AS-DS-IIBfINo30/836

Spisak Crkvi nahode}i se u Okru`ju U`i~kom, i opisanije svake crkve po naosob u cjelom wenom sostojaniju
^islo 1. Naimenovanije i hram Crkve: Bela Crkva u Karanu, hram Sv. Blagovje{~enija. Gde le`i u selu ili izvan sela, i polo`enije mesta na kom le`i : Na sred sela, kraj reke Lu`nice, s dovoqno prostranom i pouzvi{enom portom izvan koje [su] prostrana i ravna poqa. Kad je na~iwen i od koga : U vreme Nemawi}a (po kazivawu neki[h] stari[h] sve{tenika da ju je bio na~inio `upan Petar), a bila je pogorela u vreme Kara|or|a t [o] je[st] pre 27 godina, no u isto vreme opet opravqena [je] od onij parohijana. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena, na }emer s kubetom izvedena, i s klisom sva pokrivena, i u dobrom je stawu. Utvari crkovne: Jedan putir od pirin~a pozla}en, 2 ~iraka pirin~ana, 1 kandilo srebrno od litre, 4 kandila kalajnij, 6 ikona prazdni~[ih] sredwe veli~ine, 1 ~irak gvozden, 1 zve~ka gvozdena od 25 oka, 1 cvet staklewij, 2 kadionice pirin~anij, 1 peto[h]leb od tene}eta, i 20 oka voska u sve}ama. Odejanije crkovno: ^etiri epitrahiqa od ~ita, 3 felona od ~ita, 3 stikara od ~ita, 1 pavta srmali od 50 drama, 1 diskos od sreme, 1 zvezda od srme, 1 zvonce malo, 1 vozduh s malim darcima, 1 antimis, 1 barjak crkveni. Kwige: Dva Jevangelija od koji[h] jedno ve}e, naokolo pokovano srebrom, drugo u ko`i prostoj, 1 Triod, 1 Pantikostar, 1 Apostol, 1 Trebnik velikij, 1 Jermologija, 1 Minej prazdni~[nij], 1 minej ob{ti, 1 Psaltir, 1 ^aslovac, 1 Oktoih od 4 glasa, 1 Slu`evnik [ Liturgija, ?!]. Zvona : Jedno. 1

Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Naimenovati tutori: 1. Maksim Lu~i} iz Leli}a 2. Vasilije Milinkovi} iz Karana. Proto crnokorski Nikola Obradovi}. ^len Ispravni~estva, \oko Jovanovi}. Praktikant Ispravni~setva, Nikola Kandi}. (list 228-229) ^islo 2. Naimenovanije i hram crkve: Dobriwska, u Gorwoj Dobriwi, hram Sv. Apostola Petra i Pavla. Gde le`i, u selu ili izvan sela, i polo`enije mesta na kom le`i : U sred sela, po[d] jednim brdom kraj jedne reke, s[a] sredwom i ravnom portom! Kad je na~iwen i od koga: Na~iwena je pri vladejaniju Svetlog Kwaza i Gospodara, t[o] je[st] 821. pro{le godine, sug[?!] Svetlog Kwaza i Gospodara srbskog, Milo{a Teod[orovi}a] Obrenovi}a. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena, na }emer bez kubeta svedena, krovom, daskom i } eramidom je tvrdo pokrivena, i s kamenom je lepo patosana. U dobrom je stawu, a visinom, du`inom i {irinom prili~na. Utvari crkovne: Jedan putir srebrno pozla}en, 1 putir kalajni, 1 diskos srebrno pozla}en, 1 zvezda srmalij, 1 krst srebrni, 2 ikone prestolne novomolovate; 4 ikone prazdni~ [ne], 2 kandila srebrna, 5 kalajni kandila, 2 ~iraka pirin~al [i], 2 ~iraka gvozdena, 2 kadionice, 1 peto [h]leb, 5 oka tamjana i 10 oka voska u sve}ama. Odejanije Crkovno...^etiri epitrahiqa dobra, 2 felona svilena, 2 stikara ~itli, 4 narukvice i 2 pavte srebrne, 1 vozduh sa ostalim darcima, 1 antimis, 1 barjak. 2

Kwige: Jedno Jevangelije srebrom okovano i 1 Tastamenta, 1 Apostol, 1 Triod, 1 Trebnik velikij, 1 Minej prazdni~ [nij], 2 Oktoiha po ot 4 glasa, 1 Jermologija, 1 Psaltir, 1 Slu`evnik, 1 ^aslovac, 1 Pentikostar. Zvona: Dva, od 4 i 3 cent[a] Novac u gotovu: 120 gro{a [i] 10 para. Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Ova crkva na dobrom je mestu, pri kojoj imadu dve ~e{me (vode) ogra|ene. Crkva u svemu je dobra, osim {to joj je Templo potrebno, ko~ij [?!] jo{t ogra| eno nije. Izabrati tutori: 1. Pavle Cicovi} iz Maova 2. Sreten Miju{kov[i}] od Dobr[i]we. Proto crnokorski, Nikola Obradovi}. ^len Ispravni~estva, \oko Jovanovi}. Praktikant Ispravni~estva, Nikola Kandi}. (list 229-230) ^islo 3. Naimenovanije i hram crkve: Subjelska, hram Sv. Evangelista Luka. Gde le`i, u selu ili izvan sela, i polo`enije mesta na kom le`i : U sred sela, na jednom brdu, s dovoqno prostranom portom. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Svetlog Gospodara j[..., ?!] je, 817 godine, od oni parohijani, s pomo}iju Svetlog Gospodara i Kwaza Srbskog Milo{a T[eodorovi}a] Obrenovi}a.1 Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena, na }emer bez kubeta svedena, i daskom tvrdo pokrivena, i s kamenom patosana. U dobrom je stawu.
U originalnom tekstu, na kraju re~enice stoji znak pitawa. O~igledno je da popisiva~i nisu bili sigurni kada je hram podignut. O tome su u popisu dali i pogre{an podatak, jer je subjelska crkva sagra|ena 1819.
1

3

(list 230-231) ^islo: 4. Praktikant Ispravni~estva. 2 Slu`evnika. 5 kandila kalajli. 1 Jermologija. ^len Ispravni~estva. аprilija. 1 zvonce. u kojima imade do 100 drama srebra. templo prili~no. Antonije Vi{wevi}2 iz Mionice. 1 kadionica pirin~[ali]. S umerenom je portom. 4 ikone prestolne. 1 vozduh sa ostalim darcima. 2 felona. u jednom je 1 barjak. \oko Jovanovi}.para. Novac u gotovu: 10 gro{a. t[o] je[st] po 50 drama. 1 Pentikostar. 1 zvezda srebrna. Zvona: 1. . pod brdom. 3e narukvice. Nikola Obradovi}. na jednom malom izbre{ku. Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa. Proto crnokorski. polovno. Nikola Kandi}. 1 petohqebnica od tene}eta. Gde le`i. kraj rijeke i puta idu}eg iz U`ica na Drinu. 2 stikara. Ilija Arnautin3 od Belolerice. 2 ^aslovca. 2 3 Vi{wi}. 12 oka voska i 3 oka tamjana. 2e pavte srebrne. Arnautovi}. 1 cvet drvenij. Kwige: Jedno Jevangelije i 1 Apostol. Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Izabrati tutori: 1. 1 diskos srebrn. i polo`enije mesta na kom le`i : Na kraj sela. Naimenovanije i hram crkve: Se~ore~ka.Utvari crkovne: Jedan putir srebrno pozla}en. 4 . 2. u selu ili izvan sela . 1 antimis. hram Sv: Georgija t[o] je[ст] 23. 2 ~iraka pirin~al [i]. 1 Psaltir.

1 putir bakarnij. 2 narukvice i 2 vozduha od 1 ~itli. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno : Malo livade za jedno kola sena. kmet godiqski. Utvari crkovne: Jedan putir srebrn. 1 pak felon od svile. 2 ikone prestolne. 1 drvenomolovanij krst velekij. Naimenovati tutori: 1. kmet se~o-re~ki. koji su parohijani ovoj crkvi. 2 ^aslovca. 3 kandila kalajlij. Osobita prime~anija: Pri popisivawu ovoj crkvi izjavili su sqeduju}i kmetovi `equ svoju. pri kojoj blizo i kamena imade dosta. Trebnik velikij. kojoj je krov oslabio. 1 Minej prazdni~kij. 1 Jermologija. 1 diskos srebrn. i u isto vreme. 1 zvezda. 2 felona od ~ita. 2 Psaltira. da `elu crkvu od kamena na ovoj staroj crkvi mestu graditi. Lazo Spasojevi} iz Se~e Reke 2. 1 kadionica pirin~ali. 2 zvonca. a drugi kadivli s potrebnim darcima. 1 dveri molovane nove. 4 oke tamjana. 1 ka{ika (od Srebra). Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od drveta je sva. 3 ~iraka gvozdena. [j]el {indrom pokrivena i kamenom je patosana. Zvona: 1. 2 stikara. sa ostalim kmetovima okolnoj sela. 5 . 1 Blagopotrebna pro{enija. s templom oskudnaje. po dozvoleniju Svetlog Gospodara i Kwaza na{eg! Kako ti Zarija Jovanovi}. no u slabom je stawu. 1 cvet drvenij. 2 ~iraka pirin~al. Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa. 1 zve~ka od 7 oka gvozdena.Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|a gorela je. t[o ] je[st] pre 26 godina na~iwena je od owi parohijani. 1 krst vi{e dveri. Kwige: Jedan Tastament. Mitar Renovac. 1 Jevangelije strastno. dubni~kij i Jovan Muwa radanova~ki. Mato Stankovi} iz Se~e Reke. 1 Slu`ebnik. Petar Lazi}. 1 antimis na Sv [jatoj] trapezi odtajnije [?!] primqeno je.

od oni parohijani. 1 pavte srebrne. (list 231-232) ^islo 5. Nikola Obradovi}. bez kubeta. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq i 1 felon. Praktikant ispravni~estva. (stari). Kad je na~iwen i od koga : U vreme Mustaj-pa{e. \oko Kosti} iz Pilice. \oko Jovanovi}. Voznesenije. Nikola Kandi}. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od drveta. Meletije Radovanovi}. Pavle Vukajlovi} iz Duba 2. 1 diskos. 1 vozduh [c] ostalim potrebnim darcima. ^len ispravni~estva. 2 иkone prestolne (sredwe). Gde le`i. 1 antimis (sve je staro). i polo`enije mesta na kom le`i : Na sred sela pod brdom. U stawu slabom je (ostarila). od prilike pre 43 godine. ^len ispravni~estva. 1 ka{ika (sve od srebra je). 6 kandila pirin~[али].Proto crnokorski. тemplo neima. 1 кandilo srebrno. u selu ili izvan sela. kraj jedne male rijeke. 1 narukvice. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Ova crkva podpada pod manastir Ra~u (kao kapela). 1 дveri (сtare). 2 кandila kalajli. 1 srebrn pozla}en a drugi od tu~a. s odve} tesnom portom. Praktikant ispravni~estva. 1 zvonce. 1 stikar ~itlij. \oko Jovanovi}. 1 zvezda. hram Sv. {indrom pokrivena i s {a{ovcita po{i{e}ena. 6 . Kwige: Jedna Tastamenta i 1 Slu`evnik. Naimenovati Tutori: 1. na jednom malom izbre{ku pri strani. Utvari crkovne: Dva putira. Nastojateq manastira. Naimenovanie i hram crkve: Dubska. Nikola Kandi}.

Kad je na~iwen i od koga: U vreme prvog zavladjenija Svetlog Kwaza i Gospodara na{eg. i s pomo}iju oni parohijana. od koji su pavte jedne sr[e]brne a druge pirin~ali. vrlo oslabila. 1 Osmoglasnik. 1 antimis. daskom pokrivena. Naimenovanije i hram crkve: Svojdru~ka (u Roga~ici). 1 diskos. kao {to je 7 . Kwige: Jedan Tastament. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od drveta sva je. u selu ili izvan sela. a onda{wi narod `eleo bi kad bi vozmo[`]nij bili crkvu novu na istom mestu ograditi. 1 zvonce (malo). Gde le`i. 2 ~iraka pirin~ali. crkva je vrlo oslabila. 1 ka{ika (od srebra).(list232-233 ) ^islo: 6. U slabom je stawu. hram Sv[jatago] Voznesenija Hristova. Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa. izme|u dva brda zovoma Strmewa~e i Ara~ine. koja je prokisavati po~ela. 1 kadionica. od paroha svojdru~skog. 2 pavte (kanice). Milo{a Teod[orovi}a] Obrenovi}a. 1 Slu`evnik. popa Mitra Zari}a. zavesi razni u slabom su stawu. koji je jo{ `iv. 3 felona od ~ita. 2 ~iraka gvozdena. i polo`enije mesta na kom le`i : Na sred sela. 9 kandila kalajlij. 1 Psaltir. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: U ovome mestu (t[o] je[st] Svojdrugu ili Roga~ici). u ~atmi s kre~om na~iwena. 6 ikona. 1 Prazdni~kij minej. 2 stikara. 1 zvezda. s[a] umerenom portom. kraj rjeke (Roga~ice) i puta idu}eg iz Bosne u U`ici. 2 narukvice. A mesto je prili~no (gde je sadawa crkva). blizu vode Drine. Utvari crkovne: Jedan putir od tu~a pozla}en. 1 ^aslovac.

Nikola Kandi}. s umerenom portom. u selu ili izvan sela. Gde le`i. Utvari crkovne: Jedan putir kalajli. i polo`enije mesta na kom le`i : Na kraj sela. kraj re~ice jedne spro}u jednom vrletnim kr{evitim brdom zovomim Gvozdust. 1 diskos od tene}eta. 6 kandila kalajle. Veli~ine je pak sredwe. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: - 8 . Izabrati tutori: 1. 2 ~iraka drvena. Milo{a T[eodorovi}a] Obrenovi}a. nedaleko na jednom golom i bez{umnom brdu. 2 ~iraka gvozdena. 1 vozduh svilen sa ostalim darcima. 1 narukvice. 1 Minej ob{tij. Kwige: Jedna Tastamenta.\oko Pani} iz A{tane [?!] 2. 1 antimis dobar.ozna~ena da je kraj reke blizo puta i biv{eg Ma|istrata sokolskog. (list 233-234) ^islo: 7. Meletije Radovanovi}. Vukojlo Grui~i} iz Svojdruga. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq svilen. hram Sv[jatago] Nikolaja. Naimenovanije i hram crkve: Gvozda~ka. 1 dveri prili~ne. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena je do krova. Kad je na~iwen i od koga: U vreme za vladjenija Svetlog Kwaza i Gospodara. ^len Ispravni~estva \oko Jovanovi}. 1 stikar. 1 zvezda srebrna. 1 kadionica od tene}eta. 2 felona od ~ita. U dobro [m] je stawu. Praktikant Ispravni~setva. a krov joj je [indra. t[o] je[st] pre 15 godina od onij parohijana. 5 ikona mali. 1 Slu`venik. Nastojateq m[onastira].

no sada je pak po odobreniju i u~iwenom Milosti Svetlog Kwaza i Gospodara na{eg s klisom ~etvorokatno i tvrdo pokriven i vrlo dobro. s malom na ravnom portom. 2 kadionice. 1 zvezda. Lazo Stepanovi} iz Gvozdca. tako [i] zavesa… 9 . Praktikant Ispravni~estva. 2 ikone prestolne (Stare). \oko Jovanovi}. i polo`enije mesta na kom le`i : Na sred sela pod brdom. u vrednosti s kutijom do 20 talira. 2 ~iraka pirin~[ali]. Osobita prime~anija: Naimenovatij tutori: 1. 1 ka{ika. i u stawu dobrom je. 1 svetiwa. Koje mu je krov biv{i [od] }eramida oslabio bio. blizu Drine vode. Meletije Radovanovi}. Nastojateq m[onastira]. Dveri i tepla nema. Kad je na~iwen i od koga : U vreme Nemawi}a po na[x]ode}em se podpisu (da je Kraqem Dragutinom sozidan)! Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena je. 1 diskos. ivicom i so kominom [?!] kraj reke Ra~e. 1 peto[x]lebnica od tene}eta. Utvari crkovne: Jedan putir. na mestu ravnom s jednim sru{enim Gradom (u vreme Kara-\or|a). s kubetom na }emer izveden. u dobrom je stawu. (list 234-235) ^islo: 8.Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Jedna ku}a u ~atmi (sa {indrome je pokrivena). Matija Jovanovi} iz Gvozdca. ^len Ispravni~estva. u selu ili izvan sela. 1 ka{ika u istoj kutiji (svetiwskoj). Nikola Kandi}. Gde le`i. 1 tabla bakarna. hram Sv[jatago] Hristovog voznesenija. Naimenovanije i hram crkve: M[onas]tir Ra~a. 2. 4 kandila i 1 krst (sve srmali). 1 tri}ele [?!] serebrne.

20 koza. osim jo{t s templom potreban je. 3 antimisa. sadawi mutvak. 11 Mineja mjese~nij. 1 Pentikostar i 1 Trebnik velikij. 35 para. 12 narukvica dobri kadivli. i dobro na~inila. 4 sa[x]ana. 1 ambar s 4 preseka. 7 pavti srebrno pozla}enij. Kwige: Jedno Jevangelije veliko. 2 vozduha. 1 tenxera. svo je Srebrom pokovano carstvuju{~uje. 1 pak epitrahiq od basme nov. Osobita prime~anija: Ovaj m[onastir] Ra~a u svemu je dobro. 1 mali (lanbik). u vrednosti 300 gro{a. s dobrim svilenosrmali tr~om [?!]. 1 Psaltir. 1 orar diako[n]skij. svileno srmali. 1 zaves mali. 1 stari konak. 1 konak }elija pored m[onasti]ra s 2 sobe i jednim zidanim podrumom. koji se oko vrata nosi. 1 Jev[angelije] malo srebrom okovano. koja je bila oslabila.Odejanije crkovno: ^etiri epitrahiqa nova. 37 grla govedi. 3 le|ena. Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osam pluga orawa. 1-nu seksanu. 1 dvokolna vodenica blizu m[onas]tira do grada. 1 ka~ara i 1 kazanxinica. i sada je na novo po viso~aj{emu odobreniju tvrdo i dobro prepokriven. 10 kaca velikij. 5 ko{nica. 1 barjak svilen. 1 prebedrwica. Ovdi imade jedan krst s lancem. 2 Slu`evnika i 1 Triod. Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Trideset brava ovaca svega. u kojima se obstoji do 600 drveta {qiva (uvuleti). na kome imade H[ristovo] raspjatije. tako|er okovato t[o] je[st] svaga 3 Jevan[gelija]. Novac u gotovu: 627 gro{a. osim m [ese]ca Avgusta. 4 bakra~a. 1 ~ift mali pi{toqa Srebrni. 1 ibrik. 7 kazana velikij. 1 Sredwe. 1 stari ar. 1 Minej ob{ti. 1 aranija. 5 felona svilena. 1 Jermologija. 3 livade (s 150 kosa svega). 1 ^aslov [ac]. kog je Axi Melentije 10 . 2 Oktoiha po od 4 glasa. no da se je sada po viso~aj{oj zapovesti i dozvoleniju Milos[tivog] G[ospo]dara i Kwaza srbskog Milo{a Teodorov[i}a] Obrenovi}a opravila tvrdo. 1 tepsija. koje jo{t ogra|eno nije. nema. 1 pak ko{ara. 6 vo}waka. Zvona: 2. 17 sviwa.

Izabrati tutori: [1. 1 zvonce malo. 1 Slu`evnik. 1 zvezda. 2 ~iraka gvozdena. i 2 felona. 1 kadionica i san 1 bakarnij. Isti Krst da je u vrednosti oko 90 dukata od prilike. \oko Jovanovi}. Praktikant Ispravni~setva. 1 Apostol. 1 ~irak pirin~al. Naimenovanije i hram crkve: ^ajetinska. s umerenom portom. 1 antimis. 1 ikona od artije. 1 ^aslovac. na neke pak i tkanice sam je okov. 1 kandilo kalajlij. 1 kandilo srebrno. 1 krst sedevlij. 1 diskos. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: 11 . Odejanije Crkovno: Jedan epitrahiq. U slabom je stawu. od oni parohijana. Gde le`i. i neke dobro pozla}ene. 1 Psaltir. Nikola Kandi}. 2 oke voska u sve}ama i oka 1 tamjana.doneo iz Rusije. Kwige: Jedno Jevangelije. i polo`enije mesta na kom le`i : Na kraj sela. u selu ili izvan sela. {indrom je pokrivena. Zvona: 1. (list 235-236) ^islo: 9. 2. 1 ka{ika (od srebra). Nastojateq m[onastira]. Meletije Radovanovi}. srebrom i s pozlatom (ispletene). Utvari crkovne: Jedan putir. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od drveta. Damjan Ili} iz Solotu{e. Ozna~enij 7 pavti u rubriki one su srebrne. 2 narukvice i 2 pavte male (srebrne). a i ve}e po kazivawu. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|a. hram Sv[jatago] proroka Ilije. u jednom kraju kamenitom {evaru u vrta~i (dolini).] Stefan Jovanovi} iz Ra~e. ^len Ispravni~estva.

1 felon svilen. bez kubeta svedena i {indrom pokrivena. i vrletno i bezvodno. Utvari crkovne: Jedan putir kalajli. hram Sv[jatago] Apostola Petra i Pavla. Nikola Kandi}.Petar Mari} iz Ma~kata. u selu ili izvan sela. i s dozvoqenijem wegovim. 3 ~iraka od pirin~a. na jednom brdu golom bez{umnom (i bezvodnom). 1 diskos od tu~a. (list 236-237) ^islo: 10. Naimenovati tutori: 1. U otstutstviju prota Marka Rujanskog. i polo`enije mesta na kom le`i : U sred sela. Praktikant Isprav[ni~estva]. 1 zvezda od tene}eta. 1 antimis. 2 pavte srebrne. i male veli~ine. 1 tawir (kalajli). 1 narukvice svilene. 12 . 1 oka tamjana.Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Ova crkva male je veli~nine. 3 ~iraka gvozdena. Kad je na~iwen i od koga: U vreme za vladjenija Svetloga G[ospo]dara. a izvan pak kr{evito je. kao {to je ozna~eno da je u jednoj dolini (vrta~i). 1 cvet od drveta. 2. ^len Ispravni~estva. Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa od ~ita. U dobrome je stawu. 1 stikar. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od kamena ozidana na }emer.Vasilije Mi}i} iz ^ajetine. Gde le`i. pak 1 peto[x]lebnica. na podobije kapele. sin Simo Proti}. a zavesi na Sv[jatoj] trapezi dobri su. 1 zvonce. Milo{a Teodorov[i}a] Obrenovi}a. 1 vozduh s potrebnim darcima. god[ine]. t[o] je[st] 820. s dovoqno {irokom portom. \oko Jovanovi}. 4 oke voska. a od onij parohijana. 7 ikona sredwi. 1 bakarna tabla. 2 kadionice od tene}eta. Naimenovanije i hram crkve: Sirogojnska. 15 kandila.

Gde le`i. Praktikant Isprav[ni~estva]. 5 ikona malij. \oko Jovanovi}. kraj puta i dva velika bora sa sredwom portom. u selu ili izvan sela. Utvari crkovne: Jedan putir tumbakli. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe Crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe Crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Naimenovati tutori: 1. 1 Triod. du`inom [i] {irinom male veli~ine. U otstutstviju prota Marka Rujanskog. a izvan crkve brda su vrletna i kr{evita. 1 Slu`venik. 2 ~iraka gvozdena. hram Sv[jatago] proroka Ilije. t[o] je[st] pre 16 god[ina] od oni parohijana. ^len Ispravni~estva. 1 Minej prazdni~kij. 2 ikone prestolne (sredwe veli~ine). Jevangelije Stratsno. Nikola Kandi}. i polo`enije mesta na kom le`i : Povi{e sela. 1 Psaltir. (list 237-238) ^islo: 11. 13 . Kad je na~iwen i od koga: Po padeniju Kara|or|a. Filip Ili} iz Trnave. 1 kadionica od pirin~a. 1 Starosrbskij pol[y]ustav. 1 Jevangelije Starosrbsko. 1 Pentikostar. 1 Trebnik na veliko kolo. U dobrome [je] stawu.Kwige: Jedna Tastamenta. 1 krst od tene}eta. 1 krst drven molovati. pod jednim brdom zovomim Tornikom. 2 ~iraka pirin~al. Vasilije iz Sirogojna. 2. Zvona: 1.Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od drveta je borovog (lu~evog). 1 ibri~i} mali. 8 kandila kalajli. 1 diskos. a pri vladeniju turskome. {indrom borovom pokrivena. sin Simo Proti}. Naimenovanije i hram crkve: Dobroseli~ka. 1 ^aslovac. 1 dveri novomolovate. 1 zvezda.

1 vozduh sa ostalim darcima. 1 Starosrbskij minej. u selu ili izvan sela. Naimenovanije i hram crkve: Ku}anska. 1 zvezda. 1 stihar od kumo{a. Kad je na~iwen i od koga : U vreme pre Ko~ine kraj[i]ne. (list 238-239) ^islo: 12. 1 kandilo kalajli. od oni parohijana. 2 ~iraka gvozdena. Od kakova je materijala. \oko Jovanovi} Praktikant Ispravni~ev[stva]. 1 ka{ika kalajli. 1 Minej prazdni~ki. Emanoil Popovi}. hram Sv[jatago] Arhangela Mihajla i Gavrila. 1 antimis (Stari). ^len Ispravni~estva. 1 ikona mala. Proto morakuli [?!]. 1 felon od kumo{a. i polo`enije mesta na kom le`i : Na kraj sela. na jednom uzvi{enom brdu zovomom Peti. 1 stikar od ~ita.Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq od kadive. i u kakvom je stawu : Od drveta borovog je. 1 kadionica pirin~ali. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Izabrati tutor: 1. Odejanije crkovno: 1 narukvice. 1 ikona prestolna. s odve} tesnom i vrletnom portom. 2 kandila pirin~ali. 1 felon od basme. 1 antimis. Nikola Kandi}. Mijailo Savkovi} iz Dobroselice. 1 pavte male srebrne. 1 Slu`evnik. 14 . u stawu sredwome. 1 vozduh sa ostalim darcima. Gde le`i. 1 dveri. Kwige: Jedna Tastamenta. 1 Ob{ti minej. male veli~ine (kao kapela). Utvari crkovne: Jedan putir tumbaklij. 1 diskos.

Mesto ovo je na sred sela. kraj reke. hram Sv[jatago] Hristovog preobra`enija. kmetovi sela Ku}ana. nedaleko pod jednom uzvi{enom Kr{okamenitom planinom. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Po odobreniju Svetlog Kwaza i Gospodara Na{eg. 1 Psaltir. ^len Ispravni~estva. s odve} tesnom portom. `ele graditi novu crkvu u istom mestu (Ku}anima). [je]r je stare biv{e crkve mesto. zovomom Gradcom. u selu ili izvan sela. Naimenovanije i hram crkve: Bjelore~ka. Praktik Isprav[ni~estva]. Naimenovatij tutori: 1. Emanoil Popovi}. 2. 1 Oktoih od 4 glasa.Jovan Bogi}evi} iz Bura|e.Luka Grba iz Ku}ana. Gde le`i. a s dozvolenijem i pomo}i Svetlog Gospodara i Kwaza srbskog. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|eve kraj[i]ne. Proto morakuli [?!]. 1 Pentikostar. Zvona: 1. 15 . Milo{a Teodorov[i}a] Obrenovi}a. (list 239-240) ^islo: 13.Kwige: Jedna Tastamenta i 1 Slu`evnik. 1 Minej prazdni~kij. 1 ^aslovac. i polo`enije mesta na kom le`i : Na kraj sela. 1 Polu[u]stav. od oni parohijana. sa ostalim kmetovima i parohijanima izokolno bli`wij sela. 1 Minej ob{tij. koja je izgorela [za] Krajine Kara|or| eve. na jednom brda{cu i vrlo je dobro. Nikola Kandi}. \oko Jovanovi}. i to na mestu onom gde je stara crkva bila.

1 diskos. 2 ~iraka pirin~al. 1 vozduh sa ostalim darcima. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno : Jedna livada s 4 kose trave. ^len Ispravni~est[va]. 1 ^aslovac. 1 pavte srebrne (Sojka [?!]). 1 sa[h]an od bakara. 1 dveri prili~ne. a pri smrti wi[h]ovoj amanet u~inili da ista livada pod crkvu podpadne. 1 antimi[n]s. 1 Trebnik velikij.Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od kamena s kubetom na }emer izvedena. 16 . 2 ~iraka gvozdena. 1 zvezda. 1 ka{ika (kalajlij). 2 narukvice. 1 Slu`evnik. Matija Stepanovi} Bijele Reke. 2 ikone prestolne (sredwe). U dobrom je stawu. iz iz Proto morakuli (?) Emanoil Popovi}. 2 stikara od ~ita. Borisav Vitorovi} Bijele Reke. \oko Jovanovi}. Tutori izabrati: 1. 3 ikone male. Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa veta [?!]. 1 kadionica od t[e]ne}eta. (list 240-241) ^islo: 14. Utvari crkovne: Jedan putir. i s {indrom bor [o]vom (lu~evom) tvrdo prepokrivena. 1 Tastamenta. 1 zvonce malo. Osobita prime~anija: Ovi livadu od 4 kose trave prilo`ili su crkvi ovoj po imenu Sam~o i Nenad Vitorovi}i (bra}a) iz Jasenova. 1 Oktoih (Osmoglasnik). 2 felona od ~ita. koji su se pre 6 godina u vje~nost prestavili. Kwige: Jedno Jevangelije. 2. i wena na vjeki ostane. 2 Psaltira. 1 Triod. 6 kandila kalajli. 1 Polu[u]stav. 1 Minej ob{ti. 1 Minej prazdni~kij.

1 Paskalija voskresna. i 1 vozduh s potrebnim darcima. 1 tkanice male (pavte). 2 ikone prestolne sredwe vel[i~ine] nove. U dobrom je stawu. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq i 1 felon. 4 ikone male. 1 ~irak gvozdenij (veliki). 1 diskos kalajli. 2 ^aslovca i 2 Psaltira. 2 ~iraka od pirin~[a]. Praktikant Isprav[ni~estva]. 1 polu[u]stav veliki. Zvona: 1. vi{e Malog Rzava. \oko Jovanovi}.Naimenovanije i hram crkve: Bjeleu{ka. Dimitrije Radosavqev[i}] iz Bjeleu{e. u selu ili izvan sela. Ilija Jovanovi} iz Bjeleu{e 2. Kad je na~iwen i od koga: U vreme za vladejanija Svetlog Kwaza i Gospodara na{eg. sa sredwom portom. 1 stikar od ~ita. 1 Minej ob{ti. hram Sv[jata] Troijca. (list 241-242) 17 . Nikola Kandi}. Kwige: Jedno Jevangelie i 1 Apostol. 3 kandila kalajli. 2 kadionice od pirin~a. 1 petohlebnica od tene}eta. 1 narukvice. sin Simo Proti}. 1 Trebnik mali. 1 zvezda od tene}eta. svedena na }emer bez kubeta i {indrom je pokrivena. U otstutstviju prota Marka Rujanskog. 1 antimi[n]s. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Naimenovati tutori: 1. i polo`enije mesta na kom le`i : U sred sela. Utvari crkovne: Jedan putir tumbaklij. od oni parohijana Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena. spro}u Maline i Kukutnice planine. ^len Ispravni~estva. 1 dveri (nove). pri jednom brdu u {evaru ravnom. Gde le`i.

1 krst srebrn. god [ina] s klisom i {indrom pokrivena. u stawu dobrom. \oko Ne|eqkovi} iz Mesta. 1 Triod na veliko kolo i 1 Trebnik Malij. sin Simo Proti}. s odve} tesnom portom. 1 Minej ob{tij. i u dobrome je stawu. Odejanije Crkovno: 1 felon. u selu ili izvan sela. 1 Minej prazdni~kij i ob{ti. 1 Cvetnoj Lazarevac. 2 ~iraka gvozdena. 1 stikar. ^len Ispravni~estva. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Nemawi}a. Utvari crkovne: Jedan putir srebrno pozla}en. U otsutstviju prota Rujanskog Marka Cmiqani}a. 1 epitrahiq. Rako Milovanovi} iz mesta 2. 3 ikone male. 1 zvezda srebrna. 1 narukvice. 1 kandilo srebrno i 1 kandilo pirin~[ali]. 18 . Kwige: Jedno Jevangelije i 1 Apostol. 1 zvonce malo. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Naimenovati tutori: 1. 2 ikone prestolne. i polo`enije mesta na kom le`i: Na sred sela. na jednom izbre{ku. 1 Slu`evnik.^islo: 15. 1 diskos kalajli. i pre 10. 1 pavte pirin~ali. Zvona: 1. me|u Bude~ planinom i Ravnom Gorom. 1 osmoglasnik. 1 Minej prazdni~kij. 3 kandila kalajli. 1 vozduh sa ostalim potrebnim darcima. Praktikant Isprav[ni~estva]. Nikola Kandi}. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od kamena na }emer s kubetom izvedena. a dveri i templo obi~no. Gde le`i. Naimenovanije i hram crkve: Brekovska hram Sv [jatago] Nikolaja. \oko Jovanovi}. 1 ^aslovac. 2 kadionice od pirin~a.

1 dveri prili~ne. od prilike u 1798. i polo`enije mesta na kom le`i : Izme|u sela. 1 Apostol. 2 narukvice. 2 ~iraka od pirin~[a].(list 242-243) ^islo: 16. 2 ~iraka gvozdena. 2 ibrika i 1 le|ew. Stup~evi}a. 1 antimis. 2 bakra~a mala. Naimenovanije i hram crkve: M[anas]tir Klisura. 40 sa [h]ana koje veliki i mali. 1 Tipik. 1 ^aslovac. i s Klisom polak pokriven. 3 felona svilena. 1 Jermologija. 2 svetiwe (a u Srebru). 1 Pentikostar. Bawe i puta sa sredwom portom. 1 Prolog. 1 petohlebnica od tene}eta. 1 diskos. Gde le`i. hram Sv[jatago] Arhangela. 1 ka{ika (srebrno). 3 bakra~a velika. 2 Oktoiha po od 4 glasa. 1 kadionica. 2 ikone prestolne. 2 tenxera veli~ [ine] sredwe. i s pomo}iju oni parohijana. Tre{wevice i ostali[h]. polak s {indrom. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena na }emer s kubetom izveden. 1 Psaltir sqedov[ateqnij]. 1 zvezda. 1 Stratsno jevangelije. 1 Kanovnik. 1 vozduh sa ostalim darcima. 1 Trebnik velikij. Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa. 1 Slu`evnik. 1 ranija od 7 oka. 1 kazan sa ormom (takumom) i 1 lanbik bez (orme). 1 Triod. 23 brava sviwa. od onda{wij biv{ij sve{tenika. i u dobrome je stawu. u selu ili izvan sela. 2 kowa ja{e}a. Zvona: 1. 1 cvet od sr~e. 7 ikona malij. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Mustaj-pa{e. 3 kandila kalajli. me|u brdom Gradinom i planinom zovomom Vu~jakom. 1 zve~ka od 5 oka gvoz[d]ja. 1 Tolkov psaltir. Od Krstova imade do 100 gro{a. god[ini]. kraj Morave. Dobr[a]~a. 12 Mineja mjese~nij. 2 stikara. 1 Psaltir. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: 17 grla govedi. 2 pavte srebrne. Utvari crkovne: Jedan putir srebrn. 2 19 . Kwige: Jedno Jevangelije. 40 koza.

hram Sv[jatago] Ahilija. pak jedna wiva preko Morave od 7 pluga orawa. Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno : Dve }elije s sobi i jednim podrumom. drv[eta] {qiv[a].Todor Stani} iz Brusnika 2. 3 vodenice. kao (kapela).tepsije. u kojoj imade do 10 plugova orawa. u Dobra~a[ma] imade 47. 10 wiva u kojima se 24 pluga orawa sastoji. 1 ambar. kojoj je hram Sv[vjatago] Ilije proroka. ^len ispravni~estva. 1 ra`aw gvozdenij od 14 oka. Svega 966. u Zabre`ju od 2 pluga. (list 243-244) ^islo: 17. Filip Radulovi}. 2 ara imade. Jedan vinograd od 2 motike. Izabrati tutori: 1. Prota moravski. 1 livada od 30 kosa trave. od m[anas]tira ovog. \oko Jovanovi}. pri kojoj se kad-kad nedeqom i prazdnikom kupi narod radi molitve. u Radqevu 17. Osobita prime~anija: Jedna wiva koja le`i me|u selom Stup~evi}ima i Dobra~om. 3 bureta sredwa. u Stup~evi}ima ima na 4 mesta 190 drva a u Brusniku 9 drv[eta]. u Latvici na dva mesta ima 86 drveta svega. 1 sala{. 20 . od koje }e tu Tutori biti ovi isti koji su manastiru ozna~eni. od prilike u svima trima da imede 1000 oka. Nikola Kandi}. Crkva jedna mala. 17 drv[eta] {qiva u Selu Bo[go]jevi}a. i 1 vaqalica. i tako dolazi me|u re~enim selima. nedaleko. koja le`i na mestu zovom Gradini. kao (mu{ava) zakor se nose ista sela. 5 kaca koje veliki i mali. svega plugova orawa 42. na kojoj je stan predpomenutog m[anas]t[i]ra. Praktikant Isprav[ni~estva]. 1 vo}wak kod m[anas]tira od 500 drv[eta] {qiva. ona podpada pod isti manastir kao kapela. 2 pluga u Brusniku. Naimenovanije i hram crkve: Ariqe crkva.Milovan Mutakovi} iz Dobra~a.

u selu ili izvan sela. 1 ka{ika srebrna. i kraj puta s dovoqno {irokom i ravnom portom. i xever mermerom patosana je. i polo`enije mesta na kom le`i : Na sred sela Vrana. na jednom izbre{ku. 2 kadionice. od Stefana Nemawi}a. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe Crkovno izvan crkve . 1 Pentikostar. 1 krst srebrno-pozla}en. \oko Jovanovi}.. Utvari crkovne: Jedan putir srebrno-pozla}en.Gde le`i. vtorovjen~anog kraqa (po kazivawu neki. na }emer s kubetom visokim i svak velikom visinom izvedena. me|u Moravom i rekom Rzavom. 2 barjaka. 2 ikone prestolne stare. 1 ^aslovac Zvona: 1. 1 ~irak od pirin~a. od 4 cente. a ostalo pak s klisom i {indrom je pokriveno. 2 felona. 1 peto[x]lebnica od tene}eta. 1 Psaltir na veliko kolo. U dobrome je stawu. 1 diskos srebrn. 1 antimi[n]s. 1 Jermologija i 2 Mineja prazdni~[ni]. i ~uvewu od onda{wi stari qudi i sve{tenika) Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od kamena. 1 Osmogalsnik nedeqnij. 2 Slu`evnika i 1 Triod. Filip Radulovi}. Prota moravskij. 1 dveri nove i dobre. 1 zvezda srebrna.Radovan Milovanovi} iz mesta 2. Kube joj tene}etom pokriveno. ^len Ispravni~estva.. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq svileno-pozla}en. 21 . 1 cvet sr~ali. Kad je na~iwen i od koga : U vreme Nemani}a. i 2 narukvice i 1 vozduh sa ostalim potrebnim darcima. 4 kandila kalajli. 2 pavte od koji jedne srebrne a druge sojke [?!]. Osobita prime~anija: Naimenovati tutori: 1. Kwige: Jedna Tastamenta. 1 zvonce malo. 1 stikar.Dimitrije Vu~i}evi} iz Vrana.nepokretno. 3 ~iraka gvozdena.

hram Sv[jatago] Georgija. Kwige: Jedno Jevangelije veliko okovano. a s pomo}iju bla`enopo~iv{eg g[ospo]dara Milana Obrenovi}a. godini. pod brdom zovomim Drijewe{. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od kamena na }emer s Kubetom izveden[a]. Arhangelskim likom. Tvrdo pokriven. Gde le`i u selu ili izvan sela i polo`enije mesta na kom le`i : Povi{e sela istog Godovika. 10 ikona s prestolnima. 1 Pentikostar. 1 Minej ob{tij. 1 Jermologija. 5 Mineja mjese~ni t [o] je[st] septemvrij. 1 krst srebr[nij] i pozla}en. 2 Psaltira. juli i peti avgust. na oltaru vrata ju`na. i sjeverna niva [?!] lepo izobra`ena. Novac u gotovu: - 22 . 1 pavte srebrne. s umerenom (sredwom) portom. 1 antimi[n]s. 1 Minej prazdni~kij. 1 dveri lepe. 1 vozduk sa ostalim potrebnim darcima. Kad je na~iwen i od koga : U vreme Kara|or|a t [o] je[st] u 1808. Utvari crkovne: Jedan putir. 10 oka tamjana. 3 ~iraka. 1 Osmoglasnik nedeqnij. 1 diskos. 1 Apostol. Naimenovanije i hram crkve: M[anas]tir Godovik. 3 felona. 1 Oktoih celi. na jednom pouzvi{enom zaravanku. 2 kadionice. a s Templom u dobrom je stawu. 2 }ale [?!] od bakara.18.. 1 cvet sr~ali. Odejanije crkovno: Pet epitrahiqa svilena. 2 tawura. 1 Triod. ostalo s {indrom. 6 oka voska. (list 244-245) ^islo . 3 narukvice. od oni onda{wi sve{tenika i parohijana.Praktikant Isprav[ni~estva] Nikola Kandi}. i s klisom kube. 1 zvezda (srmali). oktomvri. 2 kandila kalajli.. 1 petoq[ebnica]. Zvona: 1. 1 ^aslovac. u dobrom je stawu. 2 stikara. Jedan ibrik. 1 Slu`evnik. za vodicu an|iazmu[?!]. 4 kandi[la] (srmali). 1 Jevangelije strastno. noemvrij.

1 ka~ara velika. 1 vo}wak u Pa(s)kalovini [?!] od 50 drveta {qiva. i jednim podrumom (malim). 1 livada u paw [?!] Godovi~kom s 8 kosa trave. 3 velike kace.Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Jedan kazan s celim takumom. i nekoliko pak na milostiwu za spomen razdao. koji se je u ve~nost pre 7 godina t [o] je[st] 829. sve [je] novo i dobro. svega imade 40 kosa trave. 650 svega. 1 vo}wak od 400 drveta {qiva. Jedna wiva u Gorobiqu od 3 pluga i u Tonorama [?!] 1 wiva od 4 pluga orawa. i na nekoliko mesta (crkvama i m[onas]tirima) za spomen mu du{e dade i milostiwu u~ini. pri manastiru pak 1 livada s 20 kosa trave. Ovaj protoprezviter na svaku potro{enu stvar koju uzima na iste prima kvite i konte. 200 drveta {qiva ima ni`e vrela. Ovaj m[onas]tir je s ikonama na bo~nim templom u dobrome stawu. koji }e istij ostatak za popravku m[onas]ntira istog i za naru~ene aqine (felone i stikare) dati ij. 10 grla govedi. i to pri G [ospodi]nu protopresviteru nadle`nomu. Biv{i iguman m[o]n[as]tira ovog (Godovika). s tim amanetom svojim da ovaj od isti novaca nabavi potrebne stvari za u crkvu. Imawe Crkovno izvan crkve – nepokretno: Jedna livada u Gorobiqu s 14 kosa trave. koja je vrlo lepo i prekrasno izobra`ena u Ruesiji. 1 vodenica s jednim vitlom. u 1786 godine namalata. i ~uva ij. po imenu Josif Jevtovi}. svega 7 plugova. 1 ar kowski. 1 |ugum i 2 tepsije. ^etiri }elije sa po jednim sobama. 4 bureta sredwa. Koji re~eni protopresviter po u~iwenomu predre~enom amanetu [je] postupao. 23 . prestavio. 1 ambar s 4 oka. od koji jo{ novaca u ostatku (u gotovom) pri istom protoprezviteru na[x]odi od 1893 gro{a. t[o] je[st] potrebne stvari nabavio i kupio. 1 sala{ {indralij. Osobita prime~anija: Ovdi imade jedna ikona izobra`ena na mu{emi. 10 sa [x]ana i 1 tenxera. i budu}i da je pri smrti svojoj ostavio s tastamentom u sumi od 2500 gro{a. 1 kow (seksana). 2 bakra~a mala. 2 bakra~a velika. obraz Sv[jate] Bogorodice. Filipu Radulovi}u.

6 oka voska. Prot[opresviter] mor[avski] Filip Radul[ovi}] ^len Ispravni~estva. Utvari crkovne: Jedan putir od kalaja.Nastojateq sadawi. 2 kandila kalajli. Naimenovanije i hram crkve: Gorobiqska. s umerenom i ravnom portom i s nasa|enim pitomim i lepim kru{kama. pogodio je pod }esim m[onas]tirsku nuriju s jednim parohom za godinu dana za 900 gro{a da je dr`i. 1 ~irak pirin~ani. tako da joj je daska krov pooslabio. 2 felona. 1 zvezda srebrna. i 1 vozduh sa ostalim potrebnim darcima. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od drveta (u brvnima). 2 ~iraka gvozdena. u selu ili izvan sela. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|eva vladawa. 2. (list 245-246) ^islo: 19. 3 oke tamjana. od oni parohijana. 1 diskos kalajli. 1 narukvice kadivli. 1 krst srebrn na Sv [jatoj] Trapezi. 24 . i polo`enije mesta na kom le`i : Po vi{e sela Gorobiqa na jednoj ravni livadi. Gde le`i. Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa nova. koji ve} i ne vidi dobro. Praktikant Isprav[ni~estva] Nikola Kandi}. 8 ikona mali i 1 dveri s Krstom raspjatijem Hristovim (vi{e dveri stoje}i). 1 ikona prazdni~ka.Vukosav Veselinovi} iz mesta. 2 ikone prestolne. 1 antimi[n]s. Naimenovati tutori: 1. A iz uzroka toga daju pod }esim nuriju zbog starosti wegove. 3 kadionice. \oko Jovanovi}. no u slabom je stawu. hram Sv[jatago] Jovana Krstiteqa. sredwe veli~ine. u kojoj se sumi sastoje svi m[onas]tirskij prihodi.Risto Stefanovi} iz mesta. 1 stikar nov. 1 pavte srebrne. ovog m[onas]tira po imenu Jani}ije.

1 Minej prazdni~kij. 1 Pentikostar. 1 Psaltir sqedov[ateqnij]. ^len Ispravni~estva. koji se je sada pre nekoliko dana u vje~nost prestavio. Filip Radulovi}. Osobita prime~anija: Ovu livadu od 2 kose trave prilo`io je neki Nikola Ristanovi} iz istog sela. (list 246-247) ^islo: 20. s odvi} tesnom portom. u selu ili izvan sela. od onda{weg biv{eg sve{tenika i s pomo}i oni parohijana. u dobrom je stawu. 1 Minej ob{ti. Oko ove livade imade i ne{to zabrana. iznutra je po{i{e}ena. Praktikant Isprav[ni~estva]. Naimenovanije i hram crkve: Sevojni~ka. i polo`enije mesta na kom le`i : Na sred sela pod bregom zovomom Lokvom. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Jedna livada od 2 kose trave. ?!. 1 ^aslovac. 1 Slu`evnik. Zvona: 1. crkvi ovoj pri smrti svojoj. izme|u dva teku}a potoka. do blizo na[x]ode}i se Tirskij4 livada. 25 . 4 Turskih. Naimenovatij tutor: 1 Vidoje Milovanovi} iz istog mesta. Gde le`i. Prota moravskij. 1 Jermologija. 1 Oktoih velikij. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od drveta {indrom pokrivena. \oko Jovanovi}. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|a. Nikola Kandi}. hram Sv[jatih] Arhangela.Kwige: Jedno Jevangelije i 1 Tastamenta.

1 Pokrov jerusalimskij na Sv[jatoj] trapezi. 1 polijelej sr~ali novo. Nikola Kandi}. 2 diskosa srebrna. Kad je na~iwen i od koga: U vreme i pri vladejaniju Svetlog Gospodara i Kwaza srbskog. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Ove 4 kwige paroha su nadle`nog.Utvari crkovne: Tri putira. ?!]. \oko Jovanovi}. 1 minej prazdni~kij 1 ^aslovac 1 Psaltir.. zaves[e. 1 mali ibri~i}. a tre}i srebrn. 1 Apostol.1 minej ob{tij. 4 ~iraka gvozdena. 11 kandila od kalaja. 1 Slu`evnik. hram Sv[jatago] Arhangela. Praktikant Isprav[ni~estva]. udolini na jednome zaravanku. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq i 1 felon. od koji dva su od tu~a. Kwige: Dva Jevangelija. 4 ikone. 1 Triod/ x paroha.1 Trebnik velikij. Milo{a Teodorov[i}a] 26 . 1 ~irak pirin~al. 1 zvezda srmalij. 1 antimi[n]s. ^len Ispravni~estva. (list 247-248) ^islo: 21. Naimenovanije i hram crkve: Staparska. 1 vozduh sa ostalim potrebnim darcima. Prota moravskij. 1 stikar. troje narukvice. 1 diskos od tumbaka. Zvona: 1. Filip Skokovi} iz mesta. u selu ili izvan sela. i polo`enije mesta na kom le`i : Na sred sela. Naimenovati tutor: 1. Filip Radulovi}. . 1 Jevangelije strastno. 1 ka{ika srmali. izme|u dva pouzvi{ena brda. 1 pavte srebrne. 1 dveri stare. 1 petohlebnica. 2 kadionice i 1 zvonce malo. Gde le`i. 1 Jermologija. sa umerenom i ravnom portom.

Praktikant Isprav[ni~estva] Nikola Kandi}. 1 ka{ika (Srebrna). 1 ikona jerusalimska na mu{emi velika. 1 peto[x]lebnica od Tene}eta. Osobita prime~anija: Naimenovati tutori: 1. 1 diskos. Templa nema. Utvari crkovne: Jedan putir Srebrno-pozla}eni. 15 oka voska. 1 antimi[n]s. 1 dveri nove. 1 kadionica. 2 ~iraka pirin~al. 13 kandila kalajli. 1 krst sedevli. Milovan Ja}imovi} Bioske. 1 cvet od drveta. Todor Mitra{inovi} Stapara. 5 Kopqe.Obrenovi}a. 1 zvezda. 1 ^aslovac. 1 pojas (pavte). 1 zvonce. ^len Ispravni~estva. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Jedna ku}a pod {indru pokrivena u brvnima. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq od ~ita. U stawu dobrome je. \oko Jovanovi}. 1 tabla bakarna. Kwige: Jedan Minej prazdni~kij. Zvona: 1. na }emer izvedena i {indrom tvrdo pokrivena. 1 vozduh sa ostalim potrebnim darcima. sin Simo Proti}. 2. (list 248-249) ^islo: 22. 2 ikone prestolne. od oni parohijana i s pomo}ju Svetlog Gospodara. s jednim podrumom. 1 narukvica. 27 . 1 kopije srebrno 5. iz iz U otsutstviju prota rujanskog Marka Cmiqani}a. bez kubeta. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena je. 4 oke tamjana. 2 ~iraka gvozdena.

para. Stani{a Jovanovi} iz mesta.23 [i] 3/ 4 oke voska u sve}ama. {indrom pokrivena. Nikola Obradovi}. Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve . Odejanije crkovno: Dva epitrahiqa od ~ita. pod brdom zovomim Kru{~icam. pokovana u srebro. 2. u ~atmi. Utvari crkovne: Jedan putir. 1 Jermologija. 1 m[alo] zvonce. s prili~no umerenom i ravnom portom. 3 zavesa dobra i 1 zaves dobar na ^asnoj trapezi. 1 ^aslovac. 9 ikona mali.Naimenovanije i hram crkve: U`i~ka. 1 zvezda. 1 kandilo srebrno. 1 Minej ob{ti. . i polo`enije mesta na kom le`i : U sred varo{i srbske. Proto crnokorski. 1 Oktoih od 4 glasa. hram Sv[jatago] Georgija. 1 Minej prazdni~kij. \oko Starovla[h] iz mesta. 1 polijelej stakleno. 1 dveri nove i dobre. 2 felona. 1 diskos. koja prokisavati po~ela je. od oni parohijana. 2 narukvice. 1 Trebnik velikij. 1 Slu`avnik. 1 Polu[u]stav.para. 4 ~iraka pirin~al.294 gro{a. . Kad je na~iwen i od koga: U vreme za vladejanija Svetlog Gospodara i Kwaza srbskog Milo{a Teodorov [i}a] Obrenovi}a. u stawu slabome je. Zvona: 1. 1 Psaltir. 2 ~iraka gvozdena. 1 stihar. 1 Oktoih od 8 glasova. 28 . 1 Triod. Gde le`i. 2 ~iraka drv [ena] |a~ka. Templa nema. u selu ili izvan sela. 1 srebrne pavte. Kwige: Jedno Jevangelije i 1 Apostol. 8 kandila pirin~[ali]. 1 barjak. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od drveta. 1 krst (srebrn). Novac u gotovu: 645 gro{a. 1 }asa bakarna .nepokretno Osobita prime~anija: Naimenovati tutori: 1. 1 Pentikostar. Novac na obligaciji: 2. 1 ripide i 1 ikona Bogorodi~ina. kraj reke i puta. 3 kadionice.

1 pavte srebrne (male). 1 diskos. Zvona: 1. i polo`enije mesta na kom le`i : Po sni`e sela. po odobreniju Svetlog Gospodara i Kwaza srbskog. s kubetom izvedena na }emer. po ~uvewu od starij qudi da je povodom Sv[jatago] Save na~iwena. 1 antimi[n]s nov. t [o] je[st] crkvi ovoj. 8 kandila (kalajlij) i 2 ikone prestolne sredwe. \oko Jovanovi}. koji je krov pooslabio. 3 oke voska i 1 oka tamjana. 1/ 2 kosa trave (livade). 1 Minej ob{ti. pod planinom zovomom “Mu~wom”. hram Sv[jatago] Nikolaja. u selu ili izvan sela. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena je. 1 zvonce malo. Kwige: Jedna Testamenta. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq od kadive. (list 249-250) ^islo: 23. na jednom zaravanku kraj reke. 1 vozduh sa ostalim potrebnim darcima. 1 Slu`evnik. Nikola Kandi}. 1 narukvice svilene pozla}ene. 1 cvet sr~ali. Praktikant Isprav[ni~estva]. Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: 1. 1 dveri dobre. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Nemawi}a. 2 felona. koja je imala i svoj [u] tapiju na istu livadu. i koja }e se skoro prepokriti. 1 ka{ika. 3 ikone male. 1 Polu[u]stav. 1 ~irak pirin~al. 1 stihar. Utvari crkovne: Jedan putir. U stawu je dobrom.Naimenovati tutori: 29 . 1 zvezda. Naimenovanije i hram crkve: Bijela crkva u selu Brezovi. 1 kadionica. 1 krst srebrn. s umerenom portom. Osobita prime~anija: Ovu livadu od 1. 2 ~[iraka] gvozd[ena]. a pri smrti svojoj. 1 Psaltir. 1/ 2 kose trave prilo`ila je neka Baba Cmiqana iz istog mesta. Gde le`i. 1 Minej prazdni~kij. 1 ^aslovac.^len Ispravni~estva.

i polo`enije mesta na kom le`i : Me|u selima sqeduju}im. Vasiqevi}ima. 1 Starosrbskij prolog. a i vrletni kra[j] reke zovome No{nice i puta idu}eg u Sjenicu. 1 pavte. Ne{kovi} Jovanovi} iz iz Naimenovanije i hram crkve: Crkva Koviqa. 1 dveri nove i dobre. 1 Starosrbsko `itije (prolog). 2 narukvice. i sada nanovo {indrom prepokrivena. bez kubeta na }emer svedena. 1 zvonce. 2 Slu`evnika. pod jednom velikom planinom zovomom Kobiqom. biv{i negda manastir. 1 antimi[n]s.. Tr}im[a] i Vu~jakom i t. 1 Velikij sqedov[ateqnij] Psaltir. 2 stikara. d. Kad je na~iwen i od koga : U vreme Kneza Lazara. Praktikant Isprav[ni~estva]. s odve} tesnom portom. 1 krst srebrn. 12 ikone s prestolom. 2 Oktoiha (voskresaw [i] i vsednevaw[ij]). 2 ~iraka pirin~ali. Novac u gotovu: 30 . 1 vozduh sa ostalim darcima. Odejanije crkovno: Tri epitrahiqa i 2 felona. \oko Jovanovi}. 1 zvezda. od supruge wegove. 1 Pentikostar i 2 Psaltira. Kwegiwe gospo|e Milice. ^len Ispravni~estva. 10 kandila. Nikola Kandi}. Gde le`i. 1 ka{ika. hram Sv[jatago] Arhangela i Sv[jatago] Nikolaja. 1 Apostol. 1 Minej prazdni~kij. Kwige: Jedan Tastament. Zvona: 1. U dobrom je stawu. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena. 2 tawira. i zavesi potrebni svi imadu. Todor Brezove. 1 Sobornij minej. (list 250-251) ^islo: 24. 2 ~iraka gvozdena. a imena Er~egama. 2 kadionice. 1 diskos. Proto morakuli (?) Emanoil Popovi}. Utvari crkovne: Jedan putir kalajli. u selu ili izvan sela. Ostoja Milanxe 2. 1 Paskalija. pod jednim velikim i visokim kr{om.1. 2 ^aslovca.

koja imade jedno odvojenije u kome se mo`e slu`iti liturgija. gde se neprestano Slu`i hram je Sv[jatago] Nikolaja. Gde le`i. (list 251-252) ^islo: 25. re~enoj crkvi nikakovu korist ne prinosu. ?!] hram Sv[atago] Arhangela. Nikola Kandi}. no budu}i da istu ba{tinu obrab [o]| avaju 5 ku}a iz oni okolo bli`wi sela i dr`e. gde stoji ^asna trapeza. pod planinom zovomom. Istom pak odvojenije [ima. na jednom ravnoj luci (livadi). Ista crkva imade jo{t ba{tine svoje. “Biser vidom”. Proto daitskij. \oko Jovanovi}. A u ve}oj crkvi. s dovoqno {irokom i ravnom portom. me|u dve male reke. Praktik[ant] Isprav[ni~estva]. ^len Ispravni~estva. 31 . koja se na [h]odi kod onda{weg paroha imenom Josifa. u selu ili izvan sela. Pri istoj crkvi imade jedan monah (prost) koji je postavqen pre 5 godina od Arhijereja prizrenskog Atanasija. trat [?!] ). Mihailo Popovi}. No budu}i da pomenuti monah neima nikakova u`ivqenija pri istoj crkvi. Naimenovati tutori: 1. Radenko Milovanovi} iz sela Vasiqevi}a. Milo{ Milutinovi} iz Sela Tr}a 2. koja su oba pod jednim krovom.Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Dve livade u kojim imade po 2 kose trave ( t[o] je[st] 4 kose trave. na koja svoju sobstvenu tapiju imade. hram Sv[jatih] vra~a. Naimenovanije i hram crkve: Statit[}]ska. i tako uz jedan visoki krst ozidana. i polo`enije mesta na kom le`i : Na kraj sela. Osobita prime~anija: Ova crkva (negda biv{a m[onas]tir) sozidana je u vreme Kneza Lazara. osim ko mu {ta iz so`aqenija za ranu donese.

1 ~irak gvozden. Proto dajtski. 1 ~irak pirin~al [i]. Kwige: Zvona: Novac u gotovu: 120 gro{a. Nikola Kandi}. uzeti su od livade re~ene za travu. U dobrom je stawu Utvari crkovne: Jedan putir bakarnij. 120. Gde le`i. od nekog po~iv[{eg] biv{eg prote imenom Pajs[ej]. u selu ili izvan sela. Mihailo Popovi}. po na|enom podpisu da je gra|ena pre 171 godine. 5 ikona. Naimenovanije i hram crkve: M[onas]tir Pridvorica. 6 kandila kalajli. Osobita prime~anija: Ovi 120 gro{a nazna~enij. pod velikom “Crepuqnikom”. ^len Ispravni~estva. 1 dveri nove. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena na }emer svedena. (list 252-253) ^islo 26. i polo`enije mesta na kom le`i : Po ni`e sela.para. 1 sa[h]an i 1 cvet pirin~al. kraj reke Studenice. 1 zvonce. 1 diskos kalajli. 1 narukvice. koji se sada u gotovosti na[h]odiNaimenovati tutori: 1. i to od pro{le 3 godine po 40 gro{a. Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno : Jedna livada s 6 kosa trave. hram Sv[jatago] Preobra`enija.Kad je na~iwen i od koga : U vreme vladawa turskoga.¢æ i od oni parohijani. Odejanije crkovno: Jedan epitrahiq i 1 stikar. 1 kadionica. i plo~om pokrivena. Jovan Kova~evi} iz Statie 2. Pavle Dra{kovi} iz Statie. \oko Jovanovi}. 32 . . s umerenom portom. Praktik[ant] Ispravni~evstva.

u selu Ra{~i}u. Nikola Kandi}.Kad je na~iwen i od koga: U vreme Nemawi}a po kazivawu neki stari qudi i sve{tenika. Nadle`ne Parohije narod i sve{tenici dolaze svakog prazdnika. Proto dajtskij Mihailo Popovi}. Kwige: Jedan Slu`evnik. Utvari crkovne: Jedna kadionica od tumbaka. Naimenovanije i hram crkve: Ra{~icka. za koje i kisne. ^len Ispravni~estva. Naimenovati tutori: 1 Stefan Jakovi} iz Pridvorice 2. hram Sv[jatih] Arhangela. Odejanije crkovno: Jedan zaves. (list 253-254) ^islo: 27. Na mestu je prili~nom. A vrlo je jo{t u staro vreme lepo belim mermerom patosana. koji se je do pol kubeta razru{io. no vrlo je kubi razru{eno. 1 sa[h]an za navoru. uz reku zovomu Studenicu. 1 ikona. mole se Bogu i pri~es}uju. \oko Jovanovi}. 33 . koji prokisava. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno : Jedna livada s 6 kosa trave. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena na }emer s kubetom [je] izveden bio. Sava Toma{evi} iz Pridvorice. i dosta u slabome [je] stawu. da je povodom wi [h]ovim (Nemawickim) na~iwije[m]. 1 ^aslovac. 1 Psaltir. Praktikant Ispravni~ev[stva]. Osobita prime~anija: Predpomenuti m[onas]tir Pridvorica odstoji od m[onas]tira Studenice daqinom 4 sa[h]ata.

Praktikant Ispravni~ev[stva]. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|eve krajine. s odve} tesnom portom. na }emer s kubetom izvedena i uz predre~eni kr{ zovomi Pe}inu ozidana. Proto daitskij Mihailo Popovi}. spro}u planine zovoma Golubac. pod jednom visokom vrletnom Kr{okamenitom planinom. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu : Od kamena. i s odve} tesnom portom. 34 . koja ve} prokisava. 1 tawir. 3 ikone. 1 diskos.Gde le`i. U slabome je stawu. (list 254-255) ^islo: 28. Naimenovanije i hram crkve: Radqevska. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Naimenovatij tutor: 1. u selu ili izvan sela. ^len Ispravni~estva. Gde le`i. i pripeta tako da se unaokolo ne mo`e pro}i. u selu ili izvan sela. Utvari crkovne: Jedan putir. zvanom Pe}inom. Kwige: Jedna Tastamenta. Nikola Kandi}. 1 zvezda. 1 antimi[n]s. \oko Jovanovi}. Odejanije crkovno: Jedan vozduh sa ostalim potrebnim darcima (veti). i polo`enije mesta na kom le`i : Po vi{e sela. 1 dveri (stare). hram Sv[jatago] Georgija. 1 kadionica. 1 ka{ika. i polo`enije mesta na kom le`i : Po vi{e sela na jednom izbre{ku. Milan Savi}evi} iz Ra{~i}a. 4 kandila 2 ~iraka gvozdena. 1 ~irak pirin~al. od po~iv{eg Axi Prodana.

od oni parohijana. i koja je naskoro. i polo`enije mesta na kom le`i : Na kraj sela. 1 zaves (mesto Dveri). 2 kandila i 5 ikona. 1 ~irak gvozden. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od kamena. 1 zvezda. s kubetom izvedeno i skoro {indrom prepokrivena. Praktikant Ispravni~ev[stva]. na jednom izbre{ku kraj Morave i puta. \oko Jovanovi}.Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|eve kraj[i]ne. ^len Ispravni~estva. Gde le`i. hram Sv[jatih] Arhangela. od oni parohijana. Od kakova je materijala i u kakvom je stawu: Od kamena. Proto morakuli. s kubetom na }emer izvedena. Kad je na~iwen i od koga: U vreme Kara|or|eve kraj[i]ne. U dobrome je stawu. Kwige: Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Naimenovatij tutor: 1. Naimenovanije i hram crkve: Pribli~ka6. 1 antimi[n]s. (list 255-256) ^islo 29. 1 ~irak pirin~ali. 35 . Gruica Jovanovi} iz Radiqeva. Nikola Kandi}. Utvari crkovne: Jedan putir. u selu ili izvan sela. s umerenom i ravnom portom. na vladeniju 6 Prili~ka. 1 diskos. 1 kadionica. Odejanije crkovno: Jedan vozduh sa ostalim potrebnim darcima. (?) Emanoil Popovi}.

hram Sv[jatago] Stevana Arhidijakona. 2 ~iraka gvozdena. 1 krst mali vi{e dveri. 1 tawir kalajli. s klisom i {indrom tvrdo prepokrivena. Novac u gotovu: 364 gro{a. Novac na obligaciji: 36 . 1 ~irak pirin~al. 3 kandila. (list 256-257) ^islo 30. iz mesta. 2 ikone prestolne. i polo`enije mesta na kom le`i: Kad je na~iwen i od koga: Utvari crkovne: Odejanije crkovno: Kwige: Zvona: 1. 3 ikone male. Emanoil Popovi}. Odejanije crkovno: Kwige: Jedna Tastamenta. Zvona: Novac u gotovu: Novac na obligaciji: Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: Naimenovatij tutor: 1. 1 Slu`evnik. Naimenovanije i hram crkve: Ivawi~ka. Utvari crkovne: Jedan putir. 1 diskos. Radivoje Stefanov. 1 ka{ika. u selu ili izvan sela. Gde le`i. 1 kadionica. ^len Ispravni~estva.Svetlog Gospodara i Kwaza srbskog Milo{a Teodorov[i}a] Obrenovi}a. U dobrom je stawu. \oko Jovanovi}. 1 zvezda. 1 peto[h]lebnica. Praktikant Isprav[ni~estva] Nikola Kandi}. Proto morakuli (?).

tako do iste varo{i (Ivawice) blizo. a kraj velike rjeke. no `iteqi. sa svojim srezskim stare{inom kupno. Praktik[ant] Isprav[ni~estva] N[ikola] Kandi}. iz mesta. Mihajlo Popovi}. Milo{a T[eodorovi}a] Obrenovi}a. skupqeno je od naroda dolaze}i u opomenuti Ma|istrat (kao u kapelu) na molitvu t[o] je[st] da je po naredbi onda{weg sreskog stare{ine i{ao tas po narodu i pre|e. a Slu`ba ne slu`i se. Ovi pak 364 gro{a ozna~eno u rubriki. Simo Jakovqevi}. zovome Moravice. iz mesta.Imawe crkovno izvan crkve – pokretno: Imawe crkovno izvan crkve – nepokretno: Osobita prime~anija: U ovome mestu crkva osobita nema. Stevo Radulovi}. prazdnikom i nedeqom ve~e i jutrom idu u na[h]ode}i se Ma|istrat Bogu moliti se. Naimenovati tutori: 1. Proto daitskij. Mesto pak gde namjeravaju crkvu graditi prili~no je. 2. ^len Ispravni~estva. \oko Jovanovi}. Zato je sakupqena vi{ere~ena suma novaca. izjavili su `equ svoju da namjeravaju crkvu graditi novu. koja je ni`e ozna~enim tutorima na sohranenije predata. @iteqi ovi (ivawi~kij). no po dozvoqeniju Svjatlog Kwaza i Gospodara na{eg. i puta. (list 257-258) 37 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful