You are on page 1of 4

TRNG I HC BCH KHOA H NI

NAM
KHOA IN

CNG HA X HI CH NGHA VIT


c lp T do Hnh phc

B MN H THNG IN

NHIM V

THIT K TT NGHIP
H v tn sinh vin: THIU MNH TNG
Lp: H thng in

1. u thit k
1) Thit k li in cao p c 2 ngun cung cp v 9 ph ti
2) Thit k trm bin p kiu treo 250 kVA, 35/0,4 kV
2. Cc s liu ban u
1) D liu ngun in
a. Ngun in 1: Nh my in
S t my v cng sut ca mt t my: 4x55 MW
H s cng sut:
0,85
in p nh mc: 10,5 kV
in p vn hnh:
b. Ngun in 2: H thng in cng sut v cng ln
H s cng sut:
in p vn hnh:
in

0,85
max 110%, min 105%, s c 110% Um mng

2) D liu ph ti in: cho ph lc


3) S liu v trm bin p treo:
in tr sut t: = 0,36.104 .cm
Cng sut ngn mch: SN = 250 MVA
4) Cc d liu khc
Gi 1 kWh in nng tn tht: 700 ng
Bng gi ng dy v trm bin p: cho ph lc
1

3. Ni dung cc phn thuyt minh v tnh ton


PHN I
1) Phn tch h thng in cn thit k. Cn bng cng sut tc dng v
nh hng phn b cng sut cho cc ngun in. Cn bng cng
sut phn khng v tnh ton s b b k thut.
2) Lp cc phng n ca li in. La chn in p v dy dn. Kim
tra cc ch tiu k thut.
3) So snh kinh t cc phng n, chn phng n thit k. La chn
thit b chnh cho cc trm bin p, la chn s phn phi in cho
trm v ton li in.
4) Tnh ton cc ch lm vic ca li. Tnh ton chnh xc cn bng
cng sut phn khng v b k thut.
5) Tnh ton iu chnh in p. La chn u phn p cho cc my bin
p.
6) Tnh cc ch tiu tng hp ca li
PHN II
1)
2)
3)
4)

Chn cc my bin p v s trm


Chn cc thit b in cao v h p
Tnh ton ngn mch v kim tra cc thit b chn
Tnh ton ni t cho trm

4. Cc bn v v th (5 bn v A0)
-

S ni dy v ch tiu kinh t - k thut ca cc phng n li in


S ni in chnh ca h thng in
S thay th ca mng in
Bng ch tiu kinh t - k thut tng hp ca mng in thit k
S nguyn l ca trm bin p treo

5. Cn b hng dn: Phm Nng Vn


6. Ngy giao nhim v thit k: ngy thng nm
7. Ngy hon thnh nhim v: ngy thng nm

Thng qua b mn
Ngythngnm 2012
T trng b mn

Cn b hng dn thit k

PHM NNG VN

PH LC
D liu ph ti in
Cc s liu
Cng sut cc i (MW)

Ph ti
1

35

32

20

45

25

28

34

18

20

Cng sut cc tiu


H s cng sut

Bng 50% cng sut cc i


0,9

0,9

0,
9

0,9

Thi gian s dng cng


sut cc i (h)
tin cy yu cu
Yu cu iu chnh in p

0,9

0,
9

0,9

0,
9

0,9

4800
I

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

KT

in p nh mc h p
(kV)

35

Bn v tr ngun v ph ti

Bng gi ng dy
n v: triu ng/km
Loi dy

Ct b tng ct thp

Ct thp

AC -70

300

380

AC - 95

308

385

AC - 120

320

392

AC - 150

336

403

AC - 185

352

416

AC - 240

402

436

Ghi ch: Gi tin trong bng trn ch ng cho ng dy 110 kV c 1 l.


Nu ng dy c 2 l trn mt ct th ly gi tin bng trn nhn vi h
s 1,6.
Bng gi trm bin p
Cng sut 1 my
bin p trong trm
(MVA)

Gi tin
(t ng)

40

36

32

29

25

22

16

15

Ghi ch: Gi tin trong bng trn ch ng cho cc trm bin p 110 kV c 1
my bin p. Nu trong trm c 2 my bin p th ly gi tin bng trn
nhn vi h s 1,8.