MARYKNOLL HIGH SCHOOL OF PANABO 1st Monthly Examination ARALING PANLIPUNAN III Pangalan: _________________________________________________ Taon at Pangkat: _____________

Guro: _____________________________________________________ Petsa: ______________________ Test I A - Isulat ang titik T kung ang pahayag ay tama at M naman kung ito ay mali. ___ 1. Ang o historia ay tumutukoy sa mga impormasyon tungkol sa nakaraan. ___ 2. Sa pamamagitan ng mga kwento, napag-alaman natin ang pinagmulan ng ating mga ninuno. ___ 3. Ang kasaysayan ay gumising sa interes ng mga tao na nag-usisa sa mga nakaraang pangyayari hingil sa pinagmulan ng mga bagay-bagay. ___ 4. Ang eograpiya ay hinubog ng kasaysayan. ___ 5. Sa paghahanap sa nakaraan, inuungkat ang mga kaganapan sa panahong histiriko. ___ 6. Ang panahong historiko ay sa tumutukoy sa mahabang panahon bago natuklasan ang sistema ng pagsulat. ___ 7. Ang mga taon bago sumapit ang A.D. ay tinatawag B.C. o Before Christ. ___ 8. Ang sampong dekada ay katumbas ng 1000 taon. ___ 9. Ang Arkeolohiya ay tumutukoy sa pag-aaral sa mga nagdaang pangkat ng tao at sa kanilang kultura gamit ang mga pisikal na labi ng sinaunang tao. ___ 10. Ang mapa ay isang modelo ng mundo sa hugis at sukat. Test I B – Punan ng nawalang patinig upang mabuo ang mga salita. B_g B_ng Cr_ _t_ _n_st N_b_l_r Pl_n_t_s_m_l M_rc_ry 1. Ang teoryang ang araw ay nagmula sa malakas na pagsabog. 2. Mga taong naniwala na ang lahat ng buhay ay sa daigdig ay likha ng Diyos. 3. Ang teoryang ipinakilala ni Immanuel Kant at sinang-ayunan ni Pierre Laplace. 4. Ang teoryang nagsasabi na ang daigdig ay mula sa isang malaking bituing sumabog nang mapalapit sa araw. 5. Ang planetang pinakamalapit sa araw.

Test II - Pangkatin: Piliin ang kung saang panahon kabilang ang mga salita sa ibaba. Isulat ang titik ng tamang sagot. A. B. C. D. Mesolithic Neolithic Panahon ng Metal Paleolithic

____ 1. Pangunahing gawain ang pangangaso ____ 2. Pagamit ng mga microlith ____ 3. Pagpapakilala ng payak na paraan ng pagsasaka ____ 4. Pagsisimula ng pagtunaw ng metal ____ 5. Pag-aalaga sa mga pananim at hayop ____ 6. Paggamit sa magagaspang na bato ____ 7. Pagtuklas ng bronse ____ 8. Pagpapaamo ng mga mababangis na hayop ____ 9. Pagtaas ng mga pamayanang agricultural ____ 10. Pagkakaroon ng kasanayan sa pagmimina Test III – Liliman ang titik ng tamang sagot. O O O O 1. Ito ang pinakamalawak na katubigan.

a. dagat b. karagatan c. lawa d. look O O O O 2. Ito ay di-kalawakang dagat na di-lubusang naliligid ng lupa dahil sapagkakaroon ng isang bunganga mula sa kaugnay na karagatan. a. dagat b. karagatan c. lawa d. look O O O O 3. Ito ay isang malawak na anyong tubig na napapaligiran ng lupain. a. dagat b. karagatan c. lawa d. look O O O O 4. Ito ay mas maliit kaysa karagatan. a. dagat b. karagatan c.lawa d. look O O O O 5. Ito ay tubig na nanggagaling sa bundok o iba pang mataas na lugar patungo sa dagat. a. lawa b. talon c.look d. ilog O O O O 6. Ito ay mga malalaking umbok ng lupa na as maliliit sa bundok. a. burol b. pulo c. talampas d. tangway O O O O 7. Ito ay patag na lupa sa pagitan ng mga bundok. a. kapatagan b. lambak c. talampas d. burol O O O O 8. Ito ay masa ng lupang napapaligiran ng tubig. a. pulo b. bundok c. burol d. tangway O O O O 9. Ito mahabang masa ng lupang halos napaliligiran ng tubig. a. pulo b. bundok c. burol d. tangway O O O O 10. Ito ay matatas na pook na binubuo ng bato at lupa. a. pulo b. bundok c. burol d. tangway O O O O 11. Ano ang teoryang nagpapaliwanag na ang pinagmulan ng mundo at ang lalat ng mgamatatagpuang ditto ay nilikha ng Diyos. a. Big Bang b. Nebular c. Planetisimal d. Creationist O O O O 12. Ito ay pinaniwalaang deriktang ninuno ng mga Homo Sapiens. a. Hominid c. Homo Habilis b. Homo Erectus d. Homo Sapiens O O O O 13. Ano ang planetang tirahan ng tao? a. daigdig b. venus c. mars d. pluto O O O O 14. Ano ang tawag sa pag-aaral ng kapaligirang pisikal ng ibabaw ng mundo? a. biolohiya b. heolohiya c. padolohiya d. heograpiya O O O O 15. Ano ang espesyal na parallel ang naghahati sa mundo sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere? a. Equator b. Tropic of Cancer c. Tropic of Capricorn d. Arctic Circle O O O O 16. Aling yugto ng panahon ang walang sistematikong pagsusulat at pagtatala ng mga kaganapan ng tao? a. paleolitiko b. prehistoriko c. Old Age d. neolitiko O O O O 17. Alin ang Panahon ng Matandang Bato? a. paleolitiko b. neolitiko c. Asia Minor d. New Age O O O O 18. Ito ay isang uri ng Hominid na hinihinalang nginunguya niya ang kanyang pakain tulad kasalukuyang tao. a. Australopithecus Africanus c. Australopithecus Robustus b. Ramapithecus d. Australopithecus Afarensis O O O O 19. Ito ay isang uri ng Hominid na malapit ang kanyang pagkakahawig sa tao. a. Australopithecus Africanus c. Australopithecus Robustus b. Ramapithecus d. Australopithecus Afarensis O O O O 20. Ang mga taong ito ay tinatawag “Taong Nakakagawa ng Kasangkapan”. a. Hominid c. Homo Habilis b. Homo Erectus d. Homo Sapiens Test iV – Enumerasyon • 1. 2. Magbigay ng apat na tema sa pag-aaral ng heograpiya.

3. 4. • 5. 6. • 7. 8. • 9. 10. Test V – Sanaysay (5pts) • Bilang mag-aaral, paano mo mapapaunlad ang iyong kapaligiran upang makaagapay sa pagsulong ng daigdig? Anu ang dalawang paraan sa pagtukoy ng lugar?

Sa paraang relatibo, ano ang dalawang sistema na ginagamit sa pagtukoy ng lugar?

Sa paraang tiyak o absolute, ano ang dalawang imahinaryong linya na ginagamit sa pagtukoy ng lugar?

GOD BLESS

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful