Καταστατικό

Προοίμιον : Χάρτης του σπουδαστή
Άρθρο 1ο : Ο σπουδαστής είναι νέος, εργαζόμενος, διανοούμενος.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του σπουδαστή και νέου
Άρθρο 2ο : Σαν νέος, ο σπουδαστής δικαιούται να έχει μια ιδιαίτερη κοινωνική πρόνοια σε ό,τι
αφορά τη φυσική του ανάπτυξη, την κοινωνική, πνευματική και ηθική του αγωγή.
Άρθρο 3ο : Σαν νέος, ο σπουδαστής έχει καθήκον να συμμετέχει ενεργά και υπεύθυνα στη ζωή και
την κίνηση των νέων της Ελλάδας και των νέων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του σπουδαστή σαν εργαζομένου
Άρθρο 4ο : Σαν εργαζόμενος, ο σπουδαστής δικαιούται να εργάζεται και να αναπαύεται με τους
καλύτερους όρους, χωρίς κανενός είδους εξάρτηση και σαν άτομο και σαν τμήμα του κοινωνικού
συνόλου, όρους οι οποίοι διασφαλίζονται με την ελεύθερη άσκηση του συνταγματικού δικαιώματος
του συνεταιρίζεσθαι.
Άρθρο 5ο : Σαν εργαζόμενος, ο σπουδαστής έχει καθήκον να κάνει κάθε προσπάθεια για να
αποκτήσει πιο άρτια επιστημονική κατάρτιση.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις του σπουδαστή σαν διανοουμένου
Άρθρο 6ο : Σαν διανοούμενος ο σπουδαστής, έχει το δικαίωμα ελεύθερα να ερευνά για να βρει την
αλήθεια και ελεύθερα να διατυπώνει τις απόψεις του, όροι που είναι απαραίτητοι για να παραχθεί
επιστήμη και προοδεύει η ανθρωπότητα.
Άρθρο 7ο : Σαν διανοούμενος, ο σπουδαστής έχει καθήκον: Να ερευνά και να αγωνίζεται για τη
διάδοση και την υπεράσπιση της αλήθειας και επομένως έχει καθήκον, να κάνει όλες τις
προσπάθειες και σαν άτομο και σαν τμήμα του κοινωνικού συνόλου για την κοινωνική πρόοδο, την
προαγωγή του πολιτισμού, την ευημερία, την πνευματική και ηθική εξύψωση του ατόμου και του
κοινωνικού συνόλου, να υπερασπίζεται την ελευθερία, τη δημοκρατία, την κοινωνική Δικαιοσύνη,
την Ανθρώπινη και την Εθνική Αξιοπρέπεια, είτε όταν αυτές προσβάλλονται, είτα όταν κινδυνεύουν
να προσβληθούν. Η αποστολή αυτή είναι η ιερότερη του σπουδαστή σαν πνευματικού ανθρώπου.

Έδρα – Επωνυμία – Σκοποί
Άρθρο 1ο : Ιδρύεται το σωματείο των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με την
επωνυμία “Δημοκρατικός Σύλλογος φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.” με έδρα
τη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 2ο : Σκοπός του συλλόγου είναι με την ανάπτυξη και την κατοχύρωση του ελεύθερου
συνδικαλισμού, με την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου και με τη συμμετοχή όλο
και περισσότερων φοιτητών να πετύχει τους παρακάτω στόχους:

α) Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους. Προώθηση και επίλυση των φοιτητικών αιτημάτων και
συμφερόντων και κατοχύρωσή τους.
β) Αναγνώριση του σπουδαστή σαν πολίτη και κοινωνικού ατόμου και σαν νέου, εργαζόμενου,
διανοούμενου με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο προοίμιο.
γ) Καλλιέργεια των ιδανικών της ελευθερίας και δημοκρατίας και δημιουργική συνεισφορά στην
υπόθεση της ειρήνης και της φιλίας ανάμεσα στους λαούς και στις νεολαίες όλου του κόσμου.
δ) Διεκδίκηση και περιφρούρηση της εθνικής ανεξαρτησίας της δημοκρατίας και της λαϊκής
κυριαρχίας στην πατρίδα μας.
Ειδικότερα, ο Σύλλογος αποσκοπεί στην ικανοποίηση άμεσων επιδιώξεων που είναι:
α) Δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη βελτίωση των σπουδών και των
όρων διαβίωσης των φοιτητών.
β) Εκδημοκρατισμός και εκσυγχρονισμός του τρόπου παροχής σπουδών και του περιεχομένου τους
και προσαρμογή της Ανωτάτης Παιδείας στα νέα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα του
Τόπου.
γ) Κατοχύρωση της Πανεπιστημιακής αυτοδιοίκησης και της ουσιαστικής συμμετοχής των
φοιτητών στη διοίκηση του Πανεπιστημίου.
δ) Συνταγματική κατοχύρωση του Πανεπιστημιακού Ασύλου.
ε) Κατοχύρωση του ανεμπόδιστου επιστημονικού διαλόγου, έρευνας και ελεύθερης ανταλλαγής
επιστημονικών πληροφοριών, εκπαίδευση και πλατιά διάδοση των επιτευγμάτων της
Οδοντιατρικής επιστήμης, στα πλαίσια του κοινωνικού συνόλου.
στ) Επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων της Σχολής και ουσιαστική λειτουργία των
μεταπτυχιακών σπουδών.
ζ) Καθιέρωση στην Παιδεία της γλώσσας του λαού.
η) Χάραξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που να εξασφαλίζει την πλατιά συμμετοχή όλων των
λαϊκών στρωμάτων και να την θέτει στην υπηρεσία τους.
Άρθρο 3ο : Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου είναι:
α) Διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, βιβλιοθήκες, προβολή ταινιών κ.λ.π..
β) Συγκρότηση ομάδων εργασίας που θα μελετούν και θα αναλύουν τα προβλήματα, πάντοτε με
μεθοδολογία που δε θα απομονώνει το αντικείμενο της έρευνας από την κοινωνική και πολιτική
του σημασία.
γ) Διαβήματα στις διοικητικές αρχές, ανακοινώσεις στον Τύπο και στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
δ) Συντονισμός δράσης με άλλους φοιτητικούς συλλόγους, και διεθνείς φοιτητικές οργανώσεις,
δημιουργία και καλλιέργεια σχέσεων αλληλεγγύης, επικοινωνίας και συνεργασίας με
σπουδαστικούς, μορφωτικούς, επιστημονικούς, πνευματικούς συλλόγους εκπροσώπων
παραγωγικών τάξεων και γενικά με ελληνικά ή ξένα που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς.
ε) Διαρκής επαφή των φοιτητών της Σχολής με τον ελληνικό λαό και την ενημέρωσή του πάνω στο
γενικότερο προβληματισμό που αναπτύσσουν οι φοιτητές.
στ) Κινητοποιήσεις ανάλογες με τις συνθήκες που διαμορφώνονται κάθε φορά.

Άρθρο 4ο : Τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι οι φοιτητές της Σχολής που αποδέχονται το
καταστατικό, από την εγγραφή τους στη Σχολή μέχρι που να πάρουν το πτυχίο τους. Για την
απόκτηση της ιδιότητας του μέλους χρειάζεται εγγραφή στους καταλόγους των μελών του
Συλλόγου, με μια απλή αίτηση, που γίνεται υποχρεωτικά δεκτή.
Δεν μπορούν να εγγραφούν φοιτητές που έχουν:
α) Δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
β) Αστυνομική ιδιότητα
γ) Που είναι μόνιμοι στρατιωτικοί
δ) Διορίσθηκαν μέλη του Δ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα 21-4-1967 μέχρι 24-7-1974, εκτός από
όσους εξαιρεθούν σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ..
Άλλοι λόγοι εξαίρεσης, εκτός από την περίπτωση διαγραφής, δεν υπάρχουν. Από την έναρξη της
τελευταίας τακτικής Γ.Σ. που προηγείται από τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
απαγορεύονται οι εγγραφές νέων μελών.
Άρθρο 5ο : Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων. Επίτιμο μέλος του
Συλλόγου ανακηρύσσεται με απόφαση της Γ.Σ.:
α) Κάθε πρόσωπο που συνέβαλε στα επιστημονικά, πολιτιστικά και ανθρωπιστικά ιδεώδη.
β) Καθηγητές και πτυχιούχοι της Σχολής που καταδικάσθηκαν, στρατεύτηκαν ή διώχτηκαν από το
δικτατορικό καθεστώς της επταετίας 67-74 για την αντίθεσή τους προς αυτό.
γ) Φοιτητές και γενικά πολίτες, που βοήθησαν ουσιαστικά το Σύλλογο για την προώθηση των
αιτημάτων του.
Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
Άρθρο 6ο : Τα τακτικά μέλη έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Έχουν το δικαίωμα:
α) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της διοίκησης.
β) Να μετέχουν στις συζητήσεις των Γ.Σ. Και να εκφράζουν και να αναπτύσσουν ελεύθερα τις
απόψεις και τις προτάσεις τους.
γ) Να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου, με
έγγραφη ή προφορική τους πρόταση προς τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου, που είναι
υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.
δ) Να απολαμβάνουν εξίσου κάθε καρπό δραστηριότητας του Συλλόγου.
ε) Να ασκούν κάθε δικαίωμα που τους παρέχει το καταστατικό αυτό.
Άρθρο 7ο : Προϋπόθεση είναι η ταμειακή του τακτοποίηση. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα
μέλη, που έχουν καταβάλλει την τακτική ετήσια συνδρομή τους, που καθορίζεται στην εφάπαξ
καταβολή του ποσού 30 δρχ και που ορίζει το Δ.Σ. ή Γ.Σ..
Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:
α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και με τις αποφάσεις των οργάνων του
Συλλόγου.
β) Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς τις Αρχές για την υποστήριξη των σκοπών του Συλλόγου.
Άρθρο 8ο : Διαγραφή μέλους από το Σύλλογο γίνεται:
α) Όταν το μέλος αποβάλλει την ιδιότητα του φοιτητή.
β) Αν εγγράφως το ζητήσει από τη Διοίκηση του Συλλόγου, όντας υποχρεωμένο να καταβάλλει
όλες τις συνδρομές του.
γ) Όταν η δραστηριότητά του στρέφεται ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή αν υπάρχουν
συγκεκριμένα στοιχεία, που αποδεικνύουν την αντιδημοκρατική δραστηριότητα.
δ) Όταν είναι μέλος φασιστικής οργάνωσης.
Ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του μέλους, αυτό υποβάλλεται στις παρακάτω πειθαρχικές
κυρώσεις:

1) Γραπτή επίπληξη
2) Προσωρινή αποβολή
3) Διαγραφή
Οι ποινές επιβάλλονται:
α) Από το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του και με την επικύρωση από τη Γ.Σ. και
με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να φέρει το θέμα της
επικύρωσης της ποινής στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. διαφορετικά η ποινή είναι άκυρη
β) Με απόφαση της Γ.Σ. αφού έχει τηρηθεί η διαδικασία καθορισμού θεμάτων σύμφωνα με το
καταστατικό. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κοινοποιείται η πρόταση στο μέλος, που γι' αυτό
συζητιέται η πειθαρχική ποινή, 10 μέρες πριν από τη συζήτηση του θέματος. Το μέλος αυτό, έχει το
δικαίωμα να απολογηθεί στα παραπάνω όργανα. Αν δεν απολογηθεί, η ποινή επιβάλλεται και χωρία
απολογία. Δεν μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή ειδικά στο διάστημα μεταξύ του τέλους της
Γ.Σ. και της Τακτικής, που προκηρύσσει τις εκλογές, και της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών.
Άρθρο 9ο : Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Οι τακτικές συνδρομές των μελών
β) Τα πραγματοποιούμενα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του συλλόγου
γ) Επιχορηγήσεις του Κράτους και του Πανεπιστημίου
δ) Κάθε άλλη παροχή προς το Σωματείο ή δωρεά ή κληροδότημα κ.λ.π. εφόσον δοθεί η έγκριση
από τη Γ.Σ. ή γίνει ομόφωνα δεκτή από το Δ.Σ..
Άρθρο 10ο : Όργανα του Συλλόγου είναι:
α) Η Γ.Σ. των μελών
β) Το Δ.Σ.
γ) Η εξελεγκτική επιτροπή
δ) Οι διοικούσες επιτροπές ετών
Άρθρο 11ο : Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για
κάθε υπόθεσή του. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα του Συλλόγου.
Ειδικά:
α) Κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ..
β) Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.
γ) Αποφασίζει για την επίπληξη, αποβολή ή διαγραφή των μελών.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και ισολογισμού και κρίνει για την απαλλαγή
ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, με βάση την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.
ε) Αποφασίζει κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
στ) Αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
ζ) Παύει οποιοδήποτε όργανο του Συλλόγου, εφόσον η παύση τους υπαγορεύεται από σπουδαίους
λόγους, ιδιαίτερα εξαιτίας παράβασης των καθηκόντων τους με πλειοψηφία 3/5 των
παρευρισκομένων.

Άρθρο 12ο :
Ι) Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά τον Ιανουάριο, συγκαλείται η Γ.Σ. στην οποία:
α) Κρίνεται από τη Γ.Σ. ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.
β) Εκλέγονται τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής
γ) Προκηρύσσονται εκλογές μέσα σε 15 ημέρες, αποφασίζεται ο τρόπος εκλογής του Δ.Σ. και
καθορίζεται ημέρα ανάλυσης των προγραμμάτων των παρατάξεων. Επίσης τακτικές Γ.Σ.
Συγκαλούνται στο δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη και τον Απρίλη, με θέματα που ορίζει το Δ.Σ.
και η Γ.Σ..
ΙΙ) Έκτακτες Γ.Σ. Συγκαλούνται για επείγοντα σοβαρά θέματα του Συλλόγου με απόφαση του Δ.Σ.
ή με έγγραφη αίτηση του 1/8 των μελών του Συλλόγου ή με αίτηση της εξελεγκτικής επιτροπής και
με θέματα ημερησίας διάταξης εκείνα, για τα οποία συγκλήθηκε και ό,τι άλλο αποφασίζει η Γ.Σ.
Κάθε απόφαση για θέμα εκτός εκείνων που αναγράφονται στην πρόσκληση δεν έχει κύρος Γ.Γ.
αλλά απλώς δεσμεύει ηθικά το Δ.Σ. και τα μέλη.
ΙΙΙ) Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης του Δ.Σ., για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν το
δικαίωμα 10 τουλάχιστον μέλη του Συλλόγου να συγκαλέσουν έκτακτη Γ.Σ. με σκοπό να εκλέξει
διοικούσα επιτροπή και ενδεχόμενα να προκηρύξει νέες εκλογές. Σε περίπτωση που το Δ.Σ.
πρόκειται να παραιτηθεί σα σώμα, είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει προηγούμενα έκτακτη Γ.Σ.
και να φέρει το θέμα της παραίτησής του σε αυτήν. Αν το Δ.Σ. παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτήν
τη διαδικασία, η έκτακτη Γ.Σ. θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.
Άρθρο 13ο : Άλλα θέματα ημερησίας διάταξης σ' αυτήν την έκτακτη Γ.Σ. ορίζονται πριν από τη
σύγκληση Γ.Σ., υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γενικό γραμματέα του Δ.Σ., αναρτώνται σε
εμφανή σημεία της Σχολής και δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μία εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, σε
προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 16. Οι προσκλήσεις πρέπει οπωσδήποτε να καθορίζουν
τόπο, χρόνο και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.
Άρθρο 14ο : Στις Γ.Σ. δικαιούνται να συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακά
εντάξει. Η Γ.Σ. έχει απαρτία εφόσον μετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακών εντάξει μελών του
Συλλόγου. Άμα δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά την αντίστοιχη ημέρα της
επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα, οπότε βρίσκεται σε απαρτία εφόσον συμμετέχει το 1/5 των
ταμειακά εντάξει μελών, εκτός αν πρόκειται για τροποποίηση καταστατικού ή διάλυση του
Συλλόγου, οπότε εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο επόμενο άρθρο. Αν στη δεύτερη Γ.Σ. Δεν έχει
επιτευχθεί απαρτία(1/5), η επομένη γίνεται ανεξαρτήτως των παρόντων μελών.
Άρθρο 15ο : Η Γ.Σ. Διευθύνεται από πρόεδρο που εκλέγεται, κατά την έναρξή της, με ανάταση των
χειρών και απόλυτη πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται αντιπρόεδρος και γραμματέας της
Γ.Σ.. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χειρών, εκτός αν η Γ.Σ. Αποδεχθεί διαφορετικό τρόπο
ψηφοφορίας. Προκειμένου, για τροποποίηση καταστατικού ή για διάλυση του σωματείου,
απαιτείται η παρουσία του 80% των μελών και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Άρθρο 16ο : Θέματα ημερησίας διάταξης των Γ.Σ. μπορούν να γραφτούν οποιαδήποτε ζητήματα
εντάσσονται στους σκοπούς και τη δράση του Συλλόγου. Το Δ.Σ. το αργότερο 4 ημέρες πριν τη Γ.Σ.
εφόσον υποστηριχθεί από 1/5 των μελών του Συλλόγου και υποβληθεί στο Δ.Σ. 3 ημέρες πριν τη
Γ.Σ., το Δ.Σ., υποχρεούται να ανακοινώσει την τελική διάταξη, το αργότερο 2 ημέρες πριν τη Γ.Σ.
Αξιολόγηση για προτεραιότητα των θεμάτων γίνεται από τη Γ.Σ. με απόλυτη πλειοψηφία. Το σώμα
της Γ.Σ. δύναται να προσθέσει οποιοδήποτε άλλο θέμα για συμβουλευτική απόφαση.
Άρθρο 17ο : Ο Σύλλογος διοικείται από 11μελές Δ.Σ., που εκλέγεται από τα τακτικά μέλη σε
ημερομηνία που καθορίζεται από την τακτική Γ.Σ. Ιανουαρίου. Η ημερομηνία ορίζεται 15 ημέρες
περίπου από τη σύγκληση της τακτικής Γ.Σ., εκτός αν η Γ.Σ. αυτή, ψηφίσει διαφορετικά. Η θητεία
του Δ.Σ. είναι ετήσια.

Άρθρο 18ο : Οι αρχαιρεσίες γίνονται από 5μελή εφορευτική επιτροπή με 3 αναπληρωματικούς. Η
Ε.Ε. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. του Ιανουαρίου, με απλή αναλογική, και προεδρεύει σ' αυτήν ο
πλειοψηφίσας. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Τα μέλη της Ε.Ε. δε δύνανται να είναι
υποψήφιοι για το Δ.Σ.. Τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται, εκτός αν εν τω μεταξύ χήρεψε θέση της
Ε.Ε., οπότε υποχρεούνται να την πληρώσουν.
Άρθρο 19ο: Τα ονόματα όλων των υποψηφίων του κάθε συνδυασμού καθώς και των ανεξάρτητων
υποψηφίων, κατατίθενται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. το αργότερο 72 ώρες πριν τις εκλογές. Μετά την
προθεσμία αυτή, ανακοινώνονται από την Ε.Ε. οι συνδυασμοί των υποψηφίων και οι ανεξάρτητοι
υποψήφιοι και καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια.
Άρθρο 20ο :
Ι. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Το εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική. Εκλογικό μέτρο
είναι ο αριθμός των ψηφοδελτίων διά του αριθμού των μελών του Δ.Σ..
ΙΙ. Εάν με τον τρόπο αυτό δεν κατανέμονται όλες οι θέσεις του Δ.Σ. γίνεται κατανομή των
υπολοίπων θέσεων ως εξής:
Το άθροισμα των μη χρησιμοποιημένων για κάλυψη θέσεων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών
διαιρείται διά του αριθμού των κενών θέσεων και το πηλίκο χρησιμοποιείται σαν εκλογικό μέτρο.
Εδώ σαν ψηφοδέλτια θεωρούνται όσα δεν έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μιας έδρας.
Σε περίπτωση αδιεξόδου για το μοίρασμα μιας έδρας γίνεται κλήρωση. Ο κάθε ψηφοφόρος βάζει
στο ψηφοδέλτιο της προτίμησης του, όσους σταυρούς θέλεις. Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε
ψηφοδελτίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 11.
Άρθρο 21ο : Η Ε.Ε. παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και σε συνέχεια
ο πρόεδρος της, κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας στις 8 π.μ.. Η ψηφοφορία διαρκεί ως τις 7
μ.μ.. Κάθε συνδυασμός εκπροσωπείται από έναν του αντιπρόσωπο που παρευρίσκεται στην
ψηφοφορία. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας. Η Ε.Ε. κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει
τα αποτελέσματα. Η διαλογή των ψήφων γίνεται μπροστά σε όσους φοιτητές θέλουν να την
παρακολουθήσουν. Απαιτείται η Ε.Ε. να έχει καλέσει δικαστικό αντιπρόσωπο. Εάν ο δικαστικός
αντιπρόσωπος δεν έρθει παρ' ότι εκλήθη, τότε οι εκλογές πάλι γίνονται.
Άρθρο 22ο : Ενστάσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή της
διαλογής. Η Ε.Ε. κατόπιν συνεδριάσεως, απαντά σε όλες τις ενστάσεις, το αργότερο μια ώρα μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται μετά από την εκδίκαση
όλων των ενστάσεων από την Ε.Ε.
Άρθρο 23ο : Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. την επομένη της εκλογής του, συνέρχεται υποχρεωτικά, υπό την
προεδρία εκείνου, που πήρε τις περισσότερους ψήφους και εκλέγει με ψηφοφορία μεταξύ των
μελών του, τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα, ταμία και υπεύθυνο τύπου και
ενημέρωσης. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους, καλεί στην ίδια συνεδρίαση και το
απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την
περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται και από τα
δύο Προεδρεία. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου, μέσα σε ιδιαίτερο
χώρο, με την ευθύνη της φύλαξης μέχρι την έκδοση της προδικαστικής απόφασης περί αποδείξεως.

Άρθρο 24ο : Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή από τρία μέλη του, με ανακοίνωση, η οποία
ορίζει το χώρο, το χρόνο και τα θέματα της συνεδρίασης. Η κοινοποίηση στα μέλη του Δ.Σ. γίνεται
24 ώρες πριν το χρόνο που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 7
μέρες και έκτακτα όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη.
Το Δ.Σ. θεωρείται σε απαρτία αν είναι παρόντα 8 μέλη του. Εφόσον κατά την έναρξη, δεν
παρουσιαστεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από 1 ή 2 μέρες, οπότε απαρτία
υπάρχει αν είναι παρόντα τουλάχιστον 6 μέλη.
Θέματα ημερησίας διάταξης υποβάλλονται από οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., πέρα από τα θέματα
για τα οποία συγκλήθηκε η συνεδρίαση. Η ψηφοφορία γίνεται μυστική εφόσον πρόκειται για
προσωπικό θέμα και ζητηθεί μυστική πλειοψηφία από το 1/3 των παρόντων μελών.
Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία απόλυτη των παρόντων μελών. Επόμενη απόφαση του
Δ.Σ. ανατρέπει προηγούμενη. Δεν ανατρέπει προηγούμενη απόφαση, η απόφαση, η οποία έλαβε
κάτω από 6 ψήφους. Οποιεσδήποτε αποφάσεις του Δ.Σ. ανατρέπονται από τη Γ.Σ..
Άρθρο 25ο : Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ.,
αντιπροσωπεύει το Σύλλογο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών
του Συλλόγου και το συντονισμό της δράσης του. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν
εμποδίζεται ή απουσιάζει σ' όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται μ' αυτόν στην εκτέλεση των
αποφάσεων του συλλόγου. Ο Γενικός Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της
ημερησίας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφουν τα παρόντα
μέλη του Δ.Σ., διατηρεί βιβλία μελών του Συλλόγου και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον
Πρόεδρο. Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου του Συλλόγου και ελέγχεται από την Εξελεγκτική
επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου. Ο ειδικός γραμματέας βοηθάει το
γενικό γραμματέα και όταν ο τελευταίος εμποδίζεται ή λείπει, τον αναπληρώνει.
Άρθρο 26ο : Μέλος του Δ.Σ, το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις τακτικές συνεχείς
συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του. Μέλη του δεν είναι δυνατό να καθαιρεθούν παρά με απόφαση
της Γ.Σ. Και με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών. 5Ο μέλη του συλλόγου μπορούν να
κάνουν πρόταση μομφής σε μέλος του Δ.Σ., η οποία συνεπάγεται καθαίρεση αν γίνει δεκτή από τη
Γ.Σ.. Μέλη του Δ.Σ., τα οποία καθαιρούνται ή παραιτούνται αντικαθίστανται από τον επόμενο της
παράταξής τους. Αν δεν υπάρχει επόμενος, γίνονται συμπληρωματικές εκλογές στη θέση τους. Αν
έχει παραιτηθεί μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ., γίνονται εκλογές μέσα στο Δ.Σ. για τη θέση που
είχε στο Προεδρείο με την είσοδο του αναπληρωματικού στο Δ.Σ..
Άρθρο 27ο : Γραφεία δραστηριότητας του συλλόγου είναι οργανωμένα σε τομείς δράσης του με
αυστηρά καθορισμένες αρμοδιότητες. Το σώμα σε 15 μέρες από την κατάρτισή του, αποφασίζει για
σύσταση των αναγκαίων γραφείων και εκλέγει τους υπευθύνους των τομέων δραστηριότητας. Το
Δ.Σ. υποχρεούται να συστήσει τουλάχιστον τα παρακάτω γραφεία:
Γραφείο επιμορφωτικής δράσης
Γραφείο Τύπου, εκδόσεων και ενημέρωσης
Γραφείο συνθηκών ζωής και σπουδών
Γραφείο δημοσίων σχέσεων
Το Δ.Σ. με ευθύνη απέναντι στη Γ.Σ. ελέγχει ουσιαστικά τη δουλειά των γραφείων. Μέλη των
γραφείων μπορούν να είναι όσα μέλη του Συλλόγου το θελήσουν και δουλεύουν πραγματικά.
Άρθρο 28ο : Μαζί με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. γίνεται εκλογή τριών
τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου. Η
Εξελεγκτική επιτροπή έχει έργο την άσκηση του ταμειακού ελέγχου και την υποβολή της σχετικής
έκθεσης στην τακτική Γ.Σ., η οποία γίνεται κάθε Ιανουάριο. Η εκλογής γίνεται με ενιαίο
ψηφοδέλτιο, όπου ο κάθε ψηφοφόρος βάζει ένα σταυρό.

Άρθρο 29ο : Ο Σύλλογος γίνεται μέλος φοιτητικής ομοσπονδίας ή ένωσης ή συνεργάζεται μ' αυτήν
εφόσον αποφασίσει γι' αυτό η Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 30ο : Ο σύλλογος μπορεί να διαλυθεί με απόφαση τακτικής Γ.Σ., η οποία παίρνεται με
πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών. Η περιουσία του σε περίπτωση διάλυση μεταβιβάζεται στην
Ένωση Διεθνούς Αμνηστίας.
Άρθρο 31ο : Τ ο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη για όλα τα έτη και το πτυχίο και το πρώτο
15ήμερο του Δεκέμβρη για το Ά έτος, ειδικά, συγκαλούνται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. συνελεύσεις
ετών, όπου χρειάζεται να είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών του συλλόγου με
αποκλειστικό σκοπό την ανάδειξη 5μελούς αντιπροσωπείας έτους. Η ημερομηνία και ο τόπος
ανακοινώνονται 10 ημέρες πριν τη σύγκληση της από το Δ.Σ.. Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται
μέχρι πριν 24 ώρες από τη συνέλευση έτους, με σχετική δήλωση προς το Δ.Σ.. Οι αντιπροσωπείες
έτους εκλέγονται 2 φορές το χρόνο. Η αντιπροσωπεία του έτους αμέσως μετά την εκλογή της
συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία του έτους. Οι
αντιπροσωπείες των ετών ασχολούνται αποκλειστικά με τα ιδιαίτερα προβλήματα του έτους και
προωθούν τη λύση τους σε συνεργασία με το Δ.Σ.. Αποφάσεις των αντιπροσωπειών έτους δε
δεσμεύουν κανένα όργανο. Αντίθετα, αποφάσεις των Γ.Σ., του Δ.Σ. και των συνελεύσεων έτους
δεσμεύουν τις αντιπροσωπείες έτους. Συγκαλούν με προανακοινωθέντα θέματα, συγκεντρώσεις
ετών χωρίς απαιτήσεις απαρτίας ή συνελεύσεις ετών. Το δικαίωμα αυτό, έχει επίσης το Δ.Σ. καθώς
και το ¼ των μελών του Συλλόγου που είναι σε συγκεκριμένο έτος. Τα μέλη των αντιπροσώπων
έτους, δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ., μπορούν όμως να εργάζονται στα γραφεία
δραστηριότητας του συλλόγου. Οι αντιπρόσωποι του έτους μεταφέρουν τον προβληματισμό του
έτους σε γενικά θέματα του συλλόγου στο Δ.Σ. και γνωστοποιούν τις αποφάσεις και τις απόψεις του
Δ.Σ. στις συγκεντρώσεις ή στις συνελεύσεις του έτους.
Άρθρο 32ο : Η τροποποίηση του καταστατικού αυτού είναι δυνατή, όσο αποφασίζει η Γ.Σ., η οποία
συγκαλείται γι' αυτό με πρόσκληση του Δ.Σ. ή με αίτηση των 2/3 των μελών του συλλόγου. Η
τροποποίηση αποφασίζεται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών, εφόσον είναι παρόντα τα
¾ των εγγεγραμμένων και ταμειακώς εντάξει μελών του συλλόγου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά
την ανωτέρω Γ.Σ., συγκαλείται νέα συνέλευση την επόμενη εβδομάδα κατά την αντίστοιχη μέρα
και οπότε η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των ¾
των παρόντων εφόσον παρευρίσκονται στη Γ.Σ. τουλάχιστον το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών
του συλλόγου.
Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται με πλειοψηφία των 4/5 των παρόντων μελών, εφόσον
παρευρίσκονται στη συγκληθείσα, γι' αυτό το λόγο, Γ.Σ., τα ¾ των ταμειακώς μελών του συλλόγου.
Το καταστατικό τούτο, το οποίο αποτελείται από 32 άρθρα διαρθρώθηκε και συζητήθηκε κατ'
άρθρον και εις το σύνολό του, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την 9η Ιουνίου
1975, και θα ισχύσει από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η οποία απαιτείται από το Νόμο
και την εγγραφή στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Προς τούτο εντέλλεται
το εκλεγμένο Δ.Σ. να φέρει το καταστατικό στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για έγκριση.

Θεσσαλονίκη 9-6-1975
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας