.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

рПrоdа [З9]
а

Pozdravna adresa socijalistlma Sicilije, od 26. septembra Engels Friedrich: Karl Marx-Friedrich Engels, Werke, Band 22, Dietz Verlag, Berlln, • f894.. 1974, str . 476.

Је оd s· ICI IJe ·•· · napravt ·1а zemа1· JSki raJ, · ldasno dmstvo .. ?
· .

Dalmatinska obala i Dalmatinci
Marx, Karl: str. 75-76. Austrijska pomorska trgovina, Dela, tom 15, Beograd, 1976,

U:

Priroda је od Sicilije napravila zemaljski raj; to је za Ijudsko drustvo podeljeno u neprijateljske klase Ьiо dovoljan razlog da od nje napravi pakao. Grcko-rimska antika је radi iskoriscavanja velikih zemljisnih poseda i rudnika darivala Siciliju ropstvoш. Srednji vek је ropstvo zamenio kmetstvom i feudalizmom. Moderna epoha, koja tvrdi da је razЬila te okove, izmenila је u stvari samo njihov oЬlik. Ona је stare oЬlike robovanja ne samo sacuvala nego im је dodala jos jedan novi oЬlik iskoriscavanja, najsvirepiji, najnemilosrdniji od svih - kapitalisticko iskoriscavanje.

Strabon је jos davno zapazio da је jadranska obala Italije potpuno bez zaliva i zatona, dok ilirska obala na suprotnoj strani oЬiluje izvrsnim lukaшa; а za vreme gradanskih ratova u Rimu vidimo Pompeja kako lako obrazuje velike flote na obalama Epira i Ilirije, dok је Cezar na italijanskim obalama Ьiо u stanju da tek posle besprimernih napora skupi male snage brodova za prevoz trupa u divizione. Sa svojim dubokim useciшa, divljiш stenovitim ostrvima, svuda rasejanim pescanim sprudovima i izvanredniш zaklonjenim lukama, obala Istre i Dalmacije је prvorazredni rasadnik dobrih pomoraca - mornara snaznog tela i neustrasivog duha, oeelieenih olujama koje gotovo svakodnevno besne na Jadranskom moru. Bura, vetar koji snazno uzburkava ovo more, podize se uvek iznenada; ona se ustremljuje na mornare silinom tornada i dopusta samo najprekaljenijima da ostanu na paluЬi. Ponekad ona nedeljama duva bez prestanka i njena jarost najvise dolazi do izrazaja na podrucju tacno izmedu Kotorskog zaliva i juznog kraja Istre. Medutim, Dalmatinac, naviknut od detinjstva da јој prkosi, celici se pod njenim dahom i prezire oЬicne vihore drugih mora. Tako se vazduh, kopno i more udruzuju da odgaje snaznog i stalozenog mornara ove obale. Sismondi је primetio da је proizvodnja svilenih tkanina svojstvena seljacima Lombardije kao i predenje svilenih niti svilenoj buЬi. Tako је Dalmatincu prirodno da krene na more kao i morskoj ptici. Gusarenje је tema njihovih narodnih pesama kao sto је razbojnistvo na kopnu tema drevne tevtonske poezije. Dalmatinac jos uvek gaji uspomenu na divlje podvige uskoka, koji su vek i ро zadrzavali regularne snage Venecije i Turske i cija је delatnost prekinuta tek ро zakljueenju ugovora izmedu Turske i Austrije 1617. godine, do kad su uskoci uZivali za njih povoljno pokroviteljstvo cara. Istorija uskoka moze se usporediti samo sa istorijom dnjeparskih kozaka: prvi su Ьili prognani iz Turske, drugi iz Poljske; jedni su sejali strah na Jadranu, drugi na Crnom moru; prve је u poeetku tajno podriavala Austrija а onda ih је unistila, dok је u odnosu na druge tu ulogu odigrala Rusija. Dalmatinski mornari u sredozemnim eskadrama admirala Emiriana izazivali su Napoleonovo divljenje. Prema tome, nema nikakve sumnje da ria istocnim obalama Jadrana postoje ljudske rezerve za posadu prvorazredne ratne mornarice. Jedino sto im nedostaje jeste disciplina.
·

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful