Ευθύγραμμα Ομαλή Κίνηση, υ=σταθ

Θεωρία Κεφ 1.1: Ευθύγραμμες κινήσεις.
1. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση (ΕΟΚ).
Eίναι η κίνηση για ⃗ =
. Δηλαδή σταθερή ταχύτητα σε μέτρο, και κατεύθυνση. Η
ταχύτητα είναι ο ρυθμός μεταβολής της θέσης.
=
Διαγράμματα θέσης-χρόνου και ταχύτητας-χρόνου στην ΕΟΚ:

Από το διάγραμμα x-t με κλίση βρίσκουμε την ταχύτητα (ή από τύπο υ=Δx/Δt).
Από το διάγραμμα υ-t με εμβαδόν βρίσκουμε το ±Δx. Στη προκειμένη περίπτωση Δx= Ε1 – Ε2.
Όταν η κίνηση έχει υ>0, διάγραμμα υ-t «πάνω», τότε η κίνηση είναι προς τα εκεί που έχουμε
ορίσει τη θετική κατεύθυνση, και άρα Δx>0. Αλλιώς Δx<0

Σελίδα 1 από 5

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (επιταχ.-επιβραδ.)

2. Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση (ΕΟΜΚ).
Η ταχύτητα μεταβάλλεται ως διάνυσμα. Δηλαδή αλλάζει μέτρο ή/και κατεύθυνση.
Ορίζουμε επιτάχυνση ⃗ =

. Είναι ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας.

Τυπολόγιο
=
=

±
±

ή αν μας δίνει αρχικό χρόνο to:
=
± ( − )
=

( −

( −

)

ή αν έχουμε μια κίνηση μόνο χωρίς να αλλάζει που αρχίζει για t=0s:
=
±
=

±

Στις εξισώσεις βάζουμε πάντα μόνο τα μέτρα|
διαλέγουμε πρόσημο ± μόνο στον τύπο.
Την επιτάχυνση για μία κίνηση τη βρίσκουμε από:

| και | | χωρίς το πρόσημό τους, και

=

. Μπορεί να προκύψει θετική ή

αρνητική.
Η κίνηση είναι επιβραδυνόμενη αν τα υο και α είναι αντίρροπα διανύσματα, δηλαδή ετερόσημα
και επιταχυνόμενη αν είναι ομόρροπα-ομόσημα.
Διαλέγουμε πρόσημο «+» για επιταχυνόμενη, και πρόσημο «-» για επιβραδυνόμενη κίνηση.
to είναι ο αρχικός χρόνος, ο χρόνος δηλαδή για τον οποίο αρχίζει η κίνηση.
υο είναι η αρχική ταχύτητα, η ταχύτητα δηλαδή για τον χρόνο to.

Συνήθως, όχι πάντα, έχουμε την τρίτη ομάδα εξισώσεων, όπου to=0s, όπου έχουμε μια κίνηση
και θεωρούμε αυτονόητα ότι αρχίζει στην αρχή του χρόνου. Αν έχουμε διάγραμμα όπου
βλέπουμε ότι δεν έχουμε μια κίνηση μόνο, αλλά αλλάζει, για κάθε κίνηση έχουμε δική της
εξίσωση, και εκεί πάντα πρέπει να ορίζουμε to για τις κινήσεις μετά την πρώτη. Άρα κάθε κίνηση
έχει δικό της to και υo που είναι σταθερά.
Αν το σώμα ξεκινά ακίνητο, τότε υο = 0 και διαγράφονται οι όροι που το περιέχουν στις
εξισώσεις ταχύτητας και μετατόπισης.

Τσιφλικιώτης Αντώνιος, Φυσικός
askhseisfysikhs.wordpress.com

Σελίδα 2 από 5

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (επιταχ.-επιβραδ.)

Διαγράμματα Δx-t, υ-t, α-t

Από το διάγραμμα αυτό δεν μπορούμε να πάρουμε πολλές πληροφορίες. Πρέπει να ξέρουμε ότι
είναι παραβολή, γιατί η μετατόπιση Δx εξαρτάται από το t2. Προσοχή, δεν είναι ανάλογη του t2
παρά μόνο όταν υο=0 και to=0, γιατί μόνο τότε είναι
=1 2
, δηλαδή μορφής y=ax2.
Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε πότε η καμπύλη δείχνει επιταχυνόμενη και πότε επιβραδυνόμενη.
Κατά τα άλλα, όπως και στην ΕΟΚ, η κλίση δίνει την ταχύτητα στο διάγραμμα Δx-t.

Είναι το πιο χρήσιμο διάγραμμα για την μεταβαλλόμενη κίνηση. Μπορούμε να δούμε το υο για
κάθε κίνηση και το to. Για παράδειγμα η πρώτη κίνηση αρχίζει για to=0 και υο=1m/s. Η δεύτερη
κίνηση αρχίζει για to=2s και με υο=6m/s. Η τρίτη κίνηση ξεκινά με to=3s και υο=0m/s.
Μπορούμε να καταλάβουμε αν η κίνηση είναι επιταχυνόμενη ή επιβραδυνόμενη. Αν η γραμμή
«απομακρύνεται» από τον οριζόντιο άξονα του χρόνου (όπου υ=0 δηλαδή) τότε η κίνηση είναι
Τσιφλικιώτης Αντώνιος, Φυσικός
askhseisfysikhs.wordpress.com

Σελίδα 3 από 5

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (επιταχ.-επιβραδ.)

επιταχυνόμενη. Αν η γραμμή «πλησιάζει» προς τον οριζόντιο άξονα τότε έχουμε
επιβραδυνόμενη γιατί η ταχύτητα τείνει να μηδενιστεί.
Από τη κλίση μπορούμε να βρούμε την επιτάχυνση. Συνήθως είναι προτιμότερο να βρίσκουμε
την επιτάχυνση από τον τύπο =
γιατί έτσι βρίσκουμε και πρόσημο, ενώ με τη κλίση
βγαίνει θετικός αριθμός μόνο, δηλαδή το μέτρο της επιτάχυνσης.
Το εμβαδόν όπως και στην ΕΟΚ δίνει το ±Δx. Πάλι αν το εμβαδόν είναι «πάνω» έχουμε Ε=+Δx
ενώ αν είναι «κάτω» έχουμε Ε=-Δx. Η διαφορά είναι ότι στην ΕΟΜΚ θα έχουμε τρίγωνα και
τραπέζια σχήματα. Στη προκειμένη περίπτωση: Δx=Ε1(τραπέζιο)+Ε2-Ε3+Ε4.
Όταν η γραμμή-καμπύλη μας είναι στο «πάνω» μέρος, είναι στο θετικό μέρος του άξονα y
δηλαδή, τότε είναι υ>0, δηλαδή ταχύτητα θετική. Τότε το σώμα έχει θετική φορά κίνησης. Όταν
είναι στο «κάτω» μέρος, τότε υ<0, άρα έχει αρνητική φορά. Κινείται προς τα αριστερά δηλαδή.
Προσοχή, το ότι κάνει επιβραδυνόμενη, δηλαδή η γραμμή πλησιάζει στον οριζόντιο άξονα δε
σημαίνει ότι κινείται αριστερά. Αυτό γίνεται μόνο στο διάγραμμα x-t.
Σύμφωνα με το παραπάνω, στην ερώτηση πότε αλλάζει φορά η κίνηση η απάντηση είναι όταν η
ταχύτητα αλλάζει πρόσημο. Δηλαδή όταν η ταχύτητα μηδενίζει υ=0 και συνεχίζει με άλλο
πρόσημο, τότε αλλάζει φορά η κίνηση. Στο παράδειγμα της εικόνας, η κίνηση αλλάζει φορά για
t=3s και t=6s.
Κοιτώντας το διάγραμμα, αφού κοιτάμε για κάθε κίνηση το υο και to και βρίσκοντας και την
επιτάχυνση, μπορούμε να γράψουμε την εξίσωση υ-t και Δx-t. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα
έχουμε 5 κινήσεις (έχουμε 4 σχήματα γιατί ενώσαμε τα σχήματα που είναι στο κάτω μέρος σε
ένα τρίγωνο). Οι εξισώσεις της 1ης κίνησης και της 2ης είναι:
= 1 + 2.5
(

) = 1 + 1 2 2.5
= 6 − 6( − 2)

(

) = 6( − 2) − 1 2 6( − 2)

Τσιφλικιώτης Αντώνιος, Φυσικός
askhseisfysikhs.wordpress.com

Σελίδα 4 από 5

Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση (επιταχ.-επιβραδ.)

Το διάγραμμα a-t για το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι:

Από αυτό το διάγραμμα βρίσκουμε με το εμβαδόν το Δυ, με παρόμοιο τρόπο. Εδώ έχουμε 3
ορθογώνια, άρα Δυ=Ε1-Ε2+Ε3. Μπορούμε να δούμε πότε είναι θετική η επιτάχυνση και πότε
αρνητική. Αλλά αρνητική επιτάχυνση δε σημαίνει πάντα επιβραδυνόμενη κίνηση. Πρέπει να
είναι ετερόσημη με την ταχύτητα. Δηλαδή για t: 3-4s έχουμε α<0 αλλά και υ<0, άρα επιτάχυνση,
όπως επιβεβαιώνεται και από το διάγραμμα (η γραμμή απομακρύνεται από τον οριζόντιο άξονα).

Τσιφλικιώτης Αντώνιος, Φυσικός
askhseisfysikhs.wordpress.com

Σελίδα 5 από 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful