You are on page 1of 1

Hai vấn đề ông nêu, xin được giải trình như sau: Về giấy làm quạt: chúng tôi

sử dụng giấy thủ công là loại giấy hoàn toàn làm bằng tay (trong đó có cả công đoạn giã nguyên liệu ( từ vỏ cây “ dó”), do đó giấy rất mỏng nhưng dai và bền. Tuy nhiên do làm thủ công, giấy không được mịn và trắng như giấy của ông. Nếu ông không chấp nhận loại giấy này, chúng tôi sẽ cố gắng tìm loại giấy khác trắng hơn, phù hợp với yêu cầu của ông; With regard to the paper, we use the handmade paper which is produced manually in the whole process (including the ingredient grinding); and made of “dó” bark, a special local tree. As a result of it, despite its thinness, the paper is stil l strong and durable. As handmade, it is not as white and smooth as yours. If you do not accept these defects, we will attempt to find other kinds of paper to meet your required quality. Về nan quạt: chúng tôi công nhận có mềm hơn so với quạt mẫu của ông. Tuy nhiên với nan này, khi chúng tôi sản xuất thử với giấy có độ cứng như giấy của ông, quạt cũng đảm bảo độ cứng. Do giấy chúng tôi sử dụng rất mềm và mỏng nên có cảm giác nan càng mềm. Chúng tôi sẽ điều chỉnh vấn đề này, sử dụng nan cứng hơn cho lần sau. About the ribs, we notice that they are not as strong as your sample fans. However, with these ribs, we have made with other kinds of paper with the same hardness as yours and the fans are ensured about the durability. Because our paper is very thin and soft, it makes you feel the ribs softer than it really is. We will also make some changes and use the better ribs the next time. Thank you.