You are on page 1of 9

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA Adresa postala: str.Calea Campulung , nr.6-8, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110 147, Romania, Punct(e) de contact: Marian Coman, Carmen Paius, Tel. +40 248223449, Email: marian.coman@daav.rowater.ro, carmen.paius@daav.rowater.ro, Fax: +40 248220878, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

Activitate (Activitati)
- Mediu

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1–Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde Conform caietului de sarcini:,,Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii–N.H. Tanganu, Mun..Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Calarasi”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii 12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica Locul principal de prestare: Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii–N.H.Tanganu,Mun. Bucuresti, jud. Ilfov si jud. Calarasi Codul NUTS: RO3 - Macroregiunea trei

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, Domeniul major de interventie 1 – Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde Conform caietului de sarcini: - APLICATIA DE FINANTARE (SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE (FAZA S.F.-PROIECT COMPLEX), ELABORAREA STUDIILOR DE TEREN NECESARE (TOPOGRAFICE, GEOTEHNICE, HIDROLOGICE, EXPERTIZA, ETC), DOCUMENTATII PENTRU TERENURI, ANALIZA COST-BENEFICIU, ANALIZA INSTITUTIONALA, STRATEGIA DE ACHIZITII, EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, ÎNTOCMIREA DOCUMENTATIILOR SI OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM, PRECUM SI A AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE, CEREREA DE FINANTARE) -DOCUMENTATIILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE SERVICII/LUCRARI/FURNIZARE ECHIPAMENTE; -ASIGURAREA SERVICIILOR DE AUDIT -ASIGURAREA SERVICIILOR DE PUBLICITATE ASISTENTEI TEHNICE A PROIECTULUI privind "Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita, aval acumulare Lacul Morii – N.H. Tanganu, Municipiul Bucuresti, judetul Ilfov si judetul Calarasi” Contractul se va incheia conform prevederilor art.205, alin. 1 , lit a) din OUG 34/2006 numai dupa indeplinirea termenului de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da

II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 30-01-2013 14:24

Pagina 1/9

HIDROLOGICE. in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI II. pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Tanganu. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Mun. se exprima in lei si poate fi constituita prin: virament bancar.Fisa de date Total lucrari (se vor include eventuale suplimentari si optiuni. daca exista): Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5-Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc.1.1.bugetare pe perioad. respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate. PRECUM SI A AVIZELOR SI ACORDURILOR NECESARE OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa:a)conditionat.aferente obiect. În cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute în Legea 346/2004)..90 alin.1/II. aval acumulare Lacul Morii–N.1.2. În cadrul ofertelor din categoria IMM-urilor (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute de Legea 346/2004) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul mai sus precizat. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.ale bugetului. Bucuresti.1.a) Garantie de participare Da Cuantumul garantiei de participare este de 100. echivalent in alta valuta la cursul BNR existent la 3 zile inainte de data de depunere a ofertelor. Domeniul major de interventie 1–Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde conform caietului de sarcini: -APLICATIA DE FINANTARE (SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTATII TEHNICO-ECONOMICE (FAZA S. ori de o societate de asigurari (polita de asigurare. cu modificarile si completarile ulterioare.1. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare III. sau retineri succesive avand in vedere prevederile HG nr. FINANCIARE SI TEHNICE III.1. STRATEGIA DE ACHIZITII. 34/2006. si necesare pentru obtinerea finantarii din programul POS mediu-AXA 5-Domeniul majoritar de interventie 1.datorita aparitiei unor modific. refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare in situatia in care isi retrage oferta in perioada de valabilitate. conform art 33. instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara (scrisoare de garantie bancra-formular 20).U. Proiectul va fi finantat din POS MEDIU .4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Da Contrac.-PROIECT COMPLEX).derularii cont. ECONOMICE. 30-01-2013 14:24 Pagina 2/9 . altele).1. garantia de participare se constituie în procent de 50% din cuantumul mai sus precizat. EXPERTIZA.2) Optiuni Nu II. sau b)neconditionat.2. specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Coeziune 90%.înceteaza de drept daca la buget. Ofertele care nu sant insotite de garantia de participare. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI. nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei ca fiind castigatoare.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 7 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor II. lit.1045/2011.AXA PRIORITARA 5 .1 din HG 925/2006. ETC).de drept în caz rectificari.1) Ajustarea pretului contractului Nu SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE. Sistemul Electronic de Achizitii Publice.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art.1. DOCUMENTATII PENTRU TERENURI.000.care modifica lista anuala a obiectivelor de inves. Constituire: comform art. vor fi respinse. valabilitate 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Bugetul de stat 10%. în conformitate cu contractul garantat.Protectia impotriva inundatiilor se întocmesc în 4 (patru) exemplare in limba romana si 1 exemplar in limba engleza-scrise si in format electronic (CD sau DVD).1. ANALIZA INSTITUTIONALA. 44 din O.F. GEOTEHNICE. confirmat de banca. deschis la Trezoreria Pitesti (CIF 18293604).5) Legislatia aplicabila a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 278^1 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. ÎNTOCMIREA DOCUMENTATIILOR SI OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM.229.H.1. b)din HG 925/2006. •Documentatiile solicitate la II.00lei. Valoarea estimata fara TVA: 16. III.se poate modif.G.4. III.cont. ELABORAREA STUDIILOR DE TEREN NECESARE (TOPOGRAFICE. ordin de plata in contul IBAN RO37TREZ0465005XXX005417. proiect nu mai sunt fonduri pentru acoperirea cost.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III. respectiv la prima cerere a beneficiarului.1. 337/2006. Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie astfel: -în termen de 14 zile de la data predãrii si însusirii/aprobãrii documentatiei tehnico-economice respective.Domeniul major de interventie 1 – Protectia impotriva inundatiilor III.b) Garantie de buna executie Da Cuantumul 5% din valoarea contractului de prestari servicii fara TVA. III. judetul Ilfov si judetul Calarasi" În Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor. -ASIGURAREA SERVICIILOR DE AUDIT -ASIGURAREA SERVICIILOR DE PUBLICITATE ASISTENTEI TEHNICE A PROIECTULUI privind "Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita. care se prezinta in original. in masura in care CNSC respinge o contestatie se retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art.(3).1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III. CEREREA DE FINANTARE) -DOCUMENTATIILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZITII DE SERVICII/LUCRARI/FURNIZARE ECHIPAMENTE. ANALIZA COST-BENEFICIU. nr.00 RON II.257. alin.

620. Bogdan Udristeanu.2007. fiind necesar a fi prezentat si de tertul sustinator.1.b) din HG 925/19 iulie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare).90 alin.anrmap. cu semnatura si stampila. 2011. În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu îndeplineste cerintele obligatorii.4560 III.2010. lit b din HG 925 din 19 iulie 2006 cu modificarile si completarile ulterioare). acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.N.G.-Ordin ANRMAP 509/2011.L.766/1997.195/2005.-O.1 lit.A.ro.03. cu respectarea prevederilor Legii nr. din care sa rezulte plata contributiilor la bugetul de stat.-Legea319/2006 SSM.art.180 din OUG 34/2006.000. Persoanele autoritatii contractante care detin functii de decizie si au rol in initierea.M. la art.-Ordin ANRMAP 314/2010.-Hot.G.925/1995.04.-Ordin777/26. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.Fisa de date b) Hotararea Guvernului nr.00 lei sau echivalentul în euro 1. -Declaratie pe propria raspundere privind istoricul litigiilor. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna.teh. completare formular 12D). prezentare formular 12J din Modele de formulare). completare formularul 12B. -O.-Proceduri M. cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila.Ordin 314/2010. si reglementari teh.F.07.2003. copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul). obiectul de activitate care trebuie sa corespunda cu obiectul prezentei proceduri de atribuire. Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei. Cazier judiciar Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere.1045/2011 modific. Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere. in care se solicita cifra de afaceri globala medie pe ultimii 3 ani (2010.-Standarde nat. -Cazierul judiciar al persoanelor aflate la conducerea operatorului–economic.Ordin863/2008 prevederi din H. III.2. alin.incercari si CQ.de proiect. 30-01-2013 14:24 Pagina 3/9 . 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. oferta va fi respinsa ca inacceptabila (conform art.Mediu 1215/2008. din care sa rezulte situatiia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta. a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.-Standarde nationale si reglementari tehnice în domeniu.-Ordin276/28.U. în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este resident. Toate documentele vor avea.3.G.si selectarea sol. mentionat in clar numele întreg. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Cerinta obligatorie. -Documentele care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de mai sus sunt la latitudinea fiecarui ofertant.-Ordin107/29.a lucrarilor hidroteh. eliberate de M. Documentele vor fi însotite de traducerea acestora de catre un traducator autorizat. derularea si finalizarea procedurii: Dumitru CIOBANU–director.300/2006.925/2006. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate (in original.500.-H. -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Cerinta obligatorie. Modalitatea de indeplinire Prezentarea formularului nr.(3)H. aceasta va prezenta o împuternicire Formular S. se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar. III.2006.de amenajare/reamenajare a cursurilor de apa. -Indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat. copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.2.lucrari hidro. Certificat constatator pentru persoanele juridice privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale.si princ.30/12. Octavian Tanasescu-director ec.000 EURO.G. -In cazul persoanelor juridice/fizice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor" Ordin Minist.28/2008. valabil la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte: sediul actual al societatii.-Legea346/2004 I.pentru eval.-www.-Legea107/1996 apelor.P. autorizare personal lab. Carmen Paius. nu sunt prezentate în forma solicitata sau lipsesc. nu sunt prezentate în forma solicitata sau lipsesc.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale -Prezentare Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului în original.1.-Ordin ANRMAP 302/2011. pe lânga semnatura. copie legalizata sau xerocopie certificata. se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar. nu sunt prezentate in forma solicitata sau lipsesc. situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.-Normativ teh. Acest certificat trebuie sa ateste ca aceste obligatii sunt achitate (in original. -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind situatia personala si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie îndeplinite de fiecare asociat.G. copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate cu originalul.-Legea554/2004.. In cazul in care acestea sunt semnate de o alta persoana.-H.–A. -Declaratie privind neîncadrarea în nici una dintre situatiile prevazute de art. cu modificarile si completarile ulterioare (Cerinta obligatorie formularul 12A in Modelul de formulare).1) Situatia personala a operatorilor economici. alin 1.36. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.G.U.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate -Fisa de informatii generale. pentru conformitate cu originalul. Cazierul fiscal al operatorului economic (cerinta obligatorie).U.2009.G. K ANUL CURS EURO 2010 4.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Sistemul Electronic de Achizitii Publice.04.2.G.2. În situatia în care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu îndeplineste cerinta obligatorie.T.Legea500/2002.si realiz.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor. din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta.M. a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.A.in domeniu.U. 2012) sa fie cel putin egala cu 4. 691 alin.1 din O. oferta va fi respinsa ca inacceptabila (conform art.(Cerinta obigatorie. Laurentiu Cazan. in cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor (dovada prin prezentare documente prevazute in Legea 346/2004) cifra de afaceri se constituie in procent de 50%. Marian Coman. Sanda Mîrtoiu. -Declaratii privind calitatea de participant la procedura (prezentare formular 12C din modelul de formulare). 571/2003 (original. Se permite depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei sectiuni în oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".2099 2011 4.. Delia Lita si Felicia Andrei.2379 2012 4. -Declaratii privind neincadrarea in situatiile prev.-Legea50/1991. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.28/2008.-H. eliberat de consiliul local. fiind necesar a fi prezentat si de tertul sustinator. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste cerintele obligatorii.2.F. inclusiv cele locale:Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.G. inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei III.36.-H.-Legea10/1995.05. III.G.NTLH-001"Crit. cu semnatura reprezentantului legal al operatorului economic si stampila.-Ordinul Ministerului Mediului 1163/16. 181 din O.

500.2007. pentru îndeplinirea contractului de servicii. din care sa reiasa ca ofertantul dispune de: minim 10 specialisti pentru elaborarea SF-ului. Certificat de atestare desemnarea de catre ofertant a unui coordonator în materie de securitate si sanatate pentru nivelul superior pe durata elaborarii proiectului. Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. în masura în care probele. Modalitatea de indeplinire Completare Formular 12E + anexa formular 12E Informatii privind subcontractantii. parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.3.3. Formularul va fi insotit de CV-uri ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si al responsabilului tehnic cu executia precum si al responsabilului cu verificarea calitatii. Certificat ISO 9001 sau echivalent III.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III. Managementul calitatii (certificat ISO 9001 sau echivalent pentru mamagementul calitatii).750 lei.1. fara TVA. 1 euro=4. 30-01-2013 14:24 Pagina 4/9 . ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a cel putin una sau mai multe recomandari din partea unor beneficiari/clienti pentru prestare servicii de proiectare similare (inclusiv de la beneficiarii contractului sau contractelor de valoarea minima impusa). daca este cazul.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Da SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.2. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei solicitari se vor prezenta documentele considerate relevante. III. dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. În cazul în care. Completare Formular 12H + tabel Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor Completare Formular 12I de conducere de care dispune. conform ORDIN 242/23.6205 lei. iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.171. informatii privind partea din contract pe Completare Formular 12G + tabel care operatorul economic are eventual intentia sa o subcontracteze. de fiecare ofertant. in masura in care probele. a strategiei de achizitii. Autoritatea contractanta va accepta orice probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. Pe parcursul derularii contractului.4) Contracte rezervate Nu III.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Se solicita ca cerinta minima.1) PROCEDURA IV. a analizei cost beneficiu.07. echivalenta a 3.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III. sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant.03.000 euro la cursul de schimb leu/euro valabil la data de 26. la încheierea contractului de achizitie publica respectiv.2012.Fisa de date Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Lista principalelor contracte de servicii de proiectare prestate in ultimii 3 ani cu o valoare de cel putin 16. pentru prestarea serviciilor de proiectare. contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante. Declaratie privind echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii:ofertantul trebuind sa faca dovada ca dispune de echipamente tehnice pentru indeplinirea contractului. care poate fi angajat al ofertantului sau persoana fizica/juridica a carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant. dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. a studiului de impact. a cererii de finantare si a documentatiilor de atribuire a contractelor de servicii/lucrari/furnizare echipamente. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti: autoritatea contractanta Recomandari solicita. ale caror obiecte au fost serviciile de asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte privind protectia impotriva inundatiilor. Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pentru Completare Formular 12I executia lucrarilor. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica.3. a analizei institutionale.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Sistem management al mediului (Standarde de protectie a mediului certificat Certificat ISO 14001 ISO 14001).2.

Descrierea detaliata a etapelor propuse de ofertant pentru realizarea activitatilor. HG 925/2006). descrise si argumentate si care pot avea impact în derularea contractului. Se vor contabiliza toate recomandarile si strategiile pentru minimizarea/eliminarea riscurilor privind executia activitatilor si atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului. iar pentru celelalte oferte. backstopping. c)contine în cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate. Se vor contabiliza numai acele aspecte esentiale incluse în oferta. 2. care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma. descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului: 7 puncte. respectiv 7 p. analizate de fiecare ofertant în propunerea tehnica.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline IV.1.p.2.criteriile mentionate in continuare Criterii 1 Pretul ofertei Descriere: Oferta financiara: 30 puncte. privind executia activitatilior si atingerea obiectivelor si a resultatelor proiectului. Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare „oferta financiara” se acorda astfel:Pentru oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare (30 de puncte).2. Preturile care se compara în vederea acordarii punctajului sunt preturile totale ofertate pentru executia contractului de servicii. maxim aspecte esentiale relevante = 6 puncte. Punctajul obtinut la acest factor de catre un ofertant se va calcula astfel:-pentru numarul maxim de recomandari si strategii relevante si justificate se acorda 7 puncte.2) CRITERII DE ATRIBUIRE IV. Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate. logistice. NIR=numarul maxim de riscuri. Definirea atributiilor si responsabilitatilor expertilor pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune conditii a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate: 5 puncte.3.-pentru un numar mai mic de activitati punctajul se calculeaza procentual: Punctaj maxim=Nr. 2 Modul in care ofertantul intelege obiectivele 20. 3.d.1.Se vor contabiliza toate aspectele esentiale incluse în oferta. Punctajul obtinut la acest factor de catre un ofertant se va calcula astfel:punctaj maxim=Nr.1. privind executia activitatilor si atingerea obiectivelor si rezultatelor proiectului. pentru riscurile incluse în oferta atât cele din CS cât si cele suplimentare prezentate de ofertant.v. 2. va fi considerata neconforma (în conformitate cu art.) pe care ofertantul le pune la dispozitie. Se vor contabiliza toate riscurile identificate suplimentar fata de cele incluse în caietul de sarcini.b) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2.2.00 Pondere 30. administrative. inclusiv punctele de referinta precum si rezultatele si documentele ce trebuie prezentate pentru fiecare activitate: 15 puncte. dar care în mod evident nu influenteaza executia contractului. în vederea obtinerii numarului maxim de riscuri. a. fara a afecta cerintele caietului de sarcini: 7 puncte. 3.00% 25.etc.1.00 Descriere: 2.00% Punctaj maxim 30.3. Punctaj x = (Nr. Nota: Riscurile considerate de ofertanti ca afectând executia contractului.3. economic in ceea ce priveste: . Oferta este considerata neconforma în urmatoarele situatii: a)nu satisface in mod corespunzator cerintele caietului de sarcini. Pentru orice alt numar de riscuri identificate în cadrul ofertei se va aplica formula: Pn=(NIRn /NIR)x7. Identificarea.1) Criterii de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d. rezultat prin compararea ofertelor. Punctaj x=(Nr. unde: NIRn=numar riscuri identificate în oferta „n”. nu accepta renuntarea la clauzele respective. analizate de ofertant în propunerea tehnica. 3 Metodologia de prestare a serviciilor 25.recomandari si strategii relevante/Nr. 30-01-2013 14:24 Pagina 5/9 . 36 (2). 2. pentru care se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare.aspecte esentiale relevante/Nr. oferta va fi declarata ca fiind neconforma.1. iar ofertantul. Sistemul Electronic de Achizitii Publice. care sunt justificate corespunzator cu rezultatele asteptate ale proiectului (in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini) se acorda 6 puncte. In cazul în care pentru riscurile identificate în Caietul de Sarcini nu s-au identificat masurile de reducere/prevenire aferente.1.Punctajul pentru factorul de evaluare „Modul în care ofertantul întelege obiectivele“ proiectului si rezultatele asteptate se acorda astfel: 2.00% 20. nu vor fi numarate/contabilizate în vederea aplicarii algoritmului de calcul.Fisa de date IV. punctajul se va acorda dupa formula: P1=P financiar n=(pret minim/pret n) x 30. Descrierea facilitatilor suport (resurse tehnice.1. în scopul realizarii activitatilor propuse: 5 puncte. Oferta care nu analizeaza cel putin toate riscurile incluse deja în Caietul de Sarcini. b)contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta în cadrul documentatiei de atribuire.00 Descriere: 3. 2. exclusiv TVA.maxim aspecte esentiale relevante )x 6=x puncte. desi a fost informat cu privire la respectiva situatie. notat NIR. în vederea îndeplinirii contractului. Nota: Se vor contabiliza numai acele recomandari si strategii incluse în oferta care au fost identificate.maxim de recomandari si strategii relevante=7 puncte. Prezentarea aspectelor considerate de catre ofertant ca fiind esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate ale contractului si atingerea obiectivelor acestuia însotite de comentarii relevante: 6 puncte. Algoritm de calcul: 2.maxim recomandari si strategii relevante)x7=x puncte.

Se vor acorda 5 puncte pentru componenta echipelor de experti (numar de specialisti altii decat expertii principali) si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate expertizele necesare pentru îndeplinirea activitatilor contractului.2. Planificarea.3. respectiv 15 p.4) PREZENTAREA OFERTEI IV.maxim facilitati)x5=x puncte. în scopul îndeplinirii în bune conditii a contractului. logistice. apreciindu-se în mod special o variatie pozitiva fata de cerintele minime.Organizarea si planificarea activitatilor pe durata contractului: 4. Se vor acorda 5 puncte pentru oferta care va aloca maxim de zile de lucru pentru fiecare expert. luându-se în considerare si timpul necesar pentru mobilizare (grafic Gantt) cu evidentierea momentelor semnificative ale proiectului si utilizarea resurselor pentru fiecare etapa.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Ofertele care nu vor defini atributiile si responsabilitatile pentru toti expertii (NAX) punctajul se calculeaza procentual astfel: Punctaj x=(NAX/NMA)x5=x puncte. notat NED. 4.3.cele mai multe facilitati peste cerintele din Caietul de Sarcini va obtine maximul de puncte. Ofertele care nu vor prezenta detaliat planificarea. pe întreaga perioada de derulare a contractului: 5 puncte. 30-01-2013 14:24 Pagina 6/9 .3.00 Ponderea componentei tehnice: 70. Pentru un numar mai mic experti si specialisti punctajul se calculeaza procentual astfel: Punctaj x=(Nr. nu vor fi numarate/contabilizate în vederea aplicarii algoritmului de calcul.3. Oferta care va asigura pentru realizarea activitatilor. Se vor acorda 5 puncte pentru definirea atributiilor si responsabilitatilor tuturor expertilor propusi de fiecare ofertant.00% IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV. Se va puncta modul în care se asigura facilitatile suport (resurse tehnice. precum si interactiunea responsabilitatilor între membrii grupului. Oferta care va asigura cel mai mare numar de specialisti peste cerintele din Caietul de Sarcini corelat cu planificarea propusa va obtine maximul de puncte. Acest factor indica modul în care ofertantul întelege sa-si planifice si sa-si organizeze resursele de timp pentru realizarea optima a activitatilor proiectului. Se evalueaza masura în care ofertantul face dovada unei planificari realiste a activitatilor din proiect în perioada de implementare impusa prin Caietul de Sarcini (ex: proportionalitate între complexitatea activitatilor proiectului si timpul necesar pentru îndeplinirea acestora. backstopping. Modul de alocare a zilelor de lucru pentru experti. pe întreaga perioada de derulare a contractului (NZM). pentru care se va acorda punctajul maxim alocat acestui subfactor de evaluare.1. succesiunea si durata activitatilor corelat cu utilizarea resurselor pentru fiecare activitate si jaloane proprii de monitorizare (NPX) punctajul se calculeaza procentual astfel: Punctaj x= (NPX/NPM)x15=x puncte.facilitati/Nr.Metodologia de prestare a serviciilor: 3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.2.4. în mod special se urmareste o abordare realista si cât mai apropiata de estimarea din Caietul de Sarcini.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.specialitsti/Nr. în scopul ducerii la îndeplinire.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor) 90 zile IV. De asemenea. Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare.1. 4. 3. nu vor fi numarate/contabilizate în vederea aplicarii algoritmului de calcul. succesiunea si durata activitatilor corelat cu utilizarea resurselor pentru fiecare activitate si stabileste jaloane proprii de monitorizare a progresului în ceea ce priveste atingerea obiectivelor contractului (NPM). administrative. 4 Organizarea si planificarea activitatilor pe durata contractului 25. succesiunea si durata activitatilor si etapelor. Nota:În cazul în care oferta este formulata de un grup de operatori economici. Pentru orice alt numar de etape de derulare. în atingerea obiectivelor contractului. 3.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare Romana IV. ( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional Punctaj maxim: 70. unde: NEDn=numar etape de derulare pe care ofertantul “n” le-a identificat. sincronizarea activitatilor propuse luând în considerare timpul necesar mobilizarii resurselor si utilizarea resurselor pentru fiecare activitate).1. în bune conditii. a gradului de corelare între etape si activitati care nu sunt coroborate cu reperele temporale precizate în Caietul de Sarcini. se descriu atributiile si responsabilitatile fiecarui membru al grupului. 4. în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor: 15 puncte. Pentru un numar mai mic de zile de lucru. NED=numarul maxim de etape de derulare propuse de ofertant. etapele de derulare identificate fara explicarea atingerii rezultatelor.00% 25.2.Se vor contabiliza toate etapele de derulare propuse de ofertant în vederea îndeplinirii activitatilor necesare pentru atingerea obiectivelor contractului.2. Numarul de specialisti implicati în realizarea activitatilor cu asigurarea si demonstrarea faptului ca sunt asigurate toate expertizele necesare pentru realizarea activitatilor: 5 puncte.maxim specialisti)x5=x puncte.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.00 Descriere: 4. obtinându-se un numar denumit “numarul maxim de etape de derulare” propuse de ofertant.3. Se vor acorda 15 puncte ofertei care prezinta detaliat planificarea.. pentru fiecare expert punctajul se calculeaza procentual astfel: Punctaj x=(Nr Zx/NZM)x5=x puncte. Nota:Acele etape de derulare identificate de ofertanti care în mod evident nu sunt relevante în realizarea activitatiilor.Fisa de date Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare . se va aplica formula: Pn=(NEDn/NED)x15. 4. a activitatilor si obtinerea rezultatelor asteptate. etc) în concordanta cu activitatile pe care ofertantul le pune la dispozitie. Oferta care va defini atributiile si responsabilitatile tuturor expertilor propusi (NMA-numar maxim de atributii) va obtine maximul de puncte. Pentru un numar mai mic de facilitati punctajul se calculeaza procentual astfel: Punctaj x=(Nr.

În cazul în care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului-fonduri financiare.-se introduce numarul de zile lucratoare pentru fiecare categorie de experti pe perioada executiei contractului. trebuie sa fie îndeplinite prin cumul de grupul de asociati (O. urmatoarele documente (sectiunea FORMULARE):-declaratie tert sustinator Formular DT-Declaratie tert sustinator tehnic si profesional-privind utilajele FORMULAR 22. Informatii privind asocierea operatorilor economici (daca este cazul):prezentarea Formularului P din Sectiunea IV. Atentie! Formularele pentru angajamentul ferm se vor introduce în oferta numai în cazul în care situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului este sustinuta de catre un tert. angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca. Domeniul major de interventie 1 – Protectia impotriva inundatiilor” care cuprinde: Aplicatia de finantare:Studiul de fezabilitate–proiect complex (inclusiv expertizele si toate studiile tehnice si de specialitate necesare).G. Sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în angajament.Documentatii pentru atribuire contracte de furnizare echipamente.U.M. In cazul când vor exista limitari. utilaje. se va completa Formularul 12G+anexa din Sectiunea IV cu denumirea subcontractantilor.10B din Sectiunea 4-Formulare).34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.Fisa de date A.Strategia de achizitii. în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Desemnarea ofertei câstigatoare: Ofertele vor fi clasificate în ordinea descrescatoare a punctajului total. Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita. alin. in lei si euro.Se completeaza un formular centralizator de preturi si alte formulare ce contin detalierea elementelor de cost ce formeaza propunerea financiara. utilaje. În cazul în care sustinerea tertului vizeaza îndeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrari furnizate/prestate/executate într-o perioada anterioara sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica.3). Formularele se elaboreaza in asa fel incat sa permita calcularea corespunzatoare a punctajului in cazul in care elemente ale propunerii financiare intervin intr-un algoritm. ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice si juridice. respectiv la cursul BNR din data de 27. fara a fi obligati sa îsi legalizeze asocierea. conditionari sau restrictii impuse de ofertant la cerintele Caietului de Sarcini. capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.U. la încheierea contractului de achizitie publica.2) Modul de prezentare a propunerii financiare Se va completa formularul de oferta conform Formularul de oferta (Formularul nr. iar celelalte criterii de calificare privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnico–profesionala. pentru îndeplinirea contractului. autoritatea contractanta are obligatia de a lua în considerare aceasta sustinere pentru verificarea îndeplinirii cerintelor minime impuse în cadrul documentatiei de atribuire. daca este cazul. Atentie! În cazul asocierii mai multor operatori economici. în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului. Se solicita. au obligatia sa legalizeze asocierea. În cazul în care sustinerea tertului vizeaza îndeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste de servicii prestate într-o perioada anterioara sau îndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica. În situatiile mentionate. aceasta din urma având posibilitatea de actiune directa împotriva sustinatorului.nr. contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante. Conditiile de contract insusite.Formular AF-ANGAJAMENT Tert sustinator financiar FORMULAR 21. unde P1–P4 sunt punctajele acordate pentru cei 4 factori de evaluare.G. dupa caz.Cererea de Finantare.4. 30-01-2013 14:24 Pagina 7/9 . Asigurarea propriu-zisa se va încheia dupa atribuirea contractului de catre ofertantul câstigator. conform prevederilor art.180 din O. iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Servicii de audit.44 din O. echipamente.186 si 190 din ordonanta de urgenta. în conformitate cu prevederile art. . cu informatii privind proportia în care contractul de lucrari urmeaza sa fie îndeplinit de catre asociati si specializarea acestora. angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat.Analiza institutionala.FORMULAR 20.Acord de asociere– completarea unui formular (formularul ACORD DE ASOCIERE sectiunea FORMULARE) cu asociatii.Documentatii pentru obtinerea Certificatului de Urbanism si a avizelor necesare obtinerii Autorizatiei de Construire.Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. -angajamentul ferm al sustinatorului:Formular AT–ANGAJAMENT privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici. ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert. ca urmare a nerespectarii obligatiilor asumate prin angajament.U. B. Pe parcursul derularii contractului. prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati în oferta. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):În cazul în care oferta include subcontractanti.4. personal.186. în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza. Propunerea financiara va contine. IV. IV.R din Sectiunea 4–Formulare).) se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire. Contractul de servicii semnat si acceptat. valoarea totala. Se vor depune. echipamente. completarea cu urmatoarelor documente: ASOCIEREA-Conform art.Servicii de publicitate Asistenta Tehnica.34/2006 (Formularul 3 din Sectiunea IV). Formularul se va prezenta în cazul în care un grup de operatori economici se asociaza cu scopul de a depune oferta comuna.Nota:In cazul in care ofertantul este o asociere. îndeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare.Documentatii cadastrale pentru intabulare terenuri.Documentatii pentru atribuire contracte de servicii (audit si publicitate asistenta tehnica proiect). Oferta cu valoare P total = P1+P2+P3+P4 cea mai mare va fi declarata câstigatoare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. valoarea totala pentru „Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câstigator face parte integranta din contractul de achizitie publica.2012. pentru a fi luata în considerare sustinerea acordata. personal-angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat. art. Formular DT 1–Declaratie tert sustinator tehnic si profesional-privind personalul FORMULAR 23. Oferta financiara (Formularul nr. sustinatorul raspunde pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute în angajament. în mod legitim.Analiza cost-beneficiu. oferta va fi declarata ca fiind neconforma.M. . Informatii privind sustinerea operatorilor economici (daca este cazul):În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert. în functie de necesitatile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauza.Modul de completare a formularelor:-se introduce onorariul pentru fiecare categorie de experti.180. angajamentul ferm (încheiat în forma autentica la notariat) trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita.Documentatii pentru atribuire contracte de lucrari. Propunerea financiara va rezulta luand in calcul urmatoarele: Platile în baza acestui contract vor fi efectuate în lei. Defalcarea bugetului (Anexa 4 din Sectiunea 2–Caiet de sarcini) Zile lucratoare. incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(I. angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca.3) Modul de prezentare a ofertei Sistemul Electronic de Achizitii Publice. 34/2006. criteriile de calificare trebuie îndeplinite de fiecare asociat. Oferta de pret va contine si cheltuielile aferente asigurarii pe perioada elaborarii documentatiilor. Punctajul pentru fiecare factor de evaluare se va determina însumând punctajele acordate pentru subfactorii aferenti.Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIA).07. conform formularului de oferta. asa cum este specificat în prezenta Fisa de date a achizitiei si asa cum este stabilit în Contractul din documentatia de atribuire.G. Sustinatorul raspunde în mod direct pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul câstigator face parte integranta din contractul de achizitie publica. specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/subcontractantii. aceasta din urma având posibilitatea de actiune directa împotriva sustinatorului. In cazul în care contractul este atribuit unei asocieri de operatori economici care au depus oferta comuna. Propunerea financiara va contine conform formularului de oferta. SUSTINEREA TEHNICA SI/SAU FINANCIARA: În cazul în care. calculat conform formulei: P total = P1+P2+P3+P4. În cazul în care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului-fonduri financiare.

Oferta se va depune în 4(patru) exemplare – 1 (unu) original si 3 (trei) copie. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului.-propunere financiara. În eventualitatea în care apar discrepante între original si copie. 11). cod postal 110147.-documente de calificare. judetul Ilfov si judetul Calarasi". SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE Sistemul Electronic de Achizitii Publice. jud. Plicul va contine în interior câte un plic netransparent. Arges. Nu este permisa respingerea niciunei oferte. pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa. la registratura Administratiei Bazinale de Apa Arges Vedea Pitesti cu sediul în Pitesti. stampilat cu:-documente de calificare. Plicul exterior va fi însotit de Scrisoarea de înaintare – Formular J.Depunerea ofertei se va face. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singura oferta de baza.Modul de prezentare a ofertei si al documentelor care însotesc oferta. aval acumulare Lacul Morii–N. nr. se vor prezenta copii legalizate. Originalul documentelor trebuie sa fie tiparit sau scris cu cerneala neradiabila si semnat de reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract. 6-8. acestea continând:-Scrisoare de înaintare (formularul J). nr. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte.-propunere financiara. Municipiul Bucuresti.Fisa de date 1. semna si stampila fiecare pagina a ofertei precum si de a anexa un OPIS al documentelor prezentate. Domeniul major de interventie 1 – Protectia impotriva inundatiilor" care cuprinde Conform caietului de sarcini: "Punerea in siguranta a lucrarilor hidrotehnice pe raul Dambovita. Calea Câmpulung. în cazul în care oferta respectiva este declarata întârziata. sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare.propunere tehnica. din motive obiective. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor specificate în prezenta documentatie de atribuire va fi considerata inacceptabila. adaugare. Oferta se va depune în plic netransparant. 30-01-2013 14:24 Pagina 8/9 . b)nu sunt însotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata în documentatia de atribuire. sigilat. cod 110147. Orice stersatura. Calea Câmpulung. cu exceptia celor care se încadreaza în una dintre urmatoarele situatii: a)au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anuntul de participare. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor. In cazul în care. Ofertantii au obligatia de a numerota. ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta în original anumite documente emise de institutii/organisme oficiale. în mod individual. str. în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.Adresa la care se depune oferta: Destinatar: Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea din Pitesti. 2. pe lânga oferta comuna. judetul Arges.Garantia de participare în una din forma solicitata si separat de plicul exterior ce contin ofertele (formularul nr. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanti în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere. interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta. pe care se va mentiona: Oferta pentru servicii Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte AXA PRIORITARA 5 -Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc. în cazul documentelor emise de institutii/organisme oficial abilitate. sigilat si stampilat. Tanganu.H. 4. str. În cadrul documentelor de calificare se va introduce automat si formularul de contract semnat si stampilat de ofertant.-propunere tehnica. va prevala originalul. 3. 6-8.

se va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret.de servicii(elaborare SFproiect complex.-uri (atat cadre conducere. jud.econ. Localitatea: Pitesti.profes. Email: office@cnsc. nr.(exper.exper. pregatire profes. nr.contract.6-8..ca specialist. Fax: +40 213104642 / +40 218900745.pt prest.echip.profes.urmatoarele calificari si calitati:-1 sef proiect-calificare si calitati(Diploma univ.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac Administratia Nationala Apele Române –Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea Pitesti – Oficiul juridic Adresa postala: str. -Zece specialisti/experti în dom.:calificare si calitati(diploma univ.direct cu indepl.Daca si in acest caz egalitatea persista. Tel.econ/mediu.caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.calitatii.cu verif.În cazul în care în urma aplicarii criteriului de atribuire“oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” avem doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj.UE.. cerere finantare)si elaborare document.min.Formularul va fi insotit de CV-uri ale persoanelor respons.si calific. vor fi desemnati sefi/experti-de proiecte.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare: VI.specialitate.DirectiveUE si legislat.1 proiect cu finant. Tel.sef proiect).hidroteh.exper.Informatii privind personalul tehnic de specialitate responsabil pt executia lucrarilor.exper.relevanta manag. Romania.. Arges. VI.sef elabor. 6. +40 248223449.profes.sef proiect/adj.si al respons.relevanta aplic. precum si persoane respons.trimiterea unei noi oferte financiare în plic închis.cnsc.Fisa de date VI./furniz.profes.Pt fiecare categ.va avea prioritate pretul cel mai scazut.min10ani exper. care treb.cu specializare în dom.conf.rom.aplic.finantare internat.:calificare si calitati (diploma univers. B. analize ec-fin pt proiecte mediu).domen protectiei-1proiect finalizat).profes.de mediu.precum si al respons./expert fin.proiect. sector 3.la studii. VI.-sef proiect/adj.ro Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.gen.relevante-participare.buna cunoastere directiveUE relevante în sect.în dom. Localitatea: Bucuresti.Informatii refer.de serv.gen. documentatii pt intabulare teren.Directiv./lucr. strategia de achizitii.exprimare scris/oral).2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA Nu Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tipul de finantare: Cofinantare VI.exper.personal conducere. Calea Campulung.exper. Cod postal: 030084.4. cat si specialisti/experti).în dom. analiza costbeneficiu.10 ani exper. Bucuresti.docum.ro. documentatie pt obtin.V.-Un spec.sau mediu. min.(min10 ani exper.pt studii teh.starteg.ec-fin. studiu de impact. +40 213104641.contract.cunostinte lb engleza pt. Romania.Certificat urbanism si avize solicitate prin acesta.serv. 256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.hidroteh..în cel putin 1proiect similar).pt atrib. Cod postal: 110147.-C. Stavropoleos.profes.1) Organismul competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str.cu exec.cunostinte bune lb engleza pt exprimare scris/oral).gen.teh.teh. Fax: +40 248220878 Sistemul Electronic de Achizitii Publice.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac .profes.finalizat la care a participat în pregatirea estimarilor de costuri.3) ALTE INFORMATII A. Adresa internet (URL): http://www.internat.4.sa indepl.cunostinte lb engleza pt exprimare scris/oral).domen.(min. 30-01-2013 14:24 Pagina 9/9 . analiza institutionala.hidroteh.specific(min3ani exper.exper.pt studii inginerie.4) CAI DE ATAC VI. art.