P. 1
இது முடிவால்ல இன்னும் இருக்குது

இது முடிவால்ல இன்னும் இருக்குது

|Views: 1,679|Likes:
Published by feelingdirty
இது முடிவால்ல இன்னும் இருக்குது
இது முடிவால்ல இன்னும் இருக்குது

More info:

Published by: feelingdirty on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

இத மடவாலல இனனம இரககத

என பெயர மதன எனகக 20 வயத ஆகினறத சாராசர உயரம சாராசர உடல
அமமபமெ பகாணடவன சர இநத கமதயின நாயகிமய ெறறி மதலில பசாலலி
விடகினறறன அவள பெயர ரஞசனி சாராசர உயரம அழகிய மகம ெரதத
நிமிரநத மமலகள அகனற கணட சிறிய இமட உணமமயிறல அவமை
ொரெவரகளகக கமப கிழமபம அவள எஙகள வீ டடலிரநத ஒர 3 வீ டகள தளைி
இரநதத அவள திரமணம மடதத 2 வரடஙகள ஆகினறத அவைின கணவன
பவைிநாடடல இரககிறான அவள அடககட என வீ டடகக என அமமாவிடம
கமததத பகாணட இரபொள அபெட அவள வநத றொகம றநரம நான அவள
மமலகள கணடமய ொரதத ரசிபறென

அபறொத சணனி என ஐடடமய கிழிகக ொரககம அபபொழத எலலாம அவமை
இழதத றொடட ஓகக றவணடம எனற பவறி றதானறம நான அபறொத எலலாம
மகயில அடதத என பவறிமய தீ ரதத பகாளறவன எனறாவத ஒர நாள என
ரல தட சணனியால அவள பணமடமய ெிைநத கமடநத கததி என விநமத
அவள ெரதத மமலகைில விட றவணம அதறகான சநதரெததிறகாக
காததிரநறதன. ஒர நாள அவள என வீ டடகக வநத என அமமாவிடம தனத
கைியலமற ெலப ெியஸ றொயவிடடத எனறம றவற ஒனமற அதில பொரதத
பசானனாள

அமமாவம எனனிடம அமத பசனற பசயத பகாடதத விடட வரமாற கறினார
நானம அமொவிடம றவணட பவறபொக பசலவத றொல காடடகபகாணறடன
ஆனால என உள மனறதா மகிழசியில திமைததத அவள கணடமய ொரததக
பகாணறட அவைின ெினனால பசனறறன அவள அனற ெிஙக நிற மடட
ஸறகடடம கறபப நிற ட சரடடம அணிநதிரநதாள அவள கறபப நிற ட
சரடலிரநத பவைி வரதடககம அவைின ெரதத மமலகமை ெிடதத ெிமசய
றவணடம எனற எணனம வநதத இரநதாலம அமத அடககி பகாணறடன

அவள தனத வீ டடன கைியலமறமய காடடவிடட பவைிறய பசனறாள நான
ெலமெ பொரததிவிடட அநத அமறமய சறறிளம றநாடடமிடறடன அஙறக
அஙறக அஙறக அவைின கறபப நிற வி வடவிலான ஜடட பதனெடடத அமத
ொரததவடன என சணனி எழமெி விடடத இநத மமற எனனால அடகக
மடயாமல றொயவிடடத றொய அமத மகயில எடதறதன மணநத ொரதறதன
அதன மணம இனனம எனமன சடாககியத அபெடறய அமத மகயில
மவததகபகாணட என மகமய கிறழ பகாணட றொய என சணனி தடவ
ஆரமெிதறதன அவள இமடயில அவள வரகிறாைா என ொரெதறகாக
திரமெிறனன

அஙறக அஙறக அஙறக அவள நினற பகாணடரநதாள ஐறயா -------------
அவவைவதான நான அவள மகதமத கட ொரககாமல அஙகிரநத ஓட
வநதவிடறடன வீ டடறக வநததிலிரநத என மனம ெட ெட என அடதத
பகாணடரநதத காரணம அவள என அமமாவிடம இமதபெறறி
பசாலலிவிடவாறைா எனற ெயமதான.இரணட நாடகளகக ெின அவள என
வீ டடறக வநதாள என மனம திக திக எனற அடததத ஆனால அவறைா
அமமாவிடம சாதாரணமாக றெசி விடட பசனற விடடாள றொகம றொத எனமன
ஒர மாதிரயாக காமம கலநத ொரமவமய வீ சி விடட பசனறாள.

அதன ெினனர அவள என வீ டடறக வரம றொத எலலாம அறத மாதிர ொரகக
ஆரமெிததாள எனகக ஆமச இரநதாலம ெயம இரநதத.ஒர நாள அவைின
கணவன றகால ெனனினான அவைின வீ டட பரலிறொன உமடநத விடடத
அதனால தான அவைின கணவன இஙக றொன ெணணியிரககிறான இனனம
பகாஞச றநரததில நான திரபெி றகால ெணணறவன அவமை வநத றெச
பசாலலஙகள எனற கறினான

நானம சர எனற பசாலலவிடட அவமை கபெிட றொறனன.இநத றநரததில
இநத கமதமய வாசிபெவரகளகக ஒர சிற தகவல அபறொத என வீ டடல
யாரம இலமல அமமாவம அபொவம றகாவில பசனறிறநதனர எனறவ இநத
சநதரெததில எத றவணடம எனறாலம நடககலாம ஆகறவ வாசிதத
பகாணடரபெவரகள ஒர தரல காடசிகாக காததிரஙகள. அவளம வநத
றெசினாள அவள றெசம எனகக மதக காடடயெட றெசிகபகாணடரநதாள

அவள கறபப நிற மடட ஜீ னஸ§ம நீ ல நிற ட சாரடடம அணிநதிரநதாள அவள
அநத உமடயில பராமெ பசகஸியாக இரநதாள அநத மடட ஜீ னஸலிரதத
அவைின ெரதத கணடகள அததடன அவைின ஐடடயின பவடடம நனறாக
பதரநதத இபறொத தமெி பகாஞசம பகாஞசமாக எழமெ பதாடஙகி இரநதான
என ெயதமத காமம உமடததகபகாணடரததத எஙகிரநறதா ஒர மதரயம
வநதத ஒர மடவகக வநதவனாய எழநறதன அவைரகில பசனறறன

அவள ெரதத கணடமய பமதவாக தடவிறனன அறத றநரம என விமரதத பமல
அவள கணடயில மவதத றதயகக பதாடஙகிறனன அவள
றெசிகபகாணடரநதவாறர திரமெி எனமன ொரததாள என பழில ஒர அட
றொடடாள அடபெடட என பல ஆடயத றெசிவிடட றொமன மவததாள மவதத
விடட ொயநத எனமன கடடெிடததாள கடடெிடதத என இதழகமை அவள
இதழகைாள கவவி ெிடததபகாணடாள அவைின இநத றவகம எனகறக நிமறய
ஆசசரயமாகவம பகாஞசம ெயமாகவம இரநதத


இவைிடம என பழ எனன ொட ெட றொகறதா எனற கவமலதான நானம அவள
இதழமை சமவததவாற அவைின மதக கணட இமவகமை
தடவிகபகாணடரநறதன அபறொத பவைியில கதவ தடடெடம சததம றகடடத
யார எனற ொரததால அஙறக என அமமாவம அபொவம நினறபகாணடரததனர
நான பசனற கதமவ திறநறதன இரவரம உளறை வநதனர அவள அநத றநரம
றொனில றெசவத றொல றெசிகபகாணட நினறாள அமமாவம அவளடன
கமததத விடட உளறை பசனற விடடாள அவரகள றொனவடன அவள எனனிடம
வநத பமதவாக இத மடவாலல இனனம இரககத எனற பசாலலிவிடட
பசானறவிடடாள அதன ெிறக எனன அததான மலசன கிமடததாறச இனி
அவமை ஒர வழி ெணண றவணடம எனற நிமனததகபகாணறடன.

அதன ெிறக அவள என வீ டடறக வரம றொபதலலாம எனகக பகாணடாடடம
தான அவள என அமமாறவாட கமததத பகாணடரபொள இமட இமடறய
எனமனயம ஒர பசகஸி ொரமவ ொரதத சிரபொள அமமா அவளகக றதனீ ர
பகாடெதறகாக உளறை பசலலம றநரததில நான அவமை கடடபெிடதத அவள
இதழகமை உறிஞசி விடறவன அவளம இமத சநறதாசமாக ஏறறகபகாளவாள
இபெடறய நாடகள நகரநதன.ஒர நாள ஒர றொன கால வநதத அதில என
அபொவின அபொவிறக (அதாஙக என தாததா) பநஞச வலியாம உடறன
வரமமாரம கறபெடடத அமமா அபொவின அலவலகததிறக றொன பசயத
விடயதமத பசானனார

அவரம உடறன வீ டடறக வநதார வநதவடன அவரகள ஊரகக
ெயணமானாரகள எனகக வகபபகள இரபெதன மறறம வீ டடல ஒரததாராவத
இரகக றவணடம எனெதறகாக எனமன வீ டடல விடடசபசனறாரகள.அமமா
ஊரகக பறபெட மன அவமை வர பசாலலி இநத அவசர ெயணம ெறறி
கறிவிடட வர ஒர 3 நாடகள ஆகம அதவமர எனமன பகாஞசம ொரதத
பகாளளமாறம கறிவிடட பசனறாள நானம மனதிறகள நீ ஙகள றொஙக நான
அவள பணமடமய கவனிதத பகாளகினறறன என கறி சிரததகபகாணறடண.

அவளம அவள வீ டடறக றொயவிடடாள நானம ெகல சாபெிடட விடட
தஙகிவிடறடன எழம றொத மாமலயாகி விடடரநதத பகாஞச றநரம இரநத
விடட இரவ சாபொமட வாஙக கமடகக றொபனன றொயபகாணட இரககம
றநரம யாறரா மகதடடம ஒமச றகடடத திரமெி ொரததால அவள எனமன
கபெிடட எஙறக றொகிறாய எனற றகடடாள நான இரவ சாபொட வாஙக
கமடகக பசலவதாக கறிறனன இனற இரவ சாபொட என வீ டடல சாபெிட

உன அமமா றவற உனமன ொரதத பகாளை பசாலலி இரககிறாரகள எனற
பசானனாள.நான இலமல நான கமடயில சாபெிடறறன எனற பசானறனன
அதறக அவள ஏன என சாபொட சாபெிடமாடடாயா எனற றகடடாள நான
பவறம சாபொட மடடமதானா எனறறன அவள தன உதடமட நாவால தடவி
எலலா சாபொடககம தானடா கபெிடறறன நீ தான பவைியில சாபெிடறறன
எனகிறாய எனறாள

நான இதககதாறன காததிரகறகன வாறரன எனற பசானறனன பசாலலிவிடட
கமடமய றநாககி நடகக பதாடஙகிறனன எதகக இவன அஙக றொறான எனற
தாறன ொரககினறிரகள எலலாம றவமலயாதான.
அஙக ஒர ொரமசி இரககினறத அதில என நணென ஒரவன றவமல
பசயகிறான அவனிடம பசனற ஒர மாததிமரயின பெயமர கறி அமத
றகடறடன அவன எனமன றமலம கீழமாக ொரதத விடட என மசசான எதாவத
மாடடகிசசா கதத றொரயா இநத மாததிமர றகடகிற எனறான

நான இலலாட சமமா இநத மாததிமரய மர ெணணி ொரகதானடா பவற
ஒனனம இலமல எனறறன சர இமத றொடட எனனடா பசயறவ எனற
றகடடான பவற எனனடா பசயய மாததிமரய றொடடடட மகல அடகக
றவணடயததான எனற பசானறனன அவனம சர சர எததமன றவணடம
எனறான நான 2 எனறறன தநதான காமச பகாடததவிடட திரமெி நடநறதன
அவள வீ டடறக பசனறறன அவள அஙறக கறபப கலர மநடடயடன றசாொவில
அமரநத டவி ொரதத பகாணடரநதாள பமலலிய மநடட அத உளறை அவள
றொடடரபெமத அபெடடமாக காடடயத.

என தமெி அபறொறத எழமெ பதாடஙகிவிடடான அவமன பொறடா எனற
அதடடவிடட கதமவ றலசாக தடடறனன அவள திரமெி ொரததாள ொரதத விடட
கதமவ சாததிடட வா எனறாள நானம பசயறதன உளறை பசனறதம வா
சாபெிடாலாம எனற அமழததாள றொய சாபெிடறடாம சாபெிடட மடதததம
அவள தடடகமை எடததகபகாணட உளறை பசனறாள அநத றகபெில நான அநத
மாததிமர இரணமடயம விழஙகி தணணிர கடதறதன ெின அவள எனனிடம
வநத அறதா அநத ரமில றொயெட எனற பசானனாள நான அவமை ொரதறதன

அதறக அவள எனன ொரகிற றொய ெட எனற பசாலலிவிடட தன அமறகக
றொய விடடாள நானம அவள காடடய அமறககப றொய ெடததகபகாணறட
றயாசிதறதன ஏன இபெட பசயதாள இவளதாறன வர பசானனவள எனற
றயாசிததகபகாணறட தஙகி விடறடன எபறொத தஙகிறனன எனற எனகறக
பதரயாத.இரவ எனமன யாபரா அமசபெத றொல இரநதத இரைாக
இரநததால சரயாக பதரயவிலமலஒர உரவம என அரகில வநத காலசடமட
ஜிபமெ கலறறியத ெின என பமல பவைிறய எடததத அமத தடவியத

ெின அமத வாயில மவதத சபெ பதாடஙகியத என எழமெியத நான சடபடனற
அநத உரவததின தமலமய ெிடதத என பழில அழததிறனன இபறொத அநத
உரவம யார எனற விைஙகி விடடத அவளதான பமதவாக என தமலபமெ
நககிவிடட என பமல மழவதமாக விழஙகி ெின அபெடறய சபெ ஆரமெிததாள
நான அவள தமல மடமய றகாதியவாற ஆ ஆ ம ம எனற
மனகிகபகாணடரநறதன.நான பமல அவள வாயில இரதத எடதத விடட
கடடமலவிடட எழமெிறனன என உமடகமை கழறறிறனன

அவளம எழநதாள அவள உமடகமை கழறறிறனன கழறறிவிடட அபெிடறய
அவமை தககி கடடல மீத கிடததிறனன அவள மீத ெடரநறதன பநறறியில
மததமிடட அபெடறய கிழழிறஙகி அவள கனியிதழகமை சமவதறதன அவள
இதழகள பவளககம வமர மததமிடறடன ெின கிழழிறஙகி அவள ெரதத
மமலகமை ெதமொரகக பதாடஙகிறனன ஒர மமலமய கசககியெட
இனபனானமற சமவகக பதாடஙகிறனன

மமல காமமெ நாவால வரட ெறகள ெடாமல கடதத சபெ பதாடஙகிறனன
பதாடககததில ெஞச றொல இரநத அவள மமல இபறொத இறகிய ொமறறொல
இரநதத அவள மனகியெட ஒர மகயால என தமலமய அழததி
பகாணடரநதாள இனபனார மக என பமல உரவிகபகாணடரநதத.நான ஒர
மமலமய மழதாக சமவதத விடட அடததகக தாவிறனன அடதத
மமலமயயம சமவதறதன மமலகமை மடததவிடட மததெட இடபப ெகதிகக
நகரநறதன வயிறமற நககியெட கிழழிறஙகி அவள பணமடமய மததமிடறடன

அவள தன காலகமை விரதத என தமலமல அவள பணமடககள
அழததினாள நான ஒர விரலால பணமடமய றமலிரநத கீழாக றதயதறதன
றதயததவிடட பணமட இதழகமை விரதறதன ஒர மததம பகாடதறதன
பகாடதத விடட பணமடமய நகக பதாடஙகிறனன அவள ம ம ஆ எனற மனக
பதாடஙகினாள அவள பணமட ெரபமெ கணடெிடதத அமத நகக
பதாடஙகிறனன அவள இபறொத தடததாள என தமலமல இனனம அழததமாக
பணமடககள அழததினாள நான விடாமல அமத நககிறனன சிறித றநரததில ஆ
என அலறிய ெட தன மதன நீ மர ொசசினாள

நான அமத நககி கடதறதன.இபறொத 69 பொசிசனில இரநறதாம நான அவள
பணமடமய நகக அவள என பமல சபெ ஆரமெிததாள சிறித றநரததின ெின
நான எழநத அவள பணமடககள என கஜறகாமல பசாலதத மறெடறடன
வாயில இரநத பகாஞசம எசசில எடதத பணமடயில தடவிறனன ெின
எனபமல எடதத பணமடயில மவதத றதயதத பமாதவாக உள நமழதறதன
என சனனி பதக எனற உளறை றொனத பமாதவாக மன ெின இயஙக
பதாடஙகிறனன பகாஞசம பகாஞசமாக றவகதமத கடடறனன

அவள இபறொத கதத ஆரமெிததாள சீ ரான றவகததில இயஙகிறனன ஒர 10 நிமிட
கததலகக ெிறக நான என பமல அவள பணமடயில இரநத பவைிறய எடதத
விடட கடடலில மலலாககாக ெடததகபகாணறடன அவள எழநத என மீத
உடகாரநத சாவார பசயய ஆரமெிததாள இபறொத என மழ சனனியம அவள
பணமட உளறை பசகசியாக கததிகபகாணறட தன கணடமய தககி தககி
றவகமாக அடததாள அவள றவகமாக அடதத பகாணடரநதவாற திடர என தன
பணமடமய பவைிறய எடததாள

அடதத கணம சர எனற பணமட நீ ர ெீ சசி அடததத என பழ மழவாதமாக
நமனநதத விடடத ெின நான அவமை திரமெி இரகக பசாலலிவிடட அவைின
ெரதத கணடமய ெதம ொரகக பதாடஙகிறனன கணடமய ெிமசநதெட என
நாமவ அவள கணடகக அரகில பகாணட பசனறறன மககைால கணடமய
விரதத அவள கணட ஓடமடயில எசசிமல உழிழநறதன ெின அமத பகாணட
அவள கணடமய நகக பதாடஙகிறனன ம,ம ஆ அ அ ம ---- எனற அவள
மனஙகினாள கணட ஓடமடமய நனறாக நககிவிடட எழநத நினற என பமல
அவள கணடயில மவதத ஓகக பதாடஙகிறனன மதலில என தட உளறை றொக
மறததத என எனறால அவள கணடயில யாரம ஓதததிலமல

நான தான மதலமமறயாக ஓககிறறன மறெடயம எசசிமல அவள கணட
ஓடமடயில உழிழநறதன அமத நனறாக ஒடமட மழவதம தடவிறனன
தடவிவிடட பமல பமதவாக உளறை நமழதறதன அவள கததினாள பமதவாக
மனனம ெினனம இயஙகிறனன அவள கததினாள அமத பொறடெடததாத
றவகதமத கடடறனன அவள கதத கதத அவள கணடயில ஒதறதன இபறொத
எனகக விநத வரவதறொல இரநதத பமல கணட ஓடமடயில இரநத
பவைிறய எடதறதன

எழநத நினறெட மகயில அடதத என விநமத அவள மமலகள மீத அடதறதன
அவள அமத மமல மழவதம பசிகபகாணடாள.எலலாம மடநத ெின அவள
எனனிடம நீ இதகக மதல றவற யாறராடம பசகஸ பசயதிரககிறாயா எனற
றகடடாள நான இலமல ஏன எனற றகடறடன இலமல நீ பராமெ றநரம
பசயதாய அறதாட எனகறக 2 தடமவ மதன நீ ர வநத விடடத


உனகக 1 தடமவ அதவம கமடசியா நீ மகயில அடதத ெிறகதான வநதத
உணமமயில நீ ஒர சரயான ஆண மகனடா எநத கதியம உன கிடட கதத
வாஙக ஆமசபெடம எறற பசாலலிவிடட என ெககததில ெடதத பகாணடாள
நானம அவமை அமனததெட இரவின மடயில உறஙக பதாடஙகிறனன

அவளும் வந்து றெசினாள் அவள் றெசும் எனக்கு முதுகு காட்டியெடி றெசிக்பகாண்டிருந்தாள் அவள் கறுப்பு நிற மடட் ஜீன்ஸ§ம் நீல நிற டீ சார்ட்டும் அணிந்திருந்தாள் அவள் அந்த உமடயில் பராம்ெ பசக்ஸியாக இருந்தாள் அந்த மடட் ஜீன்ஸ்லிருத்து அவைின் ெருத்த குண்டிகள் அத்துடன் அவைின் ஐட்டியின் பவட்டும் நன்றாக பதரிந்தது இப்றொது தம்ெி பகாஞ்சம் பகாஞ்சமாக எழும்ெ பதாடங்கி இருந்தான் என் ெயத்மத காமம் உமடத்துக்பகாண்டிருத்தது எங்கிருந்றதா ஒரு மதரியம் வந்தது ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாய் எழுந்றதன் அவைருகில் பசன்றறன் அவள் ெருத்த குண்டிமய பமதுவாக தடவிறனன் அறத றநரம் என் விமரத்த பூமல அவள் குண்டியில் மவத்து றதய்க்க பதாடங்கிறனன் அவள் றெசிக்பகாண்டிருந்தவாறர திரும்ெி என்மன ொர்த்தாள் என் பூழில் ஒரு அடி றொட்டாள் அடிப்ெட்ட என் பூல் ஆடியது றெசிவிட்டு றொமன மவத்தாள் மவத்து விட்டு ொய்ந்து என்மன கட்டிெிடித்தாள் கட்டிெிடித்து என் இதழ்கமை அவள் இதழ்கைாள் கவ்வி ெிடித்துபகாண்டாள் அவைின் இந்த றவகம் எனக்றக நிமறய ஆச்சரியமாகவும் பகாஞ்சம் ெயமாகவும் இருந்தது இவைிடம் என் பூழ் என்ன ொடு ெட றொகுறதா என்ற கவமலதான் நானும் அவள் இதழ்மை சுமவத்தவாறு அவைின் முதுகு குண்டி இமவகமை தடவிக்பகாண்டிருந்றதன் அப்றொது பவைியில் கதவு தட்டெடும் சத்தம் றகட்டது யார் என்று ொர்த்தால் அங்றக என் அம்மாவும் அப்ொவும் நின்றுபகாண்டிருத்தனர் . அம்மாவிடம் சாதாரணமாக றெசி விட்டு பசன்று விட்டாள் றொகும் றொது என்மன அதன் ெின்னர் அவள் என் வட்டிற்கு ீ வரும் றொது எல்லாம் அறத மாதிரி ொர்க்க ஆரம்ெித்தாள் எனக்கு ஆமச இருந்தாலும் ெயம் இருந்தது.இந்த றநரத்தில் இந்த கமதமய வாசிப்ெவர்களுக்கு ஒரு சிறு தகவல் அப்றொது என் வட்டில் ீ சந்தர்ெத்தில் எது றவண்டும் என்றாலும் நடக்கலாம் ஆகறவ வாசித்து யாரும் இல்மல அம்மாவும் அப்ொவும் றகாவில் பசன்றிறுந்தனர் எனறவ இந்த பகாண்டிருப்ெவர்கள் ஒரு த்ரில் காட்சிகாக காத்திருங்கள்.வந்துவிட்றடன் வட்டிற்கு ீ வந்ததிலிருந்து என் மனம் ெட ெட என அடித்து பகாண்டிருந்தது காரணம் அவள் என் அம்மாவிடம் இமதப்ெற்றி பசால்லிவிடுவாறைா என்ற ெயம்தான்.ஒரு நாள் அவைின் கணவன் றகால் ென்னினான் அவைின் வட்டு ீ பரலிறொன் உமடந்து விட்டது அதனால் தான் அவைின் கணவன் இங்கு றொன் ெண்ணியிருக்கிறான் இன்னும் பகாஞ்ச றநரத்தில் நான் திருப்ெி றகால் ெண்ணுறவன் அவமை வந்து றெச பசால்லுங்கள் என்று கூறினான் நானும் சரி என்று பசால்லுவிட்டு அவமை கூப்ெிட றொறனன்.இரண்டு நாட்களுக்கு ெின் அவள் என் வட்டிற்கு ீ வந்தாள் என் மனம் திக் திக் என்று அடித்தது ஆனால் அவறைா ஒரு மாதிரியாக காமம் கலந்த ொர்மவமய வசி ீ விட்டு பசன்றாள்.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->