Studij Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS Nastavnici i/ili suradnici Ishodi učenja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHEOLOGIJE ENEOLITIK ISTOČNOG JADRANA izborni 1912./13. Semestar 5 Prof. dr. sc. Brunislav Marijanović/Kristina Horvat II

Pohađanjem nastave i polaganjem ispita studenti su temeljito osposobljeni za prepoznavanje arheološke građe karakteristične za eneolitik jadranskog područja, prepoznavanje njezine promjena na prostornoj i vremenskoj razini, distinkciju od drugih vrsta prapovijesnih nalaza, razlikovanje nalaza prema funkcionalnim, tehnološkim, tipološkim i stilskim svojstvima. Studenti su sposobni razumjeti i baviti se problematikom eneolitika ovoga područja, posebnostima razvojnih procesa u jadranskom neolitiku s obzirom na ulogu autohtonog neolitičkog supstrata u formiranju sadržaja razdoblja i uzročnoposljedičnu povezanost nastajanja partikularnih kulturno-etničkih manifestacija s procesom indoeuropeizacije.

Preduvjeti za upis Sadržaj Kolegij daje specijalistički pregled eneolitika na istočnoj jadranskoj obali, povijest njegovog istraživanja, razvoj i sadržaj, periodizaciju i kronologiju, povezanost s općim povijesnim procesima, kulturološki položaj u širim prostornim okvirima, te regionalne razvojne posebnosti uvjetovane odnosima autohtonih i vanjskih čimbenika koji sudjeluju u tvorbi pojedinih oblika materijalne kulture i dr. Kroz ilustrativnu i autentičnu arheološku građu obradit će se naseobinski i privredni aspekti života eneolitičkih zajednica, te njihova materijalna kultura.

Ispitna literatura

B. Marijanović, Gudnja – višeslojno prapovijesno nalazište, Dubrovnik, 2005. B. Marijanović, Eneolitik i eneolitičke kulture u Bosni i Hercegovini, Mostar, 2003. B. Marijanović, Prilozi za prapovijest u zaleđu jadranske obale, Zadar, 2000. B. Marijanović, Ravlića pećina, GZM 35-36, Sarajevo 1981. B. Čečuk – D. Radić, Vela spila; Vela Luka, 2005. Grupa autora, Praistorija jugoslavenskih zemalja, III (Eneolit), Sarajevo, 1979. S. Dimitrijević – N. Majnarić–Pandžić – T. Težak-Gregl, Prapovijest, Zagreb, 1998. B. Čović, Eneolitska žljebljena keramika na istočnoj jadranskoj obali i njenom zaleđu, Zbornik radova posvećenih akademiku Alojzu Bencu, Posebna izdanja ANUBIH, XCV/27, Sarajevo, 1991. B. Čović, Vrpčasto ukrašena keramika na istočnoj jadranskoj obali i njenom zaleđu, Starinar XL-XLI, Zbornik M. Garašanina, Beograd, 1991.

Dopunska literatura

B. Čović, Eneolitski supstrat, PJZ IV, Sarajevo, 1979. B. Marijanović, Neka pitanja eneolitika istočnog Jadrana, Diadora 14, Zadar, 1992. B. Marijanović, Ljubljanska kultura na istočnoj jadranskoj obali, VAHD 84, Split 1991. A. Milošević - B. Govedarica, Otišić, Vlake - praistorijsko nalazište u Vrtači I, Godišnjak CBI XXIV/23, Sarajevo 1986. B. Čović, Velika gradina u Varvari, GZM XXXII, Sarajevo 1978. Oblici provođenja nastave Nastava se izvodi kombiniranom ex-cathedra s ilustrativnom i autentičnom arheološkom građom i case based metodom. Ex-cathedra predavanja obuhvaćaju izlaganje teorijskih osnova, ukazuju na suvremena dostignuća, trendove, pravce razvoja i otvorena pitanja. Case based nastava temelji se na razgovorima o aktualnim problemima, komparaciji arheološke građe, ciljanim posjetima arheoloških muzeja i jednodnevnim posjetima relevantnih arheoloških nalazišta.

Način provjere znanja i polaganja ispita Jezik poduke Način praćenja kvalitete

Usmeni ispit Hrvatski Izvješće o izvedenoj nastavi Studentske ankete

IZVEDBENI PROGRAM (NASTAVNI SADRŽAJI PO TERMINIMA) PREDAVANJA TERMIN Prostorija Konzultacije SEMINAR TERMIN Prostorija Konzultacije TERMIN Prostorija Konzultacije srijeda, 10,00-12,00 SK-101 srijeda,, 12,00-13,00, kabinet profesora

VJEŽBE

PREDAVANJA TERMIN Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 SATI SADRŽAJ UVOD U PROBLEMATIKU JADRANSKOG ENEOLITIKA - povijest istraživanja - problemi sadržaja i periodizacije POTENCIJALI AUTOHTONOG SUPSTRATA - dezintegracija kasnog neolitika - opće povijesne okolnosti na kraju neolitika

2

2

Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00 Srijeda 10,0012,00

2

KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA – ključna nalazišta - Ravlića pećina KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Vela spila KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Gudnja KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Odmut KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Grapčeva špilja KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Hateljska pećina KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Lazaruša KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Guvnine KOMPARATIVNA STRATIGRAFIJA - Velika gradina u Varvari PERIODIZACIJA JADRANSKOG ENEOLITIKA - rani eneolitik - razvijeni eneolitik RANI ENEOLITIK - tipološke i stilske pojave - tvoridbene komponente RAZVIJENI ENEOLITIK - tipološke i stilske pojave - tvoridbene komponente POVIJESNA INTERPRETACIJA

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UVJETI POHAĐANJA NASTAVE I POLAGANJA ISPITA UVJETI POHAĐANJA NASTAVE, POLAGANJA ISPITA I TERMINI ISPITA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful