Simbologie Oniricã

„Limbajul Viselor este întocmai comparabil cu Limbajul Parabolelor…” „Aceia care interpreteazã totul literal, cred cã semãnãtorul din Evanghelia Cristicã a ieºit sã semene, ºi cã sãmânþa a cãzut pe loc pietros etc. etc. etc., însã nu înþeleg sensul unei asemenea parabole, pentru cã acesta, în sine însuºi, aparþine Limbajului Simbolic al Centrului Emoþional Superior.”

Simbologie Oniricã
prima ediþie 2001 © AGEAC / 2005 Realizarea graficã, tehnoredactarea ºi traducerea textului prezentei opere, sunt înregistrate în numele AGEAC. Rezervate toate drepturile de imagine. ISBN: 973-8089-30-1

Samael Aun Weor

INTRODUCERE
in timpuri imemoriale omul s-a simþit profund impactat de trei fenomene, care de-a lungul istoriei au fost constante: NAªTEREA, MOARTEA ºi VISELE. Tocmai de aceea în jurul viselor s-a þesut o aurã de mister care de multe ori a complicat, pentru mentalitatea omului, explicaþia acelui fenomen. Totuºi, aceasta nu a fost o piedicã pentru ca de-a lungul secolelor sã fi apãrut opinii cu privire la lumea oniricã. Sã spunem, de exemplu, cã deja Sacerdoþii lui Apollo, în cetatea Corintului, Grecia, îi aduceau pe bolnavi într-o stare de somn ºi prin intermediul unui fel de hipnozã îi ordonau bolnavului sã cerceteze în LUMEA VISELOR cauza bolii sale. Aceasta este ceea ce a fost cunoscut ca Oniroterapie. Prin intermediul viselor Iosif, evreul, a descifrat cei ºapte ani de abundenþã ºi ºapte ani de lipsuri care s-au abãtut asupra Egiptului în vremuri faraonice. Aºa ne-o spun Sacrele Scripturi în Vechiul Testament. Este clar cã în cadrul aceluiaºi context ebraic, nu am putea uita visul lui Iacob, în care vedea o scarã care se întindea de la Pãmânt la Cer ºi pe care urcau ºi coborau Îngeri, vie aluzie la Spaþiul Hiperdimensional ce leagã Lumea noastrã Tridimensionalã cu Lumile Superioare de Conºtiinþã. În mitologia hindusã ni se spune cã acest Univers, în care existãm ºi ne miºcãm, este doar un vis (Maya) al lui Brahma. Astfel, se afirmã cã, în ziua în care Brahma se va trezi din visul sãu, acest Univers se va fi stins. Filosofia greacã a expus, prin intermediul unuia dintre mentorii sãi (Platon), ceea ce urmeazã: „Omul se cunoaºte dupã visele sale”. Asemenea afirmaþie a ajuns sã fie confirmatã ºtiinþific douã mii de ani mai târziu de cãtre Psihanalizã, care a parvenit umanitãþii din mâinile lui Sigmund Freud ºi Carl Gustav Jung. Aceºti doi psihanaliºti au putut evidenþia faptul

D

Calpurnia. Abraham Lincoln ºi-a visat propria moarte ºi acel vis s-a îndeplinit o sãptãmânã mai târziu. de-a lungul vieþii oricãrei persoane. de aceea. cãci faptul de a urma un drum greºit încã de la început atrage dupã sine o fixare mai profundã în greºealã. studentul gnostic îºi poate deschide drum în acea încâlcealã a interpretãrilor onirice. Este adevãrat cã nu toate simbolurile care se manifestã în vise au o semnificaþie transcendentalã sau ocultã. simbolicã. pe durata zilei. . Este important ca dragul nostru cititor sã înþeleagã cã este imposibil sã se elaboreze un ghid interpretativ al viselor unic. Cu mânuirea celor trei virtuþi. teurgicã etc. din moment ce visele. Prin intermediul Gnozei. întrucât multe vise sunt doar rodul impresiilor succesive care au saturat. într-un adevãrat înþelept. Legea Analogiilor Contrariilor. ºi prin care el ne spune: „Tãlmãcitorul trebuie sã posede anumite daruri naturale.G. Este bine ºtiut cã existã Supradimensiuni ºi Infradimensiuni. dezvoltarea Fiinþei nu se va lãsa aºteptatã. trãiri ale Sufletului în alte Dimensiuni ale Spaþiului. este de datoria noastrã sã-l avertizãm pe orice devot. astãzi putem ºti cã visele sunt. a ajuns la concluzia cã ÎN VISE EXISTà UN CONÞINUT PLIN DE MESAJE CARE CAUTà Sà DEZLEGE ENIGMELE CE ÎNVÃLUIE EXISTENÞA. Cu aceste unelte. cel mai celebru oniromant din vremea împãratului Marcus Aurelius (secolul II). cã nici o interpretare nu va putea avea credibilitate ºi profunzime. Din toate acestea. se manifestã multe vise cu un marcat caracter simbolic ºi uneori chiar profetic. Acestea sunt ceea ce Gnoza numeºte vise pur mecanice. dacã nu este bazatã pe munca psihologicã. iubitorul de adevãr va dobândi ceea ce a fost denumit „Cunoaºterea”. sã cerceteze tematica asupra viselor lãsatã umanitãþii de eminentul psihiatru elveþian C. fãrã ajutorul naturii. cu atât mai mult cu cât obiceiul sãu este mai mare. Este de ajuns sã amintim multiplele vise pe care le-a avut în legãturã cu Iulius Cezar.G. mai ales. se dovedesc imposibil a fi reduse la o broºurã sau la o carte. soþia lui. devotul nu trebuie sã uite niciodatã trei lucruri: a Gândi Corect. în realitate. foneticã. nu va fi altceva decât un începãtor ºi un ratat. Dar pentru a se transforma într-un adevãrat oniromant. fiind o parte a vieþii noastre animice. În acest fel. Totuºi. sã investigheze în mod profund doctrina V. adãugãm punctului nostru de vedere cuvintele lui Artemidor din Efes. dupã lungi investigaþii. Aceastã categorie de vise a fost cea care l-a determinat pe C. Samael Aun Weor. bazându-se numai pe artã. seninãtatea ºi auto-critica pe care tãlmãcitorul le realizeazã asupra lui însuºi. vom putea vorbi de o experienþã misticã transcendentalã sau de un coºmar. o întreagã serie de mesaje care se manifestã sub formã de arhetipuri simbolice în timpul viselor.” Îl invitãm pe cititorul nostru sã studieze „Interpretarea Viselor”. iar o datã cu ea va izvorî ca o vâlvãtaie creatoare adevãrata Intuiþie: facultate fundamentalã în interpretarea viselor. în funcþie de unde a avut loc amintita trãire. Istoria ºi protagoniºtii ei. este deopotrivã impregnatã de întâmplãri în care intervin de multe ori visele. Din acest motiv. operã a lui Artemidor din Efes. sã se foloseascã de propria-i inteligenþã ºi sã nu se conformeze exclusiv cu ceea ce spun cãrþile. întrucât oricine sperã sã poatã atinge perfecþiunea.M. Legea Corespondenþelor ºi Legea Numerologiei sau Kabala. înainte ca acesta sã fie asasinat. a Simþi Corect ºi a Acþiona Corect. Putem întâlni numeroase explicaþii în jurul acestui ultim punct în una din cele mai mari opere ale acestui psihanalist ºi care are ca titlu „Psihologie ºi Alchimie”. Jung sã creeze propria sa ºcoalã de psihologie ºi prin intermediul ei a investigat în mod profund arhetipurile onirice care se manifestã în psihismul diferitelor culturi. Jung. Jung. Totuºi. Centrii Maºinii Umane. ºi. ºi.8 Simbologie Oniricã 9 cã orice persoanã poartã în lumea sa interioarã (psihologicã). Gnoza ne spune cã ºtiinþa fundamentalã a INTERPRETÃRII VISELOR trebuie sã o bazãm pe urmãtoarele legi: Legea Analogiilor Filosofice.

Dacã vorbele. interpretând simboluri. Eul Însuºi. rãutate. Interpretarea simbolurilor este foarte delicatã. Egoul reîncarnant. prejudecatã. ignorã cã ceea ce este fiecare Suflet în Lumile Superioare este rezultatul exact al vieþii zilnice pe care cu toþii o ducem în aceastã Vale a Plângerii. . Cunoaºterea Inspiratã ne conferã puterea de a Interpreta Simbolurile Marii Naturi. fraþii din Miºcarea Gnosticã Universalã. pe care el nu o cunoaºte. extrem de ºtiinþificã ºi în esenþã misticã. Este doar un efort dezinteresat pentru a-l ajuta pe peregrinul esoterist în cãlãtoria sa spre cunoaºterea de sine însuºi. neîncredere. vorbim de Clarviziunea Divinã cu Codul Penal în mânã. Trebuie sã învãþãm sã vedem ºi sã interpretãm în absenþa Eului. atunci rezultatul apare în Lumile Interne ºi Legea cade asupra noastrã. atunci denatureazã semnificaþia Scrierii Secrete. gelozie etc. Înþelege cã întreaga naturã este o scriere vie. Când Eul intervine traducând.10 Prezentul opuscul. vanitate. Multor mistici li se pare ciudat cã noi. iar Clarvãzãtorul cade în delictul care-l poate duce în închisoare. Acele persoane merg rãu. idei preconcepute. aºadar. nu urmãreºte sã se transforme nicidecum într-un text dogmatic. se înºealã. Are nevoie sã se ridice la Cunoaºterea Inspiratã pentru a interpreta simbolurile sacre ale Marii Naturi. invidie. fãrã superstiþie. gândurile ºi faptele noastre nu sunt corecte. Cei care gândesc astfel considerã Spiritualitatea aºa. a Eului Însuºi. Simbolurile trebuie sã fie analizate la rece. Toate defectele sunt Eul. Interpretarea trebuie sã fie teribil de analiticã. orgoliu. lãcomie. fanatism. Stã scris cã: „GLORIA LUI DUMNEZEU CONSTÃ ÎN A-ªI ASCUNDE MISTERELE ªI CEA A OMULUI ÎN A LE DESCOPERI…” O AVERTIZARE NECESARÃ de Samael Aun Weor AGEAC S tudentul vede simbolurile dar nu le pricepe. Mulþi clarvãzãtori s-au transformat în ucigaºi sau au cãzut în delictul de a calomnia public din cauzã cã nu au ºtiut sã interpreteze simbolurile. duºmãnii. ca pe un lucru ce nu are legãturã cu viaþa de zi cu zi.

Evoluþia este un proces de complicare a energiei. Aceºtia sunt cei doi poli ai Ignoranþei. ºi exclamã spunând: „Merg foarte bine”. atunci traduce viziunea în acord cu criteriul sãu tenebros. atunci se simte infailibil. resentimente. Suntem Gnostici. Trebuie sã ºtim sã interpretãm bazându-ne pe Legea Analogiilor Filosofice. ne distanþãm de lupta antiteticã ce existã între Metafizicã ºi Materialismul Dialectic. înþelept ºi chiar presupune cã vede ºi cã interpreteazã în absenþa Eului. deoarece când Eul clarvãzãtorului crede cã ºtie multe. Gnosticii. Cantitativul se transformã în calitativ. Materia nu este decât Energie Condensatã. totul se schimbã. Gnosticii. nu cunoaºte nici obiectul. Cunoaºterea Inspiratã ne permite sã cunoaºtem interrelaþia între tot ceea ce este.” Discipolul. Viaþa este orice Energie determinatã ºi determinantã. Asupra oamenilor Clarvãzãtori apasã întreaga responsabilitate imensã faþã de Lege. gelozii. pe Legea Corespondenþelor ºi a Kabalei Numerice. rezultat al întregii sale munci. Aceastã carte este minunatã. „Ignorarea Legii nu exclude împlinirea ei. atotcunoscãtor.” Cel mai rãu pãcat este Ignoranþa. „Discipolul care vrea sã ajungã la Cunoaºterea Inspiratã trebuie sã se concentreze în mod profund asupra muzicii. invidii. studiazã doar obiectul. cele douã antiteze ale erorii.12 Simbologie Oniricã 13 Legea este Lege. Totul se aflã în miºcare neîncetatã. În realitate nici un fenomen al Naturii nu poate fi înþeles integral dacã îl analizãm izolat. depinzând intern unele de altele ºi condiþionându-se între ele reciproc.” Noi. Cunoaºterea Inspiratã ne permite sã studiem intima relaþie existentã între toate formele ºi valorile Marii Naturi. Noi recomandãm „Kabala Misticã” de Dion Fortune. concentrat în mod profund asupra muzicii. Noi. va trebui sã se vadã în ea precum albina în miere. În mod real toate fenomenele Naturii ºi toate obiectele se aflã intim legate între ele organic. «Flautul Fermecat» al lui Mozart ne aminteºte de o Iniþiere Egipteanã. Infinitele modificãri ale Energiei sunt absolut necunoscute atât pentru Materialismul Istoric cât ºi pentru Materialismul Dialectic. Materialismul Dialectic nu cunoaºte valorile. ne distanþãm de cele douã antiteze ale Ignoranþei ºi studiem omul ºi Natura în mod integral. nimic nu este nemiºcat. ceea ce a fost ºi va fi. Totuºi trebuie sã ne intensificãm autocritica. Metafizica nu cunoaºte valorile. încât acele persoane sfârºesc prin a se converti în Demoni teribil de perverºi. Trebuie sã ºtim sã interpretãm simbolurile Marii Naturi în absenþa absolutã a Eului. „Energia este egalã cu masa înmulþitã cu viteza luminii la pãtrat. Cele nouã simfonii ale lui Beethoven ºi multe alte mari compoziþii clasice ne înalþã spre Lumile Superioare. Obiectul este un punct în spaþiu ce serveºte drept vehicul anumitor sume de valori. considerãm viaþa ca pe un tot unitar. Obiectul este pozitiv ºi negativ în acelaºi timp. Când ne ridicãm la Cunoaºterea Inspiratã înþelegem ºi pricepem cã acumularea întâmplãtoare de obiecte nu existã. Acest tip de Clarviziune fortificã atât de mult Eul. În orice obiect existã lupta internã. nu izbuteºte sã se ridice pânã la Cunoaºterea Inspiratã. A-l învãþa pe cel care nu ºtie este un act de Caritate. SAMAEL AUN WEOR „Tarot ºi Kabalã” . Când un clarvãzãtor de acest tip îºi vede propriul Zeu Intern. orgolii etc. Studiaþi-o. Noi mergem pe alt drum. Viaþa este Subiect ºi Obiect în acelaºi timp. Cel care are urã.

Dicþionar de Simboluri p .

în acest caz cele ale Desfrâului. comediile ºi tragediile vieþii noastre. AC -Necesitate de a þese la rãzboiul de þesut al existenþei lucruri ale Sufletului. -Reprezintã de asemenea a Treia Mãrturie a Alchimiei: apele aurite pregãtite deja pentru a fi fecundate. ACVILÃ -Fiinþa înãuntrul nostru. -dacã are cap de femeie: forþe solare feminine. Eurile în acþiune.A ABIS -Vezi Prãpastie. De asemenea poate reprezenta Mercurul sublimat prin tandreþe. -dacã ne înþepãm: durere moralã. AGONIE -Vezi Moarte. ACTORI -Agregate Psihologice care pun în scenã dramele. AGRICULTOR -Chemare la a munci propriul nostru Pãmânt Filosofic (corpul . -dacã coboarã: Fiinþa vine sã ne caute pe noi. -dacã zboarã la înãlþime: ascensiuni ale Fiinþei. ADULTER -La fel ca orice altã manifestare egoicã. AGRESIUNE -Vezi Bãtaie.

poate fi de asemenea o indicaþie a aceluiaºi lucru. -dacã sunt liniºtite: pasiuni controlate. Reprezintã de asemenea frãmântãri psihologice. -dacã apa ne îneacã sau ne inundã: circumstanþe adverse care ne vor sufoca. ALBINE -Laboriozitatea în Munca Esotericã. Vezi Culori. -Uneori acest simbol se relaþioneazã cu vreo persoanã legatã de Cunoaºterea Gnosticã. De asemenea poate prevesti o sãnãtate bunã. -dacã o aruncãm: munca cu aceste Trei Forþe se paralizeazã. Din cele de mai sus derivã urmãtoarele exemple: -cu flori: 1. APÃ -Simbol universal al propriilor ape sexuale. Este de asemenea simbol al faptului cã viaþa noastrã trece prin momente de liniºte. -dacã sunt agitate: apele noastre sexuale sunt excitate. -Douã altare: Simbol al lui Malchuth. Fiinþa începe sã înfloreascã ºi sã prindã viaþã înãuntrul nostru. -dacã este tulbure sau murdarã: lipsã de purificare a Mercurului. -cu ramuri uscate: 1. Este de asemenea prevestire de boli. Câteva asemenea exemple sunt urmãtoarele: -dacã este cristalinã: Mercur rafinat. AMBUSCADÃ -Uneltire a Eurilor împotriva noastrã. 2. -dacã suntem târâþi de curent: situaþii din propria noastrã viaþã care ne târãsc ºi ne îndepãrteazã de lumea spiritualã din lipsã de voinþã. ne indicã o schimbare în ape. Arborele Vieþii (arborele cabalistic): Dumnezeu înãuntrul nostru înºine. 2. Sexul. -dacã plutim pe ea: ne indicã faptul cã probabil trebuie sã sublimãm mai mult munca în Alchimie sau cã trebuie sã evitãm pericolul unei cãderi. -dacã ni se cere sã traversãm o porþiune de apã: poate fi înºtiinþarea unei probe de Apã care se apropie. -dacã înþeapã: situaþii dureroase care vor veni în Munca noastrã interioarã. Fiinþa este inactivã în noi din lipsã de muncã interioarã. AMBULANÞÃ -Necesitate viitoare de a fi ajutaþi moral sau spiritual din cauza stãrilor de confuzie sau de durere care se apropie. Arborele ªtiinþei Binelui ºi a Rãului: Sexul. -dacã o bem: îndemn la a ne alimenta din Mercur. poate sã ne indice de asemenea stãri relaþionate cu sãnãtatea noastrã ºi cu diverse aspecte ale propriei noastre vieþi. ANI -Vezi Vârste.18 A Simbologie Oniricã A 19 fizic). Dacã tonalitãþile pe care le manifestã sunt una din cele patru culori alchimice. Forþa Sexualã este pe cale de a seca ºi ne îndepãrteazã de Drum. ALTAR -Stânca Vie. . Sfânta Alchimie îl dãruieºte deja pe devot cu binefacerile sale: mireasma ºi coloritul. Prin analogii putem întâlni urmãtoarele vise: ANGHINARE -Vezi Vegetal. ANCORÃ -Simbol viu al celor Trei Forþe Primare ale Creaþiei. 2. Simbolul anterior (a se vedea înecat). ARBORE -În funcþie de tipul de arbore poate reprezenta în mod fundamental douã lucruri: 1. -Dupã cum o vedem. pentru ca sãmânþa (sexualã) sã se maturizeze ºi sã dea roade. ALUNÃ -Vezi Sãmânþã.

AVION -Acest simbol este de obicei legat de zborul spiritual.F. ARCÃ -Alchimia. -Dacã au alte culori. -dacã este smuls din rãdãcinã: cineva care abandoneazã Drumul ºi nu va mai reveni la el.Z. ARMATÃ -Marea Lege. ARMURÃ -Corpurile Existenþiale Superioare ale Fiinþei. AVOCAT -Agent al Tribunalului Marii Legi. . ASIN -Vezi Mãgar. AUTORITÃÞI -Vezi Poliþiºti. Este arena Iniþierii în care doar cei mai viteji îndrãznesc sã coboare pentru a se lupta împotriva Egoului animalic. AUTOMOBIL -Vezi Maºinã. ARGINT -Este Mercurul Filosofic. AVORT -Proiect material sau spiritual care eºueazã. -Acest metal este relaþionat cu leul. De exemplu: -a se înãlþa sau a zbura cu el: un proiect mistic care se va realiza. vezi atunci Culori.20 A Simbologie Oniricã A 21 -dacã este rupt în douã sau cãzut: cineva care abandoneazã Drumul. AUTOBUZ -Miºcarea Gnosticã. -O situaþie jenantã care se sfârºeºte. -Este de asemenea Focul Sacru al lui Kundalini care a fecundat deja Mercurul Înþelepþilor. Muncã psihologicã de care nu am profitat. ARME -În funcþie de arma în chestiune. AªTERNUTURI -A se vedea acoperit cu niºte aºternuturi albe: protecþie divinã. -dacã se prãbuºeºte: plan spiritual care eºueazã. -De asemenea poate reprezenta Marele Vehicul: Tantrismul. -Armata de Salvare Mondialã. -Vezi ºi Pânze. ARENÃ (Pentru coride) -Este roata existenþei. AUR -Reprezintã valorile Spiritului. poate fi o chemare la a dobândi anumite calitãþi pentru a ne înfrunta cu Egoul animalic. Marele Arcan A. roata Reîntoarcerii ºi a Recurenþei.

-De asemenea alegorizeazã Valorile interne.Simbologie Oniricã B 23 B A FACE BAIE -Necesitate de Purificare. Cuvântul. Alegorizeazã Phallus-ul. -dacã se dau sau se pierd: datorii pe care trebuie sã le plãtim. Posibilã naºtere a acelor valori. materia primã a Marii Opere. poate reprezenta de asemenea Agregatele Psihologice giganteºti gata sã ne devoreze. -Vezi de asemenea Rãzboi. Suflul. BANI -Simbol al monedei cosmice. BALTÃ -Vezi Apã. BANDIÞI -Agregate Psihologice. Sã ne amintim de barba alegoricã pe care o foloseau vechii Faraoni pentru a reprezenta acest lucru. BÃTAIE -Contradicþii sau conflicte interne. -Vezi ºi Apã. BALANÞÃ -Justiþia Divinã: Karma ºi Dharma Iniþiatului. precum profetul Iona. BANANÃ -Simbol al Forþei Sexuale. Capitalul pe care îl mânuieºte Marea Lege. BARZÃ -Prevestire de naºteri spirituale. -În funcþie de context. BASTON -Vezi Toiag. -dacã cineva face baie în faþa lumii: vezi Nuditate. BALON -Vezi Minge. BALEGÃ -Vezi Excrement. . Trebuie sã curãþãm psihicul de toate defectele cu Apele Vieþii. -Cântãririle alchimice ale Mercurului ºi Sulfului pe care Mama Divinã le mânuieºte proporþional. -Simbol al echitãþii ºi al preciziei. Din sensul dual al acestui simbol se deduc urmãtoarele: -dacã ni se dau sau îi gãsim: Dharma în favoarea noastrã. Existã necesitatea de a sacrifica bestia interioarã. inimã ºi sex. -Necesitate de a trãi cele 3 zile Iniþiatice. BARBÃ -A lui Dumnezeu: reprezintã Uraganul. BAIONETÃ -Simbol al Morþii psihologice. De obicei este un îndemn la a cãuta echilibrul între minte. BALENÃ -Marele Peºte Universal: Mercurul. BAL -Lacrimi ºi suferinþe care se apropie. Posibilã pierdere a Valorilor citate. cele Patru Vânturi (Iod-He-Vau-He). BÃTÃLIE -Vezi Rãzboi ºi Bãtaie.

BICICLETÃ -Simbol al echilibrului interior. BISERICÃ -Vezi Templu. BOMBOANE (ºi de ciocolatã) -Vezi Dulciuri. De asemenea poate face aluzie la o boalã psihologicã. BOU -Îl reprezintã pe Apis: Fiinþa înãuntrul nostru ºi Piatra Filosofalã. BROASCÃ ÞESTOASÃ -Necesitate de a abandona lenea. BISTURIU -Necesitate de a ne face disecþia psihologicã cu bisturiul auto-criticii. -De asemenea poate reprezenta interiorizarea. . BÂTLAN -Vezi Pasãre. BOTEZ -Necesitate de a lucra cu Apele Sexuale pentru a primi Focul Sacru. BOALÃ -Posibil aviz al pierderii sãnãtãþii fizice. -De asemenea poate fi recomandarea de a fi precum boul: luptãtori ºi tenaci. BROASCÃ -Animal relaþionat cu Apele. adicã stãri foarte negative ºi haotice pe care le produce Egoul. -În funcþie de context poate alegoriza ºi naºterea unui nou defect psihologic. Reuºite ale Spiritului. -De asemenea poate fi o aluzie la faptul cã trebuie sã urgentãm Munca Interioarã. -Pe o floare de lotus: stãri de purificare ale Mercurului. BOBI -Vezi Vegetal. -dacã sunt agresivi: Agregate Psihologice foarte vechi cãutând sã se manifeste din nou. BIBLIOTECÃ -Îndemn la a studia ºi a înþelege mai profund Cunoaºterea Gnosticã. Înaintãri spirituale. -dacã mergem bine pe ea: acþionãm cu echilibru. De obicei este o chemare la a le rafina cu munca alchimicã. BROASCÃ RÂIOASÃ -Vezi Broascã. -Necesitate de a abandona praful teoriilor. BESTII -Agregate Psihologice. BICI -Îndemn la a dezvolta voinþa. BIJUTERII -Valori interne. BEBELUª -Naºteri interne. BRICEAG -Vezi Cuþit.24 B Simbologie Oniricã B 25 BÃTRÂNI -dacã atitudinea lor este nobilã: pãrþi înþelepte ale Fiinþei care încearcã sã ne ajute. -dacã ne rãsturnãm: lipseºte controlul centrilor inferiori ai maºinii organice. Nu existã echilibru interior.

CAL -Este simbol al prieteniei. -dacã aspectul sãu este tenebros: reprezintã Magia Neagrã. CAMION -Marele Vehicul Tantric. -dacã este monstruos: Agregate Psihologice bestiale care personificã Desfrâul. Sã ne amintim de iepele lui Diomede. C CADAVRU -Vezi Moarte. pe care Hercule trebuie sã le captureze. CANIBALI -Agregate psihologice sãlbatice gata sã ne devoreze. -De asemenea reprezintã Corpul Fizic. simbol al elementelor infra-umane pasionale care locuiesc în inconºtientul uman. -Vezi de asemenea Mantie. CAPRÃ sau ÞAP -Simbol al lui Saturn. -dacã cineva cade de pe cal: lipsã de control al Corpului Fizic.26 B BUFNIÞÃ -Chemare la a dezvolta Auto-Observarea. -De asemenea îl reprezintã pe Lucifer ºi forþa sexualã. CALENDAR -Vezi Ceas. CAPÃ -Grade Interne care se cuceresc pe Drum. BUNICI -Vezi Bãtrâni. CAR -Car obiºnuit: Corpuri Lunare. .

CÃLÃREÞ -Conºtiinþa care trebuie sã conducã cu înþelepciune vehiculul fizic. -dacã cineva se mutã din casã: schimbãri psihologice care vin sau pe care trebuie sã le producem. CATEDRALÃ -Reprezentare a Sufletului unui mare Iniþiat. CAVOU -Vezi Moarte. În ea oficiazã Fiinþa Realã a acelui Adept. Reuºite interne. -Nivele mai oculte ale Cunoaºterii. De exemplu: -dacã se dãrâmã: pericole pentru sãnãtatea noastrã sau stare psihologicã generalã proastã. -dacã are acoperiºul stricat: stãri psihologice mentale negative. -Poate reprezenta ºi Înþelepciunea. CASTANE -Vezi Sãmânþã. -Grota ermitului. CASTEL -Munci din vieþi anterioare asupra noastrã înºine. -Peºtera Tatãlui nostru. CARNAVAL -Petrecerea Eurilor. Chemare la a continua sã lucrãm cu Apele Primei Clipe. CARTE -Simbol al Mercurului. -dacã ni se dã: chemare la a studia ºi a înþelege mai profund Învãþãtura. -dacã este curatã: existã ordine ºi curãþenie sufleteascã. . CARAMELE -Vezi Dulciuri. -dacã este închisã: Mercurul ce trebuie fecundat. -Simbolizeazã ºi dorinþa sexualã. -dacã este deschisã: Mercurul fecundat. ºi ca atare o chemare la a cãuta refugiu în el. intern. CARACATIÞÃ -Forþa pasionalã a Egoului. Car de rãzboi tras de lei sau Car cu cai albi: Corpuri Solare. CASÃ -Fizic reprezintã Corpul Fizic. -Vezi ºi Apã.28 C Simbologie Oniricã C 29 -Car aurit. poate reprezenta: -Stãri oculte ale minþii. Aceasta se va reflecta evident în viaþa noastrã zilnicã. -Mãruntaiele Pãmântului nostru Filosofic. -Vezi ºi Templu. psihologia noastrã particularã. CASCADÃ -Torentul vieþii. CAVERNÃ -Dupã cum este aceastã cavernã ºi ce se aflã în ea. iar atunci un îndemn la a reflecta profund asupra lucrurilor. CASCÃ -Necesitate de a ne proteja Corpul Mental. CATÂR -Vezi Mãgar. -dacã este murdarã: existã multã delãsare în Munca Interioarã. -Poate fi ºi preludiul unei tristeþi. -dacã se cutremurã: circumstanþe adverse de tip psihologic.

suntem invitaþi sã controlãm pasiunea. -dacã este prea violent: poate reprezenta Eul Lascivitãþii. CÃMAªÃ -Protecþie divinã. Lumina Tatãlui este departe de noi ºi pericolul de a ne rãtãci este mare. -dacã este de culoare albã sau neagrã: pe lângã cele anterioare. A CÂNTA -dacã cineva cântã operã: rafinament psihologic. Vezi Numere. CÃSÃTORIE -Vezi Nuntã. simþi ºi acþiona). CÃRÞI (de Tarot) -Aratã propriul nostru destin. Dimpotrivã. -dacã ne atacã: trãdare din partea unui prieten. Dupã cum îl vedem are un înþeles sau altul. Se înþeleg octavele muzicale ale Drumului (sublimarea modului nostru de a gândi. -dacã ne ajutã: un prieten ne ajutã. -dacã cineva este invitat sã treacã pe deasupra unor cãrbuni aprinºi: poate fi ºi înºtiinþarea unei probe de Foc care se apropie. -Aprins: Focul Erotic. Este evident cã dacã îl vedem exagerat de aprins. CEAPà -Simbol al Sufletului îmbrãcat cu Corpurile sale Solare (înveliºurile care o acoperã).30 C Simbologie Oniricã C 31 A CÃLÃTORI -Invitare la a se cunoaºte pe sine. CÃMILà -Chemare la a trãi deºertul esoteric. poate reprezenta Magia Albã ºi respectiv Magia Neagrã. -dacã este dezlãnþuit: instinct sexual bestial. cu tendinþa de a se stinge. CÃRUÞà -Vehicule Lunare. -Este ºi simbol al prieteniei. Poate reprezenta ºi starea negricioasã ºi putrefactã a Apelor. Deci. CÃRBUNE -Simbol relaþionat în mod universal cu procesele alchimice. suntem îndemnaþi sã adãugãm mai multe doze de dorinþã sexualã nãzuinþei spirituale în cadrul celei de-a Noua Sfere. CÂINE -Instinctul erotic. Nu existã control al pasiunilor. necesitate de a accelera Munca interioarã. CENTURà -Centura Hippolytei reprezintã forþele feminine controlate. CEAS -Element care serveºte pentru a ne aminti cã: „Timpul se scurge mai repede decât praful tãu”. CÃTUªE -Vezi Lanþuri. -Este ºi simbol al lui Netzah. -Posibilã prevestire a unei cãlãtorii fizice. De exemplu: -Stins (negru): forþa lucifericã nealbitã. CÃPªUNI -Amãrãciuni apropiate. De aceea câinele este cel care ne conduce pânã la însãºi porþile Absolutului. . -dacã cineva cântã muzicã profanã: sã se observe tema cântecului. CÂNTAR -Element ce serveºte pentru mãsurarea densitãþii psihologice. -De asemenea alegorizeazã veºmintele sufleteºti. CEAÞà -Obscuritate ºi confuzie în lumea interioarã.

Un plan s-a cristalizat graþie faptului cã lucrurile s-au fãcut în mod corect. de a ne auto-analiza. în funcþie de ceea ce vedem. CICLON -Forþa nãprasnicã a Eului miºcându-se împotriva noastrã. -Început ºi sfârºit al unui proiect. Pot alegoriza de asemenea sprijinul pentru un proiect pe care trebuie sã-l începem în curând. CIZME -dacã sunt scurte: vezi Pantofi. -Cerc Magic: simbol al lui Malchuth (Pãmântul fizic rotund). -Poate fi ºi anunþarea faptului cã apele vor sã înceapã sã ia deja culoarea roºie. CINEMA -În el actorii (Eurile noastre) pun în scenã pasiunile lor. -Vezi ºi ªarpe (care-ºi muºcã coada). CIOCAN -Simbol al voinþei ºi al perseverenþei. -Douã cercuri: reprezintã Eternele Principii Masculin ºi Feminin. -Vezi ºi Moarte. CICADà -Simbolizeazã atemporalitatea. -Reprezintã ºi vijelia Karmei care vine sã încaseze datorii vechi. CHIPAROS -Reprezintã Fiinþa. CIOCOLATà -Vezi Dulciuri. CERB -Stãri sublime ale Sufletului. -Dupã culoare.32 C Simbologie Oniricã C 33 CENUªÃ -Amintiri dezgropate care chinuiesc. CIMITIR -Chemare la Moartea Misticã. -dacã sunt lungi: cãlãtorie ce se va realiza cu protecþie divinã. Evident. -dacã sunt douã: reprezintã Sulful ºi Mercurul. CIREªE -Prevestesc durere moralã. CHEI -dacã sunt mai multe: cheile ªtiinþei. -Stãri alchimice de putrefacþie. -dacã este gri: îndoieli. ni se aratã o stare sau alta a propriului nostru psihic. CHIRURG -Necesitatea de a ne auto-deschide. eternitatea. CIMENT -Mercurul Filosofic cu care trebuie sã edificãm casa noastrã interioarã. ne poate indica o stare psihologicã concretã: -dacã este alb: claritate interioarã. O etapã a vieþii s-a încheiat. -dacã este negru: confuzie ºi haos total. -Poate simboliza ºi Registrele Akashice ale Naturii. CERC -Simbol al Eternitãþii. . -Vezi Arbore. CHINEZI -dacã ne atacã: stãri psihologice instinctive. CER -dacã din cer cade foc: Pedeapsã Divinã.

34

C

Simbologie Oniricã

C

35

CLOPOT -Simbol al lui Lingam-Yoni. -Reprezintã ºi necesitatea de a ne rafina psihologic prin intermediul Legii Octavelor Muzicale.

COCOªAT -Reprezintã anormalitatea psihicului nostru, adicã Agregatele Psihologice.

COLIVIE
-Vezi Închisoare.

CLOPOÞEL
-Vezi Muzicã.

COLOANÃ
-Simbol al Cunoaºterii Esoterice. -Poate alegoriza ºi coloana Fiinþei pe care se susþine totul. -Reprezintã ºi coloana vertebralã.

COARNE
-La animale: sunt în relaþie cu puterea virilã a animalului în cauzã. De obicei reprezintã materia primã în stare sãlbaticã, în stare putrefactã. -La persoane: -dacã ies dintr-un coif sau sunt de luminã: îl simbolizeazã pe Tatãl. Sunt de asemenea simbol al virtuþilor ºi puterilor. -dacã ies din frunte: simbolizeazã Eul Psihologic.

COMOARÃ
-Vezi Bijuterii.

COMPAS
-Exactitatea în Munca Interioarã.

COASÃ
-Simbol funerar al Îngerilor Morþii. -Vezi Moarte.

CON
-Stãri acre-dulci care se vor ivi în viaþa noastrã.

COBORÂRE
-dacã cineva coboarã pe o scarã, cu un ascensor sau de pe un munte: pierdere de Valori Sufleteºti. Poate fi ºi o chemare la a coborî în a Noua Sferã.

COPII
-dacã atitudinea lor este egoicã: Eurile ignoranþei în acþiune. -dacã atitudinea lor este superioarã: Maeºtrii care au încarnat deja inocenþa interioarã.

A COBORÎ
-Vezi Coborâre.

A COPULA
-Stãri egoice relaþionate cu Desfrâul.

COCOR
-Vezi Pasãre.

CORB
-Animal funerar. Dupã cum sau unde îl vedem ne anunþã ceva relaþionat cu moartea interioarã. -Reprezintã ºi Prima Mãrturie a Alchimiei: apele spermatice în starea lor putrefactã.

COCOª
-Reprezintã Mercurul Filosofiei Secrete ºi forþele sexuale. -dacã reînvie dupã moarte: mutaþii transcendente ale propriului nostru Mercur. -Reprezintã ºi I.A.O., Verbul, Cuvântul.

COROANÃ
-Valori ale Sufletului. -Simbol de asemenea al Bãtrânului Zilelor.

36

C

Simbologie Oniricã

C

37

COSAª -Reprezintã ca ºi Greierul, starea de alertã.

CUFÃR -Stãri oculte ale minþii pe care este nevoie sã le descoperim.

COªCIUG
-Vezi Sicriu.

CUIB
-Posibile reuºite ale Sufletului. Prevestire de naºteri spirituale.

COÞOFANÃ
-Eul ºarlataniei.

CULCAT
-A ne vedea în aceastã poziþie, ne poate indica stãri de pasivitate ºi de lene. -Poate sã ne indice de asemenea necesitatea de a cãuta seninãtatea interioarã.

COVOR
-Apropiatã relaxare ºi îmbunãtãþire a vieþii noastre materiale.

CRIPTÃ
-Într-o bisericã: facultãþi sufleteºti pe care trebuie sã le venerãm pentru a continua sã le cristalizãm înãuntrul nostru înºine. -La un mormânt: valori sufleteºti care sunt moarte ºi pe care trebuie sã le reînviem.

CULORI
-Galben: inteligenþã. Strãlucitor sau auriu: triumf esoteric. Simbol de asemenea al celei de-a Treia Mãrturii a Alchimiei. -Albastru: spiritualitate ºi devoþiune. -Alb: claritate interioarã. Simbol de asemenea al Spiritului Pur ºi al celei de-a Doua Mãrturii a Alchimiei. -Gri deschis: lipsã de pietate. Plumburiu: egoism. Închis: tristeþe, melancolie. -Negru: urã. Simbolizeazã ºi lipsa de luminã ºi cãderea Spiritului în materie. De asemenea este o aluzie la Prima Mãrturie a Alchimiei. -Roºu aprins: mânie ºi minciunã. Murdar: desfrâu. Luminos: glorie interioarã. Simbol de asemenea al celei de-a Patra Mãrturii a Alchimiei, cu alte cuvinte: Leul Roºu, Focul Sfântului Spirit care a fecundat deja Mercurul. -Verde intens: neîncredere sau gelozie. Murdar: scepticism. Clar: poate alegoriza Leul Verde al Alchimiei sau Mercurul în pregãtire. -Violet: misticã transcendentalã. Sprijin al Legii.

CROCODIL
-În aspectul sãu negativ este Seth, Satan înãuntrul nostru, Eul Psihologic. -În manifestarea sa superioarã este crocodilul sacru Sebek, simbolul viu al Intimului.

CRUCE
-Karmã ce o purtãm pe umerii noºtri ºi pe care trebuie sã o spãlãm. -Simbol sexual ce reprezintã uniunea Lingam-Yoni. -Cu braþe egale: îl simbolizeazã pe Malchuth ºi pe Intim. -Crucea Ansatã: Simbol al vieþii ºi al lui Venus. Este fundamentul: acest cuvânt care constituie cheia Lumii Vitale. Anticii Egipteni cunoºteau Sephirotul ocult care existã în acea lume: Daath; de aceea, pentru ei, Crucea Ansatã sau Crucea Ank alegoriza Tantrismul.

A CUMPÃRA
-A dobândi bunuri care ne lipsesc la nivel intern. Obiectul care se obþine este o indicaþie a ceea ce ne lipseºte. Dacã ni se cere o anumitã platã, trebuie sã apelãm la Kabalã ºi sã adunãm cifrele numãrului pentru a ºti ce condiþii ni se cer pentru a obþine acele bunuri interne. Vezi Numere.

CUCUVEA
-Vezi Bufniþã.

38

C

CUPÃ
-Vezi Potir.

D
DALTÃ -Necesitate de a strãpunge cu dalta inteligenþei Agregatele Psihologice.

CURCUBEU
-Vestea proximitãþii de schimbãri în culoarea apelor. Sunt mutaþiile transcendente ale Mercurului Filosofal. -Este ºi simbol al alianþei între divin ºi uman.

CURMAL
-Simbolizeazã Fiinþa. Vezi Arbore. -Palmierul sau Curmalul reprezintã ºi Victoria.

DANS
-Vezi Bal.

CUTREMUR DE PÃMÂNT
-Situaþii adverse neaºteptate care vor pune în pericol stabilitatea noastrã psihologicã. Obstinatul Ego ºi Leii Legii îºi pun în funcþiune puterea lor pentru a-l face pe devot sã se clatine. -Poate fi ºi înºtiinþarea unei probe de Pãmânt care se apropie.

A DEFECA
-Eliminare a unor situaþii negative din interiorul nostru.

DEFILEU
-Vezi Prãpastie.

DELFIN
-Mercurul Filosofic.

CUÞIT
-Simbol al morþii psihologice. Existã necesitatea de a sacrifica bestia interioarã.

DESCULÞ
-A ne vedea astfel: aratã cã suntem încã un neofit, un începãtor pe Drum.

A DEZGROPA
-A face sã revinã la viaþã pãrþi ale noastre care sunt moarte.

DIAMANT
-Sufletul. -Reprezintã ºi valorile sufleteºti în general. DIAVOL -Lucifer: o parte din propria noastrã Fiinþã pe care trebuie sã o albim. DINÞI -Sunt relaþionaþi cu sãnãtatea (fizicã ºi moralã).

inclusiv risc de moarte (aceasta din urmã dacã ne cad toþi dinþii). DRUM -Drumul Interior. DULGHER -Simbol al Fiinþei. . DROMADER -Vezi Cãmilã. DOLIU -Vezi Moarte. -Poate reprezenta de asemenea. A DORMI -A ne vedea dormind ne poate indica necesitatea urgentã de a scoate Conºtiinþa noastrã din somnul hipnotic ce o învãluie. ºi de acel codex aztec care spune: „Zeii îl fãcurã pe om din lemn…” DIVORÞ -Prevestire a unei posibile separãri. -Indicã de asemenea dispute ºi conflicte. DRAGON -Simbol al lui Lucifer ºi al Instinctului erotic. aranjamente interne cu perechea. Apropiate amãrãciuni vor veni la noi. Egoul animalic. tatãl lui Iisus. DOVLEAC -Reprezintã forþele sexuale ºi curenþii de viaþã ai umanitãþii. pe care trebuie în mod inteligent sã devenim stãpâni. prin legea contrariilor. DULCIURI -Prevestire de durere moralã. Sã ne amintim de Iosif.40 D Simbologie Oniricã D 41 -dacã ne dor: mâhnire. -dacã se aflã în stare proastã: adversitãþi sau probe care se apropie. DISPUTÃ -Vezi Rãzboi. -dacã este drept ºi este lipsit de obstacole: facilitãþi sau ajutoare în procesele Iniþierii. DULAP -Culisele psihologice ale Sufletului. -În starea sa inferioarã reprezintã ºi Bestia interioarã. -Poate semnala ºi stãri de pasivitate ºi de lene. -dacã ne cad: boli.

FASOLE -dacã este vorba despre boabe: vezi Sãmânþã. ia excrementul: banii vor veni. FECALE -Vezi Excrement. F FALEZÃ -Vezi Prãpastie. -Reprezintã de asemenea Spiritul Sfânt. FAZAN -Cristosul Intim. de a descoperi aspecte ale þãrii noastre psihologice încã necunoscute de noi. ELEFANT -Logosul. Este o chemare clarã la a dezvolta simþul autoobservãrii. EXCREMENT -dacã defecãm. -Reprezintã ºi a Patra Mãrturie a Alchimiei: apele deja fecundate de Sulf ºi pregãtite pentru a începe sã creeze Corpurile. ELICOPTER -Necesitate de a realiza zboruri deasupra þãrii noastre psihologice. -dacã defecãm ºi apa dintr-o cisternã. modul corect de a simþi ºi modul corect de a acþiona. EVANTAI -Marele Suflu Universal de Viaþã. ECLIPSÃ -Prevesteºte o perioadã apropiatã de confuzie din lipsã de luminã spiritualã. FAR -Divinitatea care ne lumineazã. FECIOARÃ -Mama Divinã. adicã. FANTOMÃ -Egoul. dar vor pleca rapid sau nu vor veni deloc. -dacã este vorba despre fasole verde: vezi Vegetal. -Vezi ºi Avion. -Învãþãtura care ne cãlãuzeºte. cãlcãm pe un excrement sau îl vedem pe corpul nostru: în curând vom primi bani. EXIL -Poate reprezenta nevoia de a cãuta noi orizonturi psihologice în interiorul nostru înºine. -dacã pereþii sunt impregnaþi de el: probleme ºi incomoditãþi.E ECHER -Este modul corect de a gândi. FÂNTÂNÃ -Vezi Puþ. . FÃINÃ -Mercurul Filosofic pregãtit pentru fabricarea Pâinii Înþelepciunii. de exemplu.

FLOAREA SOARELUI -Necesitate de a cãuta forþa solarã. încât sã vedem vreun rezultat. -Simbolizeazã ºi începutul vieþii. -dacã este copt: existã maturitate spiritualã. -dacã ne ardem: un exces de pasiune este pe cale sã ardã înaintarea noastrã spiritualã. -dacã este una din cele patru culori ale Alchimiei. FOC -Simbol universal al Divinitãþii. FRUCTE DE MARE -Reprezintã apele mercuriale. -A ne vedea înconjuraþi de el: calomnii la adresa noastrã. -dacã se naºte: naºteri interne în Suflet. este misterioasã ºi teribil de generoasã în a ne da lumina ºi cãldura ce alimenteazã vieþile noastre. FLUTURE -Sufletul. În curând vom putea gusta roadele efortului depus. FIU -Vezi Rude sau Bebeluº. -Pe o octavã inferioarã alegorizeazã focul pasional. ne îndeamnã sã cucerim facultãþile acestei planete ºi ale metalului însuºi: fermitate. -De lotus: simbolizeazã chakrele. Uneori poate sã reprezinte ºi Fiinþa. FIERÃSTRÃU -Este un simbol funerar. -dacã ne vedem aprinzându-l: invitare la a munci cu focul erotic cu scopul ca într-o zi sã se aprindã Focul Sacru. Poate fi ºi avertismentul cã o situaþie psihologicã dificilã ne poate arde. FLORI -Facultãþi interne. Sã vedem câteva exemple: -dacã este verde: nu existã încã maturitatea necesarã în viaþa noastrã spiritualã. Poate fi o chemare la a dobândi anumite virtuþi sufleteºti. FRATE -Vezi Rude. FIR -Firul pe care Ariadna i l-a dat lui Tezeu reprezintã firul Cunoaºterii ºi al Muncii interioare. Ne invitã sã facem bucãþi Elementele Psihologice indezirabile. acesta fiind capabil de a ne scoate din labirintul teoriilor în care ne gãsim. FULAR -Protecþie divinã. -Vezi ºi Sãmânþã. voinþã… FOARFECI -Bârfe ºi critici care încearcã sã taie legãturile noastre de prietenie cu ceilalþi. Astfel. la fel ca ºi focul. FIERAR -Îndemn la a lucra în Forja Aprinsã a lui Vulcan. bunãstarea noastrã etc. Vezi Culori.44 F Simbologie Oniricã F 45 FIER -Ca metal asociat lui Marte. Deseori reprezintã în mod concret Focul Sacru al lui Devi-Kundalini. FLÃCÃRI -Vezi Foc. -dacã moare: pierdere de valori ale Sufletului. A vedea acest simbol este o chemare clarã la a ne hrãni spiritual cu acestea. -Este ºi un simbol al Magiei Negre care ne spioneazã viaþa. poate reprezenta una din Mãrturiile Artei Ermetice. Poate fi de asemenea înºtiinþarea unei probe de Foc care se apropie. care. dupã cum vedem acele fructe. -Poate fi ºi o aluzie la necesitatea de a folosi cu grijã Verbul. . FRUCT -Simbol universal al rezultatului pe care îl dã Munca noastrã interioarã. ni se indicã un lucru sau altul.

al apatiei ºi entropiei. GÂNDACI -Larve astrale. GAURÃ -A vedea o gaurã mare pe un drum: obstacole de trecut sau de prevãzut. GLONÞ -dacã se trage în noi: gânduri negative. de alertã noutate. FURCULIÞÃ -În formã de trident: reprezintã cele Trei Forþe Primare ale Creaþiei. -Vezi ºi Pasãre. GÃINÃ -Stãri psihologice ale fricii ºi ale laºitãþii.46 F FUNERALII -Vezi Moarte. GHINDÃ -Vezi Sãmânþã. GAZELÃ -Virtuþi ale Sufletului. GÂSCÃ -Reprezintã starea de alertã percepþie. -Poate reprezenta ºi rãceala sexualã. A FURA -Vezi Hoþ. FURTUNÃ -Vezi Vijelie. . -Agilitate spiritualã. GHEAÞÃ -Simbol al indiferenþei. GAROAFÃ -Simbol al purificãrii sufleteºti. Poate reprezenta ºi o scãdere bruscã de forþã moralã sau spiritualã. FURNICI -Vezi Insecte. G GAIÞÃ -Necesitate de a învãþa sã controlãm Verbul.

GROAPÃ -Vezi Gaurã.48 G GORILÃ -Egoul animalic. GRÃDINÃ -Perechea. Grãdina dragostei. -Este ºi o posibilã invitare la a înteþi starea de alertã percepþie. -Din punct de vedere alchimic alegorizeazã Apele în starea lor galbenã. cu caracter dezagreabil. GRINDINÃ -Vezi Gheaþã. Gimnaziu psihologic apropiat. -Virtuþi ale Sufletului care înfloresc. -Dacã suntem noi cel care furã. ar trebui sã analizãm ce semnificã obiectul furat. Sã vedem: -dacã este plin: depozitul sexual pregãtit pentru munca alchimicã. HAMBAR -Este intim relaþionat cu sãmânþa sexualã. GRÂU -Auriu: -Reprezintã sfârºitul unui proces bine realizat. GUNOI -Deºeurile ºi murdãria pe care le purtãm înãuntrul nostru. -Vezi ºi Sãmânþã. H HAMAC -Posibile stãri de lene care ne împiedicã progresul spiritual. HIPOPOTAM -Reprezintã misterul apelor sexuale. -dacã este gol: nu existã forþã eroticã pentru a lucra cu Arcanul. HEMORAGIE -Vezi Sânge. În domeniul spiritual aratã cã deja existã maturitate pentru a primi roadele Muncii. GREIER -Necesitate de a domina Astralul ºi Stãrile Jinas. . HARTÃ -Postulatele gnostice pe care trebuie sã le cunoaºtem ºi sã le trãim pentru a gãsi Fiinþa. HIENE -Agregate Psihologice de Mânie foarte sãlbatice. de alertã noutate. HOÞ -Egoul pregãtit sã jefuiascã energia celor cinci centri. GRAVIDITATE -Situaþii care sunt pe cale sã se creeze.

IED -Vezi Caprã. -Vezi ºi Pasãre. -Aceste pãsãri simbolizeazã ºi Mercurul Filosofiei Secrete. de exemplu. ce trebuie sã aspire la a se preschimba în miei. -Uneori reprezintã calomniile care se urzesc împotriva noastrã. -De asemenea poate reprezenta necesitatea de a învãþa sã ascultãm. care este izvor de viaþã. INUNDAÞIE -Prevestire de probleme de diferite feluri care vor veni fãrã întrerupere pentru a înãbuºi liniºtea noastrã. INSECTE (cu unele excepþii ca. INCENDIU -Conflicte în jurul nostru care ameninþã sã ne ardã. -Poate fi ºi o probã de Apã care se apropie. Poate fi o invitare la a controla apele sexuale. INSULà -Stãri de singurãtate ºi izolare pe care trebuie sã le depãºim.). . IEPURE -Simbol al Mercurului. -Vezi ºi Foc. Fluturii) -Larve astrale. frica. -Poate reprezenta ºi lipsa de previziune psihologicã (ale cãrei resorturi pot fi ingenuitatea. -Reprezintã ºi starea inconºtientã în care trãieºte omenirea. Regiuni inferioare ale Naturii. INDIAN -dacã este înþelept: reprezintã Fiinþa sau vreun Maestru al Lojii Albe. -dacã are Pecetea lui Solomon: Marea Operã desãvârºitã. INEL -Grade interne. -dacã este instinctiv: stãri sãlbatice în interiorul nostru înºine. lipsa de experienþã etc. -Vezi Apã. Izvor -Simbol al rezervei sexuale. -Stãri psihologice foarte negative.Simbologie Oniricã I 51 I IBIS -Ibisul Nemuritor sau Pasãrea Phoenix reprezintã Spiritul Sfânt. INFILTRAÞIE (de la ploaie în casã) -Lipsã de minuþiozitate în auto-observare: se strecoarã impresii negative din lumea exterioarã înãuntrul nostru. INVAZIE -Vezi Rãzboi. care ne face sã fim expuºi la circumstanþe externe neplãcute. INFERN -Abis.

-dacã este Negru: Înger saturnian vestitor de moarte. -dacã el cântã la trompetã: ne invitã la Învierea esotericã. ÎNECAT -Vezi Apã.Simbologie Oniricã Î 53 Î ÎMBRÃCÃMINTE -Nouã sau frumoasã: valori ale Sufletului. Poate semnifica ºi cã noi încãlcãm regulile Drumului. ÎMPUªCARE -Vezi Moarte. -Karmã apropiatã de plãtit. Vezi Arcanul Nr. ÎNCASÃRI -Vezi Bani. . fie aceasta fizicã sau psihicã. Îmbutelieri mentale. Ne poate indica ºi culoarea putrefactã a apelor seminale. -Vezi ºi a face Baie ºi Apã. -dacã o spãlãm sau o întindem: vechi datorii sunt pe cale sã fie anulate faþã de Legea Divinã. ÎNCHISOARE -Temniþe psihologice. -dacã ne vedem în lenjerie: suferinþã moralã ºi dezolare. -Uzatã sau murdarã: Karma din alte vieþi. ÎNMORMÂNTARE -Vezi Moarte.20. Veºminte sufleteºti. ÎNGER -Maestru al Lojii Albe. A ÎNOTA -Împotriva curentului: a merge împotriva multor circumstanþe care ni se vor opune. -Vezi ºi Pânze. ÎNTINS -Vezi Culcat.

. -Poate fi ºi indicaþia unei situaþii concrete care nu este înþeleasã ºi datoritã cãreia suntem dezorientaþi. LACÃT -Necesitate de a fi ermetic. L LABIRINT -Poate fi o aluzie la o stare de confuzie generalã din pricina încurcãturii care este viaþa noastrã. -În funcþie de context pot fi ºi prevestirea unor stãri de fericire în lumea fizicã ºi de triumf esoteric. LANCE -Forþa falicã. -Reprezintã ºi Judecata la care ne poate supune Marea Lege. JUDECATÃ -Este un îndemn la a ne auto-judeca ºi la a nu ne justifica erorile. LAC -Vezi Mare ºi Apã. LACRIMI -Pot simboliza stãri de cãinþã apropiate.J JAGUAR -Vezi Tigru. -a le rupe: a rupe Recurenþele. Înþelepciunea. JUCÃRIE -Stãri de inocenþã interioarã. Astfel de exemple sunt urmãtoarele: -a le târî: a fi legat de lanþul evenimentelor ce formeazã Samsara. -Vezi ºi Luminã. -Simbol al lui Netzah. LANÞURI -Reprezintã legãturile karmice care ne leagã de viaþã. LAMPÃ -dacã indicã drumul: este Lampa lui Hermes.

-Posibile triumfuri interne. LUNA -În aspectul ei superior reprezintã Eternul Principiu Feminin. prin durere. LEU -Agent al Legii Divine. LOCOMOTIVà -Vezi Tren. LICURICI -Necesitate de a cãuta Lumina în întuneric. LAUR -Invitare la Alchimie. bineînþeles. LUMINà -Simbol universal al Luminii Divine. LINTE -Vezi Sãmânþã. . -Cu douã capete: reprezintã cele douã Pãmânturi. -dacã este verde: Foc incipient. cel Vizibil ºi cel Invizibil. Pãmântul Filosofic suntem noi înºine. -Acest animal este de asemenea legat de Aur. -dacã aceasta ne inundã: ajutor din partea Tatãlui nostru care se aflã în secret. -Reprezintã ºi Înþelepciunea din care trebuie sã ne alimentãm. -Vezi ºi Bani. -De asemenea pot alegoriza larvele astrale. LUMÂNARE -Vezi Luminã ºi Foc. LÃMÂIE -Simbol care defineºte disciplina esotericã.56 L Simbologie Oniricã L 57 LAPTE -Este a Doua Mãrturie a Alchimiei: Apele albe. LEAGÃN -Stãri de inocenþã pe care trebuie sã le dobândim. -De asemenea este un simbol viu al focului erotic. LEOPARD -Vezi Tigru. confecþioneazã un tip sau altul de Mercur. roadele sunt munca pe care o realizãm ºi aceasta din urmã. fãrã dezvoltare interioarã. LEBÃDà -Lebãda Kala-Hamsa este simbolul viu al Spiritului Sfânt. vechi datorii din trecut. Poate sã ne arate de asemenea instinctele ºi pasiunile noastre fãrã nici un fel de control. -dacã ne jucãm cu el: Arhonþii Destinului sunt în favoarea noastrã. LOTERIE -dacã noi câºtigãm: valori dharmice care vor ajunge la noi în curând. LILIECI -Atacuri tenebroase. -dacã este roºu: Sulful complet amestecat cu Mercurul. -dacã ne orientãm cu ea în întuneric: Înþelepciunea Fiinþei care ne cãlãuzeºte. derivã urmãtoarele: -dacã ne atacã: Legea Divinã va recupera de la noi. Din aceastã dublã semnificaþie a leului. Reprezintã ºi Focul sexual aflat sub controlul nostru. LEGUME -Roade ale Pãmântului Filosofic ce dau naºtere Mercurului. LINGURà -Facultate de a ºti sã observãm mersul muncii. Este o chemare la a fi aspri cu noi înºine.

Prin legea analogiilor. M MAIMUÞÃ -Eul psihologic. LUP -Reprezintã Legea Divinã ºi isteþimea acesteia. MANGO -Vezi Sãmânþã. -Vezi ºi Apã. alegorizeazã cruzimea. . MANECHINE -Agregate care personificã stãri psihologice concrete. -Poate face aluzie ºi la apele creatoare. MARE -Este oglinda propriei noastre vieþi: starea de agitaþie sau de calm este doar reflectarea stãrii psihologice proprii. MAªINÃ -Corpul fizic. -dacã este reparatã: invitare la a îngriji sãnãtatea propriei noastre Maºini Umane. MARMELADÃ -Vezi Dulciuri. MAZÃRE -Vezi Vegetal. -În starea sa bestialã. dupã cum o vedem (culoarea pe care o are.58 L -În aspectul ei inferior simbolizeazã aspectele subiective ºi lunare care zac înãuntrul animalului intelectual. vom ºti cum merge munca noastrã alchimicã. MAPÃ -Vezi Servietã. necruþarea pe care o purtãm în noi. LUPTÃ -Vezi Bãtaie ºi Rãzboi. MANTIE -Mantia protectoare a lui Apollonius reprezintã prudenþa. de exemplu). MASCÃ -Falsa Personalitate. -Poate reprezenta ºi Mintea.

Necesitate de a abandona îndãrãtnicia ºi justificarea Egoului. Dupã cum vedem melcul.60 M Simbologie Oniricã M 61 MÃCELÃRIE -Chemare la tranºare psihologicã. -De asemenea poate alegoriza Mercurul Filosofic. MÃNUªI -Necesitate de a folosi arta diplomaþiei. MIEL -Cristosul Intim. Simbolul lor se asociazã de obicei cu invitarea la a rafina uleiul mercurial. MÃSLINE -Sãmânþa sexualã. -Este ºi simbol al celei de-a Patra Mãrturii alchimice. -Poate fi ºi propunerea de a fi ca mielul: blânzi ºi umili. A MÃTURA -De obicei este o aluzie la faptul cã suntem pe cale de a spãla Karma. MÃTURÃ -Vezi a Mãtura. -Poate fi ºi o invitare la a curãþa casa interioarã. MÃSLIN -Sexualitatea. MÃGAR -Mintea. MIGDALÃ -Vezi Sãmânþã. -De fier: prevesteºte cã vom fi disciplinaþi cu evenimente riguroase. . MIERE -Reprezintã înþelepciunea din care trebuie sã ne alimentãm. A MERGE -Vezi Drum. MISTREÞ -Elemente inumane de Desfrâu ºi Mânie înãuntrul nostru. MINGE -Mingea Alchimiei: Forþa Sexualã. MERCUR -Alegorizeazã Mercurul Filosofiei Secrete: apele spermatice. ne poate indica faptul cã acum suntem pe o spiralã superioarã sau inferioarã a vieþii. Situaþii care ne vor trãda viaþa. MÂNÃ -Care ni se întinde: milã ºi ajutor de la egali sau superiori. MLAªTINÃ -Piedici pe Drum. MELC (fãrã cochilie) -Stadii incipiente ale Conºtiinþei. MELC (cu cochilie) -Simbol al etapelor spiraloide în cadrul cãrora se realizeazã reîntoarcerile noastre. MÃSELE -Vezi Dinþi. MÃR (Pom) -Arborele ªtiinþei Binelui ºi a Rãului: Sexul. -Reprezintã de asemenea Evoluþia ºi Involuþia. MÂL -Vezi Noroi. MÃR -Simbolizeazã forþa sexualã din Eden.

MUR -Vezi Spini. Chemare la a sublima modul nostru de a gândi. . MOARTE -Chemare la Moartea Psihologicã. MUZICà -Legea Octavelor. MUNTE -Loc sacru unde sãlãºluieºte Fiinþa.) -Dupã context.62 M Simbologie Oniricã M 63 MOARà -Simbol al vieþii noastre sexuale. MORMÂNT -Vezi Moarte.) MUªTE -Gânduri negative ºi în general stãri psihologice care mortificã. Se poate interpreta ca ºi atunci când este vorba de o rudã (vezi ceea ce urmeazã). MOTOCICLETà -Vezi Bicicletã. Simbolizeazã procesele Iniþierii ce trebuie sã ne conducã pânã la ea. Numai prin putrefacþia alchimicã (Moartea Eului) se poate naºte noul om. (În ea se macinã sãmânþa. MONSTRU -Egoul animalic. -dacã este vorba de o rudã sau un prieten apropiat: o parte a Fiinþei (relaþionatã cu numele acelei persoane) ne invitã la Moartea Interioarã. simþi ºi acþiona. Agregate care trebuie sã moarã sau care poate sunt deja pe cale sã moarã. -dacã este vorba de un fiu: elemente subiective care trebuie sã fie sacrificate înãuntrul nostru. Câteva variante ale acestui simbol oniric sunt urmãtoarele: -dacã dansãm cu moartea un dans erotic: invitare la a gãsi moartea prin intermediul forþei erotice. (Vezi Nume. în noi este pe cale sã moarã o parte a Fiinþei asociatã cu numele defunctului. Poate fi vorba ºi de avertismentul cã din lipsã de muncã interioarã. ar putea implica în alte ocazii avertismentul morþii fizice a persoanei în cauzã.

Invitare la a ne îmbrãca spiritual. -Alicia: Conºtiinþa. De la aceasta derivã unele vise: -dacã ni se dã: invitare la a lucra cu Apele spermatice pe care simbolic ea le conþine. Poate indica îndepãrtãri de pericole sau a se îndepãrta de Drum etc. -Emil: Adoratorul lui I O: Divina Mamã. materia primã a Marii Opere. De asemenea este Fecioara care intervine pentru noi în faþa Legii Divine. -Alfons: Reprezintã starea de alertã sau lupta împotriva Eului. -Cristofor: Cel care îl poartã pe Cristos înãuntru. -Eduard: Gardian. -Clara: Claritatea interioarã. . -Elena: Este Buddhi înãuntrul nostru. NICOVALà -Chemare la a lucra cu Voinþa. Divina Walkiria. -Begonia: Unul din modurile vechilor basci de a o numi pe Mama Divinã. curajul. NUDITATE -Lipsã de Muncã interioarã. -Carmen: Legea Karmei în acþiune. -Anghel: O parte a Fiinþei sau un Maestru al Lojii Albe. Aurul alchimic. -dacã ni se aratã miezului ei alb: simbol al faptului cã Apele sunt pe cale sã se albeascã. NUCà DE COCOS -Reprezintã haosul sexual. -Dezideriu: Nãzuinþe de a-l cunoaºte pe Dumnezeu.Simbologie Oniricã N 65 N NAªTERE -Sfârºitul unei situaþii stânjenitoare. -Indiciu de suferinþã moralã ºi situaþii psihologice adverse. morale sau spirituale. (Sã ne amintim de „Alice în þara Minunilor”. -Este ºi simbol al Minþii. adicã. -Aurel: Exaltãri ºi triumfuri interne. -Andrei: Reprezintã cei Trei Factori ºi capacitatea de sacrificiu în special. NUME -Alexandru: Din punct de vedere fonetic ne aminteºte de cuvântul spaniol „alejarse” (a se îndepãrta). -Beatrice: Sufletul Spiritual. NOROI -A merge prin el: dificultãþi materiale. -Elisabeta: Are acelaºi sens ca Isabela. -dacã ne-o oferã un palmier: însãºi Fiinþa îndemnându-ne la cele de mai sus. -Artur: Reprezintã Fiinþa. -Carol: Receptare a luminii. -Cristina: Cea care-l cautã pe Cristos. -Cecilia: Cerul ºi deopotrivã sublimul. -Encarna: Necesitatea încarnãrii divinului în noi. a crea Corpurile Solare.A. -Ana: Simbolizeazã Apele. Vezi I. -Poate fi ºi anunþarea unor probe esoterice riguroase. NORI -dacã aceºtia ascund cerul: obscuritate ºi confuzie în lumea interioarã. Victoria.) -Almudena: Simbol al Divinei Mame ºi al Paradisului. -Augustin: August. -Anton: Înseamnã Mesager. din lipsã de ocrotire spiritualã. -Ecaterina: Puritatea interioarã.O. -Bartolomeu: Îndrãzneala. -Dolores: Amãrãciuni. NOPAL -Voinþa Cristos.

revelaþia. Vezi ºi I.O.O.A. -Lucia: Luminã interioarã. rãzboiul împotriva Eului. -Jaime: Rãbdare pe Cale.66 N Simbologie Oniricã N 67 -Ernest: Fermitate. -ªtefan: Victorie prin intermediul durerii. Divina Mamã.O.O. -Ignat: Cel care se naºte din nou din Foc. -Pilar: Coloanã.A. -Iacint: Vezi I. -Ramon: Focul lui Amon.A. -Ismael: Profeþia. -Ezechiel: Cel ce are harul profeþiei. -Iosif: Înnoire a vieþii. Cunoaºterea. -Filip: ªtiinþa Jinas ºi Astralã. -Gabriel: Bunavestire. -Gema: Nestematele Spiritului. -Petru: Piatra: Sexul.A. -Henric: Cel ce se îmbogãþeºte. . -Luca: Luminos. Este Sufletul Uman (Abel) iubind-o intens pe Buddhi a sa (reprezentatã aici prin Isis).A.O. -Margareta: Speranþã în puritate. -Ioachim: Vezi I. auto-adoraþia. De asemenea îl reprezintã pe Cristosul Intim. -Maria: Marea filosofilor. -Marcel: Mercurul sublimat. cel care patroneazã Alchimia. -Felix: Fericirea interioarã.A.O. -Paloma: Spiritul Sfânt. Ascultarea de Isis ºi de El (Intimul). -Irina: Cãutarea pãcii ºi armonia. -Salvator: Cel care salveazã: Cristosul Intim.O. -Grigore: Starea de alertã ºi rugãciunea.O.A. A vedea în lumea oniricã o persoanã al cãrei nume conþine aceste trei litere.: I: Ignis (Foc). -Isabela: Este o combinare între numele Isis ºi Abel. -Rozario: Vezi I.O. -Simion: Fidelitatea faþã de Dumnezeu. -Toma: Verificarea esoterismului. Îl reprezintã ºi pe Tatãl Intern. -Marcu: Marte. -Isidor: Cel care o cautã pe Isis de aur. -Ricard: Vezi I. O reprezintã ºi pe Mama Divinã. Viaþa monasticã ºi reculegerea spiritualã.O. este o invitare clarã la a lucra în Forja Ciclopilor. -Roza: Sufletul. -Patricia: Cea care-ºi cautã patria. Vezi I. Vezi I. Focul ºi Apa sunt originea întregii creaþii. -Laurenþiu: Aurul antic. -Ferdinand: Cutezanþã ºi voinþã. Vezi I.A. -Justo: Echitatea ºi echilibrul. O: Origo (Origine). -Marta: Umilinþa. faimos. -Eva: Simbol al prototipului feminin ºi al forþelor sexuale.A. -Monica: Unica mea. -Isidro: Vezi Isidor. revelaþia. -Fermin: Fermitate pe Drum.O. -Ioan: Verbul. Sublimare a Focului. -Iisus: Alesul. -Matei: ªtiinþa. -Gheorghe: Cel care lucreazã Pãmântul Filosofic. Focul. -Soledad: Tristeþe. -Tereza: Cea dedicatã magiei. A: Aqua (Apã). -Marius: Vezi I.A. Vezi ºi I.A. În Alchimie este mantra fundamentalã. -Mihai: Forþa lui Dumnezeu.O. -Rafael: Medicina lui Dumnezeu. cel care învinge Balaurul.A. I O: eternul masculin ºi feminin. sprijin. Vezi ºi I. -Narcis: Reprezintã defectul narcisismului. -Robert: Victorios. -I. -Speranþa: Necesitate de a avea speranþã ºi rãbdare. -Ludovic: Lumina lui Isis. -Montserrat: Muntele crestat: este muntele sec sau „calea seacã” a Alchimiei. -Nicolae: Invincibilul. Legea. -Mercedes: Milã ºi ajutor. -Iacob: Este patronul Marii Opere. profeþia.

În acest numãr existã Asociere. Este deci. cu pãrerile. Nr. Monada sau Scânteia Nemuritoare a oricãrei fiinþe umane. A nu se confunda cu a Doua Trimurti. Binah. Instructorul Lumii. cel care începe. trebuie sã adune cifrele sale pânã obþine o cifrã mai micã sau egalã cu 22. Spiritul Divin al fiecãrei persoane.2 este aºadar.1. în care Tatãl se dedubleazã în Mamã ºi aceasta în Fiul. care este dedublarea Tatãlui.1: Voinþa. cu lucrurile. Nr. Tatãl care se aflã în secret. În Arcanul Nr.1 este Magul Kabalei. cu afacerile. Înþelepciunea este a Tatãlui. Mama Cereascã. Se dovedeºte uºor de înþeles cã orice început este dificil.) NUMERE -Când neofitul percepe un numãr în lumea oniricã. fãrã ca prin aceasta sã se modifice semnificaþia sa. Este „Împãrãteasa”. Trebuie sã învãþãm sã lucrãm cu ideile.2 Arcanul Nr. Cristosul. Este evident cã înãuntrul organismului uman Nr. Mama particularã a fiecãruia dintre noi. -Vicenþiu: Învingãtorul. gânduri.68 N Simbologie Oniricã N 69 -Valentin: Viteaz. origine. în Prima Trimurti.3 o vedem pe ea. sã cultivãm armonia. Soþia lui Shiva. manifestarea Dualã a Unitãþii. Numãrul Unu se dedubleazã întotdeauna în Duadã. Notã: în multe cazuri numele se poate schimba din masculin în feminin (N ºi viceversa. Însã dacã vrem sã dãm roade.1. Spiritul Sfânt se dedubleazã la rândul sãu într-o femeie inefabilã. Aceasta este Divina Mamã Kundalini: Shakti. a oricãrei Unitãþi pentru cã totul începe cu Nr. trebuie sã . În Nr. semnificã producþie spiritualã. ºi aceasta este relaþionatã cu Nr.1.1 se aflã Unitatea Principiului Originar. -Zaharia: Amintirea de Dumnezeu. „Magul”. de aceea în Arcanul Nr. îndrãzneþ.1 este cel care iniþiazã. idei. este Unitatea. femeia cu bãrbatul. bãrbatul cu femeia.3 este numãrul celui de-al Treilea Logos. Lumina Divinã. În Nr.3 Nr. -Wilhelm: Ghid ºi protector. Apoi.2 se aflã relaþiile: mama cu copilul. cea care cautã adevãrata icoanã. Trebuie sã învãþãm sã asociem idei. în domeniul material semnificã producþie materialã ºi la fel. În domeniul Spiritului.2 este „Sacerdotesa”. trebuie sã semãnãm pentru a putea recolta. Cu Arcanul Nr. ca Asociaþiile sã fie armonioase. sã obþinem reuºita. aspiraþii. trebuie sã lucrãm din greu. acesta este Nr. cu antitezele. în domeniul spiritual. spiritul întreprinzãtor. -Nr. fãrã sã uite contextul experienþei ºi întotdeauna în lumina Kabalei. sã dizolvãm Eul mâniei. a fost ºi va fi. ªtiinþa Ocultã. noi nu o putem învãþa pe Monadã. iniþiativa personalã. este clar. în pace ºi cu seninãtate. adevãratul chip al Fiinþei. al doilea sãu aspect: Cristosul. Ideile originale corespund lui Unu. Spiritul Sfânt. -Veronica: Cea care închinã un cult adevãrului.2. Doi-ul este Mama Divinã. va putea analiza deja semnificaþia ocultã a acelui numãr. care se manifestã ca forþã sexualã în tot ceea ce este. a oricãrei creaturi. Este evident cã aparþin numãrului 1: voinþa. pãtrundem în Sanctum Regnum al Magiei… -Nr.2 existã douã coloane: Iachin ºi Boaz. Înþelepciunea Tatãlui prevede totul. cu persoane. -Nr. cu lucruri familiare. Este evident cã orice lucru care începe în viaþa practicã este Arcanul Nr. În Arborele Cabalistic acest Unu se dedubleazã în Fiul. realizarea propriilor noastre nãzuinþe. Spiritul Sfânt. trebuie sã ºtim sã ascultãm opiniile contrare fãrã sã ne supãrãm.2 este: Imaginaþia.1 Arcanul Nr.

6 se aflã lupta între cei doi Ternari. Trei-ul permite realizarea preþioaselor noastre nãzuinþe. trebuie sã fie Piatra Cubicã. Acest numãr trebuie sã ºtim sã-l mânuim în mod profund. Este Monada deja realizatã -Nr.4 este Tetrada. Învãþãturã. sã învãþãm sã gândim de unii singuri. uniune amoroasã între bãrbat ºi femeie. fie în afaceri. sã ne gândim cã 4 este baza. Ne aflãm în situaþia de a trebui sã alegem drumul acesta sau celãlalt. . Trebuie sã facem lucrurile reflectând într-un mod precis. -Nr. cu armonie. cãutând. rezultã lucruri prost fãcute.7 Arcanul Nr. înþelegere. solid. selecþie. Este numãrul rigorii ºi al Legii. cu frumuseþe.4 se aflã aspectul economic ºi pe acesta trebuie sã-l dezvoltãm în mod corect. ideile de a decora.5 vedem studiul. de afaceri. Demonstraþie. Economia are urcuºuri ºi coborâºuri. reciprocitatea. În Arcanul Nr. Din punct de vedere psihologic Nr. Amintiþi-vã cã nu se plãteºte numai cu durere.4 Arcanul Nr.6 reprezintã lupta dintre Dumnezeu ºi Diavol. concret de solidã. deoarece în Trei existã armonie. ºi sã ºtim sã creãm pentru a avea ceea ce nãzuim. pentru a nu ajunge la eºec. precis. Acest Arcan reprezintã „Karma” Iniþiatului. A pune bazele creeazã condiþii favorabile. ªtiinþã. pentru a obþine triumful.5 este: persuasiune. Nr. Lege Karmicã.5 al Tarotului ne indicã: Învãþãtura. cãlãtorii. artã. Intimul dinãuntrul nostru înºine. Karma. se poate plãti ºi fãcând binele. Trebuie sã facem lucrurile în mod corect. Trebuie sã ºtim deja sã folosim Trei-ul în vorbire ºi în modul de a ne îmbrãca. este baza pentru ceea ce vrem. În Nr.6 este încântare. Sã ne amintim de rugãciunea: „facã-se voia Ta precum în Cer aºa ºi pe Pãmânt…” Nr. Urania-Venus ºi Meduza. totul ni se nãruie. este numãrul lui Marte ºi al rãzboiului. important este sã ºtim sã o negociem. Arcanul Nr. este afirmarea Cristosului Intern ºi suprema negare a lui Satan. dacã vrem sã obþinem triumful. pentru a lucra în acest câmp al vieþii. Arcanul Nr.6 Arcanul 6 este „Indecizia”. -Nr. Trebuie sã exprimãm totul într-o formã frumoasã.5 Cartea Nr. Nu trebuie sã se facã nimic într-un mod necugetat întrucât dacã nu se îndeplinesc aceste condiþii. perfecþiune. nimic a priori. cu precauþie. Fiinþa umanã se gãseºte între viciu ºi virtute. cu înþelepciune. În Nr. solid. fie cã este vorba de formarea unui cãmin. Aici gãsim misterele Lingam-Yoni. Este cãsãtorie. altfel. ci pe fapte.5 este „Ierarhul”. Trebuie sã fim alerþi. investigare. Ceea ce se cere sã avem trebuie sã fie perfect solidificat. -Nr. echilibru. trebuie sã ne bazãm pe fapte cu inteligenþã. slujbã etc. starea de dragoste. într-un mod reflexiv. Arcanul Nr. Cu Nr. Filosofie. investigând noi aspecte. de fiecare datã când avem nevoie de o ascensiune trebuie sã existe baze solide. Cu Trei-ul trebuie sã facem lucrurile bine fãcute. În Nr. întrucât altfel eºueazã.7 este Carul de Rãzboi pe care l-a realizat Monada pentru a putea acþiona în aceastã lume cu putere. Nu trebuie sã ne bazãm pe proiecte.4 trebuie sã punem o bazã fermã pentru a avea succes. analitic. fertilitatea. altfel putem avea mari eºecuri. Trebuie sã punem o bazã pentru relaþiile de familie.5 a Tarotului este Iniþiere. Trebuie sã învãþãm întotdeauna sã facem voinþa Tatãlui. Arcanul Nr.6 este lupta dintre Spirit ºi Bestia Animalicã.6 întâlnim voliþiunile erotice. sã nu punem o bazã falsã. în munca noastrã sau în orice lucru. Niciodatã nu trebuie sã protestãm împotriva Karmei. frumuseþe. Trebuie sã vedem pro-ul ºi contra-ul lucrurilor pentru a nu rezulta lucruri prost fãcute.4 este „Împãratul” din Kabalã. Înseamnã stabilitate. Luptã teribilã între dragoste ºi dorinþã. cu înþelegere.70 N Simbologie Oniricã N 71 mânuim Trei-ul cu inteligenþã. Artã. Fecioara ºi prostituata.

Generozitatea. întrucât AutoRealizarea intimã costã. Fermitate. întrucât totul se petrece din nou la fel ca în alte vieþi. Probele sunt foarte dure. dirijând în mod inteligent Carul Vieþii. Orice autenticã Iniþiere Albã începe de aici. adicã. chiar fiind înconjurat de multã lume.7 înseamnã lupte.8 sunt cuprinse Probele Iniþiatice. Coborârea în a Noua Sferã era.10 întâlnim Roata Destinului.11 Acest Arcan în Kabalã este cunoscut ca Arcanul „Persuasiunii”. eºueazã. Aceastã fermitate trebuie sã se preschimbe în însãºi axa vieþii. Ar fi absurd. avem nevoie de Rãbdarea Sfântului Iov. în Templele antice. ªaptele este numãrul Victoriei. al acþiunii ºi imaginea. este lipsit de sens. aceasta o vedem în cele ºapte pãcate capitale pe care trebuie sã le transmutãm în ºapte virtuþi. ne semnaleazã Calea Revoluþiei Conºtiinþei.8 este de asemenea Moderaþia. merge teribil de singur.8 Arcanul 8 reprezintã Rectitudine. se repetã acelaºi lucru prin Legea Recurenþei. Optul este Numãrul lui Iov. Fermitatea: Spada. Acest Arcan într-o formã mai elevatã este a Noua Sferã. Împãrþirea cu Dreptate. Pe de altã parte Nr. spiritual. Tiphon la stânga. trebuie sã ºtim sã învãþãm a Suferi. Nr. bãtãlii. Justiþie. fãrã ea este imposibil sã se poatã face aceastã Muncã. dificultãþi. este chiar Roata Samsarei. Nr. despre Munca Esotericã în Forja Aprinsã a lui Vulcan.7 este un numãr foarte puternic. „Triumful” Arcanului 7 se obþine prin intermediul acestor mari lupte. nãzuinþe de viaþã ascendentã. Deasupra roþii Arcanului 10 vedem un Sfinx împodobit cu o coroanã cu nouã vârfuri metalice. rãspuns sau rezultat. Întorcându-ne în aceastã vale a plângerii. . Echilibrul: Balanþa. Neofitul trebuie avertizat cã în a Noua Sferã existã „Suprema Durere”. unde existã suferinþã ºi durere. atât de diferitã de Legile Evolutive ºi Involutive simbolizate în pãrþile dreaptã ºi stângã ale Roþii. Roata Cosmogonicã a lui Ezechiel. Aici gãsim efortul Sufletului.10 În Arcanul Nr. În Arcanul Nr.72 N Simbologie Oniricã N 73 manifestându-se prin cele 7 Corpuri ale sale. este ceva paradoxal a dori sã gãseºti Fericirea în a Noua Sferã. Echilibru. Caduceul. poate chiar viaþa. ºtiind sã mânuim propria viaþã. Aparþin de asemenea Numãrului 9 Emoþia. Înþelepciunea. -Nr. Numãrul 7 este de asemenea eficienþã. În aceastã roatã gãsim Bãtãlia Antitezelor: Hermanubis la dreapta. despre sex. omul cu Rãbdare Sfântã. În mod evident aceastã imagine hieraticã. concentrare. „Sexul”. în punctul central de gravitaþie al vieþii ºi al existenþei noastre. forþa minunatã care poate domina ºi supune Leii adversitãþii. -Nr. a Fi Resemnaþi. proba -Nr. Persuasiunea are mai multã putere decât violenþa. are un preþ. tragica roatã care simbolizeazã Legea Strãvechii Reîntoarceri.9 Arcanul Nr. spiritualã. Trebuie sã ºtim sã înþelegem. Triumful se dobândeºte prin auto-dominarea Carului Vieþii. clemenþã. este Singurãtatea. Acest numãr reprezintã viaþa ºi sacrificiul lui Iov. dominându-ne pe noi înºine. sã o obþinem. Persuasiunea în ea însãºi este o forþã de ordin subtil. Totuºi. Aceasta este roata veacurilor. prudent ºi înþelept. este în esenþã. în Deºertul Iniþierii. Coroana ne vorbeºte despre a Noua Sferã.9 este Ermitul. Înþelepciunea Iniþiaticã realã… -Nr. integritate. implicã mari eforturi ºi amãrãciuni. Devotul. Genialitatea. Cei care nu sunt astfel. care este drumul care-l conduce pe Iniþiat pânã la A Doua Naºtere. maximã pentru suprema demnitate a Hierofantului. nici la stânga Marii Roþi. O asemenea figurã egipteanã în mod vãdit nu se gãseºte situatã nici la dreapta.

Este amestecul Elixirului Alb cu Elixirul Roºu.14 Profunda înþelepciune a Arcanului 14 se împarte clasic în trei pãrþi: 1. iar cu picioarele sale o cruce. obþinerea îmbinãrii crucii cu triunghiul. poate fi sãrãcie. gândurile desfrânate în înþelegere. Elixirul Alb este femeia ºi Elixirul Roºu este bãrbatul. A învãþa sã lucrãm în Foc este vital.13. care este un ansamblu de Demoni ºi pe care egiptenii îi numesc Demonii Roºii ai lui Seth. dar poate însemna ºi ceva nou. obþinem Transmutarea.74 N Simbologie Oniricã N 75 Înþelepciunea Ocultã spune: „Înteþiþi flacãra Spiritului cu forþa Iubirii”. Foc viu ºi filosofal. Lucifer. ea în sine însãºi este „Foc Viu”. . Cartea 12 a Tarotului este Alchimie Sexualã. se face o sumã care dã ca rezultat Arcanul 14 al Tarotului. Cartea 13 conþine Evanghelia lui Iuda. Acest Arcan implicã sacrificii ºi suferinþe. Arcanul Nr.2 este Sacerdotesa.12 Arcanul 12 al Tarotului este „Apostolatul”. Dacã însumãm în mod cabalistic Nr. -Nr. pentru a ne preschimba în Flãcãri Vii. poate fi bogãþie. în cadrul Înþelepciunii esoterice.15 Arcanul 15 al Tarotului reprezintã þapul lui Mendes. Pe lama acestui Arcan vedem figura omului spânzurat care formeazã un triunghi inversat cu braþele sale. Este evident cã prin intermediul Sahaja Maithunei putem ºi trebuie sã transformãm Ens Seminis-ul în Energie. de aceea acel 2 se descompune în mod cabalistic în 1 bãrbat + 1 femeie. Ura în Iubire. Primul lucru ce trebuie fãcut pentru a Muri este sã dizolvãm „Eul”. Numãrul 13 este Moarte. Transformare. Tiphon-Baphomet. Totuºi are o sintezã foarte frumoasã întrucât 1 + 2 = 3. cã Iniþiatul trebuie sã se transforme în pasãre. fãrã de care este imposibil sã se elaboreze Elixirul de Viaþã Lungã. de exemplu. în Magisterium-ul Focului. adicã. care trebuie sã lucreze cu Focul. Moartea. prin intermediul Focului Sexual. înseamnã a realiza miracolul Transsubstanþierii. -Nr. -Nr. Tiphon-Baphomet este reflexia Solarã înãuntrul nostru înºine. Crucea are 4 vârfuri. Transsubstanþiere. pasiunea sexualã în dragoste.11: 1 + 1 = 2. Crucea omului trebuie sã se lege cu Triunghiul-Spirit. -Nr. Lucifer-Baphomet dã întotdeauna impulsul sexual. Crucea Iniþierii este falicã. Diavolul. dacã îl înfrânãm în actul sexual. Mama Divinã. Orice muncã are ca scop dobândirea Sufletului. atunci când se dizolvã „Eul”… 3. 2. Misterul lui Baphomet se fundamenteazã pe Transmutarea Sexualã. A transmuta instinctele animalice în voinþã. inserþia phallus-ului vertical în cteis-ul feminin formeazã crucea. Arcanul 11 este Munca cu Focul. care înseamnã producþie atât materialã cât ºi spiritualã. Iuda reprezintã Moartea Egoului. cuprinde douã aspecte: primul aspect este moartea tuturor fiinþelor umane ºi al doilea este din punctul de vedere esoteric. Se ºtie. în uliu cu cap de om. aici ºi acum. Transmutare. aceasta este Marea Operã.13 Arcanul Nr. cu Forþa Iubirii. Când Septenarul Bãrbat se uneºte sexual cu Septenarul Femeie. este un numãr de mari sinteze. Se poate transforma o energie în alta ca. Este crucea Iniþierii pe care trebuie sã o luãm pe umerii noºtri. Existã multe forme de transformare a Energiei. A transforma Pâinea în Carne ºi Vinul în Sânge real.

Dacã învingem tentaþia.Z. eºuãm inevitabil. Steaua Speranþei. Arcanul 16 este foarte periculos. omul cu capul în jos. Dacã Sexul dominã Creierul. În Arcanul 18 existã pericole prea subtile pe care studentul le ignorã. Inima ºi Sexul. rãsar în psihicul nostru nestematele preþioase ale virtuþilor. Dacã însumãm acest Arcan ne dã 1 + 7 = 8.” Aceastã cale este plinã de pericole pe dinãuntru ºi pe dinafarã.17 Dacã studiem cu atenþie conþinutul esoteric al acestui Arcan.18 Arcanul 18 manifestã aspectul fatal sau negativ al celei de-a Noua Sfere. acesta este misterul Alchimiei. Multe sunt Turnurile Trãsnite. curajoºii l-au cucerit. Trebuie sã ºtim sã fim rãbdãtori. Mulþi sunt cei care încep. -Nr. Cea mai mare parte deviazã pe Drumul Negru. este azvârlit în adâncul Abisului. aceasta este alianþa sacrã între Bãrbat ºi Femeie pentru Marea Operã. Bãrbatul ºi Femeia care se iau de mânã ºi Soarele strãlucind deasupra lor. „Alchimistul trebuie sã-i fure Diavolului Focul. Mulþi sunt Iniþiaþii care se lasã sã cadã. Este nevoie sã lucrãm cu Aurul ºi cu Argintul. În acest Arcan teribil gãsim toate bãuturile fermecate ºi Vrãjitoria din Tesalia. Steaua cu Cinci Vârfuri inversatã. numãrul lui Iov: rãbdare. Luceafãrul Dimineþii. „Cerul se ia cu asalt. Doar prin intermediul Transmutãrii Sexuale este posibil sã ajungem la Auto-Realizare. Este necesar sã ne Trezim Conºtiinþa pentru a nu fi orbi ºi a nu cãdea în abisul pierzaniei. Lucifer este din acest motiv scarã pentru a urca ºi scarã pentru a coborî. Pentagrama cu capul în jos. În realitate Steaua cu Opt Vârfuri este Venus. Aspectul amintit se aflã în Sferele lui Lilith ºi Nahemah. îl vom învinge. Tenebroºii îi atacã fãrã încetare pe cei care încearcã sã dobândeascã orice grad al Masoneriei Oculte în ªira Spinãrii.17. triumful asupra tentaþiei este luminã. Trebuie sã ºtim sã fim senini.19 Arcanul 19 este Arcanul „Operei Soarelui”.” Când lucrãm cu Arcanul A. sunt cei care au eºuat în Marea Operã a Tatãlui. -Nr. rituri pentru a face sã se iubeascã.19 este Arcanul Alianþei sau al Victoriei. Este evident cã Lumile Infernale sunt infrasexuale. -Nr. bãuturi fermecate periculoase etc. Cel care varsã vasul lui Hermes cade cu Arcanul 16 care este Turnul Trãsnit. -Nr. Arcanul Nr. Cãrþile Grimoarilor sunt pline de reþete tenebroase foarte specifice Arcanului 18: ceremonii magice erotice. Orbii pot sã cadã în Abis. Tentaþia este foc.16 Arcanul Nr. Trebuie sã-i avertizãm pe studenþii Gnostici cã bãutura fermecatã cea mai periculoasã pe care o folosesc Tenebroºii pentru a-l scoate pe student de pe Calea Tãiºului de Cuþit.76 N Simbologie Oniricã N 77 Lucifer-Baphomet dã marele impuls. fie pentru a-l abate. În Lumile Interne Tenebroºii Arcanului 18 îl asalteazã pe student în mod violent.F. acesta este Turnul Babel. este Intelectul. Orice Iniþiat care varsã Vasul lui Hermes. ne indicã faptul cã acest Arcan se relaþioneazã cu Misterul Focului. Acest Arcan Nr. fãcându-l sã vadã ºcoli. Simbolul Sacru al Infinitului reprezintã Creierul. este cel care este capabil sã ajungã la Încarnarea Venustã. descoperim Alchimie perfectã. Cel care dobândeºte Iniþierea Venustã are fericirea de a încarna Dragonul Înþelepciunii (Cristosul Intern). Dacã ne lãsãm duºi de pasiunea animalicã ºi de desfrâul Arcanului 15. însã dacã înfigem Lancea Voinþei în coasta lui. Turnul Trãsnit. puþini sunt cei care ajung la capãt. astfel ne preschimbãm în Zei. îi furãm Diavolului Focul. cade inevitabil. Arcanul 17 este speranþã ºi aºteptare.16 este Turnul Trãsnit. fie pentru a-l invita la ejacularea Licorii Seminale. . pentru a încarna Steaua cu Opt Vârfuri. cu Soarele ºi cu Luna. teorii etc. cu cele douã picioare în sus. survine cãderea.

Existã Trei Tipuri de Înviere: 1. Adicã. Cu acest Corp Paradisiac Adepþii pot intra în Lumea Fizicã ºi lucra în ea. Aºa se face cã reuºim sã scãpãm din mormânt. -De asemenea poate reprezenta ºi Alianþe Spirituale ale cuplului. 2. În acest Arcan 21 Iniþiatul trebuie sã lupte împotriva celor Trei Trãdãtori ai lui Hiram Abiff: Demonul Dorinþei. Nebunia. Femeie. pentru a dobândi Iluminarea este nevoie de o altã Mare Alianþã. Nimeni nu poate trece prin al doilea sau al treilea tip de Înviere fãrã sã fi trecut mai întâi prin Învierea Spiritualã. NUNTà -dacã cineva îºi vede alãturi soþul îmbrãcat în haine de nuntã: posibilã dezîncarnare a noastrã. Arcanul Nr. este nevoie ca înainte sã existe Moarte. este sã ne îndepãrtãm de Drum. existã o Mare Alianþã între bãrbat ºi femeie. „Cristosul Intern”. cu ajutorul Ierarhiilor Divine. decât atunci când suntem cel mai aproape de a deveni Înger. Orice Iniþiat care se lasã sã cadã este în realitate Nebunul Tarotului.22 Arcanul Nr. Când Alchimistul varsã Vasul lui Hermes. 20 Arcanul 20 este Învierea. Demonul Minþii ºi Demonul Relei-Voinþe. Acum înþelegem de ce Arcanul 22 este Coroana Vieþii. -Nr. iar eu îþi voi da Coroana Vieþii”. Este necesar sã înþelegem cã din Moarte iese Viaþa. Iniþiatul îºi invocã corpul ºi acesta. Trebuie sã Reînviem Spiritual mai întâi în Foc ºi apoi în Luminã. 3. Iniþiatul în Corp Astral vine în faþa Sfântului sãu Mormânt. Înviere cu Corpul Eliberãrii: aceasta se realizeazã în Lumile Superioare. Rezultatul este Sfântul Patru. se ridicã pãtrunzând în Hiperspaþiu. Arcanul Nr. Dupã cum aici. Phallus ºi Uterus. este expus la a comite nebunii. -Nr. acolo. Înviere Spiritualã: se dobândeºte o datã cu Iniþierea.22 este Coroana Vieþii. Cele douã Suflete trebuie sã fie unul. Foc ºi Apã. Înviere cu Corpul Fizic: în a treia zi. Apocalipsa spune: „Fii fidel pânã la moarte. Arcanul 22 adunat în mod cabalistic ne dã: 2 + 2 = 4 (Tetragrammaton). Orice Sfânt care dobândeºte Iniþierea Venustã. Cel ce primeºte Coroana Vieþii. fãrã ea nu existã Înviere. mai întâi înãlþãm cei 7 ªerpi de Foc ºi apoi cei 7 ªerpi de Luminã. obþinând Iniþierea Venustã ºi Învierea Spiritualã.78 N Simbologie Oniricã N 79 Aceastã Mare Alianþã are multe aspecte.21. sus. se transformã de fapt în Nebunul Tarotului: „Nesãbuinþa”. -Nr. reîntoarcerea la Luminã. încarnarea Adevãrului în noi. „Transmutarea”. indicã faptul cã trebuie sã transmutãm. Bãrbat. se elibereazã de Roata Întoarcerilor. În Arcanul 21 Pericolul este reprezentat tocmai de Crocodil. Niciodatã nu suntem mai în pericol de a deveni Demon. a Recurenþei ºi de Karmã.21 este „Nebunul Tarotului”. Cele douã Suflete trebuie sã fuzioneze: Sufletul Uman Masculin cu Sufletul Spiritual Feminin. Aceasta nu se obþine fãrã sã fi eliminat Eul ºi sã fi eliminat Corpul de Dorinþe. jos.21 Arcanul Nr. misteriosul Tetragrammaton. greºeala. Cel ce lucreazã la Auto-Realizare. Iod-He-Vau-He. Suma cabalisticã ne dã 2 + 1 = 3. . Femeie.21 este Eºecul ºi îl putem reprezenta prin steaua pentagonalã inversatã care reprezintã Magia Neagrã. Pentru ca sã existe Înviere. primeºte Coroana Vieþii. Coroana Vieþii este Strãlucitorul nostru Dragon de Înþelepciune. cu pãrþi interne ale Fiinþei. Bãrbat. fãcându-se vizibili ºi tangibili dupã voinþã. sau ale noastre.

” Aceasta înseamnã cã discipolul se va vedea atacat de milioane de Magi Negri în Lumea Astralã. -a 4-a orã: „Neofitul va hoinãri noaptea printre morminte. Vezi Nume. OCEAN -Vezi Mare. Virtuþile Astrale formeazã un cerc prin intermediul Dragonilor ºi Focului.” Iniþiatul vede aici bogãþia sa materialã ameninþatã ºi afacerile sale eºueazã. -a 8-a orã: „Virtuþile Astrale ale Elementelor. se va lãsa pradã Magiei ºi Goeþiei. OCHI -Este ochiul lui Ra. în faþa cãruia este nevoie de mult curaj pentru a-l învinge. va reuºi sã vindece toate bolile doar aplicându-l pe partea afectatã.” Aceasta înseamnã proba teribilã a Gardianului Pragului. -Când sunt ore fixe.” Alchimie Sexualã. Muncã cu Kundalini (Magie-Sexualã). OGLINDà -Aluzie la oglinda Alchimiei: oglinda în care vedem reflectatã cum merge munca noastrã cu Apele.Simbologie Oniricã O 81 O OAIE -Simbolizeazã Sufletul. sunt Drumul Iniþierii. ORE -Orele unui ceas trebuie studiate în lumina Kabalei (vezi Numere). acei Magi Tenebroºi încearcã sã-l îndepãrteze pe discipol de Cãrarea Luminoasã. deoarece înþelege valoarea lichidului sãu seminal. din cauza fricii. simbol al divinitãþii. -Poate fi ºi o chemare la a dezvolta simþul auto-observãrii. OAZà -Ajutor pe care îl vom primi pe parcursul Drumului Esoteric. Mai întâi se analizeazã ora principalã ºi apoi minutele. Altfel spus. le putem analiza ºi dupã învãþãturile lui Apollonius din Tyana. ale Seminþelor de tot felul. va experimenta oroarea viziunilor. . -prima orã: „Studiu Transcendental al Ocultismului.” Studiu al Forþelor Oculte. Astfel avem douã informaþii: una genericã (cea a orei) ºi alta mai detaliatã (cea a minutelor) care o dezvoltã pe cea anterioarã. -a 5-a orã: „Apele Superioare ale Cerului. Cele douãsprezece ore despre care acesta ne vorbeºte. -A ne vedea astfel: indiciu al faptului cã existã un somn profund în Conºtiinþã ºi cã mergem rãu pe drum. iar dacã vreun sacerdot. Abisurile Focului.” În acest rãstimp discipolul învaþã sã fie pur ºi cast. bãrbat suficient de purificat. ORBIRE -Vezi Orb. ORB -A vedea pe cineva care este orb: poate fi un îndemn la a deschide mai bine ochii. aceastã oglindã este auto-observarea zilnicã a þãrii noastre psihologice. OCHELARI -Necesitate de auto-observare. îl furã ºi apoi îl proiecteazã. -a 6-a orã: „Aici este necesar sã rãmânã tãcut. -a 7-a orã: „Focul reconforteazã fiinþele însufleþite. la a observa cu atenþie evenimentele care se apropie. Câinii ºi Focul. care ne observã cu atenþie.” OASE -Vezi Moarte. nemiºcat. -a 3-a orã: „ªerpii. ºi dacã îl amestecã cu Uleiul Sfânt ºi apoi îl consacrã. pentru a vedea în ea dacã diversele Agregate asupra cãrora lucrãm în Forja Aprinsã a lui Vulcan sunt pe cale sã facã loc Esenþei sau nu.” -a 2-a orã: „Forþa.

se reveleazã Lumina Divinã ºi o datã cu ele apar noi temeri ºi pericole. Acesta este înþelepciunea lui Ioan Botezãtorul. . Existã bucurie în Cer. OÞEL -Vezi Fier. -a 11-a orã: „Îngerii. Prevesteºte. OVÃZ -Vezi Sãmânþã. PANTERà (Neagrã) -Foc erotic în starea sa animalicã. ºi se preschimbã în Bodhisattva de Compasiune. sau renunþã la fericirea Nirvanei din iubire pentru omenire. -De pasãre: reprezintã elementul volatil al Alchimiei: Mercurul. Heruvimii ºi Serafimii zboarã cu foºnet de aripi. lapis-ul filosofal. ocrotire spiritualã. OREZ -Vezi Sãmânþã. -dacã sunt prea mari: situaþii la care nu ne aºteptam în cãlãtorie. unde Maestrul se îmbracã cu strãlucitoarea hainã de Dharmakaya. -a 10-a orã: „Porþile Cerului se deschid ºi omul iese din letargia sa. Iniþiatul îºi mãreºte percepþia sa pânã când depãºeºte limitele Sistemului Solar. dincolo de Zodiac. -În alte cazuri reprezintã Kanda.” Aceasta este intrarea triumfalã în fericirea fãrã limite a Nirvanei. naºterea de valori interne. PAPAGAL -Verbul. Este germenul oricãrei vieþi în care se gãseºte conþinutã toatã munca Marii Opere. cele Nouã Arcade prin care trebuie sã urce studentul. în consecinþã. -dacã îi pierdem: cãlãtorie care se destramã. OU -Este Oul Filosofal (Sexul). atinge Limitele Lumii Inteligibile.” Acesta este numãrul 10 al celei de-a Doua Mari Iniþieri a Misterelor Majore. -dacã sunt vechi: cãlãtorie pe care am realizat-o deja de multã vreme. care-i permite Iniþiatului sã cãlãtoreascã în Corp Eteric. Ne poate indica necesitatea de a ne educa Cuvântul. -De asemenea simbolizeazã lumea. -dacã sunt noi: cãlãtorie plãcutã. ajunge la Pragul Infinitului. PANà -De scris: simbolizeazã forþa falicã. PALAT -Vezi Castel. -dacã se sparge: pierdere a acelor valori.” Acest proces aparþine Marilor Iniþieri Majore unde domneºte doar teroarea Legii. PANTOFI -Prevestire de cãlãtorii apropiate.82 O -a 9-a orã: „Aici nimic nu s-a terminat încã. locul de unde apare ªarpele Sacru în coccis. -a 12-a orã: „Cortegiile Focului se domolesc. PALTON -Protecþie divinã. P PAIAÞà -Este Eul bãtându-ºi joc de noi înºine. PANTALONI -Pot fi o chemare la a crea corpurile spirituale. materiale sau spirituale.” Studiu asupra Misterelor Minore. se trezesc Pãmântul ºi Soarele care se iveºte din Adam. -Reprezintã ºi curajul pe care trebuie sã-l dobândim. -dacã sunt incomozi: dificultãþi în cãlãtorie.

îi nuanþeazã sensul. De asemenea poate semnala schimbãri apropiate în Mercur. -dacã este sterp: existã circumstanþe în viaþã. ne indicã cum evolueazã procesele de sublimare a Energiei noastre Creatoare.84 P Simbologie Oniricã P 85 PARAªUTÃ -Simbol al faptului de a ºti sã ne menþinem în faþa adversitãþii. poate sexuale. PÃPUªI -Egourile psihologiei noastre particulare. PÃR -Simbol al Castitãþii. -dacã îl tãiem: pericol de cãdere sexualã. PARATRÃSNET -Ocrotire spiritualã. -dacã ne înconjoarã pãsãri colorate: ajutoare apropiate de la Maeºtrii Fraternitãþii Albe. -dacã suntem invitaþi sã sãrim cu ea: poate fi înºtiinþarea unei probe de Aer care se apropie. -dacã ne pieptãnãm: îndemn la a ne echilibra Corpul Mental. PASÃRE -Elementul volatil al Alchimiei: Mercurul Filosofic. PARÃ -Fruct al muncii în a Noua Sferã. PÃMÂNT -Într-un sens superior reprezintã Pãmântul Filosofic. adicã. PARFUM -Este mireasma sexualã. -dacã se manifestã cum o fac de obicei: sunt pãrinþii noºtri fizici acþionând în regiunea astralã. PAªTI -Venerarea Cristosului Intim. -De asemenea simbol al lui Yesod. contextul în care acesta se manifestã. -În multe ocazii simbolizeazã larve interne. PÃDUCHI -Vezi Purici. -Poate fi prevestirea unei veºti apropiate pe care o vom primi. PÃIANJEN -Reprezintã Sufletul fãcând eforturi pe pânza existenþei pentru a crea noi circumstanþe care sã ne umple de luminã. Dupã cum le vedem pot simboliza ºi alte lucruri. care împiedicã progresul spiritual. De exemplu: -dacã este fertil: existã maturitate spiritualã: continuitatea scopurilor ne va permite sã culegem roadele Muncii. -dacã îl smulgem sau cade: preocupãri care se apropie. PÃLÃRIE -Prevestire de cãlãtorii. Ca toate simbolurile onirice. -dacã ne vedem chei: pierdere de valori sexuale. -dacã zboarã în sus: necesitate de a sublima mai mult munca alchimicã. PATINE -Vezi Bicicletã. . -Vezi ºi Pânzã de pãianjen. -dacã îl avem foarte lung: progres pe calea Castitãþii. de exemplu: -dacã sunt negre: trebuie sã accelerãm muncile de Moarte interioarã. PÃRINÞI -dacã-i învãluie o aurã de mister ºi înþelepciune: sunt Pãrinþii noºtri interni în încercarea lor de a ne ajuta. În funcþie de situaþia în care se gãseºte sau de forma sub care o vedem. persoana noastrã umanã: chiar omul este cel care trebuie sã caute ºi sã cultive în el virtuþile Sufletului.

PÂINE -Reprezintã Pâinea Înþelepciunii care ne alimenteazã sufleteºte. PÂNZÃ DE PÃIANJEN -dacã ne învãluie sau ameninþã sã o facã: -Reprezintã recurenþa încercând sã ne prindã din nou. Prin Legea Analogiilor. PEªTI -Reprezintã Mercurul Filosofiei Secrete. -dacã îi pescuim sau îi mâncãm: nevoia de a ne hrãni sufleteºte cu roadele Alchimiei. PESCÃRUª -Posibilã despãrþire. -De asemenea îi simbolizeazã pe Cosmocratori deschizânduºi pieptul în aurora acestei Mahamvantare pentru a hrãni cu propriile lor mãruntaie tot ceea ce ei înºiºi au creat. . -Pe o octavã superioarã ne aminteºte de Peºtele Dari al caldeenilor. -Poate reprezenta ºi Apostolatul: a pescui sufletele din Apele Vieþii pentru a le conduce cãtre Luminã. înfumurarea. -dacã ni se dãruiesc: suntem invitaþi sã muncim la a Doua Naºtere pentru a le putea confecþiona. PÃUN -Simbolizeazã agregatele psihice ale vanitãþii. PÂINE SFINÞITÃ -Reprezintã corpul Cristosului Intim.) -De asemenea pot fi relaþionaþi cu sãnãtatea noastrã. De exemplu: -dacã sunt coloraþi: schimbãri transcendente în Mercur. simbol al Cristosului ieºind dintre Ape. -Vezi ºi Îmbrãcãminte ºi Aºternuturi. -De asemenea poate reprezenta. Din punct de vedere alchimic este Mercurul Înþelepþilor pe care trebuie sã-l venerãm ºi sã-l pãstrãm ca pe ceva sacru. schimbãri în Ape.86 P Simbologie Oniricã P 87 PÃSTOR -Fiinþa ºi Adepþii Lojii Albe cãlãuzind sufletele. -Vezi ºi Pãianjen. aroganþa. De PEGAS -Corpurile Interne deja create. Vezi în acest caz Numere. PESCUIT -Vezi Peºti. orgoliului. PELICAN -Îl reprezintã pe Cristosul Intim care îi hrãneºte cu Tinctura sa Roºie pe cei ºapte pui de porumbel (cele ªapte Corpuri). PEPENE GALBEN -Fruct al Pãmântului Filosofic. Vezi Legume. (Drumul Iniþierii este în întregime sexual. -Este ºi un simbol al Mercurului Înþelepþilor. PÂNZE -Simbolizeazã veºmintele animice: Corpurile Solare. vom ºti cum merge munca noastrã în Alchimie. prin culorile sale. -dacã plãtim un preþ pentru ele: trebuie sã analizãm în mod cabalistic cifra pentru a ºti de ce calitate avem nevoie cu scopul de a crea acele veºminte pentru Suflet. necunoscutul. PERDELE -Simbol al ocultului. în funcþie de situaþia în care îi vedem. PEªTERÃ -Vezi Cavernã ºi Tunel. PERLE -Valori spirituale ale Mercurului. -Alteori simbolizeazã stãri de ateism sau complicaþii mentale care ne prind sau cautã sã ne prindã.

PHALLUS -Invitare la a observa forþa sexualã. PIATRÃ -Simbol universal al Sexului. cele patru puncte cardinale. PITICI -Reprezintã anormalitatea psihicului nostru. -Simbolizeazã ºi cele Patru Elemente. -Reprezintã ºi forþa cristicã. -Cubicã: Marea Operã realizatã. POD -A-l traversa: pericole apropiate în viaþa noastrã materialã sau spiritualã. Cu alte cuvinte: Cristosul Intim înveºmântat cu Corpurile de Aur Pur. PIVNIÞÃ (pentru vin) -Rezerva sexualã. PIERSICÃ -Simbol al forþei sexuale din Eden. Vezi ºi Prãpastie. Vezi Arbore. De exemplu: -dacã se deschide: facilitãþi pentru a vedea împlinit un proiect material sau spiritual. Din aceasta se desprind urmãtoarele: -Brutã: sexualitatea fãrã a munci. PISICÃ -Elementul volatil al Alchimiei: Mercurul Filosofic.88 P Simbologie Oniricã P 89 exemplu: -dacã sunt vii: prevestesc vitalitate. -dacã doar o vedem: situaþii adverse care nu ne vor afecta în mod direct. -În alte ocazii reprezintã ascensiunea Materiei la Spirit. -dacã se închide: obstacole care împiedicã înaintarea noastrã. -De asemenea reprezintã Mintea Noii Ere (revoluþionarã ºi deschisã la nou) ºi Mintea echilibratã pe care este nevoie sã o avem cu toþii. adicã Agregatele Psihologice. Ne poate indica ºi faptul cã o decizie pe care am luato nu ne va conduce la nimic transcendental. -dacã sunt Pietre Preþioase: vezi Bijuterii. A PICURA (dintr-un robinet) -Posibile scãpãri ale Energiei Creatoare care trebuie supravegheate. PIN -Simbolizeazã Fiinþa. . -dacã sunt morþi: ne avertizeazã de o posibilã boalã. POARTÃ -Dupã cum este. PETRECERE -Vezi Bal. -Simbol general al celor Trei Forþe Primare ale Creaþiei ºi al Intimului în special. -dacã ne atacã: infidelitate a cuiva apropiat nouã. A PLÂNGE -Vezi Lacrimi. POLIÞIªTI -Agenþi ai Legii Divine. PLOAIE -Este relaþionatã cu asprimile pe care le vom îndura în viaþã. -dacã ne udãm: rigori ce vor produce în noi durere moralã. reprezintã o situaþie care va surveni în viaþa noastrã. cele patru anotimpuri etc. PIRAMIDÃ -Reprezintã sanctuarul Sufletului. Gravitatea acestora va depinde de dificultatea pe care o întâmpinãm pentru a-l traversa.

este cu putinþã. -dacã ni se dã: Caritate a Maeºtrilor faþã de noi. -Reprezintã ºi cea de-a Doua Mãrturie a Alchimiei: apele deja albite. POªTAª -Vezi Scrisoare. -dacã doar ne apropiem: prezenþã a unor pericole apropiate în viaþa noastrã materialã sau spiritualã. Fecioara noastrã interioarã. -Vezi ºi Nume. -În funcþie de context poate simboliza amãrãciunile pe care le vom trãi pe Drum. -Dacã acest simbol apare în visul unui bãrbat. dar sã nu se facã voia mea. POMANà -Este relaþionatã cu Generozitatea ºi Caritatea. POTIR -Simbol al Sfântului Graal: Yoni-ul feminin. -dacã atitudinea lor este cordialã: ajutoare din partea Tribunalului Legii Divine. -Poate fi înºtiinþarea concretã a faptului cã apele vor sã înceapã sã ia deja culoarea roºie. PRÃPASTIE -Prevestire de riscuri ce se apropie. Este avertizarea faptului cã suntem pe cale sã cãdem din punct de vedere esoteric ºi cã trebuie sã ne corectãm urgent. PREPELIÞà -Element volatil al Alchimiei: Mercurul Filosofic. -dacã comportamentul lor este transcendent: Maeºtri sau pãrþi ale Fiinþei însãºi. PRÃJITURà -Vezi Dulciuri. poate reprezenta Sufletul Uman. PORUMBEL -Spiritul Sfânt. PRIETENI -dacã manifestã o atitudine egoicã: aspecte psihologice proprii.90 P Simbologie Oniricã P 91 -dacã atitudinea lor este ostilã: proximitate a durerii pentru plata de vechi datorii. -De asemenea o simbolizeazã pe Mama Divinã. Doamnele vor trebui sã-l vadã în acest simbol pe propriul lor Buddhi. -dacã o dãm: necesitate de a crea în noi acele calitãþi. În unele ocazii poate face aluzie în mod concret la dezgustãtorul Desfrâu. Sã ne amintim acea cupã de amãrãciuni la care s-a referit Iisus când a spus: „Tatãl meu. -Uneori poate reprezenta Mintea Cristalizatã conþinând Vinul Luminii care seminizeazã creierul. PRUNE -Sunt fructele Alchimiei. -dacã este spart sau oxidat: probleme cu „Vasul ermetic” ºi posibilã stagnare alchimicã. dacã PRINÞ -Simbol al Intimului. Trebuie sã fim foarte alerþi pentru a nu fi victima lor. -dacã noi cãdem în ea: neglijenþã ºi posibil eºec în Munca Interioarã. depãrteazã de la mine acest potir. ci a Ta”. PORTOCALà -Simbolizeazã speranþa. PORUMB -Vezi Sãmânþã. -dacã suntem îndemnaþi sã sãrim în ea: poate fi înºtiinþarea unei probe de Aer care se apropie. PORC -Egoul animalic înãuntrul nostru. .

-Cu o perlã: anunþ al apropiatei cristalizãri a Perlei Seminale (Esenþa primogenã care se elibereazã la începutul procesului Morþii). R RAC -Animal relaþionat cu voinþa ºi tenacitatea. RÂNDUNICà -Sprijin divin. Invitarea la a fi mai puþin toleranþi cu propriile noastre defecte. care ne sfâºie moral. lipseºte vreun ingredient pentru ca sã funcþioneze bine. -dacã piºcã fãrã milã: criticã din partea semenilor. -Reprezintã ºi Înþelepciunea Ocultã. PUMNAL -Rãzbunãri ºi trãdãri. -dacã îl vedem: îl simbolizeazã pe Intim. -dacã mergem la el: necesitate de a ne implica în lupta interioarã pentru a combate Egoul animalic. PUÞ -Este depozitul sexual conþinând apele haotice ale Primei Clipe. RÃZBOI -dacã îl vedem sau vine asupra noastrã: stãri conflictuale în propriul nostru psihic care încearcã sã punã stãpânire pe Maºina noastrã Umanã. PUSTNIC -Necesitate de reculegere ºi analizã. .92 P PUIªORI DE GÃINà -Virtuþi sufleteºti care au nevoie de dezvoltare interioarã. RAÞà -Vezi Pasãre. astfel vor fi acele ape. PURICI -dacã se aflã pe noi: gânduri negative care ne chinuiesc. -Simbol al apelor alchimice. Dupã cum vedem racul. RANà -Vezi Sânge. RÃZBOINIC -dacã ne vedem astfel: necesitate de a ne preschimba în acel rãzboinic. De exemplu: -Fãrã picioare: munca alchimicã este ºchioapã.

Euri. -Valori sufleteºti care s-au pierdut ºi pe care trebuie sã le reclãdim. RUINE -Bãtãlie spiritualã pierdutã. RODIU -Reprezintã prietenia ºi cãminul. .94 R Simbologie Oniricã R 95 RÂU -Vezi Apã. REVOLUÞIE -Vezi Rãzboi. -Stãri psihologice pe care trebuie sã le reconstruim. -dacã ducem pietre preþioase: suntem pe cale sã culegem virtuþile ºi comorile Sufletului. ne indicã un lucru sau altul: -dacã ducem gunoi: cãrãm propria noastrã murdãrie psihologicã peste tot. -Poate reprezenta de asemenea. RUDE -dacã manifestã o atitudine psihologicã superioarã: pãrþi ale Fiinþei. -dacã suntem mãsuraþi cu ea: ni se mãsoarã valorile noastre esoterice. -Este ºi simbol al pãcii conjugale. RIGLÃ -dacã ne este datã: chemare la disciplina interioarã. Vezi Nume. ROABÃ -În funcþie de ceea ce se duce în ea. RECHIN -Violenþã în Apele alchimice. -Reprezintã ºi curentul Vieþii. RUGÃCIUNE -A ne vedea în aceastã atitudine poate fi o chemare la rugãciune ºi la misticã. REGE -Fiinþa înãuntrul nostru. ca ºi cãruþa. ROATÃ -Simbolizeazã Roata Samsarei ºi Legea Anticei Reîntoarceri. Vehiculele Lunare. -dacã manifestã o atitudine inferioarã: rude psihologice.

-dacã se lanseazã spre înalt: elevare a nãzuinþelor spirituale. SÂNGE -dacã ne curge sânge: suferinþã ºi durere moralã. SANTINELÃ -Invitare la a nu coborî garda în faþa Eului. De exemplu: -dacã este verde: sãmânþa sexualã nu este pregãtitã. Vezi Urcare sau Coborâre. -dacã este putredã: sexualitatea noastrã sau rolul pe care noi îl jucãm în viaþã nu dã nici un rod. Este necesar sã observãm care sunt aspectele care ne împiedicã progresul spiritual. Perseverenþa ne va permite sã ne vedem în curând cristalizate nãzuinþele spirituale. SÂRMÃ -A se încurca în ea: încurcãturi interne psihologice care se repercuteazã fizic în durere ºi confuzie. ºi pe de alta. SÃMÂNÞÃ -Simbol universal al Seminþei Sexuale. -Reprezintã ºi Înþelepciunea. va varia în funcþie de contextul ºi forma sub care îl vedem. -De asemenea poate fi relaþionat cu ridicãrile sau coborârile Nivelului Fiinþei. -dacã este coaptã: muncile alchimice sunt pregãtite pentru SCEPTRU (Baston de comandã) -Vezi Baston. SANDALE -Pregãtire pentru Drumul Esoteric. A vedea acest simbol este de obicei chemarea la a-l fabrica. SCARÃ -Nivele spirituale. transmutând. SÃGEATÃ -dacã cineva o lanseazã spre o altã persoanã de sex opus: înþepãturã de desfrâu pe care o persoanã o lanseazã alteia. SCHELÃ -Proximitatea unei zãpãceli psihologice. a-ºi da roadele. SCARABEU -Reprezintã Sufletul. . -În Alchimie reprezintã Focul Sacru al lui Kundalini. -Este ºi simbol al Cristosului ºi al Intimului. A SCÃPA -Dintr-o închisoare: a scãpa din labirinturi psihologice. -De asemenea simbol al lui Yesod. Învãþãtura care ni se dã când ni se aratã acest simbol. Trebuie sã dezvoltãm mai mult simþul auto-observãrii pentru a nu fi surprinºi de Agregatele Psihologice. maturizându-ne ºi cãlindu-ne în viaþã.Simbologie Oniricã S 97 S SAFIR -Spiritualitatea. SALATÃ -Vezi Vegetal. SARE -Mercurul Filosofiei Secrete. SÃPUN -Necesitate de purificare. -Dintr-o ºcoalã: a nu voi sã înfruntãm gimnaziul vieþii zilnice. Trebuie sã continuãm. pe de-o parte.

Proserpina. Atacuri de desfrâu produse de Ego sau de cineva strãin de noi. l-a blestemat ºi acesta s-a uscat pentru totdeauna. Stã scris cã arborele ce nu dã rod este tãiat ºi aruncat în foc. . -dacã ni se aratã marca: mistere de dezvãluit în noi. -Vezi de asemenea Luminã ºi Foc. SIGILIU -dacã ni se dã instrumentul: posibilã invitare la a fi mai ermetici. -Este de asemenea simbolul –în mod concret– al forþei sexuale feminine. prin legea analogiilor. SMOCHINE -Este sinteza bunei sau proastei utilizãri a forþei erotice (vezi Smochin). -dacã le mâncãm ºi sunt bune la gust: realizãm o bunã muncã sexualã ºi curând vom savura rezultatele. SCRISOARE -ªtiri apropiate. Este Fiinþa Realã care ne lumineazã. SCORPION -Premoniþie a unei explozii sexuale. SMIRNÃ -Simbol al Morþii mistice. SMARALD -Îl reprezintã pe Leul Verde al Alchimiei: Focul incipient. când a vãzut un smochin care nu dãdea roade (spirituale). De aceea Marele Kabir Iisus. De exemplu: -dacã sunt putrede: lucrãm rãu sau pur ºi simplu nu lucrãm suficient în Forja Ciclopilor. -Sfinx alb: o simbolizeazã pe binecuvântata Zeiþã Mamã a Lumii. poate avea un sens diferit. Vezi ºi Smochine. -dacã îl ascund nori de vijelie: îndoieli ºi conflicte pe Drumul Interior.F. -Prevesteºte de asemenea atacuri tenebroase. SFINX -Simbolizeazã cele Patru Elemente ale Alchimiei Solare. -Reprezintã ºi cele patru virtuþi necesare pentru a ajunge la Auto-realizarea Intimã a Fiinþei: curajul leului. Ne poate invita la Transmutare sexualã. SERVIETÃ -Reprezintã Marele Arcan A. inteligenþa omului. SMOCHIN -Reprezintã forþele sexuale care ne pot înãlþa sau umili. SICRIU -Invitare la Moartea interioarã. Regina infernurilor atomice ale acestei Naturi. -dacã apune în apã: invitare la a coborî în a Noua Sferã. Hekate. SOARE -Simbol al Eternului Principiu Masculin. De exemplu: -dacã se ridicã strãlucitor pe cer: triumfuri esoterice. totul depinde de modul în care le utilizãm. SEISM -Vezi Cutremur de Pãmânt. -Sfinx negru: simbolizeazã umbra Mamei Divine. aripile spiritului ºi tenacitatea taurului. SECERÃ -Vezi Coasã. Dupã cum vedem smochinele. aºa merge sexualitatea noastrã. În anumite situaþii.98 S Simbologie Oniricã S 99 SCOICI -Aluzie la Mercurul Filosofic. SFEªNIC -Cele ºapte chakre ºi ºira spinãrii.Z.

-Cu cinci vârfuri: simbol al Intimului. sã-l facem sã urce prin cele 33 de vertebre ale ªirei Spinãrii. defectele psihologice. Vezi Sãmânþã. SPINI -Durere pentru a crea Voinþã. -Când cade din cer: cineva apropiat se îndepãrteazã de noi sau se dezîncarneazã definitiv. cu rãbdare. STIRAX -Simbolizeazã înþelepciunea ºi justiþia. Atunci va trebui. STEA -dacã ne ghideazã: Fiinþa care ne îndrumã paºii. Gradele interne pe care acesta le va dobândi ulterior. Cine nu are Focul nu poate guverna Elementele. poate fi aluzia la culorile Alchimiei. -A lui Solomon: la nivel microcosmic reprezintã uniunea celor douã polaritãþi: masculinul ºi femininul. la fel ca acest animal. -Vezi ºi Sãmânþã. STRUÞ -Stãri animaloide ce necesitã a fi descoperite cãci. La nivel macrocosmic simbolizeazã uniunea omului cu Monada sa: este Marea Operã desãvârºitã. îºi ascund capul pentru a nu fi vãzute. -În alte ocazii. . STRUGURE -Simbol al seminþei sexuale. -dacã este micã (de dimensiunea unui briceag) ºi ni se înmâneazã: poate simboliza trezirea Focului. SPÂNZURAT -Vezi Moarte. STRIDII -Vezi Fructe de Mare. -Este ºi simbol al Voinþei ºi al Puterii asupra Elementelor. -Dupã culoarea sa. SULF -Elementul Fix al Alchimiei: Focul Sexual. SPADà -Focul sacru deja dezvoltat în ªira Spinãrii.100 S Simbologie Oniricã S 101 -Apunând la orizont: chemare la a elimina tot ceea ce ne prisoseºte. A SPÃLA -dacã spãlãm haine: Karmã care este pe cale de a fi spãlatã. Spada este înmânatã devotului în Prima Iniþiere a Focului. SOMON -Vezi Peºti. SPANAC -Vezi Vegetal. poate alegoriza Phallus-ul masculin. se reflectã în frumuseþea acestei spade. Sã ne amintim coroana de spini a Nazarineanului. SPIC -dacã este frumos sau slab: poate reprezenta (ca în visul Faraonului pe care-l interpreteazã Iosif) un an de abundenþã. STEAG -Simbol al Revoluþiei ºi Eliberãrii. adicã. -Rãsãrind dimineaþa: îndemn la a cultiva virtuþile ºi calitãþile Sufletului. respectiv de secetã.

Intimul. ªCOALà -Însãºi viaþa. Divina Mamã particularã a fiecãruia. ªOPÂRLà -Necesitate de a ne interioriza ºi de a vizita –ca ºopârliþa– interiorul Pãmântului Filosofic. -Turn: starea de Alertã Percepþie. ªOSEA -Vezi Drum. în care Maeºtrii Fraternitãþii Albe ne examineazã pentru a cunoaºte progresele noastre spirituale. Uneori reprezintã în mod concret pasiunile sexuale bestiale. -În funcþie de context simbolizeazã Înþelepciunea ºi Cunoaºterea Ocultã. ªARPE -dacã este frumos (colorat. -Nebun: Lancea Sacrã.Simbologie Oniricã ª 103 ª ªACAL -Simbol al lui Anubis ºi al Legii Divine. Din timpuri strãvechi. diferenþa este dacã o facem ca piese albe sau ca piese negre. ªOFRAN -La fel ca albinele. -dacã ne pândeºte ameninþãtor: dorinþa animalicã ºi fornicaþia. Prevesteºte ºi tentaþia fatalã a sexului opus. în care gimnaziul psihologic este examenul cu care trebuie sã ne înfruntãm zilnic. -Reginã: Divina Mamã Kundalini. Acesta fiind sensul general al ªahului. ªOIM -Simbol al lui Horus. -Poate alegoriza de asemenea Universitatea Adhyatmicã. sau suntem pioni în serviciul Forþelor Tenebroase. Forþa Sexualã. de exemplu) sau atitudinea lui este blândã: este Devi-Kundalini. simbolizeazã Munca Interioarã. ªAH -Reprezintã eºichierul vieþii ºi lupta pe care trebuie sã o ducem în existenþa noastrã: toþi trebuie sã luptãm zilnic. Mama Cosmicã. -Cal: Rectitudinea ºi Legea. . ºarpele a fost relaþionat cu Zeul Înþelepciunii. -dacã îºi muºcã coada formând un cerc: o reprezintã pe Maha-Kundalini. -Pioni: Neofiþii Drumului. dacã suntem pioni în serviciul Maeºtrilor Fraternitãþii Albe. de asemenea este bine sã cunoaºtem cel pe care-l are fiecare din piesele sale: -Rege: Fiinþa Realã Interioarã. ªOBOLAN -Simbol al Egoului animalic. ªOARECE -Vezi ªobolan.

TEREN -dacã nu este stabil: lipsã de baze psihologice. TEATRU -Este existenþa noastrã. Purificare. în alte ocazii. trebuie sã învãþãm sã ne relaþionãm cu diferitele pãrþi ale Fiinþei. -dacã ne apãrã: protecþie divinã. Uneori poate reprezenta în mod concret Eul Mâniei. -Vezi ºi Pãmânt. Sã ne amintim de „Cavalerii Tigri” din Mexicul aztec. În mitologia egipteanã era Osiris. -La fel. Eternul Principiu Masculin. TEMPLU -Ca simbol. TIMBRU -Poºtal: vezi Scrisoare.Simbologie Oniricã T 105 T TAUR -În aspectul sãu inferior reprezintã Ego-ul bestial. TOMATE -Sunt relaþionate în mod direct cu sãnãtatea noastrã. Cristosul Cosmic. TÃMÂIE -dacã o fumigaþie a acesteia ne impregneazã: ajutor intern. -Dacã imaginea nu cuprinde vreo alegorie. cu alte cuvinte. -Vezi ºi Catedralã. reprezintã Loja Albã. cele pe care trebuie sã le trãim. prin legea analogiilor. TELEVIZIUNE -Mintea. simbolizeazã agerimea ºi ferocitatea celor care. TOIAG -Toiagul sau Bastonul Patriarhilor reprezintã ªira Spinãrii cu cele ªapte Biserici ale ei. ne indicã aspectele psihologice care se manifestã în viaþa noastrã sau. În mod evident. TEMNIÞÃ -Vezi Închisoare. ca autentice feline. contra propriilor lor defecte psihologice. -Reprezintã ºi puterea ce o posedã Magul. -dacã o mirosim: necesitate de gânduri bune. TELEFON -Necesitate de a comunica cu noi înºine. s-au lansat împotriva lor înºiºi. -dacã ne atacã: stãri psihologice care se vor nãpusti asupra noastrã. este vorba pur ºi simplu de locul sacru în care marii Iniþiaþi ritualizeazã. -În aspectul sãu superior reprezintã în India. Scena reprezentatã. Sã vedem: . Poate fi ºi faptul cã acesta este evident. -Reprezintã ºi Maeºtrii Fraternitãþii Albe (mai ales dacã sunt mai mulþi). TENEBRE -Vezi Ceaþã. ceea ce se proiecteazã prin ea ne vorbeºte despre cum este propriul nostru psihic. TIGRU -Fiinþa Interioarã a fiecãruia. -dacã ne atacã: Adepþii ne atrag atenþia ºi ne cheamã la ordine. TÃCERE -Faþã de o întrebare: indicã faptul cã nu meritãm încã rãspunsul.

de lipsã de informare esotericã. TRÃSNET -Legea Divinã în acþiune. -Triunghiul Artei Magice: simbolul lui Malchuth. -Este ºi simbol al lui Netzah ºi al victoriei interioare. TOPOR -Simbol al morþii psihologice. -Reprezintã ºi gândirea corectã. -dacã despicã un arbore: cineva va fi scos în afara Drumului prin voinþã divinã. -De tãinuire: simbolizeazã Fecioara. TREPTE -Vezi Scarã. TUNEL -Simbolizeazã o perioadã de singurãtate. fãrã rafinare. Reuºitã în Drumul ermetic. TRIUNGHI -Simbol universal al celor Trei Forþe: Sfânta Afirmaþie.106 T Simbologie Oniricã T 107 -dacã le vedem dar nu le mâncãm: este o prevestire de boli care miºunã în jurul nostru dar care posibil nu vor ajunge sã se cristalizeze. -dacã deraiazã ºi noi suntem în el: conflicte pe care le vom trãi în Gnozã. -dacã coborâm: o pauzã în Munca Interioarã sau chiar abandonãm definitiv aceastã Muncã. Cele Trei Forþe trebuie sã se combine în lumea fizicã. de obscuritate. . -dacã le mâncãm: sãnãtatea ne poate fi serios periclitatã. Ne indicã necesitatea de a decapita Holofernul interior. TREN -Cunoaºterea Gnosticã în miºcare. de incertitudine. TRANDAFIR -Aceastã frumoasã floare reprezintã Sufletul. TRIBUNAL -În Macrocosmos reprezintã Tribunalul Legii Divine. -dacã este negru: alegorizeazã Prima Mãrturie a Alchimiei: Ens Seminis-ul în starea sa primarã. simþirea corectã ºi acþiunea corectã. -dacã ieºim: se încheie acea perioadã de confuzie pentru a vedea din nou lumina Tatãlui. -Purpurie sau de glorie: Cristosul Intim. TRIFOI -dacã este cu patru foi: protecþie divinã. TUNICÃ -Albã: reprezintã castitatea ºi sfinþenia. Sfânta Negaþie ºi Sfânta Conciliere. TRESTIE -Coloana noastrã vertebralã. -dacã ne urcãm: viaþa noastrã se va întoarce spre Învãþãturã. TORÞÃ -Lumina interioarã pe care trebuie sã o cãutãm. -dacã intrãm: începe acea etapã obscurã în viaþa noastrã.

URCARE -Fie pe un munte. ULIU -Sufletul. -Poate reprezenta ºi necesitatea de a dezvolta simþul autoobservãrii. UNGHII -Mari: poate fi un indiciu de delãsare. pe o scarã sau cu un ascensor: Nivele ale Fiinþei care suntem pe cale sã le ridicãm sau sã le cucerim. dacã le trecem. UNT -A Treia Mãrturie a Alchimiei: Mercurul galben. vor produce exaltãri. Este. deci. -Murdare: Karma pe care trebuie sã o spãlãm.Þ ÞIGANI -dacã se manifestã în mod pozitiv: reprezintã ocultismul. UNICORN -A Doua Mãrturie alchimicã: Apele mercuriale albite. URAGAN -Vezi Ciclon. UMBRELÃ -Protecþie divinã. . ÞÂNÞARI -Vezi Muºte. necesar sã facem mai multã muncã psihologicã. U ULEI -Ens Seminis-ul ce trebuie sã se înalþe victorios de la gonade pânã la creier. UMILIRE -Probe ce se apropie care. -dacã se manifestã în mod negativ: simbolizeazã Egoul.

-Necesitate de a combate Magia Neagrã. VÃL -Simbolizeazã faptul cã secretele Mamei Naturã sunt ascunse pentru profan. VAPOR -Cãsãtoria ºi Alchimia. În India reprezintã Principiul Feminin. -dacã este grasã sau slabã: poate reprezenta (ca în visul Faraonului pe care îl interpreteazã Iosif) un an de abundenþã sau respectiv de secetã. necesitatea de a ne alimenta prin intermediul voinþei. Este vãlul misterului. -Indicã ºi o stare de agitaþie psihologicã ce ne îndepãrteazã de pacea pe care o produce inima liniºtitã. VÂNÃTÃ -Vezi Fruct. URZICÃ -Chemare la disciplina interioarã. Sunt Tenebrele cãutând sã ne atace. -Alb: instinctul erotic începe sã fie rafinat. -Prin culoarea ei violetã ne poate indica. -Reprezintã ºi vãlul adamic sexual: valori ale castitãþii pe care trebuie sã le venerãm. -Brun: forþa lui Eros într-o stare brutã. VÂNÃTOARE -Agitaþii mentale în noi înºine. V VACÃ -Mama Divinã care-l hrãneºte pe cel ce are grijã de ea. URS -Reprezintã instinctul erotic în fiinþa umanã. VAMPIR -Mag Negru. deopotrivã. Sã ne amintim cã mintea . A URINA -Îndemn la a lucra cu Mercurul Filosofic. VALURI -Forþã sexualã impetuoasã pe care este necesar sã o controlãm. -Poate reprezenta ºi Egoul. fãrã control. USTUROI -Îndemn la a ne disciplina interior. -dacã este neagrã: atacuri tenebroase. -Vezi ºi Apã.110 U URIAª -Egoul. Goliat din noi.

VIN -Simbol minunat al Focului. VEHICUL -Corpul Fizic. descompunând aceastã cantitate avem 8 + 0 = 8. În anumite ocazii resortul este chiar Eul.000 încolo sunt vârste ale Zeilor. VÂRSTE -De la 10 la 90 sunt vârstele Misterelor Minore. al Sângelui Vieþii care se manifestã în Substanþã. aceasta ne indicã faptul cã discipolul are a Opta Iniþiere a Misterelor Minore. VENTILATOR -Vezi Vânt. VULPE -Reprezintã mintea ºi viclenia Eului. -dacã este ca un uragan: vezi Ciclon. VEGETAL -Este Tinctura Vegetalã a Alchimiºtilor. Dacã spunem cã Maestrul are vârsta de 340 de ani. VIÞEL -Viþelul sau Kabirul este Cristosul Intim. descompunem acest numãr în 3 + 0 + 0 = 3. Dacã afirmãm cã un discipol are vârsta de 80 de ani. VIPERÃ -Vezi ªarpe. Suflul Divin. VIERMI -Obiºnuiþi: larve astrale. -dacã este folositor ºi plãcut: anunþã stãri de bunãstare care se apropie de noi. Aceasta ne indicã faptul cã Maestrul are a Treia Iniþiere a Misterelor Majore. circumstanþele sunt miºcate de Karmã. Pentru a intra în fericirea inefabilã a Absolutului.000 de ani divini. -De la 100 la 900 sunt vârstele Misterelor Majore. în altele. Este o chemare clarã cãtre devot pentru a continua sã rafineze sacramentul Bisericii din Roma: Dragostea (Amor). VÂNT -Este relaþionat cu Marele Suflu. -dacã suntem luaþi de el: poate fi înºtiinþarea unei probe de Aer care se apropie. VEVERIÞÃ -Elementul Fix al Alchimiei: Focul Sexual. vrem sã afirmãm cã Maestrul are a Treia Iniþiere a Misterelor Majore. -De la 1. Marele Cuvânt. -dacã ne vedem vânând: poate fi o invitare la a ne preschimba în vânãtori ai tuturor bestiilor pe care le purtãm în interiorul nostru. plus 40 de ani sau grade în favoarea celei de a Patra Iniþieri a Misterelor Majore. VIE -Vezi Strugure. VIESPE -Gânduri negative. este necesarã vârsta de 300. -De mãtase: reprezintã Sufletul þesându-ºi veºmântul. Dacã spunem cã un Maestru are vârsta de 300 de ani. VULCAN -Pasiuni pe care trebuie sã le observãm.112 V Simbologie Oniricã V 113 vâneazã precum Cain. . Reprezintã Mercurul Filosofic în starea lui cea mai incipientã. VIJELIE -Situaþii dificile pentru noi care se apropie.

Ne invitã sã creãm Corpurile.114 V VULTUR PLEªUV -Aspecte saturniene în relaþie cu Moartea Misticã. -Dacã pe zar apare un numãr. A ZBURA -Poate reprezenta ascensiuni spirituale. poate fi vorba. în Lumea Astralã neexistând Legea Gravitaþiei. . În acest caz vezi Numere. ZAR -Piatra Filosofalã. ni se indicã în mod cabalistic circumstanþe materiale sau spirituale care vor apãrea în destinul nostru. Z ZAHÃR -Vezi Dulciuri. ZEBRE -Stãri sãlbatice instinctive în corpul fizic. toate corpurile pot levita sau zbura fãrã dificultate. -De asemenea. -Simbolizeazã ºi stãri mentale negative. ZDRENÞE -dacã le purtãm: lipsã de Muncã interioarã. ZÃPADÃ -Vezi Gheaþã. nu de un simbol. ci de faptul cã. ZIAR -Prevestire a unor veºti care vor veni.

ajunge din nou la noi cu o enormã încãrcãturã cosmicã de o valoare incalculabilã ºi dispus. de la Materie la Spirit.M. însã nu le epuiza niciodatã pe cele ale inimii. Cãrarea Probatorie. forþã asupra slãbiciunii. prin intermediul conþinutului profund substanþial al acestei minunate opere a Gnosticismului contemporan ce poartã drept titlu: CEI TREI MUNÞI. DA. EXISTÃ INFERN. cheia magicã ce-þi va permite sã abandonezi o datã pentru totdeauna. prin care autorul dezvãluie cunoaºterea secretã (gnoza). V. Iatã drumul ce duce de la Pãmânt la Cer. Drag cititor: dacã eºti un îndrãgostit de legitima Înþelepciune. amãrãciunea ºi deziluzia. piaþa teoriilor ºi falselor discipline.. Detaliile Primei Purificãri prin Apã. o datã în plus. ºi toate concomitenþele ce le conþine a Doua Purificare prin Foc ºi Fier. îþi spunem: „Apropie-te strãine. Verbul de Aur al Avatarului Vãrsãtorului (V. roade asupra sterilitãþii. ºi sã intri cu hotãrâre în deºertul iniþiatic ce a fost cunoscut de cãtre toþi vechii Hierofanþi ai Misterelor din vremuri îndepãrtate. de toate lanþurile care îl încãtuºeazã ºi-l leagã de Roata Fatalitãþilor. ºi ºtiind cã orice suflet are dreptul de a-l gãsi ºi de a-l trãi. Samael Aun Weor).116 Simbologie Oniricã 117 CÂTEVA OPERE SCRISE DE V. este aici instrumentul Divinitãþii pentru a da luminã în întuneric. EXISTÃ KARMÃ REVOLUÞIA LUI BEL MEDICINÃ OCULTÃ ºI MAGIE PRACTICÃ TRATAT DE ALCHIMIE SEXUALÃ TRATAT ESOTERIC DE TEURGIE TRATAT ESOTERIC DE ASTROLOGIE ERMETICÃ CARTEA GALBENÃ CARTEA MORÞILOR MISTERE MAJORE DINCOLO DE MOARTE PRIVIND MISTERUL PARSIFAL DEZVÃLUIT MISTERUL ÎNFLORIRII DE AUR MESAJUL VÃRSÃTORULUI LOGOS MANTRÃ TEURGIE DOCTRINA SECRETÃ DIN ANAHUAC ANTROPOLOGIE GNOSTICÃ MESAJE DE CRÃCIUN (DIN 1950 PÂNÃ ÎN 1970) Stimate cititor. ca un cãlãreþ neobosit în domeniul Spiritului. Iatã aici.. Samael Aun Weor. defetismul. Încã de mult timp se dorea cu fervoare o explicaþie profundã cu privire la disecarea pe care o implicã procesele legate de Eliberarea Sufletului. permiþându-i cãutãtorului însetat de adevãr. sã ne-o înmâneze gratuit ºi fãrã a aºtepta nimic în schimb. Samael Aun Weor. DA. aplicabile în viaþa de zi cu zi. ºi bucurie sufleteascã eternã acolo unde domneºte confuzia. Ne referim la bogãþia Învãþãturilor Mistico-Esoterice ce impregneazã paginile acestui sacru tratat. ºi împarte cu noi alimentele noastre spirituale”… . AGEAC îþi oferã câteva cãrþi traduse din opera V. SAMAEL AUN WEOR CÃSÃTORIA PERFECTÃ CURS ZODIACAL TRANDAFIRUL IGNIC CEI TREI MUNÞI PISTIS SOPHIA DEZVÃLUITÃ PSIHOLOGIE REVOLUÞIONARÃ MAREA REBELIUNE MISTERELE FOCULUI MANUAL DE MAGIE PRACTICÃ NOÞIUNI FUNDAMENTALE DE ENDOCRINOLOGIE ºI CRIMINOLOGIE MAGIE CRISTICÃ AZTECÃ MAGNUS OPUS CURS ESOTERIC DE KABALÃ FARFURII ZBURÃTOARE EDUCAÞIE FUNDAMENTALÃ MANIFESTE GNOSTICE DA. cu procesele Morþii Mistice ºi Învierea Maestrului Secret ºi a Treia Purificare prin Suflul de Viaþã pe care trebuie sã-l dea Bãtrânul Zilelor (Monada Eternã Supra-Substanþialã). Aceste scrieri au înainte de toate un caracter practic. CEI TREI MUNÞI Filosofia lui Hermes se exaltã pânã la a atinge cotele sale cele mai elevate. cãci „drumuri cere piciorul stãruitor ºi unelte mâna sârguincioasã”. sunt minuþios dezvãluite în acest compendiu. sã gãseascã prin el însuºi rãspunsurile la întrebãrile sale.M. prietene cãutãtor al Adevãrului. dezvãluind procedee ºi tehnici utile. cu îndemânare intitulat: CEI TREI MUNÞI. EXISTÃ DIAVOL. îngrijorarea. epuizeazã resursele inteligenþei tale.M.M. asupra structurii Adeptului Solar.

obosiþi de vanul intelectualism teoretic ºi de raþionalismul insubstanþial care nu conduce la nimic”. Vom spune în cele din urmã cã Dumnezeu este o energie care s-a repartizat pe sine însãºi în creaþie. Simplitatea ºi limbajul accesibil tuturor nivelurilor de cititori constituie cele douã mari caracteristici care încununeazã acest minunat cadou dãruit în plinã Kali-Yuga (Vârstã Neagrã) marii majoritãþi a oamenilor de acest minunat mesager ºi Avatara al Vãrsãtorului: V. etc. faptul de a fi stãpânul gândurilor. în cadrul creaþiei ºi a ºti care este misiunea acestei pãrþi din interiorul nostru.M. gândurile negative etc. celui care vrea sã încerce aceasta.M. ne trimite la ermeticele învãþãturi ale Cãrþii lui Thot ºi ne dezvãluie. ºtiinþa secretã a sacerdoþilor din HELIOPOLIS ºi a iluºtrilor faraoni ai Egiptului Antic. Samael Aun Weor ne dã un întreg compendiu de exerciþii practice dirijate spre a provoca în conºtiinþa studentului ªtiinþei Divine (Gnosis) trezirea definitivã ºi. liniºte permanentã. arcan dupã arcan. constituie motivul central al existenþei noastre. se prezintã în vremurile noastre prin intermediul unui corp de cunoaºteri elaborate didactic ºi exprimate prin intermediul unei dialectici a lui Tertium Organum. în care sunt rezolvate multe întrebãri pe care astrologii actuali nu ar putea sã le descifreze datoritã faptului cã ei au rãmas ancoraþi în „Astrologia de bâlci ºi de Efemeride” care are limitãrile sale ºi marile sale lacune. Samael face o strãlucitã expunere de principii. artã ºi misticã. Acest tratat în mod magistral elaborat de pana V. Samael Aun Weor ne semnaleazã acele chestiuni fundamentale care trebuie sã fie corectate în psihicul nostru dacã vrem cu adevãrat sã aspirãm la bogãþia pe care ne-o pot da (în mod animic) forþele constelaþiilor. în materie de metafizicã practicã.118 Simbologie Oniricã 119 TAROT ªI KABALà Cu apariþia Operei TAROT ªI KABALÃ. etc. rãmâne perfect dezvãluitã în acest tratat Psiho-Astrologic pe care-l aveþi în mâinile voastre. În „Curs Zodiacal”. ci ne-a apropiat. ajunge din nou la noi. (A renaºte intact ºi pur în moarte. Realizând acest tratat.M. în relaþie cu semnul zodiacal ce le influenþeazã. Prezenta Operã a ocultismului gnostic vine sã demonstreze cã încã este posibil sã se fabrice noul om în interiorul nostru. stãrile interne greºite. din acest motiv. în mod practic. TAROT ªI KABALà este fãrã nici o îndoialã revelaþia supremã pe care o face Marea Lojã Albã acestei umanitãþi a secolului nostru. pentru a extrage din acea stare albeaþa imaculatã a FIINÞEI… IN NECIS RENASCERE INTEGER.) CURS ZODIACAL Prin intermediul acestei magistrale opere „Curs Zodiacal”. Natura realã a persoanelor. înþelegerea adevãrurilor transcendentale ascunse în sânul Naturii ºi al Cosmosului. înþelepciunea cuprinsã în hieroglifele sacre ce au servit drept bazã educãrii marilor Hierofanþi ºi Preceptori ai umanitãþii. V.. . claritate conceptualã. V. V. realizeazã o descriere singularã a drumului didactic ºi dialectic care este necesar sã fie strãbãtut atunci când se doreºte abandonarea psihismului inferior cu tot ceea ce acesta atrage dupã sine: vorbãria interioarã. planetelor. pas cu pas. iar Lira lui Orfeu încã nu cãzuse fãcutã bucãþi pe pardoseala templului. cântecele psihologice. cuvintelor ºi actelor sale. obositã deja de teorii nesubstanþiale ºi de retorici ambigue. fondul real al tuturor formelor religioase. „Curs Zodiacal” este. A descoperi partea de divinitate ce ne corespunde. Samael Aun Weor. „este fãcutã pentru a-i ajuta pe bãrbaþii ºi pe femeile Vãrsãtorului. galaxiilor ºi ale Cosmosului în general. mecaniciatea acþiunilor. Acesta este. adicã o dialecticã ce vorbeºte conºtiinþei ºi nu intelectului oamenilor. filosofie.. prietene cititor. autorul nu a pretins sã vorbeascã în mod utopic despre o „posibilã evoluþie a omului”. PSIHOLOGIE REVOLUÞIONARà Cu Opera „Psihologie Revoluþionarã”. misterul FIINÞEI filosofiei tuturor timpurilor etc. obiectivul acestui admirabil tratat: a face luminã în obscuritãþile noastre lãuntrice dat fiind cã condamnarea veºnicã a omului este strâns legatã de ignoranþa pe care acesta din urmã o atrage dupã sine… Veritas est Lux. Pas cu pas. un minunat amestec de ºtiinþã. reînsufleþitã prin experienþa secolelor. dupã cum o simbolizeazã tradiþia. aducându-ne în plin secol XX „Astrologia Adepþilor Antici” care. multiplicitatea egoicã. Venerabilul Maestru Samael Aun Weor (Pãrintele Gnosticismului contemporan). cum au fãcut-o înainte mulþi pseudo-esoteriºti. în acele vremuri în care. sentimentelor. prin el însuºi. aceste aspecte care-i garanteazã celui care le posedã. în consecinþã. cum el însuºi o defineºte. ºi pentru a obþine aceasta. motivul intrinsec al existenþei sale. fariseismul intim. auto-conºtienþã continuã.M. prin eforturi ºi discipline care în mod extraordinar sunt indicate în fiecare paragraf al acestui tratat. Samael Aun Weor. râurile încã izvorau lapte ºi miere. Obiectivul învãþãturilor gnostice a fost întotdeauna dotarea omului cu capacitatea de a descifra. de dinamica ºi metodologia capabile sã producã în om putrefacþia alchimicã a Eului. etc.M. pentru a face paºi fermi în edificarea unei vieþi interioare bogate care sã dea.

ºi totul este savuros la maturitate…” MISTERELE FOCULUI Opera „Misterele Focului” a V. Samael Aun Weor o posedã cu privire la temele ermetice. pot cere informaþii la: CARTEA MORÞILOR ºi DINCOLO DE MOARTE Cu operele „Cartea Morþilor” ºi „Dincolo de Moarte”. simbolice ºi profetice). Cu practica învãþãturilor conþinute aici. Asociaþia Gnosticã de Studii Antropologice ºi Culturale O. printre alte materii. Samael Aun Weor ne introduce cu exactitate terminologicã ºi precizie esotericã în regatul invizibilului sau lumile paralele ale hiper-geometriei contemporane. apariþiile de fantome.M.M. pentru a se împlini încã o datã proverbul lui Hermes Trismegistul care spune astfel: «De ºapte ori cade cel drept ºi. cititorul poate. cu o dialecticã zguduitoare ºi o didacticã proprie cuiva care este capabil sã se deplaseze în mod conºtient în dimensiunile subtile ale naturii. Toate virtuþile atribuibile focului. Astrologia gnosticã ne invitã cu hotãrâre sã studiem Arcanele Cosmosului ºi sã lucrãm asupra noastrã înºine. visele de diferite categorii (mecanice.org . 1007 Cluj Napoca e-mail: romania@ageac. adaptatã gândirii occidentale. la înãlþimea sacrei regiuni coccigiene. 1 C. puterea Credinþei sunt.ageac. Persoanele interesate în aprofundarea acestei doctrine complexe. V. dacã este drept. Samael Aun Weor în operele sale. constituie expresia cea mai sinteticã ºi clarã a doctrinei Tantra-Yoga orientale. cãci „Totul este frumos la vremea sa.120 În acest fel.org/romania www. deoarece: „Drumuri cere piciorul stãruitor ºi unelte mâna sârguincioasã”. dincolo de a-l considera ca unul din cele patru elemente de bazã ale Naturii. splendoarea iradiantã ºi minunatã a focului divin ce îºi are sãlaºul în Kanda corporalã. legea destinului. lãsatã umanitãþii de cãtre V. rãmân dezvãluite în aceste pagini.M. Oremus. de ºapte ori se ridicã iarãºi». Termenii care se regãsesc în acest dicþionar. ªtiinþa pe care ne-o dezvãluie V.M. teme analizate în mod minunat de cãtre autor.M. sã trezeascã ºi sã mânuiascã în natura sa biologicã ºi metafizicã.P. Diferitele procese cu care se confruntã defuncþii în regiunea morþilor. ea se reîntoarce ca o comoarã în mâinile acestui mare adept. chiar dacã omul a pierdut-o atunci când s-a lãsat pradã mondenitãþii egoice. dedublãrile astrale voluntare. Samael Aun Weor. fãrã a uita nicicând cã pentru a dobândi înþelepciunea este nevoie sã fim umili ºi o datã obþinutã trebuie sã fim încã ºi mai umili. dacã doreºte. dornicã întotdeauna sã pãtrundã în aceste sfere iniþiatice. aparþin doctrinei gnostice.org www.samael.P. cu extraordinara perspicacitate pe care V. Samael Aun Weor este atât de veche cât evurile lumii ºi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful