You are on page 1of 1

Ü_Ãâäëß, Öë.

13 ±ë÷ÃVË, 2013

ÃðÉßëÖìÜhë Ö×ë ÃðÉßëÖØÕýHë

10

lëäHëÜë_ ÀõÜ äÔí ½Ý Èõ ìåäÕñ½Þð_ ÜëèëIQÝ?
ìåäÕñ½ ÀÝë_Ý ÕHë ÀßäëÜë_ ±ëäõ, Àù³ ÕHë çÜÝõ ÀßäëÜë_ ±ëäõ Öù ÕHë Öõ ÎâØëÝí èùÝ Èõ... Õß_Öð lëäHë
ÜëçÜë_ Ã_ÃëÉâ×í ìåä ±ìÛæõÀÞð_ ÜëèIQÝ ÚõÃb_ ÚÖëTÝð_ Èõ... lëäHë ÜëçÞë ±ëÃÜÞ çë×õ É Ã_ÃëÉâ áõäë
Øñß-Øñß×í ÞíÀâõáë_ Àë_äìÍÝëÞí ÀÖëß ½õäë Üâõ Èõ. ÂðSáë ÕÃõ, ÂÛë Õß ÀëäÍ ±Þõ ÚÜ-ÚÜ ÛùáõÞë µtÔùæ ç_ÕñHëý
äëÖëäßHëÞõ ìåäÜÝ ÚÖëäõ Èõ...±ëäù, ½Hëí±õ ÛìÀÖ-ÜðìÀÖØëÝí ìåäÞõ lëäHë ÜëçÜë_ Õþçøë ÀßäëÞð_ åð_ ìäÔëÞ Èõ!!
ìè_Øð ÜìèÞëÜë_ Àù³ Þõ Àù³ ÞZëhëÞí ÕþÔëÞÖë ßèõ
Èõ ±Þõ ØßõÀ ÜìèÞëÜë_ ÖõÞë ÞZëhëÞë VäëÜíÞí ìäåõæ
ÀòÕë ×ëÝ Èõ. ÉõÜ Àõ ÒlëäHë ÞZëhëÓ Þí lëäHëÜë_
ÜèkäÖë èùÝ Èõ. läHëÞë ±ìÔÕìÖ ÛÃäëÞ ìäWb
Èõ ±Þõ ìäWb èÜõåë å_ÀßÜë_ ßÜHë Àßõ Èõ. ±õËáë ÜëËõ
±ë ÜìèÞù ìåäÞõ çÜìÕýÖ Üëç ÀèõäëÝ Èõ. ÜÞðWÝ
ÜëhëÞë çë_çìßÀ, ÛúìÖÀ Àõ ±ëKÝëãIÜÀ Àù³ ÕþÀëßÞë_
ÀWËÞð_ ìÞØëÞ ìåäÞí ÉËëå_Àßí×í ±ìÛæõÀ Àßäë×í
׳ ½Ý Èõ.
ÉËëå_ÀßÞù ±×ý ÛÃäëÞ å_ÀßÞí ÉËë±ùÜë_
ìÚßëÉÜëÞ lí Ã_Ãë°Þð_ Éâ Èõ. lí Ã_ÃëÞë ÉËë±ùÜë_
±äìßÖ èùäëÞõ ÀëßHëõ ÖõÞõ ÉËå_Àßí ÞëÜ ±ëÕäëÜë_
±ëTÝð_ Èõ. ±ë ÉËëå_Àßí (Ã_Ãë) Õñäï ý ÉLÜÜë_ çÖí
èÖí ÉõÞð_ ÉLÜ V×â ÀÞÂá (èìßÄëß) Èõ. ±èÙ VÞë
Àßäë×í ±Þõ ìåä ±ìÛæõÀ
Àßäë×í ÜÞðWÝÞù Îßíäëß
ÉLÜ Þ×í ×Öù, ±õäù
åëVhëùÞù ÜÖ Èõ. ±õËáë
äëÝå Éõìhëäõ
.Ëí.Øí
Ýiëõ
ÜëËõ lëäHë ÜëçÜë_ Ã_Ãë
Éâ×í ±ìÛæõÀ ÀßäëÞ_ð

Ý_Àëâ
hë Ü_hÇ¿
ë Ö_hë
ÛëßÖ ÜëËõ VäÖ_hëÖëÞð_ 66Üð_ äæý 2020 çðÔí ÛëßÖ ±õÀ ÜèëåìÀÖ
±ÞðÕ áãOÔÀëßÀ ÖõÜ É ìÞßëåëÉÞÀ wÕõ äöãÀ Ü_Ç Õß ½õäë Üâåõ. Õß_Öð
É ßëð_.
2007-08 ×í ìärTÝëÕí ±ëì×ýÀ
ÛëßÖíÝ ßëÉÀëßHë ÉÝë_ ÃùËëâë Ü_Øí, ±ÛñÖÕñäý ÃùËëâë, ìØåëèíÞ
ÖõÜ É ±LÝ Àë_ÍùÞí ÈëÝëÜë_×í ßëÉÀëßHë, ìÞãW¿Ý ÖõÜÉ Väë×ýÕßÀ
Úèëß ÞíÀâí Þ×í åÀÝð_. Úí° ÖßÎ ÞõÖòIä äÃõßõÞë ÀëßHëõ çÞ 2020 Üë_
ÛëßÖíÝ ÉÞÖë ÞõI²IäÞí ìÞãW¿ÝÖë, ±ëì×ýÀ ÜèëåìÀÖ ÚÞäëÞë_ çÕÞë_
ÀÜßÖùÍ ÜùîCëäëßí, CëËÖù ±ëì×ýÀ Øñß ×Öë_ ½õäë_ Üâõ Èõ!
ìäÀëçØß, wìÕÝëÞí ìÀoÜÖÜë_ CëËëÍù,
- åð_ ±ë äæõý ±ëÕHëõ ±õ ìäÀëç
ÍÃðÜÃð ×Öð_ å÷ß Ú½ß, {ÍÕ×í CëËí Õ× Õß ±ëÃâ äÔí åÀíåð_ ±×äë
ßèõáë ßùÉÃëßíÞë ±äçßù, ±×ý ±ëäí É ÕìßãV×ìÖ ±ë äæõý ÕHë
TÝäV×ëÜë_ Çëßõ ÖßÎ Ü_ØíÞð_ Â_Éß, ÚëCëë ÚÞíÞõ ¶Ûí ßèõåõ? ±ëäù,
ÚõßùÉÃëßùÞí ÕðÞÑ ÛßÖíÞí ÛíÍ ±ë ÖJÝÞð_ ÉÝùìÖæíÝ ±ëÔëß Õß
±Þõ ±ëËáð_ ÚÔð_ èùäë ÈÖë_ ±ÞöìÖÀ ÕñäëýÀáÞ Àßí±õ Èí±õ.
ÖõÜ É ÃõßÀëÞñÞí ßíÖõ ÕùÖëÞë ìèÖÜë_
VäÖ_hëÖë À<_ÍâíÞí ¼ãW˱õ ÛëßÖ
áëÃõáë ÞõI²IäÞë ÀëßHëõ ìÞßëåë ½õäë çñÝý ÜèëØåëÜë_ ÚðÔÞí ±_ÖØýåëÞë
ÜâÖí Þ×í!
ÕþÛëäÜë_ Çëáí
ÛëßÖÞí
ßèí Èõ. ÉõÜ
VäÖ_hëÖë À<_ÍâíÜë_
Àõ
±ëå_Àë
ÀõËáëÀ ±õäë V×ëÝí
èÖí
Öõ
ÜðÉÚ
äëÝ.Éõ.Ëí.
ÝùÃ ßèõáë Èõ,
åìÞÞí ±_ÖØýåë
ÉõÞë ÀëßHëõ ±ëÕHëõ
±ÞðÕáãOÔÀëßÀ
ìäÀëçÞë Õ× Õß ìÞÚë÷Ô wÕõ äÔí É ßèí. ÉLÜ ÕãhëÀëÜë_ ±_ÖßØåëÞë×
åÀÖë Þ×í. ×ùÍë_À äæùý ìäÀëçÞù ÚðÔ ã¦ÖíÝõå ÖõÜÉ Õ_ÇÜõå ׳Þõ
Üëèùá ÚÞõ Èõ, ÕÈí ×ùÍíÀ ±õäí åhëð ßëìå ÀÀýÜë_ hëí½ ÛëäÜë_ ßèõáù
±ëÀãVÜÀ ÚëÔë±ù ±ëäí ½Ý Èõ, Éõ Èõ. ±ë ±_ÖßØåë - ±_ÖßØåëÞí
ØõåÞë ìäÀëçÞõ ±õÀë±õÀ ßùÀí Øõ Èõ! ÖðáÞëÜë_ ±ÞðÀ>â ÎâØëÝÀ ßèõäí
21 Üí çØíÞë ±ëß_Û×í ±õäð_ áëÃÖð_ ½õ³±õ. ±ë ±äìÔÜë_ ÉÞìèÖÜë_
èÖð_ Àõ... ±ë çØí ÛëßÖÞí èåõ. ÜèkäÕñHëý ìÞHëýÝ áõäëÝ Öõäí ±ëåë
ÛëßÖ ìär VÖß Õß ±õÀ ±ëì×ýÀ ßëÂí åÀëÝ Èõ. ÛëßÖíÝ ßëÉÀëßHëÜë_
ÜèëåìÀÖÞë wÕÜë_ µÕçäë áëBÝð_ ÕHë ×ùÍùÀ çðÔëßù ±ëäåõ Öõäí µQÜíØ
èÖð_ ±Þõ ±õäð_ ÕþÖíÖ ×Öð_ èÖð_ Àõ çÞ ±ë ±_ÖØýåëÜë_ ØõÂëÝ Èõ.

ÀëâÇ¿

ÞÛù Ü_Íâõ ÔßÖíÞë Õðhë ÖßíÀõ
±ùâÂëÖë Ãþè Ü_Ãâ ØõäÖë
Öë.18 ±ùÃWË 2013Þë ßùÉ
ßëhëõ 2ÀÑ01 ìÜìÞËõ ÀÀó ßëìåÜë_
Õþäõå Àßí Öë.5 ±ùÀËùÚß
2013 çë_Éõ 19ÀÑ43 ìÜ. çðÔí
ÀÀó ßëìåÜë_ É ÛþÜHë Àßåõ. ÀÀó
ßëìå Ü_ÃâÞí ÞíÇ ßëìå Èõ.
±ë Ü_ÃâÞõ ÃùÇßÞù åìÞ ØåÜí
tãWË×í ½õåõ. ØðÃëý åìÀÖÖ ÇõMËß
ç_çØÜë_ ËõÀëÞë ±Þõ ìäßùÔÜë
çÜíÀßHë ÚØáåõ É ±øë çðßZëë
ÂßÍë ÚëÚÖõ ÕHë çßÀëßõ ìÕÈõ
èÌ Þ Àßäí ÕÍõ Öù É Þäë³ ÀÀó
Þë Ü_Ãâ ÛþÜHë ØßQÝëÞ èÉ\ ÕHë
ÖùÎëÞí äæëýØ Þí åÀÝÇë ßèõåõ.
ßëìå Ç¿Þí Õþ×Ü ßëìå.
Üõæ ßëìå (±.á.³)
Ñ- Ç_Ä áBÞ×í Çù×õ Ü_Ãâ ÛþÜHë
±ëÕÞë ÜëËõ ÕõË Àõ ÕëÇÞ åìÀÖÞõ
áÃÖí ÕßõåëÞí ßÂëäí. ±ëäÀÜë_
CëËëÍù Àßí åÀõ Èõ. Cëß ç_çëßÜë_
ÞëÞë-ÜùËë À°Ýë×í ±ëÕÞí
ÜëÞìçÀ åë_ìÖ ½õÂÜëäåõ.
ÜëÖëÞë ±ëßùBÝ ÜëËõ ÕHë ÞÚâù
ÚÞõ. ÛñìÜ ÜÀëÞ, V×ëäß É_ÃÜ
ìÜSÀÖ äçëääë ÜëËõ Þäð_ äëèÞ
ÂßíØäë ³EÈÖë ½ÖÀù ÜëËõ ±Þõ
ÂëçÖù ÉÜíÞ, ÜÀëÞ, ìÜSÀÖ
äëèÞÞí Øáëáí ÀßÖë ìÜhëù ÜëËõ
±ë Ü_Ãâ åðÛ ÎâØëÖë ÚÞõ
Èõ. °äÞ çë×íÞë V×ëÞÞõ ½õÖù
èùäë×í ±õÞí çë×õ ÞëÞë-ÜùËë
äöÜLçÝ äÔåõ. ÕöT²À ç_MÕìkë áõäõÇ ÜëËõ ÕHë ±ë Ü_Ãâ åðÛ ÚÞõ.
ìäØõå ÃÜÞ ³EÈÖë ½ÖÀùÞõ
ÜëËõ ÕHë Ü_Ãâ ÜØØwÕ ÚÞõ.
ÔëìÜýÀ Ýëhëë ÕþäëçÞí åÀÝÖë
ßÂëäõ. ÚëÀí ìÞÀâÖë SèõÜë_
ÞëHëë ÜëËõ ÔßÜ-Ôyë Âëäë ÕÍõ.
µCëßëHëí ìäá_ÚÜë_ ÕÍõ.
T²æÛ ßëìå (Ú.ä.µ)Ñ- Ç_Ä
áBÞ×í hëíÉõ Ü_Ãâ ÛþÜHë ±ëÕÞõ
åðÛ Îâ ±ëÕÞëß ÚÞõ. ±ëì×ýÀ
áëÛ ±ëÕí. Cëß B²èV×íÞë Ôëßõáë
ÀëÝýÜë_ çèëÝwÕ ÚÞõ. Õß_Öð
±ë Ü_Ãâ Ûë³-Ûë_Í< çë×õÞë ç_Ú_
ÔùÜë_ ÖÞëä ÕHë µÛ±ù Àßëäí
åÀõ Èõ. åhëð Àõ èßíÎ Þõ ÕÈëÍäë
ÜëËõ ±ëÕÞí À<Þõè ±ë çÜ×ý
µÕÝùÃí ÚÞåõ. Èâ-ÀÕË ×í åhëð
Õßë°Ö ÚÞåõ. ÛëBÝ T²ãKÔ ÜëËõ
Þäë ±ëÝùÉÞ Üë_ çÎâÖë ÜëËõ

çÜÝ çëÞðÀ<â ÚÞõ. ±ëKÝëãIÜÀ
ÛìÀÖ Ûëä äÔåõ. ÃþíÞ ÀëÍó
ìä{ëÞë ÀëÜÜë_ çÎâÖë Üâåõ.
Õß_Öð ÜëÞ-ÕþìÖWÌë Þõ ±ë Ü_Ãâ
èëÞí ÕHë ÕèùîÇëÍí åÀõ Èõ. ÜëËõ
ìÞìÖ ìäwKÔÞë ÀëÝý ×í Øðß ßèõåù.
çßÀëßí ÀëÜÀëÉÜë_ wÀëäË µÛí
ÀßëäÖù Ü_Ãâ çßÀëßí ÀÜýÇëßí
ìÜhëù ÜëËõ çëÇäHëí ßëÂí ÀëÜ
Àßäë ÎßÉ ÕëÍåõ. Àù³Þë µÕß
ÕHë ±ë_Ôâù ìärëç Þ ßëÂäù.
ìÜ×ðÞ ßëìå (À.È.Cë)Ñ- Ç_Ä×í
Úí½ ÔÞ ±Þõ À<ËoðÚ V×ëÞõ Ü_Ãâ
±ëì×óÀ ÞðÀåëÞ ±Þõ °ÛÞë
ÀëßHëõ ÀÍäë Úùáë ÚÞäëÞë
ÀëßHëõ åhëð äÔëßåõ. À<Ëð_ÚÜë_
Àù³ÀÞë_ ÞÚâë ±ëßùBÝÞë ÀëßHëõ
ÕHë ±ëì×ýÀ ÂÇýÞí åÀÝÖë ßèõ.
É\Ãëß ±Þõ V|ëÞù åùÂ èùÝ Öù
±õÞë×í èÜHëë Øðß ßèõåù. áëÛ
Öù ×äëÞù É Þ×í ÕHë ÕùÖëÞí
ÜðÍí ÕHë ÃðÜëääí ÕÍåõ. ÕùÖëÞë
É ç_ÖëÞù ÜëËõ ÕHë ÞÚâù çÜÝ
±õÜÞë ÖßÎ×í ìÇ_Öë ÉÞÀ
çÜëÇëß ±Õëäõ. ìäzë×a ìÜhëù
ÜëËõ ÕHë çÜÝ ÞÚâù ÚÞõ Èõ.
ìäÔë ±PÝëç ÜëËõ ìäØõå ÃÜÞ
³EÈÖë ½ÖÀùÞõ ÜëËõ ìäØõå
ÃÜÞ Üë_ wÀëäË µÛí ×ëÝ
±ëßùBÝ ÜëËõ ±ë Ü_Ãâ CëHëù
çëßù ÚÞõ Èõ. ÛëBÝ-µøëÖíÜë_
wÀëäË áëäÖù çÜÝ-ÔëìÜýÀ Ýëhëë
ÕþäëçÜë_ ÕHë ßVÖõ ±ÍÇHëù µÛí
׳ åÀõ Èõ. ÀÀó Þë Ü_Ãâ ÛþÜHë
ØßQÝëÞ ±ëÕõ ±ëì×ýÀ áëÛ ÜëËõ
çÖÖ ç_Cëæý Àßäù ÕÍõåõ.
ÀÀó ßëìå (Í.è)Ñ- ÉLÜÞë
Ç_Ä µÕß×í Ü_Ãâ ÛþÜHë
±ëÕäë ÜëËõ áëÛ ØëÝÀ Õðßäëß
×ëÝ. ±ëì×ýÀ ßíÖõ áëÛ ØëÝÀ
Ü_Ãâ-çëÜë°À ßíÖõ ÞÚâù ÚÞõ.
ÜëÞìçÀ µEÇëË-çÃë-ç_Ú_Ôí
çë×õ ÂË-ßëÃ-ÜÖÛõØ äÔëßåõ
±Þõ ±ë Ü_Ãâ ÃßÜí ÉLÝ ßùÃù
ÕHë ±ëÕåõ. ìäÞë ÀëßHë ÃðVçëÞù
ÛùÃ ÚÞëäí. ¿ùÔ äÔëßåõ. ÎÀÖ
V×ëäß É_ÃÜ ìÜSÀÖ äçëääë
Àõ äõÇäë Üë_ÃÖë ³çÜùÞõ ÜëËõ
çÜÝ çëèìçÀ ÀëÝýÜë_ ±õÜÞë
ÀëÝýÜë_ çÎâÖë Üâõ. ÛëÃíØëßí
åw Àßäë åðÛ çÜÝ ±ìääëèíÖ
áBÞ µIçðÀ ½ÖÀù ÜëËõ °äÞ
çë×í ÜõâääëÜë_ Ü_Ãâ wÀëäË

ìäåõæ Üèkä Èõ. ÖõÞë×í ÜÞðWÝ ÜëhëÞë_ ÚÔë_ ÀWËùÞ_ð
ìÞäëßHë ×ëÝ Èõ. TÝìÀÖÞõ ÕùÖëÞí ÉLÜ À<_ÍâíÜë_
ÃþèùÞí åðÛ-±åðÛ ãV×ìÖ ±Þðçëß ìåäßëìhëÞë
ìØäçõ ìåäìá_à ÕñÉÞ Àßäð_ ½õ³±õ. ½õ çñÝý ç_Ú_ìÔÖ
ÀWË Üë×ëÞù ØðÂëäù, Þõhë ßùÃ, ±ãV× ßùà äÃõßõ
èùÝ Öù ìåäìá_à ÕñÉÞ ±ëÀÍëÞë_ eáù, Õë_ØÍë_ ÖõÜÉ
ÚíáíÕhëù×í Àßäë×í ÖõÜë_×í ÜðìÀÖ Üâõ Èõ.
½õ Ç_Ä Ãþè ç_Ú_ìÔÖ ÚíÜëßí Àõ ÀWË ÉõÜ Àõ Âë_çí,
Öëä, åßØí, ÜÞÞí ÕßõåëÞí, OáÍ Õþõåß äÃõßõ èùÝ Öù
ìåäìá_à Õß v¢í ÕëÌ ÀßÖë_ ÀßÖë_ Àëâë ÖáìÜìrÖ
ØñCëÞí Ôëß× vÄëìÛæõÀ Àßäù ½õ³±õ.
½õ Ü_Ãâ ç_Ú_ìÔÖ ÚíÜëßí ÉõÜ Àõ ßÀÖ Øùæ èùÝ
Öù ìÃáùÕ, ÉÍí Úð|íÞë ßç äÃõßõ×í ±ìÛæõÀ Àßäù.
½õ ÚðÔ×í ç_Ú_ìÔÖ ÚíÜëßí Éõäí Àõ ÇÜý ßùÃ,
ìÀÍÞíÞù ßùà äÃõßõ èùÝ Öù ìäÔëßë Àõ ÉÍí Úð|íÞë
ßç×í ±ìÛæõÀ Àßäù.. ½õ Ãv ç_Ú_ìÔÖ ÚíÜëßí
ÉõÜ Àõ ÇßÚí, ±ë_ÖßÍë_, áíäßÞí ÚíÜëßí äÃõßõ èùÝ
Öù ìåäìá_à Õß èâØß ìÜìrÖ ØñÔ ÇÏëääð_. ½õ
åð¿ç_Ú_ìÔÖ ÚíÜëßí, äíÝýÞí ÀÜí, ÜâÜñhëÞí ÚíÜëßí,
åëßíìßÀ Àõ åìÀÖÜë_ ÀÜí èùÝ Öù Õ_ÇëQ²Ö, ÜÔ ±Þõ

VäÖ_hëÖëÞð_ 67Üð_ äæý
ÛëßÖ ÜëËõ Àõäð_ ßèõåõ?
VäÖ_hë
ÛëßÖÞë 67
Üë
äæýÞí
äæý À<_ÍâíÜë_
áBÞ ç_ìÔÃÖ
Èõ.
áBÞÜë_
ÀõÖð ßèõáù Èõ,
±Þõ ÖõÞë Õß
åìÞ - ßëèðÞù
¼ãWËÕþÛëä Èõ.
Üð_×ë ±ëÌÜë
ÛëäÜë_ Èõ ±Þõ
Ç_Ä çë×õ Èõ.
ÇÖð×õýå
Ç_Ä
ÕùÖëÞí ÞíÇ
ßëìåÜë_
Èõ.
Çù×ë ÛëäÜë_
Õ_ÇÜõå çñÝý
ÖõÜÉ ã¦ÖíÝõå æWÌõå ÚðÔ ßèõáù
Èõ. ±Þõ ÚðÔ
±VÖÞí ãV×ìÖÜë_ Èõ. çMÖÜõå åð¿

áëäõ. ±ëßùBÝ Zëõhëõ ÜKÝÜ Îâ
±ëÕí ÃßÜí ÉL. ßùÃù×í ÕßõåëÞ
ßÂëäõ-±ëÀãVÜÀ áëÛ ÞèíäÖ
Üâõ.
ìç_è ßëìå (Ü.Ë)Ñ- ÚëßÜë_
TÝÝ V×ëÞõ Ü_Ãâ ÛþÜHë ±ëì×ýÀ
ÚëÚÖù ÜëËõ çëw Þ ÃHëëÝ ±õ
±ëäÀ ÀßÖë ÂÇý äÔëßí ±ëÕÞí
±ëì×ýÀ ÜðåíÚÖ äÔëßåõ. ÜÞ
çë×õ ÕìßãV×ìÖ çë×õ çÜëÔëÞ

ÕùÖëÞí ÞíÇ ßëìåÜë_ ȧë ÛëäÜë_

çÎâÖë Üâõ. ÀúË<_ìÚÀ Zëõhëõ ÞëÞë
ÜùËë ÜÞ Øð ×í ÜÞ Üë_ µÇëË
ÕHë ßÂëäõ ±ë Ü_Ãá ±ë ßëìåÞë
åõß Ú½ßÞë TÝçëÝÀëßù ÜëËõ
±ëì×ýÀ áëÛ ÀÖëý ÚÞõ. ìäzë×a
ìÜhëù ÜëËõ çÜÝ åðÛ ÚÞõ.
ìäØõå ±PÝëç ÜëËõ Éäë ³EÈÖë
ìÜhëùÞõ ÕHë ÀëÝý çÎâÖë Üâõ.
ÜÞ ³EÈíÖ åëÂëÜë_ Õþäõå ÜëËõ
çëÞðÀ<â çÜÝ ÚÞõ. ±ë ßëìåÞë

ßèõáù Èõ. ±Þõ
ÖõÞë Õß Ü_ÃâÞí
ÕñHëý ¼ãWË Èõ. ±ë
ÃþèãV×ìÖ ±ÞðÀ>â
ÎâÕþØ Þ×í. äæý
áBÞõå ÖõÜÉ
Üð_×õå Ü_Ãâ hëí½
ÛëäÜë_ Èõ. ±Þõ Öõ
äæõýå - ÛëBÝõå
ÃðvÞí
çë×õ
Èõ. ±ë ±äUÝ
±ÞðÀ>â ãV×ìÖ Èõ.
±ë ÃþèãV×ìÖÞë
ÀëßHëõ
VäÖ_hë
ÛëßÖÞð_ 67 Üð_
äæý ÕHë ±ÞðÀ>â
ÎâÕþØ ØõÂëÖð_
Þ×í.
ßëÉÀíÝ
¼ãW˱õ ±ë äæý
åðÛ Îâ ØëÝÀ
Þ×í... ßëÉÞõÖë±ùÞí Väë×ýT²ãkëÜë_

åÀÝÖë.
Öððáë ßëìå (ß.Ö)Ñ- äÃß
ìäÇëÝõý áíÔõá µÖëäâíÝë ìÞHëýÝ
ÖÜÞõ ±ëì×ýÀ ÞðÀåëÞ ÕHë Àßëäí
åÀõ Èõ. ÕöI²À ç_Õìkë äõÇäëÞí
èùÝ Öù ±õÜë_ ±äßùÔ µIÕøë
×ëÝ. çßÀëßí ÀëÝýÜë_ ÕHë ÞëÞí
ÜùËí wÀëäËÞë ÀëßHëõ ÀëÝýÜë_
ìäá_Ú ç½ýÝ ±ë ßëìåÞë çßÀëßí
ÀÜý Çëßí ìÜhëù Þõ V×ëÞÎõß Àõ

Ôí ×í ìåäìá_à Õß ±ìÛæõÀ Àßäù. ½õ åìÞ ç_Ú_ìÔÖ
ßùÃ ÉõÜ Àõ Üë_ç Õõåí±ùÞë_ ØØý, çë_ÔëÞë_ ØØý, äëÖ ßùÃ
äÃõßõ èùÝ Öù åõßÍíÞù ßç ±Þõ Èëå×í ìåäìá_ÃÞù
±ìÛæõÀ Àßäù. ßëèð-ÀõÖð ç_Ú_ìÔÖ ÚíÜëßí ÉõÜ Àõ Üë×ð_
ÇÀßëääð_, ÜëÞìçÀ ÕßõåëÞí, áÀäù äÃõßõ ÜëËõ ÚÔí
äVÖð±ù± ìçäëÝ Q²Ö ç_°äÞíÞë çäë áë ÉÕ
ÀßëäíÞõ Ûë_Ã-ÔÖñßë×í ìåäìá_ÃÞù ±ìÛæõÀ Àßäù.
½õ ÕìÖ-ÕIÞíÜë_ ÕþõÜÞë èùÝ, B²è Àáõå èùÝ,
áBÞ-ìääëèÜë_ vÀëäË ±ëäí ßèí èùÝ Öù ÜëÂHëìÜçßíÞë ìÜlHë 108 ÚíáíÕhëù Õß ßëÂíÞõ ÇÏëääë_
ÜÞùÀëÜÞë ìÞìrÖ wÕõ ÕñHëý ×åõ. ½õ ÔÞÞí ³EÈë èùÝ
Öù Âíß×í ±ìÛæõÀ Àßäù. ½õ çðÂ-çÜðì©Þí ³EÈë
èùÝ Öù Ûë_ÃÞõ äëËíÞõ ÖõÞù ±ìÛæõÀ Àßäù áëÛ ×åõ.
ÜëßÀõå Àõ ÜëßÀ Øåë Çëáí ßèí èùÝ Öù Q²Ö
ç_°äÞí Àõ ÜèëQ²IÝð_ÉÝ Ü_hëÞë çäëáë ÉÕ
ÀßëäíÞõ ±ìÛæõÀ Àßäù. ÀëáçÕý ÜëËõ ÕHë ìåäÕñ½
ìäåõæ ÎâØëÝí Èõ. ‡ Õëßë×í ÚÞõáë VäHëýÃþëç ÜðÀÖ
ìåäìá_ÃÞë_ ÕñÉÞ×í ÀëÜÕþØ, ÜùZëÕþØ, ìåäVäwÕ
ÚÞëäÞëß Èõ. Öõ çÜVÖ ÕëÕùÞù Þëå Àßí ç_çëßÞë
ç_ÕñHëý çð ÖõÜÉ ÜùZë ±ëÕõ Èõ.

ÀÜí ØõÂëÖí Þ×í. ÕZë Øáëá ÖõÜÉ
ÃÌÚ_ÔÞ ÕìßäÖýÞÞí CëËÞë±ù
äÔëßõ ½õäë Üâåõ. ßëÉÀëßHëÜë_
ÔÜý ÖõÜÉ ½ìÖäëØÞí ÚùáÚëáë
ßèõåõ. äæõýå Ãðv èùäëÞë ÀëßHëõ Ö×ë
äæý - áBÞõå ÖõÜÉ Üð_×õå Ü_Ãâ ½õÍõ
èùäë×í µÕßùÀÖ ÃìÖìäìÔ±ù Õß
ìÞÝ_hëHëÞí TÝäV×ë ÕHë ½õäë Üâåõ.
½ÃþÖ ÉÞÖë, ìäìÛLÞ çÜëÉ
çõäí ç_ÃÌÞ ÖõÜÉ ÀùËùýÞë ÕþÝëçù×í
ßëÉÀëßHëÜë_ ±ëäõáí ÀáðìæÖëÞõ Øñß
ÀßäëÞë ÕHë çÜëÞëLÖß ÕþÝëç ½õäë
Üâåõ.
±ë äæý À<ØßÖí ±ëÕãkë±ù ÖõÜÉ
ÜùËí ØðCëýËÞë±ùÞí ±ëå_Àë ßèõåõ.
ÀëÝØù ÖõÜÉ TÝäV×ëÜë_ ÖÀáíÎ
ßèõäëÞë ÀëßHëõ ±ÕßëÔùÜë_ T²ãKÔ
×åõ. jëí±ù, ÚëâÀù ÖõÜÉ ÕÈëÖ
äÃùý ìävKÔ ±ÕßëÔ äÔëßõ ×åõ.
ÜëÞìçÀ ÚíÜëßíÞõ ÀëßHëõ ÕHë ÜùËë
ÃðÞë±ù ×Öë ½õäë Üâåõ. ±ëÖ_ÀäëØí
ÃìÖìäìÔ±ù ÕHë ÕßõåëÞ Àßí åÀõ Èõ.
±ë ìçäëÝ ±ÞõÀ ÕþÀëßÞë_ ±ë_ØùáÞ
ÕHë ÀëÝØù ±Þõ TÝäV×ëÞõ ±çß
Àßåõ. ±ë ìØäçùÜë_ ±ë_ØùáÞÞí
ßëÉÞíìÖ äÔëßõ ÃßÜ ßèõåõ.
±×ý TÝäV×ëÞí ¼ãW˱õ ÕHë çÜÝ
Ào³ Úèð çëßù Þ×í. ÜùîCëäëßíÜë_
Àù³ ìäåõæ CëËëÍù ½õäë ÞèÙ Üâõ.
Úí° ÖßÎ ìäÀëç ØßÜë_ ÕHë Àù³
µSáõÂÞíÝ çðÔëßù ½õäë ÞèÙ Üâõ....
ÉõÞë ÀëßHëõ ±×ý TÝäV×ë ±ë äæõý

ÀõçÜë_ ç_Íùäí ÕþìÖWÌë ±Þõ ÞùÀßí
½õÂÜÜë_ Þ ÜðÀõ ±õÞí Âëç
ÖÀõØëßí ßëÂåù. ÀëÝý Zëõhëõ Ô_Ôù
ßùÉÃëßÜë_ TÝëÕÀ ÕìßlÜ ÕÈí
ÕHë ç_Öùæ ÉÞÀ áëÛ Þ Üõâäí
åÀù. åëßíìßÀ ±ìåÀÖÞí ÕHë
åÀÝÖë ßèõ. ç_ÖëÞù çë×õ ÜÞØðÂ
äÔõ Õß_Öð ±ë ßëìåÞë ÜÀëÞäëèÞ-ÉÜíÞÞí Øáëáí ÀßÖë
³çÜù ÜëËõ çÜÝ åðÛ ÚÞõ. ØðÔ

ÀÀó ßëìåÜë_
Ü_Ãïâ ÛþÜHë
ÀßíÞõÉ °ääð_ ÕÍõ. ÃßÜí ÉLÝ ç_ÖëÞ µIçðÀ ØoÕìÖ ÜëËõ ç_ÖëÞ ÚØáíÞí åÀÝÀÖë ßèõ. èë× ±Þõ ØðCëÞí ÚÞëäË Àõ Íõßí µzùÃ
ßùÃù Àõ ±ë_ÂÞõ áÃÖë ßùÃù×í ÕþëãMÖ Þí ÖÀ Üâõ Þäë ±ëÝùÉÞù ÞíÇõÞë ÀÜýÇëßí Àõ µÕáë çë×õ ç_ÀâëÝõá ³çÜù ÜëËõ çÜÝ
ÕßõåëÞ ßÂëäõ. ÜëÖë-ÛëBÝ Ö×ë ÜëËõ ÕHë ÝùBÝ ìÞHëýÝ áõäëÝ. ±ìÔÀëßí äÃý çë×õ CëæýHë äÔåõ. áëÛ ØëÝÀ ÚÞõ.
ÛñìÜ ç_Ú_Ôí ÀëÝýÜë_ ÕHë wÀëäË ÀùËý À°ÝëÜë_ çðÂØ çÜëÔëÞÞí ÂùËí áëáÇ-áë_Ç wrÖ Þë
T²ìrÀ ßëìå (Þ.Ý.)
µÛí ×ëÝÝ Þäí ìÜSÀÖ
Ñ- åëßíìßÀ ÞÚâë³
çMÖëèÞð_ Õ_Çë_Ã
Àõ ÜÀëÞ äçëääë ³EÈÖë
±Þõ äëß_äëß ÞëÞí ÜùËí
äëß
ìÖì×
ìØÞ ÜèíÜë
èùäÖù ×ùÛí Éåù. Ûë³- ÖëßíÂ
ÜðçëÎßíÞí åÀÝÖë ßÂëäÖù
ÚèõÞÞë çèÀëßÞë ÀëßHëõ 13-07-13 Ü_Ãâäëß lëäHë çðØ-7 åíÖâë çëÖÜ, Ü_Ãáë Ãúßí ÕñÉÞ Ü_Ãâ ÛëBÝ T²ãKÔÜë_ ÕHë
ÃùVäëÜí Öðáçí ÉÝ_ìÖ äöK²ìÖ 13Ñ16
ÀÕßí ÀçùËí Üë_×í Õëß
ÀßÖë ½â ÀßùìâÝëÞí ÉõÜ

×í 19Ñ00 ßëìå Öðáë.
µÖßí åÀåù. ±ë ßëìåÞë 14-07-13 ÚðÔäëß lëäHë çðØ-8 ÚðKÔëWËÜí ØðÃëýWËÜí, ÚðÔ ÕñÉÞ ±Q²Ö ÔíßÉ ßëÂäë ÎßÉ ÕëÍåõ
ßÜÖ-ÃÜÖÞë Zëõhëõ ßèõáë
ìèÖ-åhëð±ùÉ
ìçãKÔ ÝùÃ, 26Ñ05 ×í çñÝùýØÝ, Öðáë ±ëÕÞë
½ÖÀùÞõ ÜëËõ çÜÝ ìçãKÔ
ßëìå. 20Ñ19 çðÔí ÕÈí T²ìrÀ ìäÈ\Íù ±ëÕÞë ÀëÝýÜë_ wÀëäË Þ
±ëÕÞëß ÚÞõ. ÀùËó ÜõËß
µÛí Àßõ ±õÞð_ KÝëÞ ßëÂåù.
20ÀÑ19ìÜ ×í
ÇëáÖí èåõ Àõ ½ÜíÞ 15-07-13 Ãðväëß lëäHë çðØ-9 VäëÖ_hë ìØäçç O²èVÕìÖ ÕñÉÞ lí ±èÙ ±ëäÀ ÀßÖë, ±ëÀìVÜÀ
èìß ÉÝ_ìÖ. ìäÈ\Íù ßëìå T²ìrÀ
±ß° Þí ÉwßíÝëÖ äëâëÞõ
ÂÇýÞë ÀëßHëõ ½äÀ äÔäëÞí
Öç çðÝý åÀÝÖë ßèåõ. ÈÖë_ ìÜhëù
ÉÜíÞ Üâí èåõ. ÀùËó 16-07-13 åð¿äëß lëäHë çðØ-10 °ä_ìÖÀë ÕñÉÞ äßØ ÀáZÜíäþ
ìÜ
ÜÔë ÖõÜÉ ìç_èÜë_ 24 Ñ09 . ç¿ë_ìÖ åðÛõEÈÀÞí çèëÝ ×í ±ëäõá
ÜõËßÜë_ çðÂØ ÚëÚÖ ÚÞåõ.
ÕðHÝ Àëâ 12Ñ43 ×í çñÝëýVÖ. ìäÔðÍù ç_ÀË Øðß ÕHë ×åõ. ±ëÕÞë_
áBÞ-ìääëèÞë ÀëÝýÜë_

çÜëMÖ 23Ñ07 ÕÈí ßëìå ÔÞ 23Ñ07
ìäá_Ú ×ëÝÐ.
çëèçÜë_ ìçãKÔ Üõâääë

×í Üñâ ÞZëhë.
ÀLÝë ßëìå (Õ.Ì.Hë) 17-07-13 åìÞäëß lëäHë çðØ-11 ÕðhëØë Õìähëë ±õÀëØåí (åÙÃëÍù)
VäëÛëä äÔð ÕÍÖù Õßë¿Üí
Ñ- ±ìÃÝëßÜë_ áëÛ V×ëÞõ
ÚÞåõ. Ûë³-Ûë_Í< çë×õ ½õ
±×IÝ ÜëwìÖ ÕñÉÞ ßëìåÔÞ Üñâ
Ü_Ãâ ÛþÜHë Cëb çëw Îâ
ÖÞëä µÛù ×Ýù èùÝ Öù
ÞZëhë Õðw ßëhëõ 21ÀÑ01ìÜ
±ëÕõ ±ëì×ýÀ Zëõhëõ áëÛ 18-07-13 ßìääëß lëäHë çðØ-12 Õìähëë Úëßç Õëßçí ÞñÖÞääæý åw ç_Ú_Ô Çùyç çðÔßåõ. ±ë
ÕÖõÖí. ÕþØùæ, ßëìå 24Ñ02 çðÔí ÔÞ çÜÝõ Ü_Ãâ Çù×ë çð V×ëÞõ
ÕþØ ÚÞÖù ç½Ý ßùÀëÝõáë
ÕÈí ÜÀß
Þë_Hëë ÕHë È\Ëë Àßëäõ,
½Öù èùäë×í Þäð_ äëèÞ
19-07-13 çùÜäëß lëäHë çðØ-13
ìåä ÕñÉÞ ìåä ÜVËí Öðá, Ü_Ãâ ÜÀëÞ, ÉÜíÞ ½õ ÂßíØäëÞë
ç_ÕñHëý VäV×Öë ÖÞ ÜÞÞí
À
ìÜ
ÀÀóÜë_ ßìäÞí ßëhëõ 2 Ñ01
Ö_ØðßVÖí ÀëÝý Zëõhëõ µFÉäâ
èùä Öù ±õÞë ÜëËõ ×ùÛí

ÕHë Ü_ØíÞë Üëß×í ç_ÕñHëýÕHëõ Úèëß
±ëÕäëÜë_ çÜ×ý ÞèÙ ßèõ.
ìäØõåÞë ç_Ú_ÔùÜë_ ÕHë ±ÕõìZëÖ
ÕìßHëëÜ ÕþëMÖ ÞèÙ ×ëÝ. ÕÍùåí
Øõåù ½õÍõ ç_Ú_Ô ÖÞëäÕñHëý ßèí åÀõ
Èõ. À>ËÞíìÖÀ ÕþÝëçùÜë_ ÕHë ±ÕõìZëÖ
çÎâÖë ÕþëMÖ ÞèÙ ×ëÝ.
ÃùÇßÞí ¼ãW˱õ ½õ³±õ Öù ÕHë
ìäåõæ ßëèÖ ØõÂëÖí Þ×í. åìÞ
ÖõÜÉ ßëèð Ç_Ä×í Çù×ë ÛëäÜë_ ÃùÇß
ÛþÜHë Àßí ߏëù Èõ, ÉÝëßõ Ãðv ÚëßÜë
ÛëäÜë_ ÃùÇßßÖ Èõ.
ìÞWÀæý
±ë äæý ÂßõÂß ÃÝë äæýÞí
çßÂëÜHëíÜë_ Ào³À çëv_ ßèõäð_
½õ³±õ. Õß_Öð Öõ ÜëËõ äÔëßõ ±ëåë
ßëÂí åÀëÝ ÖõÜ Þ×í. Ò±ëì×ýÀ Ü_ØíÓ
ÖõÜÉ ÒÜùîCëäëßíÓ - Ú_Þõ ±õÀ çë×õ
ßèõåõ.
Úí° ÖßÎ ßëÉÞõÖë±ùÞí
ÕþT²ãkëÜë_ ÕHë ìäåõæ ÚØáëä ½õäë
ÞèÙ Üâõ. ÃðÞë±ùÜë_ ÕHë Àù³
çðÔëßù ½õäë ÞèÙ Üâõ. ÀëÝØù ±Þõ
TÝäV×ëÞí ãV×ìÖ ÀõËáëÝõ ±äçßù
Õß ÇßÜßëÖí ½õäë Üâåõ.
±õËáð_ ÇùÀÀç Èõ Àõ ±ë äæõý
Ào³À çðÔëßëÞí µQÜíØ ßëÂí åÀëÝ.
ÉÞÖëÞí ½ÃþÖÖë ÖõÜ É ÀùËó
äÃõßõÞí çì¿ÝÖë×í Úõ-áÃëÜ
ßëÉÞõÖë±ù Õß ±_À<å áëÃåõ ±Þõ
ßëÉÀëßHëÜë_ ÕHë çðÔëßëÞù ±ëß_Û
×åõ!!

Éåù. çÜÝ ±õ ÚëÚÖù ÜëËõ
À<_Û ßëìå (Ã.å)Ñ- ÈõSáë
ÕþìÖÀ<â ÚÞõ Èõ.
ØùÏ Üëç×í ÀëÝý Zëõhëõ ÇëáÖí
ÔÞ ßëìå (Û.Cë.Î)Ñ- ±ëÌÜë_ ÞëÞí ÜùËí ÀçùËíÞù ±_Ö ±ëäÖë
±ëÝðWÝ V×ëÞõ Ü_Ãâ ÛþÜHë èäõ ÖÜù åë_ìÖ ±ÞðÛäí åÀåù.
ÕõË-±ë_ÖßÍë ±Þõ ÕëÇÞ åìÀÖÞõ ÀëßHë ȧõ Ü_Ãïâ ÛþÜHë èßíÎ
áÃÖí ìÚÜëßí×í èõßëÞ Àßí åhëð ±Þõ ØðUÜÞù µÕß Çùyç
åÀõ Èõ. ÖÜëßõ ÕëHëí ÉLÝ ßùÃù ìäÉÝ ±Õëäõ Èõ. ØßõÀ ÀëÝýÜë_
Ö×ë ç_çýà ÉLÝ ßùÃù×íí ÕHë ìäÉÝ ÜÞÞí åë_ìÖ ±Þõ åhëð
çëäÔëÞí ßëÂäí ÕÍåõ. Ü_ÃáÞð_ µÕß ìäÉÝ Üâõ ÀùËó ÜõËß Àõ
±ë ÀÀó ÛþÜHë ÎÀÖ ±ëßùBÝ Õùáíç Àõç ç_Ú_Ôí ÚëÚÖùÜë_ ÕHë
ÜëËõ É ÞÚâð ÚÞõ Èõ. ±ë çÜÝõ ßëèÖ ÉÞÀ çÜëÇëß Üâõ. ½õ Àù³
±½HÝë ÕëHëí×í Lèëäí ×í ÀõçÜë_ ½ÜíÞ ±ß° ׳ èùÝ
Àõ ÖßÖë Þ ±ëäÍÖð_ Þ èùÝ Öù Öù Ü_ÃáÞë ÀÀó ÛþÜHë ØßQÝëÞ
ÕëHëí çë×õ áëÍ Þ Àßåù. ±ÇëÞÀ ±õ Ü_É\ß ×äëÞí Õðßí åÀÝÖë
±HëÔëßõáí çÎâÖë ÜâäëÞí ßèõåõ. ÛëBÝ ±Þõ ÔëìÜýÀ ÀëÝýÜë_
CëHëí åÀÝÖë Àõ ±ÇëÞÀ ÜùËë ÔÞ µøëÖí ×åõ. ìäØõå ÃÜÞ ³EÈÖë
áëÛÞí ÕHë åÀÝÖë ßèõ. äëèÞ ½ÖÀùÞõ ìä{ëÞë ÀëÝýÜë_ çßâÖë
ÇëáÀ ìÜhëù Ü_Ãâ ±ëÕÞë ÜëËõ ßèõåõ. ìÜhëù ±Þõ ç_Ú_Ôí±ùÞë
ÞÚâù Èõ ÜëËõ ÂùËí µÖëäâ çèÀëß×í ±ëì×ýÀ ç_ÀËÜë_×í
Àõ µUÀõßëË ÖÜÞõ Àõ ±LÝÞõ ÕHë ÜëÃý Üâåõ. ±ëÕÞí åßíß
±ÀVÜëÖÞù
çð  ëÀëßíÜë_
ÛùÃ
Þ
ÕHë T²ìKÔ
ÚÞëäõ ±õÞí
×ëÝ ÀëÝýÂëç ÖÀõØëßí
Zëõhëõ ±ëÕÞë
·ìæÀõå ±õÜ. ±ù{ë ± ë I Ü ßëÂåù. èÜHëë_
Àù³Þë ½ÜíÞ
ì ä r ë ç
Þ ×åõ Àõ ÜùËí
Û ß õ á ë
ßÀÜ µÔëß µÈíÞí ÕHë Þ ±ëÕåù ÕþRÖÞÞë ÀëßHëõ µÕßí ±ìÔÀëßí Àõ
Àõ ìärëçõ Àù³ÕHë çèí ìçyë Þ çè ÀÜýÇëßíÞí Õþå_åë Üõâäåù.
Àßåù. ÕëìßäëìßÀ çðÂÜë_ T²ãKÔ çèÀëßí ÀÜýÇëßíÞõ ÜÞ Õç_Ø
×ëÝ ±×äë À<ËoÚíÉÞù çë×õ Ýëhëë V×âõ ÚØáíÞí ÕHë åÀÝÖë.
ÕþäëçÞù ÝùÃ ÚÞõ.
ÜíÞ ßëìå (Ø.Ç.{)
ÜÀß ßëìå (Â.É)Ñ- °äÞ Ñ- Õë_ÇÜë_ V×ëÞõ Ü_Ãâ ÛþÜHë
çë×íÞð_ ±ëßùBÝ ÚÃÍäëÞí Àõ ç_ÖëÞ ç_Ú_Ôí ìÇ_Öë ±ëÕõ ±ë
ÛëÃíØëßíÜë_ ìäÂäëØ µÛù ßëìåÞë åõß Ú½ßÞë TÝçëÝ
×äëÞí åÀÝÖë ßÂëäÖù Ü_Ãâ Àëß ìÜhëù ÜëËõ çÜÝ ±ëì×ýÀ
½èõß °äÞÜë_ Ýå-ÕþìÖWÌë ±Þõ áëÛÞù ÚÞõ. ìäzë×a ìÜhëù ÜëËõ
ìÀìÖý ÕHë ±Õäëåõ. ±ë ßëìåÞë çÜÝ ÀçùËí ±Þõ ÕßíZëÜÞù
áBÞ µIçðÀ ÝðäÀ ÝðäìÖ ÜëËõ ÚÞõ. ³EÈíÖ åëÂëÜë_ Õþäõå
°äÞ çë×í ÜõâääëÞë ÜÞùß× ÚëÚÖõ wÀëäË µÛí ×ëÝ ±×äë
ìäá_ÚÜë_ ÕÍõ. ÕöI²À ç_MÕìÖ ¦ëßë ìäØõå ±PÝëç ÜëËõ Éäë µIçðÀ
áëÛ. ßëÉßëÀHëÜë ÕÍõá ³çÜÞõ ìÜhëùÞõ ÜëËõ çÜÝ ÕþìÖÀ<â
ÕØ-ÕþëìÞù Ýùà ÚÞõ, ±äëß ÚÞåõ. ±ÇëÞÀ ÜùËë ±ëì×ýÀ
Þäëß TÝäèçëìÝÀ áëÛ ÕHë áëÛÞí åÀÝÖë, ìäá-äëßçù Àõ
çëßë Üâäë×í ±ëì×ýÀ ç_ÀË Øðß ØVÖëäõÉÞë ÀëÜÜë wÀëäË ±ëäí
×åõ. åëßíìßÀ ±ëßùBÝ ìäæÝÀ èùÝ Öù ±õ Çùyç Øðß ×åõ.
çðÂëÀëßí ÕHë çëßí ÉâäëÝ ßùÀëÝõáë Þë_Hëë ÕHë È\Ëë ×ëÝ.
ÖÜëßù ±ëIÜ-ìärëç Çùyç ±ëÕÞë Þäë ±ëÉÝùÉÞ ÜëËõ
äÔÖë ÀÕßë çÜÝÜë_ ËÀí ßèõäëÞð_ ÕHë çëÞðÀ<â çÜÝ ÕùÖëÞë ÞëÞë
Úâ ÜõâääíÉ ÞëÞí ÜùËí ÜùËë µzùæëßë ßù° ÀÜëÖë
ÀúË<_ìÚÀ ±ËÕË Àõ çÃëç_Ú_ÔíÞí ìÜhëùÞõ ÀëßíÃß äÃý×í ÕßõåëÞí
³æëý ÖÜëßí ÜëÞìçÀ åë_ìÖ ±ùÈí ßèõ. ±õÞí ±ÈÖ ±ëì×ýÀ áëÛ
Àßåõ.
±ËÀëäõ.

ßHëÀëß