J. R. R. TOLKIEN

NARN I CHIN HURIN Húrin gyermekeinek legendája
SZERKESZTETTE CHRISTOPHER TOLKIEN ILLUSZTRÁLTA ALAN LEE

EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2008

ELŐSZÓ Tagadhatatlan, hogy számtalan olyan olvasója van A Gyűrűk L/rá-nak, akik előtt az Óidők legendái (ahogyan különböző for­ mákban megjelentek A szilmarilok-ban, a Befejezetlen regék'-ben és a Középfölde történeimé'"-ben) teljesen ismeretlenek, hacsak annyit nem hallottak róluk, hogy hangulatuk és elbeszélésük módja különös és nehezen megközelíthető. Éppen ezért régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy jó okom lenne Húr in gyer­ mekeinek legendáját apám hosszú változatában önálló műként megjelentetni, külön kötetben, minimális szerkesztői jelenlét­ tel és mindenekelőtt folyamatos elbeszélésként, hézagok és megszakítások nélkül, amennyiben ez torzítás és beavatkozás nélkül megvalósítható, annak ellenére, hogy bizonyos részeit apám befejezetlenül hagyta. Arra gondoltam, hogy amennyiben Túrinnak és Nienornak, Húrin és Morwen gyermekei sorsának a története így közreadható, ablak nyílik egy vidékre és egy történetre; egy ismeretlen Középföldére, amely eleven és közeli, mégis mintha a távoli időkről szóló beszámolókból ismernénk: a víz alá

* Unfinished Tales, magyarul A Gyűrű keresése címmel jelent meg " The History ofMiddle Earth, magyarul még nem jelent meg 7

HÚRIN GYERMEKEI

került tájak nyugaton, túl a Kék Hegységen, ahol Szilszakáll járt ifjúkorában és Túrin Turambar élete Dor-lóminban, Doriathban, Nargothrondban és Brethil erdejében. Ez a könyv ezért elsősorban azoknak az olvasóknak szól, akik talán még emlékeznek arra, hogy a Banyapók bőre olyan rettenetesen kemény volt, hogy „emberi erő nem tudta átdöf­ ni, még akkor sem, ha a pengét tündék vagy törpök ková­ csolták, s egy Béren vagy Túrin forgatta volna", vagy hogy Rivendellben Elrond Túrint „a régiek hatalmas tündebarátjá­ nak" nevezte Frodó előtt; de többet nem tudnak róla. Amikor apám fiatalember volt, az első világháború idején, és jóval azelőtt, hogy sejtelme lett volna azokról a regékről, ame­ lyek később A hobbit vagy A Gyűrűk Ura történetét alkották, mesék sorát kezdte írni, amelyeknek Az elveszett mesék könyve címet adta. Ez volt az első fikciós alkotása, méghozzá megle­ hetősen jelentős, mert bár befejezetlenül hagyta, tizennégy befejezett történet szerepel benne. Az elveszett mesék könyvé­ ben jelentek meg először az istenek, avagy valák; a tündék meg az emberek mint Ilúvatar (a Teremtő) gyermekei; MelkorMorgoth, a nagy Ellenség; a balrogok és az orkok; valamint az ország, ahol a regék játszódnak, Valinor, „az istenek földje" a nyugati óceánon túl és a „Nagy Föld" (később „Középfölde", kelet és nyugat tengerei között). Az Elveszett mesék közül három volt terjedelmesebb és kimunkáltabb, és mindhárom éppúgy szólt emberekről, mint tündékről: ezek nem mások, mint a Tinúviel regéje (amely rövid alakban szerepel A Gyűrűk Urá-ban mint Béren és Lúthien története, amelyet Aragorn mesél a hobbitoknak Széltetőn; apám ezt 1917-ben írta), a Turambar és a Foalóke (Túrin Tu­ rambar és a Sárkány, amely 1919-ben már bizonyosan létezett, ha ugyan nem előbb) és a Gondolin bukása (1916-17). Egy 1951-ben a munkájáról írt hosszú levél gyakran idézett részle­ tében, három évvel A Gyűrű szövetségé-nek megjelenése előtt, apám beszámolt kezdeti céljáról: „valamikor hajdanán (azóta jócskán alább adtam) az volt a szándékom, hogy többé-kevésbé
8

amely a nagytól és a világegyetem keletkezését leírótól a romantikus tündérmesékig terjed . ahogyan apám ugyanott megállapította.a na­ gyobb a földhöz kapcsolódó csekélyebben alapul. Teljesen ellentétes volna ennek a könyvnek a koncep­ ciójával az olvasót bőséges jegyzetekkel terhelni olyan szemé­ lyekről és eseményekről. sok pedig puszta vázlat maradna. Másrészt.. amilyet óhajtott. Húrin gyermekei és Gon­ dolin bukása) önmagukban is kellőképpen teljes műveknek tartotta volna. A nagy regék némelyikét teljességében rajzolnám fel. amelyek ritkán fontosak a közvetlen 9 . éppen csak helyüket jelölném ki a rendszerben. amelyekhez nem szükséges A szilmarilok néven ismertté vált legenda teljes szövegének az ismerete. jelentőségét elveszíti. Húrin gyermekeinek a legendája szerves része az Óidők tündéiről és embereiről szóló történetének. a csekélyebb pedig a mérhetetlen háttértől nyer fenséget.ELŐSZÓ egybefüggő legendát alkossak. Itt Béren és Lúthien regéjét „A szilmarilok legfőbb történetének" nevezi. az Óidők három „nagy regéjét" (Béren és Lúthien. és ugyanabban a fentebb említett 195l-es levél­ ben ő is úgy szólt az általam fentebb említett három történetről. „ugyani­ lyen függetlenek. szükségképpen tehát számos utalás szerepel benne a nagyobb történet eseményeire és körülményeire. ha onnan kiemeljük. apám saját szavaiból. a háttér igen általános és homályos ismeretével. Ugyanakkor a ciklus alapvető összekötő lánc­ szeme. és azt írja: „a történet (szerintem szépséges és nagy erejű) hősi-tündér-románc. ugyanakkor ugyanúgy belekapcsolódnak az átfogó kerettörténetbe": ezek pedig a Húrin gyermekei és a Gondolin bukása. hogy a később A szil' marilok címet kapott gyűjteményben régtől fogva az volt az elképzelése. hogy egyes „regéket" jóval teljesebb formában meséljen el. így aztán vitathatatlannak látszik. mint Az elveszett mesék köiryvé-nek leghosszabb elbeszéléseiről. amely önma­ gában is befogadható. hogy ha sikerült volna létrehoznia olyan színvonalú végleges és befejezett elbeszélést." Látható ebből a visszaemlékezésből.. folytatta." „Vannak szinte hasonlóan teljes más történetek is".

amelyet a Bevezetőben és a Füg­ gelékben szereplő anyag elrendezésében és bemutatásában nyújtott. . Adam Tolkiennek azért a nélkülözhetetlen segítségért. vala­ mint az egyszerűsített családfákat. mindegyikhez igen rövid magyarázatot fűzve. hogy ezt a könyvet átsegítette az elekt­ ronika (számomra) ijesztő világába. hogy megteremtse a három rege végleges formáját. ennek megfelelően tehát a Bevezetőben röviden felvázolom Beleriandot és lakóit az Óidők vége felé. és Beleriand meg az északra fekvő vidékek térképén kívül megadom a szövegben szereplő nevek jegyzékét. A kötet végén két részből álló Függelék van: az első apám próbálkozásairól szól. a második pedig arról. Nagyon hálás vagyok fiamnak.HÚRIN GYERMEKEI elbeszélést illetően. amely sok szempontból különbözik a Befejezetlen mesék-étőX. valamint azért. Mindazonáltal itt-ott szükség lehet némi segítségre. amikor Túrin és Nienor születtek. hogyan állítottam össze ennek a kötetnek a szövegét.

miután Morgoth megtörte az ostromzárat Angband körül. több mint háromezer évvel azelőtt: „Ekkor Elrond egy pillanatra elhallgatott. és egyenes és közvetlen dialógusaival sikerült igen elevenül ábrá­ zolnia gyermekkorát. A nagy Tanács összejövetelén Rivendellben Elrond a tündék és az emberek Utolsó Szövetségéről és Sauron legyőzéséről beszél a Második Kor végén. merész és büszke. Azoknak az időknek a távolisága. és felsóhajtott. igen jól énekelhető A Gyűrűk Urá-nak az egyik részletében. Morwen. de éppen ilyen eleven Húrin. a világ Első Korában. elképzelhetetlenül régen. valamint Túrin anyja. aki tartózkodó. De mindez az Óidőkben történt. aki für­ ge.Még jól emlékszem a lobogóik pompájára . még Túrin születése előtt.I BEVEZETŐ Középfölde az Óidőkben Túrin jellemének mélységes jelentősége volt apám számára. derűs és vérmes. Az Óidők dicsőségét s a beleriandi seregeket juttatták 11 . valamint az egész udvartartás élete Dor-lómin hideg országában az immár félelemmel teli években. igazság­ érzetét és együttérzését. amely döntően fontos a történet szem­ pontjából: Túrin mogorvaságát és derűjének hiányát. . ame­ lyekig ez a történet visszanyúlik.mondta.

hogy sor került Elrond Ta­ nácsára Rivendellben.De az én emlékezetem az ÓidŐkbe nyúlik vissza. . az Angband fölé tornyosuló hegység csúcsaiból kiáradó fekete füstöt messziről lehetett látni. még mielőtt az elbukott volna. . és nem engedelmeskedett az akaratá­ nak. De életének tragédiája nem csupán jelleméből ered.eszembe. egyszer s mindenkorra vége a gonosznak. hogy „Morgoth kapui mindössze száz meg ötven mérföldnyire voltak Menegroth hídjától. a doriathi Lúthien fiá­ nak.mondta ki meglepetésében fennhan­ gon gondolatait Frodó. Túrin megszületett Dor-lóminban „az év telén".Hiszen én azt hittem hebegte." Vagy hat és fél ezer évvel azelőtt. messze. sok-sok vereséget és haszontalan diadalt. fizikailag is jelen volt Angbandban. amikor Elrond ránézett -. És Morgoth. ám mégis túlontúl közel". amint szennyezte az északi égboltot. Immár állandó testet öltött óriás és fenséges. az apám Gondolinban született. „ám a bánat jele ült rajta". a Vaspok­ lokban: a Thangorodrim. Diornak a lánya. ahogyan ekkoriban már nevezték. Én láttam a Nyugat mindhárom korszakát. a valák közül az első és a leghatalmasabb. aki már létezett a világ előtt".felelte Elrond komolyan. kijelentette a fogolyként elé vezetett Húrinnak. én azt hittem. mert arra ítéltetett. anyám meg Elwing volt. amellyel Morgoth sújtotta Húrint és Morwent meg a gyermekeiket. „Melkor vagyok. Earendil. mert Húrin dacolt vele.Nagyon rég . s a tündék már azt hitték. . mint amikor Thangorodrim megtört. . annak a gyűlöletnek az átka alatt. ahogyan Bekriand Krónikájá-ban feljegyezték. mert annyi herceg s annyi nagy kapitány sereg­ lett össze alattuk. de iszonytató király alakjában Középfölde északnyu­ gati részén. s nem is olyan nagyok. De annyi mégsem. hogy hatalmas és titokzatos erő átkának csapdájában éljen. 12 . a Fekete Ellenség. hogy Gil-galad eleste nagyon rég volt. Bekriand Krónikájá-ban az állt.Emlékszel? . bár végül nem így történt.

„s a fekete vér zubogni kezdett. Mert kapitányai előtt nem bújha­ tott ki a kihívás alól. így aztán „eltervezi" azoknak a jövőjét. nem „fordul" magasabb hatalomhoz közreműködésért: mert ő maga. De a testet öltött Morgoth félt. hazug és settenkedő. aki nevelt fiául fogadta Túrint: hívták pedig ezt a lakhelyet Menegrothnak. aki bízvást állíthatja magáról. a noldák nagykirálya egyedül Angband kapujához lovagolt. ahogyan Húrin előtt nevezi magát. Apám így írt róla: „Amint növekedett komiszsága." így aztán amikor Fingolfin. akiket 13 . Vaskoronája visszhangozva gurult el a fejéről. nemigen hasonlítható a jóval kisebb hatalmú lények átkaihoz. hogy „célom árnyéka vetül Ardára [a Földre]. nem akaródzott előjönnie sötét erősségéből. illetve denevér álcájában behatoltak Angband legbelső csarnokába. rabszolgák ura. Morgoth nem „hív" Húrinra és gyermekeire bajt vagy sorscsapást. s nagy menny­ dörgéssel. szándékozik romlásba taszítani ellenségét önnön óriási akarata által. s meg­ töltötte a Grond által ütött lyukakat. amely Thingol tün­ dekirály lakhelyéhez vezet. lassan és biztosan az én akaratom felé hajlik". istenek és tündék ellensége. akár a megcsuszamlott hegy. és kibocsátotta magából a gonoszt hazugságok és komisz teremtmények formájában. te nyúlszívű király. a nagy kalapáccsal küzdött. amely minden ütésnél mély lyukat vágott a földbe. jöjj! Látni akarom gyáva képed. az Ezer Barlang­ nak." Es akkor (mondják) „Morgoth jött. mereven terült el a pokol padozatán. Lúthien bűbájt bocsátott Morgothra: aki „hirtelen elzuhant. messze délre és keletre Dor-lómintól.Ezek a szavak arra a hídra vonatkoznak. ereje beléjük szállt. hogy párviadalra hívja ki Morgothot. amikor Béren és Lúthien farkas." Egy ilyen lény átka. Morgoth attól fogva sán­ tított. így kiáltott: „Jöjj elő." Akkor is. ami rajta él. de a haldokló kardjával a földhöz szögezte Morgoth óriás lábát. ő maga pedig egyre inkább földhöz kötöt­ té lett. és a földre sújtotta Fingolfint. és szétoszlott. és harcolj önnön kezed­ del! Odúlakó. Morgoth trónusa elé. és mindaz. „Arda minden sorsainak mestere"." Gronddal.

amely elől elrejtőztem. hogy Morgoth megátkozta Húrint és minden nemzetségét. a nemzetsége iránti szeretete volt és aggodalmas vágya.). és aki képtelen volt elutasítani Morgoth parancsát. Nienornak egész életén át is. hogy Túrin „oly nagy hatalmúvá növekszik. Dor-lóminból való távozásától fogva Túrin egész életén át." Húrin számára azt a kínzást eszelte ki. és Túrin húgának. De most így válaszolt a haragvó Túrinnak: „a végzet benned van.gyűlöl. a „Végzet Urá­ nak" nevezte. bármilyen for­ rásból. megha­ ragudott: „Rosszat tettél. az Húrin volt. amelyet szá­ mára eltervezett" (115 o. a Végzet felhőjeként fog ránehezedni gondolatom. aki sosem látta az apját. Húrinnak az volt a sorsa. Nargothrondban Túrin eltitkolta valódi nevét. Túrin regéjében. és különb­ séget tud majd tenni tény és ferdítés között. És később. meggyőzően hihető képét „látja" (vagy érzéke­ li tudatával Morgoth tudatából). aki magát Turambarnak. amelyet kimondott rá. hogy a bukott vala már maga is attól kezd tartani. hogy magasan a Thangorodrim oldalán üljön mozdulatlanul. hogy minél többet tudjon meg felőlük. részben pedig Húrin büszkesége. mondta apám. le tudta győzni vitában Morgothot. semmissé válik. és azt mondja Húrinnak: „Mindazokra. amelyről mindenki tudott Angbandban. az az ese­ mények olyan. hogy Morgoth szemébe nézzen. ahol Gwindor is raboskodott. és képes lesz legyőzni „látás­ ban" is. Morgoth átka gonosztevő. úgy. amelyet eltorzított Morgoth feneketlen komiszsága. és sötétségbe és csüggedésbe fogja őket taszítani. s fejemre hoztad a végzetet. barátom. de legalábbis meg tudja őrizni józan eszét. elszabadult erőnek látszik. aki elárulta Túrinnak a szóbeszédet. 14 . és elmenekülhet a végzet elől. és amikor Gwindor elárulta. amely mindig rátalál áldozataira. nem a nevedben". hogy mit értett ezen: akit arra kényszerítettek." Gwindor volt az. hiszen azt hitte. hogy elárultad a valódi nevemet. akiket szeretsz. Apám meghatározta. Ennek oka pedig részben. és átélje a kínzója okoz­ ta egyre növekvő keserűséget. hogy az átok. hogy „Morgoth sze­ mével lásson".

és az Óidőket lezáró Nagy Csatában pusztultak el. és a Kék-hegységtől." Amikor Szilszakáll Fangorn erdejében a két karján vitte Trufát és Pippint.' Hangom feltört. Ó szívni'Szemlélni Nan-tasarion tavaszát! Mondtam. immár mind e földek hullámok alatt. Nyáron nyargaltam Ossziri-föld szilfái közt. Azokra az ősi erdőkre emlékezett vissza. Neldoreth bükkjeihez értem el ősszel. meg a fákról. És ez tetszik ki ezekből a szavakból is: „így ért véget a boldogtalan Túrin regéje. ahol igen távoli időkben járt. az égen dalolt. amelyek akkor és ott nőttek: Tasarinan fűzes mezőit tavaszon tapostam. az emlékezete valóban hosszú. Ó nyári verőfény. olyan helyekről énekelt nekik. fehérség. És vastagabb az éveké a levéltakarónál Tauremornalóméban. Ó arany'rőt hmbsusogás Taur-na'Neldor őszén! Vágyni se mertem. Hol mélyre váj a gyökér. Aidalómét Földemen. A fenyvesekhez Dorthonion fennsíkján hágtam a télen. Ó szél. Morgoth leggonoszabb cselekedete az ősi világ emberei közt. jobb nincsen. aki a „Föld-fia entek. És járom Ambaronát. amelyek Beleriand nagy országát borították. kőszál-vének" egyike. hogy apám még egy másik címet is javasolt neki: Nam e-'Rach Morgoth. fekete ágbog a tél Orod-na'Thőn magasán. Morgoth Atkának Regéje. Tauremornát. A Nagy Tenger be­ áramlott. Fangom országában. be jó.Olyannyira lényeges ebben a történetben ez a bonyolult koncepció. az Ered Luintól meg az Ered Lindontól nyugatra eső földeket elöntötte: így aztán A szilmari' 15 . Szilszakállnak. vigalom az Osszir hét folyamánál! Mondtam.

és Őket nevez­ zük eldáknak. Északon Beleriand határát valószínűleg az Ered Wethrin. az Árnyékhegység alkotta. bár gyermek volt még. Beleriandban és az északra eső vidékeken játszódott le Túrin iszonytató sorsa. akik nem hallgattak a 16 . így különböztetve meg őket azoktól. de azok a né­ pek. Azoknak a nagy menetét. hogy mindez hogyan történt. azon túl feküdt Húrin országa. ám A Gyűrűk Urá-hoz tartozó térképen nyugaton található ugyanaz a hegy­ lánc.íok-hoz tartozó térképet keleten hegylánc zárja le. amelyeknek a térképen Forlindon és Harlindon (Eszak-Lindon és Dél-Lindon) a ne­ vük. amikor a beleriandi háborúk legnagyobbikát vívták. akik hallgattak a hívó szóra. s amelyek szilfaerdeiben Szilszakáll egykor sétált. De sétált ő Dorthonion („A Fenyők Földje") fennsíkjának hatalmas fenyői között is. és a hegyeken túli partvidékek. keletről érkeztek a Kék-hegység hágóin át. Túrin a háborúk korában született. An­ nak az igen rövid felvázolása. o. az Ébredés Vizénél. és mind Dorthonion. amelynek később Taur-nu-Fuin. az Éji Sötét Erdeje lett a neve. amelyeknek Ossiriand. sorsdöntő szerepet játszottak az életében. Keletebbre olyan vidékek terültek el. a Nagy Utazás tündéinek. Doriath északi erdőségébe. nemes-tündéknek. a Hét Folyó földje és Lindon volt a nevük. ame­ lyekről ritkán esett szó az Óidők történetében. a világ nyugati végén fekvő Aman „Áldott Birodalmába". ahol Szilszakáll egykor járt. mind Doriath. keleten Beleriand a Kék-hegység lábáig húzódott. Dorlómin. A tündék a távoli keleten jelentek meg a földön a Cuiviénen tengerénél. Hithlum egyik része. választ ad a felmerülő kérdésekre és az elbeszélés során fel­ bukkanó utalásokra. amelyek ezt a történelmet alakították. amikor Morgoth „az iszonyat és a sötét a tévelygés és a csüggedés vidékévé" változtatta (119. és eljutott Neldorethbe. onnan hívta Őket a valák parancsa a Nagy Tengeren át az istenek földjére.). a Vadász vezette a Cuiviénentől Középföldén át. Thingol birodalmába. maradtak meg csupán a Harmadkorban azokból a terü­ letekből. a vala Oromé.

hívó szóra. mint a Két Fa. ők a szürke-tündék. hét fiának pedig jókora birodalmai voltak Beleriand keleti vidékén. az Ékszereket ellopta. de aki immár halott volt. az Ezer Barlangból uralta országát Doriathban. melyek fényt adtak a va­ lák országának. vonakodóknak is neveznek. A valák akarata ellenére Feanor elhagyta a Boldog Birodalmat. mind tudományban. a „Tűz Szelleme": ő volt a legidősebb fia Finwének. hogy sugárzók legyenek. Függelékében: „Feanor volt a legnagyobb elda. Ám hiába keltek át az eldák a Kék-hegységen. a noldák (a „tudó-tündék") viszszatértek Középföldére. A va­ lák elleni lázadás első számú mozgatóereje Feanor volt. A tündék történetének erről a döntő fontosságú eseményéről apám így számolt be röviden A Gyűrűk Ura A. Thangorodrimban őriztette [az Angband fölötti hegyekben]. mert egyik nagy nemzetségük. Ám a Nagy Ten­ geren átkelt eldák sem mind maradtak a valák országában. és végül teljes vereséget szenvedtek. aki a noldák seregét kivezette Cuiviénenből. Nekik Thingol („Szürkeköpenyes") volt a nagykirályuk. népe jó részével együtt. Ok a „csekélyebb tündék". Az Ékszereket megkívánta Morgoth. de ő volt a legbüszkébb és a legönfejűbb is. nem mind távoztak a Nagy Tengeren át. és Középföldét választották országuknak és végze­ tüknek. és hatalmas várában." Feanort megölték csatában nem sokkal azután. a Fákat elpusztította. és akik Beleriandban maradtak. Dorthonion (Taur-nu-Fuin) 17 . úgy akarta. akiket avaroknak. és Őket nevezzük Száműzötteknek. azoknak sinda a nevük. aki Menegrothból. hogy a noldák visszatértek Középföldére. az Ellenség. Telperion és Laurelin. büszkeségében ugyanis erőnek erejével vissza akarta szerezni Morgothtól az Ékszereket. Az eldák és az edánok így reménytelen háborút indítottak Thangorodrim ellen. O készítette a Három Ékszert vagy szilmariht (Silmarilli). és Középföldére száműzte magát. mind kézügyességben.

mint falevelek a szélben" (48. Fingolfin öccse és Feanor féltestvére. de megépítette Gondolin titkos és rejtett városát. és a tündéknek ez a szépséges erőssége évszázadokon át állt a leg­ nagyobb titokban. és ezüstben meg fehérben csillogva. amely egy dombon állt Tumladen síkján. ám fiai és 18 . o. Finwe második fia Fingolfin volt (Feanor féltestvére).). Finwe harmadik fia. Gondolinba tette át székhelyét.és a Kék-hegység között. Turgon odahagyta Vinyamart. utódjaként Fingon lett a noldák nagykirálya. amelyben egyaránt akadtak noldák és sindák. Fingolfin Mithrimben lakozott. Hithlumtól délre. hogy odahagyta Vinyamart. Fingon ural­ ta Hithlumot. o. az azonos nevű nagy tó partján. amikor a király „és urai közül sokan átlovagoltak Dor-lóminon.). o. ahogyan Túrinnak mesélte (33-34. ő meg a fia. Legfontosabb erősségük Barad Eithel volt (a Forrás Tornya) Eithel Sirionban (a Sirion forrásánál). Nevrast vidékén. az Árnyékhegységtől északra és nyugatra terült el. Fingoné volt azonban Dorlómin. O maga nem tért vissza Középföldére. egyetlen kapuja ugyanis felfedezhetetlen volt. Miután Morgoth párviadalban megölte Fingolfint. amelynek leírása szerepel a Húrin g^ermelcei-ben. akit a noldák nagykirályának tekintettek. ahol a Sirion folyó feltört az Árnyékhegység keleti oldalánál: Sador. ám hatalmuk odaveszett a Megszám­ lálhatatlan Könnyek Csatájában. Húrin és Morwen öreg. amely az Ered Wethrintől. átkeltek Nen Lalaith hídján" (32. rokkant szolgája sok esztendőn át szolgált ott katonaként. idegen így aztán be nem juthatott. Túrin egyszer látta őt. Turgon nem is jött elő nagy seregével Gondolinból. A noldák visszatérte után ő eleinte Vinyamar házában lakozott. és erősen őrizték. amelyre több mint háromszáz és ötven esz­ tendővel azután került sor.). hol áll. és népével. s tel­ jesen körülölelték a Határhegyek. Finarfin volt. A Megszámlálhatatlan Könnyek Csatájáig. Amikor sokesztendei munkálkodással felépült Gondolin. és Morgoth nem tudta meg. a Sirion folyótól keletre. Fingolfin második fia Turgon volt. „Feanor fiai pedig úgy hányódtak. Dor-lómintól nyugatra.

Finrod fivérük vazallusai Dorthonionban lakoztak. Finarfin második fia tette a fe­ jére Nargothrond koronáját: ez pedig az azt követő esz­ tendőben történt. hogy Dor-lóminban megszületett Túrin. hacsak nem volt nagyobb hatalma. Ard-galen tágas síkjára nézett. 19 . ám Finrod birodalma messzire terjedt. ám a noldák teljesen legyőzték és elpusztították őket. Angbandból nagy seregek özönlöttek dél és Beleriand felé.lánya visszatértek Fingolfin seregével és fiaival. Melian maia volt.és rémítő csodafallal. „az Öv Országának" nevezték. sokévi béke után. ahol a folyó átszelte a Taur-en-Faroth." Attól kezdve ezt a földet Doriathnak. avagy „Barlangvájó" a törpök nyelvén. Melian királynőnél. Angrod és Aegnor. hogy a noldák visszatértek Amanból. s ez a körülkerítés mintegy négyszáz éven át tartott. Melian pedig (A szümarihk szavaival élve) „latba vetette minden erejét. a maiának. A noldák visszatérte utáni hatvanadik esztendőben. aki emberi alakot öltött. Finarfin további fiai. Ám Finrodot legyilkolták Sauronnak. nagy hatalmú szellem. Melian Övével. keleten a Sirion folyóig és nyugaton a Nenning folyóig. és ostromzárat vontak Angband köré. Nargothrond kapui a Narog folyó torkolatára nyíltak Nyugat-Beleriandban. és Beleriand erde­ jében lakozott Thingol királlyal: ő volt Lúthien anyja és Elrond ősanyja. Dicsőséges Csatának. Finarfin leg­ idősebb fia Finrod volt. hatalmas orksereg özönlött elő Angbandból. Galadriel. Ezt nevezték Dagor Agíareb-nek. avagy Magas-Faroth égbe nyúló hegyeit. amely Eglarest kikötőjénél érte el a Tengert. ám a tünde urak elértették a figyelmeztetést. akit megihletett a doriathi Menegroth fensége és szépsége. és Orodreth. Nem sokkal azelőtt. és az egész birodalmat [Neldoreth és Region erdőségét] körülkerítette egy láthatatlan árnyék. Finrod húga sokáig élt Doriathban. ezért is kapta a Felagund nevet. mint Meliannak. s azután senki be nem jutha­ tott az ő akarata és Thingol király akarata ellenére. amelynek jelentése „Barlangok Ura". ezért hozta létre Nargothrond föld alatti erősségét és városát. Morgoth legfőbb szolgájá­ nak börtönében. amely észak felé.

Szálas Galdor Hador házából származott. ám az anyja Haleth Házából való volt. Ezek az emberek a Három Házhoz tartoztak. Beor népe Dorthonionban telepedett le. és Ard-galen tágas. ám kegyetlenül vadásztak rájuk és elnyomták őket annak imádói és szolgái". ezeket keleti embereknek nevezték. Morgoth immár utoljára elhagyta Angbandot. amely Dorthonion fennsíkjától északra feküdt.Azt beszélik. De azt beszélik. akik Beleriand Földjére léptek a Hosszú Béke napjaiban. elhagya20 . Nargothrond királyának. Morgoth lángfolyókat engedett szabadjára a Thangorodrimról. és „fellázadtak a Sötét Erő ellen. Beornak. aki először találkozott velük. mert hisszük. füves mezeje. Hador házához és Haleth Házához. Beor kijelentette: „Sötétség van mögöttünk. és Haleth népe ekkoriban Brethil erdejében élt. Angband ostroma után egészen másfajta emberek keltek át a hegyeken.). és Fingolfin király Dor-lómin urává tette. és Finrod Felagundnak. az asszonya Beor Házának ivadéka. Húrin apja. hogy elkezdődött. Húrin vén szolgája ugyanígy beszélt a gyermek Túrinnak (35. Beor Házához. hogy az emberek felébredtek. sosem beszéltek." Sador. és Keletre ment. az emberek (akiket a tündék Atánok-nak. akik átkeltek a Kék-hegységen. o. és tündebarátoknak nevezték őket. keleti vidékén ébredtek az Oidők vége felé. a Vénnek hívták ezeknek az embereknek a vezérét. s annak hátat fordítot­ tunk. „a Követőknek" neveztek) Középfölde távoli. és némelyikük fontos szerepet játszott Túrin történetében. Béren rokona volt. felperzselt. s még gondolatban sem kívánunk visszatérni hozzá. és Morwen. A Három Ház tagjai voltak az Edánok (sindarin nyelven így hangzik az Atani). 395 esztendővel azután. lévén annak fia. s kapui zárva voltak. Hador Hithlumban lakozott. de legkorábbi történetükről azok az emberek. A szí­ vünk nyugat felé fordult. amikor Angbandot ostromgyűrű fogta körül. hogy miután tudomására jutott. „a Má­ sodik Népnek" és Hiídák-nak. Angband ostroma iszonytatóan hirtelen (bár hosszan elő­ készített) véget ért tél közepén. hogy ott megleljük a Fényt.

Akkor Galdor. o. s párviadalra hívta Morgothot. Glaurung. ahogyan elmesélte Túrinnak (34. ahogyan Beor népének számos harcosát is. mert a tűzfolyók elakadtak az Árnyékhegység lábánál.tott pusztasággá változott. amikor Húrin (akkor még huszonegy éves fiatalemberként) „átvette a ház fejének szerepét és a parancsnokságot". Két évvel később ment Húrin és Huor Gondolinba. Mindezek még élénken éltek Dor-lóminban az emberek emlékezetében. Dorthonion tünde hercegeit legyilkolták. orkok hatalmas seregei özönlöttek dél felé. . Fingont meg harcosaikat vissza­ verték az Árnyékhegység keleti oldalán álló Eithel Sirion erősségébe.). Galdor Eithel Sirion ostrománál: Sador ott volt. Fingolfin királyt és fiát. és Hithlum meg Dorlómin meghódítatlan maradt. amikor Túrin megszületett. Húrin apja lett Dor-lómin ura. Ezt a katasztrofális összecsapást nevezik Dagor Bragollachnak. Anfauglith lett. kilenc esztendővel a Váratlan Láng Csatája után. annak védőjeként halt meg Aranyhajú Hador. s megváltozott a neve is. a Hithlum elleni újabb táma­ dáskor veszett oda Húrin apja. a Fojtogató Füst. A Bragollach utáni esztendőben aztán Fingolfin elkeseredett dühében Angband kapujához lovagolt. és látta. a Váratlan Láng Csatájának. a sárkányok apja ekkor jött elő először Angbandból teljes méltóságában. További négy esztendő múltán.

Például Glóredhel. például Anach. sosem sz. sohasem ch.A KIEJTÉSRŐL A következő jegyzetek célja a legfőbb vonások tisztázása a nevek kiejtésében. mint a magyarban. 22 DH G . nem „Szekbrosz" • mindig h. így a Region szót nem úgy ejtik. Magánhangzók AI AU leginkább úgy ejtendő. így a Celebros kiejtése „Kekbrosz". Nam i Chin Húrin. Mássalhangzók C CH mindig k hangzású. mint a skót loch vagy a német Buch szóban. ejtése is au. mint az angol region szót. Ekdhwen. mint az angol church szóban. ahogyan Sauron nevében is. mint a máj szóban. hanem mint a magyar régió szót. Maedhros. mindig úgy ejtik. mint a then szóban. nem mint a thin szóban szereplő th. mindig az angolban használt zöngés („lágy") th meg­ felelője.

Menegroth. Túrin nevekben hosszú ú-nak ejtjük. mint a szavak közepén. mint az ír. a-e. Mindig úgy ejtjük. AE ahogyan az Aegnor. IR. például: Celebros. mint az ej.úgy ejtendő. mindkét magánhangzó külön ejtendő. Gurthang) úgy ejtendők. EA és EO két szótagot alkotnak. Nirnaeth szavakban két különálló magánhangzó kombinációja. El IE . nem Níínor. úr szavakban. tehát Túrin. E a szó végén mindig külön magánhangzóként ejtjük. nem Tyúrin. U a Húrin. de ejthető áj-nak is. például Ni-enor. UR mássalhangzó előtt (mint Círdan. például Teiglin.

NARN I CHÎN HÚRIN HÚRIN GYERMEKEINEK LEGENDÁJA .

Amíg tartottak napjai. Galdornak és Harethnak két fia volt. Fingolfin uralma alatt lakozott. Ám a benne élő tűz szünet nélkül izzott. Húrin és Huor. Minden északi emberek közül ő értette a leginkább a noldák terveit és céljait. Hador. Tuort. F E J E Z E T TURIN GYERMEKKORA Aranyhajú Hador az edánok ura volt. mint a nagyapja. A fi­ vérek erősen szerették egymást. Húrin ért haza hamarabb. ugyanazon a napon pedig fia. ám csekélyebb termetű. 27 . és igen szerették őt az eldák. a Brethil erdejében élő emberek urának asszonya lett. Az öccse. aki tágas tereket adományozott neki Hithlum vidékén. kivéve a tulajdon fiát. ám ha a ver­ seny hosszú volt és nehéz.I. testében erős és lelkében tüzes. ebben anyjának népére hasonlított. Huor szálas volt. s ifjúkorukban ritkán voltak távol egymástól. a legmagasabb az edánok között. és sebesen futott. mint nemzetségének férfiúi. Harethet. Húrin három esztendővel idősebb volt. de minden egyébben olyan volt. ame­ lyet Dor-lóminnak neveztek. mint a kezdetén. mivel ő a küzdelem végén éppoly sebesen futott. Leánya. Glóredhel Halmir fia Haldir. Szálas Galdor feleségül vette Halmir leányát. és akarata erős és állhatatos volt.

Mindössze két hónapja volt Huor asszonya. és Rían sosem látta vi­ szont az urát. mert száműzöttként érkezett Dor-lóminba Dorthonionból a Bragollach dúlása után. mert gyengéd szívű volt. Morwen unokahúgát. Azt beszélik. mert az északi embereknél akkoriban így volt szokás.Húrin Morwent vette feleségül. s a fivéreket egészen a Brithiach gázlójáig üldözték. s elrejtette őket ellenségeik elől. köd szállt föl a folyóról. szétszóródtak. ha Ulmo hatalma nem olyan nagy még mindig a Sirion vizében. Egy alkalommal Húrin és Huor a felderítők kis csapatával tartott. amikor az elment a bátyjával a Nirnaeth Arnoediadba. a Beor házából való Bregolas fia Baragund leányát. Kemény volt hozzá a sors. Ott aztán elfogták és levágták volna őket. akik akkoriban háborgatták országuk északi határát. hogy Galdor fiai egy időben Brethilben nevel­ kedtek a nagybátyjuknál. Thingol leányát. A Beor házát ért csapások elszomorították szívét. az ifjabb. sem a háborúságot. ő maga pedig büszke. dalolt. Gyakran mentek csatába a brethilbeliekkel az orkok ellen. ő Bregolas fia Belegund leánya volt. ám orkok ütöttek rajtuk. Nevetésnek hívták mind­ azok. Morwen egy lánykát is szült Húrinnak. s azt beszélik. aki így aztán közeli rokonságban állt Félkezű Berennel. Huor Ríant vette nőül. Haldirnál. Morwen magas termetű és sötét hajú volt. De történetünk most visszatér az ifjú Húrinhoz és Huorhoz. hogy azokban a napokban született. már oly magasra nőtt. és megpillantotta Lúthien Tinúvielt. és maga is szerzett énekeket. ám ter­ mészete kissé zord volt. és tekintete ragyogásáért meg arcának szépségéért Eledhwennek. Túrin volt a neve Húrin és Morwen legidősebb gyer­ mekének. amikor Béren Doriathba érkezett. mert Húrin. nem kedvelte sem a vadászatot. Tündefénynek nevezték az emberek. és ő abban az esztendőben született. aki az Urwen nevet kapta. Annál jobban szerette a vadon fáit és virágait. akik rövid életében ismerték. ám Lalaithnak. de erős volt. bár még csak tizenhét esztendős. és Huor. amekkorák annál a népnél a felnőtt férfiak voltak. s a Brithiachon át Dimbarba 28 .

ha Thorondor hajlan­ dó. nem is tudjuk valójában. Mert Turgon igen megkedvelte Galdor fiait. s nem tudták. amíg teljesen meg nem zavarta őket az a csalóka vidék. talán újra találkozunk. merre kell továbbmenni vagy visszatérni. sokat megtanult a tündék tudományából. 29 . Ott Turgon király jól fogadta őket. Ok hosszú évekig várhatnak. nem olya­ nok. mert Hador tünde-barát volt. Ám Húrin és Huor szerettek volna visszatérni az övéikhez. Fáj nekem ez a válás. Akkor Thorondor meglátta őket. nem mehet el többé onnan. reményünk és erőnk hamar elhervad. mint az eldák. amikor szüksége lesz rá. mi csupán halandó emberek vagyunk. Ulmo pedig figyelmeztette Turgont. és a sasok felemelték. kifé­ lék. amikor megtudta. osztozni az őket sújtó háborúban és bánatban.Ahogyan jöttetek. Gondolin titkos városába. s nem a törvény miatt. s látta a várost.menekültek. tünde vagy ember. aki meglelte a rejtett királyságot. ám kis idő múlva. Ott nagy nehézségek közepette kóboroltak a Crissaegrim csupasz falai alatt. amelyet ember még nem látott. és sokat beszélt velük. s úgy tartják. Tumladen rejtett völgyébe. ám a mi időnk rövid. s a rejtett nép színre nem lép. s valamit megértett a ki­ rály terveiből és céljaiból is. mert tőlük jön majd segítség. akinek elméje fürge és fogékony volt. Akkor Turgon meghallgatta könyörgését. hiszen félelem és rettegés közepette hoztak minket ide a levegőég magas útjain. az eldák időszámítása szerint. és két sast küldött a segítségükre. És Húrin így szólt Turgonhoz: . Meg aztán mi nem is leltük meg a Gondolinba vezető utat. s immár szeretetből kíván­ ta Gondolinban tartani őket. hol ez a város. hogy senki idegen. ezalatt Húrin. s azt mondta: . Húrin és Huor vendégként éltek a király házában majd' egy évig. úgy is mentek. és elvitték őket a Határhegyeken túlra. hogy fogadja szívélyesen annak a háznak a fiait. amely kimondta. s szemünkre kegyes fátyol borult. hogy megküzdhessenek ellenségeikkel egy távoli napon.Uram. amíg a király fel nem oldja az ostromzárat.

hiszen úgy tértetek haza.A király kegye valóban nagy . esküt teszünk neked. mint az erdő hajléktalanjai. s azt mondta Húrinnak: . csupán azt. hogy a noldák Középföldére visszatértek. gondolták az emberek. akik haza is hozták őket végül. csöppet sem bánta. Az az eskü most is köt minket. Ám Galdor így szólt: . ők pedig még az apjuknak sem mondták el.Ám Maeglin. . apám . 30 . a király húgának fia. hol voltak. Mert mind a hallgatási fogadalom. hogy nyomuk veszett. és az érkező sasok éjszaka vet­ ték őket szárnyukra. mert üzenetet kaptak Brethilből. Aztán búcsút vettek. hogy soha nem árulják el Turgon szándékait. bár iri­ gyelte tőlük a király kegyét. s azt is beszélték némelyek.Érd be azzal. hogy elmennek. És a fivérek megesküdtek. mert csupán hallgatási fogadalom ellenében engedtetett meg. Biztonságosabb volna. de másokkal egyetemben sejtette az igazságot. így hát teltek a napok.mondta Húrin -. amit a birodalom­ ban láttak. mind a sasok Turgonra utaltak. hogy megszégyenítették Morgothot a tulajdon trónján Angbandban. akár az ifjú hercegek. új remény tá­ madt tündék és emberek között. de ha a sza­ vunk nem elegendő.A király kegye nagyobb. hogy a vadonban azok a sasok mentették meg őket. Ám a négyszáz és hatvankilencedik esztendőben azután. ha nem lenne más választásotok. mert híre járta köztük Béren és Lúthien cselekedeteinek. A népük örömmel fogadta őket. s nem úgy. s némelyek csodálkoznak tán. mint sejtenétek. . hogy hazatértünk. akinek nagy hatalma volt Gondolinban. mint hogy itt maradjatok életetek végéig.Tehát egy éven át a pusztaságban éltetek? Vagy a sasok fészkében kaptatok helyet? Kellett találnotok élelmet és finom öltözéket. mert senkit sem szívelhetett az emberi fajból. és titokban tartanak mindent. hogy a törvény szigorából miért faragnak le két alantas emberfi kedvéért. Galdor többé nem kérdezte őket.felelte Húrin -. s hajnalban tették le őket Dor-lóminban. s a Morgothtól való félelem árnya nőttön-nőtt.

és ebben is az apjára ütött. A Gonosz Leheletének nevezték. amelyek határosak voltak az Anfauglithtal. Túrin szerette az 31 . vagy visszatértek a Halálból. mert kórságot hozott. ezért hirtelen volt és indulatos. és meghaltak annak az esztendőnek az őszén az északi területeken.hogy Béren és Lúthien még él. s kiűzték az orkokat Beleriandból. amikor közöttük járt. nem volt derűs. hogy szavaikat beigazolja. attól félvén. Akkor aztán némelyek eljövendő győzelmekről kezdtek beszélni. mint az anyja.Angbandban mindig új meg új gonoszt eszelnek ki. s ha szenvedni vagy szomorkodni látott bármi elevent. a kacagása meg akár annak a vidám patakocskának a csörgedezése. akár a liliomok a fűben. ahogy szaladt a réten. Abban az esztendőben teljesedett be kis híján Maedhros nagy terve is. s űzze Morgothot a föld alá. És annak az esztendőnek az őszén. a Bragollach Csatájának helyrehozataláról. s Morgothnak elegendő ideje lesz felkészülni ellene. s természetre is olyannak ígérkezett. Urwen még csak három a tavasz elején. Ám a bölcsebbek egyre nyugtalankodtak. könnyen könnyezett. de lángolt benne apjának tüze is. és sokan meg­ betegedtek. és szívükbe öröm költözött. hogy Maedhros túlságosan korán mutatja ki növekvő erejét. Túrin még csak ötéves volt. és ezek jobbára az emberek gyermekei és cseperedő ifjai voltak. gonosz szél támadt Északról az ólmos égbolt alatt. Abban az esztendőben Húrin fia. és a húga. Túrin nehezen feledett igazságta­ lanságot vagy gúnyt. s keveset szólt. hogy Maedhros vezesse az egyesített seregeket.mondogatták. de önmagával is. Mert sötét hajú volt. és pecsételje le Angband kapuit. Ám Túrint kevésbé szívelték. Ám szánalom is gyorsan támadt benne. mert Morwen szigorú volt másokkal. pedig korán megtanult beszélni. Nen Lalaith volt a patak neve. amely­ ről tündék és emberek mit sem sejtenek . . s mindig idő­ sebbnek látszott a koránál. amely dalolva futott le a hegyekből apjának háza mel­ lett. s az eldák meg az edánok megújult erejével megállítot­ ták Morgoth előrenyomulását. A haja aranylott. s ezért a házbeliek a gyer­ meket is Lalaithnak szólították.

mondta Morwennek Húrin -.Mert Urwen halott. mert ő némán és hideg szívvel viselte a gyászt. de ritkán ját­ szott vele. Akkoriban szívének minden melegével Lalaithot. szívesebben vigyázta titkon. mulandóbb! S épp ezért szebb. mert az nyíltan és egyszerűen szólt vele. Morwen fia. Ám Húrin nyíltan gyászolt. és Túrin ágynak esett.felelte Morwen. s nyugtalanította. . jaj. s él az Ellenség is. amikor a tündék nyelve még fris­ sen szólt az ajkukon. . de miért nem nevezhetem többé Lalaithnak? . leste. megmutatkozott apja szavainak igazsága.Akár egy tündegyermek. amint jár a fűben s a fák alatt.Ne szólj többé Lalaithról. idegen szavakkal. és fogta hárfáját. és mindössze egyszer látta őket. s oly dalokat énekel. hogy siratót daloljon. De még mielőtt az esztendő véget ért. Túrin így szólt hozzá: . ám az apját ritkán látta. Morwen nem próbálta önmagánál jobban vigasztalni Tú­ rint. és ezüstben meg fehér­ ben csillogva átkeltek Nen Lalaith hídján. gyors beszéde Túrint zavarba ejtette. aki ezt tette velünk. És amikor Morwen felkereste. Mert sosem látott még tündegyermeket. de 32 . mert a Gonosz Lehelete elérte Dor-lómint. sötét álmokat látva. amilyeneket az edánok gyer­ mekei réges-régen költöttek. oly szép Lalaith .Immár nem vagyok beteg.De te élsz. de Urwen húgodról édesanyádat kell kérdezned. a kishúgát szerette. tréfákkal és utalásokkal teli. és amikor hazatért. vagy kedvesebb. ame­ lyik Hithlum keleti határvidékét őrizte. és ebben a házban elhallgatott a ne­ vetés . Lalaithot kérdezte. s soká feküdt lázasan. de nem értette. mert az gyakran járt távol Fingon seregével. talán. És amikor meggyógyult. de. amikor Fingon király és urai közül sokan átlovagoltak Dor-lóminon.anyját. Ám a dajka így felelt: . Az eldák közül akkoriban egy sem élt az apja földjén. Húrin fia. És ezeknek a szavaknak a hallatán Túrin eltöprengett raj­ tuk. s Urwent kívánom látni. mert így akarta a sorsa s a benne lakozó életerő.

.

a barátja használhatja őket valamire. hogy vigye vissza az ajándékot oda. ahogyan Fingolfin uram tette! Túrin pedig azon az éjszakán keservesen sírt magában. Sador a gaz­ dasági épületekben dolgozott. Mert későn érkeztünk. és Sadornak ez ellen nem volt kifogása. Favágó volt egykor. ám Túrin a legjobban Sador meséit kedvelte. hogy ne kelljen mennie. de megparancsolta Túrinnak. amire éppen szüksége volt. Húrin fia. mielőtt megnyomorodott. Annak utána magam is katonáskodtam.meg állatfigurákat faragott neki. csekély értékű holmikat ké­ szített vagy javított. és néha vitt neki felügyelet nélkül talált szerszámokat vagy fadarabokat is. bárcsak szemtől szemben láthat­ nálak. és ember. házbeli cseléd Húrin szolgálatában.Nagy csata volt az. nem gúnyból. de a Bragollachban nem voltam. de csak a magadéból . Ak­ koriban csupán egyetlen barátjához fordult. sánta. levágta a jobb lábfejét. Hador ravatalát hozhattuk haza. Túrin pedig odavitte neki azt. Engem is elhív­ tak a munkámtól. . Túrin ezért Labadalnak nevezte. de Morwennek soha többé nem említette a húga nevét. ahol találta. mert némiképp értett a fa megmunkálásához. s immár arról a rövid időről beszélt a legnagyobb örömmel. egyedül neki beszélt bánatáról és a ház ürességéről. Igyekezett tőle telhetően viszonozni a gyermek kedvessé­ gét. ha úgy vélte.Középfölde megrontója. Ez a barátja Sador volt.képtelen volt rá. amikor teljes értékű férfi volt. ám balszerencsésen vagy mert ügyetlenül bánt a fejszével. amelyek kellettek a házba.Adj bőkezűen. Sador ilyenkor mosolygott. és sok esztendőn át szolgáltam Eithel 33 . csekély tekintélyű ember. mondják. s kárt tehetnék benned. mert akkor nagyobb tisztességgel nyomorodtam volna meg.mondta. öklét Észak felé emelte: . már csak a régi urunk. aki Fingolfin király védelmében esett el. „Bice­ bócának". mert a vén cseléd ifjú ember volt a Bragollach idején. és eltörte a hárfát. . és ahogy kifelé ment. s a lábfej nélküli láb összeaszott. mert Túrin szánalomból adta neki ezt a nevet. olyan nagy volt abban az esztendőben a szükség.

Olyan tűz égett benne. és nem halnak meg. Az olyan sebekből és bánatokból. s attól a naptól fogva látótávolságra sem merték megközelíteni a fala­ kat. és ifjúkoruk hamar elmú­ lik.Sirionban. és meghalunk. és atyádnak apja. hogy visszatérjek az erdőbe. De ahogyan bárki láthatja. és Túrin sok kérdést tett fel. ahogy a fiú idősebb lett. . és amikor a testük elenyészik. amikor a Fekete Király megostromolta. mi hamar elfáradunk. hogy mulandóbb? . hogy attól lángolt a kezében a kard. mert aki menekül a félelme elől. megcsömörlöttem a csatáktól. . mert láttam ele­ gendő kiontott vért és sebesülést. hogy csupán a rövidebb utat választotta félelme beteljesedéséhez. ahová vágytam. Imigyen mesélt Sador Túrinnak. Velünk ez nincs így. . És ott ért a sebesülés. Ám a tündék nem fáradnak el. mondják egyesek.kérdezte akkor Túrin.felelte Sador -. .Lalaith tehát nem jön vissza? . Eithel Sirionban voltam akkor is. mondták.Hová ment? 34 .Az emberek sorsáról . mint Labadal. ahogyan apám mondta? S hogy értette. legalábbis úgy tetszik.Lalaith valóban olyan volt.Mi az a sors? . O elesett az ostromban. a tündekirályok nagy erősségében. ők kigyógyít­ hatok.kérdezte Túrin. arra ébredhet. Ám az embergyermekek gyorsabban nőnek. és én lát­ tam. mint valami tündegyermek. s az azóta eltelt unalmas esztendőkben nem sok emlékezetes akadt. És egy napon Túrin megkérdezte: . még akkor is visszatérnek. s úgy gondolta.mondta Sador . amelyekre Sador nehezen tudott válaszolni. Galdor volt a kapitány a király nevében. De jaj!. s a balszerencse sokaknak még annál is gyorsabban okozza halálát. a fiúhoz közelebb állóknak illene inkább a gyermeket okítani.Úgy bizony . amelyekbe ember belehalna. mert legifjabb korukban az emberek meg a tündék gyermekei igencsak hasonlóak. s engedelmet nyertem. Őt követve szorítottuk vissza az orkokat a pusztaságba. bár csupán akkor érte el a férfikort. mert ez a sorsunk. csak igen súlyos csapástól.bölcsebbeket kell kérdezned. amikor apád átvette a ház fejének szerepét és a parancs­ nokságot.

hogy a Sötéttől való félsz elől futottunk. em­ ber nem tudja. Sötétség van mögöttünk. Már a nevüket is elfeledtük. az ember mire vágyik. azt ember nem tudja.mondta Sador. hogy a te szíveddel hogyan lesz. s azt gondolta: „A gyász élesíti a kemény elmét. Néha mégis azt gondolom. s abból kevés rege maradt fenn. Labadal. s nem fogok én sem. Az egyik tündekirály katonájának állok. Túrin szeme nem gyermeké. s hatalmuk van az emberszívek fölött.. ha az eldák közül való volnék. de nem árulták el.Meglehet . hogy itt találjuk magunk előtt. Apám nem fél. s súlyosabbnak érezzük végzetünket. ahogyan te tetted.így volt ez mindig? Vagy a gonosz király átka ez rajtunk talán.Sokat tanulhatsz tőlük . A hegyek áll­ nak közöttünk és a között az élet között. .De hogy hová ment. mi lakozik benne. mi elől menekülve.Féltek? .Nem jön vissza . akkor is. Az ő fé­ nyüknél mi elhalványulunk. . nem mindenki. mint a Tengerhez.Tán jobb el sem mondani.Lehet. de legalábbis ahogyan anyám. ha sokáig van távol. Labadal.Húrin és Morwen fia. s alantasabb utat jártunk volna. ha sosem találkozunk velük. Akkor Lalaith visszajönne. és büszkék meg szívósak. csupán azért. mihelyt képes leszek rá.kérdezte Túrin. vagy túlságosan gyors lánggal égünk el. . és ne menekülhessünk máshová. Mert ős­ régiek már ők a tudásban. és sóhajtott.mondta Sador. ha úgy­ sem kaphatja meg.felelte Sador.Nem tudom. . Túrin pedig így felelt: . De én azt szeretném. . Labadal nem sejtheti. de ritkán és keveseknek mutatod majd meg.Mert szépek ők és csodálatosak. Sadornak akkor úgy tetszett. ha félni fogok. amelyből jöttek.Már nem félünk . . 35 . jobb lett volna. . én legalábbis nem." Ám fennhan­ gon így szólt: . mint a Gonosz Lehelete? . Apáink atyáinak tán lett volna mit mondaniuk.mondta Túrin -. sem mutatom majd. s én is itt lennék még. .

amit tudunk. s nem boldog nélkülük. ismervén bátorságát és óvatos beszédét. annak az esztendőnek a tavaszán egy reggel mégis gondterhelten ébredt. hogy a Nyugat Urai kirekesztet­ ték őket gondolataikból. amelyet nem lehet elfeledni. . . Az idősebb ifjak immár nagy seregek gyülekezéséről suttogtak. bár erről Túrin mit sem hal­ lott. hát magában azt mondotta: „Nem hagyták-e oda mégis a Fényt.mondta Túrin -. és nemigen tartott a csata kimenetelétől.felelte Sador -.mondta -. s magasról igen könnyű leesni. akik mostanában jöttek át a hegyeken. hogy azok az emberek. hogy akad Középföldén oly erő. s a Sötétnek vége­ zetül el kell inalnia arcuk elől. ha azok sikeresek vagy sikertelenek. mi történhet. amely megdönthetné az eldák hatalmát és dicsőségét. tőlük tanultuk. gya­ korta tanácskozott Morwennel a tündekirályok terveiről meg arról. szinte mindazt. ahogyan az ember valamely becses kincset néz. s nemesebb néppé váltunk tőlük.Ez igaz . s azon a napon felhős kedvében volt. Húrin pedig. és hogyan győzhetnék le akár Ilúvatár Idősebb Gyermekei is az Erők egyikét?" Ám Húrin Thalion lelkét nem nyomasztotta ilyesfajta két­ ség árnya..Látták Nyugaton a Fényt . amelytől hamarosan válnia kell. Gwaeron havában az edánok időszámítása szerint. és azt is mondja. némelyikükre legalábbis. abban az esztendőben. s nincse­ nek-e elzárva tőle? Megeshet. mert Húrin társasá­ gában mindig a reményteli tetszett hihetőbbnek. ahogyan nyugtalan alvás után szokás. este pedig váratlanul így szólt: 36 . alig különbek az orkoknál. Szívét eltöltötte a remény.De apám szereti őket . hogy az apja gyakorta nézi őt hosszasan. Azt mondja. azt azonban észrevette. Ám az ő nemzetsége is járatos volt a tündék történetében. mert el nem tudta képzelni. Morwen nem mondott ellent neki. Ám a felfelé kapaszkodás fájdalmas. Akkoriban Túrin már majdnem nyolcéves volt.

ahogyan senki másnak nem mondtam. de ne várj! Menj délre. Ha elesik Hador nagy háza.Mégis igaz. úgy vélem . Ha a tündekirályok buknak. . Vagy harmincmérföldnyire innen. ahogyan a sas repül. . és a félelem nem ejt csüggedésbe. . Lehet. 37 .így volt ez mindig . Ám ha a dolgok rosszra for­ dulnak. ahogyan vannak. nem fogom azt mondani neked: Ne félj! Mert amit félni kell.mondta Húrin. s nem is fogom: nem tudom.mondta Morwen. nem kétséges .mondta Morwen. mint ahol most áll. hogy ez az ország az ő birodalmához kerül. s tanulatlanok. . . . kevesekkel vagy sokakkal? Húrin ekkor egy darabig némán töprengett.mondta Húrin. Ez nagy dobás lesz. .Aki előretekint. ha egész Beleriandot át kell kutatnom is. annak látnia kell: a dol­ gok nem maradnak úgy.Amikor hadba hívnak. miféle aprócska lyukban keressen oltalmat Haleth kis népe? . követlek.Ott van anyám népe a Brethil erdejében . s oly gyakori a balszerencse még béke idején is. Az emberi élet rövid.felelte Húrin.Beor háza elesett. azonban zavartnak látszott.Beleriand tágas. azt féled. amint tudok.kérdezte Morwen.Amilyenben tud .felelte Morwen. Ám azt mondom: Ne várj! Visszatérek hozzád.Hová fussak. Morwen Eledhwen.Nem szólsz Gondolinról .mondta. mi segítséget lelhet­ nék emberekben? . amilyen gyorsan csak tudsz . .mondta Morwen.Elővigyázatosság. . rosszul áll majd az edánok széná­ ja. és mi lakozunk a legközelebb az Ellenséghez. Hol lenne másutt remény? . .Ha oly komisz idők jönnek valóban. a te kezedben hagyom Hador házának örökösét.Nem. .De ne vond kétségbe vitézségüket. . s nem nyújt otthont számkivetetteknek ..De sejted. s az egyik félnek mélyebbre kell zuhannia. De megvallom neked őszintén. és jól sejted. amit hallottál: jártam ott. és megtalállak. mert ez a név sosem hagyta el ajkamat . bármily kevesen vannak is. és csak azt. hol áll.De mi rejlik sza­ vaid mögött? .ha élek.

. s bará­ taid megtagadnak .Túlságosan magasra. s nem tudom. A dolgok nem for­ dulhatnak olyan rosszra.Brethil nevétől az én szívem is elsötétül . be nem jut senki. s nekem most Doriath jut az eszembe.mondta Morwen -. véled? .felelte Húrin. .Ám min­ den védelmi vonalak közül Melian Öve fog megtörni utoljára. Akkor tedd azt. szé­ gyenemre. miféle árnyék hull lelkemre Doriath nevének hallatán.mondta Húrin. . 38 . de ha mégis.Húrin Thalion .Itt ülünk. . . .Akkor tehát ha nemzetséged nem reményteljes. s álmok árnyairól fecsegünk. az pedig te vagy. Baragund lánya Morwen. sejtésemet el nem árulhatom. amelyek fölött nincs hatalmunk. amit a szíved súg. minden a te bátorsá­ godon és eszességeden múlik. én pedig attól félek. a tündekirályok Beor házának minden birtokát visszaadják örökösének. ha úgy mondanám: magasra tekintesz. s fiunkra dicső örökség vár. ahogyan az én atyám is.Attól a legrosszabb esetén sem kell félned . . Az északi gonosz nélkül hatalmas vagyona volna. . .Szívem nem hajlik Thingol felé .Ám hacsak nem maga Turgon oldoz fel esküm alól. S ha elérjük célunkat. Tágas uradalmaink lesznek akkor.Tőle nem jő segítség Fingon királynak. s nem remélhető). s így szólt: .Meglehet . mert hacsak Turgon elő nem jő háborúzni (s erről egyetlen szót sem hallani. s a kezükben tartott gyertya fényénél letekintenek rá. s király lenne az emberek között. s Beor házát Doriathban nem vetik meg. Nem vagyok-e tán a király rokona? Mert Barahir fia Béren Bregor unokája volt. . de az arcukat nem látta. Azon az éjszakán Túrin félálomban úgy érezte.mondta Morwen. s oly dolgokról vitázunk. ezért hiába is kutatnád. még neked sem. mélyre hullunk. de gyorsan. jómagam igazabb­ nak vélném.mondta Húrin.mondta Morwen -. akkor is legföljebb zárt kapujához juthatnál el. De ha beszélnék.mondta Húrin. Húrin ekkor hirtelen elnevette magát.kérdezte Morwen. apja meg anyja ott áll az ágya mellett.Mindig is magasra törtél . magamnak kell meg­ oldást lelnem. gondolom..

Hador házának örököse. Sadorhoz ment tehát. Húrin hamarosan észrevette. Ak­ kor komolyan szólt a fiúhoz. s a maga útján járt. amilyen a nap melege a hi­ deg földön. de Túrin így válaszolt: 39 . aki tud bánni vele. hogy Túrin nem viseli a kést. amit csak akarsz. amivel kiérdemeltem volna ezt az ajándékot. akkor sokan féljék a pengédet. hajszálvékonyan.Nagylelkű nemzetségből való vagy.És amikor Sador ki­ húzta hüvelyéből a pengét. hogy különbet tennék még hátralévő napjaimban.Túrin születésnapjának reggelén Húrin megajándékozta a fiát egy tündék kovácsolta késsel. Hador háza örökösének születésnapja! És ajándékot hoztam neked. Hador házának örököse. és a szívében olyan melegség áradt szét. . de egyéb szavak is felötlöttek benne: Légy bőkezű. hamarosan éppen ilyen magas leszel a magad lábán állva. megteszem. éppen olyan. a fafaragónak adtam. ami él. vajon intő szavai miatt féli-e a pengét. Morwen fia. bármit elvág.Ez valóban ajándék: tündeacél penge. Elismételte magában atyja szavait. mint bár­ mi mást.kérdezte Morwen. de amit tudok. ám a kést Sadornak. s megkérdezte. Húrin fia Túrin. és azt mondta: . Sador ekkor zavarba jött. s az acél csak azt szolgálja. ám az emberek sértőnek találták.Labadal. . íme az ajándék erre a napra. amely növekedésre serkenti azt. és megcsókolta. Akkor Túrin kiszaladt a szobából. hogy ezt a napot emlékezetessé tegyem.Máris nagyobb vagy nálam. hogy Túrin maga is aznap kapta a kést. Nem tettem semmit. A kezed éppoly könnyedén elvágja.És Túrint az asztalra állította. bárkinek a kezéből is. Itt egy kés. születésnapom van. azt mondta: . hogy a szívből adott ajándékot elutasítsák. .Nem. Rég nem fogtam a kezemben ilyet. amilyenre szük­ séged van. de a magadéból adj. Akkor Túrin így felelt: . és nem remélhetem. De légy óvatos! Kegyetlen penge ez. s azt mondta: . Kívánom. s így kiáltott: .Nem becsülöd tehát apád ajándékát? . amelynek a hüvelye meg a markolata ezüst és fekete volt. . mert tudta.

hogy Sador megérdemli őket . a munkájában lassú. . s félelem nélküli tavasz követi majd! 40 . hogy a nagy seregszemlére vonuljanak. Dor-lómin úrnője. Ott állt Húrin is. és Túrin megtudta. mint ellenséges kéz. Húrin pedig így felelt: . Morwen akkor búcsút mondott Húrinnak könnyek nélkül. nagyobb reménnyel lovago­ lunk ki most. mivel sok időt tölt kéretlen pepecseléssel. . s így szólt: . s fájdalmasabb sebet ejthet. mint amilyet eddig valaha is ismertünk. ám minden olyan férfit. de szeretem Sadort.Becsülöm. hogy attól fogva szívé­ lyesebben bántak Sadorral. és mind fegyver­ ben. így lesz az ajándék valódi ajándék.mondta Húrin.Ég veled. Húrin fivérével. amit a kezemre bíztál. hogy még aznap útra kelnek Barad Eithelbe. sokan pedig útközben szándékoztak beállni Dor-lómin urának zászlaja mögé.mondta Morwen. parancsokat osztogatott. és szólt az emberekhez. hogy abban üljön majd csarnokában.De most várnod kell újabb pengére . szánalom és a legcsekélyebb a kés. meg azt is. .Szánd őt mégis . . ami lesz.Megőrzöm. ami van. s amint az ajtóhoz szaladt. hogy télközép ünnepe az idén vidámabb lesz. és valóban a te ajándékod.mondta Morwen.Mégis kétlem. Merjük hinni. Túrin mindazonáltal azt tapasztalta. hadba hívtak. azt is. . szabadon adhattad tehát: szeretet. és sajnálom is.Mindhárom ajándék a magadé volt. akire másutt nem volt nagy szükség. Egy ragyogó reggel Lothron havában Túrint trombiták har­ sogása ébresztette. Húrin ekkor így szólt: .Becsületes kéz és igaz szív is mellétalálhat néha. embertömeget látott az udvaron gyalogosan meg lóháton. Húrin őrszemei és házá­ nak férfiúi voltak ott. mint akik hadba készülnek. Némelyek már útnak indultak Huorral.. mint éveink során bármikor. az pedig faragni kezdett egy nagy karszéket az úrnak.Önmagát csonkította meg ügyetlenségében.

. amint előugrottak. Fény! Menekülj.Túrint a vállára emelte. s odakiáltott az embereinek: . és az udvaron felcsendült az északi edánok csatakiáltása: Lacho colod! Drego mom! Lángolj. s a délelőtt csendjében ismét trombitaszó harsant. Éj! Húrin ekkor végre nyeregbe szállt. s azon túlról immár nem látta a házát. amíg a távolból egyetlen kürt halk hangját hozta a szél: Húrin átkelt a dombtetőn. így lovagolt el Húrin Thalion a Nirnaeth Arnoediadba. kibontotta aranyló lobogó­ ját.Hador házának örököse lássa kardotok ragyogását! És a nap megcsillant ötven pengén. Morwen és Túrin pedig némán álltak a kapuban.

s az eldák virága elhervadt. Azokat a tetteket említjük meg csupán tehát. ám Fingon tudta. Akkor Fingon lenézett Eithel Sirion falairól. Huornak minden vitézsége. s a serege ott rejtőzött az Ered Wethrin keleti oldalán lévő völgyekben és erdőkben. a noldák királyáét. Azon a napon az eldák harsonái köszöntötték a felkelő napot. és tündeszemével meglátta a távolban a port meg a ködben csillagként villogó acélt. és velük sok tünde a Falasból meg Nargothrondból. ahol Fingon elesett. a Megszámlálhatatlan Könnyek Csa­ tájáról. nyugaton pedig Fingonét. Ha most mindet felidéznénk újra. s hozzájuk társult Haldir is Brethilből sok erdei embenel. s keleten fölemelték Feanor fiainak lobogóját. hogy végighallgassuk. jól elrejtve az ellenség szeme elől. Akkor Fingon keletre tekintett. Nyárközép napjának reggelét. hogy a sereg igen nagy. és sok regét regélnek a tündék a Nirnaeth Arnoediadról. és 42 . s nagy emberseregek is. Miután összegyűjtötte az összes fellelhető erőt. egy emberélet elegendő sem lenne. Mert ott volt minden nolda Hithlumból. amelyeknek köze van Hador házának sorsához és Rendíthetetlen Húrin gyermekeihez. Maedhros ki­ jelölt egy napot. Jobb oldalon állt Dor-lómin serege és Húrinnak meg fivérének.A MEGSZÁMLÁLHATATLAN KÖNNYEK CSATÁJA Sok dalt dalolnak még.

tudta, hogy Maedhros serege megindult; és öröm töltötte el őt. Akkor Thangorodrim felé tekintett, s látta fölötte a fekete fel­ hőt meg a felszálló fekete füstöt; s tudta, hogy Morgoth harag­ ja felébredt, hogy kihívásukat elfogadta, és kétség árnyéka szállt a szívére. Ám ekkor kiáltás szállt fel, s röpült a szél szárnyán völgyről völgyre, s a tündék meg az emberek ámulattal és öröm­ mel emelték fel a hangjukat. Mert kéretlenül és váratlanul Turgon megnyitotta Gondolin körül a zárat, s előmasírozott tízezres serege fényes páncélban, lándzsák erdejével. S amikor Fingon meghallotta a távolból fivérének, Turgonnak nagy kürtjét, elszállt szívéről az árnyék, s hangosan kiáltotta: - UtúUe'n aure! Aiya Eldalie ar Atanatami, utóúk'n aure! Eljött a nap! Nézzétek, eldák és emberek atyáinak népe, eljött a nap! S akik hallották hatalmas hangját a hegyek közt visszhan­ gozni, válaszul mind így kiáltottak: - Auta i lómé! Múlik az éjszaka! Nem telt sok időbe, s megkezdődött a nagy csata. Mert Morgoth nagyjából tudta, mit tettek és mit terveztek ellen­ ségei, s a maga terveit támadásuk órájára időzítette. Immár jókora sereg tartott Angbandból Hithlum felé, s ugyanakkor egy másik és még nagyobb Maedhros hadához, hogy meg­ akadályozzák a két király seregeinek egyesülését. S akik Fingon ellen vonultak, mind szürkésbarna köpenyt viseltek, a mezte­ len acél sehol sem látszott ki, ezért már jócskán Anfauglith homokján jártak, mire megpillanthatták őket. Akkor a noldák szíve megtüzesedett, s kapitányaik a síksá­ gon akartak ellenségeikre támadni; ám Fingon ezt ellenezte. - Óvakodjatok Morgoth cselvetéseitől, uraim! - mondta. Ereje mindig nagyobb, mint amekkorának látszik, s a célja mindig más, mint amit mutat. Ti ne mutassátok meg erőtöket, hadd merítse ki az ellenség erejét a domboldalak elleni támadás. Mert a királyok úgy tervezték, hogy Maedhros masírozzon nyíltan tündékből, emberekből és törpökből álló teljes sere­ gével ki az Anfauglithra; s ha, mint remélte, válaszképpen előcsalta Morgoth főseregét, akkor jön elő Fingon nyugatról, és Morgoth serege mintegy az üllő s a pöröly közé kerül, és 43

darabokra hullik szét; s erre az lett volna a jel, hogy Dorthonionban kigyúl a nagy jelzőláng. Morgoth nyugati kapitánya azonban azt a parancsot kapta, hogy mindenáron igyekezzen Fingont minél előbb kiugrasztani a hegyek közül. Ezért addig masírozott, amíg seregének arcvo­ nala elérte a Sirion folyását az Eithel Sirion erősségének falaitól a Serech mocsaráig; s Fingon előőrsei jól látták ellen­ ségeik szemét. Ám az orkok nem kaptak választ kihívásukra, s gúnyos szavaik a torkukon akadtak, amikor a néma falakra meg a fenyegetést rejtő hegyoldalakra pillantottak. Akkor Morgoth kapitánya lovasokat küldött olyasmivel, ami tárgyalásra késztetheti az ellenséget, s azok Barad Eithel előretolt védőállásai elé lovagoltak. Magukkal vitték Guilin fia Gelmirt, azt a nargothrondi urat, akit a Bragollachnál ejtet­ tek foglyul, s akit megvakítottak; s az angbandi heroldok meg­ mutatták őt, s így kiáltottak: - Még sok ilyen van nálunk otthon, ám igyekeznetek kell, ha rájuk akartok találni. Mert így bánunk majd velük, ha viszszatérünk. És levágták Gelmir kezét és lábát, s a testet ott hagyták. Sajnálatos módon éppen ott volt az előretolt állásban Guilin fia Gwindor számos nargothrondi néppel; s ő éppen azért vonult hadba mindazokkal, akiket össze tudott szedni, mert bánat emésztette fogságba esett fivéréért. Haragja most fellán­ golt, s kirontott lóháton, számos lovassal együtt, üldözőbe vet­ ték az angbandi heroldokat, és levágták őket; s követte őket Nargothrond egész népe, s mélyen az ellenséges sereg sűrűjébe rontottak. S ezt látva fellobogott az egész nolda sereg, Fingon feltette fehér sisakját, s megfúvatta harsonáit, s teljes serege előrontott hirtelen a hegyekből. A noldák kivont kardjainak villanó fénye olyan volt, akár a tűz a nádasban; s oly ádáz és sebes volt támadásuk, hogy Morgoth tervei kis híján kudarcot vallottak. Mielőtt nyugat­ nak indított seregét megerősíthette volna, a sereget már el is söpörték, s Fingon zászlaja átszáguldott Anfauglithon, s már Angband falai előtt nyúlt a magasba.
44

Akkor Anfauglith síkján, a háború negyedik napján megkezdődött a Nirnaeth Arnoediad, amelynek minden fáj­ dalmát nincs rege, amely elmondhatná. Mindarról, ami a kele­ ti csatában esett: hogy hogyan futamították meg a belegosti törpök Glaurungot; hogyan követtek el árulást a keleti emberek, hogyan verték meg Maedhros seregét, s miként menekültek Feanor fiai, arról itt nem esik több szó. Nyugaton Fingon serege a homokon át visszavonult, és ott esett el Halmir fia Haldir s vele a brethilbeli emberek java. Az ötödik napon pedig, amikor leszállt az éj, s még mindig messze voltak az Ered Wethrintől, Angband seregei körülvették Fingon seregét, s reggelig küzdöttek, egyre közelebb nyomulva. Reggel remény is támadt, amikor meghallották Turgon kürtjeit, amint elő­ vonult Gondolin főseregével; mert Turgon délebbre állomáso­ zott a Sirion gázlóját őrizve, s ő visszafogta embereit a meggon­ dolatlan támadástól. Most a fivére segítségére sietett; s a gondolinbeli noldák erősek voltak páncéljukban, soraik úgy fénylettek, mint acélfolyam a napon, mert Turgon legutolsó harcosának kardja és lószerszáma is többet ért, mint az emberek bármelyik királyának minden javai. A királyi őrség falanxa pedig átverekedte magát az orkok sorain, s Turgon utat vágott a fivéréig. S azt beszélik, hogy Turgon találkozása Húrinnal, aki Fingon oldalán állt, a csata közepette is örömteli volt. Akkor Angband seregeit egy ideig visszaverték, s Fingon ismét megkezdte visszavonulását. Ám miután Maedhros seregét keleten kiirtotta, Morgothnak nagy erői szabadultak fel, s mielőtt Fingon és Turgon elérték volna a menedéket nyújtó hegyeket, háromszor annyi ellenség tá­ madt rájuk, mint ahány harcosuk megmaradt. Gothmog jött, Angband főkapitánya; és sötét éket vert a tündeseregbe, körül­ véve Fingon királyt, s Turgont meg Húrint a Serech mocsár­ vidéke felé szorítva. Sötét találkozás volt ez. Fingon végtére egyedül állt, körötte halott testőrei, s küzdött Gothmoggal, amíg egy balrog hátulról nem dobott rá tűzpányvát. Akkor Gothmog levágta fekete fejszéjével, s amint széthasadt, fehér láng csapott ki Fingon sisakjából. így esett el a noldák nagy45

királya; s azok buzogányukkal a porba sulykolták a testét, s lobogóját, a kék-ezüstöt, megmártották vérének tavában. A mező elesett; ám Húrin és Huor meg Hador házának a maradéka még mindig szilárdan állt gondolini Turgon oldalán; és Morgoth seregei még nem vehették be a Sirion gázlóját. Akkor Húrin így szólt Turgonhoz: - Menj most, uram, míg van idő! Mert te vagy az utolsó Fingolfin házából, s már csak benned él az eldák reménye. Amíg Gondolin áll, Morgoth ismerni fogja szívében a félelmet. - Nem soká maradhat már rejtve Gondolin, s ha felfedik, a bukása lesz az - mondta Turgon. - De ha csak még egy kicsiny ideig áll - mondta Huor -, a te házadból származik majd a tündék és az emberek remény­ sége. Ezt mondom én neked, uram, a halálba indulók látásával: bár itt most örökre elválunk, és soha többé nem látom fehér falaidat, belőled és belőlem születik az új csillag. Isten veled! És Maeglin, Turgon húgának fia, aki ott állt, hallotta ezeket a szavakat, s nem is feledte őket. Akkor Turgon megfogadta Húrin és Huor tanácsát, és kiad­ ta a parancsot, hogy serege kezdjen visszavonulni a Sirion gázlóján át; kapitányai pedig, Ecthelion és Glorfindel őrizték a jobb- meg a balszárnyat, hogy egyetlen ellenség se juthasson át, mert az egyetlen út arrafelé keskeny volt, s a Sirion duzzadó vizének nyugati partja mentén futott. Ám a hátvédet a dorlómini emberek alkották, ahogyan Húrin és Huor kívánta; mert szívük nem kívánta elhagyni az északi vidéket; s ha már vissza nem nyerhették otthonukat, ott akartak harcolni a végsőkig. így hát Turgon kiverekedte magát dél felé, és Húrin meg Huor védelme alatt levonult a Sirionon, és megmenekült; és eltűnt a hegyekben, és elrejtőzött Morgoth szeme elől. A fi­ vérek pedig maguk köré gyűjtötték Hador házának nagy erejű embereit, s lépésről lépésre hátráltak, amíg végre a Serech mocsárvidékére értek, s ott volt előttük a Rivil-patak. Ott megálltak, s nem mozdultak többé egy tapodtat sem. Akkor Angband egész serege rájuk támadt, a holttestekből készült immár híd a folyón, s úgy köröztek a hithlumiak ma46

radéka körül, akár a szökőár a szikla körül. S amikor a nap már lemenőben volt a hatodik napon, s az Ered Wethrin árnya egyre sötétebb lett, ott esett el Huor, akinek mérgezett nyíl­ vessző talált a szemébe, s körötte holtan feküdt halomban Hador minden vitéze; s az orkok levágták a fejüket, s halomba hordták, amely aranyként csillogott a lemenő nap fényében. Végül már csak Húrin állt egyedül. Akkor eldobta a pajzsát, s megragadta, s két kézzel forgatta egy ork kapitány fejszéjét; s azt mondja az ének, hogy a fejsze addig füstölgött Gothmog troli őrének a fekete vérében, amíg el nem olvadt, s valahány­ szor sújtott, Húrin így kiáltott: - Aure entuluva! Újra fölkel a nap! Hetvenszer kiáltott így; végül mégis élve fogták el Morgoth parancsára, aki úgy vélte, többet árt neki így, mintha megölné. Azért az orkok belekapaszkodtak kezükkel, s azok még akkor is markolták, amikor Húrin a karjukat levágta, és mindig újak és újak jöttek, s végül tömegük maga alá temette őt. És Gothmog megkötözte, és gúnyolódva hurcolta Angbandba. így ért véget a Nirnaeth Arnoediad, amikor a Nap lenyugo­ dott a tenger mögött. Éjszaka borult Hithlumra, és nagy vihar támadt nyugat felől. Nagy volt Morgoth diadala, bár komiszságának összes célja még így sem valósult meg. Egy gondolat bántotta mélységesen, s nyugtalansággal rontotta meg diadalát: Turgon elmenekült elő­ le, pedig ő volt minden ellenségei közül az, akit a leginkább el akart fogni vagy pusztítani. Mert a Fingolfin dicsőséges házából való Turgon most már joggal volt minden noldák nagykirálya; Morgoth pedig félte és gyűlölte Fingolfin házát, mert bírták ellenségének, Ulmónak a barátságát; meg a seb miatt is, amelyet Fingolfin ejtett rajta csatában. Ám egész nemzetségéből Turgont félte a legjobban Morgoth, mivel már Valinorban felfigyelt Turgonra, mert ha az a közelében volt, Morgoth lelkére árny borult, amely azt jelezte, hogy valami titokzatos, még ismeretlen módon Turgon fogja a vesztét okozni.

Ez volt minden. s Morgoth egyetlen szolgája sem tette a lábát többé a földre. A hithlumi eldák maradékát. hogy onnan eljöjjenek. füstös képű keleti embereket. Ám kibújt. Angband bányáiba hurcolták. olyan volt az. Az orkok pedig szabadon járták északot. és az eldák Haudh-enNirnaethnek nevezték. s megtiltotta. s messziről látszott. s mind­ ezt nagy halomba rakták az Anfauglith közepén. Feanor fiai pedig úgy hányódtak.HÚRIN ÉS MORGOTH SZAVAI Morgoth parancsára az orkok nagy munkával összeszedték el­ lenségeik testét. akik nem tudtak a vadonba vagy a hegyekbe me­ nekülni. hír sem jött a csatáról. amit adott nekik a megígért busás jutalmakból. mint falevelek a szélben. minden szerszámukat és fegyverüket. s bezárta Őket oda. s egyre délebbre merészkedtek Beleriandba. mindazokat. Morgoth pedig az ő szolgálatában álló embereket küldött oda. Doriath állt még. s ismét hosszúra és zöldre növekedett a fű azon a hegyen a sivatagban. Hithlumba nem tért vissza soha senki Hador házából. amely alatt az eldák és az edánok kardjai rozsdásodtak. amiért elárulták Maedhrost: fosz­ togathatták és zaklathatták Hador népéből az öregeket meg az asszonyokat meg a gyerekeket. Fingon birodalma nem létezett többé. ahol rabszolgaként dol­ goztak. mint egy hegy. ám 48 . Nargothrond is. sem uraik sorsáról.

.

. tán mert keveset tudott felőlük. Akkor Morgoth nevetett. de Húrin el sem sápadt.Ajándékként áhítod egyszer még a halált. hogy Húrin bírja Gondolin királyának a barátságát. s mindazt. s csak a halált kapnám.És felvett egy ott heverő hosszú kardot. Előbb elvennéd. mert Morgoth kémei és képességei által tudta. hogy szabadon mehet. csak árulja el. Akkor Morgoth kinyújtotta hosszú karját Dorlómin felé. Ám Rendíthetetlen Húrin kigúnyolta. s szemével meg akarta félemlíteni. s ha tudnád. és megátkozta Húrint és Morwent és minden iva49 . s így szólt: . Nem tudod. ha elárul­ nám. s az akkor készült csak el. hol áll Turgon erőssége. Ezért Húrint Morgoth elé vitték. Ám Húrint még nem lehetett megfélemlíteni. s átadta a lassú kínoknak.Ám nem jutsz el a segítségükkel Turgonhoz. Ám gondolatai egyre Turgon körül forogtak. s eltörte Húrin szeme előtt. aki elfogad­ ja.Vak vagy.Mert immár az én birodalmamban lakoznak . mi uralja az ember szívét. amit kérsz. s gon­ doljon asszonyára és fiára és minden nemzetségére. Ezért Mor­ goth láncra verette. hogy tekintsen nyugat. amit a király terveiről tud. amit kívánsz. és azt mondta: . ám egy idő múlva felkereste. . mert nem ismerik titkait. Akkor Morgothon úrrá lett a harag.Morgoth azokkal nemigen törődött. Hithlum felé. s bűzölgött a haláltól. . s mindig is vak leszel.Hozzád azonban eljuthatok s egész átkozott házadhoz.Aztán a Haudh-en-Nirnaethhez vitte Húrint. amit Morgoth kínál. s felkínálta neki. amikor így felelt: . s a sorsuk irgalmamtól függ. s egy szilánk az arcát is megsebezte.Azt te nem ismersz . és megparancsolta. amerre csak akar. sem lennél képes azt nyújtani. hiszen csak a sötétet látod. tán mert nem érkezett el még az idejük komiszságának tervei között.felelte Húrin. . aztán megtagadnád. avagy övé lehet Morgoth legelső kapitányá­ nak hatalma és rangja. s Morgoth a tetejére ültette Húrint. még ha tetőtől talpig acélból volnál is. De ostoba. Morgoth Bauglir. . s dacolt Morgothtal.mondta Morgoth -. amit ígértél. és akaratom meg fog törni.

rossz tanácsot adnak. . baj támad. Mert nem látod őket. s meg tud­ nak oltalmazni a távolból? . . . Bárhová menjenek is. akiket szeretsz. most.Hiábavalóságot beszélsz. mondván: . Nem vagy immár több a valák szökött rabszolgájánál. átkozva életet. Ám Húrin így felelt: . Ám Húrin így felelt: . a valák közül az első és a leghatalmasabb. és mindaz. hogy mind elfutottak. vagy felmérted tán Manwe és Varda hatalmát? Tudod tán. akik szólhattak Manwéval. Léteztél Arda előtt. . halált egyaránt.íme. s hallottuk a hangját azoknak. amíg megőrzöd ezt az alakodat. s azt mondta: . ám elmenekültünk árnyékod elől. Remény nélkül pusztulnak el.felelte Morgoth. a Végzet felhőjeként fog ránehezedni gondolatom. ha akar­ ják. Mindazokra. És immár isme­ rünk. aki már létezett a világ előtt. pedig azok maguk is csekélyebbek mindenki másnál! Láttad talán a valákat. de mások is. Bármit tesznek is.Te mondod . Akkor Morgoth Húrinhoz fordult. s a földön látható király kívánsz maradni. ami rajta él lassan és biztosan az én akaratom felé hajlik. bárhová menjenek is. 50 . s gyűlöletem üldözi őket a világ végéig. . gondolnak rád.mondta Húrin. Célom árnyéka vetül Ardára.Mégis úgy lehet. s én alkottam azt. Mert az Első Királyt le nem tehetik.Elfelejted.dékukat. Nem vagy a leghatal­ masabb sem. mert láttuk azoknak arcát. s önnön ürességedre fecsérelted. akik látták a Fényt. és nem te alkottad. ellenük fordul.Jól bemagoltad gazdáid leckéjét . s láncuk most is vár.mondta Morgoth. emberek legcsekélyebbike.Nem tudom .Én vagyok az Első Király: Melkor. meddig ér el gondolatuk? Vagy azt hiszed. amíg Arda áll. Bármikor szólal­ nak is.Ám ilyen gyerekes tudomány nem segít rajtad.Bolond. s kormá­ nyozni sem tudod őket a távolból: addig nem. lásd! Gondolatom árnyéka lesz raj' tuk. mert erődet önmagádra fordítottad. kivel beszélsz? Ily dolgokat mondtál hajdan atyáinknak. és sötétségbe és csüggedésbe fogja őket taszítani.

és semmi sem marad rejtve előtted. amíg Morgoth el nem engedi. Ezért az én szememmel fogsz látni.felelte Húrin -. akiket kiszol­ gáltattál nekem.mondta Morgoth -. s tekints le a földekre. A Világ Körein túlra nem üldözheted azt.. kerüljön bár uralmad alá egész Arda és Menel. hogy onnan el ne mozdulhasson.Akkor ezt mondom neked utoljára.mondta Húrin. és bubájával megkötötte. .mond­ ta Morgoth. . kétségbe merted vonni Melkornak. És Húrint visszavitette Angbandba. aki ellened szegül. Ott tartotta őt fogva Morgoth hatalma. hanem ebben az órá­ ban értette meg a szívem. aki odaállt mellé. De a Világ Körein belül nem menekülhetnek előlem. ahonnan messzire ellátott Hithlum földjére nyugaton és Beleriand biro­ dalmaira délen.Majd meglátod. . Morgoth . Mert gúnyolni mertél. Nem vagy az emberek ura. .Ülj csak itt . hazudok-e .Mert a Világ Körein túl a Semmi van. nem is leszel. s egy kőtrónusra ültette magasan a Thangorodrim oldalán.A Világ Körein túl nem .Hazudsz . . Arda minden sorsai mesterének a hatalmát. . amíg be nem lépnek a Semmibe. ahol csupa gonosz és elkeserítő éri majd azokat. s magad vallod meg. és ismét megátkozta.mondta Morgoth. és meg se halhasson. s ezt nem az eldáktól tanultam. s az én fülemmel hallani.

és rabszolgává tették Őket. Tuor. a gonosz úton. még a fiatal lányokat és fiúkat is. az öregeket pedig megölték. akiket gyűlöltek. a házából sem merték elűzni. akinek dolgai vannak a fehér ördö­ gökkel: mert így nevezték a tündéket. hadd éhezzenek. Rían. ott lefeküdt. Ám Dor-lómin úrnőjére nem mertek kezet emelni. ám 52 . és amikor Hador leánya Glóredhel hírét vette Haldir elestének. és meghalt.Brethilbe csupán hárman találták meg a visszautat végül a Taur-nu-Fuinon. Huor felesége csüggedésében a vadonba menekült. mert azt suttogták róla. Nagy számban érkeztek az országba keleti emberek. ám segítették Mithrim szürke­ tündéi. és meghalt. s amikor megszületett a fia. Húrin hazájának minden munkára fogható vagy bármiféle célra felhasználható emberét elvitték. gyászba borult. őt is a szürke-tündék vették gondozásukba. Dor-lóminba nem jött hír. néma gyászban. vagy elüldözték. Rossz napok jártak. elrabolták minden tulajdonukat. Túrin fia még csak a kilencedik évében járt. és kegyetlenül bántak Hador népé­ vel. Morwen Eledhwen Hithlumban maradt. hogy veszélyes és boszorkány. ő pedig ismét gyereket várt. Aztán Rían elment a Haudh-enNirnaethhez.

s a hegyek közel voltak. szegénységben élt. kivált az ország déli részén. Morgoth úgy hitte. ám nem sokra tartották a maga népében. Ezért félték és kerülték a hegyeket is. amelynek oldalában meredek hágó húzódott. akit egy Brodda nevű keleti ember erőnek erejével asszonyául vett. bizton­ ságban volt tőle. az ott átkelhetett az Ered Wethrinen úgy. kész volt rátenni a kezét olyan földekre. mert az a vidék. így esett. s a fosztogatás meg a zaklatás után a keleti emberek visszahúzód­ tak északra. Úgy érezte. amíg Hithlumba nem jöttek. de rettentő félelem fogta el tőle. bár akadtak az erdőben ólálkodók. Ám Húrin portá­ ja hamarosan romlásnak indult. amelyekre a fajtájából valók nem mertek szemet vetni. mert. és valóban nem volt másik hágó a szárnyatlanoknak a Serechtől távol nyugatig. Morwen oltalmában maradt Sador. a favá­ gó is meg néhány öregember és öregasszony. mintha egy fehér ördög könyörtelen 53 . de még Morgoth sem. a javakat meg a marhákat Húrin földjéről. és így. az Ered Wethrin megmászhatatlan fal.annál is jobban féltek. de elfogadta a segítséget Túrin és a még meg nem született gyermek kedvéért. Mert Húrin háza Dor-lómin délkeleti vidékén állt. s veszélyes volt messzebbre menni. Akit kemény fából faragtak. Morwennek keserűséget okozott. ha nem segíti titkon Húrin egyik nőrokona. senki sem ostromol­ hatja meg délről. no és azért. Aerin. Merész fickó volt. a Nen Lalaith pedig annak az Amon Darthirnak az árnyékában eredt. mivel vagyonra vágyott. amíg állt Fingolfin háza. Mert éppen ez a Brodda ragadta magához az embereket. ami­ kor a házánál járt egyik portyája során. Morwent egyszer látta. s bár Morwen keményen munkálkodott. senki nem menekülhet át rajta északról. ahol sok elda talált menedéket. Ám ezt a keleti emberek nem tudták. hogy a Glithui forrásához ért le Beleriandban. a magáéból származott. ahol Dor-lómin Nevrasttal volt határos. s egyetlen szolgája sem járt arrafelé soha még. no meg Túrin. és vitte a maga portájára. és éhezett volna. ahogy mondta. akit a bekerített kerten kívül nem engedett. hogy alamizsnán él. hogy az első betörések után Morwent békében hagyták.

hogy elűzze ezeket az ocsmány tolvajokat? Miért nem jön? Morwen így felelt: . de az is lehet. Ahogy telt az idő. Brodda a rabszolgáivá tette a Szalmafejűeket. másként a valódi úr örökösének rövid lett volna az élete. nem rabszolgájá­ nak tekintette.Én pedig úgy vélem. s egyikük sem hasonlított az edánok lányaira. és facsarnokot építtetett velük Húrin házától északra. Amikor a keleti em­ berek először jelentek meg Dor-lóminban. hogy messzire űzték. és még nem tud haza­ térni a minket körülfogó ellenségeken át.mondta Túrin. és az anyja előtt visszafojtotta könnyeit -. aki nem félt segíteni Dor-lómin úr­ nőjének. ezek közül egyik sem igaz. a fiú pedig félt megtörni kérdésekkel anyja hallgatását. és halálos félelem kerítette a hatalmába. halott . mert nem látott előtte jobb jövőt annál. Túrint sem fedezte fel. mint hogy rövid időn belül a keleti emberek rabszolgája lesz. hogy nagy baj érheti. Morwen szíve egyre jobban sajgott a fiáért.Én pedig azt hiszem. Túrinért. Dor-lómin és Ladros örököséért. megkérdezte az anyját: . Aerint azonban Brodda asszonyául vette. és azt remélte. ahogyan Hador népét nevezte. nem fosztotta hát ki Morwen házát. Morwen nem sokat mondott Túrinnak. mert senki vissza nem tarthat­ ná attól. . Akadt pedig közöttük nem egy. fiam mondta Morwen. és rabszolgái karókerítéssel körülvett területen háltak. még ha veszélybe került is. hogy mi történt és mi történhet az elkövetkező idők­ ben.szemébe nézett volna. de nem jól őrizték Őket. vagy fogságba vetet­ ték. hogy megölték. bár híreikben nemigen volt reményt keltő. ha élne. . mert a maga népében kevés volt a nő. ők vittek titkon híreket Morwennek az országról.Nem tudom. Lehet. és lesz utódja is. uraság lehet azon a földön. hogy segítsen rajtunk. Arról. aki az uradalmát örökli.Mikor tér vissza apám. mint a marhák az istállóban. Ezért visszaemlékezett a Húrinnal 54 .

dél felé. fiam. gondolatban tisztán hallotta Húrin hangját. és gondolatai ismét Doriath felé for­ dultak.Apád nem jön. hiszen akkori­ ban ez volt a szokás. ha tudja. hogy Húrin nem halt meg. büszkeségét nem tudta volna még olyanynyira feladni. Miért ne mennénk mindketten? . de nekem maradnom kell. hogyan tehetné ezt meg. . nem hallja-e a lovának. .kérdezte Túrin.mondta Morwen.mondta Túrin. hogy Túrint elfogják. 55 .De nem mégy egye­ dül. és azon töprengett. ám Morwen rettegett. még ha egy királynál is. nem hall­ ja-e a lépteit az éj álmatlan óráiban.Hová fogunk menni? Át a he­ gyeken? . Arrochnak a nyerítését. ha bevárja a telet.Nem mehetek egyedül! . hogy titokban elküldi Túrint. hogy alamizsnán élő vendég legyen. Eljött a Gyász Évének ősze. Veled küldöm Gethront és talán Grithnirt is. s megkérleli Thingol királyt. És amint ott ült. S a szíve is megcsalta be nem vallott reménységgel. Ezért menned kell. Neked menned kell. s minél előbb.Nem hagylak itt. kém­ lelték a házat. Keleti emberek ólálkodtak a kert körül. Ezért nem engedelmeskedett Húrin hangjának.felelte Morwen -.folytatott beszélgetésre. s minél tovább ment így. de akkor aztán sürgős lett a dolog. mert az utazásra alkalmas idő immár rövid volt.Igen . hogy vigyázzon rá.Menni? . Délen még van talán némi remény. . bár abba készségesen belee­ gyezett. Ezért váratlanul azt mondta Túrinnak: . O így kívánná. Mi több. hogy mindketten megyünk. és eltökélte. . hogy a fia idegen háznál nevelkedjen. és Morwen fülelt. át a hegyeken. mire Morwen elhatározásra jutott.Én nem tudok . annál kevesebb lett a remény. az út pedig nehéz és veszélyes lett volna. avagy hangja emlékének. legtitkosabb gondolatai azt súgták. . De nem azt mondtam. ahogyan azt mondta neki: Menj gyorsan! Ne várj rám! Ám közelgett gyermeke születésének órája. és Túrin végzetének első szála így szövődött.

nem szépítem: meg is halhatsz az úton. Doriathba. Mert Thingol királyhoz küldlek. elveszve a vadonban? . fiam . Ám ha maradsz. és Sador 56 . azt teszed.mondta Morwen .felelte Morwen.kérdezte Túrin.Ám egy szép napon hazatérhet. és sötét időket élünk. és kendőzet­ lenül sírva fakadt. . de nem lehet .Ha siránkozol. hogy én vagyok Hador házának örököse? Az örökösnek Hador házában kell maradnia. amit én mondok. ott meg foglak találni. . . és ott maradsz.kér­ dezte Túrin.mondta Morwen.mond­ ta Morwen. ha a dolgok rosszabbra fordulnak. amikor eléred a férfikort. Bárcsak megvolna még a késem! . hogy igazam van. .mondta Túrin. . bátran. s nem értette a dolgot. hogy ne kelljen megtudnod . . és szíve egyszeriben cserbenhagyta.De akkor téged csak Sadorral. Nem kívánod-e inkább.mondta végül.Azért küldlek el. És mint­ hogy a fiam vagy. Ha férfi akarsz lenni. aki fát aprított a tűzrakáshoz. roszszabb sorsra jutsz: rabszolga leszel. .mondta Túrin. mert nem mertek messzebbre merészkedni az erdőbe. hová mész. mi a legjobb. és ha oda jutsz. de bizony igencsak szűkölködtek fában.Nem azt mondta apám. De hiszem. hogy egy király vendége légy.és nehéz út lesz.Nem tudom .. és a szemébe nézett. . mintha ott keresne választ valamiféle rejtélyre. Akkor maga elé állította Túrint. hogy megvédje. mi másért válnék meg a legdrágábbtól. Túrin. . Reggel elment megkeresni Sadort. és Túrin szomorú volt. mi az a rab­ szolga.Nem csak neked nehéz.Sador sánta .Nem tudom.Nehéz.Az örökösnek maradnia kellene. .Miért nem Labadalt? . semhogy rabszolga? . ha sikerül. hogy ily gonosz időkben eldöntsem. Súlyos teher nekem is. a vak Ragnirral meg az öreg­ asszonyokkal hagylak itt . És most szedd össze magad! Követlek.De hogy fogsz megtalálni. más dolgok bukkannak rád előbb . Közeledik az év vége. ami még megmaradt nekem? Nem beszéltek erről többet. . ha tudlak.Csakhogy tudom.

amely befejezetlenül állt az egyik sarokban. engem kivéve. gondolom. és sóhajtott.mondta -. . Úgy hallom. mert manapság csak a legközvetlenebb szükségleteinket elégíthetjük ki. mert fél a kíntól meg a haláltól. csak azért tartják életben. bárkinek. és könny szökött a szemébe. Ám minden ilyesmi rövid életű. megkérdezte: . és kopókkal vadász­ nak rájuk. mint mi a Szépektől. De miért akarod továbbadni? .Olyan ember. És most akár vissza is adhatom az ajándékodat.mondta Túrin.Sajnálatos. . . . És ezek a rablók megkínozhatják és megölhetik puszta kedvtelésből is. . .Hogy miért küld el anyám . de gyorsan vissza is húzta. amikor különös kife­ jezést látott Túrin arcán. hogy ilyen zsenge korodban értened kell ezeket a dolgokat .Mit értesz már most? .Nincs rá remény. hogy robotoljon.Most már jobban értem a dolgokat .mondta. aztán.Csak azért etetik.mondta Túrin -. hogy élet­ ben maradjon. . hogy becses munkára használjam mondta Sador. és akkor örömmel látja majd.Talán hazatér.Ezekben az időkben Labadalra csak rabszolga­ munka vár.Ne törd még össze .mondta Túrin.kérdezte Sador. mint az állattal .Elpocsékoltam az időmet . s csak azért robotol. . nem adhatom-e oda bárkinek kedvem szerint? . de úgy bánnak vele.kérdezte Túrin.felelte Sador. .Az ember nem veszi vissza az ajándékát . . bár azok az órák kellemesen teltek. .mondta Sador -. .Mi az a rabszolga? . és a Húrinnak faragott nagy karszéket nézte. aki egykor ember volt.a mankójára támaszkodva állt.mondta Sador.mondta Sador -.De ha az enyém. Gyorsabban megtanultak dolgokat az orkoktól. Túrin kinyújtotta a kezét. .mondta Túrin. kiválasztják a fürge lábúakat. amíg távol járt. . 57 . és készítésük örömében rejlik valódi céljuk.De .Ujját végighúzta a szék faragásán.Pusztulnia kell .A hamis remény veszélyesebb a félsznél . s télen nem ad nekünk meleget. mit készítettél neki. .

hogy elmenj. mihelyt tehetem. és tekintsen vissza apja házára. Túrin ekkor sírt. Ám amikor szóltak Túrinnak.Az valóban jó lenne . hogy többé ne mondjak ilyeneket. Labadal nem akarja. Labadal. ám Húrin szolgája.A tündékhez megyek. ezen nem segíthetünk: el kell búcsúznunk. Labadal.Nem! .Jól van: ha Húrin fia ezt mondta. és mennie kell.A legtöbben így tanítják. ám Sador azt mondta neki: . egészen másként fest.Aztán Túrinhoz fordult. Nem vinnéd mégis ma­ gaddal a késemet mint búcsúajándékot? .. De aján­ dékot küldeni neked nem fogok tudni. De nem kellene anyád ter­ véről beszélned sem Labadalnak. ahogyan most már érted. sem anyámat. és titkon útra kelt két kísérőjével. hamarosan vége lesz Hador házának mindörökre. állnia kell a szavát.Morwen.mondta Túrin. méghozzá nem tisztességes fejen nőtt füle. Doriath királyához.Szerintem ez nem olyan hír.Ó! . .De ha nem teszed . . Sador boldogabb lesz. Távol leszek és teljesen egyedül. Nem akarom elhagyni ezt a házat.mondta Sador.Hé! Hol van Húrin fia? Mert nem is olyan régen hallot­ tam. Nem akarlak itt hagyni. A mából több mint elég volt. de igen kevesen tanulják meg. Ott kaphatok hasonlót. és búcsút vett az anyjától. és azt mondta: . a válás fájdalma kardként sújtott le rá.De beszélnem kell valakivel! . ezt vagy azt fogom tenni.De miért késlekedett eddig? . ha Húrin fiát nem érhetik el a keleti emberek. . Nézd. .mondta Túrin. . amely könnyeket érdemel. mondja anyám. s felkiáltott: . Akkor Túrin felszárította a könnyeit. amikor azt mondta: Egy tündekiráíy katonája leszek. Túrint tehát felkészítették az útra.mondta Sador. és félhangon hozzátette: .Mindig neked mondtam el a dolgokat. Morwen. De valahányszor azt mondom. . . Ügyelnem kell. Most nem akarózik elmennem. sem másnak. Manapság itt a falnak is füle van. Hadd jöjjenek hát a még nem látott napok. hogy forduljon meg.mondta Sador -. amikor eljön az ideje. mikor látlak újra? 58 .

kérdezte a fiú­ tól Beleg. Ez volt Túrin első bánata. És kedvtelve tekintett Túrinra. hogy az ujjai kisebesedtek. hogy Morgoth ellen lovagol­ hassak.Milyen kegyet kérnél Thingol királytól? . Ám ott eltévedtek. ahol akkor más vadászokkal lakott. ám vezetői voltak Gethron és Grithnir. de a szeme akár az apjáé. Az év legelején adott életet Morwen a gyermekének. így hát a sors és a bátorság segítségével átkeltek az Árnyékhegy­ ségen. fáradtan és elgyötörten. és megbosszuljam apámat . a Rendíthetetlen fia légy. mert mindig Doriath határvidékét járta.mondta Túrin. és úgy markolta az ajtófélfát.Arra is sor kerülhet. s jól ismerték a vidéket.Mert bár kicsi vagy még. akik még Hador napjaiban élték ifjúko­ rukat. kürtszó harsant. mert hidegen érkezett a tél északról. amikor a gyermek született. és elvezette őket a szállásra. még mindig merészek voltak. elérték Doriath határát. megvannak benned a vitéz minden vonásai.Szeretnék a lovagja lenni. Már közel jártak a halálhoz. Hallotta kiáltásaikat.Morwen pedig a küszöbön állva hallotta. és miután enni-inni adott nekik. csodálkozás és szánalom fogta el. és izmos-erős volt. s habár idősek. ám Túrin már messze járt. a Gyász nevet adta. és ott szálltak 59 . mert gyakran járták korábban Beleriandot. Hosszú és komisz volt az útja. és útjukat vesztették a királyné útvesztőiben. amíg elfogyott minden élelmük. mert Morgoth hatalma messzire kiterjedt. . s ő volt akkoriban a legnagyobb vadász. és a Sirion völgyébe érve. ám Túrin végzete nem volt ennyire könnyű. eljutottak Brethil erdejébe. mint az anyja. Mert Húrin nevét tisztelték a tündék minden országában. Erősíjú Beleg éppen arrafelé vadászott. akinek a Nienor. és megtudta a nevüket meg hogy honnan jöttek. mert a fiú oly szép volt. Ezért Beleg szívesen szegődött vezetőjükké. . Amint ott feküdtek csüggedten. ha az esztendők már megérleltek mondta Beleg. . s méltónak látszol rá. hogy Húrin. amint az erdős hegyoldalak visszhangozták ezt a kiáltást. . s elveszetten bolyongtak az úttalan erdőségben. s odament hozzájuk. és végül.

amelyet Morgoth gondolatban eltervezett. itt lesz az otthonod. A halandó emberekénél nagyobb bölcsességre tanítunk. és a tündék fegyvereit adjuk a kezedbe. s a jövőbe látott. Beleg vezette őket titkos utakon a Rejtett Királyságba. habár vágyakoztak viszsza úrnőjükhöz Dor-lóminba. és amikor Morwen megtudta. Tán eljön az idő. és visszanyered apád uradalmait Hithlumban. hogy Thingol és Melian fogadja Húrin fiát és kísérőit. Akik pedig látták ezt. védjék. amíg meg nem halt. amelyeket halandó ember nem látott Berenen kívül. így érkezett Túrin az Esgalduinon átívelő nagy hídhoz. és Túrin mellett maradt. Gethron azonban eltávozott. Gethron és Grithnir. és akkoriban királyok nem tették ezt. És amikor megjött az üzenet. és így remélte elkerülni a gonoszt. Egy darabig vele voltak kísérői is. és üzenetet vigyenek Thingoltól Morwennek. és lépte át Thingol termeinek kapuját. Akkor Gethron előadta Morwen üzenetét Thingol és Melian színe előtt. Ezért köszönettel útjukra bocsá­ totta a doriathi tündéket. és tündeuralkodó soha többé emberrel nem cselekedte. hogy vezessék. a tündék pedig dús ajándékokat is vittek neki Meliantól és üzenetet. hogy Thingol nevelt fiának fogadta Túrint. mert szíve még változatlan és büszkesége töretlen volt. Mert Melian bölcs volt. bár ember vagy. amíg hírnök ment Menegrothba. bánata enyhült. és Thingol kíséretet küldött vele. s nekik ajándékozta megmaradt 60 . ám addig lakozz itt szeretetben. Morwennek azonban nem akarózott megválnia házától. no és Nienor is ölbeli kisded. Végre eljutottak Húrin házába. és gyermekként tekintett Menegroth csodáira. hogy Túrint tisztességgel fogadták Thingol termei­ ben. ámultak. az emberek legnagyobbikának és rokonának.Húrin fia. mint fiamra. és Túrint a térdére ültette Húrinnak. mivel azt jelentette. Thingol pedig így szólt: . így kezdődött Túrin lakozása Doriathban. Berennek a tiszteletére. hogy Thingol tündéivel térjen meg Doriathba. Akkor Grithniren úrrá lett a kor meg a kór.meg. és egész életedben úgy te­ kintenek majd rád. és Thingol kedvesen fogadta őket.

mint Angband arany­ férge!" Húrin azonban nem viselte könnyedén a Sárkány-sisa­ kot. kardok és csa­ tabárdok. a sárkány aranyozott képmását tették. Thingolnak pedig mélységes fegyvertárai voltak Menegrothban. Melianon úrrá lett a szánalom. Sisakrostélya volt (ami­ lyet a törpök használtak kovácsműhelyeikben. Ez volt Túrin második bánata. ő azonban védve volt lándzsa és tűz ellen. Mert bizonyos tárgyak. és remélte. és látta. pajzsok és sisakok. és Feanor alkotta őket tudása teljességében. hogy védjék a szemüket). A sisak arannyal díszí­ tett szürke acélból készült. Hador sisakját Thingol kezére bízták. hogy Morwen eljön. mivel ismerte Melian üzenetét. amikor látták a csatázok fölé tornyosulni. s amikor azok magukban jöttek vissza. titkolva szegénységét. amely megvédte viselőjét a sebesüléstől meg a haláltól. és Hithlum seregének szíve felemel­ kedett. egykönynyen nem lesz elkerülhető. vagy még ügyesebb kezű tündekovácsok. fegyverek garmadájával: halpikkelyre emlékeztető fém. és nemigen óhajtotta használni. nála pedig nem volt nagyobb tudású 61 . Valinorban készültek. mert a rásújtó kard kettétört. amelyet előre sejtett.csekély aranytárgyait. amelyeket aján­ dékba kapott. mert azt vallotta: „Inkább nézek ellenségeimre a valódi arcommal. akik ránéztek. hogy a sors. amely úgy csillogott a holdvilágnál. és viselőjének arca félelmet keltett mindazoknak a szívében. Olyan erő lakozott benne. Telchar kovácsolta. s arra is megkérte Őket. vagy mestere. hogy a féreg először előjött Morgoth kapuján. akinek munkái nagy hírre tettek szert. és a nekiütődő dárda félrecsúszott. amelyeket maga Telchar ková­ csolt. a vén Gamil Zirak. hogy vigyék el Thingolnak Hador sisakját. és a diadal rúnáit vésték rá. A sisak taréjára dacból Glaurung. mint a víz. és sírt. az erdőbe futott. elértve Morwen gon­ dolatait. a nogrodi kovács." Mindazonáltal házá­ nak legbecsesebb kincsei között tartotta számon a sisakot. mert nem sokkal azután készült. s így kiáltot­ tak: „Többet ér Dor-lómin Sárkánya. Amikor a hírnökök átadták Morwen válaszát. Hador és utána Galdor gyak­ ran viselték háborúban. Túrin pedig szüntelenül várta Thingol hírnökeinek visszatértét.

és udvarias szavak­ kal szólt. És támadt egy gondolata. Ám Túrin túlságosan ifjú volt még ahhoz. viseld jól. . . s azt mondta. hogy a sisakot felemelje. amióta világ a világ. Morwen mesés ajándékot küldött a fiának. és magához hívatta Túrint.Vedd hát Észak Sárkányfejét . amely ezt a sisakot viselte.mondta -. és amikor eljön az ideje. Thingol mégis úgy fogadta Hador sisakját. s nem is figyelmezett rá szívének bánatában.Büszke volt a fej. mintha szűkölködne kincsekben. Húrin ős­ atyáié. .mester. ősatyái örökségét.

így hát Túrin egy kis ideig derűsebb volt. Doriath királyságában Túrinra Melian ügyelt. tündeesztendei ellenére. Kilenc esztendeig lakozott Túrin Menegroth csarnokaiban. finomabb és szép szavakban gazda­ gabb. végül fel sem kereste már. s szívében az is volt. vagy kéz a kézben sétáltak. így hát. egyre ritkábban látta a lányt. Mert Nellas nem ment Menegrothba. Ám Nellas még ekkor is szemmel tartotta őt.Gyermekkorának éveiben. s néha hírt kapott felőlük szíve vigaszául. Mert Thingol hírnököket 63 . s ez a barátság úgy múlt el. Nellastól Túrin sokat megtudott Doriath szokásairól és vidékeiről. ahogyan egy tavaszi reggel. s a lány megtanította arra is. Ilyenkor együtt játszottak. s gondolatai a férfiasabb dolgokra terelődtek. és sosem akaródzott kötető alatt járnia. mintha csak véletlenül történt volna. és sokszor találko­ zott is vele ott. aki az erdőben élt. Nellas pedig csupán vele egyidős lánykának látszott. amint Túrin kinőtt a gyermekkorból. bár rejtve maradt. mert Túrin gyor­ san cseperedett. és Melian parancsára gyakorta követte az erdőben kószáló Túrint. bár a fiú ritkán látta őt. Volt azonban egy Nellas nevű leány. amíg ismét rá nem borult az árnyék. hogy az ősi birodalom sindarin nyel­ vét beszélje. Szíve és gondolatai mindig a nemzetsége felé fordultak. amely régebbi.

erejét és rettenthetetlenségét pedig tisztelték Thingol birodalmában. mert Saeros Doriath népének nagyjai­ hoz tartozott.küldött Morwenhez. a legkevésbé Félkezű Béren atyafiát. mivel maga is igen járatos volt a muzsikában. . s nyíltan kimutatta megvetését. és nem állhatta az embereket. Túrin tehát azt hallotta. bár hosszú időn át csak hallgatással vi­ szonozta bántó szavait. s elgondol­ kodó lett és kevés szavú. hogy még egyet országunkba engednek ebből a szerencsétlen fajból? Vagy nem ártott-e Doriathnak eleget az a másik? Ezért ferde szemmel nézett Túrinra és mindenre. mert csak lassan ismerte fel önnön erejét. . barátokra sem igen tett szert. Össze­ barátkozott Daeronnal. Erősíjú Beleg pedig gyakorta felke­ reste őt Menegrothban. ám szavai ravaszak voltak. s kendőzte komiszságát. akiket magánál csekélyebb rangúnak vagy értékűnek vélt. s amit tervezett. Ha négyszemközt találkozott Túrinnal. aki irigyelte tőle ezt a tisztes­ séget. gőgösen szólt vele. Nienor egyre szebb. ifjúságára árnyék borult. amilyen sűrűn csak tudott. Sok tudást szívott magába azokban az esztendőkben.mondta -. gyakran siklott félre. s magával vitte messzire. és ritkán nevetett. Büszke tünde volt. lenézően bánt azokkal. s amit készített. s a király tanácsadója volt.Nem különös-e . Ám Túrin hallgatása éppoly kevéssé tetszett Saerosnak. hogy vadá­ szatra. ám az alkotásban Túrin nemigen járt sikerrel. s nyúlánkabb minden doriathi tündénél. Más dolgokban sem volt hozzá baráti a szerencse. Ám volt valaki Doriathban. s a király nevelt fiaként tisztelte mindenki. mert mohón hallgatta az óidők históriáit s a múlt nagy tetteit. és Túrinnak elege lett a tündéből. amit tett. ahogy Túrin a férfikorhoz közeledett: Saeros volt a neve. és húga. hogy Morwen sora jobbra fordult. Túrin pedig addig növekedett. mivel nem volt vidám. egy-egy hirtelen mozdulattal gyakran tönkretette. a dalnokkal. Ám akik jól ismerték. el nem nyerhette. szerették és becsülték. s rosszat igyekezett mondani rá. az pedig viszszaüzent a fiának. és egyre jobban. a szürke Észak virá­ ga. mint a szavai. s amit kívánt. nyilazásra és (ezt szerette a legjobban) kardforgatásra tanítsa. amíg szálas lett az emberek között.

.

mert a nevelt fia helyett egy ember és egy idegen állt előtte.kérdezte Thingol. Hirilorn alatt. akinek sápadt arcából mély tüzű szem néz rá. . és félelem töltötte el.mondta Thingol. .Kijelölöm helyed kardvívó lovagjaim között. komoran és büszkén. és a fiúnak.Abban az esztendőben. s me­ rengett Hador házának és az Észak népének pusztulásán. . hogy Túrin nem holmi csekélységet kíván. És szükségem van vitéz fegyvertársakra is. és immár egész Hithlumra ráterült az árnyéka. kardot és pajzsot. hogy Hithlumból ki ne jöhessen senki.Mit kívánsz. akinek emlékeznie kell nemzetségére.A férfinak fegyver kell . és sejtette.Rám illő páncélt. bána­ ta megújult. és semmi sem mutatta jobban jóakaratát Húrin és nemzetsége iránt. mert akkor nem érkezett hír többé otthonról. .Megkapod mindezt . és hosszú napokig ült némán. amikor Túrin tizenhét éves lett.mondta Túrin -. s ő nem küldött több hírnököt. s egy darabig nem zaklat­ ta őket. . Aztán felállt. és elindult Thingolhoz.Velük gyakorol­ hatod a harcművészetet a határvidéken. szálas. Thingol csodálkozva tekintett Túrinra. mint hogy embereit elküldte a veszélyes utakon Morwenhez Dor-lóminba. amikor Thingol követei nem tértek vissza. Kétségtelenül sokat tudott Húrin népének és nemzetségének dolgairól. Morgoth hatalma évről évre növekedett. hogy terve beteljesedjen. nem tudván. Eljött hát a nap. . Soha nem szívesen küldött senkit az őrzött határon túlra. hogy Morwent és Nienort talán baj érte. nevelt fiam? .felelte Túrin. ám célja érdekében most erősen őriztette az Arnyékhegység minden hágóját.De mi szükséged ezekre a fegyverekre? . mert a kard lesz mindig a fegyvered . de nem szólt. Túrinnak ekkor nehéz lett a szíve. és Thingolt ott találta Meliannal Menegroth nagy bükkfája.mondta Thingol.S engedelmeddel visszakérném ősatyáim Sárkány-sisakját. sötét hajú. hacsak nem igen nagy veszélyek közepette. ha erre vágysz. de be se mehessen. uram . és hemzsegtek az orkok a Narog és a Teiglin forrásánál meg a Sirion felső folyásánál. . . miféle újabb rossz készül.

próbálgasd és fejleszd erőd. légy türelemmel. miután eléred a férfikort. Nem ilyen fennkölt sors rendeltetett neked.mondta Melian. amíg az kitart.Doriath határvidékén túlra űz szívem . bár nagyság lakozik benned.Béren.mondta Túrin. És akkor talán eszedbe juthat a nemzetséged. . majd ismét beszél­ ni kezdett. hasznodra válhat: féld egyaránt szíved hevét és hidegét. és fogadd meg a király tanácsát. nevelt fiam.Népem szerepét az Angband elleni háborúban én határozom meg a magam bölcsessége szerint. uram? .mondta Thingol.Akkor egyedül kell menned . .Béren és Lúthien .Most menj.Hacsak vissza nem tart a bölcs tanács . . Ha az eljövendő napokban emlékezni fogsz Melian szavaira.Te azonban szabadon távozhatsz. hogy így mersz szólni Lúthien apjával. Óvakodj önmagádtól.Aztán elhallgatott. a rokonom többet tett. Inkább megrohamoznám ellenségünket.felelte Thingol -. Morwen fia Túrin. És nem sokkal később felöltötte a Sárkány-sisakot. azt hiszem. Húrin fia Túrin. aki engedelmünkkel lépte át befelé. és elment az északi határvidékre. . Az mindig bölcsebb önnön szándékaidnál. Morwen fia . Doriathból nem küldök semmiféle fegyveres erőt sem most. felfegyverkezett. . s csatlakozott azokhoz a tündehar66 .De túlzottan me­ rész vagy.mondta Thingol. Amíg ez el nem jön. .mondta Melian. . ha tudsz. Ekkor Túrin így válaszolt: . lett légyen jó vagy rossz. . törekedj türelemre. De nem hiszem. mert rosszra fordulhat. és sorsod összefonódik a tündenépével. de csekély remény van arra. sem addig.Mit tanácsolsz.Melian Öve nem akadályozza a távozásban azt. hogy egyetlen ember egymagában többet tehessen a Sötét Úr ellen. semhogy védekezzem. mint hogy segítse a tünde­ hercegeket védekezésükben.. . amíg a jövőbe látok. s valóban szálasabb máris sokaknál . hogy sokáig velünk maradsz Doriathban. .Magasságodra nézve férfi vagy. .kérdezte Túrin. Akkor Túrin meghajolt előttük. ám mégsem értél még teljesen férfivá. és távozott.

hogy köz­ tük üljön. És ekkor sokan ámuldoztak. az pedig Erősíjú Beleg volt. hogy újra felbukkant Dor-lómin Sárkány-sisakja. nyíltól meg az orkok görbe szablyájától. s azt mondták: . vagy hithlumi Húrin valóban kiszabadult volna a Pokol bugyraiból? Csupán egyetlen akadt Thingol akkori határőrizői között. és leült egy másik helyre. páncéljára pedig az időjárástól szennyes szürke köpeny borult. akik szakadatlan háborút vívtak az orkokkal és Morgoth minden szolgájával és teremtményével. Történt pedig a Túrin távozása utáni harmadik nyáron. és emlékezvén a nemzetségét ért sérelmekre. szemben Túrinnal az asztalnál. mindig elöl járt ott. és többé nem törődött a megjelenésével. s távol Doriathtól is hallották.Visszatérhet-e ember szelleme a halálból. és ezért felelősségre akarta vonni. Saeros ezért egy ideig úgy tett. 67 .cosokhoz. ahol merész tettekre volt szükség. és híre terjedt az erdőben. és ez alatt az idő alatt Túrin ritkán járt Thingol termeiben. mint olyat. méghozzá oda. A gyermekkorból alig kinőve így bizonyította erejét és bátorságát. és balszerencséjére éppen a birodalom nagyjainak asztalához ült le. mert fáradt volt. így telt el három év. Túrin figyelmetlenül foglalt helyet. mert azt hitte. és Beleg meg Túrin társak voltak minden veszély­ ben. aki méltó arra. így aztán váratlanul Menegrothba érkezett. mintha ő is így gondolná. hanem szívesen fogadják. mivel ez volt a legkedvesebb időtöltése nyár derekán. amikor az ifjú húszéves volt. hogy Túrint nem kergetik el az ott ülők. hogy pihenni vágyott. és együtt járták széltében-hosszában az erdei vadont. és a gondolataiba mélyedt. ahol Saeros szokott helyet foglalni. A késve érkező Saeros meg­ mérgesedett. és számos sebet szerzett lándzsától. a fegyverei pedig javításra szorul­ tak. s haragja nem csillapodott. Túrin elbizakodottságból tette ezt. sem az öltözékével. és az egyik este a csarnokba ment. mivel éppen a zöld erdőt járta Meliannal. amikor azt látta. Ám sorsa megóvta a haláltól. aki különbül forgatta Túrinnál a fegyvert. a haja fésületlen volt. Thingol nem volt ott.

Ekkor. így szólt: . de Mablung megfékezte. Ám Saeros nem értette el a figyelmeztetést. és elkomorodott sötét gondolataitól. azt hivén. ám arra semmi szükség. és hiába töltötte meg a tündecsarnokot fény meg kacagás. aki éppen elmélyülten beszélgetett Mablunggal. csupán a hajukba öltözve? Akkor Túrin felragadott egy ivóedényt. És ha nem takarnád be a füled. Túrint ekkor nagy fáradtság fogta el. hogy mi hír a határvidéken.. és nem válaszolt Saerosnak. az pedig súlyos sebbel hanyatlott hátra. és Túrin előrán­ totta a kardját. mint az őzek. és szemének feketeségében villant valami. és szívesen átengedem neki a megszokott helyemet.Meddig gyámolítjuk még ezt a vadembert? Kinek a tör­ vénye úr itt ma este? A király törvénye szigorúan sújt le azokra. amit mondanak neked. gondolatai Beleg és az erdei életük felé fordultak. és az asztalra dobta Túrin elé. és átérezte a száműzetés keserűségét. Saeros nem fékezte tovább dühét. Ám Túrin. akár a szeder­ bokor. hogy lehetőségem nyíljon beszélni vele. de bár szavai szépnek tetszettek. s ahogy sérült szájával szólni tudott. hangjából nem lehetett nem kiérezni a gúnyt. hogy mindenki hallja. rongyos köpenyed így megbocsátható. . hogy sietve jöttél ehhez az asztalhoz. Túrin nem szólt semmit.Ha a hithlumi férfiak ilyen vadak és ádázak. és lerohanta volna ellenfelét. a Vadásszal. Akkor Saeros felkelt. Morwenre Dor-lóminba és apja házára.Köszönöm. és körül­ nézett. a komor tekintet neki szól. csupán annyit felelt kurtán: . onnan pedig még távolabbra. és Saeros arcába vágta. azt mondta: . milyenek lehetnek annak a földnek az asszonyai? Tán úgy járnak.Ritkán tisztel meg minket társaságával határunk őrizője mondta -. vért köpött az asztalra.Nem kétlem. gúnyosan viszonozta Túrin tekintetét. és hangosan. hogy a hajad fésületlen legyen. Saeros ekkor kérdésekkel árasztotta el arról. és milyen tetteket hajtott végre a vadonban. hithlumi ember. nem állt fel. aranyfésűt kapott elő. 68 . csak Saerosra fordította a tekin­ tetét. talán jobban hallanád.

Ha a kölyöknek valami sérelme van.Nem feledem . nőttön-nőtt benne a komiszság. megölöm. hogy visszamenjen a határra. Hama69 .kiáltotta -. amikor az kora reggel elindult Menegrothból. és aki itt kardot ránt. és kirántott karddal támadt ellenségére. illendőbb Angbandhoz. mint bármelyik tünde.mondta Mablung. Saeros. és ne feledd. meglátta őt a szeme sarkából. Túrin pedig hosszú időn át kapott kemény kiképzést.Másként is történhet . lecsillapo­ dott. Másnap reggel aztán rajtaütött Túrinon. hogy a király ítélete is jogosnak találja majd a felhasadt szájat a gúnyolódásért cserébe. vállat vont. kigúnyolód most megfizet megve­ téséért! És kettéhasította Saeros pajzsát.akik kárt tesznek tanácsosaiban a csarnokban. s könnyen lehet. annak legenyhébb büntetése az.mondta Saeros. s az érintett meg minket ma este. Vad­ ember! Ám amikor Túrin meglátta az asztalon a vért.Ám itt semmi ilyesmiért nem sza­ bad kardot rántani. Ám Túrin. lerázta magáról Mablung kezét. mint Doriathhoz. .felelte Saeros. hogy óvatos legyen. Mablung pedig így fordult Saeroshoz: . . de nem fogta vissza haragját. amikor Saeros rárontott hátulról. Észak árnya megnyúlt. mert büszkeségedben tán Morgoth akaratát fogod teljesíteni. . Túrin csekélyke utat tett csak meg. s oly fürge lett. és szó nélkül elhagyta a csarnokot. s további rossz származik majd belő­ le. .Ám ha egyikőtöket is levágják. pajzzsal a karján.Morwen! . hogy elda vagy. hogy törvényen kívü­ linek tekintik. kivont karddal. .Mi ütött beléd ma este? Mert ezért a bajért téged okollak. aki a va­ donban megtanulta. félreugrott gyorsan. A csarnokon kívül megfelelnék neked. hozza a király ítélő­ széke elé . az gonosz cselekedet lesz. Úgy érzem valóban. . Légy észnél. és fürge pengéikkel vívni kezdtek. csak erősebb. Ha a csarnokon kívül karddal támad rám a vadember. s ahogy egész éjjel sebesülését ápolta.

amely szélesebb volt. . anélkül. és megsebezve Saeros kard­ forgató kezét. s meztelenre vetkőztette. ahol az Esgalduint tápláló patak mély hasadékot vájt a sziklába. kénye-kedvére bánhatott a tündével. veszettül rohant tovább. 70 .mondta -. ám a túloldalon megcsúszott a lába. fuss. és Saeros érezte Túrin nagy erejét. Rémületében Saeros ugrani próbált. és azt hitte. Ekkor Túrin lábát Saeros földre hullt kardjára tette. mint valami kopó. de lelke zaklatott volt. és félt.Ekkor kardjának hegyét Saeros farához érintette.Saeros . már ott tartott. és akkor . meg aztán súlyos dolognak számított a tündenép bármely tagját megszégyeníteni önfejűén. az pedig az erdőbe menekült. . bárhogy cikázott. így ért véget az élete Doriathban.rosan ellenfele fölébe kerekedett. ám csak a legsebesebbek tudták tartani velük a lépést. mint az őz. sarkában a halál. s bárhogy futott is Saeros. és követték Őket. .kiáltotta Mablung. Ám Túrin hagyta felállni. . asszonyok gúnyolója! . aki immár lemondott magában a segítségről. Mielőtt Mablung rászólt. hogy Saeros támadta meg előbb Túrint. semhogy őz átugorhatta volna. állj. és sokáig fog Mandosnál időzni. Saeros kiáltozására sokan a futók köré gyűltek. ám Túrin a nyomában volt. . Ezeknek Mablung haladt az élén. de „a reggel ébredő komiszság örömet szerez Morgothnak. és Saeros. de most nagyot kiáltva vetette magát újra utána. hogy elengedi Saerost.Fuss. amíg hirtelen egy szakadék pereméhez ért ott. hogy az ügy elbírálás alá került volna.Fuss! És ha nem futsz oly sebesen. érd be hát a hajaddal. és sikoltva zuhant le.kiáltotta neki vissza Túrin.És hirtelen a földre lökte a tündét.Orkmunka ez itt az erdőben! . . s a testét szétzúzta egy szikla a vízben. a kard egyre böködte hátsó felét.Orkmunka volt. meg is ölte volna. ez orkjáték csupán .kiáltotta. hosszú futás vár rád. Akkor még nem tudta senki. s a ruha csak akadályozna benne. még mielőtt eljön az este". majd ösztökéllek hátulról. s kétségbeesetten kiáltozott segítségért félelmében. mert komisznak vélte ugyan a gúnyolódást.Állj. Túrin! .

Nem kérem Thingol király kegyelmét semmiért.mondta Mablung. jaj! Most jöjj velünk vissza. senki sem tudta." És megfordult. Parancsolom.Túrin lenézett a patakban heverő testre. hogy ez igaz. de nem is gyászolom . pedig nem érdemeltem. hogy jöjj vissza velem barátként. bár sajnálta az ifjút. csak elment gyorsan és egyedül.Ha a király igazságos volna. Amikor a király megtudja az igazat.Büszkén szólsz . 71 . hogy szerencsével. Túrin erre nem válaszolt. Ám Túrin unta már a tündetermeket. hogy élve elfogjatok.mondta Túrin. Mert ahhoz kevesen vagytok. . hogy megkegyelmez.mondta Mablung.Egy halál elegendő . vagy megölsz. Hiába mondanám. . mert a királynak kell megítélnie ezeket a tetteket. . ha így mész el. hová. és azt gondolta: „Boldogtalan bolond! Innen visszaengedtem volna Menegrothba.Ó. . mert ezt kíván­ od. és a leginkább attól tartott. Két megoldás közül választhatsz: vagy engedsz távoznom szabadon. ne legyen sötétebb. ahol az ítélete nem találhat rám.Nem engedelmeskedem a parancsodnak. Térj észhez! Ne állj csavargónak. hogy fogságba vetik. Túrin. és sötéten nézett Mablungra és a társaira.mondta Mablung -. és megálltak a peremen. Látták a szeme tüzén. legyen bölcsebb. Mandos ítélje meg őt igazságosan. Ám Túrin így felelt: . akik odaértek közben. Árnyék borul rád. De nem volt-e ez a tanácsosa? Egy igazságos király miért választ barát­ jául komisz szívet? Megtagadom a törvényét és az ítéletét. hogy amikor újra találkozunk. remélheted. Mandos adja. s ha valaha is visszatér az élők országába. ha nálatok ez a törvény. bűntelennek ítélne. és így szólt Mablunghoz: .Nem kívántam. és oda megyek. Hosszú csend után Mablung szólalt meg. Járjatok szerencsével. És vannak más tanúk is. .Távozz szabadon! . Most bűnt követtem el miatta. hát hagyták elmenni.

és Túrin. és hír sem jött felőle. Nem sokkal később Thingol és Melian visszatértek termeikbe. még Túrin búcsúszavait is. Erősíjú Beleg maga ment Menegrothba. . és így szólt: . Thingol sóhajtott. mert gúnyolódása gonosz volt. hogy megkeresse őt. végül szomorúan így szólt: . és közülük Mablung beszélt a legtöbbet és a legvilágosabban. holnap elfoglalom ítélőszékemet.Az voltam. ami a csar­ nokban történt. és az előtte ülőkre tekintett. Hogyan oltalmazhatnék olyan embert. hogyan bocsáthatnék meg olyannak. jaj! Árnyékot látok arcotokon. azt mondta: .Azt beszélik. aki megvet a törvényemmel együtt. a tanácsosomat megölték. Az addigiakért megbocsátok Túrinnak. Másnap a király helyet foglalt az udvarában a trónszékén. hogy amikor Túrin nem tért vissza Doriath észa­ ki határvidékére.Húrin fia Túrin barátjaként szólsz? . uram! Amikor mindent elbeszéltek. És amikor beszámolt az asztalnál lezajlott veszekedésről. mert a nyár a vége felé járt. Kemény és büszke szívet mutatnak. és amikor a király meghallotta. a nevelt fiam elmenekült. 72 . mielőtt kimondanám ítéletemet. és körülfogták Doriath összes nemzetségfői és bölcsei. és nehéz szívvel szedegette össze a híreket Túrin tetteiről és szökéséről. érezné haragomat. hogy Mablung szíve Túrin felé hajlik. mint a sértés volt. és rendre meghallgatok mindent. Saerost hűséges­ nek és bölcsnek véltem. . Saeros megszégyenítése és halálba üldözése súlyosabb bűntettek. Bár Saerost. ám az igazságot régebben és jobban szeretem .kérdezte Thingol.Hallgass végig. és őt okolom mindazért. Aztán sok tanút meghallgattak. mi történt. Akkor Thingol egy ideig gondolkodott.A nevelt fiam hálátlan. a király úgy látta. és a helyzetéhez képest túlontúl büszke.felelte Mablung. amelyet teljes egészében kell hallanom. amikor a dühnek le kellett volna már csillapodnia. . Ám későbbi tettein nem tudok túllépni. Hogyan lopódzott be a birodalmamba? Itt a komiszság munkálkodik. ám ha élne.Ó.Ez súlyos ügy.

uram .Nem szólítottalak-e a töb­ biekkel együtt? . hogy beszámoljanak róla nekem. ha hallottad . most szóljon! Akkor csend volt a csarnokban. és amíg bocsánatért nem esdekel a lábam előtt.Még Lúthien is! És éppen róla elmélked­ tem azon a reggelen meg Berenről.Elkéstél . és így kiáltott: . így szólt: .mond­ ta a király. Ha ezt itt bárki igazságtalannak tartja. szólhatok-e még? . . És akkor a király rámosolygott. és Nellas félt. . de feltartóztattak. de nem érezték szükségét.felelte Beleg -.Uram.mondta Beleg. Most pedig olyan tanút hozok. 73 . ha valaha is kiérdemeltem azt. mint amit eddig hallottam? .Valóban. legalább annyira a nagy. bátorságot merítve a király mosolyából. egy fán ültem . aki az erdőben élt. és azt mondta: . hogy beszéljen. akinek mondandója volt . és Thingol felemelte a ke­ zét.de itt elakadt a szava a királytól való áhítatos félsztől. mint az őt néző sok-sok szempártól.Ezt mások is megtették. mielőtt ítélnél.mondta Thingol. És amikor Thingol ráparancsolt.Uram. hogy ítélkezzem felette.Magad fogod megítélni. mások is .Neked megteszem . Erre Thingol nem szólt semmit. .mondta Thingol. hanem várta. Ha be akarna lépni. akit ismerek. . hozzák elém. Akkor Beleg ki­ ment. az emberről. keres­ tem valakit. oszlopos csarnoktól meg a kőmennyezettől.mondta a lány. hogy kimondja az ítéletet.Iderendeltem mindenkit. . és kézen fogva bevezette Nellas leányzót. ami nagyobb súllyal esik a latba.Ugyan mit mondhatna. és már nem mosolygott. nem fiam többé. Ám ebben a pillanatban sebbel­ lobbal belépett Beleg. hogy Nellas folytassa. és sosem kereste fel Menegrothot.aki nem bánja a bűnét? Az ítéletem a következő lesz. Kitiltom Túrint Doriathból.Valóban. akit meg kell hallgatnod. . Tedd meg nekem ezt a kegyet.

Uram királyom! .De az lesz számomra mérvadó. ám könyörületes.Mégsem tette . . hogy a rokon­ ságáról elmélkedj. .Légy hozzám türelemmel.Azt mondják. S vele is másként szóltam volna. 74 . hadd beszélek előbb.mondta Thingol. Jól vigyázz most. és azt láttam. ahová becsületben térhet meg. uram.Mert engem Túrin Berenre emlékeztetett . .. azt most megbocsá­ tom.Figyel­ mezzetek! Ami vétket Túrin elkövetett. hogy mit mondasz. .Ezután alaposan kifaggatta Nellast. . Ezért nem hiszem. . akik alaposan megnézik. magam küldöm el neki azt. És mivel tanácsom egyik tagja volt.kiáltotta akkor a lány. és visszahívom udva­ romba. ahogyan ő is mondta.Csakhogy Húrin fia Túrin engem megvetve távozott. Azért ültem a fán. és ezt a rokonságot egyesek látják is: azok. és a király felemelte a kezét.mondta végül a lány.Beleg ugyanerre figyelmeztetett . . aki ily komi­ szul bánt vele. megsértették és provokálták. . Amennyiben Saerost megszégyenítette. Erre moraj futott végig a csarnokon. amikor elváltunk. . Túrin merész. Mert most kimondom ítéletemet. . bárhol lett légyen is.Különös­ nek találom. de nem ölte meg.felelte a lány -. rokonok. amit elmondtál. hogy végtére is a halálát akarta. hogy Túrin minderről egy szót sem szólt neked. másként elmondtam volna.ítélni csak nekem van jogom . .felelte Mablung -. és többé nem láthatod őt. Akkor Thingol elveszítette a türelmét. amint elmegy. mint amilyenekre számítottam. amíg Túrin meg nem fosztotta Saerost kardjától és pajzsától egyaránt. végül pedig Mablunghoz fordult. azok ketten. és rávetette magát a mit sem sejtő Túrinra. hogy Saeros kijött az erdőből karddal és pajzzsal. amelyet megérdemelt.Meglehet . csak azt a megszégyenülést kapta. mert úgy találom. . nem kell a bocsánatomat kérnie. hogy nézzem Túrint.mondta Thingol. .Súlyosabb híreket hoztál. . mert ez ítélőbíróság.mondta. hogy Túrin ne ítéltessék el igazságtala­ nul.És az ítéletem is más lesz . és csak ezért mertem idejönni. Vívtak.

mert ha Túrin él. amíg Húrin vissza nem tér az árnyak földjéről. és így szólt hozzá: . én meg­ találom. . Másnap Beleg megjelent Thingol és Melian előtt. hogy magának követelje.mondta Thingol -. és a mostani pengém nem eléggé éles a páncéljukhoz. és még a földet járja. ha módomban áll. nem tagadom meg tőled. uram .Adj rá engedelmet. ha bárki azt mondhatná. s az is marad mindaddig. és igen híres kard volt az. s a szükség egyre nő.mondta Beleg -. s a nevedben helyrehozom ezt a komiszságot. és a ki­ rály így szólt hozzá: . és ha megleled.Válassz tehát a birtokomban lévő összesből . Beleg Cúthalion.Ne sírj. a magamét. Thingol pedig így felelt Belegnek: . mivel olyan ércből kovácsolták. . s azért nevezték így. s szívesen venném.Adj nekem tanácsot. Búcsúzásunk alkalmából kérj bármiféle ajándékot. mert az orkok mostanában túlságosan sokan és közelre merészked­ nek pusztán egyetlen íj számára.Akkor egy becses kardot kérnék . A legdicsőbbnek Túrin fellelését fogom tekinteni. Nellas elsírta magát. és bátor és bölcs tetteid kivívták köszönetemet. mert szomorú a szívem. régóta első vagy Doriath védelmében. Beleg.Keresni fogjuk . amely 75 . . Doriathnak szüksége van rá. . hogy Túrin jogtalanul űzetett a vadonba. vigyázd és vezesd a legjobb tudásod sze­ rint. ha más kudarcot vall is. mert erősen szeretem. Húrin fiát a fiamnak tekintem. ha viszszatérne.De hol lehet? . és Beleg kivezette Nellast Menegrothból.mondta Beleg -. Mert ily ígéretes férfiúi bátorság nem veszhet kárba a vadonban.Ám amikor az ítélet elhangzott.mondta. És én is szeretem őt.mondta Thingol.Országunkat elhagyta. és nagy a világ. Aztán felállt.Immár bízom a küldetés sikerében! Indulj jó szándékom­ mal. . . kivéve Aranrúthot. Akkor Beleg Anglachelt választotta. Nem szeretném.

.mondta Beleg. Maeglin.Ebben a kardban komiszság lakozik. habár ugyanab­ ból az ércből készítette ugyanaz a kovács. s nem is lesz sokáig a birtokodban. Középföldén mindössze még egy ilyen kard volt. a sötét tünde.az égből hullt alá izzó csillagként. Anguirelt magánál tartotta. Messze-távol Beleriandban kutatott hiába hírekért Túrinról. kettészelt az minden a föld­ ből kiásott vasat. Nem szíves díjként adta Anglachelt Thingolnak. és Eol volt az. és távozott. . és az a szív sötét volt. Melian a pengére pillantott. számtalan veszély közepette.Én mégis forgatni fogom. ám a kard társát. Nem fogja szeretni a kezet. fogta a kardot. és így szólt: . és miután köszönetet mondott a királynak. Az a kard nem szerepel ebben a regében. Ám amikor Thingol Beleg felé fordította Anglachel markolatát. amíg el nem lopta tőle a fia. amíg tehetem . és az a tél elmúlt és utána a tavasz is. Benne él még most is a kovács szíve. amiért az megengedte. hogy Nan Elmothban lakozzék. aki Aredhelt. amelyet szolgál. Turgon húgát vette feleségül.

amikor az éhség meg a szükség rávitte őket. Mert a pusztulásnak abban az időszakában számos elkeseredett ember tért tévútra: vesztes csaták maradékai. és olyan élelmet gyűjtöttek. ám sokan rabolni kezdtek. nem tért vissza Beleghez Doriath északi határvidékére. akiket gonosz tetteikért kergettek a vadonba. és a Teiglintől délre fekvő erdőségbe ért. Télen voltak a legfélelme­ tesebbek. vagy a Brethil erdejébe menekültek. farkasembernek nevezték őket azok. és pusztasággá vált földeké. és a megélhetésüket egyaránt biztosította a vadászat és a gazdálkodás. Vadásztak. körülkerített tisztásokat pedig művelték. A Nirnaeth előtt ott sok ember élt elszórt tanyákon. és az egész környék az orkoktól meg a zsiványoktól rettegett. Vagy hatvan ilyen ember állt össze bandába. Abban a hitben. ám akadtak közöttük olyan emberek is. minthogy a bükkösökben disznót tenyésztettek.Regénk ismét visszatér Túrinhoz. jobbára Haleth népéből származtak. és a király üldözni fogja. hogy tör­ vényen kívülivé lett. mint a farkasok. az erdőben lévő. amilyet tudtak. akik még védték portáikat. és járta az erdőt Doriath nyu77 . Csakhogy a legtöbbjüket immár elpusztították. hanem továbbment nyugat felé. ám uruk nem volt. és titkon elhagyta a Védett Birodalmat. és kegyetlenkedtek. és Gaurwaithnak.

mert ez a mi földünk. Mindazonáltal a halála közelinek tetszett. Egyik ellen­ sége sem állt hozzá oly közel. Előbb meghalnak sokan közületek. és ő volt a társaság kapitánya. ám nem mutatott félelmet. ha már halott le­ szek. Immár vagy ötven­ főnyire fogyatkoztak a nehézségek meg a csetepaték során bekövetkezett halálesetek miatt. merész ember. mert akadtak köztük keményszívű zsiványok. és mások is jöttek onnan: a vén Algund. hogy tévedtem. . . Néha azonban még mindig bölcs és nagylelkű tudott lenni. hogy kivont karddal egyetlen 78 . kivont kardú emberek körében találta magát. és az embereim nem engednek itt járni idegent. valamelyik csak halált hozón talált volna célba. vagy inkább maradjanak egy helyben. hogy megbizonyosodja­ tok szavaim igaz voltáról. hogy menjenek-e. Átkutathattok. de immár látom. amikor az a területükre tévedt. hogy amikor kilépett egy tisztásra egy patak mel­ lett. . Akkor Túrin komoran kacagott. A legkeményebb szívű egy Andróg nevű fickó volt.Kik vagytok? . és hiába viselt Túrin tündepáncélt szürke zubbonya és köpenye alatt. akinek szőke haja és rebbenve csillogó szeme volt. és körülke­ rítették úgy. mint az orkokat. Követték. .Keservesen megbánhatod ezt a tévedést . csak orkok támad­ nak orvul emberekre. a csapat legöregebb tagja. ahogyan magát nevezte. aki a Nirnaethből menekült el és Forweg. mert számos nyíl­ vessző várakozott felvont íjakon a kapitány szavára.kérdezte. ha mégis megteszik. nagydarab. akit Dor-lóminból űztek el egy asszony meggyilkolásáért. Akkor Túrin megtorpant. így szereztek tudomást hamarosan Túrinról. és óvatosak lettek. hiszen kitaszított és törvényen kívüli vagyok. ám drágán megfizethettek azért. akik a maguk fajtájára is acsarkodtak.Azt hittem. és alig gyűlölték őket kevésbé.Tőlem ugyan nem kaptok váltságdíjat. Az életükkel lakolnak. egyszerre csak megfeszített íjú.mondta Forweg -. aki azonban régen odahagyta Hador népének edán szokásait.gati mocsárvidékén túl. hacsak váltságdíjat nem fizetnek. felderítő­ ket küldtek ki a környékre.

mondta Túrin. és teljes erejéből. alkalmas vagyok-e az egyik legjobb emberetek helyére. . a Sértettnek nevezem magam . de nem vagyok hozzád méltó ellenfél.Nem . mert köveket pillantott meg a lába előtt a patakban. ha te jobban figyelmezel a szavamra. A másik ledobta az íját.Nem is engedem . ami egy kapitányhoz méltó. Ám a bandába való felvételről nem egyedül te döntesz. Dor-lómin szülötte volt. aki nem fogad engem szívesen? Akkor két zsivány szót emelt ellene.mondta -. . pontosan célozva. hogy valaki belépjen egy szövet­ ségbe . . Ám különös fény ég a szemedben. . tőlem. Felveszlek a helyére. Itt egy sincs olyan. Megállt Túrin előtt. Ám Túrin hirtelen lehajolt. és attól fogva a zsiványok Neithannak nevezték. ám Ulrad meghátrált.mondta Túrin -. Név szerint Ulrad. Andróg.mondta Túrin.ugrással ledöfhette volna.Nem vagyok nyúlszívű. akit feldühítettek Túrin büszke szavai.mondta végül.Neithannak. úgy hiszem. amíg te vagy a kapitány. ám az elszállt Túrin fölött. szélnek eresztette a Túrin arcára célzott nyílvesszejét. Mi a neved? . akár az íj húrja.De rajta! Elbírok mindket­ tőtökkel. és mindenben. hogy az embereid parancs nélkül lőjenek. és Túrin felé indult. a fejét rázva. . amikor megöli az egyik legjobb emberünket! . és Forweghoz fordulva folytatta.Ha te vagy itt a kapitány.Több hasznomat vennétek élve. ahogyan a többiek tudják. . gondolom.mondta Tú­ rin. .O kezdte . Mindenkit meg kell hallgatni. ám eléggé gyorsan megfizetett érte. . . Ebben a pil­ lanatban az egyik zsivány.Úgy lesz . Ám ha a próbát íjjal vívjuk. aki felpattant. az pedig betört koponyával terült el.Különös módja annak. fegyverrel vagy puszta erővel.felelte Forweg -. Beállhatsz közénk.Akkor megindult felé­ jük. és végigmérte. és az egyikük a megölt ember barátja volt. veszélyes ember vagy. hanem 79 . nem volna szabad megengedned. nekem is jár egy. annak a halott embernek a helyén . Akkor meglátjátok. nem akart vívni. Van itt. követ hajított az íjászra.

Ám a zsiványoktól kevesebb hálát kaptak. és nemigen törődött magával. méltóságán alulinak tartotta volna. amelyeket nem értettek. csupán a fegyverei. mert nem volt kapzsi. nem sokat tett. mint a barmoktól meg a madaraktól. bár nem sok. hogy igazságtalanság érte (és aki hasonlót állí­ tott magáról. akadt még né­ hány emberi tanya. Bár ezek kevéssé kedvelték. Ezért Túrin a zsiványokkal tanyázott. Nargothrondba Felagund eleste óta senkit be nem eresztettek. amelyről le tudtak mondani. Azok mégis látták. A Teiglin erdőségében pedig. Doriathba Túrin nem tudott. és az erdőben járatosabb náluk. hogy gonosztetteiket megakadályozza. így remélték elkerülni az éhező banda támadását. ám néha mégis felébredt benne a szánalom és az undor. és minthogy élni akart. mivel emberek társaságában könnyebb volt átvészelni a vadon nehézségeit. arra túlságosan készségesen figyelmezett). oda.azt állította bár. és nemigen szánták a zsiványokat. és hogy bár semmije nem volt. és megbíztak benne. És hamarosan elnyerte a dicséretüket. így beszélik. hogy egyetlen ember átkelhet az Árnyékhegység hágóin. Hogy Haleth csekélyebb népéhez menjen a Betrhilbe. azokat tün­ dekovácsok készítették. Mert a tanyákat magas sövény vette körül az irtásnál. avagy büszkeségből nem akart visszatérni. Ezt a komisz és veszélyes életet élte Túrin az esztendő végéig és a tél szűkös­ ségének és éhségének ideje alatt. kemény és óvatos népekéi. ahol a Gaurwaith megtalálhatták. mert erős volt és merész. amíg el nem jött a rügy­ fakadás és a szép tavasz. és a házakat árok és cölöpkerítés övezte. és akkoriban nem remélhette. semmi többet nem volt hajlandó elárulni az életéről meg az ottho­ náról. ám félték váratlan dühkitörései miatt. Dor-lóminba pedig nem mert menni. így az­ tán hamarosan a zsiványok aljas és gyakorta kegyetlen életéhez kérgesedett. és inkább a kutyáik meg a kerítéseik óvták meg őket. hogy magas rangból hullott alá. mert azt szorosan őrizték. és tanyától ösvény vezetett ta80 . a kemény tél idején kitettek némi élelmet. és nem kívánt folyton civódni velük. és olyankor veszélyes volt haragjában.

mondta Ulrad. Több élelem és vad akadt. és az emberek kürtszóval tudták egymást segítségül hívni.A maguk dolga után járnak. Akarata ellenére eszébe jutott a Rejtett Királyság. ruhá­ zatát tüskék szaggatták. és csak akkor látta. és levágta azt. levegőért kapkodva elterült a földön. Ám Túrin kedve keserű volt. ám a társai kinevették. Neithan. hol vannak. . és mintha hallotta volna Doriath virágainak neveit mint egy már szinte elfeledett. ezért Túrin nem értette. Rám hagyod a nőt. A nap ragyogott.kiáltotta. kevesebb volt a veszély távolabb délen. mert szerencsénk lesz.nyáig. a friss levelek zöldelltek.mondta Andróg. Forweg miért nem vezeti el őket onnan. és hagyj min­ ket foglalkozni a magunkéival. 81 .Hol vannak hát az orkok? Gyorsabban futottál náluk is. hogy Forweg az. hogy segíts ezen a lányon? . és döbbenten bámulta a füvön a vért. Neithan! . gondolom . ősi nyelv visszhangját. vagy követni fogod Forweget. ha nem követik őket a házi méhek.Bolond! Zsiványnak mon­ dod magad.Úgy lesz . és kihúzta a kardját.De útjaink ma keresztezték egymást.Orkok? . Aztán egy napon Túrin nem látta Forweget és a barátját. s egy mogyoróligetből fiatal nő futott elő. Ám amikor eljött a tavasz.mondta Túrin. a Gaurwaithnak veszélyessé vált az erdei emberek házai körül időznie. aki a mo­ gyoróbokrok közül üldözőként ugrott elő. -Nemsokára visszatérnek. és Túrin unta a zsiványok nyomorúságos táborát. Törődj a magadéival. Ám hirtelen kiál­ tozást hallott. Andróg nevetett. és így szólt Andróghoz: . és megkérdezte. s bot­ ladozva. . és az is megállt elképedve. ahol nem élt ember. és akkor mozdulunk. megle­ het. .Komisz munka. Sietve. . és messzire kóborolt egyedül az erdőben. rettenetes félelem látszott rajta. Andrógot. Ahogy pedig ott állt. Andróg jött elő. . Akkor Túrin berontott a bozótba kivont karddal. akik csapatba gyűlve le­ vadászhatták volna. A zsiványok nem ismernek más törvényt önnön szükségleteiknél.

.Visszamegyünk.Milyen messze lakik? . Akkor Túrin szó nélkül útjára indult.Honnan tudod? . hogy elnyerjem akár az ő. . mert túlságosan hosszú ideje tartózkodtak már egy helyben. a jól őrzött tanyák közelében. Larnachnak nem lesz ellenére. .. Forweg nem lehet továbbra is a vezéretek. és Andróg nézte őt eltávozóban.Akkor válasszatok új kapitányt! . és a szemében öröm gyúlt. . nézte Túrint. .állt elébük Túrin. Akkor a nő felállt. De nem vágom le a tár­ saim fejét. vigyázzon rád jobban. tedd meg magad. és morogtak Forweg ellen. legyen . .Menj hát sietve . .Őt is öld meg! Aztán jöjj velem. mielőtt a fák elrejtették. körülkerített tanyán. Ha elhozod a fejüket. uram! . és a kezét Túrin karjára tette.Jöjj! . meglehet. A kerítésen kívül kószált.Ugyanabból a kaptár­ ból akartál te is mézet csenni? Tán megcsípték a méhek? 82 . és sokszor visszanézett.mondta.felelte Andróg -. Nézte a vért. . ám a társaink.mondták -.Ha ezt kívánod.Old meg.mondta Andrógnak.A mi bőrünkre kockáztat .Nem állok ki veled egymagam.fordult ismét a nőhöz Túrin. . mert halott.Úgy egymérföldnyire . . . . és mások fizetnek meg az ő élvezeteiért. akár más kegyét.mondta. mintha rejtvény megfejtésén töprengene. mert ez a nő nyakunkra hozhatja üldözőinket. Két „farkasfejért" derekasan meg szokta fizetni az embereket. az emberek nyugtalanok és feszültek voltak. és a homloka ráncba szaladt. Amikor Túrin visszatért a zsiványok táborába. rossz néven veszik ezt a gyilkolást. Hozd a fegyvereit! A nő elment az erdőn át.Mondd meg apádnak. Ám Túrin Andróghoz fordult.kérdezte Ulrad. Ám ha el akarod temetni a kapitányodat. apámnak. Akkor hüvelyébe tette a kardját. És igyekezz.

Ugyanúgy van most is. hogy újra találkozhat veled. és a mi fejünket kérte hozomá­ nyul.. és talán jobb sorunk lesz az ő vezetése alatt. hogy nem ajándékoztam neki a fejedet. . Ám Andrógot megkíméltem. vagy utamra engedtek. Levágtam. mi történt. Neithan! .kiál­ totta a zsiványoknak. de röviden. Akkor elmesélte. mint hogy a mások szemétdomb­ ja körül sunnyogjunk.kiáltotta.mondta Túrin -. . ami nekünk. mint amikor beállt közénk. sejtelmem sincs.A következők közül választhattok. . Most mondd el a magadét.Nézd. 83 . miért neheztelt mégis a kapitányra. Akkor sokan megragadták a fegyverüket. . Az én fejemet a nyakamon hagyta. nem egy ember fog meghalni fölöslegesen.Elegendő volt egyetlen csípés. hogy Hador népéből való vagy mondta Túrin. igyekezzetek! Addig fogok küzdeni. amiért hálás vagyok.mondta Túrin.Nem az. De Neithannak nem kellett a nő.Inkább az Átkozott Uldorhoz tartozol. . .Akkor nevetett. De figyelmezzetek! . A nőnek ez igencsak kedvére volt.Akkor nem hiszem el. hamarosan itt lesz.Nem fújtak riadót. már levágta Forweget. úgy látszik. Ha korábban bevált. visszatért Andróg Forweg fegyvereivel. és Angbandban kellene munkát keresned.Nem . de Andróg rájuk kiáltott. Vagy elfogadtok kapitányotoknak Forweg helyében. még meg talá­ lom bánni. és felajánlotta. Mert mire odaértem.Ne! Ez a fej. Akkor Andróg elmesélte meglehetősen valósághűen a történteket. . hogy helyet csi­ náljon. . Ha harco­ lunk.Ha gúnyolódsz velem . elzavarta. nem tudom .mond­ ta. Öl. akik olyasmit tesznek. . mielőtt megöljük közülünk a legjobbat. . és amíg beszélt. hogy vele megy. amelyet megkímélt. amíg meg nem halok . bár semmit se értek. De ha meg akarnátok ölni. nem ostoba. Az a lány tán azt reméli.Hogy Neithannak mi dolga volt ott. .vagy meg nem haltok. beválhat most is. vagy elhagyom. . Ezt a szövetséget mostantól vagy én irányítom. és korholta azokat.

és így szólt: . nem sejtette. De meddig jutunk. Ám Algundra és Andrógra nézett. mondod? Magas és hideg az utunkban álló Árnyék­ hegység. amikor ugyanezt tettük volna mi is. Ha ettől nem tartotok. minden határaikat a gonosz fenyegette. és mind számuk. Végül tán még hazavezet minket. hétszer hét ember. távolra az emberek otthonaitól. de legalább cseké­ lyebb gyűlöletet váltunk ki a magunk fajtájából. köröttük Angband légiói. hogy kutassák Túrint Doriathban és a határaihoz közeli területeken.Haza. Ám Dimbarban és Doriath északi határvidékén a dolgok rosszra fordultak. Aztán ismét Túrin szólt.. és megválasztották kapitányuknak.Volt idő. Többé nem látták arrafelé csatázni a Sár­ kány-sisakot. de sokat felejtettünk. és tavasszal támadásaik megújultak: Dimbart lero­ hanták. hogy erre a kis bandára alapozva saját uradalmat hozhatna létre. mind merszük egyre nőtt. . Ebből a gondolatból támadt Túrinnak az az ötlete. amíg meg nem halunk? Mindenki hallgatott. akkor haza­ vezethetlek benneteket.Elfogadtok-e kapitányotoknak? Akkor először messzire vezetlek titeket a vadonba. Akkor mindazok. Amikor beköszöntött a tél. 84 . Jött és elmúlt a tél. akik Hador népéből valók voltak. mert a délit kivéve. mert senki nem tudta. ám szökésének esztendejében hiába keresték. ő egyedül továbbment. és az Erősíj is hiányzott. hogy a zsiványokkal és az emberek ellenségeivel tanyázik. a többiek pedig kevesebb jó akarattal belementek. Mögötte élnek Uldor népei. Talán ott több szerencsénk lesz. talán nem. visszatértek a királyhoz. Miután az összes többiek távoztak. ha mertük volna. kivéve magát Beleget. és a brethilbeli emberek féltek. és Morgoth szolgái felbá­ torodtak. köré gyűltek.mondta a vén Algund. . És Túrin azon nyomban elvezette őket arról a földről. Thingol számos hírnököt küldött szét.A legjobb közöttünk .

mivel az orkok újabb betöréséről hal­ lott Taur-nu-Fuinból. messzire az erdei emberektől és Doriath határától. ritkán töltve két éjszakát egy táborhelyen. A zsiványok egy darabig itt tanyáztak óvatosan. és nem volt hajlandó megölni a másikat. amelyek elárulhatták neki. Vándorlása során északon járt. ám Túrin több nappal előbb járt. . .Sajnos meg . és gyorsan mozgott. és az erdőnek egyszeriben vége sza­ kadt egy sziklaperemnél. akiről beszéltek.Meg tudod-e fejteni ezt a rejtélyt? . 85 .mondta Beleg. . de alig nézett rám. meg azokat a jeleket. ám figyelmeztette őket az északon gyülekező gonoszra. és ott. amíg annak a nagy fennsíknak az északi végéhez értek. .Igen büszke volt . Egy szálas és fenséges ember vagy tündeharcos. Odalenn az ősi Déli út látszott. visszafordult. és megmentette Larnach lányát.Az orkok nemsokára olyan erővel törnek rátok. és levágott egy Gaurwaithot. Neithannak nevezték.Ebben az évben vagy a szabadságotokról kell lemondanotok. Ám a farkasembereket a társainak nevezte.Azt az embert keresem. és tudta a nevét. Menjetek a Brethilbe. hogy az erdei emberek üldözik őket. hogy Túrin elhagyta azt a vidéket. attól tartva. és felhasználta minden tudását. akit azok üldöztek. ragyogott a szeme. jelent meg az erdőben.Nem mondott többet Túrinról az erdei em­ bereknek. Ott a vidék szárazabb volt.kérdezte a tündét Larnach. és Beleg még egyre kutatta. Hamarosan talált ilyeneket. Ott azonban hallott egy szájról szájra terjedő. a Teiglin gázlóinál. Nyugat felé vezette az embereit.mondta Belegnek Larnach lánya -. . fogyatkozó reménnyel. aki ott állt. aki követni próbálja.Immár majdnem egy éve szökött el Túrin. hová mentek. és nem sokkal az után ért az erdei emberek otthonaihoz. amely a Teiglin gázlójától indulva végigfutott a mocsárvidék nyugati lábánál útban Nargothrond felé. . amíg van rá idő! Akkor Beleg sietve távozott. vagy az élete­ tekről. amely a Sirion meg a Narog völgyei között emelkedett. mondták sokan. amelynek nem tudtok ellenállni . és a zsiványok búvóhelyeit kutatta. . hogy legyőzze vagy félrevezesse azt.mondta. különös törté­ netet.

. mert sok mindenre szükségük lett volna a vadonban. jaj! . felgyújtották őket. ám a búvóhely mindig üres volt már. ám sokukat megölték vagy fogságba ejtették. az orkok mégis átkeltek a Teiglin gázlóján. és aszszonyaikat meg gyermekeiket Brethilbe küldték. mire odaért. Nem sokkal később. és odébb álltak. hogy felfedjék magukat az orkok előtt. akit nem láttak. és az orkok továbbmentek a tanyákhoz. gyakran került a közelükbe. Ezért egyedül bizo­ nyos Orleget véve társául. Aztán nyomban nyugat felé fordultak. és kirabolták. ám a zsiványok nem hallgattak rá. és nyugtalankodni kezdtek. így aztán még Beleg is hiába kutatott utánuk. mert a lehető leggyorsabban vissza akartak menni északra a zsákmányukkal meg a foglyaikkal. Néhányan átverekedték magukat. az orkok átkel­ tek a Brithiachon.Túlságosan jól megtanítot­ tam ezt az embergyermeket erdő-mező ismeretére! Szinte olyanok. és dél felé vonultak a fosztogatás reményében. Ám azok észrevették. mert a zsiványok éjjel-nappal éberen őrködtek. ahogyan Beleg tartott tőle. Az er­ dei emberek közül sokan megfogadták Beleg tanácsát.sopánkodott Beleg.O. biztonságba. amíg nem tudni. . és bár a foglyok nemigen érdekelték őket. amelyekkel tudott szólni. mert idejében átkeltek a gázlón. de mégsem tudtak lerázni.és nemigen hagyva nyomot jártukban-keltükben. ám a nyomukban érkező felfegyverzett férfiakra roszszabb sors várt. és bármiféle közeledő hírére nyomban felkerekedtek. hányan vannak. mintha tündecsapat volnának. és némelyek már bánták. Ám a zsiványok felderítői hamarosan észrevették őket. Ezek és kísérőik megmenekültek. Túrin előrement kikémlelni az or86 . hogy Túrint választották vezérül. az erdei emberektől rabolt zsákmány felingerelte kapzsiságukat. amelyek­ ből olvasni tudott vagy az emberek vonulásának hírét a vadon élőlényei között. Követve a nyomokat. az Utat keresve. és eljutottak a Brethilbe. Túrin veszélyesnek vélte. és bár a brethilbeli Handir által összehívottak teljes erejükkel ellenálltak. hogy valamiféle fáradhatatlan üldöző jár a nyomukban.

amíg tehették. és a Golug. így aztán Orleggel nyugat felé futott. széles kört vonva vadász­ tak. ám Andróg ellenezte. ahová az orkok ritkán merész­ kedtek. és veszélytől tartva óvatosak voltak. és felderítőik ott lopakodtak a menetoszlop mindkét oldalán. Az erdő azon nyomban megtelt orkokkal.kokat. Fegyvertelenül közeledett feléjük. és minél távolabbra vezeti Őket az emberei búvóhelyétől. és egymaga bemenekült az út túloldalán elterülő vadonba. és Túrin meg Orleg nem tértek vissza. amikor egyszerre csak megjelent előttük egy szür­ ke alak. Az ül­ dözök szélsebesen követték őket. Beleg végre rájuk talált. és akkor jól látták őket. legalább lépre csalja az orkokat. de végül kikergették őket az erdőből. az Őrzött Síkság. hogy a nargothrondi tündéket riasztották. a zsiványok közül néhányan el akarták hagyni a barlangot. megölték foglyaikat. amelyet nem ismert. Az orksereg pedig sokkal nagyobb volt a zsiványbandánál. kiáltozva: Golug! Golug! Mivel az orkok így nevezték a noldákat. ahol rejtőztek. és ők többször irányt változ­ tattak. Ám Túrint megóvta tün­ depáncélja.' kiáltásokból rájött. ám azok ijedtükben felug- 87 . így történt. Az orkok pedig. és gyorsaságával meg ügyességével megszökött ellen­ ségei elől. ám olyan területen tartózkodott. hogy rábukkantak Túrinra és Orlegre. és úgy gondolta. amelyet Nargothrond kémei tartanak megfigyelés alatt. mert a felderítők szinte belebotlottak a rejtőzködőkbe. hogy az orkok Nargothrond fel­ derítőitől tartanak. Amikor pedig eltelt három nap. és azzal adta át a banda parancsnokságát Andrógnak. Akkor Túrin látta. Orleget számos nyílvessző találta el. hogy túl az úton fekszik a Talath Dirnen. két tenyerét feléjük tartotta. És éppen ezen vitatkoztak. és azt is tudták. a harmadik elmenekült. hogy a menekülésre nemigen van remény. attól tartva. amíg ők távol járnak. és bár közülük kettőt le­ vágtak. és amint éppen át akartak kelni az úton. és sietve távoztak észak felé. és olyan területre menekült. akik szétszóródva. hogy maradjanak a közelben és jól elrejtőzve.

Akkor Andróg nógatására Beleget ott hagyták a fához kötözve. mivel ő is íjász volt. ha megtudja.Barátja voltam ennek a Neithannak.Miért fogadtok így? Barátként jöttem. mi majd megítéljük.Doriath királyának a kémje. .mondta Beleg. . úgy hallom.mondta Andróg. mondja el nekünk. . hogy Beleg mozdítani sem tudta a karját.mondta dü­ hösen Andróg. .Régen kémkedik utánunk . Csak szeretetből keresem. és Algund így szólt hozzá: . és Ulrad parazsat hozott a barlang szájánál gyújtott tüzecskéből. . miközben ők a közelben ittakettek. amíg nem beszélsz .mondta Beleg.Ha nem akartok vendégeket.mondta Ulrad. és Beleg hatalmas íjára nézett. Neithant. ellene szóltak. és akkor még gyermek volt. . Andróg mögé került. . Amikor így telt el két nap. Most talán megis­ merjük a valódi célját.A kapitány még visszatérhet. és igencsak mehetnékük támadt. és hurkot vetett rá úgy. és akkor megbánod. van-e okunk megkímélni az életét.De hacsak nem kémkedsz utánunk már régen. ám Beleg nem mondott nekik többet. és megkívánta. . élelem és víz nélkül. Ám néhányan. és csak egy barátot keresek.Ez az az árnyék. . Ám ha valóban vannak hírei. és amikor kezét-lábát szorosan megkötözték.mondta Andróg. kifaggatták. mind köré gyűltek.Nem hiszem ennek a tündének a meséjét .Megvárom a kapitányotokat .Nincs itt . most már a többség kívánta a tünde halálát.Ott fogsz állni. jobban kellene figyelnetek . így hívjátok.róttak.mondta Andróg. Ahogy beköszöntött az éj. akiknek jobb szíve volt. hogy Beleget kössék egy fához a barlang mellett. . De ebben a pil88 . amelyik makacsul követett minket. haragosak lettek. . hogy egyszerre fosztottad meg egy baráttól meg a jó hírektől. honnan tudod ezt a nevet? . . Ám Beleg minden kérdésükre csak egy választ adott.Öljük meg. és jó hírt hozok neki. amióta először találkoztam vele az erdőn.Akkor megparancsolta az emberei­ nek. és félni kezdtek. ne kémkedjen többé utánunk .

. . Akkor Beleg kinyitotta a szemét. hogy visszahívjalak a tisztességbe és a király szolgálatába. . vagy rajtuk ütöttek. 89 . és gyakran ő maga mondott rosszat Thingol királyról meg a szürke tündékről. és ezt ő nem akadályozta meg. Ekkor mintha nyílvessző találta volna el. dühös és szomorú lett. .De kit szolgáljunk. amelyet élünk. Ekkor keserűen fordult az embereihez. de ilyen orkmunkához vezetett az élet.Angbandnak elegendő szolgája van. Amikor Túrin végighallgatta embereinek mondandóját.És nyomban elvágta a barátja kötelékeit. .mondta. Túlságosan régen hiányzik a Sárkány-sisak.Végre elmondhatom neked a híreimet. és haragja önmaga ellen fordult. azért bocsánatot nyertél. és táplálta szívünkben a gyűlöletet. ám először csak Belegre figyelmezett. Minden cselekedetünk törvénytelen és haszontalan volt. Egy éve kerestelek. ha nem magunkat? Kit szeressünk.Beleg! Beleg! . és felemelte a fejét.kiáltotta. Nem vagy törvényen kívüli.Kegyetlenek voltatok . ha mindenki gyűlöl minket? . az erdőben élt életére gondolt. Amíg ápolta a legjobb tudása szerint. és Beleg a karjába zuhant.mond­ ta Túrin. és a parázs fényénél meglátta Beleg elkínzott arcát. és a Neithan név sem illik hozzád. és a fához rohant. Hangtalanul jött. csak önmagunkat szolgálta. Amiben hibáztál. . régen nem ontott könny szökött a szemébe. mostantól magamban járok. Ám Andróg így szólt: . ahogyan szo­ kott. Előugrott.Nem magadban! . és mint amikor hirtelen felolvad a jég.lanatban megérkezett Túrin. amikor a zsiványok búvóhelye közelében kapták el őket.Hogy jöttél ide? És miért állsz itt így? .Én többé nem emelek kezet tündére vagy emberre . Mert gyakran meggyil­ koltak idegeneket. és szükségtelenül kegyet­ lenek. Mindeddig sosem kínoztunk foglyot. és megállt az árnyékban az emberek körén kívül.mondta -. Ha mások nem teszik le velem ezt az esküt. tehát ő is hibás volt. ha a tündéket ellen­ ségnek tartották.

Az lehet.mondta Andróg.Majd aztán választok. és végül ez volt a legjobb.Azt hittem. ezt a búvóhelyet holnap el kell hagynunk. . És . Roszszallás volt a tekintetében. de minél jobban noszogatta. miután gyorsan felgyógyult bajaiból. miért nem szóltál Saeros támadásáról Mablungnak? Minden egészen másként történt volna. és a szavak a torkomon akadtak. mert akik keresnek minket. jobban örülsz majd a híreimnek . 90 .mondta. hanem felnőtt férfi. Ugye most visszatérsz Doriathba? . a magam fajtájában. Akkor Beleg elmondott neki min­ dent.mondta Beleg -. hogy visszatérjek Menegrothba. Miért. Nem szenvedhetné el. nem mind akarnak jót.Hadd múljon el ez az éjszaka . ha nem tanúskodott volna Nellas. Mindazonáltal alaposan kifaggatta Beleget Thingol ítéletéről. amelynek egykor látszott? . négyszemközt beszélt Túrinnal. és sokáig ült némán. és végül Túrin így szólt: .De nem ám . Beleg Cúthalion. mert ilyenné formált a sors. Túrin annál inkább ellenállt. . Nekem kellene megbocsátanom.Mablung tehát a barátomnak bizonyult. miközben a barlang szájánál he­ verő emberekre pillantott . És már nem vagyok gyerek. .És mindenféleképpen kér­ lelte Túrint.Ám Túrin erre a hírre nem mutatott örömet. és nem buktál volna ilyen mélyre. mert Beleg szavaira ismét árnyék hullt rá.Inkább az igazság barátjának .mondta Túrin. ahogyan ez az ősi tündenépeknél lenni szokott. mint valami jó útra tért. Ám így történt. És az ma is. Túrin. amit csak tudott. ha ezt bukásnak nevezed . méghozzá kemény férfi. . Bárhogyan lesz is. szeszélyes kölyök. Emberszívem büszke volt. amelyet nem követtem el. és csúnyán nézett Belegre.Az lehet. Reggel Beleg.mondta végül.most is emelt fővel viselhetnéd sisakodat. nem pedig bocsánatot kapnom. ahogyan a tündekirály mondta. . olyan tettért. .mondta. bár az ítélet kevésbé lett volna igazságos. és elviseljem a szánalom és a megbocsátás pillantásait. hogy tegye ezt. anélkül hogy engem megkérdezett volna.

. . .Ez nagyszerű! .mondta Beleg.Te más szemmel látsz. jaj! .kérdezte. egyben pedig különösen. amelyet nem a tündék meg az emberek ellenségeire mértem. .Ha el akarod őket választani a rossztól. . mert érzékelve Túrin hangulatát.Beleg ekkor zavarba jött.Akkor hát mit teszel? .Ezzel bocsátott az utamra Mablung.O. Másutt árnyék jár előttünk. attól tartott.A magam embereit vezetem. . nem a bölcses­ ség .kérdezte Túrin. gondolom. Thingol kegye nem terjed ki a társaimra. és a magam módján viselek háborút .Ahogyan bármely cselekedetet.Ha veled maradnék. . ami még növekedhet. .Hogyan ítélhetne meg tünde embert? .Akkor sem megyek oda . .Távozz szabadon .De ahogyan a rajongó apa tel­ jesíti a fia kívánságát a maga jövőbelátása ellenére. mintha ő maga is érzékelné az árnyékot.Ám ebben a szívem megváltozott: megbántam minden olyan csapást. és mind­ egyikben van valami jó.mondta Túrin.mondta Túrin. Azt hiszem. Maradj velem! .felelte Túrin. megadom magam akaratodnak.mondta Beleg. bárki kövesse is el . Kételkedem bennük. cserben fognak hagyni. barátom . . .A szívem arra int. egy kissé még a legrosszabbat is. hogy Túrin nem hinne neki.Járj tehát szabadon. ám többet nem mondott. aztán nyomban elnémult. a szeretet vezérelne. A kérésedre veled maradok. mint én . Túrin. ha ők nem akarnak megválni tőlem. de nem válok el tőlük most. . és nem szólt Andróg komiszságáról. és ez kárt tenne régi barátságukban.fe­ lelte Beleg. ha mellettem lennél. de hogy érted ezt? . holott a vele szemben alkalmazott kegyetlen bánásmódnak főként az volt az oka. és küzdene büszke91 . A magam módján szeretem őket. mellém fognak állni. .mondta Túrin.mondta Beleg. hogy térjünk vissza Doriathba. És mindenekfölött szeret­ ném. és Túrint visszavetné korábbi komisz tetteinek világába. A magam fajtájából valók.mondta -. .

keleten pedig a Gorgoroth sötét falait. . . hogy szíved és gondolataid fele másutt járt? Kölyökkorodban Nellasszal jártad az erdőt.mondta Beleg -. .mondta Túrin.Nem emlékszem rá .mondta. . .Talán hogy megtanuld. Azoknak a nevét legalább nem feledted. és köd borítja . hogyan: hálás vagyok idejében tett tanúbizonyságáért. Középföldén más bánatok is vannak a tiéden kívül és nem fegyver okozta sebek. Beleg és Túrin pedig másról kezdtek beszélni. .Az régen lehetett . Doriathi Nellas nem látta őt soha többé. Nehéz és veszélyes út az. ahol egykor együtt jártunk! . bár nem tudom. csak sokáig nézett Beleg arcába. azonban nem emlékszem rá.ségével. mindig úgy éltél ta­ lán. . Hirtelen azonban kizökkent gondolataiból. azt vitatták. az északi mocsárvidékre.Térjünk vissza Dimbarba. Anach hágóján keresztül. és Dimbar. soha nem távolodtunk el annyira a határtól . és így szólt: . amire tanítani tudott .mondta Túrin. jaj! Emberek gyermeke. .kivéve apám házá­ nak emlékét Dor-lóminban.Valóban. O.Szükség van ott ránk.Nem. hogy visszaforduljon. miért? . mégis sokan jönnek most rajta. és Túrin árnyéka elmúlt róla. merengve az eltelt éveken. Mert az utóbbi időben az orkok utat találtak a Taurnu-Fuinról lefelé. ha az nem volt több az erdő néhány vadvirágának tünde nevénél is.Most legalábbis így látom a gyermekkoromat.De láttad a távolban a Crissaegrim csúcsait. a Mindeb magasban fekvő forrásai fölött. . Anach közöttük fekszik.mond­ ta Beleg. Kezdem valóban hinni. Miért figyelt engem? Ekkor Beleg furcsán nézett Túrinra. Belegre nézett. Túrin nem szólt. Miért jártam tündeleánnyal? .A tündeleányzó. hol lakozzanak.Túrin. amely nem hagyja. Hosszú ideig ült így.mondta mohón Beleg. mintha próbálná megfejteni szavainak rejtélyét. amely élvezte a 92 . hogy tündéknek és embereknek jobb volna nem érint­ kezniük. akit említettél.

ha ezen a makacsságot érted. és mellettem akarsz maradni . . keress az Amon Rudhon! . . Túrin.Ajándékot adok neked én is.mondta Beleg. .békét.De nem is egykönnyen juthatnánk Dimbarba. veszélyes az átkelés.Fiamul fogadtam Húrin fiát. Csakhogy Doriathba nem megyek. Másnap Beleg útnak indult. s nem sejtette még. . híd és gázló nélkül a messze északon fekvő Brithiachtól lejjebb. Dimbarba hívlak! . És jócskán adott Belegnek lembas-t. Most rajtam a sor. Kivéve Doriathot. a Telperion virágát formázó. Azt beszélik. . s a Brethilben élő emberek nyugtalanok.felelte Túrin -.Búcsúzzunk hát. és ment a maga útján. és búcsút mondok neked. sem gyűlöletből. de nem szólt semmit. . a segítségedért meg a becsületedért. lassan a Fekete Kéz uralma alá kerül. csupán azt nem említette. nem haladok visszafelé az életemben . Köz­ tünk a Sirion. Cúthalion.Ha valóban tartani akarod a szavadat.Másként ez a végső búcsúnk. és Túrin vele ment egy nyíllövésnyire a tábortól.Tán így a legjobb .Kemény embernek mondod magad. hacsak nem tér meg maga a vitéz Húrin. és ettől a feladattól nem vál­ hatok meg sem szeretetből. Elme­ gyek. Thingol pe­ dig sóhajtva azt mondta: . Húrin fia? . . Ha valóban magad mellett akarod tudni az Erősíjút. és Thingol és Melian előtt beszámolt mindenről. vékony fehér viaszpecsét.így szólt. Mit kívánhatna tőlem még? Ám Melian így szólt: . Mert az eldák szokása 93 .Nem. hogy Túrin társai durván bántak vele.mondta Túrin. hogy mi vár rá. Dimbarban keress.Akkor Túrin nem szólt többet.kérdezte Beleg. ezüstlevelekbe csomagolva. s a csomagocskákat össze­ kötő fonálon ott volt a királyné pecsétje. Valóban az vagy. amely a tündék útike­ nyere. mihelyt lehet. hogy Beleg akkor visszatért Menegrothba. hiszen méltóbbnak nem is adhatnám. nem élek Thingol engedel­ mével és bocsánatával. engedelmeddel. mert meg volt babonázva.

s azután is csak igen ritkán. Mert rád bízom. aki soha nem tért vissza. . Beleg . hogy megkóstolják azt a kenyeret.Ez az útikenyér. s a csatározások elültek. oszd el tetszésed szerint a nevemben. segítségedre lesz a vadonban és a télben. s azokéra is. vissza az északi határra. Beleg pedig elindult Menegrothból.szerint lembast csak a királyné tarthat és ajándékozhat. . mert az eldák soha nem engedték meg az embereknek. akiknek adni kívánsz belőle.mondta -. társai többé nem látták Beleget. ám amikor beköszöntött a tél. ahol szállása és sok barátja volt. Nagyobb kegyet már nem is adhatott volna Túrinnak Melian.

lopakodó életet éltek.Regénk pedig most Mimről. öreg és elhagyott. Nibin-nogrimnak nevezték őket hajdan a beleriandi tündék. és Mím még törpnek is öreg volt. az eldákat sem kevésbé. hogy Finrod Felagund átkelt a tengeren. erősebbek voltak. Ok fedezték fel és kezdték ásni Nargothrondot. Mind­ azonáltal. és termetre valamivel kisebbek lettek keleti rokonaiknál. 95 . óvatos léptekkel jártak. Csakhogy egyre fogytak. s legkivált a Száműzötteket. mert Mim volt közülük az utolsó. Ha félték és gyűlölték az orkokat. Már az óidőkben is keveset tudtak róluk. és kovácsművé­ szetük meg fegyvertáruk megcsappant. hogy a noldák elvették földjeiket és otthonaikat. csupán Mim maradt meg a két fia. A pici törpökre réges-régen nem emlékeznek már. és számuk is csekély volt. de nem szerették őket. mint ami­ lyennek ígérkeztek. és nagy nehézségek közepette is életben tudtak maradni. s a pici-törpök csak magukat szerették. ahogyan minden törp. mert előregörbülő vállal és sietős. nehezen bukkantak rá az érclelőhelyekre. jóval azelőtt. mert úgy tartották. kihaltak Középföl­ déről. Jóval Morgoth visszatérte előtt vándoroltak nyugatra. Minthogy nem volt uruk. a pici törpről szól.

bár küzdött.kérdezte. . és bár Andróg utánuk lőtt. mint amenynyire Ők vadásztak másokra. de azért fürgén mentek. Az egyikük lemaradt. hová forduljon. Túrin azonban odament. ketten eltűntek a félhomályban. amint a kövek között lopakodtak. . és az emberek úgy rontottak rájuk. és emelkedni kezdett a lápvidék felé. hogy Túrin elmenekült Doriathból)." Ám nem tudta. és számtalan kemény kéz tartotta fogva. Túrin végiggondolta az életét. és rászólt az embereire. és földre terítették. Teljes nyugalom volt. ám azok csak mentek tovább. szürkébe öltözött alakot láttak. Ott a vidék szárazabb és kopárabb volt. és a bandára gyakrabban vadásztak. Az évszakhoz nem illő esők hulltak. „Biztonságos menedéket kell találnom gondolta -. és úgy találta. hogy jobbí­ tania kellene rajta. mint addig bármikor is a Teiglintől meg Doriath határától. és azt hamarosan megragadták. hogy álljanak meg. akik egy magyalbozótban rejtőztek.Miután Beleg odahagyta a zsiványokat (ez pedig a második nyáron történt az után. mint az állat. Másnap dél felé vezette az embereit. tán lassabb volt vagy nagyobb terhet cipelt. és készleteket kell felhalmoznom a tél meg az éhezés ellen. Az egyik éjjel. Mit árthat? 96 . Nem sokkal később az esős nap szürke fénye cserbenhagyta Túrint és embereit. mint a kopók. és a korábbinál nagyobb számban érkeztek orkok észak­ ról meg a Teiglinen átvezető Déli Úton. csupán a levelekről csöpö­ gött az eső. és háborgatták az erdőségeket Doriath nyugati határán.Mit fogtatok? . a zsiványok dolgai rosszul mentek. amint meglapultak a tábortűz nélküli sötét­ ben. ahol sok-sok kő állt egymás­ nak dőlve. és harapott. Egyszerre csak az őrszem elkiáltotta magát.Mire jó ez a hevesség? Ez öreg és kicsi. és felugorva há­ rom csuklyás. Nemigen volt biztonság és nyugalom. Mindegyikük nagy zsákot cipelt. és háromnapi gyaloglás után megálltak a Sirion-völgy erdőségének nyugati szélén. Túrin rájuk kiáltott. és azon túl fáktól mentes tisztás terült el. messzebb.

- Harap - mondta Andróg, vérző kezét mutatva. - Ork ez vagy ahhoz hasonló. Öljétek meg. - Nem kevesebbet érdemel, hiszen megcsalta reményeinket - mondta egy másik, aki elvette a zsákot. - Nincs itt más, csak gyökerek és apró kövek. - Nem - mondta Túrin -, ez szakállas. Csak egy törp, gon­ dolom. Hadd álljon fel, hadd beszéljen. így került Mim Húrin gyermekeinek a regéjébe. Mert feltér­ delt Túrin lába előtt, és az életéért könyörgött. - Öreg vagyok - mondta -, és szegény. Csak egy törp, ahogy mondod, nem ork. Mim a nevem. Ne engedd, hogy legyilkol­ janak ok nélkül, gazdám, ahogyan az orkok tennék. Akkor Túrin megsajnálta a törpöt szívében, de így szólt: - Szegénynek látszol, Mim, ám ez különös volna egy törpnél; csakhogy mi szegényebbek vagyunk, úgy hiszem: ház nél­ küli, barát nélküli emberek. Ha azt mondanám, nem kíméljük meg az életedet pusztán irgalomból, mert nagy szükséget szenvedünk, mit ajánlanál fel váltságdíjul? - Nem tudom, mire vágysz, uram - felelte óvatosan Mim. - Ezúttal nem sokra! - mondta Túrin, és keserűen tekintett körül a szemébe hulló esőben. - Egy biztonságos helyre, ahol hálhatnánk, s nem a nyirkos erdőben. Nem kétlem, hogy neked van ilyen. - Van - mondta Mim -; de nem adhatom neked váltság­ díjul. Túlságosan öreg vagyok ahhoz, hogy az ég alatt háljak. - Nem kell tovább öregedned - lépett közelebb Andróg, késsel az ép kezében. - Attól megkímélhetlek. - Uram! - kiáltotta rettegve Mim, és átkarolta Túrin tér­ dét. - Ha elveszítem az életem, ti is elveszítitek a szállásotokat; mert Mim nélkül nem találjátok meg. Oda nem adhatom, de megosztom veletek. Több ott a hely, mint hajdanán, annyian távoztak el örökre - és elsírta magát. - Megkíméljük az életed, Mim - mondta Túrin. - Legalábbis addig, amíg a búvóhelyéhez érünk - mondta Andróg.
97

Ám Túrin Andróghoz fordult. - Ha Mim cselvetés nélkül elvezet minket a házához, és az jó, akkor megváltotta az életét; és egyetlen követőm sem vág­ hatja le. Esküszöm. Akkor Mim megcsókolta Túrin térdét, és így szólt: - Mím a barátod lesz, uram. Először azt hittem beszédedről és hangodról, hogy tünde vagy. Ám ha ember, az jobb. Mim nem szereti a tündéket. - Hol a házad? - kérdezte Andróg. - Igazán jónak kell lennie, hogy megosszam egy törppel. Mert Andróg nem szereti a törpöket. A népe nem sok jó hírt hozott keletről arról a népről. - Ok meg rossz hírt hagytak maguk mögött - mondta Mim. ítéld meg otthonomat, amikor meglátod. De fényre lesz szük­ ségetek az odavezető úton, ti botorkáló emberek. Idejében vissza­ térek, hogy odavezesselek benneteket. - Akkor felállt, és felvette a zsákját. - Nem, nem! - mondta Andróg. - Ezt ugye nem hagyod, kapitány? Soha többé nem látnád a vén gazembert. - Sötétedik - mondta Túrin. - Hagyjon itt nekünk valami zálogot. Tartsuk itt a zsákodat a tartalmával együtt, Mim? Ám erre a törp ismét térdre vetette magát, gyötrődött. - Ha Mim nem akarna visszajönni, nem jönne vissza egy gyö­ kerekkel teli, ócska zsákért - mondta. - Visszajövök. Engedj el! - Azt már nem - mondta Túrin. - Ha nem akarsz megvál­ ni a zsákodtól, vele kell maradnod. A szabadban töltött éjsza­ kától talán te is megszánsz majd minket. - Ám észrevette ő is meg a többiek is, hogy Mim többre becsüli a zsákját, mint amennyit az érni látszik. Elvezették a vén törpöt lehangoló táborukba, és Mim út­ közben egyre motyogott valami idegen nyelven, amelyből sütött az ősi gyűlölet; ám amikor megkötözték a lábát, hirtelen elhallgatott. És akik őrizték, látták, hogy némán ülte végig az éjszakát, mozdulatlanul, akár egy kődarab, csak álmatlan sze­ mének kóborló tekintete villogott a sötétben.

98

Hajnalra elállt az eső, ám a fák közt feltámadt a szél. A hajnal ragyogóbb volt, mint sok napja már, és délről érkezett lágy lég tárta ki az égboltot, halványan és tisztán a felkelő nap körül. Mim továbbra is mozdulatlanul ült, mintha halott lett volna; mert súlyos szemhéja most lecsukódott, és a reggeli fényben még aszottabbnak és vénebbnek látszott. Túrin megállt, és lenézett rá. - Immár elegendő a fény -mondta. Ekkor Mim kinyitotta a szemét, a kötelékeire mutatott, és amikor végül kioldozták, hevesen kezdett beszélni. - Tanuljátok meg, ostobák! - mondta. - Soha ne kötözzetek meg törpöt! Nem bocsátja meg soha. Nem akarok meghalni, de amit tettetek, attól forró a szívem. Megbántam az ígéretemet. - Csakhogy én nem - mondta Túrin. - Elvezetsz minket az otthonodhoz. Addig nem beszélünk halálról. Én így akarom. Farkasszemet nézett a törppel, és az nem állta a tekintetét; nemigen akadt, aki Túrin szemébe tudott volna nézni, amikor az elhatározott valamit vagy haragos volt. Mim gyorsan elfordította a fejét, és felállt. - Kövess, uram! - mondta. - Helyes! - mondta Túrin. - Ám mondok még valamit: megértem a büszkeségedet. Lehet, hogy meghalsz, de többet nem kötözünk meg. - Nem bizony - mondta Mím. - De most jöjj! - És ezzel viszszavezette őket oda, ahol foglyul ejtették, és nyugat felé muta­ tott. - Ott az otthonom! - mondta. - Sokszor láttátok, vélem, mert magas. Sharbhundnak neveztük, amíg a tündék meg nem változtatták a nevét. - Akkor látták, hogy az Amon Rudhra, a Kopasz Hegyre mutat, amelynek tar csúcsáról sok-sok mérföld­ re belátható volt a vadon. - Láttuk, de közelebbről soha - mondta Andróg. - Mert miféle biztonságos búvóhely lehet ott vagy víz vagy bármi, amire szükségünk van? Sejtettem, hogy csalás lesz a dologban. Az emberek tán hegytetőkön szoktak elrejtőzni? - Messzire ellátni talán jobb, mint bujkálni - mondta Tú­ rin. - Az Amon Rudhról messzire ellátni. Nos, Mím, megyek,

99

és megnézem, mit tudsz mutatni nekem. Mennyi időbe telik, amíg mi, botladozó emberek eljutunk oda? - Egy teljes napig, sötétedésig, ha most rögtön indulunk felelte Mim. A társaság hamarosan elindult nyugat felé, és Túrin ment elöl, az oldalán Mimmel. Óvatosan haladtak, miután kiértek az erdőből, és az egész vidék üresnek és nyugalmasnak látszott. Elhaladtak az egymásra torlódott kövek mellett, és kapaszkod­ ni kezdtek felfelé; mert az Amon Rudh annak a magasan fekvő mocsárvidéknek a keleti peremén állt, amely a Sirion és a Narog völgyeit kitölti, és a tövénél elhelyezkedő, köves sztyep­ pétői a csúcsáig legalább ezerlábnyira vagy még magasabbra nyúlt fel. A keleti oldalán a töredezett talaj nyírfa- és vörös­ berkenye-csoportok, ősöreg, kőben gyökerező tövisfák közt emelkedett a magasban ívelő gerincekig. Ezeken túl, az Amon Rudh lápvidékén és alacsonyabban fekvő lejtőin aegíos-bozótok nőttek; ám meredek, szürke csúcsa csupasz volt, csupán a vörös seregon kapaszkodott meg a köveken. A délután már fogyóban volt, amikor a zsiványok a hegy lábához értek. Északról jöttek, mert Mim arra vezette őket, és a lenyugvó nap fénye Amon Rudh csúcsára sütött, a seregon pedig éppen virágzott. - Nézzétek! Vér van a hegytetőn - mondta Andróg. - Még nem - felelte Túrin. A nap ereszkedni kezdett, és egyre kevesebb lett a fény a mélyedésekben. A hegy ott tornyosult előttük és fölöttük, és ők nem tudták, minek vezető, amikor a hely ennyire egyértelmű. Ám ahogy Mim továbbvezette Őket, és nekivágtak az utolsó meredek hegyoldalnak, észlelték, hogy a törp valamiféle útvo­ nalat követ ősi jelek alapján vagy megszokásból. Az útvonal ide-oda cikázott, és ha az emberek félrefordultak, mindkét oldalon sötétlő szakadékok és szurdokok nyíltak, vagy a talaj nagy kövekkel pöttyözött pusztaságokhoz vezetett, ám a veszé­ lyes pontokat tövises bozótok takarták. Vezető nélkül tehát napokig küszködhettek volna ott, hogy megtalálják az utat.
100

. hanem a kert kapuja . Megérkeztek Mim házához. vagy az idő munkájának eredményeként ott egy hasadék. Az Amon Rudhnak koronája volt: a jókora. amelyről csupán ősi regék emlékeztek meg Doriathban és Nargothrondban. Közelebb húzódott Mimhez. és sűrű tövisbozóton át egy zöld síkra vitte őket. amelyen átfutott. A „kaputól" út vezetett tovább. . érhették el könnyedén ezt a helyet azok. ám odabenn meredek. ahol két kőlap átfedi egymást. és beleveszett az árnyékba. és Túrin látta.Úgy mond­ ják. kövezett út vezetett felfelé a sötétben. és amelyet ember nem látott még. és a peremétől keletre és nyugatra meredeken szakadt le a szikla. Ősöreg vörösberkenyék árnyékában jártak. nehogy a törp csellel kijátssza. csakhogy a sűrűsödő homályban nehéz lett volna jól megbecsülni. amelyek egy kőbe vájt medence tiszta vize mellett álltak. és vagy húsz lépés után hirtelen megállt. ahogyan jöttek. A fák paravánja mögött. a Bar-en-Nibin-noeghoz. Csakhogy közeledett az éj. és keleten csillagos volt az ég. a 101 . negyven láb magas talán. vízszintes és majdnem négyzetes. hogy vagy szorgos kezek. mert mögötte falként állt a hegytető. de simább talajhoz értek.Ez volna a házad ajtaja? .Nem a ház ajtaja. nedves volt. Ezt forrás táplálta a hátulsó sziklafalból. hosszú növények fedték el. Víz csordogált rajta. hosszú szárú aeglos templo­ mi hajóiban: a félhomály édesen illatozott.kérdezte Túrin.mondta Mim. a törpök szeretik a követ. amely lentről nem látszott. sima és jeltelen. Az északi oldalán perem állt ki belőle. és a víz fehér fonálként hullt alá egy lefolyón a perem nyugati szélénél.Végül még meredekebb. Egymás után besorjáztak. és közöttük nyílás fut a távolba bal felé. s ők még nem láthatták ennek a különös helynek a kialakítását. amely hamarosan törpenyírfák kis ligetén vezetett át. meredek kősipkának a teteje lapos volt. . akik ismerték az utat. Csak észak­ ról. Az út a tetejénél ismét jobbra for­ dult és délre. Akkor egyszerre csak sziklafal állt előttük. A bejáratot a fenti résekben gyökerező. Aztán jobbra fordult a szikla lábánál.

úgy vélem . de magas csarnokba értek.kiál­ totta. .Kaptárnyi is lehet belőlük.Csak hárman vannak.jajgatott a szakállát tépve a vén törp. ám a hátsó falnál álló kőből faragott ágyon egy másik törp fekszik. Amint benézett. Hamarosan koromsötétben jártak. a Váltság Háza. miközben a zsiványok a durva falakat tapogatva araszoltak előre. Nem látszott többnek sekély bemélyedésnél. . amit hallott.Lépj be. halvány lámpák világítottak meg.Ez a Bar-en-Danwedh.Akkor bement Mimmel. 102 . és a többiek. Mellette némán áll a fáklyás törp. csakhogy beljebb kimélyítette és tágasra vájta mélyen a hegybe a pici törpök lassú keze azokban a hosszú években. ám Mím tapsolt. hogy nem fél. mert berohant a járatba. amelyet finom láncon függő. Andróg nyomban utána vetette magát. követték. ahogyan féltem! . és Túrin azt követve a csarnok hátsó részéből nyíló ajtóhoz ért. . . és szemlátomást felzaklatta vagy feldühítette. látván.Khim. alacsony. Mím nem volt ott. A barlang bejáratához érve meghajolt Túrin előtt: . . hogy Mím a földön térdel. Mert ez lesz a neve.mondta.mondta Túrin. aki a legkevésbé bízott a törpben. Khím. . megtört ív alatt.mondta Túrin. végül azonban halvány fényt láttak maguk előtt. és vezette tovább a csapatot. . két jókora szikla között barlang nyílt. Ám Mím gyorsan szót váltott a másik törppel a maguk durva nyelvén.Úgy lehet . és kicsi. .Előbb megnézem. ahol a halvány csillagok tükröződtek a nyírfaágak árnyé­ kai közt. és fény jelent meg. de picik. de a hangja hallatszott.mondta And­ róg.Támadjunk előbb mi! . A fal sok helyen hajlott el éles szög­ ben erre meg arra.forrás közelében. Mím elvezette őket a mélységes homályban a medence mel­ lett.Hah! Nem találtam el. Khím! . még Andróg is. és eltűnt. uram! . azt látta. anélkül hogy az erdők szürke tündéi háborgat­ ták volna Őket. . amíg itt éltek. egy sarok mögül bukkant elő: a távolabbi barlang egy járatából egy másik törp lépett elő apró fáklyával.

ha akarsz. és bár nagyon nem szívesen tette. hogy megjöjjön az eszed. Túrin odahagyta a többieket.Nem. Segíthetek? Mim felé fordította a fejét. . és Túrinra tekintett. A szívem lecsillapult. . súlyos arany­ ban fizetek danwedh-et a fiadért. Akkor Mim felállt. csúnyán nézett Mimre. uram? . Nyílvessző fúródott a mellkasába.mondta Andrógnak Túrin. mondják. törje össze íját és nyilait. ám meglehet.Értek kissé a gyógyításhoz. Kívánom. nem élsz olyan sokáig. ha már többé nem örvendhet is szíved. adósodnak tar­ tom magamat.O.Úgy szóltál.felelte. Ezért én megfizetem váltságdíjamat: ebben a házban lakhatsz. ám célba érhet ember átka is. hogy meggyógyíthassam. de összetörte íját és nyilait. jaj! . és a halott törp lábához fektette őket. mint a hajdani törp urak. s le nem tudod vágni embereid kegyetlen kezét . ahogyan sziklából víz fakad. Ám hozzáteszem: aki a levegőbe röpítette azt a vesszőt. s tegye őket a fiam lábához. amikor hallotta ezt az átkot.Hallom a szavad -mondta. és így morgott magában: .Nem minden lövésed tévesztett célt . megállt Mim mögött.. Immár halott. .A törp átka sosem múlik. . . A kötelékeitek megakadályoztak abban. hogy enyhítsem bánatodat. Ha megteszi. a Váltság Háza lesz a ház neve. Mert akár itt lakozunk. hacsak vissza nem tudod forgatni az időt. Napnyugta­ kor halt meg. Immár valóban Bar-en-Danwedh. ne viseljen íjat. visszafordítanám azt a vesszőt. a szeme vörösen izzott. és soha többé ne fogjon nyílvesszőt. .Mi baj. és ezt csodálom. és ha valaha is vagyonhoz jutok. Túlságosan könnyen lősz. ha nem örvend is. Ezzel az átokkal sújtom. akár nem. .mondta. az által hal. és így szólt hozzá: .kérdezte.Ha tudnám. végezze lándzsával a torkában! 103 .Ez itt a fiam. Ám amikor kifelé tartott a szobából. Túrin szívében ismét feltámadt a régen megkeményedett szánalom. . Andróg megrémült. halkan belépett.Csakhogy ez a találat rossznak bizonyulhat.

. rövidek lesznek napjaink. Idővel megismeritek.mondta. s te elfogadtad-e? . Ez pedig egyre közelebb és közelebb lesz a házhoz. és vezető nélkül is megtaláltok. Ibunnak a jajveszékelésétől. még ha ismeritek is az utat ki és be. a törpök nem voltak ott. és vissza­ tér. de amikor végre felébredtek.Akkor minden a tiéd. úgy rendezkedsz itt be. biztonságban vagyunk. 104 . de még inkább. és nyugtalanul aludtak Mimnek és a másik fiának. bár meglehet.Hallottuk a szavad . amikor kimentek.Attól féltek tán.mondta Túrin. Hogy mikor maradt abba. Most olyan életet kezdünk élni. Nem. és minden bevégeztetett . Ám addig Mimnek kell vezetnie titeket vagy Ibunnak. és amikor falatoztak. ám élelemre és egyebekre szükségünk van. . bárhová mentek. én csupaszon állok itt. ti fel vagytok fegyverezve. és a reggeli napsütésben a zsiványok megmosakodtak a medencében. ott állt előttük Mim. Látjátok. ahogyan akarsz. nektek és nekem: házat. hogy egy pókot követtetek hálójának szívébe? .vagy bevár egy olyan helyen. meg kell osztanunk mindent. nem tudták. gondolom.Azon az éjszakán a csarnokban háltak. amilyen maradt.Együtt nyug­ szik atyáival.Nem.Igen . . A házat. gondolom. és elkészítették az ennivalójukat. . és titokban tartjátok a magatok érdekében is. csak én. a fiának.Ami pedig az itteni életünket illeti. Mim nem eszik embert. Ismét szép nap köszöntött rájuk.mondta Túrin. és az egyik veletek megy. élelmet és tüzet. Hogyan járjunk ki. hogyan jutunk vissza? Ugyancsak nagy nyugtalanságot keltett bennük. . ame­ lyet ismertek. Tetszik-e Mim háza? Megfizettem-e a váltságdíjat.kérdezte. legalábbis úgy tetszik. esetleg egyéb nyereséget is. Meghajolt Túrin előtt. amikor visszajöttök .Elment. hogy Mim rekedten felnevetett. . . És a pók aligha tudna elbánni egyszerre harminc darázzsal. őrizni fogjá­ tok. és a terem ajtaját egy kő zárta el. egyet kivéve: a bezárt termet senki sem nyithatja ki.

. Aznap pihentek.Szemét . és Mím is adott hozzá.mondta. és az embe­ rei többsége örült. 105 . és nem kémkedtek vagy loptok. most azonban vakon elbotorkálnak mellette a vadonban. .Ez a gyökér sokat ér .Nem érdemes ellopni. . mert egy-két napra volt élelmük. és megfőzve ízletesnek bizonyultak. . mert eltehető. ám bőségesen kaptok a zsákmányomból. Tőlem nem tudtok meg többet. és előhozott egy zsákot. ha azt képzelitek. Kölcsönadott nekik három jókora főzőedényt és tűzifát.kérdezte Túrin. aki neheztel ránk. De ostobák vagytok.Ismét felnevetett rekedten. megtisztították fegyvereiket. megjavították felszerelésüket.mondta. .A vad tündék ezt nem ismerik. és megköszönte Mimnek. Mím Túrinra sandított. amíg el nem tűnik az összes növény. amikor még javában tartott a nyár.Túrin ebbe belement. csak ha loptak. éppúgy. és nem nyugod­ na.mondta.És nem tanítjuk meg az embereket a felku­ tatására sem. .Aranynál is töb­ bet ér a téli éhínség idején. Vadon termő gyökerek.Korábban sosem vittünk magunkkal kalandozá­ sainkra foglyot. az a hely lakozásra kellemesnek tetszett.Mi a neve? . . Csupán Andróg elégedetlenkedett. mi pedig már elkezdtük begyűjteni az első érett darabokat. Ám amikor a gyökereket megmosták. fehérnek és húsosnak tetszettek a héjukban. . és a zsiványok örültek neki.Minél előbb tudunk önállóan jönni-menni. ki­ csit kenyérre emlékeztettek. mert az ember mohó és pazarló. azt pedig nem tanítjuk meg . mert a délelőtti nap alatt. ahogyan a mókus felhalmozza a mogyorót.mondta Mim. hogy megmentsem az életemet.Nincs neve. . annál jobb mondta. nem válnék meg egy kisebb készlettől még azért sem. méghozzá olyat. . amíg szépen beszéltek. . a tengeren túlról érkezettek pedig túlsá­ gosan büszkék az ásáshoz . mert régóta nem jutottak kenyérhez. a szürke tündék nem bukkantak még rá. csak törpnyelven.

a Brethil zöldellő erdejét látta felkapaszkodni az Amon Obelra. amelyek megkötöztek. mert tőlem nem kapsz. hogy a te kezed is azok között volt. és látszólag meglepően közel. amikor Mimet elfogták. Miért kell kimondanod. amit gondolsz? Ha már képtelen vagy szép szavakat szólni. akiket a tavasz nem gyászolna meg. téged kihagylak. miért. és amiről az embereknek nem szabad tudniuk! . az égbolt határán látni 106 . vajon milyen messzire lát el a tiszta le­ vegőben.Meglehet . aki a törp haragja előtt meghunyászkodott. kivált ha gonoszok veszik el erővel.Büszke szavak! Csakhogy a vén gazember zsákjában más is van. hogy téged ostobának nevezett. nem emlékszem rá. maga sem tudta.Mégsem akartál meg­ válni tőle.Hallom a szavad . a társaidéból kell kérned. ám keményebb és nehezebb. és eltűnődött. s keletre. A napok békében teltek. és ha enni akarsz. és ezért nem tudtam szót váltani a fiammal? Valahányszor szétosztom készletemből a földkenyeret. bármit is higgyen az ilyen törvényt és hitet nem ismerő ember! Ám nem szívesen válok meg attól. ahol számtalan mérföldnyire. Talán a vadonban akad más is a földkenyéren kívül.mondta Ulrad. és a szavaid csak még inkább ámulatba ejtenek. így hát vissza kellett térnem. akarva-aka­ ratlanul. ekkor utána szólt.A törpnek egy dologban mégis igaza volt: abban. zsákkal vagy anélkül. Északon. . Onnan a tekintete gyakrabban vándorolt tovább. aki még akkor pillan­ tott a zsákba. Mim felé fordult. Akkor pedig Mim távozott. ám Ulrad. és sötéten nézett rá.mondta Ulradnak. . Túrin sokat járt-kelt a zöld pázsiton a kőperem egyik végétől a másikig. mint óhajtotta vol­ na. . ha télen odavesznél . és a zsiványok közül senkinek nem támadt mehetnékje.. Azt hiszed.Te is egyike vagy azoknak a bolondoknak.mondta Túrin. . . formára hasonló. nyugatra és északra kémlelt.Szavamat adtam. mert a szíve inkább északnyugatra húzta. még egy cipőfűzőtől sem. ami az enyém. amire a tündék még nem bukkantak rá. a hallgatás jobban szolgálja céljainkat.

hogy vadásszanak vagy élelmet gyűjtsenek. És akadt számos to­ vábbi szoba is. Tárolás dolgában Mim jóval ügyesebb volt náluk. Az egyik oldalán kandal­ ló állt.vélte az Árnyékhegységet és otthonának határát. Mim ott dolgozgatott néha. Ennek ellenére. de nem engedte. Ám hosszú időn át képtelenek voltak megjegyezni az útvonalat. amely a belső teremből vezetett ki. és számos. hogy az ilyesmiben járatosak meg tudják közelíteni búvóhelyüket 107 . amely a házából az Amon Rudh lapos tetejére vezetett. hely pedig a kelleténél is több. amikor megállapították. rejtett lépcsőről. amikor Mim élelmi­ szerkészlete után kutatva éhesen eltévedt a barlangokban. amikor a nap vöröslőn aláme­ rült a távoli partok párájába. meleg és száraz. amelynek füstelvezetője a sziklán át a hegyoldal egyik ravaszul rejtett bemélyedésébe vezetett. s a Narog völgye elmerült lent az árnyékban. Élelemből nem volt hiány. igen réginek látszó kőedénye és ládája volt. és közös füstelvezetője volt a csarnok kandallójával. hogy bárki vele legyen. Egyet kivéve: egy kis szobát. és nem ejtett szót a titkos. a Bar-en-Danwedhben. ám a felfedezést titokban tartotta. akik biztosak lettek volna az útvonalban. mert rájöttek. mások munkára vagy raktározásra. Az év további részében nem indultak portyákra. és ha mégis elhagyták menedéküket. és jó menedékük volt. kisebb terem. így kezdődött Húrin fia Túrin lakozása Mím termeiben. Esténként pedig Túrin nyugatra kémlelt. jobbára kis csoportokban tették. a kovácsműhelyek tétlenül álltak. a Váltság Házában. Beljebb volt egy másik. és Túrinon kívül hatnál nem akadtak többen. A zsiványok élete egy darabig igencsak a kedvükre való volt. némelyik lakóhelyül szolgált. amelyek a termekből vagy a köztük lévő folyo­ sókról nyíltak. hogy a barlangokban szükség esetén száznál többen is elfértek volna. Andróg ugyan rábukkant erre. a polcok és a faliszekrények csupaszon árválkodtak. Ám a termek zöme immár üres volt: a fegyvertárakban rozs­ dásan és porosan függött néhány csatabárd és egyéb felszerelési tárgy.

s csak a legkemé­ nyebbek merészkedtek ki. éjjel-nappal őrizni kezdték az északi fal bejáratát. egyre töb­ bet kellett a menedékben tartózkodniuk. és cserében számos szívességben részesítette Tú­ rint. Sokan megbetegedtek. Akkor hamarosan elunták a hegy gyomrának sötétjét vagy a csarnokok félhomá­ lyát. s mindenkit kínzott az éhség. és egyre jobban adott a szavára. egyre nagyobb barátságba keveredett a vén törppel. ahol aztán halkan elbeszélgettek. mint amilyent addig valaha is láttak a folyóvölgyekben. és a tó szürke és hideg. máshol jár. Túlságosan gyakran bukkant elő valamelyik árnyékos sarokból vagy ajtónyílásból. ha a törp csúnyán szólt az eldákról. aki messzire ellátott. Mimnek ez szemlátomást nagyon is kedvére volt. Délről nem számítottak ellenségre. amelyeken az ember segítség nélkül felkapaszkod­ hatott. A beköszöntő tél idején hosszú órákon át üldögélt Mimmel. attól sem kellett tartani. Rákaptak arra. Bármilyen meredekek voltak is a tetőre vezető utak. nem esett jól a beszélgetés. hogy abból az irányból bárki képes lenne megmászni az Amon Rudhot. amikor azt hitték. 108 . Ám ahogy a napok rövidültek. ám a nap nagyobb részében őrszem tartózko­ dott a hegytetőn. és ismét eleredtek a nagy esők. a nyírfák pedig kopárak lettek. egyedül őt engedte be néha a kovácsműhelyébe. és amikor a közelükben volt Mim. másként volt. Az Amon Rudhot vastag hó fedte. Beleriandban egyre komiszabbak lettek a telek. jobb lenne az élet Mim nélkül. és ezt különösnek találták. Az esztendő tehát baj és riadalom nélkül ért véget. mert a barlang szájától keletre durva lépcsők voltak a kőbe vájva. Télközép idején pedig északról nagyobb havazás jött. hallgatta a tudományát meg életének történetét. és Túrin akkor sem intette le. a csúcsot meg lehetett közelí­ teni.Mím segítsége nélkül. hogy suttogva váltsanak szót egymással. abban az időben és ahogyan Ang­ band hatalma nőtt. és sokan úgy gondolták. Ám az ősz múltán jött a kemény tél. Túrinnal azonban.

Ha azonban Túrin boldog volt.mondta Beleg. mert szeretete erősebbnek bizonyult a bölcsességénél. amikor az északi határvidéken szolgáltam. és Andróg féltékenyen leste őket.Lembas in-EUdh. hogy Beleg kezében megcsillan valami más is. ő elnevette magát. és szívének vágya most úgy tel­ jesült. nem úgy Andróg és többen a bandából. . amelyet adhat az. és látták.mondta Túrin -.mondta Túrinnak.Rám bízták. hogy Erősíjú Beleg az. aki nagydarab. És hagyd. hogy nem kellett megalázkodnia vagy engedni abból.Ám Doriathból származó ajándékot nem fogadok el. elsötétült a szeme. úgy hiszem. mivel gyakran bánta makacsságát. mintsem hogy egy jelen­ téktelen csapatocska vezére legyen a vadonban. hogy az embereid. amiért őrizted .Ez a sajátod. Kijátszotta az őrszemeket. Úgy tetszett. . . .A legnagyobb ajándék. gondolatának szemével a távolba te­ kintve. ám a tűz fényében az ezüstlevelek vöröslöttek. . .Akkor küldd vissza a kardodat és a páncélodat . hogy annak láttán Túrin többre tör majd. kapitányuk és Beleg meg­ beszélték előre ezt a találkozót. s fehér csuklyás köpenyt viselt. amit visszahozok neked .Ám egy ködös téli alkonyon megjelent köztük valaki. amelyben sok mindent hozott. aki még mindig szeret téged . amikor az elvette a sisakot. amelyet gyerekkorodban kaptál. de nem feledték. . . s egy szó nélkül odament a tűzhöz.és elhallgatott. Melian ajándéka volt az. hátravetette a csuklyáját.mondta Beleg. az eldák úti­ kenyere. hálásan. A köpenye alatt jókora csomag volt nála.Majdnem feledték . mert azt remélte. és amikor Túrin meglátta a pecsétet. hogy segítsen az embereken. így tért vissza Beleg Túrinhoz. akik (úgy 109 .Küldd vissza a tanítást meg a nevelést is.Atyáim sisakját elfogadom. S amikor az emberek ijedten felugrottak. testes embernek látszott.Mi az ott nálad? . Túrin pedig valóban örült. de többé nem fogják . amit ő akart. .mond­ ta Túrin. amelyet ember nem ízlelt még. amint félrevonultak beszél­ getni. amíg észre nem vette. ám Túrin ezt eltitkolta előttük. Beleg magával hozta Hador sisakját.

. amit akarok. Mostantól fogva mindenben megfogadom a tanácsodat.mondod) hűségesek. ám amint Beleg arcára nézett. és azt tehetek vele.Csodálom. barátom. elszürkült. Ne edd. Tőled elfogadok bármit. hogy kegyesen visszajöttél egy ilyen bugrishoz. amit adsz. és alig hallhatóan így szólt: . hogy térjek vissza Doriathba. meghaljanak a vadonban. hanem én. mert neked így tetszik! Egyébként ezt az útikenyeret nem te kaptad. még a korholást is. Túrin szeme villant. kivéve azt. ha a torkodon akadna. kihunyt belőle a tűz. de mások tán éhesebbek és kevésbé büszkék.

Mert akkoriban a szürke tündék még nagy nép voltak. s aki féltékeny szemmel tekintett Túrin Beleg iránti szeretetére. az embereknél sokkalta többet tudtak. erős volt és szívós.AZ ÍJ MEG A SISAK FÖLDJE Az ezt követő napokban Beleg sokat tett a csapatért. hanem nagy kardját. ahogyan említettük már. és járatosak minden eleven dolgok élet­ módjában. amely eljut 111 . úgy próbálgatták seregének előőrsei Beleriand útjait. s aki most fekete úrként ül fekete trónján észa­ kon. s azok hamarosan meggyó­ gyultak. és eljött a természet ébredése meg a tavasz. Anglachelt is. aki gyűlölt minden tündét. s komiszsága mérlegére tesz minden hírt. aki egykor Melkor volt. Ki ismerheti Morgoth útjait? Ki mérheti fel gondolatainak sugarát annak. nagy hatalommal. Morgoth hatalma mocorogni kezdett. a zsiványoknak komolyabb dolguk akadt. s tekintete és szíve egyaránt messze látott. ha kellett. s bár ügyességük és tudásuk csekélyebb volt a valinori Száműzöttekénél. a csatában merész volt. s akár a tapogató kéz hosszú ujjai. az íjász egyébként nagy volt Doriath népében. És egyre nőtt a gyűlölet Mim szívében. Beleg. A be­ tegeket meg a sebesülteket ellátta. hatalmas a nagy muzsi­ ka ainui közt. Amikor elmúlt a tél. s nemcsak hosszú íjának nyílvesszőit vetette harcba.

Oda el nem juthatott mindaddig. az egy Melian királyné kivételével? Morgoth számtalanszor nyújtotta ki felé gondolatát. ám rejtve volt. mint akár a legbölcsebbek is félnék.hozzá kémektől vagy árulóktól. ahol még akadt erő. és Beleg örvendett. az Arvernien partjá­ ról és a Sirion torkolatától híre jött a Hajók Kikötőjének. a Nimbrethil fehérlő nyírerdőségein túlról. Azon a tavaszon Túrin ismét felvette Hador sisakját. és végül Nargothrondba ért. Doriathról tudott. a Brethil határán egészen a Teiglin gázlójáig. Kezdetben csapatuknak még ötven tagja sem volt. de mindig kudarcot vallott. ám nem volt még képes oda behatolni. s a neve számukra egyet jelentett a félelemmel. amelyekről nem tudtak. s a vörös hegyen éber szemek várták őket. Gondolin még állt. ott lakozott Finrod népének rejtett ereje. ám Beleg jártasságától a vadászatban és Túrin hősiessé­ gétől ellenségeik úgy hitték. Ebben az esztendőben ezért komiszságát a Siriontól nyugat­ ra fekvő földek felé fordította. és elárasztották Doriath összes északi határvidékét. amelyet az Amon Rudh uralt. amely ellenállt neki. Nem kellett 112 . Az orkok felderítőit levadászták. szálasán és tüzesen. s tovább a Malduin és a Si­ rion közti vidéken. És a távoli délről. s jóval többet tud ellenségeinek minden tettéről és céljáról. egész sereggel állnak szemben. hogy nagyobb erővel törjenek át holmi szűk szoroson. onnan pedig annak a felföldnek a lába mentén. Az ősi úton jöttek. és ami­ kor összegyülekeztek. Onnan az út időtlen idők óta az Őrzött Síkságra vitt. S annál is távolabb feküdt Nargothrond. lelki szemeivel látva. és az övék lett Dimbar. Átkeltek Anachnál. elhaladtak a sziget mellett. Az orkok tehát egyre nagyobb számban érkeztek északról. mert a pusz­ taságban ott egy még ismeretlen rém lakott. amíg össze nem omlott minden egyéb. ahol egykor Finrod Minas Tirithje állt. a sziklák közül vagy az árnyékból előugrott a Sárkány-sisak meg az emberei. végigfutott a Narog völgyén. táborait kikémlelték. végig a Sirion hosszú völgyszakadékán. ahová szolgái közül még egy sem talált utat. Ám az orkok nem sokáig mentek rajta egyelőre.

azt követelte. amikor portyára in­ dultak a Bar-en-Danwedhből. és ismét íjat vett magához. Annak az esztendőnek a tavaszán pedig Andróg dacolt Mim átkával. de „harapni fog az még". még mielőtt felröppent volna egyetlen nyílvessző vagy kihúztak volna egyetlen kardot is. kapitányaiknak inába szállt a bátorság. hogy a Sisak meg az íj. Mim továbbá azt is kijelentette. Túrin örömmel fogadott min­ denkit. a Hűségesek Táborának nevezték). és megátkozta. s az orkok menekültek. Azt beszélik. aki eljött hozzá. és azon a portyán mérgezett ork nyílvessző találta el. Ám Beleg kigyógyította a bajából. És Mím ezért még jobban gyűlölte Beleget. most. amikor már remény sem volt. ismét küzdenek. ám Beleg tanácsára egyetlen újoncot sem engedett be az Amon Rudhon lévő menedékbe (azt pedig immár Echad i Sedrynnek. törje össze íját és nyilait. Akkor pedig Andróg fölöttébb kelletlenül megtette. újra bátorságot merítettek.hozzá sok idő. hogy aki kilőtte a nyílvesszőt. s felkeresték a Két Kapitányt. Akkor sokan. Abban az esztendőben szerte Beleriandban szállt a szó a fák alatt és a folyókon át s a hegyek hágóin keresztül. Létesítettek azonban más őrzött táborokat és erősségeket körös-körül: a keletre fekvő erdőség113 . hogy ha mégis megtenné. csaták és vereségek és pusztává tett területek menekült maradéka. és Andróg volt az az ember. mert így az érvénytelenítette az átkát. hogy amikor Mim átengedte a házát az Amon Rudhon Túrinnak és társainak. nem tudta még senki. ám töretlenek. az okozza a halálát. tündék és emberek egyaránt. amelyek odavesztek Dimbarban (így hitték). akiknek nem volt ura és vezére. hogy amikor meghallották kürtjének szavát a hegyek közt. amely a fiát megölte. és másokat nem engedtek oda. és tegye azokat Khim lábához. akik gazdátlanok voltak. amit Mim parancsolt. hogy Andróg soha többé nem hordhat íjat és nyilat. mondta a törp. az oda vezető utat csak a Régi Társaság tagjai ismerték. és kínban halódva hozták haza. bár hogy hol állt az erősségük.

ben vagy a felföldön vagy a déli lápokon, a Teiglin gázlójától délre fekvő Methed-en-gladtól („az Erdő Végétől") az Amon Rudhtól pár mérföldnyire délre fekvő Bar-eribig a Narog és a Sirion tavacskái közti, egykor termékeny területen. Mindezek­ ről a helyekről látták az emberek az Amon Rudh tetejét, ahon­ nan jelekből kaptak híreket és parancsokat. így aztán még mielőtt véget ért a nyár, Túrin követői jókora sereggé sokasodtak, és Angband erejét visszaverték. Híre ment ennek még Nargothrondba is, ahol sokan kezdték elveszíteni türelmüket, mondván, ha egy zsivány ekkora kárt tehet az El­ lenségben, mit tehetne Narog ura. Ám Orodreth, Nargothrond királya nem változtatott szándékán. Mindenben Thingolt kö­ vette, akivel titkon, hírvivők segítségével tanácskozott; és bölcs uralkodó volt, azoknak a bölcsességét követte, akik elsőnek a saját népüket tekintették, meg azt, hogy hogyan őrizhetik meg életüket és vagyonukat az észak mohó kapzsiságával szemben. Ezért egyetlen emberének sem engedte, hogy Túrinhoz menjen, és megizente hírvivővel, hogy bármit tegyen vagy tervezzen is Túrin a háborújában, nem teheti a lábát Nargothrond földjére, s az orkokat sem űzheti oda. Ám másfajta segítséget, nem fegyverest felajánlott a Két Kapitánynak, ha szükségük lenne rá (és erre, így vélik, Thingol és Melian buzdította). Akkor Morgoth visszahúzta a kezét; bár gyakran indított színlelt támadásokat, hogy a könnyű győzelemtől ezek a láza­ dók elbízzák magukat. Úgy is történt. Mert Túrin Dor-Cúartholnak nevezte el az egész területet a Teiglin és Doriath nyu­ gati határa között; és annak uraként magának is új nevet választott, a Gorthol, a Rettegett Sisak nevet; s szíve ismét szárnyalt. Beleg azonban úgy vélte, a sisak másként viselkedett Túrinnal, mint ahogyan remélte; s amikor az eljövendő napokra gondolt, lelkében zavar támadt. Egy nyár végi napon ültek Túrinnal az Echadban, pihentek egy hosszú csetepaté és menetelés után. Túrin így szólt Beleghez: - Miért vagy szomorú és méla? Vagy nem mennek-e jól a dolgok, amióta visszatértél hozzám? Nem bizonyult-e jónak a célom?
114

- Most minden jól van - mondta Beleg. - Ellenségeink még mindig meglepettek, és félnek. S jó napok várnak még ránk egy ideig. - És aztán? - kérdezte Túrin. - J ö n a tél - felelte Beleg. - Utána pedig egy újabb év, azok­ nak, akik megélik. - És aztán? - Angband haragja. Csupán a Fekete Kéz ujjainak hegyét perzseltük meg - nem többet. Nem fog visszahúzódni. - No de tán nem Angband haragja a célunk és az örömünk? - kérdezte Túrin. - Szerinted mi mást kellene tennem? - Nagyon jól tudod - mondta Beleg. - Ám arról az útról megtiltottad, hogy szóljak. De figyelmezz most rám. Egy király­ nak vagy nagy sereg vezérének sok mindenre van szüksége. Szüksége van biztos menedékre; és gazdagságra meg sok olyan emberre, akiknek nem a hadakozás a dolga. Sok embernek sok élelem kell, több, mint amennyivel az erdő ellátja a vadászo­ kat. És oda van a titkos rejtek is. Az Amon Rudh jó hely néhány embernek - szeme és füle van. De magában áll, és messziről látszik; és nem kell nagy erő a bekerítéséhez - hacsak nem védi olyan nagy sereg, amely jóval nagyobb, mint a mi mostani vagy jövendőbeli csapatunk. - Én akkor is a saját seregem kapitánya leszek - mondta Túrin -, és ha elesem, hát elesem. Itt állok Morgoth útjában, és amíg itt állok, nem használhatja a délre vezető utat. Gyorsan eljutott Morgoth füléhez a hír, hogy a Siriontól nyu­ gatra felbukkant a Sárkány-sisak, és ő kacagott, mert ismét tudta, hol van Túrin, akit sokáig rejtettek az árnyak és Melian fátylai. Ám mégis félni kezdett, hogy Túrin oly nagy hatal­ múvá növekszik, hogy az átok, amelyet kimondott rá, semmis­ sé válik, és elmenekülhet a végzet elől, amelyet számára elter­ vezett, vagy visszavonulhat Doriathba, és akkor újra szem elől téveszti. Éppen ezért eltervezte, hogy foglyul ejti Túrint, és gyötörni fogja, ahogyan az apját, megkínozza és rabszolgává teszi.
115

Beleg igazat mondott, amikor azt állította Túrinnak, hogy csupán megperzselték a Fekete Kéz ujjait, és hogy az nem fog visszahúzódni. Ám Morgoth eltitkolta terveit, és egyelőre be­ érte azzal, hogy a legképzettebb kémeit küldte ki; s az Amon Rudhot hamarosan kémek vették körül, akik észrevétlenül bujkáltak a vadonban, és nem tettek lépéseket a ki- és bejáró embercsoportok ellen. Ám Mím észlelte az orkok jelenlétét az Amon Rudh körüli területen, és a Beleg iránti gyűlölete sötét szívét gonosz elhatá­ rozásra indította. Az év vége felé egy napon azt mondta a Baren-Danwedh lakóinak, hogy Ibun fiával elmennek gyökereket gyűjteni télire; de valódi célja az volt, hogy megkeresse Morgoth szolgáit, s elvezesse őket Túrin rejtekhelyére.* Mindazonáltal megkísérelt néhány feltételt szabni az orkoknak, akik kinevették, de Mim kijelentette, nem sokat tudnak, ha azt képzelik, bármit is kiszedhetnek kínzással egy pici törpből. Akkor azok megkérdezték, mik lennének azok a feltételek, és Mim előadta óhajait: fizessenek neki annyi vasérccel, amenynyit az elfogott vagy megölt emberek súlya nyom, de Túrinért és Belegért arannyal; hogy Mim háza, miután megszabadul Túrintól és kompániájától, maradjon az övé, és ne zaklassák őt; hogy Beleget hagyják hátra, megkötözve, és Mim bánhas­ son el vele; és Túrint engedjék szabadon. Morgoth küldöttei készséggel elfogadták ezeket a feltétele­ ket, bár eszük ágában sem volt betartani sem az elsőt, sem a másodikat. Az ork kapitány úgy gondolta, Beleg sorsát nyu­ godtan Mimre bízhatja; de Túrint szabadon engedni, amikor „élve Angbandba" parancsot kapott? Miközben elfogadta a feltételeket, Ibunt ott akarta tartani túszként; és akkor Mim félni kezdett, és megpróbált kihátrálni vállalkozásából, vagy másként menekülni. Csakhogy a fia az orkok kezében volt, és

Ám járja egy másik rege is, abban pedig az áll, hogy Mim nem szándékosan kereste fel az orkokat. Fiának elfogása és a fenyegetés, hogy megkínozzák, vezetett Mím árulásához.

116

így Mim kénytelen volt elvezetni őket a Bar-en-Danwedhhez. így árulta el a Váltság Házát. Azt beszélik, hogy az Amon Rudh csúcsát avagy koronáját képező kőtömb kopár vagy lapos volt, de bármennyire mere­ dekek voltak is az oldalai, az ember feljuthatott a tetejére a sziklába vájt lépcsőkön, amelyek a Mim háza előtti teraszról vezettek oda fel. A tetőn őrszemek voltak, akik figyelmeztető jelzést adtak, ha ellenség közeledett. Ám ezek, Mim vezetésé­ vel, a bejárat előtti teraszra értek, és Túrint meg Beleget viszszaszorították a Bar-en-Danwedh bejáratához. Néhány embe­ rüket, akik megpróbáltak felkapaszkodni a sziklalépcsőn, az orkok nyílvesszői terítették le. Túrin és Beleg visszahúzódtak a barlangba, és egy nagy követ gördítettek a bejárat elé. Ebben a szorult helyzetben mutatta meg nekik Andróg a lapos tetőre vezető titkos lépcsőt, amelyre akkor bukkant rá, amikor eltévedt a barlangban, ahogyan már meséltük. Akkor Túrin és Beleg sok emberükkel felment ezen a lépcsőn a tetőre, és rajtaütöttek azon a néhány orkon, akik már felértek a külső ösvényen, és kilökték őket a peremen. Egy kis ideig megakadályozták, hogy az orkok felka­ paszkodjanak a sziklára, csakhogy a kopár tetőn nem volt fedezékük, és sokukat lelőtték lentről. Ezek legbátrabbika Andróg volt, akit nyílvessző sebzett halálra a külső lépcső torkolatánál. Akkor Túrin és Beleg a maradék tíz emberükkel vissza­ húzódtak a tető közepére, ahol egy álló kő volt, és kört alkot­ va a kő körül védekeztek, amíg le nem gyilkoltak mindenkit, Beleg és Túrin kivételével, mert rájuk hálót dobtak az orkok. Túrint megkötözték, és elvitték; a sebesült Beleget is megkö­ tözték, ám őt a földre fektették úgy, hogy csuklójának és boká­ jának kötelékét a sziklába vert vascövekekhez erősítették. Az orkok pedig, miután felfedezték a titkos lépcsőt, oda­ hagyták a tetőt, és bementek a Bar-en-Danwedhbe, amelyet beszennyeztek és kiraboltak. A barlangjában bujkáló Mimet nem találták meg, és amikor elhagyták az Amon Rudhot, Mim megjelent a tetőn, odament, a mozdulatlanul és megkötözve
117

fekvő Beleghez, és kárörvendőn nézte, miközben kését éle­ sítette. Ám a sziklás magasban nem Mim és Beleg volt csak élet­ ben. Andróg ugyan halálos sebet kapott, de kúszni kezdett feléjük a holttestek között, felmarkolt egy kardot, és a törp felé suhintott vele. Mim félelmében visítva rohant a szikla szélé­ hez, és eltűnt: egy olyan meredek és nehéz ösvényen futott el, amelyet csak ő ismert. Andróg pedig a végső erejével elvágta Beleg csuklóján és bokáján a béklyót, és így megszabadította őt; haldokolva pedig így szólt: - Az én sebeimet már te sem tudod meggyógyítani.

Ezért átkelt Dimbaron. így ért a Taurnu-Fuin fennsíkjára. Beleg kis fényt pillantott meg a fák közt. némelyek Brethil erdejének fái alatt mentek tovább a Brithiach gázlója felé. az pedig Guilin fia Gwindornak mondta magát. amelynek félrecsúszott a takarása. s megkérdezte. amíg a sebei begyógyultak. miféle sors vitte arra a szörnyű helyre. a tévelygés és a csüggedés vidékére. a Rémület hegyén. Csekély reménnyel indult el az orkok nyomában. az Éjszaka erdejébe. mások pedig nyugat felé fordultak. egy tündét talált ott. Akkor Beleg felébresz­ tette az alvót. hogy azokat kövesse. ám kénytelen a Bar-en-Danwedhben ma­ radt. s Angbandba vitték. de nem találta a testét. fel az Anach há­ góján át az Ered Gorgorothban. halott fa tövében aludt: a feje mellett lámpás állt. az iszonyat és a sötét varázslat. és Beleg egyértelműnek vélte. Amikor ráesteledett ezen a komisz vidéken. 119 . Ott az orkok szétváltak.BELEG HALÁLA Beleg kereste a halottak közt Túrint. hogy Húrin fia még él. akik egyenesen és sebesen Angband felé tartottak. Megértette akkor. aki egy nagy. az Anach hágója felé. hogy eltemesse. és a Teiglin gázlójánál talált a nyomukra. és kmbas-t adott neki. és ahogy odament.

és most kimerülten feküdt a Taur-nuFuin nagy fenyői alatt.Szomorúan nézett rá Beleg. Ám alig fontolhatta meg ezt. és gyorsan haladnak: előőrs talán. s ezek a kristályok örökké ragyogtak belülről kiáradó. És látták Túrint megbilin­ cselt kézzel. Gwindortól tudta meg Beleg. amikor nagy sereg közeledésének zaját hallották az erdőn át. dél felől. akik orkszokás szerint élelmet és zsákmányt keresve fosztogatnak. Mert a Morgoth fogságába került noldák közül csak kevéssel végeztek. hogy a „Keskeny Földön". nincsenek foglyaik. amikor ez a nargothrondi úr a Megszámlálhatatlan Könnyek Csatájában egyenesen Angband kapujához lovagolt. Elmenekült. és amikor egy kővájatban dolgo­ zott éppen. mert ki tudták ásni magukat. Ha így van. jóval nyugatabbra. A bányákban dolgoztatott tündék közül sokan így menekültek el a bányák sötétjéből. aztán északra megy Tol Sirionig. hogy azok a nyomok. s Gwindort sem ölték meg. hiszen kiválóan értettek a kovácsmes­ terséghez és ékkövek kibányászásához. egy nagyobb csapat nyomai. a Sirion hosszú mélyútján térnek vissza Angbandba. és elképzelhető. ame­ lyek finom lánchálóban felfüggesztett kristályból álltak. mert Gwindor már csupán megtört és szánalmas árnyéka volt korábbi alakjának és szelle­ mének. Ezeknek a noldáknak számos Feanor-féle lámpás volt a birtokában. lassan. hanem észak egyik bányájában dolgoztatták. rablott zsákmányt és foglyo­ kat cipelve. hogy egy kis orkcsapat jár előttük. amely csodásan segített utat találni az éjszaka sötétjében vagy az alagutakban. amint korbáccsal hajtják előre. 120 . s ott elfogták. kék fénnyel. akik elől Gwindor elrejtőzött. ha visszatér a Brithiach gázlójához. amely jelentést visz Angbandba. Gwindor azonban kapott egy kis kardot egy kovács­ műhelyben dolgozó tündétől. egyszerre csak rátámadt őrzőire. A hírtől Beleg elcsüggedt: mert gyanította. az egyetlen reménye. gondolta. ám az egyik kezét levágták. hogyan ha­ ladnak el Morgoth szolgái. amelyeket nyugat felé látott kanyarodni a Teiglin gázlójánál. ezeknek a lámpásoknak a titkát azonban Ők sem ismerték. és egy fa koronájában megbújva nézték. farkasoktól körülfogva.

Ott lefektették. Nagy vihar támadt nyugat felől. mert azt hitte. a sötét tündének a pengéje megcsúszott Beleg kezében. hogy legföl­ jebb osztozhat majd Túrinnal a rá váró szenvedésben. de nem sérült meg. a Thangorodrim csúcsainak közelében ütöttek tábort az orkok egy kopár völgyben. és igen sötét lett. elkábított merevgörcsben vagy a végső kimerültség álmába ájultan állt ott. s kivitték Túrint a táborból. mert kínzói célba dobtak rá. Ott aztán tivornyázni és lakomázni kezdtek a rabolt javakból. hogy messzebbre vigyék. és zengett a menny. s vitézsége reményt gyújtott újra Gwindor szívében is. Beleg kihúzta a kardját. s azzal vágta szét Túrin béklyóit. hogy valaki meztelen pengével hajol fölé a sűrű sötétben. akit ellenségnek vélt. Ott. és egyen­ ként. s miután foglyaikat megkínozták. s nem tudtak távolabbra menni egy tüskés bozótnál. nagyot kiáltva felugrott. a sors pedig azon a napon erősebb volt. s düh és félelem fogta el. Amikor már mindenki aludt. magasan a tábor fölötti domboldalban. és villámok villogtak a Thangorodrim fölött. megint az orkok akarják gyötörni. a legtöbbjük részeg álomba merült. és a vihar immár közelebb jött. amint Beleg és Gwindor a tábor felé kúsztak. mondván. Akkor Beleg és Gwindor elvágták a kötelékeit. és a sötétben magához ragadta az Anglachelt. s együtt követték tovább az orkokat. Anglachelt. s amikor látta. 121 . és érzéketlen. Akkor nagy veszedelmek közepette belopóztak. s megszúrta Túrin lábát. némán leterítette a négy farkas őrszemet a déli oldalon. Körötte mindenütt kések voltak a fában. Ám Beleg nem akarta a sorsára hagyni Túrint. s Gwindor le akarta beszélni a hajszáról. amely levezetett az Anfauglith kopár dűnéihez. miért jött a Taur-nu-Fuinba. s megtalálták Túrint megbilincselt kézzel-lábbal egy fához kötve. Beleg fogta az íját. s farkas-őrszemeket állítottak körül. mert Eolnak. Ám túlságosan nehéz volt ahhoz. Akkor Túrin hirtelen magához tért. s levágta Beleg Cúthaliont.Akkor Beleg elmondta. Addigra lement a nap. amíg ki nem értek az erdőből azon a magas lejtőn.

s az felállt. Akkor Túrin mozdulatlanul s némán állt. amikor levágta Túrinról a rabság kötelékeit. aki tébolyultan és érzéketlenül ült a Taurnu-Fuin oldalában. hogy Túrin már messzire menekült. az nem vála­ szolt. azt hívén. s elvette a Melian adta lembas-t is. mint a mennydörgést. mert félték a nyugatról támadó nagy menny­ dörgést. hogy a tengeren túli nagy ellenségek küld­ ték rájuk. s a villámfénynél megpillantotta Beleg arcát. s megértette. az orkok pedig. és nem mert ránézni. mégpedig akkor. Gwindor látta a távolból. de úgy mozgott. s mellé tették a Belthrondingot is. Akkor szél támadt. csak ült mozdulatlanul és könnytelenül Beleg Cúthalion teste mellett. így történt. sokkal súlyosabb terhet viselve immár. s maguk mögött hagyták Húrin fiát. s figyelmeztette a végveszélyre. hatalmasat villámlott fölöttük. s észrevették.Ám amikor ott állt ismét szabadon s elszántan. aki ott feküdt a sötét erdőben. hogy segítsen neki eltemetni Beleget. hogy erőt adjon nekik az úton. hogy drágán adja csak az életét a vélt ellenségnek. hogy az orkok üres kézzel tértek meg Morgothhoz. Akkor Gwindor rávette Túrint. de nem kezdték kutatni. ezért sietve útnak indultak. jobb. 122 . hogy Túrin eltűnt. mert minél előbb Angbandba akartak érni. hogy Gwindor lekuporodott a földre. s bámulta az iszonyatos halált. azt hitték. a fekete tiszafából készült nagy íjat. Reggelre a vihar elvonult keletre Lothlann fölött. s az ő kezétől halt. mintha a földben fekszik hasztalanul. mint az alvajáró. ha boszszút áll Morgoth szolgáin. s a vihar elmosta minden nyomát. és olyan rémületes volt az arca a fölöttük cikázó villámfényben. s bár Gwindor kiál­ tott Túrinnak. s forrón és ragyogva kelt fel az őszi nap. hogyan mene­ telnek az Anfauglith gőzölgő homokján. akik ezt majd­ nem annyira gyűlölték. Ám a félelmetes Anglachelt Gwindor magához vette. és zavaros vizek hömpölyögtek le a Taur-nu-Fuinról. s együtt fek­ tették Beleget a sekély sírba. akár a kő. mondván. De addigra a völgyben felébredtek az orkok a vihartól és Túrin kiáltásától. mint amilyenek bilincsei voltak. s lezúdult a súlyos eső. mit tett.

De vigasztalódj. akit Beleg fellelt. A nargothrondi tünde bátorsága és ereje azonban megújult. és Túrin tudta. ám a pengéje fekete és fénytelen. Akkor Gwindor azt mondta: . s a szennytől Ulmo védi. s közben az év fo­ gyatkozott. Húrin fia Túrin! Ivrin taván örök a nevetés. se célja.kérdezte Túrin. veszéllyel mit sem törődve. s jutottak végre a Gyönyörű Tóhoz és az Eithel Ivrinhez. ahonnan a Narog ered az Árnyékhegység alatt. amíg el nem mentem a 123 . Nargothrond egyik ura. ahol születtem. Ott aztán Gwindor így szólt Túrinhoz: . erős és nagy hatalmú. s kigyógyult tébolyából. s többé soha nem tűnt el onnan. hogy vigyázza és vezesse. s a tél közeledett az északi földeken. Te velem jössz. mert visszatérek Nargothrondba. Fi­ narfin házába. amelynek a Laer Cú Beleg. s így keltek át a Sirionon nyugat felé. a leghűségesebb barát. s nem hasonlít egyetlen más kardhoz sem. aki szépségét alkotta a hajdanvolt napokban. Gwindor pedig mindig Túrin mellett volt. amelyet Középföldén láttam. mint te. menekült rabszolga. hogy a kard nehéz. s ennek a fájdalma rávésődött Túrin arcára.Kóbor tünde. és gond­ jaiba vett . annak a kezétől. a Vizek Ura.így ért véget Erősíjú Beleg.Különös kard ez. és ivott a vízből. Amíg együtt járták hosszú és bánatos útjaikat. mint akinek se akarata. s messzire vezette Túrint a Taur-nu-Fuintól. A Nagy íj Dala címet adta.mondta Gwindor.Ki vagy te? . . . s hangosan énekelte. Kiapadhatatlan kristályforrások táplálják. Éppúgy gyászolja Beleget. És Gwindor a kezébe adta az Anglachel kardot. s úgy ment. akik Beleriand erdeit lakták a hajdankorban. s ott meggyógyulsz és megújulsz. a legjáratosabb mindazok közül. s végre felbuzogtak könnyei. a forrásokhoz. és az élei tompák. Túrin egyetlenegyszer sem beszélt. akit a legjobban szeretett. Ott szerzett egy dalt Belegről.De egykor Guilin fia Gwindor voltam. Akkor Túrin letérdelt. . és éltem bánatom előtt.Ébredj.

Nem láttam .Ám Angbandban híre járja. s fogolyként nem vitték Őket a rejtett erődbe.Nirnaeth Arnoediadba. így érkezett Túrin Nargothrondba. s el nem hurcoltak Angbandba rab­ szolgának. .válaszolta Gwindor. .Ezt elhiszem . Dor-lómin vitézét? . amíg el nem fogták őket tünde cserké­ szek. .Akkor láttad Galdor fia Húrint. hogy még mindig dacol Morgothtal. Akkor felkerekedtek.mondta Túrin. aki ezért megátkozta őt és egész nemzetségét. . s az Eithel Ivrintől délnek tartottak a Narog partja mentén. .kér­ dezte Túrin.

.

hogy ő járt Angbandban. . hiszen attól nem lesz rosszabb a vég. ám a kardnak ő a Gurthang.Titeket elhagytak. A tündék meg az edánok minden ereje csupán arra volt ele­ gendő. mert Morgoth így megtudja. amíg Morgoth összeszedte az erejét az ostromzár megtöréséhez.A kis győzelmeknek végül nem lesz haszna . a Halálvas nevet adta. nem kell hozzá sok év. abban 126 . hogy megfékezze őt. láthatta Morgoth erejét. az valóban hosszú volt. S célravezető is. ami következik belőle.A valák! . és akkora erőt gyűjt. Az orkokkal való csatározásban mutatott ügyessége és te­ hetsége miatt Túrin elnyerte Orodreth kegyét. hogy hagyjanak fel vele. és sejtett is valamicskét a terveiből. Mert a győzelem az győzelem. Ám ő nem kedvelte a nargothrondi tündék harcmodorát.mondta Túrin. ha csak rövid időre. hol találhatók a legmerészebb ellenségei. Ám Gwindor mindig Túrin ellen szólt a királyi tanácsban. hogy meghúzza magát a tenger partján. Ha semmit sem teszünk azért. . . És aztán? Szánalomra méltó maradékotok délre és nyugatra menekül majd. Morgoth és Osse közé szorulva. Amíg el nem jönnek a valák. akkor is. legalább kárt tehetünk benne. s akadályozhatjuk. Titokban bujkálni immár nem lehet: Morgoth ellen csak fegyverekből kovácsolhatunk falat. s elnyerjük az ostromzár adta békét. amekkorával legyőzheti őket. s arra biztatta őket.mondta -. és egész Beleriand az árnyékába kerül. mondván. az pedig Morgoth. Egyedül a rejtőzködés nyújt reményt a túlélésre. s értékét nem csak az adja. a rajtaütést meg a lopakodást meg a titkos nyílvesszőt. Bujkálásról beszélsz. Jobb akkor már diadalt aratni.amelyeket azzal a karddal hajtott végre. az embe­ reket pedig lenézik. hogy megállítsuk. és soha többé nem lesz olyan szövetség. ám csak annyira hosszú. Mi haszna nyugat felé tekinteni a végtelen tengeren át. s azt mondod. és helyet kapott a királyi tanácsban. ahol nyugaton halódik a nap? Egyetlen valával van csak dolgunk. lett légyen bármilyen csekély. s akkor egyenként fog kifüstölni titeket földetekről. és ha végül nem győz­ hetjük is le. aztán üldözésben. használják erejüket nyílt összecsapásra az Ellenség szolgáival csatában.

.A határok hő­ sies védelmezése és kemény csapások.mond­ ta Túrin. és hajók épülnek. és Manwe meghallja szavunkat. aki tette. mielőtt az ellenség össze­ gyűlne. amíg lehet.Minderre megfeleltem . inkább töltik harcban. hogy sokáig együtt maradhassunk. hogy az eldák közt éltél. magát a tettet meg nem tör­ téntté nem teheti. jobban 127 . hogy abból megtudhassa. s nyilván­ való. ám nekünk gondolnunk kell magunkon kívül másokra is. mintha a tündék és az emberek ellenségei volnának. hogy egy napon egy középföldei hírnök eljut majd az árnyakon át Valinorba. amíg csak tudjuk. amelyet sem Morgoth. Ne őrizzük-e meg arra a napra a noldák magvát. s Morgoth megölheti ugyan azt. Húrin Thalion dacolása nagy tett. mint meneküléssel és megadással. mert a valák nem néznek le senkit. Jóslat járja köz­ tünk. Még a Nyugat Urai is tisztelni fogják. ha együtt említed Morgothot és Manwét.Nem akarnak elválni tőlünk .felelte Gwindor -. akikről szólsz.mondta Gwindor -. de mit tudsz te a hajókról vagy a tengerről? Magadra és önnön dicsőségedre gondolsz. s vajon nem kerül-e bele Arda történetébe. még ha Círdan oltalmazni tudná is őket. mert nem mindenki képes küzdeni és elesni. S vajon azok.mondta Túrin. s nem szabad kísértenünk a halált. Ám sötétség ül rajtad.van az egyetlen remény. s hol éltek? S mondok még valamit: bár a halandó emberek élete jóval rövidebb a tündékénél.Nagy dolgokról beszélsz . vagy ha úgy említed a valákat. sem Manwe meg nem változtathat? . s Mandos megenyhül. s azt követelnéd. . de az eldákét is? Círdan pedig most délen lakozik. Együtt kell maradnunk. amíg van még rá idő . hogy egy se térhessen vissza hírekkel Angbandba. tegyünk így mi is. a legkevésbé Ilúvatar gyermekeit. S az eldák összes reménységét sem ismered. azokat pedig meg kell védenünk a háborútól és a pusztulástól. . ebben rejlik a legfőbb remény ahhoz. de képesek vagytok-e rajtaütni Mor­ goth minden egyes felderítőjén és kémjén a legutolsóig s a leg­ csekélyebbig. . hogy éltek.Akkor küldd őket a hajóidra.

s az arca sokkal szebb. akik eltévedt utazókra tá­ madnak. Nargothrond tündéi akkor előjöttek rejtekükből. Túrin azonban ifjú volt. mint bárki másé a Hajdankor emberei közül. Most. még ha jóval nagyobb sereggel jön is? Mert az edánok asszonyai nem. s még a tündék közt is könynyen a noldák valamelyik nagyjának nézhették volna. s rengeteg fegy­ vert kovácsoltak. . s a csatában. mivel a harcok immár főként a Narogtól keletre zajlottak az Őrzött Síkságon. kivált a karddal meg a pajzzsal. hogy kedve szerint történtek a dolgok. nem lehet megölni. egy csupa arany törpálarcot is talált a fegyvertárban. s szemre valóban Morwen Elwedhwen fia volt: szálas. a király legfőbb tanácsosa lett. akik felöltik sisakjukat és címeres pajzsukat. sötét hajú és sápadt bőrű. felöltötte. s csonka bal karjá­ nak helye gyakran fájt. és kelet felé a birodalom a Teiglinig és a Nibin-noeg mocsárvidékének határáig terjedt. Ok nem tartot­ ták vissza a férfiakat a Nirnaeth Arnoediadtól. és ereje csekély volt. Nargothrond északi határa most már a „Vitatott Vidék" volt a Ginglith és a Narog forrása meg a Núath erdőség szélénél. Beszéde és neveltetése az ősi Doriathot idézte. a szeme szürke. hogy a tündék azt mondták. csak most érte el a férfikort. mint a farkasok.mondta Gwindor. hogy seregük gyorsab­ ban kelhessen át.szeretik-e az erdőben bujkálókat. csak csellel vagy mérgezett nyílvesszővel a távolból. ráadásul becsülték 128 . Gwindor elveszítette a becsületét. mert már nem bánt ügyesen a fegyverrel. Ezért törppáncélt adtak neki. Oly hősies volt Túrin. Nenning és a Narog közé ork nem tette be a lábát.Ám nagyobb bajt szenvedtek. s oly ügyesen bánt a fegyverrel. mintha sosem vívtuk volna azt a csatát . s ellenségei futottak előle. aki mindenben követte tanácsait. s Túrin tanácsára a noldák erős hidat építet­ tek a Narog fölött Felagund kapujánál. s elűzik az ellenséget. Túrin pedig egyre jobban élvezte Orodreth kegyét. s amikor egyszer épp különös hangulatban volt. azoknál. és minden jól ment. hogy védjék. és szíve szerinti munkát végezhetett.

.

hogy Gwindor hűvösebben viselkedik vele. Ám Lalaith gyermek volt. s jószerivel minden szívet megnyert. ami­ kor ott volt Gwindor is. akik közül nem sokat látott és ritkán. s Túrin kezdte gyönyörűségét lelni a látásában és a társaságában. bár szülőföldjét nem nevezte meg. Túrin pedig nyíltan beszélt neki ezekről. amikor Túrin közeledik vagy a csarnokban tartózkodik. tán elhervasztotta volna már a gyász. most visszacsú­ szott az aggodalomba és a bánatba. mint egy király . Thurinnak hívlak hát. bárcsak volna egy ilyen gyönyörű testvérem.is. Aranyhajú volt Finduilas. bár úgy tetszett. És azt gondolta. de így felelt: . Te azonban olyan vagy. akár egy királynő vagy egy aranyló fa. akár ha Fingolfin népének valamelyik hercege volnál. mintha véletlenül történt volna. És nem hiszem. sárga virág a tavasz zöld füvében. mint korábban. és nem vagyok király. Lalaith. Kezdetben Finduilas csak akkor találkozott Túrinnal. mert királyaink az eldák közül valók. bárcsak volna egy ilyen hős fivérem. sem nemzetségének egyetlen tagját sem. s kevésbé volt komor. és te rá emlékeztetsz. hogy amíg eleinte Angband iszo­ nyata és fájdalma múlni kezdett Gwindorról. a Titoknak. vagyis én így neveztem. meg a hazájáról és a nemzetségéről.Te pedig olyan vagy. hogy Agarwaen a neved. nem is illik rád.Nem az a nevem. mert a nemzetségére emlékeztette s Dor-lómin asszonyaira az apja házában. Akkor az edánokról faggatta. és eltöprengett azon. és sokszor futottak össze ketten.mondta Finduilas -. és sokan Adanedhelnek. Túrin ettől meghökkent. s én nem vagyok az. talán azért 129 . Túrin pedig észrevette.Volt nékem egy húgom. és egyszer így szólt a lányhoz: . udvariasan viselkedett mindenkivel. Ám a leginkább Finduilas. és ha élne most. . hogy megmozdul a szíve. Orodreth lánya érezte úgy. Tünde-embernek nevezték. ahogyan a Finarfin házából valók. Adanedhel. ám idővel keresni kezdte a férfi tár­ saságát.

. Mert tisztelte Gwindort. ha képes leszel elérni. ám Finduilas tudta. sápadt lett és sovány. hogy nem szereti őt úgy. Thurin. Mert Túrin szerette Gwindort mint vezetőjét és gyógyítóját. . De légy óvatos. Nargothrond állni fog! . és fölébe kere­ kedtem. Angband sötétjében szen­ vedett. s nem akart volna egyetlen könnyet sem hozzátenni szenvedéseihez.mondta a lány. és egyedül a szolgáiban bízhat. s boldog volt a társaságában.bánkódik. mi pedig ütni fogjuk ezeket az ujjakat. . a nyúlszívű soha többé nem jön elő Angbandból. Ennek utána Túrin megkereste Gwindort. mint Béren! Nem gúnyolta őt. ahogyan óhajtaná.Gwindor. drága barátom. Túrin gondolatai és szíve másutt jár­ tak.Talán . bárcsak ne volna így. ne tedd! Mert meghozza gyógyulásodat nemzetséged és Fin­ duilas fénye! 130 . visszazuhantál a búskomorságba. és Túrin ezt látván úgy hitte. így mondja a doriathi Melian. Valójában Finduilas gyötrődött. és nehéz ilyen hősnek nyomorékként és következés­ képpen tehetetlenül élnie. régmúlt tavaszok folyóinak partjain. Szüksége van minden vigaszra. amíg vissza nem húzza kar­ mait. léptei lassúak lettek.Jól tudom . ám akarata ellenére napról napra erősebben szerette Túrint. hogy Gwindor szavai félelmet keltettek a lány szívében. s Berenre és Lúthienre gondolt.Ne ijesszenek Gwindor szavai. amikor kimész csa­ tázni. nehéz a szívem.mondta a lány. hogy mi várható. és így szólt hozzá: .De megnyerjük neki azt az időt! . nehogy elveszítsen Nargothrond.Nar­ gothrond állni fog! Morgoth.mondta Túrin. és hosszabb idő kell a gyógyulásához. . és szánta. Ám akkoriban Finduilas ragyogása is elhalványult. arca komor. Csakhogy Tú­ rin nem olyan volt. és szánalmat érzett iránta. Akkor Túrin így szólt Finduilashoz: . mert ellentmondok a javaslatainak.Állni fog. és levágjuk őket. Szolgái a kezének ujjai.

.Tetteid és tanácsaid azon­ ban megváltoztatták otthonomat és fajtámat. . s nem is bölcs dolog. bárhová fussanak is. mert immár méltatlan vagyok rá. mert rövid életűek azok. még mindig téged szeretlek. találgatnom kell. amerre szerelmed vezérel. és mostanság túlságosan gyakorta hiányollak.Nem-e? . és átkozta Morgothot.hiszek az angbandi szóbeszéd­ nek. legföljebb 131 .Miért nézel rám így? . hogy Gwindor azt a helyet irigyli. s az igazsá­ got nem szabad eltitkolnia semmiféle magánügy miatt. sem bölcsesség dolgában nincs becsületem. és arca felhős volt. . Miért örvendeznék én. hogy ne legyen rá okod. Ám Gwindor. s ezt sosem fogom feledni. . Finduilas akkor sírva fakadt. amíg világ a világ.És elment Finduilashoz. . hogy Morgoth megátkozta Húrint és minden nemzetségét. de nem szólt semmit. és így szólt hozzá: .Ne sírj még! . egymaga üldögélt sötét gondolataival. Nem illendő. . ahogyan a dolgokat látja. és sejtette csupán.Az utóbbi időben gyakran vetettél rám különös pillantásokat. mert bár Morgoth romba döntötte az életemet. hogy nőül vegyelek. mert nagy hálával tartozom neked. ám az em­ bernek úgy kell beszélnie. .Bánat és kétség ül rajtad.De vigyázz. és sem testi ügyesség. Menj. Bár­ csak egy véleményen volnánk.mondta Gwindor. aki mindenemet elveszítet­ tem a te javadra? Túrin nem értette ezeket a szavakat. Rajtuk is ott az árnyékod. mi pedig özvegyi sor­ ban élhetünk. Minthogy te nem árulod el az okát.mondta . Finarfin házának lánya. aki így képes búbánattal sújtani ellenségeit. hogy Ilúvatar idősebb gyermekei házasságra lépjenek az ifjabbakkal.És most végül . miután Túrin elment. . kerülsz engem. ne álljon közénk keserűség. Miképpen okoz­ tam neked bánatot? A tanácsban ellened szóltam. s hamar elmennek.kérdezte Gwindor.Akkor Gwindor csak bámult Túrinra. és úgy sejtem. amelyet ő foglalt el a király szívében és tanácsában.kérdezte Túrin. A sors sem tűrheti.

és meg van fosztva szeretteitől.mondta Gwindor.Azért mondod ezt . hogy ne hibáztas­ sam azt.mondta Gwindor. Túrin nem szeret engem. s hosszú ideig félre is tettem. aki tagad­ ná. Figyelj hát a szavamra! Valóban úmarth fia agarwaen ő. akit szeretsz. Nem kerestem.Nem látod. üldögél hosszasan veled. ám az igazi neve Túrin. Ám ha én szánom szenvedéseidet. . asszonyt vagy lányt nehéz ilyen dolgokban ámítani . . hogy ámítsalak? . s jön el tőled boldogan? . Ne légy a részese! Ha megteszed. de nagyobb szerelem kerített hatalmába. s annak a Húrinnak a fia.felelte Gwindor -.mondta. én vagyok az: ám nem szándékosan. hogy azért teszem. és szégyellem.válaszolta Finduilas -.ha egyszer-kétszer.Ha hármunk közül valaki hitszegő.Nem. amit végzetedről s az angban­ di szóbeszédről mondtál? Halálról és pusztulásról? Az Adanedhel hatalma nagy a világ históriájában. hogy nem szeretlek jobban. akinek minden nemzetségét megát­ kozta. . s olyan nagy cél érdekében. Miért keresi hát társaságodat. .Büszke . 132 . Morgoth Bauglir hatalmában pedig ne kételkedj! Hát nincs rám írva? Finduilas akkor felállt. Mindkettőtöknek megvannak a magatok szükségletei. . . hogy szeretik.Mert ő is vigasztalásra szorul . a szerelmed megcsal. ha az igaz. azzal is vádolsz. nem is fog soha. Neki is megvan a végzete. amit meg sem értünk. Gwindor . Hát kétszeres szégyent kell eltűrnöm. De hogyan értsem. még ha éppoly szép és vitéz is. hogy be kell neked vallanom: nem szeretnek. hogy feltárjam előtted az igazságot? Mert szeretlek. No és Finduilas? Immár az sem ele­ gendő. s nagysága felér egy­ szer majd Morgothig is. s előle nem menekülhetek. Ám ez az ember nem Béren. akit Morgoth fogva tart Angbandban. s valóban királynőnek látszott. de ez sötét végzet. nem érted. szánd te is az enyémeket. Gwindor. mi történik itt.S nemigen találni olyat sem.Elhomályosult a szemed. és keserűség meg halál vár rád.

kérdezte Túrin. amely elől elrejtőztem. nemhogy kevésbé tiszteltelek volna. s megkockáztatta a hosszú utat Thingol udvaráig.Hogy érted ezt? . De most rosszat tettél. miért titkoltad el előlem a neved? Ha tudtam volna. Morwen elmenekült végre Dor-lóminból a lányával. Húrinnak. s nagy tisztelettel bántak velük. Amikor pedig Túrin megtudta Finduilastól. A pillanatnyi béke és remény ezen idején. megharagudott. de jobban értettem volna bánatodat. Ott újabb bánat várt rá.Túrin vagy. mert Túrinnak nyoma veszett. hiszen megmentettél. mintha anyja és királynője volnék. .A végzet benned van. . és sosem fogja megtagadni.Ám könyörületes is .Még nem ébredt fel. aki nem tudta. és nem jött hír róla Doriathba. Ám engem nem szán. . Mindig első lesz nála a szánalom. Áhítattal néz rám.Szeretlek. hogy elárultad a valódi nevemet.Hát ki volnék szerinted? .. ki vagy. nem a nevedben. s fejemre hoztad a végzetet. s életben tartottál. hiszen bírta az eldák tisztán­ látását. még gyengédebben bánt a lánnyal. Gwindor azonban így felelt: . észak kapitányának a fia. ám a szánalom mindig megérinti a szívét. hogy mi történt. Nienorral. amikor a Mormegil hősiessége elpusztította Morgoth minden hatalmát a Siriontól nyugatra. amióta a Sárkány-sisak eltűnt a Sirion­ tól nyugatra fekvő vidékről. barátom. Finduilas talán igazat szólt.Thurin Adanedhel.felelte Finduilas. ám Morwen Doriathban maradt Nienorral Thingol és Melian vendégeként. Túrin pedig. . s így szólt Gwindorhoz: . mivel még szomorúbbnak látta. mi történt Gwindor és Fin­ duilas között. De Finduilas egyszer csak így szólt hozzá: .

s mindenben úgy parancsolt. akik a Finarfin népéből való Gelmirnek és Arminasnak mondták magukat. hogy Túrin Nargothrondba érkezett. A tündéket ezért Túrin elé vitték. És egy napon magához hívatott minket. Ekkor Túrin parancsolt már Nargothrond minden seregének. a Vizek Ura jelent meg neki. s messzire ván­ doroltunk a Nirnaeth óta. ahogyan akart. küldetésben járnak Nargothrond uránál. s ő határozott a háború minden dolgában. mert maga Ulmo. Angrod népéből valók vagyunk.Uram. hogy jöjjünk el hozzád. az év tavaszán két tünde jött. a Sirion torkolatánál. Finarfin fiával kell beszélnünk. valóban hajlíthatatlan lett és büszke. hogy figyelmeztesse: nagy veszély leselkedik Nargothrondra. s azt állították. ám Gelmir így szólt: . ám a legutóbb Círdannál lakoztunk. Gelmir így fordult hozzá: . vagy ahogyan jónak vélte. s megparancsolta.Amikor pedig immár öt esztendő telt el azóta. S amikor jött Orodreth. Orodreth azonban óvatosan így felelt: .Akkor miért jöttetek ide északról? Vagy tán más megbízá­ saitok is vannak? Arminas pedig így válaszolt: 134 .Orodrethtel.

. küldetésünk túlságosan nagy késedelmet szenvedett.mondta Orodrethnek Gelmir. De sem nyomára. s óvatos beszé­ dükből úgy véltem. mert itt nem hallasz hírt Turgonról.mondta Gelmir -.Igen. Mondd meg ezért Nargothrond urának: zárja be az erősség kapuját. hajón küldött minket. Ám a tengeri nép­ ből néhányan délre jöttek Turgon hírnökeiként. sem hírére nem bukkantunk annak. hogy figyelmeztessen: Nargothrond veszélyben van. Töméntelen ork és gonosz teremtmény gyülekezik abban a régióban. s gúnyosan szólt: . S ezek a szavak baljósan cseng­ tek Orodreth fülének. s nem voltak kedvére. és Drengistnél szálltunk partra. . . uram. uram. s a kutatás közben. ha az igazság­ gal válaszolunk kérdésedre. Mert Círdan a part mentén. Túrin azonban nem bízott a hír­ nökökben. De még rosszabb is jön. . félek. s felderítettük a Sirion hágóját.Miért keresed Turgont? . . . ." Orodreth sötétnek találta a hírnök szavait. s ne portyázzon odakinn. s nem délen. kikémleltük az ellenség lépéseit.Tudom .Ne légy haragos.felelte Arminas. legalább most .Mert úgy mondják. ahogyan a legtöbben hiszik. Ha Círdan üzenetének volt célja. hogy Turgon tán még mindig északon lakozik. A Nirnaeth óta kutattam Turgon rejtett királyságát.Hallgasd meg az üzenetet. előbb kellett volna érkeznie. átvágtunk Dor-lóminon s az Ered Wethrin alatt húzódó összes területen.kérdezte Orodreth. Túrinhoz fordult tanácsért.. .mondta -.Akkor ne időzz Nargothrondban . S eltévelyedésünk az egyenes úttól idefelé nem volt haszontalan. És nincs szükségem senkire. de nem találtam rá. s a lopakodó gonosz nem fogja meglelni a kaput.Halld a Vizek Urának szavait! így szólt Círdanhoz: „Észak Gonosz Hatalma bemocskolta a Sirion for­ rásait. és sereg áll össze Sauron szigete körül. mert messzebb jártunk a te legtávolabbra eljutó felderítőidnél.A híretek elavult. hogy titkon és gyorsan érjünk ide. amit kerestünk. az ő királysága áll ellen a legtovább Morgothnak . s az én hatalmam visszavonul a folyó vizekből. Vessétek büszkeségetek köveit a vízbe.mondta Túrin. uram . s mint mindig.

és elfordult. s némelyek azt beszélik. azért kérdezett. Huor egyszer jártak a Rejtett Birodalomban. ha összeszedjük erőnket. zárt ajtók mögött. 136 .Ugyan mit tudsz te róluk? . de a legkevésbé gyermekkorú fiának . . Arminas barátom. és ha Húrin fia megtudná. Gelmir akkor meghajolt Orodreth előtt. hogy elárultad. Gelmir félreértett. úgy vélem. másként hamarosan hallanának felőle Angbandban. se nagyoknak. bármi legyen is a neved. amivel megbíztak. akik az Ellenség közelében lakozunk? Foglalkozzon csak a hajóival a tengerész! Ám ha a Vizek Ura valóban jó tanácsot küld. se csekélyebbeknek. Nem bízom az ilyen álnok hírnökökben. Másként a háborúban edzett esetünkben jobbnak tartja. s merészen ellenségünk elébe megyünk. akkor Morgoth vigyen el. Nem tanácson va­ gyunk-e. mert nemigen emlékeztetsz Hador nemzetségére.Fölösleges a bizalmatlanságod! . .Mit tud Círdan a mi háborúinkról. . . hogy Ulmo erősen szereti Hador házát.Valóban Hador házából való vagy. hogy Húrin és fivére. hogy nem ismered Turgon titkát.fe­ lelte Túrin. mert a tenger partján lakozók mind tudják. uram . ám Gelmir így szólt: .Itt Agarwaen a nevem. Arminas azonban Túrinhoz intézte kérdését.Ha így lett volna. Az ember neve csak az övé. Agarwaen.Ezért nem hiszem. hogy az jöjjön ide. amikor rejtve kellett volna maradnia. sosem beszélt volna róla senkinek. s így szólt: .csattant fel Arminas. beszéljen vilá­ gosabban.Elmondtam. Bizony jó.felelte Túrin. ahol nyíltabban lehet beszélni? Arminas pedig. Nargothrond Fekete Kardja .Mi ugyan el nem áruljuk. hogy Arminas azért faggatott engem. Azért faggattalak.Túlságosan sokat foglalkozol az óvatos beszéddel. mintsem hogy megvárjuk. . hogy megtudjon valamit Turgonról.kérdezte Túrin. s égesse ki a nyelved! Arminast feldühítette Túrin sötét haragja.. . ahogyan hallottam? . amiben itt mindenki hinni látszik. mert kétlem azt.

Nem sokkal a hírnökök távozása után levágták Handirt.Húrint láttam . . Mert Ulmo szavaiból ennyit legalább jól értettek. mint atyái. mint amire a Hador és Beor házából származó vágyhat. még ha királyok rokonságával dicsekszik is? Takarodj vissza a Tenger biztonságos partjára! Akkor Gelmir és Arminas eltávoztak. más lesz a végzeted. mert az orkok megtámadták a földjét. bár Tuorról eddig egy szót sem hallottam.. . köteles volnék eltűrni tán a háború egyik szökevényének gú­ nyolódását és vészjósló szavait is.Az meglehet . mert Círdan a lelkükre kötötte Ulmo parancsára. hogy a további előrenyomulásukhoz biztosítsák a Teiglin gázlóját. de a brethilbelieket legyőzték.És ha. te pedig nem. hogy hozzanak hírt neki Nargothrondról. Te azonban. s csak azért mentek. és visszamentek délre. úgy látom.Nem a fekete meg az arany különbségéről beszéltem mondta Arminas. el kell viselnem Morgoth gyűlöletét apám vitézsége miatt. Húrin fivé­ rének fiával. aki az anyjára hasonlít. . hogy a nagy hidat lebontsák. s áhítatosan tisztelik a Nyugat urait. Agarwaen Mormegil. s atyáit is előtte. .felelte Arminas -.mondta Túrin -. és hallgatnak a jó tanácsra. azt nem szégyellem. Huornak. ám Túrin hangulata még komiszabb lett. Orodrethet pedig megrémítették a hírnökök szavai.Ám a Hador házából valók másként vise­ lik magukat. még kevésbé eltűrni.válaszolta Túrin. amint lát­ szik. ha így teszel.Más volt mindig is . s nem arany. És Dor-lómin pusztáin találkoztam Tuorral. Ám ha a hajam sötét. ám Túrin gúnyolódása ellenére szívesen várták volna be a csatát atyafiaik között. és semmiképpen nem volt haj­ landó megszívlelni a tanácsukat. s ő olyan. Mert nem én vagyok az első fiú. és gőgösen szólsz. és hogy teljesítették-e ott a feladatukat. s köztük Tuor is. Mert udvariasak. és 137 . . csak a magad feje vagy a magad kardja után mész. Handir csatába szállt velük. És én mondom neked. Brethil urát. mert Morwen Eledhwen fiaként Beor házából és Béren Camlost nemzetségéből származom.

Ám Morgoth serege sokkal nagyobb volt. hagyj itt! Siess Nargothrondba. és a sereg szívébe bátorság költözött. s Nargothrond is áll még egy ideig. s ahogy száguldottak. s el kell hagynom Középföldét. és Glaurung. s egyre csak gyűlt a seregük a Sirion hágójánál. amint ott látták lovagolni Orodreth jobbján. mert egyelőre elérték céljukat. a Sárkányok Atyja átvágott Anfauglith sivatagán. és szálas és erős volt aznap Túrin. végzeted csalhatatlanul rád talál. és semmivé foszlott Nargothrond egész serege és minden büszkesége. Orodreth királyt levágták a csata élvonalában. felégette a Talath Dirnent. a tiéd pedig hiábavaló. s mentsd meg Finduilast! Végezetül pedig azt mondom neked: egyedül ő áll közted meg a végzeted között. és Guilin fia Gwindor halálos sebet kapott. nekem még ma is van életem és szerelmem. onnan pedig Nargothrond birodalmába ment. lehullottak az út 138 . mert elérkezettnek látta az időt. Akkor Nargothrond harcosai kirontottak. átkozom a napot. Akkor Gwindor így szólt Túrinhoz: . és kivitte Gwindort a harcolók közül. amelyet már ré­ gen készített. s ott nagy kárt tett. Ám Túrin a segít­ ségére sietett. s onnan a Sirion északi völgyébe ment. s ott lefektette a fűre. nyomában jókora orksereggel bemocskolta az Eithel Ivrint. amikor elmenekítettelek az örkök­ től. akit tudott. Isten veled! Túrin pedig visszavágtatott Nargothrondba. az Őrzött Síkságot a Narog és a Teiglin között.visszaszorították az erdőbe. Ám az enyém bajban fogant. s útközben összeszedte. Ha őt megcsalod. Az esztendő őszén. Mor­ goth Narog népére eresztette a nagy sereget. Az Ered Wethrin árnyékában. és előle mindenki futott. A tündéket visszaszorították és legyőzték Tumhalad meze­ jén. Ha nincs a te vitézséged és büszkeséged. mint amilyenről a kémek jelentést tet­ tek. Az orkok nem üldözték őket. S bár szeretlek. De ha szeretsz még.Menekítéssel fizetsz menekítésért. Húrin fia. és Glaurung támadását csupán Túrin tudta elviselni törpmaszkjában. az erdőbe menekítette. mert a testemen gyógyír már nem segít.

Nargothrond bitorlója. mert a néhány. rabolva és pusztítva. ostoba és makacs vezére a had139 . és Túrinra nézett. s ledöntötte. Ám Glaurung visszafojtotta tüzét. Gurthang élei fehér tűzzel égtek. barátod gyilkosa. összeterelték a kapuk előtti teraszokon. amelyet Túrin a Narog fölé építtetett gonosz­ nak bizonyult. némán Felagund kapuja előtt. . Aztán ismét megszólalt Glaurung.mentén a levelek. és senki sem állhatott meg előtte. vagy nem akart. szerelem tolvaja. s a Sárkánynak rontott. mert az ősz immár iszonyatos télbe fordult. ám nyomban a Sárkány rettenetes bűvöletének hatása alá került. aki követte.Üdv. s mozdulatlanná dermedt. mivel kimenekí­ tette Gwindort. És megszólalt hirtelen. s lefeküdt a háta mögé. És akkor egyedül állt ott. Glaurung pedig tüzet okádva támadt Felagund kapujára. a benne lévő gonosz lélek így beszélt: . s bement. hogy az őrségben hagyottak még fel sem foghatták. Az orkok levágtak vagy elűztek min­ den maradék fegyverest. De Glaurung és orkserege előtte értek oda. s még dúlták a nagy termeket és csar­ nokokat. S azon a napon a híd. úgy kelt át a hídon. Túrin meg a híd közé. zsivány. s így gúnyolta Túrint: . és oly sebesen. Nargothrond rettenetes kirablása már szinte bevégeztetett. Félelem nélkül nézett vissza rá Túrin. úgy verekedte végig magát a foglyokig. Húrin fia . Amikor Túrin megjött. Sokáig álltak ott mozdu­ latlanul. ám azokat az asszonyokat és lá­ nyokat. és lángolt a tekintete. s nem lehetett hamar­ jában lerombolni. akik túlélték a kardot és a tüzet. s az ellenség így könnyedén átkelt a mély folyó fölött. mert nagy volt és erős. amint a kardját emelte. s tágra nyitotta kígyószemét. S ebben a pillanatban jött elő Felagund tátongó kapujából Glaurung. mert mindenkit levágott maga előtt.mondta. Minő szerencsés találkozás! Akkor Túrin megugrott. Húrin fia. hogy elhurcolják őket Angbandba rabszolgá­ nak.Minden dolgod gonosz volt. mi történt Tumhalad mezején. Erre a pusztításra és vészre érkezett Túrin.Hálát­ lan voltál nevelőapádhoz. elmenekült.

Ám Glaurung csak akkor eresztette el Túrint. Te úgy jársz. ők meg rongyokban. hogy mi nem tiszteljük ellen­ ségeink vitézségét. Most megtagadnád a vér szavát is? Túrin pedig felemelte a kardját. Figyelmezz! Szabadságot ajánlok neked. és a Sárkány szemébe döfött. s megfordult. Utánad vágynak. aki ismeri a könyörületet. Anyád és húgod rabszolgasorban él Dor-lóminban. s nem tudott mozdulni. majd Túrin fölé tornyosul­ va mondta: . s ő kinyújtotta a karját Túrin felé. Menj a tiéidhez.Ha a halált keresed. A rabok közt volt Finduilas is. és bízvást megtudja. s Túrin mellett átkeltek a hídon. mint aki ocsmány álomból ébred. a Sárkány jelére az orkok elhajtották a fog­ lyokat. Túrin pedig Glaurung hatalmában volt. amikor a lány hangja meg a foglyok sírása-jajgatása már elhalt az észak­ nak vezető úton.Nem! Te legalább vitéz vagy. akit valaha is láttam. s a nevét kiál­ totta. s úgy vélte. Túrin pedig lassan megmozdult. s szinte látta magát a gonosz szavak tükrében. ha elutasítod ezt az ajándékot. Örömére szolgál majd apádnak. és várt. amely attól kezdve mindig kísértette. Aztán magához tért. aki dalba szőheti ezeknek az idők­ nek a történetét. S akik azt mondják. hazudnak. szívesen végzek veled. és Glaurung hátrahökkent. s kiáltva vetette magát a sárkányra. akár egy herceg. szükségben és nyomorban. A legvitézebb. S akkor Túrin. Ám ez csekély segítség lesz Morwennek és Nienornak. s futni 140 . amit látott. s hallotta a Sár­ kány szavait. A tünde asszony kiál­ tására nem figyeltél. ám te nem törődsz velük. megvetéssel fogja emlegetni a neved. s gyűlölte. hitt a Sárkány szavának. De Glaurung kacagva mondta: . és Túrin nem zárhatta el a fülét a hang elől. S míg őt megbabonázva tartotta a sárkány tekintete. ha megtudja.nak. akit még mindig fogva tartott a Sárkány szeme. Akkor Glaurung hirtelen elfordította a tekintetét. Eredj! S ha marad egyál­ talában tünde vagy ember. ha tudsz. hogy ilyen fia van. nemzetséged árulója. valóban olyan ellenségre akadt.

mintha egyre hallotta volna Finduilas kiáltását. s ráborult a Hosszú Tél. Ahogy Túrin ment. és csak ment az útján. és Glaurung nevetett. Ám amint ment. s ők átkozni fogják a nevedet.Siess hát. . és hideg volt. s pihent egy ideig.kezdett a hídon át. megfosztotta őket minden zsákmányuk­ tól a legcsekélyebb értékekig. s ráfeküdt a halomra a leg­ benső teremben. soha nem látod többé Morwent vagy Nienort. mert abban az évben hó hullott még ősz vége előtt. mert teljesítette gazdája parancsát. a tavasz pedig későn jött. Túrin pedig elindult északnak. immár elhagyott utakon. S elkergette a zsákmányoló orkokat. S ha késlekedsz Finduilas miatt. Aztán a maga kedvére elkezdett tüzet okádni. ahogy őt hívja erdőn és hegyen. és sehol sem tért le erről az útról. és ez fájt neki. s lelki szemével látta. hogyan kínozzák meg Morwent és Nienort. a háta mögül Glaurung még utána szólt gonoszul: . s mindent felégetett maga körül. Dor-lóminba! Vagy ismét megelőz­ nek az orkok. ám szívét perzselték Glaurung hazugsá­ gai. s így biztonságba helyezve magát. Túrin pedig sebesen haladt észak felé a Narog és a Teiglin közti. hogyan égetik fel az orkok Húrin házát. Húrin fia. halomba gyűjtötte Felagund minden kincsét. Aztán lerombolta és a Narogba döntötte a hidat.

ember pedig kevés volt és bárdolatlan. amikor elvált Morwentől. s a keleti emberek durva nyelvét beszélték. s végül eljutott a keresett házhoz. oly nagy volt bánata minden egyes lépésnél. és északról ke­ gyetlen hóesés zúdult alá. Ám most csak fagyott lápot talált ott. senki nem lakozott a környékén sem. Brodda háza állt a legközelebb Húrin egykori otthonához. nem ihatott abból a vízből többé. a szívébe volt vésve. Az üresen és sötéten állt. Csupasz és elhagyott volt. hogy azon az úton járt. oda ment hát Túrin. mert Morwen eltávozott. így lelte fel ismét gyermekkora vidékét. 142 . Onnan jutott a hágókon át Dor-lóminba. s elvette mindazt. a gyaloglástól meg a bánattól elgyötörten. és Brodda. s menedéket kért. Húrin roko­ nát) kifosztotta a házát. és kapott is. a jövevény (aki erővel vette asszonyául Aerint. ahol egykor meggyógyult. Túrin ezért óvatosan járt. Három és húsz esztendő telt el bár azóta.Végül a sietségtől és a hosszú úttól megviselten (mert negyven mérföldnél is többet tett meg pihenő nélkül) ért a tél első je­ gével együtt az Ivrin tavaihoz. a régi nyelv pedig a szolgák vagy az ellenség beszéde lett. ami még megmaradt neki javakból és szolgákból. csuklyában és némán. s az utak veszélyesek és hidegek voltak.

Még akad itt belőlük néhány. vén csavargó így szólt: . fura pil­ lantásokat vetve az idegenre. ha eltángálná­ nak mint bitangot. Vagy örülnél. nem kanalazhat­ nák ezt a levest. akik Hadorral érkeztek az aranykor­ ban. aki kényszerűségből az ura. habár ma már koldusok és rabszolgák.Immár egy hosszú esztendeje. szolgák meg néhány hozzá hasonló. ő pedig érdeklődött. akik a régi. s néhányan elhúzódtak. Kezet emelni azonban nem mertek rá. Boszorkánynak nevezték. urunknak. . mint egy királynő. . O titkon támogatta őket. mielőtt a fejek farkassörényt viseltek. O meg a lánya gyakor­ ta éheztek volna. úgy súgta Túrin fülébe -.mert a régi. A boszorkány azonban csak „tündeba­ rát" az új nyelvben. S azokat értem rajta . Erre a társaság elnémult. szívélyesebb népből valók.Ám nemigen akadt se tűz. ha nincs Aerin úrnő. s ezért gyakran eltángálta a bugris Brodda.Ha már a régi nyelvet kell beszélned.ahogyan bizonyára magad is tudod.Immár egy hosszú esztendeje. sőt annál is régebben? mondta Túrin. uram. Galdor fia Húrinnak volt az özvegye. büszke és szépséges volt. netán szolgasorban él­ nek? Vagy orkok támadtak rájuk? 143 .Volt itt egykor egy Morwen nevű úrnő . s valamikor régen az ő házában éltem. hogy szívesen fogadjanak. s nem lakozik senki. sőt annál is régebben mondta az öregember. mert az úrnő a régi népből származott . Hosszú vándorlás után az ő házát kerestem fel. . . barátságosabb szokások némelyikét Aerin még életben tartotta. se nép abban a házban a nagy háború óta. s ne kívánj híreket hallani.Halottak volnának. Mégis kifosztották. és Aerin úrnő nélkül nem melegedhetnének ennél a tűznél. vagy felakasztanának mint kémet? Mert ahogy festesz. vándorlástól megviselt csavargó között. s mire vagy kíváncsi? .mond­ ta. szólj halkab­ ban. de ott ma nem ég tűz. és közelebb ment. Helyet adtak neki a tűz mellett.felelte Túrin -. Ám egy mankóval járó. lehetsz mindkettő. és kerülték. mert félték. Honnan jöttél. amíg el nem hervasztotta a bánat. mondják. hogy mi hír a vidéken.

én pedig túlságosan sokat. de biztonságosabb.Ám az úrnő elment a lányával. az öreg megmarkolta Túrin köpenyét. annyi sem ma­ radt. s annak utána sírt az úrnő is. mondod. uram . Hosszú esztendőkig szolgáltam az úrnőt meg a hajdani nagyurat. Ám egyedül az ifjú Túrin adta nekem a La­ badal nevet. Égy kutya nem sok. amikor Húrin fiát elküldte.Ez igaz . Túrin uram. . ez a Brodda pedig kifosztotta a házat. Boldogabbak. akik a Nagy Domb alatt pihennek. vagy immár magam is a Nagy Domb alatt feküdnék. Nem rossz szándékkal: akkoriban vidám barátok voltunk. Keleti ember házában egyik sem ajánlatos. Most mit keres itt? Kevesen maradtunk. akik a szép nyelvet beszélik. s öregek és fegyvertelenek vagyunk. . mint egykor voltál. A Rejtett Királyságba ment.Az én szívem komor. akik­ ből koldus lett. Ám a 144 t .Senki sem tudja biztosan . Amikor kiértek a szabadba. Emlékszem még a napra. Túlságosan han­ gosan beszélsz.Öreg vagyok. bár szavaid ilyen gondolatokat keltettek bennem. ahogyan a régiek. . nemigen lettél bölcsebb. s kétkedve szemrevételezte Túrint.mondta Túrin -. miért jöttél vissza? Kinyílt a szemem és végre a fülem is: a hangod akár apádé.. Labadal. .Nem harci szándékkal jöttem . . .Régen abban a házban lakoztál.mondta az öreg. Sador Labadal! Az öregember ámulva nézett rá.mondta. s néhány emberét rabszolgává tették. s elvitte.Ne törődj velem! De bármilyen jó is a régi nyelven beszélgetni olyannal. Féllábú Sador: egy átkozott fejsze az erdőben. aki oly szépen beszéli. majd reszketve szólalt meg. Nem mindnek szép a szíve is. úgy mondják. kivéve azokat. rossz időket élünk. aki sírt.Jöjj ki! Hidegebb.mondta Túrin. Ezzel az öregember elhallgatott. . mint jómagam. s óvatosnak kell lennünk. ami még maradt. Ám ha attól tartasz. hogy az észak vagy a kelet kémje vagyok. és fecsegek. .

hátravetette csuklyáját. . nem juthat messzire útban az uraság asztala felé anélkül. Igencsak megfizetne érte. Túrin nagyúr hívatta őket.Nem mehetek hát be Brodda termébe. ahol a ház ura ült a feleségével és más keleti urakkal. Jöhetek-e szabadon. .felelte Túrin. És ilyen koldus. egyenesen a főasztal felé in­ dult.hümmögte Sa­ dor. Úgy fest azonban. Itt azt suttogták. Morwen úrnőt és Nienort keresem. hogy mégsem. vagy orktanyában inkább? Hol az uraság? Akkor dühösen felállt Brodda. s így kiáltott: .Azt nem tudom. O is­ merte anyád minden tervét. amint ott pusmog az ajtóban az eltiport nép nyomorult csavargójával. ahogyan tőlem telik? 145 . hogy a keleti emberek meg ne fognák. bár most már csavargó vagyok. mit mondjak neked . vagy jöjjek úgy. Ám mielőtt többet is szól­ hatott volna.mondta.felelte Sador.Keveset. mert abban nem kétel­ kedtünk. hogy nagy ember lett az évek során. még ha valamilyen üzenettel kicsalogathatnánk is. mert megvernek? Jöjj. hogy megfogják. király vagy herceg egy másik. uram .Én vagyok a ház ura . .Akkor nem tanultad meg az illemet. . de ő mindet a földre lökte.Titokban mentek el.Nagyúr voltam egy déli ország­ ban. . hogy cse­ lédek kötekedjenek az uraság asszonyának rokonával? Mert az vagyok.Akkor nem tudom. és el ne páholnák.Hogyan szólhatnék vele? .harccal várni kell. Az volna tán a mai szokás. ismét Túrin beszélt. . amely ezen a földön szokásban volt előtted. hogy rosszabbról már ne is beszéljek. nem kétlem. és láss! Azon nyomban bement a terembe. de gyorsan? .Mégsem . Akkor többen felugrottak. . déli országban.Hát senki sem tart rendet ebben a házban. . Mit tudsz mondani. . De nem hívattam őket. Akkor Túrin dühében felkiáltott.Aerin úrnő azonban bizonyára tudja. s beszédem lenne Aerin úrnővel. ha rajtakapnák. és útjából mindenkit félrelökve. mint te.

Dor-lómin ura? Parancsoljak tán neked? .Kétségbe vonja az asszonyom szavát a színem előtt egy koldus. Ám ami Morwent illeti. 146 . ahogyan azok szoktak. mint rosszat. s el ne utasíts! Nem Túrin vagyok-e. Csakhogy a háza üresen és kifosztva áll. mert Brodda erősen figyelte. mondják. mert fellógatlak egy fára! Akkor Túrin rávetette magát. és messziről hozott ide.felelte rettegve Aerin. .Brodda . . és hátrarántotta a fejét. minden balul sikerült. Ám ha te vagy az.Egy esztendeje és három hónapja . Kövesd te is a példáját. Dor-lómin úrnőjét s a lányát. megállt előtte. . Morwen a fiához indult. De most szólj. aki a cselédek nyelvét beszéli? Dor-lóminnak nincs úrnője.mondta -.mondta Túrin.Senki ne mozduljon -mondta -. és elmenekült. s végül elment. . hogy így török rád. .. ha azt hit­ tem. . Morwent kere­ sem. Brodda uraság meg a többi keletről ideszármazott jövevény kegyetlenül sanyargatták.Jöjj .mondta komoran Brodda.kiáltotta. Akkor előugrott Brodda. .Parancsolj . de gyorsan.mondta az asszony.Azt nem hiszem .Hová menekült Morwen és mikor? . ám küldetésem sürgős. a rabszol­ gák népéből való volt. attól tartok. mert a feje elhagyja a nyakát! Aerin úrnő.Ki fosztotta ki Morwen házát? . előrántotta fekete kardját. Aerin azonban elsápadt. aki ott várt rá. s arca vöröslött a részeg dühtől.Megbocsáss.Semmit . Mert akkoriban a vidék odafelé felsza­ badult a gonosztól. s megha­ jolt. Mit tudsz mondani nekem? . hogy ez a bugris mást is tett neked valaha is. Aerin úrnő . Nienort. Túrin akkor keserűen nevetett.felelte Aerin. ám annak már vége.Ne többet! . Túrin pedig odament a főasztalhoz. még egyszer elnézésedet kérem. megmarkolta Brodda haját. hála a dél Fekete Kardjának.mondta Aerin. Már régen hívták a Rejtett Király­ ságból.

mindkét oldalon sokakat levágtak. és elkeseredett dühének hatalmas erejével magasba emelte. és megölte a teremben maradt utolsó keleti embert is. hacsak nem nagy sereggel. s átkarolta a térdét. . Egykettőre véres csetepaté tört ki a teremben. hogy Túrinra támadjon.Balul. aki hősi halált halhattam volna Nargothrond kapujánál? . ami éppen a kezükbe került a tőrök meg a kardok ellen.kiáltotta. hogy ide jöjjek.A halál igazsága szólt szavaiban . . Akkor megpihent egy oszlopnak dőlve. s ott levágott még három ott tipródót.S akkor lecsúszott a földre. Zűrzavar támadt a teremben. akiknél nem volt fegyver. és Túrin utánaugrott. ám sokan voltak ott Dor-lómin régi népéből is: régóta szolgáltak szelíden. mint valami kutyát.De most menj. . vagy itt végzed. aki éppen felállt. Ellened lázítják a népet. tolvaj. s haragjának tüze elhamvadt. s ne jöjj vissza. és Glaurung varázsának végső kötelékei is lehulltak róla. uram! Menj. miféle hazugságokkal vezették félre. azt mondtad? Férgek fattya.mondta. . hosszú volt kivárnom ezt az órát .Meg­ tudtad.kiáltotta. Most menj gyorsan! Ám siess legelőbb 147 . és rá­ jött. Menj. . Az ott vendégeskedő keleti emberek Túrinra támadtak volna.Nem én halok itt meg először! .Igen.Rászedtek. Az esésnél Brodda nyakát szegte. menj. mert kinyílt a szeme. Ég veled! . . És megra­ gadta Broddát. de most fellázadtak..Ezzel áthajította Broddát fejjel előre a tulajdon asztala fölött úgy.S a ter­ met körülfogó éjszakából mintha Finduilas sikolyát hallotta volna. mielőtt Túrin közéjük vetette volna magát. balul? . s meghalt. Ám az öreg Sador odakúszott hozzá. akár Morgoth! És hirtelen fekete harag fogta el. és bár a cseléd­ ségnél csak húsvágó kések voltak meg olyasmik. Sokan elszöktek a teremből. rabszolgák rabszolgája! . s becstelenül haljak. én.Több mint háromszor hét esztendeig és még tovább. amit akartál.Morwen a rabszolgák népéből való volt. kiáltoztak. mert halálos sebet kapott. . hogy telibe talált egy keleti embert.mondta Aerin. minden balul sikerül: oly torz minden. és megrázta. .

te halált hoztál rám erőszakosságoddal. akit egykor ismertem. . uram: Aerin úrnő gyújtotta fel. amilyen egykor volt. és különös ösvényeken elvezették őt egy hegyi menedékhez. mert némelyek közülük jól ismerték a vadon útjait. Ott várakoztak.felelte Aerin. és elhagyta Brodda termét.Jobb világba való vagy. hogy megvigasztald. A jö­ vevények bosszút állnak ezért az éjszakáért mindazokon. csak rontasz a helyzeten. a hegyekbe menekültek. vagy nehezen fogom megbo­ csátani neked.A földet hó takarja. akik képesek voltak átvészelni a telet. ám az én fejemet annál is vastagab­ ban . megfordult. Az úrnő sok jót tett velünk. amit itt műveltél. Túrin és társai dél felé. 148 . amelyet odahagytak.Felgyújtották a házat . Mert bármilyen komisz volt is az életem. úgy hiszem . amikor még nénémnek szólítottalak. így aztán. mintha még mindig az a gyermek volnál. . . ott pedig némi élelem volt elrejtve.mondta Túrin. akikben volt még erő. Nem teheted jóvá. kérlek! Túrin akkor mélyen meghajolt. De jöjj! Elviszlek Morwenhez. ahogyan a durva keleti emberek között. .Morwenhez. akik itt voltak. amíg elállt a havazás. amiért eltakarta nyomaikat. . s egy veszett kutya megrémített . kutyával és lóval.A hadfik gyakorta félreértik a türelmet meg a csendességet. s a türelme végül elfogyott.mondta Túrin. Menj. És amikor visszatekin­ tettek. A hegyek felé menekültek. Menj! Ha maradsz. ame­ lyet csak zsiványok és szökevények ismertek. Túrinnal maradtak. . Meggondolatlanul cselekszel. és adtak Túrinnak enni.Neked pedig gyenge a szíved. és áldották a mögöttük hulló havat. Indor lánya Aerin. olyan barlanghoz. ám mindazok a lázadók. vörös fényt láttak a tájon. és elvitték egy alig használt hágóhoz. s Morwent is megfosztod céljától. de nagy árat fizetett érte.Mi célból? . követték.Felgyújtották? Nem. Húrin fia. A legkeményebbek közül pedig azok.mondta egy bizonyos Asgon nevű ember.Éppúgy meghalnék veled a vadonban. A szíve nem volt gyenge. amit cselekedtél. . bár kisvártatva megindult a hajsza sok emberrel.

s vissza se jöjj.mondta Asgon. ahol nem havazott. Ezért menj. Dor-lómin ura . Ezen a lefelé vezető úton váltak el. s a farkasem­ berek még kegyetlenebbek. Ég veled! .Ég veled most.amely délre vezetett a Sirion völgyébe. hacsak nem sereggel. amiért közénk jöttél. . hogy minket megszabadíts.De ne feledj minket. Mostantól üldözöttek vagyunk. .

Csupán egyetlen vigasza maradt: hogy Morwen és Nienor kétségtelenül régen elmentek Doriathba. A háború miatt immár csekély kis nép lettek. ha eddig csupán kétféle rossz közül kellett volna választania. az erdő mélyén. és egyedül a nargothrondi Fekete Kard vitézsége tette számukra biztonságossá az utat. bárhol lakozzam is. S ezt gon­ dolta magában: „Ugyan hová küldhettem volna őket máshová. Mert a nyomokat eltörölte az eső meg a hó. Nem. aki csak még több bajt hozott rájuk.Túrin pedig lefelé ment a Sirionhoz. és elnyomott népe hozzá kiáltott. immár háromféle volt. Későn. amely a Sirion gáz­ lójához vezetett észak felé. mert dühömmel és meggondolatlan cselekedeteimmel árnyékot vetek min­ denüvé. 150 . s ott­ honuk egy cölöperőd volt az Amon Obelen. minden reménynek vége. s elméje zaklatott volt. s rajtaütött minden úton. Mivel úgy vélte. akár a vadállat. így a jobb. ha valóban korábban érkeztem volna? Ha Melian Öve szétsza­ kad. akik a Brethilből jöttek. Mégis így portyázva jutott el Túrin a Teiglin mentén Haleth népének egy csoportjához. Melian vigyázzon rájuk! S én még egy darabig békén s árnyéktalanul hagyom őket." Túlságosan későn kutatta azonban Túrin Finduilast. hiába járta az erdőséget az Ered Wethrin fái alatt. vadul és óvatosan.

s jobban érdekelte a földön növekvő dolgok tudománya minden egyéb tudománynál. Arrafelé sietett. s úgy kiáltott. hátukat néhány fának vetve. Ezért Túrin ott. kis embercsoportot látott orkoktól körülfogva. Brandir pedig nem volt hadfi. Túrin fülét csatazaj ütötte meg. aki jobban kedvelte a vasnál a fát. mintha az őt követőket hívná. Az erdei emberek némelyike azonban még vadászott az orkokra a határokon. hogy amint odaért. S igen nagy hálával tartozunk neked. és el nem válunk soha. mintha nagyobb csapatot vezetne: .Gyors vagy a hajszában. az pedig az orkgyilkolás mondta Túrin.S ott lakozom. De ki vagy te.Ephel Brandirnak nevezték azt a helyet. s ahogy óvatosan köze­ lített a fák közt. egyetlen ilyen felér sokakkal. nagy zajt csapott a növényzetben. s már mielőtt Túrin lecsapott volna rájuk. akár a láng.Csak a munkámat végzem. 151 . s mi járatban vagy errefelé? . szelíd természetű ember volt.Nos. az erdei emberek vezetője így szólt: .felelte Túrin -. ahol munkám akad. . uram. integetve. ám az orkok sokan voltak.Nem úgy . s villogott a kezében a Gurthang. dobogott és ágakat tördelt. ám embereid lassúk a kö­ vetésben. mivel egy gyerekkori balesetben meg­ sántult. egy emberként. ha nem jön segítség. Én vagyok az Erdei Vadember. mert Handir fia Brandir volt ekkor az uruk. s az embereknek nem volt reményük menekülésre. Végül megálltak a parton.Hah! Itt vannak tehát! Kövessetek! Előre. Nagyon is jól ismerték az orkok azt a pengét. s azt mondták: . sokan közülük elfutottak. egyszerre futunk mind. Akkor az erdei emberek futva siettek Túrin segítségére. amelyek egy csoportban nőttek egy tisztáson. és akkor előugrott Túrin. s együtt űzték ellenségeiket a folyóba: keve­ sen jutottak át. Elszántan védekeztek. s Dorlas. ahol nem látták. vágjátok őket! Erre több ork bosszúsan nézett arrafelé. . így esett. amióta az apját megölték. Akkor a brethilbeliek nevettek.

152 . akit várt. Akkor úgy gondoltuk. Egy domb alatt pihen a Teiglin mellett. 0.kérdezte végül. . amennyit össze tudtunk szedni. s Dorlas így szólt: . Mert orksereg jött Nargothrond felől a Teiglin gázlója felé. s mi jó előre tudtunk róla: igen lassan haladtak. Ám végső szavai miatt ott temettük el. Nargothrond híres kapitánya. Igen. azt remélve.mondták azok. jaj! Sok hete már. Akkor azok szánakozva néztek rá.mondta Dorlas.Mert a halála előtt szólt hozzám . mivel nagyon sok foglyot hurcoltak magukkal." Többet nem szólt. De lássátok: maga a Mor­ megil hever itt. volna még egy súlyos külde­ tésem: meg kell keresnem Finduilast. mi is kivesszük a részünket a háborúból. mint akit halálos csapás ért. . mihelyt rájuk támadtunk. hogy Finduilas itt van.Vezessetek oda . . Ott Túrin lefeküdt. hogy árnyékot vessek ajtajára? Csakhogy. és rajtaütöttünk az orkokon annyi íjásszal. . barátaim.Úgy nézett ránk. ahogy ott feküdt. Túrin úgy állt ott. és így szólt: „Mormegil.Akad tehát még olyan. vagy legalább hírt kell kapnom felőle. s olyan sötétség borult rá. ahogyan az orkok tették. s Orodreth lányát egy lándzsá­ val egy fához szögezték. majd az embereihez fordult. s azok elvitték a Teiglin gázlójánál lévő dombocskához. ahol meghalt. De jaj!. akik járatosak az efféle munkában. s lakozz velünk . kiszabadíthatunk néhány foglyot.mondta Túrin. Szívesen látunk! Túrin pedig furcsán nézett rájuk. . ennek immár egy hónapja.Ne kutasd tovább. nargothrondi Orodreth lányát. Dorlas pedig nézte Túrint. Mondjátok meg a Mormegilnek. hogy elhurcolták Nargothrondból.Honnan tudod? . és szükségünk van olyanokra..Mert mi az erdőn élünk. ám nekem mégis kutatnom kell. mintha keresne valakit. Fel kellett volna ismernünk a kardjáról. aki eltűri. meghalt. hogy azok azt hitték.Akkor jöjj.Késő! Sajnálatos balszerencse. s így szólt: . az ocsmány orkok először a nőket ölték meg rabjaik közül. s így szólt: .

Mert a dél Fekete Kardjának a híre messzire eljutott. . s a szívére sötét árny borult. bár Brandirnak ez nem volt kedvére. a Turambart. Akkor félrevonta a takarót. és így gondolkodott magában: „Minden cselekede­ tem és elmúlt napom sötét és gonoszsággal teli volt.A végzet akarta így. hogy rávetüljön azokra. Meg aztán nem vagyunk mi olyanok. s az erdei emberek között lakozott. Ezért az erdei emberek tisztelettel felemelték. De új nap jött el. magam mögött hagyom tehát az árnyékot. s felkelt.Miért tartjátok vissza a halált ettől az embertől? Nagy fáradsággal ideci­ peltétek népünk végső végzetét. 153 . és napsütést látott meg zöldellő bimbókat. hozzá hasonlóan gondolkodó emberrel. Amikor pedig Túrin végre lerázta magáról az árnyékot. vagy tán ott kellett volna hagynunk ezt a bánat sújtotta embert. s eljárt orkokra vadászni néhány. az eléjük járuló Brandir pedig cso­ dálkozott. Nevének megváltoztatásával persze nem tudta teljesen megváltoztatni a vérmérsékletét. Akkor felébredt benne Hador házának hősiessége is. s magukkal vitték Ephel Brandirba. hogy felejtsék el a régi nevét. hogy miféle ravatalt hoznak. még az erdő mélyére is. az orkok nagy erejű gyilkolója.O.mondta Brandir. Mert ő abban reménykedett. sem feledni régi sé­ relmeit Morgoth szolgáival szemben. s tekintsék úgy. ő pedig arra kérte őket. Itt békében élhetek. . mint valami tetemet az út szélén? . mintha maga is a Brethilben született volna. viszszatért a tavasz. ha életben marad.Nem. Haleth kegyetlen népe! . hogy inkább a csend és a rejtőzködés óvhatja meg a népét." Ezért új nevet vett. feledhetek nevet és nemzetséget. rápillantott Húrin fia Túrin arcára. s nagy segítség lesz számunkra. a Végzet Ura. akiket szeretek.kiáltotta. . amely a nemes tündék nyelvén azt jelenti. s nagy gonddal ápolta. ő a nargothrondi Mormegil. S a maga házába vitette Túrint.Valóban nem . s ő felébredt. Az erdei emberek azonban így feleltek: . akik szerették. de legalábbis nem hagyom.

Haudhen-Ellethnek nevezték azt a helyet. hiszen barátom vagy.. hogy a dor-lómini Húrin fia.Magam is így hallottam. Azt azonban nem tűrhette. róla pedig az a hír járta. . amely alatt Finduilas pihent. s kerül­ ték. mégis a Fekete Kard vagy még mindig. vagy megközelítsék a dombot. a Tündelány Dombjának. De közhírré ne tedd. inkább íjat vagy lándzsát használt. de jól vigyázz.Eldobtad a nevedet. könyörgöm.A Mormegil nincs többé . ne­ hogy Turambar merészsége hasonló bosszút hozzon a Brethilre! Ezért Turambar félretette a Fekete Kardot. s az orkok hamarosan megtanulták félni azt a helyet. hogy orkok keljenek át a Teiglin gázlóján. s többé nem vitte csatába. Dorlas pedig így szólt Turambarhoz: . Turambar pedig így felelt: .mondta -. Hador házának ura.

s egyesek azt. hogy a Fekete Kard nem más. s a határőrök a király elé vezették őket. hogy Túrint levágták vagy meg nem menthető már. akik kellően elővigyázatosak. s még mindig ott van. ne ismerjük meg teljes bizonyossággal a legroszszabbat. csak kőszoborrá változott. hogy a Mormegilt megölték. akik túlélték a dúlást.Az efféle kétség magának Morgothnak a műve! Ne tudjuk meg az igazat. S egyesek azt mondták. mások meg azt. hogy el­ küldi oda azokat. hogy Glaurung még mindig Felagund csar­ nokaiban tanyázik. amit el kell viselnünk? Thingol pedig maga is igencsak többet akart volna tudni Nargothrond sorsáról. s Morwen így szólt: . a dor-lómini Húrin fia.Amikor visszavonult a Hosszú Tél. Ám mind kijelentette. hogy még a végsők előtt tudták. ám maga is úgy hitte. hogy az ellenség mind elvonult észak­ ra. s máris azt forgatta a fejében. Nargothrondból friss hírek érkeztek Doriathba. mások azt. mint Túrin. s 155 . Mert néhányan. hogy a Sárkány megbűvölte. Akkor nagy lett Morwen és Nienor félelme és bánata. végül Thingolnál ke­ restek menedéket. s túlélték a Hosszú Telet is a vadonban.

Thingolnak nehéz volt a szíve. Igazat szóltál: ez a kétség Morgoth műve.kiáltotta Morwen. .Meggondolatlanság.Dor-lómin hölgye . és távozott a ki­ rálytól. Morwen azonban csüggedésében így kiáltott: . Akkor az addig hallgató Melian is megszólalt. csak sírt.Neked nem parancsolok . és most már bánom. sem­ mit. Húrin és Túrin kedvéért nem szeretném.mondta Thingol -. itt vagy a legjobb helyen minden megmaradt birodalmak közül: Melian oltalmában. . Az efféle kétség valóban Morgoth műve lehet. Akkor Morwen nem szólt többet. ne tartsa-e vissza erővel. hogy meggon­ dolatlan lépésre sarkalljon minket. Dor-lómin úrnője.vagy mehetsz. az ő akaratára teszed. . Szabadon jöttél ide: szabadon maradhatsz . Az a te dolgod. mert tudd: az Öv nyitva áll. Ha elmész. uram! Ha a fiam éhesen bujkál az erdőn. Úgy vélné. mielőtt beléptem. .A Morgothtól való félsz nem tarthat vissza. az Öv foglyaként! Sokáig várakoztam. . engem azonban viszszatartanál tőle .Az ellen.Nem úgy. . s megkérdezte Meliant. . hogy elmenjen.Túrint nem tartottad vissza a vésztől. uram.mondta Thingol -. Ezért azt mondta neki: .Ne menj el innen. Azzal azonban talán tébolyba kergeted.Ám a ma­ gam embereinek igen.felelte Morwen. az a meggondolatlanság. mert úgy látta. Morwen elszánt. Húrin fia ezt bi­ zonyára nem óhajtaná. . hogy megtettem.nem akarta megérni az órát.Ez veszélyes ügy. . Ha itt akarod őt tartani. de az ellen. Morwen. Csak a magam feje után küldöm őket el. meg kell fontolni. aki akar. ha elhagynád ezt a földet a sötét veszedelem napjaiban. sokat tehetek válaszolta Melian -. erővel teheted csak. Dor-lómin hölgye . . Egyetlen órát sem vesztegetve a ke­ resésére indulnék. amikor ez Morwen előtt egyér­ telművé lesz. ha rabláncra verték. ha a vérem hív .Melian oltalmában! Igen. ha a holtteste temetetlenül hever. add mel­ lém néhány emberedet. . hogy ide betörjön a gonosz.Ám ha aggódsz értem. ha így beszélsz.mondta Thingol.

bár akaratom ellenére. . . látszólag se akadályozza. Ezért Mablung elvezette a Félhomály-tavakhoz. óvjá­ tok.mondta Morwen -.Nem térsz vissza? . mert így közlekedtek a hírvivők Thingol és nargothrondi nemzetsége között. mutassátok magatokat. csapatot állított össze a legügyesebb és legszívósabb határőreiből.Nem . Széles és mély itt a Sirion. tíz lovas is volt köztük tartalék lovakkal. lóra ült. amennyire csak képesek. hogy senki meg ne állítsa. Ám amikor a vadonba ér.Akkor vigyetek át úgy. veszélyes itt úsznia baromnak vagy embernek. és tudjanak meg mindent. ám Morwen semmit sem felelt. vagy megpróbálom átúszni. amíg szerencsésen vissza­ térek. Ott a nád meg a sás közt kompok bújtak meg a keleti parton. s a kora 157 . mint szándékában állt.Ég veled. így történt. és mire reggel lett. Várj meg itt.Akkor kénytelen vagyok segíteni neked . Követték Morwent. és a termeibe vonult. Morwen pedig így szólt: . amennyire tudjátok. de ő ne vegyen észre tite­ ket. és így ért a Sirion partjára a Félhomály-tavaknál.mondta Mab­ lung -.Morwen pedig Nienorhoz ment.Thingol meg akar állítani? Vagy megkésve mégis elküldte a segítséget. Elmegyek megkeresni a fiamat. és Mablungot állította az élére. Thingol pedig megparancsolta.felelte Mablung. hogy Thingol nagyobb csapatot küldött.Mindkettő . ott pedig megállt. az pedig átkelt Regionon. mert itt nem tesz senki semmit. vagy legalább igaz hírt kapni felőle. De mihelyt Morwen elment. . mert széles és sebes volt a Sirion. és ha nem hajlandó visszatérni. Ezért őrzői megmutatták magukat. ahogyan a tündenép szokott átkel­ ni .mondta Morwen. amelyet megtagadott? . s így szólt: . Nienor akkor rémülten és aggódva vissza akarta tartani. amíg késő nem lesz.Kövessétek sietve . s távozott. . Néhányan pedig közületek menje­ nek előre. Húrin lánya. s netán veszély fenyegetné. Megvárták.mondta -. amíg eljött a csillagfényes éjszaka. s ő nem ismerte az utat.

akkor mehet Húrin lánya is. . . ahová te mész . És amit te nem félsz.Választhatsz.Mit akarsz tenni? . de nem gyászolok egymagamban apát.Menj vissza! Menj vissza! Parancsolom! . tán csak a legnagyobbaknál volt kissé alacsonyabb. erős reggeli szél szétoszlatta a ködöt. . ha te mész. És éppen akkor. Háromszor tíz meg egy szállt partra! Akkor a többiek megfordultak.mondta. . s a távolodó csapat utolsó tagjára mutatott. Menj vissza! 158 . és hozzájuk csapódott a sötétben. fivért és anyát.A tanácsnak ellenszegülni egy dolog . páncéljuk fölött köpenyt viseltek. amikor a nap vöröslőn felkelt a Kék-hegység fölött. és hirtelen fel­ kiáltott. így derült ki. s csuklyáját hátrafúj­ ta a szél. Ezek közül egyedül téged ismerlek.kérdezte. nem félem én sem. hogy a napfény aranyhajon csillant: mert Nienor volt az. . Vagy visszaviszel.hajnal előtti fehér ködben átkeltek. mert magas termetűek voltak a Hador házából valók.Ha Húrin asszonya mehet minden jó tanács ellenére. s szeretlek mindenekfölött. . Szálasnak és erősnek látszott. . mielőtt átkeltek a folyón. Vagy tudd. Gyásznak neveztél el. magam is megyek a veszélybe. és látták.felelte Nienor. Megdöbben­ tek. akkor értek az őrzők a nyugati partra.Háromszor tízen jöttetek hozzám. mert nem bölcs dolog ellenszegülni az ő tanácsának. . . s Morwen lelkében valóban harc dúlt. s tündeöltözékében Nienor nemigen különbözött az őrzőktől. akkor hagyták el Melian Övét.Menni oda.kiáltotta. Valóban nemigen látszott félelem sem az arcán. mert hívja nemzetségének szava . s a feltámadt. szürkében.Ö honnan jött? . s Morwen a leginkább.Mert Nienor valóban azzal a reménnyel jött. hogy a félelem és a szeretet viszszafordítja az anyját. Szálas doriathi tündék voltak.Más azonban ellenszegülni anyád parancsának.kérdezte Morwen.mondta Nienor -. ahogy némán mentek. Morwen a kompról nézte őket. sem a tartásán. hogy követte a csapatot. . s Melian oltalmának biztonságába helyezel.

mint amikor a Farkasra vadásztam. aki közben partra szállt.Igaz. Ha már az egyikünknek tovább kell mennie. csak pusztulást. Több félelemmel tölt el a királynak ez a parancsa. .Ha továbbmentek. mert tisztelem azokat. . bár eddig nem ütközött soha a tiéddel.Próbálj hírt szerezni Nargothrondról és Túrinról. Ónálló eszem és akaratom van.Továbbmegyek. de ha nem. erőm teljében.mondta. . akik uralják. . az én volnék. s közel ért Mablunghoz. hogy nem a merészség. ám atyáival nem így volt. ahogyan szándékoztam .Az út még hosszú és veszélyes . .Jöjj hát te is. s ez nem tetszik nekem. Ugyanezen az úton járt egykor Béren. Akkor Morwen Húrin rendíthetétlenségét látta Nienor szürke szemében. Akkor Mablung így szólt társaihoz: . hogy a lánya totyakos vénasszonyként vigye vissza. . hogy amikor felvirradt teljesen.mondta. de büszkeségét nem volt képes leküzdeni.felelte Nienor.Régen kinőttem a gyermekkor­ ból. mert a táj néma volt. útnak indultak. mindketten lóháton. s lassan és óvatosan elhagyták a nádast meg a törpefűzfákat. nem engedhette (bármilyen szépen kérték). Egész nap haladtak nyugat felé. az orkok pedig. Hiszen ezért jöttünk mind. s nem kóboroltok tőlük el. . hanem a bölcsesség hiánya által hozza a bajt Húrin nemzetsége másokra! így van Túrinnal is. amely Nargothrond déli síkjának nagyobb részét borította. ám akaratom ellenére. Mi legyen? Morwen pedig. s abba a szürke erdőbe értek.Úgy legyen . úgy tetszett.mondta Mablung. s nem hallottak semmit. s Mablung úgy érezte. Most azonban tébolyul­ tak mind.Nem . még nem portyáztak ilyen messzire 159 . akkor nyugatra.. amit a király parancsolt . lám. a lovasok között. és megingott.mondta Nienor.Tedd. s akkor az erdő tele volt a vadászok szemeivel. Veled megyek. de immár eltűnt Narog minden népe. Inkább Doriathba. így történt. félelem lakozik benne. . s nem láttak mást. hallotta az utolsó szavakat.

amikor kitekintettek a Magas Faroth felé. Mablung tehát. hacsak nem észlel160 . Azon az éjjelen a szürke erdőn táboroztak. a csúcsát kivéve. csak a kapu körül. Mablungot ekkor oly nagy nyugtalanság fogta el. s nyoma sem látszott a sárkánynak. amelyek Nargothrond nagy hídjához vezettek és az egész környéket is. s a Narog keleti partjához közeledtek. mert itt van közel. Aztán.Tébolyultak vagytok mindketten s nyakasak. Fák borították. amely ko­ páran barnállott a folyón túl. tündeszemével Mablung látta Nargothrond teraszait a meredek nyugati parton és a dombfal­ ban kis. hogy erővel ne állítsalak meg titeket. hogy tartsák Morwent és Nienort a hegytetőn. De az csak kacagott. ne menjen tovább. de azt is. inkább gátoljátok. ahogyan csak tudlak. amíg ő vissza nem tér. hogy kérlelte Morwent. Őrizlek titeket. megparancsolta tíz lovasá­ nak. Az Amon Ethir pedig hegy magasságú domb volt. Túlsá­ gosan közel vagyunk már ahhoz. átszelték a síkot. Mablung ekkor felkiáltott. s kelet felől mászták meg. amíg én vagyok itt a parancsnok. De egy kicsit még bírnod kell. .Örömödre szolgál majd. s ott fog­ tok ülni őrizetben. amelyet még a támadáskor perzselt meg. Még két napon át haladtak tovább. a Kémek Hegyére. amint mondta. fekete lyukként Felagund tátongó Kapuját. hogy híreket szerezzünk. hogy a félsz visszafordítson. Holnap elviszlek titeket az Amon Ethirre. s nyomát nem látta egyetlen ellenségnek sem. Figyelmezze­ tek hát! Azt a parancsot kaptam. Ehhez a hegyhez értek késő délelőtt. de nem gyújtottak tüzet.dél felé. amelyet Felagund parancsára nagy munkával emeltek a kapu előtt. Nem segí­ titek. így hát csak egyet tehetek. Minden némán pihent a halvány napfényben. ami igen valószínű. s el ne mozduljanak onnan. hogy őrizzelek. De hangot nem hallott. hogy hamarosan megszabadulsz tőlünk. ahonnan jól be lehetett látni minden utat. s így szólt: . egymérföldnyire keletre a Narogtól. s nem mentek tovább. s a harmadik nap esté­ jén már ugyancsak távol jártak a Siriontól.

.

pedig Középföldén kevés szem akadt. 161 . és nyargaljanak el szélsebesen ke­ let. de lopva. hogy néhányan hátramaradtak. ezért áll­ hatatos szívvel azt tervezte. Mablung ekkor a többiekkel lelopakodott a hegyről. északi esőktől megáradt. amely észrevette volna Őket. Ám miköz­ ben Glaurung átkelt a Narogon. Maga Mablung a középső utat választotta. és segít­ séget hozzon. hogy Glau­ rung Nargothrondban tanyáz. és már régen észlelte a kémeket. Mablung félrehúzódott. Doriath felé. és hatalmas pára szállt fel. így aztán. hogy átkel a folyón. Most már tudta valóban. képes-e átkelni a vad folyón a lehullott köve­ ken lépkedve. s a lovasok már ebben a pillanatban szágul­ danak Doriath felé. oda is ért az innenső végéhez. és átkutatja Felagund termeit. és mind egyedül osontak. ám azt is megparancsolták neki. s belemászott a folyóba. s az Amon Ethir kopár csúcsán rejtőztek. amit lehet Húrin fiáról. a lerombolt kaputól befelé vezető út árnyékában. Mert úgy hitte. a Kémek Hegye felé. s ami­ kor elérték a nyugatra fekvő földeket. mert úgy találta. hogy hírt vigyen. merészen. de a hidat lerombolva lelte. ahol alig nőtt fa. mindent megtett Morwen és Nienor védelmében: Glaurung jövetelét észlelik.nek nagy veszélyt: ha pedig úgy történne. mély vizű folyó habos hullámai harsogva húztak el az aláhullott kövek között. s megbújt egy szikla alatt. s a legtöbbje menekült. hogy kipróbálja. és ott maradt. hogy tudjon meg mindent. és Mablungot meg a közelben bujkáló kísérőit vakító gőz és ocsmány bűz fogta körül. s messzebbre látott a tündék távolba tekintő szeménél. és a távoli. ahogy csak tudott. s a híd felé haladt. a lovasok fogják körül Morwent és Nienort. Glaurung szörnyű szeme azonban élesebb volt a sasokénál. szét­ szóródtak. a Narog partja felé. mihelyt Glau­ rung elmegy. teljesí­ tendő feladata van még. hirtelen előjött Glaurung nagy tüzet okádva. amikor Mablung éppen lefelé kúszott a sziklákon. Glaurung azonban ott hevert. Nyomban támadt szörnyű sziszegés. előreküldve egyet. s va­ lójában tudta azt is.

ajkán Nienor kiáltással. amelyet nem állhatott egyetlen ló sem. Az egyik tünde lovas. ám a hölgy eltűnt a ködben. Akkor Mablung átkelt a Narogon nagy veszély köze­ pette. szürke kísértetet megvadult ló hátán. A lovak nyerítése és az őrzők kiáltozása eljutott Glaurung füléhez. s arra készültek. s ész nélkül szerteszét futottak. hogy szálljanak nyeregbe vita nélkül. Nienort ledobta megvadult lova. mert körös-körül mindenhol kiáltá­ sokat hallott. hiszen ezt a parancsot kapták. mert érezte. Jobbnak hitte ebben az esetben. És közvetlenül előtte ott volt Glaurung óriás feje. amely valóban közel volt. s nyugat felé tekintett. Akkor. s megrettentek. Nyomban ráparancsoltak Morwenre és Nienorra. hogy a lába alatt emelkedik a talaj. hogy elmeneküljenek kelet felé. ám az őrzők az Amon Ethiren látták a sárkány közeledtét. mert az közben 162 . a lovak irányíthatatlanná váltak. amikor felállt. hogy egyedül van: ott tévelygett a ködben ló és társak nélkül. A szíve nem hagyta cserben. s végül kiért a napfényre a kopár csúcson. Ám amikor a lovasokon úrrá lett a vakrémület. s olyan bűzt hozott. bár egyre halkabban. és hiábavalónak vélte. és mind hiába keresték egymást. hogy elinduljon egyik vagy másik kiáltás irányába. ha ismét felmegy a hegyre: Mablung egészen biztosan oda fog menni. a gonosz szél feléjük fújta a gomolygó gőzt. vakon a ködtől. Ám amint lejöttek a hegyről a síkra. hirtelen Morwen úrnőt látta elszáguldani a közelben. s az őrzők szétszóródtak. mielőtt elhagyja ezt a vidéket. s igencsak kedvére való volt. s megfontolta a dolgot. Akkor előrelépett. és lassan felkapaszkodott a kelet felől felfelé vivő ösvényen. hát hogy megbizonyosodjék arról. s mégis könnyed. s megvadulva a sárkánybűztől. hatalmas árnyék a ködben. ha másért nem. s többé nem látták. amint lovával küszködött a ködben. És ahogy ment fölfelé. látta. Lágy fűre zuhant. s gyorsan ment. hogy társai közül nem maradt ott senki. egyre ritkább lett a köd. némelyik fának csapódott.így tehát Glaurung elhaladt Mablung mellett. és súlyosan megsérült. mert óriás féreg volt. Ezért vaktában rá is talált a hegyre. és nem esett baja.

s minden elhomályosult körülötte. te is meg a bátyád is .És dicsekvésed hiábavaló lesz. Morgothnak gonosz szelleme.Mit keresel te itt? . . . Sokáig kutatta Mablung Nargothrond termeit. .Egy bizonyos Túrint keresek. mivel nyomasztotta a hely iszonyata. Mert én Glaurung vagyok! Akkor Glaurung tekintetével magához vonzotta Nienor tekintetét. A nap le­ nyugvóban volt nyugaton. de odébb. és a messzi Faroth árnyai sötét foltokat vetettek a teraszokra meg odalenn a vad folyóra.mondta Nienor. Végül. hogy oltalmazza a nőket és a gyengéket. aki itt lakozott egy ideig.Hazudsz .Akkor bolondok vagytok. amennyire csak telt tőle a sötétben meg a bűzben. visszament a kapuhoz. és elmenekült. nem emlékezett semmire. és küzdött Glaurung ellen. Mi nem félünk tőled. mert így árulta el magát Húrin lánya az ő komiszságának. nem hallott semmit. de eleven lényt nem talált ott: semmi sem moccant a csontok között. és a sötétségben üresség rejtőzött. . az Amon Ethir alatt Mablung látni vélte a Sárkány gonosz formáját. Nagyszájú. s mielőtt a lány észbe kapott volna.mondta. s a lány akarata megtört. De talán már halott.Azt nem tudom .kérdezte. S a válaszolni kényszerített lány így szólt: . amely iszonytató volt. Keményebb és veszélyesebb volt a visszaút a Narog fölött ilyen sietve és félve. Erős volt Nienor akarata és szíve. a Sárkányban lakozó gonosz szellem szörnyű szemébe nézett. úgy tetszik. Glaurung ekkor kacagott. . Miért keresel egy ilyen alakot? . És úgy látta. .felmászott a másik oldalon. ámde nyúlszívű. magukra hagyta őket. mert eltöltötte gazdájának. és lassan nagy sötétség ereszkedett le rá.mondta Glaurung. és ő nem tudott semmit. s Mablung alig ért át a keleti 163 . ám amikor én jöttem.Azért hagyták itt.Húrin gyermekei legalábbis nem nyúlszívűek. kiáltozására senki sem felelt. s félt Glaurung visszatértétől. a nap elsápadt. ám az latba vetette minden erejét.

. De most lassan és lopakodva jött. és mozdulatlanul feküdt. mint így vezetni Nienort a hosszú úton kelet felé. mint egy mezei pocok. egyedül őt hagyták meg. és Mablung csüggedten ült mellette. az éjbe borult síkon. amikor Glaurung közeledett. segítség és társak nélkül. Nienor megbotlott. Ezzel a boldogtalan embergyermekkel fogok elpusztulni a vadonban. ment vele. megfordult. nem is válaszolt. akár az alvajárók.Mert az utolsó lesz számomra. És amikor megvirradt. és a kapuban összetekeredett. így talált rájuk három tünde.Nem véletlenül féltem ezt a küldetést . így hát átvonaglott a vízen. s nevemet gúnyolják majd Doriathban. olyan volt. akik elmenekültek a Narogtól Glaurung jövetelekor. aludni és pihenni vágyott a sötétben. megmoc­ cant. s amíg az vitte. s nem hallotta. és hagyta. amikor fel164 . de nem irgalomból. a nap lenyugodott. így állt Nienor. hogy a tünde elvezesse. hamuszürkén. úgy hiszem. és visszanézett kelet felé. amit Mablung mondott. és lásd. Majd imigyen szólalt meg az a mély és hideg hang: . mint valami óriás kígyó. halkan. Ám mielőtt bement. és miközben mászott felfelé. és hosszas vándorlás után. és elesett. Mindenki más kétségtelenül elpusztult. már ha hírét veszik valaha is sor­ sunknak.mondta. megállt. és szürke este borult hidegen a tájra. mint a távoli fekete mélység komiszságának visszhang­ ja.Ott kushadsz a part alatt. és Morgoth nevetése tört elő belőle. Mablung pedig visszasietett az Amon Ethirre. így ballagtak végig. mert minden belső tüze ta­ karékon égett: nagy erő távozott el belőle. Ám amikor Mablung megfogta a kezét. s kúszott be a part alá. akár a kőszobor. ám mihelyt elengedte. de hátborzon­ gatóan. . néma és mozdulatlan alakot. nagy hatalmú Mablung! Rosszul teljesíted Thingol parancsait. bemocskolva nyálkás hasával a talajt. Nagy volt akkor Mablung bánata és ámulata. előjöttek kele­ ten a csillagok. Azoknak a fényében pillantotta meg az ott álló. mi történt a rád bízottal! Akkor Glaurung bement a vackára.partra. de nem volt más választása. Siess most a hegyre.

hírét sem hallották. visszamentek a hegyre. s üldözőbe vették. szé­ gyenkezve hajolt meg. Nienor ereje fokozatosan visszatért. . Akkor az orkok sarkon fordultak. és kö­ zeledtek Doriathhoz. a Teiglintől kissé délre. Ott egy időre megálltak. Lassan haladtak. Ám addigra Nienor már messze járt. őrzött hídon. s le is vágták őket mind egy szálig. füle nem hallott szavakat.Mert oda a becsületem. és immár együtt mentek tovább észak és kelet felé. S végül Mablung visszatért Doriathba. mert gyorsabban futott az őznél a fák közt. mert délen nem akadt Doriathba visszavezető út. és Nargothrond eleste óta a komp őreinek tilos volt átvinni mást. Akkor támadt rájuk egy orkbanda. majd siettek tovább. s hosszú napokig kutatták. És immár számos nap elteltével közel jártak Doriath nyugati határához. ahogyan az olyanok. ha kézen fogva vezették. Nienorral azonban valamiféle különös dolog történt. s már-már Doriath határáig is elmerészkedtek.szállt a köd. amelyek­ ből immár több is bitangolt a vidéken. alszik. akik bentről jöttek. s úgy tetszett. s többé nem látták.Válassz új vezért vadászaidnak. pedig messzire felmentek északra. és amikor azt üresen ta­ lálták. csak úgy szállt a nyomában a haja. Nienort fűágyra fektették. Tágra nyílt szeme azonban semmit se látott. akik egy fáradt gyer­ meket vezetnek. mert igen kimerültek voltak. s órákon át ment engedelmesen. mivel Thingolnak a Sirionon túli országrészének kerítésénél óhajtottak átkelni az Esgalduin torkolata közelében álló. mint aki riadóra ébred éjjeli álmából. A csetepaté kellős közepén Nienor felserkent derékaljáról. és sikoltva az erdőbe menekült. ajka ki nem ejtett egyetlen szót sem. Ám ahogy távolodtak Nargothrondtól. Mablung és társai hamar beérték az orkokat. kutatni kezdték a hazavezető utat. a tündék meg utánuk. . amit addig nem tett. uram .mondta a király­ nak. mint azokat. Mablungba ekkor visszatért a remény. Melian azonban így szólt: 165 . és bánatosan. mint valami szellem. S a tündék maguk is aludni tértek semmivel sem törődve. s akkor végre lehunyta a szemét.

s ezt megtetted . hogy akiket híreid a legközelebbről érintenek. hogy hírt hozz. amit tudtál.Nem így van. .mondta Thingol. egy kis csapattal három esztendeig járta a vadont Ered Wethrintől a Sirion torkolatáig. s kereste az elveszetteket. s a király alattvalói közül senki nem tett volna ilyen sokat. Mablung. . amely nagy neked. Valóban fájdal­ mas. ami Húrin minden nemzetségével esett. Morwen is eltűnt. Mert nem csak Nienor futott eszét vesztve a vadonba. sem később nem jutott róla szavahihető hír sem Doriathba. . sem Dor-lóminba.Azért küldtelek. Sem akkor. A balszerencse azonban olyan erővel állított szembe. most hallótávolságon kívül vannak. Megtettél mindent. valójában túlságosan nagy mindazoknak. de nem a te bűnöd.. Mablung azonban nem nyugodott. akik ma Középföldén lakoznak.Nem a te hibád.

ha megijesztette bármiféle hang. Mert mögötte csak üres sötétség volt. semmiről sem tudva. s amit csak látott. akár a szívsza­ kadásig űzött vad. Reggel felébredt. Ám estére tébolya hirtelen elmúlt. mint aki akkor született életre. a vén saspáfrányok s a gyors. onnan lesett aztán hosszan rémült szemmel. és aludt. Egy pillanatig mozdulat­ lanul állt. és úgy örvendett a fénynek. de még egyetlen szó vissz­ hangja sem. mielőtt újra továbbindult. amit valaha is tudott. minden újnak és ide­ gennek tetszett. s mindig búvóhelyet keresett: felmászott a fákra. és egész nap csak rohant. mintegy ámulva. míg végül mezítelen lett. És ott. mert hallotta maga mögött az üldözők kiáltozását. aztán a teljes kimerültség ájulásában egy sűrű páfrányosba zuhant. mert nem volt nevük számára. Csupán a félelem árnyékára emlékezett. s futtában letépte ruháit. ezért óvatosan járt. gyorsan. levegőt venni sem. vagy eltűnt a sűrűben. tavaszi páfránylevelek közt feküdt. mint a mókus vagy a róka. 167 .Nienor pedig csak futott tovább az erdőben. és nem mert megállni. s azon át nem hatolt semmi olyannak az emléke. egymás után hajította le ruhadarabjait menekülés közben.

hanem nagy vihar közeledett dél felől. hogy miféle baj ért? Akkor a lány a fejét rázta. végül átkelt. s bevitte a közeli vadászkunyhóba. ám élelmet nem lelt. és a Teiglin gázlóján át egy közeli menedék felé igyekeztek. a neved és a nemzetséged meg azt.Ide. ő pedig szavak nélkül bámulta. ő pedig a mennydörgéstől rettegve hevert ott. Turambar pedig megfogta a kezét. s reszketni kezdett. de nem küzdött többet. s rájuk tekintett. S mivel a túlsó parton lévő erdő sűrűbbnek és sötétebbnek látszott (s az volt valóban is. akár a csapdába esett vad. a nap pedig lenyugodni készült. villámlással és zuhogó esővel. ahol is a földre vetette magát: mert kimerült volt. Ott tüzet gyújtottak. S miután evett. mert orkokat üldöztek. s takarókkal melengették a lányt. s a Haudh-en-Ellethet fehér fény világította meg. s mosolyogva így szólt hozzá: . ahol szomját oltotta. s ráborította a köpenyét. amit lelke sötétsége idején keresett. s kezét ismét 168 . hogyan kell keresni. mert úgy érezte. és amikor pillantása Turambarra esett. arca kigyúlt. hátratántorodott. de sírva fakadt. rátalált valamire. amellyel kínálták. s még él! .Elárulnád-e nekem. hogy mezítelenül feküdt ott. s nem szólt. és tovább nem háborgatták. nagyot villámlott akkor. és az kinyitotta a szemét. felsóhajtott. de a szeme csukva volt. mintha egy legyil­ kolt lány kísértete feküdne Finduilas sírján. Pedig nem esteledett.s az odasie­ tő Turambar felemelte a lányt. remegés futott végig a testén. s megnyugodott. s a Teiglin folyóhoz ért. lévén a Brethil pereme). Az egyik embere pedig odafutott. úrnőm. és így kiáltott neki: . s egy zöldel­ lő dombhoz ért. s a sötét eső áztatta pőreségét. Történt pedig.így haladt előre. akinek csöpögött a víz csu­ romvizes hajából. uram! Egy fiatal nő fekszik itt. aki a csapatot vezette. Turambar pedig csak ámult. s eltakarta a szemét. és fázott. s úgy érezte. amíg mohón falta az ennivalót. elsősorban futva. ismét a nyomában a sötétség. s azt sem tudta. Turambar pedig. így hát éhezett. hogy Brethil erdei embereinek egy csoport­ ja arra járt éppen. s a kezét nyújtotta a férfi felé. mert úgy látta.

ám a híd túloldalán széles kilátás nyílt a Teiglin síkságaira úgy kétmérföldnyi messzeségben. gyakran volt zaklatott ugyan. s a levegő csupa esőhöz hasonló permet volt. az erdő szívébe. aki így szólt: . Esős Lépcsőnek ne­ vezték egykor ezt a vízesést. s alatta a folyó megko­ pott kőszáj fölött zuhant alá számos habzó lépcsőfokon át a mélyen lenn lévő. akkor feküdt nyugodtan. Nem árulnád el? De a lány ismét hallgatott. a Reszkető Víz nevet kapta.Velünk biztonságban vagy. Itt pihenhetsz ma éjjel. a fejét rázta. De tudnunk kell neved és nemzet­ séged. . akik figyelték. de soha ki 169 . hogy meggyógyítsa. Itt mindig hűs volt a lég. és Brandir minden tudását latba vetette. Ám csak amikor Turambar volt a közelében. és Nínielnek. amíg lázasan hánykolódott. és mind­ azok. ám mielőtt Ephel Brandirba értek. amelyet kimondott lelke sötétsége után. . de kimondta: . fázni kezdett és resz­ ketni.mondta Turambar. és sírt.Ez volt az első szó. reggel pedig elviszünk otthona­ inkhoz. s az út mere­ deken emelkedett odáig.Turambar kezébe tette. ám mihelyt Níniel odaért. Sokáig feküdt betegen. ám ettől a naptól fogva Nen Girith. S erre a névre a lány felpillantott. Ott egykor híd épült fából. Ezért sietve folytatták útjukat.Ne bánkódj! .Níniel. Könnylánynak foglak hívni. s az utazók nyáridőben itt pihentek meg. hogy máris elmondd. s aludt nyöszörgés nélkül. zöldellő pázsit terült el. ahol át kell kelni a Celebros zúgó zuhatagán. hogy megkeressük őket. A vízesés fejénél tágas. mert Turambar és emberei megálltak itt.A történeted tán túl­ ságosan szomorú ahhoz. De nevet adok neked. s itták a folyó hideg vizét. s az erdei emberek között ez maradt a neve mindvégig. Reggel Ephel Brandir felé indultak Níniellel. s az erdei emberek asszonyai éjjel­ nappal vigyázták. s hírt vigyünk felőled. . észrevettek valamit: egész idő alatt. s az emberek képtelenek voltak felmelegíteni vagy megvigasztalni. Dimrostnak. nyírfák vették körül. sziklás mélyedésbe. Nínielt kiverte a láz.

Turambar .Mi ennek a neve? Mert lelkem sötétsége idején elfe­ ledtem. sza­ vanként. sem az emberek egyet­ len nyelvén sem. s a bátyjának nevezte a férfit. Akkor a lány hallgatott.És te is futva menekültél előle. hogy megtanulja mindennek a ne­ vét. s mélységes volt a csend.felelte az. vagy egyedül a te neved csupán? .felelte a férfi -: a Sötét Árnyék Ura. s akkor kacagott csak.felelte az. amikor te. ha ő közelgett. felkereste Brandir házát. Gyorsan tanult azonban és élvezettel. ami él. Níniel.És mikor menekültél el. Mi a neved? .Minden dolgoknak megtudakoltam immár a nevét. s mintha valami visszhangra figyelt volna. És amikor az egészsége lassan visszatért. s a nap fényében szinte lángolt a hegyoldal és Ephel Brandir házai. és felébredt.S mit jelent ez. Turambar? . amikor jöttél. és amikor már beszélni tudott a barátaival. És akkor me­ nekültem el. és amikor Níniel meg­ erősödött. s ismét enni kezdett. Brandir pedig megszerette a lányt. s akkor becses dolgok vesztek oda. .Sok éven át menekültem. . hogy a bicegő Brandirt támo­ gassa. hogy amit hiába kutattam. Níniel ekkor így szólt: . Mert sötét volt. de immár úrrá lettem rajta. . a sötétség. 170 . mint aki elrej­ tett nagy vagy kicsinyke kincsre lel. s gyakorta jártak együtt kertekben és kaszálókon. kivé­ ve a tiédet. vélem. majd megkérdezte: .kérdezte a lány. S amikor már járni is tudott ismét. Níniel. Ám a szívét Turambarnak adta. s a férfi fölöttébb járatos volt ezekben.Azt jelenti . a brethilbeli asszonyoknak úgy kellett megtanítaniuk beszélni. amíg ebbe a szép erdőbe értél? . Az aranyló ősz egyik estéjén együtt ültek. mert igencsak vágyott rá. ha Turambar vidáman beszélt. Mert rajtam is úr volt. ahogyan a kisgyermeket. de azóta fény van.nem ejtett egyetlen szót sem a tündék. s csak akkor mosolyodott el. ő nyújtotta a karját.Igen . gyakorta kérdezgette őket: . És úgy látom.

felelte a lány. azt mondta magában: „Haudh-en-Elleth! A zöldellő dombról jött.Dorlas . . ahogyan én is.kérdezte Brandir. . . ezt maga mesélte nekem. . szép és erős lett. ám nem a teljes igazságot. Béke volt a Brethilben.Ki mondta ezt neked? . akik hábo­ rúskodni kívántak az orkokkal. Glaurung sötét uradalmába. És Níniel immár teljesen felépült. hogy Níniel várjon még.Bölcs báty? . ha meg­ látta? . mert nem tetszett neki a dolog. nem volt-e hajdan a legnagyobb kapitány. s az erdei emberek békességben éltek. s híreket sem hallottak a körülöttük fekvő földek felől.felelte a lány. majd újabb ragyogó esztendő. S nem méltó-e tán a szeretetre? Bár most békességben él.Árnyék ült valóban . mivel Dorlas állt azoknak az élén. Ám elmenekült előle. s azt mondta a lánynak: . s nyugat felé messze a folyón túl közlekedtek.Ne siesd el! Ne gondolj azért rosszat felőlem.Igazat mondott.mondta Brandir.S amikor Brandir árnyékot látott 171 . . ha azt taná­ csolom. Magam sem igen tudom. Brandirnak összefacsarodott a szíve. miért. aki elől futott minden ellenség. s az asszonyául kérte. Árnyék ül azonban azon az emberen. . s azt beszélik.Bármit cselekszel is. ám amikor megtudta.De miért adsz nekem ilyen tanácsot. . Jel volna ez. nem szere­ tett és nem szép. Más okot keresett azonban. s annak előtte északról jött. ezért így szólt: . s szelíd tél követte.Nem szólt tán igazat? .hümmögött Brandir. . semmi sem rossz . a Teiglin gázlóját kerülték. vagy Doriath határára küldték kémkedni őket. a dor-lómini Húrin fia Hador harcias házából.eljött hozzám.Igazat valóban .És amikor hazafelé tartott a maga házába.Inkább sánta.felelte Níniel -. s Turambar tovább nem türtőztette magát. Mert az orkok abban az időben délre mentek. Níniel pedig örvendett. és félek. várj. bölcs bátyám? . mert Nargothrond kapitánya volt. s hogyan értelmezzem?" Az arany esztendő véget ért. s nem kalandoztak messzire.

s azt válaszolta Turambarnak. Tégy úgy. hogy téged megoltalmazzalak. és nyár közepén megesküdtek. várjon még. Turambar ettől elszomorodott. Ott éltek boldogan. s urául fogadta. s nem megyek hadba soha többé . hogy újra hadba vonuljon. Amikor pedig eljött a következő tavasz. ha valami gonosz támad­ na az otthonunkra. és az erdei emberek nagy ünnepet ren­ deztek.Joggal vélheted tehát. az Árnyék lesz az erősebb. hogy az ilyen embernél nem kell sok idő ahhoz. ám amikor megtudta Nínieltől. s egy szép házat ajándékoztak nekik. hogy Brandir tanácsára cse­ lekedett így. s tán messzire ettől a földtől. s én nem várok tovább. félreértette. s így folytatta: .átsuhanni Níniel arcán. S ha így lesz. Vagy visszamegyek harcolni a vadonba. de lásd: kettő közül választhatok. vagy elveszlek. Níniel akkor igazán örvendett. vajon te meddig bírod? Jól vigyázz. így szólt Nínielhez: . ahogyan a szíved parancsolja. S egy feleség talán inkább viszszafogja.Múlik az idő.felelte a lány -. . ám lányként sem jobb. amelyet az Amon Obelen építettek.hacsak nem azért. Brandir azonban nyug­ talan volt. mint asszonyként volna. Brandir szavai mégis felzaklatták. nem volt ínyére. ha Turambar ismét hadba megy.Rosszul fogom tűrni . Níniel. legdrágább Níniel. s nem értette. s tartja távol az Árnyékot. s a szívén ülő árnyék egyre sötétebb lett. Vártunk. mert úgy sejtem. .

mivel Glaurung meg a gazdája jól tudták. Mert végül Brandir ter­ veinek hiábavalóvá kellett válniuk. és dagadtra hízott. amióta Turambar az erdei emberek között lakozott. vagy (ahogyan egyesek vélik) egy időre Túrin valóban elmenekült a gonosz szem elől. mint patkányt a lyukából. aki nem az ő rabszolgája. vagy hadba vonul. hogy a hatalma alá hajtsa egész Beleriandot. így aztán az. Ezt pedig nem tűrhették. és orkokat gyűjtött maga köré. és az egész egykori Nargothrond az ő uralmát nyögte. és Sárkány-királyként uralkodott. valójában nem számít. a harmadiknak. hogy egyetlen lyukban vagy üregben se maradjon senki. akik dacolnak az észak ha­ talmával. amíg rá nem találnak. s Turambar számára csak két utolsó lehetőség maradhatott: hogy tétlenül vár. 173 .Glaurung hatalma és komiszsága pedig egyre nőtt. s kiűzik. hogy Glaurung eltalálta. hol lehet Túrin. s leleplezi magát. amely addig egy ideig békében élt. mert Morgothnak az volt a célja. hogy a Brethilben él még szabad emberek egy kis csapata. s kikutassa minden egyes szegletét. amely üldözte. a Három Ház utolsó maradványai. És ennek az esztendőnek a vége előtt. Glaurung támadásokat kezdett indítani országuk ellen.

tüzesek és ravaszak. és köré gyűltek. az orkok pedig átkeltek a Teiglinen. Nargothrondba azonban nem sok élő tért vissza ezekkel a hírekkel. és a bosszú füstje felszállt az égre. s az emberek azt mondták: 174 .Amikor pedig először hozták hírét orkok jövetelének Ephel Brandirba. s messzire elbitangoltak az erdőn. s a szél elfújta nyugat felé. és amikor az erdei emberek ennek hírét vették. Glaurung ekkor igazán megmérgesedett. Mert az azt mondta: . és hadba vonult. s levágtak minden orkot. a Gurthangot. halomra ölték. Azt mondják. s fontolgatta a hallottakat. vagy kis bandákban vadásztak. s az orkokat. Akkor az erdei emberek nagy máglyákat raktak. Akkor végigvadászták az erdőt. Turambar nem vonult hadba. megmutatta a sebeit. És amikor újabb sereg jött elle­ nük. akiket meglepett mind az erdei emberek nagy száma. tekintsünk a mi népünkből valónak. uram.Otthonainkat még nem támadták meg. ahogyan megjósoltam. s így szólt: . ha az orkok még beljebb jönnek a földünkön. amikor csak a peremén jártak a dolguk után. hogy a te jöveteled előtt sok ilyen támadás esett. s nem idegennek? Ez a vész így hát nem a tiéd is? Mert otthonaink nem maradnak rejtve. Dorlas pedig Turambarhoz ment. És Dorlas említette. s az erdei emberek visszaverték mindet. elérkezett ránk a szükség ideje. amíg sok száz fős serege nem lett. a hamis béke után. nem mint annak előtte. Dorlas meg az emberei így veszteséggel vonultak vissza. mert ezek különö­ sen ocsmányfajta orkok voltak. Nem azt kérted-e. hallgatott Níniel könyörgésére. ám egy ideig még nyugodtan hevert. hogy bevegyék Brethil erdejét. Csakhogy az erdei embereket legyőzték. s valóban azzal a céllal jöttek.Látod. A tél így hát békében telt. amely ott bujkált. igencsak nekibátorodtak. mind a Fekete Kard osztotta iszo­ nyat. és azokon égették el Morgoth szolgáinak halomba rakott hulláit. az orkok nincsenek sokan. s a fákra akasztották őket a Teiglin gázlójának közelében. csapdába ejtették. Turambar akkor fogta ismét a kardját. te pedig arról szóltál.

éjjel-nappal azon törte a fejét. és senki sem hallgatott Brandir szavára. s a legmerészebb embereit elküldte. és visszamegy oda.Hatalmas a Brethil Fekete Kardja. mert látták a Nagy Férget magát. Most következik a próbatétel. Turambar kedvére ren­ delkezett. mintha ő volna a Brethil ura. Glaurunggal végezni fogok. hogy útjában elkerül minket.Reméljük. Ám kisvártatva újabb hírek jöttek: hogy a tüzek egyre észa­ kabbra ütöttek ki.vagy elbukom. végre megjött az esze. Nem menekülök többé. amikor beigazolódik hencegésem. Mások pedig így gondolkodtak: . Mert valójában. Ezért. Akkor az ostobábbak vagy erősebben reménykedők azt mondták: . s magában így töprengett: „A kocka el van vetve. s előjött valamilyen dologért. Glau­ rung azért jön. S nem sokkal ez után különös hír érkezett azoktól az emberektől. mert őt keresi. s örvendett Turambar tekin­ télyének. és boldogsága elhalványult. s az emberek dalolva dolgoztak. Ám akár így lesz. Reményteli tavasz jött. És Nínielt jó érzés töltötte el. Turambarban azonban nem élt ilyen remény. Az év tavaszán pedig Níniel gyermeket fogant. s tudta. Mert elhagyta Nargothrondot.. és sápadt és szomorú lett. vagy végső kudarcot vallok. Valóban Turambar leszek. és önnön akaratommal és tehetségemmel küzdöm le végzetemet . ahonnan jött.A serege elpusztult. amikor két ember rémülten tért vissza Ephel Brandirba. hogy minél messzebb kémleljék ki a terepet. hogy nagy tűz pusztította az erdőséget a síkon Nargothrond felé. bár töprengését Níniel előtt leplezte." Mindazonáltal nyugtalan volt. mert minden ellen­ ségünket legyőztük. 175 . És eljött a nap. s valójában Glaurung okozta őket. mi lehe­ tett az. mit tegyen. bár erről szó nem esett. s a tavasz nyárba fordult. ám az elgondolkozva ült. akár úgy. s az emberek nem tudták. akik messzire mentek a Teiglinen túl.

s az egyenes vonal sehol sem tér ki. és nem tér ki. amelyen a Brethil erdeje állt. S a hosszú úton végig. mert ha valóban egye­ nesen halad. Ha igaz a hír. akár a Narog. mert akkor nem mondott többet. éppen csak északra attól a ponttól. ám kezdetben alacsony partok között. Nargothrondig ott húzódik förtelmes nyoma. nemzetségünket 176 . A bűze alig elviselhető. Előbb azonban összehívta az erdei embereket Ephel Brandirban. Ezért Turambar kiküldött három kemény legényt. Oly sebesen száguldott le az Ered Wethrinről. ám az odalenn feltorlódott víztömeg nagy erővel és zajjal hömpölygött. s a szerencsé­ ben kell reménykednünk. Onnan mély árokban folyt tovább. amelyet csak nagy erővel háríthatunk el. A Teiglin folyó pedig a következőképpen folyt. hanem egyenesen felénk mutat. hogy a peremről tartsák szemmel a Sárkány megmoz­ dulásait. ám a legkeskenyebb. uram . semmiképpen nem a legmélyebb.Brethilbeliek. ahogy mondjátok. Egy nagy tűz kellős közepén feküdt. egyre közeledik a Teiglinhez. ám arra a kevéskére már gondoltam. halálos veszedelem támad ránk. de Turambar rendíthetetlensége bátorságot öntött beléjük. volna ötletem a merész szívűeknek. és nem fordul el. ahogyan az orkseregek ellen szokás. Mi a teendő? . Ha a teljes seregünkkel vonulnánk a sárkány ellen. s körötte füstölögtek a fák. Az emberek csodálkoztak. ahol gyorsan elérhetik a hírek. De ebben a dologban nem az emberek száma számít. s így szólt hozzájuk: .mondta Turambar -. És egyenesen Glaurung útjában volt az egyik ilyen szurdok. csak a biz­ tos halálra kínálkoznánk fel. semmint rettegéssel.. ő maga azonban a Nen Girith magasan fekvő vízesé­ séhez akart lovagolni. úgy láttuk. ravasznak kell lennünk. ahol a Celebros beléfolyt.mondták -.így van. amelyet hoztatok. és asszonyainkat.Nem sok . amíg a gázló után. az inkább re­ ménységgel tölt el. erőt merítve más patakokból mély medret vájt annak a felföldnek a lábán ke­ resztül. s ahon­ nan messzire ellát a vidéken.

.

hogy bármi­ lyen erős páncélzatot viseljen is a hátán. s életben marad­ hatnak. Mert az bizonyos. ha beválik a tervem. de azután nem fog letelepedni itt. Dorlas lépett akkor elő. a Sárkány elpusztít mindent.mondta Turambar -. s reménytelibb szavakra számítot­ tak. s így szólt: 177 . Nargothrondban van az összes kincse. és szét kell szóródnotok minél nagyobb területen. mondják) az a végzete. nem a teste. akik a Nirnaeth esztendejében harcoltak. minden eszközzel. Mert tudjátok meg: ennek a Sárkánynak (és fajtá­ ja minden egyes tagjának. de még erősebb a szíve. bármilyen hatalmas is.védtelenül hagynánk. maradjatok itt.A Brethil Fekete Tövise! . brethilbeliek. amelyet olyanoktól hallottam.A Brethil Fekete Tövise . s készüljetek a menekülésre. ez a legrosszabb. amely csak rendelkezésemre áll. Abban a csatá­ ban a törpök ellenálltak neki. Ki jön velem? Néhány ember kell csupán. így néhányan elmenekülhetnek. Mert ha jön Glaurung. mintha láng csapna fel soklábnyira Turambar kezéből a magasba.Nem. amikor jómagam és az en­ gem hallgatók többsége is gyermek volt még. Akkor az emberek elkeseredtek. Az erejét inkább a benne lakozó gonosz szellem adja. És felkiál­ tottak: . acélnál keményebbet. úgy látták. Tudok róla egyet s mást. a hasa akár a kígyóé. és teljesen elcsüggedtek. ha féli. bár évről évre nő ereje és komiszsága. ami történhet. ami a szeme elé kerül. Halljátok csak a regét. s akik nézték. s a belegosti Azaghal oly mély sebet ejtett rajta. De nem így lesz. s jobban teszi. hogy a Sárkány legyőzhetetlen. Glaurung hasát veszem célba. Ezért. s annak mély csarnokaiban heverhet s hízhat biztonságban. És Turambar kirántotta hüvelyéből a Gurthangot. Itt azon­ ban jóval hosszabb tövis várja Azaghal késénél. hogy ha módjában áll. és szerencsénk lesz. mert bíztak Turambarban. Ám ő így folytatta: . hogy visszamenekült Angbandba. akinek erős a karja. el kell hagy­ notok ezt a helyet. Ezért azt mondom. s meg­ lóbálta a feje fölött. Mert nem hiszem.

Három elegendő! Ti kettőtöket viszlek. immár világossá vált. neked a népeddel kell maradnod. hogy búcsút vegyen tőle. Vigyázz. semmint hogy várjam az ellenséget. amikor ilyen beszéddel meg­ szégyeníted uradat. uram: mert mindig szívesebben megyek előre. Turambar szólalt meg ekkor: . én nem gúnyollak. Ám az egyik rokona. ám nem figyelmezett rá senki. s a vészbe fog vezetni. ahogyan urunk is tartott tőle. nemsokára nagy szük­ ség lesz bölcsességre és gyógyításra.Gonoszat cselekszel. és ahogy terjedt. aki ugyan a gyülekezet urának tró­ nusán ült. nehogy az ellenkezőjén kapjanak egyszer! S hogy is mondhatod. . Én mondom nektek. Hunthor felállt. amikor senki sem hallgatott rá? Te. s a szíve keserű volt. s meglehet. Ezek a szép szavak azonban még jobban megkeserítették Brandir szívét. az a nyakába borult. akik látták. Mert ezen az emberen árnyék ül. ám amikor Nínielhez ment. Mert bölcs vagy és gyógyító. hogy ne valljon szégyent Haleth háza? így gúnyolta Brandirt. A bujká­ lás nem hoz menekülést. ahogyan korábban Nargothrondra. De uram. nőttön-nőtt. s feladatunkhoz erős lábak kellenek. Dorlas. Dorlas akkor így beszélt: . a hűbérese mindig is semmibe vetted. Turambar pedig sietve akart távozni. de ne az én engedelmemmel. és erősen zokogott. akinek tagjai a balszerencse miatt nem tehetik azt. brethilbeliek.Figyelmezzetek. mert ret­ tegték Glaurungot. s így szólt: . mert tetteink elárultak minket. Senki sem foglalja hát el Handir fiá­ nak helyét. amit a szíve tenne. mert elterjedt azoknak a felderítőknek a beszámolója. engedelmeddel. De mivel nyakunkon ez a baj. mert Turambar nem intette le Dorlast. Mások azonban nem jelentkeztek ilyen gyorsan.Én veled megyek. hogy tervei hiába­ valók voltak. hogy korunk bajaira Brandir tervei nem hoztak megoldást. én megyek Haleth házának nevében.. Úgy vélem. Handir fia.Menj hát. Glaurung azért jön most ránk. Lásd! Sietve kell mennünk. s így szólt Hunthorhoz: .

De miközben ezeket mondta. oda lett volna a remény.mondta -.Nincs vesztegetnivaló időnk . ahogyan az orkok? Haudh-en-Elleth! Finduilas állna köztem és a végzetem között?" Akkor társaihoz fordult. ahová nem ér el az Árnyék. s a hír mégis jó. s a gázlóhoz ér. sem egyetlen északról érkezett ellenség sem. könyörgöm! . Amikor besötétedik. kerülővel jön. fuss tovább. te meg én.felelte Turambar -. . ne tedd. Níniel akkor abbahagyta a zokogást. s elnémult. Mindig éjjel közlekedik. s látta lenyugodni a napot. s amikor odaértek. ám búcsú­ záskor hideg volt a csókja. nem vihetnélek a puszta vadonba. Várnunk kell még egy kicsit. a lenyugvó nap hosszú árnyakat vetett. .mondták. igen óvatosan le kell lopakodnunk a Teiglinhez. Níniel.Ne menj el.. messzire! .Ne hívd ki magad ellen az Árnyékot. ahol halál várna rád is. s átnézett a vízen. és amikor távoztunk. s a síkon futó régi úton halad tovább. amely befogadott minket. . s így szólt: . elárulva a népet. s fekete füstoszlopokat felszállni a folyó partjáról. mert a korán éppúgy hiba volna. gyer­ mekünkre is. s így töprengett: „Vagy igaz volna tán.mondta. amelytől menekültél! Ne tedd.Nem érkeztél korán. Mert azt mondom: sem téged. s engem is vigyél magaddal. hogy egy ilyen gonosz és ocsmány lény féli a gázlót. Ehhez a földhöz kötődünk. . Száz mérföld fekszik köztünk és minden más olyan ország között. nem menekül­ hetünk tovább. 179 . Turambar akkor Dorlasszal és Hunthorral szélsebesen útra kelt Nen Girith felé. Mert attól féltem. s ha északnak ment volna. Turambar. S még ha mennék is. De ne félj. már elérte a Teiglin part­ ját. uram . sem engem nem öl meg ez a Sárkány. . ezért már hol­ nap hajnalra támadásra számíthatunk. s ott várta Őket az utolsó két felderítő.Mert a Sárkány közelebb jött. Turambar körültekintett a Celebros vízesése fölül.A következő feladat áll előttünk. magá­ ban elgondolkozott. Ám most büszkeségének és komiszságának dühe hajtja egyenesen.Legdrágább Níniel . mint a későn.

de nem mentek egye­ nesen a Sárkány felé. hogy mindhármuknak felfordult a gyomra. s ha így tesz. hogy azt hiszem. s bár a merész és biztos lábú ember nappal átgázolhatott rajta. gyakran megállva fülelni. Dorlas elcsüggedt ezekre a szavakra. Keleten megcsil­ lantak szemük előtt az első csillagok. hát hogyan mászik le az egyik sziklán és fel a másikon. 180 . így hát alkonyatkor útnak indultak. éjjel ez veszélyes vakmerőség lett volna. És ahogy közeledtek a Cabed-en-Árashoz. . amelyen Glaurung jön. mert mindenki másnál jobban ismerte a Brethil erdejét. ám köztük vadul száguldott a víz a sziklák közt. ahol most hever. a vad vízben? .De hogyan tudna így közeledni? . hogy más a célja.Talán képes rá .válaszolta Turambar -. miközben a hátulsó még eresz­ kedik? S ha így lesz. s a Cabed-en-Aras baljós hely volt valóban.Könynyed s mozgékony talán. s a nyugat utolsó fényei halvány. A Cabed-en-Aras pereméhez ért. amikor jön. lépésről lépés­ re. a másik oldalon a part kissé kevésbé volt meredek és magas. s a levegő sem mozdult. egyenesen felszálló füstoszlopokat világítottak meg. s eltűntek a Teiglint környező erdőség félhomályá­ ban.kérdezte Dorlas. kopár szikla meredezett fákkal a csúcsán. Glaurung immár oly nagy. hogy arra az útra érjünk. úgy menekült Haleth vadá­ szai elől. s hasztalan lett volna ellenkezni vele. ott aztán. mondjátok. lelógó fák és bokrok borították.De vigyázzatok! Mert Glaurung füle éppoly éles. hanem előbb a gázlóhoz indultak. De azt remélem mindabból. át kell kelnünk a vízen. de nagy Sárkány. Turambarnak azonban ez volt a terve. oda. Ám minden halálosan néma volt. A keleti oldalán mintegy negyven láb magas. s ebben kell bíznunk. egy szarvas egyszer átugrotta a folyót. mi vár ránk odalenn. mielőtt odaértek. tűz füstje szállt feléjük és olyan bűz. s mindkettő halálos. Ez minden reményünk. le kell másznunk a folyóágyba. ahol. amikor az elülső felének felfelé kell már kapaszkodnia. . dél felé mentek tovább egy keskeny csapáson. valóban rosszul áll a szénánk. amit róla tudunk s a helyből. mint a szeme. ő is át akar ott ugrani. Ha sikerül észrevétlenül elérnünk a fo­ lyót.

Brandir barátom: akár asszony vagyok. akár jók.Tudom .De én. . Mégsem látom úgy. hogy várj ? . meg a két asszony számára is. Nem tanácsoltam-e. akár hajadon. amit a szívük parancsol! . hogy a vesz­ teségemtől való félelmet nehezebb elviselnem. . .Mégis félek. .mondta Níniel. ha meggátolhatom. s felkiáltott: .Azt nem teszed. . oda minden remény. meglehet. hogy szembenézzen végzetével.felelte Brandir -.A bölcsességed hiábavaló. .De. akár lány. s várjam a lassú híreket.felelte Níniel. Níniel mozdulatlanul állt.Valóban . . Elébe megyek a híreknek! Brandirt fekete félsz fogta el ezekre a szavakra. ha baj történne. . Brandir pedig odament hozzá. Nem állhatnak a mérföldek közém s az én uram veszedelme közé.Magam sem értem .Szép kis vigasztaló vagy! .Brethilbeliek! Nem várok itt. akár anya. . Nem értelek. de valahogy csak múl­ niuk kell az óráknak számodra is. A Végzet Ura messzire ment.De a házasság mégsem semmiség. amíg el nem jön.Nem tudom . . ne rettegj a legrosszabbtól.Ha baj történne.Nem . a rettegésem elviselhetetlen. és nem akadályozhatsz. Ha az én uram kudarcot vall.De mi hasznom lenne abból? Mert a szerelem akkor is ott él és szenved a szívben.kiáltott fel Níniel.Amikor pedig Turambar távozott. hogyan múlassam a rémítő órákat? . Mert így veszélybe sodorsz minden tervet. találkozik a sárkánnyal.Mert immár két hónapja viselem a szívem alatt a gyermekét. nem akarok menekülni . Azok a mérföldek időt adhatnak a menekülésre. akik még ott gyülekeztek az Ephel nyi­ tott terén. én megyek. Földeteket és erdőtöket porig égetik. hamuvá hullnak házaitok. hogy maradjak hát én itt. és senki. És kiállt az emberek elé. mint a kőszobor. s így beszélt: . s így szólt: . ha nem köt frigyet.mondta Níniel.mondta Brandir. .fakadt ki Níniel. akár rosszak lesznek? Ma éjjel. .Níniel.válaszolta Brandir. 181 .Ám tegyék. s akkor én hogyan áll­ jak vagy üljek. . akiknek az ura vele van.

de még az is lehet. ha mellette vagyok. s a barátságát keresték. Magában pedig így gondolkodott: „Immár semmim sem maradt. Amikor Níniel és társai távoztak. Brandir így szólt azokhoz. mint a vízesés hideg harsogását." 182 . Níniel pedig egymagában ült. lett légyen bölcs vagy bolond dolog.Lássátok.S eltörte pálcáját. hogy akár jómagam is megvéd­ hetem valami gonosztól. hiszen úgyis elvette immár minden tekintélyemet. hogy lenéznek. nagy társaság. de nem láttak semmit. és alig tartva pihenőt. s immár sokan megbánták hirtelenkedésüket. amit a végzet küld. s nem mertek továbbmenni. szívük átjárta a hideg. hogy Glaurung eljött és Tu­ rambar elkeseredett tervét is. hiszen szeretteik Turambarral mentek. Mert szemükben a Fekete Kard valóban oly hatalmassá növekedett. hogyan vetik meg minden ta­ nácsomat! Válasszatok magatoknak más vezért: mert ezennel lemondok az uralkodásról és a népről egyaránt. sok mást pedig a Sárkány híre csábított. Többé senki se kérjen tőlem se tanácsot. még Glaurung sem képes legyőzni őt. mások mert szánták Nínielt. olyan veszedelem felé. Aki hasonlókép­ pen véli. se gyó­ gyulást! . akik maradtak: . Ebben a sötét órában semmi meg nem jósolható. és rettenetes reszketés lett úrrá rajta. estére értek Nen Girithhez. csak a Níniel iránti szerelmem: ezért bárhová menjen is. mennem kell nekem is. hogy Turambar onnan elment. Miért időzzek hát itt? Elébe megyek a híreknek s mindannak. hogy úgy vélték. jöjjön velem! És sokan szerettek volna vele tartani: Dorlas és Hunthor asszonya. Legyen az ura­ tok nevében is Turambar. Némelyek aggódva tekintettek Cabeden-Aras felé. nem sokkal azután. nagy és dicső tettek tanúi lehetnek. Az éjszaka azonban hideg hálótárs. s nem hallottak mást. mivel merészségükben vagy ostobasá­ gukban (a gonoszról keveset tudva) úgy hitték.senki nem menekülhet. Ezért sietve útra keltek. amelyet fel sem fogtak. s amikor az ott maradt felderítőktől megtudták.

fogta a mankóját. ahogyan korábban nagy ritkán. és bicegett a többiek után a hosszú úton. a Brethil nyugati határa felé. s ahogyan csak telt tőle.Ezért hát rövid kardot kötött. . kisietett az Ephel kapuján.

mert sok szikla és nagy kő hevert a folyóban. dél felé.Ez biztos út a halálba . Mert akad. aki kedveli a háborúsá­ got. Vacogva ül a parton. és a sűrű sötétben hátrafordult. és örvendettek a víz erős zajának. mert veszélyt ígért ugyan odalenn.Dorlas? . ám hama­ rosan átjárta Őket az éj hidege. de átju­ tott. . Ezért hát kövessetek! . Dorlas nem mert átkelni.mondta Dorlas.mondta Hunthor. szinte fogát csikorogatva.Úgy hiszem. ki követi. hogy lássa. mégis sok mindentől fél. de elnyomott minden más neszt.Ez az egyetlen út a halálba vagy az életbe . s egy vájatban lemásztak a szikla lábához. én vagyok az . edzettségének vagy a puszta szerencsének köszönhetőn. amiket a rokonomra mondott. Aztán Dorlas kissé oldalvást vezette őket. Turambar és Hunthor pedig kissé megpihentek.kérdezte. a víz pedig vadul száguldott fölöttük. s ügyességének. hiszen mindketten csuromvize- 184 . .És ő indult előre.Végül. Sötét alak állt mellette. s a késlekedéstől sem látszik majd remény teljesebb­ nek.Nem. . ám ott Dorlas elbátorta­ lanodott. amikor a tájra ráborult a teljes éj. . Turambar és társai a Cabed-en-Árashoz mentek.mondta Turambar -. gondolom. és szégyellje magát azokért. .

és okádtak. hogy a Teiglin fogai közé zuhannak. mert kettőnek kell döfnie három helyett! És ezzel Glaurung támadásra indult a Brethil ellen.De amikor már tudni fogjuk . hogy hatalmas mellső lábaival átugorja a szakadékot. és akkor Turambar lassan álomba merült. hanem kissé északabbra. hogy a perem alá jussanak. s hallották.Akkor megáll­ tak. Az iszony jött vele. és közben minden akaratával kapaszkodott. Akkor felfelé tapogatóztak. de úgy. bár a lábát fekete áramlat marta és szívta. mert minden reménységük abban rejlett.Ám amikor minden a sze­ rencsén múlik. Turambar ekkor így szólt Hunthorhoz: . s így szólt Hunt­ horhoz: . majd utánahúzza testének tömegét.sek voltak.Megmozdult. hogy az egész 185 . amint egy fehér csillag odafenn átkúszik az égbolt halvány sávján. A szurdok egyre sötétebb s keskenyebb lett. Turambar összeszedte magát. hanem felkészült rá. állkapcsa szétnyílt. nem lesz időnk utat keresni a szurdokból felfelé. és nagy­ jából úgy haladt. akár a parázsló tűz. kivéve az attól valót. s egyszerre csak villanást láttak maguk fölött. s utat kezdtek keresni a víz folyása mellett Glau­ rung felé. és a sötét szurdokból nézték. Itt az idő. s az alulról figyelők láthatták óriás fejét a csillagok előtt. s nem fordult félre. Mert amíg nem tudjuk biztosan. a szerencsében kell bíznunk. nyomorúságukban feledve minden félelmet.felelte Hunthor -. Akkor tüzet okádott. hogyan horkol éber álmában a Nagy Féreg.Igaz . és szájában hét lángnyelv táncolt. Hirtelen nagy zaj támadt. és a szakadék falai megremegtek és visszhangoztak.mondta Turambar. Ám oly iszonytató volt immár a bűz. hol kel át a Sárkány. és fatörzsekbe kapaszkodtak. hiába mászunk. . mert nem közvetlenül a fejük fölött kezdte meg az átkelést. és botladoz­ va meg-megcsúsztak. s amint előrefelé tapogatóztak. .Hiábavalón fecséreljük fogyatkozó erőnket. ahogyan Turambar remélte. Mert a Sárkány most lassú súllyal a szirt szélére kúszott. és várakoztak. hogy szédült a fejük. . . hogy alulról támadják ellenségük védtelen hasát. Mélyre döfj.

és a gyilkos penge a hosszú és mohó markolatig merült a hasba. mielőtt Glaurung a túlsó oldalra húzódzkodha­ tott volna. s erős karmaival a szemközti szirtbe kapaszkodott. hogy így kell lennie. kőről kőre. s fejen találta Hunthort. s a sziklák közt fekete árnyak suhantak. Halovány és ráncos volt ez a has. s leesett volna. és úgy érezte. felordított. aki a vízbe esett. megérezve a halálos döfést. s kezdte áthúzni magát. .Szerencsém van. amilyet korábban nem ismert. jaj! Bajos az én nyomomban járni! Miért keresek segítséget? Mert immár egyedül vagy. Mit sem törődve a veszéllyel ezért Turambar végigkapaszkodott a sziklán. hirtelen olyan testi és lelki erőre talált. és tudnod kellett volna. mert bár Turambart és Hunthort elkerülték a lángok. és megmászta a sziklát. Végzet Ura. egy nagy kő zuhant alá fentről. ha a szorosan a nyomában lévő Hunthor meg nem ragadja a karját.Ám miközben ezt mondta. amikor fölébe ért a Sárkány hasának közepe.Nagy szív! . ám ott oly halálos volt a hőség és a bűz.O. s karjának és gyűlöletének minden erejével felfelé döfött. ó. amely a szakadék szája alatt nőtt. amelyet a Sárkány és gazdája iránt érzett. amelybe mindenféle hulladék tapadt. és kövek hulltak alá a folyóba. És ekkor átvetette a mellső részét. mielőtt az átkel. s vége lett: nem a leggyávább volt ő Haleth házából. . s a Nen Girithen figyelőknek elállt a 186 . s haláltól bűzlött. előtte pedig a fák füstté váltak. hogy beleremegtek a fák. s vissza nem tartja. mivel nem voltak Glaurung útjában. másként oda lett volna minden reményük. Akkor Glaurung. hogy megingott. hogy téged választottalak társamul! . csupa szürke nyál­ ka. És éppen megállt a fácska ágai között. hogy a Sárkány alá kerüljön. Most kellett merésznek és gyorsnak lenni. gyökérről gyökérre lépve. gyökerei szilárdan tartották. Most győzz egyedül! Akkor összeszedte minden akaratát és minden gyűlöletét.síkot betöltötte a vörös fény. Turambar akkor felkiáltott: . el kellett érniük a Sárkányt.mondta Turambar. amely a súlyától szinte Turambar fejéig lelógott. amíg meg nem markolt egy karcsú fácskát. s bár a koronája leégett. Akkor Turambar kihúzta Beleg Fekete Kardját.

Ott feküdt Glaurung nyitott pofával. ahol korábban leereszkedtek. s Gurthang markolata kiállt a hasából. Igaznak bizonyultak a kovácsolásakor mon­ dottak. a permettői elvakulva. csapkodva. most négykézláb. így ért végül a helyhez. hogy senki és semmi. amelyet követett a fekete vér. mint akit fejbe csaptak. és örvendett. Turambar pedig a fa gyökerébe kapaszkodott. s a kezére ömlött. ismét megkoc­ káztatta a veszélyes átkelést. S felkiáltott Glaurung Nargothrondnál elhangzott szavait gúnyolva: . Morgoth férge! Valóban szerencsés a találkozásunk! Pusztulj. s összeszedte az erejét. s az egyik oldalára fordult. hogy fáj­ dalmában feljajdult. ám minden tüze kiégett már. összetekeredve kínjában. döbbenten és szinte letaglózva. s fogadjon be a sötétség! így áll bosszút Húrin fia Túrin! És kirántotta a kardot. s gonosz szeme csukva volt. Akkor Glaurung megmozdult. és nem mozdult. hogy folytassa. és kinyi­ totta vészjósló szemét. ahol a döglődő Sárkány hevert. mintha nyílvessző találta volna el. amíg átért végül. és le­ csúszott. megragadta a Gurthang markolatát. hogy az úgy érezte. és olyan gonoszul nézett Turambarra. lett légyen az nagy vagy kicsi. De összeszedte magát. és odaát. amelyet ha korábban nagyra tartott.lélegzete. belehasítva a Sárkány hasába. s húsát megégette a méreg úgy. Teljes hosszában el­ nyúlt. félig mászva leereszkedett a folyóhoz. és aztán ott hevert a füstölgő romokon. lábát a Sárkány ha­ sára tette. nem éli túl a döfését. most többre becsülte Nargothrond minden kincsénél. s szánalom nélkül nézett ellen­ ségére. s bár a Sárkány még lélegzett. hogy kihúzza.Üdv. s félig csúszva. vissza akarta szerezni a kardját. amíg jókora tisztást nem vágott maga körül. és markából kiszakadt a kard. kapaszkodva. és fáradtan megmászta a kőfalat. és ettől 187 . Ezért Turambar odament ellenségéhez. Mert Glaurung görcsbe rándulva átvetette reszkető testét a szurdokon. Akkor Turambar szíve magasan szárnyalt. Turambar megszédült. a túlparton fetrengett vonyítva.

amitől félt. így talált rá Brandir. ahol összegyűltek. Glaurung ordítását hallották az emberek a Nen Girithen.A Sárkány átkelt a folyón . és nem moccant." És megborzongott. ám elhagyni nem mer­ ték a magaslatot. az egész hosszú utat egyedül sántikál­ ta végig mankójával. s a küzdelem helyén próbáljon hírt szerezni. Brandir akkor odaállt Níniel mellé. Ám nem talált szavakat." Csakhogy a népét nem sajnálta immár. azokat tapossa és pusztítja. hogy hosszab­ bak legyenek a köztük lévő mérföldek.mondták neki az emberek -. Akkor óhajtották volna valóban. s Brandir még mindig némán állt Níniel mel­ lett. „Hadd menjen a Sárkány az Amon Obelre. s a hírek. és köpenyét Nínielre terítette. de nem látott semmit. csak reszketett. mert egysze­ riben hideg lett a Nen Girith vizei mellett. s a kardja alatta volt. hogy lemenjen. akik megtámadták. az osto­ bákat. akárha meghalt volna. amelyet a Sárkány okozott kínjában. s az legalább ötmérföldnyi volt az ott­ honától idáig. és kigúnyolták őt. de egy sem volt oly merész. miféle nyomo­ rúságot él át. és Níniel él. s nem hallott mást. azt hitték. Ezért rettegve lestek mozgásának minden jelét. Níniel pedig ott ült. ám mégis azt gondolta: „A Fe­ kete Kard halott. A Níniel iránti féltés űzte idáig. és érezte. tekintete az éjszakába meredt. sejtette. lassan és fáradtan. Mert végre átkelt a Celebros fölötti hídon. odabenn meghalt a szíve. először Ephel Brandirba fog menni. s amikor a figyelők látták a távol­ ból a nagy törés-zúzást meg lángtengert. s azt gondolta: „Glaurung már bizonyára bement a Brethilbe. mint a Nen Girith vizeinek zu­ bogását. akik rá sem hederítettek tanácsaira. mert emlékeztek Turam­ bar szavaira. mert amikor meghallotta Glaurung hangját. s rémülettel töltötte el Őket. s a Fekete Kard bizonyára halott. hogy ha Glaurung győz. akik vele mentek.meg a keze fájdalmától ájulásba zuhant. . s azok is. és fülelt is. hogy újra hatalmába keríti a sötétség. Múlt az idő. s bánkódott miatta. rosszabbak voltak annál is. és lesz idő elme- 188 . az meg nem szólt. s ezen nem tudott úrrá lenni. ame­ lyeket hallott.

hogy megkeressem őt. csak azért indultam el. nemigen tudta. ahogy tudta. Akkor Níniel megállt. És Brandir még magához sem tért ámulatából. majd végig az ösvényen a Teiglin gázlójáig. s megfogta Brandir kezét." Hogy hová. amit akarsz. Akkor az némán felállt.Melyik út? Mert a Brethilben minden reményünknek vége. s immár úgy ment. vezetlek. akár az árnyakat. És amikor mentek már egy ideje a néma fák közt. s így szólt: . Níniel! Ne menj egyedül! Nem tudod. Veled megyek! Ám Níniel nem hallgatott rá. Níniel ámulva nézett rá. amíg van még idő. és elvezetni Nínielt.nekülni. s a sírhalom­ ból iszonyat áradt. s úgy tetszett neki. mit találsz ott. s az erdő tisztásaira szürke fény hullt. Níniel! Jöjj! Ideje menni. Akkor Brandir átkozta a sorsát és a gyengeségét. nem tudták. nekem sietnem kell. Níniel pedig lement a fennsíkról a folyó közelében lévő terü­ letre. s majdnem tele volt. s azt mondta: . mint menekülni a Sárkány elől. kik ők. ő pedig utána kiáltott: . Akik pedig látták őket úgy mozogni a sötétben. s messzire futni tőle.Ez lenne az út? Az pedig így felelt: . felkelt a hold az Amon Obel fölött. s megkérdezte Brandirtól: . mert sosem járt a Brethilen kívül. ismeri és féli ezt a vidéket. és nem is törődtek velük. de nem fordult vissza.Várj. Ha megengeded. s bár Brandir követte.Nem azt ígérted. hogy hozzá vezetsz? Vagy visszaélnél a bizalmammal? A Fekete Kard volt az én kedvesem és uram. Níniel hamar eltűnt a férfi szeme elől. Mert a Teiglin gázlójához ért. Nincs más utunk. Mi mást kép­ zeltél? Most tégy. megérintette Níniel karját. s átkel­ tek a hídon. mint akiben forr az addig hideg vér. s ott állt előtte a Haudh-en-Elleth sá­ padtan a holdfényben.Múlik az idő. 189 . Végül lehajolt. s ferde árnyék hullott rá. amikor Níniel elsietett. Fehéren kúszott fel a hold az égre.

az arca pedig holtsápadt volt a fehér fényben. mert az elhagyta a jobban kita­ posott utat. s résnyire nyitotta vészjós- 190 . Níniel rávetette magát sírva. térj vissza! Halld meg a szavamat! Ébredj! Níniel vagyok. hogy keresztezze az útját.Turambar. s a kardja alatta volt. ám mellette egy ember feküdt. a köpeny alatt pedig fehér ruhát viselt. Ám az nem mozdult Níniel érintésére sem. amelyet Turambar használt. Az oldalán hevert. Brandir pedig látta őt a hegyoldalból. és véletlenül rátalált a keskeny ösvényre. s Brandir így közvetlenül Níniel háta mögé került. Turambar. ám Níniel ezt a hamis remény cselvetésének vélte. amint a fák közt futott. így közeledtek a Cabed-en-Aras melletti erdőhöz és Glaurung haláltusájának színhelyéhez. Turambar felületesen lélegzik. Ám Turambar nem felelt. ezért Níniel ismét megcsókolta. és bekötözte ruhájának egy foszlányával. ha tudja. s meredeken ereszkedett le a folyóhoz. s kisvártatva megint jócskán megelőzte. A hold ekkor felhőzetlenül járta a déli égboltot. és csókolta. Níniel nem figyelt rá. mert a pusztítás széléig jött. nem mozdult. hogy Turambar keze feke­ te. Amikor a Glaurung okozta pusztulás széléhez ért. s dél felé futott a folyó mentén. és úgy tetszett. s futtában ledobta köpenyét. Ekkor félelmét feledve futott a füstölgő fák közt. és megfordult. és én. mint valami beleka­ paszkodó sötétséget. És ahogy cirógatta. Mert Níniel kiáltására Glaurung megmoccant a halála előtt utol­ jára. mert Turambar teste hideg volt. s a fénye hideg és tiszta volt. és mozdulatlanul állva maradt. de amikor éppen előrelépett volna Níniel felé. s így ért Turambarhoz. A Sárkány halott. hiába szólon­ gatta. megtorpant. Níniel látta a Sárkány ott heverő testét. De hiába szólongat­ ta. vagy nem hallotta. s fennhangon kiáltotta: . A kiáltását Brandir hallotta. szürkéllő hasát a holdfényben. s a sebet könnyeivel mosta.Akkor Níniel sikoltva elfordult. mintha megégett volna. s remegés futott végig a testén. meglátta. egyedül én vagyok melletted. s szinte sugárzott a holdfényben.

Most már ismered őt: ő az. Morwen lánya Gyászt. hogy végre meg­ találtad a fivéredet.Víz. . s egy fának dőlt. Húrin lánya Nienor. Brandir pedig kiál­ tozva bicegett utána: . aki sötétben orvul támad. Níniel! Egy pillanatra Níniel megállt. víz! Vidd el Húrin lánya Níniel Nienort. s világosan emlékezett mindenre. 191 . Gyászt! Fogadj be. hogy halott vagy! Akkor a fájdalomtól sújtva és a ránehezedő iszonyat terhe alatt eszét vesztve menekült arról a helyről. Szélsebesen a Cabed-en-Aras pereméhez ért. amelyben megcsillant a holdfény. és így kiáltott: . . Nienor akkor kővé dermedten ült. s a sikoly beleveszett a harsogó folyóba. nem­ zetségének átka. s amint lené­ zett rá. Bárcsak hallgattam volna rád! De már késő. kétszeresen kedves! A Túrin Turambar mrún'am-bártanén: Végzet Ura. ó. Brandir pedig. s végső lélegze­ tével így szólt: . ez Húrin fia Túrin! Ám leggonoszabb tettét magadban érezheted. hogy ott feküdt a Haudh-en-Ellethen. S egész testében reszketett az iszonyattól és a fájdalomtól.Üdv. kísérteties-sápadtan állt a holdfényben. mélységesen megdöbbent. hűtlen a barátaihoz. amelyek az óta történtek vele. . s tágra nyílt szemmel nézett vissza. Találkozunk hát még egyszer a vég előtt. s azokat a dolgokat sem feledte. napról napra. S nem várok to­ vább Középföldén.V á r j ! Várj.Várjak? . aki mindezt hallot­ ta. Glaurung pedig kimúlt. s vigyél el a tengerbe! Ezzel levetette magát: a fehérlő villanást elnyelte a sötét szurdok.S tovafutott.sikoltotta. Níniel ekkor hirtelen felpattant. így kiáltott: .Várjak? Mindig ezt tanácsoltad. Hadd örvendeztesselek meg azzal. megcsalja ellenségeit.ló szemét. akit lebírt a végzet! Boldog vagy. s pusztulásával Nínielről lehullt a Sárkány komiszságának fáty­ la. lenézett Túrinra.Ég veled.

s amint kapaszkodott felfelé a meredeken. . hogy lásd. Brandir pedig megértette. ahol a sárkány hevert. te hoztad ránk a 192 .Miféle hírt hozol? Hogyan kerültél ide élve? S mi történt rokonommal? . Különös.felelte sértődötten Dorlas. s ő iszonyodva elfordult. s így szólt fennhangon: . aki lenézett a sötétbe Handir fia Brandir volt.kiáltotta. Az utolsó ember.Szégyelld magad. hogy a sárkányra támad­ janak? . hogy tőlem tudják meg. . soha többé nem ugorta át egyetlen szarvas sem. aki elvetted mindenemet.Hé. . amim volt. amelyre vágyott. egy ember lesett ki a fák közül. és a szégyentől csüggedten aztán elbujdosott az erdőbe. Dorlas! .Nem tudom .Szóval nélküled mentek tovább. a Szörnyű Végzet Ugratójának nevez­ ték attól fogva az emberek. s bár meggyűlölte akkor az életét. s kerülte minden élő. s ember nem járt a partján többé.mondta Brandir.kérdezte Brandir. Nem tartozom köszönettel neked. Ám népem az adósod. hogy nem tudtam megtenni? A csatabárddal sokaknál bánok job­ ban. . borzongva kerülve el a helyet. amikor a Sárkány átkelt? Legalább a közelben maradhattál volna. Dorlas azonban nem felelt.mondta Dorlas -.mondta. nem volt képes a halálra. mert szíve belesajdult.Ha tudni akarod .Gyűlöllek vagy szánlak? De halott vagy. .A Teiglin folyt tovább. majd visszahúzó­ dott. hirtelen rájött. mi történt. s lehetett volna. Gondolatai pedig Túrin Turambarhoz tértek vissza. a Fekete Kard azt akarta. Illendő. csak gyűlölettől izzó szemmel bámult Brandirra. de nem vagyok kecskelábú.Te okoztad minden bajunkat: te bátorítottad a Fekete Kardot.De hogyan. Dorlas! . . hogy keljünk át a Teiglinen a sötétben. . hogy ez az ember sorsukra hagyta társait. Bicegve visszaindult hát Nen Girithhez. Brandir azonban felismerte az arcát a lemenő hold fé­ nyében.Ez különös . de Cabed-en-Aras nem volt többé: Cabed Naeramarthnak. .

.

Ha megtetted volna.Éppoly gyengécske. többé vissza se tér! De híreket hoztam nektek. s ő Turambarnak hívta magát. s a Teiglin fogai elnyelték. s az erdőn bujkálsz! . ám mellette holtan hever Turambar is.Tartsd meg a gyűlöletedet! . mindkettő jó hír. mint amilyenek a terveid voltak. Tartsd csak meg magadnak a lapító nevet! És ezzel. újabb gondolata támadt. megőrült. Dorlas. keleten virradni kezdett. te gúnyoltál ki.Miért nem hoztál híreket? Ez lett volna a legcsekélyebb vezeklés vétkei­ dért. gyűlöllek! . minthogy szégyenében gyorsabban elfogta a puly­ kaméreg. Mire Brandir Nen Girithhez ért. Ha én nem vagyok. és nagy haraggal így folytatta: . Aztán egy pillanatig reszketve állt. a szép. brethilbeliek. És élne. Elment. titkol193 . megfordult. akit szerettetek. aztán elmenekültél. S ezek jó hírek: igen.mondta Brandir -. s múlóban volt az éj. s kard­ ját elhajítva. Levetette magát a Szarvasugratóról. s néme­ lyek azt mondták. gyűlölve a napvilágot.Hol voltál? Láttad az úrnőt? Mert Níniel úrnő elment. . hallottatok-e valaha is oly történetet. Mormegilnek neveztük. s némelyek ámulva kiáltották oda neki: . mint valami szürke árnyat a hajnalpírban. Níniel. s mondjátok meg. ám Brandir így kiáltott: . elment. iszonyodva a vértől. elment.Sárkányt. mielőtt elfutott: mindketten Húrin gyermekei voltak. hogy megtudja. . húg és fivér. Elment.És miközben beszélt. ámulva szavain. A hídnál kuk­ soló emberek olyannak látták őt. te hoztad Hunthorra a halált. még mielőtt szeméből eltűnt volna az ámulat: mert Brandir kirántotta a kardját. s mankójára támaszkodva ment to­ vább az útján. nagy öklével meg akarta ütni Brandirt. Erre az emberek suttogni kezdtek. Mert a következőt tudta meg. amilyet most mesélek! A Sárkány halott. Níniel úrnőnek nem kellett volna magának elindulnia. s ezzel véget vetett önnön életének. Sosem látta volna a Sárkányt. az orkok régen felakasztottak volna madárijesztőnek a saját kertedben. s halálra sújtotta. a sápadt hold már lement.csattant fel Dorlas. Figyelmezzetek.Hallgassatok végig! Níniel is halott. mi történt. s akit magam mindenekfölött szerettem.Igen .

HÚRIN GYERMEKEI

va múltját: Húrin fia Túrin. Nínielnek neveztük őt, nem ismerve a múltját: Nienor volt pedig, Húrin lánya. A Brethilbe hozták végzetük sötétlő árnyékát. Itt érte utol őket vég­ zetük, s ez a föld soha nem mentesül immár a gyásztól. Ne is nevezzétek többé Brethilnek, a Halethrim hazájának, inkább Sarch nia Chin Húnn-nak, Húrin Gyermekei Sírjának. Akkor, bár nem értették, hogyan eshetett meg mindez a szörnyűség, az emberek csak álltak, és zokogtak, s némelyek így szóltak: - A Teiglinben van Níniel, a kedves sírja, emeljünk sírem­ léket Turambarnak is, a férfiak legvitézebbikének. Megmentőnket nem hagyhatjuk az égbolt alatt heverni. Gyerünk hozzá.

Miközben pedig Níniel elfutott, Túrin megmozdult, és mély­ séges sötétségéből hallani vélte nagy távolból Níniel kiáltását; ám amint Glaurung kimúlt, lehullt Túrinról a fekete kábulat, ismét mélyen lélegzett, sóhajtott, s kimerült álomba zuhant. Hajnal előtt azonban kemény hideg lett, s Túrin megfordult álmában, s a Gurthang markolata az oldalába nyomódott, mire hirtelen felébredt. Múlt az éj, s a légben már ott látszott a haj­ nal lehelete; s Túrin talpra ugrott, visszaemlékezve diadalára s a kezét égető méregre. Felemelte a kezét, rátekintett, és el­ ámult. Mert egy fehér, még nedves kelmedarabbal be volt kötve a keze, és nem fájt; s akkor így töprengett magában: „Miért kötöz be valaki, s hagy mégis itt feküdni a hidegben és a Sárkány bűzében? Miféle különös dolgok történtek itt?" Akkor hangosan kiáltott, de nem kapott választ. Körötte minden fekete és barátságtalan volt, s haláltól bűzlött. Leha­ jolt, felvette a kardját, s az ép volt, és pengéjének éle nem csor­ bult ki. - Förtelmes volt Glaurung mérge - mondta Túrin -, ám te erősebb vagy nálam, Gurthang. Meginnál minden vért. Tiéd a diadal. De jöjj! Segítséget kell kérnem. Testem kimerült, s átfagytak a csontjaim.
195

Akkor hátat fordított Glaurungnak, ott hagyta rothadni; ám ahogy távolodott attól a helytől, egyre nehezebbnek érzett minden lépést, s azt gondolta: „Nen Girithnél tán még ott lelem valamelyik felderítőt, aki engem vár. De bárcsak volnék mielőbb a magam házában, érezném Níniel gyengéd kezét s Brandir gyógyító tehetségét!" Végül imigyen, botladozva, ban­ dukolva, a Gurthangra támaszkodva, a kora délelőtt szürke fényében ért Nen Girithhez, s amikor az emberek éppen indul­ ni készültek, hogy megkeressék tetemét, megállt előttük. Azok pedig riadtan húzódtak hátra, mert azt hitték, csupán nyughatatlan kísértetét látják, s eltakarták a szemüket, ő pedig így szólt: - Nem, ne sírjatok, inkább örvendezzetek! Nem élek tán? S nem vágtam-e le a Sárkányt, akit féltetek? Akkor az emberek Brandirhoz fordultak, s így beszéltek: - Te bolond meg a hamis híreid, hiszen azt állítottad, holtan hever. Nem mondtuk-e, hogy bolond vagy? Brandir akkor megdöbbent, és rettegve tekintett Túrinra, s nem volt képes megszólalni. Túrin azonban így beszélt hozzá: - Akkor tehát te jártál ott, s kötötted be a kezemet? Kö­ szönöm. Csakhogy ugyancsak megfogyatkoztak képességeid, ha nem tudsz különbséget tenni ájulás és halál között. - Aztán az emberekhez fordult: - Ne beszéljetek vele így, hiszen bolon­ dok vagytok mind. Melyikőtök tett volna többet? Neki legalább volt mersze odajönni a csata színhelyére, amíg ti itt sopánkodtatok! De most jöjj, Handir fia! Többet is meg akarok tudni. Miért vagy itt, s mindezek az emberek is, akiket az Ephelben hagy­ tam? Ha én elmegyek az életemet kockáztatni a kedvetekért, nem illene tán engedelmeskedni nekem, amíg oda vagyok? És hol van Níniel? Remélem, legalább őt nem hoztátok ide, hanem ott hagytátok, ahol én hagytam, az én házamban, igaz emberekkel, akik vigyáznak rá? Azok azonban elfordították Túrintól arcukat, s végül Brandir beszélt: 196

T U R I N HALÁLA

- Níniel nincs itt. - Akkor jó - mondta Túrin. - Akkor hazamegyek. Van itt ló, hogy elvigyen? Hordszék jobb lenne ugyan. Halálosan fáradt vagyok. - Nem, nem! - mondta rettegő szívvel Brandir. - A házad üres. Níniel nincs ott. Halott. Az egyik asszony azonban - Dorlas felesége, aki nemigen kedvelte Brandirt - éles hangon felrikoltott: - Ne hallgass rá, uram! Mert ez megőrült. Azzal a hírrel jött, hogy te meghaltál, s ezt jó hírnek nevezte. Te pedig élsz. Miért lenne akkor igaz a Nínielről szóló meséje, hogy halott vagy még annál is rosszabb? Túrin ekkor megindult Brandir felé. - Szóval a halálom jó hír volt? - kiáltotta. - Igen, mindig irigyelted tőlem őt, ezt tudtam. Most halott, azt mondod. S mi lehet még ennél is rosszabb? Miféle hazugságot fundált ki komiszságod, Dongalábú? Gonosz szavakkal akarsz tán elve­ szejteni minket, mivel más fegyverrel nem tudsz bánni? A harag pedig kiűzte Brandir szívéből a szánalmat, s így beszélt: - Bolond volnék? Nem, te vagy őrült, fekete végzet Fekete Kardja! S mindezek az ostoba népek. Nem hazudok! Níniel halott, halott, halott. Keresd a Teiglinben! Túrin akkor mozdulatlanul és hidegen állt. - Honnan tudod? - kérdezte halkan. - Hogy érted el ezt? - Tudom, mert láttam őt ugrani - felelte Brandir. - De azt te érted el. Előled menekült, Húrin fia Túrin, s a Cabed-enArasnál levetette magát, hogy téged ne lásson többé. Níniel! Níniel? Nem, Húrin lánya, Nienor. Akkor Túrin megragadta Brandirt, és rázta; mert érezte e szavakból, hogy végzete sebes lábbal fut a nyomában, de iszonyatában és dühében szíve ezt képtelen volt elfogadni, ahogyan a halálra sebzett vad megdöf mindenkit maga körül. - Igen, Húrin fia Túrin vagyok - kiáltotta. - Ahogyan már régen sejtetted. De mit sem tudsz a húgomról, Nienorról. Sem­ mit! Ő a Rejtett Királyságban lakozik, biztonságban. Mindez
197

önnön aljas agyad szüleménye, hogy őrületbe kergesd a felesé­ gemet, és most engem is. Te sánta gonosztevő - mindkettőn­ ket halálba akarsz kergetni? Brandir azonban lerázta Túrint. - Ne nyúlj hozzám! - kiáltotta. - Fékezd őrjöngésedet. Az, akit feleségednek nevezel, ment oda hozzád, és kötözött be, de te nem feleltél a szavára. Volt azonban, aki válaszolt helyetted. Glaurung, a Sárkány, aki, szerintem, végzetesen megbabonázott mindkettőtöket. Szólt tehát, mielőtt kimúlt: „Nienor, Húrin lánya, íme a fivéred: megcsalja ellenségeit, hűtlen a barátaihoz, nemzetségének átka, Húrin fia Túrin." Ekkor Brandir hirtelen csúf nevetésben tört ki. - A halálos ágyukon az emberek igazat szólnak, mondják - recsegte. - De a Sárkány is, úgy látszik. Húrin fia Túrin, átka a nemzetsé­ gének és mindazoknak, akik befogadják. Akkor Túrin megmarkolta a Gurthangot, s pokoli tűz égett a szemében. - És mit mondjak rólad, Dongalábú? - mondta lassan. - Ki árulta el Nínielnek a hátam mögött titkon a valódi nevemet? Ki vezette a gonosz Sárkányhoz? Ki az, aki ott volt, mégis hagyta, hogy meghaljon? Ki jött ide, hogy minél előbb közhírré tegye ezt a szörnyűséget? Ki az, aki kárörvendőn tekint rám? Igazat szól­ nak az emberek a haláluk előtt? Akkor beszélj gyorsan. Brandir pedig, aki látta Túrin arcán önnön halálát, mozdu­ latlanul állt, s nem siránkozott, bár nem volt a mankóján kívül más fegyvere; és így szólt: - Hosszú lenne elmondani mindazt, ami történt, és unom már a társaságodat. De rágalmazol, Húrin fia. Glaurung tán rágalmazott téged? Ha megölsz, látni fogja mindenki, hogy nem. Nem félem azonban a halált, mert akkor Níniel után mehetek, akit szerettem, s tán rátalálok túl a tengeren. - Mész Níniel után! - kiáltotta Túrin. - Nem, Glaurungot fogod ott találni, együtt eszelitek majd ki hazugságaitokat. A fé­ reggel fogsz aludni, lelki társaddal, együtt rothadtok majd a sötétségben! - Akkor felemelte a Gurthangot, és lesújtott Brandirra, és megölte. Az emberek pedig eltakarták a szemű198

méghozzá tündék.ket. s ugyanakkor hallottam vándoroktól. látta. hogy figyelmeztesselek. oda kell mennie. mégsem eléggé gyorsan .mondta Túrin. amint azt kiáltotta: „A Rejtett Királyságban lakozik. és segítsek neked. s örömmel látom. Ám amikor bánatának őrülete elszállt. te vagy az egyetlen Középföldén. s azt hittem. s így szóltak: 199 . biztonságban!" És úgy vélte. s bár sok vészből menekültél.Glaurung halott. hogy most. hol Nínielt szólongatta. Mablung pedig így üdvözölte: . bár az évek súlyos nyomokat hagy­ tak rajtad. miután teljesítette gonosz célját. jaj! Glaurung oda megy. . s amikor a Haudh-en-Ellethnél járt. Finduilas. mint a halált. a legutóbbinál féltettelek.Súlyos nyomokat! .mondta Túrin. Thingol fővadásza. tettein töprengett. Ám ha örülsz.Mert nagy tisztelet övez nálunk . hogy tizenkét jól fel­ fegyverzett vadász kel át a gázlón. Akkor rémület fogott el. s elhagyta a Nen Girithet. hogy ne lássák. ahová az orkjai nem mernek. s hallotta önnön hangját. S ugyan miért? . bár egész élete romokban hever. így kiáltott: . azok rémülten futottak előle. megkeresi Túrint. . felismerte az egyiküket. ó." Azért jöttem ide olyan gyorsan.Gyorsan jöttél. hogy Nargothrond Fekete Kardja megjelent ott újra.Keservesen megfizettem azért. és amint Túrin sarkon fordult. s az orkok úgy kerülték a határait. hol Kö­ zépföldét átkozta s az emberek életét. így hát fel­ kelt. .Túrin! Csak hogy rád találtam végre! Téged kutatlak. hazatér gazdájához. .Valóban. Figyelem­ mel kísértem Glaurung jöttét. mit művelt. mert Mablung volt az. hogy élsz.felelte Mablung -. és amikor közelebb értek. ahogyan csak tudtam. Akkor a tündék ámulva néztek rá. hogy élve látsz. Túrin pedig tébolyultan tévelygett a vadonban. akár Mor­ goth lába. s a Teiglin gázlójához ment. mert Glaurung hazugságai mindig tévútra vitték. hogy hallgat­ tam a Sárkányra! Küldj most nekem tanácsot! Ám amint éppen így kiáltott. s így szóltam: „O. Ám ő a Brethil felé fordult. leült egy időre.

A húgod nem olyan volt. Mablung? . mint egy tündegyermek. vak. De minthogy Doriathból jöttök. Dor-lóminból a Rejtett Király­ ságba menekültek.Itt valami tévedés van. gyerekkorom óta Morgoth sötét ködében tapogatózom! Ezért hagyjatok magamra! Menjetek..Nem láthattam. Nienor azonban érzéketlenné vált valami varázstól. . mint a vad őz. . Nem láthattad őt! . De most már nincsenek ott. . s így beszélt: .És igyekezz! . Húrinnak. hogy te vagy a Fekete Kard. s tudta.Nem számít .mondta Túrin. Túrin ekkor hangosan és élesen felnevetett. rajta! Menjetek vissza Doriathba. a szeme kék. . nem-e. A tündék nagy megrökönyödésére. és teljes kíséretük szét­ széledt. hallotta a végzet lábát.kiáltotta. . . . szépséges Nienor! Doriath­ ból tehát a Sárkányhoz futott.kiáltotta. hogy hervassza el a tél! Átok Menegrothra! Átok a küldetésetekre! Már csak ez kellett.De miért nem! Mert lásd.Kimentek a vadonba.Mondd tovább! .Valóban úgy történt. sajnos! Túrin szíve ekkor megtorpant. hogy megkeressenek téged . Magas termetű. és odaveszett. Morwent senki sem látta az óta a nap óta. Mert nekem azt mondták. vak vagyok! Nem tudtad? Vak. a Sárkány jövetele előtti esztendő­ ben. A tündék hallgattak. a Sárkánytól meg hozzám. És most jön az éj! 200 . a haja sötét. nem lehetett volna nem ráismernem! Mablung ekkor csodálkozott. s úgy menekült az erdőbe.Levágtad a Nagy Férget! Örökké dicsőíteni fogja a neved minden tünde és ember! . adjatok hírt a nemzetségem­ ről. amikor kiderült. női mása apád­ nak.Ó. s nagy sokára Mablung szólt: . apró és karcsú. ám ők Nargothrondba akartak menni. a haja finom és arany. A sze­ rencse áldott kegye! Barna volt akár a bogyó.Nem tréfa ez? .kiáltotta Túrin.Mert meghalt a szívem is. és előjött Glaurung.Mindenki megpróbálta lebeszélni őket.mond­ ta Mablung. hogy immár a végig üldözi.

s látta. és amikor a tündék végre megértették Túrin hozzájuk intézett. és a Cabed-en-Arashoz ért. Belegnek a vérét és az igaztalanul megölt Brandirét. . s hallotta a víz harsogását. 201 . s amikor látták. ahogyan látta egykor a Nirnaeth Arnoediad idején. Túrin azonban már messzire járt. Amint ott álltak a tün­ dék. Gurthang.Igen. . s így szólt: . Mablung pedig odament. amely Nínielt mosta. végső szavait. véredet iszom. megdöbbentek. miféle véget ért Túrin Turambar. emberek jöttek le a Nen Girithről.Valami különös és rettenetes dolog történt.Üdv. leveleik gyászo­ san hullongtak. Mablung akkor kese­ rűen így szólt: . és gyászolt. amely kivon? Nem irtózol te semmiféle vértől. Elveszed-e hát Túrin Turambar életét? Végzel-e velem gyorsan? S a penge hideg hangon válaszolt. halálvas.Cabed-en-Aras. s a Gurthang hegyébe dőlt. amelyről nem tudunk. hogy a folyó mindkét oldalán hervadtán álltak a fák. Gyorsan végzek veled. mint a szél. azokat pedig ámulat és félsz fogta el. és Túrinra tekintett. s a fekete penge kioltotta az életét. Cabed Naeramarth! . s a legutolsó a leggonoszabb. mert Húrinra gondolt. s nemzetségének iszonytató végzetére. hogy megnézzék a Sárkányt. s így szavakkal lettem hóhéra annak. . ha tudjuk: mert tébo­ lyult és eszelős. ahol megtorpant. már csak te maradsz! Miféle urat vagy hűséget ismersz. Mablung pedig így szólt: .kiáltotta. Akkor Túrin a markolatot a földre állította. és látta ott heverni Glaurung ször­ nyű tetemét. mintha a nyár első napján köszöntött volna be a tél. kivéve a kezet. Mert minden cse­ lekedetem gonosz volt.És akkor elfutott előlük.Magam is belekeveredtem Húrin gyermekeinek a végze­ tébe. akit szerettem. Kövessük Túrint. hogy elfeledjem gazdámnak.Nem mocskolom be vized. sírtak. Akkor előhúzta a kardját. és segítsük.

S amikor mindennel végeztek. azt itt mesélem el. s a Gurthang darabjait is mellé fektették. ahol elesett. magas máglyát raktak. s a csontjai porrá égtek. és egy nagy kő állt a Cabed Naeramarth peremén. Túrin fölé pedig magas dombot emeltek ott. s nem is tudta meg soha senki. így múlt el minden. ahol Glaurungot elégették. Túrin és Nienor halála után Morgoth szabadon engedte Hú­ rint. Számos kéz fáradságos munkájával fát gyűjtöttek. ami valaha is az övé volt. hogy a kardja kettétört alat­ ta. s arra rávésték doriathi rúnákkal: TÚRIN T U R A M B A R DAGNIR G L A U R U N G A és alá: N I E N O R NÍNIEL Pedig Nienor nem volt ott. mi áll rajta. A kő árnyékában egy alak ült. arra a helyre. s kimerültebb. mintegy gonosz terveinek folytatásaképpen. s a szeme látta. s a tündék meg az emberek dalnokai megénekelték Túrin Turambar nagy vitézségét és Níniel szépségét. Holmi hontalan vándornak látszott. Hogy mi történt. hogy nincs egyedül. Húrin nem nézett a kőre. mert tudta. s lassan 202 . az asszony hátradobta viharvert csuklyáját. hová vitte a Teiglin hideg vize. s nagy tűzben elégették a Sárkány tetemét. egy nagy szürke követ állítottak a dombra. s látták. semhogy figyelmezzen a férfira. fejét a térdére hajtva.Akkor felemelték Túrint. Amint Húrin ott állt némán. ám rongyai női öltözék maradványai voltak. akit megtört a kor. Itt ér véget Húrin Gyermekeinek Legendája. amíg csupán fekete hamu maradt belőle. Vándorlásai során Húrin egy este eljutott a Teiglin gázlójához. s a máglya helye attól fogva mindig kopár volt és maradt. Beleriand minden meséi közül a leghosszabb.

. a férfi felé botorkált. Jöttem. és Mor­ wen sóhajtott. hogy meghalt. . Napnyugtakor elmegyek. Ám a tekintete hirte­ len találkozott Húrinéval. akár a régóta űzött farkasé. .Sötét volt az út. . s teli félelemmel. . és Húrin tudta. még mindig benne égett a fény.TÚRIN HALÁLA felemelte arcát. hiszen a hajdankor asszonyai közül ő volt a legbüszkébb. ösztövér kezével összefogta a keblén a köpenyét.De elkéstél . .Eljöttél végre .mondta a férfi. s az asszony felállt. . mondd el ne­ kem! Hogyan találta meg Nienor Túrint? De Húrin nem válaszolt. A nap pedig lenyugodott. és Húrin akkor felismerte. Szürke volt. . Elvesztek.válaszolta az asszony. ahogy tudtam . és néma lett. s leült a kő mellé. amely egykor kiérdemelte ennek az asszonynak az Eledhwen nevet. Morwennel a kar­ jában. s többé nem szóltak.Tudom . elkéstél. .mondta.Ha tudod. . Elvesztek. s az karjába kapta.kiáltotta Húrin. amelyet alig lehetett elviselni: a tünde­ fény. amely nyúzott és kiéhezett volt.mondta az asszony.A köpenyét markolta.Eledhwen! Eledhwen! . . .De te nem. mert bár elvadult volt ez a szempár.mondta Morwen -. Nem sok időnk maradt . hegyes orrú és törött fogú.felelte Húrin.Nagyon sokáig vártam.Elfogyott az erőm.Már majdnem . és összekulcsolta a kezét.

CSALÁDFÁK .

Aranyhajú Hador DoHómin ura SZálas Galdor = BrethiibetiHareth Brethilbeii Halmir Glóredhej = Bretfiübeii Haldir Haretf) = Galdor Morwen = Húrin Beor Házából Huor = "Rjan Bretwibeii Handir Húrin Huor Beor Házából Túrin Turambar CJrwen Lalaitf) Nienor Níniet Tuor = Idril Turgon lánya Brandir a sánta Earendii •Rjvendeiii Elrond HADOR. HÁZA ÉS HALETH NÉPE .

TWngoj lánya Beiegund Baragund "Rían • Huor Dior ¡dril DoHówinbói Moruen • Húrin Eledhwen Dor-tófninbó| = Tuor r Túrin CJrwen Menor Turgon lánya Eiwing - Earendil •Rjvendeiii Elrond BEORKÁZA .Bregor í Barahir Brególas Lúthien=Beren Tinúviei.

Fínwe Feanor Fíngoiffn plnarfín Hetflu Fingon Turgon Arednei = Eoi.a Sötét^tünde fínrod Felagund Qrodretn Angrod Galadriel LotfrLórienböl Aegnor Pinduiias TUor = Idril Hador házából Maegu'n Earendil Rjvendeiü Elrond A NOLDÁK HERCEGEI .

JEGYZETEK .

A NAGY REGÉK FEJLŐDÉSE Ezek az egymással összefüggő. és azokban az években. igényes formáját: ebben nagy mesterségbeli tudásra tett szert. a Beorthnoth hazatérése drámai dialógusától a Pelennor mezején vívott csatában elesettekről szóló elégiáig. jóval meghaladva a kétezer sort. hogy a történetben nem jutott tovább annál. Ennél a költeménynél az ősi angol alliterációs verselést (a Beovjulf és más angolszász versek) versformáját használta. a tündék és az emberek Valinorban és a Nagy Földön játszódott hosszú és bonyolult históriájából. Ez az 1920-as évek elején történt. de önálló történetek már régen kiemelkedtek a valák. azonban oly pazarló bőkezűséggel alkotta meg. a modern angol nyelvre alkal­ mazva a hangsúly és „kezdőhangrímelés" a hajdani költők által betartott. amelyet később Húrin gyermekei-re változtatott. amikor a Leedsi Egyetemen dolgozott. A Húrin gyermekei messze a leghosszabb alkotása volt ebben a versformában. amelynek Húrin fia Túrin és Gíórund. a Sárkány volt a címe. amelyek az Elveszett mesék befejezés előt­ ti félbehagyását követték. és hoz­ zákezdett egy hosszú költemény írásához. egymástól igencsak eltérő hangnemekben. apám elfordult a prózától. amikor ab- 213 . amikor a Sárkány megostromolja Nargothrondot.

amelyben a történetnek ugyanaddig a pontjáig jutott el. Túrin és társa (ennek a könyvnek a szövegében Gwindor) azt látják. amely ritka bepillantást nyújt az ősvilág „békeidőben űzött mesterségeibe". hogy a Nargothrond bejáratának közelében elterülő földek szemlá­ tomást elhagyottak: védett-vigyázott vidékre vetődtek. temérdek-termő. vélték. és aprólékosan ki van dolgozva. amelyet apám alliteráló versben írt meg az Elveszett mesék könyvé-ben. döntve dús ligetek fejedelmi füvébe lajtorják. És a két utazó így ért Nargothrond kapujához. delelő hevített telilombú tájat. Koptatlan kapák talajon té s tova. Sehol senki. jelen­ tős mértékben ki van bővítve. ebben a nagyságrendben még sok ezer sort kellett volna megírnia. Narog nagy rétjein. Minthogy az Elveszett mesék-ben még ugyancsak sok mesélnivaló maradt hátra. fák fürtös-kusza feje fordult feléjük lopva. lankán.bahagyta. virágos völgyű világszép földön vándorok. legelőn. hanem Középfölde hajdankori történelmében is) a nargothrondi tündék mezőgazdasági földterületeinek le­ írásával. Nevezetesen. ugyanakkor létezik egy második vál­ tozat is. 214 / . Húrin gyermekei legendájának az a része. ekkor bukkant fel Nargothrond nagy föld alatti erődítményvárosa és az uralma alá tartozó jókora földterület (amelynek nemcsak Túrin és Nienor legendájában van köz­ ponti szerepe. fák övezte táblán hegy és folyó közt. a Narog szur­ dokában. amelyekről másutt nemigen esik szó. Amint délfelé haladnak a Narog folyó mentén. de az kétszer olyan hosszú. mint az első verzió. fülelt a fű derekát hajtva. de dermesztette testük.

napvilágtalan. megfejthetetlen moraj. amíg el nem fogták őket tünde cser­ készek. zengve zárult. beláthatatlan boltozatos. mígnem lenge lángja mutatkozik lobogva fűlő fáklyáknak. Könyörtelen kanyar s ki hinné? kilépnek szavuk-szegett százak szeme-színe elé. fáktól fátyolozva fedetlen fok széles szalagja simára szántva hegyoldalnak homlokában. amely bezá­ rult mögöttük: Csuklócsöngetve csikorogva csukódott. fülükhöz fér. így érkezett Túrin Nargorthrondba. bekísérték őket a kapun. minden tekintet mered töretlen. kongott a kapu. Noszogatják vaksötétségben vezető vigyázóik tovább-tovább tétova talpukat. 215 . komor gerendája goromba kő. fénytelen folyosóban. o. Tündék fogták el őket. beszédre bujt. vérfagylalót. s az Eithel Ivrintől délnek tartottak a Narog partja mentén.): Akkor felkerekedtek. visszhangot vert.Széles vállú sziklaszálak völgyében vadsodrú víz. s fogolyként nem vitték őket a rejtett erődbe. szertartásos szürkületbe. mint a mennykő. talán tülekedő tanácskozóké. Szénfeketeségbe szárnyasajtó. rémséges-roppant rönkből rótt. Tárul a tető. hol senki sincs: borzongató boltív. Ám a Húrin gyermekei ebben a kötetben szereplő szövegében nem tudunk meg többet a következőnél (124.

kifejezetten R. amelyet követett és felváltott. 1951-ben. Ahogyan a Húrin gyermekeidnél láttuk. és bár kibővítette és befej ezettebb for216 . amit apám alliteráló versben írt Túrinról. amely mintegy húsz nyomtatott oldalt tenne ki. ahogyan már említettem. aki egykor a birminghami King Edward's iskolában a tanára volt. ez a költemény is jelentős előrehaladást mutat a legenda fejlődésében az Elveszett mesék eredeti Béren és Lúthien történetéhez képest. amelyet később. mert a Leithian ének Béren és Lúthien legendája. mégis ez lett a későbbi „Szilmarilok" változatok alapja (bár ekkor még nem kapta ezt a nevet). bevallottan szinopszisnak készült. hiszen ezzel a céllal íródott. teljesen feldolgo­ zott mint független. és 1924 végén vagy 1925 elején hagyta abba a munkát.Hogyan történt ez? A következőkben próbálom megmagya­ rázni. Ez a kurta kézirat. rímelő párversben. de hogy miért. egyáltalán nem titok: 1925 nyarán új költeménybe kezdett teljesen más versformában. hogy „megmagyarázza a Túrin és a Sárkány alliteráló vál­ tozatának hátterét". Ezen a második hosszú költeményen hat évig dolgozott. 1930-ban született egy jóval fontosabb munka.és a kéziratban a cím valóban az. Gyakorlatilag biztos. amelynek A Leithian ének „Szabadulás a szolgaságból" címet adta. papírra vetette a „Mitológia vázlatát" is. W. Leedsben született. tömör stílusban. Reynolds számára. Miközben a Leithian ének-et írta 1926-ban. hogy „A mitológia vázlata különös tekintettel a »Húrin gyermekeire«". mégis „az általános történelemhez" kötődő regét. Ez közvetlenül a „vázlatból" származott. jelen időben. miután több mint 4000 sort megírt. Ám hogy mivel kezdett foglalkozni. De amíg ebben a szövegben felvázolta az egész mitoló­ giai koncepciót. Tehát egy másik olyan történettel kezdett foglalkozni. hogy mindaz. majd ezt is abbahagyta 1931 szeptemberében. a Quenta Noldorinuia (a noldák története: mivel a nolda tündék tör­ ténete „A szilmarilok" központi témája). Túrin regéjének nyilvánvalóan kiemelt helye volt . nyolc szótagos. annak nem tudjuk az okát.

mert nem volt Második Kor. s „kitaszí­ tották az Éjszaka Kapuján a világ falain túlra. hogy ami a mű „Quenta fázisának" tekinthető az 1930-as években. A történet a Nagy Csatával végződött.. és apám ezt írta a Quenta végére: „Ez azoknak a regéknek a vége. ahol is kijelentette. ami­ vé később vált. sem Harmadik Kor. hogy apám elképzelése A szil' marilok-ról valójában abból a tényből ered. mert a benne foglal­ takat a nyugat eldái ősidők óta sokkal teljesebb formában adták és adják elő ma is más történetekben és énekekben. amelyben Morgothot végül legyőzték a többi istenek (a valák). nem létezett Númenor. és ismét szerepelt a címben is: „A Quenta Silrnarillion. az 1930-as években újabb változat követte egy szépséges kézirat formájában. hogy abban az időben a Quenta képviselte (ha némileg csupasz szerkezetként is csupán) apám teljes „elképzelt világát". hogy az írás . vagy legalábbis annak szánta. az Időtlen Űrbe". Nem az Első Kor története volt. és egy meghatározott célt szolgált. A Quentá-x. mint a korábbi Quenta Noldorinwa. ám 217 .. Az elveszett mesék könyvéből merítve". Nem szabad elfelejteni." Legalábbis valószínűnek látszik. A szilrnarihk története címet kapta. melyek a nyugati világ északi régiójának napjai előtti napok­ ban játszódtak.[a nolda tündék] rövid története. ám az a szándéka.. és persze a Gyűrű sem. hogy az 1930-as Quenta volt mindazonáltal „A szilmarilok" egyetlen befejezett szövege (a „Vázlat" után). amelyet adott neki. külső nyomás gyakorolt hatást a munka fejlődésére. amely végül a Quenta SilmarilUon. Ez jóval hosszabb volt. sem hobbitok. Rövid történet sok régebbi regéből összegezve. apám ennek ellenére igen­ csak összefoglaló írásnak tekintette. amelyet apám valaha is leírt. semmiképpen nem veszett el.mában adta elő a korábbi szöveget." Valóban különösnek tetszhet. jóval gazdagabb elbeszélő koncepciók rövid tartalmának: amely mindenesetre kitetszik abból az alcímből is. de mint oly gyakran. sűrített szi­ nopszisként kezdődött. hogy a mű a (teljes egészükben előad­ va egészen másfajta természetű és jelentőségű) mítoszok és le­ gendák összegezése legyen.

hogy egy mon­ dat közepén ért véget egy oldal alján. végleg. aki az útjukba került. apám elküldött nekik több kéziratot.bővítéseken és finomításokon esett át egymást követő szaka­ szokban. ameddig akkor tartott. amikor a Quenta Silmarillion és a többi kézirat visszaérkezett hozzá.»Egy rég várt ünnepély. De miközben a kézirat távol volt.«" 218 . nem érezzük a közvetlen és ismeretlen esemény nyomását. mint kiderült. a kiadó felkérésére. ám ennek elle­ nére megtartotta az eredeti formájából hangnemének jelleg­ zetes „egyenletességét". soha nem vész el a » távolságtartása Nincs sietős elbeszélés. amíg elveszítette szinopszis formáját. hobbitokról szóló történet első fejezetét . amikor éppen elmeséli ezeket. olyan otthontalan és elszánt emberek csapatát gyűjtötte maga köré. A George Allén és Unwin kiadó annak az évnek szeptember 21-éjén megjelen­ tette A hobbit-ot. és nem sokkal később. tündét. ahogyan látjuk a gyűrűt. Ez előzménye az ebben a könyvben a 77. embert és orkot egyaránt.A szilmarilok velős és összefoglaló jellegű formája és modora. oldalon található szövegnek." Csakhogy a Quenta Silmarillion ebben a formájában 1937ben hirtelen véget ért. és zsiványnak áll: átkelve a birodalom határán. s ezek megtámadtak mindenkit. Ezek között volt a Quenta Silmarillion is addig. 1937. apám folytatta az elbeszélést vázlatos formában odáig. november 15-én értek célba Londonban. és három nappal később. úgy. a Túrin a zsiványok között fejezet elején. december 19-én így írt az Allén és Un­ win kiadónak: „Megírtam egy új. akikből sok akadt azokban a gonosz időkben a vadonban bujkál­ va. Apám akkor ért el ezekhez a szavakhoz. még akkor is. amikor Túrin elmenekül Doriathból. A szilmarilokat valójában nem látjuk úgy. az »el nem mesélt regék« érzését idézi fel erőteljesen. amelyek 1937. utalásaival a mögöttes költészet és »tudomány« évszázadaira. . Ahogyan másutt írtam.

sok ezer évvel később. Ó. akinek sikerült elmenekülnie Gondolin lángoló romjai közül. A szilmarilok-boz fordulva. mielőtt Túrin törté­ netéhez ért. Túrin apjának katasztrofális históriáját mesélik el.Nargothrondé s Gondoliné Buktak s tűntek mind éj felé. azoknak (az eredeti Elveszett mesék könyvé-bői származó) a történeteknek a lezárásához. amikor a legjobban szárnyalt: amikor Túrin elhagyta Doriath-ot. 1950 elején befejezte A Gyűrűk Urá-t. amelyek Húrinnak. sok évvel később. valamint az a szerep. Nyugati Tengereken át. miután Morgoth szabadon engedte.. ahol addig pihen­ tek.. itt szakadt félbe.Ennél a pontnál ért véget A szilmaálok folyamatos és fejlődő hagyománya az összefoglaló hangnemben. amelyet Húrin és Túrin játszottak ebben a történet­ ben. sűrített és fejletlen formájában. És ez lett volna az egész csúcsa és kiteljesedése: a nolda tündék végzete és hosszú harcuk Morgoth hatalma ellen. . A további történet attól a ponttól fogva meg­ maradt a rá következő években is az 1930-as esztendő Quentájának egyszerű. ezúttal bőségesen ellátta javítá­ sokkal és bővítésekkel a Quenta Silmarillion szépséges kéziratát. Amikor. ahogy volt. ám a felülvizsgálat véget ért 1951-ben. apám nagy energiával és magabiztossággal fordult „az Óidők (közben „Első Kor" lett) dolgai" felé. Csakhogy a további történet döntő fontosságú volt az ősi le­ gendákban. Doriath és Gondolin tündekirályságainak bukásáról szólnak. és Earendil történetével zárult volna. miközben a Második meg a Harmadik Kor nagy szerkezetei kibontakoztak A Gyűrűk Ura megírása során. úgy dermedt meg. szép világ! Hajdankorok! Nagy hegyek! Nagy uralkodók . ahol a Quenta Silmarillion-t 1937-ben abbahagyta. és a rá következő években sok régi kéziratot vett elő onnan. a „hobbitokról szóló új történet" előestéjén. s amelyekről Gimli is énekel Moria mélyén. valamint Nargothrond.

Turgon lányát. amelyre több kísérletet is tett." Huor pedig így felelt: „De ha még csak egy kicsiny ideig áll. a bukása lesz az. amelyet kollégiuma Esszé Társaságának olvasott fel Oxfordban 1920-ban. de ezt is félbehagyta. aki azt mondta nekik: „Nem soká maradhat már rejtve Gondolin. amelyet 1931-ben félbehagyott) átdol­ gozásának. „a tündék és az emberek reménysége". Túrin első unokafivére Gondolinba érkezett. Húrinban. Ekkoriban fordult ismét Gondolin bukásának „nagy regé­ jéhez" is. uram. hogy olyan nagyságrendű mű­ ben vesse papírra a „nagy regék" közül az elsőt. sokkal jobb. ahogyan a Húrin gyermekei-ben is olvashatjuk (29. és soha többé nem látom fehér falaidat. mert az ő gyermekük volt Earendil: az „új csil­ lag". Gondolin királyával. és rejt el. és hamarosan egészen új vers lett belőle. amikor apám ereje teljében volt. így az a vágya. Húrin és Huor fiatal korukban eljutottak Gondolin tündevárosába. s ha fölfedik. szigo­ rúan az Ének alapján. aki elmenekült 220 . o. a halálba indulók látásával: bár itt most örökre elvá­ lunk. Ezt mondom én neked. pontos elbeszélésben és minden apró részletében annak a rendkívüli regének. de a munka lassan leállt. Tuor apjában. s amely egész életén át létfontosságú eleme maradt a hajdankorról alkotott elképzeléseinek. a Megszámlálhatatlan Könnyek Csa­ tájában ismét találkoztak Turgonnal. sosem teljesült. Túrin apjában és Huorban.Hozzálátott a Leithian ének (az a rímes versben írt történet Berenről és Lúthienről. Ez lett volna a bemutatása. amely változatlanul csak az Elveszett mesék mintegy harmincöt évvel korábbi változatában létezett. Akkor neki­ fogott hosszú sagát írni Berenről és Lúthienről prózában." Ez a jóslat akkor teljesedett be. a te házadból származik majd a tündék és az emberek reménysége. amikor Tuor. amilyent elképzelt.). végül félbemaradt. valamint az 1930-as Quenta Noldorinwa a történetnek szentelt néhány oldalán. és később. belőled és belőlem születik az új csillag. és feleségül vette Idrilt. Túrin történetével a különleges kapcsolat a két fivérben rejlik. amelyet magas hegylánc ölel körül.

" Ezek a megjegyzések igazak a Húrin gyermekei „nagy regéjére" is. Voronwe utazását. ahonnan a szem átláthatta a Rejtett Várost. és soha többé. így hát a két rokon. a Fekete Kard. megállt. hogy Nargothrond elesett." Gondolin új regéjében apám egy magas pontra vitte Tuort a Határhegyekben. hogy magas ember volt az. „Miután A Gyűrűk Ura »betolakodott« és aztán véget érvén távozott. Az elveszett mesék könyvé-ben. A Gondolin bukása című prózai sagában. és sem Nargothrondot. amelyeket eredeti formájukhoz képest igencsak továbbfejlesztett. A Quenta Silmarillion befejezése cél maradt. ám ebben az esetben apám sokkal tovább jutott. ám élei fénylőn és hidegen csillogtak. feketében. dolgozni kezdett a Húrin gyermekei-n is. amikor elhaladt mel­ lettük. ám 221 . amelyet apám valószínűleg 1951-ben kezdett írni. valaki előjött a fák közül.). és látták. elmesélte ismét Tuor és tünde útitársa. sem Gondolint nem látjuk későbbi szemeivel. hogy sokkal nagyobb mérték­ ben kifejtse. a kezében kivont. és ámultak. Túrin és Tuor útja csupán egy pillanatra került egymáshoz közel. mert a kard pengéje fekete volt. vezetője. Ahogyan másutt írtam. és Tuor ott. mint ahogyan elkezdte jóval korábban. és „nem tudták. sosem sikerült megvalósíta­ nia. és útjuk során a vadonban kiáltást hallottak: És amint várakoztak. és soha nem ment tovább. ám a »nagy regéket«. Ugyanakkor. azzal az óhajjal tért vissza az Óidőkhöz. úgy tetszik. o. A Nargothrond dúlása után menekülő Túrin volt az (141.Gondolinból. amelyekből a későbbi fejeze­ teknek ki kellett volna alakulniuk. így aztán a Gondolin bukásá-ban sem érte el apám a célját. amikor ismét a Leithian ének és a Gondolin bukása felé fordult. és hogy ez Húrin fia Túrin volt. még ha a későbbi és nagymértékben kibővített változatot soha nem sikerült is végleges és befejezett formában megírnia. ám Tuor és Voronwe nem beszéltek vele. hosszú karddal. a legnagyobb szomorúságunkra.

mind cselekmény szempontjából egyre továbbfejlődött. olyan elemek alkalmazása nélkül. Túrin katasztrofális történetének csúcspontján. olyan szöveget kialakí­ tani.nem Túrin gyermekkorán. A Húrin gyermekei a legvégső formájában mégis a Közép­ földéről szóló legjelentősebb elbeszélés A Gyűrűk Ura befe­ jezése után. hogy mindig újra elölről kezdte.) a haláláig. Ezért kíséreltem meg ebben a kötetben. amelyet alig tapasztalhatunk másutt Középfölde népeinél. a kéziratok hosszas tanulmányozása után. Csakhogy nehéznek találta a szilárd elbeszélő szerkezet alkalmazását. hanem a történet későbbi részén. A Gyűrűk Ura megjelenése után keletkezett. Ez a szöveg szerepel ebben a kötetben onnan. amint a történet mind jellemek. Ennek a munkának a legnagyobb része. Azokban az években a Húrin gyermekei jelentette apám számára az Óidők domináns történetét. De ebben az esetben hagyott a papírjai között sok későbbi. amely folyamatos elbeszélést nyújt elejétől a végéig. amelyek nem hitelesek. és a történet egy bizonyos hosszú passzusa egymástól független vázlatok és cselekményszálak tarkaságát tartalmazza. meg nem mondhatom. hogy Túrin visszatér Dor-lóminba (142. de dátum nélküli feljegyzést. ha nem az egész. amelyek a történettel foglalkoztak Túrin születésétől Nargothrond dúlásáig. Nargothrond eleste után. amelyekben igen részlete­ sen dolgozott fel régebbi változatokat. 222 . és korábban ismeretlen bővítéseket vetett papírra. ellentétben a megszokott gyakorlatával. és Túrin életét és halálát olyan meggyőző erővel és közvetlenséggel ábrázolja. o. és hosszú időn át neki szentelte minden gondolatát. Hogy apám miért így haladt.

összhangban a kötet általános természetével és céljával: mert kihagytam számos lényeges passzust (ezek egyike igen hosszú volt) ott. 223 . amely Nam címen ismert. hogyan állí­ tottam össze a Húrin gyermekei-nek ezt az új szövegét. hogy igen alaposan tanulmányoztam a kéz­ iratok elképesztő tömegét a korábbi könyv megjelenése után. és a szöveg nagyon hiányos volt.(2. nem biztosítható megkülönböztethető „hosszú" szöveg. Ám az egy kü­ lönböző tartalmakból álló nagy könyv egyik eleme volt csupán. kivált a legenda rendkívül zavarba ejtő fejlődésénél a „Túrin a zsiványok közt" időszak­ ban. vagy ahol úgy éreztem.) A SZÖVEGEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA A több mint negyedszázada megjelent Befejezetlen regé/c-ben publikáltam ezen rege hosszú változatának részleges szövegét. A következőkben leírom és elmagyarázom. Ez eltérő következtetésekhez vezetett egyes szövegrészek össze­ függéseit és sorrendjét illetően. ennek oka többek között az. tünde nyelvű címe alapján: Nam i Chin Húrin. azaz Húrin gyermekeinek a regéje. ahol a Nam szövege és A szilmarihk sokkal tömörebb változata igen hasonlók. A Nam formája ebben a kötetben tehát többféleképpen is különbözik a Befejezetlen regék-ben szereplőtől.

de nagymértékben A bekriandi krónikák-on alapult.Mindebben fontos elem a publikált Szilrnarihk különleges státusa. ameddig eljutott (Túrin zsiványnak áll. o. o. Európa Könyv­ kiadó. o.. A szürrumkk-ban mindkét szöveget használ­ tam. egyet a fCrdnikák-ban és a másodikat jóval később. ám maga előtt a Krónikák szövegével. amelyet a Befejezetlen regék-ben ki­ hagytam a Nam i Chin Húrin-ból (58. jegyzet az angol kiadásban) a Megszámlálhatatlan Könnyek Csatájának leírása. és amely addig ter­ jedt. mert a történet szerepel A szürnarikk-ban (181-183. és egyszerűen azért tettem ezt. Ez a második elbeszélés megint csak kife­ jezetten a Nam alkotóeleme (a szöveg címe Nam II. amely eredetileg amolyan „Evek története" volt. ebben a kötetben): „Azokat a tetteket említjük meg csupán tehát. és 2. amelyet kihagytam a Nam-ból a Befe­ jezetlen regék-ben (65-66. o. lényegében alig tért el tőle. apám itt is kétféle vál­ tozatot írt. jegyzet az angol kiadásban). mert. és a kiha­ gyásra ugyanabból az okból került sor. azaz a Nam második része). apám abbahagyta a Quenta Silrmrillion't annál a pontnál. amikor Morgoth szabadon engedi Húrint Túrin és Nienor halála után. ám itt a Nam változatot követtem. az a beszámoló volt Húrin és Huor ifjúkori időzéséről Gondolinban. és 1. A második passzus. így tehát az első rész. amelyet nagyjábólegészében követett. Apám azonban valójában két változatot írt: az egyiket a leghatározottabban a Nam kezdetének szánta. miután elmenekült Doriathból). és az elbeszélésnek ezzel az egysze224 . de amely a következő változatokban krónikaszerű elbeszéléssé növekedett és bővült párhuzamosan a rá következő „Silmarillion" kéziratokkal. amikor elkezdte írni A Gyűrűk Urá-t 1937-ben. A publikált mű elbeszélésének kialakításánál nagy hasznát vettem A bekriandi króni'kák-nak. 2005). amelyeknek köze van Hador házának sorsához és Rendíthetet­ len Húrin gyermekeihez. ahogyan az első Függelékben már említettem. és rögtön az elején ott áll (42." Ezt követően apám csak a „nyuga­ ton lezajlott csata" leírását és Fingon seregének pusztulását tar­ totta meg a Krónikák-ból.

Thingol és Melian ajándé­ kai Belegnek. Ami Túrin élete ezen szakaszában a mese szerkezetét illeti. de nehéz­ nek találta az összest egyetlen „cselekménnyé" szervezni „kitalálni. amelyeket nem kellett volna kihagynom. és az eredeti olvasatokból másikakat választva. Túrin és Beleg találkozása. a szükségesnél nagyobb szerkesztői szabadságot engedtem meg magamnak. ezzel összhangban van . Arra a véleményre jutottam. Ebben a könyvben újragondoltam az eredeti kéziratokat. amelyek ugyanazokat az elbeszélő elemeket tartalmazzák a fejlettség eltérő fokain. sok (általában igen jelentéktelen) helyen visszarakva az eredeti •szavakat.A Túrin Doriathban fejezettől fogva az új szöveg sokat válto­ zott a Befejezetlen regék-hez képest. és itt nyilvánvalóan különféle nézetek lehetségesek azzal kapcsolat­ ban. mi történt valójában". a zsiványok kegyetlenkedése Beleggel szemben Túrin távollétében. 225 . és helyreállítottam a szöveget. hogy az a lényegesen rövidebb elbeszélés. hogy apámnak sikerült kielégítő szerkezetet és egymásutániságot elérnie a cselek­ ménynek ennél a részénél. hogyan bánjunk az eredeti anyaggal. apám gondolt bizonyos elbeszélői „ele­ mekre": Túrin pere Thingol előtt.egyetlen különbséggel. világosan látom. a Doriathból való elmenekülésétől a zsiványok az Amon Rudhon lévő rejtekéig. bőséges további tanulmányok után. és bizonyos párbe­ szédrészleteket más szövegösszefüggésbe helyezett. Itt írások széles választéka áll rendelkezésre. és azt is. amelyet összeállítottam a publikált Szilrnarilok számára. Ezeket az „ele­ meket" mozgatta egymáshoz viszonyítva. De ma már. kijavítva néhány hibát. sokuk igen elnagyolt. mielőtt félbehagyta. hogy amikor összeállítottam a Befejezetlen regék szövegét. olyan mondatokat vagy rövid passzusokat toldva be.

De immár megkésettnek véltem volna a Saeros eltá­ volítását. mert „valójában az történt". 226 . Az elbeszélésben lévő legnagyobb hézagot. hogy Thingol Túrin pere után adta az Anglachelt Belegnek. és Orgoi-lal helyettesítette. o. amikor Beleg visszatér Menegrothba." De valójában bizonyítható. hogy megtalálja Túrint. o. a törprol végétől Az Ij meg a Sisak földje. az angol kiadás­ ban) az új szövegben a 110 és a 141. hogy ezt apám elvetette. amikor Beleg először kelt útra. hogy apám elvetette a Saeros nevet. A kéziratok alaposabb meg­ értéséből viszont biztosnak látszik. oldalon az angol kiadásban: a történet megszakad annál a pontnál.A Befejezetlen regék-ben még egy hézag van az elbeszélésben a 96. o. de feleslegesek az elbeszélés szempontjából: ez annak a története. o. a Beíeg halála és a Túrin Nargothrondban fejezeteken át a Nargothrond bukásá-val bezárólag. hogyan került a Sárkány-sisak dor-lómini Hador birtokába (Befejezetlen regék 75. nem tudja őt rábeszélni. Itt ismét A szilmarilok-ra hagyatkoztam a hézag kitöltésénél. miután megtalálta Túrint a zsiványoknál. az új szövegben nincs utalás az Anglachelre. ahhoz képest. o.). Itt időszerű megemlítenem. hogy kihagytam két olyan részt. Ezért a mostani szövegben az ajándékozásra ezen a ponton kerül sor (75. „ahol Thingoltól az Anglachel kardot kapta. és a lembas ajándékozásáról nem esik szó. Meliantól pedig lembas't. ahol a zsiványok találkoznak a pici törpökkel. csak Melian ajándékára. az angol kiadásban). hogy ott a történet azzal folytatódik. aho­ gyan a Befejezetlen regék-ben láthattuk (104. hogy Beleg búcsút vesz Túrintól. és csak ott folytatódik.). A későbbi részben. miután megtalálta Túrint. amely „nyelvészeti véletlen" folytán egybeesik az óangol orgol. oldalak közötti rész tölti ki a Mimről. az angol kiadásban) és Saeros származása (Befejezetlen regék 77. amelyek szerepeltek a Befejezetlen regék-ben. hogy térjen vissza Doriathba (89-93. és visszatér Menegrothba. amikor Beleg. orgel „büszkeség" szóval. megjegyezve.

s az új szöveg a vázlatok. jegyzetek és folyományaik nagyobb megértésével jött létre. esetleg korábbi fázisból származnak. egyszerűen megis­ mételtem azt a változatot. ugyan­ azokból az eredeti anyagokból származik. ami A szilmarilok-hó\ kimaradt. Ennek az az eredménye. fejezete. immár több mint harminc évvel ezelőtt. ám az itt közreadott hosszabb szövegben nincs semmiféle. 2005). így. a Befejezetlen regék függelékében a Narn-hoz összegyűjtött. de mindkét esetben más célra van felhasználva. Bizonyos vázlatok.Bonyolult kapcsolat van a „Túrin-sagának" ebben a részé­ ben az eredeti kéziratok. ám ezt a Nam „hosszú változatának" különböző anyagaiból hozzam létre. de nem is lehet másként: különös tekintettel arra. így tehát az a szöveg. hogy amikor sikerül kielégítő formában papírra vetnie Túrin „nagy regéjét". Ez a publikált Szilmarilok 21. ám ahol nem volt mit hozzáten­ ni A szilmarilok változathoz (ahogyan például Beleg halálának a Beleriandi króni/cák-ból átvett regéjénél). De ez természetesen nem történt meg. hogy apámnak az volt az általános szándéka. Európa Könyv­ kiadó. hogy ez a terjedelmes kézirat az aktuális történet állandó fejlődését képviseli. az idők teljességében. ezért aztán arra a különös feladatra vállalkoztam. Az eredeti kéziratokból mindannak a nagy része. abból létrehozza a történet jóval kurtább változatát amolyan „Szilmarilok" stílusban. amelyik ebben a kötetben kitölti a hosszú hézagot a Befejezetlen regék-búi történetben.. hogy egy példát adjak egy korábbi pontból. amelyek nélkülözhe­ tetlenek a folyamatos elbeszéléshez. o. A szöveg mégis mes­ terséges. hozzáférhető. hogy szimulálni próbáljam. a 227 . amelyekből A szil­ marilok neki megfelelő részletei (230-264. a legcse­ kélyebb bele nem illő „kitaláció" sem. egymástól független részletek és ennek a kötetnek az új szövege között. vagy abban tömörítve lett. Mindig azt feltételeztem. hogy betoldottam ugyan itt-ott összekötő részeket a különböző vázlatok összeillesztésekor. A Szilmarilok-ban elmesélt változat. amit ő nem tett meg: hogy megírjam a történet végső formájának „szilmarilos" változatát.

hogy ez nem lehet jó. Van azonban két olyan részlet a Glaurung elleni támadásban Cabed-enArasnál. nem mentek egyenesen a Sárkány felé. hogy amikor Túrin és társai elindultak Nen Girithtől azon a végzetes estén. és Mím csúcs alatti házának teljesen kidolgo­ zott leírása előbb jelenik meg. a folyó fölött a Cabed-en. Amint közeledtek. Amikor erről értekeztem az Ékszerháború-han (1994. elfogadtam a feltevést. Az első a földrajzra vonatkozik. és mint­ hogy nincs jelentősége a történetben. nem vettem ész­ re.történetnek az a része.157. az eredeti szöveg szerint „keleten megcsillantak mögöttük az első csillagok". mivel biztosan nem nyugati irányban haladtak. amelynek apám végső formát adott.Árasig. az ott talált lakóhely és az ottani életük. „ott aztán. kötete 228 . hogy elérje a Teiglint. el a gázlótól. Túrin Dor-lóminba való vissza­ térésétől.). dél felé mentek tovább egy keskeny csapáson". De ezt most már valószínűtlennek vélem. mint maga Mím. nem mögöt­ tük. hanem előbb a Teiglin gázlójához vezető ösvényen haladtak. valamint az íj meg a Sisak földjének tiszavirág-életű sikere első változat­ ban jóval azelőtt íródott. természetesen igen kevés eltérés van a Befejezetlen regék-tői. ahol kijavítottam az eredeti szavakat és amelyeket meg kell magyaráznom. A történet hátralevő részében. o. amikor Túrin és bandája Amon Rudh hegyére ér. sokkal egyszerűbb meg­ oldás volt a „mögöttük"-öt kijavítani „előttük"-re. mielőtt odaértek. hogy bármiféle említés esett volna pici törpökről. Amikor a Befejezetlen regék-et készítettem. és tovább az erdőn keresztül. ahogyan ebben a szövegben tettem. * A History of Middk-earth XI. A szövegben az áll (180. és ke­ leten az első csillagoknak előttük kellett lenniük. hogy a dél felé vezető „keskeny csapás" ismét nyugat felé fordult. o. hanem kelet vagy délkelet felé. amely a szurdok túloldalán feküdt. az angol kiadásban).

Most újrarajzoltam a térképvázlatot. ahol a Celebros beléfolyt" 176. éppen csak északra attól a ponttól. hogy a Sár­ kány hasa alá kerüljön. nincs helyesen tájolva. bejelöltem a Cabed-en-Aras körülbelüli helyét is („És egyenesen Glaurung útjában volt egy ilyen szurdok. amikor átmászik a szurdokon. és ott függtek. Itt is van vázlat és végső változat. hogy az Amon Obel szinte teljesen keletre áll a Teiglin gázlójától („felkelt a hold az Amon Obel fölött".). A második dolog Glaurung leszúrásánál bukkan fel. 189. o. majd ismét fel kellett másznia a sziklán. bár közben minden akaratával kapaszkodott".JEGYZETEK Az a vázlatos térkép. o. amíg elmúlt az éjjel. semmiképpen sem a legmélyebb. Amikor reggel lett. ám a legkes­ kenyebb. Apám Beleriand-térképéből látható. o. és Túrin „a félelem fekete álmaival küzdött. és én is ezt reprodukáltam A szilrnarilok'ban. 229 . az angol kiadásban). hogy illusztráljam a helyszínt. Glaurung „kissé északabb­ ra" készült átkelni.). amelyet a Befejezetlen regék-hez ké­ szítettem (149. és a Teiglin délkeleti vagy dél-délkeleti irányban folyt a szurdokban. A váz­ latban Túrin és társai felkapaszkodtak a szakadék túloldalán a perem alá. ezért Túrinnak le kellett ereszkednie a folyóágyba.

Ezek önmagukban apróságok. amikor „közben minden akaratával kapaszkodott". mielőtt tudnák.). a vázlatból származik. Hogy érthetőbb legyen. de még tisztábbá teszik a Hajdankor legendáinak ezeket a talán leglátványosabb jele­ neteit és az egyik legnagyobb eseményt. kijavítottam (186. o. az angol kiadásban). hogy csak az erejüket pocsékolják. Lényegében pontosan ezt tették: a végleges szöveg­ ben az áll (Befejezetlen regék 134.) Túrin és Hunthor csak félig másztak fel a túloldalon. és Túrin álma. o. amit bizonyára meg is tettek.A végső változatban (185. „akkor megálltak. és ott vártak. hol fog átkelni Glaurung. és várakoztak". hogy a végleges történetben megmaradt egy korábbi vázlat fölös­ leges része. a „nem álltak Glaurung útjában" helyére „nem voltak Glaurung útjában" került. Arról nincs szó. hogy alákerüljön". o. ahonnan nem másztak felfelé tovább. és hogy Túrin „végigkapasz­ kodott a vízparton. hogy leereszkedtek volna onnan. amikor Túrin kijelentette. hogy nem álltak Glaurung útjában. . és a „végigkapaszkodott a vízparton" helyébe „végigkapaszkodott a sziklán". Ám az átigazított történetben nem kellett kapaszkodniuk: leeresz­ kedhettek a szurdok fenekére. ha most felmásznak. Úgy tetszik tehát.

A HURIN GYERMEKEINEK LEGENDÁJÁBAN SZEREPLŐ NEVEK JEGYZÉKE .

Ilúvatar első teremtményei. amelyhez Túrin csatlakozott Az Ered Wethrin egyik csúcsa Dor-lómintól délre „Kémek hegye". itt állt Ephel Brandir „Kopasz hegy". Túrin ezt a nevet vette fel.A BELERIAND TÉRKÉPÉN SZEREPLŐ NEVEKET CSILLAG JELÖLI Adanedhel Aerin Agarwaen Ainuk „Tünde-ember". ám csekélyebb szellemek") Aígund Amon Darthir* Amon Ethir Amon Obel* Amon Rudh* Dor-lómini ember. amelyet Finrod Felagund építtetett Nargothrondtól keletre Hegy a Brethil erdejében. Mim lakóhelye 233 . magányos csúcs a Brethiltől délre fekvő területen. a zsiványbanda tagja. Túrinnak ezt a nevet adták Nargothrondban Húrin nőrokona Dor-lóminban. akit Brodda. amikor Nargothrondba érkezett „A Szentségesek". a keleti ember erővel feleségül vett „Vérszennyes". nagy mesterséges hegy. akik már a világ létezése előtt voltak: a valák és a maiak („a valákkal egy rendből való.

elesett a Dagor Bragollachban Eol kardja „Király Haragja".Arach* Andróg Anfauglith* A Taur-nu-Fuinról levezető hágó az Ered Gorgoroth nyugati végénél Dor-lómini ember. Eol felesége Nolda tünde. Bilbo rivendelli énekében szerepel Dor-lómini ember. a zsiványbanda vezetője. Gwthang a neve Finarfin harmadik fia. a Mím házának adott név A „Pici-törpök Háza" az Amon Rudhon Baragund Barahir Bar-en-Danwedh Bar-en-Nibin'noeg 234 . Bregolas fivére A „Váltság Háza". a noldák erőssége az Eithel Sirionnál Morwen apja. aki Gelmirrel Nargothrondba ment. hogy figyelmeztesse Orodrethet a veszélyre Húrin lova Beleriand partvidéke a Sirion torkolatától nyugatra. miután újrakovácsolták Túrinnak. A Forrás Tornya". amelyet Morgoth pusztává tett a Váratlan Láng Csatájában Angband Angfachel Angrod Anguirel Aranrúth Arda Aredhel Arminas Arroch Arvemien* Asgon Azaghal Amyékhegység* Barad Eithel Morgoth nagy erőssége Középfölde északnyugati részén Beleg kardja. amelyhez Túrin csatlakozott „Fojtogató Füst". Béren unokatestvére Béren apja. a Taur-nu-Fuintól északra fekvő. Thingol ajándéka. füves mező. Thingol kardja A Föld Turgon húga. aki segített Túrinnak elmenekülni Brodda megölése után A belegosti törpök ura Lásd Ered Wethrin . egykor Ard-galen nevű nagy.

aki kivágott egy szilmariit Morgoth koronájából. Túrin barátja és társa. így nevezték el a Cabed-en-Árast. a gázló közelében ömlik a Teiglinbe „A Hajóács". Morgoth egyik neve Doriathi tünde. Lúthien szerelmese. Morwen nagyapja Barahir és Bregolas apja Erdő a Teiglin és a Sirion folyók közt. Túrin itt ölte meg Glaurungot „A Szörnyű Végzet Ugratója". Másik neve Cúthalion. Handir fia Baragund apja.A Szarvasugrató". „Erősíjú" „Nagy Erősség". az edánok három háza egyikének őse Ember Beor Házából. brethilbeliek. miután Nienor leugrott a sziklájáról Cekbros Círdan Folyó a Brethilben. a Kikötőnek a Nirnaeth Arnoediadban történt elpusztítása után a déli Balar szigetre menekült 235 . „Félkarúnak" és Camlost-nak. Beor Házának.Bar Erib Bauglir Beleg Belegost Belegund Beleriand* Belthronding Beor Béren Dor-Cúarthol erőssége az Amon Rudhtól délre „Az Elnyomó". „Üreskezűnek" is nevezik Bragoüach Brandir Bregohs Bregor Brethil* Brithiach* Brodda Lásd Dagor Bragoüach Haleth Népének vezére a Brethilben Túrin érkezésekor. nagy íjász. a Falas ura. mély szurdok a Teiglin folyón. Haleth népe Gázló a Sirionon Brethil erdejétől északra Keleti ember Hithlumban a Nirnaeth Arnoediad után Cabed-en-Aras Cabed Naeramarth . Baragund fivére A Kék-hegységtől nyugatra eső terület az Óidőkben Beleg íja A Beleriandba érkezett első emberek vezére. a törpök két városának egyike a Kék-hegységben Rtan apja.

a Visszhanghegységbe benyúló. nagy. hosszú tengeröböl Echad i Sedryn Ecthelion Edánok „Hűségesek Tábora". Mím házának neve az Amo Rudhon (másutt Echad) } Gondolini tünde úr (egyes száma Adan) A tünde-barátok Három Házának tagjai 236 . a terület. Húrin és Morwen Dor-lómin Dorthonion* Drengist* úrnője otthona Morwen „Fenyők Földje". a Celebros vízesése a Brethil erdejében. erdős fennsík Beleriand északi határán. ahol Morgoth (másutt a Bragollach) kitört Angband Déli Út* Dimbar* Dimrost Dor Cúarthol ostromzárából Az ősi út Tol Siriontól Nargothrondig a Teiglin gázlóján át A Sirion és a Mindeb folyók közötti terület „Az Esős Lépcső". későbbi neve Nen Girith „Az íj meg a Sisak Földje".Crissaegrim* Cúthalion Hegycsúcs Gondolintól délre. későbbi neve Taur-nu-Fuin Ered Lóminba. Beleg neve Daeron Dagor Bragollach Doriathi dalnok A Váratlan Láng Csatája. ahol Thorondor fészkel „Erősíjú". székhelye az Esgalduinon Darlas Dor-lómin* fekvő Menegroth Tekintélyes férfi Haleth a Brethil erdejében élő népéből Hador házának Fingolfin királytól kapott hűbér birtoka Hithlum déli részén. amelyet Túrin és Beleg védett az Amon Rudhon lévő Dariath* rejtekükből Thingol és Melian királysága Neldoreth és Region erdőségében.

amikor először találkozott a brethilbeliekkel Az „Iszonyat Hegyei". az Anglachel kard készítője. csatában halt meg Középföldére való visszatérése után. akik megtették a Nagy Utat keletről Beleriandba Morwen neve. Fingolfin féltestvére. a Narog forrása az Ered Wethrin alatt „Sirion forrása" az Ered Wethrin keleti oldalán. a Hithlum keleti és déli határát alkotó hegylánc A valák Beleg neve. híres kovács Nan Elmothban. Eol Ephel Erdei Erdei Ered Ered Erők. a Taur-nu-Fuin hatalmas déli meredélye (másutt a Gorgoroth) „Árnyékhegység". a Sirionba ömlő folyó Faelivrin Falas* Farkasemberek Feanor Finduilas Gwindortól kapott neve Beleriand nyugati partvidéke Lásd Gaurwaith Finwe legidősebb fia. a szilmarilok készítője. a noldák első vezére. Maeglin apja „Brandir Kerítése". azonos jelentésű az eldák kifejezéssel A tündék. „Tündefény" Morgoth A „Sötét Tünde". lásd Cúthaüon A Doriathot Neldorethre és Regionra osztó. Lásd Feanor fiai 237 . Barad Eithel néven is hívott erőssége Eldalie Eldák Eledhwen Ellenség. a valák elleni nolda lázadás vezetője. akiket a Gaurwaith fosztogatott Túrin ezt a nevet vette fel.Eithel Ivrin* Eithel Sirion* „Ivrin forrása". Erősf]ú Esgalduin* Brandir emberek Vadember Gorgoroth* Wethrin Az Az Tündenév. a brethilbeliek körülkerített lakóhelye az Amon Obelen (másutt az Ephel) A Teiglintől délre fekvő erdő lakói. a noldák ugyanott lévő.

Nargothrond alapítója és királya. a szálas Gamil Zirak Gaurwaith Gelmir (l) Gelmir (2) Gethron Ginglith* Glaurung Aranyhajú Hador fia. Gwindor fivére Nolda tünde. Nargothrond második királyának a lánya Finwe második fia. Finrod király Nargothrond alapítása után kapott neve. ahol az Aros a Sirionba ömlött Finwe harmadik fia. a noldák első vezére Középföldén. Morgoth első sárkánya . Finrod Felagund és Galadriel apja. Fekete Király.Feanor fiai A A Lásd Feanor. A hét fiúnak Beleriandban voltak birodalmai Túrin neve Nargothrondban. Feanor féltestvére. Felagund Félhomály-tavak* Finarfin Mocsaras tóvidék ott. Túrinék zsiványbandája a Doriath nyugati határain túli erdőben Nargothrondi tünde. Eithel Sirionnál elesett Törp kovács. a noldák nagykirálya Hithlumban. Fingolfin testvére. gyakran Felagund néven szerepel Forweg Dor-lómini ember. akik közé Túrin beállt Galdor. Lásd Mormegil Morgoth „Barlangvájó". Fingon és Turgon apja Fingon Finrod Fingolfin király legidősebb fia. maga a kard is. Húrin és Huor apja. a nogrodi Telchar mestere „Farkasemberek". azoknak a zsiványoknak a kapitánya. Nem tért vissza Középföldére Finduilas Fingolfin Orodrethnek. halála után a noldák nagykirálya Finarfin fia. gyakran önmagában is használják Fekete Kard. aki Arminasszal Nargothrondba ment figyelmeztetni Orodrethet a veszélyre Túrin egyik kísérője az úton Doriathba Nargothrond fölött a Narogba ömlő folyó „Sárkányok atyja". Orodreth és Galadriel testvére.

március Nargothrondi tünde. Galdornak a húga. Glóredhelt vette feleségül Haleth úrnő. Brandir apja Brethilbeli Halmir lánya. Húrin és Huor apja Galdor apja. Dor-lómini Hador lányát. az edánok egyik háza Haldir Haleth Halmir Handir. Fingon király gyilkosa Túrin kísérője az úton Doriathba. Túrin így nevezte el az Anglachel kardot. Gondolin síkját ölelő hegység „A Tünde-lány Dombja" a Teiglin gázlójának közelében. az Edánok Második Házának. Túrin felvett neve Dor Cúartholban A balrogok ura. Finduilas kedvese. Haleth népének vezetője. Eithel Sirionnál esett el a Dagor Bragollachban. Fingolfin király vazallusa. Dor-lómin ura. Hador háza. ott halt meg Nargothrondi tünde. Dor-lómini Galdor felesége. Finduilas sírja „A Könnyek Dombja" Anfauglith sivatagában 239 . Brethili Haldir felesége Gondolini tünde úr Turgon király rejtett városa Lásd Ered Gorgoroth „Rettegett Sisak". Húrin apjának. Húrin anyja A Tumladent. Túrin társa Gyász Éve Hador. Aranyhajú A Nirnaeth Amoediad éve Tündebarát. Hareth Határhegyek Haudh-en-Elleth Haudh-en-Nimaeth Brethilbeli Brethili Halmir fia. aki a Brethil erdejében élt A brethilbeliek ura Haldir és Glóredhel fia.Glithui* Glóredhel Ghrfindel GondoUn* Gorgoroth Gorthol Gothmog Grithnir Guilin Gurthang Gwaeron Gwindor Az Ered Wethrinről a Malduintól északra a Teiglinbe ömlő folyó Hador lánya. Gwindor és Gelmir apja „Halálvas". miután Nargothrondban újrakovácsolták A „szeles hónap".

akit megölt Andróg nyila Túrin így nevezte Sadort Dorthoniontól északkeletre eső terület. a pici-törp egyik fia Emberek. Túrin és Nienor apja. ahol a Narog folyó ered Keleti emberek Embertörzsek. Earendil apjának az apja. Tuornak. Túrin társa a Glaurung elleni támadásnál Húrin fivére. Lásd llúvatar gyermekei „Mindenek Atyja" A tündék és az emberek A tündék Dor-lómini ember. Aerin apja Tó és vízesés az Ered Wethrin alatt. a pici-törp fia. Khxm Labadal Ladros* Lalaith Lamach Lothlann 240 . háromtörzsű bükkfa Neldoreth erdejében „Köd Földje". Haleth és Hador háza Hatalmas. jelzője Thalion. a Megszámlálhatatlan Könnyek Csatájában esett el Dor-lómin ura. „a Rendíthetetlen" Ibun Ifjabb llúvatar Uúvatar llúvatar Gyermekei Indor Ivrin* Gyermekei Idősebb gyermekek Mim.Három Ház (edánok) Hirilom Hithlum* Hunthor Huor Húrin Beor. Urwen beceneve Erdei ember a Teiglintől délre eső vidékről Nagy síkság Dorthoniontól keletre (Taur-nuFuin délkeleti része) Kék-hegység Kémek Hegye. akik az edánok után érkeztek Beleriandba A Beleriand és Eriador közti nagy hegylánc (Ered Luin és Ered Lindon) az ÓidŐkben A Lásd Amon Ethir Mim. a nolda királyok Beor Házának adták „Nevetés". az Árnyékhegység határolta északi terület Brethilbeli ember. Morwen férje.

fülemüle Mablung Maedhros Maeglin Magas Farom. Gondolin árulója Felföld Nargothrond fölött. amelyet láthatatlan védővonallal. nyugatra a Narog folyótól. a csillagok régiója „Erdő vége". az Első Király Lásd Nimaeth Amoediad Maia (lásd Ainuk). „a Vadász" Feanor legidősebb fia. Lúthien anyja Melian Melkor Öve Lásd Meíian Morgoth eredeti quenya neve „Az Ezer Barlang". „a szürkület leánya". a Faroth A Teiglin mellékfolyója Vala: a Bíró. túl Dorthonionon Eol. Thingol és Melian palotája az Esgalduin folyón Doriathban Az égbolt. a Holtak Házának U r a Valinorban A legfőbb vala. Másik neve Tinúviel. Dor-lómintól a Mithrim hegység választja el 241 Menegroth* Menel Methei-en-glad Mim Minas Tirith Mindeb* Mithrim* . Thingol királynéja Doriathban. Aredhel fia. erőd a Dor Cúartholban az erdő szélén. Thingol főkapitánya.Lothron Lúihien Az ötödik hónap Thingol és Melian lánya. Malduin* Mandos Mamve Megszámlálhatatlan Könnyek Csatája. aki Béren halála után szintén halandóvá lett. Túrin barátja. hogy osztozzon a sorsában. a „sötét tünde" és Turgon húga. Melian Övével vett körül. Melian A A* Doriathi tünde. birtokai voltak keleten. a Teiglintől délre Az Amon Rudhon lakó pici-törp „Őrtorony". Finrod Felagund építtette a Tol Sirionon A Sirion mellékfolyója Dimbar és Neldoreth erdeje között Hithlum délkeleti része.

lásd Níniel Nyírerdő Arvernienben. Glaurung rombolta le. Nibin-nogrim Nienor Nimbrethil* Níniel Nirnaeth Amoediad Pici-törpök „Gyász". eredetileg az Erők legnagyobbika (másutt az Ellenség. Eglarest kikötőjénél ér a Tengerbe Dor-lómintól nyugatra fekvő terület. Húrin felesége. Húrin és Morwen lánya. Túrin ezt a nevet adta Nienornak a Brethilben A „Megszámlálhatatlan Könnyek" Csatája (másutt a Nimaeth) 242 . lásd még Eledhwen „Tündefény" és Dor-lómin úrnője Nagy Domb A Lásd Haudh-en-Nimaeth Nagy Muzsika. Eol lakhelye „A nagy. Túrin neve Nargothrondban A Beor Házából való Baragund lánya. és Nargothrond birodalma a folyótól keletre és nyugatra Nargothrond* Neithan Nellas Nen Girith Nen Lalaith „A Sértett". Finrod Felagund alapította. a Sötét Úr. a Dimrost vízesésnek adott név a brethilbeli Celebros folyón Az Amon Darthir. Bilbo említi rivendelli énekében „Könny-lány". a Fekete Király. Nan Elmoth* Az ainuk muzsikája. Túrin felvett neve a zsiványok közt Doriathi tünde. Túrin húga. az Ered Wethrin egyik csúcsa alatt eredő. BaugUr) Mormegil Monven „Fekete Kard". lázadó vala. Túrin gyerekkori barátnéja „Reszkető Víz".Morgoth A nagy. föld alatti erősség a Narog folyón". túl a Visszhanghegységen* (Ered Lómin) Nenning* Nevrast* Nibin-noeg. Húrin háza mellett elfolyó patak Folyó Nyugat-Beleriandban. amelyben a Világ elkezdődött Erdő Kelet-Beleriandban. Túrin és Nienor anyja.

Húrin szolgája Dor-lóminban. Finduilas apja Maia (lásd Ainuk). a „tudós tündék" A Narog felső folyásától nyugatra terjedő erdőség Nyugat Urai. a „bölcs-tündék". A Oríeg Orodreth Osse A valák Túrin zsiványbandájának tagja Nargothrond királya bátyja. Az Pici'törpök Doriath Lásd Talath Dimen Törpfaj Középföldén. Tuor anyja A Dorthonionról a Sirionba a Serech mocsárvidékén ömlő patak Sodor Saeros Sauron Szigete Serech* Fafaragó. A Rejtett Királyság. ahol a Rivil beléömlött Dorthonionból 243 . Thingol tanácsosa. amelynek Mim és két fia voltak utolsó képviselői Ragnir Rejtett Birodalom. Finrod Felagund halála után. A Region* Rían Rivil* Vak szolga Húrin dor-lómini házában Gondolin Doriath Doriath déli erdősége Morwen unokatestvére. a Vizek Urának vazallusa őrzött Birodalom. Húrin fivére Huor felesége.NÉVJEGYZÉK Nogrod Noldák Núath erdeje* A törpök két városának egyike a Kék-hegységben Az eldák második serege a Nagy Ú t o n keletről Beleriandba. aki Labadoí-nak nevezte Doriathi tünde. Az Őrzött Síkság. Túrin ellensége Tol Sirion Nagy mocsárvidék a Sirion Kapujánál. Túrin gyerekkori barátja. Ulmónak.

Finduilas így nevezte Túrint Thingol Thorondor Thurin 244 . amelyeket Morgoth rakott Angband fölé „Szürkeköpenyes". Lásd Szürke tündék Beleriand az Eithel Sirionnál fakadó. „aki sziklafészkét Középfölde ifjúkorában a Kerítéshegyek megközelíthetetlen csúcsain építette" (A király visszatér. 4. Lúthien apja „Sasok Királya". Doriath királya. Beleriand tündenyelve. a Valinort bevilágító Két Fa közül az első „Zsarnokság Hegyei". átvág a Brethil erdején is. akik Beleriandban maradtak. asszonya Melian. Szarvasugrató. nagy folyója Morgoth A hithlumi keleti emberek hívták így Hador Népét A valák ellen fellázadt noldák.Sharbhund Sindarin nyelv Sirion* Sötét Úr. a maia. a szürke tündék (sindák) nagykirálya. nem keltek át a Nagy Tengeren nyugatra Tálaik Teigün* Dimen* „Az Őrzött Síkság" Nargothrondtól északra „Az Éji Sötét Erdeje". VI. A Szalmafejűek Száműzöttek. Dorthonion későbbi neve A Sirionnak az Árnyékhegységben eredő mellékfolyója. Lásd a TeigUn gázlója Taur-nu-Fuin* TeigUn gázlója. ahol a Nargothrondba vezető Déli Út átvág a Teiglinen Nogrod híres kovácsa A Fehér Fa.) „A Titok". azok az eldák. Szépek Szürke-tündék A A Az Amon Rudh törp neve Szürke-tünde. A* Tekhar Telperion Thangorodrim Gázló ott. akik visszatértek Középföldére Lásd Cabed-en-Aras Az eldák A sindák.

Finrod itt építtette Minas Tirithet. elesett a Megszámlálhatatlan Könnyek Csatájában Az egyik nagy vala. Túrin unokafivére és Earendil apja „Végzet Ura". túl a Nagy Tengeren A valák legnagyobb királynője. További neveit lásd Neithan. Adanedhel. Vizek Ura.Tol Sirion* Tumhalad* Sziget a Sirionban a Sirion Kapujánál. akik az idők kezdetén léptek be a Világba A valák országa nyugaton. „A Vizek Ura" Túrin zsiványbandájának tagja „Balsorsú". ahol Gondolin állt Huor és Rían fia.Gorthol. a nagy szellemek. „Nevetés" Valók Valinor Varda. Túrin felvett neve a brethilbelieknél Fingolfin király második fia. később Sauron elfoglalta Völgy Nyugat-Beleriandban a Ginglith és a Narog folyók között. Mormegil (Fekete Erdei Vadember. A „Az Erők". Turambar Vidor az Átkozott Ulmo Ulrad Úmarth Urwen A keleti emberek egyik főnöke. Túrin így nevezte az apját N argothrondban Húrin és Morwen gyermekkorában meghalt lánya. Fingon fivére. Kard). beceneve Lalaith. Thurin. ahol Nargothrond seregét legyőzték Turulodén Tuor Turambar Turgon Túrin A rejtett völgy a Határhegyek ölén. a Nam i Chtn Húrin rege főhőse. Gondolin alapítója és királya Húrin és Morwen fia. Manwe asszonya A vala Ulmo 245 . Agarwaen.

hogy egyszerűsítsem és a Húrin gyermekei történethez alkalmazhatóbbá tegyem. és sosem cserélt másikra. amelyik viszont abból a térképből származik. 246 .A TÉRKÉPRŐL Ez a térkép szigorúan a megjelent Szilmarilok-beli térképen ala­ pul. hogy magába foglalja Ossiriandot és a Kék-hegységet. A hegy­ ségek. így aztán nem terjed ki kelet felé annyira. és kihagytam bizonyos földrajzi vonásokat. Amikor újrarajzoltam. amelyek szere­ pelnek a szövegben. amelyet apám az 1930-as években készített. különféle változtatásokat eszközöl­ tem. hegyek és erdők formális és nyilvánvalóan igencsak szelektív megjelenítése az ő stílusát utánozza. hanem azt használta az összes későbbi munkájához. ugyanakkor (kevés kivétellel) csak azokat a neveket tüntettem fel.

amelyekben a szerző rendkívüli figyelmet fordított a nevek. Tolkien különböző művei egy nagy. hogy a Középfölde-corpus különböző darabjainak magyar fordításaiban korábban megjelent nevezéktani különbözőségek. belesimuljanak egy lassan formálódó egységes magyar Tolkien-terminológiába. sokszor értelemzavaró párhuzamosságok az újabb kiadások során foko­ zatosan eltűnjenek. kifejezések.e kétségbevonhatatlan szer­ zői szándéknak megfelelően . Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Európa Kiadó­ nak. R. átfogó mitológia egységeinek tekinthetők. hogy Társaságunk szakértői számára lehetőséget biztosí­ tott a közreműködésre e csodálatos könyv magyar változatának elkészítésében. 247 . egységes használatára. és ezzel mi is segíthettük a mitológiai rendszer egészét tekintve is pontos és terminológiailag koherens magyar változat megszületését. fogalmak egy gondo­ san kidolgozott rendszernek megfelelő. A Magyar Tolkien Társaságnak .J. R.régi törekvése.

illetve kapcsolódó irodalmi.A Magyar Tolkien Társaságot a jogtulajdonos Tolkien Estate hivatalos névhasználati engedélyét megszerezve. amelyben ismeretterjesztő. Emellett Társaságunk nemzetközi kutatókat is felvonultató tudományos konferen­ ciákat szervez. és rend­ szeresen együttműködik a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral irodalmi programok szervezésében. nyelvészeti és művé­ szeti alkotások. az alkotó munka öröme és az érintetlen természet szépségének tisztelete . műveit és az általa teremtett 248 . A Magyar Tolkien Társaság közösségi életének az átlag 3-4 havonta megrendezett országos találkozók mellett a legfontosabb eseménye a nyaranta minden korosztály számára megszervezésre kerülő nagy tábor. közösségért érzett felelősség. önzetlenség. 2002 nyarán. A Társaság elsődleges céljaj. Sok szeretettel várjuk a páratlan mítoszteremtő írót és ki­ emelkedő filológust tisztelő. közösségi és kreatív/művészeti foglalkozásokat a tolkieni mito­ lógiára épülő keretjáték fogja össze. szigorúan nonprofit alapon igyekszünk megvalósítani. művészeti és közösségi folyóirat. A Társaság gondozásában jelenik meg félévente a Lassi Laurié című ismeretterjesztő. R. Az MTT legnagyobb ismeretterjesztő rendezvényeként minden év január elején megszervezi a több ezer érdeklődőt vonzó Tolkien Születésnapot.men­ tén szerveződő erős közösségi tevékenység keretében. Tolkien műveinek magyarországi népszerűsítése és kritikai elemzése. adaptációk létrehozásának támogatása. a Szegedi Tudományegyetemen rendezett konferencia kereté­ ben alapították Tolkien munkássága iránt érdeklődő lelkes fiatalok.barátság. Mind­ ezen törekvéseinket a tolkieni értékek . és mi működtetjük a Középfölde világa iránt érdeklődők leg­ nagyobb hazai portálját. valamint az ELTE hivatalos tanrendjében közismereti tárgyként szereplő egyetemi kurzust is működtet. R. gazdag programkínálatú helyszínt működtet a Művészetek Völgye fesztiválon. valamint a fordítások. a tolkien. szolidaritás.hu-t is. a tolkieni mitológia mélyrétegeit feltáró olvasóköröket. fordítói műhelyeket.

az azokban megnyilvánuló örök emberi értékeket magukénak valló olvasókat a programjaink. Füzessy Tamás a Magyar Tolkien Társaság elnöke .mitológiát szerető. közössé­ gi életünk résztvevőiként vagy akár a szervezőmunkában is szerepet vállaló tagtársakként.

a törpről / 95 Az Ij meg a Sisak földje /111 Beleg halála /119 Túrin Nargothrondban / 125 Nargothrond bukása / 134 Túrin visszatér Dor-lóminba /142 Túrin Brethilbe érkezik /150 Morwen és Nienor útja Nargothrondba /155 251 .TARTALOM Előszó / 7 Bevezető / l l A kiejtésről / 22 NARN I CHÍN HÚRIN Húrin gyermekeinek legendája Túrin gyermekkora / 27 A Megszámlálhatatlan Könnyek Csatája / 42 Húrin és Morgoth szavai / 48 Túrin távozása / 52 Túrin Doriathban / 63 Túrin a zsiványok között / 77 Mimről.

HÚRIN GYERMEKEI Nienor Brethilben /167 Glaurung jövetele / 173 Glaurung halála / 184 Túrin halála /195 CSALÁDFÁK Hador háza és Haleth népe / 207 Beor háza / 208 A noldák hercegei / 209 JEGYZETEK A nagy regék fejlődése / 213 A szöveg összeállítása / 223 A Húrin gyermekeinek legendájában szereplő nevek jegyzéke / 233 A térképről / 246 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful