P. 1
کتاب

کتاب

|Views: 7|Likes:
کتاب
کتاب

More info:

Published by: Ahmad Hussein Enayat on Aug 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

- ʆﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﻚﻳ ﻲﺣɳﺮﻃ ʈ ﻞﻴﻠﺤﺗ ﻲﺷﺮﺑ ɷɳﻮﻳ> ﺎﺑ ﻲﻨﺘﺑ ﻪﻘﺒﻃ ﺖﻔﻫ

:
1 - ʇɸﺎﺳ ﻲﻓﺮﻌﻣ ) 1 :(
ïeLm c\xe\ _e» xãL, ¿» ¿iï, cìïm\ L, nã,n caz ¿:L»ïeLm ,n: :,,» _L»ïeLm ,çã _L»
,.,\,, cL.ã,n L.5 Lï L5 ¿Laï,\ xãL, ¿» vL, _,¡e nì,ì, ,ne _\,\: nãni» ,z L¿ _\,çï M 3.2 ,
nïã.¿,e nã,n ¿Laï,\ 2.5M cL.ã,n _v.¿ c.m\ ¿:,ïm.» ,.¡: _L»ïeL.m _,,,L.5 x.ãL, ¿.»
cm\ oxã o:\: _Lã: x¡i¡, ¿» n5 ¿ìïã ,: _L»ïeLm .

»z _v¿ cçç ,: ,: _L»ïeLm _¿\ ,: xãL, ¿» n,Lã» cLã,n n e çL.ã µïm¡m ,\ ã.» o].¿, ¿
ïmz C¿, n _L»ïeL.m ,,m.:Lm1 d,.n n.m ,: ¿.ã,, nïm.z cm\ oxã o:Laïm\ ,5,» ,: ¿ã,,
cm\ oxã o:Laïm\ ¿iï, na,n ,: _\: µïm¡m ,\ ,¡: Lçaãm _\,, cm\ oxã gã\, . o,L.m _¿\ ,:
±Lã» _¿\ L, _ï, ¿ìL±» ,\ uãa cm\ oxã o:Laïm\ x¡i5 ¿» oxzLã» n5 cL

,,.n, n.»L:,, u.m,ï _1 y,ç , _,, , :,ã ¿» _,Lmìx» n»L:,, ,: ¿iï, _\: µïm¡m n5 Lz:1 ,\
_¿\,,L.i, :,ã nïa,5 ,n: ,: o:,» ,L, :,,1,, ,: ¿iï, c»mã _,, x¿L,: \xì :,ã ¿» :,,1,, ,L5:,e
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
c,,..± _..¿\ n.., yL.., , cL..ã,n o:,..» ,L..,
:,.ã ¿» n,mLe» . C.¡¿\,,» 2.5 cm cv.»
_L»¡m , nmL» 2.5 cm n.5,¿ L., _,Lm.a5
..e» :x ¿ 5cm , ¿..5 :,x..:\ ç:L..5 Lã..m
n.e¡ï ,L,,.m. ¿.ïe\:,¿ ¿5 .CLe , ¿5.CLe
,.,\,, ¿,.»z» c.¿Lç: ,: ¿.ìe\: _Lz 340
kg/m2 C..¡¿\,,». nïã..¿,e yL.., o:,..» ,L..,
2.5cm mL» cv» _L»¡m , n 2.5 cm n¿v ,:
¿:xe» n5,¿ L, _xi, ç¡ã ¿:,5,¡ã 10cm
, ¿ïe\:,¿ ¿5 CLe , ¿5 :,x:\ ç:L5 Lãm
¿,»z» c¿Lç: ,: 240kg/m
2

2 - ʇɸﺎﺳ ﻲﻓﺮﻌﻣ ) 2 :(
xi, ¿,n xãL, ¿» µni» ,n: :,,» _L»ïeLm nïi¿\ n, nç,ï L, 3 ~ 2 ~ 1 n»L: _¡¿1 2800 _,, ,\
n.ïi¿\ n., nç,ï L, :,5 o:Laïm\ _1 ,, ,\,» nì,ì, _Lz,,¡: :,,1,, _\,, _\,ï ¿» _:Le» ¿ï¡ïLïm\
n»L:,, ETABS x.z: ¿» yLz:\ ,L5:,e ,,n, \, _,, _¿\ L, cLã,n _¡, nì,ì, _,,¡: g¿,,ï , :,,1,,
ç¿\,± cm¡aL5 \xì nì,ì, z:1 ,\ :,ã n,mLe» cçç ,: ,: c.çç ,: ,: ,L., _L.ãï:\ µïm.¡m n5 L
¿» nmLe» ç¿\,± _¿\ n»\:\ ,: :,, xz\,e _,Lm» cçç ,: nì,ì, ç¿\,± _¿\,,Li, cm\ n,Lã»
:,ã .
vL, _,¡e nì,ì, ,ne = 035 _¡ï c\xe\ _e» CLe ¿,: II
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
¿:,ïm» _L»ïeLm
\ , ¿ã,, ,\,¿: , o]¿, ¿ã»e çLã uìïL» µïm¡m ,,\,, n5 _L»ïeLm ¿Laï, 22.4M xãL, ¿»
xãL, ¿» x¡i¡, ¿» n5 ,\,ã _¿\ ,\ ,¡: nì,ì, ç¿\,± :
T=0.05*22.4 3.4
TR=0.64 sec
B=2.14
C=0.067
3 - ʇɸﺎﺳ ﻪﺳﺪﻨﻫ >ﺎﺠﻳɳ ) 1 :(
n.mxiz ,ïã.¡, ¯ _\,., xãL, ¿» _\ ¿mxiz _x» ¿a,e» _\ o,Lm ,z _,Lmìx» ,: yL5 _¡ïmL:
x, , µni» _L»ïeLm n.»L:,, ox.ã n.ïa,5 ,.n: ,: o,.¡c , _.ïì\. ¿m,ã ,±Lic _, ETABS o\, \,
_Lzxe\, _1 _,Lç _Lzxe\, _,ã5 n,eç ,\ _,\x:\ kg f- m ,,ïm: x¡i5 çLLï:\ \,
fil menu / new model x¡i5 o:Laïm\ ¿:Lã,a ,\,,\ ,\,: ,: _1 ,nLiï» n»5: ,\ nïi¿\ L¿ x¡i5 \,ç\ \, .
,: nq:1 n,Lã» _\ n,eç :,ã ¿» ,zLn xi¿ ¿» ,¿,±ï ) _ïc ( _.¿\ _L.z n.»5: ,\ o:Laï.m\ L.,
,\ o:Laï.m\ x.¿xç _.¿La _\,., ¿»¿x.ã _L.çì¿La cL±Lã» , cL»¡niï ,\ x:\,ï ¿» ,,,L5 n,eç
_,a _¡¿ ,¿:Lã» ETABS n»5 _,, ,, C¡ì5 :,, ,Lï,\, NO _¡.¿ ,¿:L.ã» ,\ o:Laïm\ _Lie» n,
»¡niï x:\,ï ¿» ,,,L5 cm\ n»L:,, _,a yL.i, _.¿La ,: \, ,n: :,,» cL±Lã» , cL Defalt edb
n.»L:,, ¿¿\,ç\ neLã ,: n5 ETABS x.¡i5 o,.¡e: :,\: ,\,.ã Default . edb cL±.Lã» , cL.»¡niï
:,5 xz,e _Lea ,¡: x¿xç _¿La _\,, \, ,,,x» _¿La . n»5: _,, ,, C¡ì5 L, choose . edb ¿.» ,.¡:
\, x¿xç _¿La cL±Lã» , cL»¡niï x:\,ï _,, ¿,a n,eç ,: cã\:,, o\,e: :,ç,» _¿La C¿ ,\
n»5: no :,.ã ¿.» ,zL.n n.»L:,, o:L.»1 _L.z _x» ,\ o:Laïm\ n,eç c,,± _¿\ ,: x¡i5 C¡ì5
xã xz\,e o:\: ¿,ã n»\:\ ,: nmxiz xz¿\ LìïL» _e\,» .
4 - ʇɸﺎﺳ ﻪﺳﺪﻨﻫ ʈ >ﺎﺠﻳɳ ) 2 :(
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
n¡eL: ,: o:L» _1 _,Lmìx» _,îïa5 n,eç ,: Grid Dimensions ni¿,5 cmL:
Uniform Grid sPacing :\x.c\ ç.¡ï,ï _¿\,¿, n,eç ,: , o:,5 çLLï:\ 4.5,5.10,6,5 _¿.m ,
ni¿,5 custom Grid spacing n»5: _,, _¿m x¡i5 çLLï:\ \, Edit Gridas n.,eç ,: , x.¡i5 C.¡ì5
n¡eL: ,: oxã ,zLn _,îïa5 Display ni¿,5 spacing n.¡eL: ,: x.i5 çLLï:\ \, Display Gridas n.i¿,5
spacing _,ï.m ,: _xã _xi, _,xç n¡eL: ,: x¡i5 çLLï:\ \, spacing :x.c y,: L.¿:, ,: 3 :,\, \,
n¡eL: ,: _,i5\ x¡i5 Display ni¿,5 GRID ,: ox.ã _x.i, _,x.ç n¡eL: ,: \:xz» , x¡i5 çLLï:\ \,
_,ïm Spacing :xc y,m L¿:, ,: , 3 n»5: _,, ,, x¡i5 :,\, \, ok x¡i5 C¡ì5 . n¡eL:
story Dimentions , L.ç:1 ¿L.aï,\. cL.ã,n :\x.eï ¿.a,e» _,±.L» o:L.»1 _,Lm.ìx» n,eç ,:
,.,\,, , _,Lm.» cL.ã,n n.»z ¿L.aï,\ nïi¿\ n, nç,ï L, xãL, ¿» n,Lã» cLã,n _¡iq»z 3.2m
ni¿,5 _¿\,,Li, oxã _,a simple story _¿\,, n,eç ,: , x¡i5 çLLï:\ \, Number of stories :x.c 7
¿ã¿\,¿, n,eç ,: , x¡i5 :,\, \, story Hight :xc 3.2 m x¡i5 :,\, \, .
5 - ﻪﺳﺪﻨﻫ >ﺎﺠﻳɳ ﺳ ʇɸﺎ ) 3 :(
n¡eL: ,: _\ o,Lm µïm¡m ¿a,e» Add stractur object n.»5: _,, Two way slab ,: x.¡i5 C.¡ì5
n¡eL: ,: oxã ,zLn _,îïa5 n,eç overhangs ã¿\,¿, _Lz n,eç n»z ,: ,\ x¡i5 :,\, \, ,a± :xc ¿
¿.» ,.¡: nmxiz _¿\,¿, _e\,» ,: :,,,L5 :,ã ¿» ,nia,± Lz,¡ï ,5,» n, çm: _\: ¿5:, _,,¡,
n¡eL: ,: xi5 :Lz¿\ \, ¿5:, _,,¡, _¿\ x:\,ï Structural system properties x¡zx: ,¡¡eï \, Lz ni¿,5 .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

¿¿,ã5 n,eç ,\ Dead load case ni¿,5 Dead _¿\,¿, n,eç ,: x¡i5 çLLï:\ \, Dead load :xc 340
¿¿,ã5 n,eç ,\ x¡i5 :,\, \, Live load case :xc ,¡: 200 n¡eL: ,: x¡i5 :,\, \, Restrains at Bottom
ni¿,5 Fixed x¡¿L»: çLLï:\ \, . n.i¿,5 n.5 x¡i5 cã: Create Rigid Floor Diaphragm ox.ã _L.ea
xãL, . n»5: _,, ,, ok x.¿:,5 ,L., o:L.»1 _,Lm.ìx» ,\ o:Laïm\ n,eç n, \:xz» Lï x¡i5 C¡ì5 .
_,, ,¡: o:L»1 _Lz _x» n,eç ,: _Le ok ì5 i¿ ,: oxã ¿a,e» o,Lm Lï x¡i5 C¡ z _¿L»: _Lz o,
::,5 ,zLn .
6 - ʆﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﻪﺳﺪﻨﻫ ﻞﻴﻤﻜﺗ :
\ _L.z _x.» ,\ o:Laï.m\ L, _»L5 ,,n, \, o,Lm o,\,»z _,\x.ã» , :,.5 :L.z¿\ _\,.ï ¿.»: o:L.»
:,.ã ¿.» ¿¿,ã.ï cLev.±\ _.¿\ _L, _¿\ ,: n5 :,ã yLz:\ _1 _,, x¿L, cLev±\ , c\,¡¡eï
_\: c.eï ,,ni» _¿\ _\,, xãL, ¿» ,,m:Lm1 , nì¿ o\, c»mã ,\ ¿iï, _\: dxe ,¡¡eï cmL:
z L:,xe» ¿ie¿ :,ã _xi, µ¡mãï Lz n:Lz: _Lm\ ,, x¿L, Lãm nq,L¿ C¿ ,±.ic C¿ ,\ n:Lz: ,
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
_,.ï,¿, _x.i, µ¡m.ãï _¿\,,Li, :,\: ¿¿Lãc La,± ,Lïa, _\: n5 Lz:1 ,\ xãL, oxã _¡ïãï ¿enm
C.¡ì5 L., \, _q c»m o,qi¿ cmL: ,n: :,,» _xi, µ¡mãï yLz:\ _\,, :,ã yLz:\ cm¡: y,v
n»5: _,, ,, x¡i5 _Lea _1 ¿:L¡» nnã: C¿ _,, plan ,5 çL.Lï:\ L., , o:,.5 C¡ì5 n.i¿ story 7
n,Lã» cLã,n ¿¿,ã5 n,eç ,\ µ¡z: _¿L»: \, caz nã,n ,: o,Lm _v¿ Similar story çLLï:\ \,
,,ï.m: n.i¿,5,, \, cLã,n n»z Lãm _\: µïaz nã,n Lãm _\: çLLï:\ L, , x¡i5 Edit Menu /
Mesh Area… , x¡i¿,5,, \, ,e1 ni¿,5 oxã ,zLn _,îïa5 n,eç ,\ x¡i5 \,ç\ \, ok x¡i5

n, _\: x¡i5 ¿» oxzLã» n5 ,,n:L»z 20 :,ã ¿» µ¡mãï c»mã . \, nì¿ o\, c»mã _\: _Le
x¡ì5 _¿m x¡i5 çLLï:\ _1 _,, C¡ì5 L, Del oxzLã.» n.5 ,,n:L.»z x¡z: ,Lãa \, x¡ì5 nea±
:,ã ¿» dxe c»mã _¿\ _\: x¡i5 ¿» . 1 c»mã ,: _\: dxe _\,, :,x.e» _\: x¿L, ,,m:Lm
_Lz,,e» n, C,B-4,3 \, _\: _¿\ ¿¿vL, n,ì ¿ie¿ x¡i5 ,ïïq,5 \, 1.5M x¡i5 _ãïi» _¡¿L¿ c»m,
n»5: _,, xz: ¿» _¿L»: \, _v¿ _L»: _Lea o,qi¿ n5 ,,:L»z ,,ni» _¿\ _\,, Reshapc Object
\ \, nïa5 _Lz,,e» o:,xe» _\: o:Lm C¡ì5 C¿ L, _,i5\ x¡i5 C¡ì5 n5 ,,n:L»z x¡¿L»: çLLï:
¿» Lç:1 ¿¿Lz,Lç L, n5 :,ã ¿» ,zLn ¿î:, x¡am _Lz o,¡5 _1 nã,5 ,Lçq ,: x¡i5 ¿» oxzLã»
cm\, ¿¿vL, gì± uLã: ,\ ¿ï¿ _,, ¿¡ã: _ïã ,¡¡eï :Lz¿\ _\,, ¿ì, :\: _ïã ,¡¡eï \, _\: _\,ï
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
» n5 :,ã ¿» ,zLn _\ n,eç x¡i5 ¿» oxzLã» n5 ,,n:L»z x¡i5 C¡ì5 n.\\,\ \, n.nã: cL±ïL
xi5 ¿» . ¿ã¿\,¿, n,eç ,: y-ord :xc 12.4 , x¡i5 :,\, \, ok ¿¿vL., ,.î¿: n.ã,5 _,, _L.e x¡i5
n, ,¡: \,:1 cL±ïL» , o:,5 C¡ì5 cm\, 12.4 cL.ã,n n.»z _\,., \, _e\,» _¡»z x¡z: ,¡¡eï
x.ãL, ¿.»: ,¿x¿ _Lï»\ n,Lã» cLã,n ¿¿,n ,\ cL¡ì»c _¿\ yLz:\ x¡i5 ,\,ïï n.ï:1 _\,., _L.e
_.¿\ _\,, :,ã ¿» µ¡m,ï ,,m:Lm1 _1 ,: ,¡ï C¿ :,ã yLz: ¿ïm,x, oxã Cq,5 _\: ,L, _Lãï:\
n»5: _,, ,,ni» Draw lines x¡i5 C¡ì5 _,Li5 ,\,,\ ,\,: ,: ¯ x.¿xç _L.z n.ã,5 ,: C.¡ì5 L.,
x¡i5 µ¡m,ï ,,m:Lm1 ,Li5 ,: ,¡ï C¿. ,,m:Lm1 ,Li5 _\: _v\ c»m .
7 - >ﺎﺠﻳɳ ﻪﺘﺸﭘﺮﺧ :
x.¿xç n.ã,n C.¿ ¿.a,e» L, nìe,» _¿\ ,: cm\ ox¿:,î: :Lz¿\ nïã¿,e nìe,» _¿\ Lï n5 Lz:1 ,\
,,ï.m: x.¿xç n.ã,n C.¿ :L.z¿\ _\,., µ¡.i5 ¿.» :L.z¿\ \, nïã¿,e Edit Menu / Edit story Data /
Insertstory n.¡eL: ,: oxã ,zLn _,îïa5 n,eç ,: x¡i5 \,ç\ \, New story Data .¿ yL.: \, _,.a _¡
n, \, ¿Laï,\ ¿ì, x¡¿L»: _,,ã 2.5m x¡z: ,¡¡eï

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
n¡eL: ,: New story location x.¡i5 çL.Lï:\ \, x.¿xç n.ã,n _x.ã g.ã\, _.e» ) _.ïc ( n.ã,n 7
cm¡: ,¡¡eï n, _,L¡: , cm\ ¿¡e± oxã çLLï:\ .
n¡eL: ,: Replicate New Story Lz:1 ,\ ,¡: x.ãL, ¿.»: cL.ã,n ,\ C.¡q¡z n,Lã.» x¿xç nã,n n5
ni¿,5 None , x¡i5 çLLï:\ \, ok x¡i5 .
_,, C¡ì5 L, nïã¿,e _Lz,¡ï µ¡m,ï _\,, plan _L.ea o,.qi¿ ,: \,.:1 _v.¿ x¿xç nã,n çLLï:\ ,
n»5: _,, x¡z: _¿L»: Create Lines in Region o:,.e» ,,: ,:L5 C¿ µ¡m,ï L, _¿m x¡i5 C¡ì5
ïã¿,e x¡i5 µ¡m,ï \, c»mã _¿\ _Lz,¡ï n . n.»5: _,, nïã.¿,e _Lç:,ï.m µ¡m,ï _\,, Create
column in Region _.¿\ _Lç:,ï.m nïã.¿,e o:,x.e» ,,: ,:L.5 C.¿ µ¡m,ï L, \:xz» , x¡i5 C¡ì5
x¡i5 µ¡m,ï ,¡: \, c»mã . n.»5: _,, ,., nïã.¿,e Lã.m _\: µ¡m,ï _\,, Create Area at click
ç x¡¿L»: Cmì5 _1 n., _L.»,»z ,,.n, \, Lã.m g.nã» x.:\,ï ¿.» n.5 :,ã ¿» ,zLn _\ n,e
ni¿,5 n,eç _¿\ ¿¿,ã5 n,eç ,\ x¡z: _L±ïe\ SlaB1 x¡i¿,5,, \, . ,: o:L.m C.¡ì5 C.¿ L., _L.e
:,ã ¿» µ¡m,ï ,¡: nïã¿,e ñã,n _\: nì¿ o\, c»mã n:Lz: . ,,.ni» _.¿\ _\,., n.5 x¡i5 cã:
,e _v¿ _L»: _Lea o,qi¿ ,: x¿L, xãL, _¿L»: _Le ,: nïã¿ .
8 - >ﺮﮔﺎﭘ @ﺎﻫﺮﻴﺗ ﻲﻳﺎﺠﺑﺎﺟ :
_\,., :,.ã _ãïi» nã,n µ¡: ,\ x¿L, çLã _Lz,¡ï :,¡5 ¿» ,\,ã nã,n µ¡: ,: nì¿ o\, n5 ¿ï»m ,:
n.»5: _,, C¡ì5 L, cmL: x¡i5 ¿n \, _e\,» _¿\ ,,ni» _¿\ elev ,,.e» çL.Lï:\ , A n.,eç ,\
¿ ,: \, çL.ã _.¿\ _L»: oxã ,zLn _,îïa5 n.»5: _,, x.¡z: _¿L.»: _L.ea o,.qi Select using
Intersecting Line ,\ ,.¡c n.ì¿ o\, _L.z,¡ï n.»z u.e C¿ µ¡m,ï L, , x¡i5 C¡ì5 _,Li5 ,\,,\ ,\,: ,\
x¡i5 çLLï:\ \, nïã¿,e _Lz,¡ï .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
,,ïm: Edit Menu /Move point Lines c,L.,c _.,Lã» ,: ox.ã ,zL.n _,.îïa5 n,eç ,: x¡i5 \,ç\ \,
Delta z :xc 1.6 _¿m x¡i5 :,\, \, ok x¡i5 .
9 - ﻲﺷﺮﺑ @ﺎﻫɷɳﻮﻳ> ﻢﻴﺳﺮﺗ :
n»5: _,, C¡ì5 L, ¿ã,, _Lz,\,¿: µ¡m,ï _\,, plan nã,n çLLï:\ , story 7 ox.ã ,zL.n n,eç ,\
n,Lã.» cL.ã,n ¿¿,ã5 n,eç ,\ x¡z: _¿L»: _Lea o,qi¿ ,: \, µïaz nã,n _v¿ similar story \,
n»5: _,, x¡i5 çLLï:\ Draw walls ,: ¿.¿ ,: ¿.¿ C.¡ì5 L., _¿m x¡i5 C¡ì5 _,Li5 ,\,,\ ,\,: ,\
x¡i5 µ¡m,ï \, Lz ,\,¿: _¿\ _v¿ ,: ¿ã,, ,\,¿: _Lz nã,5

,,ïm: cmL: ,,ni» _¿\ n, x:,ã µ¡mãï ¿ã,, _Lz,\,¿: cm\ ,ïç, ,ï ¿¡ã: _¡ìeï _\,, Select
Menu /select by Area object type… n.i¿,5 oxã ,zLn _,îïa5 n,eç ,\ x¡i5 \,ç\ \, wall x.¡i¿,5,, \,
x:,ã ¿» çLLï:\ o,Lm ¿ã,, _Lz,\,¿: n»z ç¡ï,ï _¿\ n,
,,ïm: Edit Menu / Mesh Area n.i¿,5 oxã ,zLn n,eç ,: x¡i5 \,ç\ \, Mesh Quake / Triangles into \,
5 çLLï:\ :xc _1 _¿\,¿, n,eç ,: ,z ,: , x¡i 2 , x¡i5 :,\, \, ok ,\ C¿ ,z ç¡ï,ï _¿\ n, x¡i5
nm ,±Lic xiz\,e µ¡mãï c»mã ,Lçq n, ¿e .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

\ _¿ Lz,\,¿: _¿\ ¿,:Lç _L»: cm\ oxã o:\: _¿L»: _xi, µ¡mãï ,

10 - ﺢﻟﺎﺼﻣ >ﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ) 1 :(
,: c.m\ _.ï»» :,.ã ¿.» o:Laï.m\ ¿iï, ¿ìL±» ¿,: C¿ ,\ Lãm , cìïm\ _\,, o],,¿ _¿\ ,:
x.ãL, c,L.aï» L.ìïL» _L.z c»mã ,: _ï, cL±Lã» Lz o],,¿ ¿e,, . ,,ï.m: Define Menu/
Material Properties x¡i5 \,ç\ \, .
,eç ,: c,L,c oxã ,zLn n conc. n»5: _,, x¡¿L»: çLLï:\ \, Modify / Show Material x.¡i5 C.¡ì5
n¡eL: ,: x¡i5 _»c c,,± _¿\ n, oxã ,zLn n,eç ,: Analysis Property x.¡i5 ,.¿ ,¿,±.ï ¿,L.n»
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
) _ïc ( n¡eL: ,: Design Property Data ¿» ,¿,±ï ,: n5 nq:1 ¿,Ln» \, ¿ìL±» ¿e\,n _\,e ,¡:
¡, c¿Lç: ,: x¡i5 :,\, o,Lm ¿a,e» c»mã n,Lã» , x¡i ok x¡i5 .
11 - >ﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ) 2 (
n,Lã.» _,ï.m , ,.¡ï gnL.ã» cL±.Lã» _\,\: n.ã,n ,: ,.z o],,¿ _¿\ ,: xã ,5: n5 ,,n:L»z
_\,., x.:\ nã L¿,eï x:,, ¿» ,L5 n, o],,¿ _¿\ ,: _,ïm, ,¡ï _\,ic L, n5 ¿enLã» :,, xiz\,e
çLã gnLã» ¿a,e» ,,ïm: Define Menu /frame section , ,.¡ï gnL.ã» n.»z n.5 L.z:1 ,\ \,.ç\ \,
n.¡eL: ,: :,.ç,» y,: ¿¿,ã.5 n,eç ,\ \xì xiïmz ¿ì¡nïm» ¿,: ,\ _,ïm Click to n.i¿,5 Add
Rectangular yL: _,îïa5 n,eç _¿\ ,: :,ã ¿» ,zLn _,î¿: _,î¿: _,îïa5 n,eç x¡i5 çLLï:\ \,
\,...:1 :L...e¿\ , g...nã»
» x¡i5 _Lã
¿¿,ã5 n,eç ,\ Material
ni¿,5 conc. çLLï:\ \,
C¿ n,eç _¡¿L¿ ,: x¡i5
L: L, n»5: Rein Foremen
C¡ì5 L, :,ã ¿» ,zLn
¿» n»5: _¿\ _,,
:,îì¡» o,e: x¡:\,ï
_Lã» \, gnã» _,\x5
_Lï» _\,, x¡i5
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
gnã» ¿a,e» _,îïa5 _Lz n,eç cL»¡niï x40-c40 x¡i5 oxzLã» ,¿,±ï ,: \, .

12 - >ﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ) 3 :(
n.a,n ,: _L.z _\: c»LL.± x.ãL, ¿.» n.a,n ,: _\: Lã.m µïm¡m xã ,5: v,ã n5 ,,n:L»z
n, ¿,,zï , ¿,¿,ãï u,\,± _¿\ :,ã ¿» _Lã» _Lï» ,¡¡eï , ,¡ã u,\,± ,\ o:Laïm\ L, v,»e»
_Le ,z xi, ¿,n x:,î¿ ¿» ,\,ã o:Laïm\ :,,» ,L¡e» C¿ _\,ie, 3 ~ 5 ~ 9 n.»L: _¡¿1 ACI318_95
,,\,, ,L¡e» _¿\ Ln/33 xãL, ¿» . ,,\,, µ»¿,5L» ,5,» n, ,5,» n:Lz: _,n 545 _¿\,,L.i, x.ãL, ¿»
:,xe :\,1 n:Lz: 5 :,ã ¿» nïa,5 ,n: ,: ,ï» . ,.,\,, c,m.: _.¿\ \x.ì 15cm :,.ã ¿.» _.±Le .
,eï _e\,» ,,ï.m: ox.ã o:\: ¿,.ã n.»\:\ ,: Lãm L¿ Define Menu /wall slab ,Deck sections… \,
c,L,c oxã ,zLn n,eç ,: x¡i5 \,ç\ slab1 n.»5: _,, o:,5 çLLï:\ \, modify show section C.¡ì5
_L.z _\: n»z gnã» ¿,: µ¡m,ï yLîiz ,: x¡i5 slab1 ::,.5 ¿.» çL.Lï:\ . c¡±,±.e ,.5\ \x.ì
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
gnã» slab1 ±\ xã xz\,e ¿v±\ Lz _\: n»z cL±Lã» :,ã ¿v . ox.ã ,zL.n _,.îïa5 n,eç ,:
_,ã5 n,eç ,\ n5 x¡i5 cã: Material ni¿,5 conc. xãL, oxã çLLï:\ .
n¡eL: ,: thickness n.¡eL: ,: ,z ,: membrane
, Bending :x..c 0.15 n..¡eL: ,: x..¡i5 :,\, \,
type n..i¿,5 membrane a \, _,, x..¡i5 _L..e
n»5: ok x¡i5 C¡ì5 _,îïa5 n,eç ,: .

¿en.m ,.±Lic gnL.ã» yL.: ¿a,e» n,eç ,: ,¡: _,, _Lz,\,¿: gnã» cL±Lã» ¿a,e» _\,,
ni¿,5 wall1 n»5: _,, , x¡i5 çLLï:\ \, modify /show section ,eç , x¡i5 C¡ì5 ,zL.n _,.îïa5 n
x¡i5 _¡»ïï x¡i¡, ¿» ,¿,±ï ,: nq:1 n,Lã» \, oxã . ,.,\,, \, L.z c»LL.± n.5 c,L.aï _.¿\ L,
0.25 \, _L»¿\ ¿,: , x¡i5 :,\, shell x¡i5 çLLï:\
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

13 - >ﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ) 4 :(
¿,eï o:,» ,L, , ox:, ,L,. C¡ïLïm\ ,L, cìLe ,: _,a _¡¿ ¿,n n.ì,ì, ,L., cvLe ¿ì, x:\ oxã L
xi, ¿,nxã _xz\,e L¿,eï ,L, cvLe _¿\ n»\:\ ,: x:\ oxã: L¿,eï 11 ~ 4 ~ 2 n»L: _¡¿1 2800
cm\ ¿»\,ì\ nì,ì, _,,¡: _L»c\ yLîiz ,: ,¡: _¡q¡¿ _ïa,5 ,n: ,: . ,.±Le o],,.¿ ,: n.5 Lz:1 ,\
_,Lmìx» 3 .5,» , ¿ïL.m ,5,» c¿,5,» ,\ ¿,,e oxã yLz:\ _xe, u.m,ï ,L.5:,e ,,.n, y,.ç ,
:,ã ¿» nïa,5 ,n: ,: n»L:,, . _.¿1 ¿,L.n» µ¡.z: ,\,.ã ,.n: x» x¿L, \, ¿a:L±ï _q¡¿ ,\ ¿ì,
n»L: 2800 ,\ ,ï»5 _L»ïeLm ¿Laï,\ nq:Liq 18 ,\ ,ï»5 _L»ïeLm cLã,n :\xeï L¿, ,ï» 5 n.ã,n
:,5 ,nia,± ,¡: ¿a:L±ï _q¡¿ ,\ _\,ï ¿» xãL, . n.»L:,, n:LïL,.ã,e ETABS _\ o].¿, c.¡ì,Lã
,\ ¿,,.e _\,.ï ¿.» n.ì,ì, L.¿ cvL.e ¿.a,e» yL.îiz ,: :,\: ¿a:L±ï _q¡¿ _ïa,5 ,n: ,: _\,,
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
¿,,e nì,ì, ,L, ,\ cìLe ,z _\,, n5 Lz:1 ,\ :,5 ¿a,e» nì,ì, ,L, cìLe ,z _\,, \, ¿a:L±ï c¿,5,»
c.ìLe ,.z \xì xïaL¡, ¿Laï\ cm\ _ï»» c,Laï» cçç ,: \, ¿a:L±ï c¿,5,» ,\ ,: o n.ì,ì, ,L.,
¿,»z» ,: , xã xz\,e _¿x,ï _ãïm» ,L, cìLe 4 cã\: µ¡z\,e nì,ì, _,\x5 ,L, _ãïm» cìLe
,,ïm: Define Menu /static load cases n,eç ,: oxã ,zLn _,îïa5 n,eç ,: o:,5 \,ç\ \, loads yL.:
Epx cçç ,: nì,ì, ,L, cìLe _\,, \, x c,ï» cçç ,: c¿,5,» ,\ ¿,,e L¿ y x¡i5 :,\, .
¿¿,ã5 n,eç ,\ type ni¿,5 Quake , n,eç ,: x¡i5 :,\, \, ¿ _¿\, Self Wight Multiplier \, ,a.± :xc
¿¿,ã5 n,eç ,\ x¡i5 :\, Auto lateral load ni¿,5 User coefficient n»5: _,, ,, x¡i5 çLLï:\ \, Add
New load n»5: _,, _¿m x¡i5 C¡ì5 Modify lateral load 5 ,zL.n _,.îïa5 n.,eç ,: , x¡i5 C¡ì
n¡eL: ,: oxã Direction and Eccentricity ni¿,5 X Dir + Eccent Y n.,eL: ,: x.¡i5 çLLï:\ \, factor ,:
n,eç Base shear coefficient ,C :xc 0.067 _,, ox.ã :,\, ç.ìLn» x.¡\Lï _\,., x.¡¿L»: :,\, \, ok
x¡i5 C¡ì5 .

\, oxã nïa5 _e\,» 3 , x¡i5 ,\,ïï ,¡: ,î¿: ,L, 3 cìLe n,Lã» ,î¿: nì,ì, ,L, cìLe EPx L.¿,eï
x¡i5
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

xãL, x¡i¡, ¿» ,¿,±ï ,: nq:1 n,Lã» x¿L, ,L, cìLe L¿,eï n,eç ,L, cìLe _¿\ L¿,eï ,\ _¿

14 - >ﺎﺼﺨﺸﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ) 5 :(
n»L:,, ETABS _\,., x.z: ¿.» yL.z:\ y,.ç _L.m\ ,., \, n.ì,ì, _,,.¡: g¿,,ï , ,\xã» cL,mLe»
,\ c.ìLe ,: L±.c\ _,, nïi¿\ n, nç,ï L, :,5 o:Laïm\ o,Lm _,\x5,L, ,\ _\,ï ¿» Lz y,ç n,mLe»
,: :,, xz\,e ,\,» y,ç n,mLe» ,: ,¡: L±c\ y,ç \xì oxã nïa,5 ,n: ,: o:,» ¿a,e» o,e: n»\:\
:,ã ¿» ¿¿,ãï Lç:1 _,\x5,L, n, nç,ï L, _L»ïeLm _Lz y,ç . ,,ï.m: Definc mena/ Mass Source
n¡eL: ,: oxã ,zLn _,îïa5 n,eç ,: , x¡i5 \,ç\ \, mass Definition ni¿,5 from loads x.¡i¿,5,, \,
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
n¡eL: ,: Define mass multiplier for loads ã.5 n.,eç ,\ cm.L: ¿¿, load n.i¿,5 DEAD çL.Lï:\ \,
¿ã¿\,¿, n,eç ,: , o:,5 multiplier :xc 1 n»5: _,, _¿m x¡i5 :,\, \, Add n.ìe,» x¡i5 C¡ì5
,L, cìLe _\,, \, oxã nïa5 Live n.,eç ,: ,L, _¿\ n5 c,Laï _¿\ L, x¡i5 ,\,ïï ,¡: multiplier :x.c
0.2 x¡i5 :,\, \, .
15 - ʇɸﺎﺳ >ﺎﺼﺨﺸﻣ ɻﺎﺼﺘﺧɳ ) 1 :(
_L.çzL5 n.¡ïï c¡e±, x,L¿ ¿» _L±ïe\ _\ nnã: ,±Lic n, nìe,» _¿\ ,: n5 _\ n±Lã» Lçiï
n»5: _,, ,, ,,ni» _¿\ _\,, xãL, ¿» o,Lm plan ,zL.n n.,eç ,\ o:,5 C¡ì5 ¿:Lã,a ,\,,\ ,\,: ,:
ni¿,5 oxã BASE n»5: _,, ,, x¡i¿,5,, \, ok ,\,.ï _L.z o,.5 n»z ,:L5 C¿ µ¡m,ï L, x¡i5 C¡ì5
x¡i5 çLLï:\ \, _,¡m\xia . n.i¿,5 n,Lã.» cLã,n ¿¿,ã5 n,eç ,\ x¡i5 cã: one story ox.¿,5,,
xãL, oxã

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
,,ïm: Assigh menu / joint , point / Restrains / supports n»5: _,, oxã ,zLn n,eç ,: , x¡i5 \,ç\ \,
n¡eL: ,: ,e1 Fast Restrains ì5 n»5: _,, , x¡i5 C¡ ok x¡¿L»: C¡ì5 .

16 - ﺘﺧɳ ﺼ ʇɸﺎﺳ >ﺎﺼﺨﺸﻣ ɻﺎ ) 2 (
n5 ,,n:L»z xãL, ¿» _1 gnã» yL: x,L¿ ¿» _L±ïe\ ¿ne ,±Lic n, n5 _\ n±Lã» _¡ïmL:
n., g.nã» c.m\ ox.ã _x.i, _.¡ï,L5 ¿5:L.m _\,, Lz _,ïm , Lz,¡ï gnã» xã o,Lã\ ,¡: v,ã
±Lic ,,ï.m: ¿ne , Select Menu /Select by line object type… ox.ã ,zL.n n.,eç ,: , x.¡i5 \,.ç\ \,
Lï nïã¿,e cLã,n story 3 ,î:Lã.: cm.¡aL5 y\,ï çLLï:\ _¿\ _\,, x¡i5 çLLï:\ y\,ï ,,n n, \,
,,ï.m: x¡ã.ï, _¡¿L.¿ c».m n., cL.ã,n x.m _,, \, _,» Assign Manu /Frame , Line / Frame
Section n.i¿,5 ox.ã ,zL.n _,.îïa5 n,eç ,: , x¡i5 \,ç\ \, B40x40 _,, _¿.m x.¡i5 çL.Lï:\ \,
n»5: ok g.nã» _,\ n.,ï,» x.¡i5 ,\,ïï ,î¿: ,L, ,: \, oxã :L¿ _e\,» x¡i5 C¡ì5 B45X40 n., \,
gnã» y,: n,ï,» , y,Lçq , y,m cLã,n _Lz,¡ï B40X30 cLã,n _Lz,¡ï n, \, 7,6,5 nïã¿,e ,
ïe\ x¡z: _L± .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

17 - ʇɸﺎﺳ >ﺎﺼﺨﺸﻣ ɻﺎﺼﺘﺧɳ ) 3 :(
,,ïm: ,L5 n»\:\ ,: Select Menu / Select by Line object… x¡i5 \,ç\ \, . oxã ,zLn n,eç ,\ ,L, _¿\
ni¿,5 column ,,ïm: x¡i5 çLLï:\ \, select Menu /Deselect /by story level…. .¿\ x¡i5 \,ç\ \, ,L., _
cLã,n oxã ,zLn n,eç ,\ Base Lï story 4 _.¿\ Lç:,ï.m c,,± _¿\ ,: x¡i5 çLLï:\ y\,ï ,,n, \,
,,ïm: :,ã ¿» ¿,Le çLLï:\ cìLe ,\ cLã,n Assign Meva /Frame,line /Fracsectin… , x¡i5 \,ç\ \,
gnã» oxã ,L, _,îïa5 n,eç ,: C35x35 , x¡i5 çLLï:\ \, ok .ã n.ïa5 _.e\,» x¡i5 _\,., \, ox
x¡i5 ,\,ïï y,: , _,\ cLã,n _¡iq»z , y,Lçq , y,m cLã,n _L±ïe\ .

gnã» y,Lçq , y,m cLã,n yL: _,ïm n, c40x40 x¡z: ¿» _L±ïe\ \, .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

gnã» y,: , _,\ cLã,n _Lz _,ïm n, , C45X45 ¿» _L±ïe\ \, x¡z: .

18 - ʇɸﺎﺳ >ﺎﺼﺨﺸﻣ ɻﺎﺼﺘﺧɳ ) 4 :(
gnL.ã» :L.e,\ ¿,m.: _:,., C,,., n., nç,ï L, ¿,LLï:\ çì± ¿e\,: _L±ïe\ ¿iï, _Lz o,Lm ,:
xãL, ¿» _,,,± ETABS _, x.z: ¿.» ,.\\ , n,.mLe» \, ¿,L.Lï:\ ¿ì.± ¿e\,: _¿\ ,L5:,e ,,n,
xi5 ¿»: _L»c\ n¡eL: _¿\ _,n ,: ¿ãzL5 ç¿,± . , o:\: _Lã: cLã¡ãeï _¿\ _,n n5 cm\ ,ïç
n¡eL: 50 x,\ _zL5 x±,: . n., ¿e\,.: _¿\ _zL5 ç¿,± _¡iq»z , ¿e\,: _¿\ _L±ïe\ _\,,
n»5: _,, C¡ì5 L, x¡i5 ¿n \, _e\,» _¿\ L±c\ ALL x¡i5 çLLï:\ \, o,Lm _L±c\ n»z .
,,ïm: Assign Menu /Frame ,Line /End(length)offsets ,zLn n,eç ,: x¡i5 \,ç\ \, n¡eL: ,: oxã End
offset Along length Automatic From Connectivity n¡eL: ,: x¡i¿,5,, \, Rigid-zone factor ç¿,±
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
,,\,, \, çì± n¡eL: _zL5 0.5 cm.¡: cL.cLn\ _:,5 :,\, n, _,L¡: Lçï»mã ,¿Lm ,: x¡i5 :,\, .
n»5: _,, \xì ok x¡i5 C¡ì5 .
19 - ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻲﻨﺤﻨﻣ ﺶﻫﺎﻛ :
xi, ¿,n 2 , 1601 n.»L: _¡¿1 UBC97 x.¿L,
C,ï c\,\\ o,\,»z ¿iï, _Lz o,Lm _¡ìeï ,:
:,.ã n.ïa,5 ,.n: ,: ¿5:,,e . ,., _¡.iq»z
n..»L: _¡..¿1 _L..m\ ACI31895 c,,..± ,:
_¡ìeï ,\ o:Laïm\ p-Delta \,\\ x¿L, o,\,»z c
_ï.ã ,.¡¡eï n.mLe» ,: L±c\ ¿5:,,e C,ï
:,.¡5 ,\,.ã ,.n: x.» ¿.ìe\: _,,¡: , ,,L»: .
,n: ,: _\,¿\ _ï» n»L: _¡¿1 _Lm\ ,, nï,ì\
¿ì, xãL, ¿»: _,L,ç\ ¿,a c\,\\ _ïa,5

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
_¿\ o,\,»z ,,,L5 :,ã ¿» n¡±,ï o,\,»z
\, ,\\ zL5 ç¿\,± xz: ,\,ã ,n: x» n5 ¿ã
n»L: _¡¿1 ACI Lz _,ïm , Lz,¡ï _\,,
,,\,, ç¡ï,ï n, xi5 ¿» :Lçiã¡¿ 0.7 , 0.35
,,ïm: ç¿\,± _¿\ _L±ïe\ _\,, xãL, ¿»
Select Menu /Select by Line object type \,ç\ \,
,zLn n,eç ,: , x¡i5 ã ni¿,5 ox Beam \,
x¡i¿,5,, .

: ,,ï..m Assign Menu /Frame ,Line /Frame
property Modifiers \, \,..ç\ x..¡i5 ,: n..,eç
_,îïa5 ,zLn ox.ã L.çiï ,: _.,Lã» c ., c,L
Moment of Inertia about 3 axis :xc 0.3 \, :,\,
n»5: _,, , x¡i5 ok C¡ì5 x¡i5 .


\:xz» ,,ïm: select by line object type \, \,.ç\ x.¡i5 _.¿\ ,L., ,: n.,eç n.i¿,5 column \, x.¡i¿,5,,
,,ïm: Assign Menu /Frame , Line /Frame property Modifiers \, \,ç\ x¡¿L»: .
c,L.,c _.,Lã» ¿ã.¿\,¿, _L.z n.,eç ,: ox.ã ,zLn n,eç ,: , moment of Inertia bout ,3axis2axs
:\xc\ 0.7 n»5: _,, , x¡i5 :,\, \, ok ¡i5 C¡ì5 x .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

20 - ﺮﺻﺎﻨﻋ @ɷɳﺬﮕﻣﺎﻧ ) 1 :(
n., _,L.¡: _¿\,,Li, xiïaL¿ _L±ïe\ Lç:1 µ¡m,ï yLîiz ,: ¿enm ,±Lic gnã» nïi¿\ n, nç,ï L,
z» _L±ïe\ :,.ã ¿.» o:\: _L±.ïe\ _\: n., n.5 ¿ï¡.±Le _¡.ì,\ xãL, ¿»: Lç:1 n, gnã» :x
yx.c c,,.± ,: , Lã.m _\: ,.±Lic _,Lmìx» n, nç,ï L, nï,ì\ cmLç:1 _\ nea± _,,: c¡,ì±
L., ¿ì, cm\ ,ï ¿¡ã: _¡ìeï ¿ïe , :,ã ¿»: :Lz¿\ ¿ìïã» Lz _\: n, çì± µ5\,aL¿: _L±ïe\
n»L: _¡¿1 ¿,n nïi¿\ n, nç,ï 2800 µ.ze _zL.5 _\,., :,.5 _,.a çì.± \, L.z \: _\,.ï ¿»
_L±.ïe\ ,.¿, c,,± n, \, çì± µ5\,aL¿: Lãm _Lz _\: n, _¡ìeï cc,m _¿\,a\ , cv:Le»
n»5: _,, ,, C¡ì5 L, µ¡z: ¿» ALL \, cL.ã,n n.»z Lãm _Lz _\: nì»ç ,\ o,Lm ,±Lic n»z
x¡i5 çLLï:\ . ,,ïm: Assign Menu /Shell ,Area /Rigid Diaphragm n.,eç ,: x.¡i5 \,ç\ \, Diaphragm
n.»5: _,, , o:,.5 :,\, çì± µ5\,aL¿: _\,, yL: C¿ change Diaphragm Name L.¿ , x.¡i5 C.¡ì5
_,a _¡¿ , yL: nïi¿\ PI n»5: _,, _¿m x¡i5 _,,ã \, OK x¡¿L»: C¡ì5 .
21 - ﺮﺻﺎﻨﻋ @ɷɳﺬﮕﻣﺎﻧ ) 2 :(
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
um,ï _x» ,: :,ç,» ¿ã,, _Lz,\,¿: nï:1 _\,, yL.: C¿ Lç:1 n, x¿L, xiãL, ¿e\,n _,Lã n»L:,,
_L±.ïe\ yL.: C.¿ Lç:1 n, , x:,\: ,\,ã nã,n C¿ ,: n5 ¿¿Lz,\,¿: xi,\ _L±ïe\ ,\,¿: _Liã L¿
yL.: C.¿ L.z,\,¿: n.»z n., ,.±Le _Lï» ,: xã xiz\,e ¿e\,n xe\, nc,»z» C¿ c,,±, nïaL¿
»z» C¿ c,,± n, Lç:1 ¿e\,n dxz _,q x,L¿ ¿» _L±ïe\ xãL, ¿» xe\, nc, .
,,ïm: Select Menu/by Area object type c,L,c oxã ,zLn n,eç ,: , x¡i5 \,ç\ \, wall x¡i¡¿,5,, \, .
,,ïm: Assign Menu /shell Area /pier label. ni¿,5 ,îïa5 n,eç ,: x¡i5 \,ç\ \, p1 o:,.5 çLLï:\ ok
x¡i5 .

22 - ɷﺎﺑ ʇɸﺎﺳ @ɷɳﺬﮔ ) 1 :(
¿.a,e» cL.ã,n ¿n.m x.e\, ox.:, , o:,» ,L, o:L»1 _Lz x» ,\ o:Laïm\ L, _x» :Lz¿\ yLîiz ,:
x¿:,5 . ,.±Lic _,\x5,L, µ¡i5 ¿v±\ \, _1 _,\x5,L, x¿L, Lçiï cLã,n L, yL, ,L, c,Laï n, nç,ï L,
c Lz,L, _¿\ :,ã ¿a,e» nìe,» _¿\ ,: x¿L, ,¡: ¿ne , _Lz,L, ,\ xiï,L _L.¿ , ¿:,.»\,¡¿ _L.z,\,¿:
ã nì¿ o\, c»m , L ì5 n»5: C¡ plan _v.¿ _L.»: .m i¿ ,: \, o,L .z n.,eç ,\ o:\: _¿L.»: _L.ea o,
ni¿,5 n,Lã» cLã,n ¿¿,ã5 similar story x¡i5 çLLï:\ \, .
x.ã x.z\,e ¿.a,e» n.:L5\xç L»: _,x, , oxã _,LmL»: ¿:,»\,¡¿ _Lz,\,¿: ,L, . _L.ï» _.¿\ ,:
iç , ¿,,c ¿v±\ _,.q ,,ni¡»z , xiãL, ¿» L»: ¿ìL»ã , ¿ã,ã ¿v±\ , oxã _,LmL»: ¿,, ., ,L
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
,:L.5 µ¡.m,ï \ :,.ã ¿» ¿a,e» nìe,» ,: ,: ,¡: Lz,L, _¿\ cm\ c,Laï» Lz yL, , cLã,n ,\,¿:
eLm ¿,,c , ¿,,: ¿v±\ _Lz,¡ï x¡i5 çLLï:\ cLã,n n»z ,: \, _»ï .

ï:\ ,\ xe, çLL z Lz,¡ï n» ,,ïm: Assign Menu /Frame Line Lad /Distributed n.,eç ,: x.¡i5 \,.ç\ \,
¿¿,ã5 n,eç ,: oxã ,zLn load case Name n.i¿,5 DEAD ¿ã.¿\,¿, n.,eç ,: , load :x.c 890 \,
n»5: _,, o:,5 :,\, ok x¡i5 C¡ì5 .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

m,ïL, _ ï ,:L5 µ _ Lz, _ ¿v±\ ã,ã ¿ ìL»ã , ¿ i5 ,\,ïï \, oxã nïa5 _e\,» , o:,5 çLLï:\ \, ._ x
\ uãa _ ,\xã» ,L,i 620 n,eç ,: \, load i5 :,\, _ x .
_,i5\ i¿ ,: \, µïaz nã,n ,: o,Lm _v¿ z n.i¿,5 , x.¡z: _¿L.»: _L.ea o, one story _,.i» ,\ \,
, ¿,,c ¿v±\ _Lz,¡ï ,:L5 C¿ µ¡m,ï L, x¡i5 çLLï:\ n,Lã» cLã,n x¡i5 çLLï:\ \, ¿,,iç .
n»5: _,, C¡ì5 L, _¿m Move up in list _1 _L.z,¡ï n»z , x¡z: _¿L»: \, nïã¿,e nã,n _v¿
,,ï.m: çLLï:\ ,¡: \, Assign Menu /Frame ,Line load /Distributed oL.¿:Lç ,\,.¿: ,L., , x.¡i5 \,.ç\ \,
¿ã¿\,¿, n,eç ,: \, oxã _,LmL»: load , oxã ,zLn n,eç ,\ , o:,5 :,\ ok x¡i5 . n5 x¡i5 cã:
n¡eL: ,: options ni¿,5 Replace Existing load xãL, oxã çLLï:\ .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

n»5: _,, C¡ì5 L, Move Down in list _¿L.»: _L.ea o,qi¿ ,: \, µïaz nã,n ,: o,Lm _v¿ \:xz»
ã,ã _Lz,¡ï ,:L5 µ¡m,ï L, x¡z: \, ¿ìL»ã , ¿ x¡i5 çLLï:\ .
,,ïm: Assign Menu /Frame ,Line load /Distributed i5 \,ç\ \, :x.c ,L, _¿\ , x¡ 160 _\,.ie, \, ., ,L
_¿\,¿, n,eç ,: L»: _v¿ oLi¿:Lç _Lz,\,¿: load i5 cã: x¡i5 :,\, _ n¡eL: ,: n5 x options n.i¿,5
Replace Existing load , xãL, oxã çLLï:\ ok x¡i5 .
23 - ɷﺎﺑ ʇɸﺎﺳ @ɷɳﺬﮔ ) 2 :(
cL.ã,n ¿¿,ã5 n,eç ,\ , _¿L»: _Lea o,qi¿ ,: \, _,Lm _v¿ nì¿ o\, c»mã ,L, ¿a,e» _\,,
ni¿,5 n,Lã» Similar story x¡i5 çLLï:\ \, . _Lz,,e» ,: gã\, :,5L¿ ,¡ï ,: o:Lm C¡ì5 ,: L, A ,
B x¡i¡¿,5,, \, ) _.ïc ( ,,ï.m: Assign Menu /Frame ,Line load /Distributed n.,eç ,: x.¡i5 \,.ç\ \,
¿¿,ã5 n,eç ,\ oxã ,zLn load case name ni¿,5 DEAD x¡i¡¿,5,, \, . n¡eL: ,: Options ni¿,5 Add
to Existing loads n¡eL: ,: x¡i¿,5,, \, load :xc 1660 n.»5: _,, _¿.m , x.¡i5 :,\, \, ok C.¡ì5
x¡i5 .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
, ,¡: nì¿ o\, c»mã ox:, ,L, _:,5 :\, _\,, n»5: _,, C¡ì5 L PS çL.Lï:\ \, :,5L.¿ _Lz,¡ï \xz»
\ L, x¡i5 ,Lïï \, oxã nïa5 cL¡ì»c , x¡¿L»: _,ã5 neç ,\ ,L, _¿\ n5 c,Laï _¿ load case Name
ni¿,5 live ¿ã¿\,¿, n,eç ,: , x¡i¿,5,, \, load :xc 890 x¡i5 :,\, \, .
24 - @ɷɳﺬﮔɷﺎﺑ ﺳ ʇɸﺎ ) 3 :(
ìã: _Lz,L, xã ,5: n5 ,,n:L»z yL.îiz ,: x:,ã ¿» _L»c\ L5 ¿enm ,±Lic _,, ,, n5 o,Lm ¿
,.¡: nïã.¿,e n.ã,n ,\ , :,.ã ¿v.±\ x.¿L, yL., nã,n ,\ _,\xã» ¿a x:x¿:,5 ¿a,e» _x» :Lz¿\
:,ã ¿a,e» .
n»5: _,, C¡ì5 L, :,ã ¿» ,5: _e\,» _¿\ n»\:\ ,: plan ,: \, µï.az n.ã,n ,: o,L.m _v¿ _L»:
x¡z: _¿L»: _Lea o,qi¿ : Lãm ¿enm ,±Lic n»z ,:L5 C¿ µ¡m,ï L, çL.Lï:\ \, yL., n.ã,n ,
x¡i5 .

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
ni¿,5 n,Lã» cLã,n ¿¿,ã5 n,eç ,\ n5 x¡i5 cã: one-story xãL, oxã çLLï:\ . C.¡ì5 L, _Le
n»5: _,, ,, move up In list Lm C¡ì5 C¿ L, , x¡z: _¿L»: \, nïã¿,e _v¿ _L»: Lã.m _\: o:
,,ï.m: x.¡¿L»: çLLï:\ \, nã,n _¿\ Assign Menu/shell ,Area loads /uniform n.,eç ,: x.¡i5 \,.ç\ \,
¿¿,ã.5 n.,eç ,\ n5 x¡i5 cã: oxã ,zLn load case name n.i¿,5 DEAD ,\ x.ãL, ox.ã çL.Lï:\
n¡eL: Options ni¿,5 ,¡: Replace Existing loads \,¿, n,eç ,: x¡i5 çLLï:\ \, ¿ã¿ load :xc 240 \,
n»5: _,, x¡i5 :,\, ok n.»5: _,, C.¡ì5 L., nïã.¿,e , yL, ox:, ,L, _L»c\ _\,, x¡i5 C¡ì5 ps
_.¿\ L., x.¡i5 ,\,.ïï \:x.z» \, ox.ã nïa5 _e\,» , x¡i5 çLLï:\ o,L,,: \, c»mã _¿\ _Lz _\:
¿¿,ã5 n,eç ,\ n5 c,Laï load case Name ,L, _Le live ,: , x¡i¿,5,, \, ¿ã¿\,¿, n,eç load :x.c
150 x¡i5 :,\, \, .

25 - ʇɸﺎﺳ ﻞﻴﻠﺤﺗ :
xã xz\,e _¡ìeï o,Lm ¿ì¡ìeï _Lz,ï»\,L¿ ¿a,e» ,\ _¿ c»mã _¿\ ,: .
x¡i5 ¿n ,,ni» _¿\ _\,, \, _e\,» _¿\ .
,,ï.m: _¡¡eï _Lz,ï»\,L¿ ¿a,e» _\,, Analyze menu /set Analyses options n.,eç ,: x.¡i5 \,.ç\ \,
n.i¿,5 o,L.m ¿,: _\,, ,L5:,e ,,n, oxã ,zLn full30 n.i¿,5 _¡.iq»z , ox.ã çL.Lï:\ Dynamic
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
Analyses \, ni¿,5 _¿\ cm\ o:,,e c»vc Lç:1 ç,Liï _L», , ¿ãLzï,\ _Lzx» n,mLe» _\,, ,¡:
x¡i5 çLLï:\ .

c»m n,eç ,: c,L,c _q Include p-Delta n.»5: _,, o:, c.»vc setP_Delta parameters C.¡ì5
n¡eL: ,: oxã ,zLn n,eç ,: x¡i5 Method ni¿,5 Iterative –Based on load Combination x.¡i¿,5,, \,
. m.aï n., _,L¡: x.ãL, ¿.»: n.¡eL: _.¿\ Lç.±,a _¡.¿ ,¡ . n.¡eL: ,: P-Delta Loads combination ,:
ã5 c»mã ¿¿, load case ,L, cìLe DEAD :xc _1 _,Lã» ¿ã¿\,¿, n,eç ,: , x¡i¿,5,, \, 104 \,
x¡i5 :,\, . n»5: _,, Add x¡i5 C¡ì5 . ,L, cìLe ç¡ï,ï _¡»ç, Live ç¿,± L, ,¡: \, 1.7 naL.±\
n»5: _,, x¡i5 ok x¡i5 C¡ì5 .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

_\,, ,Lc1 ,,ïm: _¡ìeï cL¡ì»c Analyze Menu / Ran Analysis n.»5: , x¡i5 \,ç\ \, Run x.¡:,, \, .
i¿ z .ï ,: nq:1 n,Lã» _\ o, :,.ã ¿.» ,zL.n x.¡i¡, ¿.» ,¿,± . ¿.e,, _.¡ìeï ,\ n.ìe,» ,.z ,: n.5
L»ïe\ _Lne , ,\xãz _Lz yLe¡¿ ¿e,, _¡iq»z , o,Lm _Lz,ï»\,L¿ , cL±Lã» _Lã: _1 ,: ¿ì
:,ã ¿» o:\: .

yL.e¡¿ o,.qi¿ _.¿\ ,n.m _¿,.e1 ,: x.ãL, nï.ã\x: :,.ç, _x.» ,: ¿¿Lne nï¡ï,,± ,: Analyses
complete :,ã ¿» ¿,: .


www.IrPDF.com
www.IrPDF.com
26 - ﻞﻴﻠﺤﺗ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﺳɷﺮﺑ :
:,.¿,¿ _,.ïi5 ,\ x.iï,L,c ¿¿L.ï: _.¿\ :,.ã ¿» ¿m,,, ¿e\,n yLz:\ ,\ _,ã ¿¿Lï: c»mã _¿\ ,:
,¡¡eï _,ïi5 _¡iq»z , _L»ïeLm _Leï,\ _1 ¿,m: _Lï» .
:,ã ¿» ¿¿,ãï Lz _,ïi5 _¿\ _¿,eï n»\:\ ,: :
eLm. nì,ì, _,,¡: n,mLe» nìe,» ,: ,\ ¿.ì¡ìeï :,.¿,¿ n5 xã _,a _L» 25 , 1 ¿.,,zï :,.¿,¿ ,.,\,,
,,.ni» _.¿\ _\,., µ¡.i5 _,.ïi5 \, _,a _¿\ ce± x¿L, _¡ìeï yLz:\ ,\ _¿ _,i5\ cm\ ,ï5,,,
n»5: _,, cmL: show made shape… x¡i5 C¡ì5 ¿:Lã,a ,\,,\ ,\,: ,: . ,zL.n _,.îïa5 n.,eç ,:
n,eç ,: oxã made number :xc 1 , x¡i5 :,\, \, ok x¡i5 .
x» _ïã ,\ ãLeï i¿ ,: o,Lm _,\ ¿ z o, a .¡: _L.eï,\ :,.¿,¿ :,ã ¿» o:\: _¿L»: _Le , ,: ., _vL
: o,qi¿ , :,ã ¿» ¿ .
L» _Lçìx» _Leï,\ :,¿,¿ oxzLã» _\,, _,î¿: o\, _,i» ,\ o:Laïm\ o,Lm Lìï Display set output
table ni¿,5 _,Lã» oxã ,zLn n,eç ,: xãL, ¿» Building Model Info , x¡:,,, c»vc ok x¡i5 .
n.i¿,5 _\ _vL., c»m.ã ¿¿,ã5 n,eç ,\ oxã ,zLn _,îïa5 n,eç ,: Model participation Mass
Ration x¡i5 çLLï:\ \, . », , Lçìx» o,L»ã oxzLã.» n.5 ,,n:L.»z :,ã ¿» ,zLn Lç:\ ç,Liï _L
_,\xã» ,\ _¡, xiïmz çLã _Lçìx» n5 ¿¿Lz _x» o ,z _Leï,\ :,¿,¿ x¡i5 ¿» 0.6 n.5 cm\
x: ¿,n. nïa, ,Lï, nì,ì, _,,¡: cL,mLe» ,: 13 ~ 4 ~ 2 n»L: _¡¿1 2800 L¿ yL, ¿,m: _Lï» ,¡¡eï
,\ x¿L,: nã,n ,z 0.03R zï nã,n _1 ¿Laï,\ ,,\,, x¿L»: ,,L . _,.ïi5 ,L.¡e» _¿\ c»mã _¿\ ,: \xì
:,ã _,ïi5 ,¡: L±c\ gnã» _xã _Lã» , ¿¿Lç: ¿e\,n ,\ _¿ x¿L, _,a _¿\ nï,ì\ :,ã ¿» .
ni¿,5 ,L¡e» _¿\ _,ïi5 _\,, Display / set out put Table Made x¡i¿,5,, \, .
www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

oxã ,zLn _,îïa5 n,eç ,: _.q c».m Displaements x.¡:,, c.»vc . n.»5: _,, select loads…
x¡i5 C¡ì5 . , o:,5 çLLï:\ \, nì,ì, ,L, cvLe n»z oxã ,zLn n,eç ,\ , ok _,.î¿: n.,eç x.¡i5
n\\,\ \, L» _Lï» ,¡¡eï ,\xã» n5 :,ã ¿» ,zLn xi5 ¿» .

¿,ã5 n,eç ,\ n.i¿,5 o,qi¿ _¿\ ,: :,ç,» ¿
story Drifts _,ï.m ,¿:L.ã» , x¡i5 çLLï:\ \,
_L..z Drift x,y n..»L: _¡..¿1 ,L..¡e» L.., \, 4
¿.» oxzLã.» n.5 ,,n:L.»z x¡i5 nm¿Lã»
e» _¿\ x¡i5 ¿.» .L.±,\ cL.ã,n n»z ,: ,L¡
:,ã .

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->