You are on page 1of 4
Thiết kế, trang trí và lắp đặt 507.000.000 (VNĐ) Chi phí thuê đất 80.0000.000 500.000.000 (VNĐ) (VNĐ) Thiết bị cho dự án 103.000.000 (VNĐ) Chi phí đầu vào nguyên liệu nước uống ( trà và cà phê Add your text here Nguyên liệu đầu vào (năm) 181.100.000 (VNĐ) Chi phí trả lương người lao động (tháng) 30.000.000 (VNĐ) phí khác dự trù: 50.000.000  Chi phí sửa chữa: 20.000.000 /năm  Chi phí trả lãi vay đầu tư: (nếu có)  Năm 1:  Năm 2:  Năm 3:  + Chi phí quản lý: 1% doanh thu =  + Chi phí quảng cáo: 10% doanh thu=  Chi