You are on page 1of 17

ŠTA JE SOCIJALNA PSIHOLOGIJA?

ČEMU TO SLUŽI

DA LI TO MENI ZAISTA TREBA?

. 328 g. Svako ko ne može da vodi običan život. p.e. Društvo je nešto što u prirodi dolazi pre individue. i sledstveno ne uzima učešća u društvu. ili je toliko samodovoljan da mu on ni ne treba. osoba koja je nesocijalna. a ne slučajnošću. prirodno. Aristotel. jeste ili neprepoznatljiva ili više od običnog smrtnika.Čovek je po svojoj prirodi socijalna životinja. ili je zver ili je Bog.n.

ZAČETNICI SOCIJALNE PSIHOLOGIJE z Gabrijel Tard – tri zakona imitacije y Zakon silaska y Zakon geometrijske progresije y Zakon unutrašnjeg koje se preferira spoljašnjem z Gistav le Bon – psihologija gomile z Viljem Mek Dugal – instinktivističko shvatanje pokretača ljudskog ponašanja .

bg.nbs. broj 2 iz 1977 (www. z Sociološka socijalna psihologija z Naglasak na socijalnoj interakciji z Ne koristi.ac. ili slabo koristi “tvrde” istraživačke metode z Nalazi su uglavnom bazirani na anketama i posmatranju z Psihološka socijalna psihologija z Naglasak na psihičkim uzrocima i posledicama socijalnog ponašanja z Koristi jaču metodologiju z Nalazi su dobijeni većim istraživanjima i eksperimentom z Oba rada dostupna na sajtu časopisa Sociometry.yu/kobson) .DVE SOCIJALNE PSIHOLOGIJE z Stryker i House 1977.

MANE OBA PRISTUPA SOCIOLOŠKI ¾Nema jasnih rezultata ¾Suviše osetljiv na posmatrača ¾Osetljiv na socijalno poželjno ponašanje ¾Teško ili nemoguće ponoviti istraživanje u istim uslovima PSIHOLOŠKI ¾Zahteva ponekad prestrogu metodologiju ¾Etički problemi istraživanja na ljudima ¾Teško napraviti šire teorije ¾Često se beži od pravih problema. sa manje praktične primene . a istražuju se lakše ispitivi problemi.

EMPIRIJSKA SOCIJALNA PSIHOLOGIJA z Ubrzan razvoj socijalne psihologije od 30tih godina XX veka z Bartlet – uticaj socijalnih faktora na pamćenje z Kac i Brejli – skala etničkih stereotipa z Moreno – sociometrijski test .

UTICAJ RATA NA SOCIJALNU PSIHOLOGIJU z Kad puške prorade. evo i psihologa z II svetski rat {Kurt Levin – grupno odlučivanje {Olport i Postman .glasine {Adorno i saradnici – autoritarna ličnost {Ajzenk – politički stavovi {Stenli Milgram – poslušnost i pokoravanje autoritetu {Načini rešavanja konflikata .

PROBLEMI IZUČAVANJA SOCIJALNE PSIHOLOGIJE z Interakcije između ljudi z Delovanje socijalnih faktora na ljudsko funkcionisanje i ličnost z Delovanje ličnosti na socijalna zbivanja .

MEĐULJUDSKA INTERAKCIJA z Komunikacija – verbalna i neverbalna z Socijalna percepcija z Odnosi među osobama z Formiranje i vrste grupa z Intragrupni i integrupni procesi i odnosi .

DELOVANJE SOCIJALNIH FAKTORA NA LIČNOST z Socijalno učenje z Socijalizacija u ranim i kasnijim godinama z Socijalni motivi i motivacija z Uticaj socijalnih faktora na psihičke funkcije i ponašanje .

z Primenjene grane socijalne psihologije ...UTICAJ LIČNOSTI NA SOCIJALNO OKRUŽENJE z Lične karakteristike osobe z Uticaj psihičkih karakteristika na socijalna zbivanja – političko ponašanje. odnosi među grupa i država. poslovna psihologija.

MEĐULJUDSKA INTERAKCIJA z Komunikacija z verbalna i neverbalna z Razlike između simbola i signala z Vrste neverbalne komunikacije z Komunikologija z Socijalna percepcija z Opažanje drugih ljudi z Opažanje uzročnosti ponašanja z Greške u opažanju z Osobine uspešnog opažača .

rukovođenje z Međugrupni procesi – konflikti. sociometrijska struktura. takmičenje i saradnja. odnosi između grupnih identiteta z Stereotipi i predrasude .MEĐULJUDSKA INTERAKCIJA z Međuljudski odnosi z Odnosi naklonosti i nenaklonosti z Afektivno vezivanje z Činioci privlačnosti među osobama z Psihologija grupa z Vrste grupa i njihove karakteristike z Načini formiranja grupa z Unutargrupni procesi – konformiranje. moć.

DELOVANJE SOCIJALNIH FAKTORA NA LIČNOST z Socijalno učenje z Klasično uslovljavanje z Instrumentalno uslovljavanje z Učenje po modelu z Socijalizacija z Od jedinke do člana društva z Izvori i agensi socijalizacije z Socijalizacija u odraslom dobu z Stavovi i mišljenja .

DELOVANJE SOCIJALNIH FAKTORA NA LIČNOST z Socijalni motivi z Motivi koji se razvijaju u društvu z Poslušnost i pokoravanje.agresivni motiv itd. z Socijalizacija bioloških motiva z Uticaj socijalnih faktora na z Opažanje z Učenje i pamćenje z Emocije . afilijativni motiv. altruizam.

ŠTA JE SOCIJALNA PSIHOLOGIJA? ČEMU TO SLUŽI DA LI TO MENI ZAISTA TREBA? .

PREDLOŽENE TEME ZA ESEJ z Odnos Socijalne psihologije i drugih grana psihologije z Istorijat Socijalne psihologije z Sociološka i psihološka Socijalna psihologija .