You are on page 1of 1

TEST FINAL 5

♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ♦ Timp de lucru: 2 ore.

SUBIECTUL I – Pe foaia de testare scrieți numai rezultatele (30 puncte)  72 −1  − 5 5p 1. Rezultatul calculului:  ÷  90 ÷× 75 este egal cu ..... .   5p 2. Descompunerea în factori a expresiei 6 x 3 − 9 x este ..... . 1 1 nr. elevi 2 5p 3. Dacă x + 2 = 4 , x ∈ ¡ + , atunci x + = ..... . x x 8 5p 4. Rezultatele obținute de elevii unei clase la un test 7 6 5 de matematică sunt redate în graficul alăturat. 4 3 Conform graficului, probabilitatea (exprimată în 2 1 procente) ca alegând la întâmplare un elev din 0 clasă acesta să fi obținut o notă mai mare decât 5 nota nota nota nota nota nota nota nota este ..... %. 3 4 5 6 7 8 9 10 5p 5. Aria hexagonului regulat înscris în cercul în care este înscris și triunghiul echilateral cu latura de 9 cm este egală cu ..... cm2. 5p 6. Lungimea semicercului cu raza de 4 cm este egală cu ..... cm. SUBIECTUL II – Pe foaia de testare scrieți rezolvările complete 10p 1. Arătați că numărul n = 7 + 4 3 +

(

3 − 1 1 + 3 − 4 + 12 este natural.

)(

)

(30 puncte)

10p 2. Determinați numerele raționale a și b știind că: 12a + 18b + 2 = 32a − 75b + 7 3 . 3. Dreptunghiul ABCD din figura alăturată are lungimea AB = 9 cm. CM 1 = . Pe latura DC se considerăpunctul M astfel încât MD 2 Știind că aria dreptunghiului este egală cu 54 cm2, să se afle: 5p a) aria patrulaterului MEBC; 5p b) lungimea cercului circumscris patrulaterului MEBC. SUBIECTUL III – Pe foaia de testare scrieți rezolvările complete (30 puncte) 1. Trapezul isoscel ABCD din figura alăturată este înscris în cercul de centru O și rază OD = 5 cm. Se știe că AB = 4 cm, iar CD = 2 cm. Aflați: 5p a) aria și perimetrul trapezului ABCD; 5p b) aria patrulaterului AEBC, unde E ∈  astfel încât CE ⊥ AB; 5p c) aria patrulaterului AECD. 2. Dreptunghiul ABCD din figura alăturată este înscris în cercul de centru O și rază OA = 10 cm, iar cercul de centru Q și rază QE este înscris în triunghiul AOD. Știind că perimetrul dreptunghiului ABCD este de 56 cm, să se afle: 5p a) aria dreptunghiului ABCD; 5p b) lungimea cercului înscris în triunghiul AOD; 5p c) sin( S BOC ).