AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNE GİDEN YOL

1. Avrupa Bütünleşmesinin Felsefi Temelleri

 “Avrupa”

Truva Kralının kızının adıdır.

Avrupa Bütünleşmesinin ana fikri ulus devletler arasında Sonsuza değin sürecek bir barışı sağlamaktır.

 Avrupanın

geleceğini düşünen filozoflar

 Duc de Sully

Rousseau Emmanuel Kant

Émeric Crucé William Penn Montesquieu Abbé de St.

Manzini Victor Hugo

2. Gerçekleştirilen Girişimler

1814 Chaumont
Antlaşması

Napolyon Fransası’na karşı birleşen Rusya, Prusya, Avusturya ve İngiltere arasında yapılmıştır.

1815 Viyana Kongresi

Rusya, Prusya, Avusturya ve İngiltere’yle birlikte Fransa’nın katılımıyla gerçekleşmiştir

1834 Zollverein

Alman toplumları arasında yapılan anlaşma Gümrük Birliği’nin temellerini oluşturdu

1856 Paris
Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğunu da içine alan bir “Avrupa Ahengi” oluşturuldu. (böylece 6
ulus bir araya gelmiş oldu)

1899 I. Lahey

Amaç uluslararası bir organizasyon kurmaktı.

Konferansı

1907 II. Lahey
Konferansı

Amaç savaş giderlerini azaltarak savunma gereklerini artırmaktı.

3. Somut Örnekler

1920 Milletler
Cemiyeti’nin Kuruluşu

Öncelikli amaç ortak güvenlik ve silahların sınırlandırılması çerçevesinde sürekli barışı sağlamaktı.

İkincil amaç, 1.Dünya savaşını sonlandıran Versailles ve diğer antlaşmaları pekiştirmekti.

1923 Pan-Avrupa
Hareketi
Richard Coudenhove-Kalergi tarafından ortaya atıldı  S.S.C.B ve İngiltere’yi dışarıda bırakan bir Birleşik Avrupa amaçlanıyordu  Gümrük Birliği ve ortak ekonomik pazar sağlayan güvenlik paktıyla işe başlandı  Avrupa Birleşik Devletleri Anayasasını oluşturmak için Birleşik Devletler

1929 Avrupa’da Federal
Yapılanma

Ulusal egemenliği devam ettirirken Avrupa sorunlarının da üstesinden gelebilmek için Aristide Briand tarafından ortaya atıldı.

1944 Altiero Spinelli’nin
Girişimleri

Ulusal bağımsızlık, totalitarizm ve kapitalist emperyalizm gibi kavramların karşısında olunmalıydı Avrupa federasyonu ulus devletlerin yerini almalıydı

1948 Avrupa Hareketinin
Oluşması

Lahey’de düzenlenen Avrupa Hareketi Konferansı Mitterand, Spinelli, Spaak ve Churchill’in bulunduğu 800 ün üzerinde fikir önderini kapsıyordu Birincil amaç, Avrupada güvenlik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan ekonomik ve politik bir birlik yaratmaktı İkincil hedef ortak politik ve ekonomik girişimleri güvence

1948 Marshall Planı
Avrupa’ya Yardım Programı

Adı daha sonra Avrupa İşbirliği ve Kalkınma Örgütü olarak değişen Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu “Demir Perde” ülkeleri dışında Türkiye’yi de içine alan 16 Avrupa ülkesine 13 milyar $ ın üzerinde bir kaynak verildi Truman Deklarasyonu’nda nitelendirilen fikirler desteklendi

1948 Brüksel Antlaşması
Organizasyonu
Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İngiltere’nin içinde bulunduğu 5 Batı Avrupa ülkesi, daha sonra değiştirilmiş hali “Batı Avrupa Birliği” (BAB) olarak nitelendirilen birliği kurdu  Antlaşma,”ekonomik, sosyal ve kültürel ortaklık ve ortak

1949 NATO’nun Kuruluşu
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

Kuzey Atlantik İttifakına karşı reaksiyon, 1955 yılında Sovyetler Birliği ve ittifakları tarafından imzalanan Varşova Antlaşması’yla geldi.

1949 Avrupa Konseyi’nin
Kuruluşu
Lahey Konferansı’nın sonucu olarak kuruldu  Uluslarüstülük değil, hükümetlerarası örgüt temel alınarak, egemenlik yetkilerinin devrini gerektirmeksizin oluşturuldu.

4. Monnet ve Schuman Deklarasyonu

Jean Monnet

Avrupa’nın babası olarak nitelenen Jean Monet’nin dile getirdiği genel Avrupa kuralı... “probleme bir bütün olarak ve genel menfaatler ışığında bakın”

Soru?

Fransa ve Almanya nasıl ortak menfaatler altında birleşebilir? Yüksek Otorite tarafından idare edilen ve kararlarının Fransa’yla Almanya’nın yanı sıra Batının tüm demokratik ülkelerini de bağlayan ulus üstü

Schuman Deklarasyonu

1950 AKÇT’nin Kuruluşu

Mayıs 1950’de Schuman, Jean Monnet’nin önerisini kabul eder ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kuruluş deklarasyonu Paris’te yapılır.

Bu deklarasyon ile Fransa Hükümeti, Ruhr Bölgesinde bulunan kömür ve çelik madenlerini Almanya ile birlikte “uluslarüstü” bir kuruluş çatısı altında birlikte işleteceklerini, isteyen demokratik Avrupa ülkelerinin de bu örgüte katılabileceklerini Avrupa ve dünya kamuoyuna duyurur. Bu girişim Avrupa bütünleşmesinin ilk adımıdır.…”

AKÇT Antlaşması’nın imzalanması

18 Nisan 1951’de 6 ülke AKÇT Antlaşmasını Paris’te imzalar. Bu 6 ülke Fransa, Almanya, İtalya, Belçika. Hollanda ve Lüksemburg’dur. Antlaşma 23 Temmuz 1952’de yürürlüğe girer.

AKÇT’nin

Kurumsal Yapısı

Yüksek Otorite, Özel Bakanlar Konseyi, Ortak Parlamento ve Adalet Divanı. Jean Monnet Yüksek Otoritenin ilk başkanı seçildi. 9 üyeden oluşan Yüksek Otoritenin üyeleri yaptıkları görevlerin uluslarüstü niteliği nedeniyle herhangi bir başka faaliyette bulunmaları yasaklandı.

Avrupa’nın Düşkırıklığı

AKÇT’yi kuran 6 ülke bu kere Sovyet yayılımcı politikasına karşı askeri boyutu ön plana çıkan ve Almanya’nın yeniden silahlanmasına neden olacak Avrupa Savunma Topluluğu (AST) ve Avrupa Siyasi Birliği (ASB) adı altında 2 örgüt daha kurma girişiminde bulundular. Ancak bu girişim sonucu yapılan AST Antlaşması Fransa Parlamentosunda De Gaulle yanlısı milletvekilleri tarafından 30 Ağustos 1954 günü reddedildi. Fransa Parlamentosunda Antlaşmanın reddedilmesinin temel nedeni, Fransa komuoyunun bu antlaşma gereği Almanya’nın yeniden silahlanmasına henüz psikolojik olarak hazır olmamasıydı.

Düşkırıklığının Sonu

1955 Haziran ayında İtalya’nın Messina kentinde biraraya gelen 6 ülkenin dışişleri bakanları Avrupa bütünleşmesinin, ekonominin tüm sektörlerine yayılması amacıyla “Avrupa Atılımı” (Relance Europenne) yolunda ilke kararı aldılar.

Avrupa’da düşkırıklığını gidermek amacıyla alınan bu ilke kararı doğrultusunda 6 ülke, Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henry Spaak başkanlığında bir komite kurdular. Spaak Komitesinin temel misyonu Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) adlı iki topluluk için kuruluş antlaşmalarını hazırlamaktı. Komite misyonunu yerine getirerek 2 antlaşma taslağı hazırladı. Hazırlanan taslaklar 21 Haziran 1956’da Brüksel’de paraf edildi, 25 Mart 1957’de Roma’da imzalandı ve 1 Ocak 1958’de yürürlüğe girdi.

Avrupa Bütünleşmesinde 3 Topluluk
 1 Ocak 1958 tarihinden itibaren Avrupa’da 3 Topluluk yaşama geçmiş oldu. Bunlar :

1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 2. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) 3. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)

Antlaşmalar
AKÇT

 En eski antlaşma (1952 de yürürlüğe girdi)  50 yıl süreyle yapılan antlaşma 2002’de sona erdi  Sadece sektörel bütünleşmeyi sağladı  Asıl kurum olarak Yüksek Otorite

AAET
 İkinci kuşak antlaşma (1958 de yürürlüğe girdi)  Sınırsız bir süre için yapıldı  Sadece sektörel bütünleşmeyi sağladı  Asıl kurum olarak bir Komisyon kuruldu  Komisyon yarı uluslarüstü yetkiye sahipti

AET
 İkinci kuşak antlaşma (1958 de yürürlüğe girdi)  Sınırsız bir süre için yapıldı  Ekonominin tümünde bütünleşmeyi sağladı  Asıl kurum olarak bir Komisyon kuruldu  Komisyon yarı uluslarüstü yetkiye sahipti

Birleştirme Antlaşması
 1 Temmuz 1967 de yürürlüğe girdi  Bu Antlaşma ile 3 örgütün Konsey ve Komisyonları (Yüksek Otorite) birleştirildi

Tek Avrupa Senedi
 1 Temmuz 1987 de yürürlüğe girdi  Bu Antlaşma ile Tek Avrupa Pazarı kurulmuş ve 4 özgürlük sağlanmıştır (malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımı)

Maastricht Antlaşması
 1 Kasım 1993 de yürürlüğe girdi  Bu Antlaşma ile ortak dış politika ve güvenlik politikası (2.sütun) ve yürütme ve yargı organları arasında işbirliği (3.sütun) sağlanmıştır.

Amsterdam Antlaşması

 1 Mayıs 1999 da yürürlüğe girdi  Bu Antlaşma ile Avrupa vatandaşlığı kavramı Shengen Antlaşmasını da içine alarak AB Mevzuatına dahil edilmiş ve Avrupa para birliğinin ve

Nice Antlaşması

 1 Şubat 2003 de yürürlüğe girdi  Bu Antlaşma ile yeni üye olacak aday ülkelerin Avrupa Parlamentosu’ndaki sandalye sayıları ile Bakanlar Konseyi’ndeki ağırlıklı oy oranları belirlenmiştir.

Temel Haklar Şartı
 Henüz yürürlüğe girmemiştir  Bu Antlaşma tüm üye ve aday ülkeler için insan hakları ve azınlık haklarını içeren bir dizi düzenlemeyi öngörmektedir.

Avrupa Birleşik Devletleri
Federal ya da Konfederal Siyasi Birlik
Ekonomik Birlik Avrupa Vatandaşlığı
(MA. Md. G 8)

Ortak Dış Politika Ve Güvenlik Politikası
(MA. Md. J)

İdari ve Adli İşbirliği
(MA. Md. K)

Ekonomik Birlik
(RA. Md. 9 /130 T + MA Md. G 102a/109m)

Ekonomik Entegrasyon
(RA. Md. 9/130 T)

Parasal Birlik
(MA. Md.. G 102a/109m)

Avrupa Merkez Bankası

Euro

Ekonomik Entegrasyon
(RA. Md. 9/130 T)

4 Özgürlük

Diğer Ortak Politikalar

4 Ögürlük
Tek Pazar Oluşumu RA. Md. 9/73)

MSD

KSD

HSD

SSD

Malların Serbest Dolaşımı
(RA. Md. 9/37)

GB

MKK

Gümrük Birliği
(RA. Md. 12/29)

Gümrük Vergilerinin Kaldırılması
(RA. Md. 12/17)

OGT’ye Uyum
(RA. Md. 189)

Avrupa Bütünleşmesinin Gerektirdiği Egemenlik Devri
1. Avrupa Bütünleşmesi Öncesi
Belgium Belçika Zone of Sovereignty

Egemenlik Alanı

Almanya Zone of Sovereignty Egemenlik Alanı

Germany

İtalya Italy Egemenlik Zone of Sovereignty Alanı

Fransa France Zone of Sovereignty Egemenlik Alanı

2. AT’nin Kurulmasından Sonra Belçika
O A

Almanya
B C
OABC Alanı AB’ye devredilen Almanya Egemenlik Alanı

İtalya
AB Egemenlik Alanı

Fransa

3. A B’nin Kurulmasından Sonra Belçika D A O B C F Almanya E

İtalya +
AB Egemenlik Alanı

Fransa
ODEF Alanı AB’ye Devredilen Almanya Egemenlik Alanı

EU Pillars

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful