Τσιφλικιώτης Αντώνιος

askhseisfysikhs.wordpress.com

Συμπλήρωση Θεωρίας
Κεφάλαιο 2.3: Διατήρηση Ολικής Ενέργειας

Θερμοκρασία ονομάζουμε αυτό που μετράμε με τα θερμόμετρα. Σε όλες τις
καταστάσεις (υγρά, αέρια, στερεά) σχετίζεται με την ταχύτητα των μορίων, άρα με
την μέση κινητική ενέργεια του σώματος. (Μέση κινητική ενέργεια των μορίων
ενός σώματος είναι η κινητική ενέργεια που θα έχει κάθε μόριο, αν όλα έχουν την
ίδια τιμή κινητικής ενέργειας. Αναφέρεται δηλαδή στο κάθε μόριο ξεχωριστά).
Ισορροπία εμβόλου (όταν το έμβολο είναι ακίνητο ή κινείται με σταθερή ταχύτητα):
1. P = P

+

(P: Πίεση αερίου, Patm: ατμοσφαιρική πίεση, Wολ: Βάρος εμβόλου

+βαριδίου)(F: Δύναμη αερίου, Fatm: Δύναμη λόγω ατμόσφαιρας)
2.
=
+
Είναι ισοδύναμες μορφές για ισορροπία πιέσεων και δυνάμεων, και προσέχουμε, αν
δεν υπάρχει ατμόσφαιρα (πείραμα σε κενό) τότε δεν υφίσταται Patm και Fatm, ενώ αν
το δοχείο είναι σε οριζόντια θέση, δεν λογαριάζεται η δύναμη λόγω βάρους Wολ και
η πίεση του.
Θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από ένα θερμό σώμα σε ένα άλλο
ψυχρότερο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Αν δεν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας
δεν υπάρχει θερμότητα. Η μεταφορά γίνεται με αγωγή, μεταφορά και ακτινοβολία.
Εκφράζει ενέργεια, αλλά δεν είναι μορφή ενέργειας. Είναι λάθος να λέμε ότι ένα
σώμα έχει θερμότητα.
Θερμική ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια των μορίων-σωματιδίων από τα οποία
αποτελείται ένα σώμα.
Στα αραιά αέρια θεωρούμε την κινητική ενέργεια ως τη μόνη ενέργεια που έχουν τα
μόρια, παίρνουμε δηλαδή μηδαμινή την δυναμική ενέργεια.
Εσωτερική ενέργεια ενός αερίου είναι η συνολική κινητική ενέργεια όλων των
μορίων του αερίου. Αυτό σημαίνει πως η εσωτερική ενέργεια αλλάζει μόνο όταν
αλλάξει η θερμοκρασία, γιατί τότε θα αλλάξει η ταχύτητα των μορίων, άρα θα
αλλάξει η συνολική κινητική ενέργειά τους. Στα στερεά και υγρά, προσθέτουμε και
την δυναμική ενέργεια των μορίων.
=
όπου Ν ο αριθμός των μορίωνσωματιδίων.
Δυο διαφορετικές ποσότητες ίδιου αερίου, με ίδια εσωτερική ενέργεια δεν μπορεί να
έχουν ίδια θερμοκρασία. Αυτό γιατί αφού έχουν την ίδια εσωτερική ενέργεια, έχουν
την ίδια συνολική κινητική ενέργεια. Επειδή όμως το ένα είναι σε μεγαλύτερη
ποσότητα, άρα έχει παραπάνω μόρια, η κινητική ενέργεια μοιράζεται σε περισσότερα
μόρια, άρα το καθένα έχει μικρότερη ταχύτητα, άρα το αέριο με τα περισσότερα
μόρια είναι πιο ψυχρό, έχει μικρότερη θερμοκρασία.
Αντίστοιχα, δύο ίδια αέρια σε διαφορετικές ποσότητες, αν έχουν ίδια θερμοκρασία,
τότε το σώμα με τα περισσότερα μόρια έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια. Γιατί
έχοντας την ίδια θερμοκρασία, ξέρουμε ότι τα μόρια των 2 αερίων κινούνται με την
ίδια ταχύτητα, έχουν δηλαδή την ίδια μέση , όμως αυτό που έχει περισσότερα
μόρια Ν, έχει περισσότερη συνολική κινητική ενέργεια, δηλαδή μεγαλύτερη
εσωτερική ενέργεια U.

askhseisfysikhs.wordpress.com

Τσιφλικιώτης Αντώνιος

askhseisfysikhs.wordpress.com

Στην εξίσωση
=
+ , προσέχουμε τα πρόσημα. Q θετικό ή αρνητικό αν
θερμότητα ρέει προς το σώμα ή βγαίνει από το σώμα αντίστοιχα, δηλαδή το αέριο
κερδίζει (Q>0) ή χάνει ενέργεια (Q<0). Το W είναι το έργο της δύναμης F του αερίου
πάνω στο έμβολο.
Θυμόμαστε ότι πάντα για το έργο μιας δύναμης ενός σώματος Α πάνω σε ένα σώμα
Β, αν W>0 σημαίνει ότι το σώμα Α προσφέρει ενέργεια στο σώμα Β, άρα το Α χάνει
και το Β κερδίζει ενέργεια. Αν W<0, έχουμε κατανάλωση ενέργειας από το σώμα Α.
Έργο που παράγει ή καταναλώνει το αέριο:
=± ∙
=± ∙ ∙

όπου F η δύναμη του αερίου πάνω στο έμβολο. Κοιτάμε αν η μετατόπιση Δx του
εμβόλου είναι ομόρροπη ή αντίρροπη με την δύναμη F που είναι πάντα προς τα
«έξω». Αν ομόρροπη τότε W>0 και το αέριο προσφέρει ενέργεια στο έμβολο. Το
αέριο χάνει ενέργεια δηλαδή για W>0. Αν W<0, τότε το αέριο καταναλώνει ενέργεια
από το έμβολο. Άρα το αέριο κερδίζει ενέργεια, και το έμβολο χάνει ενέργεια
(δυναμική ενέργεια εμβόλου)
Αντίστοιχα το έργο της ατμόσφαιρας είναι

∙ . Ομοίως, αν είναι
Wατμ>0, τότε ενέργεια μεταβιβάζεται από την ατμόσφαιρα στο έμβολο. Η
ατμόσφαιρα χάνει ενέργεια και κερδίζει το έμβολο. Αν Wατμ<0 τότε ενέργεια
μεταβιβάζεται από το έμβολο στην ατμόσφαιρα, δηλαδή έχουμε κατανάλωση
ενέργειας από την ατμόσφαιρα.

askhseisfysikhs.wordpress.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful