WW

ce
n

CUVANT NAINTE
I /\

Intre

car(ilc cvlaviei creatine,
in

Ccaslovul sau Orologiul,

cum

i

se

mai

dc frunte. Ccaslovul cstc cca mai dc scama si mai completa carte dc rugaciuni a crc$tinului dreptmaritor, care isj poatc astampara sctca dc inaltarc a cugelului m a innnii catre Dumnezeu prin citirca uncia sau altcia din randuiclile pc care Ccaslovul Ic cuprinde pc larg si din bel$ug. Accasta cstc si pricina pentru care mai multc randuicli din Ccaslov cuprind prcci/.ari sj povafuiri ca accstca: "Daca c$ti prcot, sa zici: Binccuvantat cstc Oumnc/cul ttostru...", iar daca nu esti prcot, si zici:
loc

spunca

trccut, ocupa,

fara nici o indoiala, un

"Doamnc,

lisusc

Hrisloasc, Fiul
sj

lui

Dumnezeu, pentru rugaciunile
pc noi.

Preacuratci Maicii Tale

ale tuturor sfin(ilor, miluieste-nc

Amin"

(Rugaciunile (limine(ii).

De aceea Ccaslovul
tului
si

cstc dcopotriva o carte de slujba trebuitoarc prcola

cantarctului in biserica,

savarsirca serviciului divin public, dar
sj

si

o carte care cuprinde rugaciuni
crestini
si

randuicli care pot sa

fie

folositc

dc

in familic, potrivit cu invafatura Sfinfilor

Paring care numese

familia "o mica biserica", indcmnaiulu-nc: "Faccfi din casclc voastre o
biserica". Pentru accasta, Ccaslovul cuprinde, pe langa cclc $aptc laudc ale
Bisericii, si cxtrase din

majoritatca celorlalte carji de slujba ale Biscricii
cult

Ortodoxc si care dau exprcsie intrcgului Celui in Treime preamarit.
In Ceaslov
sj

adus dc acesta

lui

Dumnezeu

vom alia troparclc ^i condaccle de peste toatii saptamana, condaccle Triodului si cclc ale Pcnticostarului, ale NSscatoarci de Dumnezeu si troparele s.i condaccle principalclor sarbatori creatine $i
troparele

© 2001
Editura lnslitutului Biblic
al Bisericii
si

ale sfintilor eclor

mai insemnafi din calendarul ortodox, care au

tost

cxtrase

dc Misiunc

din cclc douasprczece Mincic in care allam slujbclc bisericcsti inchinate
sfintilor.

Ortodoxc Romanc

ISBN 973-9332-27-7

buinta nu numai pentru prcot

Accasta caractcristica face din Ceaslov o carte de ncaparata trcsi cantarcf, dar si pentru monah si crcstin pen-

CUVANT INAINTE
tru care datcle Sinaxarului bisericesc
earti

nu raman simple

inscrisuri ale unci

dc slujba, ci drcptare ale invataturii si vicfii crestinc. Accstea sunt numai unele din temeiurilc acclei na/.uinte a crestinilor, demne dc toata pretuirea si lauda, de a avca in casa lor si in col(ul camcrci lor dc rugaciune aceasta carte de slujba, care cstc Ceaslovul si care, prin cuprinsul sau atiit dc hogat si dc dens, in cc priveste rugaciunile pe care lc
confine, poatc sa aline sufcrinje
si durcri, sa inlaturc inccrcari sj urgii care, uneori, se ahat asupra noastra. sa Tntarcasca sufletclc inccrcatc de tagadii

sau nccredinta.

Ceaslovul este o carte al carci cuprins s-a format din cea mai mare Biscricii sub pana si din expericn^a marilor traitori pe culmilc desavarsfrii crestinc, care au dat expresie eclor mai frumoasc rugaciuni pe care spiritul lor, luminat de harul Sfantului Duh, le-a inaljat catrc Dumnczcu ecl Atotputcrnic, eatre Maica Domnului si catrc tofi sfinjii din

vechimc a

Sinaxarul crc^tin. Acestc rugaciuni, randuite alaturi de Psalmii Vechiului Testament in alcatuirea minunata a Ceaslovului, nc arata, in fiecare ceas al zilei si al noptii. cum trebuie sa ne rugam sj ce cuvant dc cerere, de slava ?i de multumirc sa inaltam catrc Ccl Atotputcrnic, Tatal nostru eel ceresc. Dc aceca, Ceaslovul este o permanenta si neintrccuta cdlfiuzS pe drumul nostru catre dcsavar§irea crcstina, deschizandu-nc usile cele de taina ale rugaciuni! sj ale intalnirii, pe aceasta calc, cu Dumne/eu intru Care suflctul

RUGACIUNI, RANDUIELI §1 SLUJBE

nostru

isj

afla

liman dc pace

si

lini^te.

Ceaslovul

cstc,

drept aceca,

cartea de fiecare zi a tuturor celor care prefuicsc rugaeiunea si desavarsirca morala, a eclor care cauta Imparafia ccrurilor si dreptatea lui Dumne/eu,

gandind fara incctare la eele inaltc si vesnicc. Cugetul nostru se umple de o ncspusa bucuric duhovniceasca ori dc catc ori o noua cditie a accstei earti intra sub tcascurile tipografiei pentru a II pusa apoi in mainile crestinilor sprc a lc darui prilejul fericit de a intiilni, iara ?i iara, dubul autentic al rugaciunii. Dc aceca, binccuvantez pe
tofi cei

care s-au ostcnit

la

tiparirca Ceaslovului

?i

pe

cci

care se invred-

niccsc sa
nostri,

Una in mainile lor o asemenca carte in care si noi, ca si stramosii cautam sa gasim apa cca vie a rugaciunii si harul lui Dumnczcu,
fie

care nu se sfarscstc niciodata. ilarul Domnului nostru Iisus Ilristos sa

cu noi

lofi!

i'AI

KI.MOII

I

BIM.IJH

II

OKIODOXE ROMAN!

Mangaietorule. Sfant esti. Care.i pacatosul. sfin{easca-se numele Tau.. a Tatalui si si a a Sfantului Duh. Stapane. Dumnezeule. Slava. pentru Nascatoarea de I Dumnezeu. Care e§ti in ceruri. Care pretutindenca esti sj toate le plinesti.. miluieste-ne pe noi. Slant. miluie^te-ne pe noi. Sculandu-ne din somn. Bunule.. Preasfanta Treime. miluie$te (de trei ori) Slava. Puternice: Sfant. Si acum. Visticrul bunatafilor si Datatorule de viafa. multAimescu-Ti Tie. precum si noi iertam gresitilor no$tri. Doanine. Slava Tie. ca. Tatal nostru. Doamne. cerceteaza si vindeca neputinU-'le noastre. m-ai invrcdnicit pe mine. m-ai ridicat. si Alia rugaciune: cantare ingereasca strigam Tic. pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai.i s. sufletele noastre. acum lumineaza-mi deschide-mi gura. ca sa ma Tnva{ cuvintele Tale. mintea mea o lumineaza. sa fac voia Ta. acum pururea in vecii vecilor. zacand eu. pacatosul sj nevrednicul. apoi rugaciunea aceasta: Preasfanta Treime.. Prime^te. Painea noastra cea de toate zilelc da-ne-o noua astazi. ci ai aratat iubire de oameni. miluieste-ne pe noi. Sfintc lara de moartc. Amin. Slintc Tine. Dumnezeule.i al Fiului sj al Sfantului Duh. inima si buzele mele le descliide ca sa Te laud pe imparate. miluieste-ne pe noi. nici nu m-ai pierdut pentru faradelegile mele. Duhul adevarului.. pentru numele Tau. nu Te-ai maniat pe mine. Din pat si din somn m-ai ridicat. cu purtarea Ta de grija cea dumnezeiasca sj de oameni iubitoarc. ?i tare.10 RUGACIUN1. vie imparafia Ta. cadem catre Tine. Sfant esti. a ma scula din somn sj a dobandi intrare in sfanta casa Ta.. sj. lene§ul s. niiluic?te-ne pe noi (de Sra de veste Judecatorul va veni §i faptele lieciiruia se vor descoperi. dupa obicei. sa in v eleg poruncile Tale. vino si Te salasluiestc Intru noi si ne curafeste pe noi de toata intinaciunea si mantuicste. Apoi troparelt acestea: Tau. Sfant e$ti. Sflnte. intru deznadajduire ' Din somn sculandu-ma. Deci. pentru rugaciunile ingerilor Tai. Si nu ne duce pe noi in ispita. iarta faradelegile noastre. Slava Tatalui vecilor. Ci cu frica sa strigam in miezul noptii: Sfant.. Sfanta Treime: Slant. Bunule. Dumnezeule atotputernice. Sfintc (rci ori). Dumnczeule. ci ne izbaveste de eel rau. sa-Ji cant intru marturisirea inimii §i sa laud preasfant numele ochii gandului. Slant. §i acum. miluie$te (de 12 ori). .. acum vecii vecilor. si ne iarta noua greselile noastre. Doamne.. puterea Ta. Amin. al Tatalui in sj pururea s. Si aeum 51 pururca $i in vccii Amin. precum in cer asa si pe pamant. ca sa manec sj sa slavesc (a Fiului a §i Ta este imparafia si puterea si si slava. RANDU1EL1 SI SLUJBE RUGACIUNILE DIMINETH 11 Imparate ceresc. Doamne. Dumnezeule. Sfant. cur&feste pacatele noastre. Fiului <d Sfantului Dull. faca-se voia Ta. pentru multa bunatatea Ta sj pentru Tndelunga-rabdarea Ta.

Tie de la fa^a Ta. sa Ji se aduca Tie lauda din necuratele mele buze. Atunci vei binevoi jertfa dreptadi.12 RUGAC1UNI.it s. bucura-se-va limba mea de dreptatca Ta. arderile de tot nu le vei bincvoi. si sa se zideasca zidurile Ierusalimului. cele nearatate si cele ascunse ale in(elepciunii Tale mi-ai aratat mie. spala-ma-vei. dupa marc mila Ta si. Dumnezeule. ca si eu sa ma fac partus fecioarelor celor infelepte. Dumnezeule. intru bunavoirea Ta. inima infranta sj smerita Dumnezeu nu o va urgisi. V enifi sa eel slavit in Tatal si in Duhul Apoi: ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu! si VenUI sa ne inchinam nostru Dumnezeu! sa cadem sa la Hristos. Intoarce lata Ta de catre pacatele mele. §terge faradelegea mea. binevoieste ca. buzele mele vei deschide. RANDU1EL1 sj SI SLUJBE si al RUGACIUNII sfintelor s. Inima curata zide^te intru mine. dc eel viclean sj sa lie intru mine voia Ta. §i cei necredincio§i la Tine se vor intoarce. este pururea. Doamne. Nu ma departa Dumnezeu-CuvantuI Sfant. din inima curata sj cu duh dc umilinta. Ca faradelegea mea eu o cunosc §i pacatul meu inaintea mea rau inaintea Ta am facut. bucura-se-vor oasele cele smerite. Auzului meu da bucurie si veselie. si duh drept innovei ieste intru cele dinauntru ale mele. ca si s. de ai fi voit jertia. Apoi unuia am gres. lmparatul si Dumnezeul nostru (cu Irei inchinftciuni)! 51): Apoi indata Psalmul Miluieste-ma. sa deschid gura mea cea Doamne. sj ma voi curad. §i gura mea va vesti lauda Ta. fnvata-voi pe cei fara de lege caile Tale. Izbave$te-ma dc varsarea de sange. si sa Te slavesc pe Tine. Jertfa Iui Dumnezeu: duhul umilit. cu luminata faclia sufletului meu. ca. niciodata .i intelegatoarelor Tale puteri. atunci vor pune pe altarul Tau vi^ei. asa incat drept esti Tu intru cuvintele Talc biruitor cand vei judeca Tu. Sionului. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale. Ca iata intru sj f'aradelegi m-am zamislit si in pacate m-a nascut maica mea. tara de osanda. Fa bine.i Rugae iunea a Stantului intai. mai vartos decat zapada ma voi albi. deci.i I Dl. sj toate taradelegile mele sterge-le. Izbaveste-ma. glasul rugaciunii mele. Dumnezeule. prinosul si arderile de tot. Stropi-ma-vei cu isop. T' -a S fi dat. eel Macarie Mare: curateste-ma pc mine pacatosul. ca n-am facut bine inaintea Ta. Dumnezeul mantuirii mele. Ca iata adevarul ai iubit. §i cu duh stapanitor ma intare§te. si Duhul Tau eel Sfant nu-L lua de la mine. Amin. Doamne. Mai vartos ma spala de faradelegea mea §i de pacatul meu ma curafeste. lmparatul Veniti sa ne inchinam si cadem la fnsusi Hristos. dupa multimea indurarilor Tale. Ca.MINETH 13 Doamne.

ma mantuieste. primesje sj de la noi. rugaciunile noastre pe care le aducem T' e din gurile noastre cele intinate. al Dumnezeul tuturor trupurilor. de am trecut timpul noptji acesteia. Amin. ca sa fac voia Ta cu inima luminata. Insuti. sa-mi seoala si ma Doamne. Care intre Atottjitorule. Rugaciunea a doua. Doamne. indraz- fara de inceput sj pururea nu este mutare sau umbra de schimImparatc fara de moarte. Dumnezeule. primesje . al Tatalui acum sj pururea si in a Sfantului vecii vecilor.ului. numele Tau. eel ce zac in lene. grabind. Hristoase Doamne. Rugaciunea a cincea: mantuie§te. acum sj pururea sj in vecii vecilor. Mantuitorule. scap ma Ta ncvoiesc. in toata Ma sj spre lucrurile rog Tie. Lumina tiitoare.)!! Rugaciunea a patra. nevrednicii robii totj Tai. strig: Nu ma lasa sa adorm in moartea pacatelor. Ca Tu esji Faeatorul meu sj Purtatorul dc grija sj Datatorul a tot binele sj intru Tine este toata nadejdea mea si T'c slava inalt. fara de ispita de toata rautatea pizmas. ma inimile rarunchii spre cele de jos privesti. invredniccsje-ma. ajuta-mi cu milossj Doamne. T' e slava sa-Ti si in alt am: Tatalui sj Fiului Sfantului Duh. Amin. puterilor sj cele dc sus tivirea vremea in tot lucrul. Rugaciunea Iubitorule de oameni. in acest ccas al noptji. ca sa stau inaintea Ta intru rugaciuni. ma Din Cel ce cu multa Ta bunatate sj cu indurarile Tale cele mari mi-ai dat mic. cantarea Sfintei Treimi anii viefii noastre sj sj ne daruiesje ca. cu adevarata lumina Ta. Stapane. RAMHJII si sj I 1 SI SLUJBE RUGACrUNTLE DIMIM. sj pe mine. ci ma miluiesje. iar dupa somnul nopfji. in care bare. Amin. acum sj pururea si in vecii vecilor. catre Tine. la sj Atotfiitorule. Amin. Stapane. Tu insutj.14 RUGACIUNI. in in tot ceasul. robului Tau. cantare dc miez de noapte aduc Jie. a s/asea: Sculandu-ma Tale din somn. sj. Rugaciunca a treia. Facatorule a toate eatc sunt. Care pri- mesji de puterile Tale cele ceresji cantarea luminezi ziua fara de pacat. Macarie eel Mare: Sfintei Treimi. Cel ce Te-ai rastignit de voie. Macarie eel Mare: 15 nevrednica sj sa laud preasfant al al Fiului Statu ului Duh. acum sj a Sfantului pururea si in vecii vecilor. Izbavesje- locuiesti si sj de toate lucrurile lumesji cele rele sj dc sporirea diavoleasca izbavesje-ma sj ma du Tntru imparatja Ta cea vesnica. Macarie eel Mare: a Sfantului soran sculandu-ma. inaintea Ta cazand. Cel ce ispitesti sj tainele oamenilor le sjii cu adevarat.

cu inima veghetoare si curata.i uitarea.i oameni celei §i ne-ai ridicat pe noi a stapanirea Ta. a<$teptand luminata nincl dupa obicei. izbave§te-ma de chinurile ve§nice. cu fapta. unde > 1 1 1 > fi numarul ceasurilor ale zilci: Pentru ceasurile nop(ii: Doamne. facandune pe noi casa cinstitului <ji Sfantului Tau Duh.i al faci cu anevoie de urmat. cele nu ma lipsi pe mine de binele Tau cel ceresc.16 RIGACILM. sa plateasca fiecaruia dupa faptele neasemanate: lumineaza ochii gandului nostru somnul cel greu al lenei s. Doamne. Cel ce ne-ai dat noua somn spre odihna neputintelor noastre s. Ca sa nu fim dormitand. a Domnului Dumnezeului sj Mantuitorului nostru lisus Hristos. iarta-ma.it. Si ne daruieste noua. mul^umindu-|i ca nu ne-ai pierdut pe noi cu faradelegile $\ noi pururea lucruri mari cu gandul. Dumnezeului celui slavit in toate de tot i: Tatalui celui fara de inceput. Doamne. Amin. Cel ce cu s. Cura{e$te-ne pe noi de toate intinaciunilc trupe§ti sj suflete$ti. cand va veni pe pamant cu slava sa judece pe totf §i sj sfanta zi a lui.i a ne marturisi pururea Tic. Tc-ai aratat iubitor de s.i de ncsimfirca cea impietrita. sa trecem toata noaptea acestei viefi. sau cu fapta. ?i pe Tine Te lauda toata taptura in veci. de am gresjt. sau cu cuvantul. ca un Dumnezeu indurator. Ca Tu e§ti lumina cea adevarata.i aflatf zacand in vecii vecilor.I SI SI. impreuna si Unuia-Nascut Fiului Tau si Preasfantului si bunului si de via{a facatorului Tau Duh. lumineaza-mi inima pe care a intunecat-o pofta cea rea. izbaves. s. ridica mintea noastra din a slavi maneca ne rugam bunatatii Tale Unuia-Nascut Fiului Tau. fie cu mintea. vazand neputin(a sutletului rneu. trimite 2 - CEASLOV . Doamne. ci priveghind sj scula(i intru lucrarea poruncilor Lui sa tun gata a intra in bucuria §i in camara slavci Lui celei dumnezeie^ti.ti toate. Dumnezeule Pe preainalte Doamne milelor. Pentru aceea. care nu au numar. Doamne.i a Sfantului I loan Gura de Aur: noptii . s. izbaves. miluies. cu cuvantul.i deschide gura noastra §i o umple de laudele Tale.i spre repaos de ostenelile trupului.te-ma pe mine. Amin.i este glasul eel neincetat al celor cc Te lauda §i nespusa dulceafa a celor ce vad pururea frumusetea cea nespusa a slavei Tale.i s. Care luminezi §i sfintes.tiin^a s. fie Rugaciunea . Rugaciunea a opta. Doamne. Iarta-ne noua gre§elile ce am gresit fnaintea Ta. de trandavirea s.te-ma de toata ispitirea. ci.i preaminunate. Doamne.i japtea: Tine Te binecuvantam. slavite s.i 17 pcntru mulfimea milelor Tale. ca un urn care am grcs.VJBE RUGAC IUNILE DIMINISH noastre. Doamne. a striga s. RANDL1EI. ca sa putem in lini§te a canta. din §tiinta $i din ne^tiinta.te-ma de toata nes. acum si pururea si s. Tu.

Amin. sades. curatje sj ascultare. RANDUIELI »>I S1AJBE RUGAC1UNILE DIMINET11 Rugaciunea a noua. deci sa fie §i intru mine. cu obiceiurile cele rele sj cu aprinderea spre desfranare.a de riiu in lucrurile cele intinate? Sau cum voi putea sa-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare. cu mania. Pentru ceasurile zilei: pocainfa. Doamne. Iar eu. rele sj viclene. dupa harul Tau.i dat mie imparafia Ta.i pururea s. in care cad in toate zilele si nopfile si in tot ceasul? De aceca cad inaintea ta sj ma rog.i in vecii vecilor. strope$te inima mea cu roua harului Tau. pacatosui. ca sa preaslavesc preasfant numele Tau. . Doamne al cerului sj al pamantului. Doamne. pacatosui. voia Ta. cu elevetirile. eel necurat? Sau cu ce ochi. pazitorul meu eel sfant. rusjnatul sj nevrednicul robul Tau. cu sfintele tale rugaciuni. cu iubirea de argint. pacatosui. Doamne.18 RUGACHJNI. Doamne.te in mine radacina bunatatilor si frica Ta in inima mea. avand osebita voire spre toata pofta cea trupcasca. spre pazirea sufletului tosului meu trup. da-mi rabdare sj voie ncbiruita sj blandefe. stiu ca faci precum vrei Tu. pazitorul vie^ii: Ingerule eel sfant al lui Hristos. Dumnezeul meu. sa pun inceput bun. eel ce m-am incurcat as.i viclene. scrie-ma pe mine. da-mi. si imparatiei lui Dumnezeu ma fa parta^ cu Sfantul Botez. cu trufia. cu lenea mea Amin. de diavoli si de patimile trupesti §i de toate celelalte lucruri necuviincioase. cu neiubirea de fratf §i cu Unerea de minte a raului. Iisuse Hristoase. invrednice§te-ma sa Te iubesc cu tot sufletul si gandul meu sj sa fac in toate voia Ta. primeste-ma intru nu ma lasa pe mine. Doamne. Doamne. cu pizma. da-mi cuget sa marturisesc toate pacatele mele. ca binecuvantat e§ti §i a pacacu obiceiurilc mele cele rele. Doamne. catre tine ma de la rog. cu osandirea. apara-ma de oameni galcevitori. nu ma duce pe mine in ispita. cu befia. Doamne. cu multa vorbire. da-mi lacrimi si aducere aminte de moarte sj uiiiilinlfi. da-mi cuget bun. rea voire a mea. tofi sfintii. si-mi fii micintr-ajutor si sprijinitor aupra pi/masuliii meu celui rau. desj n-am facut nici un bine inaintea Ta. Doamne. cu gandurile cele rele s. pomeneste-ma pe mine. intru catre sfantul inger. O. cu desfranarea. acum s. robul Tau. Doamne. Doamne. pazitorul meu eel sfant. cu mancarea cea tara de sat. Doamnc. in veci. milostivesje-te spre mine. Amin. Doamne. Doamne. am maniat preacurata lumina ta sj te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rusjne: cu minciunile. da-mi smcrenie. cu neascultarea. in cartea vie^ii sj-mi daruie§te sfarsit bun. Doamne. cu scumpatatea. care si e$ti cad s. vei cauta spre mine. 19 mila Ta intru ajutorul meu. ingerule al lui Hristos. pe care nici fun^ele cele necuvantatoare nu o au! Dar cum vei putea sa eaufi spre mine sau sa te apropii de mine.

nici alta folositoare grabnica. -J . §i stinge vapaia poftelor si Doamnc. Nascatoare de Preasfanta stapana mea.. nici alta mangtiietoare buna. de Dumnezcu Nascatoarc. uitarea. care. Necazul meu Tl §tii. decat serafimii. nccunostinta. §i s. vezi-mi nevoia. ajuta-ma ca pe un neputincios. Nascatoare de Dumnezeu. fara de asemanare. preacinstitul nume se slave§te in vecii vecilor. ci il dczleaga precum voie$ti. Amin. tau de toate e§ti laptele cele rele ma slobozeste. cea pururea fcricita §i prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. bucuria cclor mahniU. si ntpustul. Parinte. izgoncstc de la mine.. Alta rugaciune catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu: Imparateasa mea cea preabuna si nadejdea mea. robul tau. binecuvantata de toate neamurile. dcznadajduirea. fara stricaciune. vezi-mi necazul. ci mini a i pe si tine. te marim. Ceea cc e§ti mai cinstita decat heruvimii si mai marita. ca sarac sunt ticalos.i ma izbave^te de §i te/a. cu sfintele §i preaputerniccle tale rugaciuni.20 RUGACIUNI.. nepurtarea de grija cele rele la §i §i toate gandurilc cele intinate. miluie^te (de 3 mi).. multe rele si aduceri-aminte §i naravuri.. Si acum. RANDUIIXl Rugaciunea SI SLUJBE RL'GACIUNILE DIMINE'Pl Apoi: 21 a zecea. cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu. catre Preasfanta Nascatoare de Dumne/eu: Cuvine-se cu adevarat sa te fericim. ca sa ma vecii vecilor. hulitoare dc la ticaloasa mea inima si de intunecata mea minte. o Maica lui paze^ti sa ma acoperi in Dumnezeu. primitoarea saracilor §i ajutatoarea strainilor. Slava. smeritul si ticalosul Dumnezeu. binccuvin- mele. ca n-am alt ajutor fara de tine. pe tine. hraneste-ma ca pe un strain. Ca Amin. pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut. acope- ritoarea cclor necajiti.

. miluicste (dc 3 ori). .. de s-ar indrepta caile melc. ca sa nu gres. Veni(i sa nc inchinam. sa nu ascunzi dc la mine poruncile Tale.... Slava trci nictanii).. m-am desfatat. RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TO ATE ZILELE Preotul... in toata vremea. Dumnc/cul nostru.. blestemaji sunt cei ce se abat de la poruncile Tale. Indreptarile Tale voi pazi. Doamne.. Ca a Ta cstc Imparatia. sc lac Slava.. st'atul meu. Lauda-Te-voi intru indreptarea inimii. si intra in Slantul altar. (dc 3 in accst timp preotul sc inchina. Fcrici v cci cc lor. apoi Catisma a saplcsprc/ccca. Doamnc.. iar indreptarile Tale. Descopera ochii mei §i voi cunoaste minunile din Legea Ta. dc trci ori. (Se lac trei inchinaciuni..esc Tie. Certat-ai pe cei mandri. Binecuvantat es. Lui §i-L cauta cu toata inima pazese porunca n-au umblat ocara si defaimarea... Aprins e sufletul meu de dorirea judeca^ilor Tale. iar robul Tau cugeta la indreptarile Tale... Si acum. Rasplate§te robului Tau! Voi trai voi pazi poruncile Tale. inva^a-ma indreptarile Prin ce isi Tale. Tatal nostru... miluori).. La indreptarile Tale voi cugeta sj nu voi uita cuvintele Tale. ca marturiile Tale am pazit.. Slava. iar data este post. ca sa inva v judeca^ile drepta^ii Tale. Ca marturiile Tale sunt cugetarea mea. Cu toata inima Te-am cautat pe Tine. din fata usjlor imparfilcsti. da binccuvantarca... Dum- La poruncile Tale voi cugeta si voi cunoaste caile Tale. si Tic. Lipitu-s-a de pamant sufletul meu.i (cauta la pay. nu ma parasi pana in sfar§it.a/i. nc/. Si indata 12). /icand: Binccuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna. Slava... care i umbla in Legea Domnului. Sfinte Dumnezeule.culc. Si acum. Doamnc.. ca de toata cu dvcra inchisa. Tu ai porunca poruncile Tale sa tie pazite foarte. acum pururea si in vecii vecilor. pc usa dinsprc mia/. Amin. Pentru ca au sezut capeteniile §i pe mine ma cleveteau.. ca sa pazese poruncile Tale! Atunci nu ma voi rusina cand voi cauta spre toate poruncile Tale. va indrepta tanarul calea sa? Prin pazirea cuvintelor Tale. cu cpitrahilul pe gruraaz... Starea intai: Fericiti cile cci fara prihana in cale... la strana Psalmul 50: Miluicstc-ma. Strain sunt eu pe pamant.. Imparate ceresc. icste (dc 12 ori).RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE in caile cit 23 Lui cei ce lucreaza faradelegea. Prcaslantii Treimc. O... la de la mine s. Cu buzele am rostit toate judecafile Tale. In calea marturiilor Tale hogiitia. In inima mea am ascuns cuvintele Tale.ti. Si acum. Psalmul IIS. slava Tic.. sa nu ma lepezi de la poruncile Tale.

intru dreptatea Ta viaza-ma.ertaciunea. Adu-Ti amintc de cuvantul Tau.it. care parasesc Legea Ta. voi cauta s. Tau m-a viat. Funiile pacato^ilor s-au intas. Pe calea poruncilor Talc am alcrgat.te robului tern este pentru cei ce se de Tine.i nadajduit. dupa cuvantul Tau. care Legea Ta. §i am nu m-am rus. ca in poruncile .tin^a. Partca mea e§ti. ca intru jtidecatilc Tale am s. Am Am cugetat sprc indreptarile Tale. §i TOM F. Aceasta m-a mangaiat intru smerenia mea. ca aceasta am voit. Mahnire m-a cuprins din pricina pacatosjlor. Vestit-am caile mele sj m-ai auzit. §i m-am mangaiat. dar Legea Ta n-am uitat. zis-am sa pazesc laud pe Tine pentru judecajile drepta^ii Tale. pana in sfars. Departeaza dc la mine calea nedreptatii $i cugetat la poruncile ridicat mainile Tale pe care le-am iubit foarte. mele la poruncile Tale. Am grait despre marturiile Tale inaintea impara- indreptarile Tale ma invata.ANDLI1EL1 S] SLIUBE RANDUIALA MIEZOINOPTIC1I DIN tilor. des. dar de la Legea Ta nu m-am Adusu-mi-am aminte de judeca^ile Tale cele din veac. Sa nu indepartezi din gura mea cuvantul adcvarului. Legea Ta pururea. Intelepte$te-ma s. Povatuie$te-ma pe cararea poruncilor Tale. Doamne sj calea adcvarului am ales nadejde. sJ voi raspunde cuvant eclor cc ma ocarasc ca am nadajduit in cuvintele Tale. sa nu ma rusjnezi. Doamne.24 RUGACIUNI. Doamne. intru care mi-ai dat caci cuvantul corit peste cu Legea Ta ma miluieste. caci judecatile Tale sunt bune.i o voi pazi cu toata inima mea.inat. ZILELE 25 viaza-ma. intare§te-ma intru cuvintele Tale. Inva^a-ma bunatatea. Rugatu-m-am fetci Tale. Indeparteaza ocara de care ma tern. in veac in vcacul veacului.i cunos. Am umblat intru largime. cand ai largit inima mea. Gata am fost §i nu m-am tulburat sa pazesc poruncile Tale. Doamne. Tau cuvantul Tau. ca poruncile Tale am cautat. am dorit poruncile Tale. Adusu-mi-am aminte de numele Tau. Bunatate ai lacut cu robul Tau. R. Lege pune mie. din toata inima mea. Doamne. catre robul Tau. este plin tot pamantul. Cei mandri m-au batjoabatut. Cantate erau de mine indreptarile Tale.urat imprejurul meu. sunt cu to(i cei ce se tern de Tine s. masura. Sa vina peste mine mila Ta. inva^a-ma indreptarile Tale. sj am pazit Legea Ta. dupa cuvantul Tau. in locul pribegiei mele. invatatura s. Pleaca inima mea la marturiile Tale. intoarce ochii mei ca sa nu vada in am cautat. Doamne. mantuirea Ta.i Legea Ta sJ nu la lacomie. lata. Partas. Implines. dupa cuvantul Tau. Calea §i judecafile Tale nu le-am uitat. miluie$te-ma dupa cuvantul Tau. Cugetat-am la caile Tale §i am intors picioarele mele spre marturiile Talc. Aceasta s-a facut mie. pe care le-am iubit. Fa sa in{eleg calea indreptarilor Tale §i voi cugeta la minunile Tale.i pazesc poruncile Tale. Lipitu-m-am de marturiile Talc. sj voi pazi De mila Ta. ca indreptarile Tale indreptarilor Talc o voi pazi pururea. Istovitu-s-a sufletul meu de suparare. La miezul nop^ii m-am sculat ca sa Te Doamne. Doamne. calea Ta viaza-ma.

adevarul ramane. Cei ce mei dupa cuvantul Tau. RANDUIALA iMIEZONOPTICH DIN TOATE ZILELE 27 Tale am crezut. zicand: «Cand ma vei mangaia?». invafa-ma indreptarile Tale. Mai mult decat invafatorii mei am priceput.. dar porunca Ta este fara de sfars.. 11 pierit intru necazul meu. Doamne..i s. Sa vina peste mine indurarile Tale si voi trai.ertaciuni.. Faca-se. ca indreptarile Tale ca drepte sunt judecafile Tale §i intru adevar m-ai smerit.. este Slava. iar eu voi cugeta la ziua poruncile Tale. pentru aceasta cuvantul Tau am pazit. Doamne. dar indreptarile Tale nu le-am uitat. cuvantul Tau ramane in cer. ca in veac a mea este. Doamne. Mai mult decat pe vrajmasji mei m-ai injeleptit cu porunca Ta. Doamne.. Intemeiat-ai pamantul duiala Ta ramane ziua. RANDUIELI SI SLUJBE umilit. in neam sj in neam. iar eu cu toata inima mea voi cerceta poruncile Tale. am dupa cuvantul Tau. eatre robul Tau.i - de Tine cuvintcle Tale ma vor vedea $i se vor veseli. Inmultftu-s-a asupra mea nedreptatea celor mandri. Bun e§ti Tu. ca pe nedrept m-au nedrepta^it. cu inctanii. De la toata calea cea rea mi-am oprit picioarele mele. in cuvantul Tau am nadajduit.26 RLGACIUNI. iar eu cu Legea Ta m-am desfatat.. Al Tau sunt eu. mai mult decat mii de comori de aur §i argint.. Sa se rusineze cei mandri. In veac nu voi uita ochii s. In veac. Si acum. infelepvoi inva^a poruncile Tale. Toate poruncile Tale sunt adevar. Aliluia (de trei ori). ca Legea Ta cugetarea cautat. Doamne. Marturiile Tale am priceput. Slava. ca in am nadajduit. cu inchinaciiini ?i in Postul Marc. Ca am iubit Legea Ta. Si acum. ca la marturiile Tale este gandirea mea. Tale Mai mult decat batranii am in{cles. Sa fie inima mea fara prihana Tntru indreptarile Tale. Mai inaintc de a fi am gresjt. Doamne. ca sa ma mangaie. Bine este mie ca m-ai smerit. Cate sunt zilele robului Tau? Cand vei judeca pc cei ce ma prigonesc? Spusu-mi-au calcatorii de lege des. ca intr-insele m-ai viat. dar. atunci as. indreptarile Tale. Dupa mila Ta viaza-ma. dar eu n-am voi parasit poruncile Tale.. Se topeste sufletul meu dupa mantuirea Ta. Dupa ranTau. ca poruncile am cautat. Starca a doua: Mainile se tern Tale m-au facut §i te§te-ma §i m-au zidit. La tot lucrul desavarsjt am vazut sfarsit. Ca m-am facut ca un foale la turn. mila Ta. miluie.. Starsitu-s-au cugetarea mea este. Pe mine m-au a§teptat pacato§ii ca sa ma piarda. ca toate sunt slujitoare T' e De n-ar fi fost Legea Ta gandirea mea. ca sa nu ma rusinez. pazi marturiile gurii mele. Buna-mi mie Legea gurii Tale. ea toata mea este. pe nedrept m-au prigonit. dar nu sunt ca Legea Ta. Cunoscut-am. mantuie§tc-ma. ca sa fnvat indreptarile Tale. si intru bunatatea Ta. Sa se intoarca spre mine cei ce se tern de Tine §i cei ce cunosc marturiile Tale. Ajuta-ma! Putin a lost de nu m-am sfarsjt pe pamant. Doamne. ca sa pazesc cuvintele Talc. Inchegatu-s-a ca grasimea inima lor.it.. De la .te (dc (rci ori).

§i acum.te marturiile Tale. dupa cuvantul Tau. Robul Tau sunt eu. pentru ca nedrept este gandul lor. Apara-ma. Tale m-am facut priceput. Departatj-va de la mine cei ce viclenhj si voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Izbaves. Minunate sunt marturiile Tale. ca de poruncile Tale am dorit.. Doamne. Fa cu robul Tau dupa mila Ta sj indreptarile Tale ma invat. Ajutorul meu sj sprijinitorul meu csji Tu. dupa cuvantul Tau. Pusu-mi-au pacatosii cursa mie.. cu inchinaciuni. J?i i>i Slava.a poruncile Tale.. Gura mea am deschis sj am aflat. Faclie picioareJor mele este Legea Ta m-am Umilit sj lumina cararilor mele. fata de cei ce iubesc s. intelepteste-ma ^i voi cunoas. spre rasplatire..ine a^teptarea mea. Strapunge cu t'rica Ta trupul meu. Plecat-am inima mea ca sa fac indreptarile Tale in veac. in I'oslul Marc.. mai mult dec&t mierca.te-ma de clevetirea oamenilor s. sj judecajile Tale ma invafa.i neasca nici o faradelege. in cuvantul Tau am nadajduit. Cat sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale. RANDUIELI $1 SLUJBE RANDDIAIA MIEZONOP I ICII DIN TO ATE ZILELE 29 judecafile Tale nu m-am abatut. viaza-ma dupa cuvantul Tau. pentru aceasta am urat Sfar§itu-s-au ochii mei dupa mantuirea Ta s. nu ma da pe mana celor cc-mi fac strambatate. Aratarea cuvintelor Tale lumineaza sj intelepteste pe prunci.. Poruncit-ai cu dreptate marturiile Tale sj . ca de judeca^ile Tale m-am temut. Ajuta-ma §i ma voi mantui §i voi cugeta la indreptarile Tale pururea.. Doamne.28 RUGACIUNI. am fost pana in sfarsit. Drept esji.i dupa toata calea nedreptatii. ca oamenii au stricat Legea Ta. cu metanii. Cele de bunavoie ale gurii mele binevoiesje-le.. Legea Ta n-am uitat.. Fat. Primes.i voi pazi poruncile Tale. miluic<jtc(dc acum. Pa§ii mei sa nu ma stapaindrepteaza-i. in gura mea! Din poruncile Facut-am judecata si dreptate. Vremea este sa lucreze Domnul. sj ma viaza sj sa nu-mi dai de rus. Doamne.. toata calea ncdreapta am urat. Mosjenit-am marturiile Tale in veac. Starca a trcia: Cauta spre mine sj ma Ta miluies. Slava.te pe robul Tau in bunatate.. pentru aceasta le-a cercetat pe ele sufletul meu. Pe calcatorii de lege am urat sj Legea Ta am iubit.a Ta arat-o robului Tau sj ma invat. 3 ori). Sufletul in mainile Tale este sj cuvantul dreptafii Talc. §i drepte sunt judecatile Tale. ca bucurie inimii mele sunt ele. Det'aimat-ai pe toti cei ce se departeaza de la indreptarile Tale. dar de la poruncile Tale n-am ratacit.. dupa judecata numele Tau. Doamne. pentru aceasta am iubit marturiile Tale. Juratu-m-am sj hotarat sa pazesc judecafile drcpta^ii Tale.a. pururea. Aliluia (dc 3 ori). Izvoare de lacrimi au varsat ochii mei pentru ca n-am pazit Legea Ta.te. Pentru aceasta am iubit poruncile Tale mai mult dedit aurul sj topazul. ca sa nu ma cleveteasca cei mandri. Socotit-am calcatori de lege pe to^i pacatosii pamantului. ca Tu ai pus mie Lege. Pentru aceasta spre toate poruncile Tale meu pururea m-am indreptat.

Deschis-am ochii mei dis-de-dimineafa. ca m-ai invafat indreptarile Tale. dar indreptarile Tale nu le-am uitat. intru Facatorul cerului si celor vazute si nevazute. Doamne. ca indreptarile Tale n-au cautat. Din inceput am cunoscut. Vezi smerenia mea sj ma scoate. Dorit-am Judeca pricina mea sj ma izbave§te. este. Doamne. Tn$elep$esje-ma sj voi fi viu. Indurarile Tale mantuirea Ta. dupa judecata Ta ma viaza. Strigat-am cu toata inima mea: Auzi-ma. dupa cuvantul Tau ma izbave§te. Capeteniile m-au sj prigonit in zadar. Slava.nice sunt toate judecatde dreptatii Tale.. raspandeasca buzele mele lauda. Sji multe sunt. dupa mila Ta. De sj §apte ori pe se smintesc. Tatal al Atottiitorul. tul nu §i A§teptat-am mantuirea Doamne. Pace multa au cei ce iubesc Legea Ta Ta. Legea Ta Te-am laudat pentru judeca^ile dreptafii Tale. dupa cuvantul Tau. Doamne. Nedreptatea am urat am dispre^uit. din marturiile Tale. Vazut-am pe cei nepriceputi si ma sfarseam. Tanar sunt eu si defaimat. iar zi am iubit. Mana Ta sa ma mantuiasca. Departe de pacatosj este mantuirea. ca in veac le-ai intemeiat pe ele. Apropiatu-s-au cei ce ma prigonesc cu faradelege.. Doamne! Indreptarile Tale voi cauta. ca poruncile Tale am ales. Strigat-am catre Tine: Mantuiesje-ma sj voi pazi marturiile Tale. Drepte sunt marturiile Tale in veac. Doamne. ca poruncile Tale nu le-am uitat. Sa rugaciunea Doamne. dar de la marturiile Tale nu m-am abatut.. Multi sunt cei ce ma prigonesc sj ma necajesc. ca sa cuget la cuvintele Tale. Doamne. dar de la Legea Ta s-au indepartat. Topitu-m-a ravna casei Tale. Pazit-a sufle- meu marturiile Tale le-a iubit foarte. pamantului. sj Legea Ta cugetarea mea Viu va fi sufletul meu sj Te va lauda si judecatjle Tale imi vor ajuta mie. Nccazuri sj nevoi au dat peste mine. Glasul meu auzi-1. RANDU1ELI tot §1 SLUJBE RANDU1ALA MIK/ONOPTICII DIN TOATE mila Ta adevarul /111 IK 31 adevarul. Inceputul cuvintelor Tale este ves.. Din zori m-am sculat si am strigat: intru cuvintele Tale am nadajduit. Rosti-va limba mea cuvintele Tale. dupa cuvantul Tau ma in^elepte§te. Aproape esji Tu. Bucura-ma-voi de comoara mare. Ratacit-am ca o oaie pierduta. adevarul. Sa mea inaintea Ta. al am iubit. ca n-au pazit cuvintele Tale. ca toate caile melc se apropie Ta sunt. Dreptatea Ta este dreptate in veac sj Legea Ta. ca au uitat cuvintele Tale vrajmasji mei. poruncile Tale sj sj am iubit. iar de cuvineel ce a aflat §i tele Tale s-a infrico§at cuvintele Tale. ca inima mea. Sa ajunga cererea mea inaintea Ta..30 RUGACIUNI. Doamne. cauta pe robul Tau. tuturor . cu ma sj viaza. si indata: Cred intru Unul Dumnezeu. ca Legea Ta n-am uitat. Doamne. Pazit-am poruncile Tale in a in tea marturiile Tale. dupa judecata Ta ma viaza. sj toate poruncile Tale sunt adevarul. ca toate poruncile Tale sunt drepte. Vezi ca poruncile Tale acuiii. fa-ma viu. Lamurit cu foe este cuvantul Tau foarte sj robul Tau 1-a iubit pe el. dar poruncile Tale sunt gandirea mea.

A§tept invierea morfilor.ti. Domnul de via^a Facatorul. asteapta.i indrepteaza viafa noastra spre poruncile sfinte§te. s. S-a pogorat din ceruri §i S-a tntrupat de la Duluil Sfant sj din Maria Fecioara §i S-a facut om.I §i intru SI SEUJBE RA. cu untdelemn de si-Ji va da tie camara cea dumnczciasca Nascatoarci dc Dumnezeu: a slavei Sale.i rugaciunile noastre in ceasul le acesta Mirele vine in miezul nopfii sj fericita este sltiga pe care o va afla priveghind. $i viafa veacului ce va sa lie.. miluiestc (dc 40 dc ori) si rugaciunca accasta: Intru una. prin Care toate s-au facut. tine. intristarea poporului tau in bucurie o intoarce. strigand: Slant. nu facut. curasi cugetele indrepteaza. glasul I primes. La ziua cea mfricosatoarc gandind.. Nascatoare de Dumnezeu. Slant esti. caci vei gheazsi. nadejdea noastra. dar nevrednica este iarasj pe care o va afla lenevindu-se. RANDUIEI.. Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat.. Care din Tatal purcede. sa judece viii sj iarasj vina cu va sa Si mor.32 RUGACIUM.. in prive- ghere. sutlete al meu. Ci te desteapta. ca tu esti. Fiul lui Dum- tncui. priveuntdelemn luminand-o.ii. apostoleasca Cel ce. afara. $i a inviat a treia zi. miluieste-ne pe noi.te pe noi de tot necazul celor rele s. sa nu dormitezi. in cer §i Marturisesc un botez spre iertarea pacatelor. Pe Nascatoare de Dumnezeu. snllete al meu. zidul cel nebiruit. impreuna cu Tatal §i cu §i S-a inaltat la ceruri Fiul. §i S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat $i a patimit sj S-a ingropat. slava. sutletele noastre tes. Indelung-rabdatorule. trupurile Tale. Dum- nczcu. al $ade de-a dreapta Tatalui.i al durerii. a Carui impara v ie nu va avea sfarsjit. Care pe tofi chemi la mantuire pentru fagaduin^a bunatafilor ce au sa fie.. Care a grait prin prooroci. Preasfanta Tmmc. suflete al meu. nascut. Hristoase Dumnezeule. te rugam: Sfaturile celor potrivnici le risipeste. es. Cel ce. Fecioara. aprinzandu-ti candela ta.. pentru noi oamenii §i pentru a noastra mantuire. Silnte Dumnezeule.te. Care din Tatal S-a nascut.. al S-lca: pe pamant. mai Lumina din Lumina.te s. Unul-Nascut.i slavit. cu trci inchinaciuni.ti inchinat s. nezeule. tara ta o a para si o ajuta. ca sa nu te dai mortii si al'ara de imparafie sa te ata.. Amin.i in tot ceasul. dupa sj Scripturi.. Cel de o fiinta cu Tatal. Tatal nostru...te ne izbaves. Mult-milostive $i Mult-milosarde. cu ramane ungere. Slava. Apoi troparclc accstca. soborniceasca Biserica. Care pe cei drep^i iube§ti sj pe cei pacatosj miluics. batand ca si cele cinci fecioare. intarirea mantuirii. 3 - CEASLOV .. pentru pacea lumii te roaga. Doamne. tnsuti.. in toata vrcmea s. Vezi dar.. §i Doamne. ca nu stii cand va veni la tine glasul ce va zice: «Iata Mirele!». ca sa fntampini pe Hristos. Care. Si acum. Ci. gandurile cura v es.. Vezi dar. cste inchinat sj slavit. Slant. inaintc dc tofi vecii. sfanta. Ca a Ta este imparajia. cu somnul sa mi te ingreuiezi. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. Si intru Duhul Sfant.NDlilALA MIEZONOPT1C11 DIN TOATE ZILELE 33 Unul Domn lisus Hristos.

Si. o Putere. care. o Dumnezeire. Domnul va pazi intrarea ta si iesjrea ta de acum $i pana in veac. Ft F 35 Inconjoara-ne pe noi cu mijlocirea Tai ingeri. Parinte Atotputernice. $i. nu va dormita. Parinte atotputernice.. ca binecu- ochii mei la mmiti. nevrednicul robul Tau. §i mai marita. mantuie§te-ma iarta-ma (« lor. (dc 3 ori)..te-mi ca (o mctanic). unirea credinjei $i la cuno^tinfa slavei Tale cclei neapropiate. Postul Marc. daci cstc Aliluia sau Postul i. mele. slugii Tale (o mctanic). milostive$te-Te spre noi $i ne binecuvinlumineaza fata Ta spre noi sj ne miluiesic.. Dumnezeule. §i al griiirii in de multe. fiind pazit. ca binecuvantat esti in vecii vecilor. de-a dreapta ta. te Ziua soarele nu luna. fara stricaciune. binccuvintcaza. cu doua si la sfarsit cu o mctanic marc: Doamne si Stapanul vicfii Ceea cc e§ti mai cinstita decat heruvimii tine. Doamne. Domnul este cu 12 inchinaciuni: tii acoperamantul mie pacatosul pe (o inchinaciuni).. Apoi: fara de asemanare. inchinaciuni.. noaptea. toata.frcra Sirul.. cu trci sc rice rugaciunca accasta a Sfantului F. ca binecuvantat c§ti in vecii vecilor. duhul trandaviei. desert. miluie§te-ma pe mine.. Domnul te va pazi pe tau. Ajutorul meu de la Domnul. si metaniile si sc zice numai rugaciunca dc mai sus: Stapane Dumnezeule. A$a. prin ce m-ai zidit. Cel ce a lacut cerul §i pamantul. Man-. Parinte! Preotul: teaza. greselile Doamne. pazi-va sufletul tau. Dumnezeule. nu mi-1 Psalmul 120 gandului smerit. in vecii vecilor. mele si es. al dragostei. inchinaciuni'). Domnul va pazi pe tine. stiiri.. al riibdarii si al duhul curatiei. mantuie§te-ma pe mine.i §i povaJuUi. Imparate. al iubirii de stapanie (o metanie). $i acum. ca. daruie§te-l mie. lisuse Hristoase §i Duhule Sfinte. Amin nu va dormita eel ce te paze^te. Fiule Unule-Nascut. de unde va veni ajutorul meu. Doamne. gresjt. te marim. <. Fara de numai am Doamne.. nici lata. nici tine de tot raul.te-ma mine pacatosul (<> va arde. cu judecatjle care §tii.i cstc Stapane Dumnezeule. iarasi rugaciunca Sfantului Fire in Sirul. curates.34 RUGACIl NI. . Nu va lasa sa se clatine Ridicat-am piciorul tau.. miluicstc (dc 3 <>ri). Apoi sc /ice: Vcnifi sa ne inchinam. SlavS. decat serafimii. pe Rugaciunca aceasta a lui Mardarie: Dumnczeu-CuvantuI ai nascut.. sa nu osandesc pe fratele sa-mi vad meu. RANIHIFU sfin^ii SI SLUJBE t RANDUIALA MIEZONOPTICH DIN TOATE el 711. sc /ic accste patru slihuri. vantat Si. Amin. pacatosul.ti daruies. sa ajungem la inchinaciunc). cea cu adevarat Strana: Intru iiumclc Domnului. milostiv Dumnezeule. in trci stat mctanii mari: al grijii lar daca nu Aliluia sau Sfantului Flrcm Sirul: Doamne si Doamne da mie lar §i Stapanul vie^ii mele. nici nu va adormi Cel ce pazeste tc dupa rugaciunca accasta.. Si Dumnezeule.. pc urina. sc omit rugaciunca Stapanul viejii mele. tot in trci pe Israel. (o inchinaciunc). pe Nascatoare de Dumnezeu. Amin.

. acum sj pururea si in vecii vecilor. pentru tine. ca un bun pe robii Tai s.i noua imparatia Ta si impartasjrea bunatatilor Tale celor negraite si vesnice sj desfatarea viefii Tale celei nesfarsjte sj fericite. Amin. glasul al 2-lca: sj iarta lor toata gre§eala cea cea fara de voie. Tatal nostru. Ziditorule. Te va binecuvanta Domnul din Sion. a binevoit a incapea. sau cu fapta. in locuri racoroase.. laudandu-tc. Hristos Dumnezeul nostru. Cel ce Iata acum Rugaciunea aceasta: Pomenc§te. Prcasfanta Treime. sulletele adormi^ilor robilor Tai. nepri- eepandu-ne de nici un raspuns. Ferici^i suntem s.. impreuna cu Cel fara de inceput al Tau Parinte sj cu Preasfantul si Bunul sj de viaja facatorul Tau Duh. RAM)! IK1 I SI SLUJBE KANDHIAI.. Dumnezeul nostru. Noaptea ridicati mainile voastre spre ccle sfinte §i binecuvantati pe Domnul. aceasta rugaciune aducem Tie. ca ziua si noaptea te rogi pentru noi. Fericimu-te pe tine toate neamurile. Pentru aceasta. . Unule. milukste-ne pe noi. Ca Tu e§ti via^a si invierea sj odihna robilor Tai celor unde cercetarea cei adormi^ilor robilor Tai. credinja. Cel ce.. Hristoase. fara numai Tu.. care stati in casa Domnului.. al Dumnezeul Nascatoarei dc Dumnezeu: cere sa mantuiasca.. ca. nici intristare. Cel ce poti sj celor adormiti a le da odihna. si ceea ce este de t'olos tuturor le toate daruiesti. Daruie§te lor s. slava Tie. si-i asaza pe dan$ii in locuri luminoase. le chivernisesti. Cu sfintii odihneste. Domnul este cu tine. in cucernicie in a facut cerul §i pamantul. Cel neincaput. du rugaciunea noastra la nostru sj Maica Fiul tau lui si Hristos viafa fara de starlit. acoperamantul meu este Duhul Sfant. irci Slava. Apoi (roparclc accstca. pe tofi care. Glasul al 6-Iea: Miluieste-ne pe noi.i-au pus. ca spre Tine nadejdea spre Facatorul $i Ziditorul sj Dumnezeul nostru. intristarea §i suspinul.. Nascatoare de Dumnezeu. cate in nu este fara de pacat. Dumnezeule. sufletele noastre.A M)i:X(>\OmCl[ DIN TO Apoi Doamne. de unde a fugit toata durerea... Treime Sfanta. Fecioara.. ceea ce esjti plina de liar.. nici suspin. miluieste-ne pe noi. in curdle casci Dumnezeului nostru. Doamne. ca. sj fie slava inaUjam. Doamne. Sfinte inchinaciuni. pe parin§i $i frafii nostri.. prin adancul Tn(elepciunii.. unde nu este durere. sj de voie viata au gre§it. Si acum.i.. Si acum. cea cu cuvantul. Doamne. Nadejdea mea este Tatal. strigam tie: Bucura-te. pe invierii (ii cei ce intru nadejdea §i §i a vietii vc§nice au adormit.. s. scaparca mea este Fiul. Slava.. s-au saviirsjt. ca unui Stapan. sufletele fefei Tale veseles. Doamne. miluksU' (de VI I. Hristoase.36 ULGACIUM. ci adormuj. cu iubirea de oameni. /MFAK 37 Psalmul 133 12 ori) sj binecuvantati pe Domnul toate slugilc Domnului. noi pacatosii robii Tai.te pe toti sfintii Tai din veac.i noi. Preamarita pururea Fecioara. folositoarc pe tine avandu-te. iarta-le.. intru tine. sau cu gandul. in locuri de odihna.. ca nimcni Pomene§te. odihneste. Dumnezeu.

. zicc eclcnia: rugamu-ne Miluieste-ne pe noi.. miluieste (dc 3 ori). ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor parinfilor no§tri §i pentru ale tuturor sfintilor. care este asupra noastra. Patriarbul Ortodoxe Romane [pentru (Inalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)|. Dumnezeule. plccandu-sc prcotul catrc strani. Hristos. ca un bun si de oameni iubitor. parinte sfintite. neamului in timpul troparclor dc umilin|a.. de cutremur. Strana: Amin. de foamete. ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru sa ne mantuim prin tine din nevoi. miluic. Prcotul: dc Dumnezeu: Slava Tie. Mantuitorul nostru. si sc intoaree catrc rasarit zicc cctenia aceasta: Sa ne rugam pentru pacea lumii. de foe. Doamne. ca Tu e§ti Dumnezeul nostril si noi suntem poporul Tau. auzi-ne si ne miluieste. milostive Stapane.. Tatalui Fiului oameni Dumnezeu esti si J'w si Sfantului Duh.. Si acum.. al Nascatoarei slava maltam. de sabie. nadejdea noastra. isi Doamne. binecuvantata NascaStrana: Slava.. /icand: Hinecuvantatf si ma ierta^i pe mine. Adevaratul nile Apoi. si pentru toti Bisericii fratii nostri cei intru Hristos. si sa ne miluiasca pe noi. RANDU1EM Slava. ca tu esti mancrcstinesc. tara aceasta §i toate orasele $i satcle: de boala.IBE KAMU'IALA M1EZONOPTKII DIN TO . Si acum. de navalirea altor neamuri asupra noastra si de razboiul eel dintre noi. Hristoase. Doamne.38 RUGACIUNl.VI Prcotul /. Pentru Prea Fericitul Parintele nostru (N). bland §i lesne iertator sa fie noua Bunul $i Tubitorul dc oameni Dumnezeul nostru. binecuvintcaza. Auzi-ne pe noi. mare mila Ta. pentru rugaciuPreacuratei Maicii Sale. Dumnezeu Apoi prcotul sa te ierte si sa te miluiasca.III I I 39 cclonisul: Doamne. Parinte. fata de pacatele noastre si ne miluieste pe noi. toti lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam.ice I /. /ice otpusttll eel mic: toare de tuirea Dumnezeu. slava Tie. dupa Tie. niei pomeni faradelegile noastre..tc (dc 3 ori).. miluieste-ne pe noi. inca ne rugam pentru ca sa se pazeasca sfant locasul acesta. milostiv fii noua. pacatosul! lar fratii r&spund: pentru ca milostiv. Dumnezeul nostru. Dumnezeule.. U§a tine. ca intru Tine am nadajduit. SI SI I . sa Tndeparteze sj sa imprastie toata mania care se porneste asupra noastra si sa ne izbaveasca pe noi de mustrarea Lui cea dreapta.. cu la (a catrc rasarit. miluieste (dc 3 ori). de potop. intorcandu-sc cu fata catrc credinciosi. prcotul icsc din Sfantul Altar in fa(a usilor imparatesti si.. sa ne miluiasca si sa ne mantuiasca pe noi. .. ci cauta si aeum ea un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasji nostri. Pentru buna sporire si intarirea dreptslavitorilor crestini. Ca milostiv sj iubitor de si nu Te mania pe noi foarte. acum si pururea §i in vecii vecilor. ci milostivirii deschide-o noua. nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor ee sunt pe mare departe si.. cere obisjuiita icrtare. lar prcotul. Dumnezeul nostru.

Pentru parin(ii si fra^ii nostri care sunt departe. la Apoi Psalmul Miluieste-ma. Dumnczeule. de sambata. I'entru ctitorii sfantului locasului acestuia. si trei ori si intra in sfantul altar. Pentru Pentru cei ce calatoresc pe uscat. miluicste (de 3 mi). duminica si canil cstc Priveghcre. nc miluiesc ne slujcsc noua. slava Prcasf'anta Treime. zicand: Binccuvantat cstc Pentru arhiereii ortodocsi..40 RUGACIUNI... locui-va in curtjle Tale.. cei ce zac in neputinfe... pcntru mai marii oraselor sj ai satelor si pcntru iubitoarea de Hristos oaste. dupS obicei. Pentru Pentru cei ce cei cc nc urasc si pentru sj cei ce ne iubesc pe noi. cu epitrahilul pe grumaz. Doamne. {arii. Amin.. Face inceputul. Sa ne rugam pentru conducatorii fie! Imparate Sfintc Duranezeulc. Fiul lui Pentru rugaciunilc S11n(ilor Parinjilor nostri. Veni(i sa lie ne inchinam. cu dvera inchisa..onoptica din toate zilelc pcstc at'arS Tu le vei curatj. Pentru cei ce ne-au cerut noua.. Dumnezeu] nostru... sa ne rugam pentru dansii. Si acum. Preotul se inching 51): Pentru parinDi Pentru Sa ziccm to(i cei si inva^atorii nostri. Strana: cercsc. Slava Jit-. care si aici si pretutindeni. a sii Auzi rugaciunea mca. Fericit este eel saptamana.. miluicste (de 1 2 ori)... si Sa ne rugam pentru imbelsugarea roadelor pamantului. 3 ori). din fa(a usilor impSritesti... Cuvintele celor fara de lege ne-au biruit pe noi §i nelegiuirilc noastre Se cuvinc toalii ca asa so citcste Mic/. Slava. cuvine cantare... Ca a Ta cstc impara(ia. Doamne. Doamne Dumnezeu. dreptcredinciosi. pentru carmuitorii (arii noastre. miluieste-ne pe noi.. (tie Tatal nostru. RANDUIELI sr SLUJBE Pentru binccrcdinciosul popor roman de pretutindeni.. 12).. Tie J\ si lisuse Hristoase. Psalmul 64 pentru acestia. in Sion Tie Ti sc se va implini fagaduinta in Ierusalim. pe ape. sj prin aer. catre Tine tot trupul va veni. Si Catisma a noua: mai inainte adormifi. paring odihnesc frafi ai nostri. Dumnezcule. sfant este l-ai ales sj 1-ai .... nevrednicilor. (cauta pag.. Llmple-ne-vom de bunatatile casei Tale.. Si pentru to(i ortodocsii crestini. RANDUIALA MIEZONOPTICII DIN SAMBETE Preotul. Amin. pe care primit. I'entru izbavirea celor robi^i. Dumnezeul nostru..

42

Kl GACIUNl,

RANIHIKI

I

SI

SI.UJBE

RANDUIALA MII/.ONOI' TIC'll DIN SAMH1IK

43

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mantuitorul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului sj a celor de pe mare, departe. Cel ce gatc$ti munfii cu taria Ta, incins fiind cu putere; Cel ce tulburi adancul marii sj vuietul valurilor ei. Tulbura-se-vor ncamurile sj se vor spaimanta cei ce locuiesc marginile, de semnele Lui; iesjrile dimiin dreptate.
nefii
l-ai
sj

Ioca§ul Tau,

minunat

veacul. Ochii Lui spre neamuri privesc; cei ce se razvratesc sa nu se inalte intru sine. Binecuvantati neamuri pe Dumnezeul nostru sj faceti sa se auda
glasul Iaudei Lui, care a dat sufletului meu viata s,i n-a lasat sa se clatinc picioarele mele. Ca ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foe ne-ai lamurit pe noi, precum se lamures,te argintul. Prinsu-ne-ai pe noi in

ale serii le vei veseli. Cercetat-ai
el,

pamantul

sj

adapat pe

bogatiile lui le-ai inmultit; raul lui

s-a umplut de apa; gatit-ai hrana lor, ca a§a este gatirea Ta. Adapa brazdele lui, inmulteste roadele lui sj se vor bucura de picaturi de ploaie, rasarind. Vei binecuvanta cununa anului bunata{ii Tale sj campiile Tale se vor umple de roade grase.
sj cu bucurie dealuvor incinge. Imbracatu-s-au pasunile cu oi sj vaile vor inmultj graul; vor striga sj vor canta.

Dumnezeu

cursa; pus-ai necazuri pe umarul nostru; ridicat-ai oameni pe capetele noastre, trecut-am prin foe §i prin apa §i ne-ai scos la odihna. Intra-voi in casa Ta cu arderi de tot, implini-voi T> e fagaduintele mele,

pe care le-au

Ingra§a-se-vor pasunilc pustiei
rile se

buzele mele sj le-a grait gura mea, intru nccazul meu. Arderi de tot grase voi aduce Tie, cu tamaie sj berbeci; I^i voi jertfi boi si tapi. Venifi de auzifi toti cei ce va teme^i de Dumnezeu s,i va voi povesti cate a facut El sufletului
rostit

Psalmul 65

Striga^i lui Dumnezeu tot pamantul. Cantafi numele Lui; dafi slava Iaudei Lui. Zicefi lui Dumnezeu: Cat sunt de inlricos,atoare lucrurile Tale! Pentru mulfimea puterii Tale, Te vor lingusj vrajma§ii Tai. Tot pamantul sa se inchine Jie §i sa cante J»e, sa cante numelui Tau. Veni^i si vedefi lucrurile lui Dumnezeu, Cel infricos,ator in sfaturi, mai mult decat fiii oamenilor. Cel ce preface marea in uscat, prin ran vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de Dansul, de Cel ce stapanes.te cu puterea Sa

meu. Carre Dansul cu gura mea am strigat sj L-am laudat cu gura mea. Nedreptate de am avut in inima mea, sa nu ma auda Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu; luat-a aminte glasul rugaciunii mele. Binecuvantat este Dumnezeu, Care n-a departat

rugaciunea mea

sj

mila Lui de

la

mine.

Ps aim ul 66

spre noi sj ne binecuvinteaza, lumineaza fa(a Ta spre noi sj ne miluiesje, ca sa cunoas^tem pe pamant calea Ta, in toate neamurile mantuirea Ta. Lauda-Te-vor pe

Dumnezeule,

milostives.te-Te

Tine popoarele, Dumnezeule, lauda-Te-vor pe Tine

L

RANDUIALA MIKZONOPTICII DIN SAMBK'I'K
44

45

RUGACIUINI, RANDUIEL1

SI

SLUJBE
clatinat de la fata

popoarele toate. Veseleasca-se §i sa se bucure neamurile, ca vei judeca popoarele cu dreptate $i neamurile

pe pamant le vei pova^ui. Lauda-Te-vor pe Tine popoarele, Dumnezeule, lauda-Te-vor pe Tine popoarele toate. Pamantul s>a dat rodul sau. Binecuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru. Binecuvinteaza-ne pe noi, Dumnezeule, $i sa se teama de Tine toate marginile pamantului.
Slava..., Si acum..., Aliluia (dc 3 ori). Slava..., $i acum...

Doamne,

miluie^tc... (de 3 ori),

Psalmul 67
se scoale Dumnezeu sa se risipeasca vrajSa masji Lui sa fuga de la fa{a Lui cei ce-L urasc
sj

bunavoic a slabit, dar Tu ai intarit-o. Vietatile Tale loeuiese in ea; intru bunatatea Ta, Dumnezeule, purtat-ai grija de eel sarac. Domnul va da cuvantul celor ce vestesc cu putere multa. Imparatul puterilor va imparl prazile poporului iubit. Daca ve{i dormi in mijlocul mos,tenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi spatele vostru va straluci ca ca ale porumbitei aurul. Cand Imparatul eel ceresc va impras.tia pe regi in {ara s^ e j vor fi albi ca zapada pe Selmon. Munte al lui Dumnezeu este Muntele Vasan, munte de piscuri este Muntele Vasan. Pentru ce, mun$i cu
vei osebi,
s,i

Dumnezeului lui Israel. Ploaie de Dumnezeule, mos,tenirii Tale. Ea

sj

pe Dansul. Precum se stinge fumul, sa se stinga; cum se topcsti ceara de fata focului, a§a sa piara pacatosji de la fafa lui Dumnezeu, iar dreptfi sa se bucure si sa se veseleasca inaintea lui Dumnezeu, sa
Canta^i lui Dumnezeu, canta{i numele Lui, gatifi calea Celui ce strabate pustia, Domnul este numele Lui, sj va bucura^i inaintea Lui. Sa se tulbure dc fafa Lui, a Parintelui orfanilor §i a Judecatorului vaduvelor. Dumnezeu
veselie.

muntele in care a binevoit Dumnezeu sa locuiasca in el, pentru ca va locui in el pana la sfars.it? Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii; mii sunt cei ce se bucura de ele. Domnul in mijlocul lor,
piscuri, pizmuifi

se desfateze intru

pe Sinai, in loca§ul Sau eel sfant. Suitu-Te-ai la inalfime, robit-ai multime, luat-ai daruri de la oameni, chiar §i cu cei razvratiti ingaduifi au tost
sa locuiasca.
intre noi

Domnul Dumnezeu este binecuvantat, binecuvantat este Dumnezeu zi de zi; sa sporeasca
Dumnezeul mantuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mantuirii sj ale Domnului Dumnezeu sunt iesjrile mortii. Dar Dumnezeu va
sfarama capetele vrajma§ilor
Sai, cre§tetul parului

este in locul eel sfant al Lui.

Dumnezeu

a§aza pe cei

singuratici in casa, scoate cu vitejie pe cei lega^i in obezi, la tel, pe cei amarati, pe cei ce loeuiese in

morminte. Dumnezeule, cand mergeai Tu inaintea poporului Tau, cand treceai Tu, prin pustie, pamantul s-a cutremurat sj cerurile s-au topit Sinaiul s-a
s,i

celor ce umbla intru gre^elile lor. Zis-a Domnul: «Din Vasan ii voi intoarce; intoarce-voi pe vrajmasji

46

RUGACIUM, RANDUIELI

SI

SLUJBE

RANDU1ALA MIFZO.NOP

I

l(

II

DIN SAMIMll

I

47

din adancurile marii, pentru ca sa se afunde piciorul tau in sangele lor §i limba cainilor tai in santai

Slava..., Si acum..., Aliluia (dc 3 ori), Slava..., Si acum...

Doamnc,

miluie^tc... (dc 3 ori),

Vazut-am, Dumnezeule, intrarea Ta, vazut-am intrarea Dumnezeului si Imparatului meu in loeasul eel sfant: Inainte mergeau capegele vrajmasjlor tai».
ci cei ce cantau din strune, in mijloc batand din timpane sj zicand: «In adunari binecuvantafi pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel!». Acolo era Veniamin eel mai tanar, in

Psalmul 68

Mantuieste-ma, Dumnezeule,
pana
la

ca au intrat ape
in

sufletul

meu. Afundatu-m-am

teniile,

dupa

noroiul adancului, care n-are fund. Intrat-am in

fecioarele,

uimire; capetcniile
teniile

lui

Iuda, povafuitorii

lor,

cape-

Zabulonului, capetcniile Neftalimului §i ziceau: «Porunce§te, Dumnezeule, puterii Tale; intare§te, Dumnezeule, aceasta lucrare pe care ai facut-o noua. Pentru locasul Tau, din Ierusalim, Iti vor aduce imparatii daruri. Cearta fiarele din trestii, cearta taurii adimati impotriva junincilor popoarelor, ca sa nu fie departafi cei care au tost incercafi ca argintul. Risipeste neamurile cele ce voiesc razboaie». Veni-vor soli din Egipt; Etiopia va intinde mai inainte la Dumnezeu mana ei, zicand: «Imparatiile pamantului, cantati lui Dumnezeu, cantafi Domnului. Cantafi Dumnezeului Celui ce S-a suit
peste cerul cerului, spre rasarit; iata, va da glasul Sau, glas de putere. Da^i slava lui Dumnezeu! Peste
Israel

adancurile marii §i furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigand, amortit-a gatlejul meu, slabit-au ochii mei nadajduind spre Dumnezeul meu. Inmultitu-s-au, mai mult decat perii capului meu, cei ce ma urasc pe mine in zadar. Intaritu-s-au vrajmasji mei, cei ce ma
prigonesc pe nedrept; cele ce n-am rapit, pe acelea le-am platit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mca sj gre^elile mele de la Tine nu s-au ascuns. Sa nu fie riisinali. din pricina mca, cei ce Tc a§teapta pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici inlrun-

tad pentru mine cei ce Te cauta pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Ca pentru Tine am suferit ocara, acoperit-a batjocura obrazul meu. Instrainat am fost de frafii mei sj strain fiilor maicii mele, ca ravna casei Tale m-a mancat si ocarile celor ce Te ocarasc pe Tine au cazut asupra mea. §i mi-am smerit cu post

maretia Lui

si

puterca Lui in nori. Minunat
sfin^ii
si

este

Dumnezeu

intru

Lui,

Dumnezeul

lui

mi-a fost spre ocara mie. §i m-am imbracat cu sac si am ajuns pentru ei de batjocura. impotriva mea graiau cei ce $edcau in porfi si despre mine cantau cei ce beau vin. Iar eu, intru rugaciunea
sufletul

meu

sj

Israel; fnsusi

va da putere

intarire poporului Sau.

mea

catre Tine,

Binecuvantat este Dumnezeu».

placut.

Doamne, am strigat la timp bineDumnezeule, intru multimea milei Tale

48

RUGACTUM, RANDUIEU

SI

SLUJBE

RANDl

I

VI

A

MIEZONOP1

IC

II

DIN

SAMBETE

4')

auzi-ma,

intru adevarul milei Tale. Mantuieste-ma

din noroi ca sa nu

ma

afund; izbaveste-msi de

cei ce

ma urasc si din adancul apelor, ca sa nu ma inece valtoarea apei, nici sa ma inghita adancul, nici sa-sj inchida peste mine adancul gura lui. Auzi-ma,
Doamne, ca buna
de
la

rarilor Tale cauta spre mine. Sa nu-fi intorci fa{a

dupa multimca induTa credinciosul Tau, cand ma necajesc. Degrab
este mila Ta;

ma
el;

auzi. la aminte la sufletul meu si-1 mantuieste pe din main Me vrajmasilor mei izbavesje-ma, ca Tu cunosti ocara mea sj rusinea mea sj infruntarea mea;

cu lauda. §i-I va placea lui Dumnezeu mai mult decat vitelul tanar, caruia ii cresc coarne si unghii. Sa vada saracii §i sa se veseleasca; cautafi pe Dumnezeu si viu va fi sufletul vostru. Ca a auzit pe cei saraci Domnul, s.i pe cei ferccati in obezi ai Sai nu i-a urgisit. Sa-L laude pe El cerurile s,i pamantul, marea §i toate cate se tarasc in ea. Ca Dumnezeu va mantui Sionul §i se vor zidi cetafile ludeii, sj vor locui acolo §i-l vor mosteni pe el. §i seminfia credincios,ilor Lui il va stapani pe el §i cei ce iubesc numele Lui vor locui in el.
Psalmul 69

inaintea Ta sunt tod cei ce
fost sufletul

ma

necajesc. Zdrobit a

de necaz. Si am asteptat pe eel ce m-ar milui sj nu era, si pe cei ce m-ar mangaia sj nu i-am aflat. Si mi-au dat spre mancarea mea fiere sj in setea mea m-au adapat cu ofet.

meu de

ocari

sj

spre ajutorul meu ia aminte! ajuti mie grabe§te-Te! Sa se ru§ineze §i sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu; sa se intoarca inapoi s,i sa se rusjnezc cei ce-mi voiesc mie rele. Intoarca-se indata rus,inafi cei ce-mi gra-

Dumnezeule,

Doamne, sa-mi

Faca-se masa lor inaintea lor cursa, rasplatire sminteala; sa se intunece ochii lor, ca sa nu vada,

sj sj

iesc mie: «Bine, bine!».

Sa

se

bucurc

§i

sa sc vese-

spinarea lor pururea o garboveste. Varsa peste dansii urgia Ta sj mania urgiei Tale sa-i cuprinda pe ei. Faca-se curtea lor pustie §i in loca§urile lor sa nu fie
locuitori.

ce Te cauta pe Tine, Dumnezeule, sj sa zica pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: «Slavit sa fie Domnul!». Iar eu sarac sunt sj
leasca de Tine
tofi cei

Ca pe

care Tu
sa

1-ai

batut,
lui.

ei

1-au prigonit,

§i

sarman, Dumnezeule, a]uta-ma! Ajutorul meu Izbavitorul meu e§ti Tu; Doamne, nu zabovi!
Slava..., §i acum...,

si

au
la

ininiiltil

durerea ranilor
lor, si

Adauga faradelegc

Crcd intru unul Dumnezeu (cauta

la

nu intre intru dreptatea Ta. $tersj sa fie din cartea celor vii si cu cei drepfi sa nu fie scri§i. Sarac $i indurerat sunt eu; mantuirea Ta, Dumnezeule, sa ma sprijineasca. Lauda-voi numele Dumnezeului meu cu cantare §i-L voi preaslavi pe El
faradelegea

Sllnte Dumnezeule..., Preasfanta Trcinic..., Tatal noslru...,

Ca

a

pay. 31), Ta este

imparatia...

Apoi troparcle acestea, glasul
toate,

al 2-lea:

buzele noastre le Nezidit§ tire, Facatorule a Slant, Sfant, Slant strigand: lauda Ta, deschide ca sa vestim

4

-

CEASLOV

50

RUCAC1UN1, RANDU1EL1

Si

SLU.JBE

RANDLIA1.A MD2ZONOPT1C11
chip

1)I?\

SA.MBETE

51

efti,

Dumnezeule; pentru Nascatoarea de Dumnezeu,
Slava...,

miluieste-ne pe noi.

L

in(a

rmand pe pamant puterilor celor de sus, cantare de biruaducem 'pe, Bunule: Sfant, Slant, Slant esti, DumDumnezeu,
miluieste-ne pe noi.
Si acum...

Tai cei luminaU. Da slava numelui Tau celui sfant s.i cu puterea Ta ma ridica la dumnezeiasca Ta judecata. Cand ma vei judeca, sa nu ma apuce pe
straluciti
§i

al viclenilor diavoli, ci sa-1 ia ingerii

mine mana stapanitorului lumii

acesteia, ca sa

ma

nezeule; pentru Nascatoarea de

Din pat si din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o lumineaza, inima si buzele mele le deschide, ca sa Te laud pe
Tine, Sfanta Treime: Slant, Slant, Sfant
esti,

Dumnezeule;
noi.
la

pentru Nascatoarea de Dumnezeu, miluieste-ne pe
pag. 33).

arunce pe mine, pacatosul, in adancul iadului; ci stai langa mine sj-mi fii mantuitor §i sprijinitor; pentru ca muncile acestea trupc$ti veselie sunt robilor Tai. Miluieste, Doamne, sufletul meu eel intinat cu patimile viefii acesteia §i curat pe el, prin pocaintfi §i marturisire, tl prime$te, ca binecuvantat esti in vecii
vecilor.

Doamne. miluicste (de 40 de Doamne, miluie;tc (dc

ori).

Cel ce in toata vrcmca... (cauta

Amin.

3 ori). Slava..., Si acum...,

Ceca cc

cfti
la

mai

cinstita decat heruvimii..., lntru

numclc Domnului binecuvinteaza,

Parintc! Prcotul: Dumnezeule, milostivcstc-Te sprc noi
teaza...

Apoi

sc zicc

sj nc binccuvinrugaciunea: Stapane Dumnezeule, Parintc atotpu-

Veniji sa ne inchinam... (dc 3 ori), Psalmul 120: Ridicat-am ochii mci mun|i..., Psalmul 133; lata acum binecuvanta(i pe Domnul toatc

slugile

tcrnicc... (cauta la pag. 35). Si

Domnului... (cauta la pag. 36). Slava..., Si acum..., Sfinte Dumnezeule..., Preasl'anta Treime..., Tatal nostru... Si troparelc acestea:

Rugaciunea Sfantului Eustratie

intelcpciunii, cu

Slavindu-Te, Te slavesc pe Tine, Doamne, ca cautat spre smerenia mea sj nu m-ai dat

ai

in

Pomene?te, Doamne, ca un bun pc robii Tai..., Cel ce prin adancul iubirea dc oameni..., Slava.... Cu sfin(ii odlhneste, Hristoase..., Si acum..., Fericimu-te pc tine toatc ncamurile, Nascatoare de Dumnezeu... Doamne, miuiiestc (dc 12 ori), apoi rugaciunea: Pomcnc$te, Doamne, pe cei ce Tntru nadejdea invicrii sj a viefii

vesnicc... (cauta la

Miezonoptica din toatc

zilelc,

pag. 37). Apoi ecte-

mainile vrajmasilor, ci ai mantuit din nevoi sufletul meu. Si acum, Stapane, sa ma acoperc pe mine mana Ta si sa vina peste mine mila Ta, ca s-a tulburat sufletul meu si dureros ti este sa iasa din acest tiealos si intinat trup al meu. Ca nu eandva vicleanul sfat al celui potrivnic sa-1 Tntampine si sa-1 impiedice Tntru intuneric, pentru pacatele cele facute de mine cu
iK'siiinta
s,i

nia

s.i

otpustul.

cu
$i

s,tiint,a

in via^a aceasta, milostiv

fii

mie, Stapane,

sa

nu vada

sufletul

meu

intunecatui

KANDtHAl A Mil /ONOPTICH DIN DUMINICI
si

53

Te slavesc puterile

mormant,

ceres.ti. Cel ce ai inviat a treia zi din Hristoase, Datatorule de via(a, cu frica Te slavim.

Sa laudam toti cum se cuvine pe Dumnezeu, cu cantari dumnezeiesji: pe Tatal si pc Fiul si pe Duhul cel dumnezeiesc, Stapania cea in trei Ipostasuri, o Imparatie si o Domnie. Sa preaslavim Unimea cea dupa fiinta, pe Cea in trei Care o lauda totj pamantenii sj o slavesc puterile ceresti, Careia toti cu credinta I se inchina.
Ipostasuri, pe

Domneasca incepatorie

peste heruvimi

sj

Stsipanire, fara de asemanare, peste serafimi,

dumnezeiasca Treimea cea

RANDUIALA
MTEZONOPTICII DIN DUMINICI
Preotul, cu epitrahilul pc

nedesparfita in unire, Ceea ce es.ti, dupa adevar, nezeiasca Stsipanire, pe Tine Te slavim.

dum-

grumaz. din

l'a(a

usilor impfnaUsti. cu dvcra

Tatalui, Celui fara de inceput sj Dumnezeu, Cuvantului, Celui impreuna fara de inceput, s,i Duhului ma inchin. Fiinta cea nedespartita, una impreunata, Unimea cea intreit

inchisa,

face

inccputul,

Dumnezeul
Tie!
nostru...,

nostru...

dupa obicci, /icand: Binecuvantat Slrana: Amin. Slava fie, Dumnezeul nostril,

este

numarata, cu laude sa o marim.
Fulgerele Tale, cele cu raze stralucitoare, strsiluce$te-le mie, Dumnezeul meu, Cel ce es.ti in trei Ipostasuri,

slava

Imparate

ceresc..., Slinte

Dumnezeule..., Prcasfanta Treime..., Tatal

Ca

a

Ta

este imparatia...,

Doamne

miluicsk' (dc 12

ori), Slava...,

Si actim..., Vcni(i sa ne inchinam... (dc 3 ori). Preotul intra in sfantul altar.

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezculc... (cautS
Si

la

pag. 12).
al

Atotfacatorule; si locas ma arata al slavei Tale celei neapropiate, luminatsi si purtsitoare de lumina si neschimbatsi.

indata se zice Canonul Trciraii (Troicsnicul),
Si,

glasului cc va
al 2-lca:

ti

dc

rand.

dupa canon,

sc cantii

Troparclc Trcimice, glasul

Cuvine-se, cu adevarat, a lauda pe Treimea cea intru tot

dumnezeiasca: pe Tatal Ccl fara de inceput s,i a toate lucrator, pe Cuvantul Cel impreuna fara de Tnceput, Care, din Tatal, mai inainte de veci, fara stricaciune, S-a nascut, si pe Sfantul Dull, Cel ce din Tatal, fara de ani, purcede.
C uvine-se, cu adevarat, a Te slavi pe Tine,

De Care se infrieoseaza si se cutremura heruvimii sj-L slavesc ostile ingeresti, pe Cel ce din Fecioara, in chip de negrait, S-a intrupat, pe Hristos, Dsitsitorul de via^a, cu frica
sa-L slavim.
Slava...,

Dumnezeu-

Cuvantul, de Care se infrieoseaza

$i

se

cutremura heruvimii

Parinte Atottiitorule, Cuvinte al lui Dumnezeu, intru tot Stinte, o Putere si mi Chip, o Impsirsitie, o Dumnezeire sj o Stsipanire, miluiesie pe cei ce se inchina Tie.

Duhule

54

RUGACIUNI, RANDUIEL1
Si

§1 SI.U.IBE

RANDUIALA MIF/ONOPTICII DIN DUMINIC
§tii,

I

55

acum....

Din mor^i vazand pe Fiul tau, Preacurata Fecioara, inviat cu cuviinta dumnezeiasca, de bucurie negraita lumea s-a umplut, pe Acela slavindu-L si pe tine marindu-te.
uvine-se cu adevarat sa te lericim, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata §i Maica
(

Indurate, cata pizmuire sj vrajba are asupra noastra sj cata este sj patimirea sj slabiciunea si

nepurtarea noastra de grija. Ci, Te rugam, nu ne lipsi de bunatatjle Tale pe noi, care Te maniem in
toata ziua
si

in tot ceasul, prin calcarea cinstitelor

si

Dumnezeului

nostril.

( eea ce esti mai cinstita decat heruvimii §i mai marita, fara de asemanare, decat serafimii, care, fara stricaciune, pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat

de viata facatoarelor Talc porunci. $i toate greselile noastre, pe care le-am facut in toata viata noastra, pana in ceasul de acum, sau cu fapta, sau cu cuvantul, sau cu gandul, ni le lasa sj ni le iarta. $i ne
invrednicesjc ca cealalta viata a noastra sa o savarsjm intru pocainfa sj in tmiilinta sj intru paza sfintelor

Nascatoare de Dumnezeu,

te

marim.
Ca
a

Sfintc Dumnczculc..., Preasfanta Treirae..., Tatal nostril...,
cstc imparatia..., Ipacoi al glasului dc rand.

Ta
4(1

Doaninc, miluicstc (de

de

ori). Slava..., §i acum...,

Ceca

ce e$ti

mai

cinstita decat heruvimii...,

Tale porunci. §i, cu orice fel de dezmierdare in§elandu-ne, in multe chipuri am gresjt sj, cu urate pofte

intrti

milostiveste-Te spre noi

numele Doniniilui, binecuvinteaza, Parintc! Preotul: Dumnezeule, $i ne binecuvinteaza... Apoi citcftc din fa(a
cu
i'aja

usilor imparatcsti. in gcnunchi,

spre apus, aceasta

Rugaciune catre Preasfanta Treime
Facerc a
lui

Marcu Monahul

tot puternica sj de viata tacatoare si mcepatoare de lumina Preasfanta Treime, Care, din bunatate, toata faptura lumii sj pe cea mai presus de lume dintru nefiinta ai adus-o sj, cu purtarea de grija, o sj stapancsti; Care, dupa alte nespuse faceri de bine ale Tale fat,a de neamul omenesc, pentru nepu-

Intru

vatamatoare amagindu-ne, ne-am purtat; sau, cu manie sj cu iutcala. fara socoteala pornindu-ne, am mahnit pe vreun frate al nostru; sau, cu limba sloboda sj ncinfranata, in tari curse ne-am prins; sau, cu vreuna din simtirile noastre, sau cu toate, de voie sau de nevoie, cu sjiinta ori cu nesjinefolositoare
sj

infa,

sau din infierbantare, sau din deprindere, nebunesje am alunccat; sau, cu ganduri viclene sj cu stiin(a desarta, ne-am intinat; sau, cu orice chip de

tinta trupeasca, nc-ai daruit

noua pocainta, pana

in

am into sj din obicumplit; iarta-ne noua si lasa toate, intru tot indurate, prcabunule sj Mult-milostive. §i
gres.eala,

am

pacatuit, din aducere
sj

ceiul eel rau

clipa mortal,

nu ne

lasa pe noi, ticalosii, sa

murim

in

faptele noastre cele rele, nici pe incepatorul rautatii
s,i

pizmatai

cttil sj

pierzatorul sa-sj rada de noi.

Ca

ne daruieste, Bunule, desjeptare si putere, ca sa facem voia Ta cu buna placere si in chip desavars.it. Ca, din rautatea cea din noapte si intunecata, cu

56

RUCACIUM. RANDUIELI

SI

SLUJBE

vederea luminii, prin pni-Ainta. sa ne schimbam §i, in lumina, cu bunacuviinfa, sa umblam si, eurafi fa{a de iubirea Ta de oameni aratandu-ne noi, nevrednicii, sa Te laudam s,i sa Te slavim in vcci. Amin.
Hristoasc,

Dupa tcrminarca rugaciunii. sculandu-sc, prcotul Dumnc/cul nostril, nadejdea noastra, slava
Doamnc, miluieste

/ice:
'fie.

Slava

'fie,

Strana: Slava..., Si acum...,
binccuvintca/.a! Preotul:
C el ce a inviat

(dc 3 ori),

Parinte,

din morn', Hristos, adevaratul
intru tot

Dumnezeul
pentru ale

nostru, pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfintilor nifiiitiloi
si

laudator Apostoli
si

si

tuturor
ca un

slhitildf. sa
si

ne miluiasca

sa ne mantuiasca pe noi

bun

de oameni iubitor. Amin.
isi ia

Apoi prcotul
sprc

UTRENIA
l'a|a

cuvenita icrtarc
(cauta

si.

intorcandu-se iarasi cu

riisarit, /ice cctcnia:

Sa ne rugam pentru.... asa cum
la

s-a ariitat la

Mic/onoptica din toate

zilele

pag. 39-40).

Dupa
este

cc prcotul binccuvintca/a, din
nostru...,

l'a(a

Slintci

Mcsc: Binecuvantat

pe grumaz, daca cste I'ostul Marc, sc /ice: Sfintc Dumne/.eulc..., Preaslanta Treime..., Tatal nostru..., Ca a Ta este impariifia..., Doamnc, miluieste (dc 12 ori), Vcni(i sa ne inchinam... (dc 3 ori). In accst timp cantarcful (citctul) sc inchina de trci ori.

Dumnezeul

avand

epitrahiltil

lar daca
/.ice:

nu

este Postul

Mare, dupa ce binccm intca/a prcotul,
si

sc

Venifi sa ne inchinam... (de 3 ori)

biserica

nu

s-a

savarsjt

psalmii 19 si 20. Data in Mic/onoptica. sc iucepe cu: Slava Tic,

Dumnezeul

nostru, slava Tic, Imparate ceresc..., Sfintc Dumnezeule...,

miluieste (dc 12

Preaslanta Treime..., Tatal nostru..., Ca a Ta este inipara(ia..., Doanine, ori). Veniti sii ne inchinam (dc 3 ori). apoi cci doi psalmi:

Psalmul 19

Auza-te Domnul
jineasca-te pe tine.

in zina necazului, scuteasca-te
lui

numcle Dnmnczeului

lacob. Trimita
s.i

tie

ajutor din locasul Sau eel slant

din Sion sprijertfa ta
si

Pomcneasea toata

Ca l-ai intampinat pe el cu binecuvantarile bunatatii.. inalfa-Te. m-iutuieste pe imparatul §i ne auzi pe noi. Psalmul 20 Doamne. ceea ce e§ti drepmaritorilor crestini. neinl'ricata !ji neinfruntata. sculat sj \lantuie$te.. Tatal Dator este preotul a lua amintc ca sii mi jlocul bisericii si Sfintc Dumnczculc. Viata a cerut de la Tine §i i-ai dat lui lungime de zile. cind va /ice: Ca a Ta este imparatia. miluicslc (de 3 ori). avand ajutorul Tau arma de pace.. Dea fie ta $i tot sfatul tau sa-1 plineasca... poporului Tau numit cu numele Tau.. Slava... alfii cu caii lor. Acum am Domnul pe Unsul va tulbura pe ei.. din la(a Sfintci Mcsc. Ca ti vei pune pe ei pe fuga si cu arcul Tau vei tinti capul lor.. tot a KAMH IE! I SI Sl. /ice eclenia aceasta. Doamne.. cu putcrea dreptei Sale. canta-vom si vom lauda puterileTale.tia s-au impiedicat §i au cazut. Si acum. Plineasca Domnul cunoscut ca a mantuit Sau. Tntru taria Ta. au cugetat sfaturi. intru putcrea Ta se va veseli imparatul bucura foarte. iar noi ne laudam cu numele Domnului Dumnezeului nostru.. Vesele^te cu puterea Ta pe binecredinciosii cre^tini. cantarcjul /ice accstc troparc: $i ne-am indreptat. Auzi-L-va pe Dansul din cerul eel sfant al Lui.. care nu vor putea sa stea. Afla-se mana Ta peste tofi vrajmasji Tai. si-i va manca pe ei focul.. Ca imparatul nadajduieste in Domnul st intru mila Celui Preainalt nu se va clatina. binecuvinteaza mo?- tenirea Ta.. indurarile Tale daruie§te-i. al Nascatoarci dc Dumnczeu: Ocrotitoare.. C el ce Te-ai inaltat Si acum. pus-ai pe capul lui cununa de piatra scumpa.. rugaciunile noastre. Aces. Preotul. si ne miluieste. slava si mare cuviinfa vei pune peste el. in orice zi Te vom chema.. Bucura-ne-vom de mantuirea ta sj intru numele Dumnezeului nostru ne vom mari. pazesTe pe poporul Tau. la care se raspundc: Doamne. ceea ce esti una binecuvantata..L'JBE l' T R EN I A 59 arderea dc ta Domnul dupa inima bineplacuta sa-I fie. Pune-i-vei pe ei ca un cuptor de foe in vremea aratarii Tale. Ca au gandit rele tmpotriva Ta. Miluieste lie rugamu-ne Tie. Slink- nostru. auzin-ne pe noi. dupa mare mila Ta. dreapta Ta sa afle pe tofi cei ce Te urasc pe Tine. Dumnczculc. Domnul intru mania Sa fi §i Tntru mantuirea lui i-ai Ta se va celui nou.. Dupa Tatal nostru.. . Ca Ti vei da lui binecuvantare in veacul veacului. Dumnezeule.. fie in Ca a Ta este impanHia.. Doamne. Rodul lor tie pe pamant il vei pierde §i samanta lor dintre tiii oamenilor. veseli-1-vei pe dansul intru bucurie cu fafa Ta. Slava.. poporul Tau ^i.5S RbGAC IUM. Mare este slava lui tntru mantuirea Ta.. Hristoase Dumnezeule.. Mantuicste pe cei ce i-ai randuit sa conduca si le da lor biruinta din cer. intru tot laudatii Nascatoare de Dumnezeu... nebiruita biruin^a. iar noi ne-am toate cererilc tale. dorirea inimii dat lui sj pe Cruce de bunavoie. Biruintu binecredincio!jilor cre^tini asupra celui potrivnic claruie«jte cu Crucea Ta. pentru ca ai nascut pe Dumnezeu. Prcaslanta Trciinc. Doamne. daruindu-le lor biruinta asupra celui potrivnic. Unii se lauda cu carufele lor.. in veacul veacului. Dupa de voia buzelor lui nu 1-ai lipsit pe el. nu trece cu vedebuna.. Intareste via^a cea de obsTe a rea.

binccuvinteaza. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romano. nu cu nici si mania Ta sa ma cu iufimea Ta sa ma cer(i. din pricina Nu este vindecare in trupul Tale. mul^i zic sutletu- meu: «Nu este mantuire lui. oameni bunavoire (dc trci ori). Tatalui Fiului oameni Dumnezeu esti si Tie si Sfantului Duh. P3rintc! Prcotul: Slava Sflntei vecilor. Chinuitu-m-am si m-am garbovit . Eu m-am culcat si am adormit. lui cat s-au inmiiltit cei ce necajesc! Multf se scoala asupra mea. buzele mele lauda Ta (dc dona ori). Inca ne cucernicii rugam pentru si to(i frafii nostri si pentru tofi dreptmaritorii crestini. Ca sagefile Tale mai marc). sasc rugaciuni ale diminetii). pentru sanatatea si mea §i Cei ce fnalti capul meu. sprijinitorul meu slava pretutindeni. totdeauna. citestc in fafa StlnUi Mcsc primclc nebuniei mele. Ecfonis: Ca milostiv si iubitor de si slava inal(am.60 RLGACIUNI. care imprejur ma impresoara. pentru sanatatea si mantuirea lui. cu capul dcscoperil. ca o sarcina grea apasat-au peste mine. Iar Tu. vei gura mea va vesti meu de la fa^a maniei mele din pricina pacatelor mele. peste poporul Tau. mantuieste-ma. ca Tu ai batut pe tofi cei ce ma vrajmasesc in desert. acum de viafa facatoarei si si pururea si in vecii Eu m-am culcat si am adormit. pentru mai marii oraselor si ai satelor si pentru iubitoarea de Hristos oaste. Doamne. Psalmul 37 ca Strana: Amin. Dumnezeul meu. Intru numclc Dumnului. Si iarasi: mantuirea lor. A Domnului este mantuirea si. sculatu-m-am. Nu ma voi teme de mii de popoare. intru Dumnezeul esti. si Celei de o fiin(a si nedesparfitei Treimi. Doamne. nu este in oasele (Preotul. binecuvantarea Ta. Umplutu-s-au de miros greu si au putrezit ranile mele. RANDUIEL1 SI SIAJJBE U I R K MA ma 61 Inca ne rugam pcntru Prea Fericitul Parintelc nostru (N). [pentru (Inalt-) Prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (si Mitropolitul) nostru (N)]. Slava intru cei de sus intre lui Dumnezeu deschide si si pe painfull pace. Cu glasul meu catrc Domnul am strigat si m-a auzit din muntele eel slant al Lui. acum si pururea si in vecii vecilor. Psalmul 3 Doamne. dinfii pacatosilor ai zdrobit. ca Domnul ma va sprijini. Doamne. lar cantarelul ccl randuit (sau ccl lui Doamne. Domnul ma va sprijini. cu evlavic cu frica Dumnezeu. Scoala. Inca ne rugam pentru binecredinciosul popor roman de lui!». mustri pe mine. sculatu-m-am. zice: s-au intlpt in mine pace si ai intarit peste mine mana Ta. pentru carmuitorii (arii noastre. pentru sanatatea si mantuirea lor. Strana: Amiii. Ca laradelcgile mele au covarsit capul meu.

ca am zis. intra-vor in cele mai de jos ale pamantului. Doamne al mantuirii iara^i: in (limiiuli am cugetat la Tine. racnit-am din suspinarea inimii mele. ia aminte spre ajutorul meu. §i. pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Dumnezcul meu. de Si iara^i: Ca salele care in trupul inaintea la mcle s-au umplut de ocari sj nu este vindemeu. ca nu cumva sa se bucure de mine Dumnezeule. cand s-au clatinat picioarele mele. Necajitu-m-am sj m-am smcrit Nu ma lasa. toata ziua mahnindu-ma umblam. As. Ca sprc Tine.ezut. parasitu-m-a taria mea §i lumina ochilor mei. Dumnezeul meu. mantuirii mele. Prietenii mei §i vecinii mei in preajma mea s-au apropiat si au s. ia aminte spre ajutorul meu. Insetat-a de Tine sufletul meu. impotriva mea s-au semetit. intru acoperamantul aripilor Talc. Cei ce imi rasplatesc rele pen- vor fi. ca sa vad puterea Ta sj slava Ta.i vrajmasji mei. sj vicles. ca urmam bunatatca. Doamne. Doamne. Iar ei in desert au cautat sufletul meu. Ca eu spre batai gata sunt si durerea mea inaintea mea este pururea. Asa in locul eel sfant m-am aratat Tie. Doamne. ma voi bucura. intru acoperamantul aripilor Tale. meu. am nadajduit. Si m-am facut ca un om ce nu aude sj nu are in gura lui mustrari. Doamne. Nu ma lasa. Dumnezeul meu. lauda-se-va tot eel ce se jura intru El. §i. ca ai tost ajutorul mele. ca ai fost ajutorul meu. da-se-vor in mainile s. pe Tine Te caut dis-de-diminea^a. nu Te departa la mine. ca s-a astupat gura celor ce graiesc nedreptati. Doamne. suspinat-a dupa Tine trupul meu. Iar imparatul se va veseli de Dumnezeu. Ta este toata dorirea mea sj siispiiiul meu de Tine nu s-a ascuns. Doamne al Psalmul 62 foarte. buzele mele Te vor lauda. in pamant pustiu si neumblat si tar a de apa. Inima mea s-a tulburat.62 RUGAC'lliNI. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine. Ca iaradelegea mea eu o voi vesti sj ma voi ingriji pentru pacatul meu.uguri toata ziua cugetau. sj aceasta nu este cu mine. Iar eu ca un surd nu auzeam si ca un mut ce nu-si deshide gura sa. RANDU1EL1 SI SLUJBE I I R K N I A 63 pana in starlit. Tu ma vei auzi.a Te voi binecuvanta in viafa mea si in numele Tau voi ridica mainile mele. in dimine^i am cugetat la Tine. Ca mai buna este mila Ta decat viafa. Dumnezeul meu. Ca de seu $i de grasime sa se sature sufletul meu §i cu buze de bucurie Te va lauda gura mea. §i cei ce cautau cele rele mie graiau de§ertaciuni. De mi-am adus aminte de Tine in astcriiutul meu. sj cei de aproape ai mei departe au stat. si s-au inniiiltit cei ce ma tru urasc pe nedrept. sj. Si se sileau cei ce cautau sufletul meu. nu Te departa de la mine. Iar vrajmasji mei traiesc sj s-au intarit mai mult decat mine. ma voi . parti vulpilor !>i bune ma defaimau. sabici.

se vor cunoaste intru intuneric minunile Tale si dreptatea Ta in pamant uitat? lar cineva in mormant pe Cei ce izbaveste din stricaciune via^a ta. Asupra mea s-a intarit mania Ta toate valurile Tale le-ai adus peste mine.. Socotit am tost cu cei ce se coboara in groapa. fiilor lui Israel. ziua tea sj noap- Sa ajunga inaintea Ta rugaciunea mea.. Pentru ce.. Oarc. Departat-ai de la mine pe prieten si pe vecin. Peste mine au trecut maniile Tale si infrico§arile Tale m-au tulburat. meu. Prcotul icsc din Sfantul Altar. ajuns-am ca un om neajutorat. Indurat si milostiv este 5 - CEASLOV . innoi-se-vor ca ale vulturului tineretile tale. pleaca urechea Ta spre ruga mea. va spune mila Ta si adevarul Tau in locul pierzarii? Oare. inaintca usilor imparate$ti.tc in tainfi ultimele $ase rugaciuni de dimincata. Pe Cei ce curafeste toate faradelegiile tale. Slava. toata ziua intins-am catre Tine mainile se vor scula uita toate rasplatirile Lui. pe Cei ce vindeca toate bolilc tal . RANDl IEL1 SI SLUJBE Tine.. $i acum.. Sa ajunga inaintea Ta rugaciunea mea. Lipitu-s-a sufletul m-a sprijinit dreapta Ta.'i dcscopera capul *>i citc. intre cei morti slobod. pleaca urechea Ta spre ruga mea. Binecuvinteaza. Indus am tost si n-am putut iesi. Psalmul 87 Doamne. suflete al meu. voile Sale.. sufletc al Departat-ai pe cunoscutfi mei de la mine. Doamne. Domnul. Ca niste oameni raniti ce dorm in mormant. lara inchinaciuni.. Doamne. dar m-am smerit si m-am mahnit.tc (de 3 ori). Si aeum. eu catre Tine.. Cei ce face milostenie.. pe Domnul sj toate cele dinlauntrul meu. Aliluia (tit 3 ori). miluic. si 11 I R I MA 65 bucura. \*. pe Domnul si nu Binecuvinteaza. Ca s-a umplut de rele sufletul meu si viaja mea de iad s-a apropiat. meu de pe mine Doamne. ajuns-am uraciune lor. inalral am tost. am strigat si dimineata rugaciunea mea Te va intampina. de care nu T' -a ' ma ' adus aminte si care au tost lepadati de la mana Ta. intru cele intunecate si Ta de la mine? Sarac sunt eu si in osteneli din tinereUle mele. Dumnezeul mantuirii mele. Strigat-am catre Tine. Slava. Pusu-m-au in groapa cea mai de jos. Inconjuratu-m-au ca apa toata ziua sj m-au cuprins deodata. Doamne. numele eel sfant al Lui. Cunoscute a facut caile Sale lui Moise. mele. pe Cei ce te incununeaza cu mila si cu indurari. Doamne. strigat inaintea Ta. mortilor vei face minuni? Sau cei morti si Te vor lauda pe Tine? Oare. pe Cei ce umple de bunatafl dorirea ta. iar pe cunoscutii mei din cauza lepezi sufletul si meu intorci fa{a ticalosiei mele.. ziua si noaptea am strigat inaintca Ta. Ochii mei au slabit de sufcrinta.64 RUGACIUN1. si judecata tuturor eclor ce li se face strambatate.. am Psalmul 102 in si umbra mortfi. $i iara^i: Doamne. Dumnezeul mantuirii mele.

care facefi cuvantul Lui sj auziti glasul cuvintelor Lui. Vrajmasul prigoneste sufletul mcu si via^a mea o calca in dreptatea Ta. Duhul Tau eel bun sa ma povaluiascfi la pamantul dreptajii. Nu dupa pacatele noastrc a facut noua. nici dupa faradelegile noastrc a rasplatit noua. Scapa-ma de vrajmasii mei. Degrab auzi-ma. mea. departat-a de la noi faradelegile noastrc. ca un pamant insetosat. asa a miluit Domnul pe cei ce se tern de Dansul. Binecuvantati pe Domnul toti ingerii Lui. spre cei ce pazesc legamantul Lui si i$i aduc aminte de poruncile Lui. ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta. zilclc lui. asculta cererea cat este de departc cerul de pamant. ca la Tine mi-e nadejdea. Binecuvantati pe Domnul toate lucrurile Lui. suflete al men. Nu-Ti intoarcc t'afa Ta de la mine. pc Domnul. In ce chip miluicsic tatal pe fii. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. nici in veac Sc va mania. Pcntru numele Tau. cei puternici la vartute. ca la Tine mai Ca duh a trecut printr-insul §i nu va nu se va mai cunoaste nici locul sau. intru credinciosia Ta. Fa sa aud dimineata mila Ta. si dreptatea Lui spre fiii fiilor. daruieste-mi via^a. atat este de mare mila Lui spre cei ce se tern de El. sufletul meu. Sa nu intri picioare. Arata-mi calea pe care voi merge. Indelung-rabdator si Mult-milostiv. Sa nu judecata cu robul Tau! intri . Doamne. auzi-ma. adusu-§i-a aminte ca tariiua suntem. alerg. Domnul in cer a gatit scaunul Sau si imparafia Lui peste to^i stapaneste. care face^i voia Lui. intru dreptatea Ta.()<> RUGACIUNI. Psalmul 142 Doamne. facutu-m-a sa loeuiese in intuneric ca mortii cei din veacuri. RANDUIELI SI SLUJBE I T REN I A 67 Domnul. in tot locul stapanirii Lui binccuvintcaza. ca Tu esti Dumnezeul meu. §i iarasi: In tot locul stapanirii Lui. Doamne. Pe cat sunt de departc rasariturile de apusuri. cugetat-am la toate lucrurile Tale. Binecuvantati pc Domnul toate puterile Lui. ca iarba. Omul. la faptele mainilor Tale m-am gandit. ci. ca a slabit duhul meu. Doamne. la Auzi-ma. Invafa-ma sa fac voia Ta. pc Domnul. Si iarasi: scoate din necaz sufletul mcu. Doamne. ca floarea campului. ca la Tine am ridicat sufletul meu. a§a va inflori. ca sa nu ma aseman celor ce se coboara in mormant. Iar mila Domnului din veac in veac spre cei ce se tern de fi si Dansul. ca sa le faca pe clc. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita lnlauntrul meu. Fa bunatate de starpeste pe vrajmasji mei si pierde pe to{i cei ce necajesc sufletul mcu. intru la judecata cu robul Tau. auzi rugaciunea mea. binccuvintcaza. suflete al men. Tins-am catre Tine mainile mele. Ca El a cunoscut zidirea noastra. Intru dreptatea Ta. slugile Lui. Nu pana in sfarsjt Se va iud. ca eu sunt robul Tau.

. fiecare cite data. cu accslc patru sliliuri: dupa glasul Sculandu-ne din somn. Nu voi muri. intreit-sfanta lauda iiialtamlu-l : Sfant. miluieste-ne pe noi.1 68 RUGACIUNI. si Cantarilor treimice.. ci voi fl viu si voi povesti lucrurile Domnului.. Sfant. Si acum. ocrotirile celor fara de trup.. cu aceste Cu trupes. Dumnezeule. de este la Cu toate Puterile ceresti... Apoi prcotul. 3 ori). Dumnezeul nostru. Sfant e§ti. pentru ca lumina sunt poruncile Tale pe pamant. §i cantare ingereasca strigam Jie.. Sfant. ca heruvimii sa strigam Celui ce este intru cei de sus. Bunule.l SI SIU. miluiestc-nc pe noi. Sfant esti.. bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Donmului. aceasta s-a Sfant. cu capul descope- Cantarile treimice zicc cclcnia marc este si indatii sc canta: GLASUL Dumnezeu Dumnc/. Doamne. RANDUIEI. ochii nostri. far in Sfantul <.i Vlarele I'ost. cu noi.nuicstc. sc canta cantarile treimice ale glasului Duhul Tau dreptatii. catre mintea cea netrupeasca si fira materic a Putcrilor eclor fara de trup ridicandu-ne §i. pentru Nascatoarea de Dumnczcu. si. se zicc: Pizmuire va cuprinde pe poporul f'ocul pe cei potrivnici va manca. canta troparul sarbatorii care sc pra/. adauga ai pamantului. pentru rugaciunile Domnul s-a facut aceasta si tuturor sfintilnr Tai. in toata saptamana. sail al sl'anlu- Apoi lui.Si. ca heruvimii sa strigam catre Unul Dum- Sfant. Sa nu judecata cu robul Tau! intri Adauga .. sc canta Aliluia (dc dc rand.. minunata intru sc al invierii. . Inconjurand m-au incon jurat i-am infrant pe ei.. LJ I REM A rele eclor mariti 69 la Auzi-ma. pe glasul care va fi sau la rand. rit. lor rele. seama ziditorii. este Domnul. Slava. nezeu: stralucire. Dumnezeul nostru. miluie$te-ne pe Slava. Sa se Ca. prin cantare intreit-sfanta a Dumnezeirii celei in trei ipostasuri. eel neinvatat acum LU N 1 Cu ocrotirile celor fara de trup. Si acum. la sfar^itul Oe noapte maneca duhul meu catre Fine. primind Laudaji pe Domnul ca este bun. ca in veac este mila Lui.JBF. Aliluia (dc 3 mi). miluieste-ne pe noi. Sfant esti. Doamne. intru drcptatea Ta.. cadem catre Tine. dupa Aliluia. sc canta tlnpfi glasul troparului.. eel bun sa ma povatuiasea la pamantul de rand. Puternice: Sfant.cu patru stihuri: Domnul si S-a aratat nouii. Piatra pe care n-au bagat-o in lacut in capul unghiului.ti inchipuiri. Dreptate va inva^afi toji cei stie ce locuiti pe pamant. Dumnezeul nostru. in numele Domnului.

Slant. <ji Pentru rugaciunile Sfinfilor Apostoli Ierarh Nicolae. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. esti. ca sa vestim lauda Ta. miluieste-ne pe noi. lot . ca sa Te laud pe Tine.. Slant esti. Slant..i ale Sffmtului Slant. M I E R CIR] JO SI VI N I R I C u puterea Crucii Tale. Dumnezeul nostru. pe Fiul eel impreuna fara de inceput. Slant. miluieste-ne pe noi. zicem: Sfant. Unime in trei ipostasuri impreuna-vecuitoare. acum in cer. Slant. miluieste-ne pe cu ocrotirile celor fara de trup. cu ocrotirile celor fara de trup.is. miluieste-ne pe noi. pentru rugaciunile tuturor Si acum. GLASULAL2-LEA Puterilor celor de sus urmand pe pamant. sliiiiilcii Tai. Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru. Facatorul tuturor.. se /ice f)i la Luminandclc Sfantului ^i Marelui Post. Dumnezeul nostru. deci. miluieste-ne pe noi. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. Slava. ca heruvimii a slavi indraznind. cu §i acum. Dumnezeul nostru. Dumnezeul nostru. a-ja $i starile oame- Din pat si din somn m-ai ridicat..ludecatorul va veni si faptele fiecaruia se vor descoperi. indraznind sa aducem cantarca slugilor Tale celor ce sunt duhuri. Slava. mintea mea o lumineaza. si pe Duhul eel Preasfant. Slant. miluie$te-ne pe noi. I Pe Tatal eel fara de inceput.70 RIGACUNI. Slant Dum- Fara de veste . Slant esti. pamant. cantare de e«jti. strigand: Slant... zicem: Slant. Pentru rugaciunile Inaintemergatorului. pazeste-ne pc noi. miluieste-ne pe noi.. Slant esti. miluieste-ne pe noi. nczeul nostru... ca heruvimii a slavi indraznind. Si acum. miluieste-ne pe noi. Slant. miluieste-ne pe noi. buzele noastre le deschide. miluieste-ne pe noi. cei muritori.. GLASUL AL3-LEA si Pe Parintele Tau eel fara de inceput $i pe Tine. Dumnezeul nostru. GLASUL AL4-LEA Noi. cu ocrotirile celor fara de trup. Slant. pentru rugaciunile tuturor sfinfilor Tai. Slant.. ininia mea buzele mele le deschide. cantare . Slant noi. Sfanta Treime: Slant. Bunule: Sfant. Tie. ca unui singur Dumnezeu. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. Hristoase Dumnezeule. RANDUIELI MA K I 1 SI SLUJBE H TR E N I A 71 ingereasca strigam: Slant. Slant. biruin v a aducem Tie. Slava. Bunule: Slant. Precum nilor pe cetele ingerilor frica. pe Duhul eel impreuna-vecuitor. Dumnezeul nostru. eijti. Nezidita fire. Doamnc. Dumnezeirea cea una. cu frica sa strigam in miezul nop^ii: Sfant. Sfant esti.. Slant esti. Slant esti. Treime de o fiinta si nedesparfita. zicem: Sfant. pentru rugaciunile tuturor stiniilor Tai.. !ji cantare de biruinfa aducem Tie..

Slant ingereasca O slavim s.ti. cu ocrotirile celor fara de GLASUL AL8-LEA Spre cer inimile avand. cu ocrotirile celor fara de trup.. Slava. stin^ilor Tiii.te-ne pe noi.. Slant Heruvimii. §i acum. Cel ce in pantece fecioresc despiirtir.te-ne pe noi..ti. cei inalfam: Slant. GLASUL AL7-LEA Cel ce es. Slant esji. miluies. GLASULAL6-I Heruvimii. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. cu buze nevrednice lauda |ie esti. Slant es.ti sa urmam s. cu buze T' e s.te-ne pe noi. Dumnezeul nostru. trup. cu ocrotirile celor fara de trup. Slava. sa cadem.ase aripi canta \k intreit sfanta cantare.i noi pacatosji strigam: St'ant. de pe pamant.. Dumnezeul nostru. C u guri fara de trup.. Dumnezeul nos- Dumnezeul nostru.. Dumnezeirii celei neapropiate... Slant.ti laudat de heruvimi cu putere preainalta s. Dumnezeul nostru. Slant. ceasul rugaciunii. inaltam: Slant. Slant. St'ant e$ti. neindraznind a privi la line. cu doxologii fara tacere. cei cu care s. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. tru.. St'ant esti. Pe Unimea Dumnezeirii miluie<fte-ne pe noi. cei de pe pamant. St'ant. Slant.. Slavs.. striga cu inidtare de vers cantarea dumnezeiasca a glasului celui . Si acuni. Cu osardie sa strigam catre Unul Dumiiezeii: Slant. pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai.te-ne pe noi. indreptare spre cu frica striga: Slant. miluie§te-ne pe noi. si nu Te-ai e§ti. miluies. dumnezeiasca slava de ingeri inchinat. cu guri nevrednice strigam: Slant. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. spaimantandu-se cu cutremur. Treimii cclei intr-o Unime. intreit sfanta cantare aduc cu glas fara de tacere. . incaput sj de sanurile Tatalui Hristoase Dumnezeule.i.i cantare e$ti. sullete. pentru rugaciunile tuturor sfintilor Tai. stand inaiiite b A cu frica. care strigam Tie: Slant. cu frica la Cel ce nu ia mita.te-ne miluiestc-nc pe noi..i lenea.72 RUGAC1UNI. primeste-ne pe noi. miluies.. miluies. miluie§te-ne pe noi. Cu care s. zburand. miluies. Slant. Dumnezeul nostru. lauda de biruinta strigand: Slant. Dumnezeul nostru. Ceea ce esti fara de inceput. Slant e$ti. St'ant.i cu pe noi.te-ne lauda nevrednice. Slant es. cu frica sa strigam: Slant. in unire neamestecata strigam: Slant. St'ant Dumnezeul nostru.i Indriiznind a ne asemana o§tiIor Tale celor Tntelegiitoare. in Treime. pentru rugaciunile tuturor pe noi. RANDUIEL1 SI SLUJBE I 1 R E N I A 73 GLASULAL5-LEA Vremea ciintarii este $i Si ileum. cu ocrotirile celor fara de trup. Dumnezeul nostru. cu ingerii ai (a pe un somn lepadand lauda Judecatorului arata Slant e§ti. Treime.. primes. Slant.. Dumnezeul nostru.. Dumnezeul nostru.\ seratimii. miluies. Slant.te-ne pe noi. s. Slant. Slava. iar noi.. care. <. cetelor ingeres. intreit-sfanta lauda a serafimilor inal^and.

lnalta^i pe Domnul Dumnezeul nostru si va inchinafi asternutului picioarelor Lui (inchinaciunc). pe tine. ca sfant este. citirca Catismclor sj Psaltirii sj Scdclnclc. miluieste-ne pe noi. miluieste-ne pe noi.. sc canta.. decat seratimii. Slant sfinfilor Dumnezeul nostru. Domnul. miluieste-ne pe noi.. Iar daca cstc Postul Marc. noi strigam J\e: Slant. pc glasul irmoasclor: a privi la inaltimea la. te marim. Dupa si ficcarc slih. daca nu cstc dutuiiiica. care. R VNDUIELI si SI SLUJBE 1 II T R I. Nascatoare de Dumnezeu. intru hue unit duliul oara sc zicc: Mareste. Ceea ce esti mai cinstita decat herumai marita. dupa cctcnic. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. sc canta: Cuvinc-sc cu adevarat. cctcnia mica. so canta: vimii. Slant e$ti. Facut-a tarie cu bratul Sau mandri in cugetul inimii lor. pe cei flamanzi i-a umplut de bunatafi. Ceea cc csU mai cinstita decat hcruApoi Cantarca a 9-a a Canonului. vimii si Urmeaza lor. pentru rugaciunile tuturor uat-a pe Israel. Tai. Sfarsitul Luminandelor sc lace cu stihurilc trcimicc. 5>i acum. fara de asemanare.. Dupa Hind robiti cie mulfimea greselilor noastre si neindraznind si Canon. iata. iar daca cstc duminica. pe apoi Cantarilc se canta: Moise Canonul. Pogorat-a pe cei puternici de pe scaune si a ridicat pe smerin'. pleciim sufletul trupul cu ingerii cantare strigam Tie: Slant.74 RUGACIUNI. cu care esti. lui Avraam si semintiei lui pana in veac. sc canta Luminandclc glasului dc rand. miluieste-ne pe cei VI 1 noi. precum a grait catre parintn nostri. cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu. (canta pag. Dumnezeu Cuvantul ai nascut.uminanda iuvicrii. cea pururea ferieita si pica nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. precum s-a ariitat la tipicul dc la inceputul Cantarilor trcimicc.. Strana: si s-a Sfant este Domnul Dumnezeul nostru. Dumnczculc. . sutlete al meu. pe Domnul meu de Dumnezeu. Cuvine-se cu adevarat sa te fericim. si Maica Luminii. de ferici toate acum Apoi l. sluga Sa. pazeste-ne pe noi. ca sa pomeneascii mila. Dumnezeul nostru. dupa randuiala la Psalm »l 50: lui Miluie$tc-ma. ca. Mantuitorul meu. adica: ma si vor neamurile. far la Cantarca a 9-a a Canonului. Slant..si sc race inchinaciunc. iar pe boga^i i-a scos afara deserfi. Ca a cautat spre smerenia roabei Sale.. sa o marim. mi-a facut mie inarire Cel puternic si sfant numele Lui mila Lui in neam si in neam spre cei ce se tern de El. IMNUL PRKASI INTKI NASCATOAREI DE DUMNEZEU Dupa sl'atsitul Canonului. N I A 75 intreit-sfant. 12). Slant... rcu R I si VI N i: K I cei Cu puterea Crucii Tale. C a II N 1 Cu ocrotirile celor fara de trup. iar a trcia Pe Nascatoarea de Dumnezeu cantari cinstind-o. fara stricaciune. 1. sc zicc: S fant este Preotul zice: Domnul Dumnezeul nostru (dc doua ori). risipit-a pe cei M A R T i Pentru rugaciunile Inaintemergatorului.

Hristoase. GLASUL AL2-LEA Lumina Ta cea pururea vesnica trimite-o. si ma mantuieste.ase izbavim din nevoi cu ochi multi.nice. GLASUL AL8-LEA Luminandele Postului Mare Ficcarc Lumina 11 fiind. cei Arhangbeli Stapanii si s' Ingeri. Proorocule preamarite si Inaintemergatorule al harului.4-I. GLASUL tot pacatul. sa ne de focul cel nestins. Doamnc. M A cel ce ai A k r I GLASUL AL6-LEA trimite suflctelor noastre lumina Ta cea pururea vesnica. Fecioara. Facatorule a toate. Puteri. Heruvimi.i si si. 1 Cel ce rasari lumina lumii Tale. A Nascatoarei de Dumnezeu: GLASUL AL S-LEA Datatorule de lumina.KA meu eel ce este intru intuneric. cur a teste. curateste sufletul men de cu ocrotirile celor 1'iira de trup. ruga{i-va acum pentru noi. GLASUL AL3-LEA Trimite lumina Ta. si ma mantuieste.de tot pacatul. aripi. cu ocrotirile celor fara de trup.\u/i(i. Inaintcmcrgatorului: Doamne. bucuria celor necajiri. Doamne. dupa glasul care va dc rand. tot pamantul luininezi. Scaune. ma mantuieste. si ale Sfantului Ta.m.76 ku.. cu ocrotirile celor fara de trup. Hristoase Dumnezeule. si Serafimi. spre lauda 77 jo I Pentru rugaciunile Sfintflor Apostoli lerarh Nicolae. si ma Luminandele zilelor de peste toata saptamana luN I mantuieste. Ineepatorii cei si Domnii. si A ingcrilor: . propovaduit pocainta mantuirii tutiiror si pe lYIielu- . Hristoase Dumnezeule. ma mantuieste. cu sj Luminanda sc canta tic trci ori. si cu catc s. Doamne. ocrotirile celor fara de trup. apara-ne ne izbaveste de chinurile cele ve. si ma mantuieste. Sfinte. Ceea ce pe noi si e§ti dulceafa ingerilor. cu ocrotirile celor fara de trup. prin ingerii Tai. trimite lumina Ta sj lumineaza inima mea.ac-iii. si lumineaza ochii cei de taina ai inimii mele. folositoarea crestinilor. ca un Dumnezeu. sufletul Cel ce ai impodobit cerul cu stele.. sj. si lumineaza inima mea. miluieste-ne pe noi. ma invafa sa fac voia si ma mantuieste. lumineaza-ma intru Tine. mantuieste pe cei ce Te lauda pe Tine. Maica Domnului. kam)uii:i. 1 Cel ce rasari lumina. cu ocrotirile celor fara de trup. si ma mantuieste. si Ta. Podobic: Femei. cu ocrotirile celor fara de trup.ujbe UTRKNI A GLASUL AL7-LEA Ridica-ma. Alta: GLASUL AI. cu ocrotirile celor fara de trup.

Slantului Nicolac: si A Mirelor. Alia: slava mueenicilor. pe pe Vlatei. Nascatoarci de Dumnezeu: linga Cruce inainte a stat ceea ce Te-a nascut mai presus tanguindu-se. ca pe multi barbaji. intarirea credinciosilor. cum apus de mei? Cum intre cei morti Te-ai socotit? j cununa Apostolilor s. Apostolii pe sfintii cvanghelisti Marcu )>i Luca cu sj toti sa-i laudam. pe Nicolae. pe toti i-atf invatat sa cinsteasca pe Sfanta Treime. lauda crestinilor. pe eel intre prooroci prooroc §i pe eel hranit in pustie. Cruce preasfanta. pe Toma sj pe Simon. intarire a credinfei. in toata latura cea de sub soare sl'anta intrupare a lui din inselaciune intorcand pe pagani sj A Nascatoare! dc Dumnezeu: to(i te Hristos din Fecioara Fecioara. pod. Crucea. Marie preacurata. sj A Nascatoarci de Dumnezeu: pazitoarea dreptmaritorilor cre^tini dupa vrednicie pe tine te laudam.i intaiul $ezator pe scaunul toti sa-1 laudam.i mantuirea credinciosilor.i diavolilor rana. la ochii Bueura-te. pe este pazitoare a toata lumea. pe tine David pe tine munte proorocii mai inainte te-au vestit. <>i Cruce dumnezeiasca. Crucea este pazitoare a toata lumea. preadulce Fiule. intiirirea $i aur. o I Alia: A Pe Petru sj sj Sfinfilor Apostoli: Vartolomeu pe Pavel. Dumnezeirii celei Fiul S-a salasjuit §i Duhul eel Preasfant. nastrapa. stapania celor ce conduc. stricand cu totul hotararea lor cea nedreapta. ce s. lar noi. ceea ce porji man a. podoaba Crucea. slava ingerilor diavolilor rana. pe lacob. RANDUIEL1 SI SLUJBE fericite. zidul eel nesurpat al lumii. Crucea. dupa vrednicie te einstim. Cel ce a ridicat pacatele lumii L-ai aratat. Crucea.78 RUGACIL'M. scan! $i luminandu-i. Mantuitorului. Crucea Biserieii. pe loan. cu credinfa te arma nebiruita laudam si ne inchinam. A Crucii: A de lire ai sj.i M I I R C U R Crucii: I A imparatului §i lui erau sa moara lara dreptate. te-a aratat de Dumnezeu Nascatoare. L T REM A 7') fjelul. cadelnita de V i N E R I credinciosjlor. pe Andrei. Alt a: pe lacob al lui Domnului. Crucea. a strigat: Vai mie. scaparea scarbitflor <. $i toiag odraslit. Pe marele arhipastor ierarh s. ca pe o Nascatoare de Dumnezeu. umbrindu-te pe tine. stapania celor ce conduc.i a celor ce sunt intru nevoi. pe eel Apostoli ai nascut al Elisabetei to}i sa-1 laudam. a{i propovaduit cu adevarat s.i. Biserieii. Alia: Pe Inaintemergatorul loan §i Botezatorul Mantuitorului. surparea barbarilor. . chivot $i sfesjiic. bii uinta celor ce conduc si aparatoarea credinciosilor. ceea ce ai tost incapere care Tatal a binevoit sj intru neincapute. podoaba Crucea. Crucea. i-a izbavit Avlavie s-a aratat in vis. Fecioara. alergand. Crucea. Acela acum roaga-L sa miluiasca luinea. slava ingerilor s. pe Filip. numeste. pe luda Tadeul §i pe Matia. credinta Alfeu.

Laudati-L pe El toti ingerii Lui. Cantare tuturor cuvios. o diinfuire a ierarhilor a preacuviosilor. cu Maica Dumnezeu rugatf-va Domnului sa miluiasca pe ai vostri robi.i toate animalele.i s-au tacut. Laudati pe Domnul toti cei de pe pamant: balaurii §i toate adancurile. zapada. fiilor lui Israel. Toata sutlarea sa laudc pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. A sitoare catre s. taratoarcle si pasarile cele zburatoare. ca El a zis s. Laudati s. Pe Cruce si Lui. dreptilor. Dumnezeule. Fiule si Dumnezeul meu. nmntii sj toate dealurile. prin sfintii Tai. batranii cu rinerii sa laude numele Domnului.ilor lui. A mortilor: Cel ce stapanesti pe cei morfi si pe cei vii. Soarele slavei. UAN1H \ III. Cantali Domnului adunarea celor de Cel ce l-a cantare noua. grindina. ca un Dumnezeu. tuturor Sfinjilor: Apostoli si fericifi. ajutor dint in Cel slant. S/i va iiiiilta puterea poporului Lui. patri- arhilor. Tmtoate popoarele. flarele s. laudati-L pe El toate stclele si lumina.tri. gheafa. lar pliingand dacS va II altii zi. tot pamantul luminezi. Laudati-L pe El eerurile cerurilor sj apa cea mai presus de ceruri sa laude numele Domnului. Incepatorul luminii? Cum pe Crucc ai lost pironit si cu suli^a in coasta ai f'ost impuns. tinerii si tecioarele. lui adunarea sfintelor feniei si toti sfintii mucenici. striga: Cum ai apus. toate imlcpliniii cuvantul Lui. laudati-L pe El toate puterile riistignit vazandu-Tc pe Tine Preacurata. mantuie§te pe cei ce Te lauda pe Tine. Pusu-le-a pe ele in veac sj in veacul veacului. viforul. Tie se cuvine cantare. N I A SI Nascatoarci dc Dumnezeu: toti ingerii Lui. lauda Lui in cuviosj. I SI SLUJBE Laudati-L pe El U 1 K I. pomii cei roditori §i toti cedrii. tinde mana trimile robilor ta cea nebiruita tiii sfaramii pe vrajmasji nos. Naseatoare de Dumnezeu.i Nascatoarci dc Dumnezeu: si Noi intru tine ne laudam. Si indata Laudele Daca va fi dummies sau praznic imparatcsc sau slant care arc Doxologie marc. Laudafi-L pe El soarele sj luna. Ziditorule a toate.SI) RJUGACIUM. el sj fiii Sa se veseleasca Israel facut pc Sionului sa se bucure 6 - CEASLOV . si. poporului ce se apropie de El. laudati-L pe El intru cele inalte. sc citcsc accsli psalmi: Psalmul 148 pentru a oamenilor mantuire? S A M 15 A TA A Prooroci preaslaviti. lege le-a pus §i nu o vor trece. focul. peste siiptaiiiana. tanguindu-se. Lauda Lui pe pamant in cer.i s. laudele sc canla pc <. Tie se cuvine cantare. ca numai numele Lui s-a tnaltat. folo- Dumnezeu te avem. capcteniile sj toti paratii pamantului judecatorii pamantului. El a poruncit sj s-au zidit. laudati-L pe El toate puterile Lui.i Psalmul 149 dc la laudc. Dumnezeule.lasul ce va II dc rand sail al primci stihiri pe Domnul din ceruri. laudati pe El intru cele inalte.

pe pe El in strune §i in organe.i Doxologia Slava intru cei de sus intre lui Dumnezeu $i pe pamant pace. Stihira Evanghclici. lauda^i-L slavimu-Te. slant cu Doxologic sau slant en Policlcu..82 RUGACIUNI. ca sa faca intre dansii judecata scrisa.. in siars. Se vor Iambi cuviosji intru slava si se vor bucura in asternuturilc lor. . sc canta Slava. oameni bunavoire.. Nascatoare de Dumnczcu Fecioara. Fiul Scoala-Te. Parinte Unule-Nascut. Apoi: Prcotul sau diaconul /ice: Slava "Tie. Cei ce ridici pacatul lumii. Doamne. R A\l)l II. miluiesTe-ne pe noi. ca sa lege pe tmpara|ii lor in obezi si pe cei slaviji ai lor in catu§e de tier.. in timpane si in psaltire sa-I cante Lui. sc zic accstc stihuri: Doamne. rugaeiunea noastra. lui Daca va 11 diiminica. $i Imparate ceresc. Cei ce ai bincvoit (Daca estc Pra/nic. Si acum. in alauta. Mieluselul Dumnezeu. Lauda^i-L pe El in chimvale bine rasunatoare. Dumnezeule.it. 1'rimes.. Doamne. slava Tic. inviat.... Lauda^i-L pe El intru puterile Lui. bine Te cuvantam. Laudaji-l El in timpane in hora. blestemul Eva s-a liberat. tine. laudafi-L pe El intru taria puterii Lui.LI SI SI. Slava aceasta este a tuturor cuviosjlor Sai. Laudamu-Te. laudafi-L pe El in psaltire si s. Adam s-a chcmat. Hristoase Dumnczculc.. a Nascatoarci dc Dumnczcu: I'rcabinecuvantata ca. Toata suflarea sa laude pe Domnul. Celui ce ne-ai aratat noua luminal Strana canta: Psalmul 150 Laudafi pe Domnul intru sflnfii Lui. laudafi-L pe El dupa miiltimea slavei Lui. Doamne Fiule. strigam: Binccuvantat a$a. iadul s-a robit. Iisuse Hristoase Duhule Sfinte. Pcntru aceasta cantand. Cei ce $ezi de-a dreapta Tatalui. prin e§ti. s. moartca s-a omorat s.te Lauda-Te-voi. Si acum. Ccl cc S-a intrupat din s-a nimicit.i ne miluiesjte pe noi. Slava. Laudafi-L pe El in glas de trambi{a.. Tatalui.. fnalfa-se mana Ta. Doamne Dumnezeul meu. Atotditorule.UJBE li TR I N I A 83 de Imparatul lor. laudaJi-L pe El in chimvale de strigare.. Dumnezeule. Sa laudc numele Lui in hora. fie. cu toata inima mea.i noi am e§ti. inchinamu-ne multumim Jie pentru slava Ta cea mare. spune-voi toate minunile Tale. Ca iubc^te Domnul poporul Sau sj va inal^a pe cei blanzi s>i va izbavi. Laudele Domnului in gura lor §i sabii cu doua taisuri in mainile lor. ca sa se razbune pe neamuri §i sa pedcpseasca pe popoarc. din Minci. Triod sau Pcnticostar). Cei nu uita pe saracii Tai pana ce ridici pacatele lumii.

miluieste-ma. Binecuvantat es.i T'e si veac si in vcacul veacului.. Tatalui Fiului si Sfantului Duh. Amin..tri. miluieste-ne Apoi. Stinte tare. l. data nu este pra/nic. Doamne. fara de pacat Preotul: Slava pazim JW. Ca la Tine este izvorul vie^ii. Tie slava se indreptarile Tale. esti. lumineaza-nc cu indreptarile Tale. am Doamne. Doamne. cc n-arc doxologie marc. Umplutu-ne-am dimiiuata dc mila Ta. acum pururea jnvredniceste-ne. esti. Doamne. mila Ta spre precum am nadajduit indreptarile Tale intru Tine. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. intru lumina Ta vom vedea lumina.. Celui lui cc nc-ai aratat noi. ca gresit Tie. Amin... $i ne-am nc-am veselit in toate zilele vietii noastrc. vindeca sulletul meu. cuvine. cantireful ccl randuil /ice asa: dupa in toate zilele Te voi binecuvanta in voi lauda numele Tau |ie slava se cuvine. Amin.. Sfinte trci ori).. Stinte fara de moarte. tru zilele in care ne-ai smerit pc noi..ti. Ycselitu-ne-ani penSJ miluieste-ne pe noi. Doamne. Slava. Sfinte fara miluieste-ne pe noi (dc Preotul zicc cctenia: Sa plinim rugaciunile noastrc cele de diminea(a Domnului. Amin. in ziua aceasta. Slava. Apoi mai pc Slinte larg: uri: 1: si Stih bucurat Dumnezeule. se /ice Stihoavna din Octoih. Dumnezeul parintilor nos. .84 RUGACIUM. Sfinte.andc. fara de pacat sa ne pazim noi. Ainin. Sfinte fara de moarte. Apoi: Doamne.. §i acum.. Binecuvantat es. Dumnezeul piirintilor numele Tau in veci. nostri. noua lumina. Stapane. Tie sc cuvine cantare.. in ziua aceasta... intru slava lui Dumnezeu fatal. invata-ma Tu esti Dumnezeul meu.. la line am sciipat.M A 85 Ca Tu c§ti Unul Sfant.te-nc cu Doamne. Binecuvantat (dc trci ori). mila Ta spre noi. lucrurile mainilor Tale nu lc trecc cu vederea. RANDL1ELI SI SLUJBE U TRF. si prcaslavit este Doamne.. invata-ne indreptarile Tale. sj in vecii vecilor. Tie se cuvine lauda.ti. tare. Binecuvantat esti. Doamne. I Binecuvantat esti. noi. Slava intru cei dc sus Dumnezeu. Sfinte Dumnezeule. §i acum. pentru anii in care am vazut relc. Doamne.. precum am nadajduit intru Tine. inteleptes. acum §i pururea de moarte. slava inaltam.i laudat sj preaslavit este numele Tau in veci. cu accstc still pe noi. cauta spre robii Tai si spre lucrurile Tale >ji indreptcaza pe fiii lor. sa ne si in vecii vecilor.i Sfantului Dull. invata-mii Invrednice$te-ne. Eu zis: Doamne. Tatalui inde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. s. noua. sciipare Te-ai facut Binecuvantat $i laudat Fie. Fie.. s. ca am sa fac voia Ta. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. Dumnezeul si nostra. mila Ta este in veac. Cantarctul: Doamne. sj Fiului s. si lar dacS este I'ostul Marc sau alta zi. Doamne. Doamne. Si Doamne.

[ar dupa ccfonis: in(clcpciune! Strana: Binecuvintcaza! Prcotul: Cel ce este binccuvantat. si'aiitul. Bine este a ne marturisi Domnului.. pe totj din cursele vrajmasului izbavindu-i.. Dumnczeule. pe cei mai inainte raposati. Slava... Nasciitoare de Dumnezeu. Prcotul zicc cc tenia: Miluic$te-ne pe noi. apoi: Sfintc Dumnezcule. rugiiciunca Sfantului Efrem Sirul: Doamne sj Stapanul (caula la vie(ii Dumnczcu. al 2 -lea. in locasurile drep v ilor ii asaza. Si decat heruvimii.a si marturisire ne primeste..... al 6-lea.. ca. pe binecredinciosul nostru ocrote^te-1.. Ceasul si intai. eel mai marc sau cantarcful randuit incepe: sc eitestc Vcni(i sa ne inchinam.. credinta o intareste... acest Tatal nostru. cu inchinaciuni.. dupa mare mila Ta.. Slava-. Daca este Poslul (de 2 ori). din Octoih.. si sc citcstc troparul acesta: Tropar al Invicrii. se canta troparul Invicrii.. si u r u i. Preasfanta Trcime. Ceea ce es. si eclclaltc. Daca este duminica. parinD'i si tratJi nostri.tc (dc dc ori). (dc 3 ori) si se incepe Ceasul intai ce a inviat din mortnant si Incepatot ului vietii noastre. Strana: Amin.. adevarul Tau in toata noaptea Dupa tril.i legaturile iadului ai rupt. striosanda mortji... iar pe noi intru pocaint. in cer a sta ni se pare....86 RUGACIUNI. Slava... si apoi otpustul desavarsjt. Apoi: si Bine este a ne marturisi Domnului Preainalte... ( anlarc(ul: Amin. Si acum... al 3-lca si al 4-lca. Sfintei Mcsc: (el ce este binecuvantat. cum s-a aratat la Mic/onoptica dc toatc si zilclc pag. pe cei rai ii popor lucrurile mainilor noastre Ic indrcptcaza. la ficcare Si troparul slantului. binecuvintcaza. mormiint s. Untile Mult-milostive. lntare§te.. Doamne. al 7-lca si al 8-lea.a glasurilc al 5-lca. slant locasul acesta bine-l pazeste. 34). Ta se zicc: stricand cu moartea pe moarte... Inviat-ai din cat-ai Parinte! Apoi Prcotul. al Nascatoarci de metanic. Preasfanta Treimc. 41) ce esti usa cereascii. si st'anta §i dreapta credinta a La glasurilc glasul al 4-lca: 1.. asa accca: Sfintc Dumnczeulc. Ca a este impara(ia.. Hristos. (dc 3 ori). Si acum. Aratandu-Te pe Tine Apostolilor Tai. ceea tale.. acum sj pururea §i in vecii vecilor. Tatal nos- se lac trci mctanii.. UANIHll Mill 2: Si sa tie lumiiin Doninului 1.. pe dreptmaritorilor cresTini.. Dupa accea mele. Si indata: Venifi sa >i Sfanta Biserica Ta o pazesle in Astazi mantuirea a toata lumea s-a 1 a cut.. trimisu-i-ai pe dansii la propovaduire. dupii sfarsitul doxologici Sfintc Dumnczeulc. N I A S7 Dumnezeului Imparate ceresc.. cu mctanii. I...1 SI SLUJBE nostril peste ncii...ti mai numele Domnului. daca arc daca mi.. tot- deauna. imblanzeste. (fara mctanii).. veacul veacului. zicand fiecarc intru sine.. din t'a(a cctcniilc si otpustul Utrenici. sa cantam Celui ne inchinara. . Marc. Dumnezeul nostru. Intru acum.. biruinta ne-a daruit noua mare mila. deschide noua usa milei Doamnc. lumea o impaca. Dumnezcule. a vesti dimincata mila Ta si a canta numele Tau. cinstita miluie.. si printr-insii pacea Ta ai daruit lumii.. accst Tropar al Invicrii.. Dupa cc sc ridica fra|ii. pe glasul al 8-lea: in Biserica slavei Tale stand. ca tin bun si de oameni iubitor.

eu. Pus-ai faradelcgile noastre inaintea Ta. Ca Tu vei binecuvanta pe eel drept. din veac s. povafu- ie§te-ma intru dreptatea Ta. cu limbile lor viclenesc. 89 Doamne. Tu. dimineata ca iarba va trece. dupa mulfimea nelegiuirilor lor. se va intari §i se va usca. gre§elilc noastre ascunse. ca Te-au amarat. Pierde-vei pc totf cei il ce graiesc minciuna. Anii nojjtri s-au socotit ca panza unui «Intoarceti-va. Doamne. sul Urat-ai pc tofi cei ee lucreaza faradelege. Ca toate zilele noastre s-au impufinat s. alunga-i pe ci. Ca nu cste gura lor adevar. nici nu va locui langa Tine eel ce vicleneste. groapa deschisa grumazul lor. Nu vor sta calcatorii de lege in preajma ochilor Tai. sa cada din sfaturile lor. Imparatul meu §i Dumnczeul meu. si sa se veseleasca toti cei ce nadajduiesc intru Tine. si ca straja noptii. Ca ne-am sfarsit de urgia Ta si de mania Ta ne-am tulburat. Nimicnicie vor fi anii lor. Dumnezcule. seara va cadea. care a trecut. Judeca-i pe ei. Doamne! Dimineata vei auzi gla- Tu. inima lor este desarta. inchina-ma-voi spre oameni!or».CEASUL IMAI sfant locasnl Tau. Iar eu. la lumina fetei Tale. strigarea mea! la aminte la glasul rugaciunii neam. Dimineafa va infiori §i se va trece. pe ucigas. sj pe viclean uraste Domnul.. (dc i mil. voi intra in casa Ta. scaparc Te-ai facut noua in neam §i in Doamne! Injelege zidit Graiurile mele asculta-le. ca o mie de ani inaintea ochilor Tai sunt ca ziua de ieri. dimineata voi sta in a in tea Ta sj ma vei vedea. din pricina dusmanilor mei! Indrepteaza inaintea in mea calea Ta. noi. intru frica Ta. ai . §i se vor lauda cu Tine tofi cei ce iubesc numele Tau. Mai inainte de ce s-au facut mmitii §i s-a pana in veac es. CEASUL TNTAI Venifi \ii Doamne.ti pamantul §i lumea. Care nu voie^ti t'aradelegea. zis: Nu intoarce pe om fii intru smerenie.i in mania Ta ne-am stins.i mele. Tntru multimea milei Tale. Psalmul 89 Psalmul 5 Doamne.. Ca Tu e§ti Dumnezeu. caci cu arma bunavoirii ne-ai incu- nunat pe nc inchinam Iniparatului nostru Dumne/. Care ai meu. caci catre Tine ma voi ruga. in veac se vor bucura $i le vei fi lor salas.

nostru peste noi. §i acum..te nedreptafi nu va sta tnaintea ochilor mei. Cand vei veni la mine? Umblat-am intru nerautatea inimii mele. Doamne. ccca cc c$ti plina de mai jos)..i ma invafa indreptarile . Canta-voi ?i voi merge. <ji ce este mai mult decat aces.ii pamantului.. RANDLIELI SI SLUJBE CEASUL INTAl 91 paianjen. Psalmul 100 Slava... Cum tc vom numi. Doamne. voi piizi poruncile Fata Ta arat-o peste robul Tale. iar de vor fi in putere optzcci de ani. ai ai odraslit tloarea nestricaciunii? Kecioara. Nu va locui in casa mea eel mandru. ca ai cii rasarit pe Soarele dreptafii? Rai. Daca (vezi se c£nt2: !>i Dumnezeu este Domnul. Slava. ca curata. lucrurile mainilor noastre le Graiurilc mele asculta-le. Aliluia (de 3 i»ri). acela tmi slujea... Tau s.. ceea ce plina de har? Cer. Pasji de mine inima indaratnica. Cel ce umbla pe cale fara prihana.. Ochii mei sunt peste credinciosii pamantului. dupa temcrea de preuna cu mine. s-a lipit Nu mei indrepteaza-i dupa cuvantul Tiiu nici si nu ma stapaneasca o faradelege. sc canta Troparul accsta. Cauta spre robii Tai si spre lucrurile Talc si indrepteaza pe fiii ce lucreaza faradelegea. pe calcatorii de sj Mila Cum tc vom numi. cu trci inchinflciuni. in casa mea. Iar daca este Postul Marc.. zilele anilor nostri sunt saptezeci dc ani. cu priceperc. in(elcgc strigarca mea. ca ai avut in stintele ramas nestricata? Maica tale bra^e Fiu. ca trece via^a noastra sj ne vom ducc. Pe eel ce clevetea in ascuns pe vecinul sau. ca sa ne indreptam inimile spre lnfelepciune. sc lac mctanii cu genunchii Si ill I : lor.. care se departa dc mine. Si acum.. Intoarce-Te. ca sa nimicesc din cetatea Domnului pe tofi cei Tine? Invata-ne sa socotim bine zilele noastre.. Cu eel mantlm cu ochiul si nesafios cu inima. indrepteaza. pe acela l-am izgonit.. acum. In diminefi voi judeca pe tofi pacatos.te-ma de clevetirea oamenilor Tale. pe eel rau. fi Izbaves.ice: Slava. N-am pus inaintca ochilor mei lucru nelegiuit. Imparatul meu Dumnezeul meu. pentru anii in care am vazut rele. cu acela n-am mancat..90 RUGACIUNI. al Nascatoarci de Dumnezeu: e§ti judecata Ta voi canta T'^ Doamne. Veselitu-ne-am pentru zilele in care ne-ai smerit.. eel ce graies. ca sa sada ei imlege i-am unit. Still 2: Catrc Tine ma voi ruga.. /. Doamne! Pana cand vei sta departe? Mangaie pe robii Tai! Umplutu-ne-am dimiiicata de mila Ta sj ne-am bucurat sj ne-am veselit in toate zilele viefii noastre.. sc Troparul liar.. §i sa fie lumina Domnului Dumnezeului sj la pamaiil.. osteneala s. Ointaiidu-I. pe Dumnezeul sa tuturor? Pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre... in cale fara prihana.tia.. Cine cunoa^te puterea urgiei Tale si cine masoara mania Ta.i durere. nu l-am cunoscut..? slantiilui. pe ^i '^lasul al 6-lca: Dimineata auzi glasul meu.

Parintc! Preotul: Dumnezcule. MA K T I I SI . Indrepteaza pasii si nostri spre lucrarea poruncilor Tale. Tie. cum s-a ariitat la Mic/.. S Apiiratoare Doamna. Doamne. Apoi: sc Doamne. cm Sirul: Doamne sj Stapanul vie(ii mclc. $i acum.. ca ceea ce ai stapanire nebitie: ruita..i sc roagsl neincetat pentru sufletele noastre.onoptica (de 12 ori). Ci. iar Duminica se face olpustul mic.. Nascatoare de Dumnezeu pe dansa marturisind-o. pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale lor Tai. tntru immele Domnului. miluiestc (dc 3 ori). Hristoase. Nascatoare de Dumnezeu.. din (oalc zilcle (eauta la pay. Pierde cu Crucea Ta pe cei ce se lupta cu noi. sa se mai s fan la decat sfimii ingeri.. sau Praznicului cc sc a intampla. pentru hiruinta mul(iimiri.92 RUGACIUNI. Doamne. Mult-milostive.. Care luminezi §i siin|e^ti pe tot omul ce vine in lume.|() | Hristoase.. ca sa strigiim Bucura-te. binccuvinteaza. miluicstc (de -10 dc ori). tara incetare. in zilele de rand se face otpustul desavarsit. pentru ale caror rugaciuni.ice Condacul Sfantului. pentru rugaciunile Nascatoarci de Dumnezeu.. Doamne. ca lar daca cstc Aliluia sau Postal Mare... o pazeste. toata ziua mare Marc.. Unule.. milostivcste-Te sprc noi. pe purtatorii de Dumnezeu mucenici. in pace adanca.tini. Ceea ce esti mai cinstita decat hcruvlmii. Si Sfintc Duranezeulc. 33).. la pra/nicc sau la sfin(i cu doxologic sau cu policleu. . K ANDUIEU Sa se uniple gura SI SLISJBE CEASUL IM sa laud III Al 93 rugaciunca Sfantului asa mea de lauda la. cuviiii(a la. Prcasfanta Trcime. ale tuturor sfinti- ce cu adevarat a nascut pe Dumnezeu SI V intrupat s.Cel ce in toata vrcmea s. Mireasa. robii tai. Dumnezeul nostru. Biserica Ta.Slava. ca sa cunoasca cat poate credin^a dreptmaritorilor cres. Iubitorule de oameni. se zicc slava Ta. aducem t. ca pe ceea lui §i Maica a Dumnezeu sa insemnezc peste noi lumina fctei Tale..„. A M 15 A 1 A Ca o parga a firii. (caula la pag.. miluiestc Daca nu al cstc Postul \ sc /... Prcasfanta Trcime.. 34). pentru Nascatoarea de Dumnezeu.. Amin.. TatSI nostril.. Apoi Sfintc Dumnezcule.. Tatal nostru. ca intr-insa vedem lumina cea neapropiata. puiurea Fecioara. condacul glasului dc rand...ie.. o an dam cu inima §i cu gura. izbave$te-nc pe noi din toate nevoile. sau al sarbatorii respective. Lumina cea adevarata. lumea If aduce.. noi. Doamne.i in tot ceasul.. Rugaciunea aceasta Daca cstc Postul Marc. sc /ic accsic Troparc ale Nascatoarci dc Dumnezeu: L Pe Marita I N I. Saditorule al fapturii... cand vrajmasji Te hulesc pe Tine sj ne Tngrozesc pe noi. daca arc. M I E RC UR1 I N K K I Degrab ne intampina pe noi mai maintc pan a ce nu ne robim. citcstc Duminica. izbavindu-ne din nevoi.

Domnul puterilor este cu noi.. ce se ridica impotriva mea. Cat s-au marit lucrurile Tale. Prcasfanta Trcimc. sj pe cei vicleni.i ca cedrul cel din Liban se va inmul^i.. a vesti . ii va auzi urechea mea. Iar Tu. (dc 3 ori).i intru lucrurile mainilor Tale ma voi bucura. Tatal nc inchinam. nezeul lui lacob. ca sa piara in veacul veacului.ii mei.i cel neintclegator nu va intelege acestea. §i a privit ochiul meu catre vrajmas. si Ca a Ta este impai Veni(i sa apoi accsti psalmi: Psalmu] 45 este scaparea sj puterea noastra. dat-a Cel Preainalt glasul Lui. Sllntc Duranezeule. Dumnczeu e in mijlocul cetatii. minunile pe care le-a pus Domnul pe pamant.. a canta numele dimineata mila Ta s. o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineata. Pune-va capat razboaielor pana la marginile pamantului. in psaltire cu zece strune. Venit-au sj s-au tulburat apele lor.. intru fapturile Tale s. Tulburatu-s-au lui plecatu-s-au imparatiile.i se vor risipi tofi cei ce lucreaza taradelegea. cu cantece din alauta. vor pieri s. a|ia.. Doamne. arcul va sfarama §i va frange arma.MIJLOCEASUL INTAI 95 Domnul puterilor cu noi.. cutremuratu-s-a pamantul... Dreptul ca flnicul va intlori s. Doamne...ug. ajutor intru necazurile ce ne impresoara. Ca m-ai veselit.ii ca iarba s. inalfa-lVIa-voi pe pamant.i se ivesc to^i cei ce fac taradelegea. Bine este a lauda pe Domnul si Tau.ti in veac. Pentru aceasta nu ne vom teme cand se va cutremu- Dumnezeu ra pamantul s.. iar pavezele in foe 1c va arde. Apele raurilor veselesc cetatea Dumnezeu. $i se va Tnal^a puterea mea ca a inorogului §i batranetile mele unse din bles.i adevarul Tau in toata noaptea. Ca iata vrajma§ii Tai.te s.. Preainalt es. Psalmul 91 MIJLOCEASUL INTAI Dupa ec prcolul binecuvintca/a. Veniti §i vede^i lucrurile lui nezeu. Cel Preainalt a sfintit loeas. cand rasar pacatos.. nu se va clatina.ul Lui. Doamne.i cunoa§te^i ca Eu sunt Dumnezeu. se zicc: nostril. adanci cu totul sunt gandurile Tale! Barbatul nepriceput nu va cunoas. Preainalte. Doamne. DumDum- Dumnezeul lui lacob. sprijinitorul nostru.. cutremuratu-s-au muntii de taria Lui. Opriji-va s. sprijinitorul nostru.i se vor muta munjii in inima marilor. neamurile.

sa s. tofi lucrul mainilor Tale si numele Tail chemam..96 RUGACIUM.. ridicat-au raurile valurile lor. Ca a Ta este imparajia.... miluicste (dc 40 dc ori). intru podoaba S-a imbra- Parinte! Preotul: Pentru rugaciunile slln|ilor piirin}ilor nostri.... intru cele inalte. ci se slaveasca preasfant Fiului sj al numele Tau. tu trei inchinaciuni. binecuvantata Nascti- toare de tuirea Domnul Dumnezeul Psalmul 92 nostru si Dumnezeu. ca unui Stapan... Sfintc Dumnezeule. nepri- s. >i Troparcle accstca.. cinstita decat hcruvimii.. Tatal nostru. aceasta rugaciune aducem Tie. 7 - CEASLOV . din veac e§ti Tu... este. Doamne. la incins. Si se zice viejii rncle. minunat Dumnezeule eel vesnic si fara de inceput. ca si intru noi.UJBE Mill §i acum.. cauta si acum ca un milostiv si ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri. ci milostivirii deschide-o noua.ile Tale $i sa ne marturisim T' e neincetat. Izvorule al milei...^4). Ridicat-au raurile. al (>( IASI I INTA1 47 Rasaditj fiind in casa Domnului.. larii Aliluia. Domnul cat. nu este ncdreptate intru Dansul. Apoi aceasta Rugaciune a Marelui Vasile dar mai mult decat glasul apelor clocotitoare.... pacatosii robii Tai. imbracatu-S-a Domnul intru puterc sj S-a pentru ca a intarit lumea care nu se va clatina. binecuvinteaza. al si o §i Imparatje.. miluieste-ne pe noi. Doamne. ca sa vesteasca: drept estc Nascatoarci de Dumnc/cu: Usa tine. Si acuni. Stapanului nostru §i Facatorului de bine. KANDUII I I SI SI.. intru lungime de zile. mina pururea lumina veselic fe^ei Tale. ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru sa ne mantuim prin tine din nevoi.. cepandu-ne de nici un raspuns... Prcasfanta Treimc. o Dumnczcire in vecii vecilor. ridicat-au raurile glasurile lor. intru Ccca ce esti mai numele Domnului. Slava... ca. cinstca incbinaciunca Amin. nevrednicii. neamului Doamne.. Slava. . Casei Tale se cuvine sfintenie.i umple de a Ta Invata-ne pe noi ca sa spunem judecat.. Slava. Mainile noastre le indrepteaza spre lucrarea voirii Tale $i fa cu noi ca sa Te iubim si sa sporim bine-fa- cand cele placute Tie. sufletele noastre. noi.. rugaciunea Sfantului Klrem Sirul: asa Doamne si Stapanul (cauta cum s-a aratat la MiezoDoptica din toate zilele pag.. Gata este scaunul Tau de atunci. Lu- Domnul. Si acum. Garcia se cuvine toata slava.i Doamne. Doamne. arata pestc noi fiitoarc. Doamne... a imparatjt. nu Te mania pe noi foarte. mai mult decat zbuciumul neasemuit al marii. Inca intru batranefe unse se vor inmulti si bine-viefuind vor fi.. ca intru Tine am nadajduit. nici pomeni faradelegile noastre. miluieste-ne pe noi. ca tu esti mancrestinesc... al Tatalui Sfantului Duh. Marturiile Tale s-au adeverit foarte. miluieste-ne pe noi. glasul al 6-lca: Facatorule a toata faptura. ca Tu esti Dumnezeul nostru si noi suntem poporul Tau. stralucestc in inimile si in cugetele noastre soarele dreptatji Miluieste-ne pe noi. adancul bunatatilor §i noianul eel neurmat al iubirii de oameni. in curdle Dumnezeului nostru vor inflori.

ochii Doamne. Slava. cu foe m-ai lamurit. RANDUIELI Apoi sc /ice )>i SI SI I (Ml accasta Rugaciune a Marelui Vasile sj Cel ce trimiti lumina peste cei drepfi rai §i sj purcczi sj rasari soarclc peste cei nedrepti. sj Tie slava mfiltfnn. Indrcpteaza picioarcle mele in cararile Tale. Sllntt Dumnezeule. nostril. fa{a Ta judecata mea sa iasa.. pentru cuvintele buzelor Tale eu am pazit cai aspre. ale cere^tilor puteri. Ca sa nu graiasca gura mea lucruri omenes. pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoare... ca sa strigat. slujitorii Tai cei fara de trup. Daruieste noua sj facem cele placute Tie.. dreptatea mea. Dumnezeule. Izbave^te-ne pe noi de toate sagetile ce zboara ziua $i de puterile cele potrivnice. (de 3 ori).. §i ale tuturor sfinfllor care din veac au bineplacut Tie. Psalm til 16 Auzi. Si acum.. Ca a Ta estc Doamnc. peste cei inimile noastre.. dar nu s-a aflat intru mine ncdreptate.98 RUGACIUNI... Tatal imparafia... Cercetat-ai inima mea. din buze De la tara de viclenie. Tatalui §i Fiului si Slantului Duh. Pazeste-ne de tot pacatul de toata lucrarea cea rea. mei sa vada cele dreptc. Iumineaza tuturor.. nu se clatine pa§ii mei. Stapane al in ziua ce vine. noaptea ai cercetat-o. Eu am ca m-ai auzit.. Otpustul in it CEASUL AL TREILEA Dupii ce prcotul binecuvintcaza.. ia aminte cererea mea.. acum sj pururea sj in vecii vecilor. Dumnezeul nostru. Ca Tic se cuvine sa ne miluiesti sj sa ne mantuiesti pe noi.... Preasfanta Trcimc.. Vcniji sa nc inchinam. sa §i peste cei buni §i cu lumina cea de ziua luminezi si toata lumea.. asculta rugaciunea mea.. Amin. se zicc: Imparate ceresc.ti.. plcaca urechea .. miluic$tc (de 12 ori).

pentru bunatatea Ta. Doamne. Cauta spre mine §i ma miluieste. acopera-ma de fa{a nccredinciosilor care ma necajesc pe mine. Doamne. ochii lor sj-au atintit ca sa painfull. Vezi pe vrajmasii mei. Vezi smerenia mea sj osteneala mea si-mi iarta toate pacatele mele. pentru aceasta lege va pune celor ce gresesc in cale. Ochii mei sunt pururea spre Domnul. Toate caile Domnului sunt mila §i adevar pentru cei ce cauta asezamantul Lui si marturiile Lui. . Doamne. Adu-Ti aminte de indurarile Tale s. Cel ce mantuiesti pe cei ce nadajduiesc impotriva drcptci Tale. auzi cuvintele mele. Cei fara rautatc si cei ca Te-am a§teptat. Doamne. Indrepta-va pe cei blanzi la judecata. intampina-i pe ei si impicdica-i. Slava. Bun sj drept este Domnul. Doamne. arata-mi. nadajduit in drepfi s-au lipit de mine. Izgonindu-ma. Pentru ca to{i cei ce Te a^teapta pe Tine nu se ma ru§inez ca vor rusina. asezamantul Lui il va arata lor. cu grasime inima lor si-au incuiat. Minunate milclc Tale. Dumnezeule. ca pe lumina ochilor. Psalmul 50: Miluic?te-ma Dumnezeule. satura-ma-voi cand se va arata slava Ta. ca sarac sunt eu. ca un pui de leu ce locuie$te in ascunzisuri. Izbaveste sufletul meu de eel necredincios... Pentru numele Tau. Scoala-Te..100 RLCAC1LM. desparte-ma de oamenii acestei lumi... nici sa rada de mine vrajmasii Catre Tine. ca s-au inmiiltit §i cu ura picioarele mele. am ridicat sufletul meu. la am pe Israel din toate necazurile Si acum. ca sa nu meu sj ma mei. Cine este omul eel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui in calca pe care a alcs-o. Pazeste-ma. Dupa mila Ta. Doamne. lar eu intru dreptate ma voi arata fefei Tale. Aliluia (dc 3 ori). Paze^te sufletul izbave^te. Dumnezeul meu.i de milele Tale. Mantuitorul meu. caci s-a umplut pantecele lor de bunatatjle Tale. saturatu-s-au fiii lor §i au lasat ramasj^ele pruncilor. Doamne. Vrajmasii mei sufletul meu 1-au cuprins. Necazurile inimii mele s-au liimiiltil: din nevoile mele scoate-ma... pomene§te-ma Tu. RAM) si Li I KM . ca Tu esti Dumnezeu. si cararile Tale ma inva^a. cu acopcramantul aripilor Tale.. Izbavcste. Domnul este intarirca celor ce se tern de Dansul. Psalmul 24 Doamne. ca El va scoate din laf parasit acum m-au inconjurat. sa se rusineze to^i cei ce fac taradelegi in desert. curafeste pacatul meu. ca mult este. ce-§i iau partea in via(a. 12). Sufletul lui intru bunatafi se va salaslui si seminUa lui va mosteni pamantul. cei ce stau de Tine Te-am asteptat toata ziua. (cauta pa». Doamne.SI SLUJBE CEASUL AL TREILEA fa 101 Ta catre mine tn Tine. ma piece la Apucatu-m-au ca un leu gata de prada. Caile Tale. Pacatele tineretilor mele sj ale ne§tiintci mele nu le pomeni. invaja-va pe cei blanzi caile Sale. §i pe Tine. gura lor a grait mandric. sa nu flu rusjnat in veac. ca din veac sunt. Spre Tine am nadajduit. lui. sj nedreapta m-au urat. Indreptcaza-ma spre adevarul Tau si ma invafa. cu sabia Ta.

.. Tropare. Si acum. Cel ce in toata vrcmca. Slava. milostivc^te-Tc sprc lar noi. ocrotirea s. Slava..... sc zic aceste Iar daca este Pnstul Marc.te intru cele dinlauntru ale mcle. §i.. al ai Nascatoarc de Dumnezeu. Binecuvantat este Domnul ziua. nu-L lua de la ni-LTnnoie§te noua.. sa se Domnul Dumnezeu este binecuvantat....ti mai cinstita decat hcruvimii.. 34). Cel ce Stapane Dumnezeule. 103 Daca zilei Dumnczcu este Domnul.i scaparea cre^tinilor. tu vija cea adcvarata. Fiule Unule-Nascut. ca binecuvantat es. Dumnezeul mantuirii. Sfintii Apostoli. tu e$ti vifa cca adcvarata. ci Apostolilor Tai. Parinte Atotputernice. in accst ascmcnca sj la cclc doua stihuri cc urmeaza: Still 1 : Si acum. RANDUIEEI se canta: SI SEUJBE Troparul isi i CEASUL AI. sa faca priincioasc cclc ale noastre Dumnezeul mantuirii noastre.. care odraslit Kodul vietii. Tatal nostru...ti... nevrednicul robul Tau. o Putere. Intru numcle Domnului.ti cu neincetata rugaciunea ta...i sa slavim pe Duhul Tau cel intru tot Sfant.. . si daca sj este I'ostul Marc.. cand se mahnesc duhurile noastre..EA Slava. 33). Stih 2: Nu ma la lepada pe mine de la fata Ta sj Duhul Tau eel Slant nu-L lua de mine. Nascatoarc dc Dumnezcu.. Nu Te osebi de sufletele noastre intru necazuri. fiind impreuna cu Tine. Nascatoarci dc Dumnczcu: Nadejdea. Preasfanta Treimc. marire Tie.. zid nebiruit slabi. glasul al 6-lca: primejdii. Dumnezeule. preaintelepti pc pescari ai aratat. (vezi mai jos). Preacurata.te-ma pe mine.. Precum $i cu Apostolii Tai ai lost pururea.eu. Iubitorule de oameni. lisuse. lisuse Hristoase.. as...i Duhul printr-ins. iiiiluicstc (dc 40 dc ori).. si Duhule Sfinte. Si precum lumea o mantuies. sau al sfantului.. in ceasul noi. trimitandu-le lor s. sc canta Troparul accsta pe Crabnica sj tare mangaiere da robilor Tai. pomene)jte-ne ?i pe noi.. Dumnezeul nostru. cc ai trimis pe Preasfantul Tau Duh. Hristoase. tn toate zilele. mantuies. Bunule. al Nascatoarci dc Dumnczcu: Ininia curata zideste intru mine.. . Sfinte Dumnezeule. pe Acela. sc zicc Doamnc Stapanul vietii melc... Doamnc. nu Te departa de gandurile noastre intru ci pururea ne intampina pe noi. Si acum. Indurate... pay. si duh drcpt innoie. lar daca este Aliluia sau 1'oslul Marc. sa Te laudam pe Tine s. pacatosul.ti.. es.. celor cc nc rugam Tie.. o Dumnezeire.... celor intru tot laudata.. Dumnezeul nostru.a ?i cu cei ce doresc de Tine Te uneste. liman nelnviforat tu es. Parintc! Prcotul: Dumnezeule. cu miluiasca sufletele noastre.. cu judecafile care §tii.te-ma pe mine.102 RIGACIUM.. Ccca cc cs.. Nascatoare de Dumne/.ti in vecii vecilor. limp sc lac mctanii.ii lumea ai vanat. Stapana. miluieste (dc 3 ori). Doamnc. (cauta la Doamnc. fie nc rugam: Roaga-te. se ziee Slava.. Doamnc. binccuvintcaza. Ccl al trcilca. noi. ca. Si Rugaciunea Slant ului Mardaric Ca a Ta condacul sfantului.TREII. pc glasul al 8-lca: Binecuvantat Sfant. miluies. Apropie-Te de apropie-Te Cel ce e$ti pretutindeni.. Fecioara.Si acum... la a$a rugaciunea Sfantului Efrem Sirul: cum s-a aratat la Miezonoptica din toatc zilclc (cauta pag. Amin. este imparatia.

(dc 3 >>i apoi sc citcse accsii psalmi: Domnul pacatul. scos-ai din iad suflctul meu.MIJLOCEASUL AL TREILEA 105 intru voia Ta. Dumnezeul meu.. i Ca meu. Iar eu am zis intru indestularea mca: «Nu ma voi clatina in veac!».. Doamne. voi striga si catre Dumnezeul meu Ce folos ai de sangele meu.. s-au acoperit pacatele.. strigat-am catre Tine si m-ai vindecat.i . Domnul a fost ajutorul meu! Schimbat-ai plangerea mea intru bucurie. ca m-ai n-ai veselit pe vrajmasji mci impotriva mca. rupt-ai sacul meu s. sc /. Te va lauda pe Tine Parana. In^elepti-te-voi indrcpta pe calca aceasta. iar diminea^a.. a{ins. Ca a Ta cste impiiraUa.. dar cand Tine.. Pacatul meu 1-am cunoscut si faradelegea mea n-am ascuns-o impotriva mea. eu m-am tulburat. Si acum. Doamne. niiluiestc (dc 12 mil. pe care vei merge. Tatal nostru. nici nu este in gura Ca am tacut.. Lui.. Doamne.i m-ai incins cu veselie.... §i am cazut in sut'erin^a cand ghimpele Tau ma impungea. Canta^i Domnului sfinfenici cei cuviosi ai Lui sj lauda(i pomenirea viafa intru voia Lui. Zis-am: «IVlarturisi-voi faradelegea mea Domnului»: §i Tu ai iertat nelegiuirea pacatului itu-m-ai de cei cc se coboara in groapa.. Slava.... Dumnezeul meu. mantu- greunat peste mine raana Ta. Catre ma voi ruga. ca slava mea sa-Ti cante Tie si nu ma mahnesc. de ma cobor in stricaciune? Oare.. Pentru aceasta se va ruga catre Tine tot cuviosul la vreme potrivita. Doamne. cand strigam toata ziua. bucuria.. Tu e§ti scaparea mea din necazul ce ma cuprinde. dat-ai frumusefii mele putere. Doamne. A Psalmul 29 ridicat sj Inalta-Te-voi. seara se va sulusl u iufime estc intru mania Lui sj plangerea. izbave§te-ma te voi de cei ce m-au inconjurat. Ca ziua $i noaptea s-a Tnnu-i va socoti lui vicle§ug. Ti-ai intors fa^a Ta. sau adevarul Tau? Auzit-a Domnul si m-a va vesti miluit. Doamne. veac Tc voi lauda! sa in MIJLOCEASUL AL TREILEA Dupa ce Psalmul 31 Fericiji carora s-au prcotul binccuvintva/ii. Fericit barbatul carina Prcasfanta ori) Treirae. imbatranit-au oasele mele. iar potop de ape multe de el nu se va apropia... Vcnifi sa ne inchinam. bucuria mea.ice: iertat faradclegile si carora Sfintc Dumuczeule. Doamne.

. nestricaciunii au luat de Dumnezeul nostru. si iarasi gresind.106 RUGAC1UNI.. Si se ziee mele... mantuieste sufletele noastre... ceea ce esti cu dar daruita. lor.i arata noua calea pe care vom merge. ^i sc zic troparelc accstca.i prin limbile cele ca de foe. miluie$tc (de 40 de mi). al Nascatoarei de Dumnezeu: cei drepti la inima. RANDUIELI spre tine ochii Mei. Intru cinstita decat Ceea ce c?ti mai numelc Domnului. si Parinte! Preotui: Pentru rugaciunile sfin(il»r parintilor no?tri.... mila sj adevarul va pazi. noi.. drepfilor.... a$a Locui-voi in locasul Tau in veci. s. Si acura..i gurile noastre.. A§a voi canta numelui Tau in vcacul veacului.. ai auzit rugaciunile mele. Psalmul 60 pat Dumnezeule.te intru cele dinlauntru ale noastre s. Tatal nostru. Si acum. cand s-a mahnit inima mea.. Zile la zilele imparatului adauga.ului. ale pacatos.i!or. s. ia aminte la rugaciunea mea! De la marginile pamantului catre Tine am strigat. au surpat. cu puterea Ta.. ca ai fost nadejdea mea. Apoi aceasta Rugaciune a Marelui Vasile Doamne Dumnezeul nostru..... Mucenicii lai. anii lui din neam in neam. ca sa nu se apropie de tine. zdrobit-au si ale avand diavolilor neputincioasele indrazniri. ca sa implinesc fagaduintele mele zi de zi. 34). pe piatra m-ai inaljat. deschide s.i cu duh stapanitor intares. la care nu este pricepere. catre tine scapand. Veseliti-va in Domnul si va bucuraji. Doamne.. Slava. nu indeparta mila Ta de la ci. Pova(uitu-m-ai. Indrepteaza viafa noastra cea cu valuri la liman lin s. ceea ce esti zid nesurnoua. nevatamaii ramanem.. Auzi. Doamne. pe chinuitori Si acum.. dat-ai mo^tenire celor ce se tern de numelc Tau. in pace ocarmuie§te viafa noastra. pentru rugaciunile lor. cununilc ca.. este Tmpara(ia. noi. la intru nevointele Tine. Ramane-va in veac inaintca lui Dumnezeu. binecuvinteaza. crestinilor. Duh drept innoies. Dumnezeul parinfilor no^tri.te cugetele noastre ca sa 4 . rugaciunea Sfantului Elrem Sirul: Doamne cum s-a aratal la Miezonoptica din toate Stapanul (cauta vietti la zilele pag. Dumnezeule.. taria Ta. SI SLUJBE M1JL. lilasnl al 4-lca: Ca a Ta Sflntc Dumnezeule. Nascatoare de Dumnezeu Fecioara.i harul Preasfantului Duh 1-ai Apostolilor Tai s.i ne inva^a cum se cuvine a ne ruga pentru toate trebuintele. Pentru aceea. turn de tarie in fa^a vrajmas... cererea inea. mulfumind.. Picaslanta Treime. strigam tie: Bucura-te. Multe sunt bataile pacatosului. pe tine te avem rugatoare.. iar pe eel ce nadajduie§te in Domnul.ASUI. heruvimii.i va laudafi to{i fi Nu catar.. AL TRE1LEA 107 1 ti-voi ca un cal §i ca un cu zabala $i cu frau faleile lor voi strange.OCI. Pentru rugaciunile lor. Care faci pururea cu dupa blandctile Tale. ai deschis gurile lor. Domnul este cu tine.. ca Tu.. acoperi-ma-voi cu acoperamantul aripilor Tale. mila il va inconjura. Cel ce dai pacea Ta oamenilor trimis Ucenicilor sj s. Slava.

ca din tot necazul m-ai izbavit §i spre vrajmasji mei a privit ochiul meu. Doamne.108 RUGACIUNI. auzi rugaciunea mea. lauda-voi numele Tau. (dc 3 ori). Psalmul 53 Dumnezeule. Dumnezeule. sa ne invrednicim a face poruncile Tale §i a ne aduce aminte pururea de preaslavita a doua venire. ca binecuvantat e§ti s.. §i sa nu fim amagi{i de frumusefile cele stricacioase ale acestei lumi. SI SLUJBE de Duhul Tau eel bun fiind povatui^i catre cele de folos. intru numele Tau mantuies.te-ma intru puterea Ta ma judeca. ca este bun. in veeii vecilor.i Domnul este sprijinitorul sufletului meu. ci ne intare§te a dori rasplatirea bunata{ilor ce vor sa lie. Amin. in toate zilelc.i laudat de tofi sfintii Tai. cand vor fi cercetate faptele oamenilor.. nu alunece. s. s. Dumnezeu ajuta mie s. De bunavoie voi jertfi Jie. Intoarce-va cele rele vrajmasjlor mei: cu adevarul Tau ii vei pierde pe ei. ia .i n-au pus pe Dumnezeu inaintea lor.i aminte cuvintele gurii mele! Ca strainii s-au ridicat impotriva mea sj cei tari au cautat suiletul meu. RANDUIKLI ca. CEASUL AL §ASELEA V7 cni(i sa ne inchinnm. iata. Ca.

ca vicle^ug este in loca^urilc s. m-a§ indeparta fugind $i m-a§ salasjui in pustie. sj-i va smeri pe ei. Iar eu. Ca. catre Dumnezeu am §i stri- gat sj la sj Domnul m-a auzit pe mine. ii vei cobori de porumbel. A§teptat-am pe Dumnezeu. la aminte spre mine §i ma asculta. Doamne. dar ele sunt sagetj. rasplatirea pacatos^ilor . Risipiti au lost de mania fe^ei Lui sj s-au mine §i frica mortfi a cazut peste mine. de m-ar fi ocarat vrajma§ul. Auzi-va Dumnezeu.i n-a lipsit din uli^ele ei camata viclesiig. ca isj ridica mainile asupra prietenilor lor sj is.i nedreptate.i noaptea ocolesc zidurile ei. ca a abatut asupra mea faradelege §i intru manie m-a vrajma§it. Doamne. de lucrul ce umbla in intuneric. Sa vina moartea peste ei sj sa se pogoare in iad de vii. si imparte limbile lor. ca sa zbor §i sa ma odihnesc?». care impreuna cu mine te-ai indulcit de mancaruri. m-a? fi ascuns de el. Cu spatele te va umbri pe tine sj sub aripile Lui vei nadajdui. daca eel ce ma uras^te s-ar 11 falit impotriva mea. Cel ce este mai inainte de veci. voi nadajdui spre Dansul». Inima mea s-a tulburat Izbavi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine. Risipe§te-i. Ca El te va izbavi din cursa vanatorilor sj de cuvantul tulburator.no RUGACIUM. Dumnezcule. Cadea-vor dinspre latura ta o mie sj zece mii de-a drcapta ta. in casa lui Dumnezeu am umblat in acelasj gand. Iar Tu. Cel ce ma mantuie§te de pufinatatea sufletului §i de vifor. nu va da in veac clatinare dreptului. §i. Dumnezeul meu. de molima ce bantuie intru amiaza. capetenia mea §i cunoscutul meu. RANDUIELI Psalmul 54 ijl SIA JBK CI ASIIM SASKI EA 111 Auzi. lata. omule. Ca nu le este cu pulinta sa se schimbe. Seara §i dimineata scaparea mea. Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu lor. dar de tine nu se vor apropia. muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decat untdelemnul. Si am zis: «Cine-mi va da mie aripi ca intru apropiat inimile lor.i pe ei in groapa stricaciunii. vesti-voi va auzi glasul meu. ca mulfi erau impotriva mea. Nu te vei teme de frica de noapte. mahnitu-m-am intru iiclinisica mea §i m-am tulburat de glasul vrajma§ului sj de necazul pacatosului. Acestea ziua s. Insa cu ochii tai vei privi $i amiczi spune-voi.i calca legatura ce au facut cu ei. s. §i de Dumnezeu nu se tern. Intinat-au legamantul Lui. de sageata ce zboara ziua. Psalmul 90 Cel va e$ti sj ce locuie§te in ajutorul Celui Preainalt. as. asemenea mie. rugaciunea mea §i nu trecc cu vederea ruga mea. Arunca spre Domnul grija ta $i El te va hrani. teama $i cutrcmur au venit asupra mea §i m-a acoperit intunericul. fi rabdat. ca o arma te va inconjura adevarul Lui. intru acoperamantul Dumnezeului cerului se sala§lui. iar in mijlocul ei e rautate s. ca am vazut faradelege sj dezbinare in cetate. Barbatfi varsatori de sange $i vicleni nu vor ajunge la jumatatea zilelor lor. iar eu voi nadajdui spre tine. in mijlocul lor. Iar tu. Dumnezeule.

ca a cunoscut numele el. Tioparul profcfici.ice Troparul Sfantului Mantuire ai lucrat in mijlocul pamantului. In Postul Mare.. Pentru aceea. Doamne. pentru slava numelui Tau.OV . Degrab ca sa ne intampine pe noi indurarile Tale. Cel pe Cruce in rai. Cauta spre poporul cel pacatos si arata.I SI SITJBE CEASDL AL SASELEA 113 Pentru ca pe Domnul.. Slava. Cu lungime de zile il voi umple pe el. Ajuta noua. Slava. aici se canta..... el. Slava. «Ca spre Mine a nadajduit s. se zice condacul slantului ce se va intamdaca este Postul Mare. In accsl tirap.. se /.. ca si oarecand Gavriil. la eele si ne man- preacuratului Tau chip ne inchinam.. ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce.. Peste aspida §i vei vedea. Aliluia (de 3 ori).. Ca.. cel cu indra/neala facut de greselilor noastre rupe-1. se canta Tioparul acesta... Mantuitorul nostru. Mantuitorul nostru. apoi se citeste Paremia.. (vezi al 2-lea: mai adunand toate neamurile cele ce striga: Slava.. acelasi Tropar. i-ai zidit. Bunule. cerand Hristoase Dumnezeule. Adam zapisul Dumnezeule. pe Cruce ai intins preacurate mainile Tale. de voie. Neavand indrazneala.. al Nascatoarci de Dumnczcu: rugaciunea mea Slih 2: Eu ciitre Dumnezeu am strigat si Domnul m-a au/...i Dumnezeu. pe Cel Preainalt L-ai pus scapare (ie. invredniceste-ne pe noi milosNascatoare dc Dumnezeu... Preacurata. ce se va intampla. ca sa izbavesti iertare greselilor noastre. glasul meu si nu trece cu vedcrca ( Si acum... Nasciitoare de esti izvorul milei. Doamne... strigam tie: «Bucura-te!». saracit foarte. Si acum. s>l voi auzi pe Dumnezeule.. din robia vrajmasului pe cei pe care asemenea $i dona slihuri care urmeaza: Stih 1: Auzi. cu dannecaz s.it pe mine. Nu vor veni catre tine rele si bataie nu se va apropia dc loca§ul tau.. tot Si acum. Preast'anta Trcime. din Triod. Ca. lar este Postul Mare. Hristoase Dumnezeule.. eea ce tivirii..i-1 voi izbavi pe zice Domnul. de acolo. Sfinte Dumnezeule.. se canta: Dumnezeu este Domnul. ca mult poate rugaciunea Maicii spre imblanzirea Stapanului. Nu trece cu vederea rugaciunile pacatosilor. glasul ce.. pentru numele Tau. am Daca nu pla.112 RUGACIUNI. si se con- tinua cu Tioparul urraator: vasilisc vei pasj sj vei calca peste leu sj peste balaur. pe glasul al 2-lea: Daca jos).. Tatal nostru. pslcatele noastre cele multe. in ziua si in ceasul al ijasclea. Si acum. intru tine nadajduind. izbaveste-ne pe noi si curafeste pacatele noastre. Doamne. Dumnezeule. Si acum. se lac inetanii. Hristoase tuieste pe noi. slava Tie.. roaga-L... nadejdea mea. lar daca este Aliluia. Striga-va catre Mine sul sunt in el. Cel ce ai venit sa mantuiesti Iumea. Pe maini te vor infill ca nu cumva sa impiedici de piatra piciorul tau. ai si pironit pacatul.. precum de-a pururea puterea ta. Fecioara. il voi acoperi pe Meu. §i-i voi arata lui mantuirea Mea».. cu multumire strigam Tie: Toate le-ai umplut de bucurie. pentru tu. ca milostiv este si poate sa mantuiasca Cel ce a voit a patimi pentru noi. Ca Tngerilor Sai va porunci pentru tine ca sa te pazeasca tn toate caile tale. pe Cel ce S-a nascut din tine.. Slava.. al Nascatoarci de Dumnczcu: Neavand indrazneala.... se /ic Troparclc acestea. RAM)UIE1.i-1 voi scoate pe el sj-l voi slavi. . mai-marele voievod al celor fara de trupuri.. 8 - CEASl.

csTi niai cinstita Iar data cstc Postul Marc. §i Sl'arsUul Ccasnlni al sasclca. si joi. pe Hristos. Iar cand cstc nici Postul Marc si nu sc citcsc nici Mijloccasurilc. Doamnc. Ca. netneetata marturisire §i multumire Jie sa iiialtfmi... pay.. Iubitorule de rugaciuni de mul{umire si oameni. Iar daca cstc Aliluia. sc citcstc Obcdnifa. nostril §i singurul Mult-milostiv. spre Tine totdeauna cautand si cu lumina cea de la Tine pova^uifi tiind. sc zicc accasla Rugaciune a Marelui Vasile al Dumnezeule si Doamnc puterilor §i Ziditor a toata faptura. dc rugaciunca dc mai jos: Dumnczculc si Doamnc al pnterilor. primeste acesde cerere ale noastre. hranestc sutletele noastre. Si acum. pe Unul-Nascut. Slava.. s-a surpat iadul sj moartea s-a omorat si cei mor^i au inviat si viefii ne- am Tnvrednicit.114 RUGACIUM. Patrunde cu frica Ta trupurile noastre s. sc zicc rugaciunca: Stapanc Dumnezculc. Pentru aceasta. ci. desfatarea cea de demult. acum sj pururea si in vecii vecilor... ca. sc zicc Doamne si Stapanul vicfii mclc... Intru numclc Domnului..I marti SI SLUJBE miercuri si CKASUL AL SASELEA vineri accla.i 115 se zicc accst Troparclc dc niai sus si. RA. Care. Nascatoare de Dumnezeu. Parinte atotputernice. in lot asa ne izbaveste pe noi de toata caderea in pacat cea de tot pierzatoare si intunecata si de to{i vrajmasii vazufi si nevazu^i care cauta sa ne faca rau.. Daca s-a cantat: Dumnczcu cstc Domnul.. multiiniiiul. prin cinstita Crucea Lui. binccuvintcaza. (cauta la l>ag.. Tatalui celui fara de inceput.NDIIEI.i liini. Cel cc in toata vremca. aceasta sc citcstc nil dupu Ccasul al noualca. ale pacatosilor. .zic Tropar al Crucii s.i de viafa facatorului Tau Duh. raiul am luat. pentru milostivirea milei Tale celei neasemanate. Laudamu-te pe tine. pe Domnul nostru Iisus Hristos. L-ai trimis spre mantuirea neamului nostru $i. slavim. zapisul pacatelor noastre l-ai rupt §i ai biruit intru te Dansul stapaniile si puterile intuncricului. Fiul Tau. ca pe Cel puternic. miluiesTc (dc 3 ori).. iar al Nascatoani dc Dumnc/cu... Lumina cea neapropiata §i pururea fiitoare privind...i nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau ganduri rele.. Insuji Stapane.i Preasfantului si Bunului s. pc glas: Preamarita esti. cu dorirea Ta.. impreuna Unuia-Nascut Fiului Tau s. la din toatc zilclc (cauta pag. la Tine... prin Crucea Fiului tau. Feeioara. Apoi: (cauta la Dumnezeul Doamnc. rugaciunca Slant ului El'rcm Sirul: cum s-a aratal la Miczonoptica Iar data sc citcsc Mijloccasurile.. 33). 34). Ceea cc dccat hcruvimii. Parinte! Prcotul: Dumnczculc. milostivcstc-Tc sprc noi. Amin. miluicste (de 40 dc Oil). 35).

Trimis-a din cer dat-a spre ocara pe cei ce s. lata. fagaduintele pe care le voi aduce laudei Tale. §i peste tot pamantul slava Ta! Curse au gatit sub picioarele mele si au impilat sufletul meu. Via^a 117 mea am spus-o J'ie. Psalmul 56 ace^ti psalmi: Miluieste-ma. Pcntru nimic nu-i vei mantui pe ei.. picioarele mele de alunecare. voi nadajdui in Tine. impotriva mea toate gandurile lor sunt spre rau. pune lacrimile mele maintea Ta.i ma sj necajesc ce se lupta cu mine. dinth" lor sunt arme §i sage^i §i limba lor sabie ascutfta. inal^a-Te peste ceruri. ce-mi va face adevarul meu din mijlocul puilor de lei. Care mi-a facut bine. In Dumnezeu voi lauda graiul. In Dumnezeu voi lauda toate cuvintele pe mine. Dumnezeule. din inaljime. Dumnezeul. ca ai izbavit sufletul meu de la moarte. sapat-au inaintea mea groapa si au cazut in ea. Striga-voi catre ca m-a necajit omul. toata ziua tu-m-au vrajmasji mei toata ziua.. Dum- .MIJLOCEASUL AL SASELEA nezeule. Sau s. ei vor pazi ciilcaiul meu. Calcarazboindu-se. Intoarce-se-vor vrajma§ii mei inapoi. dupa fa gad u in (a Ta. Ziua cand ma voi teme. Trimis-a Dumnezeu mila Sa a izbavit sufletul mele toata ziua. in Dumnezeu voi lauda cuvantul. Dumnezeule. Des. Dumnezeul eel Preainalt. in manie popoare vei sfarama.i m-a mantuit. m-a necajit. Adormit-am tulburat. in Dumnezeu am nadajduit.teapta-te. Fiii oamcnilor. slava mea! Des. (de 3 ori) $i Dumnezeu. Locui-vor langa mine sj se vor ascunde. ca mulfi sunt cei Miluie§te-ma. Toata ziua cuvintele mele au unit. ca sj cum ar cauta suiletul meu. pana ce va trcce laradelegea. Dumnezeule. am cunoscut ca Dumnezeul meu esti Tu.teapta-te. ca spre Psalmul 55 Tine a nadajduit sufletul meu sj in umbra aripilor Tale voi nadajdui. ca bine sa plac inaintea lui MIJLOCEASUL AL §ASELEA Vcnifi sa nc inchinam. ce-mi va face mie omul? In mine sunt. miluie§te-ma. in orice zi Te voi chema. in lumina celor vii. in Dumnezeu am mie omul? nadajduit. Doamne. nu ma voi teme. gata este inima mea! Canta-voi §i Te voi lauda intru slava mea. Dumnezeule. Gata este inima mea. nu ma voi teme.

... Intru Ceea ce esti mai numclc Domnului... ...118 RUGACILNI. ca un indurat. Parintc! Prcotul. si troparele acestea. Iar eu sarac sunt si sarman. RANDU1ELI si SI SL11JBE VIIJI. Sfinte Duninc/. ajuta-ma! Ajutorul meu si Izbavitorul meu e§ti Tu. Doamne.. lubitorule de oameni.OCEASUL AL SASELEA Si acum. Inalja-Te peste Dumnezeule.... Doamne. Dumnezeule. sa se Intoarca inapoi si sa se rusineze cei ce-mi vor- besc mie rele.. iji toate durerile noastre le vindeea. Si acum. meu rugaciunca Sfantului Efrem Sirul: Doamne si Stapanul vicdi cum s-a ariitat la Miczonoptica din toate zilclc (cauta la pag... Si sc aminte! Doamne.. Slava... 34). al 119 psaltire alauta! Destepta-ma-voi diminea(a.. bine!».. ca s-a marit cer mila Ta pana la nori adevarul Tau. 1'entru durerile sfintilor. sa se vese- leasca de Tine tofi cei ce Te cauta pe Tine.tini asupra celui potrivnic daruicsjte §i..... Doamne. Prcasfanta Trcimc..culc. (cauta la pag. poporul Tau $i binecuvinteaza mo§tenirea Ta. Apoi rugaciunca Marclui Vasilc: Dumnezeule si Doamne al puterizicc mcle.... Biruinfa binecredincio$ilor cres. Lau- Nascatoarci dc Duninc/cu: $i $i da-Te-voi intre popoare. Pentru rugaciunile siiniilor parinfilor no$tri.. Doamne... nu zabovi. fntoarca-se tndata iiisinati cei ce-mi si graiesc mie: «Binc. si Dum- sa zica pururea cei ce iubesc mantuirea fie Domnul!». binecuvinteaza. sa-mi ajuji mie grabeste-Te! Sa se rusjneze §i sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu. pana la canta-voi Tie si intre neamuri. Tatal 1 nostru. paze^te pe poporul Tau.. asa lor. cu Crucea Ta.. milostiv. Nascatoarei de Dumnezeu. rnihiiestcldc -10 ale ne dc ori).. pacea Ta da-ne-o noua miluie§te pe noi... rugamu-ne Tie. cinstita decat heruvimii. Pentru rugaciunile tuturor sl'int ilor. fii Doamne. Slava. glasul Mantuie^te. Ca a Ta este hnparatia. Si acum.. si peste tot pamantul slava Ta! Psalmul 69 ceruri. care pentru Tine an patimit. Sa se bucure nezeule.. spre ajutorul ia Dumnezeule. 114).. Ta: «Slavit sa SlavS. Doamne..

care face(i cuvantul Lui $i auziti glasul cuvintelor Lui. Nu dupa pacatele noastre a facut noua. tndelung-rabdator iufi. . Cel ce lace milostenie. toate cele Omul.O B i. Domnul. asa va meu. pe Domnul $i nu uita toate a duh a trecut peste el sail. departat-a OBEDNITA se incepc a$a: de la noi faradelegile noastre. ca floarea campului. fiilor lui Israel voile Sale. $i nu va mai fi §i nu se va mai de i-imoaste nici locul tale. l) N l TA 121 C unoscute a facut caile Sale lui Moise. atat este de mare mila Lui spre cei ce se tern de El. Binecuvinteaza. tofi stapane)>te. ta. suflete binefacerile Lui. pe Domnul din launtrul meu. Psalmul 102 Binecuvinteaza. adusu-Si-a aminte ca {arana suntem. Indurat sj milostiv este Domnul. cat este de departe cerul de pamant. nici dupa faradelegile noastre a rasplatit noua. pe Cel ce te dreptatea Lui spre fiii fiilor. ca inflori. Ci. Si i?i Pe Cel ce umple de bunatati dorirea vulturului tinere(ile tale. ta. pe Cel ce vin- lar mila Domnului din veac in veac spre Dansul. innoi-se-vor ca ale Domnul aduc aminte de poruncile Lui. Pe cat sunt de departe rasariturile de apusuri. lii. nici §i Mult-milostiv. §i judecata tuturor celor Binecuvanta^i pe Domnul tofl ingerii Lui. suflete a] meu. spre cei ce pazesc lega- mantul Lui.te tatal pe a$a a miluit Domnul pe cei ce se tern de Dansul. numele eel slant al Lui. ca sa le faca pe in cer a gatit scaunul Sau si impara^ia Lui peste ele. in ce chip miluies. si cei ce se tern Pe Cel ce izbavefjte din stricaciune viata incununeaza cu mila sj cu indurari. ( iarba. Nu pana in starlit Se va in veac Se va mania. Pe Cel ce curatejjte toate faradelegile deca toate bolile tale. zilelc lui. ce li se lace strambatate. cei puternici la vartute. al $i (a El a cunoscut zidirea noastra.

pe glasul al S-Ica. Trcbuic sS se stie ca. in care este mantuire. Si Tndatii: Ferici(i cei saraci cu duhul.Si acum.. primit. Binecuvantati pe toate lucrurile Lui.1 Domnul Domnul SI SLUJBE O Domnul sprijini §i B 1. Sioane.. in tot locul imparati-va Domnul in veac.. ca aceia se vor mangaia. Cei ce a fsicut cerul sj pamantul. Dumnezeul nostru. in fiii oamenilor. cand vei veni intru imparatia Ta.. Doamne Iisusc Hristoase. intrupa din Sfanta Nascatoare de Dumnezeu §i pururea Fecioara Maria.1. 146). Strana a doua: Slava.. C el ericiti cei saraci cu duhul. canta-voi Dumnezeului meu Nu nu va Tncredeti in cei puternici. ca a acelora este imparatia sj toate cele din cerurilor. Psalmul 145 Lauda. lui Binecuvinteaza.. ericiti cei blanzi. nadejdea in Domnul Dumnezeul Doamne. sutlete al meu. pe Domnul. Dupa ficcarc l'cricire. cu cintarc dulec si cu glas lin s. Te-ai intrupat s. Dumnezeul Intru impara|ia lui Ta cand vei veni. ca aceia se vor niilui.. impreuna slavit cu Tatal s.i cu Duhul Slant. Hristoase Dumnezeule.. Cei ce da hrana I ericiti cei ce plang.i rar pan 3 dupa: Slava. Si iarasi strana intai: I acum. lesj-va duhul lor sj se vor intoarce in pamant. toatc puterile Lui. pe Domnul sj toate cele din launtrul meu..te-ne pe noi. neam $i in neam. si Domnul orbii. Jacob. strana cea randuita incepe: Intru impara(ia Ta.. cand vei veni intru imparatia Ta. dupa rugaciunca: Stapane. Fiule §i ai sj Cuvantul Dumnezeu. binecuvinteaza. marea ele. pe Domnul. mantuicste-ne pe noi. in viafa mea.. (dc la starsitul Ccasului al noualea. Liiuda-voi pe Domnul cat voi trai... Fericit eel ce are ajutor pe lui. Strana a dona: . in stiipanirii Lui. cand I vei veni intru imparatia Ta. pomcnc$tc-ne pe noi. ca aceia vor mo§teni pamantul. 1) N I TA sj 123 Binecuvantati pe care faceti voia Lui. p. 1 ce face judecata celor napastuiti. Domnul satura. Si Strana intai: Slava. celor flamanzi. Doamne. drepti. suflete al meu. dezleaga pe cei fereea{i in obezi. pomenes. ci. RAMHIF. Dumnezeul tau. paze$tc pe cei straini. pe orfani pe vaduva va calea pacatosjlor o va pierde. cu moartea pe moarte ai calcat. suflete al meu. Cei ce e$ti fara de moarte. Cei ce paze!>te adevarul in veac. in Postul Mart..122 RUGACIUM.i. F ericiti cei flamanzi insetati de dreptate. ca aceia se vor Domnul indreapta pe cei Domnul iubeste pe cei garboviti. . §i acum. a Te Doamne.. Binecuvantat e$ti. slugilc Lui. Unul fund din Sfanta Treime. pentru mantuirea noastra. se cantii stihira: Pomencste-ne pe noi. nule-Nascut. nu sc citcsc psalmii dc la Obednita... rastignindu-Te. In ziua aceea vor pieri toate gandurile lor. Care. inteleptesTe I ericiti cei milostivi. lui. Doamne. neschimbat. numele eel sfant al Lui...

Pomeneste-ne pe imparntia Ta. cele cu mintea si cu gandul. sc slarscsU' asa: SJ va veti lumina. vei unde nu este durere.. cc sunt randuite dupii biscricii. RANDUIEI. ci apuca inainte. cand vei veni intru imparatia neinfruntata mijlocitoare catre Facatorul. Iar daca nu este PostuI Marc. plin este cerul si pamantul de slava Ta. pentru Dumnezeule. sufletele adormh. Doamnc. Ceata cereasca Te lauda pe Tine si zice: Slant. 1 A 125 curaji cu inima. citestc degrab asa: Si apoi sfantului de rand. aparand pururea. iarta. noi. daca are. si al sfantului al dupa obicci. cu trei mctanii mari.te.. OBEDM Slava. Sfant Domnul Savaot. mintjnd. si catre tine: Grslbe§te spre rugaciune si sarguieste spre imblanzire. nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale pacatosjlor.. zilcle saptiimanii. (cauta pag. greselile noastre.. hramului. pe cei ce te cinstesc Iar pe tine. a caruia este Slava. Apoi Condacelc. sj iubitor.l cei SI SIUJBF.. Nascatoare de Dumnezeu. si pamantul de slava Ta. Bucurafi-va ceruri. ca plata voastra multa este in Tatal nostru.. amandouii stranele canta impreunii cu pc noi. Fericiti facatorii Ceata sfintilor ingeri si §i a arhanghelilor. ca o buna. Ceata cereasca Te lauda pe Tine si zice: Slant.. la chema. 31) lericiti cei prigoniti pentru dreptate. neschimbata... Slant. plin este cerul Si acum. Hristoase. cele cu l'apta s.ilor robilor Tai.i cu cuvantul. lasa. sj cele fara Mine. data este PostuI Marc. acum. ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Sfinte... Slant. .. Slant Domnul Savaot..i din zi.te. Si acum.. Sfant puteri. al N'ascatoarci de Dumnezeu: Pomeneste-ne pe imparatja Ta. Iar caruia este hramul /ilia.. daca este hramul Domnului al zilci sj al Hristos. noi.. Te lauda pe Tine Domnul de pace. si fetele voastre nu unde va al II hramul Nascatoarei de Dumnezeu. cand vei veni intru Pomeneste-ne pe Ta. ca un bun si de oameni Slabes.. spre ajutorul nostru. se zice mai inaintc Condacul hramului. noi. ca a acelora este imparatia cerurilor. Si acum. cand veni intru ci via(a fara de sfarsit. toate le iarta noua.124 Fericiti RUGACIUNI. cele din noapte s. nici intristare. in trci stari. ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor Savaot... Doamne... Stapane. cu toate cere^tile zice: Slant. cele cu stiinta si cu nestiinta. cele de de voie. sfin^ii odihnes.. nici suspin. care cu credinfa strigam Ccea ce e§ti folositoare crestinilor... Fericiji vefi fi voie zice tot cuvantul cand va vor ocari si va vor prigoni si vor rau impotriva voastra.. plin este cerul si pamantul de slava Ta.te-nc Cu Slava. uniilinta: Pomcncs. va veseli{i. se Still: Apropiati-vS catre Dansul vor rusina. Cred tntr-unul Dumnezeu. Slant..

(i-ai pus sufletul tau pentru poporul tau. pe glasul al 8-lca: mai inainte. S de lolos cereji noua si mare mila. scapat-ai pe cei nevinovaji din moarte. al mucenicilor. numit cu numelc Tau. plinind-o. cele ai lui Dumnezeu. Sc zicc mai Tntai Condacul hramului. pentru ca iarasi.A CONDACELE DE PESTE SAPTAVIW A 127 M 1 E K C U K I SI VI N E K al 4-lea: I Al Crucii.. mai vartos decat toata roada. apol: MA R | I AI Inaintemergatorului. al 3-lca: Cel ce cele din inima. sfintftor te-ai aratat.. Ca o parga a firii. Al Sl'antului Nicolac. pc glasul Ccl cc Te-ai infdtat pe Cruce de bunavoie. Doamne. ca un trandafir preasfinfit din pamant aflandu-l. pe glasul Cu al 2-lca: stlnfii odihneste. avand ajutorul Tau arma de pace. sfinte.1 o i Al Slln(ilor Apostoli. nici inlristare.. pc glasul Mai-marilor voievozi nilor. Jie.. Unule. . cuvioase. ca chinurile acelora moartea stii ai primit.. si Doamne. A M BAT Slava. pe purtatorii de Dumnezeu mucenici. nici suspin. poporului Tau celui nou. primit Tntru CONDACELE DE PESTE SAPTAmAnA L U N I desfatarea bunatafilor Tale si in odihna. Hristoase Dumnezeule. pc glasul In al 2-lca: Mira Lichiei. ca si $i acum. ca unii care suntoti mai-marii voievozi ai celor fara de trup. ca Al ingcrilor. indurarile Tale daruieste-i. si slujituri ai dumoame- Evanghelia lui Hristos. unde nu este durere. lumea I(i aduce. capul tan. Pentru aceasta te-ai sfin(it ca un mare cunoscator al darului lui nezeiestii slave.. sliirsit. . capeteniile ingcrilor pova^uitorii Dumnezeu. Saditorului fapturii. in lume propovaduiesti pocainfa. nebiruita biruinfa. sufletele adormitilor robilor Tai. pc glasul si al 2-lea: Pe propovaduitorii capetenia ucenicilor cei tari de Dumnezeu i-ai vestitori. Tai. daruindu-le lor biruinta asupra potrivnicului. Veseleste cu puterea Ta pe binecredinciosii erestini. vindecari totdeauna luam. Hristoase. al ci Proorocule al lui Dumnezeu si Inaintemergatorule via^a fara de harului.

aparand pururea. pentru Nascatoarea de Iar daca cstc Liturghic.128 RUGACIUNI. o pazeste. Slavifi pe Domnul impreuna cu mine. Ceea ce e§ti pricina tuturor bunatatilor. pe catre tine: cei ce te cinstesc numele Domnului binecuvantat.i din toatc necazurile lui 1-a izbavit.. Parinte! Preotul: Dumnezeule. fiilor. Psalmul 33 in toata vremea.i s. iar cei ce-L cauta pe Domnul de tot binele. Intru numele Domnului. Iisus Hristos. preacinstitele s. toata ziua sa ca o buna.. Iar 12 ori) data nu si cstc Postul Marc. Cautat-am pe Domnul §i m-a auzit. Nascatoare de Dumnezeu. nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale pacatosilor. spre ajutorul nostru. (pag. cele tara de moarte. Lumineaza gandul meu. Imparatie ncdesparjita. nu se vor lipsi au flamanzit..i Te spre noi. milostivcste- Daca cstc Postul acum. pe Domnul. sj pana-n veac (dc pe tine. ncinfruntata mijloci- toare catre Faciitorul. Biserica Ta. apnea inainte. care cu credin(a strigiim ne inva^am dreptatea Ta. Marc: Doamne. 34).. Si Ccca ce e?ti mai cinstita dccat hcruvimii. Strajui-va ingerul Domnului imprejurul celor ce se tern de EI. bineeuvintcaza. miluicstc (de 40 dc ori).. Gustaji $i vedeji ca bun este Domnul. pururea lauda Lui in gura mea. intare§te §i intelcpte$te inima mea s. alara dc sambata: se umple gurile noastre de lauda Ta.. Aliluia. sa auda cei blanzi veseleasca. 152)..i §terge toata intinaciunea mea. Apropiati-va dc El s.. fericit barbatul care nadajduies. PESTE SAPTAMAINA 129 Petnru ale caror rugaciuni. in pace adanca. ca totdeauna sa Te slavesc §i sa Tc laud sj sa ma inchin Tie §i voastre sa nu se rus. Saracul acesta a strigat s. §i-i va izbavi pe ei. intru slava lui Dumnezeu Tatal. sc zice: Dumnezeu.ineze.... Temeti-va de saracit Domnul tofi sfintii Lui. Slava. Si. sulletc al mcu. ca n-au lipsa cei ce se tern de El. dupa Condacc: Doamne. In Domnul se sa se va lauda sufletul meu. Intare§te-ne pe noi intru sfintenia Ta. Boga^ii au §i sa zic: Unul Sfant. Aliluia. dupa ce ne ridicam. Stapanie de o fiinta. RANDUIEI.. de acum trei ori). Si sc zicc rugaciuiica Sl'antului Et'rcm Sirnl: Doamne sj Stapanul viejii rnelc. miluicstc (dc accasta Rugaciun Preasfanta e Treimc. $i sa inallam numele Lui impreuna. asa cum s-a a ratal la Mie/.. ci noi a ne impartasj cu Sfintele. eel mai marc incepe: Venifi sa ne inchinam. Doamne. ascultati-ma 9 - CEASLOV ..tc in El...i de viaja facatoarele Tale Taine. Veniji.i Domnul 1-a auzit pe el. Sa ca sa laudam slava Ta. ca ne-ai invrednicit pe Ceea ce e§ti folositoare crestinilor. fii binevoitoare §i mie pacatosului. neschimbata. si I'salmul 103: Bineeuvintcaza. Fie Grabe§te spre rugaciune si sarguieste spre imblanzire. §i din toate necazurile mele m-a va luminal. s.I SI SLUJBE ( ONDACELE DF.. Mult-milostive. §i fe^ele izbavit.. Iar accst condac se /ice in toatc zilele. Aliluia. Unul Domn Amin.onoptka din toatc Allele Binecuvanta-voi pe Domnul (cauta la pay.

si puterea lucrurilor Tale infricosatoare vor spune si slava Ta vor istorisi. Marejia slavei sfin^eniei Tale in vor grai si minunile Tale vor istorisi. Moartea pacatosilor este cumplita. Ochii Domnului spre cei drepji sj urechile Lui spre rugaciunea lor.. nici unul din ele nu se va zdrobi. Iar fa^a Domnului spre cei cc fac rele. Imparatul meu. sj din toate acelea ii va izbavi pe ei Domnul. Pomenirea multimii bunata(ii Tale vor vesti si de dreptatea Ta se vor bucura. Mare este Domnul si laudat foarte.. si mare^ia Lui nu are sfarsit. Aproape este Domnul de cei umilit la inima.. In toate zilele Te voi binecuvanta ^i voi lauda numele Tau veac si in veacul veacului. Slava. cine este omul eel ce voieste viafa.UJBE pe mine. cauta pacea si o urmeaza pe ea. si din toate necazurile lor i-a izbavit. Mantui-va Domnul sufletele robilor Sai. Fereste-te de rau si fa bine. Inal^a-Te-voi.. RANDL'IEU SI SI. Strigat-au drepjii si Domnul i-a auzit.. ca sa piara de pe pamant pomenirea lor. si nu vor gresi tofi cei ce nadajduiesc in El. care iubeste sa vada zile bune? Opreste-{i limba dc la rau si buzele tale sa nu graiasca viclesug. si cei ce urasc pe eel drept vor gresi.. Neam si neam vor lauda lucrurile Tale si puterea Ta o vor vesti. Otpustul. llccarc lauda iariisi pe Ziditorul "fi. binecuvintca/a. miluicstc (dc 3 ori).. frica Domnului va voi inva^a pe voi.. inaintc dc masa. ^i Doamnc.130 RUGACIUNI. Domnul pazeste toate oasele lor. Si acum. Dumnezcul men. i RANDUIALA MESE1 Mai masS. Multe sunt necazurile dreptilor. si voi binecuvanta numele Tau in veac si in veacul veacului. si pe cei smeri^i cu duhul ii va mantui.. Parintc. indurat si milostiv . venind la sc /ice Psalmul 144 Cuvinc-sc cu adevarat sa te I'cricim.

cite(ul lace sfarsitul cuvantului.i in Dumnczeului nostru slava.i iar Amin. din neam pururea sj in vecii vecilor. pana cand sc as. /ice: indata (itlul este Domnul cu tofi si indurarile Lui peste toate ispravind Binecuvinteaza.i este imparafja tuturor veacurilor.ii. Amin. ca ne-ai dat noua bucate spre veselie.i sa binecuvinteze tot trupul numele eel sfant al Lui. cele Prcotul bincciivinlca/a pusc inaintc. sa ne prisoseasca spre tot lucrul bun.. vino si la Doamne.132 RUGAC1LN1. cu Care Tie se cuvine slava. Domnul paze§te pe totj cei ce-L iubesc pe El sj pe tofi pacatosji ii va pierde. Doamne. $i indata zicc: la in neam. Mantuitorule. Apoi a. Aproape este Domnul de to(i cei ce-L cheama pe El. ntancand. Tatal nostru. Drept este Domnul in toate caile Lui sj cuvios in toate lucrurile Lui. RAMHIIAI A MKSKI 133 cuvantului ce arc sa citi.. !>i dupa ce se scoalii dc masa.ice titlul. Voia celor ce se tern de El o va face §i rugaciunea lor o va auzi §i-i va mantui pe dans. umple de bucurie sj de veselie inimife noastre. ci. Sfinte. pentru a Iar prcotul zicc: Pentru rugaciunile sfin(ilor pfu in(ilor no§tri.. Slava Tic. Cei ce da hrana la tot trupul. nu indeparta mila Ta de la noi. ori viaja sfantului ce sc va intampla.tc in clopo(cl s. ca sfant esti totdeauna. ne-ai Muhjumim Tie. totdeauna. miluie$te (dc trei ori). Dumnezeul nostru. ziec: citeful Sa Te laudc pe Tine.ilor no^tri. lucrurile Tale s. pace dandu-le lor.i saturi pe tofi cei vii de bunavoin{a. ci. cand vei rasplati fiecaruia dupa lucrurile sale.ie.. de to{i cei ce-L cheama pe el intru adevar. Indelung-rabdator §i Bun Citciul: citcascii si. Care ne miluieste si ne hrane§te pe noi din tinerc{ile noastre. noi si ne mantuieste.aza. toata indestularea avand. ca. Apoi Troparele acestca: zicand rugaciunea mesei: Hristoase Dumnezcule.. Citeful: Amin. ca sa ne ailam inaintca Ta bineplacu(i si neinfruntafi. Hristoase. Imparate. cu Sfantul Duh. iar stapanirea Ta. zicand: iaras. binccuvinteaza! sprijina pe toji cei ce cad Binecuvantat este Dumnezeu.. toate sj cuviosji Tai sa Te binecuvinteze. Amin. ca saturat pe noi de bunatafile Tale cele pamantesti.teapta pu(in... cinstea si inchinaciunea.. prcotul. $i acum. acum s. Deschizi Tu mana Ta s. prcotul love. acum $i pururea $i Dumnezeul piirin. pace ocarmuieste via^a noastra. Ca sa faca fiilor oamenilor cunoscuta puterea Ta slava marefjei imparatiei Tale. citefu) zicc: Pentru rugaciunile Sfintilor Parin(ilor nos. Parintc. in in vecii vecilor. Doamne. Care t'aci pururea cu noi dupa blandefile Tale. lovind clopotel. nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta impara. sj cste Domnul.i a citi euvantul.. totdeauna. parintc. Umple-ne pe noi §i de Duhul Tfui eel Slant. in veac sj in vcacul veacului.. . stapanirea. slava Tie.aza to|i fratii la masa. Slava. in veci.. se indcstuleaza. pentru rugaciunile lor. Slava imparafiei Tale vor spune sj de puterea Ta vor grai. Iar prcotul ziec: Accluia slava $i stapanirea. Dupa accea. intru Iisus Hristos. Sj eel randuit /. slava T'e. Lauda Domnului va grai gura mea s. Domnul nostru. binccuvinteaza mancarea sj bautura robilor Tai. Ochii tuturor spre Tine nadajduiesc §i Tu le dai lor hrana la buna vreme. Imparatia Ta lucrurile Lui. Credincios sj este Domnul in cuvin- tele Sale sj cuvios in toate lucrurile Sale. RANIH1ELI §1 SLUJBE Mult-milostiv.. indata citcful Tncepc dupa ce se as.tri. precum in mijlocul ucenicilor Tai ai venit. pana cand l'ra(ii. Domnul indreapta pe tofi cei garbovi(i.

cand prcotul. vino Multumim T^ Hristoase. $i acum. cincva din cei care Cuvinc-se cu adevarat. Dumnezeul nostru. robilor TSi.. cu al Sau har si cu a Sa iubire de oameni. ca ne-ai cele pamantesti. miluiestc (de 3 ori). iar de l'a(a mesei dc la amia/. totdeauna. pace obstii Talc daruieste-i si sufletelor noastrc marc mila... randuiala. Dumnezeul nostru. Ccl ce ne miluiejjte si ne hraneste pe noi din darurile Sale cele bogate. ca slant in vecii vecilor. Si acum.. ne Amin.. Si acum... Nascatoarei de Dumne/eu. Slava. unde nu este durerc. nici suspin.. binccuvintcaza! Preottll /iee: Hristoase sj Dumnezeulc. Cel ce ne miluiestc si si §i ne Pentru rugaciunile tuturor slintilor. ci. Parinte.. precum s-a spus.. binecuvin- Cu ci stlntii odihneste. Binecuvantat este Dumnezeu. Slavs. binecuvinteaza mancarea es. teaza! viafa fara de sfarsjt. precum in mijlocul ucenicilor Tai ai venit. Daca nu este preot de fata. acum $i pururea §i in vecii vecilor.. Prcotul zice: Binecuvantat este Dumnezeu.iee la inccputul mesei: Tatal nostril. manastirile cu viata dc obstc..i: cu o porfira cu vison. Doamne..ti si bautura robilor Tai. si la noi si ne mantuieste. sufletele adormifilor Slava. nu ne lipsi Tale saturat pe noi de bunata(ile pe noi nici de cereasca Ta imparaDe... nici intristare. Parinte. Doamne. cu al Sau har si cu a Sa iubire de oameni. Amin. Parinte... Mantuitorule. pacea Ta da-ne-o noua miluiestc pe noi ca ale hraneste pe noi din darurile Sale cele bogate. . poporului striga catre Tine: Tau trimite-i indurarile Talc.. totdeauna.. miluiestc (de 3 ori). totdeauna. ca si masa. randuiala la Accasta este este. acum si pururea si in vecii vecilor.. Hristoase. pace dandu-le lor.. printrHristoase Dumnezeulc.. Doamne. Slava.a in mcsclc crcstinilor. Hristoase. miluiestc (dc 3 ori).. Doamne... acum sj pururea Amin.134 RUGACIUNL RANDUIELI SI SLUJBE si RANDUIALA MESEI La scularea dc la 135 Cu insii sangiurile mucenicilor Tai celor din toatii lumea... Si acum. cincva /ice iara. binccuvintcaza! Prcotul zice: Multumim Tie. Biserica la impodobita tlind.... este aeeasta: cincva /.. au nuineat zice: un indurat.

strigam tie... miluicstc (de 3 ori).. zicand cu glas mare: Mare este numele. paring sfinti. Fecioarii. Si. §i acum. Slavii Jk.irc(ul incepc indatii: Tatiil nostril. Dupa prcotul zicc: si cc intra. Si acum. 131). c. merge /ice eel trapc/a si cantaretul Diimnczeul mcu. cantaretul zicc: Pentru rugaciunile sfinrtlor parindlor nos. si ma ierta^i pe mine Si toti raspund: Dumnezeu sa te ierte si sa te miluiasca. o inalja pu{in cu chipul Stintci Treimi... se /ice: Tatiil mai marc. binecuvinteaza' tnancarea si bautura. 137 Parinte.. ziciind: Hristoasc Slava Tic. Dupa sfiirsitul Cu ale ei rugaciuni. binccuvantand masa. Dumnezeule. miluieste-ne ne man- tuieste pe noi..i. Dumnezeu. Si... Domnul este cu tine... cit neamurile.. Doamnc.tri. Slavii. binccuvintcaza! Prcotul. Nascatoare de intru tine Cel neincaput.. daca estc Privcghcre. Doanuic. Imparate. Parinte. luand prcorand icoana praznicului sail a sfantului in cinstca caruia s-a crucis. pacatosul. Slintc. .. inscmnea/a savarsirca tul eel (le dumnczcicstii Liturghii. luand cantarcful panaghia cu amandoua mainile... piinii ce sc canta aeeslea.... miluieste avandu-te pe tine tolositoare. prcotul ce va li de riind scoate o parte din prescura pusii in panaghicr. psalmului.. Slava. varl'ul RANDUIALA PANAGHIEI ce se face in manastiri la zile Dupa merge eel Si. 133). Bucura-te. ceea ce esti plina de liar. §i. binccuvintcaza! Prcotul binccuvintcaza masa Dumnezcule. Si dupa sfarsilul Doamnc...intarc(ul canta Slava... Iar eel mai marc sail prcotul dc riind /ice: insemnate Al Preasfintei Treimi.. ajuta-ne noua... Si. piinii cc intrii in trapeza... Impai atul men. Parinte.. Fericiti suntem si (eautii la pag. $i. Pentru aceasta laudandu-te.... (cautii la pag.. zicand: Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu. condacul.... Binccuvantat estc Dumnczeu. dupa ce sc scoalii de la masa.. Slava Tic. Dumne/culc... si celelalte dupa cum s-a scris mai sus. ca ziua si noaptea te rogi pentru noi. a binevoit a incapea.RANDUIAIA PANAGHIEI (de 3 ori).. Hristos nostru. miluieste Dumnezeu: (dc 3 ori). /ice: Hristoasc. $i acum. cant. Prcotul: Ca Cantiiretul /ice apoi Troparul Nascatoarci dc a Ta estc imparatia. binecuvinteaza! Si eel randuit a ridica panaghia /ice: Hinecuvantaji. ies impreuna cu to^ii cantand Troparul praznicului sau al sfantului.. ( antarctul: Slava. Doamnc. binecuvinteaza mancarca sj bautura. nostril.. condacului. lar daca lialii la Fericimu-te pe tine toate nu cste Privegherc. impreuna cu (o|i Psalmul 144: inal(a-Tc-voi acum... mai marc impreuna cu to^i ira|ii in biscrica. cu dcgetelor. Si lacut privegherc. punand-o pe Icoana Nascatoarci de Dumnezeu. Dumnezeul noi.

. scaunele pentru casa lui David...ice Invicrii.. cu adevarat. [pe (Inalt) Prea Sfiiifitul (Arhi-) Episcopul nostru (N)|. Preasfanta Trcinic. Dumnezeul nostru. dimpreuna cu jitori ai slant locasului acestuia. s. Cantare|ul: Psalmul 121 Veselitu-m-am de cei ce rni-au zis mie: «In casa Domnului vom merge!». Cantare(ul: Domnului Dumnezeului nostril am dorit cele bune fie. Cantaretul: to^i parinfii si fratji slu- ca sa laude numele Domnului.. sfarsjndu-sc dc Cuvinc-sc accsta cantandu-se. sc canta irmosul Cantarii a 9-a. Apoi prcotul. Dumnezeu Dumnezeu sa-i ierte si sa-i miluiasca pe ei. Parinte... <ji. Sa fie pace in intariturile tale sj indestulare in turnurile tale. Pentru i'ratii mei sj pentru vecinii mei graiam despre tine pace.. Si acum. : Ca SA SE STIE cc a inaliai cu adcvarat. slava Jie! Cantare(ul: 51 Dumnezeule. ^i panaghia pqarta panaghierul pc la toji tiafii... semintiile Domnului..... care. ca. miluieste-ne Prcotul: ne Nadejdea noastra. Condacul cantarca. Ierusalime! Ierusalimul. Duminica se /.. Prcotul: pacea Ierusalimului si pentru indestularea celor ce tc iubesc pe tine. Doaraoe. Doanine.. . prcotul /ice: Dumne/eu Nascatoarei Pentru rugaciunile mantuieste pc noi. dupa glasul dc rand. Ccl cc nc miluie<jte sj nc hrane?te pc noi din darurile Sale celc bogatc. Dumnezeul nostru. Ca acolo s-au asezat scaunele la judecata. in loc Apoi: Stintc Dumnezeule. Cantareful: \liil(iimim Tie.. ccl a Ta estc imparSfia. sarutandu-l. lovind in clopo(el. sa te l'cricim. gusta din preasfanta parte. eel ce este zidit ca o cetate... zicc: Slava Tie. binecuvintcaza! Iar ccl mai marc sau prcotul dc rand zicc: Binecuvantat estc Dumnezeu.i Condacul pra/.138 Apoi RUGAC1LN1. RANDUIEL1 SI SLLJBE RAN1HIA1 APANAGHIE1 139 sc cantii: Cuvinc-sc. Ca acolo s-au suit seminfiile.nicului sau al st'antului... ale carei porti sunt strans unite. Dumnezeu sa-i ierte si sa-i miluiasca pe ei. Apoi: Slava. Statcau picioarele noastre in curdle tale.. miluic^tc (de 3 oil). Iar cantiirctul zicc: ei.. Tatal nostru. slava Tie! Prcotul: Domnul eel de Dansul si tndurat a dat hrana celor ce se tern dreptatea Lui ramane in veacul veacului. dacii estc pra/nic iniparatcsc. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane.. milostiv si Dumnezeu sa-1 ierte si sa-1 mantuiasca pe Prca Fcricitul Apoi cantarcful citeste Parintele nostru (N).. Pentru casa sa ierte si sa miluiasca pe cei ce nc miluicsc $i ne ajuta pe noi. Prcotul: sa ierte si sa miluiasca si pe prea cuviosul parintele nostru (N). Intru multe rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre de si pururea Fecioarci Maria. RugaU-va pentru lui dupa Legca Israel. dupa randuiala. Dumnezeu Dumnezeu sa-1 ierte si sa-1 miluiasca pc el.

.. §i puterilor! Dores. Dumnezeu. Amin.. se /ice: Imparatc ccresc.. Doamne. Prcotul: Dumnezeu sa odihneasca pe fericifii si pururea pomenrtii ctitorii sfantului locasului acestuia... Ca pasarea s>a turtureaua cuib. Imparatul meu sj Dumnezeul meu.. unde-§i va pune puii Doamne al puterilor.. acc^ti psalmi: Psalmul 83 Cat de iubite sunt loca§urilc Tale.140 RUGACIUNI.. miluicsR' (de 12 ori).. Tatal nostril.. P'cricifi sunt cei ee loeuiese in casa Ta.. Ca a Ta este imparatia. Cantarctul: Dumnezeu sa-i ierte si sii-i miluiasca pe ei. Sfintc Dumnezeulc. i . in vecii vecilor Te vor lauda. Vcnifi sa nc Tnchinam. Fericit este barbatul al carui ajutor este de la Tine. Preasfanta Trcimc. in valea plangerii... Doamnc. sa ne miluiasca si sa ne mantti- Dupa ce prcotul binecuvintcaza. inima mea sj s-au bucurat de Dumnezeul eel viu.te se sfar§e§te sufletul dupa curdle Domnului.. sj iasca pe noi. §i Doamne al meu trupul meu Altarele Tale. Cantarctul: Vesnica lor pomenire.. suisiii in inima sa a pus.. Preotul: CEASUL AL NOU ALEA Sale. RANDUIKU Prcotul: SI SLUJBE Dumnezeu sa ierte si si sa miluiasca pe cei ce se ostenesc si slujesc. parinfii fra^ii no$tri. pentru rugaciunile Preacuratei Maicii ale preacuviosilor si nostri si de Dumnezeu purtatorilor parinjilor ale tuturor sfinfilor. in locul aflat casa sai. (de 3 ori).

vezi. Dumnezeul meu. lui in Sion. pe calea Ta sj voi merge intru adevarul Tau. Ales-am a fi lcpadat in casa lui Dumnezeu. de Dansul. rugaciunea mea §i ia aminte la glasul cererii mele. Doamne. Doamne. Doamne. Doamne. mila Ta si mantuirea Ta da-ne-o noua.urile pacatos. ca binecuvantare va da Cel ce pune Lege.i bland es. Asculta.i dreptatea din cer a privit. Doamne. Ca mai buna este o zi in curdle Talc decat mii. Tu catre Tine. sj vor slavi numele Tau.ilor. RANDU1EU i-a fost SI SLUJBE tern CEASUL AL NOUA. ca m-ai auzit. Tu intorcandu-Te.te-ma. Ca Domnul va da bunatatc si pamantul nostru is. Auzi-voi ce va grai intru mine Domnul Dumnezeu. pamantului Tau. ca sarac cei ce umbla intru nerautate. Ca Tu. Dumnezeul meu.ti inima mea sj voi slavi numele Tau in veac. Iacob! Aparatorul nostru. merge-vor din putere in putere. intorsu-Te-ai de catre iutimea manici Tale. ca sa se teama de numele Tau. Dar mantuirea Lui aproapc este de cei ce se meu am strigat vei darui viafa Nu este asemenca Tie intre dumnezei.i peste cuviosii Sai §i peste cei ce i§i intorc inima spre Dansul. Cel ce faci minuni. Dumnezeul mantuirii noastre. si-Ti intoarce mania Ta de la noi. $i nici fapte nu sunt ca faptele Tale. arata-Se-va Dumnezeul dumnezeilor nezeul puterilor. Doamne. Mila $i adevarul s-au intampinat. dreptatea inaintea Lui va merge si va pune pe cale pasii Sai. Potolit-ai toata Tau. pe robul Tau. am ridicat sufletul meu. urcchea Ta §i §i ma auzi. necajit sunt eu. Psalmul 85 Ca mila iube§te Domnul. In ziua necazului mania Ta. Psalmul 84 meu. intors-ai robimea lui Iacob. dreptatea §i pacea s-au sarutat.te Binevoit-ai. mai vartos decat a locui in locas. in veci Te vei mania pe noi? Sau vei intinde mania Ta din neam in neam? Dumnezeule. Ca mare . Dumnezeule. Miluie§te-ma. Doamne. s. ca spre Tine. Povatuies. veseleasca-se inima mea. cu toata es. ne sj poporul Tau se va vescli de Tine. Arata-ne noua. Dumnezeu har §i Dumnezeu nu va lipsi de bunatafi pe adevarul slava va da.142 RUGACIUN1. mantuie§te. Adevarul din pamant a rasarit s.i Mult-milostiv tuturor celor ce Te cheama pe Tine. Doamne.A 143 care pus. Paze§te sufletul Doamne. caci cuvios sunt. ca va grai pace peste poporul Sau s. singurul Dumnezeu. Oare.i va da rodul sau. ca spre Tine sufletul robului voi striga toata ziua.ti s. Doamne al puterilor.LF. Intoarce-ne pe noi. pe eel ce nadajduie§te in Tine. Doamne.ti Tu. Dum- Dumnezeul auzi rugaciunea mea! Asculta. bun s. ca sa se sala^luiasca slava in pamantul nostru. Doamne. Doamne.i Pleaca. Veseles. Veni-vor toate neamurile pe care lc-ai facut §i se vor inchina inaintea Ta. acoperit-ai toate pacatele lor. Ca mare es. lertat-ai faradclegile poporului Tau. fericit este omul eel ce nadajduie§te in Tine. Lauda-Te-voi. §i cauta spre fa^a unsului Tau.

nici s-ar fi rastignit.. glasul al 8-lca: Cei ce.. m-ai ajutat sj m-ai mangaiat.tc (de 3 ori). de Dumnc/.. clatinat pamantul. intru impiirafia Ta. Doamne. Nu ne slant si lasa pe noi nu strica legatura eel iubit pana in slarsit pentru numele Tau eel Ta si nu departa mila Ta de la noi. s-a cumpana dreptatii s-a atlat gustat..cu: Si acum. Condacul sfantului ce va 11 Ca a Ta de rand.. al 145 Ta spre mine sj ai izbavit suilctul meu din iadul eel mai de jos. in ceasul ai al noualea.. cu moartea pe moarte. pe Cruce spanzurat. Dumnezeu Indurat sj Milostiv e§ti. cu ingreuierea s-a usurat de greseli. calcatorii de lege s-au sculat asupra mea sj adunarea celor tari a cautat sufletul meu sj nu Te-au pus pe Tine inaintea lor. da taria Ta slugii Tale sj mantuiesje pe fiul slujnicei Tale.. Hristoase <ji Crucea Ta... se canta Troparul acesta. RANDUIFXI SI SIX'JBE CEASLL AL NODALF. cutremurandu-se. Israel. a zis. omoara cugetul trupului nostru. Slava. de Tine.. Doamne. Fa cu mine semn spre urasc sj bine. Preasfanta Treime. Ci. Doamne... Doamne. Iar daca este Aliluia. urniea/.A 144 KLGACILNI.. Sfintc Dumnezeule. s.i pentru Avraam si pentru Isaac.. Slava.. dupa cuvantul Tau ma izbaves. stantul Tau.. prime$te pe Nascatoarea de Dumnezeu.. Cauta spre mine sj ma miluiesjc. spre cunoasterea slava fie.. pe care pentru tuti o rabzi. Arata iubirea Ta de oameni.. Tatal nostru. Hristoase Dumnezeule.. azand talharul pe Incepatorul vie(ii miluie. iar inima mea arde vazand rastignirea Ta. lacrimand: Lumea se bucura luand izbavire. Iar daca este sa se rusjneze. Dar Tu. Mantuitorul nostru. iar celalalt Dumnezeule.. care se roaga pentru noi... si-ar ascuns soarele razele Daca s-a cantat: Dumnezeu este Doranul.. nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mana Ta. dupa cuvantul Tau Still 2: Sii ma injelepte!(te. Si acum....a: la eele clotia stihuri care cuvantarii de Dumnezeu... Aliluia (de 3 ori). ascmenca s. Troparul slantului. m-ai Doamne. (vc/i niai jos). Dumnezeule.. ca Tu. pe poporul eel deznadajduit. Cei ce pentru noi. si msintuieste. Indelung-rabdator sj Mult-milostiv sj adevarat. In acest timp se lac metanii.. Doamne. al Nascatoarci Stih I: Sa se apropie rugaciunea mea inaintea Ta.i pogorat in iad. Si acum. Pe Mieluselul si Pastorul si Mantuitorul lumii pe Cruce vazandu-L ceea ce L-a nascut.. Cei ce toate le-ai suferit. Fiule si Dumnezeul meu. Milostive. robul Tau. este mila Iarafi: Nascatoarci de Dumnezeu: Cei ce pentru noi Te-ai nascut din Fccioara sji rastignire ai rabdat.. ne mantuie^te pe noi. Bunule. ca sa vada cei ce ma urasc sj sa se rusjneze...... ajutat Postul Mare. pomeneste-mii. Troparcle accstca: \ m-ai mangaiat. in-CKASLOV ... se citesje Slava. unul adica hulei. Doamne. Care. ca Tu. Care cu noi a tost sale. zicea: De n-ar nu fi fost fi Dumnezeu intrupat. ceea ce Te-a nascut pe Tine. ca sa vada cei ce ma sj este imparajia. ai pradat $i invierea ai aratat. Si acum. ca un Dumnezeu.te.. pentru noi cu trupul moarte in mijlocul a doi talhari. Fa cu mine semn spre bine. Slava. intre cererea mea inaintea Ta.

daca estc Post. impreuna cu Parintele Tau eel fara de inceput sj cu Preasfantul sj Bunul sj de viafa facatorul Tau Duh. pentru ca am lasat calea drepta^ii Tale sj am umblat in voile inimii noastre.. milostivc$tc-Tc spre noi. Doamne. iar §tie: nostru.. §i acum. in loc dc: Stapane Doamne. Dumnezeul nostru. intru eel nou sa ne imbracam s. Hristoase.. indata se facator fiind rastignit. se fac cele 16 nictanii obisjiuite. Piirinte atotputernice. acum si pururea sj in vecii vecilor.. curafe§te-ne pe noi pacatosii §i nevrednicii robii Tai... §i. (uim.. miluicjte (de 3 ori). lepadand pe omul eel vechi. dupa rugaciunea: Stapane. Ccl ce in toata vrcmea. CU bucuria celor ce Tc iubesc.. RANDUIEU SI SLUJBE CEASULAL NOUALEA 147 Doamne... Cel ce indelung ai rabdat pentru greselile noastre §i pana la acest ceas de acum ne-ai noi. adica Postul Nasterii lui HristoS si al Sfinfilor Apostoli. pe lemnul eel de via^a al noualea in pridvortll biscricii. urmand poruncile Tale... dupa multimea milei Tale. ca am gres. se /. (cauta la Doamne. daca se citcste Sa se Ccasul otpustul mic aici. §i a§a. ci. Dumnezeul Ca. 33). (cauta la pa}. iarta noua pacatele noastre si omoara gandul nostru eel trupesc. Iisuse Hristoase. Intru numclc Domnului binccuvintcazii..ice: Stapane Dumnezculc... ci ne rugam neasemanatei bunatat. se face sj daca se citcste in biserica. talharului celui bine-cunos- incepc Veccrnia... Amin.i T' e sa v i e_ . la strana. Scoate-ne din mana potrivnicului. cator intrara in rai ai i-ai facut sj cu moartea pe moarte sfaramat. Dumnezeul nostru. Ca Tu e§ti cu adevarat veselia cea adevarata sj lar in Sfantul s. hinccuvantand preotul din Sfantul altar.i Marcle Post se fac numai rugaciunea Sfantului El'rem Sirul. Iisuse Hristoase. adus pe Iisuse Hristoase. sj Tie slava inallfmi. Ca. Ccca ce c$ti mai cinstita.. nu se lace otpust. Parintc! pag. sj ne mantuie§te pentru sfant numele Tau.. 35).it $i faradelegi am facut sj nu suntem vrednici sa ridicam ochii no§tri $i sa privim la inalfimea cerului. Sfarsjtul Ceasului al noualea Rugaciunea Marelui Vasile Stapane Doamne.. miluieste (de 40 de ori). iarta-ne pe noi. (vc/i mai departe). unde este locasul tuturor celor ce se veselesc. si indata trei metanii mari. intru care. Preotul: Si Dumnczeule. ca s-au stins intru de§ertaciuni zilele noastre. pentru ca se ciinta mijloceasurile. Doamne. Slava.146 RUGACIUNI. Stapanului nostru sj Facatorului de bine.ii Tale. la odihna cea ve§nica sa ajungem. Dumnezeul nostru.

sj de omul nedrept ma izbave^te. . cand vor auzi toate graiurile gurii Tale. Doamne. De ajung la necaz. toata ziua imi duceau razboi. Domnul Laudati.i pe cele inalte de departe le cunoa$te. Doamne. viaza-ma! Impotriva vrajma^ilor mei ai sj Domnul Psalmul 112 intins le mana Ta §i m-a izbavit dreapta Ta. cu ai toata inima mea.i i MIJLOCEASUL AL NOUALEA Vcni{i sa nc inchinam. Pusu-mi-au cei mandri cursa mie s. de mana pacatosului.i inaintea ingerilor voi canta.tc tntru cclc inalte sj spre cele smerite priveste. In orice zi Te voi chema.ii pamantului.MIJLOCEASUL AL NOUALEA Psalmul 137 149 Lauda-Te-voi. de la omul viclean. Doamne. Paze§te-ma. mila Ta este lucrurile mainilor Tale nu le trece cu vederea. in veac. venin de aspida sub buzele lor. ca auzit Ifi cuvintele gurii mele. Ca inalt este accsli psalm i: spre cele smerite prives.. Doamne. ca o mama ce se bucura de fii. care gandeau nedreptate in inima.(ik' 3 ori) si caile Domnului. pentru mila adevarul Tau. Sa Te laudc pe Tine. to v imparat. laudat este numele Domnului. laudati numcle Domnului.i funii. Cel ce face sa locuiasca cea stearpa in casa. De va plati lor pentru mine. cu cei mari ai poporului Sau. Ascufit-au m ha lor ca a sarpclui. de acum §i pe Domnul. ca mare este slava Domnului. Inalt este peste toate neamurile Domnul. ca sa-1 a§eze cu cei mari.i voi lauda numele Tau. Psamul 139 la rasaritul soarelui apus. pana in veac. Cel ce locuies. in cer si pe pamant? Cel ce scoate din pul- pana la Scoate-ma. Doamne. $i sa cante in cel sfant s.te s. scoate-ma de la oamenii nedrepji. ca ai marit peste tot numele cel sfant al Tau.. curse au intins picioarelor I i bere pe cel sarac s. peste ceruri este slava Lui.i ridica din gunoi pe cel sarman. Inchina-ma-voi in locasul Tau Ta s. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru. s. degrab ma auzi! Spore§te in sufletul meu puterea. Fie numele Domnului binecuvantat tineri. care au gandit sa impicdice pa^ii mei.

. Doamne. Doamne. ca un milostiv §i de oameni iubitor. Iar dupa slarsjtul rugaciunii se zice: a man. a grait: Des... miluieste (de 3 ori) si otpustul Mijloccasului noualca. miluiestc(de 40 de cinstita ori). ca pe Acesta vazandu-L Maria pe Cruce.. din razboi... pe mana Doamne. Cel ce indclung ai rabdat pentru greselilc pag... Preasfanta Trcirac... cauta-ma pe mine ratacitul §i ma numara cu turma Ta cea sITuitfi. pacatosului.. tn foe arunca-i pe ei.... Stiu ca Domnul va face judecata celui sarac $i dreptate celor sarmani. Varful latului lor. Doamne. viclenit-au impotriva mea. in necazuri pe care sa nu le poata rabda... Ca a Ta cstc imparafia.. lisuse acum.. pe carare mi-au pus pietre de poticneala. mai decat hcruvimii.i ai chemat pe nu ma desparfi de turma Ta. ca sa nu sc trufeasca.OCEASUL AL NOUALEA Si acum. Si acum.. Sa nu ma dai pe mine... Ceea ce c§ti meu in zi de Doamne.... sa nu ma parases.. Barbatul limbut nu se va indrepta pe pamant. insote^te $i Ca talharul marturisindu-ma. Slava... Bunule: Doamne. strig fie. Apoi se zice Stapane. C el ce ai luminat pe pamanteni cu Crucea pocain{a. Cel ce de voie ai patimit pentru noi. Pomeneste-ma. umbrit-ai capul mele. Slava... dar Tu e§ti Fiul $i Dumnezeul meu. Tatal nostru.. al Doamne. Iar dreptii vor lauda numele Tau sj vor locui cei dreptj in fa^a Ta.. . 146)... Pe Cel ce pentru noi s-a rastignit. Doamne. Ci.. Dumnezeul Si noastrc. veni{i tofi sa-L laudam. (cauta la Marelui Vasile: nostru..150 1UGACIUN1. SI acura. osteneala buzelor lor sa-i acopere pe ei! Sa cada peste ei carbuni aprinsj. Sfintc Duranezeule.. pe omul nedrept rautatea il va aduce la pieire. e§ti Tu. pricina poftei Slava. si cele trel metanii rugaciiiiiea aceasta Hristoase... sa pacatosj la Slava. al [Nascatoarei de 151 mele. Pastorule bun.ti. puterea mantuirii mele. glasul rugaciunii mele». RANDL1ELI SI SLUJBE MIJI.. Tntru impara{ia Ta §i ma pe mine cu el.. Dumnczcu: Zis-am Domnului: «DumnezeuI meu asculta. Stapane. si Troparclc acestca: s.i rabzi rastignire.

. Hotar ai pus. Prcasfanta Treimc. Satura-se-vor copacii campului. fatal nostru. Locasul cocostarcului in chiparosi. Ca sa veseleasca fa(a cu untdelemn $i painea inima omului o tntare^te... toate cu fntelepciune le-ai facut! Umplutu-s-a pa- .. Pus-ai mtuneric sj s-a tacut noapte. miluieste (de 12 ori).. maritu-Tc-ai foarte! Intru stralucire si in mare podoaba Te-ai imbracat. Iesj-va omul la lucrul sau si la lucrarca sa pan a seara... peste miinli vor sta ape. puii leilor mugesc ca sa apuce si sa ceara de la Dumnezeu mancarea lor. Facut-ai luna spre vremi. in locul in care le-ai intemeiat pe ele. ca sa scoata paine din pamant si vinul veseleste inima omului. acolo pasarile isj vor face cuib... sc inccpe cu: Slava fie. Rasarit-a soarele si s-au adunat si in culcusurile lor se vor culca. prin mijlocul clatina in veacul vcacului. Cel ce rasari iarba dobitoacelor s. Vcniji sa ne inchinam (de 3 apoi Psalmul 103 Binecuvinteaza. asinii salbatici setea i§i vor potoli.. cand vor iesi toate fiarele padurii. scapare iepurilor. Peste acelea pasarile cerului vor locui. din fata Sflntci Mcsc.. stancile. Cel ce trimiti izvoare in vai. De certarea Ta vor fugi.i verdeafa spre trebuin{a oamenilor... din rodul lucrurilor Tale se va satura pamantul. Se suie iiiiini sj se coboara vai. Sfinte Dtimnczeule. de glasul tunetului Tau se vor Infricos. cedrii Libanului pe care i-ai sadit.. pe care nu-1 vor trece §i nici nu se vor Intoarce sa acopere pamantul.V ce ai intemeiat ECERM A 153 pamantul pe intarirea lui ?i nu sc va Adancul ca o haina este Tmbracamintea Lui.a. Muntii cei inal^i. Daca in biscricft mi s-a savarsjt ceasul al noualca. Doamne. Cel intinzi cerul ca muntilor vor trece ape.. Cat s-au marit lucrurile Tale. i VEC Dupa E R N 1 A avand epi- ce prcotul binccuvinu-aza. se zicc: Vcniti sa imparatia.. ne inchinam. Cel ce umbli peste aripile vauturilor. Dumnczcul nostru. Cel ce adapi muntii din cele mai de deasupra ale Tale. atunci dupa hineeuvantarc. Dumnezeul meu. (rahilul pe gruraaz. pe Domnul! Doamne. adapost cerbilor. suflete al meu. Cel ce <ji un cort. Slava fie. Cel ce pui norii suirea Ta. adapa-se-vor toate fiarele campului.... (de 3 mi). Cel ee Te Tmbraci cu lumina ea cu o haina. soarele si-a cunoscut apusul sau. Imparate cercsc. Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui. din mijlocul stancilor vor da glas. hi i) Doamnc. Ce ce faci pe ingerii Tai duhuri §i pe slu«ile Tale para de foe. Ca a Ta este .

ca si-mi dezvinovatesc pacatele mele. carora nu este numar. Cadea-vor voi trece. Marea aceasta estc mare §i larga. Tu ai cunoscut strig catre Tine. Toate catre Tine a§teapta ca sa le dai lor hrana la buna vreme. se vor tulbura. necazul inaintea Lui voi spune. Cel ce se atinge de mun^i sj fumega.. Placute sa-I fie Lui cuvintele mele. praznicc.i: Sa se indrepteze rugaciunea mca ca tamaia inaintea Ta. pamant lor. vietaTJ mici sj mari. Aliluia (de 3 ori).a se eilesc. jertfa de seara. sa nu iei sufletul meu. spre Tine nadajduit. Pus-ai mtuneric §i s-a facut noapte. canta-voi Dumnezeului meu cat voi fi. ia aminte la glasul Cand lipsea dintru mine duhul meu. sambata seara si Vecernia. am Caci catre Tine. ca sa se joace in ea. toate se vor ample de haafitfili... Doamne. Doamne. Paze§te-ma de cursa care mi-au pus mie si de smintelile celor ce fac faradelege. Dupa Catisraa dc rand din Psaltire.. Doamne! Stihurile care urmea/. Piara pacatosji de pe pamant sj cei fara de lege. pe Domnul. Doamne. risipitu-s-au oasele lor langa iad. ca s-au indulcit. auzi-ma. cunoscut apusul sau. Doamne! cararile mele. Cel ce cauta spre pamant §i-I face pe el de se cutremura. Sa nu abati inima mea spre cuvinte de viclesug. pe »lasnl primei siihiri: iar sambata seara se ciinta pe glasul tie rand. suflete al meu. auzi-ma. siin(i Slintelc Liturghii unite cu l»une. Cat s-au marit lucrurile Tale. iar untul de Ca inca si rugaciunea mea este impotriva vrerilor prabuseasca-se de pe stanca judecatorii lor. Fie slava Domnuluiin veac! Veseli-Se-va Domnul de lucrurile Sale.a Ta. balaurul acesta pe care I-ai zidit. vor aduna. Doamne. iar eu ma voi veseli de Domnul.. ridicarea mainilor mele. ca sa nu mai fie. . strigat-am rugaciunii mele. Doamne. Canta-voi Domnului in viafa mea. Ca o brazda de s-au rupt pe pamant. Si acum. strigat-am. Acolo corabiile umbla. Auzi-se-vor graiurile mele.154 KLGACIUNI. Cu oamenii cei ce fac faradelege §i nu ma voi insoti cu alesji lor. cu glasul meu meu Psalmul 140 Varsa-voi inaintea Lui rugaciunea mea.. Slava. auzi-ma. Certa-ma-va dreptul cu mila ?i ma va mustra. cand catre Tine. Binecuvinteaza. deschizand Tu mana Ta. Iara. Dandu-le Tu lor. glasul strigat. strajii gurii mele si u§a de Tngradire imprejurul buzelor mele. iar la CU polieleu. ochii mei.. C EKN I A 155 mantul de zidirea Ta. acolo se gasesc taratoare.. Trimite-vei Duhul Tau sj se vor zidi §i vei innoi fa{a pamantului.. toate cu intelepciune le-ai facut! Soarele §i-a Ectcnia marc. lemn al pacatosilor sa nu unga capul meu. in mreaja lor pacato^ii. Doamne. dar intorcandu-Ti Tu fat. lua-vei duhul lor §i se vor sfarsj sj in (arana se vor intoarce. ferit sunt eu pana ce Psalmul 141 Cu catre meu catre Domnul am Domnul m-am rugat. RANDMEEI SI SLUJBE V I . se canta: slni(i la cu doxolojjic mare.

din mult decat mine. pe dupa important zilci liturgice sau a sarhatorii (Stih. daca cstc randuit a sc citi pericopa cvanghelicS. Aliluia. scara la sflntclc pc 10): Apoi aceasta lauda pentru Sfanta Ireime. La 10. Dumnezeu. ca m-am smerit foarte. Octoih.. a sfiintului. zis-am: "Tu esti nadejdea mea. t'acerc a lui Sofronic. Nascatoarci dc Dumnc/cu. pe 8): am strigat catre Tine. . vrednic esti in toata vremea a fi laudat de glasuri cuvioase. venind la (stih. I find . sfin(ii ?ji cu doxologic marc. Aid sc incepe cantarea stihirilor Vcccrniei. apusul soarelui. sc canta accstea: ca. lauda^i-L pe El toate adevarul Domnului Strigat-am catre Tine. §i nu era cine sii izbavi pe Israel din toate taradelegile ma Psalmul 116 de la Pierit-a fuga mine. Scoate din h-mnita suiletul meu. praznicc. la popoarele.. sambata pc 8. in locul daca sc va intampla uiiul din posturi $i daca prochimcnelor saptamanii. la Doamne.i pc 6): Prochimenele saptamanii cine va Sc cuvinc a s. nadajduit-a sufletul meu in pc LUN1 SEARA Aliluia (dc 3 ori). nici cu mania Ta sa ma Din straja diminefii pana in noapte. Evanghclic.RIS1A 157 la El. suiletul Pentru numele Tau Te-am a^teptat. acum sc face vohod cu cadclnifa sau cu Sf. In calea aceasta in care I am umblat. 4. din straja diminetii sa nadajduiasca Israel in Domnul. a Sfantului. combinate eu stihurile cart urmeaza: Uturghii unite cu Vcccrnia. meu! Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugaciunii mele. §i acum. ramane in veac. Ca s-a intarit mila Lui pestc noi si aminte spre rugaciunea mea.. In /ilelc dc rand nu sc lace vohod. Doamne.. si nu este eel ce cauta suiletul meu. 4): pc glasul al 6-lca: Mill: cerji. ca s-au intarit mai Slava..ti De Te suferi? vei uita la t'aradelegi.. Cel ce dai viaja.156 RUGACIUNI. . Fericitului. patriarhul Icrusalimului: u inin a Pe mine ma asteapta drepfii. este. Minci. s. sau pc pra/. laudam pe Tatal pe Fiul sj pe Sfantul Duh. Celui fara de Psalmul 129 Dintru adancuri auzi glasul moarte. partea mea e§ti Tu in pamantul celor vii". Ca Tine este milostivirea. lisuse Hristoase. ca sa laude numele Tau.i El va uat-am seama de-a drcapta cunoasca. (Stih. Fiul lui Dumnezeu. si Ca la Domnul este mila si multa mantuire lui. a Izbave<jte-ma de eei ce ma prigonesc. pe 6. a§teptat-a meu spre cuvantul Tau. pana ce-mi vei rasplati mie. am privit. s. Aliluia. sfin(ii cu policlcu. pentru aceasta lumea Te sliiveste. Doamne! Doamne. Doamne. nu cu urgia Ta sa ma mustri. Doamne. RANDL'IEEI SI SLLIJBE V E CF. (Stih.ii i pe Domnul toate neamurile. Una a stintei slave a Tatalui ceresc.nuitc. Doamne. ascuns-au cursa mie.vazand lumina cea de seara. Domnul. Triod sau Pcnticostar.

S E ARA al 6-lca. Stih: Inaltati pc Domnul Dumnezeul nostru si tului picioarclor Lui. acum binecuvantati pe Domnul to^i slu jitorii Domnului. Stih: meu de la Domnul. Stih: Domnul ma salasluit. RANDUIELI SI SLUJBF. Dumnezeule. $i Ajutorul pamantul.. Duninezeul drepta(ii melc. care nu se S-a incins. pamantul a al 5-lca: $i icsjt vcstirca lor marginilc lumii graiurilc Stih: Si in vecii vccilor. ia Silmbata scara Stih: si cluminica scara nu sc canta niciodata Aliluia. A RT I SI J O I ARA va inchinati astcrnu- Domnul ma va Stih: auzi cand voi striga catre Dansul. clinti. zile. I va V I N E R Glasul S E A RA Casci Talc sc cuvine sfinjenic. pc glasul sj la MIEHCURI Glasul lor.te-ma. la loc Aliluia.. MA Mila Ta. intru podoaba S-a imbracat. Doamne. intru numele Tau mantuic§te-ma puterea Ta Aliluia. intru lungimc de al 7-lea: » U M I N I C A SEA RA Dumnezeule. au/itu-m-ai. Stih: §i in vccii vccilor. Dumnezeule. amintc graiurilc gurii melc. nostril. pe glasul al 6-lca: Cand Te-am chemat. Cel la ce a facut cerul s. ?i de cci cc sc Stih: Cci cc stafi in casa Domnului. intampina. cu glas marc: Aliluia. intru ma judeca.i mila Ta ma va Glasul al 8-lca: lata. Glasul S E al 4-lca: M Aliluia (dc 3 ori). asculta rugaciunea mea. J () 1 Iar daca s-a cantat: nclc accstea: Dumnczeu S este Domnul. paste si nimic nu-mi va cu pasune. . INI ARA Iar strana. Stih: Scoate-ma de la vrajmasii mei. ARA trci ori).. ma va urma in toate zilele vietii mele. E RNIA S E 159 Slih: §i in vccii vccilor. Doamnc. lipsi. R | I S E 1: A RA Glasul Aliluia. acolo m-a M 1KRCURI Aliluia (de Stih: In tot SI V I NER I S I . Ridicat-am ochii mei munti. sprijinitorul meu e$ti Tu s. V E I. dc unde va veni ajutorul meu.i imbracatu-S-a Domnul intru putcre Pcntru ca a intarit lumca. in curtile casci Dumnc/cului scoala asupra mea izbavcs. sc canta ProchimeS EA R A al 6-lca: A M KA I A SEA R Glasul Glasul al 6-lca: Domnul Stih: Stih: Stih: a imparafit.158 RUGACIUNI. Dumnezeule. ca slant este.

sc zic sti- metanic). inva{a-ne indreptarile Tale. Doamne. nc-am saturat de defaimare. al Nascatoarci de Dumnezeu: de delaimarea celor nuindri. ca pe voi calzi folositori catre Mantuitorul v-am ca^tigat (o metanic). precum am nadajduit intru tine.. miluicste-ne pe noi.. ca sa Rugafi-va pentru noi. Ceea ce Intru numele Domnului. Si acum. esti hurilc Pra/nicului sau ale sfantului. ilc Nascatoare de Dumnezeu Fecioara. Nascatoarci de Dumnezeu.. sau ai sfantului. una curata sj binecuvantata (aceasta se zice larii imparatesc sau se va scrba vrcun slant. al Nascatoarci de Dumnezeu.. Mare. ca vazura ochii mei mJintuirea Ta. KANDUIEEI Si SI SL1JJBE VECERNI A II.... Binecuvantat e§ti. esti.. se canta troparele acestea. Dumnezeul parinfilor nostri. Iar daca este Postul lumineaza-ne cu indreptarile Tale.i Stapane. miluieste (de 40 de ori). toti sfintii. sau al zilei. cinstita.. Fie. la Amin. Slava. Sfinfilor Apostoli ne izbavim de primejdii si de necazuri. Tatal nostru. Si acum. dc nu este sarbatoare. Daca e sambSta.. a Doamne. in pace. Daca este Pra/nic Domnul Rugaciunile noastre nu le trece cu vederea in nevoi. Psalmul 122: Stih 1 : Botezatorule al lui Hristos. Cel ce locuicsfi in cer. Stapane. asa sunt ochii nostri catre Doninul Dumnezeul nostru. Doamne.. mila Ta spre noi. Tie se cuvine cantare. pe care «atit-o inaintea fe^ei tuturor popoarelor: luminfi spre descoperirea neamurilor §i slava poporului Tau Israel. Preasfanta Treime..uca 29-30): Invrednice§te-ne. Tau. §i laudat sj preaslavit este numele Tau in veci. milostivirea ta scapam. Catre Tine. binccuvinteaza. inteesti. ca sa ne izbavim de faradelegile noastre.. Binecuvantata e§ti tu Tntre femei §i binecuvantat este rodul pantecelui tau.. care sc zic stihui acestea dcplin.. lucrurile mainilor Tale nu le trece cu vederea. ochii precum sunt ochii robilor la mainile stapanilor lor.160 KlIGACIUM. Binecuvantat e$ti.. Marie. ocara eclor indestula(i si Doamne... plina de har.. ceea ce e. ca ai nascut pe Mantuitorul sufletelor noastre (o metallic).. am riclicat ochii mei.. Acum libereaza pe robul Tau.. sc /ic stihurilc: Sub a Imp5ra{it. lata. stihirilc Stihoavnei.. Ectcnia intreita s.. primitorul dc Dumnezeu (I.i in vecii vecilor. tara de pacat sa ne pazim noi. Doamne. bucura-te. glasul al 5-lea: acum Apoi §i pururea s. Tie slava se cuvine. precum sunt slujnicei la mainile stapanci sale.. iji Stih 2: Miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeulc.. Parinte! mai CEASLOV . in scara aceasta. Si acum. Slava.. Slava. Binecuvantat Otpustul.. 161 dupa Prochimen sc zicc: Apoi rugaciunea Dreptului Simeon.. Nascatoare de Dumnezeu.. Tatalui sj Fiului §i Sfantului Duh. Doamne. Tie se cuvine lauda. mila Ta este in veac.. pe noi toti ne pomeneste.. Binecuvantat Sfinte...sti Domnul este cu tine.. Slava.. Amin. pana ce Se va milostivi spre noi. la Stihoavna precum s-a scris mai sus. dupa cuvantul ai Doamne.. Apoi Troparul Praznicului ce se va intampla. ca tie s-a dat har a te ruga pentru noi (o metanic). ci din primejdii ne izbaveste pe noi. lepte§te-ne cu indreptarile Tale. ca mult ca prca mult s-a saturat sufletul nostru de $i acum.

Iar dacii este Postul Marc... pana in veac (dc Slava..i aceasta Imparate ceresc. Slava..i ale tuturor sfin^ilor.. Care luminat ziua cu lumina de soare si noaptea ai stralucit-o cu raze de foe.... din fa(a Sfintci Mese: pag. 34). Apoi: Ceea ce esti Amin. Doamne.. Imparafie nedesparfita. si voi binecuvanta numele Tau. Tatal nosa Ta este impara(ia. Care ne-ai tnvrednicit a trece lungimea zilei si a ne apropia de fnceputurile nnptii: asculta rugaciunea noastra si a tot poporul Tau si ne iarta noua tuturor pacatele noastre cele de voie si cele fara de voie..M.. care Ti-au placut din veac.. Sfinte Dumnczeuie. acum si pururea si in vecii Apoi: Dumnezeul nostru. Pazeste-ne cu puterea Ta. otpustul. crcdinhi o intareste. Cuvinc-se cu adevarat sa te fcricim.. binevoieste si zilele vie v ii noastre desavarsit. mai cinstita decat hcruvimii. tot- miluieste (de 3 ori). de tot vicle^ugul eclui potrivnic sj ne daruieste si aceasta seara. Cel ce este binecuvantat. Psalmul 144 (cauta la .162 RLGAC ll. intru slava bunata^ilor. parintii si Rugaciune a Marelui Vasile esti.... Ocroteste-ne cu sfintii Tai mgeri..... miliiicstc (dc 12 ori).. until Domn.UJBE VECERN I A 163 Preotul. ca Dupa Stapanul (cauta tru. sc zicc aceasta Rugaciune Preasfanta Treime. Prcasianta Treime.. pe credinciosul nostru popor ocroteste-1. la aceca. pe cei mai inainte raposa(i.. ca totdeauna sa Te slavesc si sa Te laud §i sa ma inchin Tie sj sa zic: unul Sfant. slant locasul acesta bine-1 ptize$te. Imparatul meu... Mantuieste-ne de toata primejdia. dupa sfarsitul Vecerniei. cu pace... Si acum. 131).. Primeste rugaciunile noastre cele de seara s. Iisus Hristos. Stapanie de o fiin v a. Stapane Atottiitorule. Lumineaza gandul meu. Psalmul 33 (cauta la pag. Ingradeste-ne cu adevarul Tau. Binecuvinteaza. sfanta. s. fara si de pacate.. si: Inalta-Te-voi. c Postul Accstca sc lac cand Mare.. asaza si pocainfa ne primeste... pacatosul. Intrarmeaza-ne cu armele dreptajii Tale. Apoi sc face Otpustul.. Si acum. Domnului binecuvantat de acum en trci mctanii. vecilor.. Amin.. lumea o impaca. Doamne. Doamnc si asa cum s-a aratat la Miezonoptica dc toatc zilclc Ca pag. Dumnezeul meu. pe cei rai ii tmblanzeste. intareste si in*elepteste inima mea si sterge toata intinarea mea. 129).. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu si si lui Dumnezeu Fie nuniele trci ori). Bine voi cuvanta pe Domnul in toata vrcmca. Tatal. RANDUIELI SI SI... cu noaptea ce vine si toate Binecuvantat ai frafii nostri. Iar daca-|i este voia.. in loca§urile si dreptilor ii pe noi intru marturisire un bun si de oameni iubitor. Amin. Ceea ce esti pricina tuturor pentru mine. sc zicc rugaciunea Sfantului Efrcra Sirul: vie(ii mele.i trimite imiltinica milei Tale sj a indurarilor Tale peste mostenirea Ta. y. fara sminteala fara nalucire. Hristos deauna.

Dumnezeu. Preacurata.. al Manca-vor saracii si se vor satura si vor laud a pe Domnul. Insemnatu-s-a Tale.i in vecii vecilor.. Doamnc. dintru Care tot eel ce mananca nu va muri.. Dupa scularca de de Dumnezeu: la sc zic accstc rugaciuni catre . Doamne. sc zicc: Sau har si cu a Sa iubire de pururea s. Doamne.. si: Veselitu-ne-ai pe noi... Parintc. miluic^tc Preotul: (de 3 ori).. Nascatoare de greselile noastre si .Nasciitoarea Facutu-s-a pantecele tau masa sfanta. iar inimilc celor ce-L cauta pe Dansul. intru fapturile Tale. masa. binecuvin- teazi! Preotul binccuvinlcaza iuasa. acum masa.. avand cereasca painc pc Hristos Dumnezeul nostru. binecuvin- rugAciunea la masa de seara Mergstnd scara la tcaza! Cu noi este Dumnezeu. Slava.. vii vor fi in veacul veacului. indeosebi. . de vin si de untdelemn ce s-au inmuli ii Cu pace Tmpreuna ne vom culca si vom adormi. Si acum. Doamne. Apoi se zicc: Cuvinc-se cu adevarat. miluicste (de 3 ori). intru lucrurile mainilor Tale peste noi lumina fefei mea. trecand cu vederea Darurilor tale fa-ne pe noi vrednici.. Dat-ai veselie in inima Slava. si ne-am bucurat.RLGACILNE LA MASA DE SEARA 165 daruind vindecare celor ce iau cu credin(a binecuvantarea ta. mai mare decat veselia pentru rodul lor de grau. Nascatoare de Dumnezeu. Amin.. precum a zis Hranitorul tuturor. Fecioara. Tntru nadejde ne-ai asezat. Si acum. Doamne. ca Tu.... Parintc. totdeauna. cu sjl oameni.

. sc inccpc asa: Psalmul 4 Cand Te-am chemat. Dar insemnatus-a peste noi lumina fefci Tale. Iar daca nu cstc psalmului. s.PAVECERNITA MARE Ta: «Slavit sa 167 fie Domnul!».ezat..i dc untdelemn ce s-au Tnmulfit. Si cantarc{ul ccl randuit inccpc a^a: Slava Jic. ?i sa zica pururea cei ce iubesc mantuirea Dumnezeule. Preasfanta Treime.. se canta Canonul eel Marc al Slantului in accst scop sj I'clonul. Doamne. Doamne. dar nu gre§i{i. Jertfifi jertfa dreptafii sj natla jtluit i in Domnul. va caifi. Si acum. cu ca neputincios sunt. Veni(i sa nc inchinam.. slava fie. Fiii oamenilor. ajuta-ma! Ajutorul meu Izbavitorul meu es. Slava. Iar eu sarac sunt sarman. sc citcstc Psalmul 69 spre ajutorul mcu ia aminte! Doamne. Maniafi-va. mania Ta sa ma mustri pe mine... nu cu nici Doamne. Sa sc bucure sj sa se veseIeasca de Tine toti cei ce Te cauta pe Tine. Cantarc(ul: Doamnc. bine!»..ti tu.ineze cei ce-mi voiesc mie rele. Dumnezeul PAVECERNIJA MARE Prcotul.i asculta rugaciunea mea. de cele ce ziceji in inimile voastre.ternuturile voastre. mai mare decat veselia pentru rodul lor de grau. Muhi zic: Daca cstc saptamana intai a Postului Marc. dreptajii Dumnezeul nostru.. (dc 3 ori). Cu pace. . Intoarca-se indata rusjnafi cei ce-mi graiesc mie: «Bine.. sa se intoarca inapoi sj sa se rus. Vindeca-ma. mdeosebi fntru nadejde m-ai as. pana cand ve{i fi grei la inima? Pentru ce iubiti de§ertaciunea §i cautati minciuna? Sa s. miluicstc (de 12 ori)..... a§a ma voi culca §i voi adormi. Miluie§te-ma. ca Tu. urgia Ta sa ma certi. Dumnezeule. grabeste-Te! Sa se ru§ineze §i sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu. Prcotul: Ca a Ta estc impara(ia. «Cine ne va arata noua cele bune?».... pc care il Saptamana Marc. Sfinte mele! fntru necaz m-ai desfatat! Milostives. intru as. cu dvera inchisa. cu epitrahilul pc «rumaz. din fa(a u^ilor imparatestf. ccresc.titi ca minunat a facut Domnul pe eel cuvios al Sau. Psalmul 6 Doamne. Dumnezeule. Prcotul Imparatc intra in sfantul altar. sa-mi ajufi mie. Tatal nostru.. nu zabovi.. m-ai auzit. sc ziec: Pentru rugaciunile Sfinfilor Parinfilor noslri. Domnul ma va auzi cand voi striga catre Dansul...te-Te spre mine s. Dumnezeule. prcotul imbracand dezbraca la sl'arsitul Ini.. Doamne! Dat-ai veselie in inima mea.. zice: Binecuvantat este Dumnezeul nostru. lar daca nu cstc preot. de vin s.... Doamne.i §i Dupa sf'arsitul Andrei Critcanul.

.teapta pe Tine nu se vor riisiiiii. Doamne.. canta-voi Domnului. Sa se §i Doamne.tiintei veac sunt. ca a auzit Cauta.i voi canta numele Domnului Celui Preainalt. mantuieste-ma. auzi-ma. Pacatele tinererilor mele mele nu le pomeni. Mantuitorul meu. rusineze intoarca si Domnul glasul plangerii mele. Doamne. sj Tu. Aliluia (ck- 3 ori) $i trci metanii. ca din indurarile Tale ale nes. Psalmul 24 Catre nu flu i cererea mea. Pentru ca tori cc ' cc Te as. pana cand? Intoarcc-Te. Cine este omul eel ce se temc de Domnul? Lege va . spala-voi in fiecare noapte patul meu... auzi-ma. pentru aceasta lege va pune celor ce gre^csc in cale. Celui ce mi-a facut bine. ca Tu es. miluic^tc (dc 3 ori). Departari-va de la mine tori cei ce lucrari faradelegea... Doamne. Si acum. Doamne. Spre Tine am nadajduit. Doamne.ineze tori cei ce fac laradelegi in de§ert. s. Bun sj drept este Domnul. usinn in veac. Auzit-a Domnul Domnul rugaciunca mea a primit. ca mult este. am ridicat sufletul meu. cu lacrimile mele a^ternutul meu voi uda.te pacatul meu. SlavS. nici sa rada de t mine vrajma§ii sa se tulbure foarte tori vrajmasji mei... durere in inima mea ziua si noaptea? Pana cand se va inalja meu impotriva mea? Cauta. sa se sa se rusjneze foarte degrab.C ERN 1TA MARE lainsi: 169 ca s-au tulburat oasele melc. inva^a-va pe cei blanzi caile Sale. Indrepteaza-ma spre adevarul Tau §i ma Pana cand. Dumnezeul meu. Psalmul 12 mei. §i sufletul meu s-a tulburat foarte. Tine Te-am asteptat toata ziua. Indrepta-va pe cei blanzi la judecata.i adevar pentru cei ce cauta nsezamantul Lui si marturiile Lui.168 RUGAC IUM. ca nu cumva sa zica vrajmasul meu: «Intaritu-m-am asupra lui».. Toate caile Domnului sunt mila s. Doamne. bucura-se-va inima ce pe inva^a. Dumnezeul meu.i s. Caile Tale. ca nu cumva sa adorm intru moarte. lumineaza ochii mei. izbave§te sufletul meu. Doamne. s. ca nu cumva sa zica vrajmasul meu: «Intaritu-m-am asupra lui». Cei vrajma§ul necajesc se vor bucura de ma voi clatina. sa Tine. lumineaza ochii mei. pentru bunatatea Ta. RANDUIKU SI SI. imbatranit-am intre tori vrajmasji mei. pentru mila Ta. Ca nu este intru moarte eel ce Te pomene$te pe Tine.. ma vei uita.i s. s. Dumnezeul meu. cura(es. ca nu cumva sa adorm intru moarte. Dupa mila Ta pomene§te-ma Tu. Iar eu spre mila Ta am nadajduit. arata-mi. Adu-Ji aminte de de milele Tale. pana in sfarsjt? Pana cand vei intoarce fata Ta de la mine? Pana cand voi gramadi ganduri in sufletul meu. Si acuni. SlavS. Doamne. Tulburatu-s-a de suparare ochiul meu. Doamne. Pentru numele Tau.UJBE PAY F. Doamne.i cararile Talc ma inva^a. Si in iad cine Te va lauda pe Tine? Ostenit-am intru suspinul meu.ti Dumnezeu.i ma mea de mantuirea Ta. sa se rus.

Dumnezeule. Doamne. Pleaca spre mine urechea Ta. Cauta spre mine si ma miluieste. slabit-a intru saracie taria mea si oaseratu-s-a de manic ochiul meu. Bucura-ma-voi si ma §i mea mele s-au tulburat. sa se rusineze necredincio§ii si sa se pogoare in iad. Uitat am fost ca un mort din inima lor. Doamne. ca ai cautat spre smerenia mea. ca sa nu ma rusjnez ca am nadajduit in Tine. Iar eu catre Tine am nadajduit. Vezi smerenia mea sj osteneala mea s>mi iarta toate pacatele mele. ca El va scoate din la{ picioarele mele. cand se adunau ei impreuna impotriva mea. izbavitu-m-ai. ca s-au inmuliii si cu ura nedreapta m-au urat. Dumnezeul adevarului. ajuns-am ca un vas stricat. RANDUIELI lui in calea $[ SLUJBE PAVECERNITA MARE 171 pune pe care a si ales-o. pe Israel de toate necazurile lui. Ochii mei pururea spre Domnul. ca parasit si sarac sunt eu. si frica cunoscufllor mei. care graiesc impotriva dreptului faradelege. Ca s-a stins intru durere via^a mea si anii mei in suspinuri. Necazurile inimii mele s-au inmulfit. ca am auzit ocara multora din cei ce locuiesc imprejur. Pazeste sufletul meu sj ma izbaveste. La toU vrajmasii mei m-am facut de ocara sj vecinilor mei foarte. Acoperi-i-vei pe ei in cortul Tau de . zis-am: «Tu esTi Dumnezeul meu». Izbaveste. pe care ai gatit-o celor ce se tern de Tine. Cei fara rautate si cei drepti s-au lipit de mine. Doamne. sj nu m-ai Iasat in mainile vrajmasului. pus-ai in loc deslatat picioarele mele. Cei ce ma vedeau afara fugeau de mine. sa nu fiu rusinat ca Te-am chemat pe Tine. Miluie§te-ma. din nevoile mele scoate-ma. Psalmul 30 nadajduit. iar eu spre Domnul am nadajduit.170 RLGACIUM. Doamne. izbaveste-ma din mana vrajmasilor mei si de cei ce ma prigonesc. sufletul le Vezi pe vrajmasii mei. ca sa nu fiu rusinat in veac. cu mandrie si cu defaimare. ca ma necajesc. mantuieste-ma cu mila Ta! Doamne. In mainile Tale soarta mea. inaintea fiilor oamenilor! Ascundc-i-vei pe (liinsii cu acoperamantul fetei Tale de tulburarea oamenilor. Cat este de mare multimea bunatatii Tale. Arata fata Ta peste robul Tau. grabeste de ma scoate. Doamne. ca Tu esti aparatorul meu. Scoate-ma-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie. Urat-ai pe cei ce pazesc desertaciuni in zadar. Doamne. bunatati se va salaslui mantuit-ai din nevoi sufletul meu. Fii mie Dumnezeu aparator Spre Tine. Intru indreptarea Ta izbaveste-ma si ma scoate. am casa de scapare ca sa ma mantuiesti. Ca puterea si scaparea mea esti Tu si pentru numele Tau ma vei pova^ui sj ma vei hrani. tulbu- meu si inima mea. In mainile Tale voi da duhul meu. pe care ai facut-o celor ce nadajduiesc in Tine. Sufletul lui intru voi veseli de mila Ta. ca sa ia sufletul meu s-au sfatuit. asezamantul Lui il va arata lor. ca Te-am asteptat. Mute sa fie buzele cele viclene. Domnul este intarirea celor ce se tern de Dansul. seminfia lui va mosteni pamantul.

ncamuri. Pentru aceasta ai auzit glasul rugaciunii mele cand am strigat catre Tine.. caci .i bataie nu se va apropia de locas. cu dansul cei ce nada jiluiii in Domnul. Mine il a nadajduit voi izbavi pe zice «Ca spre Domnul.. fiecarc cate sub aripile Lui vei nadajdui. caci cu noi este Cei puternici.. caci cu noi este Dumnezeu. Si acum. de molima ce bantuie intru amiaza. de lucrul ce umbla in intuneric. Ca este iarasj de ve^i putea si iara^i vefi fi biruifi. de sageata ce zboara ziua. ce locuieste in ajutorul Celui Preainalt. PAVECERMJA MARE Pe maini te 173 impotrivirea limbilor.UJBK caile tale. Ca ingerilor Sai va porunci pentru tine ca sa te pazeasca in toate cuvantul pe care il veti grai nu va ramane intru voi. Dumnezeu. Aliluia (dc 3 ori). Insa cu tine sj Auzi{i pana Dumnezeu. Iubifi pe Domnul zis intru pa§i vei calca peste leu §i-l el. intru acoperamantul Dumnezeului cerului se va salasjui. sj-i voi a rat a lui Slava..i-1 toti Lui.ilor vei vedea. caci cu noi este Dumnezeu. toti cuviosji Striga-va catre Mine voi auzi pe el s.i rasplatirea pacatos..172 RUGACIUN1.. pe Cel Preainalt L-ai pus scapare fie. Peste aspida s. pe glasul a 7-lea: §i Cu noi este caci cu noi este Dumnezeu. apoi amandoua strancle. s. Cadea-vor dinspre latura ta o mie sj zece mii de-a dreapta ta. ca o arma te va inconjura adevarul Lui. Iar eu am vor infill a ca nu cumva §i sa impie- dici de piatra piciorul tau. cu trci mctanii. Si Pentru ca pe Domnul. Psalmul 90 sunt in necaz si-1 voi scoate pe lungime de zile il voi umplc pe mantuirea Mea». RANDUIFXI SI SI. ca minunata a fost mila Sa in cetate intarita. Nu vor veni catre tine rele s.i vasilisc vei uimirea mea: Lepadat sunt de la faja ochilor Tai. voi nadajdui spre Dansul». nadejdea mea.i de cuvantul tulburator. cu prisosinfa. Dumnezeul meu. Dumnezeu. Cu el. caci cu noi este Si orice sfat ve{i sfatui. nici De frica voastra nu ne vom teme. ca adcvarul cauta Domnul sj rasplate§te eclor ce se mandresc. Ca El te va izbavi din cursa vanatorilor s.i-1 el. el. Nu te vei teme de frica de noapte. lin §i intai incepe Cantarea Proorocului Isaia. voi slavi. Cu spatele te va umbri pe sj Strana a doua canta iar aceasta cantare toata. cu cantarc rar. ne vom tulbura. dar de tine nu se vor apropia. pleca{i-va. Domnul. cu noi este Dumnezeu. intelegt'ti. Binecuvantat este Domnul. Imbarbatafi-va §i sa se intareasca inima voastra. Va zice Domnului: «Sprijinitorul meu esti Cel Apoi strana dulcc.ul tau. risipi-1-va ochii tai vei privi s.i peste balaur. caci cu noi Dumnezeu. un stih: va pleca(i. scaparea mea. Meu. la marginile pamantului. voi acoperi pe ca a cunoscut numele s.

si este cheama numele Lui inger de mare Dumnezeu. s. vom sfintf. de voi sfin{ire.. lumina va Dumnezeu. seara. caci Ziua trecand. mulfumesc Jie. a vazut lumina mare. /Jua trecand. caci cu noi Dumnezeu.i va pleca^i.. Mantuitorule. Mantuitorule. Sfinte. caci cu noi este §i voi fi Dumnezeu !ji (de trci ori).i este Ca prune S-a nascut noua Dumnezeu. cu noaptea. cu noi este Vie^uitorii cei cu cate s... caci cu noi este lata eu este s. slavescu-Te pe Tine.te-0 mie.174 RLGACIUM.i in straluci peste voi. Caci cu noi este fi Dumnezeu. caci nadajduindu-ma spre Dansul. RANDUIEU Domnul Dumnezeul noua frica. Apoi amandoua stranek canta impreuna: §i. impreuna. pe «lasul al 2-lea: Amandoua stranile canta Sfetnic minunat. Strana intai: A Carui este §i pacii §i se stapanire s-a facut peste umarul Lui. cu noi ma mantuieste. cu neincetate glasuri pe Tine Te preainal(a. s. cu noaptea.IBE PAY §i ECERNITA MARE ?i in 175 Pe va fi nostru. Cei una fara de inceput ai pe Fiul Tau. s. Mantuitorule. si ma mantuieste. $i El acum sj pururea vecii vecilor. Stapane. fara de sminteala daruies. seratlmii. caci cu noi este Dumnezeu. caci cu noi este Parinte al veacului ce va sa Dumnezeu. caci Firea cea fara de trup a heruvimilor cu cantari fara incetare pe Tine Te slaveste. caci cu noi este Dumnezeu. caci 11 SI SLU. fara de pacat daruies. slat. rogu-ma. al pacii. pruncii pe care mi i-a ma mantui indata Troparelc accstea: Strana intai: dat Dumnezeu. rogu-ma. este hotar. ce e$ti Parinte. si infi mantuieste. cu noaptea. fara de bantuiala daruies. eel ce Poporul caci cu noi este umbla intru intuneric Dumnezeu. seara.te-o mie. impre- . Ca mai inainte de toate e^ti. Strana a doua: Slava. caci cu noi este Dumnezeu. Amin. Domn fie. intelegeti. caci cu noi §i acum.i mie spre Cu voi noi este Dumnezeu. Toate o<jtile ingerilor cu cantari intreit sfinte Te lamia. caci cu noi Ziua trecand. Doamne. caci cu noi este umbra mor{ii. neamuri.te-o mie. Dumnezeu Dumnezeu. s. pe Acela cu nol este Dumnezeu. Lui nu Fiul S-a dat noua. Stapanitor.ase aripi. va cu noi este Dumnezeu. seara. cu cantare Te slavesc pe Tine.i Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh. Cei ce locuitj in latura s. Dumnezeu. tare..i nadajduindu-ma spre Dansul Dumnezeu. printr-Insul. rogu-ma.

pacatosii... ca un iubitor de oameni.UJBE vie(ii. si Si acum. Hristoase Dumnezeule. Nu trece cu vederea rugaciude nile pacatosilor.. ca nu candva adorm intru moarte. miluie. Preacurata. Sfinte. roaga-L. Pentru nevoi. Proorocule si Inaintemergatorule si BoteDoinnului nostru lisus Hristos. (cauta la LU N I SI Ml 1 RCURI S E A RA al 2-lea: Si indata se eiteste cu glas lin: Se canta aceste Troparc. rugafi-va pentru noi.. tu.. pacatosii (de dona ori).. ale sfintflor ingeri si ale arhanghelilor. intreit Sfinte.. noi. meu zatorule al noi pacatosii (de doua ori). si ne Ta Ca. cura(este-ne pe noi. ca umblu prin si ma mantuBunule. Stin(ilor marijilor apostoli. lui Preasfanta Fecioara. si Pentru ca nu avem indrazneala pentru multe pacatele noastre... 31). lzbaveste-ma de ele ieste..176 RUGACIUNI.. nu ne lasa pe noi. Toate puterile ceresti. roaga-te pentru Sprijinitor sufletului mijlocul a multe curse. cura(este-ne pe noi. mucenicilor oil). Preasfanta Treime. pe Cei ce S-a nascut din tine. (de doua ori). de Dumnezeu Nasciitoare. proorocilor to(i sfin(ii. pacatosii. roaga-te Intaritu-m-am asupra pentru noi pacatosii (de trci ori). ca milostiv este si inva(atori ai lumii. si cei ce aU lost Cea nebiruita stitei si slujitori. Dumnezeu Fecioara. A mill. Si se canta Troparele acestea (iar Ca a de cste praznic.te-ne Troparul praznicului): ne mantuieste pe noi. tofi rugafi-va cu deadinsul. ca ave(i via(a nemuritoare. Sfinte loane.. miluiestc.. tuiasca Cei ce a primit a patimi pentru noi. Apoi: Lumineaza sa ochii mei. ca mult poate rugaciunea Maicii spre imblanzirea Stapanului. izbavindu-ne de inselaciunea celui rau. meu: Preasfanta Stapana. ca nu candva sa zica vrajmasul lui.. pacatosii. Sfinte. cura(este-ne pe Dumnezeule. Ale proorocilor sj ale mucenicilor toate cetele. Doamne. Maica singuri vazatori Cuvantului si Dumnezeu. 12-CEASLOV . PAVECERNITA MARE Aici se 177 poartii Si intocmai cinstit purtand pe Duhul nedesparfirea pomencste si sfantul al csirui hram il biserica Treimii ara(i.. s. Cred intru unul Dumnezeu. Tatal nostru. pe glasul pag.. si Sfinte Dumnezeule. ruga(i-va pentru noi piicatosji poate sa man- (de doua ori). Dumnezeule. este imparaUa. pacatosii (de doua ori).. Niiscatoare ruga(i-va pentru noi pacatosii (de doua si Preacuviosilor pastori $i de Dumnezeu purtatori parinti ai nostri. lii..i necuprinsa §i dumnezeiasca putere a cinde via(a facatoarei Cruci. ca to(i suntem intru Dumnezeule. sa cantam cantare ingereasca: Sfinte. cei ce Dumnezeule. Slava. RANDUIELI §1 SI.

. si ne invredniceste §i masura nopp!i fara de prihana a o trece. care. din calea ratacirii. Apoi se citcste aceasta Rugaciune a Marelui Vasile Cauta $i ma auzi. intru ajutorul tau eel atotputernic rugandu-ma.i eu glasul Tau eel dorit: Credin^a ta te-a mantuit. Doamne! Ingerii stand inainte... $1 ma de^teapta la vreme potrivita. cartfle deschizandu-se. heruvimii. nu ma voi teme. oameni? Lacrimi da-mi mie. Ceea ce e$ti mai Pentru aceasta in mainile Tale voi da duhul meu. ca un iubitor de Slava. Intoarce de la noi toata nalucirea necuvioasa §i pofta cea vatamatoare si ne ridica in vreme de rugaciune. avand. al Nasciitoarei de Diimne/eu: Neinfruntata nadejdea ta. Dumnezeule. cu puterea Celui ce S-a intrupat din tine. (de 3 Dumne/cule. ridicarile mainilor noastre. intariti in credinfa si sporind intru poruncile Tale. Cel ce ne-ai izbavit de toata sageata ce zboara in zi. Preacurata.. $i celei ma invrednice$te sa ud picioarele Tale.. faptele cercetandu-se.. Dumnczcul meu.IBE PAYECERNI strig catre tine: J \ MARE 179 M A RJ I S I JO I SEA R A al 8-lca: Stapana. Ce judicata va fi mie. izbaveste-ne sj de tot iucrul ce umbla intru intuneric.a. imbracandu-ma numai cu acoperamantul tau ca sj cu o platos. ndspiiiii de rele. RANDUIELI SI SF. §i ochii minUi mele lumineaza-i intru desfatarea dumnezeie§tilor Tale cuvinte. Nascatoare de Dumnezeu.i o slabiciunea ticalosului $tii. celui zamislit in pacate? Cine-mi va stinge vapaia? Cine-mi va lumina intunericul. Si indata: Vcnifi sa Psalmul 5(1: Miluie«jte-nia. viafa curata.... spre a ta slavire. Doamne.. . Doamne. Amin. Acopera-ma cu aripile Ininatalii Tale.178 RUGACIUM. Daruiestc sufletelor noastre umilintu si gandurilor noastre grijire de intrebarea ce va sa fie la infricosatoarea si drcapta Ta judecata. Slava. Cat va fi de infrico§atoare judicata Ta.U...te-ma cu rugaciunile tale s. ca si intru linistca somnului sa ne luminam cu privirea la judeca^ile Tale. Stih: deciit Intru numele Domnului. Patrunde cu frica Ta trupurile noastre sj omoara madularele noastre cele pamantesti. sj ma meu trup o cunos. acum §i pururea sj Doamne. scoala din intunecatul somn. cinstita miluieslc (de 40 de ori). Izgoni-voi pe vrajmasji mei s>i voi birui pe ei. ne inchinam. ca un bun f\ de oameni iubitor. ca sa aud s. ca oarecand femeii pacatoase.. gandurile intrebandu-se. spre a Ta slavire. 12). mergi in pace! Si acum.. binccuvinteaza Parinte! Prcotul: Pentru rugaciunile Sfintilor Parintflor no$tri. in vecii vecilor. cu Care binecuvantat esti. a Fiului lui Dumnezeu. mantuies. Doamne... impreuna cu Preasfantul si Bunul sj de via v a Facatorul Duhul Tau.... pe mine m-au izbavit. oamenii in mijloc adunandu-se. Doamne. Folosin{a ta agonisind. cu buna vrerea si bunatatea Unuia-Nascut Fiului Tau. ca nu candva sa adorm intru moarte.i Doamne. intru pocainja mie agonisita.. si ne izbavestc de toata tulburarea si ingrozirea care ne vin de la diavol. glasul Neadormirea nevazufilor mei vrajmas. PrimesTe jertfa cea de seara. Si aeum. ma voi mantui. (cauta la pag.i Se cants aceste Troparc..ti. s. Cel ce m-ai zidit. $i sa aduc Tie mir de buna mireasma. ori). de nu ma vei milui Tu.

Dintru inceput Tu. pleaca spre mine urechea Ta! In orice zi Te voi chema. sj cei ce ma Nu ma lua la jumatatea zilelor mele. Ranita este inima mea sj s-a uscat ca iarba. ca vremea este s. Iar Tu. Sa se scrie acestea pcntru neamul cc va sa vina. De glasul suspinului meu. ia lor in veac va propasj. sa pamant t'afa a privit. din neam in neam. sa vesteasca in Sion Tine sa ajunga! Sa nu intorci numele Domnului si lauda Lui in Ierusalim.i Ca au iubit lui le va fi mila. Asemanatu-m-am cu pelicanul din pustie. regele iudeilor Rugaciunea lui umbra s-au plecat sj eu ca iarba m-am uscat. Ca a privit pe el. §i poporul ce se zide^te va lauda pe Domnul. Cautat-a spre rugaciunea celor smeri^i §i n-a disprefuit cererea lor. Toata ziua m-au ocarat vrajmasii mei. inaintca Care ai legat Care ai incuiat eel infrico§a- Caruia toate se tern sj tremura din pricina atotputerniciei Tale. Manase. uscaciunea s-au facut. Doamne. auzi rugaciunea mea. Zilele mele ca Tu vei ramane. osul meu s-a lipit de carnea mea. pietrele lui sj marea cu cuvantul poruncii Tale. ajuns-am ca bufnija din daramaturi. ca anii Tai. Dar Tu acelasj e$ti si anii Tai nu se vor nt in Fiii robilor Tai vor locui pamantul lor cerurile. Privegheat-am sj am ajuns ca o pasare singuratica pe acoperi§. ca. RANOUIEU Psalmul 101 PAVECERNIJA MARE !?I 181 SIX'JBE din inalfimea cea sfanta a Lui. sj strigarea mea Ta de la mine. pentru ca nimeni nu poate sa stea inaintca stralucirii slavei Tale si nesumania urgiei Tale asupra celor pacatosj! Insa nemasurata sj ncajunsa este si mila tagaduinfei ferita este .te-mi pu^inatatea zilelor mele. adancul sj 1-ai pecetluit cu numele Tau slavit. sj pamantul intemeiat lucrul mainilor Tale sunt landau impotriva mea se jurau. §i to^i ca o haina se vor invechi $i ca un ve§mant ii vei schimba sj se vor schimba. Doamne. ca sa slujeasca Domnului. Isaac al lui al semin^iei celei drepte a Cel ce ai facut vei milui Sionul. in orice zi ma nccajesc. cand se vor aduna popoarele impreuna §i imparafiile.i 180 RUGACIUNI. Atot^iitorule. ca a venit vremea. iar ii 1 1 > :i. parin^ilor si 'nostri. ca am uitat sa-mi mananc painea mea. Zis-am catre Dumnezeu in calea tariei Lui: Vestes. sa-1 miluiesji D Iacob cerul tor sj oamne. ca sa fiii auda suspinul celor Doamne. 1 si sni i ii i . ridicandu-ma eu. sunt din neam 1-ai in neam. §i de Parana robii Tai se vor teme neamurile de numele Domnului sj totj imparatii pamantului de slava Ta. degrab auzi-ma! Ca s-au stins ca fumul zilele mele sj oasele mcle ca la dezlege pe celor omora^i. in veac ramai sj pomenirea Ta. al lui si Avraam. m-ai surpat. Domnul din cer pe ferecaji. pamantul cu toata podoaba lor. Dumnezeul al lui lor. Ca va zidi Domnul Sionul §i Se va arata intru slava Sa. Acelea vor pieri. Ca ceiuisa am mancat in loc de paine sj bautura mea cu plangere am amestecat-o din pricina urgiei Tale sj a maniei Tale. Doamne. Sculandu-Te.

Dumnezeul nu Ti-au celor drepU. Dumnezeule. Unule-Nascut. mantuiesje-ma pe mine. bine!»... pus pocainfa mie. grabesje-Te! Sa se Doamne. Insa cer. n-am im pi in it voia Ta. Fiule. spre ajutorul meu ia aminte! sa-mi ajutf mie. ajuta-ma! Ajutorul e^ti meu sj Izbavitorul meu Tu.. Amin. ci ai Iacob. Doamne. dupa mulUmea indurarilor Tale... rugandu-Te: Iarta-ma.... binccuvinteaza. Ca a Ta este impara(ia.. caci Tu esji. sj sa zica pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: «Slavit sa fie Domnul!»..... Amin! cunosc. o Putere.. Doamne. ai hotarat pocainifi pacatosjlor spre mantuire. pacatosul.. nici am pazit poruncile Tale.. rugand bunatatea Ta: pacatuit. apoi Troparclc accstca.. nevrednicul. cu judecatfle care §tii. Bun.. (de 3 ori). Strans sunt eu cu multe catuse de tier. Vcni(i sa ne inchinam. ai fagaduit pocainfa sj iertare celor ee Ti-au gresjt si. ca binecuvantat e?ti in vecii vecilor.. Doanine. Slava. Dumnezeule. sa se intoarca inapoi si sa se rusjneze cei ce-mi voiesc mie rele.. RANDUIELI SI SLUJBE PAVECERNITA MARE 183 Tale.. miluic$tc-ne pe Si acum. glasul al 6-lca: Milllleste-ne pc noi. Dumnezeul celor ce se pocaiesc. lung-rabdator sj Mult-milostiv. Tatal nostru. mJluieste-ne pc noi. rusjneze sj sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu. ci am pus uragresjt Tie.. Psalmul 69 ciuni sj am imnullit smintelile. Doamne.. Caruia Ii pare rau de rautadlc oamenilor. Sa se bucure sj sa se veseleasca de Dumnezeule.. mantuie?te-ma pe mine. Tu. iarta-ma sj nu ma pierde in faradelegile mele sj nici nu ma osandi la Tntuneric sub pamant.. >>i aceasta Doamne.. Doamne. din pricina multimii nedreptatilor mele. caci Tu e$ti Domnul Cel Preainalt. (cauta acum. Slava... incat nu pot sa-mi ridic capul meu sj nu am nici loc de odihna. am sj faradelegile mele eu Doamne.... Intoarca-se indata rusjnafi cei ce-mi graiesc mie: «Bine. dupa mare mila Ta. Parinte sj pacatosului. pentru ca Te-am maniat sj am facut rau inaintea Ta. pacatuit mai mult decat nisipul marii. n-ai pus poca- infa pentru cei drepU: pentru Avraam sj Isaac Rugaciune $i a lui Mardarie atotputernice.182 RUGACIUNI. o Dumnezeire. pentru ca am Doamne. Si Ccea cc e$ti mai cinstita decat heruvimii. pacatuit Dar acum imi plec genunchii inimii mele. care Stapane... Prcasfanta Treime. Dumtofi cei ce nezeule. 37-38).. sj Te voi preaslavi in toate zilele vietii mele. miluie§- te-ma pe mine. le Am Doamne. Asadar Tu. Arata-Ti peste mine bunatatea Ta.. sj. Parintc! Preotul: Pentru rugaciunile la Slin(ilor Parintilor no?tri. Caci pe Tine Te slavesc toate puterile cere§ti sj a Ta este slava in vecii vecilor. noi... Dumnezeule.. Iar eu sarac sunt sj sarman. lisuse Hristoase Duhule Sfinte. miluic$tc (de 40 de ori). cu trci mctanii.. pag. Multe sunt faradelegile mele sj nu sunt vrednic a cauta sj a privi infill imea cerului. Inde- Sfinte Dumnezeulc. dupa multimea bunataUi Tale. Intru numele Domnului. Tine Te cauta pe Tine. nu zabovi! . U$a milostivirii deschidc-o noua. nevrednicul robul Tau.

Eu am zis: Doamne. ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintca Ta. Scapa-ma de vrajmasji mei. invafa-ma sa fac voia Ta. intelepte§te-ne cu indreptarile Tale. la faptele mainilor Tale m-am gandit.i pierde pe to^i necajesc sufletul meu. Dumnezeule. vindeca sufletul meu. ca a slabit duhul meu. s. Dumnezeule. Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Binecuvantat esji. scapare Te-ai facut noua in neam am neam. ca am gres. miluie§te-ne pe noi. Te voi binecuvanta sj voi lauda Amin. asculta cererca intru credinciosja Ta. sj laudat §i preaslavit este numele Tau in veci. Dumnezeul parintilor no^tri. Doamne. Mielus. in noaptea aceasta tara de pacat sa ne pazim noi.LJBE PAVECERNITA MARE 185 auzi rugaciunea mca. Cei ce ridici pacatul lumii. ca intru slava lui in Dumnezeu §i Tatal. lumineaza-ne cu indreptarile Tale.ti unul Domn lisus Hristos. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Tnchinamu-ne Tie.ti unul Sfant. Fiul Tatalui. intru lumina Ta vom vedea lumina. Unule-Nascut. la Tine Dumnezeul meu. ca la Tine am ridicat sufletul meu. Doamne. Amin. Tins-am catre Tine mainile mele. Tu es. Vrajma$ul prigonesje sufletul meu sj viaja mea o calca in Doamne. mila Ta spre noi precum am nadajduit intru Tine.elul lui Dumnezeu. inva^a-ma sa fac voia Ta. ca Tu e§ti la Tine este izvorul viefii. mila Ta este . Fa bunatate de esji Tu Invrednice§te-ne. Doamne. /v Dumnczeul meu. Duhule Sfinte. Doamne. Fa sa aud diiniiu a(. ca la Tine mi-i nadejdea. Stapane.at. Sfinte. sufletul meu. Doamne.i mila Ta. ca sa nu ma aseman celor ce se coboara in mormant. starpes. Doamne.i picioare. Arata-mi calea pe care voi merge. Imparatc ceresc.i Doamne. pe vrajmasji mei s. intre oameni bunavoire. Te binecuvantam. inva^a-ne Tndreptarile Tale. Adusu-mi-am zilele cele rugaciunea noastra Cei ce s. RANDUIEL1 Psalmul 142 SI SI. Doamne. tele lumii. sj pe pamant pace. Ca scapat. Degrab auzi-ma. ca cu sunt robul Tau. daruiesje-mi viafa. Binecuvantat es^ti. Mahnit c duhul in mine sj inima inlauntrul meu. cugetat-am la toate lucrurile Tale.te cei cc Slava intru cei de sus lui Dumnezeu. Cei ce ridici pacaHristoase s. §i ne miluie§te pe noi. Primes. Sa nu intri la judecata cu robul Tail. Binecuvantat esji. Binecuvantat esji. Doamne. ca un pamant insetos.184 RUGACIUN1.te de demult. In toate zilele numele Tau in veac tn veacul veacului. Ca Tu es. miluiesje-ma. auzi-ma intru dreptatea Ta. Nu-Ti intoarce fata Ta de la mine. Fie. iniili iiinim T/ie. mea pentru slava Ta cea marc.it Tie. Laudaslavi- mu-Te. Duhul Tau eel bun sa ma povafuiasca la pamantul dreptafii. Doamne. Pentru numele Tau. Doamne. facutu-m-a sa locuiesc in intuneric ca tii mor- cei mea incremenita aminte de din veacuri. ca la Tine alerg. Doamne. Fiule.czi de-a dreapta Tatalui. Doamne. Parinte atottiitorulc. lisuse mu-Te.

RANDUIEL1 *?I SLU. in psaltirc Toata nadejdea mea spre tine o pun. iarta sufletele noastre. Doamne. zicc intru sine rugaciunea Sfantului Efrcm Sirul: Doamne si Preotul: Doamne Stih: al puterilor. Preasfanta Nascatoare de mele.. stand pufin. pe Care Te binecuvinteaza neincetat ingerii? §tiutorul inimilor.. Sfintc Dumnczeule. ma lasa pe mine. Doamne. si Laudati-L pe El in glas dc trambita... Slava. miluiestc (dc 40 dc ori). Intru numcle Domnului. milu- Dumnezeu. lauda(i-L in organc. miluiestc Stapanul zilele in chimvale dc strigare... Dumnczculc. laudati-L pc El pazes.... mai cinstita decat hcruvimii. laudati-L pc El intru slava se cuvine. Tie si Laudati-L. a Te lauda pe Tine.. ca pe ajutor intru necazuri nu avem. asa cum s-a aralat la Miczonoptica din toatc (caula la pag. Tie se cuvine cantare.... Doamne. !ji aceasta . Ca a Ta estc impara(ia. laudati-L pc El vietii mele..te-ma sub acoperamantul tau. acum Apoi si pururea §i in vecii vecilor. al 7-lca: de Dumnezeu: Doamne al puterilor. lara stih). 33).. al puterilor.te §i ma miluiesle.....186 RUGACIUNI.... Tatalui Fiului si Sfantului Dnli... lucrurile mainilor Tale rea. al puterilor. a Naseatoarci dc Dumnezeu: Doamne Stih: si al puterilor. ie§te-ne pe noi (dc dona Doamne dc stih. Ajutorului in vremea vietii omenesc nu ma tncre- Laudati-L pc El intru puterilc Lui.. §i aceasta..... La Multe sunt multlmile gre^elilor mele.JBE PAVECERMjA MARE Doamne Stih: 187 in veac... ci singura ma sprijines...... al Amin.. milostivcstc-Tc spre noi. sc zicc Canonul dc rand sfantului sau al Naseatoarci de Slava.. Ca a Ta cstc Doamne. cuvine lauda..... curata.. Toata sutlarea sa laude pc Domnul. cum am indriizni. impitratia.. nu iertare de relele ce am putcrii Lui. Doamne al puterilor. Laudati-L pc El in chimvale bine rasunatoarc. §i acum. Apoi: Sfintc Dumnezeule. Doamne Stih: al puterilor... Cel cc in toata vremea la in tot cea- Doamne Stih: si sul. Cerceteaza neputinciosul meu suflet §i te roaga Fiului tau ?i Apoi Stih: sc canta insofit Laudafi pc Domnul intru slim ii Lui. Iar ficcarc. (de 12 ori).. ori. Dumnezeu... Si acum. pc glasul altul. mantuire trebuindu-mi. alauta. laudati-1 pc El intru taria Dumnezeului nostru sa-mi daruiasca lacut. si Ceea ce pc El in strunc Laudatl-L pc El in timpanc in hora... al Naseatoarci Apoi inccp stranclc su canlc tin si rar.... (cauta e?ti pag. dinta. Prcasfanta Trcimc. Iar dupa sfarsitul canonului sc canta: Cuvine-sc cu adcvarat. Dumnezeu. miluiestc (de 3 ori)... Nascatoare de tine am scapat. afara de Tine. 34). pe Domnul intru slin(ii Lui. de n-am avea pe slintii Tai rugatori ^i bunatatca Ta milostivindu-se spre noi. Tatal nostru.. ceea ce e§ti una binecuvantata. Tie se nu le trece cu vedetaria puterii Lui.... laudati-L pc El dupa multimca slavei Lui. Maica lui Dumnezeu.. al puterilor. Mantuitorule. Tatal nostril. fii cu noi.. Prcasfanta Treimc.

acum sj pururea sj in vecii vecilor. ale Domnului sj Dumnezeului sj Mantuitorului nostru Iisus Hristos. prin mijlocirea sj sprijinul tau. cele pornite asupra noastra cu vicle§ug. Intru aceasta viaja de acum. Stapana. pacatosul sj tntinatul.188 RUGACIUM. impreuna cu Cel fara de inceput al Lui Parinte sj cu Preasfantul sj Bunul sj de viafa facatorul Duhul Lui. milosarda si iubitoare de bine. sj ne pazesje pe noi de intunecatul somn al pacatului sj de toata intunecata si cea dc noapte patima a dulcetji. a Dumnezeu Mireasa. pe mine de tot te scarbi nu netrebnic cu voia rob iubitorului m-am facut si. fara prihana. Dunmezeu Nascatoarea Maniistirea Facatoarci dc bine. Dumnezcu-Cuvantul cu oatnenii. Cu harul sj cu iubirea de oameni ale UnuiaNascut Fiului tau. ci. Nascatoare. stinge sagetjle vicleanului cele aprinse. Amin. cu urate ganduri si cu cuvinte si cu fapte. ceea ce e§ti singura nadejdea celor fara de nadejde §i celor biruifi ajutatoare. gata folositoare si celor ce alearga la tine tuturor cre$tinilor scapare. ne da noua. Preasfanta de Dumnezeu. Zburdarile trupului nostru le potole$te si tot gandul nostru eel pamantesc sj trupesc . in ziua infrico§atoarei judecatj. m-am facut. Stapane. sj la 189 Rugaciune de cerere catre Preasfanta dc Facerc a lui pocain{a Tndreptandu-ma. cinstea sj inchinaciunca. celor ce mergem spre somn. trecand gre^elile mele cele ncnumarate. odihna trupului sj sufletului. §i fii lucrator poruncilor Sale iscusit sa ma langa mine pururea ca o milostiva. navalirile po- Contene§te intaratarile patimilor. cu iubirea de oameni mi!ostive§te-te spre mine. de mine. care. $i. cu indraznirea ta ca o Maica cuprinzand. Pe care sa o sj dobandesc. roaga-L sa-mi deschida sj mie milostivirile cele iubitoare de oameni ale bunatatji Sale! Si. sa ma intoarca la pocainja arate. si primesje rugaciunea mea. Stapana mea. ticalosul meu suflet Pavel Monahul din Nepatata. de munca cea ve§nica preaslavita na^terea ta. in vremea ic§irii mele. care pe neintinata. Preacurata lui Fecioara. iar pe Fiul tau sj Stapanul nostru sj Domnul. L-ai unit sj firea cea lepadata a neamului nostru cu cele ceresti ai impreunat-o. Caruia se cuvine toata slava. Si si izbavindu-ma si slavei celei negraite a Fiului tau sj Dumnezeului nostru mosjean pe mine aratandu-ma. ca ceea ce esji Maica de oameni Dumnezeu. RANDUIELI SI SLUJBE PAVECERMTA MARE trivnicilor oprindu-le Si. ce se aduce fie din buze necurate. prin lene dulcetJlor viefii. calda folositoare sj ajutatoare. eel pacatos sj intinat. prin pazindu-1 sj intunecatele chipuri ale viclenilor diavoli departe de acesta izgonindu-le. Rugaciunea catre Domnul lui nostru Iisus Hristos Facere a Antioh Monahul Pandcctul.

din fafa sfintelor usi: Slava Tie Hristoase Dumnezcule. tuie$te sufletele iubitor. purtatorilor de Dumnezeu Sfintilor sj sj si pururea sj in vecii vecilor. Dumnezcule. pacatosul. Cantareful: Slava.. Preotul. Nadejdea mea Fiul. Dumnezeul Iisuse nostru. minte desteapta.. nostri. inima treaza. RANDU1ELI SI SLUJBE PAVECKRNITA MARE 191 adoarme-I. Cuvantare de slava Ta in toata noaptea ne daruieste. bunilor biruitori mucenici. faciind sail eel mai marc metallic panii la pamant. Doamne miluieste. Toata nadejdea mea spre tine o pun... Urmeaza otpustul. miluiesje-ne pe noi acoperamantul meu Duhul Sfant.. Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu . to(i. Parinte binccuvinteaza. si zicc: Rugaciune Preotul se intoarcc cu la(a catre Rasarit si Sa ne rugam pen- Stapane nile Mult-milostive. ca sa cantam §i sa binecuvantam sj sa slavim preacinstitul sj preaincuviinfatul Tau nume. zicc catre fra(i catre crcdinciosi: numai in primcle cinci zile din saptamana usi si intai a Postului Marc. Ana ale tuturor Dumnezeu Nascatoare. ale intru tot laudator Apostoli. miluieste. Rugaciunea Sfantului Ioanichie bineprimita fa rugaciunea noastra. intarifi intru poruncile Tale sj Nascatoarei sj pururea Fecioarei Maria. cuget curat. deschidc sfintele citeste Evanghelia Binecuvantafi 51 ma ierta^i pe mine. daruiesje-ne iertare de gres. cu fata la apus. izgonesje de la noi pe tot vrajmas.elile noastre. sj sj Botezatorului loan.. ne plecam la pamant si preotul. este Tatal. Hristoase. somn usor si de in toata nalucirea satanei nestramutat. randuita. Si acum. acoperane cu acoperamantul aripilor Tale. du rugaciunea noastra la Fiul tau sj Dumnezeul nostru sj cere sa mantuiasca prin tine sufletele noastre. Preotul. Iar la urma eel mai mare zicc: Pentru rugaciunile Sfintilor Parintilor cclelaltc.. al Tatalui si al Fiului si al Inaintemergatorului sfindlor. apoi inchidc usile si dezbraca sfita. maritilor sfintflor. maritului prooroc pomenirea judecatilor Tale intru noi nestricata avand-o. Amin. ca un bun sj de oameni sj pizmas.190 RUGACIUNI. tmbraca felonul. (pag. pentru rugaciu- Doamne. zice cu glas marc aceasta: Iar frajii (cicdinciosii) Dumnezeu sa te ierte...ul tra. pentru rugaciunile cinstitului. sj Treime Sfanta. parintilor ale drepfilor sj dum- Preaslavita pururea Fecioara binecuvantata. paze§te-ma sub acoperamantul tau. acum ale preacuviosHor nosjri.ele cinstitelor ceresjilor puteri celor fara de trupuri.. iar noi. slava Tie. de nezeie§ti paring loachim sfintilor Tai. (de trci ori). Maica Dumnezeu.. dupa cum s-a aratat la Miczonoptica din toatc zilclc tru. cu puterea cinstitei sj de viaja facatoarei Cruci..ul. cu folosint. tot in genunchi. scaparea este mea este Doamne. Scoala-ne pe noi vremea rugaciunii... 39-40): si dupa ficcare still sc canta: Doamne.. impaca viaja noaslumea Ta sj mannoastre. ale sj sj maritilor Sfantului Duh. Si ne daruie§te noua. lui Apoi. parinte sfintite.

Cu cei calatori impreuna calatoresje. dc a-$i lua iertarea mai marc sta in mijlocul dc la cl. monahii mircnii mcrgand acasii) rostcsc accasta lumineaza mintea noastra cu lumina cunosjinfei Tale sj ne indrepteaza pe calea poruncilor Tale. Dumnezeule. Pomcnes. pacatosii (si lar cand merg in chilli. pe frafii nosjri cei din necade toata primejdia. cele din noapte sj din zi. pe cei ce aduc daruri si fac bine in sfintele Tale biserici sj le da lor cererile cele catre mantuire sj via(a vesnica. biscricii. Pe cei ce sunt si intru neputin^a cerceteaza-i vindecare daruieste-le.te-ne. pana ce io(i l'ra(ii tcrmina Pomenesje. pacatosul. parin(ii sj fra^ii nosjri. 13-CEASLOV . Doamne. Amin. nevrednicilor. Nascatoarei de Dumnezeu sj pururea Fecioarei Maria. ca binecuvantat esji in vecii vecilor. Pe cei ce ne urasc pe noi si ne fac strambatate iarta-i. zurisj-i izbaveste smerifii. noastre cele de voie sj cele fara de voie.1BE de-a stanga. Toate le iarta noua. sa ne rugam pentru dansji miluiesje-i. Pc cei ce ne-au cerut noua. gre^clile rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre. dupa mare mila Ta. parinte stinUte.192 RUGACIINI. sj ale tuturor sfinfilor Tai. pc PAVECERNIJA MARE 193 SJ iniliiu sj insii. Pomenesje. a face ractanii a ccrc icrlarc dc la eel mai marc. sj Doamne. Fra^ilor rudeniilor noastre daruiesje-le cererile cele catre mantuire via(a vesnica. zicand Ikcare: si Binecuvinteaza. Celor ce ne slujesc sj ne miluicsc pe noi iertare pacatelor daruieste-le. cele cu fapta sj cu cuvantul. Doamne. dc-a drcapta sj rand. sj Rugaciune SlabesTe. sj pe noi. lasa. cele cu §tiin{a sj cele cu nesjiin^a. lar eel ma iarta pe mine. Pomene§te. RANDUIELI inccp fra(ii sail SI SLU. Pe cei de pe mare ocarmuiesje-i. cele cu mintea sj cu gandul. catc doi. Doamne. ca un bun sj de oameni iubitor. pe cei mai dinainte adormi^i. Pe cei din vazduh ocrotesje-i. Doamne. si-i odihneste unde lumineaza lumina fefei Tale. Celor si ce ne fac bine fa-le bine. iarta. Pentru sj nevrednicii robii Tai.

sa-mi ajuti mie. ca la Tine alerg. Arata-mi calea pe care voi merge. Invafa-ma sa fac voia Ta. Vrajma§ul prigoneste sufletul meu sj via(a mea o calca in picioare. (dc 3 ori).. Doamne. Dumnezeule. grabeste-Te! Intoarca-se tndata ru^ina^i cei ce-mi graicsc mie: «Bine. ca la Tine mi-i nadejdea.. din fa(a /. sj sa zica pururea cei ce iubesc mantuirea Ta: «Slavit sa fie Domnul!». Doamne. Duhul Tau eel bun sa ma pox atuiasca Ia pamantul dreptatii. asculta cererea crcdincio^ia Ta.. nu zabovi! Psalmul 142 Doamne... ca a duhul meu. Sllnte duhul in mine si inima mea incremenita in an nl nil meu.. Iar eu bine!». ca la Tine am ridicat sufletul meu.. daruie§te-mi via^a.A MICA sarac sunt si 195 meu si Izbavitorul sarman..... ajuta-ma! Ajutorul meu esti Tu. ca sa nu ma aseman celor ce se coboara in mormant. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. Slava. cu dvera inchisa.. Tatal nostru..tc (dc 12 ori). Scapa-ma de vrajmasji mei.. Dumnezeule. mea. ca eu sunt robul Tau. (cauta pag. Preotul intra in sfantul la altar.. ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintca Ta. inseto§at. Pentru numele Tau. Ca a Ta este inipiira- pamant slabit Doamnc. Doamne.. e I Mahnit Dumnezeule. auzi rugaciunea mea.ice: imparate$ti.. sufletul meu ca un ca mortii cei din veacuri. Tins-am catre Tine mainile mele. facutu-m-a sa loeuiese in intuneric PAVECERNTTA MICA Dupa uijilor ce preotul da binccuvantarca. sa se intoarca inapoi si sa se rusjneze cei ce-mi voiesc mie rele. Degrab auzi-ma. 12).. cu cpitrahilul pe gruma/.PAVECERM'r. Nu-Ti intoarce fata Ta de la mine..tc-ma. Sa nu intri la judecata cu robul Tau. ca Tu esti Dumnezeul meu.. Fa bunatate de starpe^te pe vrajmasji mei §i pierde pe tofi cei ce necajesc sufletul meu. la faptele mainilor Tale m-am gandit. . Fa sa aud diminea{a mila Ta.. §i acum.. fia. Dumnezeule. Psalmul 69 aminte! Sa se rusineze si sa se infrunte cei ce cauta sufletul meu.. spre ajutorul meu ia Doamne. Dumnezeule... Intru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. sc Imparatc ccresc. Doamne. cugetat-am la toate lucrurile Tale. Vcniji sa nc inchi- na m. Sa se bucure si sa se veseleasca de Tine tofi cei ce Te cauta pe Tine. Apoi psalmul 50: Miluies. intru auzi-ma intru dreptatea Ta. miluic. Preasfanta Trcimc..

Dumnezeul parintflor no§tri. Doamne. in noaptea aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. Ca Tu c§ti unul Slant. Laudamu-Te. al glasului de rand.. Dumnezeu. Eu am zis: Doamne.. Apoi se cite$te Troparul zilci.. bine Tc cuvantam.. Duhule Fiule. nu departa mila Ta de la noi.. miluie§te-ma. Iar daea este liramul lui Hristos sau al Naseatoarei de eitesc in tai al me§te rugaciunea noastra. printr-insji striga catre Tine. al Naseatoarei de Dumnezeu: $i sj indreptarile Tale. ca un indurat.. Cel ce ridici pacatele lumii. Sfinte Dumnczcule. pcntru slava Ta cea mare. Tatal nostru. Biserica Ta impodobita fiind. invata-ne este e§ti.it Tie... Tu e§ti unul Domn Iisus Hristos. Doamnc...Doamne. Imparate ceresc. Ca la Tine este izvorul vietii. vindeca sulletul meu. ca Tu e§ti Dumnezeul meu. (cauta Apoi Canonul din Canoanclc Nsisciitoarei de pag. multumim Jie. Hristoase. pentru rugiiciunile lor. pacea Ta da-ne-o noua iniluieste pe noi. Doamne. mila Ta spre noi. Doamne. Doamne. inchinamu-nc Jie. pace. Binecuvantat Stapane. ale ne . lumineaza-ne cu indreptarile Tale. cu o porfira Slava. se canta: Cuvine-se cu adevarat. in pace ocarmuies.i pururea sj in vecii vecilor.. caam gres. Invrcdnice§te-ne.. Tatalui tului §i Fiului §i Sfan- Doamne. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Hristoase.. lucrurile mainilor Tale nu le trece cu vederea. ci. mila Ta este in veac. sj Sfinte. Cel ce §ezi dc-a dreapta Tatalui. Amin. z\ Cu sangiurile mucenicilor Tai. Tie se cuvine lauda. infe- Pentru rugaciunile tuturor sfintilor. celor din toata lumea. 31) Dumnezeu. Pri- Dumnezeu. Unule-Nascut. Tie slava se cuvine.196 RUGACIUNI. ca $i §i cu vison. scapare Te-ai facut noua in neam sj in neam. Fie. lar dupa slarsitul Canonului. precum am nadajduit intru Tine. nici suspin. Binecuvantat e§ti. es. miluie§te-ne pe noi.. Binecuvantat e§ti. Parintc atotttitorulc. RANIHHELI cei SI SLUJBE §i PAV E C E ri\ ijamic A 197 Slava intru de sus lui Dumnezeu pe pamant lepfe§te-ne cu indreptarile Tale. Dumnczeule.ti.it. invafa-ma sa fac voia Ta. slavimu-Te. Binecuvantat Sfinte. Care faci pururea cu noi dupa blandefilc Tale. §i ne miluie§te pe noi.. Jie se cuvine cantarc. acum s.. Dumnezeule: Poporului Tau trimite-i indurarile Tale. sau Canonul slantului din acea zi. sufletele adormitilor robilor Tai. Doamne. unde nu este durere. Fiul Tatalui. (dasul al 4-lea: Dumnezeul parintjlor no^tri... lui Cred intr-unul Dumnezeu. nici intristare. la Tine am scapat. intru slava lui Dumnezeu Tatal. Naseatoarei de Dumnezeu.i sufletelor noastre mare mila. Amin. sj laudat sj preaslavit Cu ci sfintii odihne§te. Doamne. Doamne. numele Tau in veci. Doamne Dumnezeulc.. Iisuse Hristoase Mielu§elul Duh. la Amin.. pace ob$tii Tale daruie§te s. In toate zilele Te voi binecuvanta §i voi lauda numele Tau in vcac sj in veacul veacului. se hramului si al zilei. intre oamcni bunavoire. viata fara de sfars. al hramului sfantului !ji celelaltc. Apoi aceste Tropare. Preaslanta Treime.te viata noastra.. Ca a Ta este imparafia. Cel ce ridici pacatele lumii. Si acum. intru lumina Ta vom vedea lumina..

. RUGACIUNILE DE SEARA Dupa obi$nuitul inccput. catre Dumnezeu-Tatal Dupa Postul Marc.a afi pazit. ne da noua.. iarta-mi pacatele ce am facut in aceasta zi.. rugati-L pentru noi.. miluieste (de 3 ori).. Apoi Troparclc accstca. Ca a Ta cste imparatja. Saditorului Upturn. neintinata. Sfinte Dumnezcule. miluiesU(de 12 ori).. cuvio^ilor $i drepDlor. 188).. lumea Ip" Doamne. U$a milostivirii Doamne. pen- ale caror rugaciuni. cu execptia Sambctci mari..198 RLGACIUNI. Si acum... cu cuvantul smeritul meu in cu gandul. Slava. cu Dumnezeule eel vesmic §i cstc inlocuita cu Ccasurilc Pastilor. miluie^te-nc pe noi.. imparate ccrcsc. fapta. (cauta pag. Si acum.. Parinte! Preotul: Pentru rugaciunilc Sfinfilor Parin(ilor nostri. pentru Nascatoarea de Dumnezeu. sa mantuiasca. Condacul glasului de rand.. o paze§te.. nestricata. miluieslc (dc 40 dc ori).... care bine afi savar^it lupta <$i credint. suflet de toata intinaciunea trupului sj a §i sufletului. proorocilor. (cauta Si la Doamne. Mult-milostive.... pace adanca Biserica Ta.i Duminica scara... somnul Doamne. §i-mi da. Tatal nostru.. Accasta Pavceerni(a mica se citcste peste tot anul neschimbat. rugamu-va. (cauta mai Si acum. Ccea cc e$ti mai cinstita..... Cu Ca aduce.... sj curajeste.. ca pe un bun. la praznicclc imparatesji (cand nu se face priveghere) sau la sfintfi tnari.. Iar Sambata scara. Si indata rugaciunca dc cercrc catre Slant a dc Dumnczcu Nascatoarea: Nepatata. ca >i la Rugaciunilc diminetii. otpustul $i obi$nuita icrtarc.... a trece pace ca. miluic^te-ne pe la deschide-o noua.. sculandu-ma din ticalosul meu . Apoi pag. in aceasta noapte. Cel ce in toata vremea $i in tot ccasul... iar in Sambata s.. RANDUIFXl SI SLUBF.. suilctele noastre. pe Acela... se zice: Slava Tie. Cel ce m-ai invrednicit a ajunge pana in acest ceas.. Doamne. glasul al 6-lea: Miluie$te-ne pc noi. In saptamana luminata. Slava. a Sfantului Macarie eel Mare.. Hristoase. fie. Doamne.. Preasfanta Treime.... Stapanc.. binccuvintcaza. noi.. Doamne. Intru numclc Domnului. troparul Tuturor Sfin(ilor. Doamne.. (cauta la pag.. ierarhilor. rugaciunca catrc Domnul nostru Iisus Hristos: Rugaciunea Si intai. Slava. glasul Apostolilor. indraznire avand catre Mantuitorul... al Naseatoarei de sus). accasta. 37-38).... mucenicilor. se zic Condacelc lor. Dumnczcu: o parga a firii. Dumnczcul nostru. tru sllnrii odihne$te. pe purtatorii de in Dumnezeu mucenici. 189). imparate a toata faptura. al 2-lca: Vineri scara.

Imparate ceresc. sau fara de vreme m-am maniat. paze§te-ma in timpul somnului cu lamina cea neintunecata.200 KUGACHJM. sau pe cineva am clevetit in mania mea. care ma intineaza. §i ma izbaveste. sau razvratire am cugetat. din obiceiul eel rau sj care sunt din voia cea sloboda §i din lene. sau maniat. sau ce nu se cuvine am grait. si de poftele ceie rele. Nu ma da ispitei sarpelui. lene^ul ^i nevrednicul . robul Tau. sau m-am trufit. cele re{e s. Tu. sau frumuse^e straina am vazut si cu dansa mi-am rank inima. iar pacatele mele sunt nenumaratc. pe ucenicii Tai. nevrednicului robului Tau. milostivirea Ta. Doamne. ci odihneste intru mine pururea. nici nu ma lasa in pofta satanci. cugetul meu cu smerenia Ta il pazes. la vremc cuviincioasa. sufletul men cu dragostea Crucii Tale. mantuirea Ta in a^ternutul mcu. sau de rugaciune nu m-am ingrijit. Doamne Dumnezeule. a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Dun. Cei ce esti Pastor bun al oilor Talc. Ca a Ta este imparafia. sau ceva rau am cugetat. ca samanfa putrejunii este intru mine. pe cei trupesti si Mangaietorule. Lumineaza mintea mea cu lumina in^elegerii stintei Tale Evanghelii. a Sfantului Antioh. Cei caruia ne inchinam. sau pe cineva am sau ocarat. Iisuse. cu mine. cu Care ai sfin^it Hristoase. mintea mea s-a ingrijit de vicleniile acestei lumi. inima mea cu cura^ia cuvintelor Tale. Miluie§te-ma. trupul meu cu patima Ta cea nebiruita. sau pe fratele meu 1-am mahnit. sau pe cineva am osandit.te si ma ridica. pacatosul robul Tau. pacatele mele cele de voie §i cele fara Rugaciunea catrc a doua. Iisuse Tatalui. sau m-am sfadit. sau nebune^te am ras. ca preaslavit esti cu Cei tara de inceput al Tau Parinte §i cu preastantul Duh in veci. Duhule adevarate. sau am am dormit. toate cate am gre§it T'^ astazi ca un om. milostive§te-Te spre mine. sau altceva rau am facut §i nu-mi aduc aminte. ori de 1-am hulit in gandul meu. cu Duhul Tau eel Sfant. §i mie.i cele ne§tiute. Da-mi. Amin. bine sa plac preasfantului zilele viefii Tau nume in Rugaciunea a treia. KANDUIKU *> I SLUJBE RUGACIUMLE DE SEARA toate 201 asternut. de voie. sau vreun sarac m-am a venit la mine §i nu 1-am socotit. nevrednicului. care sunt din tine- Domnul nostru lisus Hristos al Atotfiitorule Cuvinte desavarsit. sau. Imparate sfinte. Amin. stand la rugaciune. ca acestea toate sj mai mari decat acestea am facut. si ma miluieste si-mi iarta mie. Insufi Mind pcntru multa nu Te dezlipi dc mine. §i nu numai ca un om. catre Sfantul Duh mele si sa calc pe vrajmasii cei ce se lupta pe cei fara de trup. puterea si slava. Stapane §i Facatorul meu. ci si mai rau decat necuvantatoarele. acum si pururea si in vecii vecilor. sau de ceva min^it. sau m-am imbatat.i §tiute s. sau prea m-am saturat. ori de m-am jurat cu numele Tau. dc gandurile cele desarte. am mahnit. pe mine. spre a Ta slavire. Doamne. Doamne. Iisuse Hristoase. sau de pacatul fratelui meu am ras. sau m-am marit.

pururea fecioara. pazeste-ne de toata nalucirea si. acum Nascatoare. t fi fara intunecata dulceafa. Amin. Amin. cu rugaciunile Tale. Marie. pazitorul si meu eel slant si acoperitorul sufletului iarta-mi toate cate izbaveste. Fecioara de Dumnezeu Nascatoare.202 RUGACIUM. Mireasa. cu fapta si cu gandul. iarta-mi. Maica cea buna a Bunului imparat. celor ce mergem spre somn. pacatosul si necuratul si ticalosul. catre Sfanta Nascatoare de 203 robul Tau. al trupului meu. Amin. si al Dumnezeul nostru. dobandind via^a cu fapte bune. pa/itorul vie^ii pace si fara mahnire daruieste-mi. in am crezut si si Carui nume mai vartos decat tot numele il chemam. Pe ingerul Tau eel aparator il trimite sa ma acopere si sa ma pazeasca de tot raul. si Fiului si Sfantului Duh. Ca Tu esti pazitorul sufletelor si al trupurilor noastre si Tie slava inaljam. Rugaciunea a cincea toata viclenia vrajmasului meu celui potrivnic ma Dumnezeul meu. potole§te pornirea aprinderea zburdarii trupe§ti §i ne da in curate a vietui cu lucrurile si cu cuvintele. Tatalui si Ingerul lui Hristos. pentru hiruin multumiri. Dumnezeul indrepteaza spre fapte bune. Care Doamne. de vecilor. Amin. ca sa ma arafi vrednic bunatatii milei Preasfintei Treimi si Maicii Domnului meu si lisus Hristos tuturor sfintilor. care esti una curata si binecuvantata. catre sfantul Tnger. pacatosul nevrednicul rob. izbavindu-ne din nevoi. sa nu cadem din binele Tau eel tagaduit. ca sa strigam tie: Bucura-te. varsa mila Fiului Tau si Dumnezeului nostru spre patimasul §i pururea $i in vecii vecilor. "lasul al 8-lta: Condacul Nascatoarci dc Dumnezeu. da-ne noua iertare sufletului si trupului. ca un bun si de oameni iubitor. ca un bun $i iubitor de oameni. ca binecuvantat esti in veci. orice am gresit in aceasta zi cu cuvantul. Ci. aducem (ie. Rugaciunea a §aptea. izbfive§te-ne din toate nevoile. . Somn cu Doamne. si ma usureaza si ma slobozeste si ma iarta. ca sa nu manii cu nici un pacat pe si te roaga pentru mine. acum si pururea §i in vecii am gresit in ziua de astazi. Ca in pace sa ma culc §i sa dorm eu.asea. impreuna cu al Tatalui si cu al Dumnezeu Preacurata si binecuvantata de Dumnezeu Unuia-Nascut Fiului Lui. ca cealalta vreme a vietii mele fara de prihana sa o tree §i pentru tine raiul sa dobandesc. noi robii tai. si sa ma inchin si sa cant si sa preaslavesc preacinstit numele Tau. stinge Aparatoare Doamna. poftelor. ma nostru. RANDUIEL1 $1 SLUJBE RUGACIUNILE OE SEARA Rugaciunea a . ca. Rugaciunea a patra meu suflet si. ca ceea ce ai stapanire nebiruitii. Nascatoare de Dumnezeu.

Ci.. de vei mantui pe eel drept. De judecata Ta.. nu-i lucru mare. lui Dumnezeu. RANDUIKL1 SI SLUJBE iar a face rau RUGACIUNILE DF. scaparea este mea acoperamantul meu Duhul este Slant. ca sa mantuiasca si sa lumincze. §i mine. Apoi cu incliinaciunc psina [Via la pamant. Doamne.ti o Fiin{a de nedespar^ita: Parinte si Fiule si Duhule Sfinte.204 RjJGACIUM. mantuieste-ma pe Iisuse Preasfanta Treime.. De Dumnezeu Nascatoare folosinfa ta. Pe Tine. ci vrednic sunt de toata osanda s. §i ma Rugaciunea Sfantului Ioanichie Nadejdea mea Fiul. Care es. Doamnc. primeste rugaciunile noastre §i le du Fiului tau §i Dumnezcului nostru. pazitorul meu. mantuie§te-ma dupa mul^imea bunatat. Doamne. Dumnezeul meu. pacatosul. Doamne. de Dumnezeu Nascatoare. nu ma trece cu vcdeam nevoie de ajutorul tau §i de ca spre tine nadajduic§te sufletul meu. iar de vei milui pe eel curat.i impacarea cu Dumnezeu a tuturor pacatosilor.. acum. Fiul lui Dumnezeu. sa faci minuni cu mila Ta. au doara nu-mi Sau inca vei mai lumi- na cu ziua ticalosul meu suflet? lata. §i §tiu. nu-i nici o minune.iiinesc ?i Te laud. Rugaciunea Sfantului loan Damaschin (Accasta sa o zici aratand spre patul tau) Stapane. care esti pururea slavita. ISi rog sa-mi fii folositoare cu preaputernicele tale rugaciuni inchinaciunc). ci spre mine. pacatosul. 39). Te cinstesc. intru aceasta sa arafi iubirea Ta de oameni. moartea imi sta inainte. Parinte. Maica lui Hristos. tocme^te Toata nadejdea mea spre tine o pun. (vezi p. ca nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni.i impresurarile suflete^ti si trupe^ti. pururea Te manii sj pe Preacurata Maica Ta si pe toate puterile cere§ti si pe sfantul ingcr. ca sunt vrednici de mila Ta. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu. nadejdea celor fara de nadejde. cred intru Tine si Te marturisesc si Te slavesc. Adevaratul Dumnezeul nostru. care lumina cea adevarata cu na^terea ta.i chinul. pentru mine lucrul. /i: preot. tie. nu mai contenesc. ai imparateasa cerului si a pamantului. Treime Sfanta. miluiestc. Miluieste-ma pe mine. Te preainalf s. iar daca nu e$ti Slava. miluie. precum voiesti. te (o .i Te rog: inchin "Tie. eel ce Fecioara. Maica pazeste-ma sub acoperamantul tau.. pentru numele Tau (de trci ori). rea pe mine... Tu ma acopera si ma apara Via inchin aratat noua de toate nevoile s. ma tern sj de chinul eel fara de sfarsit. SEARA 205 Fecioara. ci. ca sa nu biruiasca rautatea mea bunatatea si milostivirea Ta cea vesnica. pentru Preacuratei Maicii Tale. groapa imi zace inainte §i iata. ca. ale preacuviosilor no§tri §i ale tuturor sfintilor. Dumnczeul nostru. slava Jie. Marie. va fi acest pat groapa? Iubitorule de oameni. sa zici: viaja facatoare Doamne. binecuvinteaza! Prcotul otpustul mie: Hristos.te (dc 3 ori).ii Tale... pat inlilor rugaciunile Hristoase. Domnul.. Apoi: este Tatal.. sufletele noastre. nevrednicul robul Tau. ajutatoarea neputincio^ilor s. pacatosul. Si Cuvine-se cu adevarat. rogu-Te. I^i niiili. pentru tine.

neincetat te cantam cu inima ?i cu gura. pacatosul.206 RUGACIUNI.. Heruvimii. pacatosul. tematorilor de Dumnezeu. pacatosul (o Stapaniile. am. pentru tine. primeste si ma apara de toata ispita puUna rugaciune (<> nostru. pacatosul (o inchiniciune). Incepatoriile. patriarhilor $i apoi. care art patimit pentru Hristos si afi castigat indrazneala catre Stapanul. si Sfinte pazitorul inchiniciune). pentru ca alta indrazneala si nadejde nu Toate puterile ceresti: Scaunele. Preamarita IVIaica a lui Dumnezeu. si diavolului sj roaga pe vrand Dumnezeu pentru dreptilor. locuitorilor in pustie.. nadejdea tuturor cre§tinilor. sufleteasca ci RUGACIUNILE DE SEARA 207 cea trupeasca $i Preasfanta Stapana de aceasta Dumnezeu Nascatoare. noastre inchiniciune). ca sa ma mantuiesc cu rugaciunile voastre (o umineaza-mi ochii mei. cu Vasile eel Mare. mucenice.i pc a$ternut. RANDUIELI $1 SLUJBE pacatosul. inchiniiciune). al Niscatoarci de Toate sfintele femei: mironoshje. cu Grigorie. meu suflet §i sa ma izbaveasca de vesnicele chinuri (o inchiniciune). ca nu candva sa zica vrajmasul meu: Intaritu-m-am asupra lui. inaintemergatorule si si Dumnezeul meu ca sa miluiasca Botezatorule ai luat patimit pentru Hristos si indrazneala catrc Stapsinul. pacatosul. meu tii. calugarilor. ma man- Bunule.. rugati-va Iui Dumnezeu pentru mine. Nicolae. bunatafii tale Sfintflor ai lui nicilor. izgoneste de la meu. de Dumnezeu Nascatoare. izbaveste-ma de dansele tuie^te. pentru aceea ma rog: Miluie$te-ma si ma izbaveste de toate rautatile mele si roaga pe milostivul tau Fiu ticalosul si Sfinte si mare Proorocule al Ioane. Hristoase Dumnezeule. Slava. nu ma lasa pe mine. Stapana mea §i Doamna. Sfinte loane Gura de Aur. ceea ce esti cu totul nevinovata. Dumnezeu:Apostolilor. Dumnezeule. ajutafi-mi si miluifi-ma cu rugaciunile si ajutorul vostru (o Inchiniciune). rugafi-va pentru mine. mucearhiereilor. Arhanghelii sj Ingerii. cu toti sfinfii Tncepatori ai preofiei. de Dumnezeu Nascatoare. Puterile.. Maica lui Hristos Dumnezeului meu. Cea nebiruita si viata facatoarei Cruci a dumnezeiasca putere a cinstitei si de Domnului. sa te asc/. rugafi pe Dumnezeu pentru mine. marturisind ca tu esti de Dumnezeu Nascatoare. $i acum. ca umblu prin ?i mijlocul a multe curse. ca sa mantuiasca si o du Fiului tau §i Dumnezeului sa lumineze. Domniile. tematoare de Dumnezeu: Dumnezeu si i'ecioare. Preacurata Stapana. Seraflmii. Inchiniciune).. . Sprijinitor sufletului de Dumnezeu cuvantatorul. zi aceasta: toti sfintfi. proorocilor. fara numai pe tine. sa ma invrcdniceasca imparaUei Sale ingere.. ca nu candva sa adorm intru moarte. ca sa ma mantuiesc cu rugaciunile tale (o eel ce ai Domnului. suiletele (o inchiniciune). acopera-ma cu aripile mine toata lucrarea cea rea a mine. postitorilor. caci cu adevarat ne-ai nascut noua pe Dumnezeu intrupat si te rogi neincetat pentru sufletele noastre. ca un iubitor de oameni. roaga-te pentru mine. si cu facatorul de minuni. care esti mai sfanta decat stinlii ingeri. care afi slujit Mantuitorului Hristos cum se cuvine.

ucenifelor? Ingerul. de la cap pana la pieioarc. si S-a pogorat la iad sj a calcat puterea diavolului si te-a daruit noua pe Tine. Mantuitorule.. inva(a-ne pe noi indrcptarile Tale. §i cu tofi sfintii in veci. cinstita Crucea Sa. din milostivire. gandestc-te ziua judecvHii. ajuta-mi cu Sfanta Doamna Fecioara. preacinstita §i de viafa facatoare Crucea Domnului. IVicandii-ti la semnul Crucii si cu rugaciunca in gura adormind. groapa itorul a Tnviat din s. RANDUIELI SI SLUJBE Apoi s5-fl saruti crucca ta sji sa laci semnul Sfintei Cruci pe locul undc vrei sa te culci. Nascatoare de Dumnezeu. Pentru ce miruri. o.. 14 - CEASLOV . preacinstita §i de viafa facatoare Crucea Domnului. se /ice: Amin. Sa piara cum piere fumul. pe (oli slol)i)/iiidii-i. cu lacrimi amestecaji. Doamne. eel ce a strfducit la mironositelor: Vedeji. $i din iad Binecuvantat csti. Glasul al 5-lea: La Recarc trupar. spre alungarea a tot pizmasului. mor^i socotit fund. cum sc topes. Soborul Dumnezeu.208 RUGACIUNI. Binecuvantat e$ti. cuvantul al 4-Ica. care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a rastignit pe tine. Din Pateric.te ceara de fa{a focului. asijdcrca si sprc toatc laturilc. a§a sa piara diavolii de la t'a\a celor ce iubesc pe Dumnezeu §i se insemneaza cu semnul crucii §i zic cu veselie: Bucura-te. §i ingeresc s-a inirar vazandu-Te pe Tine intre cei sj Apoi. a zis infclcgeti ca Mantu- mormant. graind Rugiiciunea cinstitei Cruci invie Dumnezeu sa se risipeasca vrajmasii Sa Lui sa fuga de la fafa Lui cei cc-L urasc pe si §i Dansul. a Domnului nostru lisus Hristos. cum vci sta inaintea lui impreuna cu Tine pe Adam ridicandu-1. stricand. O.. in toate peste an. Doamne.. BINECUVANTARILE Cc sc canta INVIERII duminicile de dupa: Fericifi cei fara prihana.. voi. puterea mortii.i mormant.

. slava Tie. nu mai plange*i. Aliluia. Fecioara. sj Duhului cclui Sfant. Dumnezeu si om. Cei ce afi umblat pe calea cea stramta si cu chinuri. Dumnezeule si usa raiului.. Sfant. Ceata si sfinjilor a aflat izvorul viefii Binecuvantat e$ti. tul Koarte de dimineata. si ma msmtuieste.i urmat cu ..210 RUGACIUNI... Sfant e§ti. Doamnc.. Binecuvantat e$ti. liccarc tropar sc /. §i Fiului Acestuia fiinfii. Mironosi v cle femei. tanguindu-se. Mantuitorule. Doamne. Tnvata-ne pe noi indreptarile Tale. Doamne. zicand: Pentru ce SOCOttyi pe Cel viu cu cei mor^i? Caci. i-ai daruit. a inviat din mormant. Sfintci Treimi.. SI SLUJBE Doamne. cu miruri venind la groapa Ta. Binccuvantat e$ti. ci Apostolilor spunetl Invierea. sa ne damiasca noua dezlegare datoriilor.. Aliluia. mu- Cei ce pe Mielul cenicilor. sa aflu eu calea prin pocain(a. intru o cu serafimii strigand: BINECUVANTARILE MORJILOR Ce sc canta sambata dupa Fericiti cei iara prihana.ele au alergat la mormanTau. Mantuitorule. Slava. RANDUIEI. va rugatf. mantarl sau la parastase. fund mutafi la viafa cea neimbatranitoare sj pururea vesnica. (dc trci ori).ice: Doamne.. in locul intristarii. glasul al 5-Iea: La Binecuvantat e§ti. Nascatoarei de Dumnezeu: la Si acura.. al inmor- Pe Datatorul de via v a nascandu-L. sfin{ilor. Aceluia cu de-adinsul.. care in viata crucea ca un jug a(i luat si Mie Mi-a.. si pe cei cazutf din viafa i-a indreptat la aceeasi Cel ce S-a intrupat din tine.l Binecuvantat e$ti. al Trcimii: Inchinamu-ne Tatalui Sfant. au plans. Doamnc. de pacat pe Adam 1-ai mantuit si bucurie Evei.. cheama-ma. toti.. dar inaintea lor a stat ingcrul §i a zis: Vremea tanguirii a incetat. Eu sunt oaia cea pierduta. lui Dumnezeu a{i marturisit si a i lost v junghiafi ca niste miei. ca un Dumnezeu. Aliluia.. mironosh. iar tngerul catre dansele a grait.

slava Tie. glasul al 4-lea. din care am fost luat. facanduma pe mine iarasi cetacean al raiului. asaza in rai. Nascatoare de Dumnezeu. §i noi sa aflam raiul. miluieste /idirea Ta.. {este... care cu credinfa slujim Tie. Si acura. pe robii Tai.212 RLGACIUNI. la eel dupa asemanare ma ridica. si ne scoate din focul cel de veci. Aliluia. Slava. Podobie: Aratatu-Te-ai Pe o Dumnezeire in trei straluciri. unde Duminica Vamesului Troparul $i a Fariseului de rand. al Trcimii: Condaeul. Binecuvantat e?ti.. . Stapane. cu suspine strigand catre Mantuitorul: Milostiveste-Te spre noi. si Cel ce cu eel mana dintru nefiinfa m-ai zidit cu chipul Tau dumnezeiesc m-ai cinstit.eu: Sa fugim de vorbirea cea trufasa a fariseului si sa ne invafam smerenia vamesului. §1 TROPARELE CONDACELE TRIODULUI In Doamne. si dreppU ca luminatorii stralucesc. veniti de luaji darurile. glasul al 3-lea: spre mantuirea tuturor.. Indurate.. Doamne. iar. Dumnezeule (de irei ori). Chipul slavei Tale cclei negriiite sunt. si cununile ceresTi. ceea ce ai nascut pe Dumnczeu cu trup. al glasului adormilii robii Tai odihneste-i. astazi. pe Invierii. si Duhule. Binecuvantat efjti. In Duminica Fiului risipitor Troparul Invierii. in raiitafi parinteasca slava a Ta departandu-ma neintelepam risipit boga{ia ce mi-ai dat.. Cel impreuna fara de inceput. Fiule. o curafeSfte cu indurarea Ta si mostenirea cea dorita daruieste-mi. strigand: Sfant esti. Unule. trecandu-le lor toate greselile. Doamne. curata. iarasi m-ai intors in pamant.. RANDlllELl SI SLL'JBE credinfa. Condaeul. pentru calcarea poruncii.. ca neamul omenesc a aflat mantuire prin tine.. Podobie: Fecioara astazi. care am gatit voua. Pentru aceas- Aliluia. desi si port ranile pacatelor. eel Dumnezeiesc. al Nascatoarci de Dumne/. Binecuvantat e§ti. lumineaza-ne pe noi. cu frumuse v ea cea dintai iarasi impodobindu-ma. si-i Odihneste.. al glasului de rand. fara de inceput. Doamne.. Bucurii-te. cetele sfintilor. Parinte... Dumnezeule. Aliluia.. De la curata si binecuvantata.. cu dreapta credinfa sa O laudam.

in pace indrepteaza via{a noastra. dupa Ceasul si robilor Tai. Pentru rugaciunile lor. ceata purtatorilor de Dumnezeu. glasul Podobie: al S-lca: Ca o parga a firii. Ziditorule. prin adancul infelepciunii. al glasului invierii.I SJ SLUJBK TROPARKIT. Doamne. pe cei ce Te slavesc pe Tine si Te lauda paze§te-i. Care faci pururea cu noi dupa blandetile Tale. intelepfestc inima In accasta se /. Cuvinte al Tatalui. Stapane. Condacul. ia aminte spre sutletul meu si-1 mantuieste pe el. glasul saptamana branzci cuviosilor Se face pomenirea tuturor cclor cc au striilucit intru sihastric. glasul desfranatului KA1SDUIFI. Cand vei veni.ita.214 ta. In Sambiita lasatului see de carne Troparul. nici suspin. Condacul. Condacul. patriarhul Constantinopolului. al S-lea: canta prochimenul. sufletele infranatori adormitilor robilor Tai. noualea. si Dumnezeule. glasul Dumnezeul parintjlor nosTri. ca spre Tine nadejdea si-au pus. si ma fa ca pe uiiul din argatji Tai. eel cazut. Unule. se mananca branza ouii. spre Factorul si Ziditorul sj Dumnezeul nostru. cand ma necajesc.. cu iubirea de oameni. pe piimunt cu si vor cutremura cartile se raul eel de foe inaintea divanului va curge.. cele vor deschide ascunse se vor vadi. nu departa mila Ta de la noi. ca iata buzele mele nu le opresc a striga catre Tine: Indurate. nici intristare. glasului C el ce al 8-lca: Troparul. in pace desavars. odihneste. ci. Judecatorule preadrepte. Sa nu intorci fa^a de la sluga Ta. chivernisesti sj toate le ceea ce este de folos tuturor le diiruiesti. dupa Canonul eelui Intrc slinti viata fara de sfarsit. al glasului de rand. sufletele adormifilor In raicrcurca sj vincrca din saptamana bran/ei. In Sambiita din Vcccinic. atunci sa si mea. In Duminica lasatului sec de carne dc rand. Doamne. Parinte indurate. glasul Podobie: Condacul. unde nu este durere.tiin{a Datatorule. Parintclui nostru Nichifor. ni§te ai Ca pe paganatatii Sa se stie: al Cu ci sfinfii odihneste. KUGACUM. prin rugaciunile lor. al $i al saracilor Sprijinitorule. miluieste-ma pe mine. SI C ONDACELE TRIODUI. eel ce ma pocaiesc.. Da-mi cuvant.. degrab ma auzi. ma izbavesti de focul eel nestins sa ma invrednicesti a sta la de-a dreapta Ta. ca sa-Ti cante Tie: Aliluia.i. glasul I: al 6-lea: Mormantul Tau.UI al 4-lea: 215 aduc Tie: Gresit-am inaintea Ta. care a luminat lumea. Hristoase. slavii si toate se Al intclepciunii Indreptatorule celor neinteleptj Invat.atorule intareste si si de s. Mantuitorulc. Primeste-ma pe mine. . In Duminica Troparul lasatului sec de branza Troparul Invierii. glasul al 8-lca: propovaduitori ai dreptei credin{e si ai bucurat. si de Dumnezeu purtatorilor purin(ilor uoslii.

marturisind mantuirea. cu foe tot arzandu-se. glasul al 2-lea: Toate tainele tale sunt mai presus de cuget. De la marginile pamantului catre Tine am strigat. ca intr-o apa de odihna. ca sa scapi din robia vrajma§ului pe cei pe care i-ai zidit. Dat-ai mos. cu adevarat Maica te-ai cunoscut. Cu curafia fiind pecetluita §i cu fecioria pazita. Hristoase Dumnezeule. in izvorul vapaii. Hristoase.eu: Sa nu intorci fafa de la sluga Ta.. Mantuitorul nostru.216 Stih 1 RUGACIUNI.. glasul al 8-lea: Primind credinfa lui Hristos ca o pavaza inauntru in inima ta. cerand Dumnezeule. Doamne. degrab ma auzi. . glasul al 2-lea: Stih 2: Sa vacla saracii sa se vescleasca.UI de rand. Nascatoare dc Dumnezeu. chip ne inchinam.tenire celor ce se tern de numele Tau. viu suflctul vostru.ti lumea. Dat-ai mo§tenire. In Sambata din intaia saptamana a Marelui Post id Mare Mucenic Teodor Sc face pomenirca minunii ec s-a facut pentru colive de catre Slant Tiron.. Stih 2: Acopcri-ma-voi cu acoperamantul aripilor Tale.. RANDUIEL1 : §1 SLU. mult-patimitorule. Ca de voie Sa nu intorci fafa Ta dc Stih 3: Cautaji pe sluga Ta. glasul Mari sunt ispravile credinfei. al 8-lea: Condaeul. Deci.elilor noastre. Caci.. din tine.. In Dat-ai mostenire celor ce se tern de Stih 1: numele Tau.. toate sunt preamarite. Asa voi canta numelui Tau in veci.IBE TROPARELE Troparul SI CONDACEEE TRIODUI.. Cel ce ai venit sa mantuies. ia aminte spre sufletul meu §1-1 mantuieste pe el... va fi Dumnezeu SJ iarasj.. Slava. fapta al 8-lca: cu cuvantul. 11 inchipuim cu si sufletele noastre. 217 Mantuirea Ta. Pentru rugaciunile lui. Teodore. sa f'at:a ma sprijineasca. nascand pe Dumnezeu eel adevarat. Nascatoare de §i chipul eel intinat chipul eel dintai intorcandu-1. S-a cuprins. si a Ortodoxiei Se lace pomenirea inalfarea sfintelor ^i Prooroei: Moise. Dumnezeule. Doamne. Bunule. ca niste paine dulce Sfintei Treimi s-a adus. cand ma necajesc. "lasul in aceasta Yccernic. cu glas mai inalt: binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce. Stih 3: Dat-ai mostenire.. Sfantul Mucenic Teodor s-a bucurat. al Nascatoarei de Duranc/. cu dumnezeiasca podoaba amestecat. Tntrupandu-Se. Duminica Slln|iloi' intai a Marelui Post. 1-a necuprins. se canta acest Prochimen. s.te Cuvantul Tatalui la eel Dumnezeu. puterile cele potrivnice le-ai calcat.. Invierii. la si Preacuratului ai Tau iertare gres.. Troparul.. §i acum. ca un nebiruit. zi la Condaeul. mantuies.. al glasului Sa nu intorci Ta de si la sluga Ta. Pentru aceasta cu multumire strigam Tie: Toate le-ai umplut de bucurie.i cu cununa cereasca te-ai incununat in veci. pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre. Aaron a celorlalfi si cinstitelor icoane.

. al glasului Condacul. glasul teologilor. glasul al 8-lca: Podobic: Aparatoare Doamna. cantand pc rand. Parinte Grigorie. Nu mai nidi tii pazeste inca sabia cea de vapaie usa Edenului. propovaduitorule al harului.l. unul dupa Marelui Post. Doamne.. Doamne.. Sc caiitii slujba cclui dintre sfintj Parintelui nostril Grigorie Palama.. RANDUIEU SI SI. catre Dansul indrepteaza mintca noastra.. glasul Troparului Crucii al 7-lca: l)at-ai mostenire celor ce se tern de numele Tau. Domnul. al podoaba monahilor. Sc pra/. ca pe luminand marginile. Ci. glasul S>i asa...ie putere.uminatorule invat. Condacul.. slava Celui ce te-a incununat pe tine. glasul al 4-lca: Troparul Crucii. prin tine. pan a sc sfarscsc duminicilc Condacul. roaga-te pururea sa se mantuiasca sutletele noastre. eel ce stai ca o minte inaintea Mintii celei dintai. cu postul. al N'ascatoarci-invierii. curgerile lacrimilor tale. Invicrii.. a(ai(iruk' Ioane. Roaga-te Hristos Dumnezeu.. arhiepiscopul Tcsalonicului. Pe tine.. propovaduitorule al harului. poporu) Tau si binecuvinteaza mostcnirea Ta. glasul Podobic: Aratatu-Tc-ai astazi lumii. parintele nostru. facatorule de minuni. Cuvioase Ioane.a. . I: minuni. dc rand.. glasul a dc rslnd. altul. Si acum. IJiruinta binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruieste si cu Crucea Ta pazeste pe poporul Tau. prin lemnul Crucii. lauda Tesalonicului. vindeci pe cei bolnavi si sufletele celor ce alearga la tine cu credint. Parintele nostru. ca sa strigam: Bucura-te. ca intr-insa a venit a Marelui Post si minunata legatura. al glasului Troparul sfantului.. cu un glas te laudam. Mantuieste. ai iacut insutit roditoare lui ostenelile tale. parintele nostru. ai lucrat pustiul eel neroditor intru suspinuri din adanc. te-ai facut luminator. Grigorie.. ambici cuvantarii de Dumnezcu cea stralucita. strigand celor din iad: In Duminica Troparul Slava. Grigorie.. sa mantuiasca sufletele noastre.. organul in{elepciunii eel sfintjt si dumnezeiesc. Intru inaltimea infranarii te-a pus pe tine o in stea adevarata si neratacita. 8-lca: Sc canta slujba Prcacuviosului Parintelui nostru loan Scararul. tuturor tamaduiri. ca de lata ai stat. de Dumnezeu Purtatorule..218 RUGACIUNI.IBF. de Dumnezeu graitorule. Ioane. a patra a Marelui Post Troparul Slava. glasul al 8-lca: Cu si. Invicrii. al Nascatoarci. sprijinul Biscricii si eel nebiruit al troparul sfantului. cu <ilas raai inalt: Si acum. facitorul dc minuni. Locuitor pustiului si inger in trup si Sau accsta. I: l.atorule.nuicstc inchinarea glasul I: Troparul Slava. Slava Celui ce fi-a dat t. Mantuitorul meu. i uoi'arkit: si condacele triodului dc la 219 Si iarasi. cu privegherea si cu rugaciunea cerestile haruri luand.. ti de minuni facator te-ai aratat. aparatorule dreptei credinfe. Acul I In Duminica a doua biruinla iadului s-au alungat.. n(i aii iarasi in rai. slava Celui ce lucreaza. al glasului dc rand. Invicrii. stralucind lumii prin In Duminica a treia a ciiistitci §i Marelui Post dc via(a tacatoarci Cruci.

. Troparul.. glasul I: Invierea cea de obste. ma spaimantez a striga catre tine: Bucura-te.. iar noi.. adevarul. suflete al sj meu. Troparul Invierii. in casa lui Iosif. Hristoase.... pentru biruin{a. Biruitorului morfii. troparul. tot intru tine. ca sa Se canta slujba Sfantului Dreptului Lazar. Cu stalpari laudandu-L mai inainte. RANDUIEU Joi.. Ipacoi. al 2-lca: Porunca cea cu taina Iuand-o intru cunosTintft. luand chip de rob. Se canta Acatistul Preasfintci Nascatoare dc Dumne/eu. Cel ce vii intru numele Domnului.. glasul al 6-lea: Podobie: Fecioara C asta/i. lumina. Mireasa. nu de nunta: Ccl ce a plecat cu pogorarea cerurile incape.. pururea Fecioara. strigam: vii Troparul.. eel fara de Condacul. fara schimbare. strigam: Osana Celui dintru iiialtime. Slavii. in a cincea ST SLUJBE IROPAREI. degrab a statut inainte. in a cincea Invierea cea de obs. glasul trup. vie(ii celei fara de moarte ne-am invrednicit cu invierea Ta si. Ccl a Troparul. scoala! Pentru ce dormi? DesTeapta-te dar. celor de pe Bucuria tuturor. se milostiveasca spre tine Hristos Dunmezeu. Dumnezeule.. glasul ce este pre- tutindeni $i toate Ie plineste. semnele bit Pentru aceasta Binecuvantat §i noi. dand tuturor dumnezeiasca iertare. In Duminica a cincea a Marelui Post Se canta slujba Preacuvioasei Maicii noastrc Maria Egipteanca. Hristos. Pe Care si vazandu-L in pantecele tau.te. cantand. Marie preacinstita. Dumnezeul nostru. Slava.. zicand celei ce Podobie: Cele dc sus cautand. ca pe . (de 3 ori) (cauta mai sus). \ie.. Condacul. glasul Suflete al al 6-lca: Sambata. pe Lazar din mor{i mai inainte de patima Ta. cu credin^a neschimbata pururea laudandu-L. cu lemne mai pe urma au prins pe Hristos Dumnezeu nemultumitorii iudei. incredinl-ai sculat. in Condacul. 93).. §tia A lumii. Se canta slujba Canonului cclui mare. cu osardie. ca pruncii. prin pocainia urmand cu arma Crucii calci in picioare pe demoni. glasul al 8-lea: Cel ce Osana Celui dintru inalfime! intru numcle Domnului. (pag.220 RUGACIUNI. maica. esti. I: Sfarsitul se apropie te vei tulbura. Sambata.E Pentru aceasta. Si acum. al glasului de rand. in a sasea saptamana si a Marelui Post men. Condacul.. asta/i te-ai aratat vie^ii ingeresti. glasul al 8-lea: Duminica Stalparilor AparStoarc Doamna. saptamana Marelui Post fand-o. eea ce erai mai inainte plina de tot felul de desfranari. binecuvantat e§ti. viafa §i invierea pamant S-a aratat cu a Sa bunatate §i S-a facut chip invierii. Hristoase.. SI CONDACELE TRIODULUI 221 saptamana a Marelui Post te-ai aratat mireasa a Impara{iei cerului. uinui purtand. glasul al 3-lea: Ingropandu-ne impreuna cu Tine prin Botez. "lasul al 8-lca: Intru tine. §i mireasa lui Hristos..

sluga in^elatorul. Sfant. lauda de la ingeri ai primit si cantare de la pruncii cei ce strigau pe: Binecuvantat efjti. Cel ce e§ti spre tofl bun. dar. Doamne. ca sa-mi dai iertare de gres. pe ascuns aceleas. Ca o parga a Iacob plangea pentru lipsa lui Iosif si viteazul caruta. pe cel ce pentru acestea spanzurare s. cu dragoste sarutand preacuratele Tale picioare. Condacul.i cu mainile Sale pe si om. ploi de lacrimi nicicum nu Ti. RAiNDUIELI SI SEUJBE TROPARELE SI CONDACELE TRIODULUI §i 223 un facator de bine.. suflete al meu. Podobie: Cele de sus cautand. si Fugi de sufletul nesatios. ca sa nu te dai morUi $i afara de Mai mult decat desfranata facand faradelege. glasul al 2-lea: Condacul. ca un imparat fiind cinstit. cu iubirea de argint bolnavindu-se. Te-a dat. placerilor egiptencei atunci nefacandu-se rob. <>lasul al 2-lea: Podobie: Cele de sus cautand.. (cauta al 8-lca: lata Mirele vine in miezul mai sus).. Nslscatoarei de Marea Joi Troparul. celui ce strig: Mantuitorule. Cel ce ai venit sa chemi pe Adam. priveghind ramanem afara din camara lui Hristos. . Pe scaun. s-a intunecat §i judecatorilor celor fara de lege pe Tine. pe man/. ci te de^teapta strigand: Sfant. Condacul. la Utrenie Troparul. glasul Podobie: al 8-lca: flrii. si Marea Miercuri Mirele vine in miezul noptii. ticaloase. care a indraznit unele ca slava "T'c- In Sfanta Troparul. totdeauna strigam catre Dansul: Binecuvantat esti. 222). talantul cel gandind. miluie§te-ne pe noi.. Dumnezeule.. glasul al 4-lea: Podobie: Cel ce Te-ai In Sfanta sj inaltat. glasul pag. Condacul. cu tacere rugandu-ma. iubitorule de aviuii. Vezi. glasul al 8-lca: Cand sedea in marifli ucenici la spalarea cinei s-au luminat. acestea asupra Invatatorului. pentru rugaciunile Dumnezeu. Dumnezeule. 1'ainea luand-o in La ceasul sfarsitului.a "i adus. Condacul..222 RUGACIUM.. smochinului temandu-se. sa te incui. Marea Luni. §i de taierea dat tie cu iubire de le-a intins §i a luat pretul Celui ce a zidit maini vanzatorul. glasul Marea Marti noptii. Vezi. mie..i-a agonisit. cu somnul sa nu te ingreunezi. fiind purtat. de intinaciunea faptelor mele curate§te-ma. Judecatorul cel drept. iar nevrednica este iarsisj cea pe care o va afla lenevindu-se.eli ca un Stapan.. Bunule. in sji al 8-lea: lata (cauta la Hristoase. ca. suflete. glasul al 6-lea: osteneala lucreaza-1. pe pamant.. strigand: Sa nu In Sfanta Troparul.. s-a marit in schimb de la Cel ce atunci Iuda cel rau credincios.i imparaUe Slant esti. glasul al 8-lca: lata Mirele vine in miezul noptii si fericita cste sluga pe care o va afla priveghind.. dar. sj neindreptat a ramas Iuda. vede inimile oamenilor §i da cununa nestriciicioasa. cer. cad catre Tine. In Sfanta s. Cel ce vii sa chemi pe Adam.

. Dumnezeul nostru. al 8-lea: Troparul. veniji ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn rastignirea. Irmosul: Nu te tangui. l-a pus.E SI CONDACELE TRIODULUI Sa se §tie: 225 Marca Vineri marifii uccnici. glasul al 8-lca: Cand Condacul.. cu giulgiu curat infa^urandu-l $i cu miresnie.ase aripi. <fi.i s...i Mart a Joi.. s. atunci iadul 1-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii. 223). toate puterile ceresTi au strigat: Datatorule de viatli.. slava Jie... Cel ce e§ti viata cea f'ara de Chinonicul moarte. intru care Hristos. ca Domnul domnilor merge sa se Imparatul imparaiilor junghie s. mantuindu-ne pe noi. in Sfanta !..ilor.. fettle acoperindu-s. .ele femei stand langa gat: ziciunii S-a aratat strain.i.. in loc Pe Cel ce S-a rastignit pentru noi. §i In Sfanta Marea Sambata al 2-lca: Troparul. Slava.i sa stea cu frica cutremur s. Aliluia. mult. iar Hristos putre- Condacul. Si acum. Maicii. 15-CEASLOV . glasul al 6-lca: Cel ce a incuiat adancul s-a vazut niort s. plangand cu treia zi. Cand Si in loc de Axion. Sculatu-S-a ca din somn Domnul s. a zis: De$i rabzi pe glasul al 5-lca: s. in mormant a tost pus ca un mort Cel fara de moarte. de pe lemn luand preacurat trupul Tau. iar in loc dc Axion sc casta Irmosul Cantarii a 9-a: Din ospaful Stapanului. glasul dc Hcruvic sc canta: Cinci Talc. Si merg inaintea Lui cetele ingere§ti cu toata capetenia sj puterea. in loc dc Chinonic se canta tot Cinci Tale. adormind.i seraflmii cei cu cate s. RANDUIELI In Sfanta sj SI SEUJBE TROPAREI.i §i strigand cantarea: Aliluia. glasul Iosif eel cu bun chip.i sa Se dea spre mancare credincios.224 RUGACTUNI.. §i femeile au venit sa-L unga cu amar iji strigand: Aceasta este Sambata cea binecuvantata.i a inviat.i totj sa-L laudam.. Te-ai pogorat la moarte.. in Sfanta $i Marca Sambata. mormant. va invia a mir. (cautsi la pag. ingerul a stri- Miresmele mortilor sunt cuviincioase... cand ai inviat pe cei mor{i din cele de dedesubt.i. in loc dc Hcruvic sc canta acest Tropar. Hristoase.. cu smirna §i cu giulgiu infasurandu-se.i heruvimii cei cu ochi Aliluia. Mironosit. mant nou ingropandu-l.i nimic pamantesc intru sine sa nu gandeasca. Tu e$ti Fiul 51 Dumnc/eul meu. in mor- cu Sa taca tot trupul omenesc s..

in iad cu sutletul ca un Dumnezeu. acelasj glas: SA SE STIE pana la ca. Duminica PasTilor §i in Saptamana Luminata $i Si accstc tropare. glasul al 4-lca: Venind mai inainte de zori cele ce au lost cu Maria s. si Apostolilor Tai pace daruindu-le. cu fatal si cu Duhul. ce este intru cele Condacul. Cel ce e$ti necuprins. ca este Fiul lui Dumnezeu. Hristoase. din aceasta Sfanta Mare zi a Duminicii Pa. sa ne inchinam s. laudam Invierea Lui. ca. Veiiiti toti credinciosji sa ne inchinam Sfintei Invierii lui Hristos. Cel ce mantuieste neamul omenesc. dar puterea iadului ai zdrobit si ai inviat ca un biruitor. mormant Dupa Hristos sj a inviat din morfj. pe Cel lumina cea pururea fiitoare? Vedefi giulgiurile de ingropare! Alergafj §i propovaduitj ca S-a sculat Domnul.LI 227 Domnul. Nascatoare de Dumnezeu.i purtator de viafa.. Unuia Celui fara de pacat. omorand moartea. . celor ce striga: Binecuvantatii es.i Domnului Si acum.tilor sj Duminica Tomii. Cel ce e$ti fara de moarte. cu talharul si pe scaun ai lost. siiniii dumnezeiesc Celui Preainalt. toate umplandu-le. auzit-au de la inger: Pentru ce cautatJ printre morfj. Totdeauna binecuvantand pe Iisus. izvorul invierii noastre. s. afara de Tine pe altul nu slim. a venit prin Cruce bucurie la toata lumea. In Slava.ti cu totul fara prihana.. stapana. ceea ce es. rastignire rabdand pentru noi. Miczonoptiea. cu moartea pe moarte a calcat (de trci ori). Ipacoi. iata.. bucura-te.. ca Tu esti Dumnezeul nostru. al Niiscatoarci dc Dumnezeu: al Ceea ce e§ti locas. ca. numele Tail numim. Hristoase. cu moartea pe moarte calcand celor din morminte viafa daruindu-le(de Ca un trci ori)..TROPARELE SI CONDACELE PENTICOSTARUI. sc zice: cu trupul. zicand femeilor mironosite: Bucurati-va!.i gasind piatra rasturnata de pe mormant. Dumnezeule.ti tu intre femei. Cel ce dai celor ca/utj inviere. mai infrumusetat decat raiul cu mai luminat decat orice camara imparateasca s-a Man mini aratat.. Hristoase. mormantul Tau. ca prin tine s-a dat bucuria. Ceasurile Paveccrnita sc citcsc in accst chip: in rai cc binccuvintcaza preotul. Crucii Tale ne inchinam. Hristoase. ylasul al 8-lea: TROPARELE §T CONDACELE PENTICOSTARULUT In De$i Te-ai pogorat in mormant. ca pe un om. adevarat Invierea lui Hristos vazand. Sfanta Invierea la o laudam §i o slavim.

inaintea uceni- In Duminica Slabanogului Invicrii.ti Via(a cea fara de moarte. imi daruie§ti izvorand pururea. duh drept printr-insji innoin- Troparul du-ne noua. strigat mironositelor femei: daruita.i Hristoase Dumnezeule. Slava. toate Puterile cerebri au strigat: Datatorule de via{a...228 RUGAC1UM. in morpus. cu giulgiu curat inlasiirandii-l Condacul. Pecetluit fund mormantul. Stapane Dumnezeul nostru.. Si acum. ca. Ccca cc e$ti mai dccat heruviraii. via{a din mormant s.. glasul al 3-lea: al 3-lca: cilor ai stat. dar a treia zi ai inviat. Intru numclc Domnului binecuvinteaza.. 6.. glasul al 2-lca: Parinte! Preotul: Pentru rugaciunilc Sfintilor Parinjilor nostri. dar Hristos S-a aratat strain putrezi- Ci strigafi: A inviat Domnul.... mila.i din cele de dedesubt. daca toli. la A§a se canta la Ceasurile pana la Duminica Tomii.. cinstita miluieste (de -10 dc ori). cu dreapta coasta Ta cea de lui cea iubitoare de incredint. Condacul. Invierea tuturor. daruind lumii mare mila.. Hristoase. Cel ce es. ingerul a ciunii.. miluicste (dc 3 ori). slava Tie. (dc 3 ori). daruind lumii mare de Dumnezeu lemn luand preacurat trupul §i cu miresme.. 163). glasul al 8-lea: mant nou ingropandu-1. pe Cuvantul. 9. precum de dcnmlt ai ridicat pe slabanogul. Slava. Si acum. plangerea In Duminica Sfantului Apostol Toma Troparul. Hristoase Indurate. apa izbavitoare! mie. rugaeiunea: Binccuvantat e?ti. ca sa strig: Bucura-te.ri ^i Dumnezeul meu. Condacul. La sfarsitul Pavecernifei. RANDUIELI SI SLUJBE TROPARELE In SI CON'DACELE PENT1COSTARULU1 229 Doamne.. 3. pacate de tot felul §i prin fapte netrebnice.. Din izvorul tau eel nesecat. ca. a cercat Ridica. Toma. binecuvinteaza. Mirurile se cuvin mortjlor. Doamne. eel slabanogit prin meu . Pavcccrni(a si Miezonoptica. glasul al 7-lea: stramoa^ei Eva o ai potolit cu invierea Ta. Atottiitorule. Hristoase Dumnezeule.. glasul al 8-lea: Condacul.. a strigat catre Tine: Domnul meu dimpreuna cu ceilaltj Aposes.. Hristoase a binevesti ca Dumnezeule. ceea ce e$ti Stand langa mormant. glasul al 2-Ica: Zicand purtatoarele de mir: Bucurati-va!...are. Slava. iar Apostolilor Tai le-ai poruncit Mantuitorul a inviat din mormant. 1-a Doamne.. Si acum. usilc fiind incuiate. cu dumnezeiescul Tau ajutor. C and Te-ai pogorat la moarte. ai intrat. Doamne. tiirejul: Can- Amin. Hristos a inviat din mor(i. curgerile harului tau mai presus de cuvant. Vineri in Saptamana Luminata Iosif eel cu bun chip.. Si otpustul.. Duminica Mironositelor Troparul. usjle fiind incuiate. Parinte. ca pe ceea ce ai nascut.. ai riisarit. Podobie: Aparatoare Doamna... Ciici..a datatoare. glasul Podobie: Fecioara astazi. mantuit tiind. de pe Se face pomcnirea I/vorului Maicii Domnului Tau. sa strig Tie: Slava puterii Tale. (cauta la pag. dupa mare mila Ta... mai presus de cuget. sufletul viat. iar cand ai inviat pe cei mort. te rog sa ma rourezi cu darul tau.. atunci iadul 1-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii..

ai zis catre cei ce erau de fa$a. din care. glasul Podobic: Aratatu-Te-ai astazi lumii. Te-ai infill:at Injumata v indu-se Praznicul Legii. unindu-le cu cele ceres... glasul Podobic: al 8-lca: llrii. Izbavitorul lumii. Hristoase Condacui. glasul al 8-lca: Troparul Condacui. cu pocaiuta strigand Tie: Tu e$ti lumina cea preastralucitoare a celor din intuneric. parinfilor frajilor no^tri. glasul al 8-lca: lnjuniatatindu-sc Praznicul. ramanand nedepartat. glasul al 4-lea: Troparul. pe Tine. §i pe cele de pe pamant intru slava. Condacui. Te-a vazut indurate. Cel ce pe Paring no§tri luminatori pe pamant. Mantuitorule.ti Fiul lui Dumnezeu. vin la Tine.. Multai as. glasul al 4-lea: al 8-lca: firii. drept indrepteaza §i slavesle taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu. Troparul... . Hristoase. purtand haina adevarului. cea (esuta din Teologia cea de sus. ca Tu es. sutletul meu eel insetat adapa-l cu apele dreptei cinstiri de Dumnezeu. glasul Dumnezeule. ca In Dumnezeul nostru.ti. bucurie facand Ucenicilor cu fagaduinfa Sfantului Duh.. Inaltatu-Te-ai Tntru slava. Sfinjilor )ji Tu es. ca tuturor Izvorule ai strigat: Cel insetat sa vina la Mine $i sa bea.ri Izvorul viefii noastre. Duminica purtatorilor de Dumnezeu Parinfilor celor de la Niceea Duminica Samarinencei Invicrii.230 RUGACILM. Dumnezeul nostru. RANDUIELI Miercuri. Tie. ca orbul eel din na§tere. band din destul. Hristoase. strigi celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi In sj nimeni impotriva voastra. Hristoase Condacui. $i printrinsji pe noi tofi ne-ai tndreptat la adevarata credinfa. In Sambata cea dintai a Pogorarii Sfantului Duh >fi Sc lace ponicnirea tuturor celor din vcac adormiji. Hristoase Dumnezeul nostru. Pentru aceasta la Tine cadem §i cu credinja strigam: DaruiesTe noua indurarile Tale. cea in veci vrednica de laudii a mosTenit Imparatia cea de sus. care. apa intelepciunii. glasul al 6-lca: al vietii noastre. prin binecuvantare. incredintandu-se ei. Facatorule a toate sj Stapane. la SI SLL'JBE TROPARELE SI CONDACELE PENTICOSTARULUI In Joia Inallai ii 231 lnjumata|irea Prazniculiii Cincizecimii Troparul. In Ca o parga a Duminica Orbului Invicrii. slava al 4-lea: IMinind randuiala cea pentru noi Podobic: Ccl ce Tc-ai inaltat..i dogmele Parin^ilor au intarit singura credinja. Propovaduirea Apostolilor Bisericii o Orbit fund la ochii suiletului.. de unde nicicum nu Te-ai desparfit. glasul Podobic: Ca o parga a Prea proslavit e$ti. s.ezat Cu iTi-dinta venind la fantana samarineanca. ci. Hristoase Dumnezeule: Veni(i §i scoateti apa nemuririi. glasul al 5-lca: al 5-lca: Troparul Condacui. slava Tie.

Pentru aceasta. atunci a chemat pe toti la o unire. printr-insji striga catre Tine. iar cand a imparfit limbile cele de foe. Hristoase. slava Imparafiei Tale. Condacul. . Puterile cerurilor strigau Tie. ca intr-un glas. pace ob§tii Tale daruie§te $i sufletelor noastre mare mila. atunci a desparfit neamurile. lumea Ifi aduce. fie. Iubitorule de oameni. slava fie. RIGACIUM. glasul al 8-lca: Cand Cel Preainalt. ceea ce ai purtat pe Facatorul tau. glasul al 8-lca: Ca o parga a firii. Mult-milostive. glasul al 8-lea: Binecuvantat es. Cel ce prea intelepfi pe pescari ai aratat. Condacul. slava Celui ce ne-a izbavit pe noi. TROPARELE si INVIERII slavim pe Duhul cel Preasfant. glasul S-a intrupat Stapanul tuturor Tntru tine. trimifandu-le lor Duhul Sfant. Doanine. Saditorului fapturii. Unule. Slava Celui ce S-a salusluit intru tine. Piatra Al Nascatoarei de Dumne/. ca $i Troparul: cu o porfira vison impodobita fiind Biserica Ta. pentru Nascatoarea de fiind pecetluita de iudei <. a amestecat limbile. slavsi Celui ce a ie§it din tine. daruind lumii via$a.i Cu sangiurile mucenicilor Tai celor din toata lumea. Pentru ale caror rugaciuni. in pace adanca pazeste. prin nas.cu: Cavriil zicand fie: Fecioara. Datatorule de via(a: Slava Invierii Tale. inviat-ai a treia zi. Hristoase. Biserica Ta. bucura-te!. Dumnezeule: Poporului Tau trimite-i indurarile Tale.terea ta. In Duminica Tuturor Sfinfilor Troparul Invierii sj al Pe cele opt glasuri cu ipacoi condacele lor GLASUL Sfintilor. Iubitorule de oameni. 214).i ostasji strajuind preacurat trupul Tau. pe purtatorii de Dumnezeu mucenici. slava iconomiei Tale. glasul al 4-lua: . coborandu-Se.I 232 Troparul pag.fi. Hristoase. §i printr-Tn$ii lumea ai vanat. Tmpreuna cu Dumnezeu. Dumnezeul nostru. precum a zis dreptul David. §i cu tofi. Mantuitorule. chivotul cel sfant. Aratatu-te-ai mai cuprinzatoare decat cerurile. RANDU1ELI si SI SLUJBE Condacul din Sambata lasatului sec de carne (cauta la In Duminica Pogorarii Sfantului Dull Troparul.

Mantuitorul meu. §i. te laudam. Hristoase. cand ai tnviat pe cei morfi din cele de dedesubt. Condacul: Ipacoi: Podobie: Fecioara astazi.i sa se bucure cele pamante§ti. im a un Dumnezeu din mormant intru marire impreuna o ai tnviat sj firca oamenilor Te lauda. Mantuitorule Atotputernice. Indurate. a pierit sj Adam dan{uie$te. Cu curafia fund pazita.EE IN\ 1ERII Condacul: 235 Pocainfa talharului raiul a dobandit. §i morfii s-au sculat.. tale sunt mai presus de cuget. s. ca ai mantuit neamul omenesc. din pantecele iadului ne-a izbavit pe noi $i a dat lumii mare mila. lauda neincetat puterea cea dumnezeiasca a stapanirii Tale. tngerul cel Toate tainele preaslavite. Zicefi lui Dumnezeu: Cat sunt de Tnfrico$atoare lucrurile Tale. Hristoase. vazut-au ingeri in Dupa mormant §i s-au spaimantat. caci.i lumea. Hristoase. RANDUIEEI Ipacoi: SI SEUJBE TROPAUF. Cel Intai-Nascut din mor^i S-a iacut. Moartea e§ti. ?i vazand minunea. cu adevarat Maica te-ai cuiiosde des. slava pe. calcat-a cu moartea pe moarte. a facut biniinta cu braful AI Nascatoarci de Dumnezeu: GLASULAL2-LEA Troparul: Viafa cea fara de moarte. s-a spaimantat. toate sunt stralucitor a zis mironositelor: Ce eauta(i pe Cel viu in mor- Nascsitoare pecetluita cut. Inviat-ai din iadul. iar Eva acum. Inviat-ai astazi din mormant.234 RUGACIUNI. Cel ce e$ti Puterile cere$ti au strigat: Datatorule de viafa. Astazi Adam danfuieste §i Eva se bucura. Sa se veseleasca cele cere§ti s. Te lauda pururea. Fiul tau §i Dumnezeul nostru. Stapane.. patima. Sau Domnul. Dumnezeule. si Adam impreuna se veselesjte. ca a tnviat Domnul. izbavita tiind din legaturi. atunci iadul 1-ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii. AI Nascatoarci dc Dumnezeu: Spaimantand cu vederea. ca un iubitor de oameni. Cel ce dai tuturor Tnvierea. Fecioara. ne-a izbavit pe noi din stricaciune. mergsind femeile la mormant. . $i pe noi ne-ai scos din porfile morfii. ca pe !ji GLASULAE3-LEA Troparul: Cel ce e§ti Dumnezeu. cu trupul cel luat din tine. ca schimbator al stricaciunii. iar plangerea mironosifelor bucuria a vestit. Cunoa$te{i pe Cel neschimbat. Pe tine. strigand: Ca Tu Hristoase. daruind lumii mare mila.ertand mormintele. Dumnezeule. ceea ce ai mijlocit mantuirea neamului nostru. iar proorocii. ca glas au auzit dc la dansii. pe Acela roaga-L sa mantuiasca sutletele noastre. Nascatoare de Dumnezeu. se bucura. impreuna cu patriarhii. $i iaptura. toate la Cand Te-ai pogorat moarte.i cu fecioria nascand pe Dumnezeu cel adevarat. daruind lumii mare mila. s. vazand. ca ai Tnviat. prin Cruce rabdand patima. mant? Sculatu-S-a. ca sa unga cu mir trupul Tau. Condacul: Inviat-ai ca hi mormant. se bucura de Tine. liiiisiiiid cu graiurile. Dumnezeu. Ipacoi: Dumnezeul nostru.

ca un ziditor. ca a bine§i Pe Cuvantul. Cei ce impreuna-lucreaza prin minimi $i darusitele. si Crucea. Adam din blestem s-a izbavit. prin care. Cei ce pe cea binecuvantata ai numit-o Maica a Ta. Doamne. Cei ce ai inviat din mor{i. impreuna i-ai inviat si boldul mortii. daruind viafa. la mormantul Tau. a mantuit din moarte sufletele noastre.tiuta. cautand preacurat trupul Tau. intampinat-ai pe Fecioara. sa-L laudam credinciosii si sa I ne inchinam. Apostolilor. Pentru aceasta tofi strigam catre Tine: Mantuieste-ne pe noi. spre mantuirea noastra. celei si Propovaduirea Invierii si Bucura-te. daruind lumii mare Condacul: mila. din mormant. §i strajerii au adormit sj sta Maria la mormant. Iubitorule de oameni. intru slavita invierea Sa. sculatu-S-a Hristos. ieste noua mare mila. Izbavitorul meu. Iaudandu-se. venit-ai patima prin hotarare de bunavoie. limanul eel neinviforat si neispitit de nunta. intru unire neamestecata. GLASUL AL 5-LEA Troparul: Puterile ingerestj. Podobie: Aratatu-Tc-ai asta/i GLASUL AL6-LE A Troparul: Mantuitorul Dumnezeu. zidul acoperamantul celor ce alearga la tine. iadului a zdrobit ca un Stapan.. eel impreuna fara de inceput cu Tatal Al Nascatoarei de Dumnezeu: voit a Se sui cu trupul pe Cruce si moarte a rand a si a scula pe cei morji. ca un a sculat din legaturi pe pamanteni §i porfilc §i $i.. Bucura-te. Te-ai pogorat sj. Hristoase. a Tnviat a treia zi.236 RUGACIUNI. au zis: Jefuitu-s-a moartea. Nu inceta a te ruga pentru cei ce lauda si se inchina nasurii tale. Pradat-ai iadul. celor de pe painfull s-a aratat: Dumnezeu intrupandu-Se. pe cei morfi. care ai nascut cu trup pe Facatorul tau si Dumnezeu. mai inainte alergand. graind ingerilor: Bucurafi-va imprela . Apostolilor au binevestit: Vestifi intre neamuri invierea Domnului. prin tine. ca un Atotputernic. Care S-a nascut din Fecioara. luminandu-si sutletul. Nascatoare de Dumnezeu. Mantuitorul meu. inviind pe eel intai zidit. mironosi(ele le-au vestit Apostolilor. Doamne. cu Duhul. sj. daruind lumii mare mila. Condacul: La Cele despre minunata scularea Ta. ca ai inviat ca un iad. u$a Domnului cea neumblata. Ipacoi: AI Nascatoarei de Dumnezeu: laina cea din veac ascunsa si de ingeri ne. RANDUIELI §1 SLUJBE TROPARKLE INV1ER1I Al . Ipacoi: De ingereasca vedere spaimantandu-se cu mintea mironoprin dumnezeiasca sculare. nefiind ispitit de dansul. Bucura-te. pentru noi luand. 1-ai zdrobit. de bunavoie. vrand sa cauji pe Adam. slava Tie.Nascatoarei de Dumnezeu: 237 GLASUI AL4-LLA Troparul: inger uceni{elc Domnului luminate in^elegand-o de la lepadand osandirea cea stramoseasca. Hristoase. por^le sfaramand. lumii. Dumnezeu. §i Dumnezeu. stralucit-ai pc Cruce.

Arata iubirea Ta de oameni. ai pe poporul cel deznadajduit. I . inviere a dam it si de viafa. ca un Dumnezeu. I Condacul: Ipacoi: Cu moartea Ta cea de bunavoie si de viata facatoare. Cel ce esti si viaja invierea noastra. neamului omenesc. deschis-ai talharului Plangerea mironosifelor o ai schimbat si Apostolilor a propovadui le-ai poruncit. care Te-a nascut si se roaga pentru noi. Milostive. Datatorul Dumnezeu. Hristoase Dumnezeule. Mantuitorule. AI Nascatoarci de Dumnezeu: GLASULAL7-LEA Troparul: Crucea Ta moartea. Apostolilor au vestit ca a inviat Hristos Dumnezeu. stand inaintea mormantului Datatorului de pe Stapanul cel fara de moarte II cautau intre cei morti. daruind lumii mare mila. pe cei vinova(i pacatului i-ai mantuit. pe cei ce nadajduiesc Preahludata. la inviere. mantuieste-ma cu invierea Ta. Condacul: GLASULAL8-LEA Troparul: Cu palma Hristos. ne-ai deschis ai izbavit Nu va mai putea inca stapania morfii cu puterea sa fina pe oameni. bunele vestiri de bucurie de la inger primind.238 RUGACIUNI. daruind lumii mare mila. M ironosifele. Doamne. AI Nascatoarci tie Dumnezeu: Ipacoi: Ceea in tine. ca sa ne izbavesti pe noi din patimi. RAMHIELI s-a aflat le-ai SI SLU. Bunule. pe cei mord i-ai ridicat si pe Adam I-ai Eva danfuieste intru Invierea Ta. slava Tie.IBE TROPARELE INVIERII 239 una cu Mine. cii ai inviat. din stricaciune via^a noastra. si mantuieste. si marginile lumii praznuiesc intru scularea Ta cea din morfl. Condacul: Ipacoi: Cel ce chipul nostru ai luat si ai rabdat Crucea trupeste. cea incepatoare de viafa. nviind din mormant. ca un Dumnezeu. slava Jie. primeste pe Nascatoarea de Dumnezeu. Dumnezeule. Legat este iadul. portile iadului sfaramandu-le. ca cu intelepciune randuit. inviind din morU. ramas fecioara. Cela ce pentru noi Te-ai nascut din Fecioara si rastignire rabdat. nu trece cu vedcrea pe cei ce i-ai zidit cu mana Ta. zicand celor ce erau in credinfa: Sosit-a Mantuitorul! fesi^i. sfaramand si stricand puterile ei. Care. Milostive. Mantuitorul tuturor. ca un iubitor de oameni. si. drahma cea pierduta. scoate-i din groapa si din adancul Ca tu. cu moartea pe moarte ai pradat si invierea ai aratat. inviat. pe cei morti din adan- curile cele intunecoase inviindu-i pe toti. si in nastere t'ecioara. ce esti vistieria invierii noastre. Mult-milostive. via^a. nascand Mantuirea. Proorocii cu un glas se bucura. ca este si de Dintru inalfime Te-ai pogorat. noua raiul eel de delimit si. Hristoase. ca Hristos S-a pogorat. invierea viata Dumnezeu a toate. ingropare ai luat trei zile. ceea ce mai inainte de nastere ai fost fecioara. Cel ce pe toate Dumnezeu nostru. Hristoase. Stricat-ai cu raiul. credinciosilor. si dupa nastere iarasi ai greselilor.

.. Ceea ce ai zamislit fara de ardere. care se Si miercuri dimineuta.I TROPARELE NASCATOAREI V)E DUMNEZEU 241 LUNI Si SE A U A mar{i diminea{a. ca ai zamislit fara samanfa ai nascut. glas. Dumnezeu Si joi dimineafa. chip de negrait. pe Cel pe Care capeteniile cetelor ingere^ti a-L vedea nu pot. in cer farsi de maica. diminea(a. la Dumnezeu Minunea minunilor vazand-o intru in tine.. pretutindenea fiind paziti cu Crucea Fiului tau. ceea ce e$ti plina de har. Izvorul viejii. la s E Alt A este Domnul. Nascatoare de Dumnezeu. mantuie§te pe cei ce te maresc pe tine. Ceea ce ai zamislit fara de ardere focul Dumnezeirii s. sfarsjtul Utreniei.... M ceea ce e§ti sj I E KC I R I S E A KA este Domnul. La slarsitul Utreniei: dupa Dumnezeu este Domnul. (vezi mai sus). la marim. 16-CEASLOV ... La slarsjtul Utreniei: fara de tata.. 2-40).i ai nascut fara de samanfa pe Domnul... (vezi mai sus). [.. cu rugaciunile din nevoi izbavindu-ne. pentru sufletele noastre. Pe Acela roaga-L pentru sufletele noastre.. pe pamant L-ai nascut mai presus de infeles §i de auz. dupa datorie to(i cu cucernicie pe tine te A ta folosinja agonisind. Pe Cel ce este MARTI SEARA TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU Pe fiecare Utrenie. Nascatoare de Dumnezeu... sj.. canta peste tot anul sj la la Vccernie. Mireasa Dumnezeu nenuntita! A ta folosinfa agonisind. GLASUL DU $i luni Preacurata de Dumnezeu Nascatoare. M I N la I CA S RA este Domnul. Utreniei: joi Si vineri diminea(a. Preacurata de vantatii in Dunmezeu Nascatoare.. tale... ceea ce e$ti binecuceruri §i pe pamant marita. faptura se bucura. pe Acela roaga-L. plina de har.. Preacurata.a sfursjtul La starlit ul Utreniei: Pe Cel ce este in cer fara de maica. bucura-te. la Dumnezeu este Domnul. la Dumnezcu este Domnul.. (vezi mai sus). EA (vezi la pag.

pe tine totj cu buna-credinfa te Preacurata de Dumnezeu. Pentru aceasta.. arata precum de-a pururea puterea ta.. ceea ce ai purtat pe Facatorul tau... ca. L UN $i I Pe tine te marim..... raiul am luat. precum a zis dreptul David. invredniceste-nc pe noi Nascatoare de Dumnezeu. Pentru aceasta. Firii celei Dumnezeu dumnezeiesti ne-am facut piirtasi prin tine. miercuri dimineata. cei morti. norul Luminii celei neapuse. cinstindu-te pe tine sfarsitul Utreniei: ( V e/i cu ingeresti cantari. ARA este Domnul. Dumnezeu esti izvorul milei. dupa datorie. GLASUL AL2-LEA DU $i luni Preamarita esti tu. VINER $i sambatsi I SI. A R A este Domnul.. odraslind fara de sainanta. (ie. pururea Fecioara. intrupat L-ai nascut noua. Maica Sfanta a Luminii celei negraite.1 mai sus).. impreuna Pe tine te marim. marim. Si vineri () I S I. Dumnezeu! nostru. iadul s-a pradat. Slava Celui ce S-a salasluit intru tine. S E A K A mar|i dimineata. strigand: Bucura-te..A 242 RUGACIliM. moartea s-a omoraUsi noi. RANDU1ELI La SI SLUJBE TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 243 sfarsitul Utrcniei: (vc/i pug. Cel unul Mult-milostiv. . Ceea ce milostivirii. Nascatoare de Dumnezeu. Fecioara.. decat cerurile. ne-am sculat si vie^ii ne-am Tnvrednicit.. la Dumnezeu este Domnul. de Nascatoare. cu buna-credinfa te marim. ca si oarecand Gavriil. toiagul din care Dumnezeu. Nascatoare de Dumnezeu. slava Celui ce ne-a mantuit pe noi.. Aratatu-te-ai mai desfatata Si MA R \ I S E A RA este Domnul. La sfarsitul Utreniei: dimineata. slava Celui ce a iesit din tine. desfatarea cea de demult. prin Crucea Fiului tau. pe laudam.. 241). Nascatoare de Dumnezeu. tine te M I NICA la SEAR este Domnul. prin nasterea ta. intru tine nadajduind. strigand: Bucura-te. pe tine te marim. ( vcz j p: 242).a. strigam (ie: Bucurii-te... Nascatoare de Dumnezeu.. la Dumnezeu La sfarsitul Utrcniei: (ve/. M §i joi I I RC U R la I SE A RA este Domnul. ( V e/i mai . cauta spre poporul eel pacatos.i Pe Cel ce este in cer fara de maica. Fecioara: Bucura-te!. la Dumnezeu Preamarita esti tu. Nascatoare de Dumnezeu. dimineata. 240).... la Dumnezeu Gavriil zicand slant. .. ca pe Dumnezeu dimineata. multumind. ca. a pierdut prin lemn moartea. chivotul ecl Domnul slavei. mai-marele voievod al celor fara de trupuri. slavim ca pe un puternic pe Hristos. sus). care ai purtat in cu brate pe Insiisi glasul S-a intrupat Stapanul tuturor intru tine. La sfarsitul Utreniei: dimineata. pag. Dumnezeu La sfarsitul Utreniei: Firii celei dumnezeiesti ne-am facut La partasi.

Nascatoare de Dumnezeu: fecioriei tale De frumusetea adevarat de Dumnezeu Nascatoare.i alearga. ierarhilor. Maica sfanta a Luminii celei negraite. la Dumnezeu este Domnul. voi si Pe tine te marim. rugafi-L pentru noi sa mantuiasca sufletele noastre.. s. ca pe un bun. Nascatoare de Dumnezeu. ca un bun pe robii Tai si cate in via(a au gresjt. cu dansa surpam intaratarile vrajmasilor no§tri. al mortilor: M A R T SEAR A I Si micrcuri diminea(a. tine? Nu ma pricep VINER1 §i samliatii mi S E s-a poruncit. Nascatoare de Dumnezeu. indrazneala avand catre Mantuitorul. una binecuvantata. Cel ce pofi a da odihna §i celor raposati. GLASUL AL 3-LEA §i joi diminea(a.. mucenicii au marturisit noi am crezut ca tu si esti cu de prealuminata curafia ta Gavriil.. I (vezi mai sus). ajutatoarea cea tare a lumii... Toiag de putere castigand Crucea Fiului tau.244 RUGAC IUM. cu adevarat Maica te-ai cunoscut.. ce esti scaparea puterea noastra. sj sfarsitul Utreniei: Toate tainele tale sunt mai presus de cuget. $i acum. La sfarsitul Utreniei: $i Ceea ce es. sj Dumnezeu La sfarsitul Utreniei: Ceea pe tine.. (vezi mai sus).. Slavi...i §i proorocilor. la llecare glas. ca nu este nimeni fara pacat. Cura v ia llindu-ti pecetluita si fecioria piizita... mantuiasca sufletele noastre. drepfilor.. cuviosilor §i unde se mantuie§te. la Dumnezeu DUMINICA Si luni S E A RA este Domnul. pentru aceasta na§terea ta cea de negrait. la Dumnezeu La Fiecare. RANDUIEL1 La Si SLUJBE IROPARELE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 245 sfarsitul Utreniei: Ce lauda vrednica (vezi pag. a strigat $ie. Apostolii au si dimineafa.. pe Acela. 243). de Dumnezeu Nas- Maica sfanta a Luminii celei negraite. mirandu-se.te. acolo dupa dreptate 11.. care bine a(i savarsjt lupta credin{a afi pazit. marti dimineafa. la Dumnezeu si invatat.. cu dreapta credinta te marim. strig aduce (ie? Sau cum te voi numi pe minunez! Pentru aceasta. iarta-le. se zic aceste tropare: pe noi. precum tie: Bucura-te. nascand pe Dumnezeu eel adevarat. toate sunt preamarite. de toata nevoia. Iar daca se va intampla Aliluia. ceea ce es. Nascatoare de ceea ce acoperi sufletele noastre? s E L Si UNI la ARA este Domnul.ti scaparea puterea noastra. acopera-ne cu rugaciunile tale cu Tngeresti cantari. Dumnezeu. (vezi mai sus). Nascatoare de Dumnezeu...... care alta scapare de felul acesta poate in afara de tine. dimineata. Doamne. Apostolilor. cinstindu-te catoare.. marim .ti plina de har.. mai inainte au propovaduit. mucenicilor s.. M Proorocii I E RC U R S E ARA este Domnul. ma ARA este Domnul. Pomeneste. afara de Tine. cei ce cu dragoste neincetat pe tine te marim. sfarsitul Utreniei: La Fiecare. robii tai. pe Acela roaga-L sa unde se mantuies.

. Hristos Dumnezeul nostru. Fiecare. Pe Cuvantul Tatalui. Caci. La sfarsitul Utrcniei: MARTI SEARA §i miercuri dimineaja. prin Cruce primind patima. 245). ca o flacara. cea mai tnalta decat faptura. te rugam. 1) (J GLASULAL4-LEA M N C A SEAR A I Fecioara cu totul fara prihana. cu trupul eel luat din tine. Proorocii mai inainte au propovaduit. Moise a vazut focul Dumnezeirii. LUNI mar(i diminca(a. (vezi pay.246 RUGACIUNI. te laudam. . Celei ce a tost hranita in Templu. tau. $i vineri dimineata. in dar. neincetat iaudandu-te. Domnul este cu tine. nu intoarce pe robii tai deser(i. la Dumnc/cu osardie noi.. de Care portile iadului s-au sfaramat. Maica lui Hristos.. si sa cadem cu pocain(a.. Bucura-te.. Fecioara.. la Dumnezeu este Domnul. 245). ne-a mantuit pe noi din stricaciune. ajuta-ne. in Sfanta Sfintelor. la Dumnezeu este Domnul. pe tine te marim. ca pe tine singura Ccea ce e§ti scaparea. fara de ardere. milosti- Toiag de putere castigand Crucea Fiului La sfarsitul Utrcniei: vindu-te spre noi. M IERCIIR1 SEARA ^>i joi dimincaja. la Dumnezeu este Domnul. pe Care. feciorie. La sl'arsitul Utrcniei: Pe tine. pacatosii si smeri(ii. la S E ARA este Domnul. L-am cunoscut.. strigand: Tu rugul in care. nadejde te-am castigat. miluieste-ne pe noi. ca pierim de mul(imea pacatelor. cea binecuvantata.. unde se mantuieste. strigand: Tu muntele din care in chip negrait S-a taiat Piatra. sabie a strabatut prin sfant sufletul tau cand ai vazut rastignit de voie pe Fiul si Dumnezeul tau. ceea ce esti singura binecuvantata. (vezi pag. preamarita.. Nascatoare de Dumnezeu.(vczi pag.. RANDUIELI La SI SLU. strigand din adancul sutletului: Stapana.. f) I S K A RA este Catre Nascatoarea de Dumnezeu acum sa alergam cu Domnul. Nascatoare de Dumnezeu. celei imbracate cu credinfa si cu in(elepciunea si cu neintinata esti Nascatoare de Dumnezeu. pe tine te marim. ceea ce ai mijlocit mantuirea neamului nostru..IBE TROPARELE NASCATOARE1 DE DUMNEZEU 247 sfarsitul Utrcniei: Si pa<>. binecuvantata. Dumnezeul nostru. a te lauda dupa vrednicie nepricepandu-ne.. arhanghelul Gavriil i-a adus din cer inchinare si strigarea: Bucura-te! Bucura-te. sarguieste.. La sfarsitul Utrcniei: I Si luni dimineata. Fecioara. Nascatoare de Dumnezeu. la Dumnezeu Pe tine.... de Dumnezeu Nascatoare. 245). sfarsitul Utrenici: V NE R I I S E ARA Pe tine esti Si sambata dimincafa. pentru aceasta. intrupat din tine. Fiul tau si te marim.1 Dumnezeu 245). (vezi ... ca un iubitor de oameni. La este Domnul. nu inceta rugandu-L sa ne daruiasca noua iertare de greseli.

tnviind pe eel dintai zidit. ca stiu.. Nascatoare de Dumnezeu.. prin care. bucuria tuturor. ceea ce esti de Dumnezeu daruita.. RANDUIELI I. la Dumnezeu noastre. slava Jie.. GLASULAL5-LEA pentru aceasta. J (vczi pag. Bucura-te. crcdinciosji dupa datorie pururea te si te binecuvantam si. tine te marim. . diniincafa. de ingeri nestiuta. ca po(i toate cate le voiesti.. samanta si cu trup fara Doamne. care se roaga catre tine cu osardie. inselaciunea idolilor toata s-a surpat si taria demonilor s-a (vczl pag. miluieste-ne pe noi. 246)..IBK TROPARELE NASCATOAREl DE DUMNEZEU La sfarsitul Utrenici: 249 sfarsitul Utrenici: Pe tine.. Acoperamantul tau La sfarsitul Utrenici: (vc/i pag. Nascatoare de Dumnezeu intru adevar marturisindu-te.. la Dumnezeu este (u ingerii. cu oamenii. SEARA Dumnezeu si sfarsitul Utrenici: Si sambata diinincata. Stai Tmpotriva gandurilor celor rusinoase si mandre. curata. (vc/i mai sus). laudam DUMINICA SEARA Cel ce Si luni La Domnul... Si vincri dimineafa. si valurile desartelor ganduri le linisteste... si totdeauna pe poporul tau. ceea ce esti plina de har.... la este Domnul. Preasfanta. eel grabnic ajutorul sufletul mila arata-le eel spre robii curata. singura mantuire a pamantenilor. Fecioara. Nascatoare de Dumnezeu. pururea Fecioara. La sfarsitul Utrenici: Cu Crucea Fiului tau. de tai.. poarta cea mai desfatata decat cerurile. ca sa strigam catre tine: Bucura-te.. catre tine: Bucura-te. celor de pe pamant s-a Dumnezeu intrupandu-Se intru unire neamestecata crucea de bunavoie pentru noi primind. la Dumne/eu LDN mai (i I SEAR A Dumnezeu si Fecioara cu totul fara pribana. la cu glas de bucurie. care ai nascut pe Dumnezeu eel intrupat. cea mai inalta decat faptura. R I Dumnezeu Nascatoare. diminca(a. cetatea crestinilor. laina cea minunata a Fecioarei lumii s-a aratat mantuire. la este Domnul. O ii i i I S EARA este Domnul. cele pamantesti strigam Si joi MIERCURl SEAR A dimineata. cele ceresti. Hristoase Dumnezeule.. Pe 246). Bucura-te. sfarsitul Utrenici: ai rasarit lumii din Fecioara.. Dumnezeu este Domnul.. 246). MART Si 1 S EA RA este Domnul. prin Nascatoare de Dumnezeu. tine te marim.. si Pe 246). man- laina cea din veac ascunsa tine. te marim. Maica a tuieste ca lui Dumnezeu. Nascatoare de Dumnezeu. a mantuit din moarte suiletele aratat. si (vc/i pag..248 RUGACILM. Si printr-insa ne-ai aratat. si Cel ce Hi ai lii ai rasarit in i lumii din Fecioara. a SI SLU. calcat. La meu cazut ridica-l. ca dintr-insa Te-ai nascut fara stricaciune Te-ai aratat. micrcuri dimineata. V I N F.

250 RUGACIUNI. 249). nu lipsi a te ruga pentru cei ce lauda si se inchina nasterii tale. Dumnezeul nostru.. bucura-te. sa mantuiasca sufletele noastre. RANDUIELI La SI SLU. usa Doninului cea neumblata. in anii cei de apoi L-ai nascut intrupat. curata ia dimineata.IBE TROPARELE NASCATOARE] DE DUMNEZEU 251 starsitiil Utreniei: LUNI si niarfi SE ARA este Domnul. de Dumnezeu Nascatoare. Sfanta Stapana. a ta singurii Cu Crucea Fin lui tau. noua iertare de pacate.... Curata.ele tale ai primit si tron de heruvimi te-ai purtat.. Ceea ce. 249). la Dumnezeu Domnul.. ceea Si vincri dimineata. Bucura-te. din curate sangiurile tale. sf'arsitul Si joi dimineata. nici s-a indoit ca si Gavriil catre lata. J Preasfanta. pe Hristos.it. La sf'arsitul Utrcnici: De Dumnezeu Nascatoare Fecioara.. Nadejdea lumii cea buna... roaga-te totdeauna bunatatii Lui. pe Acela roaga-L sa ne daruiasca n-a fugit de inchinare.. 249)... Domnului.. ai nascut cu trup pe Facatorul tau si Dumnezeu.. mai inainte de sfars. V §i saniluita I NERI la SEAR A Dumnezeu este Domnul.. La starsitul Utrcnici: ce (vezi pag. Nimeni din Fecioara. Dumnezeu Nascatoare. impreuna cu slintii Apostoli. pe Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu. de Dumnezeu Nascatoare. tul §i miercuri dimineata. Cel ce s-a pironit de bunavoie pe Cruce si lumea din inselaciune a izbavit. Sara La in cort. Pe Cel ce S-a nascut mai inainte de veci din Tata fara de maica. fara barbat. Cel ce ai rasarit lumii din Fecioara. la Dumnezeu este Domnul. la Dumnezeu O S V. la Dumnezeu Utrcnici: Arhanghelicesc cuvant aratat §i ai in brat. scu- MARTI SEAR si acoperamantul celor ce alearga la tine. cere mila si dar spre folosul cererii. (vczi pag. (vezi pag. ai .. la Dumnezeu Fecioara. pe Nadejdea sufietelor noastre... 249). roaga-L pe Fiul tau. fie mie dupa cuvantul tau.. i'sti una binecuvantata. care nascut in chip negrait pe Facatorul tuturor. ci asa a zis: roaba M I E RC V R I S E \ R A este Domnul. (vezi pag. Maica Dumnezeului nostru. Maica a lui Dumnezeu.. ca a auzit: Bucura-te!. neispitita de nunta. limanul eel neinviforat. La stars it u I Utreniei: GLASUL AL 6-LEA DUMINICA Si luni SE ARA este dimineata. roaga-L pe induratul Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre de toata amenint. A RA este Domnul. Nascatoare de Dumnezeu si tare solire cerem: Indura-te spre poporul cel fara de ajutor. lui Incepatura a mantuirii s-a facut vestirea Fecioara. 1 dimineafa. sa ne izbaveasca de patimi si sa ne dea noua iertare de pacate.area. La sfarsitul Utrcnici: Cel ce ai rasarit lumii din Fecioara. de cei ce alearga la tine nu ci iese rusinat. bucura-te.

. sambata dimineala. 251). curata Fecioara. te-ai invrednicit. nascut cu trup pe Unul din Treime. s E A R A estc Domnul. roaga-L. aducem strigare: Bucura-te!.. ca Nascatoare de Dumnezeu. la Dumnezeu Pe Hristos Dumnezeu.tin{a marindu-te. Preacurata. . sfarsitul Utreniei: (vczi pag.. §i luni diniineala. J () Si vincri I nascut pe Hristos. la MIERCURI Si joi dimineafa. Datatorul de viata. la Dumnezeu este Domnul. LUNI S 1.l La SI SLUJBE TROPARLLE NASCATOAREI DE DUMNEZEU la sfar^itul Utreniei: 253 sfarsitul Utreniei: De mari haruri. Mantuitorul sufletelor noastre. pe Dumnezeu nascand. 251). la Dumnezeu pie.. sfarsitul Utreniei: La .. Rodul pantecelui tau. lumii mantuire. roaga-L neincctat. GLASULAL7-LEA nU M Izbaveste-ne. ca alta nadcjde nu avem credinciosii.... de Dumnezeu Nascatoare. Covarsit-ai puterile ceresti.. Impaca.252 RUGAC1UNI.. De Dumnezeu Nascatoare. I N IC A SE A RA Dumnezeu este Domnul. La sfarsitul Utreniei: La st'arsilul Utreniei: Pe Cel ce s-a nascut mai inainte de veci. De Dumnezeu Nascatoarc La Pe Cel ce S-a nascut Fecioara. fara numai pe tine §i pe Dumnezeu. $i nasterea miercuri diminea(a. viat. cu rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu. cu puterile cele de sus.. ca S-a pogorat ca ploaia pe lana Cuvantul in pantecele tau si ai odraslit fara de sfimantu.. (vezi pag. celor ce cu credin(a pe tine te slavim. pe Hristos Dumnezeul nostru. decat ingerii mai inalta te-ai aratat. binecuvantata. de pacatele ce ne cuprind pe noi. dimineaja. la Dumiuvcu Ghedeon zamislirea si a talcuit David Nascatoarc de Dumnezeu. Si marfi diniineala. (vczi pag. ca ai Maica lui Dumnezeu. noastra.... cu cucernicie te laudam..a VINERI Si S K AU A estc Domnul. iertare de greseli mai inainte de sfarsit sa ne daruiasca noua. pe Fiul tau roaga-L. a celor ce strigam catre Tine: Milostive slava Jiel Doamne. pentru aceasta pe tine. Fecioara Dumnezeu neintinata. este plinirea proorocilor m a Legii. RANDUIEI. la S EA R este Domnul.. de Dumnezeu a ka Nascatoare. de Dumnezeu Nascatoare Fecioara.. spre mantuirea sufletelor noastre. Cel ce S-a nascut dintru tine. inainte a spus ta. pentru ca biserica dumnezeiasca te-ai aratat. Nascatoare de Dumnezeu. Cel ce s-a rastignit pentru noi stricat a puterea morfii. Mai MARTI !>i SE a it a estc Domnul. sa mantuiasca sufletele noastre. intru cuno. ceea ce esti plina de har. care ai pe Hristos. pamantule sfinte. 251).

Bucura-te. sfar«fitul Utreniei: Bucura-te. intru I'liiuistiiitii laudandu-te. Dumnezeu.. ceea ce ai nascut Dumnezeul nostru. iar cele dinlauntru ale mele ard vazand rastignirea Ta. pe cei ce alearga la tine cu credinfa..254 RUGACIU.. 253). la Dumnezeu Ceea ce tine.eu este Doninul.. Bucura-te. poarta vietii cea intelegatoare. la S E A R A este Domnul. Bucura-te. credinciosii tc Bucura-te. la Dumnezeu si §i vineri dimineata. ceea ce L-a nascut a zis.Si Mantuirea.. pentru aceasta pe tine. de Dumnezeu Nascatoare. . mai inainte de nastere. pe care pentru tofi o rabzi. ceea ce prin ingeri ai primit bucuria lumii. ca tu ai mantuit pe cei vinovaiji de pacate. LUN I laudam. Dumnezeu ceea ce te-ai invrednicit a ti Maica lui Hristos Dumnezeu. Cel ce La noastre. Si sambata dimineata. (vezi pa«. prin care singur Cel Preainalt a trecut si pe tine singura pecetluita te-a pazit. pe Piatra viefii in pantecele tau ai incaput-o. de Dumnezeu Nascatoare. Fiul si Dumnezeul meu. izbaveste-i . La sfai^itul Utreniei: maica lui Hristos Dumnezeu. Pe Mielul si Pastorul si Mantuitorul lumii vazandu-L pe Cruce. lacrimand: Lumea se bucura hi a rid izbavire. la Dumnezeu este Domnul. MARTI SEAR A .EU La sl. dupa nastere La iarasi ai ramas fecioara.M. cu cugetul si cu graiul marindu-te. Intarirea civdintei cea neclintita cinstitul dar al sufletelor Pe Hristos Dumnezeu. ceea ce ai incaput in pantecele tau pe Cel neincaput in ceruri.. I^a sliirsif ul Utreniei: V NER 1 I S E ARA cstc Domnul. GLASUL AL 8-LEA DUM1N1CA SEAR A §i luni Rodul pantecelui tau.. Bucura-te. 253). pentru aceasta pe tine. miscand cu milostivirea cea de maica pe Fiul tau si Prealaudata.. Preacurata. esti vistieria invierii noastre. ceea ce ai nascut pe Facatorul tau si Domnul.. cu cantari sa o marim credinciosii. sprijinitoarea celor intristafl. Si joi M [EKCURI dimineata...i S EA R A cstc Domnul. nastere fecioara.n silul 255 slarsitul Utreniei: Utreniei: Rodul pantecelui tau. (vezi pag. si ai fost fecioara si in micrcuri dimineaja. Bucura-te. Bucura-te.. Mireasa. nadejdea marginilor.. de Dumnezeu Nascatoare. Bucura-te. la Dumne/. Nascatoare de Dumnezeu. dimineata. scoate-i din groapa si din adancul greselilor. RA. pe cei ce se incred in Fecioara preacurata. pe Nascatoarea de s-a rastignit. cu cucernicie te marim. oamenilor S-a aratat Mijlocitor de mantuire. la Dumnezeu Donmul. propovaduirea proorocilor. ceea ce slarijitul Utreniei: Izbaveste-ne. usa Imparatului slavei. care. mantuieste-ne pe noi cu rugaciunile tale... este plinirea proorocilor si a Legii. dumnezciaca Mireasa. Bucura-te. pururea fecioara. Fecioara. spre mantuirea sufletelor noastre.. o i s E \ R A este §i marji dimineata. Preacurata. prin care a stralucit Emmanuel.MDU1ELI La $1 SLUJBE TROPARELE NASCATOAREI DE DUMNE/.

nevrednicii. cei ce si cadem cu strigam: Izbavi(i-ne din nevoi. ca te-ai invrednicit a boteza in repejuni pe Cel propovaduit. ca niste mai-mari peste ostile puterilor celor de sus. glasul La sfarskul Utrcniei: (vczi pag. JOI Si vincri SEAR A Dumnezeu este dimineata. piizindu-ne pe noi. RANDUIEL1 §1 SLUJBE ta. care se roaga pentru noi. $i Cel ce pentru noi Te-ai nascut din Fecioara invierea ai aratat. sa rugamu-va pe ne acoperi(i pe noi. Mantuitorul nostru. pentru 17-CEASLOV . cu acoperamantul aripilor slavei voastre celei M ai-marilor Voievozi ai o§tilor ceresti.. Lvoi. Milostive. Utrcniei: (vczi pag. ca cei ce i-ai zidit rastignire ai §i rabdat. ca te-ai aratat cu adevarat sj decat proorocii mai cinstit... 255). deadinsul MART I Troparul.. (vczi pag. 255). netrupesti.256 RUGACIUNI.. N1 al 4-lca: Dumnezeu. VINERI SEARA Si sambatii dirnincafa. Bunule.. prin Fecioara preacurata.. si mantuie^te. Drept aceea. Pe Mielul si Pastorul La Mantuitorul.. Fecioara preacurata. slarsitul Utrcniei: Rodul pantecelui tau. mantuieste-ne... rugaciunile voastre. la Dumnezeu este Domnul. noi. nu trece cu vederea pe cu mana Ta. Arata iubirea Ta de oameni. pe poporul eel deznadajduit. si la Domnul. Care cu moartea pe moarte ai pradat TROPARELE DE PESTE TO ATA SAPTAMANA LU un Dumnezeu. prime§te pe Nascatoarea de Troparul. din ncvoi... iar (ie destul i(i este marturia Domnului. 255). ceea ce Te-a nascut pe Tine. mantuie§te-ne. glasul al 2-lca: Pomenirea dreptului cu laude. ca sa marim preasfanta La sfarjjitul nasterea spre man- tuirea sufletelor noastre. Inaintemergatorule. 255). (vczi pa«.

bucurandu-te. Doamne. (vczi pag. 244). adevarul lucrurilor.. MIERCURI SI VINERI 1: Troparul. pe Cel ce a ridicat pacatul lumii si ne-a daruit noua mare mila. Doamne. RANDUIELI $1 SI. invatator te-a aratat pe tine. rugafi al 3-lca: CANOANE Dumnezeu ca sa pe milostivul dea iertare de pacate sutletelor noastre. S A M BATA al 2-lca: Troparul.. glasul al 4-lca: DE RUGACIUNI infranarii Indreptator credinfei si chip blandetilor.. Pentru aceasta ai castigat cu smerenia cele inalte. Alt tmpar. roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre. glasul Sfintilor Apostoli. ai binevestit si celor din iad pe Dumnezeu. glasul Mantuieste. 198). cu saracia.. ca un bun.. poporul Tau. cele bogate. . JOI Troparul. Cel ce S-a aratat in trup. Alt tropar.258 RUGACIUM. Pariiite Ierarhe Nicolae. (vezi pag. 59). turmei tale. glasul Apostolilor..LJBK. (vczi pag. adevar nevoindu-te. mucenicilor. glasul al 2-Ica: Pomeneste.

amar mie. miluiesk-mii. pocainfa nu este intru mine. mai mele cu amar.. pacatosul si Tine. numai ma rog inainte.. glasul al 6-lea: si Irmos: Ajulor Stih: Miluic$te-ma. Stapanul Dumnezeul meu. si A ma (). Dumnc/cule. . catre si nu indraznesc sa ui( la ccr. toti cum ma apropii eu. Doamnc. Ci-mi da mie. acopcritor. Doamnc. ca sunt ticalos mai mult decat oamenii. ca sa plang fapteie si graiesc: Da-mi.CANON DE POCAINTA CATRE DOMNUL NOSTRU IISUS Cstntarca HRISTOS I. lacrimi. pacatosului. Impovaratul. ca sa plang fapteie mele cu amar.

Cantarca a 3-a: Talc.. Drepfii se vor bucura. iar pacatosii vor plange. desfranarea §i amar. mine gheenei. Cantarca Irmos: Pc mine. pc piatra marturisirii judecata cea infrico$atoare. caci vor fi trimisj la chinuri. suflete al meu. pe noi. au doara aceea ai voit? !ji si .ti robit: cu minciuna.. au doara aceea Adu-ti Si acum. pacatosul.i te pocaie^te pentru imparatia Dumnezeu.. Deci. ca sa plang faptele mele cu ma Pentru ce faci strambatate celui sarac? De ce opres. ci tu.te. Fiul lata.. pana cand te vei afunda §i ca o albina vei aduna boga^ia ta. care degrab va pieri ca praful s. Irmos: Intarcstc. Doamna.262 CANOANE DE RUGACIUM Slava. NOSTKU IS... Drept aceea nu Tntarzia. suflete al meu. Suflete al meu pacatos.te ca sa nu ma rapeasca pe mine nepregatit moartea cea urata. amar va fi atunci de cei pacatosj. cauta mine. mai inainte de pocaiesTe-te de faptele tale cele rele.. tau se cutremura madularele al privind cu ochii.. Desfatata amara sufletul plangi faptele talc cu amar. sfars..ti plata slugilor? Pe fratele tau nu-l iubes. amaraciunea iube^ti.es.. a 5-a: eel cc mancc. ci ma povatuies. miluie§te-ma. cand se va despartj s. la impara^ia lui Dumnezeu. cu clevetirea. iar eu.it. a §tiind. ca o milostiva.. vai de mine. lasa acelea.. ca de o fiara cumplita.it-a proorocul. Doarane.ia lui spre Dumnezeu. suflete al lui meu. atunci faptele tuturor oamcnilor se vor vadi. ca sa ce-fi pierzi lrmos: Au/.. pururea fug de cele bune... care m-am spurcat cu cu gandurile. cu vrajba. O. •Slava.te-te de faptele tale cele rele.. nebune om.ti. ca de piicate es... sj te pocaie^te de faptele cele rele.. ca sa ma pociiiesc de faptele mele cele rele. izbavesTe de Ia|ul vrajma^ului. Suflete auzind cu urechile meu cu totul sunt vinovat cu totul dandu-ma pe pacatos. CANON DE POCAIN TA CATRE DOMM I. Maica pacatosul. cu neputinfa. Deci. Nascatoarci dc Dumnezeu: pocaies. ticalosule om. $i faptele aminte. neavand picaturi de lacrimi de la invarto§area inimii mele. lui ?i Dumnezeu preacurata.i ma paz. Fecioara. <>i pentru te la viafa ta vremea in lene? intoarce catre Dumnczeu. ci.i ca cenu§a? Ci cauta mai vartos imparatia lui Dumnezeu.. ca faptele noastre ne vor osandi Doamna. HS. a Nascatoarei clc placuta este aici calea dezmierdarilor. suflete al meu. miluieste-ma pe mine pacatosul §i ma intares. 263 Cantarca a 4-a: Omule nebun Gande$te-te §i ticalos. indreptandu-ma pe calea pocainfei. dar va fi ziua cea de apoi.. Deci. de Dumnezeu Nascatoare. ci atunci nimeni nu ne va putea ajuta.. a Nasc3toarci dc Dumnczeu: ai voit? iVIi ne invata spre bine.te spre fapte bune s. Si acum. aceea la Cand se vor pune scaunele O. ci acum cauta la pamant.. Dumnezeu: pentru imparat.. Slava. Si acum. eel mult pacatos. pocaiefte-te de acestea. s.i de trup.

degrab trecatoare.. pe mine. s o Ajutatoare minunata grabnica Maica tul tuturor oamenilor. alearga catre Dumnezeu marturisind pacatele tale. taradclcgc am facut. sutlete al meu.. nici in frumusetea cea cum Scoala-te.. ca vezi mor. i-ai primit. Si acum. §i acum. si te vor duce in focul eel de veci. mai inainte de moarte. Doamne Nu nadajdui. Iar tu. te pociiieste. Cantarea a 7-a: Irmos: Strigat-am cu toata inima mca. ca toate acestea nu Ie Cine face unele ca acestea. omule ticalos. ca un indurat.. Dumnezeule. pe mine. care s-au pocait. ca sulleeel pacatos aceasta a voit. nevrednicul. pe pamant viafa desfranatii am vietmt si ± intuneric 1-am dat. sutlete al men. sutlete al meu. glasul al 6-lca: pe talharul. si te roaga caci este grabnic ajutatoare celor ce se pocaiesc... iar eu cu lenea pacatului m-am ingreuiat si de eel rau sunt robit. va da (ie ajutor ca sa faci voia Lui.. Miluieste-ma. nevrednicul.. Maica lui Dumnezeu.. care asupra celor riii. ca . pacatosul. al meu. si striga: Nascatoare de Oumnezeu. ci striga: Miluieste-ma.. si cazi lacrimand si suspinand. milostive Stapane.264 CANOANE DE RUGACIUN1 Slava.. Doamne. sutlete ei. Hristoase Dumnezeule. pentru ce te imbogatesti in pacate? Pentru ce faci voia diavolului? In ce-(i pui acesta si te intoarce catre Dumnezeu c nadejdea? Paraseste pe strigand: Indurate voit? Si acum. strigand: Miluieste-ma. Mantuitorule.. a si cei puternici si cei tineri Hristoase Dumnezeule. lui men Duniiiezeu. de impai-atia cerului cea gatita stintilor. de viata cea de este veci. a Doamne... ci cui vei lasa. in trecatoare. izbaveste-ma de toata robia vrajmasului si ma intelcpteste ca sa fac voia Ta. ci striga: Miluieste-ma. Nu stii nadajdui. la ceasul eel amar al mortii si la judecata cea infricosatoare a Facatorului Dumnezeu. Hristoase sanatatea trupeasca cea Dumnezeule.. Cantarea a 6-a: CJandeste. au doara aceea ai si Pe desfnlnatul Sutlete al meu. si-mi da minte ca sa fac voia ta. scoate-ma din trandavirea aceasta si-mi da mie inima ca sa fac voia Ta. Slava.. CANON [)E I'OC A1NJA CA IKK DOMMLL N'OSTRU C IS. ca ingerii cei intunecati te vor lua pe tine. pacatosul... Sutlete al meu pacatos.. sutlete si al meu.. Adu-fi aminte. pe mine.. precum fac eu? Precum zace porcul in tina. pazestene pe noi de rautiitile vrajmasului celui vazut si celui nevazut si primeste rugaciunile noastre si Ie du pe acestea Fiului tail. Tu. Slava. asa si eu slujesc pacatului. pe mine. de intunericul eel osebit Nascatoarei de Dumnezeu: de mania lui Dumnezeu. a Nascatoarei de Dumnezeu: la Cazi. miluieste-ma pe mine. sufletul la Irmos: Grc^it-am. Nascatoarei de Dumne/eu: si i piicatosul. Fecioara preacurata. nevrednicului. dar acum. IIS. iar Acela.. ajuta-mi mie. in bogajia cea trecatoare sau in adunarea cea nedreapta. sutlete. 265 O \ DA C U I .

... bogatii fi saracii. Binecuvantam pe Tatal pe Fiul <}> pe Sfantul Duh. ajutati-mi mie sufletul la judecata. Dar ee aftept? Si in cine nadajduiesc? Numai in Tine. meu in ceasul niortii. sa ma fi Si acum.. zacand fara de marire fi fara de chip.. patriarhilor. ajuta-mi mie.... preacuviofilor stint care va rugat.. mai inainte de sfarfit sa ma pocaiesc. Cant area a 9-a: lrmos: Na^terea cea fara de saman(a. care stafi inaintea scaunului catre Facatorul vostru sa nurilc cele vefnice. stlniiloi-.. ii.eu: Preacurata Nascatoare de Dumnezcu. Doamne. Dumnezeul nostru. ingeri.. vei veni sa judeci viii si Cred ca mai cinstita. Cantarca Irraos: a 8-a: Pc Care o^tilc cerc^ti. sfint. Acum ridic mainile mele catre fi tot.. ^i otpustul. meu de intunericul vrajmafului. Unule. !>i acum. cand Tmi aduc aminte de moarte? Ca am vazut pe fratele meu in groapa. primefte rugaciunea mea cea nevrednica. Cu ochiul Tau voi eel milostiv fi inaintea Ta cauta spre mine cand voi sta judecat. strig Tie: Da-mi. nevrednicul. domnii fi judecatorii. sa CANON DE POCAINTA CATRE DOMNUL NOSTRU IS. Oare cum ma voi alia eu atunci? Drept accea.i catre Dumnezeu pentru toata lumen. a Nascatoarci de Dumne/. Acum Acum fi scap la voi. lesne Iertatorule. cand va fedea sa judecc viii fi lui Dumnezeu. impitratilor fi proorocilor. Domnul. pe Care Te rog ca. mai inainte de Cum nu voi plange pustnicilor.. fie Dumnezeu: Ruga^i-va izbavit suflctul meu de chi- plang catre voi. Nadcjdca a lor randuiala: batranii tinerii. 267 ma milu- Hristos. arhangheli lui fi toate puterile. Maica ca sa se mantuiasca sufletul sfarfit. Ceea ce e§ti mor^ii fi to{i vor sta intru conducatorii fi supuf ii lor.ilor mucenici. Apostolilor arhiereilor fi tot. ca sa se mantuiasca iasca pe mine. a Nasciitoarei de Dumnezeu: indreptezi.. fi tine nadajduiesc.. $i celui ce cu totul intru roaga pe Fiul tau ca sa ma puna pe mine... Doamne. Slava. nevrednicul.266 sa CANOANE DE RUGACIUNI roage pc Hristos. femeile fi barba{ii.i alefii lui .. fi mortii. US. Apoi: Cuvine-se cu adevarat.. pazefte-ma de moartea cea urata fi-mi daruiefte mai inainte de sfarfit sa ma pocaiesc.. de-a dreapta Sa.i voi. mea cste Tatal..

folositorul meu. din amestecatura de pamant.. grijii sj mahnirii. Cel atotstapanitor... a NSscaloarei I ii esti. te laud. fiind invaluit cu viforul a multe feluri de patimi.. stapana. tndreptatorul $i izbavitorul meu. dar. ajutatorul Dumnezeu mintca mea. de nevazut a lui Dumnezeu. pazitorul pacatosul. viefii ajuta-ma spre a lui ma indrepta. adapostirea celor m\ §i acum.i sa te bucur pe tine. Ci. pe care te-am dobanal lui de la Dumnezeu. folositorule ?i pazitorul meu. Cel ce ai facut ccle dc deasupra crugului ccrcsc. si Fiin^a am (Tirana. roaga-te Hristos Supus sunt petrec. si pazitorul sufletului meu.. Pentru aceasta daruiesTe-mi sa ma pocaiesc cu adevarat s. Care $ade tn ceruri si Se uita pe pamant cu gandul si-1 face pe el de se cutremura. (el ce vezi 1'aja . te amagesc. te rog.CANON DE RUGACIUNE CATRE INGERUL PAZITOR 269 Wand stni(ii ca toti oamenii sa se mantuiasca. sfinte ingere. pe dc Dumnezeu: meu. cu faptele mele cele s.. cu lumina pocain^ei lumineaza-ma... CANON DE RUGACIUNE CATRE iNGERUL PAZITOR AL VIEJII OMULUI Facere a lui I.i rele. despar^ind de la usuca-le. dumnczeiescule inger Dumnezeu. Slava.. nu sta departe de mine. de tina loan Monahul glasul al 8-lea: pentru aceasta de pamant m-am Iipit. Ta. Sfinte ingerc. ca nepociiit !>i neindreptat Dumnc/eu pentru mine. eel neadormit. o. Potop cu (ina si intuneric de ganduri rusinoase intru mine care izvorasc. Cuvinte. ai pus pe ingeri indreptatori si lumiiiati povafuitori oamenilor. pe Acela roaga-L sa ma mantuiasca. intoarce dorirea mea catre cele cere$ti. te mahnesc te intarat. folositndreptatorul viefii melc.i noaptea. /Jua Canlarca Irmos: Stih: s... ci Apa trecand-o ca pe uscat isracliteanul. indreptatorule... pazitorul meu. Pe torul dit tine. Cantarca a 3-a: Irmos: Doamne. care ne povafuiesc pe noi la frica De noaptea cea intunecata fiind cuprins si cu negura cea deasa a patimilor fund acoperit. Slava. mclc. linistea si aluili in marea pacatelor. Pentru aceasta alerg catre a ta adapostire.

nebunia mea incetat a te amari pe tine. iar cu patimile ocarand harul... toate greselile sufletului §i si meu ale adevarat Domnul S-a facut Imparat. miluie§te-ma. Muncile vazandu-le si §i ma lasa pe mine. suspini ?i Hind plin de mahnire. spre mine cu indelunga-rabdare petreci. Urmand Nici intr-un ceas. cu care a luat moarte §i a surpat imparatia ei. si tu. cu cuvinte te cu mania dar.. necunoscator fund? iertare punandu-le.. inselatorului pe Dumnezeul tuturor. izbavitorul meu.. cuget 51 cuvant. m-a primit cu milostivire si m-a facut al Sau. stiipana. Mantuitorule. Tu bucuria mca. netrebnicul rob. cu vederea. sunt neindreptat. harul lui Dumnczeu am luat... nici intr-o clipa sau s. ca sa-mi dea iertare la judecata.. Cu care nu cade. celui ticalos ma izbave^te de cursele cele de multe feluri fa milostiv Cantarea a 5-a: la fafa Ta. la Imparatul tapturii roaga-te. nici gandindu-ma la moartea cea fara de veste. te tanguiesti te intristezi. fiind eu L . Cantarea a 4-a: csti Irmos: Pentru ce m-ai lepadat de tine pazitor ca^tigandu-te. nu asleaptii. preasfinte. nu torului impreuna danfuind.. Tndelung-rabdarii Cuvantului lui Dumnezeu. iar eu. calatorind. precum psalmistul graie^te. aparatorul meu.. Maica lui Dumnezeu. sa te bucuri de mine §i sa pururea stricat cu pacatele. cu fapte bune sa-L cinstesc. luminandu-ma si intarindu-ma. sa-mi dea iertare de rautatile mele cele multe. dar tu. cu Tmparatie §i. ca. SEDEALNA. a Nascatoairi dc CANON DE RUGACIUNE CATRE INGERUL PAZITOR Slavs.. pe Stapanul cunoscand. ce pururea rea judecata la care am sa stau Tnainte §i sa dau Cu mull a indraznire stand inaintea scaunului Atotstapani§i raspuns pentru tot lucrul si cuvantul. nu te-am lasat pe tine. impreuna-locuind Ncaducandu-mi aminte. glasul al 4-lca: in&ttat. sfinte Tngere. S-a imbracat din tine. Departe de la Dumnezeu pacatul m-a lepadat pe mine. ingerul lui Dumnezeu. fara de lege. Doamnc. bine. in trup sfant. cu mine §i Irmos: Tu c§ti taria mea. pazindu-ma. ci mai inteleptindu-ma. pazitorul si facatorul te vesele^ti si meu de indreptatorul meu. eel ales mie de la inger. de infrico§atoa- §i cele de mantuire inainte voi lua. indreptatorul meu. 271 Dumnczeu: Minte.270 CANOANE DE RUGACIUNI $i acum. intru preafrumoasa podoaba. Hsus. lepadand atata liar al Lui. Dumnezeu. dar Stapanul meu.. dumnezeiescule treci urmand lui Dumnezeu.. facandu-ti-se mila. sa salfi. a Nascatoarei de Dumnezeu: Podobie: Ccl cc Te-ai Pazitorul sufletului sj al trupului meu. te scarbesc inca pe tine. cheme pe tofi paciitosii la pocain(a si asteapta Tndreptare de bunavoie si nu face sila.i mai pu^in decat Care a venit ca sa aceea. ajutatorul meu. chinurile care ma asteapta sj ^i mai Tnainte orbirea Cu fapte deadinsul toata rautatea am plinit din tinereje sj n-am si de impietrirea.. impreuna-petrecator Pe impreuna-vorbitor.. pe Stapanul am defaimat... Slava.. ?i acum.

izbavindu-ma nu inceta. mai presus decat pofta cea pamanteasca §i trupeasca o arata. mai inainte de judecata aceea. lata si taiana. din tine.. Infruntarea sufletul sj intunecate. luminat sa-mi stai inainte cu I8-CEASLOV . nu te scarbi de intinaciunea mea. ci da-mi. Cel ce a pus padurile cu hotar si niuiiiii cu ast/aiiiant ul ctitnist intci. nu se intineaza.. indraznire apropiere catre Dansul. prin inrudirea cu acestea.. Cel ce numara nmldinea stelelor §i picaturile de roua sj schimba sullarile vanturilor. sj Vvandu-mi eu trupul mama. meu cel smerit.i intinate. cu aripile tale cele hi initiate preasfinte. ca prin acelea sa se euriiteasca inima ce cad imprejur asupra mea.. §i Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvant cele mai pe deasupra ale Lui. cand se va desparji de trup si stramo$.272 CANOANE DE RUGAC1UNI §i acum. ca fara frica sa ma uit vreodata si in sus la frumusefea cerului. stand fara materie.i fara de materie. silindu-ma spre viafa cea nestricacioasa.ti. lrmos: Din Iudeca venind Miiltimile cele intunecate ale talharilor celor nevazufi. mea §i sa vada pe Dumnezeu. trecand peste locurile cele intinate. indrepteazama la cararile cele dumnezeies. de toata facerea de rau a diavolilor... Ca cel ce csli frumos prin frumuse(ea dulce. Cantarca a 6-a: glasul al 2-lca: lrmos: Rugaciuni vars catrc Dommil. nu povatuitorul meu. $i Pazindu-ma §i o. ca un puternic. mintea mea cea taratoare pe pamant s.ti mai sfanta decat siln^ii ingeri $i mai presus de heruvimi §i de serafimi. e§ti Cantarea a 7-a: tinerii in Babilon.. la pamant neincetat caut. ajutatorul meu. ajutatorul meu.tindu-te imprejurul sj meu intorcand in le Slujitorul lui Dumnezeu s. dar te rog. pacatosul.. Podobie: Cele de sus cautand.. roaga-L.. navalirile lor cele petrece pururea impreuna cu mine. Ceea ce es. ca $i soarele.. rus. ridicand-o de la pamant catre dragostea cea cereasca. ca si-mi dea har a izvori picaturi izvoratoare de lacrimi. pazitorul te meu..ti curat s. inapoi pornirile diavolilor chipurile fiarelor. nu te departa de la mine pana la sfarsjt. cel osandit de coiisiiima mea.inoase rusinea sa acopere fefele vrajmasjlor cele s. Netrupe^te.... ca pe tine am cald folositor. a Nascatoarei 273 Nascatoarei de Duranezeu: dc Duranezeu: Prune nou S-a aratat Cel necuprins cu mintea. Slava. nu lipsi izgonindu-le cu sabia ta cea de foe. folositorul meu. ci fii mie pazitor pururea nedepartat. care cauta sa atraga sa rapeasca sufletul meu. placut si cu minte stralucitoare ca soarele. pe Acela roaga-L cu deadinsul sa daruiasca sufletului meu mantuire. a CANON DE RUGACIUNE CATRE 1NGERUL PAZITOR §i acum. ma uita pe mine.. ceea ce e§ti cu totul fara prihana. sj indreptatorul meu. condacui .i pazitorul meu cel prea-ales. si ca§tigand multa Cand va vrea sa ma judece Judecatorul $i Dumnezeul meu si sa ma osandeasca pe mine. iar tina.i de cele pamante§ti ravnitoare. pururea a departa de Cel ce la mine. mir scump $i cu buna mireasma.. sa-l acoperi. ca cel ce inaintea Celui curat §i es.

preasfinte ingere. fiin{e Casa «torului Izbavitorului a strigat: Tineri binecuvantati-L. aproape de mine sa stai.. aparatorul camara haina pocainfei. Domnul. Faca- Denebuneste si §apte ori cuptorul chinuitorul haldeilor 1-a ars pentru cinstitorii lui Hristos fund inima mea. Cu . ajutator si aparator. dar nu am ce sa-fi aduc fie. sa intru in cinsfindu-te.. pazitorul ticalosului meu sufiet. lolositorul izbavitorul Dupa Dumnezeu pe tine te-am luat de la Dumnezeu meu. curafeste viafa mea. ca sa nu vad lefele cele urate ale diavolilor. ca bunurile mele nicicum nu-tf trebuie. ca vrednic de mila sunt. imbracandu-ma meu.. iubirea ta de oameni imblanzindu-L. acopera-ma. cu Pentru aceasta nu inceta. atunci arata spre mine se Cand nemarginirea bunatafii in dar ma miluie$te.. sj «prcoti lauda^i-L.. ca ni$te albine §i Pentru milostivirea milei si pentru multa multfme a iubirii de oameni. «. cu indurarile tale. ca niste pasari rapitoare. Slava. curata. te rog. Ceea ce e§ti Da-mi izvoare de lacrimi.. ca niste vulpi viclene §i ca niste mancatori de cruzime. pazitorul meu. povafuitor. in alba decat zapada. ca. ca una care ai zamislit ncspus pe Datatorul de bine si Mantuitorul lumii.. precum isi acopera vulturul puii dc Dumnezcu: sai. nadejdea man- $i acum. robul tau. prin patimi viafa de necuvantatoare am urinal. povatuindu-ma. ca sa curga neincetat din ochi din destul. bland §i tuirii departand de la mine frica. tamaiaz-o si stropeste-o cu miresme §i cu miruri de rugaciuni si de curate. ajutatorul sufletului meu. to{i vecii». imprejurul meu zboara. pazitorul meu. cand ma va scula din folositor. §i acum. popoare preatnaltati-LTntru Indreptatorule. pazitorul meu.i 275 ma vei lua ma izbave?te de gheena. pamant la judicata infricosatorul glas al trambijei. pe Hristos indreptatorul meu. invrednice§te-ma de imparatia cerurilor pe mine. pe tine Cantarea a 8-a: Irmosul: de Dumnezeu. a Naseatoarci dc Dumnezeu: vor pune scaunele si carfile se vor deschide sj Cel vechi de zile va sedea §i oamenii vor fi judecatf si Tngerii vor sta inainte si pamantul se va clatina §i toate se vor ini'ricosa si se vor cutremura. ceea ce esti plinii de har. atunci vesel. Binccuvantam pe Tatal si pc Fiul si pc Sfantul Duh. dar «vazandu-i pe acestia mantuiti de o putere mai mare. cea mai lui Dumnezeu.. Acum in chip nevazut ma inconjura. din crestet pana la picioare. pe care Dumnezeu S-a pogorat sj om S-a suit. ca pasarile cele mancatoare de starv.. poarta cereasca si u?a de mantuire si scara intelegatoare. cand CANON DE RUGAC1UNE CATRE INGERUL PAZITOR de pe pamant. ceea ce ai nascut Izvorul milostivirii. ca sa fie iarasi casa lui Hristos cu bun miros. a Nascatoarci fagurele. sa ma acoperi pe mine cu acoperamantul aripilor tale cand voi iesi din trup. care sa ma spele pe mine tot. Ci ma intare§te. Tndreptandu-ma sj invatandu-ma sa fac cele cuviincioase si sa-mi luminezi mintea pana ce ma vei infati§a mantuit inaintea lui Hristos. uratorii de Dumnezeu pierzatorii diavoli.274 vesela t'a^a §i CANOANE DE RUGACIUNI cu privire Una.

rautatfle sj si Invredniceste-ma si pe mine sa dobandesc imparafla cea de sus a lui Dumnezeu. eel ce stai fara mijlocire inaintea Sfintei Treimi. a le intoarce in ganduri bune in cugete roditoare de focul uniilintci.. pazitorul meu. a NascStoaici de Rugaciune catre sfantul inger pazitor Sfinte ingere. CANON DE RUGACIUNE CATRE INGERUE aceasta. sa si multa indraznire catre ingere. ratacirile. pacatosul. nu inceta a ruga.. Unule-Nascut. de m-am apropiat. nu inceta a-mi ajuta ca sa vad si eu lumina Dumnezeirii cea in trei straluciri. Nu da loc diavolului meu ma lasa . o. pe Fiul tau pentru mine. cand voi trece vamile judecaUi. Stapana ingerilor tine Toata nadejdea mea de mantuire. jefuirile.. eel ce stai inaintea patima§ului Duninczcu: Inalfa fruntea crestinilor si surpa intaratarile paganilor. cu acoperamantul aripilor tale. ale accluia^i. care faci Lui cele Dansul. Ca un dumnezeiesc vrerile slujitor al lui ai Dumnezeu.. Pentru aceasta. Si acum. ajutatorul meu. luand impreuna-rugatori si ajutatori cetele ingerilor. te rog.... mantuindu-ma prin tine. fie lui Tisus. glasul al 2-lea: dreapta sufletului meu celui ticalos sa te vad stand. spre am pus-o. sfinte pentru mine. te Ca unul care ai luat tarie de la Dumnezeu a pazi sufletul meu. nu pe mine. cugetele cele de rusine ale gandurilor celor necurate spur- nu inceta. sfarsit Dumnezeu cinstitule inger. biruieste cu milostivirea Ta mulfimea cea nemasurata a rautafilor mele... pe tine. §i acum.. Slava.. de In toata viafa mea. A doua lumina tu esti. Stihirilc. ajutatorul si folositorul meu. a-1 acoperi pe el pururea. De-a Podobie: Casa Efratului. Slava. pazitorul si purtatorul meu de grija si aparatorule. mantuind nebiruita turma ta suflet sj al vie^ii mele celei ticaloase. fii mie ajutator si aparator nebiruit..276 CANOANE DE RUGACIUNI Cantarca a 9-a: tot au/ul. Iisuse. intru care I'AZITOR 277 numele tau eel mare si mult cinstit este Irmos: Sa se infrico§c/e laudat si marit cu credin{a. ca.. cu rugaciunile cele dumnezeiesti ale slujitorului Tau eel fara de trup. si mintii mele. nici nu te departa de mine pentru neinfranarea mea. ci. nu inceta. Greselile cate. robul tau. a NSscStoarei de Dumnezeu: si a oamenilor. pazitorul meu.. pe care 1-ai pus mie pazitor din pruncie. Preabunule.. luminat si bland. si izgonind pe amarii vrajmasi care cauta sa ma apuce. Ingere al lui Dumnezeu. ca un iubitor de oameni.. Har sufletului meu si Cel ce te-a dat pe tine mie. laud folosind acoperamantul tan. ca impreuna cu tine sa cant cantarea Sfintei Treimi. cand va iesi din mine cu anevoie sufletul meu. robul tau. nu Tnceta a te ruga pentru mine. Nascatoare de Dumnezeu. prin multa desertaciune trecand. Fecioara. cu caldura roaga-L dumnezeiesti. Nascatoare de Dumnezeu. dupa Dumnezeu. fa rugaciune netneetata la Dumnezeu pentru mine. dupa Dumnezeu. mare pazitor arma asupra vrajmasilor mei.

hunatatii Sale. pazitorul $i acoperitorul sufletului §i al trupului meu celui ticalos. pentu sfintitele rugaciuni ale Heruvimilor.. sj te roaga pentru mine catre Domnul. ceata proorocilor. Intare§te mana mea cea slaba sj neputincioasa sj ma indrepteaza la calea mantuirii. ?i voi. ale Stapaniilor. daruiefte-ne milele Tale eele mari. Irmos: Pe Faraon. Amin. Arhan§i ghelilor. robul Sau. glasul al 3-lca: car. . Serafimilor. adunarea Apostolilor. canon de rugaciune catre puterile cere§ti §i cAtre toji sfinjii Cantarta I. A$a. Acopera-ma in aceasta noapte sj ma paze§te de toata ispita celui potrivnic. ca un iubitor de oameni. sfinte ingere al lui Dumnezeu. ca sa-mi stapaneasca cu silnicie acest trup muritor. ale Capeteniilor Domniilor. iarta-mi toate cu cate te-am scarbit in toate zilele vietii mele §i orice am gre§it in aceasta zi.. care era purtat in Cuvinte lor.278 CANOAiVE DE RLGAC IUM celui viclean. ca sa ma intareasca intru frica Sa sj vrednic sa ma arate pe mine. ale eel fara de inceput. Ajuta-mi. rugand pe Hristos. ale Ingerilor. ca sa nu manii cu nici un pacat pe Dumnezeu. Inaintemergatorule al Domnului. Scaune- Puterilor celor dumnezeie^ti.

rugati pe Stapanul tuturor sa eel cuprins de multe pacate.Iubitorule de oameni.. ale ierarhilor rilor. izbavr}i-ma de viafa trecatoare.. rogu-ma.. multiiuea mucenicilor. ale sfin^ilor mucenici.. cinstifilor sfinfilor mucenici. inaintemergatorule. voi. Curata Fecioara.. Doamne. Capetenii... pe Acela roaga-L sa ne mantuiasca pe to{i in ziua cea infricosatoare si sa ne izbaveasca de chinuri si sa ne invredniceasca de via{a si de lumina cea vesnica. ca sa luam desavarsit dezlegare de pacate. Femei care vrajmasul desfatari si vitejeste afi patimit si luminat si afi postit si pe 1-afi biruit. cu totul o izbaveste. ruga^i pe Izbavitorul Straluceste-mi lumina pocaiiitii. ceea ce cu totul sfanta. rugatj-va ca sa dobandim hunatalik.. a Nascatoarei de 281 mantuiasca pe mine. cu credinfa va fericim. Scaune Arhangheli. care v-a(i savarsit prin Si acum. Si acum. Tie intru credinia.. miluicste-ma si ma mantuieste si mostean imparafiei Tale ma arata..280 CANOANEDE RUGACIUNI ma CANON DE RUGAC1UNF CATRF PUTER1LE CERFST1 Si acum. roaga pe Hristos sa dobandesc viafa cea facatoare de bine mie pururea. mai adevarat prin fapte bune datorie sa te maresc. impreuna cu Cel ce ai intarit din incepul cerurile.. mine crcdincios de toate pacatele. Inaintemergatorule. pacatosul... ale Sfin^ilor Apostoli. cu afi Apostoli. rugaji-va sa fim noi partasi acelei ai nasciit pe Dumnezeu intrupat. a Nascatoarei de Dumnczeu: sange... pe ci.cele vesnice. cu proorocii. sa tree in calda pocaiiita aceasta Rogu-ma.. Slava. ale arhiereilor si ale Apostolilor si ale ale sfin^ilor mucenici. I) Dumnczeu: De Dumnezeu nici si daruita.. tuturor si Hristoase. Domnii. .. si Serafimi. si te roaga. sfiiiiiloi Cantarea Irraos: a 3-a: Propovaduitorule al lui Hristos. ale ale mucenicilor Tai. ma arata Fiului tau. Tu c§ti taria mea. proorocilor cuviosilor si ma invredniceste sa dobandesc mantuirea. pacatosul. impreesti Ceea ce singura mariri nesi'arsite de care voi v-a{i Tnvrednicit. cu ale mucenicilor si cu ale Apostolilor Tai. rugafi-va pentru mine. ale sfintelor propovaduito- mucenicilor. cuviosilor cei ce drepfilor. cu sflni ii impreuna muce- umnezeiesfilor femei care bine si patimit si afi postit.... ca dupa Tai ingeri. Slava. Iisuse. Heruvimi. sa nu eel cuprins ma treci cu vederea. smintelile vrajmasilor. roaga-te tofi intelep{ii cu cetele cele de sus. impreuna cu to(i Ingerii. Slava. Cantarea Irraos: a 4-a: soborul arhiereilor. proorocii cu toji stliiiii. eel ce ai tost hi min a tor Soarelui si celui infelegator. si pentru mine. aprinde acum faclia cea stinsa a inimii mele.a Nascatoarei de Dumnczeu: Vezi. una si cu cei ce bine I-au slujit. ca un milostiv. ceea ce esti una buna. cu mijlocirile celor ce au si slujit cetele si femei. Stapanii. stapana. cu rugaciunile Mintea mea fiind robita de dezmierdarile trupesti.

fa-ma strain de tot chinul.. impreuna cu Cantarea Inaintemergator. ca ai nascut cu trup pe Dumnezeul laudat. ceea ce esti intaia dintre femeile care tare au patimit. Nascatoarei de Dumnezeu: esti lubitorul de oameni. ca sa aflam mila in nios: Pcntru ce m-ai lcpadat dc la fata Ta. roaga pe Iisus. Fericite Inaintemergatorule. a 6-a: prooroci... Inainte- nu ma rusinezi cand voi sta inaintea scaunului Tau. ingeri. Dumnezeul piirintilor nostri. cu ierarhii impreuna si cu dumnezeiestii prooroci. Schimba durerea Tai. te cel cu sfintele Slava.. ca ispitele cele sa ne izbavim de intunericul patimilor de multe feluri. al lui Hristos.. Te roaga. a si de singuratica.eu focul s-a rusinat. Cantarea a 7-a: lrmos: De coborarea lui femei. Cel ce toate gre§elile mele cele fara de Dumne/. pentru rugaciunile acestora miluies. sa cel acolo. . Scaunele. ruga^i pe Stapanul a toata faptura. care strigam Tie: lrmos: Curate^te-ma... PUTERII.. Hristoase. Mantuitorulc. Ingeri. Apostolii.282 CANOANE DE RLGACIUNI Cantarea a 1 1 CANON DE RUGACIUNi: CATRE lubitorul de oameni. izgoneste toata nascut pe Cuvantul. ca un Tndurat. Doamne. si sufletului meu.. Milostive Doamne. cu osti ale Pe tine. Si acum. ma izbaveasca de chinul Ca Heruvimi. a si mucenicilor si a sfmtilor fcricitul ca sa te maresc cu credinfa cu dragoste. care vitejeste au patimit. care totul sfant. stapana. ale ierarhilor sa cu mergatorule. Slava. Puterile cele in v elegatoare Te roaga acum. ceasul judecafii. Domnii. sa treci cu vederea greselile noastre ale tuturor. roaga pe milostivul Dumnezeu. sliutilui Preasfanta Fecioara. ceea si ce esti neintinata. laudam credinciosii. Arhangheli.. cu impartasirea cea netrupeasca afi stralucit.F.. §i tru mijlocirile sliniilor mucenici. Scaune. CEREyri 283 5-a: Dumnezeul Slava. Stapaniile. nostru. Cel cu §i mahnirea si si preabogata Pentru aceasta strig: umiiiati mintea mea cea pururea intunecata cu patimilc viefii. Iubitorule de oameni.te-ma. Ceata cea fericita a Apostolilor. mark dumnezeiasca adunare §tii a cinstitelor .. ceea ce de Dumnezeu daruita. mucenicilor. a Nascatoarei de Fiind voi Dumnezeu: ai a doua lumina din Lumina cea I dintai. ca binecuvantat Dumnezeul piirintilor nostri. Ingerii impreuna cu Arhanghelii sj cu Capeteniile: Fii milostiv poporului Tau §1-1 mantuieste. Binecuvantat gatit esti. intristarea sufletului meu si indeamna gandul meu sa faca lucruri dumnezeiesti. propovaduitorule Cu cetele Apostolilor ostile mucenicilor. iasca ^ara aceasta poporul ei in pace. eel ce ai petrecut viafa straina S fanta Mucenifa Tecla. impreuna cu acelca. esti. sa mantu- Cel ce ai §i luminat pe ierarhii Tai ai pe sfintji mucenici.. numar. a ierarhilor a cuviosilor. Serafimii si Domniile. rugand pe Iisus.. pe si Care roaga-L.. Si acum.... si sj miluieste penale cuviosilor Capetenii §i Puteri....

Simone si Iuda.. toate Capeteniile O. Andrei. Fecioara. eel ce cu credinfa maresc ajutorul tau. rugafi-va. cei in chipul focului. eel ce ai fost mai lumi- nat decat razele soarelui. cei cuprin^i de ispitele celui viclean sa va cinstim cu credin^a. cei ce strigam Stapanului: Preoti binecuvantaji. cu totul mariti. pe tine. mantuiti putere mai mare. Marcu impreuna cu Luca. sa dobandim mantuire si sa ne izbavim de ai fost prooroc mai ales. Dumnezeie. cuvioase §i drepte s. bine \ ieiuind. cu proorocii. «vecii». omenes. faccfi rugaciuni pentru noi catre lubitorul de oameni. Stapanii §i Capetenii. Domnii. de o «vazandu-i pe ace§tia strigat: Tineri binecuvana Izbavitorului «FacatoruIui §i intru to|i popoare preainalJali-L «tati-L. fund noi hiruiti de ispitele insclatorului si impreuna cu toti proorocii. ca. roaga-te impreuna cu ace§tia sa ne luminam »>t si sa scapam de toata negura pacatului noi. si marginile paman- minunat. ceea ce e$ti cu totul curata. ca unul care Bartolomee... iubitul lui Hristos. preainaljati pe Hristos in Cantarca a 9-a: veci. Da^i-ne ajutor. Pentru aceasta. Ioane. pe Care roaga-L. bucurandu-ma.ti. pentru cinstitorii Denebuneste. Pavele. a Nascatoarei CANON DE RUGACIUNE CATRE PUTERIEE CEREijTl $i acum. §i preamarite Puteri $i Sfintilor Arhangheli. sa ma invredniceasca de imparatfa Sa pe mine. sa strig: Popoare. dumne/eiesti Stapanii. ca sa ne miluiasca pe noi. Scaune. ranind pe vrajma$ii cei ce ma mahnesc fara de mila si ma supara neincetat. Heruvimi. cu cuvio$ii si cu toti drepfii. cu preotii si cu sfinfii mucenici cu fericifii sj dumnezeie^tii prooroci. cu ierarhii. Serafimi. dar. rataciti$i bunataUlor sj pe noi. Toma. impreuna cu Inaintemergatorul.. de in$elaciunile vietii. Stefane. Iacobe. «Incepatoriile cetelor ingere$ti O. . tragandu-ma la patimile cele ti upesti.. popoare t i impreuna cu preainal{ati pe Domnul intru tofi vecii..284 CANOANE DE RUGACIUNI §i acum. incepatorul mucenicilor. preoti laudafi-L. celor ce cu cuvi- infa au vie^uit cu via^a imbunatatita. a 285 de Dumnezeu: Nascatoarei de Dumnezeu: Ca un scaun in chip de foe porfi pe Imparatul fapturii. cu Apostolii. Ingeri. Slava. eel cu totul fericit. §i Nascatoare de Dumnezeu. cei doisprezece Apostoli. Cantarca a 8-a: Fa sa urmez. Serafimi.ti te maresc». impreuna cu fericitele §i sfintele femei. ca Binecuvantam pe Tatal pe Fiul si pe Sfantul Duh. sapte ori chinuitorul haldeilor cuptorul 1-a ars Irmosul: Spaimantatu-s-a de aceasta tului s-au cerul. Ingeri §i toti Arhanghelii §i sfinfite Domnii. aripi. Filipe. toti mucenicii. Irmosul: de Dumnezeu. Inaintemergatorule. invrednice$te-ne tuturor ingreuiati de patimi sj pururea sj nevoi.i femei. facefi rugaciune la Dumnezeu ca. Heruvimi. sj marele Matia. Sfintilor Apostoli: Petre.. ca Dumnezeu S-a aratat oamenilor «trupes.. care tare afi patimit. cei cu multe Scaune.. Domini].te si pantecele tau s-a facut mai desfatat decat «cerurile.

roaga pe Fiul tau si sa mantuiasca suflepururea de asuprelile balaui ului bun si Domnul. cere$ti si Canonului catrc Putcrilc slln(ii. ca si sa tamaduiasca tul meu eel slab necajit si celui stricator de suflet sa-1 fericeasca impreuna cu catre to{i toate lnalfarile cele purtatoare Sl'arsitul de lumina..286 !>i CANOANE DE RUGACIUNI acura. a IVascatoarei dc Dumnezcu: Fecioara... RANDUIALA SFINTEI IMPARTA§IRI . ceea ce eel e$ti iubitoare de bine.

sj dull drept innoicstc intru ecle dinlauntru ale mclc. sa cantam. (de trei ori).. se /ice: Imparatc nostril. Preaslanta Treime. $i scunip Sangele Tau. Paine a vietii celei ve$nice sa-mi fie mie Trupul Tau eel $i slant.. 1 Sfinte a Dumne/eule... popoare. 12) indata Can Cantarea I..RANDUIALA SFINTEI lMPARTA§IRI l i ma nil a nc impartnsi cu Preacuratele Taine. Stifi : Inima curata zideste intru mine... Vcni(i sa ne inchinam. de scara. sc face inceputul este imparatia..... Tatal Prcotul: Ca la Apoi se /ice: Doamne.. o n u 1 glasul al 2-lca: Irmos: Veniti.. tamaduire durerilor celor de multe 19-CEASLOV . miiuicstc (de si 2 ori). Milostive Doamne.. feluri. si dupa slujba obisnuita ccresc. Psalmul 50 (pag... Dumne/eule..

.i de mantuire lumii. sa ma mantuiesc. Spicul eel nearat si ca desfranata. arzand neghina dc Dumne/. sus Sa stam toti cu frica $i cu cutremur. Slava. mil nicsl «. ca un miel. . cand Irmos: Pc piatra credintci intarindu-ma. in cuget curat. Slavii. celei dum- a necazurilor. ticalosul. sa gust cu frica din Acesta si sa fiu viu. sj spre indepartarea durerilor si Tamaduieste ranile sfin{este tot si sufletului meu. Doamne. mancandu-L pe Acesta... M ilostive Doamne. sfinte. ca. cazand inaintea Ta. Pentru aceasta ma rog Tie sa curajesti si pacatele mele. Mult-milostive..i fie mie.. nici fti buna si binecuvantata.. nevrednicul. si spre viafa de veci... sa fiu partas. spre cuvantarea de Dumnezeu Dumnezeiasca Mireasa. ci ca s.. vei veni intru imparafia Ta. lua de dc Dumnczcu: mine. si a daruit lumii via(a noua. tnvrednicejjte-ma sa ma si osanda cu Preacurat Trupul Tiiu si sa slavesc bunatatea Ta. Spre iertarea pacatelor sa-mi fie mie Preacuratul Tau Trup fi dumnezeiescul Tau Sange... si spre impartas. sa mananc Trupul Tau eel preacurat si sa beau Sangele Tau eel preascump. invredniceste-ma acum si pe mine... ca talharul.- (dc trci ori). pentru pacatele noastre. Invredniceste-ma. cura^easca necurafia inimii mele. Stapane. spre Tmpartasirea Darurilor Tale. Da-mi. si ma ma invredniceste. Cantarca a 4-a: Doamne. care sa-mi Irmos: Vcnit-ai din Fccioara. cu credin^a §i cu dragoste. primirea Preacuratelor de aceasta. fiind curafit. Stapane. martu- Cantarca a 3-a: risindu-ma. a Nascatoarei 291 Ta $i Duhul Tau ccl Sfant nu-I. Doamne. SEDEALNA. tmpartasesc fara de cu scumpul Tau Sange.eu: pacatelor luminandu-ma peste cea tot.. ci fa-ma vrednic de Intinat fiind cu lucruri netrebnice eu.. picaturi de lacrimi. intru frica Ta. ceea ce care ai odraslit e$ti adevarata. pentru mila. Preacurata. a Nascatoarei via^a lacatoarelor Tale Taine... Doamne. Mantuitorule. voit-ai a Te da spre junghiere. cu credinfa si cu frica sa vin. Iubitorule de oameni.irea cu Duhul Slant. nevrednicul. ticalosul. Care S-a pogorat de sus. glasul al 8-lca: fi hoc si lumina sa-mi s. nu sunt vrednic sa ma Tmpartasesc cu preacuratul Tau Trup $i cu dumnezeiescul Tau Sange. tinand ochii inimii in si strigand catre Mantuitorul: Intare§te-ne §i ne inteleptesTe. §i acum. pe mine. Hristoase. strig catre Tine: Pomene§te-ma. Hristoase.290 Stih: la RANDUIAEA SFINTEI JMPARTASIRI Nu ma Icpada dc la fa^a RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI Si acum. nezeiestii Tale Cine de taina eu. Intrupandu-Te. Slava.. Stapane. ceea ce esti masa a Painii Vietii. vrajmasului cele nu voi da inselaciunii voi da sarutare inselatoare.. invrednicesTe-ma ca.

.. sfin{e§te- Precum ritul ai zis mai inainte. §i ma paze$te pe mine. intunecatului. Slava. stapana... spre luminare.. sa nu-mi fie mie.. §i inima si trupul sfinte$te-mi-le. Slava.. Maica lui Dumnezeu.. pentru rugaciunile Sfintei Maicii Tale. I fie mie acum izvor de bunafa solire spre adaugirea §i Mintea Stapane. lumina. sa-mi Irmos: Intru adancul pacatelor. glasul al 2-lea: sus.I IMPARl ASIRI 293 Si acum. de vrajmasj.. robul tail..i de tot ma apropii acum cu cutremur. a Sa nu ma treci cu vederea. §i acum. neintinat sj fara de prihana. care e§ti salas.. Cantarea a 6-a: sj Irmos: Chipului celui de in aur. ma apropii de Tnfricosatoarele Tale Taine.Y1PARTASIRI RANDUIALA SFINTF. viata. ca sa Te slavesc pe Tine. Cuvantul lui Dumnezeu beau Sangele Tau. a Nascatoarci dc Dumnc/. cu dragoste s. sj Sangele Tau. spre osanda. carbunele Trupului Tau sa-mi fie mie. Cel ce singur e$ti bun. Cantarea a 7-a: Nascatoarci dc Dumnezcu: Marie.. ma invrednices. Izbavc§te-ma de patimi. Cuvinte al lui Dumnezeu §i Dumnezeule.. pe mine. ci ma fa- ma vrednic de aceasta. §i dumnezeiescul Tau Sange $i ma impartasesc cu Preacuratele si Infrico$atoareIe Tale Taine. eel duhovnicesc.. adica Trupul Tau. Hristoase.292 RANMJ1ALA SFINTE1 I. Hristoase. ca iata..te fara de osanda.. primind in launtrul meu Margaritarul Fa Ca. cu totul pe mine. eel ce vin catre dumnezeiestile Tale Taine. ili acum cu smeai s>i robul f-agaduit.(dc 3 ori). ti. cel ce . de Tainele Tale necazul. Si acum.. instrainandu-ma de patimi. prin impai tfisirca cu Sfintele Tale §i Taine. Tau sj petrece intru mine.. ticalosului. precum mananc Trupul Tau eel dumnezeiesc Dumnezeule. sa am adaugirea harului si intarirea viefli. cu rugaciunile tale fa-ma vas ales pentru a ma impai tasi cu Sfintele Taine ale Fiului tau. de ncvoi s. pe mine. Stapane.. buze necurate. Iubitorule de oameni. Hristoase... Cu a 5-a: frica s. scump al bunei miresme. miliiicslc. a Nascatoarci dc Dumnezcu: Tau mie milostiv pe Cel pe Care L-ai purtat in pantecele tau. nepatimire inmultfrea dumnezeie^tii Tale bunatafi. eel ce primesc Painea. ci spre viaja ve^nica §i fara de moarte. Slava. spre curadrea intinatului meu suflet. Apoi: Doamnc.. ca..i cu cutremur sa ne apropiem sj tofi de duni- nezeiestile Taine ale lui Hristos sa Cantarea sfantul Lui Trup §i adevaratul.cu: eel Sfant. Podobie: Cele de Avand suflet Tntinat sj apropii de Tine. sa §i sufletul. sa ma sfinjesc. Dupa aceasta CONDACUL. pai -lasirea nemuritoarelor Tale Taine. sfantul primim adevaratul sj $i scumpul Lui Sange.. Irmos: Datatorulc dc lumina.. Mantuitorule..i cu sfiala. nu cutez sa sj sa primesc Trupul Tau. Hristoase. Hristoase. Si ma acum acum..

§i §i Sfintelor Tale Taine. beau Sangele Tau. avandu-Te pe Tine locuitor intru mine. suflete patimas. Domnul. ma rog acum Parintelui Sau ca jertfa eu.. IMPAR'I ASIRI RAiNDUIALA SFINTEI IMPARTA§IRI Binecuvan§i acum.. ncintinata. eel eu intru de Dumnezeu: Tine. si eel ce voiesc sa ma sfintJnd pe cei ce se aducandu-Se. Irmos: Pc ecl ce in cuptorul eel cu Cerestilor. Doamne. si zi: Doamne.. totul dc intinaciunea trupului Cantarca Cu sufletul si cu trupul sa ma silnt. curate$te-ma pe Irmos: Fiul Parintelui celui fara dc inccput... sj pe mine. celei dumnezeiesti a fi de taina Tnvred- Ca eel acum partas ma focul si ca lumina sa-mi fie mie Trupul si Sangele Tau scump. sa ma luminez. pazind nevatamat pantecele tau eel nevinovat.... impartasesc cu Dansul.. de apropii ai nascut pe Mantuitorul Hristos mai presus de daruita. precum suntem noi facandu-Se.. §i in fin fine Trupul Tau ca iata. Ma cutremur.. pururea Se junghie.. ?i Dumnezeu S-a intrupat din sangiurile tale cele curate.. a Nascatoarci 295 si dumnezeiesti... Tntru totf vecii. arzand materia pacatului si tot nice§te. curateste-ma intru a sufletului.. Dumnezeule. sau al st'antului. §i acum. a 8-a: foe. eel si Cinei Tale deznadajduit. este Domnul.294 cele RANDU1ALA SFINTET nemuritoare i. tie.. Catre a Ta milostivire alergand.. Slava. Si indata: Cuvinc-sc cu adevarat sa te fericim.. o data pe Sine si §i Dumnezeu celei curate. Mantuitorule. Dumnezeul parintilor nostii. Mantuitorul Meu. stapana. Sfintc Dumnezeule... Maica lui Dumnezeu. dc cste praznic imparatcsc. a lacrimcaza suspinand $i. Cantarca a 9-a: vazand preaslavitele Taine. ca prin tine au vazut pe Cel ce stapane. spaimanteaza-te copt Painea cea dumnezeiasca a Vie^ii. tina fund. precum ai zis. Facatorule de bine. sa nu ca iarba.esc. §i ne da . ma Pentru aceasta te lauda pe tine. ca de demult pentru Bun noi. Suflete al meu ticalos. cu frica strig catre Tine: Petrece intru mine. Tatal nostru. O.te toate luand tiin(a omeneasca. infricosatoarelor Hristoase.. Troparul zilci sail al praznicului. a Nascatoarci pe mine. §i acum. Prcasfanta Treime. primind focul. infrico^atoare Taina! Dumnezeu! Cum eu. robul tau eel necurat: Pe mine. si-Ti cant J ie: dc Dumnezeu: in pantecele tau S-a tat est Doamne. ?i ce mistuind spinii patimilor si luminandu-ma ma inchin Dumnezeirii Tale. Bunule. acum de Tainele cele Preacurate. batandu-te in piept. desfranatul. gustafi vedeji.. Binccuvintam pc Tatal pe Fiul ?i pc Sfantul Duh. Nascatoarci de Dumnezeu: Ceea ce minte. striga mine... Stapane. miliiicste (de 40 de ori) si rugaciunile Pavecerni(ci.. Mult-milostive.. Pentru aceasta te laudam pe tine ca pe hranitoarea noastra.. Cu adevarat.. milostivire a lui imparta^esc cu dumstricaciune. impreuna cu Tatal si cu Duhul.. sa-Ti fiu Jie locas prin imparta§irea Sfintelor Taine. adica: Nepatata.. ma nezeiescul Trup sj Sange si ma fac fara aprind ca ceara si O. tot neamul si te mare$te mulfimea ingerilor. Slava. sa ma mantuiesc.. indraznind spre mila Ta.. Mantuitorul meu.

... Usa milostivirii deschidc-o noua. /i.. Doamnc. rupt-ai legaturile sj Domnului lumea §i to^i este pamantul si plinirea lui. Gatit-ai masa inaintea mea.... La loc cafi porfile cele ve§nice §i s.. miluiestc-nc pc Si acum. si dupa slujba cca obisnuita a Ccasurilor.. portile va ridicnti porfile cele ve§nice miliiicstc (dc 12 ori). intru lungime de zile. binecuvantare de la Domnul §i milostivire de la Dumnezeu. Cine se va sui in muntele Domnului s. Ridica^i.. capetenii.. Fagaduinfele mele le voi plini Domnului... $i mila Ta ma va pova^ui in toate zilele vietii mele. Psalmul 23 cu pusune. care n-a Iuat in de§ert sufletul sau §i nu s-a jurat cu vicle§ug aproapelui sau.. Slava. Eu aceca am grait. . sc face Imparatc ccrcsc.i fiul mele. nc inchinam.. Mantuitorul sau. in Domnului..T" vo ' jertfi jertfa de lauda Domnului voi chema. nu ma voi teme de rele. pentru numele Lui. in mijlocul tau.. Stapane.... Toiagul Tau §i varga Ta. O. Si acum. Kidicati... Psalmul 115 Crezut-am.i va ridiva intra Imparatul slavei... va intra Cine este Acesta Imparatul slavei? §i $i Domnul Psalmul 22 eel tare puternic. Slava. Acesta va lua cci ce loeuiese in ea. Vcniji sa ori).i cine va sta in Iocul eel sfant al Lui? Cel nevinovat cu mainile §i curat cu inima.A SUM I I IMPARTASIR1 pc noi.. apa odihnei m-a hranit. Fagaduinfele mele casei numele voi plini curtile le Domnului.. Apoi miluie$tc-ne pe troparele: Miluie$tc-ne noi. Prcasfanta Tatal nostru. acolo m-a salashiit: Cine este Acesta Imparatul slavei? Domnul puterilor. Ca de voi ?i umbla in mijlocul umbrei morfii. I Doamne. (de Irei ori) s.. ca Tu cu mine e§ti. impotriva celor ce ma necajesc. portile voastre Domnul ma pa^te sj nimic nu-mi va la lipsi.. UANDU1ALA SF1NTEI IMPARTASIRI 297 noua... A cuviosjlor Lui. Preotul: Ca a Ta estc imparajia.i Irci metanii... acestea m-au mangaiat.. eu roabei Tale.. Ierusalime.i lui Iacob. povajuitu-m-a pe caile dreptafii. T' e.296 RAMHJIAI. Iar a doua inccputul Trcimc.. Domnul eel tare in razboi. inaintea a tot poporului Lui.. Si acum. inaintea a tot poporului Sau.. iar eu m-am am zis intru uimirea mea: Tot omul este mincinos. noi. Slava. Acesta este Imparatul slavei. Aliluia... Scumpa este inaintea Domnului moartea voi lua §i Acesta pe mari 1-a intemeiat pe el §i pe rauri l-a a§ezat pe el. Sufletul meu 1-a intors. Acesta este neamul celor ce-L cauta pe Domnul.. sunt robul Tau s. Ce voi rasplati Domnului pentru toate cate mi-a dat mie? Paharul mantuirii numele Domului voi chema. capetenii. Doamnc.. uns-ai cu untdelemn capul meu si paharul Tau este adapandu-ma ca un puternic. pentru smerit foarte. eu sunt robul Tau..... al celor ce cauta fa^a sc /ice: Dumnezeului voastre s. (dc 3 dupa care sc citcsc acesti psalmi: Imparatul slavei. Doamnc. Sfintc Dumnc/culc.. ca sa loeuiese in casa Domnului.

§i asa indrazneste In ana.298 RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI Apoi accstc Troparc. nevrednicul? Si Trupul Stapanului vrand sa-L primesti spre Fii cu frica sa nu te arzi. haina ma \ adeste ca nu este de cina. se zice acesta: atunci ami mai Iuda itii ucenici. La tine am scapat. si indreplarea noastra: Slava.. Cel ce fara de moarte.i impreuna fara de inceput. Doamne. /. si cu iubirea de argint Facatorul a toata faptura vazuta s. miluie§te (dc JO de ori) putea. Nascatoare de Dumnezeu. la spalarea Cinei s-au luminat. Cel ce es. §i pleaca urechea Ta catre mine s. in zilele cele din urma.. Vrand sa te-mpai lascsli cu Jertfa de Taina. ca foe este. ?i Iar in Sfanta Marea Joi. Judecatorul cel drept. glasul al 6-lca: RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI Rugaciunile inainte de dumnezeiasca Tmparta§ire Diipii aceasta.it-am la cer §i inaintea Ta $i nu sunt vrednic a cauta spre inalfimea slavei Tale.i cu lege pe Tine. $i pacat.i nerecunoscatori.icand aceste stihiiri. ceea ce esti una binecuvantata. Cel ce esti spre tofi bun. Cerceteaza neputinciosul meu suflet si te roaga Fiului tau si Dumnezeului nostru sa-mi daruiasca iertare de relele ce am Multe sunt mulfimile greselilor mele. care a indraznit uncle ca acestea asupra tnvatatorului. si osanda voi pricinui prea pacatosului meu suflet. ci cura{este. ca am metanii.it. Insufi Imparate. Rugaciunea intai. es. Dumnezeul nemuririi. catc vora gres. sa 299 Faradelegile mele trece-le cu vederea. eu. Cel ce e§ti izvorul vie^ii si al facut. a pacatosului. cel rau credincios. pe cel ce pentru acestca spanzurare si-a agonisit.. mantuire trebuindu-mi. cei iicinultiiiiiitoi i bolnavindu-se. Mergi si cu cei ce te-au mahnit te impaca. gres.te ai innoit flrea noastra cea stricata prin de a\ u(ii. rica a Preacuratului si curajeste inima mea. curata. te Intru acest chip roaga cu cutremur: acum. ai purtat Trup §i Te-ai rastignit §i Te-ai jertfit pentru noi. a Sfantului Vasile cel Mare Stapane Doamne. Spre impartasirea Sfintelor Tale Taine cum voi indrazni Ca de voi cuteza sa ma apropii de Tine laolalta cu cei vrednici. de ia hrana sfanta. Vezi. fugi de sufletul nesa^ios.i asculta graiurile mele. Doamne. Te-a dat. Care pentru multa bunatate. sj pocaint. s-a intunecat judecatorilor celor fara de s. Doamne..i nevazuta. Doamne. facand-o bise- fim eu luare aminte spre Tau Trup mine de la fa{a Ta. Fiul Tatalui celui fara de inceput. slava J\e.a mea. Iisuse Hristoase. Sangele Lui vrand sa-L bei spre-mpartasire. ca un iubitor de oameni. necuratia sufletului meu si ma mantuieste. Apoi: Doamne. iubitorule Sangele Tau primes. nostru. Cu al Stapanului Trup facator de viata.ti s. Cel ce ai Sange si nu ma lepada pe nemasurata mare mila. . Cel ce Te-ai nascut din Fecioara..ti impreunave§nic cu Dansul s.

i capul. ca pe vame^ul si ca pe flul eel pierdut. pe care le-ai gatit. prin proorocul Tau: fie viu». §i. fara rautate fund. noi. Cel ce chemi la surpat §i sub acoperamantul meu. pentru ca m-am supus cu totul pacatului sj m-am facut rob dezmierdarilor sj am necinstit chipul Tau. \s. Stapane. Pentru aceasta nic cerului sj eu. Ci.irea Preacuratelor «Cu vrere nu voiesc moartea pacatosului. in tot chipul asjeptand intoarcerea mea. a Sfantului loan Gura de Aur Doamne. Doamne. Iisuse Hristoase. Amin. ci pe s. pentru ca este cu totul pustiu sj nu afli in mine loc potrivit ca sa-Ti pleci Tine pe cei cei osteniji sj ce n-ai venit sa pacatosj.tiu ca nu sunt vrednic. sa pierzi faptura mainilor Tale. Iubitorule de oameni Hristoase. Ca Tu ai zis. desj sunt nevred- pamantului sj acestei viefi trecatoare.tera sj in ieslea necuvantatoarelor. «ci vrei ca toti sa se mantuiasca sj la sj cunnstinta adeva- rului sa vina». ca si eu. sa fiu partas bunatatilor Tale celor nestricacioase. Doamne. unesc cu Sfantul Tau Trup §i Sange §i sa Te am pe Tine locuind §i petrecand intru mine impreuna cu Tatal si cu Sfantul Duh. ci da-mi. nici in stare ca sa intri casei sufletului tamaduie§ti neputinfele oamenilor. ma Dumnezeul meu. calcand inva^aturile Tale sj neascultand de poruncile Tale. ca pe desfranata si ca pe talharul. pana la suflarea mea cea mai de pe urma. ci. spre impartasjrea cu Duhul Slant. s. nadajduind in milostivirea Ta cea fara de margini. meu sufiet §i in intinatul meu trup. si ridica sarcina cea grea a pacatelor mele. intru curata marturisirea necuvantatorului Si. sj cugetului meu. ca. eu ticalosul. impartasindu-ma cu nevrednicie. sa nu-mi §i fie mie spre osanda impartas. ca merinde pentru viafa de veci si spre raspuns bineprimit la infrico^atorul Tau scaun de judecata. Iubitorule de oameni. Hind faptura sj zidirea Ta. §i impovaraH le dai odihna.i. celor ce Te iubesc pe Tine. Dumnezeul meu. vin catre Tine: Prime§te-ma deci §i pe mine. primind particica Sfintelor Tale precum n-ai socotit lucru nevrednic a intra a . Doamne. Cel chemi la pocainta pe cei drepti. pre- si ma eurakstc de toata ncturatia cum trupului a sulletului. fara de osanda sa primesc particica Sfintelor Tale Taine. intru care e§ti preaslavit in vecii vecilor. nu m-ai dat pe mine sa pier cu faradelegile mele. ci sa se intoarca sj sa Ca nu vrei. sa RANDLILVLA SFINTEI IMPARTASIRI 301 Ca am maniat bunatatea Ta. dar. dimpreuna cu tofi alesii Tai. a?a binevoie§te a intra si in ieslea ai sfin^enie intru frica Ta. Invata-ma sa savar§esc binevoit a Te culca in pes. nici nu voiesji pierderea oamenilor.300 KANDUIALA SF1NTE1 lMPARTA^IRl Taine. nu deznadajduiesc de a mea mantuire. Ci Tu. pleaca-Te precum din inaltime Te-ai plecat pentru si acum spre smerenia mea. Indelung-rabdator sj Mult-milostiv. nici sa ajung neputincios cu sufletul §i cu trupul. Rugaciunea a doua. Cel ce ridici pacatul lumii §i de viafa facatoarelor Tale Taine.

asa Te milosde mine. spre usurarea greutatii mele celor multe. sa fiu prins de lupul eel intelegator. spre paza de toata lucrarea diavoleasca. Si. prin ganduri bune. piroanele. Hristoase Iisuse. pacea si puterea. Si. si risipeste duhurile cele viclene. rarunchii si maruntaiele. Pentru aceasta ma rog T'^. Cel ce singur esti sfant. moartea. ale preacuratelor puteri. iiinoieste-ma tot inradacineaza frica Ta intru madularele mele. nici de buzele mele cele necurate si pangarite si de limba mea cea cu totul necurata. ai luat toata firea noastra din curatele §i feciore§tile sangiuri ale celei ce Te-a nascut pe Tine mai presus de fire. spre adaugirea dumnezeiescului Tau har si spre dobandirea imparadei Tale. care imi strica sufletul. indreptand in pace via^a mea si invrednicindu-ma a sta de-a dreapta Ta. pentru rugaciunile si mijlocirile Preacuratei Maicii Tale si ale slujitorilor Tai celor fara de trup. ce am alunecat in pacat.302 RANOU1ALA SFINTEI IMPARTAS1RI RANDUIALA SFINTEI I. ciune. precum n-ai inde- partat pe desfranata cea pacatoasa. precum nu Te-ai scarbit de intinata si necurata ei gura. Rugaciunca a treia. care vin si ma ating de Tine. ce Te-a sarutat. pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni. invrednicescel si iiitcnia Ta fa-o nestearsa de la mine. pacatosul. cu sfintii Tai. Stapane: Sfinfeste-mi sufletul si trupul. ridica-ma si pe mine.MPARTASIRI eel lepros. spre plinirea poruncilor Tale. spre omorarea patimilor. sulita. punandu-mi inainte chipuri de pocainta. Doamne. Cel ce ai primit cu trupul Tau patimile cele de viafa facatoare si mantuitoare: crucea. spre indepartarea s. Amin. leprosu- pacatosului meu suflet. st si Cel ce singur esti curat si fara stricaCare. Cel ce cu preaslavita inaltart>a Ta la cer ai indumnezeit trupul pe care 1-ai luat si I-ai cinstit cu sederea de-a dreapta Tatalui. ramanand departe prea multa vreme de impartasirea Ta. cea asemenea sj s-a atins de Tine. Ca nu vin la Tine ca un nepasator. care a venit tiveste si ajutor si folositor. Ci sa-mi fie mie carbunele mie. si pentru ale tuturor sfinfilor. cu venirea dumnezeiescului Duh si cu bunavoirea Tatalui celui de-a pururea ve§nic. a Sfantului Simeon Metafrastul Preasfantului Tau Trup si §i al Scumpului Tau Sange spre sfintire smeritului greselilor spre luminare.i mutarea raului §i vicleanului meu obicei. spre insanatosirea meu suflet §i trup. ingroapa-mi sfaturile mele cele viclene. mintea si inima. asa nu Te scarbi nici de intinata si mai necurata mea gura. in^elepciunea lui Dumnezeu. Cel ce cu ingroparea Ta ai pradat impararia iadului. Hristoase Dumnezeule. ci increzandu-ma in bunatatea Ta cea nespusa §i ca nu cumva. omoarami patimile cele trupe^ti. care din veac au bineplacut Tie. §i-mi fii mie . Cel ce cu invierea Ta cea de a treia zi si de viafa purtatoare ai ridicat pe stramosul cel cazut. 303 cina impreuna cu pacatosii in casa lui si Simon asa binevoieste a intra lui si in casa smrrit iilui.

§i. impreuna cu toti sfintii Tai. Simeon Metafrastul sj vorba des. primind intrebare sj dand raspuns de relele ce am facut. iubire de mine insumi. mancare fara masura.arta. §i am scarbit Duhul Tau cel Sfant. Ci vezi. hrapire. §i am n-am savars. precum ai primit pe cei ce au venit in al unsprezecelea ceas. toate simtfrile §i toate madularele mi le-am intinat §i le-am stricat s.te sa Te intampin §i eu pe nori. Pentru aceasta. a§a ma primes. invidie. primes. care nimic vrednic n-au lucrat. acum sj pururea s.i tntr-ascuns. noaptea §i ziua. a§a §i astazi.a s.i ma primes. arata-ma sj pe mine a fi loca§ al venirii Lui. cu voie $i fara de voie. cel ce peste masura Ti-am gresjt §i cu cuvan- cu pofta cea fara cale s. §i §tiu. Caci ce rau ma intorc. ajungand cu totul sala§ diavolului. fa minunate milele Tale spre mine. Doamne. ca mult am gres. dar multimea indurarilor Tale este neasemanata. arata-mi taria milostivirii Tale celei indurate s. Preaminunate Imparate. §i mila bunatatii Tale cea fara de rautate este nespusa. pe Tine.i in vecii vecilor. pacatosul. trufie. Prime§te-ma pe mine. vezi ca s-au inmulfit mai mult decat perii capului meu faradelegile mele. camatarie. Cel ce vei veni iarasj sa judcci toata lumea intru dreptate. agonisire de rusjne.te-ma cum ai primit pe fiul cel pierdut. nedreptate. iubire de marire. arata-mi puterea Precum voi sta inaintea infricos. 305 te-ma prin impartasjrea Sfintelor Tale Taine sa dobandesc partea cea de-a dreapta a celor mantuifi. Rugaciunea a patra. Judecatorul s. cu §i cu gandul. batjocura. befie. mai inaintc de a sosi ziua osandirii mele. pe fat. rautate. pacatosul. fnfier- bantare la ras. pizma. smerenia mea §i-mi iarta toate pacatele mele. pacatosul.te pe mine.i tul §i cu fapta §i m-am spurcat. faradelege. fiind induplecat de marturia cugetului.304 RANDUIAEA SFINTEI IMPARTASIRI RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI drie. hula.i cu gandul cel dobitocesc.it s. Amin. fara de rautate Doamne. impreuna cu Parintele Tau cel fara de inceput sj cu Preasfantul si Bunul §i de viat:a Facatorul Tau Duh. lacomie a pantecelui. man- mania! milostivirea Ta cea iubitoare de oameni.atorului nefa- tarnicului Tau scaun de judecata. §i nu este nici un pacat care sa biruiasca iubirea Ta de oameni. graire de rau.it? Ce pacat n-am facut? Ce rau nu mi-am inchipuit in sufietul meu? Ca iata si cu faptele am facut desfranare §i preadesfranare. ca neincetat sa Te slavesc §i sa Te laud pe Tine. cu cuvantul 20 - CEASLOV . fapta. binevoies. Hristoase bunatatii Tale. ca faradelegile mele au covar§it capul a Sfantului meu. cel ce Dumnezeule. maintea Ta sj inaintea int'rico^atorilor sj sfinfilor Tai ingeri. iubire de argint. pun fnainte faptele mele cele rele §i faradelegile. Doamne. stand la sfantul Tau altar. dandu-le pe fat:a sj vadindu-le.te sj pe mine.i Facatorul meu. Cel ce prin pogorarea Mangaietorului Duh ai facut vase cinstite pe Sfintii Tai Ucenici.i de nici o treaba le-am facut. iubire de avude. pe talharul §i pe desfranata.

ca nu sunt acelasi chip in care cele ce cu stiintil. acum sj pururea sj in vecii vecilor. ci spre curajire sj sfintire sj spre dobandirea vietii sj imparatiei ce va sa fie. ca unde s-a in mult il pacatul sa prisoseasca harul Tau. Duh. a cineea. preacuratele sj de viafa f'acatoarele Tale Taine. sprijineste-ma. treci cu Stapane Doamne. toata desfatarea neiertata am lasat sa intre in sufletul meu. preaslavitele. Miluie§te-ma. cu dumnezeiestile. am gresjt. Caci cu ce fel de pacate nu m-am stricat? De care rele n-am fost prins? Tot pacatul 1-am facut. ci §i zidirea Ta sunt. dar Te rog sa nu intri la judecata cu robul Tau. Doamne. dar eu am facut rautate inaintea Ta. lasa. fara de osanda. spre izgonirea celor potrivnici sj spre pierderea gre§elilor mele celor multe. Ci. si sa nu-mi rasplate^ti mie dupa faptele intoarce-ma. slabeste. nici cu mania Ta sa ma mustri pe mine §i nici cu urgia Ta sa ma pedepse$ti. Rugaciunea a Sfantului loan Damaschin indemnurile spre pacat. toata rautatea iadului. Doamne. spre Tine nadajduiesc. fii mie Mantufacut inaintea Ta. Cel ce singur ai putere a ierta pacatele oamenilor. Dumnezeul nostru. nici spre adaugirea pacatelor. sj gres^elile mele cele cu sjiinja sj cu Dumnezeul meu. vederea toate nestiinta. impreuna sj Parintelui Tau celui fara de inceput sj Preasfantului sj Bunului sj de viafa Facatorului Tau mele. De mai este pentru mine nadejde de mantuire. si ma vei intreba de de iertare. nilor. spre zid sj ajutor. nu spre osanda. dezmierdarile $i alte patimi nenumarate n-au lipsit de la mine. izbave§te sufletul meu de relele ce au crescut intr-insul sj de agonisirile lui cele cumplite. eel ce am cazut intru atatea pacate rele? Doamne. sj sa Te laud sj sa Te slavesc in toate zilele viejii mele. Doamne. cine va putea Ta? Ca eu sunt adancul pacatului sj nu sunt vrednic. dupa indurarile si milele Tale. nu cu judecata Ta cea dreapta. sta inaintea Doamne. ca un bun si iubitor de oameni. Ca Tu. dupa mare mila Ta. din pricina multfmii pacatelor mele celor fara de numar. ma Cine ma itor si. nici in stare a cauta sj a privi inaltimea cerului. fara multe rele sufletul meu nu de mantuire. Tie Unuia am gres. Amin. Miluie§te-ma.it si le-am facut. Dumnezeul meu.306 Si stiu RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI ca vei RANDUIALA SFINTEI JMPARTASIRI in 307 pune inaintea mea pacatele mele iarta-mi toate cate am gres. invrednicesje sa ma imparta§esc. ca Tu esji Dumnezeul milei sj al . Ca de vei cauta la faradelegi. Dumnezeule. ai intarit peste mine frica Ta. de biruie§te iubirea Ta de oameni multimea faradelegilor mele. Netrebnic m-am Iisuse Hristoase. Doamne. Ca Tu e§ti Dumnezeul celor ce se pocaiesc sj Mantuitorul celor ce gre^esc si T>e slava inaltani. si inaintea oameva ridica pe mine.it. ci Tie. ca toate lucrurile rele sj inchipuirile sj me§te§ugirile diavole§ti. Miluie§te-ma pentru mila Ta. ca s-a umplut de aflu intru mine nadejde numai neputincios.

Hristoase al meu. cu indrazneala a venit sa unga picioarele Tale. de Trupul sj Sangele Tau. precum se cuvine. Gresjt-am mai mult decat desfranata care. incat. sfinfirea sufletului a trupului. Dumnezeul meu. cumparand mir. cu inima curata.luies. a Sfantului Vasile eel Mare O Doamne. ci da-mi si cu izvor de lacrimi. voin^a mi-o vezi s. §i mele le vezi. cu indrazneala sa le ung. ci fa cu mine dupa mila Ta. Cuvinte. spre plinirea poruncilor sj spre impartasjrea cu Sfantul Duh. iar mul^imea rautafilor mele. a faptei celei rele si a lucrarii diavole§ti. pacatosul. ale Stapanului meu Hristos §i Dumnezeului meu. nici din picatura vreo parte. Noul Teolog Rugaciunea a $asea. Simeon. Mine ramane milostives. Amin. Doamne. Deci. vezi-mi osteneala cata este §i toate pacatele mi le §tii ranile s.i imi da indreptare. spre luminare si si paza. nici picatura de lacrimi. Vezi smerenia mea. Cum pe aceea. spre indraznirea si dragostea cea catre Tine. neinlaturandu-mi nici cuvintele. Doamne. Ci. Cele inca nesavar§ite de mine le-au cunoscut ochii Tai si in cartea Ta se afla scrise si cele inca nefacute de mine. Cuvinte. 309 indurarilor <ji al iubirii de oameni sj Tie slava inal$am. spre izgonirea a toata nalucirea.ele. acum $i pururea sj in vecii vecilor. Cel ce ai zis: «Cel ce mananca intru Trupul §i §i Meu si bea Sangele Eu intru dansul». din limba necurata. cu . ca ma impartasesc cu nevrednikJcie cu Preacuratul Tau Trup §i cu Scump tiu. sj. Sangele Tau. spre inmultirea faptei celei bune sj a desavar§irii.te-Te. nici de mine nu Te scarbi.i suspinurile mi le auzi. indraznind spre indurarile Tale. iarta. Hristoase. §i vinovat sunt. Spala-ma cu lacrimile mele. Dumnezeul meu. Dumnezeule a toate. nici nerusinarea. dar sj credin^a mi-o §tii.i nu spre certare sau spre osanda. s. impreuna §i Tatalui §i Duhului Sfant. n-ai Iepadat-o. da-mi mie a grai cu indrazneala cele ce voiesc. ca curatire. care se lucreaza cu gandul intru madularele mele. cu ni§te mir de mare pref. ma apropii de Tine. §tii §i bubele mele. ca merinde pentru viaja de veci. Hristoase al meu. §i sa-mi fie mie Sfintele Tale Taine spre tamaduire spre mantuirea si si sa tin sj sa sarut picioarele Tale. nici obi§nuint. neputandu-mi da seama. din inima pangarita. din suflet spurcat. §i osanda mie insumi mananc si beau.ti. sj spre raspuns bineprimit la infrico^atorul Tau scaun de judecata. Iarta-mi gres. spre indreptarea §i intarirea vieUi.elile s. prime§te-mi rugaciunea.i mai vartos ma sj invafa ce mi se cuvine a face sj a grai. afland unde salas. si Din nu ma pedepsi pe mine. apropiindu-se din inima. Nu se ascunde inaintea Ta.308 RANDU1ALA SFINTEI IMPARTASIRI RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI Rugaciunea a Sfantului a $aptea. Meu buze intinate. curate§te-ma cu ele. Facatorul Izbavitorul meu.

desfranatul s. care cu suflet umilit vin acum la Tine. Pentru aceasta. iarba uscata fiind eu. sau cu fapta. pentru rugaciunile Ti-am gre§it Jie. cu bucurandu-ma gand mulfumitor §i cu mul^umitoare inima. cu mila indurarii §i li ti curafe§ti Iuminezi §i cu lumina fi uncsti. fara de Tine. cu voie sau fara de voie. eel de trei ori ticalos.te §i pe mine. aprins fiind. Milostive.esc fara de osanda cu Tainele Tale cele datatoare de viafa sj fara de prihana. Hristoase al meu. ca sa ramai.straina minune! . Acestea ma fac indraznef. mantuirea lumii. Deci. toate mi le iarta ca un bun sj de oameni iubitor. cu care se indumnezeie§te sj se face viu tot eel ce mananca sj bea din ele cu inima curata. Mantuitorule. aflandu-ma departat de harul Tau §i in§elandu-ma sa ma departeze §i de mdumnezeitoarele Tale cuvinte. care. iarta-mi toate cuvantul.ma racoresc nears. acum si in veci. Gura de Aur lasa. ca altul ca mine n-a gres. §i lucru strain de gandurile ingere§ti sj omene§ti vorbe^ti cu ei. ci pe cei ce fierbinte se pocaiesc. cu lacrimi sj cu sufletul umilit. Amin. ci cu Tine. sau cu 1 . §tiu. ca rugul de demult. gre§elilor 311 gandul infrico§at sj cu sufletul smerit sa ma imparta^esc cu Tainele Tale cele preacurate sj preasfinte. nu se mistuia. care au venit la Tine. ca §i cu ni§te prieteni ai Tai adevarafi. Pentru aceasta cad inaintea Ta §i cu caldura strig catre Tine: Precum pe fiul eel pierdut s. nici iubirea Lui de oameni cea inalta. cu sliiutsi sau cu ne$tiinta. ca marimea mele si mul^imea pacatelor mele nu covar§esc rabdarea cea multa a Dumnezeului meu. Rugaciunea a St'antului loan a opta. acestea imi dau aripi. parta^i Dumnezeirii Tale facandu-i fara pizmuire. cu multumitoare madulare ale sufletului §i ale trupului meu ma inchin §i Te maresc §i Te preaslavesc pe Tine. Cel ce cu adevarat e§ti binecuvantat. ca Tu ai zis.it T»e. Stapanul meu: «Tot eel ce mananca Trupul Meu sj bea Sangele Meu intru Mine ramane sj Eu tntru dansul».i . nici a facut faptele pe Dar sj aceasta §tiu. pentru aceasta m-am apropiat de Tine. Dumnezeul meu. precum vezi. suflarea mea. cu mine. bucuria mea. Hristoase al meu.i pe desfranata.i spurcatul. $i. Dumnezeule.310 RANDUIALA SF1NTEI IMPARTA§IRI RANDUIALA SFINTK1 JMPARTA^IRI care le-am facut eu. Cel ce esji din Lumina cea cu trei straluciri. pentru ca sa nu raman singur. a§a ma primes. Ma rog sa iau izbavire de grc§elile mele sj sa ma impartas. viafa mea. punandu-mi nadejdea in multele Tale binefaceri fata de noi. §i cutremurandu-ma. ca sa nu ma rapeasca cu vicle§ug ins. s. ca eel ce se lmpartasjesje cu Darurile cele Dumnezeiesji sj indumnezeitoare nu este singur. Cu totul adevarat este cuvantul Stapanului sj Dumnezeului meu. gre§elile cate slabe§te. cu focul ma imparta§esc. Datatorule de via(a.elatorul. Care lumineaza lumea. §i. precum ai zis. sau cu gandul. i-ai primit. de multe ori.

i a Ta este iinpai alia s. nici pe vame§ul care s-a pocait nu 1-ai alungat. ci pe tofi care au venit la Tine cu voi deschide usjle. invrednices. a gandurilor sj a deprinderilor mele celor rele §i a nalucirilor de noapte ale duhurilor celor viclene sj Gura de Aur sa intri sub rile s. fie din lusiiinta. slabes. acum pururea in ceasul de acum. de vreme ce Tu. Nu acoperamantul meu. iarta milostive§te-Te §i-mi spre curatjrea gandurilor mele celor sj rele.i pururea s.tergerea §i pierderea cu totul a cugetelor. Rugaciunea a noua. ca un iubitor de oameni. din HneiTtile mele pana in ziua fie si mie. ale sfintelor puteri sj ale tuturor sfintf lor. spre iertarea pacatelor §i spre via^a de veci. binevoiesje ca fara osanda sa primesc Sfantul §i Preacuratul Tau Trup $i Scumpul Tau Sange.atoarele Tale Taine. pacatosului.i pururea Fecioarei Maria. pe care pururea o ai. acum s. . Amin. ale Preacuratei s. spre vindecare s. indraznind.i in vecii slava. vecilor. 313 Preacuratei Maicii Tale.i spre sanatatea sufletului §i a trupului §i spre s. inchinaciunea. sufletului nile celei ce fara ci. spre luminare. Porunce§te-mi pe care Tu InsuU Ie-ai zidit. caderile in pacat. sau cu gandul.te-ma fara de osanda sa ma imparta§esc cu Preacuratele. nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocait nu 1-ai lasat cum era. Amin. Si cred ca aceasta vei face. Maicii Tale.i robului Tau. vecii vecilor. Intra sj lumineaza cugetul meu eel intunecat. nemuritoarele. Cel ce binecuvantat totdeauna. lisuse Hristoase. smintelile §i gre§elile mele. sj ma apropii. intunecate. vrei sa locuiesti intru mine.312 RANDUIALA SFINTEI LVIPARTASIRI RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIRI Rugaciunea a Sfantului loan a zecea. Dumnezeul meu. toate cate am pacatuit fa^a de Tine.i puterea. sau cu cugetul. spre tamaduirea sufletului sj a trupului sj Gura de Aur Doamne. lasa. acum s. Stapane Doamne. netrcbnicului a Fiului a Sfantului Duh. sau cu fapta.i in vecii nesfar§iti. a Tatalui sj nevrednicului s. nici pe talharul care a cunoscut imparatfa Ta nu 1-ai izgonit. spre sfinfire. Ca $i pocainta i-ai singur e§ti randuit in ceata prietenilor Tai. singura nadejde neinfruntata s.i ocrotitoare sj izbavitoare a mea. care Ji-au bineplacut Tic din veac. Amin. a Sfantului loan cu stiinla. cu deprinde§i.te. de viata facatoarele §i infricos. ale slujitorilor Tai ingeri. cinstea s. ca n-ai indepartat pe desfranata care a venit la Tine cu lacrimi. Ca sj a Ta este imparatja sj puterea sj slava. pentru rugaciude prihana Te-a nascut pe Tine. spre tarie. sunt vrednic.i cu toate simturile mele. sj intra cu iubirea Ta de oameni. cu cuvantul. impreuna cu Tatal cu Duhul Slant.

ticalosul. pentru rugaciunile celei ce tara de samanfa Te-a nascut pe Tine §i ale puterilor cere§ti. aceasta. Ci. Doamne. spaimanteaza-te. ca binecuvantat e§ti in vecii vecilor.314 RAiNDUIAl A SFINTK1 JMPARTA $1RI RANDLIALA SUNTEI IMPARIASIRI s. ma rog T«e: Miluie§te-ma indulcitu-m-ai cu dorul Tau. Tale celei de taina. sa nu ma Ca tu e§ti foe §i arzi pe cei nevrednici. sa nu fiu ars. loan Damaschin voie.elile 315 Rugaciunea a Sfantului a unsprezecea.te sufletul hrane^te minunat Care ai venit in lume sa mantuiesti pe cei pacatosi. Imi indumnezeies. Amin. intreg Trupul Tau cutezand a-L primi. Fiul lui Dumnezeu. iar aceea. Apoi: arzi.e§te-ma de toata-ntinarea. arde pe cei Rugaciunea a Sfantului loan Gura de Aur Ca foe este sj nevrednici. Simeon Metafrastul: lata taina accstc stihuri alt Ca ma apropii de sfanta imparta§ire. ca talharul marturisindu-ma. sa /ici iii Sfantului mcrgand sa te impartajjcsti. eel accca. §i ma invrednices. spre iertarea pacatelor Deci. Deci.te fara de osanda sa ma !mparta§esc cu Preacuratele Tale Taine. Care ai indreptat pe vame§ul sj ai miluit pe canaaneanca sj ai deschis talharului usjle raiului. a dobandit dezlegare de pacate.i-mi s. cele Inaintea usjlor casei Tale stau sj de gandurile cele rele nu ma departez. ci. $i marturisesc ca Tu e$ti cu adevarat Hristos. mele cele de voie sj cele fara de cu cuvantul sau cu fapta. cu focul eel fara de .tiinta. Amin. Dumnezeiescul Trup mintea. Iar eu. Iuda. intru imparatia Ta.te-ma. arzand nelegiuirile pacatelor mele. nici sarutare Iti voi da ca vrajmasjlor Tai Cinei astazi partas. Doamne. Inca cred ca acesta este insu§i Preacurat Apoi accstc Tropare: Trupul Tau sj acesta este fnsusj Scump Sangele Tau. ca nu voi spune Taina Ta. Hristoase Dumnezeule. ma indumnezeie§te s. sj spre viafa de veci.i ma hrane§te. Fiul lui Dumnezeu celui viu. strig T' e: Pomenes. §i m-ai schimbat cu dumnezeiasca Ta dragoste.i-mi iarta gres. Doamne. ci ma primesje ca sj pe dansele sj-mi lumineaza simtjrile cele sufletesji. Ci Tu.tiinta sj cu nes. dintre care eel dintai sunt eu. cele cu s. cuprinzand preacuratele Tale picioare. Dupa Sangele omule. atingandu-se de marginea hainei prea lesne a luat tamaduire. Tale. ma prime§te. ca pe desfranata sj ca pe cea cu scurgerea de sange. Cred. Si-mparta§indu-ma. eel ce vin sj ma ating de Tine. ci arde. Hristoase. a douasprezecea. slihurile accstca: indumnezeitor privind. curat. deschide-mi sj mie indurarile iubirii Tale de oameni sj ma primesje pe mine.

Ca. Doamne. Ci. Ca Tu e§ti Dumnezeului nostru! . Iisuse sa nu-mi fie mie spre ci satoare §i de viafa facatoare Taine. §i iarasj: Cinei Tale celei taina. Dumnezeul meu. cu umiliiita. cu acestea fiind pazit. nevred- nicul? Ca. sa slavesc. haina si fi ma $i legat $i lepadat de Doamne. nostru. ci partas. a fi Sfintelor Tale Taine m-ai invrednicit. Iubitorule de oameni. Stapanului Binefacatorului Dupa ce vei primi imparl iisirea sfanta viafa Daruri. spre binefasi cerea si sfinfirea sufletelor fie si a trupurilor noastre. sj oameni. Dupa Rugaciune Jie... Iubitorule de Hristoase. spre luminarea ochilor inimii mele. spre desavarsirea in sa ne impartasim. osanda Sfintele acestea. Ci. Multu uicsc Jie ca pe mine. Slava Tie. §i asa. Dumnezeul meu. intru sfin^enia Ta. cum voi voi intra eu. vade^te. te cu caldura Domnului roaga: Slava Tie. unde este glasul eel neincetat al celor ce lauda si ilukcata cea fara de sfarsit a celor ce vad frumuse^ea cea nespusa a fe|ei Tale. pacatele mele ma invrednicesTe a ma desfatarea care este intru Tine. spre credin^a neinfruntata. spre izgonirea a tot potrivnicului.316 RA1SDUIALA SFINTEI IMPARTASJIRI sj RANDUIALA SFINTKI IMPART ASIRI Apoi graieste urmatoarele rugaciuni: satin a de 317 materie. spre impacarea sufletestilor mele puteri. sa pomenesc harul Tau pururea si si sa nu indemn mai viez mie. Bunule. sa ajung la odihna cea de-a pururea. Doamne! Slava fie. curatirea vietii $i §i spre da sa-mi lui SJ a mie acestea spre tamaduirea sufletu- sfintirea sutletului a trupului $i spre arvunirea a imparafiei ce va sa fie. de voi indrazni sa intru in camara. ca nu m-ai lepadat pe mine. spre paza poruncilor Tale. Doamne. sa mergem trupului. venirea Ta. Care pentru noi ai murit §i ai inviat si ai daruit noua aceste infrico- Mulfumesc Stapane. Rugaciunile de multumire dupa dumnezeiasca impartasire Stihuri de tekpei u ni i. de amandoua veselindu- Rugaciunea intai. pacatosul. nevrednicul. «Iar mie bine-mi este a ma alipi de Dumnezeu si a pune de in Domnul nadejdea mantuirii mele». intinaciunea aceea sc zice aceasta sutletului meu ma mautuicste. ci Jie. ingeri. cura{e$te. Si asa. Stapane. ca. ca un iubitor de oameni. ca nu este de nunta. spre dragoste nefatarnica. pentru ca sunt nevrednic. a Sf'antului Vasile eel Mare Intru stralucirile sfintflor Tai. a ma impartasj de Preacuratele Tale Daruri m-ai invrednicit. iesind dintru aceasta viata intru A facatoarelor de Lauda adu §i §i multumii e mare. nadejdea viefii celei ve^nice. spre adaugirea dumnezeiescului Tau har si spre dobandirea imparafiei Tale. ma. Doamne.

a Sfantului Chiril al Alexandriei Rugaciunea a Sfantului Simeon Metafrastul Trupul Tau veci. a doua. numai al Duhului Tau si sa nu mai fiu siilas pacatului. spala-ma sj ma indrepteaza. prin primirea Inipartasaiiici. sa stau de-a dreapta slavei Tale. pacatosul. Iisusc Hristoase. Dumnezeul meu. paze$te-ma sub acoperamantul Tau §i sub umbra aripilor Tale. spre sanatate sj spre veselie. dupa cuviinfa. Hristoase Dumnezeule. ci Tie casa. pana la suflarea cea mai de pe urma. cura^este-ma. Imparatul Facatorul tuturor. sa ce de bunavoie mi-ai dat mie spre hrana Trupul Tau. §i pe a Sfantului Vasile eel Mare Stapane. Amin. Bunule. sa-mi fie mie spre viat. fiu al luminii ma fa. sfintjrea sj luminarea sufletelor noastre sj Tie. sj cu acestia sj pe Preacinstita sj Preacurata Maica Ta. Rugaciunea a patra. Deci. Tine Te lauda toata faptura in Rugaciunea Dumnezeul nostru.ti Painea Datatorul bunatatJlor. Milostive Hristoase al meu. a treia. arata-ma locas. pe mai-marii cetelor celor fara de trup. veci.i cu vrednicie sa ma impartas.te. Si la infrico§atoarea sj a doua venire a Ta. ale caror rugaciuni prime§te-le.esje-mi gandurile sj 319 al dorirea cea adevarata veselia cea nespusa a celor oasele. sj-mi daruies. Doamne. curatesje-mi sufletul.te-ma sj ma lumineaza. ci mai vartos intra in alcatuirea madularelor mcle sj intru toate incheieturile. celor cinci shut uri Duh. ca unui Dumnezeu sj Stapan. Cel nici. toata patima. sj arde arzi spinii tuturor pacatelor nu ma fie mie impartasania aceasta spre bucurie. acum si pururea in vecii vecilor. mine. Ca de foe sa fuga de mine tot lucrul rau. in rarunchi sj in inima. Bunule sj Iubitorule de veacurilor sj oameni. sj pe mine. pe infeleptji Apostoli. Amin. cu cuget curat s. Hristoase. peste tot ma patrunde cu frica Ta. spre iertarea pacatelor vietii. foe iiind. spre iertarea pe mine. totj slava Ifj Tualtam in toate zilele. ma rog Jic. sj Tic sj slava inaltfim. de veci. Facatorul meu. ca Tu insutj esji. Ca Tu es. slujitorul Tau.a de sj Sangele Tau eel scump. pe Inaintemergatorul Tau. mult unicse Jie pentru toate bunatatile cate mi-ai dat mie sj pentru impartasirea cu Preacuratele sj de viafa facatoarele Tale Taine.318 RANDUIALA SFINTFJ 1MPARTASIRI sj RANDUIALA SFINTKI IMPARTAS1RI sfint.esc cu Sfintele Tale Taine. care arde pe cei nevred- eel sfant. Rugatori aduc pentru mine pe tofi sfintji. Amin. invednicesje-ma pe pacatelor. sj spre viat_a Izvorul sfinfirii. numarul deplin ce Te iubesc. . in^eleptes. Si sa-mi mele. pururea ma acopera sj ma apara si ma pazesje de tot lucrul sj cuvantul pierzator de suflete. impreuna sj Parintelui sj Sfantului il lumineaza.

Si invrednices. al Scumpului Sange Preacuratului Trup Fiului tau..at. roaga pe Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sulletele noastre. imparateasca preotje. mangaierea §i bucuria mea. care ai Din cer to(i ii ai primit dumnezeiescul liar preafericite $i cu buzeie tale pe in Treime. ai invat. glasul I: Mare.a strigam catre tine: Grabeste spre rugaciune §i te nevoieste spre mijlocire. ci sarguie$te.. Si zi.. sc zicc troparul. firea celor ce sunt ai aratat.. eel nascut Izvorul omorat de pacat. Preasfanta Treirnc. Apoi: Acum libercaza. Nascatoare de Dumnezeu.. nadejdea. s. nu trece cu vederea osanda sa primesc sfintjrea Preacuratelor Taine..te-ma sj da imiilinta Si acum. Tatal nostra. sa mantuiasca sufletele noastre. Si-mi da. ca binecuvantata s.. pe cei ce te cinstesc pe tine. glasul al 6-lca: mine.ti in veci. ca sa sa te maresc pe tine in toate zilele viefii te laud mele. Slava. ca o buna. aparand pururea. obiceiurile oamenilor le-ai impodobit. Ceea ce es. liturghic se va Ca fi a Ta cstc imparatia... lacrimi de pocain^a si de marturisire. sa sj fiu partas. ca esti invafator. vistieriile neiubirii harul. Sfintc Dumnczculc. Ci tu.i de rugaciune ale pacatosilor. Nascatoare de Dumnezeu. nevrednicul. inaltimea gandului smerit noua ne-a aratat.. Parinte cuvioase. Ceea ce ai nemuririi.. pana la sfarsjtul vie^ii. Amin. Stapana.. roaga pe Cuvantul Hristos Dumnezeu.. cu dumnezciasca cuviinja. inviaza-ma pe mine.. miluies. dupa vrednicie IfuHlfun deci pe tine. al Naseatoarei de Dumnezeu: ncinfruntata §i Ceea ce toare e§ti crestinilor ocrotitoare mijloci- durilor mele ma zdrobire inimii mele sj smerenie gansj ridicare din robia cugetelor mele. Rugaciune catre Preaslanta Nascatoare de Gura dcAur.ti Maica iubitoare de milostivire a Dumnezeului celui milostiv.. cuvioase. fara de sj staruitoare catre Facatorul.. toata Dumnezeu Preasfanta Stapana. Amin. spre ajutorul nostru. dumnezeie§ti. §i. mulfumesc tie ca m-ai invrednicit pe i de argint lumii a i-asligat.320 RANDU1ALA SFINTEI JMPARTASIRI §i RANDUIALA SFINTEI IMPARTASIR1 ale Daca cste Liturghia Sfantului loan 321 pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Tale tuturor stlniilor Tai.. prin care. glasul al 8-Ica: Din gura ta ca o lumina de foe stralucind lumea a luminal. ca unul care aratj cele cei tntelegatori ai inimii. cu cuvintele tale invafandu-ne. spre tamaduirea sufletului sj a trupului. inve^i sa se inchine unui Dumnezeu Ioane te nascut Lumina cea adevarata. 21 - CEASLOV .te. Troparul sfantului a carui savarsjt in acta In tot pamantul a iesit vestirea ta. Parinte Ioane Gura de Aur. care est lumina intunecatului meu suflet. lumineaza-mi ochii Gura de Aur. scaparea.i preamarita es.... Coiulacul. ca acesta a primit cuvantul tau. care cu credint. glasurile cele Daca cste Liturghia Sfantului Vasile eel se zice troparul. acoperamantul.

. §i..... Parinte Grigorie. de bunavoie ai urtnat Sfintei Evanghelii a lui Hristos. tntru tot fericite. ACATISTE §1 PARACLISE Condacul.. glasul al 3-lca: Ca un pastorilor. $i acum.tale..lasul al 4-lca: Aratatu-te-ai temei neclintit Bisericii. cu puterea Aceluia intarindu-te.. miluic$te (dc 12 Slava. nilor dand tuturor oamedomnia cea nefurata.. Condacul. de la Dumnezeu.. Si acum. al . mai e$ti sus).322 RANDUIALA SFINTF. al celor ceresti. pova(u- indu-i catre cetatea cea cereasca.l IMPARTASIRI Slava... pecetluind-o cu invii tfitu riU. de la Care ai luat plata ostenelilor tale. ai luat dumnezeiescul har. <. glasul al 4-lca: Cel ce de sus.... lar daca este Liturghia Darurilor mai inaintc sfinjitc... §i otpustul. Ccca cc mai cinstita. Slava. Vasile §i acum. Apoi: Doamnc...Naseatoarci dc Dumnezeu: Ceea ce esti crestinilor ocrotitoare. al datatorule Cuvioase. Naseatoarci dc Dumnezeu: Ceea ce e§ti crestinilor ocrotitoare.. sc /ice Troparul. incepator te-ai aratat lui Hristos.. (vezi ori). incepatorului §i partus calugarilor.. 321). de lui unde ai lnvafat turma si Hristos poruncile Lui si acum cu dansii te bucuri danfuiesti in corturile ceresti... marite Grigorie. . (vezi pag. pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre.

slava Tie. Mangaietorule. vino si Te salasluiestc intru noi si ne curafeste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste. sufletele noastre. Vistierul bunatafilor §i Datatorule de viafa. Duhul adevarului. Dumnezeul nostru. Bunule. Amin. si Imparate ceresc. Slava fie. Care pretutindenea e$ti §i toate le pline$ti.ACATISTUL BUNEIVESTIR1 A Preasfintei Nascatoarei §i de Dumnezeu pururea Fecioarei Maria Prcotul da obisnuitii binecuvantarc. zicand: Binecuvantat este Dumnezeul nostru totdeauna. . acum pururea §i in vecii vecilor.

Usa milostivirii deschide-o noua. Unul-Nascut. miluie§te-ne pe noi. miluieste-ne pe noi. ca Tu esti Dumnezeul nostru. §i acum. faca-se voia Ta. Intru una.326 Sfinte ACATISTE SI PARACL1SK tare. caci tu e§ti mantuirea neamului cre§tinesc. precum in cer asa $i pe pamant. Cel ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat §i slavit. aceasta rugaciune aducem Tie. noi. si numele Tau. acum si pururea pentru noi in zilele lui Pondu Pilat si a in vecii vecilor. Sfinte trci ori). Doamne. Si acum. cura- {este pacatele noastre. nici pomeni faradelegile noastre. Amin. . Amin. ci ne izbaveste de eel rau. sfanta. viii si Miluie^te-ne pe noi. Marturisesc un Botez spre iertarea pacatelor. Tatal nostru. Slava. prin Care toate s-au facut. Slava. ca. a 327 Dumnezeule. nascut. Si nu ne duce pe noi in ispita. Si viafa veacului ce va sa fie. iar nu facut. nu Te mania pe noi foarte. acum si pururea in vecii vecilor.... ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine. ci cant a si acum ca un milostiv §i ne izbaveste pe noi de vrajmasii nostri. vie imparatia Ta. sfinjeasca-se numele Tau. Care din Tatal S-a nascut mai inainte de tofi vecii. S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Fecioara Maria si S-a facut ont. Domnul de viaja Facatorul. Si S-a rastignit Ca Fiului a si Ta este imparatia. miluie§te-ne pe noi. Doamne. Doamne. al 6-lca: Si S-a inalfat la ceruri §ade de-a dreapta Tatalui. patimit si S-a ingropat. Doamne. Fiul lui Dumnezeu. Cel de o fiinfa cu Tatal. iarta faradelegile noastre. §i intru unul Domn Iisus Hristos.. Amin. lumina din lumina. pacatos. a Carui Duhul Sfant. si Care din Tatal purcedc. soborniceasca apostoleasca Biserica. Sfinte farii ACATISTUL BUNEIVESTIRI de moarte.. a Tatalui si si a a Sfantului Duh. glasul dupa si Scripturi. binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu. miluie§te-ne pe noi. nepricepandu-ne de nici un raspuns. Tatal ccrului si arottiitorul. Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat. ca unui Stapan.. Care. miliiic'stc al pamantului.. al tuturor celor vazute Facatorul nevazute. ca intru Tine am nadajduit.. $i intru morfii. Si a inviat a treia zi. Stapane. Care e§ti in ceruri.. Nascatoarci dc Uumnczeu: miluicste-ne pe noi (de Slava Tatalui §i si Fiului si si Sfantului Duh. Sfinte.. pentru Cred intru unul Dumnezeu. Apoi: Preasfanta Treime. $i iarasi va sa vina cu slava sa judece impara(ic nu va avea sfarsit. Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi. puterea si slava. precum si noi iertam gre§itilor nostri. sj ne iarta noua gre§e!ile noastre. ci sa ne mantuim prin tine din nevoi.ii robii Tai. (de 3 ori). Apoi Troparclc. Care a grait prin prooroci. pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire. tofi lucrul mainilor Tale si numele Tau chemam. A$tept invierea mortilor.. si noi suntem poporul Tau. cerceteaza §i vindeca nepiitinjele noastre.

rugul eel nears.i cum voi fi salas. mai inainte de luceafar... zis-a curata Fecioara catre arhistrateg. acum a venit la cei om la cinstea cea dintai. bucura-te. Dumnezeul nostru. nezeiasca cu Din crugurile ai sa /amislesti cerebri zburand Gavriil in Nazaret. Crede sfanta cuvintelor mele celor adevarate. ca sa faca pe Adam Dumnezeu. chipul robu- . pe Facatorul veacurilor s. ca n-am cunoscut dulceafa nuntii. bucura-te.. Fecioara. glasul e§ti bucuria.. de jos.. mine trup. Ioc sfintirii Celui ce casa parintelui tau. strigat-am. Stih: Fet. Gavriil. glasul al 6-Ica: Podobie: Toata nadejdea. zicand catre dansa: Bucura-te. nu a fost. far ea a strigat: Fie mie s.i acum dupa cuvantul tau nic. facandu-1-se mila de alunecarea noastra si. La Stihoavna se ciinta stihirile acestea. ceea ce e§ti cu totul §i vor ruga mai-marii poporului. voi naste? firii.ei talc se de trup. Domnul este cu tine. a stat inaintea Fecioarei Maria. iar Dumnezeu Se face om. Amagitu-s-a de demult Adam §i.STIKI 329 LaDoamne. bucura-te.. sunt neimpreunata. tlica. pentru preamarea Sa milostivire..i fzbavitorul celor ce-fi canta Ue: bucura-te. deci prune cum Bucura-te. S-a inchipuit in cel strain. nastrapa dummana.BUNKIN K. curata. este mai presus de heruvimi? Nu ma insela pe mine cu in§ela- ciune. Sa se veseleasca taptura si sa salte firea. se canta stihirile acestea.i din cel mai presus de lliula. a zis: de nunta nu m-am $i impartasjt. se lucreaza cele ce sunt mai presus de om. este fara de prihana. zicand: Gavriil a star ta. SI ih: Asculta. pamantul eel nesemanat. bucura-te. dar in toate este neincaput. slava Tie. Care este din Tatal din Maica sub vremi. aducand veste buna din cer Fecioarei. chemarea lui Adam. Cel ce Te-ai lacut om pentru milostivirea milei.. ridice. si plcaca urcchea ta \i uita poporul tau . spune-mi. desfatat.i sa cantc Jie.i-i aduce bucurie in locul intristarii. si Dumnczeu va fi cu mine $i Se va salaslui in panteccle meu? §i vc/i. inchinandu-se tie si Bucura-te. ca arhanghelul sta cu frica inaintea Fecioarei S. luand ce este mai rau.. §i acum. aratandu-Se lumii. luand saracia lui Adam. Stih: Tot Slava. Cuvantul veci. si ai sa te ariiii Dumnezeu unde eel fara voie§te se biruie§te randuiala zis-a Nascatoare Celui ce a rasarit din Tatal.. ca. sa-mi pamantul sa se inchinc Tie s. bucura-te. nedesparfindu-Se de Cel de sus. ca Te araji mic ca un om.328 ACAT1STE $1 PARACLISE AC ATISTUI. ca un puter- Cuvantul Cel ce impreuna ve§nic cu Tatal Cel fara de inceput. bucura-te. SfatuI eel mai inainte de inaintea veci descoperindu-I tic. voi na§te pe Cel fara de trup. dezlegarea blestemului. pentru ca sa pe Care va lua din cu impreunarea. si cum veste§ti graiuri mai presus de om? Zis-ai ca §i Fiu pe Cel mai de demult decat Adam. poftind sa fie Dumnezeu. podul care ne treci pe noi la ceruri si scara cea Podobie: Ceea ce inalta pe care a vazut-o Iacob.. adancul eel ce cu anevoie poate fi dea mie ce este mai bun. s..glasul al 2-lca: laina cea din veac se descopera astazi $i Fiul lui Dumnezeu fiu al omului se face. ca ai sa zamisle^ti in pantecele tau pe Cel ce va incapea in tine.. I: vazut.

Mai vartos ma spala de faradelegea mea §i de pacatul meu ma curates. nici nu te spaimanta. ca a Miluies. Apoi: Doamne. Fa sa aud dimineata mila Ta. miluiegte (de 3 ori).. Duhul Tau eel bun sa ma Astazi bineveste§te Gavriil celei pline de har: Bucura-te. si in pantecele aceleia. auzi-ma. binevestesc povafuiasca la Tau.. sunt. Si pamantul dreptatii. ca arhanghel Maica. Arata-mi calea pe care voi merge... ca la Tine alerg. sufletul meu ca un picioare. ^i. care L-a zamislit pe Dansul fara de samanta.. ca sa nu ma aseman celor ce se pogoara in mormant.. Invata-ma sa fac voia Ta. Ca faradelegea mea eu o cunosc sj pacatul meu inaintea mea este pururea. Fa bunatate de starpes.ti Dumnezeul meu.. Slava.te-ma. ca Slava... Si acum. esti fecioara §i nu stii de nunta. cerurile.. Slava.. Psalmul 50: pamant slabit inseto§at.. pururea Fecioara.. Doamne. incape fara schimbare tot intru tine.. Slava. Porunca cea cu taina luand-o intru cuno§tinta eel fara de trup.. ca eu sunt robul Tau. Dumnezeulc. primeste am Adam ridicat sufletul meu. Mireasa. Doamne.. Preacurata. Degrab auzi-ma.. Tins-am catre Tine mainile mele. asculta cererea mea. }>Iasul al 2-lca: Tu es.. troparul acesta: Psalmul 142 auzi rugaciunea mea. §i dupa nuilt imc:i indurarilor Tale. Nu te mira de chipul meu eel strain.. pe glasul al 8-lea.te pe vrajma§ii mei §i pierde pe tot. Vrajma§ul prigone§te sufletul meu sj viafa mea o calca in Doamne. neosebindu-Se de Dumnezeire. (de trei ori). Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. la faptele mainilor Tale m-am gandit. ma spaimantez a striga tie: Bucura-te. cu pogorarea.. §terge faradelegea mea. zicand celei ce nu s.. dar vei naste pe Domnul. Si acum. iar eu acum tie bucurie: Vei ramane fecioara. Intru dreptatea Ta scoate din nccaz sufletul meu. intru credinciosja Ta. Mahnit e duhul in mine si inima mea incremenita inlauntrul meu. cugetat-am la toate lucrurile Tale. oarecand. (de 3 ori) si (clc 12 ori). Nu-Ti intoarce fata Ta de la mine. tot indata se canta: Dumne/cu de trei ori. ca la Tine mi-e nadej- . intru dreptatea Ta.i cei ce necajesc sufletul meu.te-mi viata. ca nimeni din cei vii nu-i drept inaintea Ta.. Veniji sa ne cste Domnul. Doamne. ca la Tine 331 zideste pe Se face trup. dupa mare mila Ta. Pentru numele Apoi: Doaranc. Sa nu intri la judecata cu robul Tau. Aliluia (de 3 ori).. daruies. miluic<ftc inchinam. pe Care §i vazandu-L in pantecele tau luand chip de rob.. Tie unuia am gresjt §i rau inain- duhul meu. facutu-m-a sa loeuiese in intuneric ca mortii cei din veac.. in casa lui losif degrab a stat inainte.te..tia de nunta: Cei ce a plecat. Si acum. Si acum.330 Iui ACATISTE si §1 PARACLISE ACATISTUL BUNETVESTIRI dea. Scapa-ma de vrajmasji mei. ceea ce §arpele a inselat pe Eva..

glasul al 4-lca: cele ascunse ale intelepciunii Tale mi-ai aratat mie. a strigat catre tine: Ta si Duhul Tau eel Sfant nu-L lua de la mine. ceea ce ai nascut mirosul eel bun al Imparatului tuturor. arata «luminat Stropi-ma-vei cu isop mai vartos vei da bucurie §i ma voi curati. scaunul eel de foe al Aceluia ce este atot{iitor. Ca de-ai fi voit jerfa. intru bunavoirea Ta. Fecioara. buzele mele vei deschide §i gura mea va vesti lauda Ta. . asa incat drept esti Tu intru cuvin- Apoi Tale biruitor cand vei judeca Tu. bucura-te. Invaja-voi pe cei lara de lege caile §i cei necredincio§i la Tine se vor intoarce. si maica mea. si ma voi raspunde-voi cuvant voi canta minunile ei.. prinosul si arderile de tot. cartea lui Hristos cea insufletita. Slava. Bucura-te. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit. Da-mi mie bucuria mantuirii Tale §i cu duh stapanitor ma intare§te. bucura-te. Bucura-te.. tamaia cea cu miros bun si mirul eel de mare prej.. §i acum.332 ACAT1STE SI PARACLISF. in Ca iata. intru nearatate Canonul Nascatoarei de Facerc a Dumnezeu m-am zamislit. bucura-te. ceea ce esti crin cu miros. bucuran§i praznuind. indreptarea lui Adam si omorarea iadului. Dumnezeule. atunci vor pune duke pe altarul Tau vu. care umpli de buna mireasma pe cei credinciosi. floarea cea nevestejita. si imparatesei Maici. miluie^te-nc pe noi. Stih: mele sterge-le. Ca iata. Fa bine. Dumnezeule. spala-ma-vei decat zapada ma voi albi. comoara curatiei.. Izbave§te-ma de varsarea de sange. lui tuturor. bucura-te. curata. fi dat. singura care ai crescut Ti-a§ nu le vei binevoi. inima infranta §i smerita Dumnezeu nu o va urgisi. Auzului meu si si Deschide-voi gura mea veselie. adevarul faradelegi si pacate m-a nascut lui losif ai iubit. dinlauntru ale mele. Dumnezeul mantuirii mele.. pecetluita cu Duhul. mantuirea lumii. palatul Imparatu- Tale ceea ce csti cu totul fara de prihana. prin care ne-am sculat din caderea noastra. Nu ma lepada de Pe tine. Sionului. arderile de tot Marul eel cu miros bun.ei. ceea ce nu stii de nunta. smerite.. stapana. Atunci <fi sa se zideasca vei binevoi jertfa Bucura-te. ACATISTUL BUNEIVKSTIRl 333 tea tele Ta am si facut. Doamne. bucura-te. vazandu-te mare\e arhanghel. dreptaUi. ceea ce e§ti locasul bucuriei prin care se strica blestemul stramoa$ei. zidurile Ierusalimului. Bucura-te. Inima curata zideste intru mine. mireasa dumnezeiasca. Intoarce fa^a bucura-se-vor oasele cele Ta de catre pacatele mele si du-ma». bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. si duh drept innotoate faradelegile ieste intru cele la fa{a Preasfanta Nascatoarc dc Dumnezeu. Timosul: §i se va umple de Duhul. cele Cantarca I. Doamne.

prin care noi tofi nc-am indumnezeit.. §i ai nascut Fiu pe Cel fara «de ani. pe nor usor a venit Iisus. Si acum. ceea ce e§ti munte gras si inchegat cu nastrapa. te laudam strigand catre tine: Bucura-te.. ceea ce porfi mana. Cel ce a ridicat pacatele a toata lumea. bucura-te. tofi de pe treci din pamant. Fecioara. bucura-te. Cel ce daruie§te pace tuturor celor ce te lauda pe tine». ceea ce nu si ii de nunta. adancimea cea necuprinsa cu mintea. bucura-te. cu credinfa strigam catre tine. ceea ce ai impletit lumii cununa cea neimpledta de Bucura-te. BUNK1VKSTIR1 335 Cantarea In glasuri de cantari.. Bucura-te. bucura-te.. bucura-te.. pod care cu adevarat viafa pe tofi cei ce te moarte la lauda pe tine. care s-au «duhovniceasca.334 ACATISTE §1 PARACLISE a 3-a: ACATISTUI. ai avut in pantece pe «Dumnezeu. care indulcesti simfurile tuturor credinciosilor. inalfimea cea nespusa.i Si acum. Cel ce este pestc toate... Bucura-te. s. care ai nascut pe Mielu$elul lui Dumnezeu. care sinai purtat pe Soarele Hristos. curafitoare calda. Pe tine. care eel nede§ertat. scara care ai inalfat cu harul pe Bucura-te. ceea ce e§ti cu totul laudata. bucura-te. intare$te-i «cununilor maririi invrednicindu-i». pazitoarea tuturor. care nu ai Bucura-te. dumnezeiasca intrare a celor ce se mantuiesc. mana. Hristoase. bucura-te.. Nascatoare de Dumnezeu. ca de nunta. gura Bucura-te. pe scaunul Dumnezeirii. bucura-te. bucura-te. ce ai rasarit spicul eel imprcunat ceata intru dumnezeiasca marirea ta. Irmosul: Irmosul: s:iiic intru slava. care ai vopsit din sangele tau vesmantul cel dumnezeiesc al Imparatului puterilor. toate de §tii Fecioara. care ai nascut Calea viefii sj mantuit lumea din potopul pacatului. ingradirea. ceea Irmosul: Pe izvor Ceea ai tai cantarcfi. ceea ce e§ti singura usa prin care a trecut singur Cuvantul. Spaimantatu-s-au tu. izvorul apei viefii masa cca insuflefita. si a «mantuit pe cei ce striga: Slava. Cel ce dumnezeiaca marirea ta.. stapana. ceea ce cerurile. bucura-te. stapana. e§ti mai inalta decat purtat in pantecele tau temelia pamantului. ceea ce ai nascut credinciosilor pe Cel fara de prihana. Preacurata. Cantarea a 4-a-. puterii Tale». preacurata stapana. stapana. lucealarul diiiiim lii cel prealuminat. Care curafe§te in dar faradelegile tuturor.. roseala. dumnezeiesc cu adevarat. care ai stricat intunericul si ai izgonit de pretutindeni pe diavolii cei intunecafi. mireasa . ceea ce e§ti locasul luminii.. care ai staramat cu na§terca ta incuietorile si usilc iadului. care ai nascut cu adevarat pe Datatorul de lege. care e§ti curafirea lumii. Bucura-te. care fara de osteneala ai Slava. Slava. sfe^nic §i viu sj indcstulat. Dumnezeul cel Preainalt. o farina nearata. ca bucura-te. Duhul. intarirea Cantarea a 5-a: scaparea cea sfinfita. micluseaua. ce esti cu totul laudata: Bucura-te. bucura-te.. prea nevinovata. intru care a incaput Painea e§ti viefii.

adancul eel nemasurat! fntarifi $i acum. cu totul minunata. Ghedeon mai inainte o a vazut. a Carui dulceafa Inviaza pe cei ce se impartasesc cu credinta si au fost supusi stricaciunii. Fecioara..... izbave§te-ne din toate nevoile. Bucura-te. ceea ce esti auzire si grai infrico ator. lui. pururea Fecioara! Icosul T: Aparatoare Doamna... bucura-te. Bucura-te. lana plina de roua. Preacurata..i norul eel cu totul luminos. bucura-te. bucura-te. prin care piere blestemul. muntele eel netaiat. umple de har gandul nostru. cu credinfa graim (ie: Bucura-te.. Ci. podoaba apostolilor. Nascatoare de Dumnezeu. de care s-au grait luminat cele preamante si vrednice a se auzi. ca sa strigam \ie: Bucura-te. ca ceea ce ai stapanire nebiruita. ajutatoarea celor ce se roaga (ie cu credin. Preacurata. graim tie. slavind pe Dumnezeu. a tuturor celor ce pururea te fericesc pe tine. care neincetat umbre§ti pe cei credinciosj. lilor. omorare a iadului. care faced acest praznic dumnezeiesc 1 si cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu. Cel ce S-a nascut dintr-insa». ? bucura-te. inainte graindu-i unele ca acestea: spaimantat ?i i-a stat Ceea ce esti carnara nemtinata a Cuvantului si pricina mdumnezeirii tuturor. Slava.. fund cu puterea ta.a! Dintru tine a cazut roua care a stins vapaia iTiullimii idopentru aceea graim tie: Bucura-te. stapana. veniti sa plesnim cu «maimle. Bucura-te.336 ACATISTE SJ PARACLISE ACATISTUL BLNKIVESTIRI 337 dumnezeiasca. Cantarca /v a 6-a: desfatat al Cuvantului.. care ai tn mijloc Pomul vietii. cetatea Imparatului tuturor. Bucura-te. Condacele Icoasele I: Condacul dumnezeiesc. Doamne. bucura-te.. vazandu-Te. ceea ce esti taria si intarirea oamemlor. bucura-te.. noi robii tai.. prin care rasare bucuria. pe care. rugul eel nears s. e§ti Ceea ce pricina bucuriei.. bucura-te. ^tergerea lacrimilor Evei. pe Domnul. ca si graim {ie: Catavasic: Inteleptii lui Dumnezeu. impreuna netrupesc. Bucura-te. bucura-te. (ve/i irmosul sJ la Cantarea a 6-a). impacarea cea catre Dumnezeu. caru^a Cuvantului cea in chipul focuramie eel insuflefit. fii adapostire §i §i liniste celor ce Bucura-te. Ingerul Irmosul: eel mai intai statator din cer a fost trimis sa-i zica Nascatoarei de Dumnezeu. carnara de mire cu totul luminoasa. Tnteleptii lui cu glasul s-a lui eel Dumnezeu: Bucura-te! §i. intrupat. locasul Stapanului fapturii! Bucura-te. chemarea proorocdor. Fecioara: Bucura-te. Mireasa. ne invaluim intru adancul necazurilor al tuturor smintelilor potrivnicului! Si iicum. izbayindu-ne din nevoi aducem fie. Preacurata. loc de shnfire a slavei. Nascatoare de Dumnezeu. Slava. vasul care ai scos margaritarul eel Ceea ce e ? ti salas pentru luruinifi mult until i. chemarea lui Adam celui cazut. lata. bucura-te. 22 - CEASLOV . bucuria ingerilor.

ca scaun fmparatului. pururea Fecioara! le poarta. cum este cu piitinta sa se nasca fiu. Bucura-te. Bucura-te. s-a bucurat $i. capul poruncilor Lui.a: Aliluia! Icosul al 3-lea: Q1 tiindu-se pe sine sfanta intru curatje. pururea Fecioara! Bucura-te. graind asa: Bucura-te. Bucura-te.. Bucura-te. Mireasa. ceea ce ai lucrat pe Lucratorul iubirii de oameni. Bucura-te. care nu te poti lesne vedea nici cu ochii ingere§ti. ca porji pe Cel ce pe toate csti Bucura-te. ceea ce gate^ti adapostire sufletelor. ca$tigarea rodului celui fara de moarte. Bucura-te. cand vor canta as. ceea ce n-ai invatat pe nimeni in ce chip s-a petrecut. In^elegerea cea neinfeleasa cantand Fecioara sa o in^eleaga. Mireasa. spre zamislire. Bucura-te. si pantecele ei eel cu buna fi roada. ceea ce inflores. zis-a lui Gavriil Cjcu indraznire: Preaslavitul tau glas cu anevoie se arata a fi primit sufletului meu. bunavoirea Dumnezeu Bucura-te. Bucura-te. cei muritori. Bucura-te. Bucura-te. brazda care crescut inmulfirea milelor. Bucura-te. cu saltari in pantece. intru care cu anevoie se suie gandurile omene$ti. adancime. Condacul al Bucura-te. cm atia a toata lui lumea. Bucura-te. incredintarea celor ce au trebuinta de tacere. Bucura-te. masa care porfi indestularea milostivirilor. Bucura-te. Bucura-te. tamaia rugaciunii cea bine primita. Bucura-te. Bucura-te. insa. cum imi spui? Cantand: Aliluia! Icosul al 2-lea: Avand Fecioara in pantece pe Dumnezeu primit. ca pe o farina duke 1-a aratat tuturor celor ce vor sa secere mantuire. ceea ce le e$ti diavolilor rana de mult plans. ca §i cum ar fi can tat. inauime. Bucura-te. ca nastere cu zamislire fara sAmaiita. pantecele dumnezeie§tii intrupari. podul care treci la cer pe cei de pe pamant. tainuitoarea sfatului celui nespus. . prin care se innoieste faptura. Bucura-te. pururea Fecioara! Condacul al 2-lca: 3-lea: P! pe ceea ce nu stia de nunta. inceputul minunilor lui Hristos. ceea ce ai nascut Lumina cea neapusa. ceea ce intreci mintea intclcptilor. Bucura-te. Dumnezeu. indraznirea celor muritori catre Dumnezeu. Bucura-te. a grait catre eel ce slujea: Din pantece curat. . prin care prune Se face Facatorul. ceea ce luminezi gandurile credinciosilor. ca raiul desfatarii. indata cunoscandu-i inchinarea. ceea ce ai nascut pe Saditorul ai viefii noastre. spune-mi? Catre care el a zis cu trio A. juterea Celui de sus a umbrit-o atunci. Bucura-te. iar pruncul acesteia. a grait catre Nascatoarea de Dumnezeu: Bucura-te. Bucura-te.ti Bucura-te. Bucura-te. steaua care arati Soarele. scara cereasca pe care S-a pogorat Bucura-te. Bucura-te. Mireasa. minunea mult slavita de ingeri. vifa mlailitei celei nevestejite.338 ACAT1STE $1 PARACL1SE ACATISTUL BUNEIVESTIRI 339 Bucura-te. a alergat la Elisabeta. catre noi. Bucura-te.

gura apostolilor cea netacuta. ceea ce e§ti fara prihana. chinuirea vrajmasjlor celor nevazutj. finand-o ca pe o faclie. Bucura-te. si. Bucura-te. prin care Marturisitori. Bucura-te. indreptatoarea int.elepciunii celor credinciosj. ceea ce Iuminezi pe tainuitorii Treimii. cea cu dumnezeiasca mergere vazand-o infeIcptii. staulul oilor celor cuvantatoare. ca cele cere§ti impreuna se bucura cu cele pamantesti. prin care s-a golit iadul. ceea ce ai stins inchinarea la foe. pe care laudand-o. Hristos Bucura-te. ceea ce ne cura{e$ti de Iucrurile cele intinate. pururea Fecioara! Vazut-au laudand venirea cu trupul a alergand spre Acesta ca spre un pastor. §i tuturor marturisindu-Te pe Tine. ca cele pamantesti impreuna danfuiesc cu cele Auzit-au lui pastorii pe ingeri si. Bucura-te. Mantuitorule. si. Bucura-te. cunoscandu-L a le fi Stapan. Bucura-te. au cazut. §i.340 ACATISTE §1 PARACLISE al 4-lca: ACATISTUL BUNEH ESTIRI Icosul al 5-lea: 341 Condacul Vifor de ganduri necredincioase avand intru sine iiitelcpiiil Iosif. ceea ce ai stins cuptorul inselaciunii. raza zilei celei de taina. ca nu s. ceea ce ai aruncat din dregatorie pe chinuitorul cel fara de omenie. tu. Bucura-te. Bucura-te.tia sa cante: Aliluia! Icosul al 6-lea: Stralucind in Egipt Tu. Bucura-te. veselia tuturor neamurilor. Bucura-te. ajungand la Cel neajuns. iubitorul de oameni. Hristoase. Bucura-te. vazutu-L-au ca pe un miel fara prihana hranindu-Se in pantecele Mariei. cunostiiita cea luminoasa a darului. s-a tulburat uitandu-se la tine. de§i luase chip de rob. gandind ca esli furata de nunta. ceea ce ne-ai mantuit din slujba paganeasca. gonit-ai lui. fund fdozofii. implinindu-Ji proorocia. au zis: Bucura-te. Mireasa. ceea ce ne-ai potolit vapaia chinurilor. . s-au bucurat. Maica cere$ti. Maica Mielului §i a Pastorului. ceea ce ai aratat pe Domnul Hristos. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. indraznirea cea nebii uita a purtatorilor de chinuri. Bucura-te. mers-au pe urma luminii ei. Bucura-te. Bucura-te. pururea Fecioara! Condacul al 5-ica: s-au intors in Babilon. Bucura-te. Bucura-te. Lumina Ca idolii adevarului. Mireasa. lasatu-1-au pe Irod ca pe un mincinos. deschizatoarea usilor raiului. s-au nevoit cu daruri a-Lsluji $i a-i canta celei binecuvantate: stelei celei neapuse. purtatori de Dumnezeu. cea neamestecata cu nunta. ei nerabdand au scapat ii taria Ta. Bucura-te. ne-am imbracat cu slava. indreptarea oamenilor. iar cand a cunoscut ca zamislirea ta este de la Duhul Slant. Condacul al 6-lca: Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. cu ea cautau pe puternicul Imparat. a zis: Aliluia! Icosul al 4-lea: pruncii haldeilor in bra^ele Fecioarei pe Cel ce a zidit pe om cu mana. temeiul eel tare al credin{ei. Bucura-te. cantandu-I: Aliluia! Steaua intunericul minciunii. iar cei ce de can- tau Nascatoarei de Dumnezeu: Bucura-te.

vazand minunea. salasul eel preamarit al Celui ce este pe serafimi. mare care ai inecat pe netrupescul faraon. Bucura-te. din care se hranesc credincio§ii. purtat in pantece pe Indreptatorul Bucura-te. Bucura-te. si nastere din totul a fost intre cei de jos. ca pentru aceasta Preainaltul Dumnezeu pe pamant S-a aratat om plecat. Bucura-te.342 At MIS IK. u$a tainei celei de cinste. dragostea care biruieste toata dorirea. piatra care ai adapat pe cei inseta{i de viafa. pururea Fecioara! Conilacul al 8-lea: Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. sub care mul^i se adumbresc. faptura noua aratandu-Se Facatorul noua. Bucura-te. ceea ce ai vadit in§elaciunea idoleasca. Vazand na§tere minunata. pamantul fagaduinfei. ceea ce ai nascut pe Mantuitorul celor robi^i. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. rasarind din pantecele eel fara samanta si pazindu-1 intreg. ceea ce ai aratat via^a ingereasca. iar nu mutare din loc. iertarea multor gresjfi. Bucura-te. floarea nestricaciunii. sa o laudam graind: Aratat-a celor ce Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. suntem facu{i de Dansul. ceea ce Bucura-te. pomul eel cu luminoasa roada. ca noi. . Mireasa. stalp de foe care calauze$ti pe cei ce sunt intru intuneric. vrand sa traga la 7^ea: inal^ime pe cei ce-I canta: Aliluia! Icosul al 8-Iea: Vrand $i Te-ai dat lui ca Simeon sa se mute din veacul acesta insulator. hrana $i nastrapa cu mana. Bucura-te. Bucura-te. dar Te-ai facut lui cunoscut ca Dumnezeu desavarsjt. haina celor goi de indrazneala. cantand: Aliluia! Icosul al 7-lca: de cei de sus nicicum S-a departat Cuvantul eel neeuprins. incaperea lui Dumnezeu celui neincaput. pururea Fecioara! Onndacul al lat decat norul. Bucura-te. ca dumnezeiasca pogorare a fost. Iauda cea fara de indoiala a celor credinciosj. un prune. izvoratoare de miere §i lapte. SI PARACLISE ACATISTUL BUNEIVESTIRI Bucura-te. ai unit fecioria sj na$terea. ceea ce celor rataciti: ai 343 Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. slujitoarea desfatarii celei sfinte. Bucura-te. cununa Tnfranarii. Bucura-te. ceea ce ai adunat lucruri potrivnice intru una. Bucura-te. Bucura-te. acoperamantul lumii eel mai Bucura-te. care aude acestea: Bucura-te. ceea ce ai stralucit chipul Tnvierii. sa ne instrainam de lume. ceea ce ai zdrobit stapania insxlaeiunii. Bucura-te. Bucura-te. precum a fost. Bucura-te. imblanzirea Judecatorului celui drept. Pentru aceea. s-a mirat de in^elepciunea Ta cea nespusa. Bucura-te. copacul eel infrunzit cu buna umbra. mutandu-ne mintea la cer. Bucura-te. Mireasa. prin care s-a deschis raiul. auzirea cea cu nepricepere pentru cei necredincio^i. iar Cu nu Fecioara primitoare de Dumnezeu. Bucura-te. caderea demonilor. purtatoarea cea preasfanta a Celui ce este pe heruvimi. prin care s-a dezlegat calcarea poruncii.

Nascatoare de Bucura-te. pe care le-ai dat celor ce-Ti canta: Aliluia! Bucura-te. ceea ce intre fecioare ai fost unica hranitoare pe cei /amisli|i intru ru§ine. ca se biruiestc toata cantarea care va sa tinda spre miiltimca milelor Tale celor multe. ca Dumnezeu. incepatoarea prefacerii celei pline de-njeles. curata. ceea ce ne-ai ridicat din adancul lU'tiinoslinUi: Bucura-te. comoara randuielii Lui. cu asemanarea chemand pe eel asemenea. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. ceea ce ai risipit vorbele cele incalcite ale atenienilor.344 ACATISTE SI PARACEISE ACAT1STUI. Bucura-te. usa mantuirii. pururea Fecioara! Condacul al 11 -lea: : Bucura-te. Bucura-te. de prune. fund. cu i Pe Dumnezeu. Bucura-te. salasul inUkpi iimii lui Dumnezeu. tuturor Vi and Impodobitorul precum fagaduise Pastor sa a venit i la ea se sj. ca tu Bucura-te. ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. ca-fi stau inainte ca niste pest ritorii cei ii mult-vorbitori vedem. limanul celor ce umbla cu corabiile acestei vieti. ceea ce pe filozofi ii ara(i neinjelepti. ca au innebunit intrebatorii cei ctimpliti. de Ji-am aduce cantari §i psalmi numar intocmai ca nisipul. Iar noi. ca nu se pricep sa spuna in ce chip si fecioara ai ramas si ai putut naste. Imparate Sfinte. ca tu ai innoit ai credinfa can lain: Bucura-te. Bucura-te. nimic nu plinim cum la se cuvine. Nascatoare de Dumnezeu Fecioara. Bucura-te. pururea Fecioara! . Caci. Mireasa. ceea ce ai impreunat Domnului pe cei credincio§i. invajat pe cei Bucura-te. Bucura-te. ca pe eel neapropiat. camara niuiiii celei fara de sainanla. nadejdea bu natatilor celor ve$nice. ca un Dumnezeu. lipsiti de minte. pentru noi S-a aratat om ca noi. tuturor celor ce alearga si la toti asa: Aliluia! al la tine: ca Facatorul cerului pamantului te-a gatit pe tine. sfilasluindu-Se in Icosul al 9-lea: pantecele tau in\ atandn-i pe loti sa cante fie: fara de glas. ceea ce pe mul^i i-ai luminat la minte. BUNEIVESTIRI Condacul al 10-lca: 345 Bucura-te. fi Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. datatoarea darului celui dumnezeiesc. ca s-au ve§tejit facatorii de basme. pururea Fecioara! Condacul al 9-lea: mantuiasca lumea. vie(uind impreuna cu noi Zid esti fecioarelor. camara cea impodobita a sufletelor stlniilm Bucura-te. Bucura-te. cheia imparafiei iui Hristos. Mireasa. Bucura-te. Bucura-te. ceea ce ai nascut pe Semanatorul curafiei. Bucura-te. corabia celor ce vor sa se mantuiasca. Mireasa. stricat pe stricatorul gandurilor. ca un Dumnezeu aude: Aliluia! Toata firea Tngereasca s-a minunat de lucrul eel mare al intruparii Tale. ceea ce ai Bucura-te. ceea ce ai vadit pe cei mesteri la cuvant a necuvantatori. si $i sj Icosul al 10-lea: L-au vazut auzind de om apropiat tuturor. de o taina ca aceasta minunandu-ne. turnul fecioriei. Bucura-te. Bucura-te.

ca. Bucura-te. Bucura-te. Nascatoare de Dumnezeu. ca ai izvorat raul eel ce curge cu ape multe. Bucura-te. mantuieste de toata ispita si scoate din chinul ce va O. fuigerul care luminezi sufletele. a sfinjit. Bucura-te. Bucura-te. ceea ce ne-ai aratat chipul colimvitrei. raza Soarelui celui infelegator. Bucura-te. Bucura-te. mantuirea sufletului meu. lauda cea de cinste a preofilor celor cuviosi. Bucura-te. Apoi ce se indepartasera de harul Lui la toji asa: Aliluia! rupand zapisul. ceea ce curatesti intinaciunea pacatului. pururea Fecioara! Condacul al 13-lea: Maica prealaudata. te Cantand si nasterea slavit a inva(at pe tofi sa-^i cante: lui Bucura-te. aratata celor ce sunt intru intuneric. mirarea cea mare a Ingerilor. Bucura-te. zidul impara^iei eel nebiruit. ceea ce e§ti mai inalta §i mai presus decat ingerii §i arhanghelii sj mai cinstita decat toata faptura. Bucura-te.. aprinin sine focul eel netrupesc. Mireasa. aude de Rugaciunea catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu Icosul al 12-Iea: laudam to^i ca pe o biserica insuBe^ita. Fecioara stapana. prin care se surpa vrajmasii. . ca din tine a rasarit stralucirea cea cu multa lumina. Care fine toate cu mana. care ai nascut pe Cuvantul. Bucura-te.ce Fie sa pe tofi cei ce-{i canta: Aliluia! trci ori. Bucura-te.346 ACATISTE Icosul !jl PARACLISE AC AXIS TUL BUNEIVESTIRI 347 al 11-lca: Faclie primitoare de lumina. Bucura-te. a ta.. pahar care dai gust bucuriei. ceea ce pe vrajmasi ii ingrozesti ca un tunet. Bucura-te. propovaduirea proorocilor. ca. pe tofi ii indrepteaza spre cunostinta cea dumnezeiasca. primind acest dar de acum. Bucura-te. o vedem pe Preasfanta Fecioara. Cel este mai sfant decat to^i sfin(ii. raza Luminii celei neapuse. Condacul I: Vrand dea har datoriilor celor de demult. Bucura-te... Bucura-te. baie care speli constiin{a. viafa veseliei celei de taina. Mireasa. Bucura-te. locasul Dumnezeu-Cuvantul. prin care se ridica biruinfele. Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu. stalpul Bisericii eel neclintit. Bucura-te. Aparatoare Doamna. chivot poleit cu Duhul. locuind in pantecele tau Domnul. Bucura-te. sfanta care esti mai mare decat sfintii. Bucura-te. O. ce lumineaza mintea cu raza ei si se cinsteste cu chemarea aceasta: zand Bucura-te. tamaduirea trupului meu. ?i Accst Condac se zicc dc §i iara^i Icosul I: Ingerul eel mai intai statator. comoara viefii cea nedesertata. Bucura-te. mireasma mirosului celui bun al lui Hristos. Dezlegatorul tuturor datoriilor omenesti venit-a singur la cei sa si. coroana cea scumpa a impara|ilor celor credinciosi. podoaba cea aleasa a arhanghelilor. pururea Fecioara! Condacul al I2-lea: Bucura-te. Bucura-te.

lauda cea preamarita a apostolilor.§i tincsti tot poporul binecredincios. stapana tuturor fapturilor. solitoarea legii. auzi-ne pe noi cei ce ne rugam tie arata mila ta poporului dreptcredincios. adancimea cea nemasurata. cuibul Vul- turului ceresc.ele cel sj satele §i partilc cres. infranarea cea tare a postitorilor. lina si fara de rautate. tuturor cre§tinilor ocrotire tare. imbracaminte celor goi.ul acesta s.348 ACATISTE $1 PARACLISE ACATISTUL BUNETVESTIRI 349 intarirea cea tare a mucenicilor. Biserica nefacuta de mana odihna buna celor ostenifi. minune nespusa. acoperamant §i scapare celor asuprifi. de toate napastuirile. care scapa cheama numele tau cel sfant. Doamna noastra. marirea fecioarelor. intru tot milostiva Doamna Fecioara. celor saraci bogafie tinata. Imparatul nostru. odihna Dumnezeului celui viu. minunea cea nes. palat al Preasfantului Duh. intru care s-a dres de la Duhul Sfant vinul harului Celui neimputinat. purtator al Cuvantului lui Dumnezeu. ingrozire diavo'ilor. pentru tie. veselia cea lina a maicilor. chivot ceresc. pazitoare adevarata tuturor cre§tinilor §i lumii inci cdintala mantuire. nadejde celor fara de nadejde.i cas. stapana Nascatoare de Dumnezeu. calatori.tiuta. mireasa nestricata. Prin tine Cel nevazut S-a facut vazut. O. zamislirea negraita a trupului lui Hristos. rai sufletesc. celor intristafi de-a neimpupururea mangaiere. Maica iubitoare de fii. turtureaua cea cu buna glasuire. noi robii tai. turnul cel neclintit. picatura care risipesti mania lui Dumnezeu. fncepatura credinfei celei pe care nu-i iube§te nimeni iubire cu smerenie. paharul Imparatului ceresc. sabia maniei lui Dumnezeu fmpo- triva tuturor celor nelegiuifi. povafuitoare neostenita celor ratacifi. tamaia cea cu bun miros. minte fngereasca. care ai tnflorit noua veselia cereasca. Hristos Dumnezeu. curatfa $i chipul focului. floarea cea preafrumoasa. infelepciunea §i invafatura pruncilor. imparateasa imparatilor. ajutatoare nebiruita §i folositoare. adancul milelor. porfira de Dumnezeu fesuta. Cel ce da viaja tuturor. de . care ai nascut pe adevarate a lui Hristos. preamilostiva imparateasa a Luminii celei intelegatoare §i preamarita. ajutatoare celor lipsifi. mergere u$oara celor porumbita cea preabuna. Fecioara incuviintata de Dumnezeu. roaga pe Fiul tan sa ne izbaveasca de tot raui. carmuitoarea saracilor §i a vaduvelor. odrasla pomului celui de viafa purtator. stea cu totul luminoasa §i mai sfanta decat tofi sfinfii. O. Si paze^te los. povafuitoarea cea tare a calugarilor. lini$te celor de pe mare. liman bun celor inviforafi. caruja cea in biruinta in razboaie. taina cea negraita. izbavire celor robiji. scaun de foe al nevazutului Imparat. sanatate celor bolnavi. ve§mant cinstit. celor pacatosj mantuire catre Dumnezeu. care aducem rugaciune pieirea ereticilor. ceea ce e§ti marita de cele cere§ti.i §i toate oras. strugurele mantuirii noastre. celor omeneasca a Insusi Imparatului tuturor veacurilor.

Doamna preacurata. Miluieste si mantuieste cu rugaciunile tale.te pe toti ortodocs. dar mai ales paze§te sfanta Biserica Fiului tau sj o feres. tai nici cu rani. pe cei ce sunt in primejdii. cu moarte. Doamna.i pe tot poporul dreptcredincios care se inchina icoanei tale. Maica. ridica si miluieste. nici roaga pe Hristos.te-i §i preamareste pe cei ce te preamaresc. Cauta spre noi toti cu lolosinta ta cea preamilostiva. de potop. preotf si diaconi §i pe tot clerul bisericesc s. marirea celor ceresti si ajutatoarea pamantenilor. BU. tu e§ti rugatoarea cea fierbinte catre Fiul tau sj Dumnezeul nostru. aflandu-te pe tine ajutatoare. Nascatoare de Dumnezeu prealaudata. sa ne incinga pe noi cu putere de sus. O. pe Fiul tau pentru noi roaga-L. milostiva si preaindurata tmparateasa a cerului sj a pamantului. Nascatoare de Dumnezeu. Milostivesje-te. Milostiva fii noua aici. spre ajutorul poporului celui binecredincios. impreuna cu ingerii. Adu-ti aminte de robii tai sj nu trece cu vederea lacrimiie si suspinarea lor.ti nadejdea si folositoarea tuturor celor ce alearga la tine sj cer ajutorul tau eel sfant. I . stapana preamilostiva.te-i ca sa stea de-a dreapta Fiului tau si Dumnezeu. §i tu es.NEIVESI'IRI milei tale. de cutremur. pe cei cazutt de la dreapta credinja iarasi la credinfa intoarce-i. Pe cei ce s-au mutat intru dreapta crcdinla din aceasta \ iata in cea cu arhanghelii si cu tofi sfinfii. pe prunci hranes. si cu bucurie in locasurile ingeresti sa se desfateze. pe cei batrani sprijines. ca sa ne putem apara impotriva vrajmasilor nostri vazufi si nevazufi ce se ostesc asupra noastra. Ca tu esti. ridica-ne pe noi din adancul pacatelor si ne lumineaza ochii inimii spre cautarea mantuirii. ca ruga\ csnica. ci ii pazeste si ii mantuieste cu mila ta. a dun a pe cele risipite: pe cei rataciti pe cale povatuiesje-i. iar la fnfrico§atoarea judecata.ii cresjini sa vietuiasca cu Hristos. U$ureaza. pe Prea Fericitul Parintele nostru (»).te-i. impartases. de foe. Doamna. de toate nevoile. ceea ce te rogi pentru noi sj pentru buna intocmire a vazduhului. Dumnezeul nostru. nici cu dreapta manic a lui Dumnezeu. parinfi arhimandrifi. miluieste cu mijlocirea ta poporul dreptcredincios si toata dreptcredincioasa crestinatate. de sabie. pe care noua le daruie§ti. spre vremi aducatoare de roadele cele de folos.350 ACATISTE $1 I'AKACLISE ACATISTU1.te intru lungime de zile. si cu rugaciunea ta invrednices. Nadejdea noastra. de acoperamant venirea altor neamuri asupra noastra eel dintre noi. pe Care mai presus de fire L-ai intrupat. [pe (Inalt) prea Sfintitul (Arhi-) Episcopul (§i Mitropolitul) nostru (N)] §i pe tod ortodocsii arhierei. Pazeste-o sub acoperamantul Ca sa nu fie imputinati robii nici cu ingrozire. ca sa ne mangaiem cu imiltumirc. pururea Fecioara. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. ci ne innoieste pe noi cu bunatatea ta. apar-o pe ea cu cinstitul tau si 351 boala. pe cei tineri ii invafa. de toate durerile si de razboiul de toata imbulsi zeala.

in mijlocul focului stand pentru aceea laudam pe tine intru toti vecii. nascand pe Iniparatul Hristos. Cantarea a 7-a: Amin. prin sfintele sj de Dumnezeu primitele tale rugaciuni. Fecioara.a facatorul Lui Duh. cartea in care s-a scris Cuvantul cu puterea Tatalui... curata fiind nearsj. mireasa dumnezeiasca. prin care ne umplem de bucurie si mostenim viafa. ceea ce esji curat a: pe Care roaga-L. desj suntem nevrednici. curata: Pe Domnul lucrurile lauclati-L si-L preainal(ati In Pe tine te laudam. din care curge vinul cel ce veselesje sufletele celor ce te slavesc pe tine cu credinta. in rug taina cea mare iar tinerii a nasjerii tale. bine esti cuvantat». pe Cel ce hrane§te pe toata lumea cu bunavoire. acum ne-am imbracat care mai inainte. pentru inselaciune.iitor cu mana tinand. ceea ce esji curata. ca sa scrie in cartea vietji pe robii tai. limba cea cu podoaba vorbitoare sa te laude pe tine. cu a ta mijlocire. Nascatoare de Dumnezeu. care ai crescut Stru- gurele cel copt. cei ce ne inchinam tie cu credinta. Si acum. sj apara-ne de toata robia vrajmasului. pe acesta cu dragoste sj cu frica il sarutam. §i pe icoana vazand chipul tau eel intru tot cinstit sj pe Cel atotf. tie: acum sj pururea sj in vecii vecilor. slavindu-L pe El impreuna cu Cel fara de inceput al Lui Parinte sj cu Preasfantul sj bunul sj de viat. §i. fara numai groaza focului barbateste calcand-o. care ai Tnflorit floarea cea nevestejita. sj ne miluieste pe noi.. cei di'/lii acati. ceea ce esti curata. sa aj un gem la cele ceresji ale vietji celei fara de sfarsjt. Doamna. Plecam genunchii iniiuii noastre noi. si ne rugam Pleaca urechea ta. pantece ai primit pe Cuvantul si ai purtat pe Cel ce poarta toate sj ai hranit cu lapte. eram in haina nestricaciunii 23 - CEASLOV . «s-au bucurat cantand: Prealaudate Dumnezeul parint.. indraznim sa ne apropiem de slant u altar. ci. toiagul cel de taina. ai Ceea ce inchipuit aceasta. caruta Soarelui sj intru tofi vecii. j Marginile lumii te lauda pe tine si te fericesc si cu dragoste canta t'c: Bucura-te. pe Care roaga-L sa ne izbaveasca din toata nevoia pe noi. Caruia canram. stapana.iIor «no§tri $i Doamne. sj sa stam fara de rusjne in ziua m local ii de-a dreapta Fiului tau sj Dumnezeului nostru. Pentru aceea. Facatorului.a facatoarelor Taine. graind: Bucura-te. asjeptand. bucura-te. te mai inainte au si nascut pe Vindecatorul tuturor oamenilor.. mai luminat. stapana.. celui infelegator vi{a cea adevarata. ne bucuram noi ciunile Maicii I Nu poate. ACATISTLL BUNEIVF. robii tai. de harul preasfintelor sj de viat. bucura-te..SI 1KI 353 mult pot spre imblanzirea Stapanului. Slava. Cantarea a 8-a: Irmosul: Irmns: Pc tincrii cei binecredim iusi. N-au slujit fapturii intoltpiii lui Dumnezeu. Moise a cunoscut Preaslanta. Noi.352 ACATISTE SI PARACLISF. cei ce suntem cufundaU' pururea in necazuri. ca te-ai inaltal mai presus de serafimi. Nascatoare de Dumnezeu. cu umilinta cazand.. paeatosii sj.

cununa mucenicilor.i-L preainal- intru tofi vecii. sj intarirea noastra. danfuind. Gavriil.. avand rugatoare spre aceasta catre Cantarca a 9-a: Irmosul: Tine pe ceea ce Te-a nascut pe pamant mai presus de lire pe Tine. stalpul eel de foe. ceea ce ai deschis raiul eel Tncuiat. curata. bucurie Fecioarei aducand.. Doamna noastra a tuturor. Porumbifa. care ai nascut pe Cei milostiv.. bucura-te. pentru aceascantam: Bucura-te.. acum pacatele noastre. bolile se izgonesc tuirea oamenilor.. iar acum lucrata. vasul care ai primit mirul eel ncimputinat.I 354 AC AllSTE SI PARACLISE A. Marie.tenirea Ta.. curata. I Cei mor v i prin tine inviaza. Slava. cu veselie cantafi. Binecuvantam pe Tatal si am e$ti Iotas luminii. de mos. Fecioara. bucura-te...CATIST I L BUN E IV ESTTR de ispitele pacatelor 355 prin naslci on ta. Care ai binevoit a lua fire omeneasca. lui Podobie: Femei. credinciosji: Bucura-te. §i treci cu vederea Domnui lucrurile laudati-I sj-L preainal(ati intru tofi vecii». bucura-te. Dumnezeu.te-ne pe noi. stapana lumii. care vine asupra oamenilor. bucura-te.. M INANI) A au/ifi. pc Fiul si pe SfantuI Duh. Irmosul: Stih: tandu-I si Sa laudam. atunci fiind inchipuita. lucrurile laudafi-L s. prin care ne-am ridila inalfime. cu duhul liind luminat. care povafuie§ti firea omeneasca la viata cea de sus.. care acoperamant sj putere. Domini ai prin care noi ne facem partasi bucuriei celei de-a pururea. sa praznuiasca firea mintiloi celor fara de trup. in cuptor. ca sa s. a credinciosjlor. cin- «stind sfanta praznuire a Maicii «Bucura-te. care ai adus in lume pe Soarele eel mare.ti fara de prihana §i buna. Si acum. pentru mull imea cantam (ie noi. nasterea Nascatoarei de Dumnezeu i-a mantuit. pe toata lumea ridic-o sa-Ji cante fie: Pe Fie-fi mila. pentru orice pedeapsa. bucura-te. ceea ce e§ti manIpostas. iar cei ce sedeam in intunericul pacatelor lzbaves. cea cu totul binecu- sa cantam: vantata. Hristoase. 1 Tot neamul ?i pamantesc sa salte. si sa cante: Nascatoare de Dumnezeu. Bucura-te. ca nascut Via^a cea intr-un mai inainte erau mu{i acum graiesc bine. gre$elilor lor. i-a stat inainte in cetatea Nazaretului . Fecioara. Fecioara. Te-ai aratat luminal ea ta Ceea ce cat de pe ai pamant es. bucura-te. Doamne.. bucura-te. ceea ce singura intre femei es. sa binecuvantam sj sa nc Tnchiniim Domnului. Cei ce iiuiuati se curfitese. lauda tuturor cuviojjilor. §i acum.i mantuirea noastra. zid s. pentru mare mila Ta. bucura-te.i tarie celor ce canta.i de vazut lumina. steaua cea neapusa. 1. ceea ce aceea te laudam intru loti vecii. Saltafi. ce s-a varsat asupra ta. canpreainal(andu-L pc Dansul intru toti vecii. Pe tinerii cei binecredinciosj. Inimusitta cea dumnezeiasca a tuturor drepfilor s. curata: Pe (afi Domnui Sa stain cu cuvioasa temere in casa Dumnezeului nostru sj Bucura-te. preafericita «pururea Fecioara». pururea Fecioara.ti nascut mantuirea lumii. cei si multimea duhurilor celor din vazduh se biruie§te. bucura-te.

"lasul al 4-lea: Apoi: Cuvine-sc cu adevarat. dezlegarea blestemului §i scularea celor ta/uii: bucura-te. de fa{a vine catre tine $i zice tie. graim Ti e: Dumnezeule. scaun Slava. Pentru aceea si noi... la la Se canta u L) i: Ca stihirile acestca. Camara purtatoare de lumina tecele eel curat al dumnezeiesfii fiice.... a Ta cste impara(ia.356 zicand: ACATISTE SI PARACLISE ACATISTUL BUNETVESTIR] Slava... sunt bunele vestiri de bucurie. Si acum. Te-a zamislit pe Tine. Care Se va es. fara prihana... Maica Domnului. bucurandu-ne..i porumbita curata 51 chemarea neamului nostru.. primind vestirea cu credinja.te astazi. bucura-te... Doamne. Sfintc Dumnezeule. ceea ce singura ai fost aleasa lui Dumnezeu.. troparul: Porunca cea cu taina. prin cuvantul acesta. ca Dumnezeu- A auzit Nascatoarea de Dumnezeu limba pe care nu s. Taina cea ascunsa $i nesliula de tngeri arhanghelului Gavriil se incredinteaza §i catre tine acum vine..ti salasiui in panteccle tau... Si acum.. Cuvantul Se face Fiul Fecioarei Maria pentru milostivire §i Gavriil veste$te bucuria vestirii celei bune.. pogoarii-Te tuitoare. Stapane. Si acum. ca graia catre dansa arhanghelul graiurile vestirii celei bune.. Podobic: Ca pc un vitcaz. pansj vino la dansa $i miluie$te faptura Ta... Preasfanta: Bucura-te sj te gate$te.. cu care dimpreuna sa cantam to{i: Bucura-te.. daruieste lumii pace ?i sii tifii. miluie$tc (de 40 de ori)..ti buna s.. $i Slava. care a fost (inula in robie de eel viclean $i a pierdut frumuse$ea cea din tai s.. . otpustul zilci. sa prime§ti pe Dumnezeu-Cuvantul in pani tecele tau (de doua ori). ceea ce es. lot noastre mare mila. norul eel insufle$it al Soarelui $i prime§te in pantece pe Cel neincaput. Gavriil.i asieapta pogorarea Ta cea mans-a gatit Jie. bucura-te. Dumnezeule eel mai inainte de veci.. Ceea ce esti mai cinstita decaf heruvimii.....tia. Tatal nostru. Cel ce Te-ai intrupat dintr-insa fara de schimbare. glasul al 4-k'a: 357 Acum $i curata ceresc. §i striga catre tine. folositoarea lumii. ceea ce cu totul nevinovata: Bucura-te. impotriva careia a dus razboi pizma§ul.. bucura-te... Deci... Taina cea din veci se cunoas. arhanghelul.

nici pomeni l'ariidelegile noastre. man- Doamne.. eel ce alerg al la Tine.. glasul Miluie^te-ne pe noi... binecuvantata Nascatoare de Dumnezeu. lisuse.. Prcasfanta Treimc. lauda mucenicilor. de partea celor mantui^i.. Imparatc ceresc.. ca intru Tine am nadajduit.. lisuse al meu.... miluicstc-mf). pe mine. scoate-ma din meu. curafirea mint ii mele. Mantuitorul meu. Mantuitorule. lisuse al meu atotputernice. Doamne. Mantuitorul meu. ma invrednice$te desfatarii raiului. mangaierea sufletului meu. caci tu e?ti mantuirea neamului cresTinesc. Sfintc Duninezeule. to{i lucrul noi suntem numele Tau chemam.... slava Apostolilor.. ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS binecuvantarc $i strana zicc: Slava Jie. a Nascatoarei dc Dumnczcu: I $a milostivirii deschide-o noua. ca Tu e§ti I I NOSTRU IISUS HRISTOS 359 Dumnezeul nostru mainilor Tale 51 §i poporul Tau. lisuse al meu preabusi cauta sj acum ca un milostiv sj ne izbave!>te pe noi de mana balaurului... glasul al 6-k'a: Podobie: Toata nadejdea. ci tuieste-ma. lisuse al meu.. ca sa nu pierim cei ce nadajduim intru tine. celei ce pentru rugaciunile Te-a nascut $i ale tuturor sfin(iIor lisuse. Iubitorule de oameni. Iubitorule de oameni. Preotul dii Tisuse preadulce. Mantuitorul nule.. lisuse..accstea.. Si acum. Tatal nostru. 31) La Doamne. sj §i ale tuturor proorocilor. ma invredniceste $i fa-ma partas cetei alesilor Tai. lisuse. miluie$te-ne pe noi. Stapane Mult-milostive. lisuse. Apoi: Cred intru unul Dumnezeu. lisuse. lisuse. ca. mantuie§te-ma. Mantuitorul meu. desfatarea $i podoaba pustnicilor. lisuse. pacato^ii robii Tai. sc canta stihirilt.. inantuieste-mu obisnuita Dumnezeul nostru. lisuse preadulce.ACATISTUL DOMNUI vrajma§ii no§tri.. Slava. miluiesTe-ne pe noi. miluies>te-ne pe noi... lisuse preadulce. Mantuitorule lisuse. lisuse. lisuse. noi. Stapane atotputernice. ci ma milii teste sj ma izbave§te de toata chinuirea. nu Te mania pe noi foarte. aceasta rugaciune aducem fie. nepri- Tai.. cepandu-ne de nici un raspuns. lauda monahilor. lisuse Apoi Troparclc. . nu ma lasa pe mine.. al 6-lca: meu preainirutnuse(ate. strigat-am. lisuse Indelungrabdatorule. lisuse. ca unui Stapan. lisuse... ci sa ne izbavim prin tine din nevoi. Ca a Ta este impara(ia. Mantuitorule.. (cauta la pag.

.... lisuse. ca tu e§ti nadejdea celor fara de nadejde si ajutatoarea lumii.360 ACATISTE SI PARACLISE ACAT1STUL DOMNUl.... pacatosul. Slava. lisuse.. 12)... a de slava Ta. ca Unul care esti insnii iubitor de oameni.. ca o iubitoare de oameni. pag.. din groapa cca prea adanca si ma cu scoate. Hristoase. pe Acela roaga-L. . Mantuitorul meu.. Hristoase al meu.. precum Te-ai indurat de Manase. miluieste-ma si pe mine acum. de <>ederea cea de-a stanga sa ma scape. lisuse. Care ai primit pe desfranata. ca pofi a-mi ajuta. miluie. ma numara impreuna de-a dreap- ta... Si acum.. Veniji sa ne inchinam. Si acum..Ul NOSTRU IISUS HRISTOS mi-am agonisit. sa ma miluiasca pe mine. Cel ce esti viafa cea fara de moarte... lisuse. Dumnezeule. nascand pe Dumnezeu cel Adevarat. slava Tie (dc doui ori). Si acum. ceea ce ai nascut pe lisus eel preadulce.. Datatorule de bine. din laturili acessi tuia. loate tainele tale sunt mai presus de cuget. Dumnezeul nostru. mantuieste-ma pe mine.. cu neinfranarea. toate sunt preamarite. a Nascatoarei de Dumnezeu: Nascatoare de Dumnezeu. toate puterile ceresTi au strigat: Datatorule de viata.it.. Fecioara. la S' acum. lisuse? Drept aceea. Celui ce $ezi pe tron. miluieste-ma. lisuse Mult-milostive. si 361 ma slobozeste acum.. ci. Cand Te-ai pogorat la moarte.. Stapana lumii intru tot nevinovata. Slava... Tisuse. si starii dreapta sa ma invredniceasca. Milostive lisuse al meu. Psalmul 50: salasluit. (dc 3 ori) si Psalmul 142: Doamne. Stih: Eu catrc Dumnezeu am strigat ?i Dumnul m-a au/. lisuse. glasul al 2-lca: Dumnezeule. auzi rugaciunca mea (cauti canta: la La stihoavna sc canta stihirile accstea. Doamne.... viaja m-am aratat strain. strig Jie: Pentru rugaciunile slujitorilor Tai.. Slava. iar cand ai inviat pe cei morji din cele de dedesubt.tc (de 3 ori). lisuse. Ci Nascatoarei dc Dumnezeu. (dc trci ori). ca un milostiv si de oameni iubitor. Apoi: Doamne.. pentru mare mila Ta. 67). intru tot curat! stapana. Slava. care ma pocaiesc. rugaciunca mea si nu trccc cu vedcrca ruga mea. celei de-a si Preacurata Fecioara. Mantuitorul meu. Si acum. izbave$te-ma de pacatele cele sufletcsti sj te rog sa ma miluiesti pe mine eel mort.. cu adevarat Maica te-ai cunoscut. pe Care Cine nu lisuse. Si acum. nici nu ma lasa. (cauta pag... Mantuitorul oile cele meu. ma va plange pe mine. Si indata sc Dumnezeu Apoi Troparul accsta. Cel ce ai mantuit pe desfranatul. ori). care am calcat porunca Ta. precum este scris. Aliluia (dc 3 este Domnul. pe lisus eel singur bun sj indurator.. si de ma primeste pe mine... Mantuitorule lisuse. glasul al 2 -lea: Slava. Slava.. lisuse? moarte Miluieste-ma.. atunci cand va sedea sa judece lumea. pe lisus eel atottndurat si Dumnezeu si iubitor de oameni. o. pacatosul. Stih: Asculta.. cu cura{ia fund pecetluita si cu fecioria pazita. mantuie$te-ma sj indura-Te de mine. ca o Maica a Domnului. roaga-L sa mantuiasca suflctele noastre. lisuse al meu. atunci iadul ai omorat cu stralucirea Dumnezeirii. Cum ma voi arata fie. si in locul raiului in iad m-am Cu vederea celor dulci la gustare. care singura ai nascut pe lisus. glasul al 6-lca: Mantuitorul meu. nu trece rugaciunea mea.. Nascatoare de Dumnezeu.te (dc 12 ori). sa dau raspuns si sa fiu judecat Nici o Nascatoarei de Dumnezeu: pentru toate cate am facut cu ^tiinfa si cu ne^tiinta. al porunca a Ta n-am implinit pe pamant. railuics.

. nu ma lepada pe mine. miluie<jtc-ma. Yremea. Mantuitorul meu. ceea ce esti fara de intinaciune. fiind mantuit. lisuse al Slava. tale. In Auzi. Tubitorule de oameni lisuse. lisuse preaNascatoarei dc Dumnezeu: dulce. ci meu. inima mea. Mantuitorul meu. robul Tau. deschide-mi usjle pocainfei.i indulcestc. lisuse. Cel ce e§ti singurul Indelung-rabdator. I. care ai nascut pe lisus al meu. Domnul eel preaslavit. care ai nascut pe lisus Dumnezeu. iar CuvantuI.. lisuse al meu. Stapanul a toate. lisuse. s.. eel ce cad la Tine si fierbinte Te rog. Mult-milostive. caci tu singura e§ti rugatoare pentru cei scarbi^i. pe mine.. netrebnicii robii tai. roaga-L sa ma izbaveasca de gheena. Catavasie: Stapana. yindeca ranile sufletului meu. Milostive.362 ACATISTE SI PARACLISE ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU Cantarea a 3-a: IISUS URISTOS 363 ciitre Canon de umilinfa Domnul nostru lisus a Hristos Irmosul: Facere Sfantului Tcoctist Studitul. lisuse preadulce. meu. Doamne». lui Veliar eel inselator. pe robul Tau. lisuse. cel ce cad cu lacrimi. Te rog. care striga cu umiliniii. drept aceea. Tu Pe mea asupra vrajmasilor mei. a pierdut pacatul eel prea rau. ca. ceea ce e§ti cu totul fara de Nascatoarei dc Dumnezeu: prihana. §i nu este adanc a asternut de demult toata oastea lui Faraon puterea cea prea-Tntrarmata. lisuse al meu. a Fecioara. roaga-L pentru noi. lisuse al lisuse al cheltuit-o.. a preadulce Hristoase. Pazeste-ne de nevoi pe noi. preadulce Hristoase. pe mine.. Fiul lui Dumnezeu. §i ma mantuieste. si ma mantuieste.. pe care mi-ai dat-o. sj ma prime^te pe mine. $i ma izbave$te. lisuse. Domnul lisus. Mult-milostive. . scoate-ma din mana ma fa statator de-a dreapta slavei Tale. lisuse al meu. lisuse preadulce. Tisuse. lisuse. lisuse al meu. lisuse. §i ma izbave§te de osanda ^i de chinuri. de gheena. «caci cu slava S-a preaslavit». lisuse. in patimi am meu. Indelung-rabdatorule. ca s-a veselit duhul meu ai Irmosul: «a canta Jie: Nu este slant ca Dumnezeul nostru «drept afara de Tine. lisuse. Still: Iisuse preadulce. izbaveste-ma de partea cea de-a stanga. Stapane. lisuse. ca sa ne izbavim de chinuri cu rugaciunile noi cei Intinafi. lisuse. Te rog. mtrupan«du-Se. Cel ce esti iertarea pacatelor.. ca noi cu deadinsul ciitre Tine scapam ca la izbavitorul cel milostiv. primind intru tine slava cea de-a pururea. sa Te slavesc pe Tine. ceea ce esti de Dumnezeu daruita. cel ce ma Intorc. kidica-ma. robii Tai. Iubitorule de oameni. Cantarea glasul al 2-Ica: deschis gura piatra credin{ei intarindu-ma. preadulce Hristoase. ma cheama. Stapane. Mantuitorul meu.. Mult-milostive.. si ma tn- vrednice§te de viata cea vesjiica. Slava. Si acum.. si Si acum.. lisuse. Preacurata.

al fund dupa datorie pe tine totf cu buna credinfa te lumina minlii mele.. nu sol.te-ma de Tntinaciunea caderilor in pacate sj ma izbaveste pe mine..Ul NOSTRLI IISUS HRISTOS Slava. eel ce scap sub acoperamantul Tau. sj ma scoate. trimite-mi mana de ajutor si ma scoate pe mine.it eu. Iisuse Indelung-rabdiitorule. Iisuse al meu.. Hind surpat de patimi de ocara. Iisuse al meu. venit Fecioara.. lumineaza ochii sufletului Te laud pe Tine. eel care am alunccat din nes. nimeni precum am gres. Iisuse al meu. Nascatoare de Dumnezeu. cu Crucea Fiului tau pretutindeni A ta folosinfa paziti. Te rog. ma mantuie?te. ca In e$ti Tu e$ti. ticalosul. a Nasciitoarei de Dumnezeu: Slava. «pentru aceasta strig catre Tine: Slava puterii Tale. ?i la celor ce zaceau intru intuneric s. ticalosul. Iisuse al ticalosul. mantuieste-mu $i-mi daruie$te mo§tenirea viefii. Hristoase.. Mantuie§te-ma.. Iisuse al meu. totul strig: Slava. ci Tu insutf. Tine manec. sj. ca sa Luminarea «meu. Celui ce toate marginile le-ai stralucit cu lumina Ta. pe mine. cu cutremur stand inaintea Ta. sj ma invredniceste de imparafla Ta. Pentru aceasta sj noi cu credinfa ne rugam fie: Mantuie$te-ne pe noi cu milostivirea Ta. a Nasciitoarei de celor deznadajduitf stralucirea Ta... Cantarea a 5-a: Iisuse preadulce. Iisuse al meu. Te-ai intrupat Cu acum \ indeea..364 ACAT1STE SI PARACLISE ACATISTUL DOMNUI.. m-ai mantuit pe mine. N-a gresjt. Cu totul laudata. rugandu-ma: Iisuse al meu. Dumnezeu: meu. Iisuse al meu preadulce. strig catre Tine: Curates. Preacurata. iar cetele ingerilor. lumina cea neinserata. Iisuse al meu.tiinta in adiincurile rautajii... Fiul lui Dumnezeu. . Minte tntinata avand. nici inger. Tu esti man- marim. lumina lumii.. Tu. Iisuse al meu. cu lumina Ta cea dumnezeie?te Irmosul: stralucitoare.. de chinuri §i de gheena ma izbave^te pe mine.i mantuirea Si aciim. Stapane. eel ce strig: Mantuiest:e-ma. Imparatul pacii. Mantuitorule. Am gresjt. mantuie?te-ma. ci cad. Cantarea a 4-a: tuirea sufletului Iisuse al Irmosul: eel ce strig: meu celui deznadajduit. meu. si din AiDoamne. Doamne». indurate Iisuse al meu.. glasul al 3-lea: adus intru fiinta. Mantuitorul agonisind. §i cu rugaciunile tale de nevoi izbavindu-ne. Iisuse al meu. ranile rog. pe mine. pe Acela roaga-L sa izbaveasca de chinuri pe toU cei ce te lauda pe tine si te numesc. Milostive. Hristoase. ceea ce ai nascut pe Iisus Domnul. Te mana <ji Veliar eel stricator de suflete. Tu. ca un atotputernic. Iisuse meu. mantuie$te-ma pe mine. Iisuse al meu. sj Cele ceresti cele pamante$ti cu cuvantul Tau le-ai meu. Hristoase. dupa adevar. lumineaza-ma cu nu $tiu alt dumnezeu afara de Tine». Mantuitorule. Iisuse al meu. omul. din sufletului lui meu. 365 SEDEALNA. Si acum. neincetat lauda Iti aduc Tie.

si sa izbaveasca de gheena pe cei ce striga: Nu stim alta ajutatoare tare afara de tine. scoate din stricaciune. input in la Tnsuji lirii noastre omenesti Tu ma Irmosul: tare. gangav de demult.. primeste-ma pe si mine. al si mai mare §i Doamne. care singura esti neTntinatii. nepriceputului. ca Unul care ai eel indurari nenumarate. care-Ji cantam Jie: Iisuse. Stapanul a toate. robii Tai si zidirea Ta. iar firea noastra. tezi Iisuse Hristoase. Hristosul tu.. pe desfranata si pe desfranatul si pe pe vamesul am covarsit cu patimile.Nascatoarci dc Durunc/cu: Dumnezeu. Iisuse al Dumnezeule». izbavirea stramosilor. Care si faptura Ta. Acuta dc Slantul Isaac sa nc Domnului rugam. pacatelor De adancul nepatruns eel al fiind inconjurat. in poftele mele cele Tntinate. si meu. Condacul Slava. si pentru ca puterea si lui este taria. neputincioasa. milostivirii Tale: chem adancul Scoate-ma din o. ca noi cu dinadinsul catre Tine scapam. miluieste-ma Apoi sc zic si ma mantuieste. Iisuse preaputernice. citc^tc rugaciuiica aecasta catre Sirul: nascut pc Iisus... . Fecioara preacurata. Bunule. a SI PARACLISE tic ACATISTUL UOMNULL'l NOSTRU USUS HRISTOS Apoi. Iisuse Manase meu. Iisuse al meu. meu. spre lauda si Catavasic: Tau nume. meu. curatsl. Iisuse. acopera de rautatea patimasa stii lui.366 ACATISTE Si acum. ca nu cumva.. o. pe calugari si pe mireni. mirarea ingerilor. pazeste-ma de tulburarea cugetelor si potopul patimilor preadulcele meu Iisuse.. mintea limba. sa mantuiasca pc tofi dreptcredincio§ii. cele de lauda aducem T' e noi. a . Milostive. Care porfi greutatea «stricaciune. Ci. Tu. Caruia sunt aratate patimile mele taria pizmasului nostru. Aparatorule izbavindu-ne de moartea cea vesnica. n-a lost nici ma mantuieste si de ta-ma vrednic acestei slujbe sfinte a Ta.. deschisi eel intinat. Iubitorule de oameni. Cantarea a 6-a: Fecioara de Dumnezeu Nascatoare. Condacele si Icoasele 1: mantuieste-ma. ca sa graiesc eu acestea: Iisuse preaminunate. dar. ticalosul. Domnul Iisus.. ca la izbavitorul eel preamilostiv. Fiul lui Si acum. Ci. Domnul nostril Iisus Hristos. Iisuse al pe talharul. ceea ce ai nascut pe Iisus. o. Iisuse. Doamne. cerce^i Doamne. eu. pe Acela roaga-L. Hristoase Mult-milostive. precum deschis auzul si limba Pazeste-ne de nevoi pe noi. de toate nevoile ne izbave^te pe noi. sa pierd dulcea(a ei §i sa ma aflu fara de rusine si lara frica inaintea Ta. nepiiiiiiU'i noastre. robii Tai. inainte de Coiidacc $1 367 Nascatoarci Dumnc/cu: care ai Icoasc. Iisuse. de-mi mie.. o. Biruitorul iadului. cura^este-ma acum cu lcosul I: isopul rugaciunilor tale pe mine Facatorule preacuratului celui surd sj al ingerilor si Doamne ai al puterilor. Iisuse al un alt desfranat precum sunt Iisuse. Ii Dumnezeul meu. eel ce si ma ma marturisesc Jie. Cel ce neputinta noastra. miluieste-ne! meu. dar Tu. si pe niniviteni.

Iisuse. precum atunci. bucuria calugarilor. intinatul. slava patriarhilor. cel nascut in pacate. ai Tnviat pe fiul ei. Iisuse. pe care il ducea sa-1 ingroape. ca ni§te mir de mult pre(. au n-ai cunoscut ca Tatal este intru Iisuse. mantuirea pacatosjlor. cel zamislit intru t'aradelegi. a§a inviaza sj sufietul meu eel omorat cu pacate. Iisuse.i pe mine. Iisuse. iarta nedreptafile mele. miluie^te-ma! Condacul al 3-lca: mai inainte de veci. ci. arata noua pe Tatal. preaminunate. Iisuse. nu ma trece cu vederea acum pe mine. mila cea fara Intelegerea cea nein^eleasa cautand Filip sa o inteleaga. Iisuse.te spre mine. Iisuse. Iisuse. ai mull inn de indurari. nu ma lasa pe mine. dulceafa preofilor. Imparatule eel puternic. Tie. dragostea cea nebiruita. infranarea pustnicilor. Iisuse prealine.368 ACATISTE SI PARACUSIA A( ATIM l I. netrebnicul. graia: Doamne. Mantuitorule eel preamilostiv. Iisuse preaindurate. de starlit. si Te milostives. pazitorul meu eel preabun. intunecatul. Iisuse. Iisuse. curateste-ma pe mine. Ifi graim: eel Dumnezeule mai inainte de veci. miluie^te-ma! 24 - CF. Iisuse. Care ai tmbracat cu putere de sus pe apostolii Tai care s.ASLOV . Iisuse. Iisuse. si-mi da mie sa cant de toate faptele cele bune. Iisuse. meu. Iisuse. DOVIM III NOSTRLl 1ISL S IIK1SIOS 369 Iisuse preadulce. plinirea proorocilor. cu caldura Duhului Tau celui |'ie cu dragoste: Aliluia! Icosul al 3-lca: pe vaduva care plangca foarte si. Iisuse preaiubite. auzi-ma pe mine. scoatc-ma pe mine. ajutorul Iisuse. Fiul lui Dumnezeu celui viu. intarirea mucenicilor. Iisuse preacurate. Iisuse preadulce. inva^a-ma pe mine. pacatosul. dest'ranatul.i pe pacatosi sj pe cei necredincio^i. lubitorule de oameni. cu frica Iisuse. Iisuse. Iisuse. taria ocarmuitorilor. Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. care-Ji cant Tie: Aliluia! Icosul al 2-lca: Vazand. Pastorul meu. Iisuse Iisuse. Iar Tu ai zis catre dansul: Atata vreme fund cu Mine. puterea cea nebiruita. Care ai chemat pe vamesj s. Iisuse.edeau in lerusalim. prime§te cantarea aceasta: Iisuse. necuprins.te-ma pe mine. milostivindu-Tc. lumineaza-ma pe mine. cura{e$te pacatele mele. Iisuse preaslavite. Stapane eel Indelung-rabdator. Iisuse preamilostive. cura^este-ma pe mine. Cel nadejdea mea. Mine sj Eu intru Tatal? De aceea. Cel ce . miluie§te-ma! C'ondiicul al 2-lca: Slant. frumuse^ea cea prealuminata. nu ma lepada pe mine. imbraca-ma s. nu ma pierde pe mine. bucuria preacuviosilor. Celui ce esfi Iisuse miluies. cel asemenea lor. Iisuse. Iisuse. ridica faradelegile mele. Iisuse. eel golit Iisuse. Iisuse. nu ma uita pe mine. mintea cea intreaga a celor curatf cu fecioria. Ziditorul meu. Iisuse. Doamne.

pierzatorul celor de dedesubt. eel preaslavit. Iisuse. Iisuse. Iisuse. Cei ce e§ti neajuns. viaja Iisuse. iar noi. Iisuse. iar vazandu-Te pe Tine. indreptatorul tinere^ilor Iisuse. Auzit-a deschis ochii orbul. Iisuse. Iisuse. pe cei ce-Ti Precum a I 6-lca: si Rasarit-a in lume luminarea adevarului Tau nit inselaciunea cea diavoleasca. dorirea meu. pe pamant Te-ai aratat si cu oamenii ai vie{uit. primind mana Ta cea mantuitoare. Iisuse. a zis: Aliluia! Icusul al 4-lca: Vifor de Vazand zidit pe pruncii evreilor in chip omenesc pe Cei ce a om cu mainile $i cunoscandu-L pe El a 11 Stapanul. ca Tu treci pe cale sj a strigat: David. nu Condacul al 6-lca: atunci. Pastorul eel prealuminat. Fiul lui Dumiiezeu. Iisuse. graind: Iisuse. Dumnezeul Imparatul eel adevarat. lumincaza-ma. nevrednicul. meu. Petru se afunda.370 ACAT1STE SI PARACLISE al 4-lea: ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU I1SUS IIR1STOS ltusul al 5-lca: 371 Condacul ganduri indoielnice avsind inlauntru. mantuieste-ma pe mine. Iisuse. Iisuse. Iisuse. si chemandu-1 i-ai Lumineaza cu mila Ta si ochii cei cugetatori Doamne. mantuieste-ma. miluieste-ma. fund cu trup si umbland pe apa. Mielul eel nevinovat. tiinliumiic aducem. ne-am deprins a canta: Aliluia! k os u I ne-ai rascumparat pe noi de demult din blestemul legii cu sangele eel izvorator din Dumnezeu. Iisuse. §i durerile noastre le-ai ridicat. Tnfrumusetatorul fapturilor. miluieste-ma! mea. Fiul lui Iisuse. rascumparatorul celor de jos. veselia inimii mele. cantand asa: . miluieste-ma! Iisuse. mangaicrea sufletului nieu.te-ma de tot chinul. s-au nevoit cu stalpari a-I placea Lui. s-a izgo- Mantuitorul nostru. prin patimile cele trupesti si prin indemnarile spre deslranare s. Iisuse. Iisuse. linistea mea de dupa moarte. Iisuse. asa ne scoate pe noi din lan{urile cu care sarpele ne-a impiedicat pe noi. Iisuse. Iisuse. de sus. ca idolii. Mantuitorul meu. Iisuse. au cazut. Fiul lui ma ru§ina pe mine Dumnezeu. lii dobandind cantam Jie: Aliluia! mantuire. mele. Iisuse. de unde. pazitorul prunciei mele. Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevarat sj. luminatorul Condacul al 5-lca: Vestirea §i graiurile propovaduitorilor celor de Dumnezeu purtatori plinind-o. ziditoi ul celor Iisuse. Iisuse. luminatorul mintii mele. mea la judecata Ta. ai celui ce graiesc: Iisuse. David. nadejdea cea de la moartea mea.i prin trandavirea cea rea. ai inimii mele. cu ranile Tale noi tamaduindu-ne. Fiul lui lui. Iisuse. lauda batranefilor mele. sanatatea trupului Iisuse. Iisuse. izbaves. nerabdand taria Ta. strigand: Osana! Iar noi aducem Tie cantare.

Iisuse. puterea cea vesnica.372 Iisuse. mormant a inviat. Dumnezeirea cea de necuprins in scris. imbraca-ma pe mine. acoperamantul eel de bucurie. imparatia cea nebiruita. Iisuse. mai presus de fire S-a faptura minunatii. Iisuse.ile incuiate a intrat cu trupul. miluieste-ma! Condacul al 7-lca: minunata intruparea lui Dumnezeu. . Iisuse. sa ne instrainam din lumea cea desarta si mintea spre cele dumnezeiesti sa o suim. adapa-ma pe mine. taria cea preainalta. izvorul infelepciunii. ca si cantam Lui: Aliluia! Icosul al 8-lea: miel spre junghiere Te-ai adus. acopera-ma pe cer. Iisuse. nestricand pecefile. care-Ti cantam Jie: Aliluia! Icosul al 7-Ica: si dintre cei de sus nicicum Cel negrait. satura-ma pe mine. bucuria inimii. eel flamand. Iisuse. Te cauta. Iisuse. IISUS HRISTOS 373 adevarul eel ce izgonesti in§elaciunea. Cel ce afli pe cei ce Iisuse. Iisuse. repejunea mintii: minunandu-ne. nevrednicul. mai presus de cuget. Iisuse. eel intinat. Iisuse. curafeste faradelemele. deschizatorul celor ce bat. intaritorul tuturor tsiriilor. moartea noastra a omorat-o si. Fiul lui Dumnezeu. Iisuse. de sfarsit. Fiul lui Dumnezeu. Iisuse. Iisuse. apostoli prin us. graim acestea: bucuria cunostintci. pentru noi a patimit si. ACAT1STE SI PARACMSE ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU Iisuse. Iisuse. datatorul celor ce pacatele mele. Facatorul meu. lumina sufletului. domnia cea nenumarata cu anii. ca pentru aceasta Dumnezeu pe pamant S-a pogorat. cei ce-I un Vazand Vrand sa descoperi taina cea din veac ascunsa. Dumnezeule. gile rascumparatorul pacatosilor. din Iisuse. Cuvantul Cuvantul cel cel necuprins. vesmantul eel de veselie. Cel ce petreci intru mila. miluieste-ma. puterea cea neajunsa. a daruit viafa celor ce-I canta: lii intre cei de jos. cand. mine. mantuieste-ma. Iisuse. cu moartea Sa. Mantuitorul meu. ca o oaie fara era Cu nu S-a despai totul de glas inaintea celor ce o tund. de voie. Iisuse. cu credinfa. Iisuse. painea viefii. lumina cca mai presus de toate luminile. taria trupului. Iisuse. Facatorul. Iisuse. stapanirea cea fara Iisuse. nevazut. ca din Fecioara. Iisuse. si la Iisuse. cu invierea Sa. miluieste-ma! Condacul al 8-lca: ticaloasa. si ca un Dumnezeu din morti ai inviat §i cu slava la ceruri Te-ai inal^at §i ne-ai ridicat pe noi. deschide inima mea cea Iisuse. Aratat-a intrupat §i aratandu-Se noua. eel Tnsetat. infelepciunea cea Iisuse. Iisuse. ca sa lie ridice la ceruri pe noi. Imparate. Iisuse. Drept aceea. afla si sufletul meu. da-mi sa plang pentru Iisuse. Iisuse.

Iisuse.nic. Iisuse. mangaierea celor ce plang. pacatos. Iisuse.te-ma Iisuse. kosul al 10-lca: pica stan numele Tau in ceruri.ii. lisuse. folositorul lisuse. Fiul lui Dumnezeu. Iisuse.ti ca om deplin. Mangaietorule eel adevarat. lisuse. §i ne tamaduie§te Imparate Iisuse. lini$tea celor invaluiU. miluies. Iisuse.i Iisuse. precum ai tamaduit sufletul eel iubitor de Zaheu vame$ul. Iisuse. dorirea Iisuse. indreptatorul celor straini. lauda cea mai presus de ceruri. Slant. Mantuitorul meu. cu buze de Una. fara t de incetare slave$te strigand: Sfant. curates. Dumnezeu. ca spuna cum Dumnezeu eel neschimbat e«>ti vietuies. carmaciul celor ce inoata pe mare. iar noi. lisuse. se pricep sa retorii cei mult-graitori vedem tacand ca ni?te pes. lisuse. drept aceea s-a picainaltat numele Tau mai mult decat tot numele s. slava saracilor. eel cazut.i de la toate fapturile cere^ti s. Mantuitorul meu. Iisuse. Fiul lui Dumnezeu. Iar noi. mea. Iisuse. vaduvelor. pomenirea cea preave^nica. Iisuse. Fiul lui Dumnezeule. nadejdea celor fara de nadejde. Stapanul stapanitorilor. imbracamintea saracilor. ca sa cantam Jie cu nmilintfi nu s. Hristoase. venind catre apus. kosul al 9-lca: ii eel preaves. ajutatorul celor ostenid. cu credinja graim acestea: Pe fara de glas despre Tine. slava mea cea preainalta. ridica-ma pe mine. bogaUa cea neimpuUnata. Iisuse. Judecatorul celor vii s. nu ma judeca pe mine dupii faptele mele. miliiieste-ma! . lisuse. Iisuse. lisuse. Condacul miluie$. da-mi aducere aminte de moarte. pe Aliluia! pamant.te-ma! al 10-lca: Iisuse. Rasaritule al rasariturilor. Iisuse. nu ma lepada pe mine. la firea noastra cea intunecata. izgone§te dupa mare mila Ta! de la mine trandavirea. al celor morU. Pastorul meu.ti argint al lui acestea: pe noi.i pamante^ti auzi: Aliluia! Vrand sa manluii Toata cantam: firea ingereasca. Imparatul imparaUlor. minunandu-ne de o taina ca aceasta. visrierul eel nestricat. hrana cea tare. Te-ai smerit pana la moarte. Iisuse. mantuie$c-ma. Iisuse. Iisuse. Iisuse. ACATISTE SI PARACUSF ACVI'ISTUL Iisuse.i Iisuse. cauta-ma pe mine. Iisuse.te-ma! al 9-lca: Condacul s(i lumea. precum ai curaUt pe cei zece leprosj.374 Iisuse. cura{e$te-ne pe noi de toata tntinaciunea. bautura cea nesecata. lumineaza-mi gandul eel tainic al inimii. Iisuse. Sfant. lisuse. lisuse. Dumnezeul eel preave§nic. DOMNULl NOSTRU I IISl S ltRISTOS 375 nadejdea cea aleasa. Iisuse. aparatorul celor lipsiU.

care cumplit este stapanit de diavolul sj ma auzi pe mine. preadulce si intru-tot-Tndurate lisuse Hristoase. lumina cea sfanta. caldura cea iubita. lumineaza-ma. Tnfrumusejeaza-ma. si cu totul de umilinrti aduc fie.i-a Dumnezeu inteleprttor.376 ACATISTE SI PARACLISK al 11-lca: ACATISTUL DO. precuni ai primeste pe mine.i morrti. Pavel. ca ci trup. precum ai primit cei doi bani ai viiduvei. Fiul lui Dumnezeu. bun miros. lisuse. de venirea altor neamuri asupra noastra. Stapanul meu eel preamilostiv. lisuse. izbave§te-ma de focul eel nestins §i de alte chinuri ves. care mai inainte Te Imparatul eel pe si Tine. lisuse. miluie§te-ma! C'ondacul al 12-lca: Daruieste-mi lisuse. Pastorul meu eel preaindurat. si din chinurile cele viitoare scoate-ne pe tort. sj ma ma primeste acum aceasta pulina rugaciune a noastra. Imparatul lisuse. Fiul lui Dumnezeu. Mantuitorul meu eel preamilosard. de neputinte si de foamete. lisuse. floarea cea cu lisuse. margaritarul eel cinstit. lisuse. Te si laudam e$ti. sufletului. primit pe Petru. Dumnezeul meu eel preaputernic.te-ma! al 13-lea: Condacul lisuse. tort si credem cu Toma celui ce-Ti cant: Aliluia! Icosul al 11-lea: Cel ce §ezi de-a dreapta Tatalui ^i va sa judeci viii s. lisuse. lisuse. mantuie. mai inainte de veci. Domnul meu eel lara de moarte. Hsuse. meu eel preatare. Indreptatorul meu eel preabun. lisuse. lisuse. Fiul Dumnezeu. . miluies. Atunci adica ma invredniceste §ederii de-a dreapta pe mine. eel primitor de lumina celor dintru lisuse. lisuse. ve^mantul eel luminat. lisuse. intunericul necunostin{ei.V1NU1UI NOSTRU 1ISUS HRISTOS 377 C'ondacul cheama pe mine trandavul. care s-a lepadat de Tine. ale celui ce graiesc Jie: lisuse. canaaneanca: Hsuse. incalze§te-ma.nice. precum de demult pe Te prigonea pe Tine. si har. lisuse. Iisuse. mie lumineaza-mi luminile lisuse. scoate-ma din mana potrivnicului. tamaduieste-mi trupul eel rank cu pacatele. lumineaza-mi mintea cea intunecata cu patimile. de durerile cele sutletesti §i trupe$ti izbaveste-ma. Ziditorul meu eel preaslavit. $i pazeste mostenirea Ta de vrajmasji cei vazufi §i de cei nevazuH.ste-ma. lisuse. acopera-ma. eel ce zic: al Domn Dumnezeu Luminatorul izgonea tului. pazeste-mi inima de poftele cele viclene. bine inmiresmeaza-ma. eu. piatra cea scumpa. Aliluia! Icosul al 12-lca: sj Pavel. lisuse. Dezlegatorule al tuturor datoriilor. acoperamantul eel mai Tnainte de veci. socotind s. nevrednicul. straluce^te peste mine. Asa liinpe/il puterea glasului celui de pornirea cea rea a suflecele intuiiecate ale lisuse. eel ce-J'i cant Tie: cu patimi cu urgie este aprins. curateste-mi mintea de gandurile cele de^arte. lisuse. straluce^te peste mine. eel ce ma pocaiesc. soarele dreptarti. caie cantam Tie: Aliluia! lui O. lisuse. si da-mi tamaduire mie Slavind ca invierea Ta. lisuse. care Cantare sj strig Tie ca si nu am fiica. lumineaza-ma. de toate necazurile $i ranile cele aducatoare de moarte. miluieste-ma.

Nu am pocain{a. Te-am parasit. Dumnezeul si nostru. sa indulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Si Icosul intai: intai: Condacul Facatorul ingcrilor Apararorule eel mai mart- fi §i Doamne. Doamne. Capul Tau. Dumnezeule. Bunule. pironite de cei fara de lege pe Cruce. primeste patimile Tale. Care Te-a nascut din sanurile Sale fara de ani §i mai inainte de veci. precum a fagaduit preasfanta gura Ta. Cu ranile Tale.A mele. in cautarea mea. pe Care Hristos. nici Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos umilin{a care intorc pe fii la mo§tenirea lor. Fierea. sc citcstc accasta L-ai incredinfat Tatalui cand erai pe Cruce. Acestei straluciri ma invrednice§te §i pe mine. ie§i Doamne. S-a Tntunecat mintea mea cu cele lume^ti sj nu poate sa caute spre Tine cu Facuta dc Sfantul Isaac Sirul Domnului sa ne rugam. ele din verdea{a dumnezeie§tilor Tale Taine. nevrednicul. in vecii vecilor. cu harul sj cu iubirea de oameni a Mantuitorului nostru lisus s... Nu am lacrimi mangaietoare.unea Ta cea duhovni- Am ceasca. sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii. Nu am inima plina de durere ca sa Te caut.ice §1 PARACLISE ACATISTUL DOMMLII NOSTRU IISUS HRISTOS 379 do trei or Dupa Doamnc Apoi accasta sc rice iarasi al putcrilor.. sa nu ma pfirasesli. ie§it de la Tine. Numara-ma intre oile turmei Tale preaalese. vindeca patimile mea de atatea ispite §i nu poate sa se infierbante cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. cu care vrajmasii Te-au adapat. curafe§te sangele meu trupul meu mireasma trupului Tau eel harul Tau.i mea cea intinata in faradelegi. Stralucirea Ta este mangaierea §i odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine in necazuri in toate felurile de chinuri.378 Accst Condac ACATISTE sc /. Amin. ai plans pentru Lazar ai lacrimi de intris- de milostivire lacrimile mele. prin harul Tau. Duhul Tau. sa umple de stralucire fa(a peririlor Tale. Ci Tu. Vistierul bunatajilor.adar. durere. Da-mi as. Cu varsat pentru dansul. Du-ma la pas. sa ma povajuiasca spre Tine.. S-a racit inima . daruie§te-mi pocainta ne§tirbita §i inima indurerata. ca sa pornesc cu tot sufletul in cautarea Ta. Trupul Tau mtins pe Cruce sa intinda catre Tine mintea mea cea trasa jos de diavoli. . Doamne Iisuse Hristoase. Care tare sj Iisuse Hristoase. sa inalte capul meu eel sj sangele Tau. Caci inima lor curata este salasul Tau §i se vede intr-insa stralucirea desco- Hrane§te-ma impreuna cu palmuit de potrivnici. Stapane. Preasfintele Tale maini. cea batjocorita cu palmuiri §i cu scuipari. caci fara de Tine ma voi instraina de tot binele. pc care 1-ai aplecat pe Cruce. sa fnnoiasca in mine inchipuirea icoanei Tale. Cu amesteca in de viafa facator. tamaduie§te ranile mele. Tatal. Fa{a Ta.

Iisuse al meu indurate. Iisuse al meu. sa-Ji cant Binecuvantat esti. care petrece lira de Hristoase. Iisuse. e§ti. Care. Dumnezeule al parinfilor nostri. «prefacut-o. cu adevarat m-am asemanat eu. parinfilor no$tri». pentru aceasta. Iisuse Hristoase al meu.. sa ierte toate pacatele mele cele mai presus de fire. no§tri. o. mai presus de cuvant. strabate-ma cu frica Ta. pe Acela roaga-L. strig catre Tine: MilostivesteTe spre mine. de Dumnezeu: fagaduit T' e a mea pocaintii. Pe vapaia in racoreala a la tinerii cei de demult. strig catre Tine.i curafe^te sufletul meu eel intinat. Binecuvantam pe Tatal si Tie. Te rog: Precum ai izbavit pe desfranata. lrmosul: Dumnezeu.ISE a 7-a: AC VI ISTUL DOMMJLAJl MOSTRli IISUS HRISTOS Can I 381 Cantarea area a S-a: lrmosul: lrmosul: Cei «Deira au calcat porunca potrivnica lui Dumnezeu de a se inchina chipului de aur din campul trei tineri Dumnezeu. ticalosul si ratacitul. Dumne/eul Pe Tine. Dumne/eul parintilor Slava. Am delemn sunt dezbracat Iisuse al o. Dumnezeul meu. Domnul. Ceea ce ai purtat. racorindu-se. de mii de ori eu. Iisuse al cazut.. meu. fiind aruncatf in mijlocul focului. pc Fiul si pe Sfantul Duh. pentru aceasta. Iisuse al meu. in chip minunat si mai presus de fire. Hristoase Iisuse. am Si acum.. si §i. si ma indrepteaza acum la limanul eel strigand: 1^ dulcedle celor necuvantatoare m-am plecat. ca. si necuvantator m-am facut. laudad-Lfapturi ca pe Domnul si-Lpreainaltati au cantat: Binecuvantat Dumne/eul «intru tofi vecii».380 ACATISTE SI PARACI. ceea ce nu stii de barbat. Cuvantul. Pentru aceasta. strig catre Tine: meu. ceea ce ai nascut pe Dumnezeu cu trup. ceea ce esti cu totul fara de prihana. Hristoase Iisuse. ticalosul. si vin. Si acum.. Cantarea a 9-a: sj Nascaloarei de Dumnezeu: Ceea ce ai nascut pe Hristos Iisus. a Nascatoarei Lumineaza sufletul meu. izbave^te-ma s. intre talharii cei stricatori de suflet §i acum de haina cea fesuta de Dumnezeu. de la Dumnezeu a venit ca sa innoiasca «pe mai pre- Adam eel cazut cumplit in stricaciune. Mantuitorule. Iisuse al linistit. pe lisus Hristos. parintilor no§tri. o. izbave^te-ma de toata josnicia.. patimasul. Iisuse. dar am mintit. Fecioara. ca un patima§. eel ce cant: Binecuvantat esti. Iisuse al meu. si zac plin de rani grele. Iisuse al meu. Cel ce S-a pogorat Tn cuptorul eel cu foe. din pricina .. Nascatoare de Dumnezeu Marie. nimeni n-a gresit pe Iisuse ai pamant din veac. o. Fecioara. Iisuse al meu. Hristoase al meu. ca. a injelegere. sa strig: Binecuvantata esti. meu. de multe gre§eli. toarna peste ele unt- Hristoase Iisuse.. cu intelepciune Pe sus de cuvant. mantuindu-ma. a§a si pe mine.. pe Acela roaga-L pururea sa mantuiasca de nevoi pe robii cantarefii tai. meu. Iisuse. precum am gresit eu. ticalosul.. §i lor. mantuindu-ma. Iisuse al meu.

folositorul celor lipsiii. desfranatul. sj noi pacatosji pe pamant. intampinandu-ma..it cu patimile. pe Care L-ai purtat. Iisuse al meu. Apoi: Cuvine-se en adevarat. celor ce nadajduiesc in tine. Ci Tu.. tamaduiesje i sj lumineaza. petrec intru cunoscut desfranatilor sj talharilor. Troparul: Cand talc. intunericul pacatelor il Pe Manase. St acum.. pe desfranata.. Iisuse Iisuse al al meu. cu frica s-a mirat. laud a in ceruri. mantuiesje. glasul al 4-Iea: Iisuse al meu. ca un patimas. ci Tu. Nascatoarci de Dumnezeu: esji Nascatoare de Dumnezeu.... tuiesje-ma... Milostive Iisuse. eu ticalosul. $ederea cea de-a stanga. a Pe Iisus.. Fecioara curata. preadulce Iisuse.. ma railuicstc(do -40 do ori). Sa nu fiu osebit.. Nascatoarci de Dumnezeu: tine.. Slava. ceea ce izbavitoare tare la de ispite sj de nevoi sj de focul ce va sa vie.. cu fapte de rusjne meu. de care sj pe noi ne izbavesje.. credincio$ii. Treime..... si anile pacatelor cu stricaciunea patimilor. indreptatorul celor saraci. man- Slava. Mantuitorule eel sezator de-a dreapta Tatalui.. a Avacum. SI apropiinanii.. roaga-L ca pe Fiul tau sj Facatorul sa izbaveasca pe cei ce alearga la tine. (u stralucirea Celui ce a rasarit din Fecioara. ininia mea cea acoperita cu Iisuse. cu un gand in cfintari «sa-L slavim». Iisuse. sj Iisuse. Iisuse al meu. sa nu dobandesc.. pe talharul $i am intrecut. fa-mi odihna. in ceruri se cinstesje.. pentru care miluiesje-ne pe noi. ca un indurat. mai sj de tina... Mireasa dumnezeiasca... si ne mantuiesje. de slava Ta cea negraita.. datatorul intelepciunii gandului. . pe Cel ce din Sfanta Fecioara. ce au gresjt de la §i de oeara. doctorul celor bolnavi.. MSntuitorul nostru. ai fost iar eu.. Slava. Nascatoare de Dumnezeu. §i acum. mintca mea o stralucesje. cu buze il cantam. sj Te-ai pogorat la moarte. pe M ] N A Nll... Tatal nostru. mare mi la. inaiiliiiesu-iiia. Toato tainelc Doamnc. otpustul zilei. Iisuse. sj Iisuse al meu.. Hristoase Dumnezeule. Si acum. La Laudc so cant a stlhirile accstea. cu judecafile Tale. Numele Tau ingerii il eel minunat. Numele Tau eel preamare. cu indraznirea ta cea L U linisjea cea de Maica. Prcasfanta Ca a Ta csto imparatia..382 ACATISTE SI PARACL1SE ACATISTUL DOMNUI. a IISUS IIRISTOS 383 «mancarii.. nebagare de seama.. Slava.. inainte de Lege in Lege. Si acum.. ci macar de sj acum Nascatoarci do Dumnezeu: si inainte da-mi mie intelepciunca frica Ta... Iisuse.. pe sj izgonesje sj pierde cea(a lenei mele.. dupa Lege in legea harului. Hristoase Iisuse al meu. Pe loti cei Adam. Iisuse al meu.. ceea ce singura nu stii de barbat. ticalosul. Ceea cc esti mai cinstita.. i-am covars.. §i acum. impartasjndu-ma oilor Tale celor de-a dreapta.UI NOSTRU Slava. pe vame$ul. ca du-se intr-o ghicitura mai inainte cunoscand lucrurile Tale cele minunate.. iar pe pamant negraita intruparea Ta se slavesje sj pogorarea Ta in iad inl'ricoseaza pe diavoli.. ci Tu. Iisuse. Marie. «S-a intrupat pentru noi.. Sflntc Dumnezeule. Iisuse. in chip de negrait. Iisuse.. inima o lumineazii. Indurate.. indrepteaza-ne lina a dumnezeiesjii voiri.l sj al care o ai catre Fiul tau..

ei au fost cuprinsi tie. Bucura-te. ecl ce ai slaramat capul eel diavolesc cu rugaciunile tale. lngerii. ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE. Dupa oliisnuitul Tnccput. eel ce ai astupat gurile ereticilor. Pentru aceea. pierzatorul celor fara de lege. izgonitorul demonilor. ajutatorul celor credinciosi. mare facator de minuni! Condacelc s. ai pierdut viforul multimii zeilor. Sfinte Nicolae. se zic Bucura-te. dccembric) Bucura-tc. si eu cu dansji graiesc Sfinte Nicolae: sfinfit. graiule al dumnezeie^tilor cuvinte. degrab ascultand de porunca de bucurie de frica. Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (6 Bucura-te. eel ce e§ti insuflat cu sufiarea Duhului Sfant.ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE Icosul I: 385 Aratatu-te-ai in vis imparatului celui cinstitor de Dumnezcu si.i lumina. savarsjtorul faradelegii. nevrcdnic ca sa-tf sj mie. Bucura-te. a poruncit ca sa-i libereze pc dansji. taturile lui cele $i rusjnat pe Arie. iar tu orbit cu eresul. faradelegilor. eel ce Bucura-te. ca accla a mustrat ai pe Irod. Bucura-te. slujitorule al Imparatului tuturor. capul eel Bucura-te. Tntarirea Ortodoxiei. Pentru aceea.i Icoasclc Condacul al 2-lea: Condacul I: Cel ce versi mir de mult pref la toata lumea. Sfinte Nicolae. Sfinte lerarhe Nicolae. ca unul care ai doilea Inaintemergator Pe pamant spre mustrarea al te-ai aratat. eel indraznire catre Dumnezcu. pentru moartea voievozilor acelora. eel ce Bucura-te. daruie$te-mi cantare. 1-ai ingrozit pc el §i. Bucura-te. e^ti dimprcuna vorbitor cu Bucura-te. izbave$te-ma din toatc necazurile ca sa cant tie: Bucura-te. Bucura-te. ca un parinte Aliluia! invat. cantam Dumnezeu: 25 - CEASLOV . celui aduc fie §i mai mult decat to(i pacatos.ator. mare facator de minuni! lumea ai nedrepte turma §i toata voit sa o curafe$ti de invata a o lui s. Sfinte lerarhe Nicolae. Bucura-te. Parinte Nicolae. Tu. iar ta.

bogafia saracilor. au cantat lui cantarea: Aliluia! Icosul al 4-lca: Arhanghelii cu ingerii se minuneaza. eel ce aduci intristare diavolilor. eel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Nascatoarei de Dumnezeu in Biserica. de^i sunt nevrednic. Bucura-te. dupa porunca imparatului. pentru auzit. pova^uitorul celor orbi. ?i parintele saracilor bun daruitorule. Bucura-te. Bucura-te. pentru aeeea. ca pe fecioarele acelea le-ai oprit de la impreunarea cea desfranata. eel ce esti slujitor asemenea lui Grigorie Teologul in preofie. cald folositorule. Bucura-te. Bucura-te. 386 ACATISTE SI PARACI. auzi de la toti: preafericite. marite Nicolae: Bucura-te. ai zis: Nimic sa nu faci barbafilor acestora. parinte. Bucura-te. lumineaza-mi mintea ca sa cant lui Dumnezeu dimpreuna cu tine: Aliluia! Icosul al 3-Ica: Am saracie. Ierarhe Nicolae. primirea mai inainte a euno$tin{ei Lui. Bucura-te. la sobor 1-ai invins. parinte. ca nevinovafi sunt spre a fi taiafi. prietenul marelui Vasile. Bucura-te. graiesc tie. Bucura-te. Sfinte Ierarhe Nicolae. Bucura-te. Pentru aceasta. de bucurie §i de frica. mare tacator de minuni! Condaeul al 3-lea: O. ca tu cured lumea de multfmea zeilor. Ca sa arafi a ta mare milostivire catre cei saraci. Bucura-te. Pentru aeeea. aur din destul tatalui lor ai dat. cu minunile tale. ca. intru ascuns trei legaturi de galbeni de aur ai dat. eel ce impreuna-locuitor esti cu ingerii. Bucura-te. eel ce porfi o credin^a cu dansii: Bucura-te. limanul eel lin al celor inviforatf mangaierea celor ce plang. Bucura-te. sj eu. hranitorul celor flamanzi. ca rusiiiaiui pe Arie. toiagul eel tare al batranetflor. oamenii cei dreptcredincio^i spre tine au nadejde. si noi cu dansii graim ^ie. cu rugaciunile tale cele treze. mai inainte apucand. izbavindu-1 pe el si pe fetele lui de la caderea in pacat. Bucura-te. tu. Bucura-te. ce am a raspunde. mare tacator de minuni! Condaeul al 4-lca: cununa Sfinte Bisericii. Vrand mare facatorule de minuni. . cu ajutorul tan.fecioarele Dumnezeu mare facatorule de minuni. nu ma pricep. de credinfa ta cea tare catre Dumnezeu. grabnic ajutatorule. la desfranare. mai inainte ai apucat prin vis si. batranului. Bucura-te. sa scoata pe cei legatf din temnifa la taiere. Ci tu. Bucura-te. ca dimpreuna cu dansii tai eresurile. Bucura-te. tu. ingrozindu-1 pe el. Bucura-te. minunandu-se. ca faci minuni spre impacare. neprieepand ei de unde se facea aceasta. Bucura-te. vistieria milei lui Dumnezeu. noaptea. cu loan Gura de Aur dimpreuna vorbitorule. Bucura-te. Bucura-te. cercetatorul celor necajitf. insclatoi ul. Bucura-te. fiind cuprins. Pentru aeeea. Sfinte Nicolae: Bucura-te. Bucura-te. de§i pe le acelea vroia tatal lor sa dea. Bucura-te.ISK AC ATISTUL SFANTUIUI IERARH NICOLAE 387 Icosul al 2-lca: diminea{a Avlavie. apostolii cu proorocii se lauda cu tine. de minunile tale si m-am spaimantat.. Sfinte Nicolae. Sfinte Nicolae.

parinte. Bucura-te. ca sa laud pe tine zicand: Bucura-te. starpirea patimilor celor neroditoare. Bucura-te. pradarea pa^anaialii: doctorul eel fara de plata. izbavitorul necazurilor mele cu rugaciunile tale. ierarhe. ca unui bun preacuvioase. cu rugaciunile tale. in dar imparti tamaduiri. Mergand fiul lui Agricola stat inaintea lui sa dea un pahar lui cu t'rica. Bucura-te. eel ce cu raurile sudo- rilor tale ai stins acum Icnsul al 5-lca: te mulfimea zeilor celor pagani. hrana bucuria celor ce alearga catre tine. bogatie de Dumnezeu daruita celor ce viefuiesc in lipsa pe pamant. desfatarea a toata lumea. cu nume mare. parinte.388 ACATISTE al SI PARACLISE ACATISTLL SFANTTLUI IKRARII MCOf-AE 389 Bucura-te. Bucura-te. cre- Catre biserica ta mergand oarecand Vasile. eel ce porti nume de biruinta. desi erau intristati. paine de hrana neimputinata celor lipsili: Bucura-te. pentru aceea si acum cu dincios fiind tu pe aduca dar. iar p:lrin tii lui. al celor neputinciosi bun pastor. Sfinte Ierarhe Nicoale. Bucura-te. a de ceas. ca in dar ai luat. pentru aceea. luminal. limpede cugetare celor necajiti.! propovaduire a crestinata^ii. ridicarea grabnica a saracilor. Bucura-te. mare facator de minuni! Condacul al 5-lea: Minunata ca ai s-a aratat nasterea ta. Bucura-te. ierarhe. el din mainile Amira. 1-ai izbavit pe tie. Bucura-te. ierarhul Domnului. Sfinte Nicolae. supt numai din sanul eel drept si de la sanul maicii tale te-ai cunoscut facator de minuni. Bucura-te. Bucura-te. mare facator de minuni! Condacul al 6-lca: Bucura-te. dulceafa a toata lumea. 1-ai pus pe el inaintea lor si. indreptatorul dreptcredinciosilor. cu tine cantare de bucurie lui Dumnezeu cantau: Aliluia! sa-ti pamant din vremea nasterii tale. aducerea de roada a pomilor celor duhovnicesti. preamiirite. Sfinte Nicolae. preafericite. daruieste vindecari neputin^elor mele. si Bucura-te. rugat fiind lui in acel parinlii lui. indreptarea celor riitaciti. Bucura-te. hranitorul postitorilor. iar tu. Bucura-te. Bucura-te. ca esti bland ascultator celor neputinciosi. insa n-au incetat a indrepta catre tine rugaciuni §i. Bucura-te. de catre seara. a fost rapit tine cantam lui Dumnezeu: Aliluia! al 6-lca: kosul De si impresurarile diavolesti izbaveste pe oameni. Bucura-te. eel ce izgonesti dintre noi pe slujitorii eei diaBucura-te. aceea cu dansii graim Sfinte Nicolae. sarguindu-se de agareni si 1-au dat pe el ostasii lui Amira stapanului lor spre slujba. Bucura-te. Bucura-te. volesti. Bucura-te. Bucura-te. pentu pastor: facatorule de minuni. Bucura-te. Bucura-te. mirele celor trei fete. datatorule bunatatilor lui Dumnezeu. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. vazand ei aceasta minune. trecand ziua praznicului tau. eel ce esti Bucura-te. lnva^atorul Tnfranarii. Sfinte Ierarhe Nieolae. Bucura-te. Bucura-te. .

Bucura-te. Bucura-te. Sfinte Ierarhe Nicolae. Arie a inceput a invata Dumnezeu $i a intrat in ta ca lupii cei vazuti catre cei ce scapa sub acoperamantul tau Indraznire Ca turma Lui de eel ce ai catre Hristos. Bucura-te. parinte. parinte. ai i usinai a lui fara de Dumnezeu l-ai lasat. ca prin tine de mania potopului izbavindu-ne.NTULU1 IERARH NICOLAE Condacul al 8-Iea: 391 Bucura-te. degrab alergand catre Stapanul. parinte! cantare Tti voi canta? Sau cu ce cununi te voi tncununa? Ca de-mi voi aduce amintc de voievozi. nu ma pri- . Bucura-te. mare facator de niinuni! Condacul al 7-lea: Minune dumnezeiasca te-ai aratat. ro^eala. ca sa te de lucruri viclene. de Dumnezeu purtatorule. Sfinte Nicolae prealaudate. tinipan. tntarirea Mirelor. Bucura-te. Bucura-te. Sfinte Nicolae. dar tu. Bucura-te. a adus tie tatal cu fetele. Bucura-te. ca prin tine ne Tndcstulam de lumina. Sfinte Nicolae. eel de Bucura-te. 1-ai surpat. au grait Agricola cu Vasile. mare ierarh al Lichiei. mare facator de minuni! Nu Care pricep de unde voi incepe a-Ji aduce lauda. sj eu graiesc tie neincetat: Bucura-te. Bucura-te. ma mir. ca altceva nu $tiu sa graiesc fara numai: bucura-te. mie. Bucura-te.i Celui ce ti-a dat tie accasta putcre: Aliluia! Icosul al 7-lea: da-mi mana de ajutor. de multe feluri de necazuri §i navaliri izbavindu-i. despre fecioarelc acelea. care dai sunet de dumnezeiasca glasuire. Bucura-te. ca dimpreuna cu ingerii salti. cale neratacita a celor ce inoata pe mare. spre tine cu credinta §i-au pus nadejdea cantand: Aliluia! Icosul al 8-lca: vand vicleana cunoslinta. Bucura-te. celui ce ma invaluiesc de ganduri s. Pentru aceea cu tine. caci cu arhanghelii te vesele^ti. trambita Sfintei Treimi. Bucura-te. Sfinte Ierarhe Nicolae. celor ce turma un lup. albeala.ti Facatorului. vrand ca o fiara sa o apuce. dupa Dumnezeu. carmuitorule eel bun. eel ce daruie$ti bun miros. zicand: Mai inaintc impotrivindu-te eresului lui Arie. care speli patimile. ca pe Arie.390 ACATISTE SI PARACLISE ACATISTUL SFA. Bucura-te. cantam lui Dumnezeu. ca ?i paze^ti nevazuti §i de si nu te intorci. invatatura $i. Bucura-te. Sfinte Ierarhe Nicolae. ma minune/: de Vasile. mare facator de minuni! Condacul al 9-lca: Bucura-te. a grait tie Avlavie. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. ca tara materie cu heruvimii sluje$. pace cu Dumnezeu aflam. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. ca pe o tiara cumplita. fericite. prealaudate. Pentru aceea. Bucura-te. podoaba Lichiei. laud pe tine. ca pe al doilea Iuda surpandu-1. chimval bine rasunator. ca ai stricat trambita eresurilor lui Arie. l-ai surpat. zicea tie Constantin. care acoperi pacatele. Bucura-te. cu rugaciunilc tale ai izgonit toata nebunia lui sj. eel ce respingi mirosul eel rau. trei ori blestemat. pe cei ce. diavolul eel intrupat. intaistatatorule pe scaunul Mirelor. eresurile cele fara de A alergau la biserica ta.

Condacul mare facator de minuni! al 11-lca: mare facator de minuni! al 10-lca: si pastorul eel bun. eel ce Tngrade^ti gurile celor hulitori de Dumnezeu. Bucura-te. aur de Bucura-te. ca ai legat cresurile cele fara de Dumnezeu. ca sa cant tie: Bucura-te. ma miluieste. ca ai afundat pe satana ca plumbul in adanc. Dar tu. Bucura-te. Pentru aceea. Bucura-te. impreuna cu tine Tu esti Auzit-am pe Vasile acela graind inaintea tuturor cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lca: spunand minunile tale. tabla duhovniceasca. Bucura-te. eel ce ineci duhurile cele viclene in marea cea Dumnezeu incununate ierarhe. cursa prinzatoare asupra celui viclean. Sfinte Nicolae. Celui ce fi-a dat (ie cele preamarite. care tai nedumnezeirea. ca pe un urat. eel ce ai luat Duhul Slant ca un porumbel. Bucura-te. ca sa graiesc fie acestea: Bucura-te. cantand: Aliluia! tofi te rogi lui stalpari de rugaciuni ca raiului fund. Condacul Dumnezeu lamurit. ca tu. ca pe turma ta o povatuiesti catre pa$unea cea duhovniceasca si din izvorul raiului o adapi pe ea. de Bucura-te. Sfinte Nicolae. Tntarirea credinciosjlor.392 ACATISTE §1 PARACLISE ACATISTUL SFANTULUI IF. Pom mie sub umbra da-mi Dumnezeu. Bucura-te. parinte. Bucura-te. Bucura-te. eel ce daruiesti celor legafi slobozire. Auzi-ma. haina preofiei. Bucura-te. Bucura-te. neincetate catre al fericite. Bucura-te. sabie ascufita. precum ai auzit pe voievozii cei legafi. lauda Ii trimit. ca un bun pastor. cu rugaciunile tale. Bucura-te. Bucura-te. Bucura-te. cantand cantarea: Aliluia! Izbave§te-ma. omorarea celor fara de lege. Bucura-te. de la masa invataturii dumnezeie$ti. Bucura-te. Bucura-te. ca sa graiesc fie: . iar pe mine cu faramiturile Ortodoxiei Nicolae. pe tine te-a dat mustrator nebuniei lui. lumina cea aprinsa cu dumnezeiasca vapaie. preacuvioase. Bucura-te. margaritar mult-luminos. am preamarit puterea ta cea data fie de Dumnezeu. degrab alergi catre cei ce te roaga Dumnezeu si pe tine si pentru Stapanului. al doilea Moise. intunecatorul nedreptafii.RARH NICOLAE Icosul al 10-lca: 393 ccp ce sa graiesc. cu auzul tau. de tine lui tofi numai ma minunez si impreuna cu Dumnezeu. parinte. precum ai Da-mi mana de ajutor. Israelul eel nou. Bucura-te. Sfinte Ierarhe Nicolae. Sfinte dat celor ce fusesera invaluifi in mare. ca ai stins vapaia cea diavoleasca. Sfinte Ierarhe Nicolae. si minunandu-ma. de foe. 1-ai lepadat. parinte. ca legi limbile celor vicleni. ca deschizi gurile ortodoc^ilor. ca si pe Vasile acela. Bucura-te. Icosul al 9-lea: Vazand Stapanul a toate neamul omcnesc pierzandu-se cu eresul nebuniei lui Arie. porumbelul Domnului. Bucura-te. ai acelora totdeauna a ma umbri. Bucura-te. mai inainte aratatorul dreptafii. pe care le-ai facut cu dansul.

ca ai taiat radacina eresurilor satanei. Bucura-te. cu sufletul m-am tulburat. Bucura-te. preabunule Parinte Nicolae. si ma invredniceste vesnicei tmpa- O. ca sa ma izbavesti de chinul eel de veci cu rugaciunile tale. ierarhe prealaudate. Bucura-te.. eel ce ai inecat pe fiii diavolesti. Bucura-te. mintea ta a stricat si multimea man- Apoi iara^i se zice Icosul intai: Aratatu-tc-ai in vis imparatului. Bucura-te. maica mull imii popoarelor pamantesti. §i toate O. sfarsit. ca ai rusinat basmul eresurilor lui Arie. mare facator de minuni! liman lin al celor invaluiti. parinte si invafatorule. Bucura-te. InUlcpi imii a 1-a rusinat.a catre a ta folosinja §i cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine. Bucura-te. ca pe dascalul eresurilor 1-ai rusinat. eel ce esti intaistatator pe scaunul Mirelor. de cutremur. Sfinte Ierarhe Nicolae. Bucura-te. al rafii. Bucura-te. Bucura-te. parole cre§tine§ti le ocrote§te §i le paze^te prin sfintele tale rugaciuni de galcevile lumes. pomul eel sadit de ingeri. rana multimii diavolilor. Bucura-te.ti. de venirea allor neamuri.394 ACATISTE $1 I'ARACI. plang §i alerg catre tau sprijin. bun carmuitor al corabiei celei duhovnicesti. pastorul §i invatatorul celor ce alearga cu credint.. pazitorul randuielii tale. Dupa accea sc citestc aceasta tuieste lui si sufletul meu eel ratacit ma invaja a canta cu tine Dumnezeu: Aliluia! Rugaciune Icosul al 12-lca: Cu inima m-am spaimantat. de potop. Bucura-te. Bucura-te. eel ce esti lumina inalta. Bucura-te. eel ce mai mare intre preoU'. Bucura-te. fara numai acestea: esti Bucura-te.. Slinte Ierarhe Nicolae. Bucura-te. ca dimpreuna cu Act-st tine sa cant cantarea lui Dumnezeu: Aliluia! Condacul al 12-lea: Condac sc zice dc trci ori. eel ce ai cinstit caruntefile. Bucura-te. vieUiitorule in locasul Celui Preainalt. Bucura-te. infrumuse{andu-le cu infelepciune duhovniceasca. 395 Bucura-te. cu limba nu pricep ce sa graiesc. sarguie§te degrab a le ajuta. Bucura-te. $i ta cea tntru tot cinstita pe Arie eel ratacit zeilor.. Bucura-te. de boala . ca prin tine ne-am invafat a ne inchina Ziditorului in Treime. de robie §i de razboiul eel dintre noi. radacina dumnezeiescului pom. Condacul mare facator de minuni! al 13-lca: preaminunate Parinte Nicolae. eel ce ai rusinat caruntetjle lui Arie cele urate. mitropolite. de sabie. izbave§te turma lui Hristos de lupii cei ce o rapesc pe ea. eel ce ai surpat inaltarile gandurilor celor diavolesti ale lui Arie celui barfitor. Bucura-te. de foamete. aducand tie acum aceasta putina rugaciune.ISE ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE Bucura-te. ca prin tine ne Tnvrednicim de viaja cea fara de Bucura-te.si Condacul intsii: Ccl ce versi rair dc mult pre?. Bucura-te. eel ce ai incuiat pe ingerul satanei tntru adanc. impreuna-sezatorule pe scaun cu apostolii.

. cu ajutorul.. (. au/i rugSciunea mca. Amin. §i acum. §i ma izbave§te de mania lui Dumnezeu sj de chinul eel ve§nic ca. Dumnezeu cstc Domnul.Slava. Psalmul 142: Doamne.. care §edeau in temnifa.... precum pe cei trei ei barbafi.396 sj ACATISTE SI PARACLISE ai miluit de moarte grabnica. PARACLISUL PREASFINTEI NASCATOAREI DE DUMNEZEU Facere a lui Teognost Monahul.... Sfinte Dumnezeule. Tatal nostru.. Preaslanta Trcimc. §i se face otpustul.. Dumnezeu sa-mi dea viaja lina sj fara de pacat.. Preotul: Ca a Ta cstc tmparatfa. dupa aHii.... .. miluiesrc (dc 12 ori). a lui Teofan Acest paraclis sc canta nevoie. Venitf sa nc inchinam (dc 3 ori).7).. cu mila sj cu harul lui Hristos... eel ce sabiei. prin solirea ta. cu cuvantul sj taierea cu fapta sunt intru intunericul pacatelor. ca sa viefuiesc in veacul acesta.. Preotul lace inceputul obisnuit: Binecuvantat cstc Dumnezeul nosCantarcjul: Imparatc ccrcsc. sj de partea starii de-a stanga sa ma izbavesc.. sj in partea de-a dreapta. sa ma invrednicesc.. si sj.. §i i-ai izbavit pe de mania imparatului miluie§te §i de pe mine.. (cauta la p«. (dc trci ori). fmpreuna cu tofi sfintji.. C3ntarc(ul: Doamnc. a§a ma cu mintea. la intristarea sufletului si la vrcme de tru.

Maica a Cuvantului si Fecioara. Catre Pe tine. pururea nu ai 11 Fiind bolnav cu trupul sj cu sufletul. Si acum. Fecioara. risipeste-mi tulburarea sufletului si viforul necazurilor mele. 12). Duranczculc. mireasa dumnezeiasca. Hristos tncepatorul linistci ai nascut. Fecioara. vie(ii si credin- Folositoare glasul al 8-lca: si acoperamant mele te am pe tine. de stat tu inainte rugandu-te. «ciosilor intarire. una preacurata. Nu vom tacea. grabeste ca pierini de mult imc pacatelor. Ca.. strigand din adancul suilctului: Stapana. miluieste-ne pe noi. Maica lui Dumnezeu.. ca una care esti buna si Nascatoarea a spune Celui bun. ca tu izbavesti pe robii tai pururea din toate pazit Irmosul: nevoile... Still: A una intru Te rog. 399 Apoi Troparclc accstca. cercctarii celei dumnezeie§ti si purtarii tale de grija invednice§te-ma tu. ca toate le po v i ca una care ai nascut pe Hristos eel puternic intru tarie.. bogslfia facerii de bine izvoras. la tine scapand. :i s>i Slava.. cine ne-ar cine ne-ar la tine. ceea ce credinciosjlor intarire. lubitorule marginea doririlor de oameni». Asupririle chinurilor ma tulburii nascut pe Facatorul de bine. ceresc Cel ce ai facut cele si ai zidit de deasupra crugului Biserica. acum.tea Fiului s. catre tine alerg cautand mantuire. pe Prcasfanta Nascatoare de Dumnezeu. acum imi tind si sutletul gandul meu.. ca tu. fi 11 izbavit pe noi din atatea nevoi? Sau pana acum slobozi? Nu ne vom departa de stapana. te rog. ca Tu Canonul Nascatoarei de Dumnezeu Cantarca 1. Unule. Fecioara. si de multe necazuri se umplc sutletul meu.. bunatafilor pa trecand-o ca pe uscat si din rautatea egiptenilor scapand. alina-le. Tu pe mine ma Tntare§te esti Apoi Psalmul 50: Miluieste-ma. Slava. cu linis. milostivindu-te spre noi... Care este pricina bunata{ilor. la §i Irmosul: Nascatoare de Dumnezeu adapostirea ta.398 ACATISTE SI PAR ACLISE a I PARACLISUL NASCATOAREI DE DUNLNEZEL' Slava. tu e§ti ma indrepteaza pricina tot laudata. ca. ajuta-ne. Fecioara. Doamne. israeliteanul striga: Izbavitorului §i «Dumnezeului nostru sa-1 cantam». (cauta la pag. «intru dragostea Ta. Cantarca a 3-a: puterile tale noi. ceea ce ai nascut pe Mantuitorul si sji Dumnezeu. glasul 4-lea: Nascatoarca de Dumnezeu.. izbiiveste-ma din nevoi.. ceea ce esti cu totul fara de prihana. nevrednicii.i Dumnezeului tau. de rele si de nevoi mantuie$te-ma. Nascatoare de Dumnezeu. 0. ceea ce esti de De multe ispite fiind cuprins. Dumnezeu t'ericita. nu intoarce pe robii tai deserfi.. acum cu osardie sa alergam noi pacatosii 51 smeritii sj sa cadem cu pocainja.. ca pe tine singura nadejde te-am castigat (de dona ori).. Ceea ce ai ..te-o tuturor..

. cu poruncile Tale si cu braful Tau eel inalt. ai nascut pe Domnul-lndreptatorul. Umple. si folositor.. iiiul cuprins de nepuiinie cumplite si de chinurile si ai bolilor. spre necazul eel cumplit al trupului meu §i vindeca durerea sufletului meu. cu dinadinsul strigam catre tine. a 6-a: Si acum. tine scapam. Podobie: Cele de sus cautand.. Doamne. preaslavit am infeles nezeiasca si vesnica.. Dumnezeulc.. neputinfa sufletului meu.. Cantarea a 4-a: Risipeste negura greselilor mele. Preacurata. de tot necazul ne Cauta cu milostivire. tu.. pacea care lumii scapare.. Doamne. Preotul zlec cctenia: Miluie$te-nc pc noi. de veselie viafa mea. ceea ce ai nascut izbavirea cea ve§nica si Ceea ce §i esti rugatoare calda si zid nebiruit. Irmosul: cu stralucirea luminii tale. Apoi preotul /ice ecfonisul: Ca milostiv si iubitor de oameni. la Nascatoare de Dumnezeu. cer ajutorul tau. Fecioara.. stapana: Vino degrab ne izbaveste pe covar$este toata mintea. §i taina randuielii Tale. cu darurile tale. Izbaveste-ne pe noi din nevoi. Izbaveste de nevoi pe robii ca toti. iiivrednicindu-ma cercetarii tale. ceea ce esti intru tot laudata. te C hemand eu adancul milostivirii tale. Si indala Sedealna. cu totul laudata. izvor de mila Dumnezeu. ajuta-mi.. curata. Tulburarea patimilor mele si viforul greselilor mele alina-Ie. la Cantarea a 5-a: Irmosul: care pomencste pe cei pentru care sc face paraclisul. miluiestc (de 12 ori). 26 - CEASLOV . pacea Ta da-ne-o noua. ceea ce ai nascut lumina cea dum- Am ceea ce auzit. dsiruieste-mi.... Preacurata. §i intarire $i zid de scapare nemi^cat cas.. (ie lui cantare de Urmatoarelc dupa Canlarile tai. ceea ce cu totul fara de prihana. noi din nevoi. lucrurile Tale am Dumnezeirea Ta». Doamne. ca pe tine te stiu comoara de tamaduiri neimputinata esti necheltuita.tigan- nestricat du-te pe tine. Nascatoare de Dumnezeu. stiindu-te pe a 3-a si tine Maica Dumnezeu. cu rugaciunilc tale. ceea ce nascut pe Cel milostiv s. Si acum.. daruindu-mi bucuria ta cea nestricata. «Iubitorule de oameni».. ceea ce ai nascut pricina veseliei. dupa Dumnezeu. SlavS..SE PARACLISUE NASCATOAREI DE DUMNEZEU 401 Si acum...ne. Slava. dumnezeiasca mireasa.. da-mi-l mie. Nascatoare de curata. si sanatate. glasul al 2-lea: Lumineaza-ne pe noi. Fecioara. Tamaduieste. ca si catre un zid Nadejde izbavim.400 ACAT1STE SI PARACII. mulfumire cantam..i pe Mantuitorul tuturor celor ce lauda pe tine. ceea ce esti singura grabnic folositoare. stihiri sc zic ml u lei n (I ii. Nascasi toare de Dumnezeu.. dumnezeiasca mireasa.

ce nevoie mai era sa se ridice un alt preot. §i aici iau zeciuiala ni§te $i Pe tine. Ap s t o I u I Diaconul: Intclcpciunc. Pe tine te stiu i'olositoare si pazitoare prea tare si vie{ii mele.. de aceea ma .. Daca deci desavarsjrea ar fi fost prin preofia levijilor. si acum ne izbaveste din nevoi sj din chinuri.i casa parintelui tau. despre care se spun acestea. Fecioara.iiilot. pe cand dincolo. sj rugatoare neincetata catre Facatorul. stapana. care ai nascut pe Dumnezeu. Din Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel. daca se ridica un . iar despre seminjia acestora. pe Sine insiisi dandu-Se a mantuit Cum vezi .. uita poporul tau si de moarte sj de putrejune firea mea. Nascatoare de Dumnezeu. cu privire la preoji. Acum zac in patul durerilor si nu este tamaduire trupului ci ma rog fie. fiica. unul care e prin Avraam. celei bune. caci Legea s-a dat poporului pe temeiul preotiei lor.. eel mai mic ia Ftbinecuvantare de la eel mai mare. Apoi este lucru si mai Iamurit ca. urmeaza numaidecat §i schimbarea Legii. .i tot neamul si neamul.i pleaca urechea ta . ridica-ma din stricaciunea durerilor. spre moarte. §i sa nu se zica dupa randuiala lui Aaron? Iar daca preotia s-a schimbat. nu trece cu vederea glasurile cele de rugaciune ale pacatosilor. ci sarguieste ca o buna spre aju- oameni muritori. care era (inula de moarte §i de putrejune. Fecioara. ca s-a umplut sufletul meu de «rauta(i si viafa mea s-a apropiat de iad. sa ma izbaveasca si de rautatile vrajmasului. care risipesti tulburarea napastelor pririle diavolilor. 7-17) citire: Fecioara. roaga-te Fiului si Dumnezeului tau. 0. Slava. aparand pururea pe Lui voi spune necazurile mele. si Mantuitorul lumii Tamaduitorul bolilor. a dat zcciuala §i Levi. (VII. dupa randuiala lui Melchisedec. care cu crcdinfa nc 403 Cantarca a rugam fie: Grabe$te spre Irmosul: rugaciune si te nevoie§te spre imblanzire. sufletelor maritime desavarsjta meu. de unde nimeni n-a slujit altarului. si ca Iona ma rog: «Dumnezeu)e. dovedit ca este viu.. Moise n-a vorbit nimic. §i ca sa spun a§a. §i acum. asa aratat cum s-a dupa Cantarca a 3-a. glasul al 4-lca: PKOClllME N. Caci acela. Apoi ccl'onisul ^i Condacul. izgonesti asu- rog totdeauna: Izbaveste-ma de stricaciunea chinurilor mele.. ylasul al 6-lca: C eea ce esti pazitoarea crestinilor nebiruita.402 ACATLSTE 51 PARAC1 JSE 6-a: PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU torul nostru. te-am dobandit ca un zid de scapare si desfatare intru necazuri. fiindca el era inca in coapsele lui Avraam cand 1-a intampinat Melchisedec. stint fund ca Domnul nostru a rasarit din Iuda. isi ia nharsia dintr-o alta soiivinl ie. §i Rugaciunea mea voi varsa catre Domnul cei ce te cinstcsc pe tine. eel ce lua zeciuiala. Prcotul pomeneftv pv cei ptntru cart sc lace paraclisul. Pomeni-voi numele Tau in Stih: Asculta. din stricaciune scoatc-ma». fara de nici o indoiala. de lumina ta pururea ne bucuram.

Nascatoare de Dumnezeu Fecioara. 39^19. cerand dar bun. Apoi s-a inapoiat la casa sa. a saltat pruncul de bucurie in pantecele meu.. Ca a cautat spre smerenia roabei Sale. §i de unde mie aceasta. Iar cand a auzit Elisabeta inchinarea Mariei. Aliluia. fiind. dupa cuvantul Tau.. ci le fa de folos. Nadejdea si folositoarea credinciosjlor. cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari.. inalta fruntea dreptmaritorilor cre§tini §i trimite peste noi milele Tale cele bogate. drepti.. ci prime§te rugaciunea robilor tai. citire: Podobie: Toata nadejdea. dup3 mare mila Ta ?i. §i stihirile acestea. pururea fiind biruifi. dupa randuiala lui Melchisedec». Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu. pruncul a saltat in pantecele ei sj Elisabeta s-a umplut de Duh Sfant §i cu glas mare a strigat §i a zis: Binecuvantata e§ti tu intre femei §i binecuvantat este rodul pantecelui tau. pe Domnul §i s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu.. prime^te daruirea catrc cererea cea de folos. aco- pcramant nu ne-am agonisit nicaieri unde sa scapam noi. mangaiere nu avem afara de tine. Nascatoare dc Dumnezeu Fecioara. ca. poporul Tau §i bi- necuvinteaza mo§tenirea Ta. la Luca. Stih: sloboze$te pe robul Tau. stapana lumii. curate^te imil(inu. Dumnezcule. curate$te inua gre^elilor noastre. Milostive.i gre§eIilor noastre. Miluie?te-ne. Treime Sfanta. Lumina spre descoperirea neamurilor. Si acum. Mantuitorul meu. Si fericita este aceea care a crezut ca se vor implini intocmai cele spuse ei de la Domnul. Preotul zicc: Mi'mtuiestf. cum a ajuns glasul inchinarii tale in urechile mele. El s-a dupa legea unei porunci trupe§ti.. glasul al 4-lea: Acum Stilr.. Parinte. pacatosii. Prefacerea celor necajitj. Stapane. in pace.. Dumnezcule. ca necazurile ne cuprind si nu putem rabda sagetarile diavolilor. linistoa celor inviforati.. iata. ca sa vina la mine Maica Domnului meu? Caci iata. si a intrat in casa lui Zaharia §i s-a inchinat Elisabetei. facut nu Preotul: Pace fie. 56) sculandu-se Maria. jn Ajutorului omenesc nu ne incredinfa pe noi.. pentru rugaciunile Preacuratei Sta- . Preasfanta Stapana.. ci cu puterea unei vietj nepieritoare. s-a dus in Igraba la munte. de acum ma vor ferici toate neamurile. caci se marturise§te: «Tu e§ti Preot in veac. Ca mi-a facut mie marire Cel Puternic §i sfant este numele Lui. Atunci a zis Maria: Mareste. §i a ramus Maria impreuna cu Elisabeta ca la trei luni. sufletul meu. glasul al 2-lca: 405 preot dupa asemanarea lui Melchisedec. imillimea indurarilor Tale. Cantareful: $i duhului tau. nu trece rugaciunile noastre.. niiih Cuvinte §i Duhule. intr-un oras. zilele acelea. glasul al 6-lea: Din Sfanta Evanghelie dc (I.. Nimeni din cei cc alearga la tine nu iese ru§inat. dupa Evanghclia Diaconul: In{elepciune. izbavirea celor neputinciosi izbave^te pe robii tai. ci. al lui Iuda. pacea celor din razboaie.404 alt ACATISTE $1 PARACLISE PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU Slava. curaje?te faradelegile noastre. singura folositoare a crcdinciosilor.

Daniil.. Dimitrie. care ne rugam Tie. patriarhul Constantinopolului. Antonie. netrupe§ti Puteri. cu ocrotirile cinstitelor. cu ale Sfintilor Atanasie. Nascatoare de Dumnezeu. Nicodim eel sj izvor de curatie. facatori de minuni. Calinic Cernicanul. maritului Prooroc. loan Valahul §i Oprea. sa izbaveasca de pacate §i de intinaciune sufletcasca pe cei ce canta cu credinta: Binecuvantat e§ti. sj cu ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi. auzi-ne pe noi pacatosji. loan Hozevitul. care ai nascut noua pe Mantuitorul Hristos.. cu puterea cinstitei sj de via^a facatoarei Cruci. Ianache. Gherman. cu ale Sfantului (N).. Binecuvantat e$ti. Nascatoarei de Dumnezeu sj pururea Fecioarei Maria.. «cantand: Dumnezeul parinfilor nostri. $i acum. cu ale sfintilor sj dreptiIor dumnezeie§ti Parinti: Ioachim sj Ana si cu ale tuturor sfintilor.. Vasile de la Poiana Marului. cu ale celor intre sfinti Parintilor no§tri sj ai lumii mari dascali sj ierarhi: Vasile eel Mare. §i ne miluie§te pe noi. Comoara de mantuire §i neputinfele trupc§ti ?i de pacatele suflete§ti. Dumnezeul parintilor no$tri. a carui pomenire o savarsjm. Mantusalfisluit in pantecele Fecioarei. Teodor Stratilat sj loan eel Nou. Iosif Marturisitorul. Cantarea a 7-a: lrmosul: cei ce au mcrs din Iudeca in Babilon oarccand.. rugamu-ne. Constantin. Ghelasie. Antim Ivireanul. pe Care L-ai nascut. De . apoi ecfonisul: Cu mila $i cu indurarile si cu iubirea de oameni. cu rugaciunile cinstitului. inaintemergatorului sj Botezatorului loan. binecuvantat c§ti».. cu ale celor intre sfinti Parintilor no§tri: Nicolae al Mirelor Lichiei sj Spiridon al Trimitundei. Dumnezeul parintilor nost ri. sfetnicul. Visarion sj Sofronie. Teodora. cu ale sfintilor marturisitori loan sj Moise. Leontie sj Teodosie de la Brazi. cu ale Sfantului sfintitului Mucenic Haralambie. Dumnezeul ai Cand itorule. pe care ai aratat-o folositoare lumii. vrut sa randuicsti mantuirea noa$tra.. invrednice§te-i sa fie tamaduifi. Doamne. cu ale binecredinciosului voievod §tefan eel Mare sj Sfant §i cu ale tuturor sfintilor bunilor biruitori mucenici. vapaia cuptorului au calcat-o. Slava. maritilor sj marilor Mucenici: Gheorghe. cu ale Sfantului Marelui Mucenic Nichita Romanul. sj cu ale Preacuvioasei maicii noastre Parascheva. cu ale sfintilor Mucenici Serghie Sfintit. patriarhii Alexandriei sj ale Sfantului Nifon. Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu sj loan Gura de Aur. izvoratorul de mir. Maica preacurata. miluie. cu ale Sfintilor. Teodor Tiron. purtatorul de biruinta. cu ale Sfintei Mucenite Filoteea. §tefan.406 ACAT1STE SI PARACLISE PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU 407 panei noastre. Mult-milostive Doamne.te (de 12 ori). pe cei ce vin cu dragoste catre acoperamantul tau eel dumnezeiesc. loan. Vach. Tinerii. turn de tarie §i u§a de pocainta pe ceea ce Te-a nascut pe Tine ai aratat-o celor ce canta: Binecuvantat e§ti. Dimitrie eel Nou. Radu si Matei. cu ale preacuvio§ilor sj de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nosjri: Grigorie Decapolitul. cere§tilor. cu credinja Treimii. Iorest sj Sava. Te-ai parintilor no$tri. roaga pe Domnul milei. Chiril sj loan eel Milostiv. cu ale sfintilor. Iosif eel Nou. maritilor sj Tntru tot laudator Apostoli. Constantin voievod sj fiii sai.

sj celor ce sunt in necazuri Ie ajuta.. Maica Dumnezeului celui de sus. cantandu-1 si preainaltandu-L pe Dansul intru nt vecii. «slavindu-te cu cetele cele fara de trup». strainilor mangaiere. s. Pentru tofi care scapa cu credinfa intru acoperamantul tau eel puternic te rogi. Apoi: Tu izgone§ti asuprirea te §i navalirea patimilor. casa parintelui tau. Nascatoare de Dumnezeu Cu Fecioara curata. robii tai. O. bine sa cuvantam si sa ne inchinam Domnului. fara de asemanare. Binecuvantam pe Tatal sj pe Fiul si pe Standi] Duh. fara stricaciune. in veci. pcntru aceea Still: laudam intru Sa laudam. glasul al 2-lea: Pe Imparatul ceresc. negura $i o izgone$te de la cei ce cu credin|a te marturisesc acoperamant sprijinire. Jie ne rugam: Grabeste $i miluie$te pe robii tai. pururea fiind incarcati cu multe pacate. Apoi stihirile acestea. pofi cate Ie voie$ti. Maica lui Dumnezeu. to(i vecii.. te marim. Fecioara.si preaina It and u-1. care. toiag batranefilor tu es. curata. ca toate Ie Bogatie de tamaduiri ver§i. lacrima de pe fa^a tuturor. ceea ce plinirea bucuriei §i ai pierdut grija pacatului. Tamaduie§te neputinfa sufletului meu $i durerilc trupului meu. bine sa cuvantam si sa ne inchinam Domnului.408 ACAT1STE SI PARACLISE 8-a: PARACLISUL NASCATOAREI DE DUMNEZEU §i acum. trece cu vederea pe cei ce au trebuinfa de ajutor dc Fecioara. Cei ce a $ters toata tine cei izbavifi adevarat. care ai nascut pe Hristos.. stralucirea luminii tale lumineaza.ti.. pe cei asupriti ii mantuieste si dezleaga de pacate pe cei ce se roaga fie. din toate nevoile. noi pe te marturisim Cand de pe lemn. Fecioara. Ceea ce e§ti mai cinstita decat heruvimii $i mai slavita. Nascatoare de Dumnezeu. Slava. Fecioara. celor neputincio. ca noi. pe cei ce se lupta cu noi surpa-i cu dreapta ta cea stapanitoare si atotputernica. celor in\ aluiti adapostire.. cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu. Catavasia: intru tofi vecii.i ai primit Cu pe ne§tiin{ei tine. canand u.i Stih: Asculta.. 409 Cantarea a Irmos: Pc Imparatul cercsc.. decat serafimii. 9-a: Irmosul: prin tine.. pe Care laudaJi-L §i-L preainalfati intru Cantarea a II lauda o§tilc Tngere§ti. nu avem alta izbavire catre Dumnezeu in nevoi §i in necazuri. . bolnavilor cercetare. s:i ma intoarce din boala in sanatate. care zac de boala in locul eel de rautate. Domnul. intru to}i vecii. Sa nu intorci fa{a ta de la izvorul lacrimilor mele. Pentru aceea cadem inaintea ta. fiica.. Podobie: Stih: Pomeni-voi numele tau in tot neamul si neamul. Fecioara. Preacurata. celor ce te lauda cu enilinta si preainal{a nasterea ta cea de negrait. Fecioara. pacatosji. Fecioara. pentru aceea. Nu la tine. prealuminate nor. tamaduieste-ma. pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut.. to^i vecii.ti pe noi. sa ne izbaves. I i Irmosul: l Sa laudam. 1 Cuvine-se cu adevarat sa te fericim. pe tine.. cea pururea fericita §i prea nevinovata §i Maica Dumnezeului nostru. ca sa te slavesc. ceea ce e$ti buna. si vczi si pleaca urechea ta si uita poporul tau si Nascatoare de Dumnezeu. Fecioara. pe cei care canta §i te preainalfa Pe mine. Tuturor necaji(ilor bueurie §i asupri^ilor folositoare si flamanzilor datatoare de hrana.. Maica Dumnezeului celui de sus. Umple de bucurie inima mea.

. sj sa ne miluiasca pe noi. Maica lui Hristos Dumnezeu. osardie acum cantare dc bucurie fie. Dumnczeul nostru. miluieste (de 3 ori). cu cantari sa o cinstim. Slava. rai. milostiv fii noua.i a celor ce sunt pe mare departe §i. mantuirea.. Stapana sj Maica Izbavitorului.. de blestem.ul acesta... Dumnezeule. care se pornes. Strana: Doamne. pentru pacatele noastrc §i ne miluieste pe noi..ti. bucura-te.te asupra noastra. glasul al 6-lea: Miluiestc-ne pe noi. celei intru tot laudata. §i acum. masa cea dumnczeiasca. Cantam cu Inaintemergatorul Domnului. ca sa ne mantuiasca pe noi. Doamne. lauda a toata lumea. Tatal nostru. sanatatea. Apoi preotul face otpustul eel mic. 411 Bucura-te. Altar si poporul. tu imi ajuta. Fecioara preacurata. Toate Auzi-ne pe noi. nadejdea tuturor celor fara de nadejde. stapana. acum §i Amin. §i miluieste (dc 3 ori). smeritului. dupa Tie. Nascatoare de Dumnezeu. bucura-te. care e§ti slava Marie. scapare.. Si acum. iertarea. o§tiIe ingeres. bland §i lesne iertator sa ne fie noua Bunul sj Iubitorul de oameni. Slava. bucura-te. de cutremur.i slava inaltam..i ne milui§ete. bucura-te. bucura-te. nadejdea cre^tinilor. bucura-te. casa Domnului. Dumnezeule. miluieste (de 40 de ori). Preotul zice ectenia: rugamu-ne lnca ne Miluie§te-ne pe noi. de venirea altor neamuri asupra noastra §i de razboiul eel dintre noi.. prime§te rugaciunea nevrednicilor robilor tai. Milostiva fii mie.. bucura-te. e§ti sfc-snic cre§tinilor.. pe stapana lumii. 37-38). Usa milostivirii. de aur. care ne-a izbavit Pe ceea ce este mai mai curata pe noi din aceasta. o. Tatalui Fiului pururea s. rugam pentru In timp ce preotul cade$te Sf. se cantii acestc Troparc ale Nascatoarci de Dumnezeu. buna-sporire §i chivernisire a robilor lui Dumnezeu (N) §i pentru ca sa li se ierte lor toata grc§eala cea de voie si cea fara de voie. Cu Inaintemergatorul §i cu tofi sfinfii roaga-L. iar preotul zice eclonisul: Ca milostiv iubitor de s. auzi-ne s. bucura-te. de sabie. viata. bucura-te. Nascatoare de Dumnezeu. nastrapa de aur. Preacurata. ca afara de tine alta scapare nu s. bucura-te.. munte umbrit.. Milostive Stapane. u$a cerului §i rugul eel nears. Mantuitorul nostru. cinstitul sccptru al Imparatului Hristos. miluieste (de 3 "lnca ori).i in vecii vecilor... glasul al 8-lea: Strana: Doamne. sa ne izbaveasca pe noi de mustrarea Lui cea dreapta. de foe. (cauta la pag. biserica.. oameni Dumnezeu e$ti §i T>e §i Sfantului Duh. ne rugam ca sa §i fie inalta decat ccrurile §i decat stralucirile soarelui... foamete.. bucura-te. stapana lumii. ca sa fii folositoare catre Cel ce S-a nascut din tine.. de potop. Strana: doisprezece Apostoli $i tofi sfinfii. Pentru pacatele mele cele multe mi se imbolnave$te trupul $i slfibeste sufletul meu.. bucura-te.i sa-Si Tntoarca toata mania..410 ACATISTE SI PARACLISE PARACLISUL NASCATOAREl DE DUMNEZEU Apoi: Sfinte Dumnezeule. PreasfSnta Treime.. s. Doamne. eel ce sunt plin de tot felul de pacate. faceti rugaciuni ca sa ne mantuiasca pe noi... tara §i satele.. bucura-te.. miluieste-ne pe noi. care este asupra noastra. bucuria tuturor. bucura-te. bucura-te. ceea ce e§ti plina de daruri. aparatoarea $i scaparea tuturor cre§tini!or.. ceea cc ai crescut Strugurele eel dc taina.tiu eu. cercetarea. nadejdea tuturor marginilor pamantului s. de boala. mila. bucura-te. cei impreuna cu Nascatoarea de Dumnezeu. Strana: mare mila Ta. ceea ce Doamne. $i Troparele. glasul al 8-lea: Preotul: Ca a Ta este imparatia. bucura-te. bucuria tuturor. pacea. bucura-te. Bucura-te. la tine scap. mantuirea credinciosjlor. . fii mijlocitoare.. pentru ca milostiv. lumina a toata lumea. ornsul acesta toate ora^ele pazit sfant locas. Miluieste-ma.. Doamne.

i sa acum cu osardie sa alercadem cu pocainta.i vezi si plcaca urcchca ta si uita poporul tau si casa piirintclui tau. Sfintc Dumnezeule. stapana a lumii. prin care rasare bucuria. pe Care L-ai de nunta. Pentru aceasta.. ajuta-ne... Si acum. Bucura-te. Caittarcfui: Imparate ceresc. Prcotul: Ca a Ta este imparafia. care s-a savar§it intru tine. pe mine. sa ne izbave^ti pe noi din primejdiile noastre. cu glasul lui Gavriil graim tie: Bucura-te. strigand Sau eel prcainalt. bucura-te. Tatal nostru... eel mort pentru faradelegile mele. a te nepricepandu-ne. sc cant a stibirile pc 4... 67). Prcotul lace inceputul obisnuit: Binecuvantat este Dumnczeul nostru. Veniji sa Pe Unul din Treime. s. ncinchinam (dc 3 ori).... Stih: Voi precum te cin- din surparea casei pe pruncul femeii celei ce pomeni numclc tau in tot ncamul $i neamul. AL DOILEA PARACLIS AL PREASFINTEI NASCATOAREI DE DUMNEZEU Accst Paraclis sc cantii la $i Dumnezeul nostru.. ... auzi rugaciunca mca.. fiind foartc lolositor pcntru tot crestinul. Ne rugam ai izbavit fie. Inviaza-ma..... Si acum. gam Stih: Slln(it-a locasul lui $i noi.. Stih: Si lauda cum se cuvine.. prin care piere blestemul. stea pe tine. graim D"e: neapus. pacatosji. (de 12 ori)... lusfiiiul pururea fecioara. graim: Bucura-te.AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMMJLUI 413 pri- Ccea ce cepem esjti mai cinstita. Maica prealaudata. La Dumnczeu este Domnul. sc cantii Troparclc accstca: La Veccrnie.. pe Acela L-ai nascut.. fiica. insa. (cautii la pa«. minunandu-ne. . Dumnezcu cstc in mijlocul nu din adancul suflctului: Stapana.. nu ne noi. Slava... pentru o taina ca aceasta. Stih: Asculta.. cu nespusa minune prin umbrirea Sfantului Duh. milostiveste-te spre sc va clatina.. precum ai inviat pe pruncul evreicei celei ce te-a chemat pe tine in ajutor. glasul al 5-lca: intristarc sutlctcascfi sj la oricc intaniplarc grea. Prcasfanta Treimc.. ca El este Domnul tau. a Ziditorului tuturor.Slava.. Maica Soarelui celui va clori Imparatul frumusefca ta. Maica lui Dumnczeu... pacatosji sj smeritii. Psalmul 1-12: Doamne. Maica Roaga pe Fiul tau nascut. glasul al 8-lca: C atre Nascatoarea de Dumnezeu. Maica prealaudata.. Cantareful: Doamne miluiestc. Care S-a nascut din Tatal mai inainte de veci. Domnul este cu tine. ceea ce e§ti cu totul laudata.

glasul al 8-lca: Domnului. Tatal a binevoit. cu nespusa minune. pe care. Si acum. Am auzit. Care a 3-a: 415 noi. cu care ai izbavit pe multf din pricatre mejdii. cine ne-ar II izbavit pe noi din atatea nevoi? Sau cine ne-ar fi pazit pana acum slobozi? Nu ne vom departa de la tine. Cu slabanogit din strigare fara incetare striga catre tine bolnavul eel in boala cea fara de vindecare. 1-ai vindecat. Maica prealaudata. Pe moartea ce se salbaticise Stiindu-te pe tine a fi Maica Dumnezeu. Pe Unul din Treime ai nascut. Se milostives... §i Fiul S-a pogorat prin umbrirea Sfantului Duh in pantecele tau. ca pe tine. Doamnc. ceea ce in pantece focul Dumnezeirii... stapana. Slava. acelasi de muHiniea pacatelor. stapana. Tropai :§i Nascatoarei dc Dumnezeu Nascatoare de Dumnezeu.. stapana... iubitor de oameni. zicand: Fiul tau ascultand rugaciunea ta. Slava. pentru aceasta. Fecioara.414 ACATISTE SI PARACL1SE AL DOILEA PARACLIS AL MAICII DOMNULU1 Cantarca Irmos: Doatnne. ceea ce es. i Nu vom ai proorocul de demult. prin na§terea ta... graim catre tine. pururea a spune puterile tale noi. Si Apa trecand-o ca pe acum. Slava... Nascatoare de Dumnezeu: Bucura-te.. preanevinovata stapana a lumii.i sa ne i/ba\ esti pe noi de gre§ealele noastre cele de voie cele fara de voie. Preacurata Nascatoare de Dumnezeu. innoirea tuturor. §i caderea diavolilor intarirea noastra a credincio^ilor. te-a inchipuit pe tine. Apoi Psalmul Canonul de rugaciune catre Nascatoarea de Dumnezeu uscat.. auzindu-1. ca un nevoile. Ca de n-ai fi stat tu inainte rugandu-te. singura nadejde Slava. o ai surpat.te spre sufletele noastre.. Bucura-te.. nevrednicii. ne rugam Ue s... al ai lacut cele de dcasupra. 12). mantuirea celor robiU.. lui de demult. Nascatoare de Dumnezeu. preanevinovata stapana. grabe$te. Preacurata Nascatoare de Dumnezeu. pentru aceasta.. nu intoarce pe te-am ca^tigat.. Auzind puterea ta..ti folositoarea tuturor celor ce sunt in nevoi s.. ca tu i/havest pe robii tai pururea din toate tacea. Dumnczeule.. Cantarca Irmos: a 4-a: Noi intru tine ne laud am $i prin mijlocirea ta scapam din cursele cele de multe feluri ale diavolului.. taina randuielii Tale. binecuvantat este Cel ce vine intru numele Cantarca Irmos: 1. Moise. /apisul boierului celui ce scrisese cu sangele sau 1-ai scos mana diavolului cu puterea ta cea atotstapanitoare... acum. ca pierim robii tai de^ertf. stapana. strigand: Osana. (cauta la pag. Rug insuileUt §i nears e§ti. 50: Miluie$te-ma... graim . graim fie: Bucura-te. graim tie.i a tuturor celor ce scapa sub acoperamantul tau. bucura-te. pe Care L-a laudat adunarea pruncilor..

eel ce mergea la Muntele Sinai de se ma miluiesti. milostivirii. care-i facea suparare in tot ceasul.. glasul al 3-lca: tru noi facandu-Se ticalosul. precum a facut de demult si cu alii pacatosi: a dat iertare tuturor pacatelor lor.. trimi^andu-le lor cununi din cer. tale. vamesului caruia i-a dat iertare de pacate. precum ii ai miluit am pe femeia aceea. Cant area a 5-a: Ta. aducuinlii-si aminte de minunea nastnii cea intru tot landaia.. Nascatoare de Dumnezeu. minunea cea de ingeri mult-laudata. CON I) Partenie. inchina sfantului rug. ceea ce ne mantuiefti de primejdiile noastre. Si acum. Maica AC l L. roaga-te sa ne mantuiasca de partea cea de-a stanga. Cu Cu cantari intreite cantiim tie: Bucura-te. sau cu ce ochi vom S3 Doamna mea. adevarat.. cand va Slava. te-ai milostivit spre cele Maica lui Dumnezeu. sj Stapana ingerilor. sa pentru ca S-a intrupat Fiul lui Dumnezeu Tntru tine sj penom.. si altora imilii. ca sa ma miluiesti. bucura-te. cu buze de tina graim catre dansa: Bucura-te. Spre iKvoiiiia sa ne le sarguim ?i toate sa uram m la Domnul pururea 27 - CF. Si acum. Cantarca a Irmos: Ru^aciunca 6-a: mea voi varsa catre Domnul. Maica lui Hristos.KA PAR ACL1S AI. Deci. la ajutorul tau si la acoperamantul 1 COS I I.. Domnul este cu tine. Slava. §tii. saruta. tu e§ti scaparea noastra din amaratul pacat al lui Adam eel intai zidit.. careia i se umflase alta nadejde sau ajutor a fur de tine.. pe pamant.. Maica Facatorului tuturor. a strigat Aglaida §i a izgonit pe diavolul. sedea Fiul tau pe scaunul eel infricos.. bucura-te. lit ml impilaii cu necura^iile noastre? Ci numai Cum te vom lauda. ca pentru pacatele mele te mi par $i.OV . sa ma ma acoperi sub acoperamantul tau... ca nu vom si cu ce buze te cauta la chipul tau eel zugravit. Milostive§te-te spre mine. pe care o lauda ingerii din cer.. care se roaga pentru noi. Maica lui Dumnezeu. ceea ce ai nascut Lumina lumii. Maica saracilor ajutorul celor straini. Maica lui Dumnezeu. minunea cea de ingeri mult-laudata.. tot trupul. Cu deadinsul si miluiesti sa ma rog tic. Irmos: Auzi-ne pe noi cu porunca Miluieste-ma.416 tine: ACATISTE Ceea ce ai SI PARACLISE AL DOI1. graim tie: Miluie§te-ne. sa ne sarguim si noi sa-I aducem lacrimi vrednice de poi ainta §i sa ne rugam Lui: Milostive. striga catre tine: Bucura-te. precum doua fecioare curate. Maica Facatorului tuturor. ceea ce esti plina de bucurie. Maica lui Dumnezeu. pustnicul. ca sa ne deschida noua usu milostivirii Sale..: tan scap. Marie.. dezmierdarile luniesti sa gandim si de Dansul sa ne lipim... Si acum. Bucura-te. Dumnezeul nostru. MAICII DOMM'Ll I 417 nascut pe Cel slavit in Treime. slabanogului pe care 1-a vindecat sufleteste $i trupe^te. $i noi..ASl. primeste pe Nascatoarea de Dumnezeu. pentru aceea am nazuit la tine eu.ator. la cunostinta ta.

te ingrije§ti sj pentru multe te sile§ti. in care era nastrapa de aur. adevarat este ca §i eel dintai A§ezamant avea oranduieli pentru slujba dumnezeiasca si un altar pamantesc. acestea. ridicand glasul. partea aceasta se nume§te Sfanta. cu numele Marta. Deasupra chivotului erau heruvimii slavei. Ajutorului omenesc nu ne iiui idinta pe noi.. in eel de-al doilea insa. care nu se va lua de la ea. Preotul: Pace (ie. ?i vezi. glasul al 8-lea: Mare§te. casa parintclui tau. aceea a intrat Iisus intr-un sat.. dar fericit sunt si cei ce asculta cuvantul lui Dumnezeu si-1 pazesc. (X. mai intai.. Stih: Fe(ei tale se vor ruga mai-marii poporului... 27-28) Ap o s t o I u 1 Diaconul: Intelepciune. de acum ma vor ferici toate E v a n g h e 1 i a Diaconul: lnfelepciune. care urnbreau altarul impacarii. ca nevoile ne . L-a primit in casa ei. 1-7) citire: Fratilor. glasul al 6-lea: Prochimen: Asculta.. Din Epistola catre Evrei a Sfantului Apostol Pavel. lata. Si ea avea o sora ce se numea Maria.. I-a zis: Fericit este pantecele care Te-a purtat sj fericitj sunt sanii pe care i-ai supt! Dar Iisus a zis: Asa este. glasul al 2-lea: Parinte. apropiindu-se. avand altarul tamaierii de aur si chivotul ase/amaniului ferecat peste tot cu aur. o data pe an. ras- In vremea punzand. Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu. curafe§te multiinca gre^elilor noastre. pe care il aducea pentru sine insusi §i pentru gre§elile poporului. drep(i.. Milostive. Din Sfanta Evanghclic de la Luca. a§ezanduse la picioarele Domnului.. Cantareful: §i duhului tau. i Slava.. Preasfanta Stapana. care. Dumnezeule. sfesnicul si masa si painile punerii inainte. euraU'ste mulfimea gre$elilor noastre. Marto. dupa catapeteasma a doua. Cuvinte §i Duhulc.418 ACATISTE I SI PARACUSE AL DOILEA PARACLIS ALNASCATOAREI 419 P R () C H M E N. si nu fara de sange. Mantuitorul meu.. o femeie din popor. savarsind slujbele dumnezeie§ti. glasul fiica. Astfel fiind intocmite aceste incaperi. citire: neamurile. 38-42. au nu socolesti ca sora mea m-a lasat singura sa slujesc? Spune-i deci sa-mi ajute. Iar cand zicea Dansul acestea. Si. dupa mare mila stiliirile Ta.. tau si plcaca urechea ta ?i uita poporul Podobie: Toata nadejdea. a zis: Doamne. Iisus i-a zis: Marto.. dar un lucru trebuie: caci Maria partea cea buna §i-a ales. Stih: Ca a cautat spre smercnia roabci Sale. era Iocul numit Sfanta Sfintelor. sj Apoi al 8-lea. Si acum. n n mai arhiereul. Aliluia.. Stih: Miluie§te-ne. caci s-a pregatit cortul marIn el se aflau. asculta cuvantul Lui. era toiagul lui Aaron ce odraslise §i tablele Legii. (IX. Marta insa se silea cu mult a slujire si. Apoi. care avea mana. Treimc Sfanta. sufletul meu. preotii intrau totdeauna in cortul eel dintai. iar o femeie. XI. ci primeste rugaciunea robilor (ai. pe Domnul si s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu. turiei. despre acestea nu putem acum sa vorbim cu de-amanuntul.

Pentru aceasta graim tie: Bucura-te. care a nascut Pe neispitita dc nunta pe Hristos. si preainaltati-o intru Prefacerea celor maliniti. pe tine te preainaltam intru toti vecii. ca ai purtat in pantecele tau pe Facatorul cerului si al pamantului.. folositoare te-am castigat.. izbaveste pe robii tai. Domnul. stapana. cerand dar bun.. Maica prcalaudata. singura folositoare a crestinilor. pacea celor din razboaie. Maica. ajutatoare te avem intru primejdiile noastre pe tine mantuire desavarsita sufletelor. izbavirea celor neputinciosj fund. pe tine tc binecuvantam intru toti vecii. Care S-a pogoDuh. Fecioara. L-ai nascut toti vecii.. . Invaluindu-ne intru aceasta lume si cazand in noroiul pacatelor noastre... pe lui si alearga la tine nu iese rusinat. nascandu-L. nu cuprind Irmos: Pe tmparatul ccresc. pentru aceasai si fara de stricaciune. pe Care. Mangaietorul tuturor nascand.. pe tine te preainaltam intru toti vecii. $tii de mire. Cuvantul eel din Irmos: Pruncii. imparateasa cerului a pamantului. ci le fa de folos. care nu toti vecii. Fiul Dumnezeu. pe Care roaga-L sa pe tine te binecuvantam intru toti vecii. linistea celor inviforati. lamlati-o toti vecii.. i: trece rugaciunile noastre. Nascatoare de Dumnczeu. graim: Bucura-te. care mersesera din ludcca in Babilon.. si Proorocul David te-a laudat oarecand in cartea Psalmilor. Binecuvantam pe Tatal. si mai inainte de na§tere si dupa nas.. Pe curat a ramas ca inainte de nastere. Si Isaia. dantuind a grait: lata. din cei ce care o lauda ostile ingeresti. tosji. ci. graim fie: Vino degrab si nc scoate pe noi din adancul rautatilor noastre. ca poti toate cate le voie^ti. Cantarca a 7-a: Daniel proorocul de demult a inchipuit na§terea ta. mantuiasca sufletele noastre. Nadcjdea si ajutatoarea credinciosilor. Maica Facatorului tuturor. aratandu-te Maica Facatorului tuturor.. Fecioara. scapand catre tine. de demult. pe Care si lauda o^tilc ingerc^ti. Cantarca Irmos: a 9-a: Cu adevarat Nascatoare de Dumnczeu. pentru aceasta. tu ne ajuta noua. Maica lui Dumnezeu. Preacurata Nascatoare de Dumnezeu. ca pe tine tc binecuvantam intru toti vecii. pe Acela roaga-L sa mantuiasca sufletele noastre. ceea cc ai purtat in pantecele tau pe Cel mai inainte de toti vecii. Pe Dumnezeu. pururea Hind biruij Stapana lumii. pe Fiul $i pe Sfantul Duh.. acoperamant nu ne-am agonisit nicaieri unde sa scapam noi. Fecioara in pantece va lua si va naste Fiu. acum. ai ramas nestricata.. ta.. pe tine si te binecuvantam intru Fecioara ai fost Pe intru nastere tine. prime§te daruirea catre cererea cea de folos.420 ACATISTE $1 PARACLISE AL DOELEA PARACLIS AL MAICII DOMNULU1 Cantarca a 8-a: 11 421 §i nu putem rabda sagetarile diavolilor. iurusi ai fost fecioara Slava..tcre iara^i fecioara ai ramas. pacamangaicre nu avem afara de tine. pe tine te preainaltam intru Si acum. La tine este scaparea noastra si intru tine ne-am pus nadejdea. Nimeni Nascatoare de Dumnczeu. rat in pantecele tau prin umbrirea Sfantului Dumnezeu.

toU pamantenii.. suflete meu. \enifl. Slava. nezeu. prin care am aflat §i Dumnezeu. pentru aceasta. strigand: Bucura-te. bucura-te. care s-a aratat scar a cereasca. graind: Bucura-te. pe tine...lasul a\ 2-lea: Se canta stihirilc pc Podobic: Cu cc cununi dc laudc. cea care ne izbaveste pe noi din main ik diavolului.. §i acum. pacatos.422 ACATISTE SI PARACLISE din AL HOILEA PARACLISAL MAICII DOMNUEUI 423 Slava. care s-a aratat scaun cerescului Imparat. prin care noi toti cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu. Dumnezeu Cuvantul Lt'MIN A N ai nascut. ce flori duhovnicesti vom incununa Deci.A mantuirea pamantenilor. ceea ce ai nascut cu . catre dansa sa graim: Roaga-te. Preacurata. pacatoijii. ca sa ne fie noua care s-a aratat mai inalta decat cerurilc mai sfanta decat ori). toti sa ne pe Maica lui Cuvine-se cu adevarat sa te Nascatoare de Dumnezeu. graim tie: Bucura-te.. dar. care se roaga pentru noi catre Milostivul Dumnezeu sj ne izbaveste al ruga ei §i a inviat-o de $i-a spovedit pacatul.. ci sa ne miluiasca pe noi ca un iubitor de oameni(dt douS ori). cea pururea fericita si prea nevinovata sj Maica Dumnezeului nostru. catre Cel pe Care L-ai nascut fara stricaciune. sa facem praznuire Maicii lui Dumnezeu. si noi. §i Dumnezeului nostru ca sa se milostiveasca spre noi. pe lesne-suirea catre Dumnezeu? adunam sa o laudam. decat serafimii. sa se mantuiasca sufletele noastre (de doua milostiv in ziua judecatii. pe care o lauda ingerii in ceruri cu cantari fara S-a rugat. va lauda pe tine dupa vrednicie. Ceea ce e§ti mai cinstita decat heruvimii si mai marita. pentru ce te leneve$ti si nu strigi catre Maica lui Dumnezeu: Doamna atotstapanitoare. Preacurata. catre dansa sa graim: Roaga-te. Apoi: cu tofi sfinfii. sa mantuiasca sufletele noastre.. fara de asemanare. Vezi. Cu ce mangaietoare cantari vom incununa pe Maica lui Dumnezeu. ca prin tine a lost cu noi Domnul puterilor. Domnul este cu tine.. ceea ce e§ti scaun Imparatului nostru! Deci. Preacurata. bucura-te. pe ceea ce s-a invrednicit a toji sfintii? imparateasa a si noi. Ce limba omeneasca te faradelegile noastre? Deci. roaga-te cu deadinsul sa se mantuiasca sufletelc ori). strigam catre tine: Roaga-te Fiului tau. care. ceea ce de Tngeri esii mult laudata.. marirea noastra.. ca prin tine s-a dat tuturor bucurie. Preacurata. pe care. auzind-o. precum a izbavit pe femcia care se Cu ce cununi de laude vom incununa pe Maica lui Dumnezeu. l. Cu fericim. bucura-te. "lasul al 8-lea: LAUDE 6. catre tine. care Roaga-te cu deadinsul catre Milostivul Dumnezeu pentru gresim in tot ceasul.. prin care am ne aflat har. catre dansa sa graim Bucura-te. cu guri fara de tacere. DA te marim. $i acum.. mantuim. Maria Egipteanca. noastre (dc doua Cu ce podoabe de cantari vom lauda pe Maica fi lui Dumtoate.. nadejdea sufletelor noastre. de demult.. bucura-te. Preacurata. sa nu ne osandeasca dupa pacatele noastre. ai invrednicit-o a vedea §i a saruta incetare. <. eel ce ura§te binele. ceea ce e§ti mai cinstita decat heruvimii? Pentru aceasta. fara stricaciune. Deci. Crucea Fiului tau.ii.

SINAXAR PESTE TOT ANUL pentru noi. caci poti toate cate de la Fiul pe care tau le si iau fara indoiala. sj o du Fiului tau §i Dumnezeului nostru. pe Acela roaga-L sa ne mantuiasca pe noi. nevrednicul. iar ajutorul tau? Milostiveste-te. s-a rastignit §i s-a inviat a treia zi. dar. spre mine. care nadajduiesc le voie^ti.a milostivirii Sale. 409). Apoi Doxologia •}! troparclc Nascatoarei de Dumnczcu (pag. pacato§ii. tine te vecilor. deoarece pe tine te te-a facut mijlocitoare cre§tinilor. Care S-a nascut cu trupul din tine spre mantuirea noastra. totusj talharii §i desfrana^ii pe care Iubitorul de oameni. imi dau fndraznire. pentru nemasurata Lui milostivire. nu le-a Tnchis ma primeasca. Doamna le ceri mea. cu toate ca nu te aveau pe tine mijlocitoare ingropat sj a este mai grea buna. O. Care. binecuvantam Amin. sj.mine. us. sj Cum sa nu in pe mine. §i Pentru aceasta pe preainaltam in vecii . deci.424 ACATISTE SI PARACL1SE nespusa minune pe Domnul eel iubitor de oameni. DesJ faradelegea mea decat toate faradelegile. i-a primit §i i-a miluit. nu ma lepada pe ci prime§te aceasta putinn rugaciune a mea din buzele mele cele intinate. dupa care preotul cite$te aceasta Rugaciune catre Preacurata Nascatoarc dc Dumne/cu preamilostiva stapana mea.

STNAXAR PESTETOTANUL Explicarea semnelor puse inaintea zilelor anului pentru indicarea Praznicelor Imparatesti. care an slujba pe sase. . Nascatoarei dc Dumnezeu: $i siirbatorile in cinstea: Inaintemergatorului: Nasterca Apostoli Petru si Pavel. ei t care nu se lace priveghere. X arata praznicele mici. se canta numai XI polieleu. la arata praznicele de mijloc ale arata praznicele dc mijloc. arata praznicele mici. la care se face priveghere. Mantuitorului. m t) arata Praznicele mari inchinate: Sfintei Treimi. ale Nascatoarei de Dumnezeu si ale sfintjlor si Praznicele sunt impar(itc in: Praznice mari. la Taierca capului. dc mijloc mici. si a Sfin(ilor care se lace priveghere mare. care an doxologic mare. Sfantului Duh. s tin (i lor.

sfintele Sfintii sale. Muccnici: Calista. anul iarasi numeste indictionul intai. Ziditorule. cand. o imparfim mai ramane 6: prin perioadci indictionului. ce incepe raspundc la intrebarea: pentru ce perioada are 15 ani. in zile. anul indictionului este 15. daca afara de cat nu mai ramane nimic. frati buni. ca sa stim al catelca an al indiceste a zi pentru dona motive: intai pentru ca septembrie se considers) inccputul anului ?i de aceea Biserica. este urmatoarca: adauga 3 la anul in discutie si apoi impartc totul la 15 si. luna lui indictionul constantinopolitan. Ziua are 12 ceasuri noaptea 12 ceasuri Condacul Indictionului. anul 1983 incepe de la 1 1986. a citit locul din profetnl unde se ziee: «Duhul Domnului peste Minc. pazind pace poporul ?i fara aceasta. binecuvinteaza acum cununa anului.Praznic dczlegare la Cel ce locuie^ti fntru cei de sus. la care. si ne mantuieste pe noi. Astfel. 40 de femei Mueenicc si Slantul Amun diaconul. Facatorul tuturor celor vazute sj celor nevazute si Ziditorule. Sfantul Mucenic Ailala. adicii in amintirea intrarii lui Iisus in Biserica serbea/. Hristoase Imparate. . 2. * InceputuI indictionului. dupa care feluri de indictioanc: incepand de la dc la 1 ianuarie. tara aceasta si pe poporul Tau. eel Marta. LUNA SEPTEMBRIE Are 30 de si Doamne. pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu. arhimandritul si a mamei Nascatoarei de Dutnnezeu. Cel ce vremile anii ai pus intru puterea Ta.» (Luca IV. al carui prim an sc numeste indictionul intai. la anul 461 in varsta de 69 de ani.. Troparul Indictionului. El s-a facut monah foartc dupa ee s-a nevoit mult timp in manastire. S u n t 3 apoi suma de 132. prccum si de cand s-au introdus pentru intaia oarii indictioanele? Regula practica pentru a gasi al catelca an al indictionului este un an oarecare dupa Hristos. Cum ca indictionul intai sc la al 15-lea. Pomenirea Cuviosului parintclui nostru Simeon Stalpnicul si 1. se roaga ca si anul nou sa lie roditor sj. vremile si anii ai facut. in nit urn tml lui Dumnezeu pentru roadele dc peste an. in al doilea rand. glasul al 2-ka: sj A toata taptura. iar daca ramane un numar. dupa ordinca lor. 16-18). 24 septembrie. I s-a dat. in sfarsit. destinate pentru plata soldatilor (acest lei de tributuri se numcau indictioncs). patriarhul Constantinopolului. Aducerea amintc de arderea cea mare. dascalul lor. inccputul indictionului*. pana incepe un alt sir nou.si. si indictionul papal sau roman. care isi are numele de la tributurile cxtraordinare. binecuvinteaza cununa anului bunata^ii Tale. fereste §i pazeste in pace pe dreptcredinciosi. Terminandu-se astfel sirul celor 15 ani.. adica al anului nou bisericesc. ccilal{i. indictionul cesaresc sail constantinian. Postitorul. Cel ce zilele si noptile. Pomenirea Dreptului Iosua Navi. sc serbeaza ziua aceasta ca inccputul predicarii Domnului. pana la al 15-lea. glasul al 2-lea: f In ziua dintai. despre accasta nu exists nici indoiala. si asa mai departe. Mai grcu septembrie. s-a retras apoi in puslietate si. in afara catului este al 6-lea al incepe iarasi un nou urmare. Evod sj Ermoghcn. descliizand cartea ce Isaia. Sfantul Cuvios . sir.ia UNA SEPTEMBRIE 429 de tanar Simeon s-a nascut la anul 392.a aceasta sinagogii. . .: indictio) cstc o perioada de 15 ani. adaugam an 3 si prin 15 si vom gasi ca. Sfantul Mucenic Mamant si cel dintre slinti Parintele nostru loan si vin si la untdelemn. s-a ureal pe un stalp inalt si a petrccut aici mai muUi ani panft la mularea sa eatre Domnul. asemenea. Mult-milostive. acesta va II anul indictionului. Indictionul (lat. tionului este anul 1983. Soborul in cinstea Preasfintei de la Measine.

8. binecuvantare dezlegand biestetnul. pana anul 614. . Slimii Apostoli Apelie. glasul /: Condacul.Dezlegare la vin sj la untdelemn. a dat stricand moartea. dascalul. Sfanta Ermiona. f) Na§terca Preasfintei Stapanci Nascatoarea si pururea fecioara Maria. (r) noastre dc Dumnezcu Pomenirea innoirii Invicrii lui Hristos. de Dumnezcu Nascatoare §i. din semintia lui luda. tine a rasarit Soarelc dreptat. din parinji sterpi: loaehim.i Macaric. si la untdclcmn. Dupa predania veche sail a Biscricii. ne-a dam it nouii via^a Heraclie. la anul 326. Sfantul Aristion. care era al lui 14. cpiscopul vina gre§elilor izbavindu-se cand striga. $i Troparul. glasul al 4-lea: loaehim $i si Ana ta. sj Ana. Lucian sj Lcontie. din defaimarea nenasterii de izbiivit. Sfinfii Mucenici Eudoxie. vazatorul dc Dumnezcu. Troparul. sj Sfantul Prooroe Moisc. (t) Iniiltarca Cinstitei sj de viata facatoarei Cruci. $i Sfantul sllnlitnl Muccnic Vavila. episcopal Nicomidiei. Mucenici Urban. dc Arhistratcgul Mihail. 11. Romil s. Cuviosul Eufrosin. Sfintclc femei Muceni(e Minodora. iar restul a ramas in Ierusalim. Maria. cpiscopul Antiohici. la anul 628. Crucc a de Sfanta Elena in Ierusalim.1 430 S I N A X A R I UNA SEPTKMBRIE 431 3. a strigat: Nasterea Hristos vesnica. ta. cu Crucea Ta. pradand Palcstina. Cinstitei $i 17 ani inaintea najtcrii lui Hristos. au luat :>i Sfanta Cruce. cand a vazut-o. Sfantul Vavila. 9. pentru c8 in aceasta zi estc odovania praznicului Naslerii Onisifor cpiscopul. Luca sj Climent. fost gasita Mathan $i a soliei lui. bii uinifi binecredinciosilor crestini asupra celui potrivnic daruiesje sj. Slintii Mucenici: Cornelic suta. X Sfinfii sj drcptii dumnczeicsti Parinfi loaehim Mucenic Scverian. Maccdonic Tcodul. Inaintcpraznuirea na$terii Prcastintci dc Sfantul Mucenic Sozont. Inchinarca Sfintci Cruci. Stint ii Apostoli Evod Dumnezcu <>i sj Inchinarca Sfintci Cruci. Imparatul lor. o parte a la fost Constantinopol. tatal Sfnntului loan Botczatorul. Zinon. si Cuviosul Parintele nostril Teoctist. cand pcr§ii.Dezlegare la din Alexandria 12. noastre. Slujba lui se canta la 1 ISascatoarei. Slintii Mucenici Autonom. Inali. dupa aflarea Crucii. glasul a fost inalpta de patriarhul Macaric.'irii Dumnezeul nostru. pazesje pe poporul Tau. Mcdinon t 10. Trebuic sa sc $tie eii. Ana §i Sfantul f Sfantul Prooroe Zaharia. vin 7. Sfantul Tcodor. si Adam Eva din stricaciunea mortii s-au Preacurata. $i Sfinjii 6. lui fiica a Praznic Cinstita si post. lacand o expedite impotriva a luat-o iara§i sj a adus-o la Constantinopol. Fecioara.ii Alexandriei. Doamne.i. Mitrodora sj Nimfodora. si'i'mi ill sllniiiul Muccnic Antim. adusa la miluiesje. . Dumnezeul nostru. de Mantuiesje. sj inainte-praznuirea Praznic. 4. din neamul imparatesc preotului David. cpiscopul Alexandriei. . din familia preofeasca a al 4-lea: Levi. poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta. catre tine: Cea stearpa nasTe pe Nascatoarea de Dumnezeu si hranitoarea Viet. 5. Cuviosul Teofan Marturisitorul. preacurata Fecioara s-a nascut cu 16 dc via(a facatoarei Cruci.ii. in orice zi s-ar intiimpla. . vestit la toata lumea. iar poporul.SarbStoare si dezlegare la peijte. ca din s. Nascatoarei de Dumnezcu. scptombric.ul. Tcodor. sj fii. prin sfanta nasterea Aceasta o priiznuieste poporul tan. bucurie a Doamne. Avdcu cpiscopul. Sfantul Cuvios loan de la Prislop. Inchinarca Sfintci Cruci: Cuvioasa maica noastra Tcodora cca sj Pomenirea minunii cc s-a facut in Colosc. 13. Sfanta Vasilisa.

Sfintii Marturisitori Ipatic cpiscopul Andrei preotul. 19. ca unul care ai Troparul. Sfantul Parintclc nostru Filotci preotul. Eumcnic.Dezlegare la vin si la untdelemn. glasul al 2-Iea: tndrazneala catre Dumnezeu. Pe Acesta roaga-L. Cuvioasclc Xantipa . celor dragoste. Isaac si glasul al 8-lca: Martin.432 S 1 NA \A R 18. Savatic si Dorimcdont. fiii Sfinfii Mucenici Pavel si Tatis. totul te-ai si cu postul. Dumnezeu te Aparator nebiruit. are pamantul Banatului. Sfantul Prooroc lona. cu cci doi si ai lor.a asupra celui nou. arhicpiscopul Larisci. 2X - CEASLOV . 24. arma de pace. facatorul dc minimi: Sfantul Tcrarh Iosif cel Nou dc la Partos. grabeste de izbaveste pe poporul eel lata de raspuns. Roaga-te lui Hristos Dumnezeu cu credinta sa ne si Coprie. cand cazi catre Dansul. Cuviosul Sfinte Parinte Iosif. In aceasta zi se si Visarion. nebiruita Codrat ccl din Magnesia. . fii X Sfantul Marc Muccnic ^i Eustatic sofia sa. cerandu-ne noua pace si mare milii. Veselestc cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor. Sfanta Muceni(a Sofia si ^i cclc trci llicc ale ci: Pistis. Hristoase Dumnezeule. cpiscopul Condacul. cel cazut asupra noastra. savarsim sfanta pomenirea Condacul. Sfanta Muccnija Ariadna. Cel ce te-a primit cand te-ai razimat pe pieptul Lui. cu rugaciunile Pentru aceasta. biruinfa. mitropoli- Marc Muccnic Nichita Gotul. Teopisti. 22. Troparul Slant ului Iosif eel Nou dc la Partos. X Sfintelc si intru tot laudatclc Mari Mucenijc Eufimia ?i Apostole iubite al lui Hristos Dumnezeu.ilor. arhiereu pastor Bisericii Sale Botezatorului loan. Agapis s. glasul lacatorul de minuni. Sfintii Cel ce Te-ai inaljat pe Cruce de bunavoie. 16. in cetele sfintilor te-a salasluit.i Elpis. t) Mutarca Sfantului Apostol si Evanghelist loan. sa se risipeasca. ca te primeste. poporului Tau 11 in it cu numele Tau. Mucenita si intocmai cu Apostolii Tecla. Agapic Tcopist. Sfantul Apostol potrivnieului. t Sfanta intaia si Polixcnia si mucenita Raida. cpiscopul de la Sinopi. ca unul prin care din nevoi s-a mantuit. Sfinte Iosif. f) Zamislirea Sfantului slavitului Prooroc Inaintcmergatorului si si Din tinerefe cu cu ostenelile si. 11 Muccnici Trofim. Sfinte Iosif. avand ajutorul Tau. ca sa strigam (ie: Bucura-te. dupa moarte. indurarilc Tale daruieste-i. t Sfantul tul Rostovului. Sfintii sfinfitii Muccnici: Foca. fiicatorule de minuni. te-a randuit. Sfanta Agatoclia Tcodota. glasul ta. t 15. Marc se odovaiestc pra/nicul Inrdfarii Cinstitei si de viafa facatoarci Cruci sc cantii toate ale pra/nicului: iar slujba Apostolului canta la 22 scptcmbrie.Dezlegare la vin si la untdelemn. 17. Parintclui nostru Dimitrie. cu lor. 21. ce. daruiasca iertare de greseli noua. 23. al 4-lea: LUNA SEPTEMBRIE Cuviosul Parintclc nostril 433 Gortinci. supus Domnului. 25. vazand si Dumnezeu nevoinfele tale. de Dumnezeu cuvantatorule. Mcletina. ca norul vrajmas. Sfantul Pomenirea celui intre sfinti. al 8-lca: 26. apara-1 pe el de toativ ncvoia. Ci. Cuviosul Muccnic Nichita Romanul. si 20. cu Cuvioasa Maica noastra Eufrosina. dc cuvantatorul. daruindu-i lui biruint.

Sfantul Mueenic Calistrat sj cci imprcuna cu dansul 49 de Mucenici. Sfanta Mucenita lirotiida. Sfanta Muccnifa Iustina fecioara. Arnicniei cclei mari. 3. facatorul de cantari. episcopul Atenci. Aristarh $i Zinon. Sfintii Mucenici si Audact. Stantul Prooroc Varuh. Teofil Mucenici Kvlampie Evlampia. Sfanta al lui Taisia. Gaiani elc. Iulian Cuvioasa Maica noastra Pelaghia. al Cuviosul Parintclc nostru Chiriac Sihastrul. Sfantul Mueenic Pimcn. Calistcna. Cuviosul Parintclc nostru la Dezlegare si vin si la untdelcmn. si Martu- . Sofia lui.Dezlegare la vin . Sfintii $i prezbiterul 8. Cuviosul Teofil Marturisitorul. Sfantul Apostol Anania. cele imprcuna (t) Tot in aceasta zi prii/nuim si Acopcramantul Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarci dc Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria. Sfintcle 6. la X Sfantul Apostol Toma. Elcftcrie Rustic. sora lui. Alien. Sfantul sfintit Mueenic Grigorie Luminatorul.Dezlegare untdelemn. glasul Maririle tale. vin $i la 7. ca un cuvantator de Dumnezeu prieten al Hristos. Sfintii risitorul. 2. 9.i Ca lui versj minuni izvorasTi tamaduiri te poate spune? rogi pentru si sutletele noastre. 29. Preacuviosul Parinte loan Hozcvitul. iubitorule sj de feciorie. 27. §i Mucetlife Haritina Mameita.si la LUNA OCTOMBRIE Are 31 de !ji zile. 10. 4. Dionisic. . cu X X Sfantul sllnfit Mueenic Ciprian. arhiepiscop si 1. 30. Sfintii Apostoli Marcu. X X Gudclia. Sfantul Icrarh Martir Antira Ivircauul. X) Sfantul Apostol lacov Andronic <ji Atanasia. Mucenifelc Ripsimia. episcopul Cezareii. 28. si Sfintii sfin{iti Mucenici Dionisic Areopagitul. Mucenici Serghie Chcsaric diaconul. Cuviosul Parintclc nostru Roman. Domnina 5. . Sfantul Parintclc nostru Ierotei. Sfintii Polihronie. Sfanta Muccnifa Sllntii Mucenici: Dada. Ziua are 11 ceasuri noaptea 13 ceasuri untdelcmn. Sfanta Mucenfya Epiharia. t Cuviosul Parintclc nostru Hariton Marturisitorul.434 S I N A X A R al 2 -lea: Condacul. cine le s. $i Vah. unul din cci saptezcci. Govdela §i Cosdoas.

15. lacatorul de cantari. Prcacuviosnl Parintele nostru Cosma. Mucenici Carp. Pentru rugaciunile lor. Sfintitul Troparul mucenicilor. Sfintele si Mucenijc Zcnaida Filonila. din Saliste. Mucenici: Nazaric. f ) In acecasi zi se praznuiestc (ale carei sllnte sj si lasand viaja cea stricacioasa. ca. Cuviosul Mucenic Andrei Critcanul. $i Dumnezeul nostru. Andronic. Evor. Sofronic de Marirea cea impatrit numarata a mucenicilor lui Hristos sa o laudam. Chelsie. Silntii X Matroana. Dezlcgare la vin sj la diavolilor neputincioase indrazniri. S I NA \A K nu IAN A OC TOM BR 11 437 tele Sfantul Apostol Filip. glasul al 3-lca: Muccnici Prov. Veniamin diaconul si Antigon. glasul I: Mari Mucenici Artcmie. in veci. 20. Mari au tost . 13. 21. si cu ingerii impreuna se bucura. duhul tau. cu Cuvioasa Maica noastrfi moaste se alia In catedrala stlntei Mitropolii a Paraschcva Moldovei porunca lui Dumnezeu. pe chinuitori au surpat. Protasie. Sfinjii Dioscor. Sucevci. Papil. Protasie. luand Crucea. Felix sj Sadot. Cioara si Muccnicul Oprea din Prcoji Marturisitori loan din Gales si Moise Macinic din Troparul Cuviosilor Marturisitori Visarion Sarai. caci este trecator. Sofronie de la Cioara si al Mucenicului Oprea I: mantuim noi. intru nevointele nestricaciunii au luat de la Tine. ai inva v at sa Luptatorilor pentru Ortodoxie. Pentru aceasta. episcopul Maiumei. Agatonica. Mucenicii Tai. mitropolitul Niccii. si Hristoase Dumnezeule. Agatodor. X Sfantul Apostol • Evanghelist Luca. glasul al 8-lea: Troparul cuvioasei. pe popor si 1-a^i hranit cu dreapta luminal. mantuieste sufletele noastre. glasul al 4-lca: 16. Condacul mucenicilor. pe Ghervasie si Chelsie. maica. Cuviosii Martu- Podobie: Ceata ingercasca. Duminica. se uite la trup. 12. Sfiiiiii Mucenici lulian sj avand taria Ta. se canta slujba Sfintilor Paring care au lost la al VU-Ica Sobor cc s-a tinut la Niceea (787).. ai urmat lui Hristos si. Silvan $i Pe sfanta. Doamne. Cuviosul Parinnostru Tcofan Marturisitorul. folositoarea celor ce sunt in nevoi. cu osardie s-a mantuit eel dupa chip. Tarah Podobie: Fccioara astitzi. ca niste ingeresti trambi^e Tnviorat in suflete indraznirea marturisirii dreptei si. glasul I ati ntru tine. pe Preacinstita Parascheva. ca acestia s-au nevoit pana la taiere si moarte si. 19. cu laude de cantari. Ghervasic.! invatatura. Sfantul Mucenic Longhin sutarjul. untdelcran. pe Nazarie. risitori Visarion Sarai.. Prooroc Osca. Mnn'ii Petru Avsclamul. credinciosilor. 14. X Cuviosul Parintele nostru Uarion la eel Marc. marire a aflat si daruri de minuni. lucrand. unul din cci sapte diaconi. episcopul Edesci. se roaga sa ne Saliste. Florcntic. Cuvios sj Mucenic Luchian. pe cea nestricacioasa a luat-o Pentru aceasta. totj cu buna credin^a sa o laudam. luand cununa nestricaciunii. Cuvioasa Maica Paraschcva.. Sfantul 18. preotul Antiohici. Cuviosji Savin episcopul si Vars. sutlet. in lasi). Mm(ii Mucenici Uar.436 11. si 17.. Sfin}ii si de de lucrul eel nemuritor. Cuviosul Mai. credinte ca niste infelep^i propovaduitori. ci sa poarte grija Condacul cuvioasei. Sfinfii Sibiel. dupa 11 ale acestei Inni. Evnoi Cuviosul Cherasim eel Nou. lor. ca aceasta. cununile ca. zdrobit-au ale Martin. Sfantul Prooroc Ioil.

ci sa poarte grija de suflet. de lucrul eel nemuritor. Iraclie. Deci. pe Hristos Dumnezeu roaga-L sa ne daruiasca noua mare mila. duhul tau. luand crucea. Izbave$te-ne. glasul al 6-lca: facatorul de minuni.i cu ingerii impreuna se bucura. Sfintii ?apte tineri din Efes. Glichcria. Nascatoarei bucurie facem pomenirea voastra.i el pomenitilor ostasj izbavesjte-ne pe noi de groaza cea infrico$atoare a de se cutremura. Troparul cutremurului. Martian. mare sj mare a fost sj rodul luptei voastre drepte. s. sj Podobie: Plinind randuiala. Antonin. Intru tine. cu puterea lui Hristos fiind intrarmati. X) Sfantul Muccnic §i si Apostol lacov. 25. Teodota. Biserica a ce ti-a dat tic tarie nebiruita ei. drala sfintci Patriarhii din Bucurcsti. ai urmat lui Hristos s. Dezlegare t Tot in aceasta i\ facem sj pomenirea Cuviosului Parintclui nostru Dimitrie eel Nou (din Basarabi). glasul al 8-lca: 439 ostenelilc lucrarii voastre. caci este trecator. Sfantul intocraai cu Apostolii Averchie. precum mandria lui Lie ai surpat s. la Ignatic patriarhul sj la Prcacuviosul Macaric Romanul. Si striga celor canta Tie: Eu sunt cu voi §i nimeni impotriva voastra. care l-ai Doamne. 26. Sfinte Dimitrie. cu nespusa rugaciunile Dumnezeu. Pentru aceasta. ale carui sfinte moastc se afiii in cate- untdelemn. eel bogate. Muccnic Nestor. Ana sj Elisabcta. Cuviosul patriarhul Dumnezeu afara de Tine nu s.i la lupta indraznet ai facut pe Nestor. Sfintii Mucenici Alcxandru cpiscopul. trimite noua milele de Tale Vazand noi astazi toate nevoint. cu scump sangele Tau. . pururea ai lui Hristos. sj-I faci pe s. Stapane. Prealiiudatilor aparatori ai Ortodoxiei. vin untdelcmn.a. as. lucrand. ca tu esti intarirea 22. ca Marc Muccnic Areta sj $i eel impreuna cu dansul. t) Si'antul Mare Muccnic sj Dimitrie. pe dreptcredinciosul nostru popor. Sfantul ce-Ji Mucenici Marcian. Dumnezeu. la pomenirea marelui vin §i la infricos&torului cutrcmur.. stralucite biruinte pentru poporul dreptcredincios afi secerat voi. glasul al 4-lea: Dumnezeul pentru nostru. glasul al 8-lca: Mare aparator te-a aflat intru primejdii lumea. glasul al 3-lca: Troparul cuviosului..i. parinte. purtatorule de chinuri. .it-o Cu curgerile sangiurilor tale. Cuvioase Parinte Dimitrie.438 S I N AXAR LUNAOCTOMBRIF osardia propovaduirii. pe noi toti de cutremurul eel greu de ranile cele nesuferite pentru pacatele noastre. Maximilian. Martirie sj Anastasie. cu osardie s-a mantuit ca. Iamvlih. Doamne. Condacul cutremurului. $i cetatea ta nevatamata. cei ce afi fost adevarati soli cre§tini s.Dezlegare Miluie§te. ai invajat sa nu se uite la trup. Sfantul sa nu o dai cutremurul eel infrico§ator. Dionisic. fratcle (ruda) Domnului. glasul al 2-lca: ros.tim. pe tine. eel dupa chip. sj cetatea pierzarii prin Ta 24.ele voastre. cutremu- Coiulacul lor. eel ce ai biruit pe pagani. i/voratorul dc mir. Proclu. Trnparul. Sfintii Scvastiana. 23. Praznic. alt 27. cpiscopul [erapolci. Sfanta Tavita. pe ca$tigat. caci. Unule. Cel ce cauti spre pamant rului. Dimitrie.i muceniceasca patimire afi Condacul muccnicului. Hristoase. Cel §i paze$te patimit. Exacustodian sj Constantin. Sfintii Mucenici Valentin Constantinopolului. Iubitorule de oameni.

Sfin{ii Silvan Grigorie Filolog sj arhiepiscopul. 8. Lin.. Marcian. Dimitrie! 28. Prcacuvioasa Ana $i Slant a Mucenita Mclitina. Aristobul. Sfintii Apostoli din cci 70: Ermcn. Narcis. din Asia. si Muccnici Galaction Epistimia. Vila Eunichic. Astcric. ca sa strigam (ie: Bucura-te. Muccnici Epimah si lacob. tul. sora lui. Eutropia. undc estc 4. Neon 30. 3. Apostolul Clcopa $i Iosif patriarhul. Sfintii Muccnici Tcrcntie $i $i Neonila. si.. Claudic. Prcacuviosul parinte Marcian. Gaie. Icrax. Nita. Sfintii Muccnici Achcpsima. Cuviosul Parintclc nostru Lazar. Elpidifor. Neonila. de toate nevoile izbave§te-l. care a sihastrit in muntele Galisici. Sfintii Apostoli Apelic. 2. Podobie: Aparatoarc Doamna. Patrova. 1. t) Soborul Mai-marilor Yoicvo/i si ai si cctclor inccpatori Mihail la si Gavriil tuturor cercstilor puteri. Eudoxic <ji Muccnici Achindin. facatorul de minuni. . Sfintii Ermcu prcolul.440 S I NAXA R glasul al 8-lca: Condacul cuviosului. Iosif sj Aitala diaconul. 7. Cuviosul Luca. cpiscopul Siracusci. Cuviosul Parintclc nostru Ioanichic si Nicandru cpiscopul 5. ca unul prin care din nevoi s-a izbavit. Cuviosul Parin- Are 30 de si nostru §tefan Savaitul Firmilian. zile. X Sfin{ii Doctori fara dc argin)i si facatori dc Sfintclc Muccnici sj fra^i Zcnovic. sojia sj LUNA NOIEMBR1E lui. tclc Mania Cuvioasa Mucenita Anastasia Romana. X Sfantul Parintclc nostru Pavel Marturisitorul. Sfintii 1 Damian. Stahic. loan cpiscopul lacob prco- . Alexandru. indraznire catre Dumnezeu. Sfintii Amplie. Sfintii Muccnici Mucenic Porfiric. . minuni Cosma Mucenijc Chiriena si si si Iuliana.Dezlegaro vin si la untdelemn. Sfantul si Marc.Dezlegare la vin §i la untdelemn. Ancmpodist. Dimitrie. eel din Lida. patriarhul Constantinopolului. sj Zcnovia. Cronion. epsicopul Migdonici. facatorule de mi- nuni. Ziua are 10 ceasuri noaptea 14 ceasuri 29. Marc Mucenic Gheorghc Sfantul Ahcmcnid Persul. pomenirca innoirii biscricii Sfantului pus cinstitul lui trup. Aftonie. A parator al sau nebiruit te si neinfrant. ulian. cpiscopul Cczarcii Capadocici. Fota. cpiscopul. <ji sora lor. Dasie. Pigasic. Sfantul Ermininghcld. Urban. ca unul care ai pune inainte ora^ul tan. Macaric. 6. Sfinfii 33 de Mucenic i din Mclitina. cuviosul Parin- nostru Avramic. $i cci $apte copii ai lor: Sarvil. Agapie. tele Tcodul. Sfintii 31. Sfintii Muccnici Chcsaric.

ca sa dea iertare de greseli suflctelor noastre. unul din cei 12 Dezlcgarc la pestc. Sosipatru Mil cpiscopul. roaga al 3-lea: de folos cerefi noua si mare mila. si Samona conul. 11. cele ai lui Dumnezeu. Agapie lliodor. glasul al 2-lca: Mai-marilor Voievo/i nilor.. 9. Marcel incepe postul Nasterii Domnului. preafericite cuvioase. 15. Sfintii Muccnici: Orest si Olimp. noi. 16. Eustochie. Sfintclc femci Eustolia Sopalra si Cuviosul Parinte Simeon Sfantul Muccnic Anionic. roaga pe Cuvantul. X) Sfantul Apostol si Evanghclist Matci.. Sfintii Muccnici Varlaam. Parinte Ioane Gura de Aur. Sflnte loane Gura de Aur. puterilor celor de sus. de Dumnezeu Stefanida. Condacul. Mult-milostive. Sfintii 19.i sa se inchiiie uiuii Dumnezeu Treime. cpiscopul Neocc/areii. Azi.442 S I NA \A R al 4-lca: LUNA NOIEMBRIE Condacul.Dezlcgarc la vin si la Troparul. Cuviosul Parintcle nostru Nil Pustnicul: Preacuviosul Parinte Martin. patriarhul Constantinopolului.. Ci. Din gura ta ca o turning lumea a luminat. sa mantuiasca su tie tele noastre. prin rugiiciunile voastrc. si Aviv diaDin accasta zi se 13. glasul Sfinte Apostole Filip. pentru X Nascatoarea de Dumnezeu. si cenicul Sfintii Muccnici Mina.i pe noi. f Slanlul si intru tolul laudatul Apostol Filip. glasul al 6-lca: 443 Troparul. si Sfantul Prooroc Avdie. X) Cuviosul Parintcle nostra Tcodor Studitul. Apostoli. Cuvioaselc Maicilc noastrc Matroana si Sfantul Artemon. Sfinfii Muccnici si marturisitori: Guric. 12. Sfintii Apostoli din cei 70: Cvart. Condacul. cei ce cad em cu dinadinsul . si Sfantul Grigorie Palama arhicpiscopul. cu cuvintele tale invat. dupa vrednicie te liiudam pe tine. patriarhul Alcxandrici. X Cei intrc sfin{i Parintcle nostru. 17. de toe stralucind harul. Victor Vichcntic. Rodion. vistieriile inaltimea gandului smerit noua ne-a aratat. pazindu-nc pe noi. de vrajmasii cei fara de lege. . glasul ai ostilor ceresti. ca sa Din ceruri toti ii ai luat dumnezeiescul har si cu buzele tale pe in invet. Cuviosul La/. toata neiubirii de argint lumii a castigat. Romano si 7.i strigam: Izbaviti-ne din nevoi. Sfintii Muccnici: Elpidic. 10. ca unii care sunteti Mai-marii Voievozi ai celor fara de trup. Hristos Dumnezeu. si Metral'ast. cu acoperamantul aripilor maririi voastre celei netrupesTi. Sfiintul Prooroc Ahia. nevrednicii. Sfantul Parintcle nostru loan eel Milosliv. Erast. Grigorie. Dezlcgarc la vin si la untdclcmn. . glasul al 8-lea: untdclcmn. si slujitori ai dumoame- 14. ca esti invafator. Sfanta Mucenita lumii si prietenul Tau si urmatorul patimilor Tale. Biserica Ta si cetatea Ta o pazeste.ahcu. Muccnici Platon. facatorul de minuni. Dumnezeu pe Tine Te-a propovaduit. nezeiestii slave. graitorul Filip. si al S-lea: Ca o parga a firii.andu-ne. Pentru ale carui rugaciuni. rugamu-vii pe voi ne acoperit. f) Cei intre sfinli Parintcle nostru loan Gurii de Aur.. ca unul care arati cele dumnezeiesti. ca ni$te mai-mari peste ostile Mai-marilor Voievozi Podobie: Plinind randuiala cca pentru noi. capeteniile tngerilor povat/uitorii Troparul Apostolului.ar Zugravul. glasul Podobie: I Muccnici Onisifor Teoctista: si Porfirie. 18. Sfintii pe Milostivul Dumnezeu. Marturisitorul.

impreuna aducand harul intelepte Grigorie. glasul al 4-lca: luminat. Parinte al f) Cuviosul Parintclc nostril Grigorie Decapolitul (ale ciirui moaste sc allii in slant a Manastire Bistri(a. Podobic: Fecioara glasul al 3-lca: Astazi.i biserica Bucurie mai dinainte nc daruie^te astazi Ana. patriarhul Constantinopolului. Preafericite Proclu intelepte. Parinte Cuvioase Grigorie.i propovaduirea mantuirii oamenilor.UNA NOIKMBRIK 444 20. Nascatoarca de varsta de 3 ani §i Dumnezeu a a tost aici adusa in 1 1 la afierosita lui Dumnezeu. Dasic. uu departa xiiiln Ta de la noi. caci parinjii sera eu 3 ani mai inaintc.te cea Tcspcsic. Condacul inaintc-praznuirii.. glasul Podobic: Aratatu-Tc-ai astazi Inainte-praznuirea intrarii in biserica a Preasfintei de Dumnezeu Nascatoarci. predania Bisericii. i'agaduintele rugaciunii implinindu-si. a lui Hristos sluga. camara cea de mult slavei lui Fecioara. glasul al 4-lea: astazi. dupa impreuna-chibzuirea preojilor. 445 al 4-lca: S I NAX A R Condacul Sfantului Proclu. preafericite Parinte. glasul al 4-lca: glasul al 4-lca: luniii. praznuim preaiaudata pomenirea ta cinstim nevointele tale. glasul 21.. in Tcmplul Domnului. Eustatie sj luniii. Soare luminos pe tine Biserica te cunoaste. ci. ea o fecioara neprihanita.. glasul al 3-lca: Duninc/. in De veselie astazi al lumea toata s-a umplut intru stralucitul pace indrepteaza viata noastra. (I) Intrarca in s.. luminat Fecioara se arata sj pe Hristos tuturor mai inainte II vesteste. pe care o si aduce astazi cu bucurie.eu Nascatoarc la a Preasfintei Stapanei noastre dc pururea Fecioara Maria. pentru rugaciunile lor. bele faptelor s. -Praznic si dezlegare peste §i la vin. Parintclc nostru Proclu. Dupa vrednicie astazi praznuies. Troparul Inaintc-praznuirii. inainte-insemnarea buneivointe a lui Dumnezeu s. pe singura pururea Fecioara. Podobic: Aratatu-Tc-ai astazi Dumnczeul parintilor nosjtri. al 4-lca: praznic Nascatoarei de Dumnezeu. ramas sau 12 fost pana la varsta de 14 sau 15 ani. Acesteia si noi cu mare glas sa-i strigam: Bucursi-tc.. sfiiiiita vistieria Dumnezeu astazi adusa in casa Domnului. muri- Chip tofi i-ai te-ai facut infranarii si prin dumnezeiescul ai Duh pe §i IVoparul. Troparul Sfantului Grigoric. Troparul sfinfilor. a ei logodita eu Iosif. plinirea randuielii Ziditorului! Condacul. Atunci. Pentru aceasta. care cu podoabune si cu razele tamaduirilor pe tofi luminezi. roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa ne daruiasca noua mare mila. odraslind rod nepotrivit intristarii. Preacurat templu pret este si al Mantuitorului. Condacul Sfantului Grigoric. Care faci pururea cu noi dupa blandetile Tale. Alergarea dreptei credinte ai savarsit-o cu invataturile lumea luminat ?i ai mustrat cugetele celor rau credinciosi. sfintc toate cetatile cu adevarat cinstita mai cinstita decat mutarea ta..i Podobic: Cel ec Tc-ai inal(at. ... Dupa Tcraplu ani. Sfinjii Mucenici Anatolie. strigand: Acesta este cortul eel ccresc. ca pe ceea ce este Biserica Cuvantului lui Dumnezeu si Maica curata. Nirsa cpiscopul. din judejul Valcca). parintilor. in Templul lui Dumnezeu.

Cuviosul Sisinie Marturisitorul. Sfantul Mucenic Irinarh. Cuviosul Parintele nostru Alipic stalpnicul si Mucenic Anania Persul. 4.i Dumnezeu. Acachie. 29.. ca. . glasul al 4-lca: <ji 5. Troparul. Valerian. X Sfantul Cuviosul Mucenic Stefan eel Nou. dansii. Tiburtie. Sfantul Prooroc Sofonie. . Sfanta Muccnita Miropa. Sfantul Mare Mucenic Mercuric. cu saracia bogate. precum de demult acestuia. Cuviosul Parintele nostru loan Damaschin. pe care o lauda Dumnezeu: Aceasta este cortul eel ceresc. t) Cel intrc slinti. episcopul Iconici. glasul al 4-lca: Podobic: Pe Nascatoarca de Dumne/. Cuviosul Parinte loan. pe laudam. adevarul lucrurilor. cele ai castigat cu smerenia cele inalte. Parinte pe Hristos . Slinfii 3. . Sfantul Cuvios Antonic de la lezernl . sj purtatorul de Dumne/. Onisim. Marc Mucenic lacov Persul. 28. roaga sa mantuiascii suflctclc noastre. Preacuviosii paring: Nicon. Iacov Pustnicul si Sil. Cuviosul loan Sinaitul (Sihastrul). Menign Piuarul sj Atim.ie n umit narii te-a aratat pe tine turmei tale. Andrei Teofil. fraclemon. 22. arhiepiscopul Mirei si la lumii sa daruiasca si suiletelor noastre mare mila. 25. Lichiei. 30. episcopul Polivatului. episcopul LUNA DECEMBRIE Are 31 de si Alexandriei. 26. tacatorul de minimi.Valcca. vin si la untdelemn. Sfanta Mare Muccnita Ecaterina. glasul al 2-lca: Troparul. Indreptator credint. X Sfantul Sfantul Onufric. Sarbatoare. pace 6. invat. fratele lui Petru sa-l §i mai intai-chemat dintre ucenicii ManHiitorului. t Sfanta Mare Muccnita Varvara. i Sfiii(ii Mucenici: $i 23. Cuviosul Natanacl. . Stapanului tuturor. aflat-am pe C el dorit. Cei Tntre sflnt PSrinJii no§tri: Grigoric. Condacul. Sfantul Cuviosul Stclian Paflagonul.ei si chip blandetilor. t Sfantul Apostol Andrei. Stln^ii Mucenici Clement. X zile. In aceasta zi sc odovaicste praznicul Intrarii in Biseriea. Parintele nostru Nicolac. episcopul Acragandelor. .Dezlcgare la vin si la untdelemn.Dezlegare la vin untdelemn. t Prcacuviosul t C el ce ai fost dintre Apostoli mai intai-chemat lui Petru eel stlii it . 24. eel Pentru aceasta. 27.Dezlcgare la Mucenici Paramon si Filumen. Dumnezeu Ierarhe Nicolae. Sfantul Prooroc Avacum. episcopul Colonici. Sfantul Frumentie.446 S I NAXA R ingerii lui Duhului lui Dumnczcu.Dezlcgare la vin si la untdelemn. Cuviosul Piirintc Tcodul..i Pctru. 2. eel cu nume de barbat. Cuviosul Filarct Milostivul. Arhip si Apfia sj cci impreuna cu Sfanta Muccnita Cecilia. s. Amfilohie. 1. roaga-te. Prcacuviosul Parinte Pctru Sihastrul. Sfantul Mucenic Teodor. episcopul Romei.eu.eu Parintele nostru Sava Sfantul Mucenic Anastasie. cci intai chemat.Dezlcgare la vin si la untdelemn. noua acum a strigat: Venifi. Ziua are 9 ceasuri noaptea 15 ceasuri Sfantul Prooroc Naum. Andreie. episcopul Indiei. irate adevarat. sj Cuvio$ii Paring: loan. Sfintii Apostoli din cci 70: Filimon.ator inl'rii- Pe graitorul de s.

448

S

I

M A \ A R
al 3-lca:
asta/.i...

LUNA DECEMBRIE
9.

449

Condacul, glasul

Podobic: Fecioara

Ana; Cuviosul Parinte Stefan
untdelemn.

X) Zamislirea Sfintei I'ecioare de catre stramoa;a Ana; Proorocifa eel Stralucit. - Dezlegare la vin si la

In

Mira

Lichiei,

sfinte,

sfintitor

te-ai

aratat;

cii,

Troparul, glasul

al 4-lea:

Evanghelia lui Hristos plinind-o, cuvioase, Ji-ai pus sufletul tau pentru poporul tau; scapat-ai pe cei nevinovati din moarte. Pentru aceasta, te-ai sfintit, ca un mare cunoscator
al

harului
7.

lui

Dumnezeu.
sfinji

Cei

intrc

Parintele

nostru

Ambrozie,

episcopul

Mediolanului.

Astazi legaturile nerodirii de fii se dezleaga, ca Dumnezeu auzind pe Ioachim si pe Ana, mai presus de oricc nadejde le-a fagaduit lamurit ca vor naste pe tiica lui Dumnezeu, din care S-a nascut Cei necuprins, om facandu-Se, poruncind ingerului sa-i strige: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul
este cu tine!

in

Muccnija Filofteea fccioara (ale carci Sfanta Manastirc din Curtca de ArgesJ.
t Sfanta

sfinte

moarte

se afla

Condacul. glasul

al 4-lea:

Troparul

sfintci, glasul al 8-lea:

Podobie: Ariitalu-Te-ai

asta/.i...

intru rabdarea ta

ti-ai

agonisit plata ta, Fericita Filofteea,

Astazi lumea praznuieste zamislirea Anei, care s-a facut

intru ispite neincetat rabdand, intru batai suferind, intru necazuri binevoind, pe saraci miluindu-i si pe flamanzi

de

la

Dumnezeu; pentru ca aceasta

a nascut pe ceea ce

mai

presus de cuvant a nascut pe Cuvantul.
10. Sfintii Mucenici Mina, Calichcladu, Ermogcn, Eugraf, Ghemcl; Cuviosul Parinte Toina Defurchinu.
11. Sfintii

saturandu-i; roaga-te
sa se

lui

Hristos Dumnezeu, buna fecioara,

mantuiasca

sufletele noastre.

Condacul, glasul

al 6-lca:

Varsava;
Podobie: Apiiriitoare Doamna...
!ji

Sf.

Parin(ii nostri Daniel Stalpnicul ^i I.uca: Sfantul Mucenic Mucenici: Achepsci siAitala; Terentie. Vichcntic, Emilian

Vevea.
12.

t

Cei intre
Sinet.

sfinji

Parintele

nostru

?i

facatorul

de minimi
Sfantul

Filoftee preafericita, din pruncie te-ai adus, prin fapta

Spiridon;

Sfantul Alexaiulru, arhiepiscopul

Ierusalimului;

buna, jertfa tar a prihana lui Dumnezeu, Celui ce, mai inainte de a te naste, te stia pe tine, ceea ce te-ai facut podoaba
fecioarelor
si

Mucenic

Dezlegare

la

vin

si la

untdelemn.

locuitoare camarii celei de nunta, vrednica de
tie:

Troparul, glasul

I:

Pentru aceea, strigam pururea pomenita!
lamia.
8.

Bucura-te, fecioara,

Cuvio^ii

Sfintii
?i

Pfniiilii nostri Patapie s.i Sofronie, episcopul Ciprului; Apostoli din cei 70: Sostcn, Apollo, Chita, Tihic, Epafrodit, Cezar

Onisifor.

Soborului celui dintai te-ai aratat aparator si de minuni facator, Purtatorule de Dumnezeu Spiridoane, parintele nostru. Pentru aceasta, cu femeia tea moarta in groapa tu ai vorbit si sarpele in aur I-ai prefacut. $i, cand ai cantat tu sllntele rugaciuni, ingeri ai avut impreuna cu tine slujind.

29

-

CEASLOV

450

S

1

N A XA R
20.

LUNADECEMBRIF
X
Inainte-praznuirea
Nasterii

451
trup
a

preasfintJte. Slava Celui ce te-a preamarit pe tine; slava Celui ce te-a incununat pe tine; slava Celui ce lucreaza prin
tine tuturor tamaduiri.

dupa

Domnului

Dumnezeului s,i Mantuitorului nostru lisus Hristos; Sfantul sfinjitul Mucenic lunatic, purtatorul dc Dumnezeu; Cuviosul Parintc Filogonic,
patriarhul Antiohici. - Dczlcgare
la

vin

si la

untdelemn.
al 4-lea:

Condacul, glasul

al 2-lea:

Troparul Inaintc-praznuirii, glasul
(iateste-te,

Podobic: Cclc dc sus cautand...
lui Hristos fiind ranit, preasfintjte, mintea de lumina vie a Duhului, ai dobandit incercarea cea lucratoare, prin adanca-U cugetare la cele inalte, insuflate de Dumnezeu, si, jertfelnic dumnezeiesc facandu-te,

Betleeme, ca s-a deschis

tuturor Kdenul.
pestera a Tnllorit

De dragostea

Impodobes,te-te, Efrata, ca
aratat,

Pomul

vietii in

inalt.andu-t.i-se

din Fecioara! Pentru ca pantecele aceleia rai Tnt_elegator s-a
intru

care

mam and vom

fi vii,

cere pentru to(i dumnezeiasca iertare.
13.
Sfinfii

naste, ca sa ridice
$i

dumnezeiescul Pom, din care nu vom muri, ca Adam. Hristos Se chipul eel mai inainte cazut.
este
iar
al 4-lea:

Muccnici Eustratie, Auxentie, Evghcnie, Mardarie

Troparul sfantului. glasul
§i partas obiceiurilor
ai aflat,

Orest; Sfanta Muccnifa Lucia fccioara; Cuviosul Arsenic eel din Latro. - Dczlcgare la vin si la untdelemn.

Duminica
dinaintc.
14. Stlnfii

Slnifilor Stramosi, adica

a

Sfinfilor Parin'i color

mai

Mucenici Tirs, Levchic, Calinic, Filiraon, Apolonie

sj

si urmator scaunelor Apostolilor de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drept inv atand si cu credinta rabdand pana la sange, sfinfite Mucenice Ignatie, roaga-tc lui Hristos Dumnezeu sa mantu-

fund, lucrare

Arian.
15.

iasca sufletele noastre.

X

Sfinfii sfinfiti

Mucenici Elefteric, Su/ana
eel

sj

Vah

eel

Nou;

Condacul Inaintc-praznuirii,
Podobic: Fecioara

glasul al 3-lca:

Cuviosul Parintcle nostru Pavel
16.

din Latro.
astazi...
ul

Sfantul Prooroc Agheu; Slant

Mucenic Marin; Sfanta Tcofana

imparatcasa.
17.

X

Sfantul Prooroc Daniel
la

si

Sfin(ii trci tineri:

Anania, A/aria

si

Misail. - Dezlegarc

vin

^i la

untdelemn.
lui

Fecioara astazi pe Cuvantul eel mai inainte de veci merge sa-L nasca in pestera in chip de negrait; dantuieste lumea auzind, slaveste cu ingerii si cu pastorii pe Cel ce va sa Se
arate Prune tanar,

Dumnezeu

eel

mai inainte de
astazi...

veci.

Duminica inaintca Nasterii
18. Sfantul

Hristos. a Sfintjlor Parinfi.

cci imprcuna Mucenic Sebastian, Sfanta Muccni{a Zoe cu dan^ii; Sfantul Parintcle nostru Modest, arhiepiscopul Ierusalimului; Cuviosul Flor; Sfantul Mucenic Eviot; Sfantul Cuvios Daniil Sihastrul.
!ji

Podobic: Fecioara

stralucitoare,

Ziua cea purtatoare de lumina a nevoint;elor tale celor mai inainte vesteste tuturor pe Cel ce S-a

19.

Sfantul Mucenic Bonifatie; Cuviosul Grighende; Sfintii mucenici:

Hie, Prov, Arcs,

Timotei

si

Policuct.

nascut din Fecioara in pestera; ca, de Acesta insetand si din dragostea de a te indulci de El, te-ai grabit sa fii sfarteeat de

452
fiare.

S

I

N A X A R
ai fost

EUNA DECEMBRI1
chemat,
Mucenic

453
Sfiniilnrsj Drcptilor

Pentru aceasta, de Dumnezeu purtator

Dummied dupa Nasterea Domnului. pomenirea
Iosif.

Ignatie, marite.
21. Sfanta Mucenitii Iuliana cca din Nicomidla; Sfantul

logodnicul Fccioarci, David imparatul si lacov, fratele (ruda) Domnului. - Desprc lacov, vezi ziua dc 23 octombric.

Temistocle.
22.

Troparul Praznicului, glasul
Sfinfii

al 4-lca:

Sfanta Marc Mucenita Anastasia;

Mucenici Hrisogon

$i

Nasterea Ta, Hristoase...

(cauti mai sus).
glasul al 6-lea:

Teodota.
23.

X

Sfintii zecc

Mucenici din Crcta; Cuviosii Pavel
si

si

Naum.

Condacul Praznicului,

24. Sfanta

CuvioasS Muccnija Eugenia
si la

ecle

impreuna cu dansa. -

Dezlegare

la

vin

untdclcmn.

25. (t) Na$terea cca dupa trup a Domnului Dumnczcului $i Mantuitorului nostril lisus Hristos. - Praznic si dezlegare la toate eele de mancare, din aceasta zi pana in ajunul Bobotezei. Mijloccasurile nu sc citesc.

C el ce mai inainte de luceafar S-a nascut din Tatal t'ara de maica, astazi pe pamant S-a intrupat din tine, fara de tata. Pentru aceasta, steaua bineveste§te magilor; iar ingerii cu pastorii lauda nasterea ta cea mai presus de fire, ceea ce esti

plina de har.
Troparul Cuviosului, glasul
I:

Troparul, glasul

al 4-lea:

Na§terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, rasarit-a Iumii lumina cunostinfei; ca intru dansa cei ce slujeau stelelor de la
stea s-au inva v at sa se inchine Tie, Soarelui dreptatii,
fi

o oaie de
tul,

CeJui ce a rasarit din Fecioara, mai-marelui pastorilor, ca turma ai urmat, Parintele nostru Nicodim. Cu pos-

sa

Te

cunoasca pe Tine, Rasaritul

eel

de sus, Doamne, slava Tie!
al 3-lca:

sfinfit

cu privegherea sj cu rugaciunile, te-ai facut lucrator de cele cere^ti, tamaduind sufletele celor ce alearga la

tine cu credinfa.
te-a

Pentru aceasta, strigam: Slava Celui ce
tine; slava Celui ce
t,i-a

Condacul, glasul

preamarit pe

dat

fie

putere;

slava Celui ce a aratat tuturor prin tine indreptare.
InsasJ podobia:

lecioara, astazi, pe Cel

mai presus de Uinta

Condacul Cuviosului,
nas,te
§i

glasul al 8-lea:

pamantul pe§tera, Celui neapropiat, aduce.
slavoslovesc
§i

ingerii cu pastorii

Podobic: Aparatoarc Doamna...

magii cu steaua calatoresc.

Ca

pentru noi S-a

nascut Prune tanar,
26.

Dumnezeu

eel

mai

inainte de veci.
Sfantul

Ca pe un impreuna-ravnitor sfin v ilor ca pe un parinte mai mare, toata lavra ta, Tismana, te cinstesTe pe tine cu
<>i

X)

Soborul

Preasfintci

Nascatoarci dc Dumnezeu;

eredinta, Sfinte Nicodime, pe care paze;>te-o cu rugaciunile
tale,

Mucenic Eftimie, cpiscopul Sardclor.
Tot Tn aceasta zi sc lace si pomenirea Preacuviosului Parintclui Nicodim de la Tismana (din ale nostru, de Dumnezeu purtfitorul, carui sfinte moaste se alia o parte la a sa sfanta Manastire Tismana, din
t

fericite,

totdeauna nebiruita
sj

sj

netulburatii de toate

nevoile, ca

un parinte cuvios

pururea laudat.

judctul Gorj).

27. i) Sfantul Apostol intaiul Mucenic s,i Arhidiacon Stefan; Cuviosul Parintele nostru Teodor Marturisitorul si fratele sail Tcofan, lacatorul de canoanc.

454
28.
Stlii
t

SINAXAR
i i

douiizcci dc mii dc Muccnici, cei ar?i in Nicomidia; Slant id

Glicherie preotul; Sfanta Donina.
29. Stin(ii patrusprczece mii dc prunci, cci ucisj dc Irod; Cuviosul Parintelc noslru Marcel, igumenui manastirii cclor ncadormtyi (Achiinifilor); Cuviosul Tadcu Marturisitorul.

30. Sfanta

Muccni(a Anisia; Cuvioasa Tcodora; Sfantul Muccnic
zi

Fileter. Tot in aceasta

se canta slujba cuvioasei Mclania, pcntru ca la 3

decembrie se odovaiestc praznicul Nasterii Domnului.

Cuvioasa Mclania Romana; Cuviosul Zotic preotul, hranitorul dc orfani. - in aceasta zi se odovaiestc praznicul Nasterii Domnului.
31.

LUNA IANUARIE
Are 31 de
sj

zile. Ziua are 10 ceasuri noaptea 14 ceasuri

1.

(f)

Taicrca-imprejur cca dupa trup a Domnului nostru

Iisus

Hristos; ecl intrc sfin?i- Parintelc nostril Vasile ecl

Marc, arhicpiscopul

^mp

Cezarcii Capadocici.

Troparul Praznicului, glasul

I:

Cel ce sezi pe scaunul

eel tn chipul focului, intru cei

de sus,

impreuna cu Parintele eel tarsi de inceput si cu Dumnezeiescul Duh, ai binevoit a Te naste pe pamant din Fecioara, Maica Ta, care nu stia de barbat, Mantuitorule Iisuse. Pcntru aceasta, ai si fost taiat imprejur, ca un om, a opta zi.
Slava sfatului Tau celui preabun; slava randuielii smereniei Tale, Unule, Iubitorule de oanieni.
Troparul sfantului. glasul
I:

I'ale;

slava

In tot pamantul s-a raspandit vestirea ta, ca acela a primit cuvantul tau, prin care, cu dumnezeiasca cuviinfa,
ai tnvat,at, lirea

celor ce sunt ai aratat, obiceiurile

nilor le-ai impodobit. Parinte cuvioase, preotie
teasca, roaga pe Hristos

oameimpara-

Dumnezeii

sa

mantuiasca

sufletele

noastre.

456
Condacul

S

1

NA \ A R

LUNA

IAN UARTE
al 4-lca:

457

Pra/.nicului, glasul al 3-lea:
astazi...

Condacul. glasul
InsiisJ

Podobic: Fecioara

podobia:

Domnul

tuturor rabda taiere-imprejur

sj taie

ca un bun
al

grcselile muritorilor.

Da

lumii, astazi, mantuire, iar icrarhul
sj

Ziditorului, purtatorul de lumina
lui

Hristos, Vasile, se

bucura intru

cei

dumnezeiescul preot de sus.

Aratatu-Te-ai astazi lumii $i lumina Ta, Doamne, s-a Tnsemnat peste noi, care, cu cunofjtinta, Te laudam. Venit-ai sj Te-ai aratat, Lumina cea neapropiata.
7. X) Soborul Sfantului slavitului Prooroc inaintcnicrgatorului Botczatorului loan. - Praznic si dczlcgare la peste si la vin.
si

Condacul

sfantului, glasul al 4-lca:

Podobic: Aratatu-Tc-ai

Troparul, glasul
asta/i...

al 2-lca:

Aratatu-te-ai temci neclintit Bisericii,
nilor

dand tuturor oameinvataturile tale,

I'omenirea dreptului este cu laude; iar

tie

destul

it,i

este

domnia cea nefurata, pecctluind-o cu

graitorule de cele ceresti, Vasile Cuvioase.
2.

nostril Silvestru,

Inaintc-pra/nuirca Botc/ului Domnului; eel intrc sfin(i. Parintclc papa al Romei, sj Sflntii Muccnici: Serghie, Taghcn ;i

Vasile din Ancira.
3.

marturia Domnului, tnaintemergatorule. Ca te-ai aratat cu adevarat si decat proorocii mai cinstit. Ca, si a boteza in repejuni pe Cel propovaduit, te-ai invrednicit. Drept aceea, pentru adevar nevoindu-te, bucurandu-te, ai binevestit s.i celor din iad pe Dumnezeu, Cel ce S-a aratat in trup, pe Cel
ce a ridicat pacatul lumii
sj

ne-a daruit noua
al 6-lca:

mare

mila.

Sfantul Prooroc Maleahi; Sfantul Muccnic Gordie.

Condacul, glasul
Soborul Sfintilor 70 dc Apostoli; Cuviosul Parintclc nostru Tcoctist, cgumenul de la Kucumia Sicilici; Sfinjii Muccnici Zosima Monahul si Atanasic Comcntarisiul; Cuvioasa Apolinaria.
4.
5.

De venirea Ta cea trupeasca temandu-se Tordanul, cu
frica s-a intors;
sj slujba cea duhovniceasca plinind-o loan, cu frica s-a tras inapoi. Cetele ingeresti s-au spaimantat, vazandu-Te pe Tine in repejuni cu trupul botezandu-Te, §i toti cei dintru intuneric s-au luminat, laudandu-Te pe Tine,

siln|ii

Muccnici Tcopcmpt
zi

si

l'cona;

Cuvioasa

Sinclitichia.
«ji

Ajunul Botczului Domnului; Cuvio;ii Paring Grigoric din Acrita
Fostirie.

Post in oricc

s-ar intampla.
si

6. (!) Sf.

Botcz

al
si

Domnului Dumnczcu
dczlcgare
la

Mantuitorului nostru lisus

Cel ce Te-ai aratat
S.

§i ai

luminat toatc.

Hristos.

Praznic

toatc celc

dc mancarc.
1:

Troparul, glasul

Dupa-praznuirca Botczului Domnului; Cuviosul Parintc Ghcorghc Hozcvitul: Cuvioasa Maica noastra Domnica; Sflntii Muccnici:
lulian, Vasilisa
«ji

Cartcric.

botezandu- Te Tu, Doantne, inchinarea Treimii s-a ariitat; ca glasul Parintelui a marturisit fie, Fiu iubit pe Tine numindu- Te, si Duhul, in chip de porumbel, a adeverit intarirea cuvantului. Cel ce Te-ai aratat, Hristoase

In Ionian,

9. Dupa-praznuirca Botczului Domnului; Sfantul Muccnic Policuct; Cuviosul Eustratic.

Dumnezeule,

si

lumea

ai

luminat, slava

[\e.

Dupa-praznuirca Botc/ului Domnului; Cel intrc sfinti Parintclc Grigorie, cpiscopul Nisei; Cuv. Anlipa dc la Calapodcsti; Cuviosii Domctian, cpiscopul Mclctinci, $i Marcian preotul.
10.

nostru

458

S

I

NAXAR

LUNA IANUARIE
Troparul, glasul
al 4-lca:

459

11. f Dupa-praznuirca Botczului Doninului; t Cuviosul Parintele nostru Teodosie, tncepatorul viejii calugaresti de obste; Cuviosul Parinte Teodosie din Antiohia. Dczlegarc la vin si la untdclcmn.

Roma
care

neparasind,

le-ai

la noi ai venit prin cinstitele kniiuri pe purtat, intaistatatorule pe scaunul Apostolilor.

TVoparul, glasul

al 8-lea:

curgerilc lacrimilor tale ai lucrat pustiul eel neroditor $i cu suspinurile cele dintru adanc ai facut ostenelile tale insutit roditoare; ?i te-ai facut luminator lumii, stralucind cu minunile, Teodosie, parintele nostru. Roaga-te lui Hristos

Cu

Csirora cu credin^a inchinandu-ne, te rugam: Cu ale tale rugaciuni catre Domnul, daruies,te noua mare mila.
Condaeul, glasul
al 2-lca:

Podobie: Cclc de sus cautand...

Dumnezeu

ca sa mantuiasca sufletele noastre.
Condaeul. glasul
al 8-lca:

ucenicii,

Piatra Hristos, pe piatra credinfei, eel mai intai decat pe intaiul s,ezator pe scaunul ucenicilor, il

Podobie: Aparatoare Doanma...

preaslave§te luminat.

Ca cheama

pe
s.i

toti

sa praznuiasca,
gre§eli.

Petre, minunile cinstitului tau lant,

da iertare de
untdclcmn.

Sadit fund in curtfle Domnului tau, cu preastralucitele tale fapte bune, ai inflorit §i ai inmultft fiii tai in pustie, cu ploile lacrimilor tale udandu-i, pastorule al turmelor lui Dumnezeu. Pentru aceasta, strigam: Bucura-te, Parinte Teodosie!
Dupa-praznuirca Botczului Domnului; Sfintcle Mucenife Tatiana diaconifa si Eutasia; Sfintii Muccniei Pctru Avcsalonitul si
12.

17. f) eel

Cuviosul

si

purtatorul dc
si

Dumnezeu
la

Parintele nostru Antonie

Marc. - Sarbatoare

dezlcgare

vin

si la

Troparul, glasul

al 4-lea:

Asemanandu-te cu
Mertic.

obiceiurile ravnitorului Hie

sj

urmand

Botezatorului pe drepte carari, Parinte Antonie, te-ai facut Iocuitor pustiului s.i ai intarit lumea cu rugaciunile tale.

Dupa-praznuirca Botczului Domnului; Stratonic; Cuviosul Parintc Iacob din Nisibe.
13.

Pentru aceasta, roaga-te
Sfintii

lui

Hristos

Dumnezeu

sa

mantu-

Muccniei Ermil

si

iasca sufletele noastre.

In aceasta zi sc eanta si slujba Sfintilor Parin|i eelor ucisi in Sinai si Rait, pentru ca la 14 ianuaric se odovaicste praznicul Botczului Domnului.

Condaeul, glasul

al 2-lca:

Podobie: Cclc dc sus cautand...

14. Cuviosii

Paring

nostri cci ucisi in Sinai

si

Rait. - in aceasta

zi

sc

odovaiestc praznicul Botczului Domnului.
15.

X X

Cuviosii Parin(ii nostri Pavel Tcbeul

si

loan Colibasul; Sfiintul

Muccnic Ponsofie.
16.

I.epadand tulburarile luniesti, viafa sihastreascii ai dus-o pana la capat, Botezatorului urmand indeaproape, preacuvioase. Deci, Tmpreuna cu dansul, te cinstim, parinte al
parintilor, Antonie.
18.

Cinstirca lantului Sfantului slavitului
Sfintii

Apostol Pctru;
lor,

Muccniei
la

si

intru tot laudatului Irati buni Pcvsip, Elasip si a bunicii
si

f

Cei intru
si

sfinti,

Parintii
si

nostri, arhicpiscopii Alcxandrici:
la

Nconila.

-

Dezlcgare

vin

si la

untdclcmn.

Atanasie

Chiril.

Sarbatoare

dczlegarc

vin

sj la

untdclcmn.

460

S

I

N AXA R
al 3-lca:

I.UNA IA.MJARIE

461

Troparul. glasul

pe

urma

sufletelor noastre

multelor tale minimi; din care da din destul si si ne cura^este de spurcaciunea pacatelor,

Pe ierarhii Domnului, pe talcuitorii dogmelor, pe pastorii
alcxandrinilor, propovaduitori ai adevarului, perechea cea
iubita de

ca sa cantam: Aliluia.
21. Cuviosul Parintele nostru Maxim Marturisitorul; Sfintii Mucenici Neofit, Evghenic, Candid, Valerian ?i Achila; Cuviosul Parinte Zosim; Sfanta Irina. 22.

Dumnezeu; pe

straluciUi luminatori, risipitori ai

Tntunericului celor nclcgiuiU: pe Atanasie eel Mare, seceratorul ereticilor, tmpreuna cu Chiril, eel ce a cinstil precum

cuvine pe Nascatoarea de Dumnezeu, veni(i, toti iubitorii de praznuire, ca, adunandu-ne, cu veselle si cu cantari sa-i cinstim; ca ei se roaga neincetat lui Dumnezeu pentru noi.
se

X

Sfantul Apostol Timotei; Slantul Cuviosul
Sfinfii
$i

Muccnic Anastasic

Persul;

Gavril, loan
23.

mucenici: Manuil, Gheorghe, Petru, Leon, Sioniu, Parod. - Dezlegare la vin si la untdelemn.

X

Sfln{ii

Mucenici Clement, cpiscopul Ancirci,

si

Agatanghel;

Condacul, glasul
Podobic:

al 2-lca:
tale...

Cuviosii Parinti:

Mavisma

Sirul

sj

Salaman

Sihastrul.

Cu

curgerile sangiurilor
si

24. Cuvioasa Maica noastra Xcnia; Agapie, Pavel, Pavsiric i>i Teodotion.

Slintii

Mucenici Vavila, Timotei,

Invataturile dreptci credinte sadind
taind, ai inmullit

spinii relei slaviri

samanfa dreptei credinte cu ploaia Duhului, cuvioase. Pentru aceasta, pe tine te laud-am, Sfinte Atanasie.
19.

25 t) Cel intre sfin{i, Parintele nostru Grigorie de Dumnezeu cuvantatorul, patriarhul Constantinopolului; Sf. Bretanion. cpiscopul
Tomisului; Cuviosul Public.
Praznic.
I:

X

Cuvio$ii

Parinfii
si

nostri.

Macaric Egiptcanul

si

Macaric
Troparul, glasul

Alcxandrinul, Arsenic

Marcu; Sfanta Eufrasia.

eel

20 f Cuviosul si de Dumnezeu purtatorul Parintele nostril Eftimie Marc; Sflnfii Muccniei Vas, Eusebiu, Eutihiu, Vasilid, In, Pin $i Tim.
$i

Fluierul eel pastoresc al teologiei tale a biruit trambi v ele
ritorilor; ca tie, celui ce ai cercat adancurile

Duhului,

ti

s-au

- Sarbatoare

dczlegarc

la

vin

si la

untdelemn.
al 4-lea:

adaugat

Troparul, glasul

frumusetile Cuvantului. Deci, roaga pe Hristos Dumnezeu, Parinte Grigorie, sa mantuiasca sufletele noastre.
si

\ eseleste-te, pustiu care nu rodeai, bucura-te, ceea ce nu aveai durere; ca barbatul doririlor Duhului Ji-a inmultit tie
fii,

Condacul. glasul

al 3-lea:

Podobic: Fccioara

astazi...

sadindu-i cu dreapta cinstire de

Dumnezeu

si

hranindu-i
ta cea de Dumnezeu graitoare, impletiturile dezlegandu-le, marite, cu haina Ortodoxiei cea tesuta de sus Biserica o ai impodobit; pe care si purtand-o, striga impreuna cu noi, fiii tai: Bucura-te, parinte, mintea

cu infranarea, spre implinirea faptelor bune. Cu ale carui rugaciuni, Hristoase Dumnezeule, mantuieste sutletcle noastre.
Condacul. glasul
Podobic:
al 8-lea:

Cu limba

ritorilor

Ca
ta,

o parga a

firii...

cea preainalta a teologiei!
26. Cuviosul Parintele nostru Xcnot'ont, so(ia sa Maria si fiii lor, Areadie si loan; Cuviosul Simeon; Slin|ii Mucenici Anania s.i Petru.

Intru cinstita nasterea

dumnezeiasca pomenirea

faptura a aflat veselie; si intru ta, cuvioase, bucurie a primit de

462
27. f

S

I

N A X A R

Aducerea moastclor
Praznic
si

cclui intre sfinfi, Parintele nostru loan
la

Gura dc Aur. 28.

dezlegare
noslri

vin

si la

untdelemn.
s;i

X

Cuviofii Pin

intii

Efrcm

Sirul, Paladie

Iacob Sihastrul.

29. X Aducerea moastclor Sfantului sfin(itului Mucenic Ignatic, purtatorul dc Dumnezeu; Sllnfii Muccnici: Filotci, Iperehie, Aviv,

Iulian.

Romano,

Iacob,

Silvan,

Luca, Mochic, Sarvil, Vevca

si

Varsemcu.
30. f Cci intrc sfin|i, Parintii nostri,

Mari
si

lerarhi: Vasilc cel

Marc,
si la

Grigoric, dc
sfintitu]

Dumnczcu Cuvantatorul
Ipolit,

loan

Gura dc Aur;
si

Sfantul
vin

LUNA FEBRUARIE
Are 28 de
Ziua are
zile, iar

Mucenic

papa

al

Romci. - Praznic

dezlegare

la

untdelemn.

11

ceasuri

daca este an bisect, 29. si noaptea 13 ceasuri

Troparul. glasul

al 4-lca:
1. tnaintc-praznuirca lntampinarii Domnului Dumnczcului si Mantuitorul nostru Iisus Hristos; Sfantul Mucenic Trifon, Sfintcle Mucenitc Pcrpctua §i Fclicitas; Preacuviosul Petru, eel din Galatia.

intocmai la obicei cu Apostolii si lumii invatatori, Stapanului tuturor rugafi-va, pace lumii sa daruiasca si sulletelor noastre mare mila.
unii care
at.i

Ca

lost

2. (!)

Condacul. glasul

al 2-lca:

lordan

$i

[ntampinarca Domnului nostru lisus Hristos; Gavriil. - Praznic si dezlegare la peste.
Iroparul, glasul
I:

Sfintii

Mucenici

Podobic: Pc propovaduitorii...

Pe stlnrii propovaduitori si de Dumnezeu vestitori, pe capetenia fnvajatorilor Tai, Doamne, i-ai primit intru odih-

Bucura-te, ceea ce

esti

plina

de dar, Nascatoare de

na si desfatarea bunatafilor Tale; ca ai primit ostenelile acelora si moartea mai vartos decat arderile de tot; Cel ce
insuti preaslavesti

Dumnezeu, Fecioara; ca din tine a rasarit Soarele dreptat^ii, Hristos, Dumnezeul nostru, tint in and pe cei dintru tntu1

pe

stlnrii

Tai.

batranule drepte, eel ce ai primit in braje pe Izbavitorul sulletelor noastre, Cel ce ne-a daruit
neric. Veseleste-te
si

tu,

31. Miniii Doctori fara dc arginfi si facatori dc
Sfinjii

minuni Chir

sj

loan:
si

noua

si

invierea.
Condacul, glasul
I:

Mucenici: Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Diodor, Sarapin Papia; Sfintcle Muceni^c: Atanasia cu fiicclc el: Tcodota, Tcoctista Eudoxia; Sfanta Mucenifa Trifina.

si

(el ce cu nasterea Ta

ai

sfint.it

pantecele Fecioarei

si

Simeon, care Te-au intampinat, acum le-ai binecuvantat si, precum se cuvenea, ne-ai mantuit pe noi,
mainile
lui

Hristoase Dumnezeule, impaca lumea ce se gaseste in razboaie si intareste Biserica pe care ai iubit-o, Unule,
Iubitorule de oameni.

e cu un glas tamaduirilor. )) Intaia si 51 Damian. Cuviosti Agapit. Mucenitc Agatia si Teodula.464 3. Sfintele 9. 23. Troparul. Sfintii Mucenici: Maxim. Stratilat. Cei intre sfin(i Parintii no$tri Leon. Sfintii Mucenici: Leon Apostoli: Arhip. f Sfantul sfintit Mueenic Policarp. Slants) proorocita. Sfantul Mueenic Sadoc cpiscopul. Evilasiu si Maxim. t Sfantul slintit Mueenic Haralambic. Sfanta untdelemn.vul. Zevina. cpiscopii Marcel. al 2-lea: Auxcnfiu. Podobie: Cclc de sus cautand. 6. arliiepiscopul Alexandriei. cpiscopul la untdelemn. episcopal Cataniei. Antioli. Sfantul Prooroc 22. Maron siAvraam. Sfantul Mueenic Maior. se slujba Slanlului a doua Aflare a cinstitului cap al Slanlului slavitului si Prooroc. Ravula Canon. Sfintele Mucenitc Enata $i Polihroniu. 14. Preacuviosul Evloghie. 5. Talasie. Filagriu sj Pangratic. nostru I. 10. Filimon sj >d Parigoriu. Dezlegarc la vin si la 4. S I NAXAR Ana 17. untdelemn. sj Mariam Sfintele $i Pulheria. si si 7. papa Romei. Aptia. Irineu (Limneu) Varadat. ca sa inalt. Mucenici Nichifor. Delegare la vin 21.i din Elada. Sfantul Parintelc Sfantul Mueenic Avramie. 16. Agaton. Dc sus cheama impreuna neamul slava lui Hristos Dumnezeu. canta si De nu estc Postul eel Marc. si Antonie patriarhul. 13. 18. - Preacuviosul Parinte Auxiviu. Cuviosii Eugeniu. de jos Priscila. Sfintii 20. cpiscopul Lampsacului. ILNA FEBRIARIE X Sfantul 465 Dreptul Simeon. de Dumnezeu primitorul.ilor razele nestricaciunii Cuviosul Parintelc nostru Martinian. glasul Sfantul Apostol Onisim. Macarie. Preacuviosii Paring: loan. Cuviosii parintii nosjri Partcnie. Moise. Sfantul Mueenic Hristca. . arliiepiscopul Antiohiei celei mari. Valcntina. Luca s. eon. Din pamant rasarind capul Inaintemergatorului. cpiscopul. Sfintii 1003 Mucenici din Nicomidia. Sfantul Eustatiu. 12.. Inaintcmergator 11. Sfintii Apostoli Acvila aduna muliinu n si fngerilor. Preacuviosul Parinte Zenon.Dezlegarc la vin si la Sfantul slintit Mueenic Vlasic. Mucenici Iulian. Sfintii Teodosie din Scopelon. Moise 24. cpiscopul Sevastiei. Aflarca cinstitelor moa^tc ale Sfintilor eclor si din Eughenia. Prcacuvioasa Maria. Preacuviosul Parinte 19. Sfantul Parinte Eusebiu. afland capul tau ca un trandafir preasf1n(it. Vlasic. cpiscopul Smirnei. Cuviosii Paring: Isidor Pelusiotul iji Nicolae Marturisitorul. Sfantul $i X Mare Mueenic Teodor Tiron. Boteziitor loan. Condacul. omenesc. Antonim. Teodora imparateasa. - In accasta zi se odovaieste praznicul Intampinarii. arunca credincios. glasul al 4-lca: Cei intre sfinti Parintii no<jtri Meletie. Sfantul Mueenic Mauriciu. Cuviosii Parintii no$tri 15. Fausta. F. cpiscopul Smirnei. Sfanta Mariamna. Sfanta Gorgonia. Teodot Cuviosul Parintelc nostru Vucol. Sfanta Antusa. din 30 - CEASLOV . X Sfantul Zaharia. Sfintii Mare Mueenic Teodor surori Marta si Maria. cpiscopul Amastridei.. Sfintii Mucenici: Adrian. Pavel >>i Simon. si Isihie. Cuviosii Atanasie. Antiohiei: Sfantul Parinte Gheorghe. harului. Mueenic Nichifor. Cuviosul Visarion. Valentin Cuviosii Flavian si Manila. 8. Proorocule Mucenici Pamfil. al lui Dumnezeu si Inaintemergatorule al Sfinfii SJ cei imprcuna cu dansii. Cuviosul Parintelc nostru Timotei.

ce a sihastrit LUNA MARTIE Are 31 de $i imprcuna cu Sfantul Procopie. Ziua are 12 ceasuri noaptea 12 ceasuri Cuv. Mucenici Isihic. 7. si Pavel Marturisitorul.i. Cuvioasa Domnina. episcopul Cirenei. . Parintele nostru Porfiric. Sfintii 4. ca $i mai inainte. f) Sfintii Dezlegare la vin 40 de Mucenici. in luam totdeauna. Eteric. fii. 28. Cuviosul Pavel eel Simplu. de Iordan. in iezcrul Sevastici. Sfanta Mucen^a Iraida. 25. Cuviosul Parintele nostru. Vasilisc eel sj 3. arhiepiscopul Constantinopolului. 8. Alcxandru si 26. glasul I: milostiv sfintii le-au patimit pentru Tine. Cuvioasa Mucin Ma Evdochia. Sfintelc femei: zile. Sfanta fecioara Eutalia. Cuvio^ii Parinti: Teofilact Marturisitorul. Nestor sj Tribimiu. 2. Cuviosul Parintele nostru Procopic Decapolitul. Cleonic.466 painfull tamaduiri S I N AXAR iarasj. Pentru durerile pe care Doamne. Preacuviosul Marcu monahul. vindeca toate durerile noastre. la Mucenici Pavel 5. Sfantul Cuvios Gherman din Dobrogea. care au patimit si la untdclcmn. Te rugam. Mint ii nostru Casian Romanul. Capiton. Sfantul sfin{it Mucenic Teodot. Sfantul Eufrosin. - Troparul. Sfintii Tarasic. 9. Sfantul Teodor. pcntru ca lume propovaduie§ti pocainfa. Evghenie. Cuviosul Talaleu Marturisitorul. Ipatie. Sfanta Muccnifa Fotini. 29. Iubitorule de oameni. 27. episcopul Nicomidici. sora lui. Sfintii Mucenic Conon. s. Chira sj Marana. arhiepiscopul Gazei. 6. Sfintii sfintitii Mucenici episcopi din Cherson: Vasilevs. Sfintii 42 Mucenici din Amoreca. Agatador sj Elpidic. Cel intre sfinti. Efrem. Vasile Marturisitorul. in anii comuni t Cuviosul Parintele 1. Vasile Marturisitorul. Tcodoret. Mucenici Eutropie. Slantul Muccnic Nestor. Sfinjitul Cuviosul Parintele nostru Ghcrasim sj Iuliana.

Sfintii una cu dansul. Sfintii Mucenici Trofim 19. de Stapanul eel din 22. Toata ostirea lumii parasind-o. Sfantul Muccnic Luca. Sava Cuviosul Parinte Nichita Marturisitorul. Timolau sj cei imprcuna ra-te. Dionisie Cuvioasa Maica Anastasia patriciana. glasul 16. . Mucenici Codrat. Daria. Dumnezeu Fiu Fecioarei Se face. (f) Buna $i Vestire a Preasfintci Stapanci noastrc. fji Sfintii 26 de muccnici din Go(ia $i Sfinfii muccnici: Codrat.ii Pirilltii no^tri cei uci^i in manastirea Sfantului cel sfintit. de §i Dumnezeu Gheorghe. Aparatoare Doamna. insasi podobia: Cuviosul Parintele nostru Alcxic. Sfintii Podobie: Plinind randuiala. St. . Ierusalimului. prcotul bisericii din Ancira. Dezlegare la vin si la untdelcmn. Cuvio. Plisie. noi. pururea Fecioara Maria. Condacul. Cel intrc sfinji. sa-i strigam: Bucu- Romil. impre- prcotul. llaria si Panhariu. Cuviosul Stefan Marturisitorul. glasul al 4-lea: si Aduccrca moa$tclor celui intrc sfinfi. Parintelui nostru Nichifor. patriarhul $i Ierusalimului. Parinti Toma. Sfantul Muccnic Nicandru. noi. Sfantul Artcmon.ilor patruzeci.468 S 1 N A\A R al 6-lca: MIIMAMAkTIE 469 Condatul. fericitjlor. 18. prin foe §i prin apa trecand. Ciprian. ca sa strigam pururea Fecioara! Mucenici Hrisant.. 10. Apoloniadei. Sfintii 17. Mucenici Sabin. Sfintii (lansii: au marturisit imprcuna cu !ji Preacuviosul Gheorghe cel INou. Tcodosie sj Emanuel. izbave§te-ne pe noi din toate tie: nevoile. Sfantul Cuviosul Parintele nostru Zaharia. robii Bucurii-te. X Inaintc-praznuirca Bunei Vestiri. sotia va X Maxima.. Sfinfii Evcarpion. ca ceea ce stapanire nebiruita. Montanus. arhicpiscopul din nevoi. 15. Anin Iui $i lulian. episcopul Seleuciei. Sfantul Apostol Aristobul. cea plina de har. Pentru aceasta. 20. sj cei 199 de Muccnici ai lui. prcotul. Cuvio$ii Paring: Pion 25. sfint. Ca. Troparul. Cuviosul Parintele nostru Tcofan Marturisitorul al Sfantul Grigorc Dialogul. Mireasa. 14. Parintele nostru sj Sofronic. Sfantul Muccnic Marin. omul Dumnezeu. Scrapion s. Nascatoare de Dumnezeu. 23. Fiul lui aratarea tainei si patriarhul Constantinopolului. Astazi este inceputul mantuirii noaste celei din veac. ceruri v-ati Iipit. cci imprcuna cu 24. sj Cuviosul Parintele nostru Benedict. izbavindu-ne sfinti Cel intrc Parintele nostru sj Chiril. aducem ai tie. Sfintii Mucenici I Minimi $i Domnin. Nascatoaica daca nu este al Sigrianci. 11. pentru biruinta multiimiri. Domnul este cu tine! al 8-lca: cu dansji. episcopul Soborul Arhanghelului Gavriil. 12. Papa. episcopul $i marturisitorul. papa 13. purtatorilor de biruinta ai Domnului. ci. Sfantul Muccnic Alcxandru Gavriil harul bine-1 vesteste. 26. Nascatoarei de Dumnezeu Mucenici Agapie. Sfanta Drosida. Romei. Sfantul cuviosul Muccnic Nicon cl. Sfintii Muccnici Trofim Lalu. Cuviosul Parintele nostru Iacov.i Viril.Praznic dezlegare la pe^te. ^lasul 21. Romano. Mc. in Saplamiina Patimilor. tai. dupa vrednicie ati primit marire din ceruri si Sfantul sfintit Muccnic Vasile. care mulfime de cununi.

Agatopod. Sfantul Cclestin. zile. Cuviosul facatorul de minuni Ipatie. Sfin(ii Acachic Marturisitorul. Avdas cpiscopul §i §i 31. unul dintrc cci Marcu. 4. Cuviosul Parintelc nostru Tit. facatorul de minuni. papa 9. Romci. Asincrit al sj Ermis. Sfinjii . Cuviosul Parintelc nostril Nichita Marturisitorul. Sfinjii Nichifor. Galic Pavel Rusul. facatorul dc minuni. Maxim sj cci imprcuna cu dansji. Mucenici s. Sfantul Mucenic Eupsihic din Cezareea. 2.i fraii buni Amfian >i Edesie. Sfanta S I NAXAR Anania. Preacuvioasa Teodora. Cuvio<jii Parintii la nojtri losif. Cuviosul Stefan. Agav. 7. 30. $i Victorin. cpiscopul Mucenic Caliopie. «Scara». Pompie. 10. scriitorul dc cantari. Sfantul LUNAAPRILIE Are 30 dc §i Gangrei. Diodor.470 27. $i 28. Claudie. arhiepiscopul Constantinopolului. Sfanta Muccnija Fcrvuta. Sfinfii Mucenici lacov preotul si Aza diaconul. 29. 1. Cuviosul Macaric Marturisitorul. Vitonic. care Prooroc load. Cuviosul Vadim. African. Sfin|ii Cuviosul Parintelc nostru Ghcorghc Marturisitorul. cpiscopul Melctinci. 6. Sfantul Dims. Sfinjii Mucenici Elpidifor. Sliniii Mucenija Matroana cca din Tesalonic. Ghcorghc eel dc Maleon. Cel intre sfin(i. Ruf. Mucenici Tcrcntic. Victor Mucenici Teodul. Cuviosul Parintelc nostru loan. Irineu de Sirmium. Cuvioasa Platonida. Ziua are 13 ceasuri noaptea 11 ceasuri Cuvioasa Maica noastra Maria Egipteanca. Serapion. Sfanta Evula. 70 dc ucenici. Sfantul 8. Cuviosul Parintelc nostra Ilarion. Sf. Apostoli din cci 70: Irodion. Parintelc nostru Eutihie. sj Platon. Diu. Zosima 5. egumenul sj Manastirii Midichiei. Chiril si diaconul si cci imprcuna cu dansii: Sflnfii mucenici Iona a scris Varahisiu. cpiscopul Arctusclor. Melctinci. cpiscopul Vcniamin diaconul. Flegon. Slintii 3. Sfantul Prooroc Mucenici Filet Sinclitkul cu sotja sj fiii lui. Sfanta Muccni(a Achilina.

patri- arhul Constantinopolului. 23. Achindin. Tcotim. 15. Sfintii Mucenici Leonid. Troparul. 12. papa Romci. purtatorul dc Sarbatoare $i biruinfa si Facatorul de minimi. Parintelc nostru si Calinic. Calida. cu veselie seceri si. 21. Podobic: Cel cc Te-ai in. spicele faptelor bune adunandu-ti ca. .. glasul Palmitic Ghcorghc Marturisitorul.472 11. stit te-ai aratat lucrator preacin{ie. calugarilor. si.i fa un biruinta. purtatorule de Dada. 16. Sfanta Muccnita Irina. Nunchia. Furtunat $i Septcmin. Sfintii Apostoli dintre cei 70: Aristarh.ite. lerarhe Calinic. condueatorilor ajutator. glasul al 4-lca: Muccnic Crescent. Ianuaric preotul. cp. 22. papa Romci.IE Cuviosii si 473 Sl'antului Sfantul Sfintjt Muccnic Antipa."il(at. Muccnite fecioarc Agapia. Sfintii Filic episcopul. I: Gotul 19. Nichi. si nostru Teodor Sicheotul. episcopul Muccnic Sava dc la BuzSu. Cuviosul Parintelc Pomenirea sfintelor ta cea purtatoare de lumina.NA APRII. insuflet.SI'. Sfintele Sfintele Muceni(c: Vasilisia Anastasia. ajutatorule al celor din nevoi lauda facatorulc de Sfantul Apostol Zaheu. si 20. Dumnezeu mantuiasca sufletele noastre. Harisa. Galini.avra veche. tuturor dai iertare de greseli. loan. chinuindu-te tale. Tomisului. podoaba cuviosilor arhiereilor. Sfanta Muccnita Tomaida. izbavitor al celor robifi si celor saraci ocrotitor. iar acum cu ingerii in ceruri te veselesti. Parin(ii no^tri si Simeon episcopul. 17. tale atingerca sicriului Natanael. roaga pe sa Hristos Cel dintre sfinU". Sfintii Mucenici Sava Tot in aceasta Sfantul [erarh Calinic dc la Ccmica. Hristofor. S I NA \A R 18. Sfintii 14. Chcsaric. Adrian Agapct. episcopul Antiohici De Dumnezcu povafuitorule al purtatorule. cu nevoinfjele talc chip de sfin{enie te-ai aratat. Maxim. Pentru aceasta. f) Sfantul slavitul si daruieste tamaduiri. glasul al 4-lea: Pariei. minimi. al Mare Mucenice Ghcorghe. Sfantul Maximian. Condaeul Sl'antului Icrarli Calinic. glasul al 8-lca: dansul. dupa datorie te cinstim pe tine si cu bucurie itj strigam: Bucura-te. Zinon. celor bolnavi doctor. Sfintii slintitii Teona ?i Antonin. Sfantul 13. arhicpiscopul Antiohici. Acachic episcopul. dreptei credinte. Cuviosii Lucrat Mind de Dumnezeu. sfinte. parinte. episcopul Pergamulul Asici. II I. Irina <ji Hionia. Mucenici Artcmon. pe Hristos ai luat cu rugaciunile Avdcla preotul. ucenicul Girgorie Cuvioasa Decapolitul.i. Pisidci. Sfanta Antuza. Trifina. Cvintilian s. Cuviosul Parintelc nostru Vasilc Marturisitorul. Teodor eel din Mucenici Ianuaric episcopul sj cci impreuna cu Perga sj Alexandra imparatcasa. Cuviosul Parintelc nostru TeodorTrihiiia. Sfanta Muccnita Filipi. la Cuviosul Parintele nostru loan de sj I. /. Cuviosul Atanasic Sinaitul. Parintji no$tri loan. de Dumnezeu moaste sfintx>ste simturile Marc Muccnic Ghcorghc. Parintelc nostru Martin Marturisitorul. Scvcrian. Vasilisa sj Tcodora. cu care roaga pe Milostivul Dumnezeu sa ne daruiasca pace si mare mila. Sfantul Muccnic Ardalion. dczlogare la vin §i la untdelemn. Zotic. Sfantul Condaeul. Sfintii Mucenici Victor. Slinfii Troparul Sl'antului Icrarfa Calinic. semanand cu le lacrimi. Sfantul Muccnic Atanasic. sj Cosma episcopul.. al prin sange. Sfantul Apostol veseleste sufletele celor credinciosi. Pud si si Trofira. Cuvioasa Maica Atanasia.

pomenirea ta pra/nuim. alexandrinilor fericite. si facatorul de minuni. 28. Tot in aceasta si zi. miiitinati X) Sfantul Apostol si Evanghelist Marcu. . Dada Condaeul. roaga pe Dumnezeu eel induplecat prin tine sa daruiasca iertare de greseli sufletelor slobozit din inselaciune ca un stalp noastre. glasul al 3-lca: Hristos Invafat fiind de apostolul Petru. si alfi 40. Dumnezeu. ocrotifi aparatori 30. 29. podoaba ai fost. de pe toti cei dreptcredinciosi. Dezlcgare vin si la untdelcmn. Valentin. propovaduind dumnezeiasca Evanghelie. apostole. Prcacuviosul loan Marturisitorul. glasul Elisabcta. Sfin(ii lerarhi [orest si Sava. Stln^ii Apostoli din cei 70: Aristarh. Marcu. te-ai facut apostol al lui si. Sfintii 9 Muccnici. Preafericiti lerarhi si purtatori de biruinta. fratele Sfantului loan. tmpletiturile si pe to{i paganii vanandu-i.474 24. 26. Pentru aceasta.i-va. Marturisitori lui Hristos. prin invatatura ta cea evangheliceasca. cuvantatorul la lerarhilor preaineuviintati ai dreptei credinte ai Bisericii lui Hristos.. Sfanta Glafira.Dezlcgare la vin si la untdelcmn.UNA APR1UE al 2-lea: 475 Sfantul Mucenic Sava Stratilat. Mimii Muccnici: Pasicrat. si Troparul Sflnfilor lerarhi si Marturisitori Iorest Sava. ritorilor le-ai stricat. Leontic. Sfintii Apostoli din cei 70: Iason si de cununa vietii. Iorest Sava. S I NA MAR Cuvioasa Maica noastra I. cei din Cizic. si. facatoarea de minuni. Condaeul. ca un soare. Sfintii Muccnici sufletele noastre. X) Srantul Apostol Iacov. cei ce v-atj invrednicit 27. ai Ortodoxiei si buni arhipastori ai Bisericii indreptatori ai poporului. luminat cinstind. fratele (ruda) Domnului. pe toti ai luminat. vrednicule de lauda. rugat>va Domnului sa se mantuiasca Sosipatru. de Dumnezeu graitorule Marcu. caci prin tine Egiptul s-a al Bisericii. losif Marturisitorul din Maramures. ai stralucit marginilor. Stapanului tau i-ai adus. Neon. glasul al 4-lca: sf Cvintilian. X Sfantul sfintit Mucenic Simeon. . Eusebie. Maxim. niitropoli(ii Transilvanici. Iorest marturisitori ai Domnului! 25. Harul Duhului primind dintru inaltime. care canta pururea: Bucurat. Longhin Podobie: Cele de sus ciiutand.. Sfantul Donat. si Sava. Marcu si Zinon. Troparul. Cuviosul Parintclc nostru Memnon. Sfantul sfintit glasul al 8-lea: Mucenic Vasile. episcopul Amasici.

Muccnici Acachic. Filadelf $i Ciprian. . glasul Are 31 de si Ziua are 14 ceasuri noaptea 10 ceasuri zile. Cuviosul Serghic Marturisitorul Pahomie 7. Sfantul Ahile. cctatea lerusalimului. 11. Slintii 15. Cuviosul Isichie. cpiscopul Sinadci. Sfantul Prooroc Muccnici llristofor. Nichifor §i Atanasic. luminand pe toti cei ce striga: Bucura-te. romani si cu bucurie striga: Veniti. Cuviosul Parintele nostril Pahomie ccl Mare. si Gordian. incepatorul inonahiccsti pe pamantul Rusiei. Marion. patriarhul Constantinopolului. dintre noi cu voia lui rasarind. Isaia. sa praznuim pomenirea cea de peste an a luptelor noului mucenic loan. eel din insula Hios. sj X Cei intrc sfinti Parintii nostri Epifanie. lot in accasta zi. Mintii Epimah Apostoli Andronic sj Iunia. faciitorul de minimi. arhicpiscopul Ciprului. 8. si Sflnfii Muccnici Neofit si Gaian. $i Acachic. 477 muccnici X) Sfantul Apostol Simon Zilotul. cuviosul loan Psihatul.Dezlegare la vin si la untdclemn. Sfin{ii X si intru tot laudatul Apostol si Evanghclist loan. 4. in imparateasca cetate a lui 2. 13. . Innoirca Constantinopolului. Aducerea moastclor Sfantului ierarh Nicolae. a due find Stapanului rod bogat primit. Sfantul Prooroc lercmia. sa se Cosntantin si bine SMniii Muccnici Tlraotei. Sfantul Mucenic Isachic. . 12. 5. Mavra. Gherman. Cuviosul Parintele nostru Teodor Pahomie.Dezlegare la vin si la untdclemn. cgumcnul Manastirii Pecerska. Dumnezeu a inilorit minunat. Sfanta §i marita Mucenita Irina. cuviosul Pavsicacos. Diudor sj Kodopian. Astazi. Cuviosul Parintele nostril Arsenic eel Mare. Ignatiu Cuvioasa Isidora. Aratatu-s-a noua astazi eel preainfrumusetat cu curatia. glasul Sfanta Cuvioasa Mucenita Pclaghia: Cuviosii Valerian. cuvantatorul de Dumnczeu. al 4-lca: Teodosie. X Aduccrea eel Mare 3. duhovniceste praznuie^te Biserka drepcredtneiosilor 1. de obstc mucenicie.LUNA MAI 10. pomcnirca prcacuviosului Parintclui nostra vietil mantuiasca sufletele noastre. tanarul oslas al Mantuitorului. Sfin(ii Dezlegare la vin $i la si fraji Alfiu. untdclemn. Muccnici Isidor. f Sfantul slavitul ccl stintit. Ca acesta. 16. mult-rabdatorul. Dezlegare la vin si la arhicpiscopul Larisici. Condacul. Cuviosii Eftimic. ce s-a a rat at pe ccr in Sfin(ii X Pomenirca 14. scninului Cinstitci Cruci. sj Tcrapont. Sfanta Mucenita Glicheria. al 4-lca: LUNA MAI Troparul Sfantului Mucenic loan Valahul. moastclor cclui intrc sfinti Parintclui nostril Atanasic (vezi ianuarie 18). Cuviosji Mamant. loane. Iar acum se roaga neincetat. in t Tot in accasta zi. llarion. 17. 6. prin ceruri. untdelemn. uccnicul cuviosuliii 9. Acachic sr Dioscor. Mare Mucenice al lui Hristos! $i Sfantul sj Drcptul Iov. Sfin(ii sliniiti Muccnici Mochie. Codrat. iubitorilor de mucenici. Sfantul Mucenic loan Valahul. Rutin $i Maxim.

l II \ A MAI al 4-lca: 479 ii I \tiiuiiul $i Troparul. liiudam pe Mantuitorul. Sfantul Muccnic Cclcstin. care s-a aratat in in §i lume.. X Cuviosul Parintele nostril Simeon. Cel ce ne mantuieste pe noi din stricaciune. Condacul. toti adunandu-ne la allarea lui. apostolul Tau. Proorocule 21. care este rusinea iudeilor si arma Carp si Alfeu din cei credinciosilor asupra celui potrivnic. mantuie§te-ne pe noi. Sfantul Muccnic Slintii stlnt't' Sfantului. Eusebie untdelemn. pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu. Vasilisc Marcel. glasul al 4-lca: pazeste-o totdeauna in pace. 30. ca pentru noi s-a saptezeci. lubitorule de oameni. capul tau. untdelemn. Sail accsta. Sfanta Cuvioasa Muccnifa Tcodosia. cpiscopul Calcedonului. Allare a cinstitului cap si Varlaam. Sfin(ii sfinji(i Apostoli lemnul aratat eel preacinstit. 20. glasul al 2-lca: mama sa. Sfantul Apostol Inaintcmcrgatorului Dczlecare vin ^i la Bote/atorului loan. Inaintemergatorule. s. Sfintii Mucenici Veniamin sj cei impreuna eti d:insii: Sfanta Hristina si saptc fecioare impreuna cu dansa. cpiscopul Alcxandrici. eel din Muntele Minunat. vistierie Ca pe o dumnezeiasca a descoperit capul tau noua. vin $i la Cuviosii I'aiintii si nostri Isaachic Marturisitorul. Dionisic cele 19. tii ii SINVXAR Muccnic Tcodot. Stalpul eel luminos Troparul. si Elena. Ilaralambie.i cci impreuna cu dansul. Slavitului Prooroc. Irod.Natalie.es. f) Sfintii marii ImpSrafi intocmai cu Apostolii Constantin la Condacul. Sfintii Mucenici Talaleu si Talasic. Sfantul sfintit Muccnic Patrichic. imparateasca cetate in mainile Tale o a pus.. si Mc.. 31. Ermie. semn mare si in razboaie intricosator. Cuviosul Parintele nostril Mihail Marturisitorul.i 25. eel intre imparafi. cu rugaciunile tale. Dezlegarc la Sfantul Mucenic Serapion. Cuviosul Parintele nostril Nichita. cu maica sa Elena. t A treia la Manastirii Dalmatiei. femeii a dat cinstit Podobic: Fccioara astazi. faradelege facand. astazi. sfmt. s.478 18. Sfintii sfintUi si Mucenici Terapont. pe care pe cei ce cu credin(a se inchina lui $i striga: Intelepte Botezatorule al lui Hristos. eel din Ancira. 26.Sitrbatoare si dezlegarc vin si la untdelcmn. cpis- copul Sardei. S. glasul al 8-lea: si dumnezeiesc. Sfanta Muccnifa Chiriachi. Sl'anta Muccnifa Marciana. aratand cinstitul C'hipul Crucii Tale pe cer vazandu-1 si chemarea toate marginile lumii luminatul sau cap.. St. 23. Mucenici Ermci.te nu de la oameni hiatal. egumcnul . Alipie 22. fccioara. luliu Vetcranul. Sfanta Muccnija Eliconida. pe toti. Elena. deci. 24. si ascunsa in pamant. glasul al 3-lca: Podobic: Aratatu-Tc-ai astazi lumii. cpiscopul Pvusici. Doamne. . Unule. Sfantul Apostol luda. Mucenici Ecumenic. intru a carui allare strigam catre tine: Cere Constantin. Slintii Mucenici Averchie 27. cu cantari de Dumnezeu graitoare. Cuviosul Memnon. Crucea au aratat ca tuturor sa se daruiasca mila. ca Pavel sl'esnicul eel mergator inaintea Soarelui. Sfin{ii Il-lea Eladic. cpiscopul 29. . Sfanta Muccnita Tcodosia Tarigradcanca. Sfintii Paring de la Sinodul al 28. Cuviosul si Marcu pustnicul. al Sinadei. glasul Petru. Hristos si Inaintcmergatorule. Slintii Mucenici Olivian cpiscopul si Alexandra.

filosoful. Condacul. Sfintclc Muccnitc Zcnaida si Scvastiani. patriarhul Constantinopolului. Sfantul Marc Muccnic loan col Non. necredinta pcrsana ai X Sfintii Apostoli Vartolomci si Varnava. Leonid 6. Teofan si Pansemni. Parintele noslru Mctodic. al 4-lea: Sfanta Muccnita Achilina. patriarhul Constantinopolului. patimitorule. Dczlcgarc la vin si la untdclcmn. hul Constantinopolului. episcopul Lcucosici din Cipru. Atalos. Ziua are 15 ceasuri noaptea 9 ceasuri. Drept aceea. Nicandru 2. Cuvioasa Sofia. 1. Muccnici Timotci. Cel intrc sfinti. Sfintii sintitii sfinte moa$tc se alia in Suceava. si cci si Cuviosu Parin(ii nostii Visarion. Slhuii Muccnici Luchilian. precum Matei vama. patri9. Sfintclc Parintele nostru Chiril.Muccnici Zolicos. Sfanta d. 5. cu milostenii §i cu neincetate rugaciuni §i lacrimi. intrc sfinti.LUNA llMi: 3. Slin|ii .i Slanta Muccnita Antonina. si Alexandra. Troparul proorocului. Sfintii Muccnici Iustin Firm si cci impreuna 8. Marcian. sj tu negufatoria lasand. temeiul proorocilor. episcopul Ancirci. care a 31 -CEASl. Cuvioasa Mclania. t X Cel Alexandrici. 7. Ioane. Cuviosul Antim. biiibateste pomindu-te. Sfintii Muccnici Marchian. Maria s> lot in aceastS zi. 11. Aceluia ai in mat prin sangele mucenicici. de la rasarit catre miazanoapte te-ai nevoit <>i. X Cuviosu Parin(ii nostri Onufrie cci Marc si Petru Atonitul. alt carui Enata. Bisericii te-ai t'acut intarire . kamasis si Filipos.Dczlcgarc la vin $i la unldelemn. Cuviosul lacov. Dionisic. alt Iustin si Sfantul sfintitul Muccnic Tcodot. cel intrc sfin(i. Cel flltre sfinfi. 13. X Aduccrca moastclor si cu Stratilat. facatorul de minimi. . Parintele nostril Mitrofan.insii. IMutind pe Iuciul marii cu negujatorie. episcopul Prusiei. chemandu-te Dumnezeu pe tine.ii Slantului Marciui Muccnic Teodor Muccnita Caliopi. Prcacuviosii Parinji Candid. glasul 14. . glasul al 4-lea: Mucenitii Antonia. episcopul Tirului. catre patimire. Sfantul Prooroc Elisei. 10. LUNAIUNIE Are 30 cle zile. cu cele vremelnice rascumparand cele netrecatoare. cci Muccnici: Dorotei. mustrat. si ai luat cununa de biruinfS. Slanta Troparul. Sfin(ii Muccnici Ghelasic. Sfantul Trifilie. $i iarasi. Yiaja ta pe pamant bine carmuind. Euscbia Sosana. glasul al 2-lea: Cel ce a tost inger in trup. Sflntii slinliiii si Nicandru. cu so{ia si si Claudic. si llarion Nou. Hie marital. Marta.OV . Parintele nostru Nichifor Marturisitorul. arhiepiscopul Muccnitc Tccla. impreuna cu dansii. si Licarion. Paul Paula. 481 copiii lor: Ipatie. 12. al doilea inaintemergator al venirii lui Hristos. Mariamni. pururea potnenite. crestinilor lauda. dc la Mfinastirea Dalmafiei. 4.

i Cei ce suntctj intre Apostoli mai intai pe scaun daruiasca sj fjezatori sj 24. Sfantul stinfitul Muccnic Ancct.rasm. Ipalic. Proorocule si Inaintemergatorule al venirii lui Hristos. s. Zcnon Zina. Isihic. Hristos na$te. Podobie: Fccioara asta/i. 16. ?i Troparul. (t) Na$tcrea cinstitului sliivitiilui Prooroc. a te lauda pe tine. Sfantul Muccnic Dula. slavitii inlni tot lamla(ii sj si mai-marii Apostolilor. Sfantul Muccnic Aristoclc. Ceea SI". glasul al 3-lca: aratat tuturor marginilor. . Icronim. dc argin(i. Cuviosji Zinon Marc. 23.a striga: Bucura-te. cei ce si Condacul proorocului. 19. Sfantul Muccnic Zosima. Sfantul loan. propovaduitor. Stapanului tuturor rugati-va pace lumii sa sufletelor noastre Botczatorul loan. glasul al 4-lca: Muccnifa Agripina. cpiscopul Apoloniadci. ca nerodirea celei ce te-a nascut Podobie: Cclc dc sus cautiind. sj David din Tcsalonic. 17. este plinirea a toata proorocia. 20. Cuviosul Parintclc nostru Samson. Sfintii Muccnici Procopic sj Muccnici Lcontic. pe cei ce s. Sfanta Troparul. Sarbatoare dc/legarc la peste vin. Dezlegare la vin la untiji 27. prooroc minunat te-ai amufirea parintelui tau s-au de/legat intru marita $i cinstita na§terea ta. cpiscopul Patarclor. <$i intruparea Fiului lui Dumnezeu lumii se propovaduie$te. (<) Sfintii. Tcodul sj Etcric. Muccnici Euscbic. Orentie cu fra|ii sai. Sfantul delemn. Sfintii 51 Ismail. Mc. Sfantul Muccnic Marcu. S&rbatoarc si dezlegare la pestc si la vin. inaintemeigatorul lumii invatatori. Sfantul Tihon lacatorul dc minimi. cpiscopul Samosatelor. 15. impreuna §i Inaintemergator. Sfintii sfin(i(i Muccnici lulian din Tars sj Afrodisic. proorocule minunate. Inochcntic sj cei imprcuna cu 18.482 S I N A \ A R $i LUNA IUME pe cei leprosi le 483 trimis de sus lui Elisei dar. Fcricitii Augustin si gatorul ca. bolile izgoneste curafeste. cpiscopul Gotici. Cuviosul 26. Paisic ecl X) Sfantul Apostol luda. X Aduccrea sj Calist. dupa al 2-lea: vrednicie. cpiscopul Amatundei din Cipru. primitorul dc straini. te nu ne pricepem noi. Chir moasU-lor Sfin|ilor doctori sj lacatori dc minimi loan (vc/i ianuaric 31). s-a aratat Cuvantului lui Dumnezeu prooroc.. Sfintii Muccnici Maniiil. Muccnic Metodic. Indoit har luand de la Duhul. Sfantul Muccnic Papia.. pentru aceasta. Sfintii sfinfifj 22. ce lui mai inainte era stearpa. 25. Condacul. fratclc (ruda) Domnului. s. patriarhul. glasul cu dragoste cinstim. pe Acesta in Iordan mana punandu-$i. mare mila. sj el asta/i pe Inaintemer- Sfantul Prooroc Amos. glasul al 4-lca: celor ce-1 cinstesc pe dansul tzvoraste tamaduiri..i 29. si la Pctru sj Pavel. pe Cei pe Care proorocii mai inainte L-au propovaduit. Isavru. Sfanta Cuvioasa Mucenita Fcvronia. Cuviosul 28.. sj fiira 21. Cuviosul Parintclc nostru F. Savcl dansii.i izbavindu-i din primejdii te Jauda pe tine daruind harul minunilor tale sj celor ce alearga la tine cu credint.

2. ca chinurile acelora moartea §tii mai vartos decat toata roada. Mucenija Chiprila. $i patriarhul Constantinopolului. Parintele nostru Andrei..~i Lucia. zile. preamareste luminat pe eel mai ales decat ucenicii sj. cel intre nostru Anatolic. Cosma $i Sfantul Mavrichic. Cuviosul Lampadie. pe Cel ce i-a preamarit pe ei.il Condacul glasul 2-lca: Pe propovaduitorii capeteniile ucenicilor ai primit.. i-ai primit intru desfatarea bunatatilor Tale §i in odihna. arhicpiscopul Cretei. §i Preacuvioasa Marta.Dezlcgare la vin si la untdelemn. al 2-lca: 1.. astazi. Sfinjii Mucenici 4. Sfantul Mare Muccnic Procopic.. Mc. Sfantul Muccnic Peregrin la s. Sfanta Muccnita Teodora. 5. Sfanta Miiccni(. Damian. sj §i de Dumnezeu vestitori. Ziua are 14 ceasuri noaptea 10 ceasuri Condacul. mama Sfantului Simeon. cu credinfa. Cuviosii Paring! nofjtri Toma scara. X) Puncrca in racla a cinstitului vesmant al Prcasfintci Stapanci noastrc. Stantul lerarh Leontie la Piarra Hristos. Stantul Iuvenalie. glasul X Stint ii doctori. facatorul dc minuni. Cel ce 30. facatori dc Podobie: Ccle dc sus cautand. 3. cu ucenicii sai. II preaslavim. Epiclct Astion. sfinji. Marc si . Sfantul Parintele nostru Sisoc cel marc. Soborul Sfinjilor slavi(ilor si intru tot laudator 12 Apostoli. tot Riidaufi . Marcu Mochian.i impreuna cu 8. al 6. impreuna cu Pavel. Nascatoarei dc Dumnezeu in Vlahcrnc. Cel intre sfintf. de la cei din Roma.. 7. f Cuviosul $i purtatorul dc Dumnezeu Parintele nostru Atanasic Atonului. Dezlcgare la vin si la untdelemn.Dczlcgarc la pe$te. Doamne. f cele din inima. . Aeachie cel de Chiriachi.484 S I N A XA R .Dezlcgare vin si la untdclcmn. patriarhul Icrusalimului. pe piatra credintei. Sfanta cei Mare Muccnita diinsul. Unule. glasul al 4-lca: LUNAIULIE Are 31 de si Cei ce simtctj intre Apostoli. minuni fara dc arginfi. Binccredinciosul voicvod Stefan cel Slant. si cel din Maleon. Sfantul lerarh Ghelasie de la Riimc(i. a ciiror pomenire savarsjnd. (cauta mai sus). X SI. soborul celor doisprezece la numar. Piirintelc Sfantul Muccnic Iachint. Troparul. cei tari Tai.

Avudim si Faust. cu cuvantul tau. Simeon. ai oprit norii cei curgatori de apa.IK 487 Sfintii Muceniei Pangratie. eel din Mare Mucenic sj tamaduitor Pantelimon. Sfintii Muceniei lachint. glasul al 2-lca: X Sfanta si laudata Mucenita Euflmia. glasul al 3-lea: Cuviosii Parin(ii nostri Dia si Teodor episcopul. Sfintii sfintifi Muceniei Ermolae. Hie Tot in aeeasta zi.Dezlcgarc la vin 27. la 24. si loan. faeem pomenirea Sfint'ilor Parinji de si al Sinoadele intai. Preacuviosului parintclui nostru t Tot in aeeasta zi si pomenirea Antonie din Lavra Pcccrska din Kiev.i celor ce-l cinstesc pe dansul le izvoraste tamaduiri. Sfantul Marcian. Sllntii Muceniei: Vianor. Sfantul Eufrasic. mama Nascatoarci de Dumnezeu. . Stefan Savaitul. $i Troparul. sora Marelui Vasllc. Cuviosul Parintele nostru Mihail eel din Malcin. Sfanta untdclcmn Mc. Hie maritui. al patrulca. Hristos. 11. Ermip Cuvioasa Mucenita Paraschevi. Preacuviosul Parintele nostru Prooroc lezcchiel. care. femei Olimpiada si Eupraxia. cu nume mare. Cei ce a tost inger in trup. episcopul Icnopolci. 2(1 t) I'urtatorule de chinuri. Aducerea moa$tclor Sfantului sllnfitului Mucenic Foca. vin iji la moane. X 26. Sfantul Mucenic Ermoghen. t Sfantul si la Ermocrat. Troparul. 45 de Muceniei cei din Nicopolca Armeniei. al 25. arhiepiscopul Tcsalonicului. gonestc bolile §i pe cei leprosi cura^este.i Sfantul. Sfintii Muceniei Apolinarie si Vitalie. al treilea. X) doilca. rjasclca Ecumenice. X Sfanta Mare Mucenita Hristina. episcopul Pidahtoei. care a lost hotarul parintilor. 13. sj Sfantul X Soborul Arhanghclului Gavriil. Dumnezeu. Pentru aeeasta. temeiul proorocilor. a celui ce a lost incepator al tuturor monahilor din Rusia. al doilea inaintemergator al venirii lui Hristos. care a trimis de sus lui Elisei liar. X Sfanta Mironosi(a !ji Sfantul Apostol Achila. 22. 15. episcopul Tavromeniei. eel ce a sihastrit eel ce s-a facut ncbun pentru impreuna cu dansul. Teofil si cei Muceniei Atinoghcn.Dezlcgarc intocmai cu Apostolii Maria Magdalena. tamaduitorule Panteliiertare de untdclcmn. Cuvioasa Maica noastra Macrina. Sfanta Olga impiiratcasa. epis- LUNA IUI. 14. si Slanta Marc Mucenitii Marina. Sfinte Dezlegare la s. glasul al 4-lea: copul Gortinei. St. . «Prodromita». Sfintii Muceniei Proclu si Ilarie. Sfintii Muceniei lust si Iraclie. Condacul. episcopii Ravenci. Sfintii Prov. 19. Cuviosul Iosil. Silvan $i Apolonie. Cuvioasa Antuza. . Proorocule ale lui §i inainte-vazatorule eel al lucrurilor celor mari 12. Cuvioasa Marccla.Dezlcgarc la vin si la untdclcmn. Andrei 10. Sfintii Parinti de la Sinodul al IV-lea Ecumenic. pomenirea Sfintci Icoane a Maicii lui Hristos 21. Sfanta Veronica. cu sj impreuna cu cei dansji. roaga pentru noi pe Iubitorul de oameni. 18. Trolim. Emilian si Pavel. Sfin(ii sfintiti 23. Amastrida. Sfanta Mucenita Valentina. Emilian de Durostor. X Sfintii Muceniei Chiriac si Iulita. s. . al cincelea 17. 16. Cuviosfi Parintii nostri Dumnezeu. Sfanta Mucenita Golinduh. sla\ ilul Prooroc Hie Tcsvitcanul. roaga pe Milostivul Dumnezeu ca sa dea greseli sufletelor noastre. Sfintele Adormirca Sfintci Ana. Cuviosul Marcel. la vin si la untdclcmn. S I NAX \ U Cliiril.486 9. zece ucenici ai In aeeasta zi lui.

Evsevona. purtittorule de chinuri si mucenice al lui Hristos Dumnezeu. Preacuviosul Piirintc Pavel Xiropotamitcanul. 30. Doamne. X) Scoaterea cinstitului lemn al Cinstitei §i de viata lacatoarei Cruci.a: Mantuieste-ne pe noi. Sfintii $aptc frati Mucenici Macabei. (t) Ncanrj Hozcvitul. ale caror nume sunt: Avim. Sfanta Salomeia mironosifa. Ahim Salomoni. Guric. 2. lumina Ta cea pururea llitoare. se lasa sec pentru postul Adormirii Maicii Domnului. cpiscopul Romei. si maica lor. Hristoase Dumnezeule. 3. Vcniamin $i Mamant.488 S I N A XAR al 5-lca: Condacul. Sfanta Cuvioasa Mucenifii Evdochia. in munte. Sfintii Mucenici Evsignic inaintc-praznuirea ScliimbSrii la fata a Domnului nostru lisus si Fabie. Datatorule de lumina. Are 31 de zile. X Hristos. X zi Cruci. cu cei rugiiciunile tale.cului si Mantuitorului nostru lisns Hristos. .vdoehim. Crescent.Praznic dczlcgarc la pestc. Silvan. Sfantul aceasta Inaintc-praznuirea scoaterii cinstitei si de viafa lacatoarei si Drcptul F. pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu. Sfantul Cuvios loan de 6. Dalmat si Faust. 31. pacatosilor. cpiscopul Komei. sj Marcel. bolile noastre cele sufletesti vindeca-le. Binccredinciosul impiirat Iustinian. Sfin(ii 5. Sfinfii Apostoli Sfanta Mucenita Tulita. Straluceasca si noua.ar. de la gonind pururea smintelile luptatorului ce striga cu credint. saptc tineri din El'cs. Epenetos $i Andronic. in Antonie. Troparul. precum si dascalul lor. 4. Sfanta Tcodota. glasul al 7-lea: Schimbatu. glasul Irmator fiind Celui milostiv si dar de tamaduire de la Dansul luand. Cuviosn Paring no$tri Isachie. Sfantul Muccnic Stefan. 29. 28. . Sfintii LUNA AUGUST \luceni(a Mucenici Calinic. Elea/. Elcazar.Te-ai la fata. Sila. Cuvioasa la Nona. Sfantul Insif eel din Arimatcea. Ziua are 13 ceasuri si noaptea 11 ceasuri 1. pe cat li se putea. si Schimbarea la fata a Domnului Dumnc/. aratand ucenicilor Tii slava Ta. slava fie. X Aducerea moastclor Sfantului Intaiului Muccnic $i Arhidiacon §tcfan.

Intru nastere fecioria ai pazit. Timotei Agapie. untdclcmn 24. rugaeiunile tale. Cuviosul In 15 gare (!) Adormirea si si Calinic. tiind Adormire lumea nu o Apostol Maica Vietii. 11. Donat. Polien. diaconul fiii Mc. Sfantul Miron. cea intru rugaciuni neadormita si intru folosinte nadejde neschimbata. Zotic. Muccnici Miron.Praznic si dczlevin. X) Sfantul Apostol Matia. Cm nana a X) Aduccrca din Edcsa Domnului nostru Iisus la Constantinopol a icoanci ncfacutc de llristos. Tirs Muccnici Flor $i $i Filip. Sfintii Muccnici Lavrentic arhidiaconul. Sfintii ei. 14. 13. maritei. Prcasfintei. 27. 17. Xist si Ipolit. Sfantul Apostol Tadcu. adica a sfintci Mahramc. Romul. Hristoase Dumnezeule. Sfantul Mucenic si Arhidiacon Evplu. dc Dumnezeu Nascatoare. sa inteleaga Patima cea de bunavoie si sa propovaduiasca lumii ca Tu esti cu adevarat raza Tatalui. Sfanta Tccla. cpiscopul Cizicului. Srantul Pamfil. Sfintii Muccnici Marcel. Osic. si pe cat au putut ucenicii Tai au vazut slava Ta. si. Mutarea moastelor Cuviosului Parintclui nostru Maxim Martu. mormantul si moartea nu au tinut-o. Cuviosul Sfintii nostru Pimen: Sfanta Mucenifa Eutalia. Sfanta ioasa Tcodora dc hi Sihla'. Mucenic Lup sc canta 22 ale lunii. prcotul. slujba Sfantului aceasta zi sc la odovaic§te Dumnezeu Nascitoara la Stapanci noastrc dc pururca Fccioara Maria. 9. Troparul. cpiscopul Icrusalimului. cpiscopul Apamici. Sfantul Emilian Marturisitorul. Ermi si si Scrapion. si Ursichie. glasul al 2-lea: 491 Condacul. 12. X Inainte-pra/nuirca Adormirii Prcasfintei de Dumnezeu Nascatoarei. 25. Sever. I Mucenici iar up si Irincu. Sfintii 19. 10. Sfantul Mucenic Andrei Stratilat si trei. cpiscopul Sfinjii Muccnici Diomid. Luchie 21. slujba Sfantului Maxim sc canta la 12 ale lunii. Caci. Silvan. Irincu 23. diaconul. Match Sfetnicul lanachc. cu Mutatu-te-ai la viatii. cpiscopul Cordovei.490 S I NA X A R al 7-lca: UNA AUGUST Condacul. Muccnici Leonid §i Stirachic. glasul In munte Te-ai schimbat la fata. Sfantul Parintc Nifon patnarhul Constantinopolului. Sflntii Muccnici Fotic $i Anichit. Sfanta Muceni|a Vasa. Straton. si Potamia. Sfantul Prooroc Samuel. iar Memnon. Ciprian. Preacuviosul Mucenic Dometie Persul. Pe Nascatoarea de Dumnezeu. Lavru. X Intoarcerca moastelor Sfantului Apostol Vartolomeu. moarte sufletele noastrc. peste. Sfantul Prooroc Miheea. Sfintii 18. atunci cand Te vor vedea rastignit. ylasul I: Tafian. Sfantul Mucenic Antonin. patriarhul Constantinopolului. ca pe Maica Vietii. kadu si Crctci. cu eel patru fii ai siii: Constantin. doua si mii cinci sutc nouazcci 20. Soda.In aceasta zi sc odovaieste praznicul Schimbarii ia fafa. praznicul Adormirii. Srinlii 8. uccnicul Sfantului loan si cuvantatorul de Dumnezeu. Sfantul Tit. Sfintji Muccnici Narcis. la viata a mutat-o Cel ce S-a siilasluil in pantecele ei eel pururea fecioresc. so(ia Parintele si sa. cpiscopul Sirmiului. Muccnici Agatonic sj sj cei imprcuna cu dansul: Antuza. 16. Sfinfii cei imprcuna cu dansul. pentru ca. Sfanta Teoclita. si \ cnust. Muccnici Famine . si Sfintii Muccnici Eliodor. izbavesti din 26. intru ai parasit. . risitorul. 7. Alcihiad sj Stamatic. cu 22. Stefan. Sfintii Martin Brancoveni: Constantin Yoda. Sfintii Muccnici Adrian. Sfintii stintiii Muccnici Eutihic. si Atic. Natalia. SI. Sfintii Or.

si Muccnici Diomid Lavrentie. al S-lca: Mijloccasul intai Ccasul Ccasul al trcilca 99 104 109 1 Condacul. ai binevestit cinstit mai Randuiala Mic/onopticii Hin toatczilcle Randuiala Mic/onopticii din sambctc Randuiala Mic/onopticii din duminici Utrcnia Ccasul n t a i 52 57 i 88 y4 $i celor din iad pe Dumnezeu. pentru adevar nevoindu-te. inaintemergatorule. nici viafa cea vie a iubit. loan 31. Parintii nostri patriarhii Constantinopolului: sasclca 16 Obcdnita Condacclc de pestc saptarniina Randuiala incsci Randuiala Panaghici Ccasul al noualea Mijloccasul a noualea I 120 12(> 13 1 136 141 148 152 Alexandru. Dczlegare la vin si la untdclcmn. Ca te-ai aratat. pe ne-a daruit noua mare mila. te-ai invrednicit. glasul Mijloccasul Mijloccasul al trcilca al sasclca al Marita taiere a Inaintemergatorului randuiala dumnezeiasca a fost. . RANDUIEL1 Riigaciiinilc dimincfii $1 SLUJBE 9 22 41 turia I'omenirea drcptului cu laude. inasa de scar a 164 166 194 199 Mare searii Pavcccniila Mica Rugaciunilc de IJinecuvantarile Invierii 209 2 1 Binccuvanturilc inorfilor Troparclc si condacclc Triodului Troparclc si condacclc Penticostarullli Troparclc Invierii Troparclc Nascatoarci dc Dumnezeu Troparclc dc pestc toatu saptarnana 213 226 233 240 257 . Troparul. ca nu Legea lui Dumnezeu. Ca. iar fie destul itf este marDomnului. decat proorocii. CUPRINSUL Cuvant inuinte 5 29 (f) Talerca cinstitului cap al Slant ului.Praznic si post in orice zi s-ar intampla. a boteza in repejunile lordanului pe Cel propovaduit. S I IN A\ A R Stlnlii Cuviosul Parintelc nostru Moisc ctiopianul. ca si celor din iad sa propovaduiasca venirea Mantuitorului. X) si Pavel cel Nou. 30. Vcccniia Kllgaciunca Pavccernita la Asczarea in radii a cinstitului brau al Prcasfintei Nascatoarc de Dumnezeu si pururca Fecioarci Maria. Inaintcmergatorului si Botezatorului loan. glasul al 2 -lea: RUGACIUNT. bucurandu-te. Cei Tntre sfin|i. cu ade- varat. ci pe cea amagitoare $i vremelnica. Sfanta Ana proorocifa. Sa se tanguiasca Irodiada. Drept aceea. Cel $i Cel ce a ridicat pacatul lumii cc S-a aratat in trup.1 492 28. slavitului Prooroc. Cuviosul Fantin. care a cerut ucidere fara de lege.

Protos. 35X 3X4 397 412 Din indemnul Prea Sfinfitului Patriarhal. Nicolae Necttla. Institutului Biblic. §i cu purtarea dc grija a tiparirea accstci car(i dc slujba s-a facut sub supravegherea Episcop Vincenfiu Ploies. prof. Pentru edifia de fa|a a fost luat ca text dc baza eel revizuit in 1983 dc Pr. Pr. Vartolomeu Bogdan. in scaunul dc Patriarh al Bisericii Acatistul Dmiiniiliii nostril lisns llristos Acatistul Sfantului Icrarh Nicolac I'araclisul I'rcasl'intci Nascatoarci Al rloilca paraclis al I'rcasl'intci dc Duinnczcu Nascatoarci dc Duiunc/cii. si cu aprobarca Sfantului Sinod cu binecuvantarca purtarea dc aprilie grija ale Prea Fericitului Parintc Patriarh Tcoctist.-I'M CIPRINSU i \NOANi. titularul catedrei de Liturgica a Faculta{ii de Teologie Ortodoxa "Patriarhul Justinian" din Bucuresti.teanu. Cclui in Treime preaslavit.125 O C T I S T Ortodoxc Romanc Pica Fcricirii Sale. 428 435 441 447 455 463 467 471 Pr. prof. Secretar al Corcctura: Adiiui Ni(u. Constantin Spaimuq. Ion Ni(tt. Vicar de dl. consilier patriarhal Tipografiei Institutului Biblic. Dl- RUGAC1UNI llristos Cu 261 vrerea Bunului Dumnezeu. al si de P.C. director si al Editurii Institutului Biblic de Misiune Ortodoxa. Pivot lustin Ardeleunu .C. dr. S1NAXAK Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna septembrie octombrie noiembrie decembrie ianuarie februaric inartic I'liS'II-: TOT AN! I ajutat Aurelian Marinescu.C. Ene Branistc si ^i rctiparit in anul 1992. mai iunie iulie august Cuprinsul 476 480 485 489 493 Edijia de faja a fost diortosita cu acrivie de P. savar§itu-s-a tiparirea accstci noi editii a Canon dc pocuinfu catrc l)<itiinul ncistru lisns Canon dc rugatfiinc catrc ingcrul pazitor Canon dc rugaciiinc catrc puterilc ccrcsti sj 268 27° 289 C in eel dc-al E A SLO la V I L U $i I XV-lca an de alegcrca intronizarca catrc to(i sl'intii Randuiala Sfintei I rnpaitasiri si Prca Fericitului Parintelui nostru acatisti-: Acatistul Uuiiciv L-stiri paraci isi-: T E . Rcdactarea si prezentarca graFicii ale accstci carti dc cult se datorcaza P. Valer Ulican.

nr. 496 p. 040162 Bucure.CEASLOV 16/70x100. 6.ti Fax: 3360059 . Coli de tipar 31. Comanda 342 TIPOGRAFIA INSTITUTULUI BIBLIC §1 DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE Tclefon 4067194. 4067193 ROMANE Intrarea Miron Cristca nr.

BJi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful