Tizrawin-Tizrawin

Isemdag n tamnaḍt n Yefren (Ifran)
ed tamawalt n tarakalt tantala Tayefrnit

isemdag n tamnaÄt n yefren (ifran)
ed tamawalt n tarakalt tantala tayefrnit

s ufus : Madɣis n Buzexxar Ṭṭrables, Libya-Tamazɣa s ufus : madvis n buzexxar ÏÏrables, libya-tamazva 2012-2962

Sb. 1 / 36

advar d isem nnes welyucin llan. g yal taddart f tmura n tamazɣa merra. isem g talɣa d unamek nnes yeḥrez matta yeqqim seg tamektit n wemdan amezwaru. yulul d yezdeɣ d yedder d yugur. Sb. isem g talva d unamek nnes yeprez matta yeqqim seg tamektit n wemdan amezwaru. Tawalt inu ad dleɣ tawalin inu s tafyirt tamaziɣt elli nettat: " isem inu d awal inu " d wayed netta. g yal taddart f tmura n tamazva merra. yulul d yezdev d yedder d yugur. adlis-a nexs ssis yemmerna i tamkerÄit n tamazivt . advar d isem nnes welyucin llan. 2 / 36 . adlis-a nexs ssis yemmerna i tamkerḍit n tamaziɣt .Tizrawin-Tizrawin tawalt inu ad dlev tawalin inu s tafyirt tamazivt elli nettat: " isem inu d awal inu " d wayed netta.

3 / 36 .Tirgalin ‫حروف الساكنة‬ Tirgalin mmẓun-ent in (3) taggayin elli netninat :-: ‫) مجموعات‬3(‫حروف الساكنة مقسمة الي‬ Asekkil ‫الحرف‬ B C D F G v B C D F G  Isem-nnes ‫اسم الحرف‬ Yab Yab Yac Yac MeqqerMeccek B-b C-c D-d F-f G-g Γ -ɣ -‫العربية‬ ‫امازيغي‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫گ‬ ‫غ‬ Amedya ‫المثال‬ Yad Yad Yaf Yag Yav Yaf Yag Yaɣ Sb.Tizrawin-Tizrawin Agemmay ‫ابجدية االمازيغية‬ G tutlayt n tamazivt dis akkuz(4) n tivra elli netnin :-: ‫) حروف‬4( ‫حروف التحريك في اللغة تمازيغت هم اربعة‬ Asekkil ‫الحرف‬ A I U A I U Isem-nnes ‫اسم الحرف‬ Avra Ivri Uvru Aɣra Iɣri Uɣru MeqqerMeccek A-a I-i U-u ‫ امازيغي‬-‫العربية‬ ‫أ‬ ‫إ–ئ‬ ‫أُ – ؤ‬ Amedya ‫المثال‬ Amaziv Idles ul E E Ilem Ilem E-e - Ekker Targalt ----.

ḍ Ṭ.ṭ Ṣ -ṣ ‫ امازيغي‬-‫العربية‬ ‫ مفخم‬-‫ز‬ ‫ مفخم‬-‫د‬ ‫ مفخم‬-‫ت‬ ‫ مفخم‬-‫س‬ Amedya ‫المثال‬ Sb. elli netnin :-: ‫الحروف المفخمة في تمازيغت هم‬ Asekkil ‫الحرف‬ ç Ä Ï Ã Ẓ Ḍ Ṭ Ṣ Isem-nnes ‫اسم الحرف‬ Yaç Yaä Yaï Yaã Yaẓ Yaḍ Yaṭ Yaṣ MeqqerMeccek Ẓ-ẓ Ḍ.Tizrawin-Tizrawin H J K L M N Q R S T W X Y Z H J K L M N Q R S T W X Y Z Yah Yah Yaj Yak Yal Yam Yan Yaq Yaj Yak Yal Yam Yan Yaq H-h J-j K-k L-l M-m N-n Q-q R-r S-s T-t W-w X-x Y-y Z-z ‫هـ‬ ‫ج‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ز‬ Yar Yar Yas Yas Yat Yaw Yax Yay Yaz Yat Yaw Yax Yay Yaz Asekkil s imesli yeççay mmal-nas uffay. 4 / 36 .

elli netnin:-: ‫يوجد حرفان غير اصليين باللغة تمازيغت و هذا بالتاثير اللغة العربية تم اقباسهم وهم‬ Asekkil ‫الحرف‬ o P Σ Ḥ Isem-nnes ‫اسم الحرف‬ Yao yaP Yaε Yaḥ MeqqerMeccek Σ-ε Ḥ-ḥ ‫ امازيغي‬-‫العربية‬ ‫ع‬ ‫ح‬ Amedya ‫المثال‬ Sb.Tizrawin-Tizrawin dis isekkilen mi d ineṣliyen g tutlayt n tmazivt. d mmal-nasen ankaran. maca s tazrirt n tutlayt Tarabt . 5 / 36 .

Tizrawin-Tizrawin Alugan .‫القاعدة‬ 1 iddjen imesli ‫صوت واحد‬ Imesli Ussid ‫صوت مشدد‬ Asekkil (y) d (w) )‫حرف (ي) و (و‬ iddjen asekkil ‫حرف واحد‬ Sen isekkilen ‫حرفان‬ Mmal-nasen (azgenvri) ‫صائت‬-‫حرف شبه‬ 2 3 Ilem n (e) mi tased g taggara n tawalt .i webÄa n krad n tirgalin : grrzn ---------> gerrzen ‫ حروف ساكنة‬3 ‫لفصل بين اكثر من‬ 3. 6 / 36 .i wseshel n tivri n tawalt : krznt ---------> kerzent 4 ‫لتسهيل قراءة الكلمة‬ 2. err. eddj ‫يضاف لألفعال االمر عند بداية الفعل‬ Sb.Nesqeddec ilem (e) g :-: ‫) عند‬e( ‫ ويتم استعمال حرف‬، ‫) ال ياتي عند نهاية الكلمة‬e( ‫حرف‬ 1. ettc .i wernay i yemyagen g anaÄ: egg.

Tizrawin-Tizrawin Toponymy – Tisemdegt Toponymy tawalt tagrikit anamek nnes isem n wadeg (Tarkalt) tus-d tawalt seg tópos (τόπος) anamek nnes amkan d ónoma (ὄνομα) anamek nnes isem [1]. yal adeg ɣres assaɣ s tarakalt n tamurt (talɣa).. s tamaziɣt nuc-as tawalt Tisemdegt seg tasuddet n [Isem +Adeg ]. iteqqen-ten seg tallilt i tallilt d seg azmez i yezmez.. Mammek newwa belli Tisemdegt yemmeqqen s tutlayt d umezruy d tamettit yal nnsen g talɣa iddjet mmal-n-as Tamagit. G wedlis-a an-arr abrid ven d ibriden i tizrawin f Tisemdegt g timnaḍin nneɣ .atg.atg. mani aɣen-yarr g ikaz inumak jar izri d ass-a i yal tisuta-nneɣ. Sb. tutlyin n tmura ɣen tutlayin mmutent.γen s iywal d ijṭaṭ d yal cra seg iɣersiwen. Tazrawt nneɣ taḥerfit nudel dis d nexs sis iḥraz i yismawen n idag mani ɣer-sen azal meqqer i tamawalt wawal nneɣ. Tussna n wedɣar i Tisemdegt aɣen-tuc d aɣen-tsakez isem n wadeg g tutlayt d tarakalt d tawennaḍt n iɣersiwen d imɣan d tiddagin . tussna n wedɣer tettsuggur aẓar d wassaɣ yellan jar ismawen ayed d tutlayt n tmurt. 7 / 36 ..γen s imɣan d iddagen . Tussna n wedɣar tussna tatrart mi ɣres guda teffeɣ g taggara n timiḍi n 19.

Tarrat ttutlay f timnaḍin d ibriden g udrar n infusen.yeḥrez-t fellanɣ azmez. bac ass-a i yal iddjen/t ɣres ixxsi igay n tizrawin g tutlayt ɣen tussna n wedɣar ɣen tametti ɣen amzruy timnaḍin nneɣ. 8 / 36 .Tizrawin-Tizrawin Tisemdegt jar Amezruy Dis mant zik seg irwan imezwura imaziɣen igen idlisen f Tarakalt ɣen tussna n wedɣar.tantala n Tanfusit . Sb. yuri-t s tutlay tamaziɣt . Tarrat ted-hat ɣres azal meqqer seg isefka Tisemdegt g timnaḍin n adrar n infusen. Tarrat n BRAHIM U SLIMAN ACEMMXI nejjem as-nuc anamek iṭen lmawsuεt tameqrant elli teqqim an ass-a . d seg idlisen ɣen tarratin tarrat n BRAHIM U SLIMAN ACEMMXI seg irwan n tamnaḍt Ifran(Yefren). G ussuggwass 1889 yessemda seg tarrat nnes saddu isem n iɣasra d ibriden di draren n infusen ‫ اغاسرا د ايبريدن دي درارن ن اينفوسن‬. maɣer drus matta yewweṭ essis ass-a. anaf dis ismawen n tina waman d isaqqen d tiwririn d isaffen d ula tiɣermin tiqburin.

9 / 36 . Γres guda n tizrawin f tutlayt tamaziɣt d tantalin nnes am Tasiwit d Tamaceqt (g Γat). yessqedec ula g ujjed aqbur n Imaziɣen d amezruy n ujjed g Tamazɣa. yuri ismawn idag n Lmcahed d timezgdiwin tiqburin g Adrar n Infusen. G udlis nnes Les Sanctuaires du Djabel Nefousa . yisi d aselmad n tutalyt tarabt g tasedawit n Lezzayer asuggwass 1885.Tizrawin-Tizrawin (1) Asebter seg tarrat Brahim n Sliman u Cemmaxi Iddjen seg ismezɣen imezwura g iger n tutlayt d umezruy n Tamaziɣt netta RENE BASSET . yessen itutlay s Tamaziɣt d Taturkit d Tafarisit. Sb. yexddem tazrawt f tarrat taqburt mmal-n-as Tasmiyat Macahed Jabel Nefusa ‫تسمية مشاهد جبل‬ ‫ نفوسة‬s ufus n iddjen d udrig.

Sb. d yisi ula anemhil imaraten tasɣunt n tnegmaḍt. belli tarrat elli yiga fellas tazrawt tisi teffeɣ g taggar timiḍi n 16. 10 / 36 .Tizrawin-Tizrawin (2) Asebter seg tarrat Tasmiyat Macahed Jabel Nefusa Yemmal RENE BASSET .yisi anemhil tizrawin n tarabt g taseddawit Jajjlunya g Krakufya . Iddjen seg isnegmaḍen g iger Tabaḍit (Agmuḍ n Ibaḍiyyen) netta TADEUSZ LEWICKI . mani tisi am anemmal i yimenzal elli xsen ad zaren idɣaren d uɣris am lmcahed d timeεmurin d iẓekwan n lawliya g udrar n infusen.

TASMIYA ŠUYUH GABAL NAFUSA WA-QURAHUM. 11 / 36 . idal seg tama aṭaram an agmaḍ. (3) Asebter seg tarrat Tasmiyat Cuyux Jabel Nefusa w Qurahum yemmal TADEUSZ LEWICKI g udlis nnes tamawt ɣres azal d ameqrar d tamawt ayed-hat aɣen-tsakkez belli imezwura ehtemman guda g usammi idag d asudes nnes taraklt n tawennaḍt nnsen.Tizrawin-Tizrawin Yexdem adlis saddu isem n ‫ تسمية شيوخ جبل نفوسة وقراهم‬. tazrawt nnes yig-it f tarrat taqburt tutlay f ismawen n Imɣaren (Ibaḍiyen) d mani isin zedɣen(tiɣermin) g udrar n infusen. Sb. d cra mmuhem ayed anaf-it g tarrat elli netta aẓuni n Imɣaren d Tiɣermin nnsen i sent taggayin f tarakalt n wedrar n infusen . d taggayt tis sent Jadu.mani taggayt tamezwart mmalnas Aminnej.

d ayed anamek nnes yal adeg ɣres dima azal(azwil) d ansal .02748 Tehri-E 12. mani yal adeg ɣres azal(azwil) d asnal elli netnin ajerriḍ n teɣzi d tehri. teɣzi nettat ajerriḍ n Agfa-Anzul d Tehri nettat ajerriḍ n Agmaḍ-Ataram.06682 32.yid-hat isefka aneɣr-it seg allal mmal-n-as GPS .mani yewawwas guda imezrawen/timezrawin g usuggez idag n tarakalt. Allal n Asdag (Ikaz i yadeg) G iger n tussna n wedɣer yeffeɣ amas yurar ddur d ameqrar g iger n Tisemdegt .Tizrawin-Tizrawin Anakez seg aẓuni ayed yemmeqqen d ɣres assaɣ n tarakalt d tasertit adrar n infusen g luɣd-din. tafelwit tmaeddayt tessekna tayunt n uferdis g asudes n GPS. 12 / 36 .59313 *mt : lmiter (tayunt n iẓeṭ) g tafelwit tminnejt anẓer i agejdi wis-krad an wis-seẓẓ . imusnawen n wakal ẓunen akal i ajerriḍ n teɣzi d tehri. 2.iladday dis amedya mammek iga azal(azwil) ajerriḍ n teɣzi d tehri :- z. Aswir n ilel Teɣzi Tayunt Meter Taderrat Ahmul mt N Sb. * 1.53972 12.elli netta s tanglizit (Globel Positioing System) ayed asudes n issan ayy adeg g wakal ituc ajerriḍ n teɣzi d tehri d ula tattayt f aswir n ilel. Isem n wadeg Aswir n ilel  Tiɣremt n At Mεan 755  Tiqsebt n Ṣeffiṭ 840 Tiɣrit n GPS Tayunt Teɣzi-N mt* mt 32.

Ifran (Yefren) Sb. Tehri Taderrat E *GM.Tizrawin-Tizrawin 3.dis g usudes n GPS guda n iferdas maɣer nessakez kra i yikaz g wedlis ayed. (3) GARMIN GPS 60 (4) GARMIN GPS 72 Tivermin d TimnaÄin . 13 / 36 .

54982 mt mt mt (5) Tawlaft n Tiɣremt n At Mεan seg nnej Sb.06223 32.53972 12.06539 32.Tizrawin-Tizrawin Z.06432 32.55199 12.06565 32.54120 12.04659 32.09749 Tehri‐[E] 12.54415 12.03176 32.06682 32. 1 2 3 TamnaÄt Disir‐Cqarna Lpumet Tavma Aswir n ilel 650 586 670 Tevzi‐[N] 32.07286 32.51945 12.04968 32. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tivremt At‐Busrafa At‐Buxbu At‐Mcuca At‐Moan At‐Taqerbust At‐Tuqsebt At‐Uvasru At‐Wectata At‐Zurayt Aswir n ilel 740 740 740 755 646 666 744 700 735 Tevzi‐[N] 32.07316 32. 14 / 36 .07931 Tehri‐[E] 12.53203 12.53977 12.56442 mt mt mt mt mt mt mt mt mt Z.57166 12.56928 12.54377 12.

Tizrawin-Tizrawin (6) Tawlaft n Tamnaḍt Yefren seg nnej Sb. 15 / 36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful