You are on page 1of 11

BAGALAMUKHI Lecþia întâi Marea putere cosmicã Bagalamukhi este puterea divinã a fascinaþiei-paralizante ºi a mani festãrii discontinuitãþii

sau cu alte cuvinte a stopãrii fulgerãtoare care se manifestã în cadrul flu xului devenirii efemere ºi iluzorii în vederea transcenderii ignoranþei sau a neºtiinþei (avidyia). Aceastã putere c osmicã este desigur o putere cosmicã care implicã din partea celui care urmãreºte sã o abordeze o anumitã putere d e înþelegere pentru cã ea, pentru cel ignorant, poate sã creeze foarte multe confuzii. În primul rând trebuie, sã ºtiþi cã, precum celelalte puteri cosmice, ea reprezintã, voinþa lui Dumnezeu ºi este o putere c osmicã necesarã în procesul manifestãrii deoarece prin intermediul ei, clipã de clipã, în tot ceea ce este discontinuu, în tot ceea ce este suspendat, în tot ceea ce se stopeazã, se reveleazã, pentru cel care este conºti ent, vidul creator care existã dincolo de tot ceea ce este manifestat, efemer ºi iluzoriu. Prin urmare aceas tã suspendare, aceastã oprire, ne reveleazã întotdeauna vidul beatific creator ºi este de fiecare datã, pentru cel care este capabil sã înþeleagã, o modalitate de basculare în transcendent. Noi am vãzut cã accesul la vidul beati fic creator este de. asemeni asigurat ºi de altã putere cosmicã, dar în cazul de faþã, cu ajutorul lui Bagala mukhi, orice stopare, orice oprire, fie cã o realizãm noi, fie cã o conºtientizãm, ne poate conduce, pr in. conºtientizarea continuitãþii pe care aceastã suspendare o reveleazã, la acest vid creator, la aceastã man ifestare continuã a conºtiinþei divine, ºi astfel ne poate revela pe Dumnezeu pe aceastã cale, chiar în cadrul celor mai neînsemnate momente ale existenþei noastre, cãrora dacã le conºtientizãm aceastã discontinuit te ne putem proiecta în transcendent, în suprema conºtiinþã divinã continuã ºi astfel putem avea o nouã m tate de a ne reunifica ºi îndumnezei conºtiinþa. Pentru o cât mai bunã apropiere de calea spiritualã (sadhana) care este specificã celei de-a opta mari puteri cosmice Bagalamukhi, se cuvine sã prezentãm în prealabil, succint, principalele idei f orþã care sunt legate de aceastã mare putere cosmicã ºi sã schiþãm care sunt manifestãrile sale esenþiale. Este foarte portant de reþinut cã toate aceste calitãþi specifice lui Bagalamukhi, la fel ca ºi anumite aspecte d ivine spirituale, au în cazul ei numai manifestãri pozitive, benefice, ºi ele sunt toate trezite prin rezona nþa cu sfera uriaºã de forþã a marii puteri cosmice Bagalamukhi. Aceste calitãþi divine sunt trezite în adoratorul ei numai într-un scop benefic, înãlþãtor ºi spiritual, fiindcã niciodatã manifestarea lor negativa, maleficã nu est usþinutã ºi inspiratã de Bagalamukhi. Spre exemplu, niciodatã un fenomen de hipnozã care este egotic angre nat nu va fi susþinut de Bagalamukhi ºi de asemeni nu trebuie sã ne imaginãm cã un fenomen de stopare fulgerãtoa re a creºterii spirituale a unui yoghin, cum ar fi renunþarea lui de a mai frecventa un curs de y oga sau încetarea antrenamentului spiritual ori influenþarea celorlalþi oameni în rãu de cãtre un anumit om

pentru cã în toate aceste situaþii nu avem de-a face cu intervenþia acestei mari puteri cosmice ci pur ºi simplu cu acþiuni ale unor fiinþe perverse. ºi-ar putea imagina în mod aberant cã. a fascinaþiei. în sensul cã dumneavoastrã sã renunþaþi. sã stopeze anumite procese fireºti care existã în manifestare. demoniace de care sunt inspirate ºi care adeseori le susþin. aj ungând la concluzia aceasta. cã e rãu. acþiuni care nu sunt integrate în legitatea divinã. ºi în toate aceste situaþii niciodatã nu vom putea spune cã în asemenea acþiuni malefice. Din contrã. dacã vrea sã opreascã nu conteazã ce. oricin e vrea. Aceastã departajare este esenþialã pentru a înþelege cã aceastã mare putere cosmicã este o putere div nã ºi cã niciodatã ea nu va rãspunde celui pervers. acea forþã strani e înconjoarã pe unii oameni datoritã amplificãrii aurei. Aceastã idee esenþia lã este important sã o reþineþi pentru a înþelege cã chiar fenomenele de aºa zis efect charismã. care sunt integrate. cu utorul acestei puteri cosmice v-ar putea stopa accesul. cã e ilicit. dar în nici u caz ea nu poate sã fie solicitatã ºi apelatã pentru a interveni conform voinþei egoiste sau conform intenþiilor m alefice ale unei fiinþe umane care ar vrea sã o ia drept aliat pentru mârºavele sale planuri. cu acþi uni în care fiinþa egoistã sã urmãreascã sã opreascã. presupunând cã unul dintre pãrinþii dumneavoastrã care ar fi iniþiat ºi ºi imagina cã vrea sã vã opreascã sã mai mergeþi la cursurile de yoga. ci ele reprezintã doar violãri ale anumitor legi divine. s-ar putea produce vreodatã cu ajutorul lui Bagalamukhi. anumite procese. în cazul în care este vorba de o charismã divi . ar putea sã fie asociatã cu acþiuni malefice. toate aceste ma nifestãri negative. Ea po ate fi apelatã în toate situaþiile licite în care cu adevãrat este necesar ca fiinþa sã opreascã anumite fenom ene. celui egoist. malefice vor evidenþia întotdeauna. Ac est aspect este fundamental pentru cã în unele texte care emanã de la unii ignoranþi s-au strecurat pe i ci pe colo unele idei eronate cum cã Bagalamukhi ar fi forþa care poate fi apelatã de oricine ºi oricând. sau chiar ºi în situaþii neutre.. care au ca f undament egoismul. cã e licit. cã e bun. c are nu sunt armonioase în manifestarea macrocosmicã. Prin urmare aceastã departajare esenþialã este nece sar sã o înþelegeþi încã de la început. ºi anume sã nu vã imaginaþi nici o clipã cã aceastã putere cosmicã.prin persuasiune etc. sau în practici de magie neagrã. celui rãu intenþionat care urmãreºt e sã o apeleze pentru a realiza acþiuni malefice. absenþa totalã a rezonanþ i cu sfera de forþã a marii puteri divine Bagalamukhi. care este pãrii. a opririi. în mod clar pentru cel iniþiat. ºi sigur cã ea este eficientã atunci. Prin urmare. o va invoca pe Bagalamu hi ºi iatã cã va fi cu putinþã oprirea sau suspendarea a nu conteazã ce fenomen sau acþiune. Bagalamukhi ar putea în vreun fel sã fie ames tecatã. car t benefice. care chiar pentru a reuºi asemenea intenþii uzeazã atunci de sferele satanice. a suspendãrii. sau v-ar p utea opri în avântul dumneavoastrã pentru a mai vã realiza sadhana zilnicã sau sãptãmânalã sau lunarã ºi î cesta sã reuºeascã ceea ce de fapt nu poate sã reuºeascã cu ajutorul acestei puteri cosmice.

va face cu ajutorul ei bine. totul e sã nu-i pice cu tronc lui Kali. Tocmai de aceea am insistat asupra acestui aspect pentru a realiza cã în situaþia în car e cineva egoist. Kali poate sã-l distrugã sau poate sã-l ajute. Cel ult. Opus al c ontinuitãþii. Dacã respectivul vre Icsulescu din exemplul nostru. pentru cã dacã cumva Kali a fost deranjatã de el. într-o asemenea situaþie ne-am putea întreba atunci care este caracterul acestei puter i care este numitã divinã. toate stopãrile care apar în succesiunile fenomenelor ºi p roceselor care structureazã întreaga manifestare în dinamica ei spaþio-temporalã ºi pun astfel în evidenþã n enitatea ºi . ajute ºi sã o susþinã este exclusã în totalitate. într-o asemenea situaþie îi pot rãspunde entitãþi satanice. beneficã. în care unii nu au fost capabili sã înþele gã acest aspect fundamental al caracterului divin al lui Bagalamukhi. nedivinã care poate fi folositã de oricine ºi cã ea este neutrã în funcþie de voinþa celui care o apeleazã. inconºtient sau conºtient. fie în bine. Aceeaºi confuzie este prezentã prin anumite texte ºi în ceea ce o priveºte pe aceastã mare p utere cosmicã. au bãgat-o în aceeaºi oalã cu alte aºa zise divinitãþi malefice ºi chiar au considerat-o ca fiind o divinitate ambivalentã care face ºi bine. Dacã este numitã divinã atunci posibilitatea ca ea sã rãspundã unei fiinþe perverse. pe când în cazul inþe perverse. pentru cã uni tre dumneavoastrã care veþi citi prin anumite lucrãri. alt om bun. poate sã facã cu ajutorul ei rãu iar Igreculescu. De ce? Pentru cã dacã ar fi o clipã mãcar cu putinþã sã ne imaginãm aºa ceva acesta ar însemna c mare putere cosmicã nu este o putere divinã ci cã ea este o putere imoralã. dacã ãla e bun sau e rãu nu co teazã. Aceastã idee am subliniat-o nu întâmplãtor. niciodatã aceastã putere cosmicã nu îi rãspunde. face ºi rãu. ce este ea de fapt. a unui despot criminal setos de sânge nu putem nici mãcar sã ne imaginãm o clipã cã s-ar putea fi susþinut. a unei fiinþe cu o orientare satanicã.nã. discontinuitatea reprezintã toate întreruperile. entitãþi demoniace sau poate chiar lua l gãtura. cu sferele de forþã satanice. unde tot aºa unii considerã cã Kali distruge la întâmplare pe cine vrea ea. ajutat sau inspirat de cãtre aceastã mare put ere cosmicã. ce reprezintã aceastã discontinuitate. care aºa cum arãtam este spe cific acestei mari puteri cosmice. Sã vedem acum cu privire la acest aspect al discontinuitãþii. fie în rãu. ªi aici avem o confuzie oarecum asemãnãtoare cu confuzia care se realizeazã cu marea putere cosmicã Kal i. Ori. acolo aceastã mare putere cosmicã este prezentã ºi susþine pe acea fãpturã umanã. indifer ent de orientarea lui ºi indiferent de intenþiile pe care le are. infernale din macrocosmos ºi atun ci el poate doar sã îºi imagineze cã este ajutat de Bagalamukhi dar în realitate sã fie ajutat de aceste forþe s atanice. pervers ºi malefic orientat o apeleazã.

aceastã discontinuitate este din ce în ce mai accentuatã. Acolo niciodatã nu se poate vorbi de discontinuitate. putem spune. în planurile cele mai de jos ale manifestãrii. variabilitate ºi modificare. Prin urmare aceastã continuitate pe care noi o putem descoperii. poate fi de asemeni sesizat aºa cum el existã de fapt. care este sinele suprem. Pe mãsurã ce urcãm aceastã discontinuitate are tendinþa sã diminueze. caracterizatã în primul rând de discontinuitate în raport cu conºtiinþa lui Dumnez u. anal vorbind. nu se ma i poate vorbi de pauze. ierarhizate de organizare. planuri subti le de manifestare paralele. este fireascã ºi ea existã prin însãºi aceea menire a f i umane de a fi o copie fidelã a macrocosmosului ºi de a fi creatã dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu . În rest toate celelalte procese ºi manifestãri care existã atât în jurul nostr u cât ºi în propria noastrã fiinþã prezintã grade mai mari sau mai mici de discontinuitate. care de altfe l este singura realitate ºi care este Atman sinele suprem. Acolo nu se mai poate vorbi de suspendare. în aspectul sãu sau mai bine zis în existenþa sa ca scânteie din Dumnezeu Tatãl. ex istã ºi este prezentã pretutindeni în manifestare. Prin urmare aceastã stare de discontinuitate. suprem ea nu mai existã sau cu alte cuvinte în planul ultim. care pe mãsurã ce co borâm în nivelele joase. La acest nivel fiinþa umanã poate cu adevãrat sã sesizeze aceastã continuitate ºi cu cât sahashrara sa este trezitã mai bine. chiar dacã noi nu suntem capabili sã o conºtientizãm. ni-i se reveleazã mai bine zis atunci când ne revelãm sinele suprem. totalã ºi ab uta continuitate. Aceastã idee este de asemeni esenþialã ºi meritã sã vã raportaþ . La modul absolut aceastã continuitate existã de asemeni la nivelul sinelui suprem. Este ºi fi resc sã fie aºa pentru cã dacã noi în propria noastrã fiinþã nu am avea pe Atman care sã ne reveleze aceastã continu te. absolut. este firesc ca ceva din aceastã fiinþã. dincolo de aceasta. In rest întreaga manifestar e fiind. nu se mai poate vorbi de stopare. iar la nivelul ultim. prezintã o deplinã. Ori dacã Dumnezeu are aceastã continuitate. la nivelul conºtiinþei lui Dumnezeu iar în fiinþa noastrã în Atman. în fiinþa noastrã noi am avea doar discontinuitate. neîntreruptã doar la nivelul conºtiinþei lui Dumnezeu. ªi Atma n. Continuitatea existã ºi este. mai mult sau mai puþin. scânteie din Dumnezeu Tatãl sã prezinte aceastã continuitat care este cu adevãrat idealã ºi totalã. Aproape întotdeauna discontinuitatea se manifestã prin di vizibilitate. Arman. Pentru cã.variabilitatea structuralã a întregii creaþii la diferitele ei niveluri. ar fi imposibil pentru noi ca sã ajungem sã o cunoaºtem. cu atât acest proces al continuitãþii. în cazul în care este perfect trezit. aceastã continuitate a conºtiinþei. este sahashrara. reflectat analogic vorbind în microcosmosul fiinþei um ane. aceastã continuitate este continuã ºi absolutã. În perspectiva înþelepciunii milenare yoga continuitatea neîntreruptã ºi perfectã se regãseºte ºi existã numai la nivelul conºtiinþei absolute a lui Dumnezeu. a Absolutului. La fel trebuie sã ºtiþi cã în microcosmosul fiinþei umane centrul de forþã care asigurã. pentru cã atunci noi am fi indirect c ondamnaþi sã bãnuim cum poate fi acea continuitate.

tru a înþelege ºi mai bine care sunt aspectele esenþiale ale acestei mari puteri cosmice. nu apar. care caracterizeazã filmul re spectiv. ªi între aceste imagini succesive existã întotdeauna o bandã de o anumitã mãrime. pe ecran imaginea lui Ionel care sare apare în miºcare ºi niciunul dintre noi nu putem sesiza acele discontinuitãþi care existã între fotograme. Cu toate acestea atunci când filmul este pus în aparatul de proiecþie ºi respectivul dã drumul la m otor vom observa un lucru aproape miraculos pentru imperfecþiunea simþului nostru vizual ºi anume cã dacã acel e fotograme se deruleazã conform unei anumite sincronicitãþi care face ca ochiul nostru sã nu sesizeze acele discontinuitãþi. ºi dacã le-am totaliza ele ar putea sã ajungã chiar la metrii între de spaþii negre. din succesiuni extrem de rapide salturi cuantice ale unor stãri cuantice distincte. urmãrim înainte ca ea sã fie proiectaþi sã p u o curiozitate foarte mare din ce este alcãtuitã vom constata cã ea este alcãtuitã din imagin i succesive. Pentru noi acele spaþii negre nu existã. Dacã luãm acea bobinã ºi. Continuitatea manifestãrii nu este prin urmare decât o aparenþã. dacã noi de exemplu privim pe aceste fotograme imaginea saltului lui Ion de la trambulinã vom remarca cã pe intervalul a doi metrii sau doi metrii ºi ceva de peliculã acest salt apare prin aceste fotografi i. Noi atunci când privim filmul nu le observãm. ia uite. astea sunt spaþiile dintr . în ciuda aparenþelor. neagrã. pur ºi simplu pentru noi nu existã. care totuºi nu pute m spune cã este inexistentã. Sã pornim de la un film proiectat cu ajutorul unei bobine. aceastã iluzie a co ntinuitãþii. ia r ºtiinþa modernã aratã într-un mod foarte semnificativ cã materia în toate formele ei este constituitã în realita te. Dacã cumva noi facem o ºmecherie în sensul de a încetinii mai puþin decât es e necesar derularea acelor fotograme atunci vom constata la o anumitã încetinire cã aceste spaþii negre încep sã aparã pe ecran. aceastã continuitate ºi "so liditate" iluzorie a lumii create dispãrând aproape definitiv odatã cu eliberarea spiritualã a yoghinului. ªi remarcãm într-adevãr cum aceea dungã se proiecteazã ºi pe ecranul nostru cu o an mitã succesiune ºi atunci fiecare dintre noi spune:"A. Aici dumneavoastrã trebuie sã ºtiþi cã aceastã iluzie persistentã þine de faptul cã noi avem simþurile cu o seri agã de imperfecþiuni ºi ele genereazã. dar ea existã. tocmai datoritã lipsei lor de acurateþe. ªi pentru noi magia proiecþiei filmice face ca acele fotograme care prezintã discontinuitãþi. chiar dacã are ºi doi milimetri chiar dacã are ºi mai puþin. ªi aici meritã sã vã dau un exemplu care vã va permite sã înþelegeþi cât de cât cum stau lucrurile cu aparentã continuitate. în care fiecare dintre aceste elemente componente ale saltului lui Ion de la trambulinã este descompusã fotogramã cu fotogramã ºi între fiecare dintre acestea existã aceea pauzã specificã. cu ajutorul aparatului de proiecþie pe un ecran. deºi la nivelul senzorial obiºnuit noi avem de cele mai multe ori iluzia persistentã a continuitãþii lumii materia le.

este încetinitã. De ce? Pentru cã acea încremenire. ºi atunci pot r sã fie îngropaþi de vii sau pot fi puºi într-o cutie de sticlã ºi apoi depuºi pe fundul unui lac sau tr-un loc unde chiar toatã lumea poate sã-i vadã ºi pot rãmâne acolo zece. ne pot permite ca noi sã sesizãm aceste discontinuitãþi. a acestor momente de discontinuitate. cu o conºtiinþã extraordinar de elevatã sau chiar oligof experimenteazã totuºi aceastã oprire de care nu poate sã scape decât atunci când pãrãseºte co fizic. Pentru cã . orice oprire. Dar ea este o oprire. necesarã pentru simþurile noastre. în realitatea supremã a lui Dumnezeu. de discontinuitate este ceea ce am putea numi prezenþa ºi manifestarea lui Bagalamuk hi. Orice fiinþã umanã ignorantã sau iniþiata. practic. ªi aceste procese de suspendare. douãzeci sau mai multe zile sau iar mai multe luni fãrã a mai fi nevoie ca ei sã respire. Sau în cazul yoghinilor avansaþi atunci când aceºtia îºi opresc în mod conºtient derularea proces r fiziologice vitale ºi reuºesc spre exemplu sã rãmânã în acea stare de oprire a respiraþiei. Aceastã analogie dacã o înþelegeþi ºi o transpuneþi apoi la nivelul întregii manifestãri trebuie sã vã daþi se tã aceste momente de stop care adeseori se deruleazã Aceste momente de stop sunt exact ca niºte goluri care ne reveleazã existenþa unei rea litãþi. culmea. ªi aceastã realitate este însãºi realitatea lui Dumnezeu sau vidul creator . acea st opare. Acea oprire poate sã fie pe plin sau. Exact aceastã revel are a acestor momente. pe vid. încât aproape cã trece neobservatã este oprir tre inspir ºi expir.e fotograme". sau într-un mod superior faþã de conºtiinþa celorlalþi oameni ea va revel atunci existenþa acestor momente de stop. devine aptã sã le vadã. Dar acuma sã pornim de la un element invers. cinºpe. în ace xistenþã pura. ºi aceea încremenire sã provoace în fiinþa noastrã starea de iluminare. a acestei manifestãri. aºa cum spunem noi. care în momentele ei de discontinuitate reveleazã tocmai acest vid crea tor. de oprire le gãsim pretutindeni. În fiinþa noastrã cea mai banalã. Prin urmare orice stopare. acea oprire. Fãrã îndoialã cã atunci aceste procese sunt asemeni condiþionate ºi chiar susþinute de manifestarea anumitor puteri cosmice printre care B agalamukhi. Sã gândim cã existã în fiinþa umanã aspecte la nivelul conºtiinþei ºi energii care dacã sunt tre energiile acelea existã din plin. aceste st opãri fãrã ca sã fie nevoie sã se încetineascã derularea. Înþelegând aceasta noi putem sã ne dãm seama cã orice oprire este p sibilã sã determine de asemeni suspendarea acestei deveniri iluzorii. care existã dincolo de ele. arunci când aceast erare iluzorie. Ele ni se reveleazã atunci când conºtiinþa noastrã. Pentru cã întotdeauna în aceste momente de suspendare ni se dezvãluie vidul creator ºi aceasta fac e ca în noi sã aparã experienþa fulgerãtoare a acestei stãri de vid a întregii creaþii care animã de dincolo treaga manifestare. acea suspendare face cu putinþã ca noi sã basculãm cu conºtiinþa în acea continuitate. De ce? Pentru cã conºtiinþa noastrã pe mãsurã ce începe funcþioneze altfel. orice suspendare ne reveleazã ceea ce este dincolo de manif estare sau altfel spus ne reveleazã nemanifestatul.

va fi cu putinþã prin evocarea acestei mari puteri cosmice. egoticã.orice proces de suspendare de acest gen sau chiar orice proces în general de suspe ndare care urmãreºte sã opreascã un anumit fenomen. nu întâmplãtor. fãrã însã a fi vorba de o oprire cu conotaþie maleficã. repede starea de îndumnezeire. De asemenea se cuvine sã arãtãm cã ºtiinþa contemporanã a ajuns sã considere. ativã. Acolo. cã ºtim. iatã cã acest proces de suspendare. la acea suspendare. de oprire a acestor fluctuaþii. ªi aceastã stopare. la acea încremenire. aceastã oprire vã va face sã basculaþi în acest vid creator ca e existã dincolo de manifestare ºi pe care manifestarea lui Bagalamukhi ca forþã a suspendãrii îl va face cu p utinþã. Dar aceasta sã fie clar. De ce ? Dacã pânã acum dumneavoastrã sã zicem cã realizaþi pranayama ºi chiar retenþia pe vid într-un mod oarecum me anic. pentru a ajunge la aceastã suspendare a acestor fluctuaþii. la unison cu tr a milenarã yoga ºi tantra cã continuitatea. cu invocarea ajutorului acestei mari puteri cosmice în propria dumneavoastrã. fie cã nu ºtim. ajutând imens fiinþa . aceastã susp endare. cu ajutorul mantrei. un rol esenþial. Prin urmare. prezenþa acestei puteri cosmice sau altfel spus veþi evoca rezonanþa cu sfera de forþã a lui Bagalamukhi ºi atunci dumneavoastrã veþi putea realiza lãuntric un salt spiritual. acum aceastã retenþie pe vid va putea fi asociatã de fiecare dintre dumneavoastrã care veþi pri mi aceastã iniþiere. fiinþã ºi astfe l va fi cu putinþã ca dumneavoastrã sã ajungeþi la acea suspendare. este preze ntat ca ceva esenþial în Yoga Sutras a lui Patanjali ºi de aici noi putem sã tragem concluzia cã marea putere c osmicã Bagalamukhi are. ªi aici mã refer în special la aceastã suspendare a fluctuaþiilor mentalului. de spre care vorbeºte Patanjali. atunci când dumneavoastrã efectuaþi un procedeu de pranayama ºi vã aflaþi în retenþie pe vid veþi putea e a. Prin urmare se poate spune cã marea putere cosmicã Bagalamukhi intermediazã aproape întotdeauna. Pentru cã aºa cum vã veþi da seama. fie. din Yoga Sutras a lui Pat anjali. la acea oprire a principiului gânditor. Patanjali spune cã yoga este suprimarea sau suspendarea fluctuaþiilor princip iului gânditor. dacã dumneavoastrã vã mai amintiþi. În cazul un i fiinþe umane sigur cã prezenþa acestei puteri cosmice ºi evocarea ei ca sferã de forþã pentru a determina chiar aceastã suspendare a anumitor procese poate dupã aceea sã conducã chiar la o prelungire indefi nitã a acestei suspendãri. ca re de altfel este chiar definirea sistemului yoga. stoparea sau suspendarea ca posibilitate ºi ma nifestare se aflã în realitate la baza oricãrei transformãri de stare a materiei precum ºi de asemeni la ba za oricãrei modificãri ce apare în sfera conºtiinþei. dacã este sã discutãm de anumite fenomene care au loc în naturã. nu poate sã fie la nesfârºit. La nivelul la care vã aflaþi dupã atâþia ani de yoga cunoscând atât cât cunoaºt astfel sã integraþi aceste învãþãturi ezoterice ºi sã le folosiþi ca atare pentru a accentua aceastã cr lãuntricã ºi pentru a realiza cât mai. orice salt spiritual.

dar care cu toate acestea apare conºtiinþei umane obiºnuite ca fiind o duratã continuã. iar lumea obiectivã exterioarã . de neatenþie etc. Bagalamukhi este tainica magie sau fascinaþie (maya) a lui Dumnezeu ce se manifestã ca o putere teribilã ºi incomprehensibilã minþii umane obiºnuite. clipã de clipã. de zãpãcealã. Astfel în aceastã ipostazã a sa de divinã ºi suprem cinatoare marea putere cosmicã Bagalamukhi realizeazã o paradoxalã ºi uluitoare inversare de persp ectivã în trecerea de la transcendenþa divinã la creaþie ºi invers. ne face sã avem impresia cã totul este continuitate când de fapt în ma ifestare totul este discontinuitate. în continuitatea celui mai înalt plan al ma nifestãrii. dincolo de iluzia acestei continuitãþi. ºi astfel iatã cã eastã continuitate aparentã ne reveleazã cu ajutorul lui Bagalamukhi discontinuitatea. Iar aceastã discontinuitate nu face altceva decât sã puncteze. iar aceastã discon tinuitate odatã sesizatã de noi ne permite ca fiecare asemenea moment de discontinuitate. Aici dumneavoastrã ebuie sã înþelegeþi cã deºi. Pe de parte aceastã misterioasã putere divinã a discontinuitãþii care este caracteristicã marii puteri cosmice Bagalamukhi face ca din ceea ce este continuu sã aparã discontinuul si tot ea face ca însãºi discontinuitatea manifestãrii sã permitã totuºi actualizarea ºi revelarea continuitãþii conºtiinþei divine. suspendatã între nenumãratele momente atât d uitare. în trecerea de la creaþie la transcendenþa d vinã. din care totul provine. In timp ce din perspectiva conºtiinþei limitate ºi supuse devenirii conºtiinþa este în realitate discontinuã eoarece conºtiinþa individualã limitatã este mai mereu fragmentatã. de reverie. prin care totul este alimentat. aceastã iluzie a ntinuitãþii este cea care ne pãcãleºte.umanã sã acceadã. de oprire sã ne facã sã basculãm literalmente în continuitatea divinã. aceastã putere cosmicã ajutã imens pe cãutãtorul spiritual pentru cã îl face sã înþeleagã cã. Prin urmare reve lându-ne discontinuitatea. ultimul. realitatea ne dezvãluie de fapt discontinuit atea. Înþelepþii ºi yoghinii acelor timpuri strãvechi au fost adeseori foarte preocupaþi de paradoxul aparent al realitãþii naturii discontinue a timpului. prin intermediul actului sacrificial (tapasul) aceastã continuitate relativã ºi aparentã conduce totuºi fii nþa umanã sensibilã. În gândirea indianã ideea discontinuitãþii ca structurã realã tainicã a manifestãrii apare de te timpuriu încã din perioada vedicã. cât ºi cele de somn. de stopare. divinã. în aparenþa sau mai bine zis în lumea iluzorie în care noi existãm. existenþa acestui vid c reator beatific care îmbrãþiºeazã totul. aceastã putere cosmica face cu putinþã revelarea pentru noi tocmai în acele scurte momen te de discontinuitate a acelei realitãþi supreme care este tocmai aceastã continuitate a conºt iinþei lui Dumnezeu Tatãl. detaºatã ºi elevatã la descoperirea continuitãþii absolute a conºtiinþei lui Dumnezeu. la condiþia supremã. ºi în plu . uneori fulgerãtor. într-o lume iluzorie în care continuitatea ne apare ca existând când d e fapt ea nu existã. absolutul în care aceastã continuitate existã întotdeauna ºi este perfectã. timp alcãtuit din alte rnanþa zilelor ºi nopþilor.

oprire fulgerãtoare a acelei false ºi iluzorii continuitãþi a conºtiinþei limitate ºi înlãnþu multiplele aspecte ale devenirii efemere. dupã cum de altfel confirmã ºi fizic a actualã. fragmentatã sau altfel spus suspendatã clipã de clipã între douã strãfulgerãri de conºtiinþã emã. atom. lui Atman.e aglutinatã în iluzia continuitãþii universul exterior ºi în general materia. fie prin pauza atunci când rãmânem cu resp iraþia suspendatã pe vid. sau altfel spus veritabile. ºi toate acestea fac ca pentru fiecare dintre noi. ºi anume discontinuitatea. stopatã fulgerãtor la fiecare cuantã. ªi fiecare asemen . finite ºi succesive între douã infinitãþi de conºtiinþã dumnezeiascã supremã. fie prin pauza dintre inspir ºi expir. toate acestea ne reveleazã aceastã ap rtenenþã la infinitatea lui Dumnezeu. ele nefiind în realitate altceva. Prin urmare. cl ipã de clipã. cadre filmice autonome. truti a timpului ºi spaþiului de teribila ºi nesfârºita forþã a marii puteri divine Bagalamuk i care clipã de clipã suspendã literalmente fiecare dintre aceste "imagini". analogic vorbind. acest continuu absolut care se reveleazã prin vidul beatific. în toate aceste suspendãri pe care noi le putem conºtie ntiza ni se reveleazã a Supremul absolut. ne apar în mod obiºnuit ca fi nd continue din perspectiva Divinului precum ºi din acea a fiinþelor umane care deja au atins desãvârºirea spiritualã conºtiinþã care în cazul lor este identificatã cu conºtiinþa absolutã a lui Dumnezeu conºtii cea care cu adevãrat este continuã. Prin urmare acþiunea principalã la nivel ul fiinþei individuale a graþiei marii puteri cosmice Bagalamukhi este aceea de revelare a suspendãrii omnipr ezente ºi de stopare. În legãturã cu acest aspect este foarte important sã reþinem cã toat e formele structurate de maya putere irezistibilã de fascinaþie a lui Dumnezeu au o trãsãturã comunã. la continuitatea conºtiinþei sale supreme. cadre autonome. fie când rãmânem cu respiraþia suspendatã pe plin. întreaga manifestare sau creaþie fiind în realitate permanent d iscontinuã. Este exact ceea ce v-am punctat ºi mai înainte. reali idului absolut beatific. respectiv la nivelul conºtiinþei lui Dumnezeu iar în cazul mi crocosmosului fiinþei umane la nivelul. pentru al face pe adoratorul ei plin de fervoare sã acceadã l a continuitatea realã ºi absolutã a conºtiinþei lui Dumnezeu care se manifestã sau mai bine zis care ni se revele azã atunci ca fiind vidul creator beatific. ni se dezvãluie aceastã continuitate care existã dincolo de manife stare în aspectele cele mai înalte. care în acele momente de suspendare reveleazã chiar în acele clipe de stop realitatea vidului creator beatific. sã puncteze per manent existenþa noastrã. decât o succesiune de "imagini". prin aceste suspendãri. succesiune fragmentatã.

Aceste acþiuni ºi pro cese subtile datoritã armonizãrii lor perfecte se integreazã astfel unele cu altele pentru a forma în final totul sau întregul divin (svara) în care toate straturile sau treptele sale ierarhizate. se coreleazã ºi apoi ne apare ca u tot coerent.ea moment de discontinuitate ne dezvãluie tocmai aceastã îndumnezeire care este permanentã prin acest e momente de suspendare. iatã. ºi anume coerenþã ºi continuitate. a fi fãrã rost se leagã. Practica spiritualã ºi în general orice acþiune autentic integratã cu caracter sacru este deci fundamentul totalitãþii ºi unitãþii universului. De altfel acest aspect fundamental caracte rizeazã aceastã stare de iluminare spiritualã. avem continuitate în însãºi acea discontinui sau stopare ºi discontinuitate în aparenta continuitate pe care noi o credem când de fapt ea este cu totul altceva. a fi fãrã sens. demiurg ul divin creator al universului. la care cel mai adesea noi asistãm inconºtienþi. care prezintã diferi . În cazul iluminãrii spirituale dumneavoastrã aþi remarcat cã ceea c e înainte apãrea ca a fi discontinuu. Continuitatea unui anumit aspect nu este astfel în realitate decât o perfectã coordona re ºi coerenþã a tuturor acþiunilor ºi proceselor subtile care sunt inerente acelui aspect. Fiecare microcosmos este o copie a macrocosmosului ºi existã acea l egãturã care face cu putinþã ca orice parte sã comunice cu întregul. Datoritã inconºtienþei noastre noi nu putem participa ºi nu putem trece dincolo de acest joc al continuitãþii ºi discontinuitãþii care e xistã în fiecare clipã în noi. aceste opriri sunt însãºi ca un fel de momente sau mai bine zis ca un fel de fo care de infinit care sunt în fiinþa noastrã. sã ia legãtura cu orice plan al acestui între . consolidându-le. ºi prin iluminare noi devenim gradat din ce în ce mai conºtienþi de acest proces de unificare care ne fa ce sã realizãm cã existã o coerenþã ºi un sens al acestei manifestãri ºi cã dincolo de acest haos aparent care existã entru cel ignorant în realitate existã ordine. sens ºi inteligenþã divinã care coordoneazã totul în per enþã. ci ele sunt supuse diverselor ritmuri ºi cicluri alternanþe polare care susþin în fi ecare moment dinamica întregului macrocosmos. toate formele ºi structurãrile manifestãrii nu sunt niciodatã continue º permanente în timp. reunificându-le ºi dãruindu-le în final ceea ce le lipsea înai nte de aceastã iluminare. Mai mult decât atât. Pentru cã aºa cum vã puteþi da seama. De exemplu legea rezonanþei ne face sã înþelegem cã existã o legãturã continuã care uneºte parte tul ºi totul cu partea. Din fragmentele împrãºtiate aparent haotic ºi diferenþia xtrem ale lumii create iniþiatul reface prin iluminarea sa spiritualã lãuntricã un întreg (svara) dens ºi co ntinuu în care el reintegreazã toate aceste forme dispersate ºi fragmentate ale lui Prajapati. Aceste stopãri. Cu toate acestea graþie aceleiaºi tainice ºi uluitoare magii divine (maya) toate aceste forme ºi structurãri discontinue sunt unificate prin înþelegere superioarã ºi a duse la o condiþie de deplinã coerenþã în conºtiinþa celui care aspirã frenetic la eliberarea spiritualã cu ajutoru arii puteri cosmice Bagalamukhi.

O sã ne oprim acum aici. Zece minute. Iar întregul sau totul existã ºi se reflectã în fiecare dintre pãrþile sale c îl compun. În esenþã putem spune cã atunci partea se aflã integratã în tot ºi totodatã ea este legatã prin conexiuni sub ile de celelalte pãrþi ale întregului. cum ar fi brahmanele. al tuturor acestor forme ºi struc turi care sunt manifestate. . sau cu alte cuvinte de la freamãtul continuu ºi transcendent al inimii lui Dumnezeu-sursã a oricãrei forme ºi str ucturi la jocul discontinuu. sau altfel spus sferele sale subtile. gândirea (manas) ºi suflul subtil respirator ( prana). La nivel uman obiºnuit discontinuitatea nedeterminatã care genereazã totuºi iluzia conti nuitãþii.te frecvenþe de vibraþie. Dacã aveþi înt rebãri deci vã rog sã veniþi sã le puneþi. Data viitoare vom continua sã prezentãm mai departe. sã descif reze marea tainã divinã a legãturii enigmatice. se manifestã prin trei aspecte esenþiale: sperma-retas (c are sunt secreþiile sexuale corespondente în cazul femeii). prin graþia inconfundabilã a marii puteri divine a discontinuitãþii Bagalamukhi. Tocmai din aceastã cauzã fiecare dintre aceste trei aspecte fundamentale ale naturii umane poat e deveni. ca o cheie iniþiat icã fundamentalã ºi universalã care-i permite fiinþei umane iniþiate ºi conºtiente de valoarea acestei revelaþii. ºi a translaþiei de la unitate la multiplic itate. pentru cei neiniþiaþi. supus ritmurilor timpului ºi spaþiului. vor fi identificate ºi puse în strânsã legãturã unele cu a ltele. o extraordinarã poa rtã de acces la continuitatea beatificã ºi perfectã a conºtiinþei lui Dumnezeu. Acesta ecuaþie totalã apare în gândirea indianã încã din cele mai vechi upanishade ºi este chiar pre tatã în scrierile tradiþionale anterioare acestora. dar a unei continuitãþi amorfe ºi monotone.