You are on page 1of 62

REPUBLIKA SRBIJA

UNIVERZITET U NOVOM SADU
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA
NOVI SAD
DEPARTMAN ZA SAOBRAĆAJ
Smer: DRUMSKI SAOBRAĆAJ
DIPLOMSKI-MASTER RAD

Tema rada:
Istraživanje redova vožnji na koridoru Beograd-Novi Sad u cilju
povećanja saobraćajne pristupačnosti

Kandidat: Dario Cerovac
Broj indeksa: S – 2099
Mentor rada: Prof. dr Milomir Veselinović
POLIGON POSMATRANJA:

Gravitaciono područje JPP-a na
koridoru BG-NS

×Na njegovim krajevima nalaze veliki
gradovi, koji dokazuju veliku
neravnomernost procesa urbanizacije u
odnosu na naselja u gravitacionoj zoni
ovog koridora

×Jedan od najzanačjanijih uzroka uzroka
je i neadekvatan kvalitet javnog prevoza
putnika

• putnici za stalna putovanja koriste jednog
prevoznika-razjedinjena prevozna ponuda;

• postojeći transportni sist. definisan na
osnovu obima prevoznih zahetva,a ne na
osnovu potrebnog nivoa saobračajne
pristupačnosti;

• da je nezadovoljavajuća saobraćajna
pristupačnost prisutna dokazuju i ekstremne
razlike u vrednosti nekretnina;
 velika frekvencija polazaka
 velika gustina naselja
 dobar primer Inđije
 blizina urbanih aglomeracija
 više vidova prevoza
 Polazna pretpostravka rada je da je moguće
postići željeni proces urbanizacije,integrisanjem
svih prevoznika u jedinstvenu ponudu u 24h (i
noćni prevoz),sa istovremenim podizanjem
kvaliteta prevozne usluge istim kapacitetima
koji danas postoje.
 Takođe u ovu hipotezu uključuje se i
predpostavka da će stanovnici naselja u
gravitacionoj zoni koridora prihvatiti
usklađena presedanja zarad znatno većeg broja
polazaka u odnosu na postojeće stanje.

 usklađivanje brojnih statičkih i dinamičkih
elemenata linija;
 skraćenje vremena čekanja i nitervala sleđanja
vozila na koridoru;
 objedinjavanje prevozne ponude JTS;
 preusmaravanje određenog broja linija na
sporedne koridore;
 usklađivanja redova vožnji prigr. i međugr.
prevoza,kao i vidova prevoza koji saobraćaju ovim
koridorom;
 itd.;


 Prijektovanje sistema JPP na koridoru BG-NS
mora polaziti od potreba korisnika;

 sa stanovišta prostora;
 vremena;
 cene;
Vremenska pristupačnost –dva nivoa:
 Nivo 1 (sa stanovišta vremene putovanja);
 Nivo 2 (sa stanovišta PO,br. polazaka,intervala)
 JTS
 objedinjavanjem PP

?
?
?
Slika 4.2.1. Distribucija unutrašnjeg autobuskog saobraćaja u drumskoj mreži R. Srbije
Izvor: Dnevnik polazaka AS BAS 2000 god.
 Drumskog autobuskog JPP
 Železničkog prevoza
 Međugradske;
 Prigradske;
 Lokalne
 Gradske (JGPP Beograda-noćne linije za Novu
Pazovu)
1. Linije na kojima prevozna sredstva saobradaju na relaciji Beograd-Novi Sad;
2. Linije na kojima prevozna sredstva saobradaju celim koridorom,a početna i
završna stanica im je van koridora;
3. (3a Bg-Sever Vojvodine; 3b NS-Jug Srbije) Linije na kojima prevozna
sredstva saobračaju celim koridorom,a početna ili završna stanica je van
koridora;
4. Linije na kojima prevozna sredstva ne saobradaju čitavim koridorom,ved
jednim njegovim delom,a početna i završna stanica su na koridoru;
5. Linije na kojima prevozna sredstva ne saobradaju čitavim koridorom,ved
jednim njegovim delom,a početna ili završna stanica je van koridora;
6. Linije na kojima prevozna sredstva saobradaju duž pristupnih pravaca
glavnom koridoru,odnosno početne i završne stanice su na sporednom
pravcu;
1.Direktne (expresne) linije;U našem slučaju su to linije
koje saobradaju trasom auto-puta;
2.Poluexpresne linije;U našem sl. su to linije koje
saobradaju auto-putem uz usputno stajanje u jednom sl. u
staroj Pazovi,a u dr. sl. u Starim Banovcima;
3.Obične (redovne) linije u međugradskom saobradaju;
Prikaz podele linija međugradskog saobraćaja na koridoru BG-
NS u skladu sa opštom podelom linija u zavisnosti od početno
završnih stanica-terminusa.(Podela pod stavkom III.)
Prikaz podele linija prigradskog saobraćaja na koridoru BG-NS u skladu
sa opštom podelom linija(stavka III), u zavisnosti od početno završnih
stanica-terminusa.
0
20
40
60
80
100
120
140
OBIČNE
(redovne)
LINIJE
POLUEXP
RESNE
LINIJE
EKSPRES
NE LINIJE
UKUPNO
LINIJA
Series1 51 13 59 123
51
13
59
123
B
r
.

p
o
l
a
z
a
k
a
/
d
a
n

Učešde broja polazaka na linijama čije je podela u funkciji trase
linije.Smer BG-NS (smer A).
0
20
40
60
80
100
120
140
OBIČNE
(redovne)
LINIJE
POLUEXPR
ESNE
LINIJE
EKSPRESN
E LINIJE
UKUPNO
LINIJA
Series1 53 13 57 123
53
13
57
123
B
r
.

p
o
l
a
z
a
k
a

Učešće br. polazaka na linijama čije je podela u funkciji
trase linije.Smer NS-BG (smer B)
41%
11%
48%
OBIČNE (redovne)
LINIJE
POLUEXPRESNE
LINIJE
EKSPRESNE LINIJE
Odnos broja polazaka na linijama čije je podela u funkciji
trase linije.Smer BG-NS (smer A).
43%
11%
46%
OBIČNE (redovne)
LINIJE
POLUEXPRESNE
LINIJE
EKSPRESNE LINIJE
Učešće br.polazaka na linijama u relativnom iznosu,koje
su u funkciji trase linije
0
10
20
30
40
50
60
70
OBIČNE
(redovne)
LINIJE
POLUEXP
RESNE
LINIJE
EKSPRES
NE LINIJE
UKUPNO
LINIJA
Series1 29 2 36 67
29
2
36
67
B
r
.

p
o
l
a
z
a
k
a
/
d
a
n

Učešće br. linija ,koje su u funkcija trase linije.Smer
BG-NS (smer A)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
OBIČNE
(redovne)
LINIJE
POLUEX
PRESNE
LINIJE
EKSPRES
NE
LINIJE
UKUPN
O LINIJA
Series1 30 4 37 71
30
4
37
71
B
r
.

p
o
l
a
z
a
k
a
/
d
a
n

Učešće br. linija koje su u funkciji trase linije.Smer
NS-BG (smer B)
0
20
40
60
80
100
120
140
Tip 1 Tip 2 Tip 3a Tip 3b Ukupno
Series1 29 17 54 23 123
29
17
54
23
123
B
r
.

l
i
n
i
j
a

Učešde broja polazaka na linijama čije je podela u
funkciji položaja u odnosu na koridor u apsolutnom
iznosu.Smer A (BG-NS).
0
20
40
60
80
100
120
140
Linije
tipa 1
(P/Z
stanice u
Bg-u i
NS-u)
Linije
tipa 2
P/Z st.
van
koridora
Bg-NS
Linije
tipa 3a (P
st. Bg-Z
dalje od
NS-a
Linije
tipa 3b (P
st. pre
BG-a-Z
st. NS
UKUPN
O LIN.
Series1 27 24 51 21 123
27
24
51
21
123
B
r
o
j

p
o
l
a
z
a
k
a
/
d
a
n

Učešde broja polazaka na linijama čije je podela u funkciji
položaja u odnosu na koridor BG-NS u apsolutnom
iznosu.Smer B (NS-BG)
23%
14%
44%
19%
Tip 1 Tip 2 Tip 3a Tip 3b
Učešde broja polazaka na linijama čije je podela u funkciji
položaja u odnosu na koridor,u relativnom iznosu.Smer A (BG-
NS).
22%
20%
41%
17%
Linije tipa 1 (P/Z stanice u Bg-u i NS-
u)
Linije tipa 2 P/Z st. van koridora Bg-
NS
Linije tipa 3a (P st. Bg-Z dalje od NS-a
Linije tipa 3b (P st. pre BG-a-Z st. NS
Učešde broja polazaka na linijama čije je podela u funkciji položaja u
odnosu na koridor BG- NS u relativnom iznosu.Smer B (NS-BG)
0 5 10 15 20 25
Lastra
Vojvodina Novi Sad
Severtrans Sombor
Feniks Giz
Nišexpres
Saobraćaj Odžaci
ATP Morava
Bečejprevoz
Kulatrans
Jugoprevoz Kruševac
Topolatrans B.Topola
Dunavprevoz B.Palanka
Autoprevoz Čačak
Jugexpres Leskovac
Timas Zaječar
Stup Vršac
AS Kragujevac
Kanis Leskovac
Jedinstvo Vranje
Severtrans Senta
Jugprevoz Jagodina
Ozlemturs
Kimmelturs
Benkoturs
Ristićkomerc
Bata Reisen
Titan
Walz Turs
Polimljetransport
Simplon Zagužane
Maxibus
2
17
24
7
16
1
10
0
4
2
6
0
4
1
0
1
0
2
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
1
0
1
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
18
5
13
0
9
0
8
3
4
0
5
0
3
4
2
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
P
R
E
V
O
Z
N
I
C
I

BR. POLZAKA /DAN PO TIPU LINIJE
Redovne Poluexpresne Expresne
Ukupan broj polazaka na dan po prevoznicima i tipu linije u zavisnosti od trase u
međugradskom autobuskom prevozu na koridoru BG-NS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lastra
Vojvodina Novi Sad
Severtrans Sombor
Feniks Giz
Nišexpres
Saobraćaj Odžaci
ATP Morava
Bečejprevoz
Kulatrans
Jugoprevoz Kruševac
Topolatrans
Dunavprevoz B.Palanka
Autoprevoz Čačak
Jugexpres Leskovac
Timas Zaječar
Stup Vršac
AS Kragujevac
Kanis Leskovac
Jedinstvo Vranje
Severtrans Senta
Jugprevoz Jagodina
Ozlemturs
Kimmelturs
Benkoturs
Ristićkomerc
Simplon Zagužane
Bata Reisen
Titan
Maxbus
Walz Turs
Polimljetransport
2
10
7
2
10
1
6
0
4
2
4
0
2
1
0
1
0
2
0
0
2
2
2
2
3
0
2
2
1
2
1
6
6
9
4
7
0
3
0
5
2
3
0
5
0
3
4
1
2
0
2
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
P
R
E
V
O
Z
N
I
C
I

Ukupan broj linija podeljen po tipu linija u skladu sa trasom
Redovne
Poluexpresne
Expresne
Ukupan broj linija na dan po prevoznicima i tipu linije u zavisnosti od trase
u međugradskom autobuskom prevozu na koridoru BG-NS.
Mreža pruga i železnički koridor Beograd-Novi Sad sa podelom linija prema
položaju u odnosu na koridor Beograd-Novi Sad.
22
2 4
14
42
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
P
u
t
n
i
č
k
i
B
r
z
i
P
o
s
l
o
v
n
i
E
x
p
r
e
s
n
i
U
K
U
P
N
O
Rang voza
B
r
.

p
o
l
a
z
a
k
a
/
d
a
n

Broj polazaka / dan u oba smera
Grafikon br. polazaka / dan na linijama železničkog prevozu, podeljenim
prema rangu voza.
52%
5%
10%
33%
Putnički Brzi Poslovni Expresni
Grafikon relativnog odnosa br. polazaka na dan prema
rangu voza.
0
50
100
150
200
250
300
350
Beogra
d
Zemun NP,SP,
BAT
SP i
Bat. sa
naselji
ma van
koridor
a
Naselja
van
koridor
a
Inđija NS-
Sremsk
o
Karlov
ci
Novi
Sad
Ukupa
n Br.
Polaza
ka
Smer A 68 73 26 41 1 42 50 13 314
Smer B 50 82 25 41 0 46 54 13 311
B
r
.

p
o
l
a
z
a
k
a

Prigradski sprevoz po pravcima i centrima
gravitacije
Grafikon broja polazaka na linijama prigradskog prevoza prema
gradovima i pravcima gravitacije na glavnom i sporednim
pravcima.
71%
4%
2%
6%
17%
Lasta Srem Vojvodina Novi Sad Košava Lika BIM JGPP NS
Grafikon na kom je prikazan relativan odnos prevoznika u
prigradskom autoskom prevozu,prema broju polazaka na dan.
0 0
1 1
5
3
2
1 1
2
1 1
2 2
1 1
2
3
2
3
4
3 3 3
1
2
3
1
2
1
2 2 2
1
2
1
0
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
1
2
3
4
5
6
4
:
0
0
4
:
3
0
5
:
0
0
5
:
3
0
6
:
0
0
6
:
3
0
7
:
0
0
7
:
3
0
8
:
0
0
8
:
3
0
9
:
0
0
9
:
3
0
1
0
:
0
0
1
0
:
3
0
1
1
:
0
0
1
1
:
3
0
1
2
:
0
0
1
2
:
3
0
1
3
:
0
0
1
3
:
3
0
1
4
:
0
0
1
4
:
3
0
1
5
:
0
0
1
5
:
3
0
1
6
:
0
0
1
6
:
3
0
1
7
:
0
0
1
7
:
3
0
1
8
:
0
0
1
8
:
3
0
1
9
:
0
0
1
9
:
3
0
2
0
:
0
0
2
0
:
3
0
2
1
:
0
0
2
1
:
3
0
2
2
:
0
0
2
2
:
3
0
2
3
:
0
0
2
3
:
3
0
2
4
:
0
0
:
0
0
0
:
3
0
1
:
0
0
1
:
3
0
2
:
0
0
2
:
3
0
3
:
0
0
3
:
3
0
Batajnica-Novi Banovci
Grafikon frekvencija u periodima od po pola sata prigradskog
autobuskog prevoza Laste Srem na linijama od Batajnice-Novih
Banovaca.
1 1
0
2
0
1
0
1
0 0
1 1 1
0 0
1
0 0
1 1
0 0
1 1 1
0
1
0
1 1
0
1
0
1
0
1
0
1 1
0
1
0 0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Beograd-Batajnica
Grafikon frekvencija u periodima od po pola sata prigradskog železničkog
prevoza-Beovoz
1
2
1 1 1 1
0 0 0
1
0 0
1
0
3
2
0
1 1
0 0
3
0 0 0 0
1
0
2
0 0
1
0
1
0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
:
0
0
4
:
3
0
5
:
0
0
5
:
3
0
6
:
0
0
6
:
3
0
7
:
0
0
7
:
3
0
8
:
0
0
8
:
3
0
9
:
0
0
9
:
3
0
1
0
:
0
0
1
0
:
3
0
1
1
:
0
0
1
1
:
3
0
1
2
:
0
0
1
2
:
3
0
1
3
:
0
0
1
3
:
3
0
1
4
:
0
0
1
4
:
3
0
1
5
:
0
0
1
5
:
3
0
1
6
:
0
0
1
6
:
3
0
1
7
:
0
0
1
7
:
3
0
1
8
:
0
0
1
8
:
3
0
1
9
:
0
0
1
9
:
3
0
2
0
:
0
0
2
0
:
3
0
2
1
:
0
0
2
1
:
3
0
2
2
:
0
0
2
2
:
3
0
2
3
:
0
0
2
3
:
3
0
2
4
:
0
0
:
0
0
0
:
3
0
1
:
0
0
1
:
3
0
2
:
0
0
2
:
3
0
3
:
0
0
3
:
3
0
Inđija-Beška
Grafikon frekvencija u periodima od po pola sata prigradskog autobuskog
prevoza Laste Srem u gravitacionoj zoni Inđije.
1 1
2 2
0
1
0 0 0 0 0 0 0 0
2
1
2 2
0 0 0 0 0
1
0 0 0
1
2
1
0 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
4
:
0
0
4
:
3
0
5
:
0
0
5
:
3
0
6
:
0
0
6
:
3
0
7
:
0
0
7
:
3
0
8
:
0
0
8
:
3
0
9
:
0
0
9
:
3
0
1
0
:
0
0
1
0
:
3
0
1
1
:
0
0
1
1
:
3
0
1
2
:
0
0
1
2
:
3
0
1
3
:
0
0
1
3
:
3
0
1
4
:
0
0
1
4
:
3
0
1
5
:
0
0
1
5
:
3
0
1
6
:
0
0
1
6
:
3
0
1
7
:
0
0
1
7
:
3
0
1
8
:
0
0
1
8
:
3
0
1
9
:
0
0
1
9
:
3
0
2
0
:
0
0
2
0
:
3
0
2
1
:
0
0
2
1
:
3
0
2
2
:
0
0
2
2
:
3
0
2
3
:
0
0
2
3
:
3
0
2
4
:
0
0
:
0
0
0
:
3
0
1
:
0
0
1
:
3
0
2
:
0
0
2
:
3
0
3
:
0
0
3
:
3
0
Krčedin-Novi Sad
Grafikon ferkvencija u periodima od po pola sata prigradskog prevoza Lasta
Srem i Vojvodina NS u gravitacionoj zoni Novog Sada na pristupnom pravcu
prema Krčedinu.
Grafikon frekvencija u periodima od pola sata ekspresnog i poluexspresnog
autobuskog prevoza,međugradskog običnog autobuskog i međugradskog
železničkog prevoza.
0
1
2 2
3
1
0
1
2 2
1
2 2
0
2 2
4
1
3
1 1 1
3
2 2
1 1 1
2
0
1
0 0
2
0
1
0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
0
2
1 1
2 2 2 2 2
3
1 1 1
4
2
3 3
5
1
3
2 2
1
2 2 2 2
3
2
1
0
3
0
1
0
1
0 0 0 0 0 0
1 1
0
0
1
2
3
4
5
6
4
:
0
0
5
:
0
0
6
:
0
0
7
:
0
0
8
:
0
0
9
:
0
0
1
0
:
0
0
1
1
:
0
0
1
2
:
0
0
1
3
:
0
0
1
4
:
0
0
1
5
:
0
0
1
6
:
0
0
1
7
:
0
0
1
8
:
0
0
1
9
:
0
0
2
0
:
0
0
2
1
:
0
0
2
2
:
0
0
2
3
:
0
0
2
4
:
0
0
:
0
0
1
:
0
0
2
:
0
0
3
:
0
0
4
:
0
0
Beograd-Novi Sad
AP SP
y = 56883x0,546
R² = 0,949
y = 20689x + 17381
R² = 0,954
y = 34602x + 63944
R² = 0,979
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
B
r
.

s
t
a
n
o
v
n
i
k
a

Godine po dekadama popisa stanovništva
Beograd
Zemun
Novi Sad
Power (Beograd)
Linear (Zemun)
Linear (Novi Sad)
Grafik rasta stanovništva (apsolutni iznosi) u polazno završnim
gradovima koridora Beogradu,Zemunu i Novom Sadu.
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Novi Banovci 1314 1451 1592 1842 4077 6354 9796
Stari Banovci 2029 2074 2374 2829 3393 4033 5784
Belegiš 2366 2505 2633 2440 2430 2605 3220
Surduk 1687 1712 1782 1467 1332 1253 1622
y = 683,5e0,354x
y = 1509,e0,172x
R² = 0,945
y = 91,39x + 2234,
R² = 0,464
y = 1774,x-0,11
R² = 0,352
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
B
r
.

S
t
a
n
o
v
n
i
k
a

Novi Banovci
Stari Banovci
Belegiš
Surduk
Expon. (Novi
Banovci)
Expon. (Stari
Banovci)
Linear (Belegiš)
Uporedni prikaz trenda kretanja broja stanovnika naselja koja gravitiraju
Zemunu i BG-u
y = 3141,e0,353x
R² = 0,973
y = 2408,x + 2195,
R² = 0,960
y = 1739,x + 7022,
R² = 0,990
y = 3425,x + 3423,
R² = 0,979
y = 575,6x + 4631,
R² = 0,946
y = 1337,x + 4218,
R² = 0,945
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
B
r
.

S
t
a
n
o
v
n
i
k
a

Godine popisa stanovništva
Batajnica
Nova Pazova
Stara Pazova
Inđija
Sremski Karlovci
Petrovaradin
Expon. (Batajnica)
Linear (Nova Pazova)
Linear (Stara Pazova)
Linear (Inđija)
Linear (Sremski Karlovci)
Linear (Petrovaradin)
Uporedni prikaz trenda kretanja broja stanovnika naselja i gradova na koridoru
BG-NS.
y = 1649,ln(x) + 3471
R² = 0,886
y = 947,0e0,123x
R² = 0,72
y = -78,07x + 2765,
R² = 0,534
y = -558,ln(x) + 4292
R² = 0,739
y = -53,67x + 972,7
R² = 0,748
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
B
r
.

S
t
a
n
o
v
n
i
k
a

Beška
Krčedin
Slank. Vinogradi
Čortanovci
Maradik
Krušedol
Novi Karlovci
Novi Slankamen
Uporedni prikaz trenda kretanja broja stanovnika naselja koja
gravitiraju Inđiji
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
B
a
t
a
j
n
i
c
a
N
o
v
a

P
a
z
o
v
a
S
t
a
r
a

P
a
z
o
v
a
I
n
đ
i
j
a
S
r
e
m
s
k
i

K
a
r
l
o
v
c
i
P
e
t
r
o
v
a
r
a
d
i
n
N
o
v
i

B
a
n
o
v
c
i
S
t
a
r
i

B
a
n
o
v
c
i
B
e
l
e
g
i
š
S
u
r
d
u
k
B
e
š
k
a
K
r
č
e
d
i
n
S
l
a
n
k
.

V
i
n
o
g
r
a
d
i
Č
o
r
t
a
n
o
v
c
i
M
a
r
a
d
i
k
K
r
u
š
e
d
o
l
N
o
v
i

K
a
r
l
o
v
c
i
N
o
v
i

S
l
a
n
k
a
m
e
n
S
t
a
r
i

S
l
a
n
k
a
m
e
n
P
r
o
c
e
n
a
t

1948/53
1953/61
1961/71
1971/81
1981/91
1991/02
-50
0
50
100
150
200
250
300
350
400
B
a
t
a
j
n
i
c
a
N
o
v
a

P
a
z
o
v
a
S
t
a
r
a

P
a
z
o
v
a
I
n
đ
i
j
a
S
r
e
m
s
k
i

K
a
r
l
o
v
c
i
P
e
t
r
o
v
a
r
a
d
i
n
N
o
v
i

B
a
n
o
v
c
i
S
t
a
r
i

B
a
n
o
v
c
i
B
e
l
e
g
i
š
S
u
r
d
u
k
B
e
š
k
a
K
r
č
e
d
i
n
S
l
a
n
k
.

V
i
n
o
g
r
a
d
i
Č
o
r
t
a
n
o
v
c
i
M
a
r
a
d
i
k
K
r
u
š
e
d
o
l
N
o
v
i

K
a
r
l
o
v
c
i
N
o
v
i

S
l
a
n
k
a
m
e
n
S
t
a
r
i

S
l
a
n
k
a
m
e
n
R
e
l
a
t
i
v
n
i

o
d
n
o
s

p
o
r
a
s
t
a

b
r
.

s
t
a
n
o
v
n
i
k
a

u

o
d
n
o
s
u

n
a

Z
e
m
u
n

Gradovi i naselja
1948/53
1953/61
1961/71
1971/81
1981/91
1991/02
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Beorgrad Zemun Stara Pazova Inđija Sremski Karlovci Novi Sad
1.8
0.8
1.4
0.5
0
0.7
1.3
0.1
1.6 1.6
0
3.1
0.6
2.3
2
2.9
1.7
3.7
0.9
0.5
2.2 2.2
1.4
7.4
B
r
.

i
z
g
r
a
đ
e
n
i
h

s
t
a
n
o
v
a

/

s
t
a
n
o
v
n
i
k
a

Prikaz opština koridora BG-NS /godinama 2001-2004
Izgrađenih stanova / 1000 stanovnika 2001 god Izgrađenih stanova / 1000 stanovnika 2002 god
Izgrađenih stanova / 1000 stanovnika 2003 god Izgrađenih stanova / 1000 stanovnika 2004 god
Grafikon izgradnje stambenog prostora po opštinama koridora Beograd-
Novi Sad.
Deon i ca Ba t a jn ica -N.Ba n ovci
(a u t o-pu t )
Smer A : 7 pol./ da n
(Su r du k -Zem 7 pol.)
Smer B. 7 pol/ da n (Su r du k -Bg
2 i Su r du k -Zem 5 pol.)
Deon i ca
Ba t a jn i ca -N.Ba n ovci
Smer A : 6 2 pol./ da n
Smer B : 6 5 pol./ da n
Deon i ca
S.P a zova -S.Ba n ovci
Smer A : 2 9 pol./ da n
Smer B : 2 8 pol./ da n
Deon i ca N. Ba n ovci-S.Ba n ovci
Smer A : 7 3 pol./ da n
Smer B : 7 6 pol./ da n
Deon i ca
S.Ba n ovci-Belegi
Smer A : 4 7 pol./ da n
Smer B : 5 0 pol./ da n
Deon i ca Belegi -Su r du k
Smer A : 4 4 pol./ da n
Smer B :4 7 pol./ da n
Deon i ca
Ba t a jn i ca -N.P a zova
Smer A : 9 1 pol./ da n
Smer B : 9 7 pol./ da n
Deon i ca
N.P a zova -S.P a zova
Smer A : 7 3 pol./ da n
Smer B : 8 0 pol./ da n
Deon i ca
S.P a zova -I n djija
Smer A : 1 8 pol./ da n
Smer B : 2 9 pol./ da n
Deon ica I n đi ja -Novi
Ka r lovci -N.Sla n k a men -S.Slen k a men
Smer A : 6 pol./ da n
Smer B : 8 pol./ da n
Deon i ca :
Kr edi n -Sl.Vin ogr a di
Smer A : 2 pol./ den
Smer B : 2 pol./ da n
BATAJ NI CA
STARI
BANOVCI
NOVA
PAZOVA
NOVI
BANOVCI
BELEGI Š
SURDUK
STARA
PAZOVA
NOVI
KARLOVCI
NOVI
SLANKAMEN
BEŠKA
Br oj pola za k a n a
lin ija ma La st e Sr em u
gr a vit a cion oj zon i BG-a
i Zemu n a
Deon i ca BG-Zemu n -Ba t a jn ica
Smer A : 7 5 k or i dor ;5 7 p.p. pr ema
Du n a vu od čega 7 exspr es;
Smer B :8 2 k or i dor ,5 9 p.p. pr ema
Du n a vu od čega 7 exspr es
¨Þ?
eO]Ò · ±.OE¤
eO]Ò ` ±.OE¤
ª©CÒ¤-ªe¤CÞg
eO]Ò · .lOE¤
eO]Ò ` .l OE¤
©
Ò
e
O
]
Ò

·

.
´

O
E
¤

e
O
]
Ò

`

.
¯

O
E
¤

©
Ò
e
O
]
Ò

·

¯
_

O
E
¤

e
O
]
Ò

`

¯
_

O
E
¤

e©CÒ-¯]4ÒE+
eO]Ò · l_ OE¤
eO]Ò ` l´ OE¤
`CÞ·4-e©CÒ¤
eO]Ò · ±´ OE¤
eO]Ò ` .¯ OE¤
`]
eO]Ò · ±.OE¤
eO]Ò ` ¯´OE¤
¨Þ?
eO]Ò · ´ OE¤
eO]Ò ` l OE¤
©
Ò
e
O
]
Ò

·

_

O
E
¤

e
O
]
Ò

`

_

O
E
¤

¨Þ?
eO]Ò · ¯± OE¤
eO]Ò ` ¯¯ OE¤
¨
eO]Ò · .OE¤
eO]Ò ` ´ OE¤
`]
eO]Ò · ±´ OE¤
eO]Ò ` .: OE¤
`CÞ·4
eO]Ò · .´ OE¤
eO]Ò ` .± OE¤
©Ò·4
eO]Ò · ..OE¤
eO]Ò ` ..OE¤
ªe¤CÞg-ee¤CÞg
eO]Ò · .lOE¤
eO]Ò ` .l OE¤
Beograd
Stari Banovci
Stara Pazova
Stari Slankamen
Slankamenački Vinogradi
Banstol
Novi Sad
0
20
40
60
80
100
120
140
B
e
o
g
r
a
d
N
o
v
i

B
a
n
o
v
c
i
S
u
r
d
u
k
I
n
đ
i
j
a
S
t
a
r
i

S
l
a
n
k
a
m
e
n
K
r
č
e
d
i
n
K
r
u
š
e
d
o
l
Č
o
r
t
a
n
o
v
c
i
N
o
v
i

S
a
d
Beograd
Zemun
Batajnica
Novi Banovci
Stari Banovci
Belegiš
Surduk
Nova Pazova
Stara Pazova
Inđija
Novi Karlovci
Novi Slankamen
Stari Slankamen
Krst
Beška
Krčedin
Slankamenački Vinogradi
Maradik
Krušedol
Gladnoš
Banstol
Matrični prikaz polazaka/dan u prigradskom JPP između svih mesta i gradova
na na poligonu posmatranja (radni dan) međusobno.
Beograd
Novi Banovci
Surduk
Inđija
Satri Slankamen
Krčedin
Krušedol
Čortanovci
Novi Sad
0
50
100
150
200
250
B
e
o
g
r
a
d
B
a
t
a
j
n
i
c
a
S
t
a
r
i

B
a
n
o
v
c
i
S
u
r
d
u
k
S
t
a
r
a

P
a
z
o
v
a
N
o
v
i

K
a
r
l
o
v
c
i
S
t
a
r
i

S
l
a
n
k
a
m
e
n
B
e
š
k
a
S
l
a
n
k
.

V
i
n
o
g
r
a
d
i
K
r
u
š
e
d
o
l
B
a
n
s
t
o
l
S
r
e
m
s
k
i

K
a
r
l
o
v
c
i
N
o
v
i

S
a
d
Beograd
Zemun
Batajnica
Novi Banovci
Stari Banovci
Belegiš
Surduk
Nova Pazova
Stara Pazova
Inđija
Novi Karlovci
Novi Slankamen
Satri Slankamen
Krst
Beška
Krčedin
Slankamenački Vinogradi
Maradik
Krušedol
Gladnoš
Banstol
Čortanovci
Sremski Karlovci
Matrični svih prikaz polazaka/dan JPP između mesta i gradova na na poligonu
posmatranja (radni dan) međusobno.
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2
Međugradski prevoz
Železnica-
putnički,brzi,poslovni,Beo
voz
Prigradski prevoz
Grafikon pristupačnosti u odnosu na srednji dnevni interval po vidovima
prevoza iz naseljenih mesta za Beograd.
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
Međugradski prevoz
Železnica-
putnički,brzi,poslovni,Beovo
z
Lasta Srem
Grafikon pristupačnosti u odnosu na srednji dnevni interval po vidovima prevoza iz
naseljenih mesta za Novi Sad.
?
egenda
Zel eni
br .-pr eds t avl j aj u br oj
pol azaka/dan po s t ar om
s t anj u
Cr veni br .- pr eds t avl j a
br . pol azaka/dan po
novom s t anj u
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Novo
Staro
Novo Staro
Series1 1323 2662
TRANSPORTNI RAD
Grafikon odnosa transportnog rada na linijama po starom redu
vožnje i linijama po strarim trasama i transportnog rada po
novom redu vožnje i modifikovanim linijama prigradskog
prevoza od Batajnice za Surduk.
 Na prethodnom primeru smo uočili pozitivne efekte
usklađivanja statičkih i dinamičkih elemenata linija na
delu koridora BG-NS,odnosno na pristupnom pravcu
od Surduka do Batajnice,zahvaljujući JTS .
 Oni se ogledaju u porastu broja polazaka,povećenju
PO,skraćenju intervala sleđenja,produženju opsega
vršnih intervala itd.
 Time smo pokazali efekte integrisanog sistema JPP na
povećenje SP-odnosno veću SP sa istim kapacitetima i
manjim uloženim TR