷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ
·ıËÙÈ΋ ʈӋ. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ ÛÙËÓ
·ıËÙÈ΋ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ñ ªÔÚ›Ù ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÙ Û fiÏ· Ù· Ú‹Ì·Ù·; ñ ∆È ·-
Ú·ÙËÚ›ÙÂ;
2. «ªÂÙ¿ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË… Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ» (ΛÌ. 1): ªÂÙ·ÙÚ¤„Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜
ÛÙÔ ·ã ÚfiÛˆÔ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È Î·Ù·Ù¿ÍÙ ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙ‹ÏË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·.
-ˆ -Ì·È
-ˆ -Ò -ÔÌ·È -Ȥ̷È, -ԇ̷È
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ∆Ô Ú‹Ì· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË,
.¯. ÁÚ¿Ê – ˆ ·Á· – Ò
ÁÚ¿Ê – ÂȘ ·Á· – ¿˜
… …
◗ ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ηٷϋÍÂȘ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· Û ‰‡Ô Û˘˙˘Á›Â˜: ÛÙËÓ ·ã Û˘˙˘Á›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· Ú‹-
Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -ˆ, ÂÓÒ ÛÙË ‚ã ·Ó‹ÎÔ˘Ó fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ηٿÏËÍË -Ò.
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ªÂ ‚¿ÛË ¿ÏÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÏËÍË, Ù· Ú‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ʈӤ˜: ÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ (Ú‹Ì·Ù· Û -ˆ
‹ -Ò) Î·È ÙËÓ ·ıËÙÈ΋ (Ú‹Ì·Ù· Û -Ì·È).
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ ¶ÔÏÏ¿ Ú‹Ì·Ù· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È ÙȘ ‰‡Ô ʈӤ˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈ· ¿ÏÏ· ÌfiÓÔ Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô, .¯. ÊÙ¿-
Óˆ, ¤Ú¯ÔÌ·È, ËÁ·›Óˆ… ™˘Ó¯›ÛÙ ÂÛ›˜ Ì ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·!
87
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B TO PHMA
TO PHMA
B2.3 ¢È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜
K›ÌÂÓÔ 4 [O K·Ú·ÁÎÈ fi˙˘]
√∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ Ï·˚Îfi ı¤·Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚·ıȤ˜ ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ¯ˆÌ¤Ó˜ ̤۷ ÛÙÔ Ï·fi,
ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, ÈηÓÔÔÈ› ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙË
‰·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÔÈÎÂÈÔÔÈÂ›Ù·È ÔÙȉ‹ÔÙ ÙÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÂÓ‰ÔÈ·ÛÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ·˘Ù¿Ú΢ Ì ÔÏÔÎÏË-
ڈ̤ӷ ̤۷, ¤¯ÔÓÙ·˜ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‰‡Ó·Ì‹˜ ÙÔ˘.
√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ·ÊÔÌÔȈı› Û ٤ÙÔÈÔ
‚·ıÌfi ·fi ÙÔ Ï·fi, ÒÛÙ ÙÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù·. ∞ÎfiÌ·, Û·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ù¤¯ÓË, ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ
‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, ۯ‰fiÓ ·˘ÙfiÌ·Ù·, ÛÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜
Û˘Óı‹Î˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ™˘¯Ó¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô͇ٷÙÔ ÙÔ
Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ Ó· Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ïfi-
ÁÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ηı·Ú¿ ‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜*.
¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1930, Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÚˆÙÔ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ÎÚ›ÛË. ∞ÈÙ›· Ô Ô͇ٷÙÔ˜ Û˘Ó·Áˆ-
ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô˘ ÙfiÙ ÁÂÓÓȤٷÈ. ∂›Ó·È Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÙȘ
·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ∆· ı·-
ÙÚÈο ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ· ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â·Ú¯›· ı·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ì ÏÔ‡ÛÈ·
ÛÎËÓÈο, Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔڛ˜ Î·È ‚ÂÓ٤٘. √ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ôχ ÊÙˆ¯fi˜
Î·È Ï›ÁÔ˜, ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ÍÂÂÚ·Ṳ̂Ó˜, Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÁÔÓ·. √ Û˘Ó·-
ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÂÍÔÓÙˆÙÈÎfi˜, Ù›ıÂÙ·È Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ
¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÙÔ Â›‰Ô˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û‚‹ÛÂÈ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ê¿-
ÓÂÈ· Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜ ÙÔ˘.
I¿Îˆ‚Ô˜ K·Ì·Ó¤Ï˘, ÛÙÔ AÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ™‹ÌÂÚ·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ A‡ÚÈÔ,
¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, Aı‹Ó· 2001
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ ∫¿ı ʈӋ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Û˘˙˘Á›Â˜.
◗ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Û˘˙˘Á›· οı ʈӋ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô Ù¿ÍÂȘ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Û¯‹Ì·:
ºø¡∏ ∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ¶·ıËÙÈ΋
-ˆ -Ì·È
™À∑À°π∞ ·ã ‚ã ·ã ‚ã
∆∞•∏ ·ã ‚ã ·ã ‚ã
∫∞∆∞§∏•∂π™ -ˆ -¿ˆ, -Ò -Ò -ÔÌ·È -È¤Ì·È -ԇ̷È
Áڿʈ ·Á·¿ˆ,-Ò ÌÔÚÒ Ï¤ÁÔÌ·È ·Á·È¤Ì·È Ô‰ËÁԇ̷È
¶ƒO™OÃ∏: OÈ ·Ú·¿Óˆ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌfiÓÔ Î·È fi¯È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.
‚ÈÔÔÚÈÛÙÈÎfi˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹
̤۷ ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÚÁ·Û›·.
B
B
88
TO PHMA
TO PHMA
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «µÁ‹Î· Î·È ‹Á·… Î·È Í¿ψ۷» (ΛÌ. 3): µÚ›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ªÔÚ›Ù ӷ ›-
Ù ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó, ÙÈ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ (fiÏ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ «Â›Ì·ÛÙ» Î·È ÙÔ «‹Ù·Ó»); ñ ™Â
ÔÈ· ʈӋ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿;
2. «ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÌÂډ¢Ù›…Ô ¡ÙfiÓÙÔ˜ Ì ÙË ª·Ú›· ·fi ¯·ÚÙfiÓÈ·» (ΛÌ. 1): ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÛÙÔ ·fi-
Û·ÛÌ· ·˘Ùfi Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ıËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ «·ı·›ÓÂÈ»
οÙÈ.
3. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4 Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Î·È Ô ‰¤ÎÙ˘
ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜.
4. «¢ÂÓ ÎÔÈÌ‹ıËη ÂΛÓË ÙË Ó‡¯Ù·… ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÔ˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜» (ΛÌ. 3) Î·È Big Fish… (ΛÌ. 2): µÚ›ÙÂ
ÛÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÏÒ˜ Û ÌÈ· ηٿ-
ÛÙ·ÛË (Ô‡Ù ÂÓÂÚÁ› Ô‡Ù ·ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ).
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
™˘ÏϤÍÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ:
·. «Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ· ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·… ‹Ù·Ó ·Ë‰›·» (ΛÌ. 3)
‚. «√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘… Ô˘ ÙfiÙ ÁÂÓÓȤٷȻ (ΛÌ. 4)
Î·È Î·Ù·Ù¿ÍÙ ٷ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
¢IA£E™EI™
∂ÓÂÚÁËÙÈ΋ ¶·ıËÙÈ΋ ª¤ÛË √˘‰¤ÙÂÚË
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ À¿Ú¯Ô˘Ó Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Î¿ÓÂÈ
οÙÈ, ÂÓÂÚÁ›, .¯. ÙÚ¤¯ˆ, ·›˙ˆ. ∆· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜
ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ ʈӋ.
◗ À¿Ú¯Ô˘Ó Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·ıËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ «·-
ı·›ÓÂÈ» οÙÈ, ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, .¯. ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÌ·È, ¯Ù˘Ò. ∆· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿
¤¯Ô˘Ó ·ıËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ʈӋ.
◗ À¿Ú¯Ô˘Ó Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Î·È Ô ‰¤ÎÙ˘ ÌÈ·˜ ÂÓ¤Ú-
ÁÂÈ·˜, ‰ËÏ·‰‹ οÓÂÈ Î¿ÙÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜, .¯. ¯ÙÂÓ›˙Ô-
Ì·È, ·ÁηÏÈ¿˙ÔÌ·È. ∆· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ̤ÛË ‰È¿ıÂÛË Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ·ıËÙÈ΋ ʈӋ.
◗ À¿Ú¯Ô˘Ó Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ê·ÓÂÚÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÏÒ˜ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË, Ô‡ÙÂ
ÂÓÂÚÁ› Ô‡Ù ·ı·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ, .¯. ÎÔÈÌ¿Ì·È, οıÔÌ·È. ∆· Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó Ô˘‰¤ÙÂÚË ‰È¿ıÂÛË.
¶PO™OXH: OÈ ‰È·ı¤ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜.
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B TO PHMA
TO PHMA
B2.4 XÚfiÓÔÈ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
∫›ÌÂÓÔ 5 [∫È ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÎÈ ÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ Î¿ ¤ÚÁ· Î·È … ÛÈ ÓÂÌ·‰¿ÎÈ ! ]
°È· ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÊËÁËı›˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· Ì ÂÈÎfiÓ˜
Î·È ‹¯Ô˘˜.
°È· ¤Ó·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÚÔ-
‚¿ÏÏÂȘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÔıfiÓË.
°È· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Û·˜ fï˜, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿-
ÊÔ˜ (‹ fiˆ˜ ÙÔ ¤ÏÂÁ·Ó «ÛÈÓÂÌ·‰¿ÎÈ») ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ·Á·Ë̤ÓË ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î¿ı ™·‚‚·ÙÔ·-
ÚÈ·ÎÔ. ¶·Ú¤Â˜, ˙¢Á¿ÚÈ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÎÈ ÂΛ, fiÙ·Ó
Ù· ÊÒÙ· ¤Û‚ËÓ·Ó, ·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó ÎfiÛÌÔ˘˜ Ì·ÁÈÎÔ‡˜. ¶fiÙ ̷ÎÚÈÓÔ‡˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È
Ê·ÓÙ·Û›· Î·È fiÙ ÎÔÓÙÈÓÔ‡˜, ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜ ·ÓıÚˆÈ¿ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·. ™˘¯Ó¿ ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ
·fi ¤Ó· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ ÁÈ·
·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÛÙȘ
Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜.
∆ÒÚ· È· ÙȘ ›‰È˜ ÂΛӘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ÙȘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, Ì·
¤ÙÛÈ ¯¿ÓÂÙ·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·fi ÙË ÁÔËÙ›· Ù˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ·›ıÔ˘Û·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ôıfi-
Ó˘. ŸÛ· ·È‰È¿ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ì·Á›· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó.
¶¿Ì ÛÈÓÂÌ¿;, ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ,
ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡/ Y¶E¶£/ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 5 ÛÙ· ÛˆÛÙ¿ ÛËÌ›· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
¶∞ƒ∂§£√¡ ¶∞ƒ√¡ ª∂§§√¡
(ÚÈÓ) (ÙÒÚ·) (ÌÂÙ¿)
2. £˘Ì¿ÛÙ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÔÈ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «¶·Ú¤Â˜, ˙¢Á¿ÚÈ·, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ‹Á·ÈÓ·Ó… Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜» (ΛÌ. 5): µÚ›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ô-
Û¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È; ñ °È·Ù› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ; ñ ∆È ı¤-
ÏÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ;
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ÃÚfiÓÔ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ‹ ηٿÛÙ·Û˘ Û ¤Ó· ÛË-
ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· (·ÚÂÏıfiÓ, ·ÚfiÓ, ̤ÏÏÔÓ).
◗ ™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô¯ÙÒ ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ·
Ì ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰· (·ÚÂÏıfiÓ, ·ÚfiÓ, ̤ÏÏÔÓ) ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È.
89
90
2. «∂›‰· ÌÈ· Ù·ÈÓ›·… Í¿ψ۷» (ΛÌ. 3): µÚ›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
fiÏ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ «Â›Ì·ÛÙ»; ñ °È·Ù› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ; ñ ∆È ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ;
ñ °È·Ù› ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¿ÛÎËÛ˘;
3. «∫È ÂÓÒ ÂÁÒ ¤ÙÚ¯·, Ù· ÙÛ·ÚÔ‡¯È· ÌÔ˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ» (ΛÌ. 1): ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô Ú‹-
Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙ·. ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¿ÏÏÔ; ñ ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÙÔ Ú‹Ì· ·˘Ùfi;
4. «√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·… ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù·» (ΛÌ. 4): µÚ›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ
™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È; ñ ∆Ô ÚÒÙÔ Ú‹Ì· ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹ Á›-
ÓÂÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ;
5. «ŸÛ· ·È‰È¿ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó… ı· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó» (ΛÌ. 5): µÚ›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ¶ÔÈÔ
·fi ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¯ÚfiÓÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ·; ñ ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÏÏÔÓÙ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi, Û˘ÓÔÙÈÎfi ‹ Û˘-
ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ; ñ ¶Ò˜ ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚·ÙÂ;
6. TÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Î·Ù¿ÏËÍË ÂÓfi˜ Ú‹Ì·ÙÔ˜; ¢È·Ï¤ÍÙ ٷ ÛˆÛÙ¿:
ÙÒÛË ñ Á¤ÓÔ˜ ñ ·ÚÈıÌfi ñ ÚfiÛˆÔ ñ ¯ÚfiÓÔ ñ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ñ ʈӋ ñ ‰È¿ıÂÛË.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ٷ ÎÂÓ¿ Ì ٷ Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¤ÓıÂÛË:
·. ∞Ó ¿Ù ‚Ú¿‰˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ·‰¿ÎÈ Î·È Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, ÌÂÙ¿… οı ‚Ú¿‰˘. (ËÁ·›Óˆ)
‚. ŸÙ·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ÂÁÒ… ÛÙË ı¤ÛË ÌÔ˘. (οıÔÌ·È)
2. ™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‚¿Ï·Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË; ñ °È·Ù› ÂÈϤͷÙ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·˘-
ÙÔ‡˜; ñ ∆È ı¤Ï·Ù ӷ ‰Â›ÍÂÙ οı ÊÔÚ¿;
3. (·) ™Ù¤ÎÔÌ·È, ÛÙÂÎfiÌÔ˘Ó, ı· ÛÙ¤ÎÔÌ·È
(‚) Ì›ÏËÛ·, ı· ÌÈÏ‹Ûˆ
(Á) ¤¯ˆ ʈӿÍÂÈ, ›¯· ʈӿÍÂÈ, ı· ¤¯ˆ ʈӿÍÂÈ
™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ·Ú·¿Óˆ Ú‹Ì·Ù·; ñ ∆È ÎÔÈÓfi ·Ú·ÙËÚ›Ù fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· Ú‹Ì·Ù· Ù˘
ÔÌ¿‰·˜ (·), Ù˘ (‚) Î·È Ù˘ (Á) ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜;
4. ™˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ‚Á¿ÏÙ ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÏ-
ÏÔÓÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ. ™˘ÌÂÚ·›Óˆ fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ:
B
B
TO PHMA
TO PHMA
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ °È· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠οÙÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ΢ڛˆ˜:
ñ ÙÔÓ ·Ú·Ù·ÙÈÎfi, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‹ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÈ·˜
ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜,
ñ ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘ÓÔÙÈο, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë
‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜,
ñ ÙÔÓ ˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ,
ñ ÙÔÓ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤ-
ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚfiÓ.
◗ ∞fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ¯ÚfiÓÔ˘˜, Ô ·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ Î·È Ô ·fiÚÈÛÙÔ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó·
·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ¤¯Ô˘Ó fï˜ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÔÙÈ΋
ÁˆÓ›· Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ‹ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜: ·Ó ÂӉȷʤÚÂÙ·È ‰ËÏ. Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙË ‰È¿Ú-
ÎÂÈ· ‹ ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë (·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜) ‹ ÙËÓ ·Ï‹ ‰‹ÏˆÛË ÌÈ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ Ú¿Í˘ (·fiÚÈÛÙÔ˜).
∞˘Ù‹ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.
.¯. – Ãı˜ ‰È¿‚·˙· ÙÚÂȘ ÒÚ˜. – Ãı˜ ‰È¿‚·Û· ÙÚÂȘ ÒÚ˜.
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B TO PHMA
TO PHMA
1
2
3
B3
91
– ÙÔÓ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓÙ· ÁÈ· Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– ÙÔ Û˘ÓÔÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓÙ· ÁÈ· Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ Ì¤ÏÏÔÓÙ· ÁÈ· Ó· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ã√¡π∫∏ µ∞£ªπ¢∞
¶∞ƒ∂§£√¡ ¶∞ƒ√¡ ª∂§§√¡ ¶√π√¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™
·Ú·Ù·ÙÈÎfi˜ ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıËÙÈÎfi˜ ÌË Û˘ÓÔÙÈÎfi
̤ÏÏÔÓÙ·˜
·fiÚÈÛÙÔ˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi˜ Û˘ÓÔÙÈÎfi
̤ÏÏÔÓÙ·˜
˘ÂÚÛ˘ÓÙ¤ÏÈÎÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˜
Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ
̤ÏÏÔÓÙ·˜
·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ªÂ ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ÛΛÙÛ·;
2. «¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1930… ÙfiÙ ÁÂÓÓȤٷȻ (ΛÌ. 4): TÈ ·Ú·ÙËÚ›Ù ۯÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÛÙÒÙ·; ñ ∆È
ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi;
3. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂÙ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ.
∆· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù·
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. «√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ Ï·˚Îfi ı¤·Ì·» (ΛÌ. 4): ¶ÔÈ· ȉÈfiÙËÙ· ·Ô‰›‰ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔÓ
∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë (··ÓÙ‹ÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ì›· ÌfiÓÔ Ï¤ÍË); ñ ¶ÔÈÔ Ú‹Ì· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ù˘
ÚfiÙ·Û˘ Ì ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹ (ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ);
2. «°È· ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË… οı ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ» (ΛÌ. 5):
∆È Â›Ó·È Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜
·. ÁÈ· ¤Ó·Ó ηÏÏÈÙ¤¯ÓË;
‚. ÁÈ· ¤Ó·Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·;
Á. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Û·˜;
ñ ∞·ÓÙ‹ÛÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÌÈ· ϤÍË Î¿ı ÊÔÚ¿.
ñ ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ Ú‹Ì· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ.
B
B
92
TO PHMA
TO PHMA
3. «¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1930, Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘… Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜ ÙÔ˘» (ΛÌ. 4).
«™˘¯Ó¿ ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ… ÛÙȘ Û˘ÓÙÚÔÊȤ˜» (ΛÌ. 5).
ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·˘Ù¿ Î·È ‚Ú›Ù ٷ ˘ÔΛÌÂÓ· Î·È Ù· ηÙËÁÔ-
ÚÔ‡ÌÂÓ· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó.
4. ™Â ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Ë Ï¤ÍË «·ÏÈfi» Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ; ñ ™Â ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË
·fi ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÙÈÌ¿ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi Ú‹Ì· Î·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ;
·. ∞ÁÔÚ¿Û·Ì ¤Ó· Û›ÙÈ ·ÏÈfi.
‚. AÁÔÚ¿Û·ÌÂ ¤Ó· ·ÏÈfi Û›ÙÈ.
Á. ∞ÁÔÚ¿Û·Ì ¤Ó· Û›ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÏÈfi.
‰. ∆Ô Û›ÙÈ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·ÌÂ Â›Ó·È ·ÏÈfi.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. «ÚÔ‚¿ÏÏÂȘ», «‹Á·ÈÓ·Ó», «·Ó·Î¿Ï˘Ù·Ó», «‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó» (ΛÌ. 5): µÚ›Ù ٷ Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È
Ó· ÁÚ¿„Ù ٷ ÛÙÔ ·ã ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ·. ñ ÈڛÛÙ οı ڋ̷ ÛÙ· ̤ÚË ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏ›ٷÈ, Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ‰›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Ú‹-
Ì· «Î·Ù·ÎÔÎÎÈÓ›˙ˆ»).
¶ƒ√£∏ª∞ £∂ª∞ ∂¶π£∏ª∞ ∫∞∆∞§∏•∏
ηٷ ÎÔÎÎÈÓ È˙ ˆ
2. «·Ó‚‹Î·Ì», «ÊÔ‚ÂÚ›˙·Ì», «ÛÙ¤Ó¢», «ı‡ÌˆÛ», «·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì», «·Ó·Î·ÙÒÓÔ˘Ì» (ΛÌ. 1): °Ú¿„ÙÂ
Ù· Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·ã ÚfiÛˆÔ ÂÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÂÓÂÛÙÒÙ·. ñ ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ٷ ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ Ì ·˘Ù¿ ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ ∆· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ï¤ÁÔÓÙ·È Û˘Ó‰ÂÙÈο.
◗ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Ú‹Ì· Â›Ì·È Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· Â›Ó·È Î·È fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÛËÌ·Û›·: Á›ÓÔÌ·È,
Ê·›ÓÔÌ·È, ÌÔÈ¿˙ˆ, ·Ú·Ì¤Óˆ, ıˆÚԇ̷È, ‰ÈÔÚ›˙ÔÌ·È, ÂÎϤÁÔÌ·È ÎÙÏ.
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ ∆· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ôχ Û˘¯Ó¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ,
ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÎÙÏ., ÂÂȉ‹ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ Ô˘
ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Ó¤· ÏËÚÔÊÔÚ›·.
¶APA°ø°A PHMATA
°
°
¶APA°ø°A PHMATA
93
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¶APA°ø°A PHMATA
¶APA°ø°A PHMATA
°
°
§∂•π§O°πO ¢
¢
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∞fi ÔȘ ϤÍÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· «ÚÔ‚¿Ïψ», «·Ó·Î·Ï‡Ùˆ», «·Ó‚·›Óˆ»; ñ ∆È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ïfi-
ÁÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ·˘Ù¤˜;
2. ∞fi ÔȘ ϤÍÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· «‰ÔÎÈÌ¿˙ˆ», «ÊÔ‚ÂÚ›˙ˆ», «ı˘ÌÒÓˆ», «·ÏÏ¿˙ˆ»; ñ ∆È Ì¤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ;
™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ·fi Ù· ΛÌÂÓ· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ (1-7) ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙÔÓ ÎÈ-
ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
£∂∞∆ƒ√ Kπ¡∏ª∞∆√°ƒ∞º√™
O˘ÛÈ·ÛÙÈο E›ıÂÙ· P‹Ì·Ù· O˘ÛÈ·ÛÙÈο E›ıÂÙ· P‹Ì·Ù·
·. °Ú¿„Ù ڋ̷ٷ Ù· ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·È-
Ûı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ·
·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ‰ÈÏ·Ó‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·.
‚. ∂ÈϤÍÙ ηٿÏÏËÏ· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· ηÈ
Û˘Ó‰˘¿ÛÙ ٷ Ì ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ٷ ·È‰È¿.
2
1
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÔı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú‹Ì·Ù· ·fi Ú‹Ì·Ù·.
◗ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ú‹Ì·Ù· ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (fiˆ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο
Î·È Â›ıÂÙ·).
™˘ÌÂÚ·›Óˆ fiÙÈ:
◗ °È· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ú‹Ì·Ù· ·Ú¿ÁˆÁ· ·fi ¿ÏϘ ϤÍÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÈı‹Ì·Ù·:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ Î·È Ù· Ú‹Ì·Ù·: ·Úοڈ, ÊÚÈοڈ.
Alfred Eisenstaedt, ∆he puppet show, 1963
ÛÙÔ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘
ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, ÂÈÌ. πˆÛ‹Ê ™ÔÏÔÌÒÓ, À¶∂¶£/¶π, 1999
TO PHMA ™THN AºH°H™H E
E
TO PHMA ™THN AºH°H™H
94
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶Ò˜ ı· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ù ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 (ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎfi, ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ‹ ΛÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ); ñ ¶ÚÔ-
Û·ı‹ÛÙ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Û·˜.
2. ÈڛÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 3 Û ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ñ ™ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù·Ù¿ÍÙ fiÛ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ
ËÚÒˆÓ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË fiÛ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.
3. ™Â ÔÈÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 3; ñ ∆È ÎÔÈÓfi ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ ·˘ÙÔ›; ñ °È·Ù›
ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·;
4. «¶ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· 1930… Î·È ÙÔ˘˜ Ù¯ӛÙ˜ ÙÔ˘» (ΛÌ. 4): ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ô-
Û¿ÛÌ·ÙÔ˜; ñ ¶fiÙ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·; ñ ™·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ê˘ÛÈ΋/ ÏÔÁÈ΋
Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; ñ °È·Ù› ÙÔÓ Â¤ÏÂÍÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜;
5. ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ ‰ÈÏ·Ófi
ÛΛÙÛÔ; ñ TÈ ¯·Ú›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯Úfi-
ÓÔ˘; ñ ¶Â›Ù ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ Û ¯ÚfiÓÔ ·fiÚÈÛÙÔ. ñ ¶Ò˜ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ·Ê‹ÁËÛË, fiˆ˜ ÙËÓ ¤Î·Ó ÙÔ ·È‰› ÛÙÔ ÛΛÙÛÔ ‹ fiˆ˜
ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈ‹Û·Ù ÂÛ›˜; ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜;
∫›ÌÂÓÔ 6 [¶› ÙÂÚ O˘ÛÙ› ÓÔÊ: Ï› Á· ÏfiÁÈ · ÁÈ · ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘]
[…]∆√ Ã√§π°√À¡∆ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔ ÏËıˆÚÈÎfi ٷϤÓÙÔ Î·È ı· ‰ÂÏ¿-
ÛÂÈ* ÙÔÓ √˘ÛÙ›ÓÔÊ Ó· ˘Ô‰˘ı› ÙÔ ¡¤ÚˆÓ· ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ «QuÔ Vadis»
(1951) ÙÔ˘ ª¤Ú‚ÈÓ §ÈÚfiÈ, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊÈfi-
ÙËÙ· ÁÈ· ŸÛηÚ. ∆Ô 1961, Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ™Ù¿ÓÏÂ˚ ∫ÈÔ‡ÌÚÈÎ ı· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ √˘ÛÙ›-
ÓÔÊ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ‹‚ÔÏÔ «™¿ÚÙ·ÎÔ» ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∫ÂÚÎ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜.
√ √˘ÛÙ›ÓÔÊ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘ ·˘Ùfi Î·È ı· ÙÈÌËı› Ì ÙÔ ŸÛÎ·Ú ‰Â‡-
ÙÂÚÔ˘ ·ÓÙÚÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘. ∫¿ÙÈ Ô˘ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi «∆Ô ∫·›» ÙÔ˘ ∑˘Ï ¡Ù·ÛÛ¤Ó. ∂Ӊȷ̤ۈ˜, ı·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍË Î·È ÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓÔıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿.
¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ «ª›ÏÈ ª·ÓÙ» ÙÔ˘ äÚÌ·Ó ª¤Ï‚ÈÏ, fiÔ˘ Ô √˘ÛÙ›ÓÔÊ
¤Î·Ó ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· –¤ÁÚ·„ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ¤·ÈÍÂ, ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÎËÓÔı¤ÙËÛ– ÚÔÎÂÈ̤-
ÓÔ˘ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ ·ÏÏËÁÔÚÈÎfi Î·È ÌÂÁ·ÏfiÓÔÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ·. […]
∆Ô 1954, Ô √˘ÛÙ›ÓÔÊ ·ÓÙÚ‡ÙËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Î·È Ù· ‰ÂÛÌ¿ ÙÒÚ· ÎÚ¿ÙËÛ·Ó 17 ÔÏfiÎÏËÚ·
¯ÚfiÓÈ·, ¤ˆ˜ ÙÔ 1971. ∏ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ¿ÎÔ˘Á ÛÙÔ fiÓÔÌ· ™Ô˘˙¿Ó ∫ÏÔ˘ÙȤ.
ÂÚ. «E», ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶π∞, 2004
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ ∆Ô ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ‰Ú¿ÛË Î·È ÂͤÏÈÍË Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ·ÍÈÔÔÈ› Ôχ ÙÔ Ú‹Ì·.
◗ ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ΢ڛˆ˜ Ú‹Ì·Ù· ‰Ú¿Û˘, .¯. ¿ˆ Ó· Ùڤ͈ Ó· ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì (ΛÌ. 1)
Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, .¯. ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ı‡ÌˆÛÂ…(ΛÌ. 1).
‰ÂÏ¿˙ˆ: ·Ú·Û‡Úˆ Ì ÂÏ΢ÛÙÈο ̤۷.
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
TO PHMA ™THN AºH°H™H TO PHMA ™THN AºH°H™H E
E
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. µÚ›ÙÂ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 6. ñ ÈڛÛÙ ٷ Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË
¯ÚÔÓÈ΋ ‚·ıÌ›‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
¶∞ƒ∂§£√¡ ¶∞ƒ√¡ ª∂§§√¡
2. •·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6 ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ fiÏ· Ù· Ú‹Ì·Ù· Û ¯ÚfiÓÔ˘˜ ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡˜. ñ ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ¤
ÙÔ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎÂ. ñ ¶ÔÈ· ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‡ÊÔ˜ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; ñ ¶ÔÈÔ ·fi Ù· ‰‡Ô ΛÌÂ-
Ó· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜;
∫›ÌÂÓÔ 7 [TÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶Ú¿Á·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·]
™˘ÌÂÚ·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ŸÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÂÍÈÛÙÔÚԇ̠ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ù· Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈԇ̠‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ (·fiÚÈÛÙÔ Î·È ·Ú·Ù·ÙÈÎfi).
◗ ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ fï˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ¯ÚfiÓÔÈ, fiˆ˜ Ô ÂÓÂÛÙÒÙ·˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ô Ì¤ÏÏÔ-
ÓÙ·˜, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ê‹ÁËÛË ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È Ó· ¤Úıo˘Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹
Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘.
95
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™T
™T
ÂÊËÌ. H K∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2004
™T
™T
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY
96
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¢È·‚¿Û·Ù ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ¶‹-
ÙÂÚ ¶·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· (ΛÌ. 7). ñ ªÈÏ‹ÛÙ ÛÙÔ˘˜ Ê›-
ÏÔ˘˜ Û·˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ ›ÛÂÙ ӷ ¿Ù ӷ ÙËÓ ·Ú·-
ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ. ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ıˆÚ›Ù fiÙÈ Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηϋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË;
2. ∞ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË
·˘Ù‹ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ñ ¢Â›Ù ÙȘ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙÂ: ÔÈ·˜
·Í›·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙÂ, ÔÈ· ·Ú¿-
ÛÙ·ÛË ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙÂ, ·fi
Ô‡ Î·È Ì ÔÈÔÓ ÙÚfiÔ ı·
ÚÔÌËı¢Ù›Ù ٷ
ÂÈ ÛÈ Ù‹ÚÈ ¿
Û·˜.
3. ∆ÂÏÈο ηÓÔÓ›Û·Ù ӷ ‰Â›Ù ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘
¶‹ÙÂÚ ¶·Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ CORONET. ŒÓ·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ fï˜ ¯¿ıËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¶·-
Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÛÙË ÁˆÓ›· ÙˆÓ Ô‰ÒÓ µ·ÛÈ-
Ϥˆ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂Ú·ÙÔÛı¤ÓÔ˘˜. ™·˜
·›ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÙÂ. ∂Û›˜
¤¯ÂÙ ÙÔ ¯¿ÚÙË ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ
ÙÔÓ Î·ıÔ‰ËÁ‹ÛÂÙ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏË-
Ï· Ú‹Ì·Ù·.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∞ÊËÁËı›Ù ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÈ·˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ‹ ÂÓfi˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹-
Û·ÙÂ Î·È Û·˜ ¿ÚÂÛÂ. ñ ∆ËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ Û·˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÌÂÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›‰·Ó
ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi.
97
5
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™T
™T
2. ∏ Ù¿ÍË Û·˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ºÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· Úfi-
ÛÎÏËÛË ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·-
Û‹ Û·˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
3. ∞ÊËÁËı›Ù ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙË Ì·ıËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‚¿Û·-
ÙÂ. ñ °Ú¿„Ù ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ Û·˜ Î·È ‰ÈËÁËı›Ù ÙÔ˘ ÌÂ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ò˜ ‹ÁÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·Û‹ Û·˜. ñ ¢ÒÛÙ ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi
Û·˜ ¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi-‡ı˘ÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·.
∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
ñ √È ¯ÚfiÓÔÈ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔÈ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ˙ˆ-
ÓÙ¿ÓÈ· Î·È ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË.
ñ ™ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ù· ηٿÏÏËÏ· Ú‹Ì·Ù· ‰Ú¿Û˘
Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ ÛΤ„ÂˆÓ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ.
ñ ™ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ù· ηٿÏÏËÏ· Û˘Ó‰ÂÙÈο
Ú‹Ì·Ù·.
ñ H ·Ê‹ÁËÛË Î˘Ï¿ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ì ۇÓÙÔ̘ ÎÔÊÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
1. «O ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Î·È Û‹ÌÂÚ·»
2. «A˜ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜»
◗ ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜:
1Ë ÔÌ¿‰·: £· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘.
2Ë ÔÌ¿‰·: £· ‚ÚÂÈ Î·È ı· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ‹ ·È‰ÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ.
3Ë ÔÌ¿‰·: £· Û˘ÏϤÍÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ı·-
ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜.
4Ë ÔÌ¿‰·: £· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ›Ù Û ¿Ï-
ÌÔ˘Ì Â›Ù Û CD.
◗ ∏ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ Û·˜ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ –ÂÎÙfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏψӖ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ì ÏÂ-
˙¿ÓÙ˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ.
◗ °È· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Û·˜ –ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ËÁÒÓ– ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙÂ Î·È ÌÈ· Â›Û΄Ë
ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘ÛÂ›Ô ‹ Û οÔÈÔ ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. E›Û˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ۯÂÙÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
ÃÚ‹ÛÈ̘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
1. http://www.theatredb.com
2. http://www.aeroplio.gr
3. http://www.marionette.gr
4. http://www. cultureguide.gr
98
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH TH¡ ENOTHTA
◗ TÔ Ú‹Ì· Â›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ϤÍË Ù˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÊÚ¿Û˘.
◗ T· Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·ÚÈıÌÔ‡˜ (ÂÓÈÎfi, ÏËı˘ÓÙÈÎfi) Î·È ÙÚ›· ÚfiÛˆ· Û οı ·ÚÈıÌfi.
◗ E›Û˘ ¤¯Ô˘Ó: 2 ºø¡E™
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·ã -ˆ (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . ) -ÔÌ·È (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . )
™YZY°IE™ -¿ˆ, Ò (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . ) -È¤Ì·È (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . )
‚ã
[
-Ò (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . ) -Ô‡Ì·È (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . )
◗ Œ¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· 4 ‰È·ı¤ÛÂȘ:
·. ÂÓÂÚÁËÙÈ΋ (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
‚. ·ıËÙÈ΋ (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
Á. ̤ÛË (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
‰. Ô˘‰¤ÙÂÚË (.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
◗ OÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›Ó·È: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ – OÈ ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌË Û˘ÓÔÙÈÎfi ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Â›Ó·È ÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– OÈ ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÙÈÎfi ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Â›Ó·È ÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– OÈ ¯ÚfiÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÂÏÂṲ̂ÓÔ ÔÈfiÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
Â›Ó·È ÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ ™˘Ó‰ÂÙÈο Â›Ó·È Ù· Ú‹Ì·Ù·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
·fi ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù·
.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ N¤· Ú‹Ì·Ù· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È
·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘
.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÂÓfiÙËÙ·
Oπ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∂™ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∂™
™∆∏ ∑ø∏ ª√À
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
£· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ Î¿ı ÙÒÛË
ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË.
£· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚfiÏÔ
ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡, fiÙ·Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ
¿ÏÏÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi.
£· Ì¿ıÔ˘Ì Ò˜ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘ÌÂ
·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ¿ÏÏ·
Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ú‹Ì·Ù· Î·È Â›ıÂÙ·.
£· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ٷ ·ÚÈ· ÛËÌ›·
Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Î·È ı· Ì¿ıÔ˘ÌÂ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜.
£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
ÁÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Ì·˜ „˘¯·ÁˆÁÔ‡Ó
Î·È Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ›.
K›ÌÂÓÔ 1 [MÔ˘Û› · ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘]
ŸÛÔ ÔχÏ¢ÚË Â›Ó·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙfiÛÔ Ô-
Ï˘¿ÚÈıÌ· Â›Ó·È Î·È Ù· ›‰Ë ÙˆÓ ÌÔ˘Û›ˆÓ: ÌÔ˘Û›· Ù¤¯Ó˘,
ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ê˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο, ÈÛÙÔÚÈο, ÂıÓÔ-
ÏÔÁÈο, Ï·ÔÁÚ·ÊÈο, ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈο, ÔÏÂÌÈο, Ó·˘ÙÈο... √ η-
Ù¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ·ÙÂÏ›ˆÙÔ˜! ∆· ÌÔ˘Û›· ‰Â ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ
Û ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂȉÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. ¶ÔÏÏ¿ ÌÔ˘-
Û›· ·Ú¯Èο ‹Ù·Ó Û›ÙÈ· (fiˆ˜ ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË) ‹ ·-
Ï¿ÙÈ· (fiˆ˜ ÙÔ ∂ÚÌÈÙ¿˙, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ ÙÔ˘ ∆Û¿ÚÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË) ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÏÈ¿ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·!
∞ÏÏ¿ ÎÈ ¤Ó·˜ ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜, ¤Ó· ÂÓ˘‰Ú›Ô, ¤Ó·˜ ‚ÔÙ·ÓÈÎfi˜ ‹ ˙ˆÔÏÔÁÈÎfi˜ ΋Ô˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›ӷÈ
ÌÔ˘Û›·.
ñ ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ÛÙȘ
∏¶∞. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 19 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÙ›ÚÈ·, Ô˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈο, Û˘ÓÔÏÈ-
΋˜ ¤ÎÙ·Û˘ 9 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ (9.000 Ù.Ì.)!
ñ ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È ÙÔ µÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈ΋
¤ÎÙ·ÛË 7 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÂ Â˘Ú‹Ì·-
Ù· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ∞›Á˘ÙÔ, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ƒÒÌË. ∂Λ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÚ›ÊËÌ· ÂÏÁ›ÓÂÈ·
Ì¿ÚÌ·Ú· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù˘ Aı‹Ó·˜.
ñ ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· Ù¤¯Ó˘ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ,
Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÈÛΤÙ˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ∆· ªÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ·ÙÈηÓÔ‡ ÛÙË ƒÒÌË, Ë
¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË √˘Ê›ÙÛÈ ÛÙË ºÏˆÚÂÓÙ›·, ÙÔ §Ô‡‚ÚÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶Ú¿ÓÙÔ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË
Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿.
ÂÚ. «∂Ú¢ÓËÙ¤˜», ÂÊËÌ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 1999
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈ· ›‰Ë ÌÔ˘Û›ˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ·fi ÙÔÓ «·ÙÂÏ›ˆÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ» Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ; ñ ¶ÔÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÌÔ˘Û›Ԣ;
∞ӷʤÚÂÙ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù· ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ñ ¶ÔÈÔ
·fi Ù· ÌÔ˘Û›· ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜;
K›ÌÂÓÔ 2 [¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ Î·È ˙ˆÁÚ·Ê› ˙ÔÓÙ·˜ ˆÚ·› Ô˘˜ › ӷΘ]
∫¿ı ›‰Ô˘˜ ¿ÏÔÁ·
∂‰Ò ˘¿Ú¯ÂÈ ‰Ú¿ÛË! ∫Ô›Ù·Í Ò˜ ÁÏÈÛÙÚ¿Ó ÔÈ ÔϤ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·Ï-
¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ¿‰ÂÓÙÚË ÛÎÔÓÈṲ̂ÓË Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ Ì˘Ò‰Â˜ ˙ÒÔ Î·È Ô
ÙÚ·¯‡˜ η‚·Ï¿Ú˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì·˙› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÙÔ˘˜ Á¤Ú-
ÓÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ï·ÁÈ¿. µÏ¤ÂȘ Ò˜ Ô ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ƒ¤ÌÈÓÁÎÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙË
¯·›ÙË Î·È ÙËÓ Ô˘Ú¿ Ì ·‰Ú¤˜ ÈÓÂÏȤ˜; ∞˘Ùfi ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ
Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÎÈÓ›ٷÈ. √ η‚·Ï¿Ú˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÔÁÔ Î·È
Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÊfiÓÙÔ ÙÔ˘ ›Ó·Î· ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Î·Ô˘-
Ìfiˉ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ù· ÎÔ¿‰È· Û ÔÏÈÙÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó Ô ƒ¤ÌÈÓÁÎÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ·˘Ù‹
ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ˘‹Ú¯Â ·ÎfiÌ· Ë ÕÁÚÈ· ¢‡ÛË Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜.
2
1
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
100
6
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
101
∆Ô ÂÚÛÈÎfi ¿ÏÔÁÔ Î·È Ô Î·‚·Ï¿Ú˘ ÙÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ÎÔÌ„Ô›. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙËÓ Î·-
Ì‡ÏË ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˙ÒÔ Â›Ó·È ·fi Ú¿ÙÛ·. ∞˘Ùfi ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘: ∏ ªÔÓÔÌ·¯›· ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ. ∞ÏÏ¿ ‰Â ÛÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ Â›Ó·È ˙ˆ-
ÓÙ·Ófi. √ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ ·Í›· Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘,
·Ú¿ Ó· Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi.
∫Ô›Ù·Í ÙÔ ÂÚ‹Ê·ÓÔ ¿ÏÔÁÔ ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ∑ÂÚÈÎfi. ¶fiÛÔ
fiÌÔÚÊÔ Â›Ó·È! ªÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ÊfiÚÌ·, ÁÂÌ¿ÙÔ ¤Í·„Ë. ∆Ô ÙÚ›¯ˆÌ¿ ÙÔ˘
Á˘·Ï›˙ÂÈ ÎÈ fiÏ· Ù· Ó‡ڷ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÓو̤ӷ, Ϙ ÎÈ ÔÛÌ›˙ÂÙ·È Î›Ó‰˘ÓÔ. ¢ÂÓ Â›-
Ó·È ÌfiÓÔ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È Ù· fi-
‰È· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ ·Ï·ÊÈ·Ṳ̂ÓÔ. À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ŒÓ·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· Ó·
οÓÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÈÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋.
∞˘Ùfi ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ÂÎÓ¢ÚÈṲ̂ÓÔØ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ
ÙÔ ·ÛÚ¿‰È ÙÔ˘ Ì·ÙÈÔ‡ ÙÔ˘. √ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÊfiÚÙˆÛ Â›Û˘ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÌÂ
Ì·‡Ú· ·ÂÈÏËÙÈο Û‡ÓÓÂÊ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ˙ÔÊÂÚ‹ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·
ÙÔ˘ ›Ó·Î·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ.
∫¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ˙ˆËÚfi, ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, ÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi.
¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·Î›ÓËÙÔ, ·˘Ùfi˜ Ô ›Ó·Î·˜ Ê·›ÓÂÙ·È
Ó· ϤÂÈ: «∫Ô›Ù· fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ‰˘Ó·Ùfi ›ӷÈ!».
¶·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¿ÏÏ· ˙Ò·
ÿÛˆ˜ ¤¯ÂȘ Á¿Ù· ‹ Û·ÏÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ÿÛˆ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· Ù· ·Ú·-
ÙËÚ‹ÛÂȘ. ∞Ó ‹ıÂϘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ˙Ò· Û ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘˜, ÙÈ ·ÎÚÈ-
‚Ò˜ ı· ¤‰ÂȯÓ˜; ∆· ÔÚıˆÌ¤Ó· ·˘ÙÈ¿; ∆Ô ·ÈÁÓȉȿÚÈÎÔ ÎÔ‡ÓËÌ· Ù˘ Ô˘Ú¿˜; ◊ ÙÔ ÛÙÈÏÓfi* ÙÚ›¯ˆÌ·
Î·È Ù· Ï·ÌÂÚ¿ Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ˘ ˘Á›·;
∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÓÔ‹.
Kennet Frances, Tery Mitcham, °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÙÊÚ. ™. ∑·Ú·Ìԇη, ÂΉ. NÙÔ˘ÓÙÔ‡ÌË, 1982
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ η‚·Ï¿ÚË ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ô ºÚ. ƒ¤ÌÈÓÁÎÙÔÓ;
¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· «Î¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¿ÏÔÁÔ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÈÔ ˙ˆËÚfi, ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, ÈÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi» ÛÙÔÓ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ∆.
∑ÂÚÈÎfi;
K›ÌÂÓÔ 3 [ŒÓ· ·È ¯Ó› ‰È … Ù˘ N¤·˜ T¿Í˘]
∆Ú›· ÎÚ¿ÙË, ÙÚÂȘ ȉÂÔÏÔÁ›Â˜, ÙÚÂȘ ı·Ó¿ÛÈÌÔÈ Â¯ıÚÔ›. ∏ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË
·Ó·fiÊ¢ÎÙË. ∆Ô ¤·ıÏÔ Â›Ó·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì οı ÎfiÛÙÔ˜
Û ¤Ì„˘¯Ô Î·È ¿„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì 24 ϤÍÂȘ Ë Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
Command & Conquer: Generals, Ë ÔÔ›·, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË
Û˘Ó¿ÊÂÈ· Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÏËıÔÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘.
∆Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ –ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜– ·È¯Ó›‰È ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡
¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÓÙ·Ì›‚ÂÙ·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ
Ô Û˘ÓÂÙfi˜ Â›Ó·È Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ Ó· ¯¿ÓÂÈ.
2
1
* ÛÙÈÏÓfi˜: Á˘·ÏÈÛÙÂÚfi˜, Ï·ÌÂÚfi˜.
√ Ù›ÙÏÔ˜ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ‰È·Ú¤„ÂÈ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ¢ÎÔÏ›· Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Â›‰·. ∏ ÛÂÈÚ¿ C&C
ÂÚÓ¿ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù· ÁÚ·ÊÈο Ù˘ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯¿ÚÌ·
ÔÊı·ÏÌÒÓ*. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÏÂ-
ÙÔ̤ÚÂÈ·˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ú·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ú·ÏÈÛÌfi Ô˘
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â› Û ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. ∂›Û˘ ·ÍÈfiÏÔÁË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÙÂ-
¯ÓËÙ‹˜ ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË. √È ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÂÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÙÈÎÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡˜, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÈÛÙ¿ Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋˜. √ ‹¯Ô˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁ· ÌÔ˘-
ÛÈο ı¤Ì·Ù·, Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ӷ Ì ÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÙÔ˘ οı ¤ıÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘
‰Ú¿Û˘ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔˆıÔ‡Ó. ∆Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi ÌÂÓÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ (interface) Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙÔ ÛÙË ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘, ·Ï-
Ï¿ ˘ÛÙÂÚ› ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÔÏÏÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛˆÛÙ‹˜ Ù·-
ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ŸÏ˜ ÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È Ï‹-
Úˆ˜ ·Ó·Óˆ̤ӷ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ C&C
Generals ¤¯ÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜ fiÓÙˆÓ ÂÌÂÈÚ›·˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÂ
·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ó¤· ÔÏÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
∞Ó Î·È ÙÔ Ï·ÙÚ¤„·Ì ˆ˜ ·È¯Ó›‰È, ¤¯Ô˘Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Û ‰È¿ÚÎÂÈ·,
·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û ‰‡Ô CD! ¢Â ‰È·ı¤ÙÂÈ ı·Ï¿ÛÛȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÂ-
ÁÔÓfi˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ú·ÏÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÛÙ· 2/3 ÙȘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¯Ú‹-
Û˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ¤ÓÛÙ·Û‹ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ËıÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˙Ë-
Ù‹Ì·ÙÔ˜. ∆· ÛÙÚ·Ùfi‰· Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È ÙÚ›·: ∏¶∞, ∫›Ó· Î·È GLA. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ¤¯Ô˘Ó
۷ʤÛÙ·ÙË ˘ÂÚÔÏ›·, ÙËÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ·Á·ıfiÙÂÚÔ˘˜... ÛÎÔÔ‡˜ fiψÓ. ∏ ∫›Ó·
‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ηχÙÂÚ· ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ Î·È ˘ÚËÓÈο. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ÌÈ· ¤ÚÌË ‰‡Ó·ÌË, Ë Â·-
Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ GLA, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù· ̤ÏË ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÕÚ·‚˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó –ÌÂٷ͇ ¿ÏψӖ
‚ÈÔ¯ËÌÈο, ηÌÈο˙È Ì ÂÎÚËÎÙÈο Î·È Â›Ó·È ·‰›ÛÙ·ÎÙÔÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ï·fi
ÙÔ˘˜! ∏ ·fiÂÈÚ· ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÚÔÊ·Ó‹˜ Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË. A˘Ùfi˜ ›ӷÈ
Ô Î‡ÚÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Â ı· ÂÈϤÁ·Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È.
°. ∫·ÙÛÒÙ˘, ÂÚ. RAM, AÚ›ÏÈÔ˜ 2003 (‰È·Û΢‹)
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Ù¯ÓÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·;
¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰Â ı· Â¤ÏÂÁ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·È¯Ó›‰È;
K›ÌÂÓÔ 4 [ŒÏ·Û ̤۷ ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÔ› Ô…]
∞’ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÈ ·’ fiÏ· Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ·, ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ™Ù¿ıË ÁÈ· fiÏË ÙÔ˘
ÙË ˙ˆ‹: ÌÈ· ÂΉÚÔÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹ÁÂ Ë ‰·ÛοϷ ÛÙÔ Ú¤Ì· ÙÔ˘ ∫ËÊÈÛÔ‡. ∂Λ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ıÓÈ-
΋ Ô‰fi˜, ΢ÏÔ‡Û ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηϷÌȤ˜, ÛÙȘ χΘ, ÛÙ· Ï·Ù¿ÓÈ·. ™ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ ηÏ-
ÏÈÂÚÁÔ‡Û·Ó ÂÚÈ‚fiÏÈ· Î·È ·Ú·‰›Ï· ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Ì·ÚÔ˘Ù¿‰ÈÎÔ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ο-
ÛÙÚÔ. ∞Ó¤‚·ÈÓ·Ó Ù’ ·ÁfiÚÈ· ·’ ÙË ÌÈÛÔÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓË ÛοϷ Û’ ¤Ó·Ó ÂÍÒÛÙË ¯ˆÚ›˜ ÛÙËı·›Ô Î·È ˉԇ۷Ó
·Ï·Ï¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡.
∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ‰·ÛοϷ ÙÔ‡˜ ˙‹ÙËÛ ӷ οÓÔ˘Ó ËÛ˘¯›·. ∆Ô Ú¤Ì· ‹Ù·Ó ηÙÔÈΛ· Î·È ¤Ú·ÛÌ·
Ô˘ÏÈÒÓ. ∂ΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÂÚÓÔ‡Û ¤Ó· ÎÔ¿‰È ¯ÂÏȉfiÓÈ·. ∆· ·È‰È¿ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Ù· ÌÂÙÚ‹-
2
1
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
102
* ¯¿ÚÌ· ÔÊı·ÏÌÒÓ: ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· οÙÈ ˆÚ·›Ô, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi.
6
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
103
ÛÔ˘Ó. «∞˘Ù¿, ·Ó ÚÔÛ¤ÍÂÙÂ, Â›Ó·È ÈÔ Û·ı¿Ù·. ∂›Ó·È ÂÙÚÔ¯ÂÏ›‰ÔÓ·», ›Â Ë ‰·ÛοϷ, «·ÏÏ¿ Ûˆ¿-
ÛÙ Ӓ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ْ ·Ë‰fiÓÈ·».
∫·ı›Û·Ó οو ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ÚÈ¿ ÎÈ ·ÊÔ‡ ·ÎÔ‡Û·Ó ÙÔ ÎÂϿˉËÌ·, Ë Î˘Ú›· ™Ô˘Ì¤Ï· ¿Ú¯ÈÛ ӷ
ÙÔ˘˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘. «ŒÓ· ڤ̷ Ì Ï·Ù¿ÓÈ·, ηÏËÒÚ· Û·Ó ÎÈ ·˘Ùfi, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·’ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È Î·-
Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÔÏ˘Ì¿˜ ÎÈ ·ÎÔ‡˜ Ù’ ·Ë‰fiÓÈ· Ó· ÎÂϷˉԇӻ.
«ªÔÓ¿¯· ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÎÔÏ˘Ì¿ÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÂÈ Ù’ ·Ë‰fiÓÈ·», ÛÎÂ-
ÊÙfiÙ·ÓÂ Ô ™Ù¿ı˘. ∫È ·’ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ·˘Ù‹ ¤Ï·Û ̤۷ ÙÔ˘ ¤Ó· ÙÔ›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘
ÂÙÔ‡ÙÔ˘ Î·È Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ·ÓÙÔÙÈÓ¿.
§›· ªÂÁ¿ÏÔ˘-™ÂÊÂÚÈ¿‰Ë, ™·Ó ÙÔ ÌÂÙ¿ÍÈ, ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, 1996
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶Ò˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙfiÛÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙÔ Ú¤Ì· ÙÔ˘ ∫ËÊÈÛÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·-
ıËÙÒÓ;
¶Ò˜ ÂËÚ¤·ÛÂ Ë ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ‰·ÛοϷ˜ (Ù˘ ΢ڛ·˜ ™Ô˘Ì¤Ï·˜) ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ™Ù¿ıË;
OÈ ÙÒÛÂȘ ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ú‹Ì·ÙÔ˜
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÙ· ·Ú¯Èο ΛÌÂÓ·:
·. «√ ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ƒ¤ÌÈÓÁÎÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ÙË ¯·›ÙË Î·È ÙËÓ Ô˘Ú¿» (ΛÌ. 2)
‚. «∆Ô ¤·ıÏÔ Â›Ó·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË» (ΛÌ. 3)
Á. «ÿÛˆ˜ ¤¯ÂȘ Á¿Ù· ‹ Û·ÏÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ» (ΛÌ. 2)
‰. «∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ú·ÏÈÛÌfi» (ΛÌ. 3)
Â. «∑ˆÁÚ¿ÊÈÛ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÓÔ‹» (ΛÌ. 2)
2. ∞fi ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‚Ú›Ù ÔȘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔ˜ Î·È ›Ù Û ÔÈ· ÙÒÛË
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È.
3. ∞fi ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‚Ú›Ù ÔȘ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÔÈÔÓ ‹ ÙÈ Î·È ›Ù Û ÔÈ· ÙÒ-
ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È.
4. ¶ÔÈ· ·fi Ù· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓ·, ÔÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ÔÈ· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ·;
(∞Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 4.)
2
1
B
B
§EITOYP°IE™ – XPH™EI™
TøN ¶Tø™EøN TOY OY™IA™TIKOY
B1
™˘ÌÂÚ·›Óˆ fiÙÈ:
◗ OÈ ÙÒÛÂȘ Ì¿˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.
◗ ∆Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· Û ÙÒÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋.
◗ ∆Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ‹ Û ÁÂÓÈ΋. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ηıÔÚ›˙Â-
Ù·È ·fi ÙÔ Ú‹Ì·.
◗ ∆· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· (‚Ï. ÂÓfiÙËÙ· 5) ·›ÚÓÔ˘Ó ˆ˜ Û˘Ìϋڈ̷ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ.
∆Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÒÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, fiÙ·Ó Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ˘ÔΛÌÂ-
ÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, .¯. ¶ÔÏÏ¿ ÌÔ˘Û›· ‹Ù·Ó Û›ÙÈ· (ΛÌ. 1) – O ƒ¤ÌÈÓÁÎÙÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÛÔ˘‰·›Ô˜ ˙ˆ-
ÁÚ¿ÊÔ˜. ∆Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∆Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÙÒÛË ·ÈÙÈ·ÙÈ΋, fiÙ·Ó Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜, .¯. ∆ÔÓ
ıˆÚÔ‡Ó ÛÔ˘‰·›Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ∆Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ·˘Ùfi ϤÁÂÙ·È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘.
104
§EITOYP°IE™ – XPH™EI™
TøN ¶Tø™EøN TOY OY™IA™TIKOY
OÈ ÙÒÛÂȘ ˆ˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡
K›ÌÂÓÔ 5 [°È· ÌÔÓÙÂÏÈÛÙ¤˜]
™·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ÌÔÓÙÂÏÈÛÌfi˜; ∞Ó Ó·È, ÙÔ Models Fasma ›-
Ó·È ÙÔ Ì·Á·˙› ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ. £· ‚Ú›Ù ͇ÏÈÓ˜ Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ η-
Ù·Û΢¤˜ Ô˘ ı· Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ̤-
Ú˜. πÛÙÈÔÊfiÚ·, ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·-
ÌÔÚʈıÔ‡Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜. ™ÙÔ Models Fasma ı· ‚Ú›Ù ·ÎfiÌ·
Û˘ÏÏÂÎÙÈο ÌÂÙ·ÏÏÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì˯·Ó¤˜, ·ÂÚÔÏ¿Ó· Î·È fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û‡ÓÂÚÁ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÔ-
ÓÙÂÏÈÛÙ‹: ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÂÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÔÁȤ˜. ∞Ó Â›ÛÙ fan, ı· ‚Ú›Ù ÙËÏÂηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓ·, ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi-
‰ÚÔÌÔ˘˜, ·˙Ï, ¯ÚÒÌ·Ù·.
πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ 52 & µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ. & fax: 210 3606804
ÂÚ. Sporty Junior, 2003
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:
·. «Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘» (ΛÌ. 2)
‚. «ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜» (ΛÌ. 2)
Á. «fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û‡ÓÂÚÁ· ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓÙÂÏÈÛÙ‹: ¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÂÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ÌÔÁȤ˜» (ΛÌ. 5)
‰. «·fi ÙÔÓ ¶·ÚıÂÓÒÓ· Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜» (ΛÌ. 1)
2. µÚ›Ù ÔȘ ϤÍÂȘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó Ù· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. ñ ∆È Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ›ӷÈ;
3. ™Â ÔȘ ÙÒÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ӷ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È Û ÔȘ Ù· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó;
4. ™Â οı ÊÚ¿ÛË, ›Ù ·Ó ÔÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ‹ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÒÛË ÌÂ
ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó.
5. ™Â ÔÈ· ÙÒÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÙÂÚfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 1;
6. ™ËÌÂÈÒÛÙ ¿ÏÏÔ˘˜ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3) ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Û ÁÂÓÈ΋ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙ· Λ-
ÌÂÓ· 1-5.
B2
B
B
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ OÈ ÙÒÛÂȘ Ì¿˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÓÔÌ·ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ (Oº) ÌÂٷ͇
ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ (ΛÌ. 1), Ë Oº ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
Oº Ë ˙ˆ‹.
◗ ŸÙ·Ó Ë Oº Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË Oº ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÒÛË ·fi ·˘Ù‹Ó, fiˆ˜ ÛÙÔ
·Ú·¿Óˆ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙfiÙÂ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË, ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜, .¯. O °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜,
Ì·˜ Û˘Ófi‰Â„ ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô.
105
6
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
§EITOYP°IE™ – XPH™EI™
TøN ¶Tø™EøN TOY OY™IA™TIKOY
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. °Ú¿„Ù ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ Û ÁÂÓÈ΋ Ô˘
Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÙ‹ÙÔÚ·, ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË ‹ ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ÙÔÓ ÙfiÔ, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙȘ ‰È·ÛÙ¿-
ÛÂȘ, ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÛÎÔfi ‹ ÙË ¯Ú‹ÛË. ñ ∞ÓÙÏ‹ÛÙ ٷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi Ù· ΛÌÂÓ· 1-5.
2. ™ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ù ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ô˘ ‚ڋηÙ ÛÙ· ΛÌÂÓ·; ñ ¶ÔȘ Ó·È; ñ
¶ÔȘ fi¯È; ñ ¶Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ‰È·Ù˘ÒÓ·Ù ·˘Ù¤˜ Ô˘ ‰Â ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·ÙÂ;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ™ÙÔ ÛΛÙÛÔ Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È Ô N›ÎÔ˜. ¢È·‚¿ÛÙ ÙÈ
ϤÓÂ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚÔ-
Ûı¤ÙÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ Ì›· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË: Ãı˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜
›‰Â ÙÔ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ……
2. ∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÚÔÛı¤Û·Ù ÔÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ; ñ ™Â ÔÈ· ÙÒÛË ÙË ‚¿Ï·ÙÂ; ñ °È· ÔÈÔ
ÏfiÁÔ; ñ (°È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ, Ó· ÛÎÂÊÙ›Ù Û ÔÈ· ÙÒÛË ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ).
3. ∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÚÔÛı¤Û·Ù (ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜)
·ÔÙÂÏ› ¤ÓÓÔÈ· ÈÔ ÁÂÓÈ΋ ‹ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi ÙÔ Ô˘-
ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ; ñ ∆È Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÚÔ-
Ûı¤ÙÂÈ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜;
4. ¢Â›Ù ÙÒÚ· ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË: «™ÙÔ Models Fasma… ÌÔÁȤ˜»
(ΛÌ. 5). ñ ∏ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË «¯ÚÒÌ·Ù·, ·ÂÚÔÁÚ¿ÊÔ˘˜,
ÌÔÁȤ˜» ÔÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ; ñ ∆Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·˘Ùfi
¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÈ· ÈÔ ÁÂÓÈ΋ Î·È ·fiÚÈÛÙË ‹ ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓË ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË
(ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi); ñ ∂Ô̤ӈ˜, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜;
5. «EΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÂÚÓÔ‡Û ¤Ó· ÎÔ¿‰È ¯ÂÏȉfiÓÈ·» (ΛÌ. 4): TÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÔÈÔ Ô˘-
ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ; ñ BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË Ì ·˘Ùfi; ñ TÈ Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÚÔÛı¤ÙÂÈ;
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ OÈ ÂÙÂÚfiÙˆÙÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÙÒÛË ÁÂÓÈ΋.
◗ ∏ ÁÂÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ÎÙ‹ÙÔÚ·, .¯. Ù· fi-
‰È· ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ (ΛÌ. 2), ÙÔ ‰Ú¿ÛÙË ‹ ÙÔÓ ·Ô‰¤ÎÙË ÌÈ·˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, .¯. ªÔÓÔÌ·¯›· ÙˆÓ °È·ÙÚÒÓ,
ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (ΛÌ. 2), ÙÔÓ ÙfiÔ ‹ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÌÔÓ¿‰Â˜ ̤ÙÚËÛ˘,
ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ·, ÙÔ ÛÎÔfi ‹ ÙË ¯Ú‹ÛË, .¯. ¿ÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ (ΛÌ. 3).
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ŒÓ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡:
·. ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È ÁÓˆÛÙfi ÁÓÒÚÈÛÌ·. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÓÔ-
Ì¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ıÂÛË. T¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ (ηٿ
·Ú¿ıÂÛË Û‡ÓÙ·ÍË), .¯. ÎÔ¿‰È ¯ÂÏȉfiÓÈ·.
‚. ÁÈ· Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, fiÙ·Ó Ë ¤ÓÓÔÈ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÓÈ΋ Î·È Î¿ˆ˜ ·fi-
ÚÈÛÙË. ∞˘Ùfi˜ Ô ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÂÂÍ‹ÁËÛË.
106
B
B
§EITOYP°IE™ – XPH™EI™
TøN ¶Tø™EøN TOY OY™IA™TIKOY
°
°
¶APA°ø°A OY™IA™TIKA
K›ÌÂÓÔ 6 MÈ · camerat a ·fi ÂÊ‹‚Ô˘˜
√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÊË‚ÔÈ. ¶·È‰È¿ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó
Û¯ÔÏ›Ô, Û˘¯Ó¿˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘˜ ÛÙ· Goody’s, ·Ú·ÎÔÏÔ˘-
ıÔ‡Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ‚ϤÔ˘Ó ÛÈÓÂÌ¿, ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Û ¿ÚÙÈ... ∫¿ÓÔ˘Ó
fi,ÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ. ¶·›˙Ô˘Ó
ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì Ôχ ˘„ËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ¶ÚfiÛÊ·-
Ù· Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙË ªfiÛ¯·, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ
YÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘. ªÈ· ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ η-
ıÚÂÊÙ›˙ÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ ηÌÂÚ¿Ù·˜ «µ›Ô˜»
ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÃÔÏ·ÚÁÔ‡, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÛÙË ªfiÛ¯· Â›Ó·È «fi,ÙÈ
ηχÙÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ÔÓÂÈÚ¢Ù› οÔÈÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜, ÁÈ·Ù› ÂΛ ›ӷÈ
ÌÔ˘ÛÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ¤¯ÂÈ ÙÔ ÈÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi fiϘ ÙȘ
¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘», fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÷Ͽ„˘, Ô
29¯ÚÔÓÔ˜ Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ ηÌÂÚ¿Ù·˜.
ÂÚ. «∫», ÂÊËÌ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2003
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 6. ñ ¶ÔÈ· ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ; ñ ™Â ÔÈ· ÙÒÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ηÈ
Ë √º Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ; ñ √ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ıÂÛË ‹ ÂÂÍ‹ÁËÛË; ñ ∆È
›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÚÔÛı¤ÙÂÈ;
2. ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË «fiˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ… Ù˘ ηÌÂÚ¿Ù·˜» ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÒÛÙ ӷ
Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¿ıÂÛË ÂÂÍ‹ÁËÛË; ñ ∆È ·ÏÏ¿Í·ÙÂ; ñ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠fiÛ· Ì¿ı·Ì ÛÙËÓ 4Ë ÂÓfiÙËÙ·:
∆È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË Î·È Ì ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ;
2. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· (1, 2, 3, 4) ‰¤Î· (10) ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓÂÙ ÛÂ
¤ÓÙ (5) ·fi ·˘Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË-Â›ıËÌ· Î·È ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙ ÙÔ ÚfiıËÌ· Ô˘ ·›Ú-
ÓÔ˘Ó. ñ ∆È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ë Ï¤ÍË, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È; ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ¤Ó· ·-
Ú¿‰ÂÈÁÌ·:
§¤ÍË £¤Ì· ¶ÚfiıËÌ· ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi
ηٿÏËÍË-Â›ıËÌ·
1. ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰˘Ó·Ù- -fiÙËÙ· ‰˘Ó·Ùfi˜: Â›ıÂÙÔ
2. ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÎÚ·Ù- ÂÈ- -ËÛË (ÂÈ)ÎÚ·ÙÒ: Ú‹Ì·
(Û˘Ó¯›ÛÙÂ…)
107
6
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¶APA°ø°A OY™IA™TIKA
°
°
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ¤ÓÙ (5) ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ú‹Ì·Ù·. ñ ∆È
‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, fiÙ·Ó Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù·
ÔÔ›· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È;
2. ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ-ÂÈı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ÁˆÁˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÛÂ
‰ÈÏ·Ó‹ ÛÙ‹ÏË ÁÚ¿„Ù ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ (ÙÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó).
¶·Ú¿ÁˆÁ˜ ϤÍÂȘ ¶·Ú·ÁˆÁÈ΋ ηٿÏËÍË-Â›ıËÌ· ™ËÌ·Û›·
ÌÔ˘ÛÂ›Ô (ΛÌ. 1) -ÂÈÔ ÙfiÔ˜
Û¯ÔÏÂ›Ô (ΛÌ. 4)
Ì·ÚÔ˘Ù¿‰ÈÎÔ (ΛÌ. 4)
ÓÔËÌÔÛ‡ÓË (ΛÌ. 3)
ÈÓÂÏÈ¿ (ΛÌ. 2)
3. AÓ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ¤Ó· ÌÔ˘ÛÂ›Ô (ΛÌ. 1), ÌÈ· ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ (ΛÌ. 2) ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ¤Ó· ηٿÛÙË-
Ì· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ (ΛÌ. 3), ‹ ¤Ó· Û˘Ó·˘ÏÈ·Îfi ¯ÒÚÔ (ΛÌ. 6), ÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ı·
‚Ú›Ù ӷ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÂΛ;
ÍÂÓ·Áfi˜, Ù·Ì›·˜, ˆÏËÙ‹˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜, ÂÚÁ¿Ù˘, „ÈÏÈηÙ˙‹˜, ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜, ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜,
ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, È·Ó›ÛÙ·˜, ·›ÎÙ˘, ‰È·ÓÔ̤·˜, ηıËÁËÙ‹˜, ηı·ÚÈÛÙ‹˜
4. ∆· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Â›Ó·È ıËÏ˘Î¿ ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â¿ÁÁÂÏÌ· (= ıËÏ˘Î¿ Â·Á-
ÁÂÏÌ·ÙÈο): ÁχÙÚÈ·, η̷ÚȤڷ, È·Ó›ÛÙ·, ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. °Ú¿„Ù ÙȘ ϤÍÂȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú¿ÁÔ-
ÓÙ·È Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·¿Óˆ ıËÏ˘-
ο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ñ °Ú¿„Ù ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·ÚÛÂÓÈο Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο. ∆È ·ÏÏ·Á¤˜ οӷÙ ÛÙȘ ηٷϋ-
ÍÂȘ; ñ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÌÂÚÈο Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Â¿ÁÁÂÏÌ· Ù· ÔÔ›· Ó· Â›Ó·È ÎÔÈÓ¿ ÛÙÔ ·ÚÛÂ-
ÓÈÎfi Î·È ÛÙÔ ıËÏ˘Îfi, .¯. Ô/ Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∆· ΛÌÂÓ· 3 Î·È 4 ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ «ÂÓfiÙËÙ˜» ÔÈ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È, fiˆ˜ Ì¿ı·Ù ÛÙÔ ¢Ë-
ÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ. ¶fiÛ˜ Î·È ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿;
2. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÚÒÙ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4. ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘; ñ
¶ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ·Ó·Ï˘ı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·; ñ ∂ϤÁÍÙ ٷ ›‰È· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 3.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∂›‰·Ù fiÙÈ Ë ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÈ ı· ·Ó·Ï˘-
ı› ·Ú·Î¿Ùˆ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. ¢È·‚¿ÛÙ ͷӿ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘˜. ñ ™ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï‡ÂÙ·È ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÙ·È Ì ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË;
ŒÌ·ı· fiÙÈ:
◗ ¡¤· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Â›ıÂÙ· ‹ Ú‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘˜
ÔÈÎ›ÏˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·Ù·Ï‹ÍˆÓ-ÂÈıËÌ¿ÙˆÓ.
◗ ∆· Ó¤· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÔÈΛϘ ÛË̷ۛ˜ (‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙfiÔ, Â¿ÁÁÂÏÌ·, ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ȉÈfiÙËÙ·, ˘ÔÎÔÚÈ-
ÛÌfi, ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÎÙÏ.).
◗ ¡¤· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÚÔıËÌ¿ÙˆÓ fiˆ˜: ·Ô-, ‰È·-, ÂÓ-, ÂÈ-, Û˘Ó-, ˘ÂÚ- ÎÙÏ.
¶APA°PAºO™ – ¶§A°IOTIT§OI
¢
¢
¢
¢
¶APA°PAºO™ – ¶§A°IOTIT§OI
108
2. ¶Ò˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ·˘Ù¤˜; ñ À¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ fiÛ· ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ‹ fi¯È;
ñ °È·Ù› Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi;
3. ™Â οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 4 ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ϤÍÂȘ, ϤÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ, fiˆ˜ ı· ÙȘ Ϥ-
Ì ·Ô‰Ò Î·È ¤Ú·, Î·È ÌÂÙ¿ Û ̛· ÚfiÙ·ÛË Û˘Ì˘ÎÓÒÛÙ ÙÔ ÓfiËÌ· οı ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.
4. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2 ÂÓÙÔ›ÛÙ ٷ ‚·ÛÈο ̤ÚË Î¿ı ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÁÚ¿„Ù ÙÔÓ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏfi Ù˘.
5. °Ú¿„Ù Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ٷ ‚·ÛÈο ̤ÚË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘
Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.
∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ϥ͈Ó. º˘ÛÈο, ı· ¤¯ÂÙ ̷˙› Û·˜ Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Û¯Ô-
ÏÈÎfi ÏÂÍÈÎfi.
¶ÚÔı‹Ì·Ù· ¶·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi ∞ÏÏ·Á¤˜
‰È·-
ÂÈÛ-
ÂÓ-
·Ú·-
ÂÚÈ-
Û˘Ó-
˘Ô-
ÈÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi ·Ú¿ÁˆÁ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜
ηٷϋÍÂȘ-ÂÈı‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È. ™Â ‰ÈÏ·Ó¤˜ ÛًϘ ηٷÁÚ¿„Ù ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ (ÙÈ ‰Ë-
ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¿ÁˆÁ· ·˘Ù¿) Î·È ·fi ÔÈ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È (Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, Ú‹Ì· ‹ Â›-
ıÂÙÔ).
2
1
¢È·ÈÛÙÒÓˆ fiÙÈ:
◗ M›· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË:
·. ÙÔÓ ÚfiÏÔÁÔ-ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË, ÙËÓ Î‡ÚÈ· ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘,
‚. ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ
Á. ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ-ÚfiÙ·ÛË Î·Ù·ÎÏ›‰·, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÔ„›˙ÂÈ fiÛ· ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î‡ÚÈ·
ȉ¤· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.
ñ H ÚfiÙ·ÛË-ηٷÎÏ›‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ··Ú·›ÙËÙË.
◗ H ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÁÚ¿„·Ù ‰›Ï· Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ÂÚÈÂÎÙÈο ÙÔ ÓfiË-
Ì¿ Ù˘ ϤÁÂÙ·È Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˜.
E
E
§∂•π§O°πO
6
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
§E•I§O°IO E
E
109
¶·Ú·ÁˆÁÈ΋
¶·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË ™ËÌ·Û›· ¶·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi
ηٿÏËÍË-ÂÈı‹Ì·Ù·
-¤·˜
-È¿Ú˘
-›Ù˘
-ÈÛÙ‹˜
-Ù‹ÚÈ
-Ù‹ÚÈÔ
-›·
-ÈÌÔ
-Ìfi˜
-ÌË
-ÂÈÔ
-fiÙËÙ·
-¿Ú·
-ԇϷ
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. Œ¯ÂÙ οÔÈ· ·Á·Ë̤ÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË (οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘
ÁÂÌ›˙ÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ· ÙȘ ÒÚ˜ Û·˜, οÔÈÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Ì·ı·›ÓÂÙÂ)
‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ Û οÔÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÂÍÔÚÌ‹ÛˆÓ
ÛÙË Ê‡ÛË; ñ √ÔÈ·‰‹ÔÙ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË Û·˜ ·Û¯ÔÏ›·, Û˘˙Ë-
Ù‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË: ·. ¶fiÙÂ Î·È Ò˜ ·Ú¯›Û·Ù ӷ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ·˘Ù‹; ‚.
∆È Û·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ; Á. °È·Ù› Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ;
2. º¤ÚÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË 4-5 ‚È‚Ï›· Ì ÔÈ‹Ì·Ù·. ñ ∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿-
‰Â˜, ‰È·‚¿ÛÙ ¤Ó· Ô›ËÌ· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ñ ™˘˙ËÙ‹ÛÙÂ
Ì ٷ ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û·˜ ÁÈ·Ù› ÂÈϤͷÙ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
Ô›ËÌ·. ñ ∆¤ÏÔ˜, οı ÔÌ¿‰· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ Ô›ËÌ· Ô˘
‰È¿ÏÂÍÂ Î·È ı· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ, fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚ›, ÁÈ·Ù› ÙÔ Â¤ÏÂÍÂ.
3. ∂›‰·Ù ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ
ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ·Ù› ı· ¿ÍÈ˙Â
Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË. ñ ∆È ı· ›¯·Ù ӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ·fi
ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. µÚ›Ù ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ‚È‚Ï›· Ù¤¯Ó˘ ‹ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ·Á¿ÏÌ·Ù·
·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Û·˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÈ ·ÂÈÎÔÓ›˙Ô˘Ó. ñ ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÚÈÁڷʤ˜ Û·˜ ÛÙÔ˘˜
Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ›Ó·Î·. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰Â›ÍÙ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ
Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿„·ÙÂ. ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Ôχ ηϿ Ù· Û˘Ó‰ÂÙÈο Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ,
fiˆ˜ Î·È Ù· ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ·. ñ ¶ÚÔÛÔ¯‹ Â›Û˘ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi (ÔÌÔÈfi-
ÙˆÙÔ˘˜ Î·È ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˘˜) Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÙ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ·Ú·ÛÙ·ÙÈ΋ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û·˜.
2. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ù Û ÌÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (Â›ÛÎÂ„Ë Û ÌÔ˘Û›Ô, ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË Ê‡ÛË ‹ ÛÂ
¤Ó·Ó ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ô˘ Û·˜ ¿ÚÂÛÂ Î·È Û·˜ Û˘ÁΛÓËÛ ȉȷ›ÙÂÚ·, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÈ·˜ ÌÔ˘ÛÈ-
΋˜ ‹ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì οÔÈÔ ·È¯Ó›‰È ÔÌ·‰ÈÎfi ‹ ·ÙÔÌÈÎfi ÎÙÏ.). °Ú¿„Ù ¤Ó·
·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ‰‡Ô ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ÙÈ ¤ÁÈÓ ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘-
Ù‹ Î·È ı· ÂÍËÁ›Ù ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û·˜ ÂÓıÔ˘Û›·ÛÂ. ñ ¶ÚÔ-


ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ «E
ÏÏËÓÈÎfi˜
K
fiÛÌÔ˜» ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤ÎıÂÛË
«Y¿Ú¯ÂÈ Û fiÏ· χÛË; T·Í›‰È ÛÙÔÓ
K
fiÛÌÔ Ùˆ
Ó A
Ú¯·›ˆ
Ó E
ÏÏ‹Óˆ
Ó M
·ıËÌ·ÙÈ-
ÎÒ
Ó». M
¤Û· ·fi ÌÈ· Úˆ
ÙfiÙ˘Ë
Î·È Û·ÁËÓ¢ÙÈ΋ Û˘Ó¿-
ÓÙËÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜
Ì ÙËÓ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔ-
ÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ
ıÂÌÂÏÈÒ
‰Ë ¯·Ú·- ÎÙ‹Ú· Ùˆ
Ó Ì·ıË- Ì·ÙÈÎÒ
Ó ÛÙȘ ÂÈ- Ûً̘ Î·È ÙËÓ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈ-
Ó‹ ˙ˆ
‹. H
¤ÎıÂÛË ˙ˆ
ÓÙ·Ó‡ÂÈ Ì ‡ÏËÙÔ
Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÙÚfiÔ Î·›ÚȘ «ÛÙÈÁ̤˜» ·fi
ÙË Á¤ÓÓËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ùˆ
Ó Ì·ıËÌ·-
ÙÈÎÒ
Ó ÛÙËÓ A
Ú¯·ÈfiÙËÙ·, ÂÍÔÈÎÂÈÒ
ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
ÂÈÛΤÙË Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó
ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÁÈ· ·ÈÒ
Ó˜.
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™T
™T
∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜
ª
›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡
™T
™T
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY
110
Û¤ÍÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ı· ÁÚ¿„ÂÙÂ. ñ ∞ÊÔ‡ ÁÚ¿„ÂÙ ٷ ΛÌÂ-
Ó¿ Û·˜, ‰ÒÛÙ ¤Ó·Ó Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ Û οı ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.
3. ¢È·‚¿Û·Ù Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ú-
ÓËÙÈΤ˜ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘˜. °Ú¿„Ù ÌÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹-·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿Ô„Ë
fiÙÈ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Î·È Ó· ˆÊÂÏÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ Û οÔÈ-
˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ.
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
«∞fi Ù· ‹ÏÈÓ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·»
◗ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÈÛÙÔÚ›· Î·È Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜;
¢ÈÂÚ¢ӋÛÙ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ù· ÛΛÙÛ· Î·È ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ,
¤Ó· ¿ÏÌÔ˘Ì Ôχ ·È¯ÓȉȿÚÈÎÔ!
◗ ∂ÚÁ·ÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜:
ªÈ· ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·. ªÈ· ¿ÏÏË ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ∏ ÙÚ›ÙË
ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÔ 19Ô Î·È 20fi·È. ªÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÔÌ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ
·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ·fi ·˘Ù¿.
£· ‹Ù·Ó ηÏfi οı ÔÌ¿‰· –Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Ù˘ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜– Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷ-
Û΢¿ÛÂÈ ‹ ¤ÛÙˆ Ó· ‚ÚÂÈ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿.
◗ ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù Û ÈÛÙÔÚÈο ‚È‚Ï›·, ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, ¤ÓÙ˘˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈΤ˜, ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÌÔ˘Û›ˆÓ:
ÃÚ‹ÛÈ̘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
http://www.benaki.gr http://www.e-history.gr
http://www.epirus.com/tolis http://www.ime.gr
http://www.epirus.com/meligi
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
◗ OÈ ÙÒÛÂȘ Ì¿˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ì ÙÔ Ú‹Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘.
K¿ÓÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ:
ñ ˘ÔΛÌÂÓÔ
ñ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ
ñ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘
ñ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘
◗ H ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË ÌÔÚ›:
·. ›Ù ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ÙÒÛË Ì ·˘Ù‹Ó
(ÔfiÙ ϤÁÂÙ·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜),
ñ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚ›
– Ó· ÚÔÛı¤ÙÂÈ ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ Î·È ÁÓˆÛÙfi ÁÓÒÚÈÛÌ·,
(ÔfiÙ ϤÁÂÙ·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) ‹
– Ó· ‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÈ ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ
(ÔfiÙ ϤÁÂÙ·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )
‚. ›Ù ӷ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÒÛË
(ÔfiÙ ϤÁÂÙ·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜)
ñ ÔÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û Ï¿ÁÈ· ÙÒÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÛË̷ۛ˜,
.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ MÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÚ›· ̤ÚË:
·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ñ
·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ñ
ÁÂÓÈ΋ ñ

ÂÓfiÙËÙ·
O KO™MO™ ME™A
A¶O THN O£ONH-EIKONA
£· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì Û Î›ÌÂÓ· ÙË ÛËÌ·Û›·
Î·È ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.
£· Ì¿ıÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜
ÂÈı¤ÙˆÓ.
£· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ
ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ¯ÒÚÔ˘,
ÚÔÛÒÔ˘, ηٿÛÙ·Û˘ Î.Ï.
£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÔıfiÓ˘-Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜
(Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î.Ï).
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:

Â
Ú
. «
O
ÈÎ
Ô
Ó
Ô
Ì
ÈÎ

˜

·
¯
˘

Ú

Ì
Ô
˜
»
, Â
Ê
Ë
Ì
. ∆
O
µ

ª

, 2
0
0
3
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
K›ÌÂÓÔ 1 [ŒÓ· ·È ¯Ó› ‰È ÛÙÔ ‰È ·‰› ÎÙ˘Ô ¯ˆÚ› ˜ ÓÈ ÎËÙ¤˜! ]
ŒÎ·Ó ÎÏÈÎ Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Î·È ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ¿ÓÔÈÍ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÔ, ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÙ ÂfiÌÂÓ˜ ϤÍÂȘ:
¶ƒø∆∏ ∂¡√∆∏∆∞!
∆√ £∂ª∞ ∆√À ¢π∞°ø¡π™ª√À
√π ∫∞¡√¡∂™ ∆√À ¶∞πáπ¢π√À
∫∂ƒ¢∏ ∂¡∞ƒ•∏
ª· ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚ›ÌÂÓ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, Ó· ÍÂΛӷÁ Ì ‰È·-
ÁˆÓÈÛÌfi; º·ÈÓfiÙ·Ó ·›ÛÙ¢ÙÔ ÛÙÔÓ ªÂÓ! ∆fiÛÔ, Ô˘ Í·Ó·Á‡-
ÚÈÛ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Í·Ó·¤‰ˆÛ ÂÓÙÔϤ˜ Ó· Í·Ó·Ì› ÛÙÔ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ ¤ÙÛÈ ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Â›¯Â ÚÔ-
ÛÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ‚È·Û‡ÓË ÙÔ˘ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÛÂÏ›-
‰· Ô˘ ‹ıÂÏ ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˆÚ·›· ‰ÂÓ ›Û¯˘·Ó. ∫È fï˜, ¤ÙÛÈ
·ÎÚÈ‚Ò˜ ‹Ù·Ó. ªÔÚ›, ‚¤‚·È·, Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ ÁÈ· fiÔÈÔÓ
‹ıÂÏ ӷ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÙËÏÂ-Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜.
◊ Ó· ‹Ù·Ó ÎÈ ¤Ó·˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜-ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÁÂ-
ÓÈÎfiÙÂÚ·, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ·˘Ùfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Î·È ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·.
¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ…
√ ªÂÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È Ó· ÌÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ŒÎ·Ó ÎÏÈÎ ÛÙÔ ∂¡∞ƒ•∏, Â-
Ú›ÂÚÁÔ˜ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŒÌÂÈÓ ηٿÏËÎÙÔ˜! ∆· ÔÓfiÌ·Ù· fiÛˆÓ ¤Ï˘Ó·Ó ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ı· Ù˘-
ÒÓÔÓÙ·Ó Û ÎÔÓÙÔÌ¿ÓÈη ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· Î·È Î·¤Ï· ÙÔ˘ Ì¤È˙ÌÔÏ!
«∞' fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Â‰Ò Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ‚¿ÏÂÈ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ ¯ÂÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜!» ÌÔÓÔÏfiÁËÛÂ Ô ªÂÓ
Î·È ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ Á‡ÚÈÛ ›Ûˆ Î·È ¤Î·Ó ÎÏÈÎ ÛÙÔ˘˜ ∫·ÓfiÓ˜ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡.
∆fiÙ ‹Ù·Ó Ô˘ ÂÙ¿¯ÙËΠ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â Ë ÛΤ„Ë
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ‰È·ı¤ÛÈÌË, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. ∂ȉÈο ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·-
ÁˆÓÈÛÌfi ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÓÈÎËÙ¤˜! √È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ù· ÛηÏÔ¿ÙÈ· ÚÔ˜ ÙË Ï‡ÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ
Ì˘·Ïfi Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ.
°È' ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂ-Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔ˘-
‚¤ÓÙ·, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó, Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·fi„ÂȘ, Î·È Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÌ·‰ÈÎfi Ó‡̷. ªfiÓÔ
¤ÙÛÈ ı· ›¯·Ó ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó. °È' ·˘Ùfi Î·È ıˆÚËÙÈ-
ο ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÓÈÎËÙ¤˜ ‹ ¯·Ì¤ÓÔÈ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ŸÏÔÈ Î¤Ú‰È˙·Ó ·˘Ù‹ ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ·ÓÙÈ-
ÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô˘ fï˜ ¤ÚÂ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜.
∞ÓÙÚ¤·˜ ™Ï‡ÙÂÚ, ∫˘ÓËÁËÙfi ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÌÙÊÚ. π. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 2003
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÚÔοÏÂÛ·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ÛÙÔÓ ªÂÓ, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙËÏÂ-Ì·ıËÌ¿-
ÙˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ;
°È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‰Â ı· ‰›ÓÔÓÙ·Ó ‚Ú·‚›· Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi;
2
1
112
7
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
113
K›ÌÂÓÔ 2 [æËÊÈ ·Îfi Ù·Í› ‰È ÛÙÔÓ ÔÏÈ ÙÈ ÛÌfi Ù˘ ·Ú¯·› ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜]
∆Ô ÙÚ›ÙÔ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ –ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÔÓÈ΋ ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙËÓ
·Ú¯·›· ª›ÏËÙÔ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›·– ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ «√ ¡·-
fi˜ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·» Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·, ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ
ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∆ÚÈۉȿÛÙ·ÙˆÓ ∞Ó··Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘
¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ 2004.
√ ¡·fi˜ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·
∏ „ËÊȷ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·ÎÚÈ‚‹˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÏ-
Ϥ˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. √È ÂÈÛΤÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ó· ı·˘Ì¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢›·, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ÁχÙË ºÂȉ›· ηÈ
¤Ó· ·fi Ù· ÂÙ¿ ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Û‹ÌÂÚ· ‰Â ÛÒ˙ÂÙ·È Ù›-
ÔÙÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÌÂÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚ›ÊË̘ ·Ó··Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ ∏Ú·-
ÎÏ‹. ∂›Û˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÛıfi‰ÔÌÔ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÌÈ· ·ÁÚÈÂÏÈ¿, Ô˘ ·Ó··ÚÈ-
ÛÙ¿ ÙËÓ «∫·ÏÏÈÛ٤ʷÓÔ ∂Ï·›·», Ù· ÎÏ·‰È¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ ¯ÚË̢ۛ·Ó ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È
Ù· ÛÙÂÊ¿ÓÈ· ÙˆÓ ÔÏ˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ. ∆Ô „ËÊÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›· Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó
Ë ÙÔÔıÂÛ›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÕÏÙ˘ Î·È ÙÔ Î·Ù·Ú¿-
ÛÈÓÔ ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ∫ÚfiÓÈÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Î·È Ù˘ √Ï˘Ì›·˜,
ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂχıÂÚË ÂÈÎÔÓÈ΋ ·fi‰ÔÛË
ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ô˘ ÂÚȤ‚·ÏÏ ÙÔ Ó·fi.
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
TÈ ÌÔÚ› Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ Ô ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ·Ó··Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›·;
™˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ‚ϤÂÙ ӷ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È ‹ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÈÔ ÔÏÏ¿ ÛÙÔÈ-
¯Â›·;
2
1
°ÂÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Ó·Ô‡
·fi ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο
AÍÔÓÈ΋ ¿Ô„Ë Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ fi„˘
ÌÂ ı¤· ÛÙÔ ÛËÎfi
AÍÔÓÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜
ÙÔ˘ ¢›·
TÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ Ó·Ô‡
ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ë ÙÔÔıÂÛ›·
Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÕÏÙ˘
IÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ M›˙ÔÓÔ˜ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡, http://www.ime.gr
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
114
K›ÌÂÓÔ 3 [OÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜! ]
∂ÓÒ […] ÔÈ «Ì›ÓÈ» Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ (ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜) ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›-
ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÛΤ„Ë, Ô ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜*
˘ÔÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fï˜ ËÏÈΛ· 20 ‰ÈÛÂ-
ηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔÓ Â›ÎÔÛÈ ÂÙÒÓØ Î·È ÂÓ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û οı ÂÏÏËÓÈ-
Îfi Û›ÙÈ, Û ηÊÂÓ›· ¯ˆÚÈÒÓ Î·È Û Ï·Ù›˜. √È Ì·‡Ú˜ ·˘Ù¤˜ ÙÚ‡˜
¤¯Ô˘Ó ̤ÁÂıÔ˜ 14, 21 ‹ Î·È 27 ›ÓÙÛ˜ ÎÈ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Ó ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹ ÛΤ„Ë, ·Ó ÏË-
ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ÃÚfiÓÔ˜, ·Í›Â˜, ·ÓıÚÒÈÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ¤Ó· ¿ÁÓˆÛÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi, Ô˘ ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û ÓfiÌÔ˘˜ fi¯È ÔÈΛԢ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ·ÏÏ¿ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.
∞˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÙÔ ¯˘‰·›Ô ‹ ÙËÓ ·Ú·ÌfiÚ-
ʈÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ÙˆÓ ·Û‹Ì·ÓÙˆÓ. ™¿ÓÈ· Ó· ÚÔ-
‚ÏËı› ÏfiÁÔ˜ ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ˜ ‹ Ë ÁÔËÙ›· ÂÓfi˜ ÚÔÛÒÔ˘. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô ÙËÏÂı·ً˜ –Û˘ÁÁÓÒÌË, Ô Ê˘-
ÛÈÎfi˜– ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘
›‰È·˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ ‡·Ú͢. §¤ÁÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÌÈ· ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Û˘Û΢‹, Ô˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·
··ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ˉ¿ Ù·¯‡Ù·Ù· ·fi ÙÔ ¤Ó· ηӿÏÈ
–Û˘ÁÁÓÒÌË, ÙË Ì›· Ì·‡ÚË ÙÚ‡·– ÛÙËÓ ¿ÏÏËØ ¤ÙÛÈ ‰È·¯¤ÂÙ·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ οı ̷‡Ú˘ ÙÚ‡·˜ ηÈ
Á›ÓÂÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘.
À¿Ú¯ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÌÈ· ÓÂfiÙÂÚË ıˆڛ·, Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÂ Ì˘Ë̤ÓÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜
Î·È Û ÒÚ˜ ¿Ï·Ï˜ Î·È Ì˘ÛÙÈΤ˜. ∏ ıˆڛ· ·˘Ù‹ ÂÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔ˘ÌÈ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ Â¿Óˆ
‰ÂÍÈ¿, ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛˆÙ‹ÚÈ·˜ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ Û˘Û΢‹˜ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂÈ ÔÏfiÙÂÏ· ÙË Ì·‡ÚË
ÙÚ‡· ·fi ÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ¿ Ì·˜. ∆fiÙÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ∞Ó·-
ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÍ·›ÛȘ ‹ Ù·ÂÈÓ¤˜ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ ˙ˆ‹˜, ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ô˘ Ì·ÎÚ¿Ó
·fi ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ ¤¯ÂÈ ¿ÏϘ ›ÎÚ˜ Î·È ÂÚȯfiÌÂÓÔ.
°ÈÒÚÁÔ˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈο΢, ÂÊËÌ. ∆O µ∏ª∞, 1995 (‰È·Û΢‹)
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
°È· ÔȘ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ 14, 21 ‹ Î·È 27 ÈÓÙÛÒÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜; ñ ¶Ò˜ ·˘Ù¤˜ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆ‹
Ì·˜;
¶Ò˜ ÌÔÚ› Ô ÙËÏÂı·ً˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ‹ Î·È Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi
·˘Ù‹Ó;
K›ÌÂÓÔ 4 [«X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ» ÁÈ · fiϘ ÙÈ ˜ ËÏÈ Î› ˜]
ŸÙ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·È‰ÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ¤¯ÂÈ Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂηÙfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÙ›Ù˘· ÛÂ
fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› Û 47 ÁÏÒÛÛ˜, ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.
T· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Ù˘ T˙fi·Ó PfiÔ˘ÏÈÓÁÎ Í·Ó¿ÊÂÚ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· Î·È Ù· ·ÔÌ¿-
ÎÚ˘Ó·Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ·fi ÙËÓ ÔıfiÓË ÙˆÓ ‚›ÓÙÂÔ-ÁΤÈÌ. TÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ «X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ» ÌÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ÎÈ-
ÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Ì ̛· ·fi ÙȘ ÈÔ ϤÔÓ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂Ó˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜.
O ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ∫ÚȘ ∫ÔÏfiÌÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÔÏϤ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ ÙÔ
«MfiÓÔ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ» Î·È ÙËÓ «K˘Ú›· NÙ·Ê¿ÈÚ», Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ fï˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Ì ÙÔÓ
ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ 11¯ÚÔÓÔ˘ X¿ÚÈ, ÂÓfi˜ ÔÚÊ·ÓÔ‡ ·ÁÔÚÈÔ‡, Ô˘ ÛÙ· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ
2
1
* ˘ÔÊ·ÈÓfiÌÂÓÔ˜: ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ‹ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ.
7
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
115
¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ Û ÙÚÔ¯·›Ô, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ì¿ÁÔÈ
Ô˘ ÓÈ΋ıËÎ·Ó ·fi ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ Ì¿ÁÔ ·ÊÈÂ-
ڈ̤ÓÔ ÛÙÔ Î·Îfi. ™ÙÔ X¿ÚÈ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÌÈ· ı¤-
ÛË ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙˆÓ Ì¿ÁˆÓ XfiÁÎÁÔ˘·ÚÙ˜, ÌÚÔ-
ÛÙ¿ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÈÔ˜ Ì·ÁÈÎfi˜
ÎfiÛÌÔ˜ Î·È Ì¤Û· Û ·˘ÙfiÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë Â˘-
ηÈÚ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙÔ ı¿-
Ó·ÙÔ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘.
«E›Ó·È ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· ·È‰È¿ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ» Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁfi N٤ȂÈÓÙ X¤ÈÌ·Ó. ™ÙËÓ Ù·È-
Ó›· Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÛÎËÓ¤˜ Â›Ó·È fiÙ·Ó Ô X¿ÚÈ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ Û ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ ·›ıÔ˘Û· ¤Ó· Ì·-
ÁÈÎfi ηıÚ¤ÊÙË, ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚ϤÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÁÔÓ›˜. ¶ÚÔÛ·ı› Ó·
ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ì·ı·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô Î·ıÚ¤ÊÙ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ÈÔ ÔıËÙ‹ Ì·˜ ÂÈı˘Ì›·. E›-
Ó·È ÌÈ· ÛÎËÓ‹ Á˘ÚÈṲ̂ÓË Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›· ηÈ, fiˆ˜ ›Â Ô KÚȘ KÔÏfiÌÔ˘˜, Ì›· ·fi ÂΛӘ
Ô˘ ÙÔÓ ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ ‰ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÙ‹˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ NÙ¿ÓÈÂÏ P¿ÓÙÎÏÈÊ Â›Â: «N· Â›Ì·È ÙfiÛÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Û fiÏË ÌÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ fiÛÔ Î·È Û‹ÌÂÚ·».
¤ÓıÂÙÔ «T¤¯Ó˜ Î·È °Ú¿ÌÌ·Ù·», ÂÊËÌ. H K∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2004
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
TÈ Î·Ù¿ÊÂÚÂ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ T˙fi·Ó PfiÔ˘ÏÈÓÁÎ Ì ٷ ‚È‚Ï›· Ù˘;
¶ÔÈ· ÛÎËÓ‹ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰È·‚¿Û·ÙÂ; °È·Ù› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ
ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜;
ÕÚıÚÔ - ∫Ï›ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ·ÎÔ‡Û·Ù ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ °. °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎË (ΛÌ. 3) Û ÌÈ· ÙËÏÂÔÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË. ñ ¶ÔȘ
ϤÍÂȘ Â›Ó·È ¿ÚıÚ· Î·È Û ÙÈ ¯ÚËÛÈ̇ԢÓ; ñªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ϤÍÂȘ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜;
2. ™ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÂÈÛΤÙÂÛÙ ÙËÓ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· Ó· «ı·˘Ì¿ÛÂÙ» ÙËÓ „ËÊȷ΋ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡
ÙÔ˘ ¢›· (ΛÌ. 2). ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi Û·˜ ·ÎÔ‡Ù ÙË ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ «ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÍÂÓ·ÁÔ‡» Ó· Û·˜ ηıÔ‰ËÁ›.
ñ ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¿ÏÏ· ¿ÚıÚ·, ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› Û ÚfiÛˆÔ ‹ Ú¿ÁÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-
ÓÔ-ÁÓˆÛÙfi, ÎÈ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ¿ÏÏ·, fiÙ·Ó ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÁÂÓÈο Û ÚfiÛˆ· ‹ Ú¿ÁÌ·Ù·.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1 ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ ¿ÚıÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ›ӷÈ
ÔÓfiÌ·Ù· ‹ Ú‹Ì·Ù·; ñ ¢ËÏÒÓÔ˘Ó ÚfiÛˆ·, Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ;
2. ∞fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ΛÌÂÓ· ‰È·Ï¤Í·Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ-
¯Ô˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘:
2
1
◊‰Ë ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÎÏ›ÓÔÓÙ·È
Ì·˙› Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù·, Ù· ¿ÚıÚ·. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÙÈ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÁÈ' ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ.
B
B
OPI™TIKO KAI AOPI™TO AP£PO
116
OPI™TIKO KAI AOPI™TO AP£PO
3. µÚ›Ù ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ÙÔ˘ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ (¤Ó·˜, ÌÈ·, ¤Ó·) ÛÙ· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ·. ñ ∞ÏÏ¿ÍÙ ÙÔ˘˜ Ù‡-
Ô˘˜ ÙÔ˘ ·fiÚÈÛÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ Ì هÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¿ÚıÚÔ˘. ñ ∆È ·Ú·ÙËÚ›Ù ÛÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ
ÊÚ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËηÓ;
4. ™ÙÔ ÎfiÌÈÎ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (ΛÌ. 5), ÚÔÛ¤ÍÙ fiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ (¤Ó·˜, ÌÈ·, ¤Ó·)
Î·È fiÙ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi (¤Ó·˜, Ì›·, ¤Ó·).
∫›ÌÂÓÔ 5 [∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ Î‹ ÁÓˆÚÈ Ì› ·]
∂¡π∫√™ ∞ƒπ£ª√™ ¶§∏£À¡∆π∫√™ API£MO™
¿ÚıÚÔ fiÓÔÌ· ¿ÚıÚÔ fiÓÔÌ·
AÚÛ. ıËÏ. Ô˘‰. AÚÛ. ıËÏ. Ô˘‰.
¯˘‰·›Ô (ΛÌ. 3)
ÁÔËÙ›· (ΛÌ. 3)
¿ÓıÚˆÔ˜ (ΛÌ. 3)
Ì·‡Ú˘ ÙÚ‡·˜ (ΛÌ. 3)
Û¯ÔÏÈÎÔ‡
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (ΛÌ. 1)
ÎfiÛÌÔ˘ (ΛÌ. 1)
¿ıÏˆÓ (ΛÌ. 2)
ÔÚ›˙ÔÓÙ· (ΛÌ. 3)
Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ (ΛÌ. 3)
fiÓÔÌ· (ΛÌ. 3)
¿ÏÏÔ˘˜ (ΛÌ. 3)
ÂfiÌÂÓ˜ ϤÍÂȘ (ΛÌ. 1)
ÛÙÂÊ¿ÓÈ· (ΛÌ. 2)
Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ (ΛÌ. 3)
ÎÔ˘ÌÈ¿ (ΛÌ. 3)
ηıËÁËÙ¤˜ (ΛÌ. 1)
B
B
ÉÊÙ·ÛÂ ¤Ó· e-mail ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘.
°Ú‹ÁÔÚ· Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ!
O‡Ù ٷ ÔÓfiÌ·Ù¿ Û·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÂÈ!
M ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›ÙÂ!
°È’ ·˘Ùfi Ô˘ ›۷È;;;
E›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi
«MÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi NÙfiÂÚÌ·Ó»;
ZËχÂȘ ÂÂȉ‹ ÌÈ· ÛÎ˘Ï›ÙÛ· ÌÂ
·Á¿ËÛÂ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘
Ú¿ÁÌ·ÙÈ
›̷È.
M· ÙÈ Û·¯Ï·Ì¿Ú˜ οÓÂȘ;
E›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Á·Ȥ۷È
Ì ̛· Û·Ϸ Ô˘ Ô‡Ù ηÓ
¤¯ÂȘ ‰ÂÈ;
Z‹Û˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÂÚ. RAM, AÚ›ÏÈÔ˜ 2003
◗ ∆· ¿ÚıÚ· Â›Ó·È Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ·Ó
·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û οÙÈ (ÚfiÛˆÔ, Ú¿ÁÌ·) Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‹ fi¯È.
◗ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ¿ÚıÚ·, ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi (Ô, Ë, ÙÔ) Î·È ÙÔ ·fiÚÈÛÙÔ (¤Ó·˜, ÌÈ·, ¤Ó·).
◗ ∆Ô ¿ÚıÚÔ ÌÈ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙfiÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi Ì›· ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¿ÓÙ· ÙÔÓÈṲ̂ÓÔ.
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
7
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
OPI™TIKO KAI AOPI™TO AP£PO
™Y°KEKPI MENH ANAºOPA °ENI KH – AOPI ™TH ANAºOPA
ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi
Ù· (Ù¤ÛÛÂÚ·) ‚È‚Ï›· ÌÈ· (ÎÚ˘Ê‹) ·›ıÔ˘Û·
117
5. ∞Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙ Ì ÔÈ· ÚfiıÂÛË Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÛÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó:
– ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ (ΛÌ. 3)
– ÛÙÔÓ ÔÈÛıfi‰ÔÌÔ (ΛÌ. 2)
∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1.
6. AÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ٷ ¿ÚıÚ· ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ¯ˆÚ›ÛÙ ٷ Û ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜: Û' ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ
ÚfiÛˆÔ ‹ Ú¿ÁÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ (ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ) Î·È Û' ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈ΋ Î·È ·fiÚÈÛÙË ÛËÌ·-
Û›· (·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ).
7. M‹ˆ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Î·È Ì ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›·; °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙÂ, Ó·
‰È·‚¿ÛÙ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
«TfiÙÂ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜» (ΛÌ. 3).
ñ MÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·, fiÔ˘ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ì ·Ó¿ÏÔ-
ÁË ÛËÌ·Û›·;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ Â›ÛÙ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ªÂÓ (ΛÌ. 1) Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ «ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Îfi» ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ Î·È Ó· ÙÔÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„ÂÙ ӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜. ñ ∫¿-
ÓÙ ÙÔ Û ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Â›ıÂÙ· Ô˘ ı· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ù· Ú‹-
Ì·Ù·: ·ÔηχÙˆ, ·ÔÊ·Û›˙ˆ, ‚¿Ïψ, ÛΤÙÔÌ·È.
2. ∂ÈÛÎÂÊًηÙ ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÙËÓ „ËÊȷ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›·. ™·˜ ¤Î·Ó·Ó ȉȷ›ÙÂ-
ÚË ÂÓÙ‡ˆÛË Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Ó·fi. ªÈÏ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜, ·-
Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂˆÓ (ÂÈıËÌ¿ÙˆÓ) Â›ıÂÙ·, .¯. ΛÙÚÈÓÔ˜ → ÎÈÙÚÈÓˆfi˜.
◗ TÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ
·. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û οÙÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ·ÎÚÔ·Ù‹˜/ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, ‹ ÌÔÚ› Ó·
ÙÔ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi.
‚. ÁÂÓÈ΢ÙÈο: fiÙ·Ó Ë Ï¤ÍË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ Â›Ó·È «Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜» ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜, ‹ fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙÂ
ÛÙ· ̤ÏË ÂÓfi˜ Û˘ÓfiÏÔ˘, .¯. TÔ ÏÈÔÓÙ¿ÚÈ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ.
◗ TÔ ·fiÚÈÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÁÂÓÈο Î·È ·fiÚÈÛÙ· Û οÙÈ, ÙÔ
ÔÔ›Ô ›Ûˆ˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÛÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹/ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ì·˜ ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ‰Â ı¤ÏÔ˘ÌÂ
Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, .¯. ÙËÏÂÊÒÓËÛ· Û ¤Ó· Ê›ÏÔ ÌÔ˘.
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
°
° ¶APA°ø°A E¶I£ETA ¶APA°ø°A E¶I£ETA
¶APA°ø°A E¶I£ETA ¶APA°ø°A E¶I£ETA °
°
118
∫›ÌÂÓÔ 6 [OÈ ÂÈ ‰‹ÛÂÈ ˜ ÙˆÓ ÔÎÙÒ]
ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ̿¯Ë ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÛÙȘ 8:00 ÂÚ›Ô˘, fiÙ·Ó ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ù·
‰ÂÏÙ›· Âȉ‹ÛÂˆÓ Í‰ÈÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉËÛÂÔÁÚ·Ê›· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ª¿¯Ë Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ «Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ»
¤¯Ô˘Ó ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏı› Ì ÙÚ¤ÈÏÂÚ, Ô˘ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó Ù· ÈÔ ·È¯ÌËÚ¿ fiÏ· Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ÎÚÔ‡Û˘. ∂›-
Ó·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· «Î·˘Ùfi», Á¢ÛÙÈÎfi ı¤·Ì· ÌÂ
ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ù˘¯¤˜, ·ÏÏ¿ Ì ÛÙÔȯ›· ›ÓÙÚÈÁη˜, Ì ÙÔ Âʤ Ù˘ ÙÚ·ÁÈÎfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÙÚÔ-
¯·›Ô ‹ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·, ÂÁ¯ÒÚÈÔ ‹ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜.
¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋-ı¤·Ì·, Ô ¤ÚˆÙ·˜-ı¤·Ì·, Ù· ‰È·˙‡ÁÈ·-ı¤·Ì·, Ë ÌËÙÚÈ΋ ·Á¿Ë-ı¤·Ì·, Ô fi-
ÓÔ˜-ı¤·Ì·, ÙÔ ·›Ì·, Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Ì ¿ıÔ˜.
¶ÈÂÚ ªÔ˘ÚÓÙȤ, °È· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÌÙÊÚ. ∞. ™ˆÙËÚ›Ô˘, ∫. ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˘, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 1998
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. «·È¯ÌËÚ¿, Á¢ÛÙÈÎfi, ÔÏÈÙÈΤ˜, ËÌÂÚ‹ÛÈÔ, ÙÚÔ¯·›Ô, ÂÁ¯ÒÚÈÔ» (ΛÌ. 6): ∞fi ÔȘ ϤÍÂȘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ù·
Â›ıÂÙ· ·˘Ù¿;
2. ∞ÊÔ‡ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο ΛÌÂÓ· (1, 2, 3), ÂÓÙÔ›ÛÙ ٷ Â›ıÂÙ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È
·fi Ú‹Ì·Ù· ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ‰›Ï· ÛËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ (ÂÈı‹Ì·Ù·) Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ·Ú¿-
ÁˆÁ· Â›ıÂÙ·.
3. ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6, ‚Ú›Ù ¤Ó· Ú‹Ì· Î·È ÙÚ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ·Ú·Á¿ÁÂÙ Â›ıÂÙ· ÚÔÛı¤-
ÙÔÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÂÈı‹Ì·Ù· (ηٷϋÍÂȘ).
™Â ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿Û·Ì ٷ ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË-ÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÂÚÈÁÚ·ÊÈÎÔ‡
ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¢È·‚¿Û·ÌÂ Î·È ÁÚ¿„·Ì Î›ÌÂÓ· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙË-
Ù·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, ÚÔÛÒˆÓ,
ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î.Ï.
∫·Ù¿ÏËÍË ¶∞ƒ∞°∂∆∞π ∞¶√: E›ıÂÙÔ
-Â›ıËÌ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ú‹Ì·
·Ô‰ÂÎÙfi˜ (ΛÌ. 3) -ÙÔ˜ ·Ô‰¤¯ÔÌ·È
ʈÙÂÈÓfi˜ (ΛÌ. 3) -ÂÈÓÔ˜ ʈ˜
◗ ∂›ıÂÙ· ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, Ú‹Ì·Ù·, ÂÈÚÚ‹Ì·Ù·, ‹ ¿ÏÏ· Â›ıÂÙ·. ™ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı› ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·.
∂›ıÂÙ· ·fi: Ú‹Ì· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Â›ıÂÙÔ Â›ÚÚËÌ·
ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi˜ ·ÛË̤ÓÈÔ˜ ÎÔÓÙÔ‡Ï˘ ¯ÙÂÛÈÓfi˜
·Á·ËÙfi˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÙÛÈÎÔ˜
η̷ڈÙfi˜ ·ÁÔÚ›ÛÙÈÎÔ˜ ·ÛÚȉÂÚfi˜
ÂÎϤÍÈÌÔ˜ ÙÚÔÌÂÚfi˜ ‚·ıÔ˘Ïfi˜
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
¢
¢ ¶EPI°PAºH
119
7
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢
¢
¶EPI°PAºH
ÂÚ. ºˆÙÔÁÚ·Ê›·, 2003
∞fi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. µÏ¤ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ «„ËÊȷ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË»
(ΛÌ. 2) ÛÙÔ Ó·fi ÙÔ˘ ¢›·, ›Ù Ò˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ô
«ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÍÂÓ·Áfi˜», Ò˜ ÙË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ò˜ ÙËÓ ÔÏÔÎÏË-
ÚÒÓÂÈ.
2. ¶·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ›‰·Ù ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ŒÏÏËÓ·
ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi
ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ ӷ ÍÂÓ·Á‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÛÙËÓ „Ë-
Êȷ΋ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›· ÛÙËÓ √Ï˘Ì›·. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÙËÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ¤Ó· Λ-
ÌÂÓÔ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÔÚÈṲ̂ӷ ‚·ÛÈο ‚‹Ì·Ù·, Ù·
ÔÔ›· ¤¯ÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Û·˜.
2. ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ‹ Ê›ÏË Û·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ
ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÙ¤ ÙÔ˘/Ù˘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ
ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÚÔÛÂÎÙÈο
ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ÁÂÓÈο
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο (ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ̤ÁÂıÔ˜ Î.Ï.) Ó· Ë-
Á·›ÓÂÙ ÚÔ˜ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜. §¿‚ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ ÙËÓ Â-
ÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ‰›Ï· ·fi
ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘.
3. ∞ÊÔ‡ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7 Î·È ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ (̤۷ ·fi ¤Ó· ·Ïfi
‰È¿ÁÚ·ÌÌ·) ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÎÔ¤Ï·. MÔÚ›ÙÂ
Ó· ‰Â›Ù ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ Û·ÙÈÚÈ΋˜ ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÛÒÔ˘ ÛÙÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ °. ™Ô˘Ú‹ «H ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿
ÌÔ˘» (·fiÛ·ÛÌ·, ÛÙÔ °. ™Ô˘Ú‹˜, Õ·ÓÙ·, ÂÈÌ. °. µ·Ï¤Ù·˜, ÂΉ. °ÈÔ‚¿ÓË, 1966):
MfiÈ ‰‡Ô ‹¯Â˜ ¢‡Ô Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ·
fi„Ë Î·Î‹ ¯ˆÚ›˜ ηΛ·
Á¤ÓÈ· Ì ÙÚ›¯Â˜ ÁÂÌ¿Ù· Ï·‡Ú·
Â‰Ò ÎÈ ÂΛ. Ì· Î·È ‚ϷΛ·.
KÔ‡ÙÂÏÔ ıÂ›Ô M·ÎÚ‡ ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ
Ï›ÁÔ Ï·Ù‡ Ôχ Û¯ÈÛÙfi
ÙÚ·Ófi ÛËÌÂ›Ô ÎÈ ¤Ó· ËÁÔ‡ÓÈ
ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹. Û·Ó ÙÔ XÚÈÛÙfi.
¢
¢
120
¶EPI°PAºH
√˘ÛÈ·ÛÙÈο ∂›ıÂÙ· ƒ‹Ì·Ù·
ÙÔÔıÂÛ›·, Ë Î·Ù·Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰È·ÎÚ›Óˆ, -ÔÌ·È
ÙÔ›Ô, ÙÔ
Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫A ∂¶I£∂∆∞
ÙÔ ÛÒÌ·
ÂÌÊ¿ÓÈÛË-ÂÓ‰˘Ì·Û›·
‚¿‰ÈÛÌ·
ÚfiÛˆÔ
(Ì¿ÙÈ·, ̇ÙË, ¯·ÌfiÁÂÏÔ)
∫›ÌÂÓÔ 7 [ŒÓ· ͯˆÚÈ ÛÙfi ÎÔÚ› ÙÛÈ …]
∆Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÔ˘, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ Ì·Ú ¤Ó·
ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ì ÙÚ¿‚ËÍ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘. ∫·Ù¤‚·ÈÓÂ
·' ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· Î·È ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ Ì·Ú Ì ·Ú¿ÍÂÓÔ ÏÈÎÓÈÛÌfi.
™·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÏÈÁ¿ÎÈ ÎÔ˘ÙÛ‹, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. æËÏ‹, ÏÂÙÔÊ˘‹˜, Ì ˘ÎÓ¿ ÛÎÔ˘-
ÚÔοÛÙ·Ó· Ì·ÏÏÈ¿, ÎÔ˘ÚÂ̤ӷ ÌÔÓÙ¤ÚÓ·, ·ÁÔÚ›ÛÙÈη. ◊Ù·Ó ÈÔ Ôχ ÓfiÛÙÈÌË
·Ú¿ fiÌÔÚÊË, Ì ÌÈ· ˘ÂÚ‹Ê·ÓË Ï‡Ë. ŒÈ·Ó· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, Ù' ·ÔÌÂÛ‹-
ÌÂÚ· ÛÙÔ Û›ÙÈ, Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔ ÚfiÛˆfi Ù˘. ∂›¯Â ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÙÈ·, ÌÔ˘ÓÙ¿
Ú¿ÛÈÓ·, ÏÈÁ¿ÎÈ ÂÍfiÊı·ÏÌ·. ∫·Ù¤‚·ÈÓ·Ó Ù· Ì·ÙfiÎÏ·‰· ·Ú·Î¿Ùˆ ·' ÙÔ Î·-
ÓÔÓÈÎfi. ™·Ó Ó· ÌÈÛÔÎÔÈÌfiÙ·Ó. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ù· ÙfiÍ· ÙˆÓ ÊÚ˘‰ÈÒÓ Ù˘ ‹Ù·Ó ˙ˆË-
Ú¿, ηÏÔÁÚ·Ì̤ӷ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù˘ ‹Á·ÈÓ Ôχ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ.
™ˆÙ. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∏ ÊϤ‚· ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, 1998
ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ (ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ÙÔ˘ ¢›·), ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈ-
Áڷʤ˜ Ô˘ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
Î·È ¿ÏϘ Û ¯ÚËÛÙÈο ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ (.¯. ÌÈÎÚ¤˜ ·ÁÁÂϛ˜), Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ¤Ó· ÏÂÍÈ-
ÏfiÁÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ¯ÒÚÔ˘ ‹ ÎÙÈÚ›Ô˘.
ªÂ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ ‰È·‚¿Û·Ù (ΛÌ. 7) ·Ï-
Ï¿ Î·È ·fi ÙË ÌÂϤÙË ¿ÏÏˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (·fi ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ÙÔ ı¤·-
ÙÚÔ, ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ, Ù· ÌÔ˘Û›·, ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î.Ï.), Û˘ÏϤÍ-
Ù ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜
Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ (¿ÓÙÚ· ‹ Á˘Ó·›Î·˜).
2
1
¶›Ó·Î·˜ ÙÔ˘ K˘ÚÈ¿ÎÔ˘ K·Ù˙Ô˘Ú¿ÎË
·fi ÙÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘


§E•I§O°IO
7
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ™T
™T
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÌÈ· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·-
ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ Û ¤Ó· Ê›ÏÔ ‹ ÛÂ
ÌÈ· Ê›ÏË Û·˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙ·-
ÁˆÓÈÛÙÒÓ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Ô˘ ‚ϤÂÙ ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·.
2. ™Â ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ οÔÈÔÈ Û·˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÏÔ‹ÁËÛË
(ÙÔ ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·) ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‚Ï¿ÙÂÈ ·Ú¿ ˆÊÂÏ›. ∞·ÓÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÛÂ
ÙÈ ¤¯ÂÙ ˆÊÂÏËı› ÂÛ›˜ ·fi Ù· «Ù·Í›‰È·» ÛÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ πÛÙfi.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ K·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ, ÂÈÛÎÂÊًηÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ¤ÎıÂÛË
˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ¤ÚÁ· EÏÏ‹ÓˆÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË. ™·˜ ¤Î·Ó·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ÔÈ ·Ú·Î¿-
Ùˆ ›Ó·Î˜. ™Â ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‰‡Ô ·Ú·ÁڿʈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙ›ÏÂÙ Û ¤Ó· Ê›ÏÔ Û·˜ Ì ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
Îfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô (Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜-›Ó·Î˜), ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ÈӿΈÓ, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜
·fi Ù· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÂȉÈÎfiÙÂÚ·.
2. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Û˘Ó·ÓÙ‹Û·ÙÂ
ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ÛΛÙÛÔ. ¶ÔÈ· «Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿»
·ÚÎÂÙÒÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ
Ô ÛÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜; ñ ™Â ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÚÈÒÓ
·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ (300 ϤÍÂȘ), Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ-
¢Ù› ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‹ ¤ÓÙ˘Ë ÂÊËÌÂÚ›-
‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ
ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ›
ÛÙ·ıÌÔ› ˘ÂÚÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÂÁÔÓfiÙ· ‚›·˜,
‰˘ÛÙ˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Î.Ï.
∞fi ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô
Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ ∆ÈÙ·ÓÈÎfi˜
™. B·ÛÈÏ›Ԣ, O ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ °Ô˘¤ÌÛÙÂÚ,
EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, MÔ˘ÛÂ›Ô AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™Ô‡Ù˙Ô˘
£. BÚ˘˙¿Î˘, ¶ÔÏÂÌÈ΋ ÛÎËÓ‹, EıÓÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË,
MÔ˘ÛÂ›Ô AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ™Ô‡Ù˙Ô˘
121
™Î›ÙÛÔ ÙÔ˘ AÎÔηϛ‰Ë, ÛÙÔ ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ
ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·, ÂÈÌ. °‹Û˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘,
ÂΉ. ∞ÛÙÚ·›·, 1999
122
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
«∂ÈÎfiÓ˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô»
◗ ™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘
¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi χ-
Έ̷, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ ̤۷ ·fi ÔÈΛÏÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
˘ÏÈÎfi, ÂÈÎfiÓ˜ (Û¯¤‰È·, ÛΛÙÛ·, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î.Ï.) Î·È Î›ÌÂÓ· ÛË-
Ì·ÓÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ˙ˆ‹˜
Û·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ:
– ™˘ÏÏÔÁ‹ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡.
– ∞fi‰ÔÛË-ηٷÛ΢‹ ̤۷ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚÙÚ¤ÙÔ˘
ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘.
– ™Î›ÙÛ· Ô˘ Û·ÙÈÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‹ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜.
– ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (ÌÔ˘Û›·, ·Ú¯Â›·, ÂÈÏÔÁ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ Î.Ï.).
– ∫›ÌÂÓ· Ì ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ‹ ÎÚÈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÁÈ· ÚfiÛˆ· Î·È Ú¿ÁÌ·Ù·-ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ-
΋˜ Û·˜ ˙ˆ‹˜.
∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο:
◗ √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
«H Ï·ÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ªª∂ Î·È Ë ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘»
ÈÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜, ÂÈϤÍÙ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È
Û˘ÏϤÍÙÂ:
– ÀÏÈÎfi (ʈÙÔÁڷʛ˜, ‹¯Ô). ¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ·fi Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ‰ÂÏÙ›·;
– ¶Ò˜ ÙÔ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜;
– ¶Ò˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ۠ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘;
– ¶Ò˜ ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·ÙÂ-ÎÚ›Ó·Ù ÂÛ›˜ (ÚÔÛˆÈο ΛÌÂÓ·);
ÃÚ‹ÛÈ̘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
1. http://www.ime.gr (ÿ‰Ú˘Ì· ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡)
2. http://www.benaki.gr (ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË)
3. http://www.ert.gr (∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ·-∆ËÏÂfiÚ·ÛË)
4. http://www.google.com(ªË¯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô)
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™∂ AYTH THN ENOTHTA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ:
·. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, .¯. . . . . . . . . . . . . . . .
◗ Afi Ù· ¿ÚıÚ·
‚. ÁÂÓÈ΢ÙÈο, .¯. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÁÂ-
ÓÈο ÎÈ ·fiÚÈÛÙ· Û οÙÈ,
.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ EÎÙfi˜ ·fi ¤Ó· ¯ÒÚÔ, ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÂÓfiÙËÙ·
A£§HTI™MO™ KAI O§YM¶IAKOI
A°øNE™: ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ
£· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
Î·È ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ì·˜.
£· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË.
£· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋
Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·.
£· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂϤÙË ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎÒÓ
ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÏfiÁÔ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘.
£· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘Ì ÁÈ·
ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜
AÁÒÓ˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜,
›Ù ·ıÏԇ̷ÛÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â›Ù ̷˜ ·Ú¤ÛÂÈ
Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·ÁÒÓ˜.
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
124
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
K›ÌÂÓÔ 1 ŒÓ·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜
∏ ÂÎΛÓËÛË
∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ï¿Ï·˙Â, ÔÈ
·ıÏËÙ¤˜ ͯ‡ıËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿. ŒÚÂ ӷ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∞˚-°ÈÒÚÁË, ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂ-
ÙÚ· ÁÈ· Ó· ¿ÓÂ, ¿ÏÏ· ÙfiÛ· ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ, Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÌfiÏÔ.
∂Λ ÌÚÔÛÙ¿, ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ÙˆÓ ÂÈۋ̈Ó, ‹Ù·Ó ‰Â̤ÓË Ë ÎÔÚ‰¤Ï· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡.
√È Ì·ıËÙ¤˜ ·Ó¤ÌÈÛ·Ó Ù· Á·Ï¿˙È· ÛËÌ·È¿ÎÈ·. √È Ì·ı‹ÙÚȘ Ù· ÏÂ˘Î¿ Ì·ÓÙ›ÏÈ· ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘˜.
√ ∫ËÚÔÏ›‚·ÓÔ˜ ¤Ê˘Á ۷˝Ù· ÚÒÙÔ˜ Î·È ¯¿ıËΠÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·. √ ¶¤ÙÚÔ˜ ÍÂΛÓËÛ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈο,
ۯ‰fiÓ ‚¿‰È˙Â, Á¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ï¿È, Î·È ÎÔ›Ù·˙ ‰È·ÚÎÒ˜ ›Ûˆ ÙÔ˘.
¶ÔÏÏÔ› ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ‰˘ÛÊÔÚÔ‡Ó Ì ÙÔ ı¤·Ì·. •ÂÊ˘ÛÔ‡Û·Ó Î·È ¯ÂÈÚÔÓÔÌÔ‡Û·Ó.
[…]
√ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜
¶ÚÔ¯ˆÚÔ‡Û ÙÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ͢fiÏ˘ÙÔ˜ È·, Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰Ú·ÛÎÂÏȤ˜, ÏËÛ›·˙ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘
ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ∆· Ì¿ÙÈ· ‹Ù·Ó ÁÔ˘Úψ̤ӷ ·Ê‡ÛÈη, Âٷ̤ӷ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤Íˆ ·fi ÙȘ
ÎfiÁ¯Â˜ ÙÔ˘˜, ¤ÙÚÂ¯Â Ô È‰ÚÒÙ·˜ ÔÙ¿ÌÈ, ¤ÌÔÈ·˙ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηٷÚÚ‡-
ÛÂÈ, Ó· ‰È·Ï˘ı›, Ó· ‚ÁÂÈ Ë „˘¯‹ ·fi ÙÔ ÂÍÔÓو̤ÓÔ ÛÒÌ·, ÙÔ Ù·Ï·È-
ˆÚË̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ Ï¿Ì„Ë, ¤Ó· ʈ˜ Á·Ï¿˙ÈÔ, ›¯Â ÂÚȯ˘ı›
ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. ∆Ô Ê·Ú‰‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ï·ÌÔÎÔÔ‡Û ¿Óˆ ÛÙ· ‰fi-
ÓÙÈ· ÙÔ˘ Ô˘ Ê¿ÓÙ·˙·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈ·.
√ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤ÎÔ„Â ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï·, ÙËÓ ÙÚ¿‚ËÍ ̷˙›
ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÙËÓ ¤Û˘Ú ›Ûˆ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘
ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘.
AÓ‰Ú¤·˜ M‹ÙÛÔ˘, «ŒÓ·˜ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ Ì·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌÔ˜», ÛÙÔ KfiÙÈÓÔÈ Î·È Û٤ʷÓÔÈ, OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ Aı‹Ó· 2004
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
™Â ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ·ıÏËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡; ñ Afi ÔÈ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘ÌÂ;
∫›ÌÂÓÔ 2 OÈ OÏ˘ÌÈ ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ AÚ¯·È fiÙËÙ·
ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ıÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÙÔ È‰·ÓÈÎfi Ù˘ ¢ÁÂÓÈ΋˜ ¿ÌÈÏÏ·˜, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË Ù˘
·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û' fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ì¤ÁÈÛÙË
‰˘Ó·Ù‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ, „˘¯ÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÓÔËÙÈÎÒÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ∫·Ó¤Ó·˜ ¿Ï-
ÏÔ˜ Ï·fi˜, ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ‰ÂÓ ¤ıÂÛ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙfi¯Ô Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÙfiÛË ·ÔÎÏÂÈ-
ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¤ÓÙ·ÛË. ∫·È ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ï·fi Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ȉ·ÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ Ù˘
ӛ΢, ‰Â ÛÙ¿ıËΠÙfiÛÔ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi ·Ó¿ÌÂÛ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘,
Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ıÂÔ› ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∆Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘‹ÚÍÂ Ô ‚·ÛÈÎfi˜
·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› Û' ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È
οı ÛÔ˘‰·›· Â›Ù¢ÍË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ¿ıÏËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋
Î·È Û οı ¿ÏÏË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜.
Ÿ,ÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÔÓÂÈÚ‡ÙËÎÂ Î·È ¿Û¯ÈÛ ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ, ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË,
Ú·ÁÌ·ÙÒıËΠÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÈÂÚ¿ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Î·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ ÛÙÔ πÂÚfi Ù˘
2
1
125
8
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
√Ï˘Ì›·˜. ŸÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ Ë ÈÂÚ‹ ÂίÂÈÚ›·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, οو ·fi ÙËÓ ·fiÚ·ÙË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙˆÓ ıÂÒÓ, ·Ú·Ì¤ÚÈ˙·Ó ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Âȉ›‰ÔÓÙ·Ó Û ÂÈÚËÓÈο ¤ÚÁ·. √ ‰È·Ï˘ÙÈÎfi˜
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ·ÏÏËÏÔÛ¿Ú·ÁÌ· ¤‰ÈÓ·Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ Î·È ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁÈ΋ ¿ÌÈÏÏ·. ∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÛÔÊÔ› Î·È ÏfiÁÈÔÈ Â›¯·Ó ÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ √Ï˘-
Ì›· Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û ÔÌfiÓÔÈ·. ∫·È Â‰Ò ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ-
ÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ Ù˘ √Ï˘Ì›·˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜
ÂÓfiÙËÙ· ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈ˙·Ó. ∏ √Ï˘Ì›· ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛÂ
‚¤‚·È· Û ÌÈ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÓˆÛË, ηÙfiÚıˆÛ fï˜ οÙÈ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ: Ó·
ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔÎÚ˘ÛÙ·ÏψıÔ‡Ó Ù· ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡
Ó‡̷ÙÔ˜, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉÈ˘, ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔÓ Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi
ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙȘ ¯ıÚÈΤ˜ Î·È ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ.
H IÛÙÔÚ›· ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ, EΉÔÙÈ΋ AıËÓÒÓ, 1976
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
TÈ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜;
ñ M ÔÈ· ȉ·ÓÈο ÙÔÓ ÂÌÏÔ‡ÙÈÛ·Ó;
TÈ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ· Ë ÂίÂÈÚ›·;
∫›ÌÂÓÔ 3 [∞ÁÒÓ˜ Ê·ÛÔ˘Ï¿‰·˜]
(O K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜. AÎÔÏÔ˘ı› Ë Û˘Ó¿-
ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ™ÂÏ‹Ì Ì¤Ë ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘.)
∫∞ƒ∞°∫π√∑∏™: ŒÏ·, ¤Ï·, ¿Û' ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙÒÚ· Î·È ÌË ¯·ÛÔÌÂÚ¿ÌÂ. ¶¿Ì ÁÈ· Ê·˝.
Ã∞∆∑∏∞µ∞∆∏™: ª·, ÙÚÔÌ¿Ú· Ó· ÛÔ˘ 'ÚıÂÈ, ÌÔ‡ÚÁÔ. ¶¿ÏÈ Ê·˝.
∫∞ƒ.: ¶¿„Â Û˘, Ú ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙Ë.
™∂§∏ª: ∫·Ï¿ ÛÔ˘ ϤÂÈ, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚˆ˜ Ôχ, ÁÈ·Ù› ı· ·¯‡-
ÓÂȘ, ı· ‚·Ú‡ÓÂȘ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ·, Ò˜ ı· ÙÚ¤ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜;
∫∞ƒ.: ∆È Ï¤ÂÈ ‚ÚÂ Ô ¯¿¯·˜; ÕÌ· ‰Â Ê¿ˆ, Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛˆ, Ò˜ ı· Ùڤ͈, ‚ÚÂ;
™∂§.: ∆¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ. ∞˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ù· ·ÛÙ›· Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. §ÔÈfiÓ, ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ·fi ·‡ÚÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋
ÚÔfiÓËÛË.
∫∞ƒ.: ¶fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ı· ÙÚÒˆ;
™∂§.: ª·, ηÎfi˜ ÛÔ˘ ηÈÚfi˜, ·È‰› ÌÔ˘! ŸÏÔ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi Â›Ó·È Ô ÓÔ˘˜ ÛÔ˘;
£· ÙÚˆ˜, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ.
∫∞ƒ.: ∫·È ÙÈ ı· ·›ÚÓˆ;
™∂§.: ∞··! √È ·ıÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È.
∫∞ƒ.: ª·;
™∂§.: ∂, Ì· ‚¤‚·È·. √È ·ıÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ.
∫∞ƒ.: ¶Ò˜; ∆È; ∆È Â›˜, ‚Ú ÁÚÔ˘ÛÔ‡˙Ë; ¶¿Ù ӷ Ì ͷӷ·ÓÙÚ¤„ÂÙÂ;
™∂§.: Ÿ¯È, ·È‰› ÌÔ˘. ™ÙÂÊ¿ÓÈ ÂÓÓÔÒ, ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·fi ÎÏ·‰› ÂÏÈ¿˜ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÂÊ¿-
ÏÈ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹. ∂›Û˘ ı· ¿ÚÂȘ Î·È Î¿Ó· ·ÂÏÏÔ.
∫∞ƒ.: ∆ÂÓÂΉ¤ÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÛÛ›ÙÈÔ;
™∂§.: Ÿ¯È, ·È‰› ÌÔ˘. ∫‡ÂÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì ‰˘Ô ¯ÂÚÔ‡ÏÈ·, Û ۯ‹Ì· ·Ú¯·˚Îfi, ˆÚ·›Ô.
2
1
∫∞ƒ.: ∫·È ‰ÂÓ ÌÔ˘ Ϙ, ÙÈ ı· '¯ÂÈ Ì¤Û·;
™∂§.: ∆›ÔÙ·.
∫∞ƒ.: ¢ÂÓ ÙÔ ÁÂÌ›˙ÂÙ Ì ʷÛÔ˘Ï¿‰·;
™∂§.: ª· ÙÚÂÏfi˜ ›ӷÈ, ÓÙÈ ÁÈ· ÓÙÈ ÙÚÂÏfi˜ ÙÔ‡ÙÔ˜!
∫∞ƒ.: °È·Ù›, ‚Ú ÎÔ˘ÙfiÌÂË; ∫·Ï¿ ÛÔ˘ Ϥˆ. §ÂÊÙ¿ ‰Â ‰›ÓÂÙÂ. ™ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ‰Â ‚¿˙ÂÙ ʷÛÔ˘Ï¿‰·, Â, Ùfi-
Ù ÁÈ·Ù› ‰ËÏ·‰‹ Ó' ·ÁˆÓÈÛÙÒ; ŒÙÛÈ Ù˙¿Ì·; ª·, ‰Â Û˘ÌʤÚÂÈ. ºÂ‡Áˆ.
™∂§.: ŒÏ· ‰ˆ, ‚ÚÂ.
∫∞ƒ.: ∞, ·, ·. ¢Â Û˘ÌʤÚÂÈ, ·È‰› ÌÔ˘. ª·… ∫ÔÚfiȉÔ, ‰ËÏ·‰‹, ¿Ù ӷ Ì È¿ÛÂÙÂ;
™∂§.: ∫·Ï¿, ‚Ú ·È‰› ÌÔ˘. ∆Ô Î‡ÂÏÏÔ Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì Û ۤӷ ı· ÙÔ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì Ì ʷÛÔ˘Ï¿‰·.
∫∞ƒ.: ∂Ì ¤ÙÛÈ ‚¤‚·È·.
™∂§.: ∆È Ó· οÓÔ˘ÌÂ; ¡· ËÛ˘¯¿Ûˆ ·fi Û¤Ó·.
∫∞ƒ.: ∂Ì Ó· '¯ÂÈ Î·È ÁÔ‡ÛÙÔ Ë ˘fiıÂÛË.
™∂§.: ∫Ô›Ù· fï˜ Ó· ¤ÚıÂȘ ÚÒÙÔ˜. ¡· ÓÈ΋ÛÂȘ.
∫∞ƒ.: ªˆÚ' ÙÈ Û ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÂÛ¤Ó·; £· ÙÔ˘˜ Ê¿ˆ fiÏÔ˘˜.
™∂§.: ∞ÊÂÚ›Ì!* ™Â ı¤Ïˆ.
O K·Ú·ÁÎÈfi˙˘ OÏ˘ÌÈÔӛ΢, Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ NÔ 73, ÂΉ. ÕÁ΢ڷ,
·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ÂÊËÌ. H K∞£∏ª∂ƒπ¡∏, ¤ÓıÂÙÔ «EÙ¿ Ë̤Ú˜», «¶·È‰› Î·È OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜», 2004
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
°È·Ù› Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Ì¿˜ ÚÔηÏÔ‡Ó Á¤ÏÈÔ;
¶ÔÈ· ·fi Ù· ȉ·ÓÈο ÙˆÓ OÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ (¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ù· ›‰·Ì ÛÙÔ Î›Ì. 2) Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÓÔ› Î·È Ó·
‰È·ÎˆÌˆ‰Â› Ô K·Ú·ÁÎÈfi˙˘; ñ °È·Ù› ·Ú’ fiÏ’ ·˘Ù¿ Ì·˜ Â›Ó·È Û˘Ì·ı‹˜;
K›ÌÂÓÔ 4 [O OÏ˘ÌÈ ÔÓ› ΢]
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
™ÙÔ ÛΛÙÛÔ ‚ϤÔ˘Ì ¤Ó·Ó ÔÏ˘ÌÈÔÓ›ÎË Ô˘ Ìfi-
ÏȘ ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ¶ÔȘ
ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘Ùfi˜
Ô ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ Ì ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÌÈÔӛΘ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ Û˘-
ÓËı›ÛÂÈ Ó· ‚ϤÂÙ ÛÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜;
TÈ Â›‰Ô˘˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û·˜ ÚÔηÏ› ÙÔ ÛΛ-
ÙÛÔ;
2
1
2
1
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
126
HÏ›·˜ M·ÎÚ‹˜, ÂÚ. «K»,
ÂÊËÌ. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2004
* ·ÊÂÚ›Ì: ÌÚ¿‚Ô
8
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
¶ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÏfiÁÔ˘ – K‡ÚȘ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ñ µÚ›ÙÂ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ Ú‹Ì·Ù· Û οı ·fiÛ·ÛÌ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›.
ñ ªÔÚ›Ù ӷ ›Ù Û ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ Î¿ı ڋ̷;
ñ ÈڛÛÙ οı ·fiÛ·ÛÌ· ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó.
·. «ŸÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ Ë ÈÂÚ‹ ÂίÂÈÚ›·, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·Ú·Ì¤ÚÈ˙·Ó ÙȘ ‰È·Ì¿¯Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È Âȉ›‰ÔÓÙ·Ó ÛÂ
ÂÈÚËÓÈο ¤ÚÁ·» (ΛÌ. 2)
‚. «™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÓfiÙËÙ· ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÂÈ̤-
ÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈ˙·Ó» (ΛÌ. 2)
Á. «O ∫ËÚÔÏ›‚·ÓÔ˜ ¤Ê˘Á ۷˝Ù· ÚÒÙÔ˜ Î·È ¯¿ıËΠÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·» (ΛÌ. 1)
‰. «£· ÙÚˆ˜, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ» (ΛÌ. 3)
2. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·Ù ÛÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· 1 Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ¿ÏÏˆÓ ÚÔ-
Ù¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜; ñ ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ·Ô-
Û·ÛÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ηÌÈ¿ ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË;
3. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‚ڋηÙ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ì ÌÈ· ϤÍË Ô˘
ÙȘ Û˘Ó‰¤ÂÈ Ì ÌÈ· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË. ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙȘ ϤÍÂȘ ·˘Ù¤˜;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. «K·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÛÔÊÔ› Î·È ÏfiÁÈÔÈ… ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ» (ΛÌ. 2): ÈڛÛÙ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Û Â-
ÚÈfi‰Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ¯ˆÚ›ÛÂÙ ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ñ ∆¤ÏÔ˜ ÂÓÙÔ-
›ÛÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Î·È Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
2. ñ ÈڛÛÙ ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. «∆Ô Î‡ÂÏÏÔ, Ô˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì Û ۤӷ, ı· ÙÔ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì Ì ʷÛÔ˘Ï¿‰·» (ΛÌ. 3)
‚. «¶ÔÏÏÔ› ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ‰˘ÛÊÔÚÔ‡Ó Ì ÙÔ ı¤·Ì·» (ΛÌ. 1)
Á. «•ÂÊ˘ÛÔ‡Û·Ó Î·È ¯ÂÈÚÔÓÔÌÔ‡Û·Ó» (ΛÌ. 1)
ñ ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î‡ÚȘ Î·È ÔȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜;
ñ ∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ.
B1
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ŒÓ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÂÏ›· Û ÙÂÏ›· ϤÁÂÙ·È ÂÚ›Ô‰Ô˜.
◗ H ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ·fi Ì›· ‹ Î·È ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
◗ ªÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ηÌÈ¿ ¿ÏÏË Ï¤ÁÂÙ·È Î‡ÚÈ·/·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÚfiÙ·ÛË. ªÈ· ÚfiÙ·-
ÛË Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·˘Ù‹Ó ϤÁÂÙ·È ÂÍ·ÚÙË̤ÓË/‰Â˘ÙÂÚ‡-
Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË.
◗ OÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ·ÚȘ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ϤÁÔÓÙ·È Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ, .¯.
ηÈ, fï˜, fiÙÈ, Ì‹ˆ˜ ÎÙÏ.
127
B
B
128
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
¶·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ-ÂÚÈfi‰ˆÓ
∫›ÌÂÓÔ 5 [µÈ ÔÁÚ·Ê› · ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë]
§Ô‡Ë˜, ™‡ÚÔ˜ (ª·ÚÔ‡ÛÈ, 1872 – ∞ı‹Ó·, 1940). ¡ÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˘ ‰Úfi-
ÌÔ˘ ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1896. £Ú˘ÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈ-
ÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ◊Ù·Ó ÓÂÚÔ˘Ï¿˜, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ Î¿ÚÔ ÙÔ˘ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ª·-
ÚÔ‡ÛÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂¤‰ÂÈÍ ÈηÓfiÙËÙ˜ ‰ÚÔ̤· ·ÓÙÔ¯‹˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÙÚ·-
ÙȈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜ Î·È Ì ÚÔÙÚÔ‹ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ
√Ï˘ÌÈ¿‰· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ. ∆Ô ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÂϤÛÙËΠÛÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (·ÏÈfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ:
28 ª·ÚÙ›Ô˘ 1896) ·fi ÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· (·fiÛÙ·ÛË 42.152 Ì.) Î·È ‹Ú·Ó ̤-
ÚÔ˜ Û' ·˘Ùfi ¿ÏÏÔÈ 12 ŒÏÏËÓ˜. √ §Ô‡Ë˜ ÍÂΛÓËÛÂ Û˘ÓÙËÚËÙÈο ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ¿ÊËÛ ÙÔ˘˜
·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó Î·È Ó· ηٷÔÓËıÔ‡Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ˘ÂÚ¤ÓÙ·ÛË ‰˘-
ӿ̈Ó, ¤Ù˘¯Â Ó· ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÎÂÏ›ÛÂÈ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 9 ¯ÏÌ. ÚÈÓ ·fi ÙÔ
Ù¤ÚÌ·, Î·È Ó· ÙÂı› ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. ∆ÂÚÌ¿ÙÈÛ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ™Ù¿‰ÈÔ (Û 2 ÒÚ˜
58ã 50ãã), fiÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ı·̷ÙÈ΋ ˘Ô‰Ô¯‹ ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi.
™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, Ô §Ô‡Ë˜ ÙÈÌ‹ıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ıÏÔ ÙÔ˘ ÂΛ-
ÓÔ, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ÚÒÙÔ ¯Ú˘Ûfi Ù˘ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ∆Ô 1936 Ì¿ÏÈÛÙ·, ÎÏ‹ıË-
ΠÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ µÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È Ì‹Î ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÙË ÊÔ˘ÛÙ·-
ӤϷ ÙÔ˘, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜.
¶·ÁÎfiÛÌÈÔ BÈÔÁÚ·ÊÈÎfi §ÂÍÈÎfi, EΉÔÙÈ΋ AıËÓÒÓ, 1986
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ÈڛÛÙ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ñ ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ›-
Ó·È Î‡ÚȘ Î·È ÔȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜;
·. «∂¤‰ÂÈÍ ÈηÓfiÙËÙ˜ ‰ÚÔ̤· ·ÓÙÔ¯‹˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ıËÙ›·˜ Î·È Ì ÚÔ-
ÙÚÔ‹ ÁÓˆÛÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ» (ΛÌ. 5)
‚. «∏ √Ï˘Ì›· ‰ÂÓ Ô‰‹ÁËÛ ‚¤‚·È· Û ÌÈ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ¤ÓˆÛË, ηÙfiÚıˆÛ fï˜ οÙÈ ÛÔ˘-
‰·ÈfiÙÂÚÔ» (ΛÌ. 2)
Á. «∫·Ù¿ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÛÔÊÔ› Î·È ÏfiÁÈÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ √Ï˘Ì›· Ù· ¤ÚÁ·
ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÚÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û ÔÌfiÓÔÈ·» (ΛÌ. 2)
‰. «◊Ù·Ó ÓÂÚÔ˘Ï¿˜, ÌÂÙ¤ÊÂÚ ‰ËÏ·‰‹ Ì ÙÔ Î¿ÚÔ ÙÔ˘ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·» (ΛÌ. 5)
2. TÈ Â›‰Ô˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÚȘ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜, Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÔÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Û ηıÂÌÈ¿
·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘; ñ ™Â ÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÎfiÌÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ οı ÂÚÈfi‰Ô˘;
B2
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ŸÙ·Ó ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ:
ηÈ, Ô‡ÙÂ, ‹, ›ÙÂ, ·ÏÏ¿, ·Ú¿, fï˜, ‰ËÏ·‰‹, fi¯È ÌfiÓÔ – ·ÏÏ¿ ηÈ, ÏÔÈfiÓ, ˆÛÙfiÛÔ,
ÙfiÙ ϤÌ fiÙÈ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο.
◗ ¶·Ú·Ù·ÎÙÈο Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È fiÌÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ·ÚȘ Ì ·ÚȘ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÌÂ
‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜.
8
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
129
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∫·Ù·ÁÚ¿„ÙÂ Î·È ÌÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·Ô-
Û¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 1 (∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ). ñ °Ú¿„Ù ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘-
ÙÔ‡˜. ñ ¶Ò˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË;
2. µÚ›Ù ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·-
Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜. ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÊÙÈ¿ÍÙ ‰ÈΤ˜
Û·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜.
∫›ÌÂÓÔ 6 ¢Â ÛÙ·Ì·ÙÒ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÔÙ¤!
™ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÔÓÙ·È Ì›· Ì›· ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜. ∞fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ù˘ 12˘ πÔ˘Ó›Ô˘, fiÙ·Ó ÍË-
ÌÂÚÒÌ·Ù· ¿˘ÓÔ˜ ¤Ê¢Á· ÁÈ· ÙÔ ¶fiÚÙÔ Ì¤Ûˆ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘. ∆fiÙ ›¯· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ó· Ï›„ˆ 10 Ë̤-
Ú˜ ÁÈ· Ù· ÙÚ›· Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ÙË ƒˆÛ›·. ¢ÂÓ Â›¯·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ·Ú¿ Ï›Á˜
ÒÚ˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ı·‡Ì·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ΤډÈÛ Ì 2-1 ÙËÓ ÔÈ-
ÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛÙÔ «¡ÙÚ·ÁοԻ Î·È ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÈfiÏ·˜ Ì·Ù˜ ¤ıÂÛ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Úfi-
ÎÚÈÛË ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÛÙÔ «ª¤Û·» ÙÔ 1-1 Ì ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÂΛÓÔ˜ Ô ‚·ıÌfi˜ «¯Ú˘-
Û¿ÊÈ» Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο «ÛÊÚ¿ÁÈÛ» ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. ∞fi ÙÔ ¶fiÚÙÔ ÛÙÔ º¿ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ ‹ÙÙ·
ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ÿ۷Ì Ì 2-1 ·fi ÙË ƒˆÛ›· ÛÙÔ «∞ÏÁοڂ», ·ÏÏ¿ Ë Úfi-
ÎÚÈÛË ‹Ù·Ó ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜. ¶·Ú¿Ù·ÛË ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ Ù·Í›‰È Î·È ·fi ÙÔ º¿ÚÔ ÛÙË §ÈÛ·‚fiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ
ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi Ì ÙË °·ÏÏ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó
·ÓÙ›Ô. πÛ·Ó›·, °ÂÚÌ·Ó›·, πÙ·Ï›·, ∞ÁÁÏ›· ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÓÔÎ ¿Ô˘Ù. ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 25˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ
«∑ÔÛ¤ ∞‚·Ï¿‰Â» ‹ÌÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔ˜. ∆Ô ¤ÏÂÁ· Ôχ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙË
°·ÏÏ›·. ∫¿ÔÈÔÈ Ì ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÚÂÏfi. ∆Ô ›ÛÙ¢· fï˜ fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘ÌÂ. ∫·È Ì ‰Èη›ˆÛ ԅ ÷-
ÚÈÛÙ¤·˜. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ Î·È ÛÙÔ «¡ÙÚ·ÁοԻ Î·È ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Ì ÙËÓ ∆Û¯›·. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ
‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È. øÛÙfiÛÔ ·Ó٤ͷÌ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ∆Û¤¯ˆÓ Î·È ÛÂ… ÓÂÎÚfi ¯ÚfiÓÔ Ô ¢¤ÏÏ·˜ ÛÎfi-
Ú·ÚÂ Î·È Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ∫˘Úȷ΋ 4 πÔ˘Ï›Ô˘. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ «§Ô˘˙» Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜
Ë ÈÛÙÔÚ›· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂˘ÚÒ˘. ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È. ¢Â‡ÙÂÚË
Ó›ÎË Î·Ù¿ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Ì 1-0 ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÎËÓ¤˜ ·›Û٢٘, ÔÓÂÈÚÂ̤Ó˜. √
ÎfiÛÌÔ˜ ¤Ó· ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·. ∆Ô Ï¤ÂÈ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ Û‡ÓıËÌ·. «¢Â ÛÙ·Ì·ÙÒ Ó·
ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÔÙ¤…» ∫·È ‰Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜
·›ÎÙ˜, ·˘Ùfi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô˘ Ì·˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯·Ú¿. ª·˜ ·ÔÁ›ˆÛ·Ó, Ì·˜ ÙڤϷ-
Ó·Ó. ∆Ô˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ.
ÂÊËÌ. ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜, 2004
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. «X¿Û·Ì Ì 2-1 ·fi ÙË PˆÛ›·, ·ÏÏ¿ Ë ÚfiÎÚÈÛË ‹Ù·Ó ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜»: ÈڛÛÙ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ.
ñ TÈ Â›‰Ô˘˜ ÚfiÙ·ÛË Â›Ó·È Ë Î·ıÂÌÈ¿, ·ÚÈ· ‹ ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·; ñ M ÔÈÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô
ÚÔÙ¿ÛÂȘ; ñ ¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜;
2. ™Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‚Ú›ÙÂ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ·Ú·Ù·ÎÙÈο
ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ οı ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ñ ¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜; ñ
TÈ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ; ñ ¶ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο;
B
B
130
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
·. «K¿ÔÈÔÈ Ì ÂÚÓÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙÚÂÏfi. TÔ ›ÛÙ¢· fï˜ fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì» (ΛÌ. 6)
‚. «A˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ ·È¯Ó›‰È. øÛÙfiÛÔ ·Ó٤ͷÌ ÛÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ TÛ¤¯ˆÓ» (ΛÌ. 6)
Á. «“¢Â ÛÙ·Ì·ÙÒ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ò ÔÙ¤…” K·È ‰Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ
ÔÌ¿‰·» (ΛÌ. 6)
‰. «A˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙÒÚ· Ù· ·ÛÙ›· Î·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. §ÔÈfiÓ, K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ·fi ·‡ÚÈÔ
·Ú¯›˙ÂÈ Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔfiÓËÛË» (ΛÌ. 3)
3. ¶ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ Î·È Û¯ÔÏÈ¿ÛÙ Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÙÔ ÛΛÙÛÔ-ΛÌÂÓÔ 4 ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ·Ú·Ù·-
ÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ. ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, fiˆ˜ Î·È Ù· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘.
∞Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ÈڛÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. «∂ΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ï¿Ï·˙Â, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ͯ‡ıËηÓ
ÌÚÔÛÙ¿» (ΛÌ. 1)
‚. «√ ¶¤ÙÚÔ˜ ¤ÎÔ„Â ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï·, ÙËÓ ÙÚ¿‚ËÍ ̷˙› ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ, ÙËÓ ¤Û˘Ú ›Ûˆ
ÙÔ˘» (ΛÌ. 1)
Á. «√È ·ıÏËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ» (ΛÌ. 3)
∆È Â›‰Ô˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, ·ÚȘ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜; ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜
ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ οı ÂÚÈfi‰Ô˘; ñ ¶ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ
ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ηıÂÌÈ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈfi‰Ô˘˜;
2. «∂Λ ÌÚÔÛÙ¿, ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· … ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ ÙÔ˘˜» (ΛÌ. 1): ¶fiÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·fiÛ·-
ÛÌ·; ñ ∆È Â›‰Ô˘˜ ›ӷÈ, ·ÚȘ ‹ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜; ñ ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜; ñ
¶ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. «M·˜ ·ÔÁ›ˆÛ·Ó, Ì·˜ ÙڤϷӷÓ. TÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̻ (ΛÌ. 6): TÔ ·fiÛ·ÛÌ· ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÙË Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË. Œ¯Ô˘Ì ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ‹ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ÛÙÔ ·fiÛ·-
ÛÌ· ·˘Ùfi; ñ °È·Ù›; ñ ¶ÔÈ· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È; ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜;
2. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1:
·. «∆· Ì¿ÙÈ· ‹Ù·Ó ÁÔ˘Úψ̤ӷ ·Ê‡ÛÈη, Âٷ̤ӷ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤Íˆ ·fi ÙȘ ÎfiÁ¯Â˜
ÙÔ˘˜».
‚. «…Ó· ‚ÁÂÈ Ë „˘¯‹ ·fi ÙÔ ÂÍÔÓو̤ÓÔ ÛÒÌ·, ÙÔ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ».
Á. «…ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ Ï¿Ì„Ë, ¤Ó· ʈ˜ Á·Ï¿˙ÈÔ, ›¯Â ÂÚȯ˘ı› ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘».
¢È·ÈÛÙÒÓˆ ÁÈ· ÙË ÛÙ›ÍË ÛÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
◗ ¶ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ηÈ, ‹ / ›Ù ‰Â ‚¿˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ·.
◗ ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰Â ‚¿˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ fï˜, ÂÓÒ ‚¿˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·ÏÏ¿.
◗ B¿˙Ô˘Ì ¿ÓÙ· ÎfiÌÌ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È (.¯. fi¯È ÌfiÓÔ Ó›ÎËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ıÚÈ¿Ì‚Â˘Û·Ó).
◗ ™˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ ˆÛÙfiÛÔ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÈÓ ·fi ·˘Ùfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂÏ›·.
B3
8
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
¶APATAKTIKH ™YN¢E™H –
A™YN¢ETO ™XHMA
ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ· Ù˘ Ϥ͢ «Ì¿ÙÈ·» ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· · Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÛ‰ÈÔ-
ÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ Ϥ͢ «ÛÒÌ·» ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ‚. ñ √È ÂÈıÂÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› Î·È Ù· ηÙËÁÔÚÔ‡-
ÌÂÓ· ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ¤Ó· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·Û‡Ó‰ÂÙ·. ¶ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Â›Ù·È ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›ÛÂÈ; ñ ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Á; ñ ∆È Â›¯Â ÂÚÈ-
¯˘ı› ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹; ñ ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ ‰‡Ô ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË. ñ ¶ÔÈÔ ÛË-
ÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ ÊÚ¿ÛÂȘ;
3. «∫·È ‰Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿Ì … ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¯·Ú¿» (ΛÌ. 6): µÚ›Ù ÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ
Û¯‹Ì· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙÂı› ·Û‡Ó‰ÂÙ·
Û’ ·˘Ùfi.
∫›ÌÂÓÔ 7 O ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ OÏ˘ÌÈ ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜
∏ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÙÔ˘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜
·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘
¶·Ú·Û΢‹˜ 29 ª·ÚÙ›Ô˘. √È ·ıÏËÙ¤˜, ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ, ›-
¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓ· ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì¤Ú· Î·È ÊÈ-
ÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó Û Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∆Ô Úˆ› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ
fiÏÔÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ
ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fi ÙÔ Úˆ› Ë Ì¤Ú· ‹Ù·Ó ÌÔ˘ÓÙ‹, Û˘ÓÓÂÊÈ·Ṳ̂ÓË.
∆Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘ Ë ‚ÚÔ¯‹ ›¯Â ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¯ˆÌ·Ùfi-
‰ÚÔÌÔ˘˜ Ì ϿÛ˜ Î·È ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚ¿ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¿ÏÈ Ó· ¤-
ÊÙÔ˘Ó „ÈϤ˜ ÛÙ·ÁfiÓ˜ ·fi ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. √ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ Î·È ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·Ú¿ÛÙËÌ· Û‹-
ΈÛ „ËÏ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÛËÌ¿‰Â„ Ì ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ⁄ÛÙÂÚ· ÊÒÓ·Í ‰˘Ó·Ù¿:
«§¿‚ÂÙ ı¤ÛÂȘ!»
¢ÂηÂÊÙ¿ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ú·Ù·Á̤ÓÔÈ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÛÂÈÚ¤˜, ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹-
ÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÂÈÚ¿, ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË, ¤ÍÈ ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚ· ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜, Ô ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜
·Ú·ÙËÚÔ‡Û ÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘. √ ¿ÓÙÚ·˜ Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ÚÔÏfiÈ ÙÔ˘.
«ŒÙÔÈÌÔÈ!»
√ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٿڷÍ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘. √È ¯ˆÚÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚˆı› ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Ú›¯ÙËÎ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ Ì ÊÙÂÚ¿ ÛÙ· fi‰È·. ∞fi ÎÔÓÙ¿ ÔÈ ‰˘Ô
¿Ì·Í˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎfiÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ‰‡Ô ¤ÊÈÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ‹Ù·Ó ˘‡-
ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ ͯ‡ıËΠ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜
Ì ¤Ó·Ó Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô: ÙË Ó›ÎË!
131
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ∞Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì· ¤¯Ô˘ÌÂ, fiÙ·Ó Ï¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÏfiÁÔ Ë Ì›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË ¯ˆÚ›˜ ο-
ÔÈ· Û˘Ó‰ÂÙÈ΋ ϤÍË ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. TȘ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜, fiÙ·Ó ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ, ¿ÓÙ· ÙȘ ¯ˆÚ›˙Ô˘-
Ì Ì ÎfiÌÌ·.
AºH°H™H
°
°
AºH°H™H
°
°
AºH°H™H
132
ª¤Û· ·fi ·Ì¤ÏÈ· Î·È ‡η, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ¶ÈΤÚÌÈ. ¶ÚÒÙÔ˜ Ì‹Î ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô °¿Ï-
ÏÔ˜ §ÂÚÌÈ˙Èfi ÌÂ Û˘Óԉ›· ‰‡Ô ¤ÊÈˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ÔÏ˘ÌÈÔӛ΢ ÛÙ·
800 Î·È 1500 ̤ÙÚ· ŒÓÙÔ˘ÈÓ ºÏ·Î. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Û·Ó ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜
¤‰ÈÓ·Ó ·Ó·„˘ÎÙÈο. √ §Ô‡Ë˜ ÛÙ¿ıËΠÁÈ· Ï›ÁÔ Ó· ‰ÚÔÛÈÛÙ› Û ¤Ó· ·Ó‰Ô¯Â›Ô.
– ∆Ú¤ÍÂ, ™‡ÚÔ! ªËÓ Î¿ıÂÛ·È! ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙·Ó fiÏÔÈ.
– ªË ÓÔÈ¿˙ÂÛÙÂ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÊÙ¿Ûˆ, ·¿ÓÙËÛ ·˘Ùfi˜ Ì ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿.
™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Ô °¿ÏÏÔ˜ §ÂÚÌÈ˙Èfi. ¶›Ûˆ ÙÔ˘, Û ·ÚÎÂÙ‹ fï˜
·fiÛÙ·ÛË, ¤ÙÚÂ¯Â Ô A˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ºÏ·Î, ·Ú·›Ûˆ Ô AÌÂÚÈηÓfi˜ MϤÈÎ Ì ÙÔÓ O‡ÁÁÚÔ K¤ÏÓÂÚ ÎÈ
¤ÂÈÙ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ô B·ÛÈÏ¿ÎÔ˜ Ì ÙÔ §Ô‡Ë Î·È ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜. TÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ¿Ì·Í˜ Ì ÙÔ˘˜
ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎfiÌÔ˘˜.
™Ù· ÌÈÛ¿ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ô MϤÈÎ ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. MÂÙ¿ ÙÔ X·Ú‚¿ÙÈ Ô ‰Úfi-
ÌÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜. TfiÙÂ Ô ºÏ·Î ‚ڋΠÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ §ÂÚÌÈ˙Èfi, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ÂÁη٤ÏÂÈ„Â, ÂÍ·ÓÙÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË. ™Â Ï›ÁÔ Ô ºÏ·Î ¿ÎÔ˘Û ›Ûˆ ÙÔ˘ Ù· ‚‹-
Ì·Ù· ÙÔ˘ §Ô‡Ë, Ô˘ ÏËÛ›·˙Â. […]
O §Ô‡Ë˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ A˘ÛÙÚ·Ïfi, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï›-
ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÏÈÔı‡ÌËÛÂ Î·È ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔÓ ·ÁÒÓ·. O §Ô‡Ë˜
ÏËÛ›·˙ ÙÒÚ· ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÂÓÒ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ͯ˘ı› ÛÙÔ˘˜
‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ·ÓËÁ‡ÚÈ˙Â. ™Â Ï›ÁÔ ÔÈ ı·٤˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ
§Ô‡Ë Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 17 ÛÙË Ê·Ó¤Ï· Ó· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜
ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÚÌ·. H ¯·Ú¿ ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ı·ÙÒÓ ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È!
AÁοÏÈ·˙·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÊÒÓ·˙·Ó Ú˘ıÌÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· ˘¤Ú
ÙÔ˘ ÓÈÎËÙ‹ Î·È fiÏÔÈ, Â›ÛËÌÔÈ Î·È ÌË, ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÙÔÓ Û˘Á¯·ÚÔ‡Ó
Î·È Ó· ÙÔ˘ ÛÊ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ.
KÒÛÙ·˜ ¶Ô‡ÏÔ˜, O ™‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜,
ÂΉ. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, 2003
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ (ΛÌ. 7);
2. ¶ÔÈ· ÚfiÛˆ· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜;
3. ¶ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˘; ñ ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È;
4. ¶ÔÈ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ; ñ ™Â ÔÈÔ ¯ÚfiÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÂÍÈÛÙÔÚÔ‡ÓÙ·È;
5. ¶ÔÈÔ˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·; ñ ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ›; ñ ™Â ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ
·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·;
6. EÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË, ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ; ñ TÈ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË;
7. ¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙ ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ô ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ ÙÔ 1896; ñ Afi ÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤-
ÓÔ˘ 7 ÙÔ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙÂ; ñ T· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË; ñ °È·Ù› ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7 ‰Â ‰›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ËÚÒˆÓ. O Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Î˘-
Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. •·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ٤ÙÔÈ· ÛÙÔȯ›·.
µ¿ÏÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÂÓfi˜ ·ÊËÁËÙ‹ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Î·È Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ‹Úˆ-
˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ª·Ú·ıÒÓÈÔ˘ Î·È Ï·ÈÛÈÒÛÙ ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹-
Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.
8
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
AºH°H™H
AºH°H™H
°
°
133
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ O ·ÊËÁËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈϤÍÂÈ:
·. ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌË ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ,
‚. Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË Ì¤ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ηÈ, ÒÛÔ˘ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘,
Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÊËÁËı› Î·È Ù· ·Ú¯Èο ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ ·ÎfiÌ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ı¤-
Ì· ÙÔ˘ ÈÛÙÔڛ˜.
2. ™˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ §Ô‡Ë ÛÙÔ ª·Ú·ıÒÓÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7 Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 5. ñ ¶ÔȘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ›ÙÂ; ñ ¶ÔÈ· ·Ê‹ÁËÛË ıˆÚ›Ù ÈÔ ¤Á΢ÚË; ñ
°È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜;
3. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6 Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ӛ΢ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô-
‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 2004. ñ ¶ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÙËÚ›Ù ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ
·Ê‹ÁËÛË ·˘Ù‹ Î·È ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ӛ΢ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7; ñ ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜
·ÊËÁ‹ÛÂȘ ıˆÚ›Ù ÈÔ ¿ÌÂÛË;
4. ™ÙȘ ‰‡Ô ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ 6 Î·È 7 Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ‹
fi¯È;
5. ™ÙËÓ √‰‡ÛÛÂÈ· Ô ŸÌËÚÔ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔ-
Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ∞ÊËÁÂ›Ù·È Ô ŸÌËÚÔ˜ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ·˘Ù¿ Ì ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÚ¿ ‹ ÌÂ
οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ; ñ ∞fi Ô‡ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ∆Ô Î›ÌÂÓÔ 6 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ¤Ó· ÔÌ·‰ÈÎfi ¿ıÏËÌ·, ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÂÓÒ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7 Û ¤Ó· ·ÙÔÌÈÎfi,
ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ∂Û›˜ ÚÔÙÈÌ¿Ù ٷ ÔÌ·‰Èο ‹ Ù· ·ÙÔÌÈο ·ıÏ‹Ì·Ù·; ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜;
2. ¢Â›Ù ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ‰È·‚¿ÛÙ ٷ ÎÂÈÌÂÓ¿ÎÈ· Ô˘ ÙȘ Û˘Óԉ‡ԢÓ. ñ ¶ÔȘ ÛΤ„ÂȘ
Û¿˜ ÁÂÓÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜; ñ ∆È ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È ·˘-
Ùfi Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÎÏËÚ¿; ñ EÛ›˜ ı· ·ÔÊ·Û›˙·Ù ӷ ·Û¯ÔÏËı›Ù ÛÔ‚·Ú¿ ÌÂ
οÔÈÔ ¿ıÏËÌ·; ñ °È·Ù› Ó·È; ñ °È·Ù› fi¯È;
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ ÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜
Ô˘ ·ÊËÁ›ٷÈ. ªÔÚ› Ô ·ÊËÁËÙ‹˜ Ó· ÎÚ·Ù¿ ÌÈ· ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË, fiÙ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì Ԣ-
‰¤ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, ‹ ÌÈ· ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÛÙ¿ÛË, fiÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, Ì·˙› Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÚÔ-
ÛˆÈο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‹ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Û¯fiÏÈ·.
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ¢
¢
¢
¢
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY
134
3. ∂ÍËÁ‹ÛÙÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· OÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, Ô˘ Ó·
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ È‰¤· Ô˘ ÙÔ˘˜ Á¤ÓÓËÛ (‰ÂÍÈ¿ ÛÙ‹ÏË) Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ / ·ÂÈϤ˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤-
¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ÁÒÓ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÛÙ‹ÏË).
ª¤Û· Û ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘
ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÎfiÔÈ ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÂÙÒÓ.
∞˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ¿ÏψÛÙÂ,
Ë ¿ÁÚÈ· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡;
∏ ∫ÈÓ¤˙· ηٷ‰‡ÙÚÈ·
°ÎÔ‡Ô ∑›ÓÁÎ˙ÈÓÁÎ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ
ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ·ÓÔȯٿ.
√ Ê·Îfi˜ ·ÁÒÓÂÈ
ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ú·Ù›ÓÂÈ
ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ÂÎÙ›Ó·-
͢ ·fi ÙÔÓ ‚·Ù‹Ú·
Â' ¿ÂÈÚÔÓ, Ϙ Î·È Ù· ‰¿¯Ù˘Ï· Ù˘ ∫·Ó·‰‹˜ ŒÌÈÏÈ
äÈÌ·Ó˜ ›¯·Ó ‰‡Ó·ÌË ˘ÂÚÊ˘ÛÈ΋ Î·È ÌÔÚÔ‡Û·Ó
Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ù˘.
√ ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÌÔÓ‹ ÙÔ˘
ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ.
πÙ¿ÌÂÓ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·
∏ ·fiÛÙ·ÛË ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆ-
ÛË fiÙÈ Ô ‚·Ù‹Ú·˜ ·' ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ÂÎÙÈÓ¿¯ıËÎ·Ó ÔÈ ªÂÍÈηӤ˜
·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘
ηٿ‰˘Û˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ
„ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· 112 ̤ÙÚ·
ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËÙÈÎÔ‡ Ó·Ô‡ Ù˘ ∞Á›·˜
√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ
°Î·Ô˘ÓÙ›, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È
ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜. ∫·Ù¿ Ù' ¿ÏÏ·, ‰ÂÓ
¤¯ÂȘ ·Ú¿ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı›˜ fi-
Û˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ
¤¯Ô˘Ó ÚÔËÁËı›, ÁÈ· Ó· Ì¿-
ıÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÛÒÌ·Ù· Ó· ‚Ô˘-
ÙÔ‡Ó Û·Ó ¤Ó·.
ÂÚ. «K», ÂÊËÌ. H K∞£∏ª∂ƒπ¡∏, 2004
8
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY ¢
¢
135
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ¢ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Û ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÈ·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ 2004 ÁÈ· ÙË
¯Ú‹ÛË ·Ó·‚ÔÏÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ·ıÏËÙ¤˜. °Ú¿„Ù Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Á¿˙ÂÙÂ
ÌÂÏÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È Û˘ÓÔ„›˙Ô˘Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ
¤Ú¢ӷ. ñ TÈ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ·Ó·‚ÔÏÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î·È ÂÏÏËÓÈ-
Îfi ·ıÏËÙÈÛÌfi;
2. ∞ÊËÁËı›Ù ¤Ó· ·ıÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˙‹Û·Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ ›Ù ˆ˜ ı·٤˜ ›Ù ˆ˜ ·ıÏËÙ¤˜. ∏
·Ê‹ÁËÛ‹ Û·˜ ı· ‰È·‚·ÛÙ› ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
∫ÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘
1. ™ÙÔÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈÎfi ÏfiÁÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ‰¤ÓÔÓÙ·È ÏÔÁÈο
Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
2. ŸÔÙ οÓÂÙ ÛÙÔ ÏfiÁÔ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ‹ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ۈÛÙ¿ Ù· ÛËÌ›·
ÛÙ›Í˘.
3. ª·˙› Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘.
4. ∆Ô ‡ÊÔ˜ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi
·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜.
ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶π∞, 2004
136
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
◗ MÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ¿ÏÏË Ï¤ÁÂÙ·È . . . . . . . . . . . . . . . . , ÂÓÒ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Û˘-
ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÓfiËÌ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ·˘Ù‹Ó ϤÁÂÙ·È . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ ™‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ñ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜
ÌÂ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜:
◗ ¢‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó ·. ·Ú·Ù·ÎÙÈο, fiÙ·Ó . . . . . . . . . . . . . . . .
‚. ˘ÔÙ·ÎÙÈο, fiÙ·Ó . . . . . . . . . . . . . . . .
ñ Ó· ÌË Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì οÔÈ· ϤÍË
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Û¯‹Ì·)
◗ O ·ÊËÁËÙ‹˜, fiÙ·Ó ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜:
·. Ó· ·ÊËÁÂ›Ù·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ‹ Ó· Ù· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘ Û¯fiÏÈ·, ÚÔÛˆÈο Û˘-
Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÎÙÏ.
‚. Ó· ·Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÂÈÚ¿ ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
«¶ÔÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜; ñ ¶ÔÈ· ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó·‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜
ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, ÙÔ 1896 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·; ñ ¶ÔÈ· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÔÏ˘Ìȷο ·ıÏ‹Ì·Ù·;»
ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜.
◗ ∏ ÚÒÙË ı· Û˘ÏϤÍÂÈ ˘ÏÈÎfi (Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ· Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜) ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·, Ë ‰Â‡-
ÙÂÚË ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1896 Î·È Ë ÙÚ›ÙË ·fi ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ 2004.
◗ ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ı· οÓÂÙ ¤Ú¢ӷ Û ۯÂ-
ÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
◗ ∫·ÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· Û˘ÏϤÍÂÙÂ Î·È Û˘Óı¤ÛÙ Ì ·˘Ùfi Ì›· ·Ê›Û· ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÔÛÌ‹ÛÂÙ ÙËÓ
Ù¿ÍË Û·˜.
∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο
«OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜: °È· ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜ ‹ ÁÈ· ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·; ñ °È·Ù› ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ
·ıÏËÙ¤˜; ¶ÔÈ· ·fi Ù· ÔÏ˘Ìȷο ȉÂÒ‰Ë Ù˘ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ‰È·ÛÒ˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜; ñ ∆È Â›‰Ô˘˜ Û˘Ì-
ʤÚÔÓÙ· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ·˘Ù¿;»
√ÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÙ ÙÈ ÈÛÙ‡ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜.
◗ ªÈ· ÔÌ¿‰· ·fi Û·˜ –ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜– ı·
Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ.
◗ ªÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· –ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜– ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÓÒ ÌÈ· ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ı· Ù· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›.
◗ ∏ ٤ٷÚÙË ÔÌ¿‰· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Û ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Î›-
ÌÂÓÔ Î·È Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙË Ì·ıËÙÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ Û ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜
Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

ÂÓfiÙËÙ·
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ
̤۷ ÛÙË ÊÚ¿ÛË-ÚfiÙ·ÛË, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÙȘ Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘ÌÂ
Î·È Ó· ÙȘ ·ÓÙÈηıÈÛÙԇ̠̠¿ÏϘ
(Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ – ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜).
£· ·ÓÙÈÏËÊıԇ̠ÙËÓ Â˘ÂÏÈÍ›·
Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.
£· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂȉÈÎÔ‡
ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÎÂÈ̤ӈÓ.
£· ·ÛÎËıԇ̠ÛÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi
ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi
›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘.
£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ
ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË Ì·˜ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÁÓÒÛ˘.
ANAKA§Y¶Tø TH MA°EIA TH™ °Nø™H™

Â
Ú
. «
O
ÈÎ
Ô
Ó
Ô
Ì
ÈÎ

˜

·
¯
˘

Ú

Ì
Ô
˜
»
,
Â
Ê
Ë
Ì
. ∆
O
µ

ª

, 2
0
0
3
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
138
K›ÌÂÓÔ 1 ¶¤ÓÙ ڋ̷ٷ ÁÈ · ÙÔ ‚È ‚Ï› Ô
¢È·‚¿˙ˆ ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹Ûˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜, ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÌÔ‡ Ê·›ÓÂÙ·È ÔÈΛÔ, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÊÈÏÈÎfi ηÈ
ÚÔÛÈÙfi. ∫·Ù·ÚÚ›Ùˆ fiÚÈ· Î·È ÊÚ·ÁÌÔ‡˜, Û‡ÓÔÚ· Î·È ÚÔıÂƯ̂˜, ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Î·È Êfi‚Ô˘˜. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂ-
Ù·È, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ¿ÂÈÚÔ˜ ‹ ÌÈÎÚfi˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Î¤ÊÈ ÌÔ˘. ŸÙ·Ó fiÏ· Û‹ÌÂÚ· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È Î·È ÚÔηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È,
ÌÔÓ¿¯· ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÌÔ‡ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·. ¢È·‚¿˙ˆ, ¿Ú· Â›Ì·È ÂχıÂÚÔ˜.
∞ÁÔÚ¿˙ˆ ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· οӈ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∆ÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ, ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ, Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘, ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘.
ª¤Û· ·fi ÙȘ Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÓÈÒıˆ Ó· ÔÚ›˙ˆ ηχÙÂÚ· ÙÔ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ, ÙËÓ ÔÈÎÔ˘Ì¤ÓË, ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Û‡Ì·Ó. ∞ÁÔ-
Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ‚È‚Ï›·, ÏÔ˘Ù›˙ˆ Û ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÛ›·, Á›ÓÔÌ·È Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ·Á·ıfi Ù˘ ÁÓÒÛ˘.
÷ڛ˙ˆ ‚È‚Ï›· ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·Á¿˘. ªÂ ÌÈ· ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÂÁηÈÓÈ¿˙ˆ ¤Ó·Ó ¤ÚˆÙ·, Ì ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·
ÛÊÚ·Á›˙ˆ ÌÈ· ÊÈÏ›· ¯ÚfiÓˆÓ. K¿ÓÔÓÙ·˜ ‰ÒÚÔ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ¤¯ˆ ·Á·‹ÛÂÈ, ‰›Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ·
·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Ùڤʈ ÁÈ' ·˘ÙfiÓ. ªÂ ‚È‚Ï›· Û˘Óԉ‡ˆ Ù· "ÃÚfiÓÈ· ¶ÔÏÏ¿", ÙÔ "∫·ÏÔÚ›˙ÈÎÔ˜", ÙÔ "¡· Ì·˜ ˙‹ÛÂÈ", Ù· "™˘Á-
¯·ÚËÙ‹ÚÈ·".
¢·Ó›˙ˆ Î·È ‰·Ó›˙ÔÌ·È ‚È‚Ï›· ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÓÔ‹ ˙ˆ‹˜. ∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¯¤ÚÈ·,
‰Ú·ÂÙÂ‡Ô˘Ó ·fi Ù· Ú¿ÊÈ·, ·ÏÈÒÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛÈÌ· ÔÈ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘˜, ΢ÔÊÔÚÔ‡Ó ÁÓÒ-
ÛÂȘ Î·È ·fiÏ·˘ÛË. ∆· ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û›ÙÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ·. √È ‚È‚ÏÈÔı‹-
Θ, ȉȈÙÈΤ˜ ‹ ‰ËÌfiÛȘ, Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·-
ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¿¯ÚÔÓÔ Ù·Í›‰È Ù˘ Â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜.
°Ú¿Êˆ ‚È‚Ï›· ÁÈ· Ó· ˙‹Ûˆ. ∂ÚÌËÓ‡ˆ Ì ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ÙÚfiÔ Ù· ÂÚ·Ṳ̂ӷ,
‚Ϥˆ Ì ̿ÙÈ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ fi,ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ‹ ‰Â Á›ÓÂÙ·È, „˘¯·ÓÂÌ›˙ÔÌ·È Ï›Á· ·'
fiÛ· Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰Â ı· ÚÔÊÙ¿ÛÂÈ. °Ú¿Êˆ ÁÈ·Ù› ¤¯ˆ ÙËÓ ·˘Ù·¿ÙË ˆ˜ ›-
Ì·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ ıÂfi˜: ·›ÚÓˆ ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÙÔ Ù›ÔÙ· Î·È ·Ó·ÛÙ·›Óˆ
˙ˆ¤˜, È¿Óˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ÌÔχ‚È Î·È ÛÙ‹Óˆ ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ Û‡Ì·Ó
·ÏËıÈÓfi. °Ú¿Êˆ ÁÈ·Ù› ÌÔÓ¿¯· ¤ÙÛÈ ˘¿Ú¯ˆ.
∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜, ÂÚ. Ù˘ ENEBE, Ù‡¯. 1, 2002
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
°È·Ù› ‰È·‚¿˙ÂÈ, ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ, ‰·Ó›˙ÂÈ-‰·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ¯·Ú›˙ÂÈ ‚È‚Ï›· Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜;
°È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ Â›Ó·È Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜;
EÛ›˜ ÔÈ· Û¯¤ÛË ¤¯ÂÙ Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô; ∞·ÓÙ‹ÛÙ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Ù· Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ Î›-
ÌÂÓfi ÙÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜.
3
2
1
9
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
139
∫›ÌÂÓÔ 2 [H ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ÊÙˆ¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ Ì·˜…]
∏∞ÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ Ù˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÛÎÔ‡ÈÛ ٷ ¯Â›ÏË Ù˘.
– £· ʈÙÔÁÚ·Ê›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ¶¤ÏÏ·, ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ªÂÁ·Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˘, ÚfiÛıÂÛÂ. ∆· „Ë-
ÊȉˆÙ¿ Ù˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û' ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
√ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·.
– ∏ ¶¤ÏÏ·, ›Â, ˘‹Ú¯Â ·fi ÙËÓ EÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯·ÏÎÔ‡. ŸÌˆ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô ∞Ú¯¤Ï·Ô˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ
ÂΛ, ·fi ÙȘ ∞ÈÁ¤˜, ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ¤ÁÈÓ ÛÔ˘‰·›Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. √È ÈÔ ÊË-
ÌÈṲ̂ÓÔÈ ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, fiˆ˜ Ô ∑‡Í˘ Î·È Ô °ÓÒÛ˘, ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÔÈËÙ¤˜, ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ Î·È ÙÚ·ÁÈÎÔ› ÊÈÏÔ-
ÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÎÈ Ô ∂˘ÚÈ›‰Ë˜, Ô˘ ¤ÁÚ·„ ÂΛ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ÂÓ
∞˘Ï›‰È.
– √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ¶¤ÏÏ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ ÎÈ Ô Î·ıË-
ÁËÙ‹˜ ÙËÓ Î·Ì¿ÚˆÛÂ.
– ªÚ¿‚Ô ÛÔ˘, ∞ÚÁ˘ÚÒ! ¢ÂÓ Â›Û·È ÌfiÓÔ Î·Ï‹ ÁˆfiÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·fi ÈÛÙÔÚ›·, Ù· ·˜ ÌÈ· ¯·Ú¿,
‚Ϥˆ!
– ∫‡ÚÈ ηıËÁËÙ¿, Á¤Ï·ÛÂ Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ, Ë ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·Úfi-
ÌÔȘ Ì ÙË ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ºÙˆ¯·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ¤˜ Ì·˜. °ÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÔÊÔ› Û'
¤Ó·Ó ÙÔ̤· Î·È ÛÙÚ·‚Ô› –Û˘Á¯ˆÚ‹ÛÙ Ì ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË– Û' fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ÕÏψÛÙÂ Ë Î¿-
ı ÂÈÛÙ‹ÌË, fiˆ˜ ͤÚÂÙÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÌfiÓË Ù˘, ·Ó ‰Â ÛÙËÚȯÙ› ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜. ∏ ÈÛÙÔ-
Ú›·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Û' ÂÈÛً̘, Ô˘ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿ Ê·›ÓÔÓÙ·È
¿Û¯ÂÙ˜, fiˆ˜ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο Î·È Ë È·ÙÚÈ΋. £˘ÌËı›Ù ÙÔ «¢‹ÏÈÔÓ Úfi‚ÏËÌ·» Î·È ÙÔÓ ÂÚ›ÊËÌÔ
ªÈıÚȉ·ÙÈÛÌfi.
√ ηıËÁËÙ‹˜ Á¤Ï·Û Ì ÎÚ˘Êfi η̿ÚÈ ÁÈ· ÙË Ó·ڋ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÈÛÛ¿ ÙÔ˘.
– ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ∞ÚÁ˘ÚÒ, Ì·˜ ¤ÂÈÛ˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ fiÏ· Ù· ÚÔÛfiÓÙ·, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏȯı›˜ Û ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÙË-
ÌfiÓÈÛÛ·!
√È ‰¿ÛηÏÔÈ Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó –Î·È Ì ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘˜– ÙËÓ ·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÙÈÌÔ‡Û ÙÔ ÛfiÈ. ª· Ë ÁÈ·ÁÈ¿
§¤ÓË ÂÙ¿¯ÙËΠ¿ÏÈ ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓË.
– ªÚÂ, ¿ÏÈ Ù· ›‰È· ı· ϤÌÂ; ŸÏ˜ ÔÈ 'ÈÛً̘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÏfiÁÈ· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ·Ó ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Á¿Ë Ì¤Û· ÙÔ˘˜.
– ªÚ¿‚Ô ÛÔ˘, ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿, ΢ڷ-§¤ÓË! ∆Ô‡ÙË ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÔ˘, Ó· ͤÚÂȘ, ı· ÙË ÌÂٷʤ-
Úˆ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ.
∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ·ÁοÏÈ·Û ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘.
– ∂ÁÒ, ÁÈ·Áȿη ÌÔ˘, ı· ÙË ÁÚ¿„ˆ Ì ÌÂÁ¿Ï· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û' ¤Ó· ¯·ÚÙfiÓÈ Î·È ı· ÙÔ ÎÔÏÏ‹Ûˆ ¿Óˆ
·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘.
∫·ÙÂÚ›Ó· ªÔ˘Ú›ÎË, ™ÙÔ Á·Ï·Í›· Ù˘ ∂.∂., ¤Î‰. ÕÁ΢ڷ, 1996
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
°È·Ù› ¯·›ÚÂÙ·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘; ñ ¶Ò˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› Ë ∞ÚÁ˘ÚÒ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¢ڇÙÂÚË
Î·È fi¯È ÌÔÓfiÏ¢ÚË ÌfiÚʈÛË;
¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ë ÁÓÒÌË Ù˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜ §¤Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È Ò˜ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Î·È Ë ÂÁÁÔÓ‹
Ù˘;
2
1
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
140
∫›ÌÂÓÔ 3 [∏ ªÔÓ˜ ÛÙ· › ¯ÓË Ù˘ µ·‚¤Ï]
∞fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë fiÏË Ù˘ ªÔÓ˜, ÛÙÔ µ¤ÏÁÈÔ, ·Ó·˙‹ÙËÛ ٷ ›¯ÓË ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘
Ù˘ µ·‚¤Ï ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁψÛÛÒÓ ·ÓÔȯÙfi Û fiÏÔ˘˜.
√ ÛÙfi¯Ô˜, fiˆ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÈÛÙÔ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘: «¡· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘-
Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ôϛ٘ ÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ ·fi ÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÁψÛ-
ÛÒÓ Â›Ù ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›Ù ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‹ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜
¿ÏÏÔ˘˜… ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓı·ÚÚ˘Óı› Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘ Ó· ÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÎÌ¿-
ıËÛ˘, fiÔÈ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ù· ΛÓËÙÚ¿ ÙÔ˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ËÏÈΛ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË…».
∫·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó. ∆· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰·Ó¤˙Èη, Ù· ·ÁÁÏÈο ‹
·ÎfiÌË Î·È Ù· ÂÏÏËÓÈο, Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Î·ıËÁËÙÒÓ ÁψÛÛÒÓ. ÿÚË Û’ ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ,
ÌÈÌ‹ÛÂˆÓ Î·È ı·ÙÚÈÎÒÓ ÛÎÂÙ˜, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÙË ¯·Ú¿ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ
Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi. ∆ÔÈÎÔ› ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÔχÁψÛÛÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÈÓÈÁÌ¿-
ÙˆÓ. ™¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ÊÈÏ›·˜. ÿÚË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ªÔÓ˜ ›¯·Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜
‰È¿ÊÔÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ-
·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.
°È· ‰¤Î· ̤Ú˜ Ù· ÁÂÚÌ·-
ÓÈο, Ù· ·ÁÁÏÈο, Ù· ‰·Ó¤˙Èη,
Ù· ÂÏÏËÓÈο, Ù· ÈÙ·ÏÈο Î·È Ù·
ÔÏÏ·Ó‰Èο, ·ÎfiÌË Î·È Ë ÓÔË-
Ì·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÌÂ-
Á¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ÛÙË ªÔÓ˜. ∆Ô
Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¤Ó· ·fi Ù·
ÔÏÏ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ «∂˘Úˆ-
·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÁψÛÛÒÓ».
OÈÎÔ‰ÔÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ E˘ÚÒË ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, 2002
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÁψÛÛÒÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙËÓ fiÏË ªÔÓ˜ ÙÔ˘ µÂÏÁ›Ô˘;
ªÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›·
ÁψÛÛÒÓ;
¶Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÂÛ›˜ fiÙ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÛÙ Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÔχÁψÛÛÔ fiÔ˘ ÌÈÏÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏϤ˜
ÁÏÒÛÛ˜;
3
2
1
9
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B ™YNTA°MATIKO™ A•ONA™
141
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ªfiÏȘ ‰È·‚¿Û·Ù ¤Ó· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Û·˜ ¤ÊÂÚ·Ó ‰ÒÚÔ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Û·˜ ÔÈ Ê›ÏÔÈ Û·˜. ªÂ
‰‡Ô ·Ϥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÍËÁ‹ÛÙ ÙÈ Û·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ë ÌÂϤÙË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. (ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ˆ˜
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 1, fiˆ˜: ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ‰È·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È. √ ÎfiÛÌÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ¿ÂÈÚÔ˜.)
2. ™ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÊÙÈ¿Í·Ù ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È-Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ηÓfi-
Ó˜. °È· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙÂ, ÚÔÛ¤ÍÙ ÙË Û¯¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Ô˘ Û˘ÓÔ-
‰Â‡ÂÈ.
3. ªÈ· Ê›ÏË Û·˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÔÈ‹Ì·Ù· Î·È ‰ÈËÁ‹Ì·Ù·, Û·˜ ÂÍËÁ› Ò˜ ÓÈÒıÂÈ ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Λ-
ÌÂÓ·. ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ: 1) ÓÈÒıˆ ÌÈÎÚfi˜ ıÂfi˜, 2) È¿Óˆ ÌÔχ‚È Î·È ÛÙ‹Óˆ ¤Ó· ¯¿ÚÙÈÓÔ Û‡Ì·Ó. ¶ÔȘ Û¯¤ÛÂȘ
‰È·ÎÚ›ÓÂÙ ӷ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·È ÛÙÔ Ú‹Ì· ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜; ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ,
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ò˜ Û˘ÌʈÓ› ÙÔ Ú‹Ì· Ì ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‹ Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2 ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË: «∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ». À¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿-
ÌÂÛ· ÛÙ· ¿ÚıÚ· (Ë, ÙÔ) Î·È ÛÙ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜, ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‹ Î·È ÙËÓ ÙÒ-
ÛË; ñ ª‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÔÁÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ (∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ) Î·È ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ (ÙÔ
ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ) Ì ÙÔ Ú‹Ì·; ñ ∞Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ (∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ·) ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·ı› ÏÔ-
ÁÈο Ë ÚfiÙ·ÛË;
2. ¶ÔÈ· Ï¿ıË ·Ú·ÙËÚ›Ù ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ;
– H AÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ˜ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ.
– TËÓ AÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ.
– H AÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ˘ ÊÏÈÙ˙·ÓÈÔ‡.
MÔÚ›Ù ӷ ÂÍËÁ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ;
3. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ϤÍÂȘ; °È· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·:
– ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È.
– ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÛÙÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÙÚ·¤˙È.
– ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ÛÙÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi ÙÚ·¤˙È Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜.
4. ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 2 ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ñ ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ϤÍÂȘ ‹ ÏÂÎÙÈο Û‡ÓÔÏ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, fi¯È fï˜ Î·È ÙÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘˜.
ªÔÚ›Ù ÙÒÚ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÙ ÁÈ·Ù› Û˘¯Ó¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË;
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ÁψÛÛÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÚÔË-
ÁÔ‡ÓÙ·È ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·, ÊÚ¿ÛË, ÚfiÙ·ÛË. OÈ Û¯¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜
·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ·: ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·.
¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ
– ∆· „ËÊȉˆÙ¿ Ù˘ ¶¤ÏÏ·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Û' ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
– √ ∂˘ÚÈ›‰Ë˜ ¤˙ËÛ ÛÙËÓ ¶¤ÏÏ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.
– ∆Ô‡ÙË ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÔ˘ ı· ÙË ÌÂٷʤڈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ.
ªÂٷΛÓËÛË Ï¤ÍˆÓ
-
-
-
142
B
B ™YNTA°MATIKO™ A•ONA™
5. ∂ÈϤͷÌ ÙÚÂȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹Û·Ì ϤÍÂȘ ‹ ÏÂÎÙÈο Û‡ÓÔÏ·. ∆È ·Ú·ÙËÚ‹-
ÛÂȘ ¤¯ÂÙ ӷ οÓÂÙ ۯÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ‹ fi¯È ÙÔ ÓfiËÌ· ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ;
– ™ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ Ë fiÏË ªÔÓ˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ ٷ ›¯ÓË ÙÔ˘ ‡ÚÁÔ˘ Ù˘ µ·‚¤Ï.
– ªÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙË ¯·Ú¿ ÙˆÓ ÁψÛÛÒÓ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.
– ™˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰·Ó¤˙Èη, Ù· ·ÁÁÏÈο ‹ Î·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ·ÎfiÌ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ù· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·.
6. OÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·; ñ AÓ fi¯È, ÁÈ·Ù›; ñ ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔ Î›-
ÌÂÓÔ 3 ÌÈ· ÈÔ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÂΉԯ‹ ÙÔ˘˜.
– ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÈÓÈÁÌ¿ÙˆÓ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÔχÁψÛÛÔ˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÙÔÈÎÔ›.
– ªÂ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ›¯·Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ªÔÓ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·ÁÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ-
·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ÀÔı¤ÛÙ fiÙÈ ‹Úı ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1, Ô ÔÔ›Ô˜ Û·˜ ÂÍ‹ÁËÛ ÁÈ·Ù› ‰È·‚¿-
˙ÂÈ, ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ, ¯·Ú›˙ÂÈ, ‰·Ó›˙ÂÈ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ‚È‚Ï›·. ™·˜ ÚˆÙ¿ÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È΋ Û·˜ Û¯¤ÛË Ì ٷ ‚È‚Ï›·.
∞·ÓÙ‹ÛÙ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ·Ú·¿Óˆ Ú‹Ì·Ù· ÌÂ Û˘ÓÒÓ˘Ì¿ ÙÔ˘˜.
2. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·Ù ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ (ΛÌ. 2) Î·È Â›‰·Ù fiÙÈ «ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ
Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó ÙËÓ ·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘˜». ™ÎÂÊÙ›Ù ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ı· Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó ÙËÓ
·ÓÈ„È¿ ÙÔ˘˜.
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∞˜ ı˘ÌËıԇ̠ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË (ΛÌ. 2) ÛÙËÓ ÔÔ›· «·›Í·Ì» ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ
Ϥ͈Ó. ñ ∞˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ̷˙› ›Ù ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË Â›Ù ÙË ÚËÌ·ÙÈ΋ ÊÚ¿ÛË, ·Ú¯Èο ÌÂ Û˘ÓÒÓ˘-
̘ ϤÍÂȘ-ÊÚ¿ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ Ì ¿ÏϘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·:
K·Ù¿Ï·‚· fiÙÈ:
◗ ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Â›Ó·È Â˘¤ÏÈÎÙË.
◗ ∏ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÌÂٷΛÓËÛË Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÏÂÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÚÔÛÔ¯‹
Î·È Ì¤Û· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÚÈ·.
◗ ∏ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÌÂٷΛÓËÛË Ï¤ÍÂˆÓ ‹ ÏÂÎÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË «·ÔηχÙÂÈ» Ô‡ ı¤ÏÂÈ Ô ÔÌÈ-
ÏËÙ‹˜ ‹ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ‹ ÙÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ.
ª¿ı·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘ÌÂ, Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓԇ̠ϤÍÂȘ-ÊÚ¿ÛÂȘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
ÛÂ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË.
ªÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ, fi¯È fï˜ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·, ·ÏÏ¿ οıÂÙ·. ¶ÂÚ›ÂÚÁÔ Â;
∞˜ ‰Ô‡Ì ̷˙› ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË «Ì·ÁÈ΋» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜.
°
°
¶APA¢EI°MATIKO™ A•ONA™

ÂÚ
.
«
B
È‚ÏÈÔ
ı
‹ÎË»
,
ÂÊ
ËÌ. E
§
E

E
P
O
TY¶
IA
, 2
0
0
4
– ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ¿ÊËÛ ÙÔ ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ
– ∏ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· (Û˘Ó¤¯ÈÛÂ)
– ∏ ÎÔ¤Ï·
– ∂ΛÓË
143
9
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
2. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ¿ÏϘ, ›ÙÂ Û˘ÓÒÓ˘Ì˜ ›ÙÂ
fi¯È, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ Ò˜ ÙÔ ÓfiËÌ· οı ÚfiÙ·Û˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ·Ú·-
‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ı· ÂÈϤÍÂÙÂ.
∫›ÌÂÓÔ 4 [XÈ Ô‡ÌÔÚ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË ‚È ‚Ï› ˆÓ]
– OÈ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·Ì¿ÚˆÓ·Ó
(Û˘Ó¤¯ÈÛÂ)
¶APA¢EI°MATIKO™ A•ONA™
°
°
™˘ÌÂÚ·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ªÔÚԇ̠ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË Ì ¿ÏϘ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ∞˘Ùfi ‰Â Á›ÓÂÙ·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·ÏÏ¿ οıÂÙ· Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ οı ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ï¤-
͈Ó-ÊÚ¿ÛÂˆÓ (·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜).
– ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ÛÎÔ‡ÈÛ ٷ ¯Â›ÏË Ù˘. (ΛÌ. 2)
– ∏ ∞ÚÁ˘ÚÒ ·ÁοÏÈ·Û ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘. (ΛÌ. 2)
– √ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·. (ΛÌ. 2)
– ∆· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰·Ó¤˙Èη. (ΛÌ. 3)
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ∂‡ÏÔÁ· ı· ·Ó·ÚˆÙËı› ηÓ›˜: °È·Ù› Ù· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿; °È· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì fiÙÈ:
fiÙ·Ó ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÍÔÓ˜, ·fi ÙË Ì›· Û˘Ó‰˘¿˙Ô-
ÓÙ·˜ Î·È ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙȘ ϤÍÂȘ (Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜) Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÈϤÁÔÓÙ·˜
ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ (·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜).
™Î›ÙÛ· ÙÔ˘ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘,
ÛÙÔ ŒÏÏËÓ˜ ÁÂÏÔÈÔÁÚ¿ÊÔÈ
ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ·,
ÂÈÌ. °‹Û˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘,
ÂΉ. ∞ÛÙÚ·›·, 2002
°
°
¶APA¢EI°MATIKO™ A•ONA™
144


∫›ÌÂÓÔ 5 ª' ¤Ó· ‚È ‚Ï› Ô ( ·ÎfiÌ·) ͯÓÈ ¤Ì·È …
∏ Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ë Ë‰ÔÓ‹ ÛÙÔ ÛΛÛÈÌÔ ÙˆÓ ÎÔÏÏË-
Ì¤ÓˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÛÂÏȉԉ›ÎÙË ‹ ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛÌ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜
οÓÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ›Ûˆ˜ ÙÔ ÈÔ Ï·ÙÚÂ̤ÓÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ¶·ÚfiÙÈ Ë ÙÂ-
¯ÓÔÏÔÁ›· ¤¯ÂÈ ·ÚÂÈÛÊÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ì ‚È‚Ï›·
–ÔÏÏÔ› Ù· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó ϤÔÓ Ì¤Ûˆ ÿÓÙÂÚÓÂÙ–, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
·Ó¿ÁÓˆÛ˘. ¶ÔÏÏÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, fiˆ˜ Ô ™Ù›‚ÂÓ ∫ÈÓÁÎ, ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ‚È‚Ï›· Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹,
ÒÛÙ ӷ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. A˘Ù‹ Ë Ìfi‰·, fï˜, ‰ÂÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛÂ. ŒÓ· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿˜
ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘, Ô˘ ‰Â Á¤ÚÓÂÈ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ÛÔ˘, fiÙ·Ó Û ·›ÚÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜ Ì ·˘Ùfi ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿, Ô˘ ‰ÂÓ
ÎÔ˘‚·Ï¿˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ‹ ÛÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰·Ó›ÛÂȘ ‹ Ó· ÌÔ˘Ù˙Ô˘ÚÒ-
ÛÂȘ, ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚È‚Ï›Ô. ∫·Ù¿ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙÔ ÎÏ›ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤-
ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ÎÔÈÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÓfi ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ fiÙÈ
ÙÂÏ›ˆÛÂ. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ¯¿˙È ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘.
ÂÚ. «BHMAgazino», ÂÊËÌ. TO BHMA, 2003
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÔÚ›Ù ӷ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ Ì ‚¤ÏË ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ
ϤÍÂˆÓ (Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ →) Î·È Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ οÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜ Ì ¿ÏϘ Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó
ÙËÓ ›‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË (·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ↓). ŒÓ· ÚÒÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û·˜ ‰›ÓÂÙ·È
·Ú·Î¿Ùˆ:
H Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘.
O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
2. ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 4 ‰È·Ï¤ÍÙ ̛· ÚfiÙ·ÛË Î·È ÂÚÁ·-
ÛÙ›Ù ÂÈϤÁÔÓÙ·˜ Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ϤÍÂȘ (ÛÙÔ
Û¯‹Ì· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›).
3. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 5 ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¿ÏÏÔ-
Ù ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·.
4. AÓ Ë ÚÒÙË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1 ¿Ú¯È˙ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË: «ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰È·‚¿˙ÂÈ ‚È‚Ï›· ÁÈ·
Ó·…», Ò˜ ı· Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó; ñ K¿ÓÙ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÌÔÚ›Ù ÛÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Î·È ·-
Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·.
™YNTA°MATIKO™ A•ONA™


ƒ

¢

π
°
ª


π
A

O
N
A

9
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
§E•I§O°IO
¢
¢
∫·Ù·ÓfiËÛË ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Û ÔÈΛϷ ΛÌÂÓ·
™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6 Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÈϤÍÙ ÂȉÈΤ˜ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË «ÁÏÒÛ-
Û·» Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÁÈ· fiÛ˜ ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ
ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ ‹ ı¤ÏÂÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÂÚÌË-
Ó¢ÙÈÎfi ÏÂÍÈÎfi ‹ ÌÈ· ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.
∫›ÌÂÓÔ 6 [∏ ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ]
Ÿˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ·, Ô °·Ï·Í›·˜ Ì·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ·‰È-
Îfi˜, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÏÔÈ! ∫·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ
οı Á·Ï·Í›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ªÂÚÈÎÔ› Á·-
Ϸ͛˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‰›ÛÎÔ, fiˆ˜ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÂÈÚÔÂȉ‹
ÌÔÚÊ‹. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÏÏÂÈÙÈÎÔ› Á·Ï·Í›Â˜ Î·È Â›Û˘ Á·Ï·Í›Â˜ Ì ÂÍ·È-
ÚÂÙÈ΋ ʈÙÂÈÓfiÙËÙ· –ÔÈ Ì˘ÛÙËÚÈÒ‰ÂȘ ΂¿Û·Ú˜– Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙȘ
ÂÛ¯·ÙȤ˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È, fï˜, ÌfiÓÔÓ Ë ¤ÎÙ·ÛË Î·È ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›
Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ ™‡Ì·Ó. ∂›Ó·È Î·È Ë
·¤Ú·ÓÙË ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ·ÛÙÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ӈÓ, fiÔ˘ Ë ‡ÏË Û˘¯Ó¿ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·ÎÚ·›Â˜ ηٷ-
ÛÙ¿ÛÂȘ. ∂›Ó·È ÔÈ ·ÛÙ¤Ú˜ ÓÂÙÚÔÓ›ˆÓ Î·È ÔÈ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜, ÔÈ ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰ÂȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·ÛÙÂÚÈÒÓ
Î·È Ù· ÓÂÊÂÏÒÌ·Ù·, ÔÈ ·Ó·Ú›ıÌËÙÔÈ ÎÔÌ‹Ù˜ Î·È ÔÈ ÂÚ˘ıÚÔ› Á›Á·ÓÙ˜, ÔÈ Ï¢ÎÔ› Ó¿ÓÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ
Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÙˆÓ Á·Ï·ÍÈÒÓ. √È ÛΤ„ÂȘ ·ÁÒÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰¤Ô˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ Î·È ÙÔ˘
·ÁÓÒÛÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ (‹ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋!) ·ÛËÌ·ÓÙfiÙËÙ¿
Ì·˜. «°È· ÙÔÓ ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿
ÌÈ· ÎÔ˘ÎΛ‰· ¯ˆÚ›˜ ÛËÌ·Û›· Û ¤Ó· ¿ÂÈÚÔ ™‡Ì·Ó», ·Ú·Ù‹ÚË-
Û οÔÈÔ˜ ÛÙÔÓ ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ. «™˘¯Ó¿ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙÔ ›‰ÈÔ», ·¿ÓÙËÛÂ
Ô ∞˚ÓÛÙ¿ÈÓ. «™˘ÓÂȉËÙÔÔÈÒ, fï˜, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·Û‹Ì·ÓÙË ÎÔ˘ÎΛ-
‰·, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜, Â›Ó·È Â›Û˘ Ô ·ÛÙÚÔÓfiÌÔ˜».
°. °Ú·ÌÌ·ÙÈο΢, ÛÙÔ ∞ÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ·‡ÚÈÔ,
¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, 2001
EÈÛÎÂÊًηÙ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ ¤Ó· ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Î·È ‚ڋηÙ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Û·˜ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡-
ˆÛË, fiÙ·Ó ‰È·‚¿Û·Ù ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÔÈÛıfiÊ˘ÏÏÔ (ΛÌ. 7). EÂȉ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·Ù ηϿ ÙË ÛË-
Ì·Û›· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÊÚ¿ÛˆÓ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ Í·Ó·‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÚÔÛ¤¯ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ·
ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙȘ «‰‡ÛÎÔϘ» ϤÍÂȘ Î·È ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜
ÙÔ˘˜. ñ °È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ (ΛÌ. 7) ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÁψÛÛÈΤ˜ Û·˜
ÁÓÒÛÂȘ ÔȘ ¿ÏϘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·ÙÂ; ñ °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ;
2
1
§¤ÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· «ÕÁÓˆÛÙ˜» ϤÍÂȘ EÚÌËÓ›·
NÂÊÂÏÒÌ·Ù·
ÛÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ TÔÍfiÙË
145
O Á·Ï·Í›·˜
Ù˘ AÓ‰ÚÔ̤‰·˜
N¤ÊË
Á¤ÓÓËÛ˘ ¿ÛÙÚˆÓ
¢
¢
§E•I§O°IO
146
∫›ÌÂÓÔ 7 [ª·ıËÌ·ÙÈ Î¿ Î·È ÔÌÔÚÊÈ ¿]
√Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ °Ô˘fiÚÈÎ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜, ›ӷÈ
ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶·›˙ÂÈ Ô £Âfi˜ ˙¿ÚÈ·;. ∂‰Ò ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Ò˜
ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Ù· ˘¤ÚÔ¯· Û¯‹Ì·Ù· ÛÙË Ê‡ÛË. £·˘Ì¿˙Ô˘Ì ٷ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ô˘ ÛÈÓıË-
ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ª¤ÓÔ˘Ì ÂÎÛÙ·ÙÈÎÔ› ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi ÌÈ·˜ ·Ú¿¯Ó˘. ª·˜
Ì·ÁÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜. ∑ËχԢÌ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ̤ÏÈÛÛ·˜
Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙȘ Ù¤ÏÂȘ ÂÍ·ÁˆÓÈΤ˜ ÎËÚ‹ıÚ˜. ¶Ò˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘¤ÚÔ¯Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜. ∞˘Ùfi Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Î·È
Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÙÔ Ó· ‚ÚÂÈ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÔÈ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο „˘¯ÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Î-
ÊÚ·ÛË ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ʇÛ˘.
Ian Stewart, OÈ ª˘ÛÙÈÎÔ› ∞ÚÈıÌÔ›, ÌÙÊÚ. ∞. ™·ÓÔ‡,
ÂΉ. ¶. ∆Ú·˘Ïfi˜, 2003
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. √ÚÁ·ÓÒÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜, ÁÈ' ·˘Ù‹ ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙË ‚È-
‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Â›ÛÎÂ„Ë Û·˜ ÚˆÙÔ‡Ó
ÙÈ Â›‰Ô˘˜ ‚È‚Ï›· Û¿˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È ı· ı¤Ï·Ù ӷ ‰·ÓÂÈÛÙ›ÙÂ. ∞·ÓÙ‹ÛÙÂ, ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ‚È‚Ï›ˆÓ.
2. ™Â οÔÈÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ‚‰ÔÌ·‰È·›·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‰È·‚¿Û·Ù ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›‰ËÛË (ΛÌ. 8) ÁÈ· ÙË ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›· «ÈÙ¿ÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ». ∆ËÏÂʈӋÛÙ Û ¤Ó· Ê›ÏÔ Û·˜ Î·È ÂÚÈÁÚ¿„Ù ÙÔ˘ Ò˜ ı· ›ӷÈ
Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·˘Ù¿, ÔÈÔ˜ ı· Ù· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ, fiÛÔ ı· ÎÔÛÙ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Èı·ÓfiÓ, Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó.
«ÕÁÓˆÛÙ˜» ϤÍÂȘ ™˘Óԉ¢ÙÈΤ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ- ™ËÌ·Û›·
(ΛÌ. 7) Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ·
– ÛÈÓıËÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó
– ÂÎÛÙ·ÙÈÎÔ›
– ÂÍ·ÁˆÓÈΤ˜
E
E
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY
9
Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY E
E
147
∫›ÌÂÓÔ 8 ∂ÌÚfi˜ ηÏfi ÌÔ˘ ·˘ÙÔΛ ÓËÙÔ!
∫¿ı ̤ڷ ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiÏÂˆÓ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ
›‰È· ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·: ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ·,
Ì ԉËÁÔ‡˜ ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¿Á¯Ô˜, ÁÈ·Ù› ‰Â ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó
ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ΢-
ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ó·
ÂÈÓÔ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÚˆÙfiÙ˘Ô Ì¤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ì ÛÎÔfi Ó·
Ì·˜ ··ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙÔ˘˜ ‰Úfi-
ÌÔ˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ÈÙ¿ÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÂÏÈÎÔÊfiÚ· ‰ËÏ·‰‹ ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯·, Ù· ÔÔ›· ÛÙ· ÌÔÙÈÏÈ·Ú›ÛÌ·Ù·
ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ›Ù·ÓÙ·È. ™·Ó ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘… ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ™·˝ÓË, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤‚Á·˙ ¤ÏÈΘ Î·È ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ
Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ.
∏ ȉ¤· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹
Ù˘, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ·¤Ù˘¯·Ó, ÂÂȉ‹ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚¿, ‚·ÚÈ¿ Î·È ·ÚÁ¿.
∆Ë Ï‡ÛË Û ·˘Ù¿ Ù· ÂÌfi‰È· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë NASA, Ë ÔÔ›· ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÈÙ¿ÌÂÓ·
·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ. ∞Ó Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·ÂÚÔ-
Ï¿Ó· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Ù˘ NASA ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙ· Âfi-
ÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ı· ÂÈÙÚ¤-
„ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÈÎÚÒÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Ô˘ ı· ›ӷÈ
ÊıËÓ¿, ·ıfiÚ˘‚·, ‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË Î·È ı· ÎÔÛÙ›-
˙Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 100.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∞˘Ù‹ Ë ÁÂÓÈ¿ ·ÂÚÔÏ¿-
ÓˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfi-
Ô ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ ÈÙ¿ÌÂÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ.
øÛÙfiÛÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Boeing ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÈÙ¿-
ÌÂÓÔ ÙÂÙÚ¿ÙÚÔ¯fi Ù˘. µ¤‚·È·, Ì·˙› Ì ٷ Û¯¤‰È· ÁÈ· Ù·
ÈÙ¿ÌÂÓ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Î·È ÙÚfiÔ˘˜ Ó·
·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ¯¿-
Ô˘˜, fi¯È È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÓÔ‡˜!
ÂÚ. «µ∏ª∞gazino», ÂÊËÌ. ∆O µ∏ª∞, 2004
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∞ÊÔ‡ ÌÈÏ‹Û·Ù Ì ÙÔ Ê›ÏÔ Û·˜ ÁÈ· Ù· «ÈÙ¿ÌÂÓ·» ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÁÚ¿ÊÂÙ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÚˆÙ·Áˆ-
ÓÈÛÙ‹ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Ó· Ô‰ËÁ› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.
2. YÔı¤ÛÙ fiÙÈ Â›ÛÙÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 1, Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ™·˜ ÂÈÛΤ-
ÙÂÙ·È ¤Ó·˜ Ì·ıËÙ‹˜-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ ¿ÚÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. °Ú¿„Ù ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· (Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋) Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ Î›ÌÂ-
ÓÔ ·˘Ùfi.
3. ∞fi ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Û¿˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ¤Ó· ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (ΛÌ. 9) ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ‹
ÂÛ›˜ ‹ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ¤Ó· ÚÔÌfiÙ-‰¿ÛηÏÔ ·ÁÁÏÈÎÒÓ. ∞·ÓÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÌÈ· ÂÈÛÙÔ-
Ï‹ 2-3 ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ (Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë Î·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 3 ÙÔ˘ ∆ÂÙÚ·‰›Ô˘ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ).
148
E
E
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY
¤ÓıÂÙÔ «Science», ÂÊËÌ. ∆O µ∏ª∞, 2004
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
◗ M¤Û· ÛÂ ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . ‹ Ù· . . . . . . . . . . . . . . . ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó, «·Ô-
ηχÙÔÓÙ·˜» ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔÓÈÛÙ›.
◗ MÔÚԇ̠ӷ . . . . . . . . . . . . . . . ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ÔÈ Ôԛ˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ Úfi-
ÏÔ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘ÌÂ.
◗ ™Â οı Î›ÌÂÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È . . . . . . . . . . . . . . . ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô «·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Êԇ̻, ÚÔ-
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘.
◗ MÔÚԇ̠ӷ . . . . . . . . . . . . . . . ΛÌÂÓ·, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.
∫›ÌÂÓÔ 9 ƒÔÌÔÙÔ‰È ‰¿ÛηÏÔ˜ ·ÁÁÏÈ ÎÒÓ
∆Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÔıfiÓË ·Ê‹˜
ÙÔ˘ «Irobi», ÂÓfi˜ «¤Í˘ÓÔ˘» ÚÔÌfiÙ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·ÁÁÏÈο ÛÙÔ˘˜
¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ̤ۈ ÂÓÛˆÌ·ÙˆÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÌÔ-
Ú› Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Internet. ∆Ô ÚÔÌfiÙ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ› Î·È Ì ÙËϯÂÈÚÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È Ì ʈÓËÙÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÙÔ˘
¯Ú‹ÛÙË. ¢È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÂÓۈ̷و̤ÓË Î¿ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›·
ÌÔÚ› Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ó· ‚ϤÂÈ Î·È Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ·' fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È.
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
«∆·Í›‰È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘»
∏ Ù¿ÍË ‹ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ÁÚ·Ê‹˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
◗ MÈ· ÔÌ¿‰· ı· ηٷÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ (Â˙ÔÁÚ·Ê›·, Ô›Ë-
ÛË, ÈÛÙÔÚ›·, ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›·, ı¤·ÙÚÔ, ÁˆÁÚ·Ê›· Î.Ï.) ·fi ÙȘ Ôԛ˜ οı ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ (3-4
·ÙfïÓ) ı· ÂÈϤÍÂÈ ‰‡Ô ‚È‚Ï›·, Ô˘ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
◗ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ·’ fiÏ· Ù· ̤ÏË Î¿ı ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· ˘¿ÚÍÂÈ ‚Ú¿‚¢ÛË
ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ·fi ÂÈÙÚÔ‹ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙÔÈÎÒÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ.
◗ £· ˙ËÙËı› ·’ fiÔÈÔÓ Ì·ıËÙ‹ ÂÈı˘Ì› Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ›‰Ô˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (‰È‹ÁËÌ·,
Ô›ËÌ·, ¯ÚÔÓÔÁÚ¿ÊËÌ·, ı·ÙÚÈÎfi ÌÔÓfiÚ·ÎÙÔ Î.Ï.) Î·È Ó· ÙÔ ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
◗ £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ë ·Ó¿ÁÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜.
◗ £· ÂΉÔı› ÂȉÈÎfi˜ ÙfiÌÔ˜-Ù‡¯Ô˜ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì fiÏ· Ù· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ
‰È·ÁˆÓÈÛÌfi.
XÚ‹ÛÈ̘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ
1. http://www.biblionet.gr (¢ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÙfiÔ˜ Ì fiϘ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ)
2. http://www.linguapax.org (™¯¤‰ÈÔ Ù˘ Unesco ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÈÚ‹-
Ó˘ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ÔχÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘)
3. http://www.elia. org.gr (∂ÏÏËÓÈÎfi §ÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi Î·È πÛÙÔÚÈÎfi ∞گ›Ô)
4. http://www.mpi.nl/DOBES (∂ȉÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ Ô˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË)
5. http://www.vlib.org (∂ÈÎÔÓÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛً̘, ÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi)
6. http://book.culture.gr (∆Ô EıÓÈÎfi K¤ÓÙÚÔ BÈ‚Ï›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜)
10Ë
ÂÓfiÙËÙ·
°NøPIZø TON TO¶O MOY
KAI TON ¶O§ITI™MO TOY
£· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘ÌÂ
ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
·fi ÙȘ ·ÚȘ Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ
ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô.
£· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠۠·˘Ù‹Ó.
£· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘ÌÂ
ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘ ÛÙÔ ÏfiÁÔ.
£· ·ÛÎËıԇ̠ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÏÂÍÈÎÒÓ.
£· ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜
ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÙÔ˘.
™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·:
1
.
E
Ï
Ï
¿
˜
, À

Ô
˘
Ú
Á
Â
›Ô

Ô
˘
Ú
ÈÛ
Ù
ÈÎ

˜

Ó
¿

Ù
˘
Í
Ë
˜
,

Ï
Ï
Ë
Ó
ÈÎ

˜
O
Ú
Á
·
Ó
ÈÛ
Ì

˜

Ô
˘
Ú
ÈÛ
Ì
Ô

, 2
0
0
4
2
.

˘
Á
Â
Ó
›·
º
·
Î
›Ó
Ô
˘
, ∂
Ï
Ï
Ë
Ó
ÈÎ


·
Ó

Ú
·
Ì
·
, Â
Î

. ∫
¤

Ú
Ô
˜
, 1
9
9
5
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
150
∫›ÌÂÓÔ 1 M¿ÓË
∆Ô °‡ıÂÈÔ, Ë ∞ÚÂfiÔÏË, ÙÔ √›Ù˘ÏÔ, Ô ∫¿ÌÔ˜, Ô ∫fiÙÚˆÓ·˜ Î·È ¿ÏÏ· 270 ¯ˆÚÈ¿ Î·È ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ª¿ÓË. ŒÓ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ È‰ÈfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜.
√È ¿ÓÂÌÔÈ, Ô˘ Ê˘ÛÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·, Î·È ÙÔ ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Ó· Ê˘-
ÙÚÒÛÂÈ. ∏ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÌfiÓÔ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ª¿Ó˘ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, ÂÏȤ˜ Î·È ·Ì¤ÏÈ·. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË Î˘-
ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÔÈ ÊÚ·ÁÎÔÛ˘ÎȤ˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ ηÙÔÈÎÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ ·fi Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·. ∆ËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ µ˘-
˙·ÓÙ›Ô˘, Ì·˙› Ì ÙÔ ªÈÛÙÚ¿ Î·È ÙË ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿, ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· οÛÙÚ·. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘
1821 ÔÈ ª·ÓÈ¿Ù˜, ¿Ú¯ÔÓÙ˜ Î·È Ï·fi˜, ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·Ó‰Ú›·. ∏ ÁÏÒÛÛ·, Ë ÊÔ-
ÚÂÛÈ¿, Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ª·ÓÈ·ÙÒÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÁÁ¤Ó¢·Ó Ì ٷ ÓËÛÈ¿, Î·È È‰È·›ÙÂÚ·
ÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ∆· Û›ÙÈ· Ù˘ ª¿Ó˘ –ÔÈ ‡ÚÁÔÈ, fiˆ˜ ÔÓÔ-
Ì¿˙ÔÓÙ·È– ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÊÚÔ‡ÚÈ·, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ·Ú¿ı˘Ú· Î·È ÔÏϤ˜ «ÙÔ˘-
ÊÂ΋ıÚ˜». ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ, ÂÂȉ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË Û ÂÈÚ·ÙÈΤ˜ ÂȉÚÔ-
̤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ Ô˘ ¯ÒÚÈ˙·Ó ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› Ù˘
M¿Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ˘¯ı› «‰È·ÙËÚËÙ¤ÔÈ» Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó' ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ fi„Ë ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ.
∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘, Ù˘ «·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘», Ù˘ «‚ÂÓ٤ٷ˜»,
Ù˘ Ù·Ê‹˜, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ·.
∆· ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙ›¯ÔÈ Ô˘ ۯ‰›·˙·Ó ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ù˘ ª¿Ó˘ – ÔÈ ÌÔÈÚÔÏÔ-
Á›ÛÙÚ˜. ◊Ù·Ó ıÚ‹ÓÔÈ ÚÔÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ·ÈÓ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ Î·È Ó· ·ÚËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó
ÙÔ˘˜ ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜.
∏ ‚ÂÓ٤ٷ ‹ «Á‰ÈÎȈÌfi˜» ‹Ù·Ó Ë ¤¯ıÚ· Ô˘ ¯ÒÚÈ˙ οÔȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙË ª¿ÓË ÎÈ ¤·ÈÚÓ ÌÔÚ-
Ê‹ ÔϤÌÔ˘, Û˘¯Ó¿ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. ∫Ú·ÙÔ‡Û ¯ÚfiÓÈ·, ÎÈ ¤ÊÙ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ Ó· ÌË ı˘ÌÔ‡-
ÓÙ·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙÔ˘˜ «Â¯ıÚÔ‡˜» ÙÔ˘˜.
E˘ÁÂÓ›· º·Î›ÓÔ˘, EÏÏËÓÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì·, ÂΉ. K¤‰ÚÔ˜, 1995
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
∆È Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì¿˜ ‰›ÓÂÈ Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÁÈ· ÙË ª¿ÓË; ñ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔÓ ›Ó·Î· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›:
∆È ÂÈÎfiÓ· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ;
2
1
148
º‡ÛË πÛÙÔÚ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∫›ÌÂÓÔ 2 [OÈ Í¤ÓÔÈ ·ÛÙ˜ ̤Ú˜]
∞fi Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡
Ì·˜ ¤‚ÏÂ· ηٿÚÙÈ·, ·ÓÈ¿ Î·È Ôχ¯Úˆ-
̘ ÛËÌ·›Â˜ Ó' ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ¿Óˆ ·' ÙËÓ ÎÏË-
Ì·Ù·ÚÈ¿. ŸÙ·Ó ¿ÛÚÈ˙Â Ë Î¿Ì·Ú· ÎÈ ¤ÊÂÁ-
Á·Ó ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ, Ù· ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ›¯·Ó È· η‚·Ù˙¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÒÚÈÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÎÈ
¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó Í˘Ï›· Î·È Í˘ÏÔÎ¿Ú‚Ô˘Ó·. ŒÛÙÂÎ·Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó Ù· ·ÓÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·-
Ú¿ı˘ÚÔ Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÊÔ˘Óو٤˜ ÎÚ‚·Ù›Ó˜ Ù˘ Ï·Ù›·˜.
™ÙȘ ̇Ù˜ ÙˆÓ Ô‰ÈÒÓ ÂÁÒ Ù¤ÓÙˆÓ· ÙÔ Ï·ÈÌfi ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Ù· ‰ˆ Ó· Ï¢ڛ˙Ô˘ÓÂ, Ì· ÙÔ ÂÚ‚¿˙È
‹Ù·Ó „ËÏfi. ¢ÂÓ ¤ÊÙ·Ó·. ∫Ô˘‚¤ÓÙ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜, ʈӷ¯Ù¿ ·Ú·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ÙÔ˘ ο‚Ô˘, ÙÚÂ-
¯¿Ì·Ù·, ˙ˆËÚ¤˜ ¯·ÈÚÂÙÔ‡Ú˜ ÂÚÓÔ‡Û·Ó Ì¤Û· ·fi Ù· ÎÏËÌ·ÙfiÊ˘ÏÏ·. ∫È ¤ÙÚ¯· ÙfiÙ ÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi
˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ¤ÛÚˆ¯Ó· ¤Ó· ÛηÌÓ› ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Ì· ÌÔÓ¿¯· ÙË ‚¿Úη Ì·˜ ηٿÊÂÚÓ· Ó· ‰ˆ, ‰Â-
̤ÓË ÛÙËÓ ·ÎÚÔı·Ï·ÛÛÈ¿, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘.
™Ùڈ̤ÓÔ˜ „ÈÏfi „ÈÏfi ‚fiÙÛ·ÏÔ Ô ÁÈ·Ïfi˜ Á˘¿ÏÈ˙ ÎÈ ¤Ï·Ì ÙȘ ËÏÈfiÏÔ˘ÛÙ˜ ̤Ú˜, ÛÎÔ‡Ú·ÈÓ ÎÈ
·Û‹ÌÈ˙ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜. ∆Ô µ·ÛÈÏÈÎfi ‹Ù·Ó ÌÈ· fiÌÔÚÊË ı·Ï·ÛÛÈÓ‹ ·ÁηÏÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó Ù·
ÂÏ·Á›ÛÈ· ·̷ٷ. ∆· ‚Ú¿¯È· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ¤Û·˙·Ó ÙËÓ ÔÚÌ‹ ÙÔ˘ fiÓÙÔ˘. ŒÓ· ÌÈÎÚfi Ê˘-
ÛÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ó·˘ÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÁÈ· ¶‡ÚÁÔ, µ¿ÚÓ·, ∫ˆÓÛÙ¿ÓÙ˙·,
√‰ËÛÛfi.
∞fi Ù· ‰˘ÙÈο ·Ú¿ı˘Ú· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÌÔ˘ÛÌÔ˘ÏȤ˜ Î·È ÙȘ Û˘ÎȤ˜ ÙÔ˘ ΋Ô˘, ¤‚ÏÂ-
· ·Ì¤ÏÈ·, Ì·¯ÙÛ¤‰Â˜, ÛÙ¿ÚÈ·, ÎÚÈı¿ÚÈ· Î·È ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Ï·ÁȤ˜. ª·‡ÚÈ˙Â Ô ¶·È¿˜ ·' Ù· „ËÏ¿
‚·ı‡ÛÎȈٷ ‰¤ÓÙÚ·, Ì·‡ÚÈ˙·Ó Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ıÂÚÈÛÌfi, ÏÔ‡ÛÈ· Ù· ¯ÒÌ·Ù·, ˯ٿ Û·Ó ÙÔÓ Ë-
Ïfi. µÔ‡ÏÈ·˙·Ó ÔÈ Úfi‰Â˜ ÙˆÓ Î¿ÚˆÓ Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÔÚÌÔ‡˜ ÛÙȘ
·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. µÔ‡ÏÈ·˙·Ó ÔÈ ‚Ô˚‰¿Ì·Í˜ ÎÈ ¤ÙÚ¯·Ó ·' Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÔÈ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ó· ‚ÔË-
ı‹ÛÔ˘Ó. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ÏÈ, Ô˘ ÛÙ¤ÚȈÓ ÙÔ ¯ÒÌ·, η٤‚·ÈÓ·Ó ‚È·ÛÙÈο Î·È ÙÚÈ˙¿Ù·. ∆Ú›˙·Ó ÔÈ Úfi‰Â˜
ÛÙÔ˘˜ ¿ÍÔÓ˜, ÙÚ›˙·Ó ÛȉÂÚÈο Î·È Í‡Ï·. […]
ŒÂÊÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ Êˆ˜ Î·È ‚Á·›Ó·Ó ÔÈ Ì·˘ÚÔÓÙ˘Ì¤Ó˜ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·Ó¿„Ô˘Ó Ù· ηÓÙ‹ÏÈ· ÛÙ·
ÂÍÔ¯Èο ÚÔÛ΢ÓËÙ¿ÚÈ·. ªÈ· ÌÔ˘ÚÌÔ˘ÚÈÛÙ‹ ÚÔÛ¢¯‹ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ Î¿ÌÔ. ª¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ
ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ¿ÎÔ˘Á· Ù· ‚fiÙÛ·Ï· Ô˘ Ù· ͤÛÂÚÓ ÙÔ Î‡Ì·… ÒÛÔ˘… Ì ¤·ÈÚÓ ÛËΈÙfi Ô ·-
Ù¤Ú·˜ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Ó· Ì' ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ.
√È ‹¯ÔÈ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ˘.
√È ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ οÌÔ˘, ‹¯ÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÔ˘.
∆ÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·, ÙÔÓ ¤Ê·Á· Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ. ∆Ô ¯ˆÚÈfi ÌÔ˘ fï˜ ÙÔ ¤¯·Û·, Ì· ÙÔ Ê˘Ï¿ˆ
ηϿ ÛÙ· ‚Ϥʷڷ ÙÔ˘ ÓÔ˘ ÌÔ˘.
ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÚÔÌËÏ¿, E˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ O‰˘ÛÛ¤·, ÂΉ. Libro, 1989
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
¶Ò˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛÙÂ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ µ·ÛÈÏÈÎÔ‡, fiÔ˘ ˙Ô‡ÛÂ Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜;
√ ‹Úˆ·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘. ñ ¶Ò˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÛÙÂÓ‹ ·˘Ù‹ Û¯¤ÛË Ì¤Û· ·fi ÙÔ Î›-
ÌÂÓÔ;
2
1
1
0Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
151
A
A
EI™A°ø°IKA KEIMENA
152
∫›ÌÂÓÔ 3 H K·ÓÈ Î·Ú¤·
∏‚Ô‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ ‚Á‹Î ÁÈ· „ÒÓÈ·, ÔÈ ÂÈÁÚ·-
ʤ˜, Ù· ÊÒÙ· Î·È ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ Êˆ-
Ó¤˜ ÙˆÓ Ï·Ófi‰ÈˆÓ Ô˘ ‰È·Ï·ÏÔ‡Ó ÙËÓ Ú·Ì¿ÙÂÈ·
ÙÔ˘˜, ÂÈʈӋ̷ٷ Î·È Á¤ÏÈ· ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô˘
Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘,
ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ Í·ÊÓÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜ ηÈ
¿ÏÏ· ̤ÚË. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿
Ì·˜, ηıÒ˜ ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡. ŒÓ·˜ Îfi-
ÛÌÔ˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘
‰ÚfiÌÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ô ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ οÙÔÈÎÔ˜. ∂È‚ÏËÙÈ-
΋ Î·È ‹Û˘¯Ë Ë ∫·ÓÈηڤ· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· Ì˘ÛÙÈο
Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ […].
∏ ∫·ÓÈηڤ·, ۇ̂ÔÏÔ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘, ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÍÂ-
ÎÔ‡Ú·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜, ¯ÒÚÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ÚÔÛ¢¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜, ÛËÌ›Ô
ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ù˘ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏ˘, ·Á·Ë-
̤ÓË ÂÎÎÏËÛ›· ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·È ÓÂfiÙÂÚˆÓ, ·‰È¿ÊÔÚË ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜, Â›Ó·È ÂΛ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ̤۷ ÛÙÔÓ
ÂÚ›·Ùfi ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂȘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Û¯¤ÛË Ì·˙› Ù˘.
K·ÓÈηڤ·, ¤Ó· ÌÓËÌÂ›Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜,
¢È‡ı˘ÓÛË B˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Î·È MÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓÒÓ MÓËÌ›ˆÓ, EÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ YÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
∆È ı· ‰Ô‡ÌÂ, ηıÒ˜ ı· ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·;
∆È ·ÔÙÂÏ› Ë ∫·ÓÈηڤ· ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Û ·˘Ù‹Ó;
∫›ÌÂÓÔ 4 M˘ÙÈ Ï‹ÓË. §È Ì¿ÓÈ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔÏÈ ÙÈ ÛÌÔ‡
∆Ô ÙÚ›ÙÔ Û ¤ÎÙ·ÛË ÓËÛ› Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ
Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ∆fiÛÔ ÛÙ· ·Ú-
¯·›· ¯ÚfiÓÈ· fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÓÂfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ·fi ÙË §¤Û‚Ô
ÛÔ˘‰·›ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ·fi ÙÔÓ ¶ÈÙÙ·Îfi (¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÂÊÙ¿ ÛÔÊÔ‡˜), ÙË ™·ÊÒ, ÙÔÓ ∞Ïη›Ô Î·È ÙÔ £Âfi-
ÊÚ·ÛÙÔ, ¤ˆ˜ ÙÔ˘˜ ∂ÊÙ·ÏÈÒÙË, µÂÓ¤˙Ë.
¡ËÛ› ı·˘Ì¿ÛÈ·˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ (ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜
ÎÙ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÎÚÈı› ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÚˆÙ‡-
Ô˘Û·!). ∞fi Ù· ϤÔÓ ‰·ÛÔÛÎÂ‹ ÓËÛÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ë §¤-
Û‚Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ı·˘Ì¿ÛȘ ‚Ï·ÛÙÈΤ˜ ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ (ÂÏ·ÈÒ-
Ó˜, ·Ì¤ÏÈ·, ‡η, ‚ÂÏ·ÓȉȤ˜, ηÛÙ·ÓȤ˜, ¤Ï·Ù· Î.¿.). π‰È·›-
ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Ù· ·ÔÏÈıˆÌ¤Ó· ‰¿ÛË Ì ÎÔÚÌÔ‡˜
›ÎÔÛÈ Î·È ϤÔÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÂÙÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢ڛˆ˜
2
1
153
1
0Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
EI™A°ø°IKA KEIMENA
A
A
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂٷ͇ ™ÈÁÚ›Ô˘-ÕÓÙÈÛÛ·˜-∂ÚÂÛÔ‡. ∫¿ı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, οı ·ÎÙ‹, οı ¯ˆÚÈfi ›ӷÈ
Î·È ÌÈ· ¤ÎÏËÍËØ Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙË. ∂ÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÎfiÏÔÈ Ù˘ °¤Ú·˜ Î·È Ù˘ ∫·ÏÏÔÓ‹˜,
Ô˘ ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ÓËÛ›, ÒÛÙ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ˜! ∂›Ó·È ı·˘Ì¿ÛÈÔ˜ Ô Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÓËÛÈÔ‡. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛËÌ›Ô, ÛÙ·Ì·Ù¿ ηÓ›˜ ÛÙË ™Î¿Ï· ™˘Î·ÌÈ¿˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ Ù˘ °ÔÚÁfiÓ·˜. ¢È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ª·-
ÓÙ·Ì¿‰Ô Î·È ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ª‹ı˘ÌÓ· (ªfiÏ˘‚Ô) Î·È ÙËÓ ¶¤ÙÚ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηÙ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ
ÕÓÙÈÛÛ·, ÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ™›ÁÚÈ, ÙËÓ ∂ÚÂÛfi, ÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹, ÙÔÓ ¶ÔÏȯӛÙÔ, ÙÔ ¶ÏˆÌ¿ÚÈ Î·È ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿,
ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ∞ÁÈ¿ÛÔ. ™Â fiÔÈÔ ¯ˆÚÈfi, Û fiÔÈ· ·ÎÙ‹, Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ·ÓÙ·¯Ô‡ ·-
ÚÔ‡Û˜. ÷›ÚÂÛ·È Ó· ÎÔÏ˘Ì¿˜ Î·È Ó· Ù·Íȉ‡ÂȘ. À„ËÏfi˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Ù˘ Á‡Û˘, ÌÂ
ÁÓ‹ÛÈ· ·Ú·‰ÔÛȷο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·ÈÒÓˆÓ. §Â›„·Ó· Ù˘ ∞Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜
·ÓÙÔ‡. ¡ËÛ› Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜.
ÂÚ. «°ÂˆÙÚfiÈÔ», ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶π∞, 2004
EÚˆÙ‹ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘
°È·Ù› ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙Â-
Ù·È Ë ª˘ÙÈÏ‹ÓË «ÏÈÌ¿ÓÈ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔÏÈ-
ÙÈÛÌÔ‡»; ñ ¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙË-
ÚÈÛÌfi ·˘Ùfi Ì ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.
¢Â›ÍÙ Ì ‚¤ÏË ÛÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹-
Ó˘ ÙÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ
Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘.
¢Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ÈڛÛÙ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Û ÚÔÙ¿ÛÂȘ:
·. «√ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÏÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ηıÒ˜ ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡» (ΛÌ. 3)
‚. «∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔ, ÂÂȉ‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó Ôχ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓË Û ÂÈÚ·ÙÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜» (ΛÌ. 1)
Á. «√È ¿ÓÂÌÔÈ, Ô˘ Ê˘ÛÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ·Î·Ù¿·˘ÛÙ·, Î·È ÙÔ ‚Ú·¯Ò‰Â˜ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Ó·
Ê˘ÙÚÒÛÂÈ» (ΛÌ. 1)
ñ ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiËÌ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÚfiÙ·Û˘, ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ‰ËÏ·‰‹
·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË; ñ µÚ›Ù Ù˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›Û٠٘. ñ £˘Ì¿ÛÙ Ò˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
·˘Ù¤˜; ñ ∞Ó fi¯È, ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ 8Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜.
2
1
B
B
Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H
TøN ¶POTA™EøN
B1
B
B
154
Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H
TøN ¶POTA™EøN
2. ∆È Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÁÚ·Ì̛۷Ù ·Ú·¿Óˆ; ñ ™Â ÔȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ
··ÓÙÔ‡Ó; ñ ªÔÚ›Ù ӷ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÂÙ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜;
3. µÚ›ÙÂ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·:
·. «ŸÙ·Ó ¿ÛÚÈ˙Â Ë Î¿Ì·Ú· ÎÈ ¤ÊÂÁÁ·Ó ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ, Ù· ÈÛÙÈÔÊfiÚ· ›¯·Ó È· η‚·Ù˙¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÒÚÈÔ˘˜
‚Ú¿¯Ô˘˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÎÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó Í˘Ï›·» (ΛÌ. 2)
‚. «ªÂ ¤·ÈÚÓ ÛËΈÙfi Ô ·Ù¤Ú·˜ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Ó· Ì' ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÎÔÈÌÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ» (ΛÌ. 2)
ñ ∆È Â›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÁÚ·Ì̛۷ÙÂ; ñ ¢È·Ù˘ÒÛÙ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ
Ôԛ˜ ··ÓÙÔ‡Ó.
∫›ÌÂÓÔ 5 [∫fiÚÈ ÓıÔ˜]
…§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ Î·Ú·-
‚ÈÒÓ ÎÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˘ÙÈÎÔ‡ ÎÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ó·˘ËÁ‹ıËηÓ
ÙÚÈ‹ÚÂȘ. ∫·È Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ∫ÔÚ›ÓıÈÔ˜ Ó·˘ËÁfi˜ ∞ÌÂÈÓÔÎÏ‹˜ ¤ÊÙÈ·Í ٤ÛÛÂÚ· ÔÏÂÌÈο ηڿ‚È·
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™·ÌÈÒÙ˜. […]
∂Âȉ‹ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ¤¯ÙÈÛ·Ó ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ πÛıÌfi, ¤ÁÈÓ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ ÂÌÔÚÈÎfi Τ-
ÓÙÚÔ, ÁÈ·Ù› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, Ù· ·ÏÈ¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÛÙÂÚÈ¿ ·Ú¿ ·fi ı¿-
Ï·ÛÛ· Î·È ÙfiÛÔ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ fiÛÔ ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ¤Íˆ ·' ·˘Ù‹Ó
‹Ù·Ó ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ ∫ÔÚÈÓı›ˆÓ.
ŒÙÛÈ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Ôχ ÏÔ‡ÛÈÔÈ, fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÎÈ ÔÈ ·ÏÈÔ› ÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÂÔÓfiÌ·Û·Ó ÙËÓ
fiÏË ÏÔ‡ÛÈ·…
£Ô˘Î˘‰›‰Ë πÛÙÔÚ›·, µÈ‚Ï›Ô π, 13, ÂΉ. M·ÏÏÈ¿Ú˘-¶·È‰Â›·, 1985
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. «§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ… ·Ú¿ ·fi ı¿Ï·ÛÛ·…»: µÚ›ÙÂ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡Ԣ-
Û˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 5.
2. ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˘ÔΛÌÂÓÔ ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·-
ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘;ñ ¶ÔȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›; ñ ∆È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó;
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ OÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Ù ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·-
ÚÈ·˜ ÚfiÙ·Û˘, .¯. ∂› fiÙÈ ı· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘, ›Ù ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ›Ø ‰Ë-
ÏÒÓÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹:
– ¯ÚfiÓÔ, .¯. ŸÙ·Ó ηÙËÊÔÚ›˙ÂȘ ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡, ¤¯ÂȘ fiÏË ÙËÓ fiÏË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘.
– ·ÈÙ›·, .¯. £‡ÌˆÛÂ, ÂÂȉ‹ Ô °È¿ÓÓ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ʇÁÂÈ.
– ÛÎÔfi, .¯. ∆· ηڿ‚È· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó (ÁÈ·) Ó· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó Í˘Ï›·.
– ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, .¯. ªÈÏ¿ Ôχ ÛÈÁ¿, ÒÛÙ ÌfiÏȘ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È.
– ˘fiıÂÛË, .¯. ∞Ó ¿Ù ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ˆÚ·›·.
– ÂÓ·ÓÙ›ˆÛË, .¯. ∞Ó Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ·, ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘.
155
1
0Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
B
B
Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H
TøN ¶POTA™EøN
ÀÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ͷӿ Ù· ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 1 Î·È 3 (∞ÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ) Ù˘
˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ µ1. ñ ªÂ ÔÈÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù¿;
2. µÚ›Ù Ì ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Û˘Ó‰¤ÂÈ Î¿ı ۇӉÂÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÓÙÔ›Û·Ù ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÂÈ-
Û¿ÁÂÈ. ñ ¶ÔȘ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î‡ÚȘ Î·È ÔȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜;
3. µÚ›Ù ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜: «§¤ÁÂÙ·È
fiÙÈ ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ… ·Ú¿ ·fi ı¿Ï·ÛÛ·…» (ΛÌ. 5)
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·: «µÔ‡ÏÈ·˙·Ó ÔÈ ‚Ô˚‰¿Ì·Í˜ ÎÈ ¤ÙÚ¯·Ó ·' Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÔÈ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ› Ó·
‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó» (ΛÌ. 2) ñ ¶ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú·Ù·ÎÙÈο Î·È ÔȘ ˘Ô-
Ù·ÎÙÈο;
2. «¶ÔÏÏÔ› ÔÈÎÈÛÌÔ› Ù˘ ª¿Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ÎËÚ˘¯ı› “‰È·ÙËÚËÙ¤ÔÈ” Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó' ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ë Â͈ÙÂÚÈ΋
fi„Ë ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ» (ΛÌ. 1): ™Â ÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ÛÂ
ÔÈÔ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋;
3. «•ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÛËÌ›ԅ ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ∞ÁÈ¿ÛÔ» (ΛÌ. 4): ™ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ· ΢Úȷگ›
Ë ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. •·Ó·ÁÚ¿„Ù ÙÔ ›‰ÈÔ, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ ÙËÓ ·-
Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Û ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋. ñ ™¯ÔÏÈ¿ÛÙ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ οӷÙÂ.ñ °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ Ô Û˘Á-
Áڷʤ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙËÓ ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË;
∏ ÛÙ›ÍË ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
∫›ÌÂÓÔ 6 H §‹ÌÓÔ˜
∆Ô ÓËÛ› Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÁÈ·
ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘, Ô˘ ¤ÈÓ·Ó ˆ˜ ÂÎÏÂÎÙfi
ÔÙfi ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ πÏÈ¿‰·˜. Œ¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ fï˜
Î·È ÌÈ· Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙË ÎÔ˘˙›Ó·, Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·Ù¿ÂÈ ¿Óˆ ÛÙ· ÛÙ¤Ú·
˘ÏÈο ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡, ÙÔ˘ ÎÚ·ÛÈÔ‡, ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡ ÎÈ ÂÓfi˜ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÌÂÏÈÔ‡ ÙÔÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.
∏ √˘Ú·Ó›· µ·ÁÈ¿ÎÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ Û ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÙȘ Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÎÈ ·Ó¤Ï·‚ ӷ Ì·˜ Ì˘‹-
ÛÂÈ. ∞Ó, ÏÔÈfiÓ, ‚ÚÂı›Ù ÛÙË §‹ÌÓÔ, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÊÏÔÌ¿ÚÈ· (¯˘ÏÔ›Ù˜ ‰ËÏ·‰‹) Ì ÎfiÎÔÚ·, ÙÛÔ˘-
B2
M·ı·›Óˆ fiÙÈ:
◗ ŸÙ·Ó ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ (Ë Ì›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË), Û˘Ó‰¤Ô-
ÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì οÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ‹ Ì ÌÈ· ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·. ∞˘-
Ùfi˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË.
◗ ™˘ÓËıÈṲ̂ÓÔÈ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ:
fiÙÈ, ˆ˜, Ó·, Ì‹ˆ˜, ÁÈ·Ù›, ÂÂȉ‹, fiÙ·Ó, ·ÊÔ‡, ÒÛÙ Î.¿.
B3
B
B
156
Y¶OTAKTIKH ™YN¢E™H
TøN ¶POTA™EøN
ÚÂοÎÈ· (‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÏ˘Îfi, ·ÏÏ¿ ÛÙÚÈÊÙ¤˜ ›Ù˜ ÌÂ Ù˘Ú›), ·ÛÙ·Îfi Ì ¯fiÚÙ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ‹ Ì ÎÚÈı·Ú¿-
ÎÈ, ηϷ̿ÚÈ· ÁÂÌÈÛÙ¿ Ì ·Ì‡Á‰·Ï· Î·È ÛÙ·Ê›‰Â˜ Î·È ÎÏ›ÎÈ· (Ù˘Úfi„ˆÌ·).
ÂÚ. «E», ÂÊËÌ. E§∂À£∂ƒO∆À¶π∞, 2002
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. µÚ›Ù ÙȘ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 6. ñ ¶ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜
¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎfiÌÌ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ Î·È ÔȘ fi¯È; ñ √È ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ
ÎfiÌÌ· ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ‹ ˆ˜
·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ˘ÔΛÌÂÓÔ;
2. «·Ó¤Ï·‚ ӷ Ì·˜ Ì˘‹ÛÂÈ» (ΛÌ. 6): ∆È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÔÛ¿ÛÌ·ÙÔ˜; ñ ¶·›-
˙ÂÈ ÚfiÏÔ ÂÈÚÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡, ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘; ñ °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰Â ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È
Ì ÎfiÌÌ· ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÚfiÙ·ÛË;
3. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ ·fiÛ·ÛÌ·: «§¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÚÒÙÔÈ ÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ … ·Ú¿ ·fi ı¿-
Ï·ÛÛ·…» (ΛÌ. 5) ñ ™Â ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ë Î‡ÚÈ· Úfi-
Ù·ÛË ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· Ì ÎfiÌÌ·; ñ ™Â ÔȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÌÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· Î·È ÙË ‰Â˘-
ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
°Ú¿„Ù ÌÈ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Û˘ÓÙ·Á‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Û·˜, ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹ ÁÈ· οÔÈÔ ÁÏ˘Îfi ‹ Ê·ÁËÙfi. AÓ ‰Â ÁÓˆÚ›-
˙ÂÙÂ, ÚˆÙ‹ÛÙ ÙË ÌËÙ¤Ú· ‹ ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Û·˜ ‹ ¿ÏÏÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi Û·˜ ÚfiÛˆÔ. ñ ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋
Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ñ ¶ÚÔÛ¤ÍÙ Û ÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÎfiÌÌ·.
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. •·Ó·ı˘ÌËı›Ù ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚¿˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ· (Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ 8 Î·È 10) ηÈ
Û˘˙ËÙ‹Û٠٘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.
2. ¢È·‚¿ÛÙ ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ¿˜ Ù· ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ fiÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÙÔ ÎfiÌÌ·:
·. «∆Ô °‡ıÂÈÔ, Ë ∞ÚÂfiÔÏË, ÙÔ √›Ù˘ÏÔ, Ô ∫¿ÌÔ˜, Ô ∫fiÙÚˆÓ·˜ Î·È ¿ÏÏ· 270 ¯ˆÚÈ¿ Î·È ¯ˆÚÈÔ˘‰¿ÎÈ·
·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ª¿ÓË» (ΛÌ. 1)
‚. «ŒÙÚ¯· ÙfiÙ ÛÙÔ ÁˆÓÈ·Îfi ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ¤ÛÚˆ¯Ó· ¤Ó· ÛηÌÓ› ÛÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ, Ì· ÌÔÓ¿¯· ÙË ‚¿Ú-
η Ì·˜ ηٿÊÂÚÓ· Ó· ‰ˆ» (ΛÌ. 2)
Á. «∆ÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ·, ÙÔÓ ¤Ê·Á· Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ» (ΛÌ. 2)
‰. «∞Ó ‚ÚÂı›Ù ÛÙË §‹ÌÓÔ, ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ÊÏÔÌ¿ÚÈ·» (ΛÌ. 6)
M·ı·›Óˆ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙËÓ ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË
◗ ŸÙ·Ó ÌÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ‹ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÛÙÔ Ú‹Ì· ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘
ÚfiÙ·Û˘, ÙfiÙ ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‰Â ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÎfiÌÌ·, .¯. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ∫ÔÚ›ÓıÈÔÈ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ Î·Ú·‚ÈÒÓ. (ΛÌ. 5)
◗ ŸÙ·Ó Ë ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÚÚËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË (¯ÚfiÓÔ, ·ÈÙ›·, ÛÎÔfi Î.Ï.), Ùfi-
ÙÂ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÎfiÌÌ· ·fi ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, .¯. O ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜
·ÏÒÓÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜, ηıÒ˜ ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡. (ΛÌ. 3)
™HMEIA ™TI•H™ ™HMEIA ™TI•H™
°
°
157
1
0Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
°
°
™HMEIA ™TI•H™ ™HMEIA ™TI•H™
3. ¢È·‚¿ÛÙ ‰˘Ó·Ù¿ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. ñ ™Â ÔÈ· ÛËÌ›· ·Ú·ÙËÚ›Ù ·‡ÛË, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÙ·-
Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ʈӋ˜ Û·˜; ñ ¶Ò˜ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·˘Ù‹ Ë ·‡ÛË ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ;
ñ ¢È·Ï¤ÍÙ ٷ ÛˆÛÙ¿, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ✓ ÛÙ· ηٿÏÏËÏ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·:
❏ °È· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ·ÚȘ ·fi ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ
❏ ¶ÚÈÓ ·fi οı ۇӉÂÛÌÔ
❏ ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘
❏ °È· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÌÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ·Û‡Ó‰ÂÙÔ Û¯‹Ì·
❏ °È· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ·Û‡Ó‰ÂÙ˜
❏ °È· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ
❏ °È· Ó· ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÏËÙÈ΋ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÚfiÙ·ÛË
(.¯. °È¿ÓÓË, ¤Ï· ÎÔÓÙ¿ Ì·˜)
4. £˘ÌËı›Ù ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 8. ¶ÔÈÔ ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ Ë ÙÂÏ›· ÂΛ;
5. ¢È·‚¿ÛÙ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6.
ñ ¢È·Ï¤ÍÙ ÙÔ ÛˆÛÙfi, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ✓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ:
❏ ªÂÁ¿ÏÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ʈӋ˜
❏ ªÈÎÚfi ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ʈӋ˜
❏ ∫·ıfiÏÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÌ· Ù˘ ʈӋ˜
∫›ÌÂÓÔ 7 [∆Ô ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ› Ô˘]
[…] ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ fiÙÈ ÂÎÙÂÏ› Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. £·ÚÚ›Ù ˆ˜ ‚Á‹Î ÂÚ›·ÙÔ ÁÈ· ÙË ‰È΋
ÙÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ¶ËÁ·›ÓÂÈ ·ÚÁ¿ – Û·Ó ÁÈ· Ó· ¯·Ú› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙÔÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ
‹ÏÈÔ. ™Ù·Ì·Ù¿ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ Î¤ÊÈ ÙÔ˘ – Û·Ó ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ÌÈ· ˆÚ·›· ı¤·. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÛÙ·ı-
ÌÔ‡˜ fiÔ˘ Í·ÔÛÙ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ¿ÛıÌ· ÙÔ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÔÈΛ· Î·È ÂÁοډȷ.
™ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ·ÓıÈṲ̂ӷ Â˙Ô‡ÏÈ·, ηÊÂÓ‰¿ÎÈ· οو ·fi ÚÈÁËϤ˜* χΘ,
ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, Ô ÌÔ-
Ó·‰ÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ·›ÚÓÂÈ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È Î·Ï¿ıÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·¤Ú· ÛÙ·ıÌfi,
¤Ó·˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi˜ Ù·ÍȉÈÒÙ˘ ηÙ‚·›ÓÂÈ Ó· Îfi„ÂÈ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙˆÓ ¯ˆÚ·ÊÈÒÓ, ¿ÏÏÔÈ ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔ˘Ó
ηʤ, ¿ÏÏÔ˜ ¿ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÓıÈṲ̂Ó˜ ‚Ú·ÁȤ˜… ∆Ô ÌÈÎÚfi ÙÚ¤ÓÔ
‰›ÓÂÈ Û' fiÏÔ˘˜ ηÈÚfi – ÁÈ· fiÏ' ·˘Ù¿. ∫È fiÙ·Ó ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ó' ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ·Û˘˙‹ÙËÙ· fiÙÈ
ʇÁÂÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ: «∂, ÙÈ Ï¤ÙÂ; ¶¿Ì ÙÒÚ·;». ∫È ·Ó ηÓ›˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ·ÓıÈṲ̂Ó˜ ‚Ú·-
ÁȤ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌ·, ÙÔ ÌÈÎÚfi ÙÚ¤ÓÔ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì ̷ÎÚÔı˘Ì›·. ¢Â ‚È¿˙ÂÙ·È!
∫È ·Ï‹ıÂÈ·: ÁÈ·Ù› Ó· ‚È·ÛÙ›; £· ‹Ù·Ó ·ÓfiËÙÔ. ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ˆÚ·›· fiÏ·: ÙÔ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ Úˆ›, Ë
ʇÛË, Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜… ∆fiÛÔ ˆÚ·›·! ¶Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ‰Â ı· '‚ÚÈÛΠηÓ›˜ ÙfiÛË ÔÌÔÚÊÈ¿ Û˘Ó-
‰˘·Ṳ̂ÓË Ì ÙfiÛË Ú·fiÙËÙ· Î·È ÂÈÚ‹ÓË! ŸÏË Ë Ê‡ÛË, ·fi ÙÔ µfiÏÔ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ΢ÚÈ·-
οÙÈÎË ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ŸÏ· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ÂÚÓ¿Ì –∞ÁÚÈ¿, §Â¯ÒÓÈ·– fiÏ· ›ӷÈ
ÁÈÔÚÙ·ÛÙÈο ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ÛÙÔ Êˆ˜, ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘! ™Ù' ·ÎÚÔı·Ï¿ÛÛÈ, ÌÚÔ˜ ÛÙË ÊˆÙÂÈ-
Ó‹, ÙËÓ ÔÓÂÈÚÒ‰Ë Á·Ï‹ÓË ÙÔ˘ ÁÏ·˘ÎÔ‡ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, ‚ϤÂȘ Á¤ÚÈΘ ‚¿ÚΘ, ͯ·Ṳ̂Ó˜ Û ÌÈ·
ÁÏ˘ÎÈ¿ ˘ÓËÏ›·Ø οو ·fi ÙȘ ·ÛË̤ÓȘ ÂÏȤ˜ ‚fiÛÎÔ˘Ó ÓˆıÚ¿ ÎÔ¿‰È· ÚÔ‚¿ÙˆÓØ Û' fiÏÔ ÙÔ Ì¿-
ÎÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Î˘Ï¿Ó Ú˘¿ÎÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ··ÚÔ‡Ó˜ Î·È ¯·ÌÔÌ‹ÏÈ·Ø ÔÈ ÎÂÚ·ÛȤ˜ Â›Ó·È ·Ó-
ıÈṲ̂Ó˜ ÎÈ Ô ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ˜ ·¤Ú·˜ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ¢ˆ‰›Â˜.
µ¿˙Ô˘Ì ÎfiÌÌ·
∆ÂÏ›· ‚¿˙Ô˘ÌÂ
ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ
ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ
* ÚÈÁËÏfi˜: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÙÚÂÌÔ˘ÏÈ¿˙ÂÈ, Ô˘ ÙÚ¤ÌÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ‡Ô, ÙÔÓ ·¤Ú·.
∫ÒÛÙ·˜ O˘Ú¿Ó˘, ∆·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂΉ. µÈ‚ÏÈÔˆÏ›ÔÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, 1998
™HMEIA ™TI•H™ ™HMEIA ™TI•H™
°
°
158
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ÀÔÁÚ·ÌÌ›ÛÙ fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 7 Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È fiϘ fiÛ˜
¤¯Ô˘Ó ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi. ñ ∆È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·ıÂÌÈ¿ ·' ·˘Ù¤˜;
2. ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙËÓ 1Ë ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ Î·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û·˜ Î·È ÁÚ¿„Ù Û ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚¿-
˙Ô˘Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi. ñ ™Â ÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ‚¿˙Ô˘Ì ı·˘Ì·ÛÙÈÎfi;
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÈ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ٷ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Î·È Ù· ı·˘Ì·ÛÙÈο Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘.
2. ∂ÓÙÔ›ÛÙ ٷ ÛËÌ›· ÂΛӷ ÛÙ· ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÏ‹ ÙÂÏ›·. ñ °È·Ù› ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜;
ñ ∆È ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Ì ·˘Ù‹Ó;
3. ™’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÈÛ·ÁˆÁÈο. ™Â ÔÈÔ; ñ ™Â ÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈ̇ԢÓ
Ù· ÂÈÛ·ÁˆÁÈο;
4. µÚ›Ù ٷ ‰‡Ô ÛËÌ›· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙ· ÔÔ›· Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·ÔÛȈËÙÈο. ñ ∆È ı¤ÏÂÈ
Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Ì ·˘Ù¿ Û ηıÂÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË;
5. µÚ›Ù ÙË ‰ÈÏ‹ ·‡Ï· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7. ñ °È·Ù› ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›; ñ ™Â
ÙÈ ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙ›;
6. §›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ, ÛÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· ¢, ı· ‚Ú›Ù ¤Ó· ·fiÛ·ÛÌ· ·fi Ì›· ÛÂÏ›‰· ÏÂÍÈÎÔ‡. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ
¿Óˆ ÙÂÏ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿. ñ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘. TÈ Â͢ËÚÂÙ›;
7. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ·fiÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙÂ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰ÈÏ‹˜ ÙÂÏ›·˜. ñ TÈ Û˘-
ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂÙ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·Ùfi ÏfiÁÔ;
8. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 6, ‚Ú›Ù ٷ ÛËÌ›· ÂΛӷ ÛÙ· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÚÂÓı¤ÛÂȘ. ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜
ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜ ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Û˘ÌÏËÚÒÛÙÂ
ÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜.
2. ∏¯ÔÁÚ·Ê‹ÛÙ ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ (ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡). ñ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ù ÙÔ ÚÔÊÔÚÈ-
Îfi ΛÌÂÓÔ Û ÁÚ·Ùfi, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ηٿÏÏËÏ· ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘.
™ËÌÂ›Ô ÛÙ›Í˘ ∆Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘ÌÂ…
¢ÈÏ‹ ÙÂÏ›·
∂ÈÛ·ÁˆÁÈο
∞ÔÛȈËÙÈο
¢ÈÏ‹ ·‡Ï·
ÕÓˆ ÙÂÏ›·
¶·Ú¤ÓıÂÛË
1
0Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
XPH™H §E•IKøN
XPH™H §E•IKøN
¢
¢
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶fiÛ˜ ÛË̷ۛ˜ Ù˘ Ϥ͢ «ÙfiÔ˜» ‰›ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡;
2. √ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Û·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙË Ï¤ÍË «ÙfiÔ˜». ñ ¶ÔÈ· ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ; ñ ¢È·-
ϤÍÙ ̛· ·fi fiÛ˜ ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi.
3. ¶Ï¿È ÛÙÔ Ï‹ÌÌ· «ÙfiÔ˜» ˘¿Ú¯ÂÈ (Ô). ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ;
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ 7 ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË «Î·ÈÚfi˜». µÚ›Ù Û ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi ÙȘ ÛË̷ۛ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË
·˘Ù‹ Î·È ÁÚ¿„Ù ÛÙÔ ÙÂÙÚ¿‰Èfi Û·˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÓÔÌ›˙ÂÙ fiÙÈ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ Ϥ͢ ̤۷ ÛÙÔ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ.
2. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ϋÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËΠÁÚ¿ÊÂÈ ∂∆Àª. •¤ÚÂÙ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ
·˘Ùfi; ñ ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· Ù˘ Ϥ͢»;
3. ∫·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙȘ Û˘ÓÙÔÌÔÁڷʛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÎÔ‡ Ô˘ Û·˜ ‰fiıËÎÂ. ñ ªÔÚ›-
Ù ӷ Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ıÂÌÈ¿; ñ ∞Ó fi¯È, ·ÓÔ›ÍÙ ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi. ™ÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÛÂÏ›‰Â˜ ı· ÙȘ
‚Ú›ÙÂ.
4. ŒÓ· ÏÂÍÈÎfi ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ: ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi, ÔÚıÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎfi, Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ-·ÓÙÈı¤ÙˆÓ Î.¿. ∆È
¿ÏÏÔ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÍÈÎfi; ñ •¤ÚÂÙ ¿ÏÏ· ›‰Ë ÏÂÍÈÎÒÓ;
5. ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ «ÂÚÌËÓ¢ÙÈÎfi» Î·È ÙÈ «ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈÎfi» ÏÂÍÈÎfi;
159
°ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·ÌÈÓÈÒÙË, §ÂÍÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜,
∫¤ÓÙÚÔ §ÂÍÈÎÔÏÔÁ›·˜, ∞ı‹Ó· 1998
E
E
¢PA™THPIOTHTE™ ¶APA°ø°H™ §O°OY
160
AÎÔ‡ˆ Î·È ÌÈÏÒ
1. ¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ (ÛÂÏ. 149) Û·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙfiÔ Û·˜;
ñ °È· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜; ñ ™˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË: ·Ó Û·˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÌÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ʈ-
ÙÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ Û·˜, ÙÈ ı· ʈÙÔÁÚ·Ê›˙·ÙÂ Î·È ÁÈ·Ù›;
2. √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ 8 Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·. ñ ¶ÔȘ ÂÈÎfiÓ˜ (ÔÙÈΤ˜
Î·È ·ÎÔ˘ÛÙÈΤ˜) Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ; ñ ∞Ó ÂÚ·ÙÔ‡Û·Ù ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘ ·˘Ù‹˜, ÙÈ
ı· Ì˘Ú›˙·ÙÂ;ñ ¶ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ·, ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ
ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘;
∫›ÌÂÓÔ 8 ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂÈ ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ ·
√È ·ÊÂÓÙ¿‰Â˜ ·›˙Ô˘Ó Ù¿‚ÏÈ, ·‰È¿ÊÔÚÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ‹¯Ô Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜
Î·È ÙË ÊˆÓ‹ Ù˘ √Ì ∫·ÏÛÔ‡Ì Ô˘ ͯ‡ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∆· ˙·¯·-
ÚÔÏ·ÛÙ›· ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó ·fi ÔÈÎÈÏfi¯ÚˆÌ· ÁÏ˘Î¿, Ôχ¯ÚˆÌ· ÏÔ˘ÎÔ‡-
ÌÈ·, ÈÚȉ›˙ÔÓÙ· ÔÙ¿. ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù· ηÚÔÙÛ¿ÎÈ· Ô˘Ï¿Ó ÍÂÚ¿ ÊÚÔ‡Ù·, ÂÏȤ˜, ·ÚÓ›ÛÈ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Î·È ÙÔ
ÙÛ¿È Ì ÙË Ì¤ÓÙ·.
∞ÓÙÈÎÚÈÛÙ¿, Ï·ÌÙ‹Ú˜ Ì ӤÔÓ Î·È Ï¿Ì˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ÌÂÁ¿Ï· ÎÙ›ÚÈ· Î·È Ù·ÂÈÓ¿ Ì·Á·˙¿ÎÈ·, οڷ
Î·È ·ÌÂÚÈοÓÈη ·˘ÙÔΛÓËÙ·Ø Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· ‰Â›¯ÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· ‰‡Ô Ù˘ ÚfiÛˆ·.
∏ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, Ë ÊÈÏÔÍÂÓ›·, ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Ì' ·Ó¤ıÚ„·Ó Î·È Ì fiÙÈÛ·Ó fiÛÔ Î·È ÔÈ ÙËÁ·Ó›Ù˜ ·fi
ÎÔ˘ÎÈ¿ Î·È Ô ¯˘Ìfi˜ ÙˆÓ ¯·ÚÔ˘ÈÒÓ.
∑ˆÚ˙ ªÔ˘ÛٷΛ, ∞Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·
ÂÚ. OÌڤϷ, 2002
¢È·‚¿˙ˆ Î·È Áڿʈ
1. °Ú¿„Ù ÁÈ· ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi Û·˜ ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚ›Ù ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ̤ÓÂÙ ‹ ¿ÏϘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚԂϤÂÙ fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó. ñ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÁÚ¿„Ù ηÈ
Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜.
2. °ÓˆÚ›ÛÙ ٷ ÙÔˆÓ‡ÌÈ· ‹ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ô‰ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜. ñ ∞fi Ô‡ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÔÓÔ-
Ì·Û›· Ù˘ fiÏ˘ ‹ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Û·˜; ñ µÚ›ÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰È·‚¿-
Û٠٘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜, ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ηχÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜.
3. ∞fi ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜, Û·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜,
ÁÈ· Ó· ÙÔ ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·. °Ú¿„Ù ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Û·˜, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘,
ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘, ÙÔ Ò˜ ‹Ù·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· Î·È Û‹ÌÂÚ· (Û›ÙÈ·, ‰ÚfiÌÔÈ Î.Ï.), οÔÈ· ÁÓˆÛÙ‹
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ¤˙ËÛ Û ·˘ÙfiÓ ‹ fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û¿˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ. ñ ªÔÚ›Ù ӷ ηıÔÚ›-
ÛÂÙ –Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ Û·˜– 3-4 ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÎÚ›ÓÂÙ ٷ ΛÌÂÓ¿ Û·˜; ñ ªËÓ ·Ú·Ï›„ÂÙ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÙ Û ·˘Ù¿ ÙË ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹-
ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘ Ô˘ ‰È‰·¯Ù‹Î·Ù Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.
161
¢È·ıÂÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·
«∞ÔÊ·Û›Û·Ù ӷ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Û·˜ (fiÏË ‹ ¯ˆÚÈfi) ÙÔ ÔÔ›Ô ı·
ÌÔÚ›Ù ӷ ‰›ÓÂÙ Û ͤÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ÙÔ ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÏ·-
ÛÂÙ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜».
◗ ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜.
– ∏ ÚÒÙË ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.
– ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ (Û›ÙÈ·, ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î.Ï.).
– ∏ ÙÚ›ÙË Ì ÙÔÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚÔ‡˜.
– ∏ ٤ٷÚÙË Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔ˘˙›Ó·-ÎÚ·ÛÈ¿/ ÚÔ˚fiÓÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.
– ∏ ¤ÌÙË Ì ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ.
– ∏ ¤ÎÙË Ì ÙȘ ·Û¯Ôϛ˜-Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ.
– ∏ ¤‚‰ÔÌË Ì ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.
◗ ∫¿ı ÔÌ¿‰· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ˘ÏÈÎfi ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ‚È‚Ï›· Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ
Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Û‹ÌÂÚ·.
◗ ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ¿ÚÂÙÂ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi ·ÏÈÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ô˘ ı· Û·˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó
ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Û·˜. ∆¤ÏÔ˜, Û˘Óı¤ÛÙ ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰Èfi Û·˜ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÁÎÂ-
ÓÙÚÒÛ·ÙÂ.
A™ £YMH£OYME TI MA£AME ™’ AYTH THN ENOTHTA
◗ MÈ· ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
·. ÔÓÔÌ·ÙÈο: ˆ˜ . . . . . . . . . . . . . . ‹ . . . . . . . . . . . . . .
™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË . . . . . . . . . . . . . . ÎfiÌÌ·.
‚. ÂÈÚÚËÌ·ÙÈο: Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ OÈ ÈÔ Û˘¯ÓÔ› ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ› Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
◗ M ٷ ÛËÌ›· ÛÙ›Í˘ ηٷϷ‚·›ÓÔ˘ÌÂ:
·. ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ (·ÔÊ·ÓÙÈ΋, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
‚. ÙȘ ·‡ÛÂȘ Î·È Ù· ·Ó‚ÔηÙ‚¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ʈӋ˜ ̤۷ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÏfiÁÔ˘,
Á. ÙȘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (·Ó .¯. ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· ÚfiÙ·ÛË ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¿ıÂÛË ‹ ÂÂÍ‹ÁËÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ ÎfiÌÌ·).
◗ Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÏÂÍÈÎÒÓ:
.¯. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∞. °§ø™™π ∫OI OƒOI
■ ·ÓÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· ÔÓfiÌ·Ù· OÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ù‡ÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘˜ ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚‹
·Ú·¿Óˆ
■ ‰ÈηٿÏËÎÙ· ÔÓfiÌ·Ù· OÓfiÌ·Ù· Ô˘ ηٿ ÙËÓ ÎÏ›ÛË ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ
■ ‰Ú·Ì·ÙÔÔ›ËÛË H ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜, ÌÈ·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÎÙÏ. ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È Ë ˘fi‰˘ÛË
ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÚfiÏˆÓ ·fi Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·
■ ÂÈı‹Ì·Ù· ¶·Ú·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È (·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó) ÛÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜
Ϥ͢, Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË
■ ÈÛÔÛ‡ÏÏ·‚· ÔÓfiÌ·Ù· OÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ fiÏÔÈ ÔÈ Ù‡ÔÈ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó, fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÔÓÙ·È, ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÏÏ·‚ÒÓ
■ ·Ú·ÁˆÁ‹ ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ó¤ˆÓ ϤÍÂˆÓ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÚÔÛı‹ÎË ÚÔıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ı¤Ì·
■ ÂÚ›ÛÙ·ÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ TÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Â͈ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ÂÚ›ÛÙ·Û˘ fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ·ÊÔ‡ η-
ıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙÔ ı¤Ì·, Ù· ÓÔ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË Î·È ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘
■ ÚÔı‹Ì·Ù· ¶·Ú·ÁˆÁÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ Ì·›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ Ϥ͢,
Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¿ÁˆÁË Ï¤ÍË. M·˙› Ì ٷ ÂÈı‹Ì·Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ-
Ûʇ̷ٷ
■ Û‡ÓıÂÛË B·ÛÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ó¤ˆÓ ϤÍÂˆÓ ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¿ÏψÓ
■ ÙÚÈηٿÏËÎÙ· ÔÓfiÌ·Ù· OÓfiÌ·Ù· Ù· ÔÔ›·, fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÔÓÙ·È, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ηٷϋÍÂȘ.
■ ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο OÓfiÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÂÈıËÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÛÔÙÈ΋ ‹
Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÌ›ÎÚ˘ÓÛË
µ. •∂¡π ∫OI OƒOI
■ ¿ÏÌÔ˘Ì 1. ‚È‚Ï›Ô Ì ¯ÔÓÙÚfi ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ, ÏÂ˘Î¿ ʇÏÏ· ‹ ı‹Î˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Ù·ÍÈÓfiÌËÛË
ʈÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó, ·˘ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ 2. ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ¤Î‰ÔÛË fiÔ˘ ·ÓıÔÏÔ-
ÁÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‹ ÛÙ›¯ÔÈ
■ ÎfiÌÈÎ(˜) ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÛÚfiÌ·˘Ú· ‹ ¤Á¯ÚˆÌ· Û¯¤‰È· Ô˘ ·ÊËÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈΛÏÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘
ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Â›Ù ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂȘ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο ›Ù ÛÂ
·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÂΉfiÛÂȘ
■ ÏÂ˙¿ÓÙ· ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÂÍËÁËÌ·ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÂÈÎfiÓ·, ÛΛÙÛÔ, Û¯¤‰ÈÔ ‹ ʈÙÔ-
ÁÚ·Ê›·
■ ÔÚÙÚ¤ÙÔ 1. ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›· 2. ÔÙȉ‹ÔÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÚÔÛÒÔ˘ ‹ Ú¿ÁÌ·-
ÙÔ˜, ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ
■ fiÛÙÂÚ Ë ·Ê›Û·, ΢ڛˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÎÔÛÌ› ÙÔ›¯Ô˘˜ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘
■ ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ· ÁÚ‹ÁÔÚË ÂÚȉȿ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓÔ¯ÒÚÔ, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜, ÌËӇ̷ٷ, ÂÈÎfiÓ˜ ÎÙÏ.
■ ÛΛÙÛÔ 1. Úfi¯ÂÈÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚÔÛÒÔ˘ ‹ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ Ôχ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ì̤˜ 2. Û¯¤-
‰ÈÔ Ì ÁÂÏÔÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‹ ¿ÏÏÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ Â-
ÚÈÔ‰Èο ˆ˜ Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜.
162
° § ø ™ ™ ∞ ƒ π
1
0Ë ÂÓfiÙËÙ· ñ NEOE§§HNIKH °§ø™™A
Aã °YMNA™IOY
163
■ AÁÒÓ˜ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› 124-126, 128, 131-132, 134, 136
■ ·ıÏËÙ¤˜ 76, 124-125, 130-136
■ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ 123, 128, 134-135
■ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 84-85, 103, 110, 141, 154, 156-157
■ ¿ÍÔÓ·˜ ·Ú·‰ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ 143-144
■ ¿ÍÔÓ·˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ 141, 143-144
■ ¿ÚıÚÔ ·fiÚÈÛÙÔ 116-117
■ ¿ÚıÚÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi 115-117
■ ¿ÚıÚˆÓ ÎÏ›ÛË 115-116
■ ·Ê‹ÁËÛË 47-51, 58, 83, 94, 97, 103, 132-133, 135
■ ‚È‚Ï›Ô 138, 141-148
■ ÁψÛÛÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· 31, 140
■ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ 10, 22, 24, 26, 35
■ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË 109
■ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô 29, 31, 58, 60, 109-110, 112, 117, 120-
122, 136, 140, 161
■ ‰È·ÙÚÔÊ‹ 60-65, 67, 72, 74, 78-79
■ ‰ÔÌ‹ 47- 48, 51, 102, 110
■ ÂÈÎfiÓ· 11, 13, 43, 51, 54, 56- 57, 76, 100-101, 119,
122, 145, 147, 150, 160
■ ÂÂÍ‹ÁËÛË 35, 105-106, 161
■ Â›ıÂÙÔ 22, 36, 43, 46, 65, 67-69, 73-74, 78, 80, 84,
93, 106-107, 117-118, 120
■ ÂÈı¤ÙˆÓ ÎÏ›ÛÂȘ 72
■ Â›ıËÌ· 75, 106-107, 109, 118
■ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· 11, 14-15, 17-18, 20-21, 24, 27, 29, 31,
33, 38, 68, 77, 84, 114
■ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ 12
■ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û˘Óı‹Î˜/ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ 148
■ ÂÈÙÔÓÈÛÌfi˜ 31, 77
■ Âȯ›ÚËÌ· 53
■ ı¤·ÙÚÔ 93, 95-97, 120, 148
■ ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË 34-35, 43, 55, 107-108
■ ηٷÎÏ›‰· 34-35, 37, 108
■ ηٿÏËÍË 75, 80, 86, 90, 106-107, 109, 118
■ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ 65, 91-92, 103, 110
■ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ›‰Ë 58
■ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ 84-85, 87, 89, 91, 93, 97, 114, 120
■ ÎÒ‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 15
■ ÏÂÍÈÎfi 36, 75, 78, 108, 145, 158-159, 161
■ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ 30, 34, 37, 43, 46, 55, 97, 100-102,
108, 113, 125, 134
■ ÏfiÁÔ˜ ÁÚ·Ùfi˜ 22, 28-29, 31
■ ÏfiÁÔ˜ ÚÔÊÔÚÈÎfi˜ 28-29, 31, 33, 37, 45, 77, 105,
117
■ ÌfiÚʈÛË 139
■ ÔıfiÓË 18, 89, 114, 148
■ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi 22, 36, 63, 65, 67-71, 73, 78, 84-85, 93,
103-110, 116-118, 120, 141
■ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÎÏ›ÛÂȘ 68
■ ·È¯Ó›‰È 13, 18, 34, 38, 101-102, 109-110, 112, 129-
130, 142
■ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 20-21, 34-35, 37-38, 43, 46-48, 50, 52,
55, 58, 79, 107-108, 110, 130, 135, 144, 160
■ ·Ú·ÁˆÁ‹ 74, 80, 106
■ ·Ú¿ıÂÛË 105-106
■ ·Ú¿ÛÙ·ÛË 13, 58, 82, 86, 90, 93, 96-97, 109
■ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 43-47, 58, 78-79, 92, 109, 118-120
■ ÂÚ›ÏË„Ë 44, 48, 52-53, 58
■ ÂÚ›Ô‰ÔÈ ÏfiÁÔ˘ 127
■ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˜ 43, 44, 47-48, 52, 58, 108, 110
■ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 113, 124-125, 148, 152-153, 160
■ ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfi ΛÌÂÓÔ/ÔÏ˘ÙÚÔÈÎfiÙËÙ· 17, 56-58
■ ÚfiıËÌ· 75, 80, 106
■ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ 65, 67-68, 131
■ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÂÙÂÚfiÙˆÙÔ˜ 104-105
■ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÌÔÈfiÙˆÙÔ˜ 104-106
■ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›‰Ë 20, 24
■ ÚfiÙ·ÛË ·Ï‹ 18, 24
■ ÚfiÙ·ÛË ·ÔÊ·ÓÙÈ΋ 20-21, 24
■ ÚfiÙ·ÛË ·ÚÓËÙÈ΋ 21
■ ÚfiÙ·ÛË ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û· 127-130, 153-157
■ ÚfiÙ·ÛË ÂÏÏÂÈÙÈ΋ 17-19
■ ÚfiÙ·ÛË Â·˘ÍË̤ÓË 18-19
■ ÚfiÙ·ÛË ÂÈʈÓËÌ·ÙÈ΋ 20, 24
■ ÚfiÙ·ÛË ÂÚˆÙËÌ·ÙÈ΋ 20-21, 24, 55
■ ÚfiÙ·ÛË Î·Ù·Ê·ÙÈ΋ 21
■ ÚfiÙ·ÛË Î‡ÚÈ· 127-130, 154-157
■ ÚfiÙ·ÛË ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ 20-21, 24
■ Ú‹Ì· 19, 22, 36, 43, 47, 50, 63-65, 70, 84-97, 103,
106, 110, 115, 117-118, 127, 131, 138, 141-142,
154, 156
■ Ú‹Ì· Û˘Ó‰ÂÙÈÎfi 91-93, 97-98, 103, 109
■ Û‹Ì·Ù· 12, 15-17, 22, 24
■ ÛÙ›Í˘ ÛËÌ›· 19, 21, 129-131, 135, 158, 160-161
■ Û‡Ó‰ÂÛË ·Ú·Ù·ÎÙÈ΋ 128-130, 135, 155
■ Û‡Ó‰ÂÛË ˘ÔÙ·ÎÙÈ΋ 155-156
■ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ 127-130, 136, 155, 157, 161
■ Û˘Ó‰ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ 35-36, 47-48, 50-52, 131
■ Û‡ÓıÂÛË 22, 46, 74, 80
■ Û¯‹Ì· ·Û‡Ó‰ÂÙÔ 130-131, 135
■ Û¯ÔÏÂ›Ô 12, 26, 28-29, 31, 33-35, 37-38, 51, 63, 67-
68, 72, 102, 106-107, 115, 117, 121, 136, 145-
148, 160
■ Ù·ÈÓ›· 66, 83-84, 90, 96, 115, 121
■ ÙfiÔ˜ 40, 45, 47-48, 79, 84, 105, 107, 132, 148, 151-
152, 154, 156, 159, 160-161
■ ˘Á›· 54, 60-61, 63, 76, 79, 101
■ ˘ÔΛÌÂÓÔ 80, 85, 88, 91-92, 103, 110, 131, 141,
154, 156-157
■ ‡ÊÔ˜ 14-15, 24, 28, 33, 37, 43, 48, 83, 95, 135
■ Ê·ÁËÙfi 18, 48, 60, 67-68, 76, 78, 125
■ ÊÚ¿ÛË ÔÓÔÌ·ÙÈ΋ 63-65, 80, 84, 85, 105-106, 110,
142
■ ÊÚ¿ÛË ÚËÌ·ÙÈ΋ 63-64, 85, 142
■ ʇÛË 40, 42, 45, 51, 53, 55, 109, 146, 150, 157
■ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ 11, 29, 31, 38, 77-78
∂ À ƒ ∂ ∆ ∏ ƒ π O O ƒ ø ¡
ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔ-
ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ OÚÁ·ÓÈÛÌfi
∂ΉfiÛˆ˜ ¢È‰·ÎÙÈÎÒÓ µÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ¢ËÌfiÛÈ·
™¯ÔÏ›·. ∆· ‚È‚Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË, fiÙ·Ó Ê¤ÚÔ˘Ó ‚È-
‚ÏÈfiÛËÌÔ ÚÔ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ·ÓÙ›Ù˘Ô Ô˘ ‰È·-
Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Î·È ‰Â ʤÚÂÈ ‚È‚ÏÈfiÛËÌÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÏ„›Ù˘Ô Î·È
Ô ·Ú·‚¿Ù˘ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¡fi-
ÌÔ˘ 1129 Ù˘ 15/21 ª·ÚÙ›Ô˘ 1946 (º∂∫ 1946, 108, ∞ã).
∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘,
Ô˘ ηχÙÂÙ·È ·fi ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (copyright), ‹ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Û ÔÔÈ·‰‹-
ÔÙ ÌÔÚÊ‹, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

™À°°ƒ∞º∂π™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜, §¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∂ϤÓË ∫·ÙÛ·ÚÔ‡, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ª·ÁÁ·Ó¿, °ÏˆÛÛÔÏfiÁÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·Ì·ÚÔ‡‰Ë˜, ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢. ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÃÚ˘ÛԇϷ ¶··ÁˆÚÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ª·ÛÏ‹˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ / ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∫ƒπ∆∂™-∞•πO§O°∏∆∂™

∂π∫O¡O°ƒ∞º∏™∏

∞ÈηÙÂÚ›ÓË µÂÚÔ‡ÙÛÔ˘, ∂ÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜-™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜

ºπ§O§O°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞

¢‹ÌËÙÚ· ∞Ï·Ù˙·Ù˙‹, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

À¶∂À£À¡∏ ∆OY ª∞£∏ª∞∆O™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏

ÃÚÈÛÙ›Ó· ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

À¶∂À£À¡O™ ∆OY À¶O∂ƒ°OÀ

ºÒÙÈÔ˜ ∫·‚Ô˘ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

∂•øºÀ§§O

™‡ÓıÂÛË ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË

¶ƒO∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™

°’ ∫.¶.™. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.2.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2.2.1.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫O π¡™∆π∆OÀ∆O ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™. ªÔÌ¤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->