Κnauf Thermoprosopsis

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

3.1 Υλικά επικόλλησης - Επιχρίσματα
THERMOPROSOPSIS multi
25kg/σακκί
Γκρι υλικό βάσεως τσιμέντου
και ορυκτών, κατάλληλο για την
επικόλληση και το βασικό
επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
κατά EN 998-1:2003.
Κατανάλωση:~4-6kg/m2 ως υλικό
επικόλλησης,~7kg/m2 ως βασικό
επίχρισμα πάχους 5mm.

96931

199986

NEO

168592

NEO

164930

NEO

55086

128269

THERMOPROSOPSIS white
25kg/σακκί
Λευκό υλικό βάσεως τσιμέντου
και ορυκτών, κατάλληλο για
το τελικό επίχρισμα
θερμομονωτικών πλακών
κατά EN 998-1:2003.
Κατανάλωση:~3,0kg/m2 ως τελικό
επίχρισμα πάχους 2,0mm.
PASTOL Flex, 20kg/δοχείο
Οργανικό ετοιμόχρηστο υλικό,
κατάλληλο για το βασικό
επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
κατά EN 15824.
Κατανάλωση:~2,8kg/m2 ως βασικό
επίχρισμα πάχους 2,0mm.
SM 700 Pro, 25kg/σακκί
Λευκό υλικό βάσεως τσιμέντου
και ορυκτών, κατάλληλο για
το τελικό επίχρισμα
θερμομονωτικών πλακών
κατά EN 998-1:2003.
Κατανάλωση:~3,0kg/m2 ως τελικό
επίχρισμα πάχους 2,0mm.

SOCKEL DICHT 25kg/σακκί
Ελαστομερές σφραγιστικό
για τοιχία υπογείων
κατά EN 998-1 και DIN V18550.
Κατανάλωση:~2kg/m2

SPEEDERO Φιάλη 800ml
Yλικό ενός συστατικού κατάλληλο
για την αρμολόγηση
θερμομονωτικών πλακών.

ª‹ÎÔ˜
mm

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

THERMOPROSOPSIS

∂›‰Ô˜

13,90/σακκί

25 kg
Παλέτα 40 σακκιά

16,00/σακκί

25 kg
Παλέτα 40 σακκιά

50,00/δοχείο

20 kg
Παλέτα 24 δοχεία

29,00/σακκί

25 kg
Παλέτα 42 σακκιά

75,00/σακκί

25 kg
Παλέτα 42 σακκιά

13,75/φιάλη

12 kg/κουτί
Κουτί 12 τεμαχίων

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
67

∂›‰Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

THERMOPROSOPSIS

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

3.2 Αστάρια - Διακοσμ ητικά επ ιχρίσμ ατα - Χρώμ ατα
5692

78643

44824

53888

40960

40962

DIN 18558
40963

Quarzgrund 15kg/δοχείο
Λευκό* αστάρι προετοιμασίας για
εφαρμογή λευκού διακοσμητικού
οργανικού επιχρίσματος Addi,
Conni, Butz.
Κατανάλωση:~0,20kg/m2
Grundol 10lt/δοχείο
Aστάρι προετοιμασίας
για εφαρμογή χρώματος Autol.
Κατανάλωση:~0,15 - 0,25lt/m2

Finol 10lt/δοχείο
Aστάρι προετοιμασίας
για εφαρμογή χρώματος Faserfarbe.
Κατανάλωση:~0,10 - 0,15lt/m2

Aton Sperrgrund 20kg/δοχείο
Aστάρι προετοιμασίας
για εφαρμογή επιχρίσματος Butz.
Κατανάλωση:~0,25kg/m2

Αddi S 1,5 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο
ακρυλικό υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 1,5mm για
τεχνοτροπία “τριφτό”.
Κατανάλωση:~2,4kg/m2
Αddi S 2,0 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο
ακρυλικό υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 2,0mm για
τεχνοτροπία “τριφτό”.
Κατανάλωση:~2,7kg/m2
Addi S 3,0 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο
ακρυλικό υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 3,0mm και
τεχνοτροπία “τριφτό”.
Κατανάλωση:~3,6kg/m2

52,00/δοχείο

15 kg
Παλέτα 24 δοχεία

26,50/δοχείο

10 lt
Παλέτα 24 δοχεία

44,50/δοχείο

10 lt
Παλέτα 24 δοχεία

118,00/δοχείο 20 kg
Παλέτα 24 δοχεία

63,50/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

63,50/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

63,50/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

* Άλλα χρώματα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 76. Δυνατότητα παραγωγής εγχρώμων δειγμάτων σε 5 kg/δοχείο με χρέωση 15,00€€/δοχείο.

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
68

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

Αστάρια - Διακοσμητικά οργανικά επ ιχρίσματα - Χρώματα
54595

40950
DIN 18558

40951

40952

40953

40954
DIN 18558

Conni S 1,0 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο,
σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 1,0mm για
τεχνοτροπία “τριφτό” ή
“ελεύθερης σχεδίασης”.
Κατανάλωση: Για τεχνοτροπία
“τριφτό”~1,4kg/m2
Για τεχνοτροπία “ελεύθερης
σχεδίασης”~3,3kg/m2
Conni S 1,5 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο,
σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 1,5mm για
τεχνοτροπία “τριφτό”.
Κατανάλωση:~2,4kg/m2
Conni S 2,0 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο,
σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 2,0mm για
τεχνοτροπία “τριφτό”.
Κατανάλωση:~2,7kg/m2
Conni S 3,0 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο,
σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 3,0mm για
τεχνοτροπία “τριφτό”.
Κατανάλωση:~3,6kg/m2
Conni R 2,0 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο,
σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 2,0mm για
τεχνοτροπία “γραφιάτο”.
Κατανάλωση:~2,6kg/m2
Conni R 3,0 25kg/δοχείο
Λευκό* ετοιμόχρηστο,
σιλικονούχο υλικό φινιρίσματος
σε κοκκομετρία 3,0mm για
τεχνοτροπία “γραφιάτο”.
Κατανάλωση:~3,2kg/m2

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011
78,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

78,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

78,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

78,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

78,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

78,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

THERMOPROSOPSIS

∂›‰Ô˜

* Άλλα χρώματα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 76. Δυνατότητα παραγωγής εγχρώμων δειγμάτων σε 5 kg/δοχείο με χρέωση 15,00€€/δοχείο.

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
69

∂›‰Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

THERMOPROSOPSIS

Αστάρια - Διακοσμητικά επ ιχρίσματα - Χρώματα
40917

40918

63333

40914

40919
DIN 18558

40916

40915

40920

Butz 25kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Anthrazit
Κατανάλωση:~4,8kg/m2
Butz 25kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Granit
Κατανάλωση:~4,8kg/m2
Butz 20kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Grizall
Κατανάλωση:~4,8kg/m2
Butz 25kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Jura
Κατανάλωση:~4,8kg/m2
Butz 25kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Korall
Κατανάλωση:~4,8kg/m2
Butz 25kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Porphyr
Κατανάλωση:~4,8kg/m2
Butz 25kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Saphir
Κατανάλωση:~4,8kg/m2
Butz 25kg/δοχείο
Σιλικονούχο τελικό επίχρισμα
εμφάνισης γρανίτη.
Χρώμα Sepia
Κατανάλωση:~4,8kg/m2

ª‹ÎÔ˜
mm

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

70,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

70,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

57,00/δοχείο

20 kg
Παλέτα 24 δοχεία

70,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

70,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

70,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

70,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

70,00/δοχείο

25 kg
Παλέτα 24 δοχεία

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
70

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

Αστάρια - Διακοσμητικά επ ιχρίσματα - Χρώματα
97949

DIN 18363

56210

DIN 18363

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

Autol 100 Brillantweiß 12,5lt/δοχείο
Χρώμα λευκό* σιλικονούχο
αυτοκαθαριζόμενο. Κατανάλωση:
~0,2-0,3lt για ένα χέρι ανάλογα
με την υφή του υπόβαθρου.
~0,3 -0,45lt για δύο χέρια ανάλογα
με την υφή του υποβάθρου.
Faserfabre 12,5lt/δοχείο
Χρώμα λευκό* σιλικονούχο
ινοπλισμένο.
Κατανάλωση:~0,2-0,3lt για ένα
χέρι ανάλογα με την υφή του
υπόβαθρου. ~0,3 -0,45lt για δύο
χέρια ανάλογα με την υφή του
υποβάθρου.

125,00/δοχείο

12,5 kg
Παλέτα 24 δοχεία

100,00/δοχείο

12,5 kg
Παλέτα 24 δοχεία

THERMOPROSOPSIS

∂›‰Ô˜

3.3 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 80,60 (1,00x0,60m)

NEO
λ

THERMOPROSOPSIS EPS 80**
Γραφιτούχο, χρώμα γκρι,
πάχος 50mm

1000

600

5,25/m2

0,85 kg
Δέμα 8 τεμ.

233654

THERMOPROSOPSIS EPS 80**
Γραφιτούχο, χρώμα γκρι,
πάχος 60mm

1000

600

6,35/m2

1,00 kg
Δέμα 7 τεμ.

233658

THERMOPROSOPSIS EPS 80**
Γραφιτούχο, χρώμα γκρι,
πάχος 80mm

1000

600

8,40/m2

1,36 kg
Δέμα 5 τεμ.

233613

THERMOPROSOPSIS EPS 80**
Γραφιτούχο, χρώμα γκρι,
πάχος 100mm

1000

600

9,70/m2

1,70 kg
Δέμα 4 τεμ.

126131

THERMOPROSOPSIS EPS 60
Χρώμα λευκό, πάχος 30mm

1000

600

2,50/m2

0,45 kg
Δέμα 20 τεμ.

126132

THERMOPROSOPSIS EPS 60
Χρώμα λευκό, πάχος 50mm

1000

600

4,10/m2

0,75 kg
Δέμα 12 τεμ.

126133

THERMOPROSOPSIS EPS 60
Χρώμα λευκό, πάχος 80mm

1000

600

6,60/m2

1,20 kg
Δέμα 7 τεμ.

126130

THERMOPROSOPSIS EPS 60
Χρώμα λευκό, πάχος 100mm

1000

600

7,70/m2

1,50 kg
Δέμα 6 τεμ.

= 0,032 W/(mK)

EN 13163: 2001

λ

233653

= 0,039 W/(mK)

EN 13163: 2001

* Άλλα χρώματα επιβαρύνονται σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 76.
** Κατόπιν παραγγελίας, χρόνος παράδοσης στο εργοστάσιο 3-4 εβδομάδες.

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
71

∂›‰Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

THERMOPROSOPSIS

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

3.4 Διογκωμένη πολυστερίνη THERMOPROSOPSIS EPS 200 (1,00x0,60m)

λ

= 0,034 W/(mK)

161749

THERMOPROSOPSIS EPS 200
Χρώμα λευκό, πάχος 30mm

1000

600

4,70/m2

0,90 kg
Δέμα 20 τεμ.

161750

THERMOPROSOPSIS EPS 200
Χρώμα λευκό, πάχος 50mm

1000

600

7,80/m2

1,50 kg
Δέμα 12 τεμ.

201940

THERMOPROSOPSIS EPS 200
Χρώμα λευκό, πάχος 60mm

1000

600

9,30/m2

1,80 kg
Δέμα 10 τεμ.

161752

THERMOPROSOPSIS EPS 200
Χρώμα λευκό, πάχος 80mm

1000

600

12,40/m2

2,40 kg
Δέμα 7 τεμ.

161754

THERMOPROSOPSIS EPS 200
Χρώμα λευκό, πάχος 100mm

1000

600

14,60/m2

3,00 kg
Δέμα 6 τεμ.

EN 13163: 2001

3.5 Ειδικά τεμ άχια THERMOPROSOPSIS ανάρτησης φορτίων
Δίσκος ανάρτησης
μ ικρών φορτίων ∅90/10mm

234788

Βύσμ α ανάρτησης
μ ικρών φορτίων
σε σοβατισμ ένες προσόψεις

103230

Κύλινδρος ανάρτησης
μ εσαίων φορτίων ∅125/80mm

234789

50

80

159,00/κουτί

0,94 kg
Κουτί 50 τεμ.

6,50/κουτί

0,050 kg
Κουτί 10 τεμ.

23,00/τεμ

0,31 kg
Πακέτο 1 τεμ.

234796

NEO

Στήριγμ α ηλεκτρολογικών
κουτιών

60,00/κουτί

0,97 kg
Κουτί 10 τεμ.

15432

NEO

Eργαλείο φρεζαρίσματος για το
στήριγμα ηλεκτρολογικών κουτιών

25,00/τεμ

0,15 kg
Πακέτο 1 τεμ.

71158

Εργαλείο φρεζαρίσμ ατος
της EPS για ∅125mm

140,00/τεμ

1,1 kg
Πακέτο 1 τεμ.

71131

Ανταλλακτικός δίσκος
εργαλείου φρέζας ∅125mm

40,00/τεμ

0,05 kg
Πακέτο 1 τεμ.

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
72

∂›‰Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

3.6 Ειδικά τεμ άχια ΤΗΕRMOPROSOPSIS μ ηχανικής στερέωσης EPS

103222

Βύσμ α στερέωσης ΝΤΚ U
THERMOPROSOPSIS-90mm
Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm.
Κατανάλωση: 6 τεμ./m2

90

53,70/κουτί

3,055 kg
Κουτί 200 τεμ.

103223

Βύσμ α στερέωσης ΝΤΚ U
THERMOPROSOPSIS-110mm
Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm.
Κατανάλωση: 6 τεμ./m2

110

56,50/κουτί

3,358 kg
Κουτί 200 τεμ.

103224

Βύσμ α στερέωσης ΝΤΚ U
THERMOPROSOPSIS-130mm
Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm.
Κατανάλωση: 6 τεμ./m2

130

61,00/κουτί

3,658 kg
Κουτί 200 τεμ.

103225

Βύσμ α στερέωσης ΝΤΚ U
THERMOPROSOPSIS-150mm
Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm.
Κατανάλωση: 6 τεμ./m2

150

66,50/κουτί

4,100 kg
Κουτί 200 τεμ.

103226

Βύσμ α στερέωσης ΝΤΚ U
THERMOPROSOPSIS-170mm
Πλαστικό, καρφωτό. Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 4cm.
Κατανάλωση: 6 τεμ./m2

170

39,50/κουτί

2,305 kg
Κουτί 100 τεμ.

44,60/κουτί

3,40 kg
Κουτί 100 τεμ.

50,30/κουτί

3,70 kg
Κουτί 100 τεμ.

61,00/κουτί

4,30 kg
Κουτί 100 τεμ.

126135

126136

126137

Βύσμ α στερέωσης STR U
THERMOPROSOPSIS-115mm
Μεταλλικό βιδωτό, κατάλληλο
για εφαρμογές σε υπόβαθρα
115
πορώδους σκυροδέματος. Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 6,5cm.
Βύσμ α στερέωσης STR U
THERMOPROSOPSIS-135mm
Μεταλλικό βιδωτό κατάλληλο
για εφαρμογές σε υπόβαθρα
135
πορώδους σκυροδέματος.Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 6,5cm.
Βύσμ α στερέωσης STR U
THERMOPROSOPSIS-155mm
Μεταλλικό βιδωτό κατάλληλο
για εφαρμογές σε υπόβαθρα
155
πορώδους σκυροδέματος.Βάθος
αγκύρωσης μεγαλύτερο των 6,5cm.

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
73

THERMOPROSOPSIS

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

THERMOPROSOPSIS

∂›‰Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

Ειδικά τεμάχια ΤΗΕRMOPROSOPSIS
μηχανικής στερέωσης EPS

103220

103221

103231

Βύσμ α στερέωσης STR H
THERMOPROSOPSIS-80mm
βιδωτό με γαλβανιζέ βίδα,
κατάλληλο για εφαρμογές
σε τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL®,
ινογυψοσανίδα Vidiwall.
Κατανάλωση: 6 τεμ./m2
Βύσμ α στερέωσης STR H
THERMOPROSOPSIS-100mm
βιδωτό με γαλβανιζέ βίδα,
κατάλληλο για εφαρμογές
σε τσιμεντοσανίδα AQUAPANEL®,
ινογυψοσανίδα Vidiwall.
Κατανάλωση: 6 τεμ./m2

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

80

42,50/κουτί

1,745 kg
Κουτί 100 τεμ.

100

46,60/κουτί

1,985 kg
Κουτί 100 τεμ.

10,50/τεμ .

0,120 kg
Πακέτο 1 τεμ.

Πλαστική φρέζα ∅ 70

3.7 Οδηγός εκκίνησης ΕPS ΤΗΕRMOPROSOPSIS - Παρελκόμενα οδηγού
23914

Οδηγ. εκκίνησης ALU 50x2500mm

2.500

2,30/m

0,42 kg
Tεμάχιο

96929

Οδηγ. εκκίνησης ALU 80x2500mm

2.500

2,50/m

0,47 kg
Tεμάχιο

96930

Οδηγ. εκκίνησης ALU100x2500mm

2.500

2,70/m

0,50 kg
Tεμάχιο

103227

103228

103229

Βύσμ α στερέωσης NK U
THERMOPROSOPSIS-65mm
καρφωτό για τη στήριξη
του οδηγού εκκίνησης.
Βύσμ α στερέωσης NK U
THERMOPROSOPSIS-85mm
καρφωτό για τη στήριξη
του οδηγού εκκίνησης.
Σετ παρελκομ ένων
THERMOPROSOPSIS “T”
τοποθέτησης του οδηγού εκκίνησης,
αποτελούμενο από
20 τεμάχια αποστατών 3mm,
20 τεμάχια αποστατών 5mm,
20 τεμάχια αποστατών 8mm,
20 τεμάχια αποστατών 15mm,
20 τεμάχια συνδετήρων.

65

21,00/κουτί

1,595 kg
Κουτί 100 τεμ.

85

23,50/κουτί

1,715 kg
Κουτί 100 τεμ.

18,80/κουτί

0,200 kg
Κουτί 100 τεμ.

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
74

∂›‰Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

49210

56623

97064

43615

97063

96925

96926

96927

96928

Αντιαλκαλικό πλέγμ α ενίσχυσης
THERMOPROSOPSIS
Ρολλό 50x1m
Βάρος 160gr/m2
Πλέγμ α ενίσχυσης
PASTOL STANDARD
για χρήση με το βασικό επίχρισμα
PASTOL. Ρολλό 50x1m
Βάρος 145 - 155gr/m²

50.000

1.000

56,00/ρολό

8,00 kg
Κουτί 30 ρολών

50.000

1.000

59,60/ρολό

7,50 kg
Κουτί 30 ρολών

Γωνιόκρανο
AQUAPANEL- THERMOPROSOPSIS
με αντιαλκαλικό πλέγμα

2.500

βλέπε σελ. 82

0,10 kg
Κουτί 100 τεμ.

Προφίλ νεροσταλάκτη
AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS
με αντιαλκαλικό πλέγμα

2.500

βλέπε σελ. 83

0,20 kg
Κουτί 10 τεμ.

Προφίλ αρμού διαστολής
AQUAPANEL-THERMOPROSOPSIS
με αντιαλκαλικό πλέγμα

2.500

βλέπε σελ. 82

0,30 kg
Κουτί 25 τεμ.

Πλέγμ α σκοτίας τραπεζοειδούς
διατομ ής THERMOPROSOPSIS
30/20/17/2000mm

2.000

70,50/πακέτο

0,76 kg

Πλέγμ α σκοτίας τραπεζοειδούς
διατομ ής THERMOPROSOPSIS
37/20/17/2000mm

2.000

79,00/πακέτο

0,76 kg
Πακέτο 10 τεμ.

Πλέγμ α σκοτίας τριγωνικής
διατομ ής THERMOPROSOPSIS
30/0/17/2000mm

2.000

64,00/πακέτο

0,76 kg
Πακέτο 10 τεμ.

Πλέγμ α βελοειδές για
δομ ικά ανοίγμ ατα
330/385mm

385

42,00/πακέτο

1,2 kg
Πακέτο 50 τεμ.

330

THERMOPROSOPSIS

3.8 Υαλόπ λεγμα - Παρελκόμενα

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
75

∂›‰Ô˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜ ›‰Ô˘˜

ª‹ÎÔ˜
mm

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ›‰Ô˘˜

¶Ï¿ÙÔ˜
mm

THERMOPROSOPSIS

Υαλόπλεγμα - Παρελκόμενα

234783

NEO

234785 NEO

µ¿ÚÔ˜ (kg)
™˘Û΢·Û›· ÒÏËÛ˘

∆ÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ 10/2011

Μυστρί σκοτίας
THERMOPROSOPSIS
με ανταλλακτικά και για τις
τρεις διατομές

96924

∆ÈÌ‹ Á
¿Ó¢ º.¶.∞.

Σπάτουλα τριψίμ ατος για
ADDI/CONNI

Τριβίδι τριψίμ ατος 160x380 mm
για πολυστερίνη

72,00/τεμ .

0,437 kg
Πακέτο 1 τεμ.

3,50/τεμ .

0,23 kg
Πακέτο 1 τεμ.

13,00/τεμ .

0,54 kg
Πακέτο 1 τεμ.

214482

NEO

Ανοξείδωτη σπάτουλα χτένα
ERGOSOFT 10x10 mm

280

6,50/τεμ .

0,49 kg
Πακέτο 1 τεμ.

214483

NEO

Ανοξείδωτη σπάτουλα χτένα
ERGOSOFT 12x12 mm

500

10,50/τεμ .

0,73 kg
Πακέτο 1 τεμ.

Τάπες EPS ∅ 70
για κάλυψη των βυσμάτων
αγκύρωσης. Πακέτο 200τμχ.

126185

0,30 kg
Πακέτο 200 τεμ.

20,00/ρολό

0,21 kg
Κουτί 5 ρολών

Κουτί δειγμ άτων
THERMOPROSOPSIS

20,00/τεμ .

4,0 kg

Βεντάλια χρωμ άτων
KNAUF COLOR CONCEPT

17,00/τεμ .

0,5 kg

Αυτοδιογκούμ ενη ταινία
THERMOPROSOPSIS
πάχους 2-6mm
Ρολό 18m

45428

158967

161756

17,00/πακέτο

NEO

18.000

ˆ›£’œ’Œ®¦˜¡Œ˜¡£®¦¡’¨›Œ¥­ˆ¦¥¥£¨¡£
ˆ¦¥¥£

¥’„’¨›šŒ 3* ››

¥’„’¨›šŒ 3* ›››

¥’„’¨›šŒ 3* IV

Conni R/S, Addi S
Quarzgrund

€ 0,20 /kg
€ 1,10 /kg

€ 0,50 /kg
€ 1,60 /kg

€ 1,20 /kg
€ 2,40 /kg

Autol, Faserfarbe

€ 1,10 /l

€ 1,60 /l

€ 2,40 /l

KNAUF °Àæ√¶√ππ∞ ∞.µ.∂.∂.
Œ‰Ú·: ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 10, 176 74 ∫·ÏÏÈı¤·, Aı‹Ó·, TËÏ.: 210 9310567,9 , Fax: 210 9310568, Internet: www.knauf.gr, Email: knauf@knauf.gr
EÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ: ™Ù¿ÓÔ˜ ∞ηÚÓ·Ó›·˜, 305 00 AÌÊÈÏÔ¯›·, TËÏ: 26420 29100, 29119, Fax: 26420 29112, 29115.
76

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful