NOTA KULIAH MINGGU KE-6 KAJIAN TINDAKAN [Pengumpulan Data

]
Pensyarah: Pn. Norsakinah Mohamed Disediakan Oleh: Nik Hidayatul Nursaadah bt. Husin No. Matrik: P48637

Kualiti Dalam Pengumpulan Data

Terdapat pelbagai teknik pengumpulan data (mengikut keperluan kajian) Kualiti penting kerana: - Tanggungjawab kepada pelajar - Untuk melatih kecekapan diri dan orang lain. - Untuk membuat tindakan & berubah kepada kebaikan

KRITERIA KUALITI
KESAHAN (validity) • Sejauh mana data itu ‘BENAR’ • Berkaitan dengan pemilihan kaedah pengukuran yang berkaitan dengan sesuatu kajian. •Cth: Data kualitatif (survey, questionnair, dll) diambil bagi menilai tingkahlaku pelajar.

KUALITI KAJIAN TERLETAK PADA:

KEBOLEHPERCAYAAN (reability)

• Sejauh mana data itu ‘TEPAT’ • Data daripada sampel yang terlalu kecil akan mendatangkan masalah. • Semakin < sampel, semakin < kebolehpercayaan data tersebut. • Pengecualian dalam pendidikan: Kajian bilik darjah (sampel kecil) dilakukan untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang tingkah-laku pelajar & keberkesanan P&P.

TAHAP-TAHAP KAJIAN TINDAKAN

1- Kenalpasti Masalah

2- Perancangan Tindakan

5- Perancangan Tindakan Seterusnya 4- Analisis Data

3- Pengumpulan Data

PENGUMPULAN DATA
• PERTAMA! Perlu tentukan jenis data yang mahu dikumpul - Kuantitatif [boleh diukur secara analitikal] - Kualitatif [tak boleh diukur secara analitikal] • KEDUA! Penentuan instrumen/ alat pengumpulan data

Pemerhatian (video tape) & Senarai semak

Nota guru/ komen Kerja Pelajar

Temubual (audio tape)

INSTRUMEN

Refleksi pelajar

Soalselidik Ujian

Jurnal pelajar

Tugasan 5
“ Sila kemaskini proposal yang telah dibuat

sebelum ini, khususnya pada bahagian pengumpulan data ”