PENULISAN ILMIAH

1.

Pengenalan

Penulisan ilmiah sering digunakan untuk mempersembahkan laporan, kertas kerja, projek kajian, tesis atau disertasi sama ada untuk dibentangkan di seminar, kolokium, simposium, persidangan, viva atau sekadar penulisan untuk diterbitkan di dalam jurnal, buku atau majalah ilmiah.

Panduan penulisan ini merupakan satu wadah bagi memberi pendedahan awal kepada warga organisasi pendidikan untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan hasil penulisan ilmiah yang baik.

Panduan ini akan membincangkan secara umum tentang format dan kaedah menulis sesebuah penulisan ilmiah. Garis panduan yang dimuatkan di sini adalah untuk kegunaan para guru dan pelajar yang bakal terlibat dalam aspek penulisan ilmiah. Adalah diharapkan, melalui usaha ini pembaca akan dapat pengetahuan untuk menyediakan dan membentangkan hasil penulisan ilmiah yang berkualiti.

2.0

Definisi Konsep

Penulisan ilmiah merupakan satu bentuk penulisan formal untuk mempersembahkan sesuatu ide, konsep, kajian melibatkan penulis merujuk kepada sesuatu sumber yang ada autoriti seperti buku-buku ilmiah, jurnal dan majalah dalam penulisannya (APA, 2001).

Menurut Universiti Teknologi Malaysia (2001) pula, penulisan ilmiah merupakan satu penulisan bersifat akademik seperti Projek Sarjana Muda, Laporan Projek Sarjana, Tesis atau Disertasi Penyelidikan sebagai memenuhi keperluan kurikulum bagi pengajian secara kerja kursus maupun penyelidikan.

Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (1995) di Jakarta pula menyatakan bahawa karangan ilmiah adalah salah satu jenis karangan yang berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya melibatkan hasil penelitian, pengamatan, ataupun peninjauan yang memenuhi syarat berikut:

1. 2. 3. 4. 5.

Penulisannya berdasarkan hasil penelitian; Pembahasan masalahnya sesuai dengan fakta; Perbincangannya melibatkan masalah yang cuba diselesaikan; Menggunakan kaedah tertentu dalam mempersembahkan penulisan dan menyelesaikan masalah yang dibincangkan; Menggunakan bahasa yang lengkap, terperinci, teratur, jelas, ringkas, dan tepat sehingga tidak terbuka kepada kemungkinan untuk disalah tafsir oleh pembaca.

misalnya dalam seminar. 3. dalam penulisan ilmiah berbentuk kertas kajian. biasanya penyampaiannya adalah secara umum dan bukan berbentuk ilmiah. 2. persidangan atau kongres. Tesis dan Desertasi . 3. Berikut adalah beberapa contoh: 1. Oleh itu. Jika artikel itu ditujukan untuk orang awam dan dimuatkan pada surat kabar atau majalah umum. Kerta Kerja Konsep/ Kajian Kertas kerja ditulis untuk disampaikan kepada kelompok tertentu dalam suatu pertemuan ilmiah. seorang penulis perlu memiliki ketrampilan dan pengetahuan dalam: 1. Kaedah penelitian. Biasanya artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal juga boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu: (a) kertas konsep dan (b) kertas kajian atau penyelidikan. Teknik penulisan bahan ilmiah dan Penguasaan bahasa yang baik. Kertas Projek. 4. Artikel Artikel berbentuk ilmiah biasanya ditulis untuk pembaca tertentu. Biasanya. Masalah yang diteliti. penulisan kertas kajian atau penyelidikan biasanya melaporkan dapatan daripada analisis data yang telah dikumpul melalui proses dan kaedah tertentu dengan menggunakan instrumen tertentu.Sehubungan itu. 3. persoalan kajian. kolokium. simposium. Penulisan kertas konsep biasanya hanya melibatkan ide penulis berdasarkan pengalaman dan kajian perpustakaan yang telah dijalankan. Sementara itu.0 Jenis Penulisan Ilmiah Terdapat beberapa jenis penulisan ilmiah yang biasa digunakan. kertas kerja untuk pembentangan atau penerbitan ilmiah dibahagikan kepada dua bentuk iaitu: (a) kertas konsep dan (b) kertas kajian atau penyelidikan. Di samping itu kertas kerja juga ditulis untuk melengkapi tugas-tugas lain seperti pembentangan untuk kuliah tertentu. beberapa aspek penting seperti objektif kajian. kaedah kajian dan dapatan kajian perlu dinyatakan dengan jelas. umpamanya untuk dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal. 2.

pengamatan ataupun peninjauan juga merupakan satu bentuk penulisan ilmiah (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah. Huruf dan saiz yang digunakan dalam penulisan mestilah konsistent dan tidak bercampurcampur.1 Kertas dan Saiz Kertas yang biasa digunakan untuk mencetak kertas kerja yang telah siap adalah dari jenis simili 70 atau 80 gram berwarna putih dan bersaiz A4.5 cm di sebelah atas. huruf Courier bersaiz 12pt atau huruf Arial 12pt juga biasa digunakan. 2. 1995) 1.Ketiga jenis penulisan ilmiah ini disediakan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh pengakuan tingkat kesarjanaan dalam suatu pedidikan peringkat tinggi. 3. Namun demikian. kanan dan bawah tetapi lebih besar pada sebelah kiri untuk memudahkan penjilidan. 2001). Kertas projek biasanya disiapkan untuk mendapatkan Ijazah Sarjana Muda sementara tesis disediakan untuk mendapatkan Ijazah Sarjana atau Master manakala disertasi dihasilkan untuk mendapatkan Ijazah Kedoktoran (UTM. pengetahuan atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Berikut adalah format yang biasa diguna dan diterima pakai oleh banyak pihak: 4. 1. Format Kertas Kerja dan Kertas Kajian Biasanya sesebuah kertas kerja ditulis mengikut format yang tertentu. informasi. Jarak Antara Baris . 4. Huruf/ Fonts Huruf Times New Roman bersaiz 12pt kerap digunakan dalam penulisan ilmiah. Jidar/ Margins Jidar yang biasa digunakan adalah 2. Laporan yang disampaikan secara bertulis dan berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian. Laporan Laporan ialah suatu wahana penyampaian berita.

2 Tinjauan relevan dengan soalan kajian 2. ii. nombor roman i.4 1. Muka surat Bagi halaman sebelum teks kandungan. 2.7 Pendahuluan Latar Belakang Kajian Pernyataan Masalah Tujuan Kajian Rasional Kajian Soalan Kajian Batasan Kajian BAB 2 TINJAUAN LITERATUR Pendahuluan 2.6 1. Urutan Penulisan Kertas Cadangan dan Laporan Kajian Berikut adalah contoh format kertas cadangan penyelidikan tradisional HALAMAN JUDUL Halaman Judul Kandungan Senarai Jadual Senarai Singkatan Lampiran BAB 1 PENDAHULUAN 1. 5. jarak antara baris yang digunakan adalah satu setengah langkau (1.1 1. synopsis atau exsecutive summary.3 1. 4. senarai jadual. penghargaan dan sebagainya.5 1. iii dan seterusnya digunakan untuk menandakan halaman isi kandungan. . Nombor menggunakan angka 1.3 Rumusan 1.2 Tinjauan Am 2.5 spacing). 3 dan sebagainya pula digunakan untuk muka surat seterusnya bermula dari sub tajuk pengenalan/ pendahuluan sehingga bahagian rujukan dan lampiran.2 1.Biasanya.

0 Rumusan.2 3.4 Prosedur Kajian 3...4 Kepentingan Kajian 1.0 Sorotan Kajian 4 3.3 Instrumentasi 3..5 Batasan Kajian 2.3 3.2 Persampelan 3.. 3.1 3.1 Rekabentuk Kajian 3...kaedah .0 Metodologi Kajian 6 3..5 1..5 Kaedah Analisis Data 4... Cadangan dan Kesimpulan 20 Rujukan Lampiran ..4 3. Pendahuluan Reka Bentuk Kajian Instrumen Populasi/Sampelan Prosedur Pengumpulan Data ..BAB 3 METODOLOGI 3..kajian rintis Pemerosesan dan Analisis Data Jadual Kerja Anggaran Kos Perbelanjaan / Bajet BIBLIOGRAFI LAMPIRAN Berikut pula adalah contoh susunan dan urutan sebuah laporan kajian Halaman Halaman Judul i Isi kandungan ii Abstrak iii 1. 2..2 Objektif Kajian 1.3 Persoalan Kajian 1.1 Demografi 4.0 Pengenalan 1 1..0 Perbincangan Dapatan Kajian 11 4.2 .. 5.1 Matlamat Kajian 1.

2 6. Sebuah penulisan disebut komunikatif apabila dipersembahkan secara logik dan sistematik bagi memperlihatkan sesuatu sebab dan akibat.5.3 Perenggan Pengenalan/ Pendahuluan/ Pembuka • Pengantar • Menarik minat dan perhatian pembaca • Menyediakan fikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan • Tidak terlalu panjang supaya tidak membosankan Perenggan Penghubung • Berisi inti persoalan yang akan dikemukakan.0 Perenggan Perenggan biasanya digunakan bagi menandai pembukaan topik baru. Dalam memilih topik. topik (pokok pembicaraan) perlu ditentukan terlebih dahulu. • Analisa masalah • Antara perenggan dengan perenggan harus berhubungan secara logik Perenggan Penutup • Merumus dapatan • Mengandungi kesimpulan.1 6. atau pengembangan lebih lajut tentang topik sebelumnya berdasarkan tujuan dan kedudukannya dalam penulisan : 6. perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut : . kesejajaran atau kemungkinan.0 Penggunaan Bahasa Penulisan karya ilmiah perlu menggunakan bahasa yang formal dan tepat serta sesuai untuk membicarakan sesuatu fakta secara objektif dan komunikatif. penegasan dari perenggan penghubung • Ringkas. Topik dan Tajuk Sebelum memulakan penulisan suatu karya ilmiah. padat dan pendek 1. 6.

Setelah diperoleh topik yang sesuai maka dalam pelaksanannya topik yang telah dipilih itu harus dinyatakan dalam suatu judul/ tajuk. langkah demi langkah adalah berguna sebagai pedoman kepada pembaca untuk melaksanakan penelitian kerana biasanya penulisan ilmiah ini melibatkan perbincangan tentang masalah yang diteliti. Topik tersebut diketahui dengan baik oleh penulis 4. 2. pembahasan hasil penelitian. Topik-topik di dalam kerangka yang disusun secara sistematik. Judul merupakan satu-satunya bagian tulisan seseorang yang dibaca oleh orang lain Judul perlu menggambarkan maksud keseluruhan topik perbicaraan Judul biasanya tidak melebihi 12 patah perkataan Gunakan perkataan dan istilah yang tepat dan padat Tidak mengandungi singkatan atau akronim. kaedah penelitian. Topik tersebut ada manfaatnya dan layak dibahas 2.1. Topik tersebut cukup menarik terutama bagi penulis 3. Berikut adalah beberapa peringatan tentang penggunaan judul: a. Tahun dan Halaman (Sistem APA) . c. serta saran-saran untuk langkah yang akan diambil sebagai tindak lanjut. Ringkasnya pembaca dapat memahami dan mengikuti ide-ide yang diungkapkan dalam penulisan dengan mudah dan cepat 3. Kerangka karangan berguna bagi penulis sebagai pedoman penulisan laporan tersebut. Proses pembatasan topik dapat dipermudahkan dengan cara membuat diagram jam. tajuk atau semacam label untuk suatu karangan. e. b. Topik ialah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan digarap sementara judul ialah nama. Bahan sokongan penulisan dapat diperolehi dan mencukupi Topik yang telah dipilih harus dibataskan/ dihadkan agar skop pembicaraannya tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit. diagram pohon atau piramid berbentuk terbalik. d. Format Rujukan Rujukan yang dinukil dalam teks hendaklah direkodkan dan selari dengan senarai rujukan mengikut sistem penulisan rujukan seperti: (a) (b) Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard) Sistem Pengarang. Kerangka Penulisan Kerangka merupakan himpunan idea utama penulis yang disusun dalam komposisi yang terpadu secara sistematik.

al ditulis seperti: Shafie Deris. 4. al. 2000c). 1993). contohnya: Lenong (Probonegoro. Bibliografi . ropeng (Probonegoro. dua pengarang tersebut perlu ditulis.Berikut adalah kaedah menukilkan rujukan dalam teks dengan menggunakan Sistem Pengarang dan Tahun (Sistem Harvard): (i) Meletakkan tahun penerbitan yang dirujuk. dalam (v) Sekiranya beberapa bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh pengarang yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama. kaedah penjadualan dalam pelbagai bidang kekangan utama untuk mengoptimumkan produktiviti merupakan (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. (1999) telah menggunakan pendekatan terkini tersebut menyediakan jadual waktu untuk universiti. dan hikayat (Probonegoro. b. Kralj (iv) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh tiga pengarang atau hanya nama pengarang pertama dan perkataan et. 2000a). contohnya: perlu Oleh itu. nama pengarang dan tahun dituliskan dalam kurungan pada akhir ayat. c dan seterusnya perlu digunakan untuk membezakan sumber-sumber tersebut. et. Muhadjir dan Halim. kaedah penjadualan perlu digantikan dengan satu keadah yang lebih berkesan untuk mengoptimumkan produktiviti (Paredis. (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. 1999). 2000b. contohnya: dalam kurungan selepas nama pengarang Menurut Paredis (1993). contohnya: nama kedua- Senggaraan secara berjadual dalam penghasilan kuasa telah lama dikaji oleh dan Petrovic (1995). merupakan hasil seni rakyat tradisional Jawa. lebih. huruf a.

Berikut adalah contoh kaedah menulis bahan rujukan berdasarkan sumbernya: (a) Buku Wan Mohd Zahid Mohd Nordin (1993). (e) Bahan sumber yang tidak diterbitkan Salim Sulaiman (2000). J. karena tujuan utama dari bibliografi adalah untuk mengidentifikasikan karya ilmiah tersebut. “Instructional Leadership in Schools: Empirical Evidence. P dan Murphy. Melalui Bibliografi/ senarai rujukan ini pembaca dapat mengetahui sumber yang digunakan tanpa perlu membaca seluruh tulisan tersebut terlebih dahulu. (d) Tesis Chew Chee Wan (1993). School Leadership and Boston: Allyn & Bacon. G. Reflections Management. Mikac. 73-91.Salah satu ciri yang mendukung karya tulis ilmiah adalah kejujuran ilmiah dalam bentuk pernyataan tentang hasil penelitian orang lain yang disajikan dalam bentuk bahan pustaka. Universiti Malaya: Disertasi Sarjana Pendidikan. Peranan Pengetua Dan Pasukan Kerja Untuk Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan.” dlm. PPD Kulai. (b) Artikel dalam buku Southworth. Kuala Lumpur: DBP. Bahan pustaka itu kemudian dirangkum dalam bentuk daftar pustaka/ bibliografi. Johor: Kertas kerja tidak diterbitkan. Assessing The Intructional Management Behavior Of Principal. Berdasarkan bibliografi tersebut pembaca yang berpengalaman akan dapat mengira mutu pembahasan suatu tulisan.0 Cadangan . Bibliografi/ Rujukan pada dasarnya berfungsi sebagai dokumentasi bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam sesuatu penulisan.F. 11. Instructional Supervision For Curriculum Implementation: A Case Study Of A School. and (c) Artikel dalam jurnal Hallinger. 217-247. (1985). 86(2). The Elementary School Journal. Pukal Latihan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Bahan Sumber Tambahan. N. Wawasan Pendidikan : Agenda Pengisian. (2002). Kuala Kementerian Pendidikan Malaysia (1990). Lumpur: Nurin Enterprise.

Rumusan/ Kesimpulan Sesuatu penulisan formal dan ilmiah biasaanya dihasilkan berdasarkan sesuatu kaedah dan format tertentu. Publication Manual of the American Psychological Association. perbincangan tentang penulisan ilmiah di atas hanyalah panduan asas yang boleh dijadikan pedoman kerana kaedah dan format yang digunakan telah diterima pakai oleh banyak pihak. Skudai. Penerbitan . terdapat beberapa perbezaan kecil di sana sini antara satu hasil penulisan ilmiah dengan yang lain.C.Washington DC: University.Selepas kursus ini. Jakarta: Universiti Teknologi Malaysia (2001). Johor: UTM.Washington. Gallaudet University (2003). Panduan Menulis Tesis. Rujukan American Psychological Association (2001). LIPI. D. Namun demikian. 5th ed. Gallaudet Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (1995). Oleh itu. Pedoman Penulisan Skripsi. APA Style Ganeral Guidelines. guru-guru pembimbing pelajar akan menggunakan panduan penulisan ilmiah yang telah didedahkan seperti di atas bagi membantu pelajar untuk menyediakan dan seterusnya membentangkan satu hasil penulisan ilmiah yang baik dan berkualiti dalam Kolokium Pelajar Tingkatan Enam Sekolah-Sekolah Menengah Negeri Johor 2008 5.: Author.