You are on page 1of 56

MINISTERUL MUNCH, FA.

MHAEI Si PROTECTIEI SOCIALE Grupul de management pentru implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial

Anexa nr.2

APROB i MINISTRUL MUNC I' PROT TIEI S Ma a a CA


.

* got %
Iq
'

'

'

AVIZAT SECRET G Iul

Procedura de sistem privind intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale Cod: P.S. - 03 Editia 1, 09.05.2012, Rev izia 0 Ex. fir. 1

VERIFICAT Grupul pentru Suport Tehnic SCl/M Elena Camaragni Manager public
Andrei ELABORAT Directia Resurse Umane Alexandrina FLOFtESCU Referent supe r Ecaterina IONITA Referent s perior

g (Flu,

WWII
Ministerul Muncii, Familiei $i Protectici Social

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la , nivelul Ministerului Munch, Familiei $i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Edilia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 1 din 55
Exemplar nr. 1

Cuprins

l'aizina de titlu Cuprinsul pag.1 pag.2

Formularul evidenta modificAri Continutul propriu-zis al procedurii Formular analiza procedura Lista de difuzare a procedurii
Formulare Anexe

pag.3 pag.29 pag.31


pag.33 pag.49

s DE SISTEM aprobarea fiselor de post la

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

icii, Familiei si Protectiei iale


S. - 03

Pag. 2 din 55
Exemplar nr. I

i modificari

Nr. crt.

Ed.

Data editiei

Rev.

Data . revizio

Pag.

Dcscrierc modificare

Semnatura conducatorului compartimentului

Ministerul Muncii, Familici si Protectiei !iodate

PIMII

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. 03
-

Edltia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1 Pag. 3 din 55


Exemplar nr. 1

1.0. Scop Procedura stabileste un mod unic de elaborare, actualizare si aprobare a fiselor de post la thvelul compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. 2.0. Domeniul de aplicare Procedura se aplica de cite toate compartimentele Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, respectiv de cAtre persoanele din cadnil acestora, care au atributii privind intocmirea, contrasemnarea i aprobarea fiselor de post, precum si de cAtre persoanele care iau la cunostintA semneaza fisele de post. 3.0. Documente de referinta 3.1. Legea nr. 90/2001 privind organizarea i functionarea Guvenndui Romaniei *i a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 3.2. Legea nr. 500/2002 privind fmantele publice, cu modificArile i completArile ulterioare; 3.3. H.G. nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei *i Protectiei Sociale, cu modificarile i complearile ulterioare; 3.4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile completarile ulterioare; 3.5. Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea tmitara a personalului plAtit din foduri publice 3.6. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 3.7. O.U.G. nr. 92/2008 privind statutul functionarului public dcnumit manager public, cu modificarile i completarile ulterioare; 3.8. H.G. nr. 78/2011 pentru aprobarea Normelor metodologicc de aplicare a O.U.G. nr. 92/ 2008 privind statutul functionarului public denumit manager public; 3.9. Ordinele ministrului muncii, faxniliei si protectiei sociale cu privire la atributiile delegate secretarilor de stat si secretarului general din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale; 3.10. Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010; 3.11. 0.M.M.F.P.S. nr. 408/2012 pentru aprobarea procedurii de sistem "Realizarea procedurilor fonnalizate pe activitati din cadrul Ministerului Munch, Familiei i Protectiei Sociale si Structurilor Subordonate Ministerului Muncii"; 3.12. 0.M.M.F.P.S. nr. 2772/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale aparat propriu i unitatile subordonate.

Ministerul Mandl, Familiei si Protectiei Soci ale

PROCEDURA. DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectlei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:!

Pag. 4 din 55
Exemplar nr. 1

3.13. 0.M.M.F.P.S. nr. 2799/2011 privind aprobarea modelului cadru a fisei de post pentru personalul contractual. 4.0. Definitii si abrevieri 4.1. Definitii (1) postul = reprezinta cea mai simpla subdiviziune a structurii organizatorice, cc poate fi definit ca ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor i responsabilitatilor desemnate, care revin spre exercitare unui angajat; (2) fisa de post = reprezinta documentul care deftneste locul i contributia postului in atingerea obiectivelor individuale i organizationale, caracteristic atat individului, cat si institutiei si care precizeaza sarcinile si responsabilitatile care ii revin titularului unui post; (3) atributia = reprezinta un ansamblu de sarcini necesare realizarii unei parti dintr-o activitate, care incumba o anumita responsabilitate privind indeplinirea lor la termen, la un nivel calitativ prescris si care reclama competente adecvate; (4) sarcina = constituie cea mai mica unitate de munch' individuala avand un sens complet, care reprezinta o actiune clar formulata, orientata spre realizarea unui obiectiv precis si care se desfasoara dupa o procedura stabilita; (5) abilitate = indemanare, pricepere, dibacie; (6) aptitudine = insusire psihica individuala care conditioneaza indeplinirea in bune conditii a unei activitati, a unei actiuni sau aplicatii; (7) calitate = instwire caracteristica (de obicei pozitiva) a unei persoane sau a unui lucru; (8) competenta = capacitatea unei autoritati, a unu.i functionar, etc. de a exercita anumite atributii; (9) responsabilitatea = obligatia de a efectua un lucni, de a raspunde, de a da socoteala de ceva, de a accepta i suporta consecintele; (10) relatii ierarhice = sunt acele relatii de subordonare stabilite intre posturile de conducere si posturile de executie sau intre posturile de conducere situate la niveluri ierarhice diferite; (11) relatii functionale = sunt acele relatii de lucru cc se stabilesc intre compartimentele ce au atributii integrate in fluxul procesual al unor activitAti sau intre cotnpartimentele functionale care au autoritatea de a transtnite celorlalte compartimente precizari, indnunfiri metodologice, prescriptii de specialitate, etc.; (12) relatii de control = sunt acele relatii de lucru care se stabilesc intre persoanele/ compartimentele cu atributii de control si celelalte persoane/ compartimente; (13) relatii de reprezentare = sunt acele relatii de lucru stabilite intre posturilc de conducere (sau posturi de executie care au clar delimitate acest tip de relatii prin fisa postului) i terse persoane juridice sau fizice;

Ministerul Muria, Familiei $i Protectiei Sodale

PROCEDURA. DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de CN.: I

Pag. 5 din 55
Exemplar nr. I

(14) delegarea de atributii = reprezinta o deplasare de sarcini, insotite de autoritatea $i responsabilitatea necesare, de la niveluri ierarhice superioare spre c.ele inferioare; (15) vechimea (in specialitatea necesara) = experienta dobandita in temeiul unui contract individual de =Inca, a unui raport de serviciu sau ca profesie liberalA, demonstrata Cu documente corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate corespunzatoare profesiei sau specializarii sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a invatamantului din Romania. 4.2 Abrevieri
(1) H.G. = Hotarfar ' e de Guvern;

(2) O.U.G. = Ordonanta de urgenta a Guvemului; (3) M.M.F.P.S = Ministerul Munch, Familiei si Protectiei Sociale; (4) 0.M.M.F.P.S. = Ordin at ministrului munch, familiei si protectiei sociale; (5) A.N.F.P. = Agentia Nationala a Functionarilor Publici; (6) D.R.U. = Directia Resurse Umane; (7) S.R.U. = Serviciul Resurselor Umane; (8) R.O.F. = Regulament de organizare si functionare. 4.3. Termeni utilizati (1) Compartiment = directie generala/directie/serviciu/birou; (2) Conducatorul compartimentului = director general/ director/ sef de serviciu/sef birou; 5.0. Descrierea procedurii 5.1. intocmirea si aprobarea fi$elor de post (1) Solicitarea intocmirii fi$elor de post
1 In urma aprobaiii prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale a R.O.F. a

aparatului propriu al ministerului, D.R.U. prin S.R.U. solicita tuturor eompartimentelor ministerului, intocmirea fiselor de post pentru toate posturile ocupate i vacante existente in statul de functii al acestora. Adresa este intocinitA de cite functionarul cu atributii in domeniul verificarii fiselor de post dupa modelul prezentat in Formularul nr. 1. 2 Adresa cuprinde in mod obligatoriu termenul maxim pana la care compartimentele au obligatia transmiterii fiselor de post. Aceasta este intocmitA in doua exemplare si are semnaturile responsabilului de intocmirea adresei, sefului S.R.U. si directorului D.R.U.
3 Adresa semnata este transmisa de catre D.R.U. tuturor compartimentelor in data semnArii

acesteia de catre directorul D.R.U.

Ministerul NIuncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. I de ex.: Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 6 din 55
Exemplar pr. I

(2) intocmirea, contrasemnarea si aprobarea fiselor de post 1 Fisele de post se intocmesc atat pentru posturile ocupate de functionarii publici/ffinctionarii contractuali, cat i pentru posturile vacante, in termenul comunicat de D.R.U. prin adresa transmisa compartimentelor. intocmirea unei fie de post se face de cAtre superiorul ierarhic direct al salariatului, dupA modelele prezentate in Formularele nr. 2, nr. 3 si nr. 4 in raport cu categoria functiilor ocupate. 2 Functionarii publici de conducere de la nivelul unui compartiment au obligatia de a intocmi fisele de post pentru intreg personalul din subordine. Stabilirea atributiilor pentru fiecare angajat se face de catre superiorul ierarhic direct, pomind de la obiectivele specifice ale compartimentului in care acesta este incadrat. In acest sens, superiorul ierarhic direct al angajatului stabileste obiectivele specifice ale compartimentului pand la nivelul obiectivelor individuale pentru fiecare angajat in parte. Astfel, atributiile stabilite prin fisa postului trebuie sa conducA la realizarea obiectivelor individuate stabilite, in raport cu care pe parcursul perioadei 1-31 ianuatie din fiecare an, se face evaluarea performantelor profesionale pentru anul anterior. 3 in situatia elaborArii fiselor de post pentru persoanele nou angajate, obiectivele individuate ale acestora se stabilesc plecbd de la atributiile existente in fisa postului si se consemneaza intr-un document (Formularul nr. 5) cc se anexeaza fisei de post, acestea urmand a sta la baza evaluArii performantelor individuale ale acestora. 4 Nurnarul Nei de post este numarul corespunzator postului respectiv din statul de ffinctii al compartimentului in al carei structud organizatoricA se afla postul pentru care se intocmeste fisa de post. 5 Superiorul ierarhic direct al functionarului care ocupa postul pentru care este intocmita fisa de post senmeaza acest document la rubrica "intocmit". Fisa de post este completata i cu data la care se senmeazA documentul.

5.2 Completarea fiselor de post


(1) Completarea fiselor de post pentru functionarii publici

decat managerii public0

intocmirea fisei de post pentru posturile corespunzatoare functiilor publice, altele decAt cele de manageri publici, presupune completarea fiecArei rubrici din cadrul Formularului nr. 2 conform indicatiilor prezentate in continuare:
Rubrica din fisa de post Denumirea postului Indicatil de completare

Aceasta se preia din statul de personal at compartimentului din care face parte postul, prin identificarea functiei corespunzatoare postului. In situatia in care compartimentul nu dispune de un stat de personal, acesta poate fi solicitat D.R.U. Nivelul postului corespunde nivelului atributiilor titularului functici publice. In functie de nivelul atributiilor titularului functiei publice,

Nivelul postului

M i n is ter u I Muncii, Familiei i Protectiei Sociale

PROCEDURA. DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fielor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03 ,

Editia. 1 Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 7 din 55
Exemplar nr. 1

Rubrica din lia de post se pot distinge: -

Indieatii de completare

functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor funclionari publici (secretar general); functii publice de conducere (director general, director general adjunct, director, director adjunct, 4ef serviciu, ef birou); functii publice de executie (consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, referent de specialitate, referent).

Nivelul postului se stabilete prin 'incadrarea functiei corespunzatoare postului in una din cele 3 categorii de functii publice mai sus mentionate. Scopul principal postului al in completarea acestei rubrici trebuie sA se tina cont de urmatoarele aspecte: - scopul trebuie s prezinte necesitatea existentei postului i contributia pe care acesta o are in cadrul autoritatii sau institutiei publice. Se impune definirea acestuia astfel incat sa releve rolul la indeplinirea unui obiectiv. - scopul este mai vast decat obiectivele postului, acopera domeniul general in care postul respectiv ii aduce aportul; - scopul postului trebuie intotdeauna sustinut prin definirea unor atributii specifice realizArii acestuia; - scopul postului nu trebuie prezentat sub fortnA de atributii/ sarcini de serviciu. Studii de specialitate Se precizeaza nivelul studiilor necesare ocuparii postului, potrivit celor 3 clase. Domeniul studiilor necesare ocuparii postului deriva din specificul activitAtii compartimentului. Astfel, in functie de atributiile compartimentului in at cArui stat de personal figureaza postal, respectiv ale postului pentru care se intocmete fia, se identificA specialitatea studiilor necesare ocupArii postului. Nu se personalizeazi rubrics referitoare la studii de specialite in functie de studiile absolvite de titularul postului. Perfectionari (specializari) AceastA rubrica se completeaza prin raportare la nivelul postului respectiv, post corespunzator unei functii publice din categoria inaltilor functionari publici, post corespunzittor unei functii publice de conducere sau post corespunzator unei functii publice de executie.

NI i n isterul Muncii, Farniliei i Protectiei

PROCEDURA DE SISTEM intoemirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Sociale

Pag. 8 din 55
Exemplar nr. 1

Rubrica din fisa de

Indicatii de completare Astfel, in cazul functiilor publice din categoria inaltilor functionari publici la aceasta rubrica se completeaza in mod obLigatoriu absolvent al Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzAtoare categoriei inaltilor fimctionari publici". In cazul functiilor publice din categoria celor de conducere, la aceasta rubrica se completeaza, dupa caz cu absolvent de studii de masterat sau postuniversitare in domeniul aministratiei publice/ management on in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice". In situatia in care, indeplinirea atributiilor postului corespunzator functiei publice de conducere, necesita si absolvirea altor programe de formare in domeniul specific de activitate al compartimentului in al carui stat de personal figureaza postul, la aceasta rubrica se mentioneaza suplimentar cursuri de perfectionare/ specializare in domeniul ". Domeniul cursurilor de perfectionare/ specializare trcbuie desprins din domeniul de activitate specific compartimentului in care Ii desfasoara activitatea titularul postului.
Pentru functille publice de executie, rubrica perfectionari (specializari) se completeaza diferit, in fiinctie de gradul profesional corespunzator functiei publice.

post

in cazul in care realizarea atributillor postului necesiti absolvirea


unor cursuri de perfectionare/ specializare in domeniul de activitate specific compartimentului din care face parte postul, acestea se vor preciza indiferent de gradul profesional. Se recomanda ca numarul i complexitatea cursurilor de perfectionare/ specializare solicitate pentru ocuparea unui anumit post A creasca proportional cu gradul profesional asociat postului respectiv. Nu se personalizeaza rubrica referitoare la perfectionari (specializari) in functie de cursurile de perfectionare/ specializare urmate de titularul postului. In cadrul unui compartiment, pentru ace1a0 nivel at posturilor se stabilesc cerinte identice referitoare la perfectionari/ specializari . CunoWnte de operare/ programare pe

Se precizeaza de ce sunt necesare cunostintele de operare/ programare pe calculator si nivelul acestor cunostinte, respectiv cunostinte de

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Soci ale '-"hifrw

PlifW i,

PROCEDURA DE SISTEM intociiiirca, actualizarea si aprobarea fiselor de post la Ili-vein! Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 9 din 55
Exemplar nr. I

Rubrica din fisa de post calculator (necesitate si nivel) Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere)

Indicatii de completare bug/ nivel mediu/ nivel avansat. Aceasta rubrica nu se completeaza In cazul in care cunoasterea unei limbi straine nu este necesara pentru indeplinirea atributiilor postului. In caz contrar, se precizeala limba sau limbile straine care trebuie cunoscute, motivele pentru care este necesara cunoasterea uneia sau mai multor limbi straine si nivelul de cunoastere a acesteia/ acestora. respectiv cite, scris", vorbit" cunostinte de bur, nivel mediu", avansat".

Abilitati, calitati aptitudini necesare Cerinte specifice

si Sc mentioneazA acele caracteristici si insusiri individuale care conditioneaza indeplinirea in bune conditii a atributiilor postului. Se precizeaza acele informatii prin care sunt aduse la cunostinta ocupantului postului, aspecte referitoare la activitatile/conditiile pe care le implica realizarea atributiilor postului, respectiv: deplasAri in tad si/sau in strAinatate, delegAri, detasari, disponibilitate de lucru peste program, etc. Cunostintele de management, calitatile si aptitudinile manageriale necesare ocuparii postului, se stabilesc prin raportare la atributiile postului, find necesara efectuarea corelatiei intre cele doua rubrici. In cazul fiselor de post corespunzatoare functiilor publice de conducere este necesar ca la aceasta rubrica s se facA precizari cu privire la toate cele 3 componente ale competentei manageriale (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale). Atributiile trebuie definite astfel incat sa indice cat mai clar actiunea ce trebuie Intreprinsa de titularul postului. Atributiile trebuie si fie diferite de la o functie la alta si de la un grad profesional la altul. Atributfile specifice posturilor corespunzatoare functiilor publice de conducere trebuie s derive din cele 5 ftmctii ale managementului l si

Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitu di ni neces a re)

Atributiile postului

Planificarea stabilirea obiectivelor, tintelor cal= care va Ii orientati activitatea, precum si a modalitatilor (actiunile, resursele necesare si alocarea lor, implementarea) de a be realiza. Prin functia de planificare se stabileste cel mai adecvat curs al actiunilor viitoare pentru ca structura organizatorica sa obtina rezultatele dorite. Organizarea - desemneaza ansamblul proceselor de management prin care se stabilesc si se delimite,aza procesele de munca si componentele lor, precum si gruparea acestora pe posturi, structuri organizatorice, stabilirea atributiilor personalului potrivit cerintelor posturilor etc., in vederea realizarii in cat mai bune conditii a obiectivelor stabilite. Coordonarea armonizarea deciziilor cu actiunile personalului structurii organizatorice.

Minis terul Munch, Fa miliei si Protectiei Soeiale


-

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea Nelor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei li Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:!

Pag. 10 din 55
Exemplar nr. I

Rtibrica din fisa de

Indieatii de completare anume: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea i controlul. Din aceste motive, atributiile specifice posturilor corespunzatoare functiilor publice de conducere trebuie s difere de cele specifice posturilor corespunzatoare functiilor publice de executie. Atributiile stabilite prin fia postului trebuie s contribuie la realizarea obiectivelor individuale stabilite prin raportul de evaluare a performantelor profesionale anuale ale titularului postului. Gradul de complexitate i dificultate a atributiilor difera in functie de gradul profesional - pentru functiile publice de executie sau de nivelul competentei manageriale pentru functiile publice de conducere si pentru functiile publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici. Atributiile trebuie A difere de la o functie la alta si de la un grad profesional la altul. Aceasta se preia din statul de personal al compartimentului din care face parte postul pentru care se intocmeste fisa, prin identificarea functiei corespunzatoare postului. In situatia in care compartimentul nu dispune de un stat de personal, acesta poate fi solicitat D.R.U.

post

Denumire

Clasa

Clasa se stabileste prin identificarea nivelului studiilor de specialitate necesar ocuparii functiei publice, astfel: clasa I cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; elasa II cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma; clasa III cuprinde functiile publice pentru a caror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

Gradul profcsional

In cadrul functiilor publice de executie, legislatia in vigoare stabilwe 4 grade profesionale, respectiv: debutant, asistent, principal i

Antrenarea incorporeaza ansamblul activitatilor prin care se detennina personalul compartimentului s contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor. Controlul definineste ansamblul proceselor prin care performantele structurii organizatorice stint masurate si conaparate cu obiectivele stabilite initial in vederea eliminArii diferentelor constatate si determinarii cauzelor generatoare de abateri.
-

Ministerul Muncii, Familiel si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 11 din 55
Exemplar nr. 1

Rubrica din fisa de post superior.

Indicatii de completare

Gradul profesional asociat fimctiei publice se identified din statul de personal al compartimentului din care face parte postul pentru care se intocmete fia, prin identificarea functiei corespunzatoare postului. In situatia in care compartimentul nu dispune de un stat de personal, acesta poate fi solicitat D.R.U. Vechimea (in specialitatea necesara) Vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupdrii unei functii publice este reglementatd de Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicatd i diferd pe categorii de functii publice. Se identifica relatiile de subordonare care exista intre titularul postului i superiorul sau ierarhic, dar i relatiile dintre titular i personalul subordonat acestuia. Se identified relatiile de lucru pe care titularul postului le stabilete cu unul sau mai multe compartimente din cadrul M.M.F.P.S. Se completeaza numai in cazul persoanelor care au atributii de control. Sc identified relatiile de lucru pe care titularul postului le stabileste cu alte persoane/ compartimente din cadrul M.M.F.P.S. Se completeaza numai in cazul fiselor de post intocmite pentru functiile publice de conducere. In acest sens se identified relatiile de lucru stabilite intre posturile corespunzdtoare functiilor de conducere i terte persoane juridice *i fizice. Exceptii: 1. Atunci cdnd atributiile care genereaza relatii de reprezentare sunt delegate unor functionari publici de executie, se completeaza in mod corespunzator. 2. Atunci cand functionarii publici de executie au in fip postului atributii care genereazd relatii de reprezentare, rubrica se completeazd In mod corespunzator. Relatii cu autoritati si institutii publice Relatii cu organizatii internationale Conform atributiilor postului, daed este cazul.

Relatiile ierarhice

Relatiile functionale Relatiile de control

Relatiile de reprezentare

Conform atributiilor postului, daed este cazul.

Min isterul Munch, Familiei si Protect-id Sociale

PIPPO

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea fielor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 12 din 55
Exemplar nr. 1

Rubrica din fia de post Relatii cu persoane juridice private Limite de competenta Delegarea de atributii $i competente

Indicatii de completare Conform atributiilor postului, daca este cazul. Se precizeaza libertatea decizionala de care beneficiazA titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin. Vezi punctul 5.10 al procedurii.

(2) Completarea fielor de post pentru personalul contractual in cazul personalului contractual fip de post se completeaza potrivit Formularului nr. 4. (3) Completarea fiei de post pentru managerii publici 1 intocmirea fi$ei postului pentru posturile corespunzatoare functiilor publice specifice de manager public presupune completarea fiecArei rubrici din cadrul Formularului nr. 3 conform indicatiilor prezentate in continuare: Rubrica din fia postului Denumirea postului
Nivelul postului

Indicatii de completare Se completeaza cu denumirea postului corespunzatoare functiei de manager public respectiv "Manager public". Functia publica specifica de manager public este o ftmctie publicA de executie $i se completeaza cu - "Functie publicA de executie". Scopul principal al posturilor corespunzatoare functiilor publice de manager public este prevazut de cadrul legal in vigoare privind statutul functionarului public denumit manager public $i anume: "in exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a asigura sprijin pentru politicile de reforma ale Guvemului Romaniei in ceea ce prive$te proiectarea $i implementarea de la nivelurile strategice la cele operationale a procedurilor $i activitatilor vizand accelerarea reformei administratiei publice centrale $i locale."

Scopul principal al postului

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sodale


-ur hor.

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea $i aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei $i Protectiei Sociale
Cod: P.S. 03
-

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.: !

Pag. 13 din 55
Exemplar nr. 1

Rubrica din fi$a postului Studii de specialitate

Indicatii de completare Conditiile referitoare la studiile de specialitate necesare ocuparii unei functii publice de manager public sunt precizate de cadrul legal in vigoare privind statutul fun.ctionarului public denumit manager public. Astfel, in cazul functiilor publice de manager public la aceasta rubrica se completeaza in mod obligatoriu: S fie absolventi ai unuia dintre urmatoarele programe: programul de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de I.N.A.; programul de formare specific pentru tinerii fimctionari publici, cu durata de I an, organizat de I.N.A.; programul de Burse Speciale "Cruvernul Romaniei" Cu conditia s urmeze un program intensiv de formare specializata in administratia publica, in Romania, organizat de I.N.A. sau de alte institutii de formare continua.

Perfectionari (specializari)

Cuno$finte de operare/ programare pe calculator (necesitate $i nivel) Limbi straine (necesitate i nivel de cunontere)

Sc precizeaza cursurile ce intra in componenta curriculei programelor de formare mentionate la rubrica .studii de specialitate" din cadml acestui tabel, respectiv: Managementul i dezvoltarea resurselor umane, Managementul schimbarii, Management strategic, Integrare Europeana, Afaceri Europene, Stat de drept i bunk' guvemare, Management financiar, Politici publice, Drept international, Relatii intemationale, I Comunicare i negociere." Se precizeaza de ce sunt necesare cuno4tinte1e de operare/ programare pe calculator 4i nivelul acestor cunotinte, respectiv cunNtinte de bud/ nivel mediu/ nivel avansat. Se precizeaza limba/ limbile straine ce trebuie cunoscute, motivele pentru care este necesara cunoaterea uneia sau mai multor limbi straine i nivelul de cunogtere a acesteia/ acestora, respectiv citit", scris", vorbit" cunNtinte de baza", nivel mediu", avansat". Abilitatile generale ale managerilor publici sunt detaliate de cadrul legal in vigoare aplicabil acestora. Conditiile specifice pentru ocuparea unei functii de manager public sunt precizate in cadrul legal in vigoare aplicabil managerilor publici.

Abilitati, calitati $i aptitudini necesare Cerinte specifice

Ministerul Munch, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. 03
-

Editia. 1 Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 14 din 55
Exemplar nr. 1

Rubrica din fisa postului

Indica* de completare

Competenta managerialii Domeniile de competenta manageriala ale managerilor publici sunt stabilite prin cadrul legal in vigoare aplicabil managerilor publici. (cunostinte de management, calititi si aptitudini necesare) Atributiile postului Atributiile posturilor coresputizatoare functiilor publice de manager public se stabilesc pe baza atributiilor i responsabilitatilor generale i a celor specifice minimale stabilite prin cadrul legal in vigoare aplicabil managerilor publici. Aceste atributii i responsabilitati pot fi activitatii specificului modificate conform adaptate i compartimentului unde exista postul de manager public. Se completeaza cu dentunirea functiei de manager public respectiv "Manager public". Se completeaza Clasa 1" . Pentru a fi acceptat in cadrul unuia dinte programele mentionate la rubrica Studii de specialitate" din cadrul acestui tabel, este obligatoriu ca persoanele care doresc s ocupe o functie publica de manager public s aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta. Functia publica specifica de manager public este structurata pe 3 grade profesionale, dupa cum urmeaza: a) asistent; b) principal; c) superior, ca nivel maxim. Gradul profesional asociat functiei publice se identifica din statul de personal al compartimentului din care face parte postul pentru care se intocme*te fia de post, prin identificarea functiei corespunzatoare postului. in situatia in care compartimentul nu dispune de un stat de personal, acesta poate fi solicitat D.R.U. Statutul managerilor publici nu stabilete frame de vechime in specialitate pentru ocuparea functiilor publice de manager public de diferite grade profesionale. Se identifica relatiile de subordonare care exista intre titularul postului i superiorul sau ierarhic, dar i relatiile dintre titular i personalul subordonat acestuia. Se identifica relatiile de lucru pe care titularul postului le stabileste cu unul sau mai multe compartimente din cadrul M.M.F.P.S. Se completeaza numai in cazul persoanelor care au atributii de control. Se identifica relatiile de lucru pe care titularul postului le stabile.,te cu alte persoane/ compartimente din cadrul M.M.F.P.S.

Denumire Clasa

Gradul profesional

Vechimea (in specialitatea neeesara)


Relatiile ierarhice

Relatiile functionale Relatiile de control

MiniSterul Munch, Familiei si Protectiei Sociale


i

PROCEDURit DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 15 din 55
Exemplar nr. 1

Ruhrica din fisa postului Relatiile de reprezentare Limite de competenta

Indicatii de completare Se identified relatiile de lucru cu terte persoane juridice si fizice, daca acestea existd. in caz contrar, nu se completeazd aceastd rubrica. Se precizeazd libertatea decizionald de care beneficiaza titularul pentru indeplinirea atributiilor care ii revin.

2 Persoanele din cadrul compartimentelor aparatului propriu al ministerului care au ca atributii de serviciu intocmirea fiselor de post pot solicita D.R.U., respectiv functionarilor cu atributii de verificare a fiselor de post din cadnil S.R.U. once informatii i clarificki referitoare la modul de elaborare a fiselor de post. 5.3 Contrasemnarea si aprobarea fisei postului (1) Contrasemnarea fisei de post presupune semnarea acesteia, la rubrica Contrasemnat", de ate superiorul ierarhic direct al persoanei care a intocmit fisa postului, dupd verificarea corelatiei existente intre obiectivele individuale i atributiile postului. Se completeaza si data la care fisa de post este contrasemnata. (2) Aprobarea fisei de post presupune verificarea modului de intocmire si a continutului informatiilor cuprinse in fisa de post si semnarea acesteia, la rubrica Aprob", de catre conducatorul institutiei sau de catre persoana(le) delegatd(e) cu aceasta atributie. Se completeazd.si data la care fisa de post este aprobatd. (3) Functionarul care ocupa postul pentru care este intocmita fisa de post analizeazd continutul acesteia i semneaza la rubrica Luat la cunostintr. Se completeazd si data la care fisa de post este luata la cunostinta de catre ocupantul postului. (4) in situatia in care, potrivit structurii organizatorice, din cei 3 superiori ierarhici care trebuie s intocmeascd/contrasemneze sau aprobe fisa de post existd numai 2 superiori ierarhici, respectiva fisd de post se semneazd numai la rubricile "Intocmit" i "Aprob". (5) Fisa de post semnatd de toate persoanele cu responsabilitAti in acest sens este transmisa in copie fiinctionantlui public de ate superiorul ierarhic direct. (6) Conducatorul compartimentului are obligatia coordondrii procesului de intocmire a fiselor de post si a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuale la nivelul compartimentului si respectarii termenului de transmitere a lor in original care D.R.U., precum si de a pasta o copie a acestora. Acestea se transmit cu o adresd de inaintare semnatd de conduckorul compartimentului. (7) Fisele de post ale managerilor publici i documentele anexate acestora sunt intocmite de atm un inalt functionar public sau, dupd caz, de un fiinctionar public de conducere care ocupa o functie publicd cel putin la nivelul functiei de director on o functie publied specified asimilatA acesteia, cdruia acestia ii sunt direct subordonati i aprobate de catre conducatorul institutiei sau de ate persoana(le) delegatd(e) cu aceasta atributie.

Ministerul Munch, Familiei si Protectiei Sociale


'11111110

PROCEDURA DE SISTEM intoemirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1 Pag,. 16 din 55


Etemplar nr. I

5.4 Centralizarea i verificarea fiselor de post de eatre D.R.U. (I) Centralizarea si repartizarea fiselor de post
1 Directorul D.R.U. repartizeaza fisele de post si documentele anexate acestora, transmise de cite compartimentele ministerului sefului S.R.U.

2 Seful S.R.U. repartizeaza fisele de post functionarului din cadrul serviciului cu atributii in domeniul verificarii fiselor de post, potrivit cadrului legal si al prezentei proceduri. (2) Verificarea fiselor de post presupune: 1. Fisa de post se transmite in format electronic, inainte sa fie listata pe suport de hArtie si semnata, persoanei desemnate cu verificarea fiselor de post. Aceasta va verifica: 2 Identificarea functiei corespunzAtoare postului pentru care se va intocmi fisa de post, respectiv post corespunzator unei functii publice generale, unei fimctii publice specifice de manager public sau functii contractuale; 3 Compararea fisei de post primite, din punctul de vedere al fonnatului, cu cea aferentA postului corespunzator functiei identificate, existenta in cadrul acestei proceduri, respectiv in Formularul nr.2 / Formularul nr.3/ Formularul nr.4; 4 Verificarea existentei tuturor rubricilor din fonnatul standard al fisei Formularul nr.2 / Formularul nr.3/ Formularul nr.4;
5 Verificarea completirii tuturor rubricilor cuprinse in fisa postului; de post prezentat in

6 Verificarea calitAtii persoanelor care intocmesc, contasemneaza si aproba fisele de post; 7 Verificarea respectarii indicatiilor de completare cuprinse la punctul 5.1. intocmirea i aprobarea fiselor de post, subpunctul (2) intocmirea, contrasemnarea si aprobarea fiselor de post",

8 Transmiterea raspunsului electonic catre persoana care a solicitat verificarea fisei de post. Verificarea fisei de post transmisA pe suport de hartie semnata: 1 Identificarea functiei corespunzitoare postului pentru care s-a intocmit fisa de post, respect iv post corespunzator unei functii publice generale, unei functii publice specifice de manager public sau fimctii contractuale; 2 Compararea Nei de post primite, din punctul de vedere al formatului, cu cea aferenta postului corespunzator fitnctiei identificate, existenta in cadrul acestei proceduri, respectiv in Formularul nr.2 / Formuland nr.3/ Formularul nr.4; 3 Verificarea existentei tuturor rubricilor din formatul standard al fisei de post prezentat in Formularul nr.2 / Formularul nr.3/ Formularul nr.4; 4 Verificarea completarii tuturor rubricilor cuprinse in fisa postului;
5 Verificarea calitatii persoanelor care au intocmit, contrasemnat si aprobat fisele de post;

Ministerul Munch, Familiei si Protectiei Socbkle


4%0

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. .03

Editia. 1 Nr. de ex.: 1


Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 17 din 55
Exemplar nr. I

5 Verificarea calitatii persoanelor care au intocmit, contrasemnat i aprobat fisele de post; 6 Verificarea respecarii indicatiilor de completare cuprinse la punctul 5.1. intocmirea i aprobarea fiselor de post, subpunctul (2) intocmirea, contrasemnarea i aprobarea fiselor de post".

7 In situatia in care structura i regulile de intocmire, contrasemnare i aprobare au fost respectate, fisele de post sunt repartizate, functionarilor publici din cadrul S.R.U., cu atributii in domeniul gestionarii raporturilor de serviciu ale personalului din cadrul compartimentelor care au transmis respectivele fie de post. 8 Daca structura si regulile de intocroire, contraseranare si aprobare a fiselor de post nu an fost respectate, responsabilul de verificarea lor, intocmeste i transmite o adresa de solicitare de revizuire a fiselor de post catre compartimentele care nu au respectat indicatiile de intocmire, previzute in prezenta procedura. Aceasta adresa este elaborata potrivit modelului prezentat in Formularul nr. 6, in doui exemplare si este semnata de catre toate persoanele responsabile implicate in coordonarea i controlul activitatii de intocmire a fiselor de post de la nivelul D.R.U.: responsabilul de intocmirea adresei, seful S.R.U., directorul D.R.U. 9 Adresa de solicitare a revizuirii fiselor de post este transmisa de catre D.R.U. compartimentului de la care s-au primit fisele de post. 10 Unele aspecte de forma ale intocmirii fisei de post care nu au fost respectate pot fi transmise verbal persoanelor care au intocmit fisele de post, in vederea corectarii acestora i retransmiterii fiselor de post refacute catre D.R.U. 5.5. Ataarea fielor de post la dosarul profesional al functionarilor pubUci Functionarii din cadnil S.R.U. cu atributii in domeniul gestionkii raporturilor de serviciu/munca ale personalului din cadrul compartimentelor ministerului au obligatia de a atasa fisele de post si documentele anexate acestora, 1 exemplar, la dosarul profesional al fieckui functionar public/contractual in parte. Al doilea exemplar se comunica titularului fisei postului. 5.6. Personalizarea fielor de post intocmite pentru posturile vacante (1) Fisele de post intocmite pentru posturile vacante existente in statele de functii ale compartimentelor ministerului stint personalizate in situatia: I numirii candidatilor declarati admisi in urma concursurilor de recrutare organizate; 2 numirii managerilor publici; 3 transferului unei persoane in cadrul unui compartiment al ministerului; 4 promovarii in gradul profesional; 5 promovarii intr-o functie publica de conducere; 6 exercitarii temporare a unei functii publice de conducere;

Ministerul Muncii, Familici i Protcctiei Sociale


--

PROCEDURA. DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Famillei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 18 din 55
Exemplar nr. I

7 mutdrii de la un compartiment la altul din cadrul ministerului, daca in cadrul compartimentului in care se muta functionarul public exista un post vacant echivalent postului pe care acesta ii ocupa in cadrul compartimentului din care a plecat. (2) Personalizarea presupune i aducerea la cunostinta functionarului public a fisei de post, acesta avand obligatia semnarii si datarii acesteia. (3) Obligatia prevazuta la punctul (2) intervine si in situatja in care functionarul public i manifesta intentia de a contesta continutul fisei de post (ex: atributiile stabilite), caz in care se mentioneaza aceastA intentie in scris, langa semnatura si data. (3) Conducatorul compartimentului in care urmeaza a fi incadrat functionarul public are obligatia transmiterii fiselor de post in original catre D.R.U. (4) Schematic aceste etape sunt descrise in Anexa nr. 1.
5.7. Actualizarea f4elor de post (1) Actualizarea Nelor de post se face ca urmare a: 1 intervenirii de modificari In R.O.F. al aparatului propriu al ministerului ce presupun schimbari in obiectivele compartnnentelor si/ sau objective suplimentare, cu impact asupra atributiilor postului.

a) in situatia moditicarii R.O.F. al aparatului propriu al ministerului trebuie reluate etapele surprinse la subpunctele (1), (2), (3) si (4) de la punctul 5.1. Intocmirea fiplor de post, pentru posturile ale caror atributii au fost modificate, ca unnare a modificarii obiectivelor individuale si ale celor specifice compartimentului. Noile objective individuale ale personalului se consemneaza intr-un document cc se anexeaza fisei de post, elaborat conform modelului prezentat in Formularul nr. 5. b) Schematic aceste etape sunt descrise in Anexa nr. 2 de la punctul 8.0. al prezentei proceduri. 2 intervenirii de schimbari in atributiile de serviciu ale functionarilor publici, ca o consecinti a modificarii obiectivelor specifice ale unui compartiment i/sau a celor individuale ale personalului sau a delegarii de atributii i competente. a) in situatia in care conducatorii compartimentelor decid modificarea atributiilor de serviciu ale unor functionari publici/contractuali, ca unnare a modificarii obiectivelor specifice ale compartimentelor coordonate, respectiv a celor individuale ale personalului sau a intervenirii unei situatii de delegare de atributii i competente potrivit punctului 5.10 din prezenta procedura, acestia au obligatia actualizarii fiselor de post prin parcugerea subpunctului (2) de la punctul 5.1. Intocmirea filelor de post. b) Noile objective individuale ale personalului se consemneaza intr-un document cc se anexeaza fisei de post, elaborat conform modelului prezentat in Formularul nr.5. c) in cadrul D.R.U. se parcurg punctele 5.4. *i 5.5. d) Schematic aceste etape sunt descrise in Anexa nr. 3.

111 471014.
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea fielor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei li Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 19 din 55
Exemplar nr. I

evaluarii per formantelor profesionale si modificarii obieetivelor individuale ale

angajatilor.
a) Evaluarea performantelor profesionale poate conduce la modificarea obiectivelor individuale ale angajatilor, in sensul stabilirii unor objective mai complexe, dacA cele anterior stabilite care au fost realizate cu succes sau a sirnplificarii acestora pentru a corespunde capaciatii de realizare a angajatului, daca cele anterior stabilite nu au fost indeplinite corespunzator. Astfel, superiond ierarhic direct i angajatul stabilesc impreuna noi objective individuale. b) Noile objective individuale decurg din cele specifice ale compartimentului i se consemneaza la rubrica Objective pentru unnatoarea perioada pentru care se face evaluarea" din cadrul Raportului de evaluare a performantelor profesionale individuate ale functionarilor publici. c) in situatia in care atributiile existente in fip postului nu contribuie la realizarea noilor objective, persoanele care au calitatea de superior ierarhic direct i care au modificat obiectivele individuate ale angajatilor din subordine iau masurile necesare in vederea actualizarii fielor de post. Aceasta se realizeazA prin parcugerea subpunctului (2) de la punctul 5.1. Intocmirea fielor de post. d) in cadrul D.R.U. se parcurg punctele 5.4. *i 5.5. e) Schematic aceste etape sunt descrise In Anexa nr. 4.

4 promovirii/retrogadarii in gradul profesional a managerilor publici.


a) in urma primirii deciziei A.N.F.P. cu privire la promovarea/ retrogadarea managerilor publici In gradul profesional, D.R.U., prin intermediul functionarilor cu atributii in domeniul gestionarii raporturilor de serviciu ale acestora, are obligatia ca dupd aprobarea ordinului ministrului muncii, familiei i protectiei sociale de promovare/retrogadare in grad profesional, sA comunice aceastA decizie superiorului ierarhic al fiecanti manager public, cu mentiunea c fiele de post trebuie modificate cu atributii i responsabilitati sporite/diminuate specifice noului grad profesional obtinut. b) In vederea elaborarii documentului ce contine comunicarea promovarii/retrogadArii managerului public i solicitarea modificarii fielor de post poate fi folosit modelul prezentat In Formularul fir. 7. Acesta se intocmqte de atm functionarul public cu atributii in domeniul gestionarii raporturilor de serviciu ale managerilor publici din cadrul D.R.U., dupa aprobarea ordinului de promovare/retrogadare, in douA exemplare, i este semnat de atm toti actorii implicati in coordonarea i controlul activitatii de intocmire a fielor de post de la nivelul D.R.U., respectiv de eful S.R.U., i directorul D.R.U. c) Actualizarea fiwlor de post se face prin parcurgerea subpunctului (2) intocmirea, contrasemnarea i aprobarea fielor de post" de la punctul 5.1. 1ntocmirea fielor de post.

'-',

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0


Nr. de ex.:1

Pag. 20 din 55
Exemplar nr. 1

d) Promovareaketrogadarea managerilor publici in gradul profesional poate conduce si la schimbarea obiectivelor individuale ale acestora, noile atributii si responsabilitAti stabilite in fisa postului find necesar a fi corelate cu noile objective individuale, daca acestea au fost modificate. e) Noua fisa de post a managerului public este transmisa catre D.R.U., care parcurge din nou punctele 5.4. si 5.5. 0 Schematic aceste etape sunt descrise in Anexa nr.5.

Ministerul Muncii, Familiei i Protectiei Soriale

PROCEDURA DE SISTEM Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. 03
-

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 21 din 55
Exemplar nr. I

5 promovarii in clasi/grad a functionarilor publici si grad a personalului contractual a) in urma promovarii examenului de promovare in clasi sau grad, D.R.U., prin intermediul functionarilor responsabili de gestionarea raporturilor de serviciu/munca ale personalului din cadrul compartimentului din care face parte persoana promovatA, invtiinteaza conducatorul acestei structuri, prin adresa scrisa, despre necesitatea intocmirii unei noi five de post care s cuprinda atributii noi in raport cu clasa/gradul in care functionarul public sau personalul contractual a promovat. b) in acest sens functionarii din cadrul D.R.U. responsabili de gestionarea raporturilor de serviciu/munca ale personalului compartimentului in al carei stat de functii figureaza functionarul public/contractual promovat intocmevte, dupa aprobarea ordinului ministrului muncii, familiei i protectiei sociale de promovare in clasa/grad, o adresa prin care se solicita modificarea fivei de post a acestuia vi a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuale, conform modelului prezentat in Formularul nr. 8. Aceasta se intocmevte in doted exemplare vi este semnatA de atm toate persoanele responsabile implicate in coordonarea vi controlul activiatii de intocmire a fivelor de post de la nivelul D.R.U., respectiv a vefului S.R.U. vi directorul D.R.U. c) D.R.U. transmite adresa prin care se solicila modificarea fivei de post vi a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuale, compartimentului din care face parte functionarul public/contractual promovat. d) in vederea elaborarii noii five de post se parcurg etapele de la punctul 5.1. e) Promovarea in clasa/grad presupune stabilirea de noi objective individuate pentru persoana care promoveaza vi pleand de la acestea, stabilirea de noi atributii. f) Schematic aceste etape sunt descrise in Anexa nr. 6 de la punetul 8.0. at prezentci proceduri. 6 promovarii in functii a personalului contractual a) in urma promovArii in functii, D.R.U., prin intermediul functionarilor responsabili de gestionarea raporturilor de munci ale personalului din cadrul compartimentului din care face parte persoana promovatA, invtiinteaza conducatorul acestei structuri despre necesitatea intocmirii unei noi five de post care sd cuprinda atributii noi in raport Cu functia in care personalul contractual a promovat.

b) In acest sens functionarii din cadrul D.R.U. responsabili de gestionarea raporturilor de mund
ale personalului compartimentului in al cArei stat de functii figureala functionarul contractual promovat intocmevte, du/A aprobarea ordinului ministrului muncii, familiei vi protectiei sociale de promovare in functie, o adresa prin care se solicifa modificarea fivei de post a acestuia vi a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuate, conform modelului prezentat in Formularul nr. 8. Aceasta se intocmevte in doua exemplare vi este senmatA de atm toate persoanele responsabile implicate in coordonarea i controlul activitatii de intocmire a fivelor de post de la nivelul D.R.U., respectiv a vefului S.R.U. vi directorul D.R.U.

Minittcrul Muncii, Familiei *i Protectiei Sociale


441404Pr

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea *i aprobarea filelor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei *i Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 22 din 55
Exemplar nr. I

g) D.R.U. transmite adresa prin care se solicita modificarea fi*ei de post *i a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuale, compartimentului din care face parte functionarul contractual promovat. h) in vederea elaborarii noii fie de post se parcurg etapele de la punctul 5.1. i) Promovarea in functie presupune stabilirea de noi objective individuate pentru persoana care promoveaza *i plecartd de la acestea, stabilirea de noi atributii.
j) Schematic accste etape sunt descrise in Anexa nr. 6 de la punctul 8.0. at prezentei proceduri.

7 mutarii cu post cu tot a unei persoane de la un compartiment la altul, in cadrul ministerului. a) in urma aprobarii ordinului tninistrului munch, familiei i protectiei sociale de mutare cu post a unei persoane de la tin compartiment la altul, D.R.U., prin intermediul functionarilor cu atributii in domeniul gestionarii raporturilor de serviciu/muncA ale personalului din cadrul compartimentului in care se face mutarea, comunica prin adresa scrisa superiorului ierarhic at salariatului obligatia de a intocmi fi*a postului *i de a stabili noile objective ale angajatului, printr-o adresi elaborata conform modelului prezentat in Formularul nr. 9. b) Noile obiective2 individuale ale angajatului se consemneaza intr-un document anexat fi*ei postului elaborat conform Formularului nr. 5. c) Adresa (Formularul nr.9) se intocme*te in doua exemplare *i este senmata de catre toti actorii implicati in coordonarea *i controlul activitatii de intoctnire a fi*elor de post *i a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuate, de la nivelul D.R.U., respectiv a *efului S.R.U., *i a directorului D.R.U. d) D.R.U. transmite aceasta aciresa compartimentului in care a fost mutat functionarul. e) In vederea elaborarii noii fie de post se parcurg punctele 5.4. si 5.5. f) Schematic aceste etape sunt descrise in Anexa fir. 7. 5.8. Atributille demnitarilor (1) Atributiile ministrului muncu familiei si protectiei sociale
,

1 Ministrul muncii, familiei *i protectiei sociale indepline*te, in domeniul de activitate at ministerului, atributiile generale prevazute de cadrul legal privind organizarea *i functionarea Guvemului Romaniei *i a ministerelor. 2 De asemenea, conform cadrului legal in vigoare, ministrul muncii, familiei i protectiei sociale indepline*te *i functia de ordonator principal de credite.

2 in

cazul noilor angajati Intocmirea documentului anexat fisei de post in care se consemneazi obiectivele individuale ale acestora (Formularul nr.5) este obligatorie.

Ministerul Munch, Familiei si Protectiei Sodale


,..444..,

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 23 din 55
Exemplar nr. I

3 Ministrul munch, familici si protectiei sociale poate deleaga prin ordin o parte din atributii secretarilor de stat sau secretarului general al ministerului, potrivit procedurii privind emiterea, aprobarea si inregistrarea ordinelor ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind: - coordonarea structurilor organizatorice ale aparatului propriu al Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale de cite ministrul muncii, familiei i protectiei sociale, secretarii de stat si secretarul general, atributiile generale si comune si atributiile specifice delegate *i stabilite acestora precurn i delegarea calitatii de ordonator principal de credite, - delegarea exercitarii atributiilor ministrului muncii, familiei i protectiei sociale catre secretarii de stat pe perioada absentei acestuia, - modalitatea de inlocuire a secretarilor de stat *i secretarului general in perioadele de absenta temporarA din minister". (2) Atributiile secretarilor de stat Atributiile secretarilor de stat din cadrul Ministerului Mtmcii, Fatniliei i Protectiei Sociale sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale. 5.9. Atributiile Inaltilor functionari publici (1) Secretarul general din cadrul ministerului indeplineste atributiile prevazute de cadnd legal privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor. Secretarul general indeplineste i atributiile prevazute in R.O.F. at aparatului propriu al ministerului sau cele delegate de ministrul muncii, familiei i protectiei sociale. (2) Atributiile delegate sunt cuprinse in ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind coordonarea structurilor organizatorice ale aparatului propriu at Ministerului Muncii, Familiei i Protectiei Sociale de cAtre secretarii de stat si secretarul general, atributiile generale si comune, precum si atributiile specifice delegate acestora, modalitatea de inlocuire a acestora in perioadele de absentA temporal -A din minister si delegarea calitatii de ordonator principal de credite, precum si a celui privind delegarea exercitarii atributiilor ministrului munch, familiei si protectiei sociale. 5.10. Delegarea de atributii 0 competente (1) Delegarea de competenta reprezinta un transfer de competenta catre alte persoane din structura organizatorica a institutiei publice sau a unui compartiment. (2) Pentru indeplinirea mandatului conducAtorului institutiei publice: 1 se aproba o structura organizatorica, 2 se stabilesc raporturi ierarhice si de colaborare prin fisele de post sau alte acte de organizare specifice institutiei. (3) Actele care stau la baza unui transfer de competenta la nivelul Ministerului Muncii, Protectiei Sociale sunt: 1 Regulamentul de organizare si ftmctionare;
2

Ordine ale ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

011170110
Ministerul Muncii, Familici i Protcctiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea fi,elor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 24 din 55
Exemplar nr. 1

3 Fisele de post. (4) Regulamentul de organizare si funclionare al Ministerului Mtmcfi, Familiei i Protectiei Sociale stabileste modul in care conducatorii acestora Ii stabilesc atributiile compartimentelor coordonate. (5) Prin ordin al ministrului muncii, familiei i protectiei sociale se stabilesc atributiile competentele care revin secretarilor de stat i secretarului general at M.M.F.P.S., precum si a celor privind delegarea de competenta i atributii ale ministrului muncii, familiei si protectiei sociale catre secretarii de stat si secretarul general al M.M.F.P.S. Prin ordin al ministrului muncii, famifiei i protectiei sociale se stabilesc: - coordonarea structurilor organizatorice ale aparatului propriu al Ministen.dui Muncii, Familiei si Protectiei Sociale de catre ministrul muncii, familiei i protectiei sociale, secretarii de stat si secretarul general, atributiile generale si comune i atributiile specifice delegate si stabilite acestora precum si delegarea calitatii de ordonator principal de credite, - delegarea exercitarii atributiilor ministrului muncii, familiei i protectiei sociale catre secretarii de stat pe perioada absentei ace,stuia, - modalitatea de inlocuire a secretarilor de stat si secretarului general in per ioadele de absenta temporara din minister (6) Fiele de post, la rubrica "Delegarea de atributii i competente" ofera posibilitatea stabilirii exacte a atributiilor i competentelor ce pot fi delegate unei persoane care ocupa un post pentru care se intocmeste fisa de post, adt pe perioada prezentei, cat si absentei 3 din institutie a persoanei de la care se deleaga respecfivele atributii si/sau competente. 1 Delegarea de atributii si competente presupune transfend catre salariatul delegat a autoritatii de a lua deciziile necesare si de a putea actiona pentru indeplinirea atributiilor delegate; 2 Completarea fisei de post la rubrica "Delegarea de atributii i competente" presupune: a) definirea clara a atributiei/atributiilor delegate; b) modul in care se indeplineste atributia respectiva (daca salariatul caruia i se deleaga atributiile are libertate totala sau partiala in indeplinirea atributiei/atributiilor delegate); c) perioada pentru care se deleaga atributia/atributiile, respectiv pentru perioada nedeterminata, pentru o perioada clar definiti sau numai pentru perioadele de absena din institutie a persoanei de la care se deleaga atributia/atributiile); d) numele, prenumele i functia ocupata de persoana/persoanele de la care se deleaga atributiile (in cazul fiei de post la care se deleaga atributiile) sau ale persoanei/persoanelor careia/carora i/li se deleaga atributiile (in cazul fiei de post de la care se deleagA atributii le).

Ex: concediu de odihni, concediu fad platA, concediu crestere copil in varsta de part la un an/doi ani sau trei ani, concediu paternal, concediu maternal, concediu de rise maternal, suspendare raport de serviciu/munci, mutare temporarti In cadrul altui compartiment, delegare, detasare etc.
3

Ministerul Munch, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei
Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 25 din 55
Exemplar
ft.

3 Atributiile i competentele unui functionar pot fi delegate uneia sat' mai multor persoanc, specificandu-se ce atributii stmt delegate pentru fiecare persoana. 4 in situatia absentei temporare din institutie atat a persoanei/persoanelor de la care se deleaga atributii, cat si a persoanei/persoanelor careia/carora i/li se deleaga atributiile, superiorul ierarhic, printr-o nota interna, poate decide delegarea atributiilor din fisele de post ale celor doua persoane catre alti fimctionari in vederea evitarii supraincararii Cu sarcini a unei singure persoane. 5 Nota intent mentionata la punctul 4 se transmite catre D.R.U. in vederea anexarii acesteia la fisele postului de la dosarele profesionale/personale ale functionarilor de la si la care se deleaga atributiile. (7) Completarea fisei de post la rubrica "Delegarea de atributii i competente" se realizeazii atat in lila postului de la care se deleaga atributiile si competentele, cat si in fisa/fisele postului functionaruluigunctionarilor ciruia/carora i/li se deleaga atributiile si competentele respective. 6.0. Responsabilitati (1) Superiorul ierarhic direct al functionarului pentru care se intocmeste fisa postului este responsabil de intocmirea fisei postului, a doctunentului anexat acesteia privind obiectivele individuale, precum si de intocmirea i aprobarea notei interne de delegare de atributii/competente. (2) Superiorul ierarhic direct al persoanei care a intocmit fisa postului este responsabil de contrasemnarea fisei postului si documentului anexat acesteia privind obiectivele individuale. (3) Conducatorul institutiei sau persoana/persoanele delegata/e este responsabil de aprobarea fisei postului si a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuale.
(4) Conducatorul compartimenhdui:

1 coordoneaza procesul de intocmire a fiselor de post si a docutnentelor anexate acestora privind obiectivele individuale, la nivelul compartimentului si se asigura de respectarea termenului de transmitere a lor in original catre D.R.U.; 2 actualizeaza fisele de post si se asigura de transmiterea acestora in timp cite D.R.U. (5) Functionarul cu atributii in domeniul verificarii fiselor de post din cadrul D.R.U. S.R.U.: 1 elaboreaza adresele prin care se solicita intocmirea/ actualizarca fiselor dc post si a documentelor anexate acestora privind obiectivele individuale; 2 verifica fisele de post din punctul de vedere al respectarii prevcderilor cuprinse in prezenta procedura, atat electronic cat si pe suport dehartie; 3 fell consiliere de specialitate persoanelor care intocmesc, contrasemneaza i aproba fisele de post si documentele anexate acestora privind obiectivele individuale.

Ministertil Niuncii, Familici 0 Protectiei Sociale


.---....ii-----

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea 5i aprobarea fi5elor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei 5i Protectiei Socialc
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:i

Pag. 26 din 55
Exemplar nr. I

(6) Functionarii cu atributii in domeniul gestionarii raporturilor de serviciu/munca ale functionarilor publici/personalui contractual din cadrul D.R.U. SRU prime5te 5i ata5eaza fi5ele de post 5i documentele anexate acestora privind obiectivele individuate sau nota interna privind delegarea de atributii 5i competente, la dosarele profesionale/ personale ale fiinctionarilor publici/personalului contractual. (7) Functionaiii din cadrul D.R.U. cu atributii in domeniul gestionarii raporturilor de serviciu ale managerilor publici: J elaboreaza documentele prezentate in Formularele nr. 6 0 nr.7; 2 fel% consiliere de specialitate persoanelor care intocmesc, contrasemneaza i aprobil Nele de post 5i doctunentele anexate acestora privind obiectivele individuate;
.

3 ata5eazi fi5ele de post 5i documentele anexate acestora privind obiectivele individuale, la dosarele profesionale ale managerilor publici. (8) Directorul D.R.U.: 1 coordoneaza activitatea de intocmire/actualizare a fi5elor de post 5i a documentelor anexate acestora privind obiectivele individuate, la nivelul aparatului propriu al ministerului; 2 verifica i semneaza docurnentele prezentate in Formularete nr.1, nr.6, nr.7, nr.8, i nr. 9; I intocme5te/ avizeaza fi5ele de post ale angajatilor D.R.U.; 4 repartizeaza fi5e1e de post c,:a- tre 5efu1 SRU.; (9) Seful de serviciu S.R.U.: coordoneaza activitatea de intocmire/actualizare a fi5elor de post 5i a documentelor anexate acestora privind obiectivele individuate, la nivelul aparatului propriu al ministerului; 2 verifica i semneazArintocme5te documentele prezentate in Formularele nr.1, nr.6, nr.7, nr.8 si nr. 9;
3

repartizeaza fi5ele de post 0 documentele anexate acestora privind obiectivele individuate catre functionarii publici de executie cu atributii in domeniul verificarii fi5elor de post din cadrul serviciului;

4 intocme5te fi5ele de post ale angajatilor aflati in subordinea sa directa. 5 repartizeaza Nele de post 5i documentele anexate acestora privind obiectivele individuate catre functionarii publici de executie din cadrut serviciului cu atributii in domeniul gestionarii raporturilor de serviciu/munca ale functionarilor publici/personalui contractual din cadrul aparatului propriu al M.M.F.P.S.; 6 asigura de includerea fi5elor de post 5i a documentelor anexate acestora privind obiectivele individuate la dosarele profesionale/personale ale titularilor acestora.

Ministerul Munch, Familiei i Protectiei Socialc

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 27 din 55
Exemplar nr. 1

(12) Secretariatul D.R.U.: 1 transmite solicitarile de intocmire a fielor de post i a documentelor anexate acestora privind obiectivele individuale, ate compartimentele din cadrul aparatului propriu al ministerului; 2 transmite solicitarile de revizuire a fielor de post i a documentelor anexate acestora privind obiectivele individuale, cAtre compartimentele din cadrul aparatul propriu al ministerului; 3 transmite comunicarea promovAriiketrogadArii managerilor publici catre compartimentele in cadrul carora managerii publici Ii desfaoarA activitatea i adresa privind necesitatea modificarii fielor de post i a obiectivelor individuale ale acestora; 4 transmite adresa prin care se solicita modificarea fielor de post i a documentelor anexate acestora privind obiectivele individuale ale functionarilor publici/contractuali promovati, atm compartimentele din care acetia fac parte; 5 transmite adresa prin care se solicit& actualizarea fiei postului i a documentului anexat acesteia privind obiectivele individuale functionarilor publici/contractuali mutati, catre compartimentele in care acetia au fost incadrati. (13) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale: 1 aproba fiele de post ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul ministerului (14) Secretarii de stat: 1 intocmesc/ contrasemneaz& fiele de post ale functionarilor publici/personalului contractual de conducere/executie aflati in subordinea sa. 2 aprob& fiele de post ale fimctionarilor publici/personalului contractual de conducere/executie din cadrul ministerului daca au delegata atributia de aprobare a fielor de post (15) Secretarul general al M.M-F.P.S.: 1 Intocmete/contrasemneaza fiele de post ale functionarilor publici/personalului contractual de conducerdexecutie aflati in subordinea sa 2 intocmete fiele de post ale functionarilor publiciipersonalului contractual de conducere/executie afiati in subordinea directa a ministrului; 3 aprob& fiele de post ale fimctionarilor publici/personalului contractual de conducere/executie din cadrul ministerului daca are delegatA atributia de aprobare a fielor de post. 7.0. Formulare 7.1 Formularul nr. 1 "Solicitare intocmire fie de post" 7.2 Formularul nr. 2 "FiA de post functionari publici" 7.3 Formularul nr. 3 "Fisa de post manageri publici"

Ministerul N1uncii, Familiei si Protectiei Sociale


.44144.01fr

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncli, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. 1 Nr. de ex.: 1 Revizia 0


Nr. de ex.:1

Ng. 28 din 55
Exemplar nr. 1

7.4. Formularul nr. 4 "Fisa de post personal contractual" 7.5 Formularul nr.5 Document anexat fisei de post privind obiectivele individuale ale ocupantului unui post" 7.6 Formularul fir. 6 "Solicitare revizuire fie de post" 7.7 Formularul fir. 7 "Comunicarea promovarii/ retrogadArii in grad profesional a managerilor publici si solicitarea modificarii fiselor de post superiorilor ierarhici ai acestora
)7

7.8 Formularul nr. 8 "Comunicarea promovarii in clasalfunctie/grad a functionarilor publici/contractuali i solicitarea modificArii fiselor de post conducatorilor compartimentelor ministerului" 7.9 Formulartil nr. 9 "Comunicarea mutArii angajatilor si a necesitatii modificArii fiselor de post catre conducatorii compartimentelor in care vor fi mutati functionarii publici/contractuali "
8.0. Anexe

8.1 Anexa nr. 1 "Diagrama intocmirii/avizArii si aprobArii fiselor de post"; 8.2 Anexa nr. 2 "Diagrama actualizarii fiselor de post cu ocazia modificarii R.O.F. al aparatului propriu al ministerului, modificare ce presupune schimbari in obiectivele compartimentelor si/sau objective suplimentare, Cu impact asupra atributiilor postului"; 8.3 Anexa nr. 3 "Diagram actualizArii fiselor de post cu ocazia schimbarii atributiilor de serviciu ale unor functionari publici/personal contractual ca urmare a modificarii obiectivelor specifice ale unui compartiment, respectiv a celor individuale ale personalului"; 8.4 Anexa nr. 4 "Diagrama actualizarii fiselor de post ca urmare a evaluarii perfortnantelor profesionale i modificarii obiectivelor individuale ale angajatilor"; 8.5 Anexa nr. 5 - "Diagrama actualizarii fiselor de post ca urmare a promovirli in gradul profesional a managerilor publici"; 8.6 Anexa nr. 6 "Diagrama actualizrii fiselor de post ca unnare a promovarii in clasalfunctie/grad a functionarilor publici/personalului contractual"; 8.7 Anexa nr. 7 - "Diagrama actuafizarii fiselor de post ca urmare a mutArii angajatilor".

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Mune* Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. 1 Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 29 din 55
Exemplar nr. 1

FORNIULAR ANALIZA PROCEDURA Conducator compartiment Prenume si nume functia 0 inlocmtor de drept
.

Aviz favorabil Semnatura


Data Observatii

Aviz nefavorabil Semnatura

Compartiment

SEW

delegat

Data

Directia de Implementare i Administrare Proiecte Finantate din Fonduri Europene Nerambursabile Directia Generala Frotectia Copilului Directia Egalitatea de Sanse intre Femei si BArbati Directia Dialog Social Agentia NationalA pentru Plati si Inspectie
Sociala Inspectia

Lelica Crisan
Director

5.tfl eceJ

Elena Tudor Director

Sorin Botezatu Director Serghei Mesaros Director Marilena Nicoleta Dinu Director General Nicolae Dantes Bratu Inspector General de Stet Simona lancu Director General Ion Gibescu Director Eduard Corjescu Director Georgeta Jugna aru Director

4 lb. ...11.

ToAo 4-

G E---0 Aesci 141 Rcem

Munch i

6n(CA k 1 kl,i yr i 414)

1
l

IV

Directia Generala Ocupare, Salarizare si Legislatia

/ 4 s tvt
101
'

4
i

Munch
Directia Asigurari Sociale

ikif(v Iv-

MiniIIIII Ministerttl Muncii,


Familiei i Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 30 din 55
Exemplar nr. 1

Compartiment

Conduator compartiment Prenume si nume funetla


1

c tnloeuitor de drept sau delegat

Aviz favorabil Semnatura Data Observatii

Aviz nefavorabil Semnatura Data

Directia Politici Publicesi Comunicare Directia Resurse Umane Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap AM POS DRU UMP Banca MondialA Directia Relatii Exteme Directia Economia

(tt.e"Vi1/4

- (lc CA.C .5(7r.th- , -1

(<22:hca.)

Elena Halalai Director Claudia Brit= Director General Carmen Rosu Director General Constantin Olteanu Director lonut Mann Director Lucia Vasiloiu Director Lacramioara Corches Director General Carmen Manu Director Mihaela Grecu Director Mit( he 0 fre-49'

-,

PIP--

disi1417

o osib,e171;
/ .

Directia Generala Asistenti Sociala

1
1

Serviciul Audit Public

Mihai Buna Sef Serviciu Sef Corp Control

Corp Control

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 31 din 55
Exemplar nr. I

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURH


Data retragerii /intrarii in vigoare a procedurii

Nr. ex.

Compartiment

Nume si prenume

Data primirii

Semnatura

Semnatura

2 3

Directia de Implementare si Administrare Proiecte Finantate din Fonduri Europene Nerambursabile Directia Generala Protectia Copilului Directia Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati Direc tia Dialog Social Agentia Nationala pentru Plati si lnspectie Sociala lnspectia Munch i Directia Generala Ocupare, Salarizare si Legislatia Muncii 1

Lelica Crisan

v-2,-.4 . 05. 9,012,

Elena Tudor Sorin Botezatu Serghei Mesaros Marilena Nicoleta Dinu Nicolae Dantes Bratu Simona Iancu Ion Gibescu Eduard Corjescu Georgeta JugAnaru

4 5 6 7

.-- bq 2, ' .'


riglill kr.,) (. 7_
".5 {2.c 2_1)/Z
I1
,

8 9

Directia Asigurki Sociale Directia Politici Publice si Comunicare Directia Resurse Umane Directia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap AM POS DRU UP Banca Mondiala Directia Relatii Externe Directia EconomicA Directia GeneralA AsistentA SocialA

ocy:la,?/z (r--------ZQtf :V 9 Cisclrt lAIW


.1

10
I1 11

Elena Halalai Claudia Bratan Carmen Rosu Constantin Olteanu lonut Mann 11 Lucia Vasiloiu LacrAtnioara Corche Carmen Manu

el.S

o
,

//,-,--

12 13 14 15 16

,4 05' c202.. g ,r101 L


tA v
.

?IA

Lo

23 (9 .1),(1 oi,
.,93. 06,4e

,
....
i
f

a'r Of 2o ta _.......... 4 , pf 1
i

Ministerul NIuncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.:1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 32 din 55
Exemplar nr. 1

Nr. ex.

Compartiment

Nume $i prenume

Data primirii

Semnatura

Data retragerii /intrarii in vigoare a procedurii

Semnatura

Mihaela Grecu 17 18 Serviciul Audit Public Corp Control Mihai Buna

op

La Oj 'IC (P7
(

\K

1 , Wig , ill
Ministerul Muncii, Familiei vi Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea vi aprobarea fivelor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei vi Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 33 din 55
Exemplar nr. 1

7.0. Formulare 7.1. Formularul nr. 1 "Solicitare Intocmire five de post" MINISTERUL MUNCH, FAMILIEI $1 PROTECTIE1 SOCIALE Directia Resurselor Umane

Catre In atentia Ref. Data Nr. inregistrare

: DIRECTIA GENERALAYSERVICIUL/COMPARTIMENTUL : Doamnei/Domnului Director (general)/$ef serviciu : Solicitare Intocmire five de post

, aim. privind organizarea i functionarea Potrivit art al H.G.nr. Ministerului Muncii, Familiei i Protectiei Sociale, cu modificarile i completarile ulterioare, atributiile, sarcinile i raspunderile personalului din aparatul propriu al ministerului se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in Anexa nr.... a acestei hotrri prin Reg-ulamenrul de organizare i functionare at ministerului, aprobat prin ordin al ministrului munch, familiei i protectiei sociale. Ca urmare a aprobarii/modificarii Regulamentului de organizare i functionare a Ministerului Muncii, Familiei i Protectiei Sociale, prin Ordinul ministrului muncii, familiei potrivit art , aim, H.G. nr. protectiei sociale nr , V adresAm rugamintea de a demara procedura de intocmire/actualizare a fielor de post pentru personalul din cadrul structurii pe care o coordonati, cat i pentni posturile vacante, conform structurii organizatorice transmise. Fiele de post vor fi transmise Cu adresa de inaintare Directiei resurselor umane pand la data de
,

Cu stima, Director Set' serviciu, Intocmit


4

Se mentioneazi functia persoanei care intocmeste documentul, precum si numele si prenumele acesteia

711-MA
NI i nisterul Muncii, Familiei si Protcctiei Sociaie

PROCEDURA. DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea filelor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 34 din 55
Exemplar nr. I

7.2.

Formularul nr. 2

de post functionari publier Fisa postului 5 Nr.

Denumirea autoritAtii sau institutiei publice Directia generala Directia Serviciul

Aprobb, Ministru

Informatii generale privind postul Denumirea postului 7 Nivelul postului8 Scopul principal al postului 9 Conditii specifice pentru ocuparea postului l Studii de specialitate l I * 0 12 Perfectionari (specializar Cuno$tinte de operare/programare pe calculator (necesitate $i nivel) Limbi straine 13) (necesitate i nivel" de cunoa$tere) Abilitati, calitati$i aptitudini necesare l5
Se va specifica numarul de inregistrare corespunzator postului din statul de finictii al compartimentului. Se va semna de cite conducatorul institutiei sau de persoana delegata. 7 Ex: expert, inspector, consilier, consilier juridic, referent de specialitate, referent (debutant/ asistent/ principal/ superior), auditor (asistent/ principal) superior), director general, director general adjunct, director, director adjunct, sef serviciu, sef birou. 8 Functie publica de conducere/functie publicA de executie 9 Scopul este mai vast decal obiectivele, acopera domeniul general in care postul respectiv Ii aduce aportul. 1 Se va completa cu infonnatiile corespunzAtoare conditillor previlzute de lege si stabilite la nivelul autoritAtii sau institutiei publice pentru ocuparea functiei publice corespunzatoare; 11 Se va preciza nivelul i domeniul studiilor necesare ocupkii postului. Nu se va personaliza in functie de studiile absolvite de functionarul public care ocupa postul (este incorect : A. S. E. Bucuresti- Facultatea de management; este corect: studii superioare de lunga duratA in domeniul economic). 12 In cazul functiilor publice de conducere se vor preciza: studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management on in specializarea studiilor necesare ocupirii postului (este corect: studii de masterat/ postuniversitare in domeniul economic, dar nu este corect: studii de masterat/ postuniversitare in domeniul analizei financiare si evaluarii) si in situatia in care se consider& imperativ, perfectionari sau specializari intr-un anumit domeniul de activitate specific compartimentului. In cazul functiilor publice de executie, daca anumite cursuri de perfectionare/ specializare sunt necesare in vederea ocupArii postului, atunci acestea se vor include la aceasti rubricA, in situatia inversa aceasta rubric& nu se va completa. Nu se vor personaliza rubricile referitoare la studii de specialitate, respectiv perfectionari (specializki) in functie de studiile si specializkile efectuate de titularul postului. 13 Mica este cazul pentru postul respectiv; 14 Se vor stabifi pentru fiecare dintre criteriile "citit", "scris" si "vorbit" dupa cum urmeaza: cunotinte de bazii", nivel mediu nivel avansat";
5 6

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea fielor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:!

Pag. 35 din 55
Exemplar nr. I

Cerinte specifice16 Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati i aptitudini manageriale)

Atributiile postului: 1 2

Identificarea functiei publice corespunzatoare postului Denumire" Clasa l8 Gradul profesional l9 Vechimea in specialitate necesara)2 Sfera relationala a titularului postului 1. Sfera relationala interna: a) Relatii ierarhice: - subordonat fata de
- superior pentru

b) Relatii functionale:

c) Relatii de control:

Se vor mentiona acele caracteristici si insusiri individuale care conditioneala indeplinirea in bune conditii a atributiilor postului 16 De exemplu: calatorii frecvente, delegki, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii; 17 Se va prelua din statul de functii al compartimentului pus la dispozitie de cAtre D.R.U. studii medii ; 18 Ex : clasa I studii superioare de lunga duratA ; clasa II studii superioare de scurtA duratA ; clasa ifi 19 Ex: debutant, asistent, principal, superior; Conditii minime de vechime in specializarea studiilor necesare ocuparii functiilor publice de executie: a) I an pentru ocuparea functiilor publice de exe,cutie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa II, 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa III; b) 5 ani, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal; c) 9 ani, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior. Conditii minim de vechime in specializarea studiilor necesare ocupkii functiilor publice de conducere: a) 2 ani pentru ocuparea functiilor publice de conducere de sef serviciu/ sef birou; b) 3 ani, pentru ocuparea functiilor publice de conducere altele deck cele de la punctul a).
18

IMW.-5- 1,130

Ministerul Mu licii, Familiei si Protectiei Soci ale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

EditIa. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0


Nr. de ex.:1

Pag. 36 din 55 Exemplar III. I

d) Relatii de reprezentare:

2. Sfera relationala externi: a) cu autoritati si institutii publice:


b) cu organizatii internationale:

c) cu persoane juridice private: 3. Limite de competente l


4. Delegarea de atributii si competenta 22 intocmit de23 : Numele si prenumele Ftmctia publica de conduccrc Semnatura Data intocmirii Lula la eunoVinta de eatre ocupantul postului:

Numele i prenumele SemnAtura Data Contrasemnat


de24 :

Numele Si prenumele Functia Semnatura Data

Reprezinta libertatea decizionala de care beneficiaza titularul pentru indeplinirea atributiilor care it revin; Se vor mentiona acele atributii i competente delegate de cAtre superiorul ierarhic direct. 23 Se intocmqte de conducAtorul compartimentului in care 4i desfasoarA activitatea tituland postului; 24 Se contrasenmeaza de ate superiorul ierarhic al persoanei care a intocmit fip de post.
22

Nfinisterul Muncii, Fami!lei i Protectiei Soc laic

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0

Nr. de ex.:1

Pag. 37 din 55
Exemplar nr. 1

7.3.

Formularul nr. 3 " Fisa de post manageri


pUbliCC 25 Aprob , Ministru

Denumirea autoritatii sau institutiei Directia generala Directia Serviciul Biroul / Compartimentul

FISA POSTULUI Nr. Informatii generale privind postul 1. Denumirea postului 2. Nivelul postului 3. Scopul principal al postului : Conditii specifice pentru ocuparea postului 1. Studii de specialitate : - studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta ; - absolventi ai unuia dintre urmatoarele programe : programul de formare speciafizata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul National de Admithstratie (I.N.A.) ; programul de formare specific pentru tinerii functionari publici, cu durata de 1 an, organizat de I.N.A. ; programul de Burse Speciale "Guvemul Romaniei" cu conditia s unneze un program intensiv de formare specializata in adtninistratia publica, in Romania, organizat de I.N.A. sau de alte institutii de formare continua. 2. Perfectionari (specializari) : Managementul i dezvoltarea resurselor umane, Managementul schimbarii, Management strategic, Integrare Europeana, Afaceri Europene, Stat de drept i buna guvernare, Management financiar, Politici publice, Drept international, Relatii intemationale, Comunicare i negociere. 3. Cunostinte de operare/ programare pe calculator (necesitate si nivel): cunoOnte necesare In vederea redactarii de materiale cu ajutorul diverselor instrumente informatice Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)- nivel mediu. 4. Limbi straine (necesitate si nivel de cunoastere): cuno*tinte necesare in vederea intelegerii docurnentatiei i redactarii de materiale/ documente intr-o limba de circulatie internationala. limba straina foarte bine (scris, vorbit, citit) eel putin
Se va semna de dire conducatorul institutiei sau de persoana delegatti

2$

MiniSterul NI uncii, Familiei si Proteetiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 38 din 55
Exemplar nr. 1

5. Abilitati, calitati $i aptitudini necesare m :

6. Cerintc specifice 27 :

7. C'ompetenta manageriala (cunostinte de management, ealitati si aptitudini manageriale) 28 : Atributiile postului: 1. Atributii si responsabilitati generale 29 2. Atributii i responsabilitati specifice minimale :
26 Se poate completa cu abilitati, calitati si aptitudini precum :capacitatea de a indeplini rolul de agent al schimbarii; orientare catre rezultate; planificare si prioritizare; orientat spre solutionare; rezistenta la factori extemi, personalitate proactiva si responsabili;disponibilitate de autoperfectionare; adaptabilitate ; gandire critica si analitica ; capacitate de evaluare a riscwilor ; capacitate de a identifica si de a implementa solutii ;creativitate si inovativitate ;capacitate de a stabili relatii profesionale eficiente ;abilitAti de comunicare, inclusiv mediere si negociere ;capacitate de a lucra eficient in echipe. 27 De ex : - Formularea sau revizuirea procedurilor si regulamentelor activitAtii curente in confomntate cu standardele Uniunii Europene de calitate si eficientA; Aplicarea de principii si tehnici moderne privind: bugetarea si managementul financiar din sectorul public ; lo.managementul operational, supervizarea si contrail calititii ; managementul resurselor utnane ; managementul de project. 28 De ex: utilizarea eficienta in calitatc de coordonator sau membru pe termen lung, mediu on scud in echipe de proiect, grupuri de lucru sau retele interinstitutionale, pentru a stimula abordarile creative 5i fezabile viand solutionarea problemelor i modemizarea practicilor din sectorul public ; - intArirea capacitatii institutionale, prin imbunititirea sectorului de resurse umane, precum si a metodelor existente ; - cvaluarea, revizuirea si propunerea de recomandari pentru imbunatatirea practicilor curente; utilizarea de instrumente si tehnici manageriale in administratia publicA; - formulliri de politici, strategii si proceduri noi, actualizate sau itnbunatatite; - elaborarea de planuri de actiune pentru implementarea de politici i strategii; - estimarea, asigurarea i gestiunea resurselor umane, financiare, tehnice, materiale; - managementul sistematic al informatiei; - monitorizarea si evaluarea implementarii, dupa caz, de politici, strategii i programe; - irnplementarea de planuri si strategii de comunicare internA i extema; - orice alte domenii specifice Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale i postului de manager public. " Sc vor preciza atributiile si responsabilitAtile stabilite pe baza atributiilor i responsabilitatilor generale si a celor specifice minimale stabilite prin Norrnele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 921 2008. Exemple: a. Elaborarea, implementarea de strategii/politici in domeniul sau in alte domenii care intrA in sfera de competentA ; b. Monitorizarea, evaluarea si actualizarea de strategii/politici in domeniul sau in alte domenii care intra in sfera de competentA ; c. Dezvoltarea/actualizarea sistemului de control managerial si cvaluarea functionArii acestuia la nivelul Directiei d. Elaborarea/actualizarea procedurilor interne de lucru ale Directiei *i monitorizarea aplicrii acestora; e. Elaborarea si/sau participarea la elaborarea unor materiale cu caracter informativ si didactic, manuale, studii de caz, sinteze pe probleme de specialitate care vor fi utilizate in cadnil programelor de pregatire profesionall; f. Participarea, in situatia nominalizarii de catre superiorul ierarhic, in calitate de reprezentant al Directiei , la reuniunile si grupurile de lucre organizate de catre , pe teme referitoare la

M i n isteru I Muncii, Familiei si Protectiei Sociale i


11/140P-4

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. 1 Nr. de ex.: I Revizia 0


Nr. de ex.: I

Pag. 39 din 55
Exeniplar lir. 1

a. Revizuirea, evaluarea i propunerea de recomandari privind simplificarea, modennzarea imbunatatirea modalitatilor de prestare a serviciilor in relatie cu beneficiarii; b. Elaborarea i propunerea de strategii de comunicare *i management la nivel intrainterinstitutional; c. Elaborarea de metodologii de monitorizare continua i control al calitatii activitatilor privind reforma administratiei publice i afacerile europene; d. Elaborarea de rapoarte asupra activitatilor cheie din sectoarele privind refonna administratiei publice i afacerile europene. Identificarea functiei publice corespunzatoare postului I. Denumire : manager public 2. Clasa: 30 3. Gradul profesional: 4. Vechimea (in specialitate necesara):

Sfera relationalil a titularului postului 1. Sfera relatiottala a) Relatii ierarhice :


- subordonat fata de : inaltul functionar public sau, dupa caz, fimctionarului public de conducere situat pe cel mai inalt nivel din cadrul autoritatii sau institutiei pubfice in care Ii desfaoara activitatea, dar nu mai putin de functia de director sau fimctiile publice specifice asirnilate acesteia. - superior pentru : persoanele implicate in derularea proiectelor i activitatilor din responsabifitatea acestuia. b) Relatii functionale: colaboreaza cu compartimentele din structura Ministerului Munch, Familiei i Protectiei Sociale i c) Relatii de control: in domeniul activitatilor coordonate 31 d) Relatii de reprezentare: la cererea superiorului ierarhic sau dupa caz, a ministrului muncii, familiei i protectiei sociale. 2. Sfera relationala externa: a) cu autoritati i institutii publice 3233 b) cu organizatii internationale: 34 c) cu persoane juridice private 3. Limite de competenta : gradul de libertate decizionala este limitat de atributiile postului i de dispozitiile legale in vigoare la momentul luarii deciziei.
30
31

Se va specifica gradul profesional al postului de manager public: asistent, principal sau superior Daca acestea exist. 32 Se vor specifica institutiile publice cu care persoana care ocupa postul de manager public respectiv are relatii. 33 Se vor preciza organizatiile intemationale dad postul de manager public din cadrul compartimentului presupune existenta unor astfel de relatii. 34 Dacii este cazul.

NI i nisterolMuncii, Familiei .5,i Protectiei Sociale


'--.4.-0,-

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editla. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 40 din 55
Exemplar nr. I

4. Delegarea de atributii i competenta :

intocmit de: 35 1. Numele si prenumele 2. Functionar public de amducere/ inaltul functionar public 3. Semnatura : 4. Data 1ntocmirii: Luat la cunostinta de catre ocupantul postului: 1.Numele i prenumele 2.Semnatura : 3.Data :

36

35 36

Se precizeaza numele si prenumele sefului ierarhic direct al managerului public; Se precizeaza functia publics detinuta de sefului ierarhic direct (director, director general, secretar general)

PROCEDURA DE SISTEM atocmirea, actualizarea i aprobarea fiKlor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei $i Protectiei Sociale
Cod: P.S. 03
-

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 41 din 55
Exemplar nr. 1

4 "Fisa de post personal contractual" Denumirea autoritatii sau institutiei publice Directia generala Directia Serviciul Biroul/Compartimentul AproV, Ministru
Aprob, *1)

FISA POSTULUI NR.


I. Informatii generale privind postul
1. Denumirea postului : 2. Gradul profesional/treapta profesionala 2. Nivelul postului38 3. Scopul principal al postului : H. Conditii specifice pentru ocuparea postului 39 1. Studii de specialitate 2. Vechime in specialitate necesard : 3. Perfectionari (specializari) 4. Cuno4tinte de operare/programare pe calculator (necesitate i nivel) 4 5. Limbi straine* 41 (necesitate si nivel de cunoatere) 6. Abilitati, calitati i aptitudini necesare 7. Cerinte specifice* 42
Sc va semna de catre conducatorul institutiei sau de persoana delegatd. in situatia in care persoana care contrasemneazd coincide cu conducdtorul institutiei sau autoritatii publice, fi.*a de post va fi doar aprobata de catre acesta. 38 Se specified daed este functie contractuald de executie sau este functie contractuala de conducere. organizatorice a institutiei sau autoriatii publice. 39 Se va completa cu informatiile corespunzatoare, stabilite la nivelul ministerului muncii, 40 Se stabileste dupd cum unneaza : cuno*tinte de bazii", nivel mediu"*i nivel avansat". 41 Se stabile*te pentru fiecare dintre criteriile citit, scris", vorbit", dupa cum urmeazd : cuno*tinte de bazii", nivel mcdiu", nivel avansat
37

Ministerul Munch, Familici $i Protectiei Sociale

PROCEDUFa DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea filelor de post la nivelul MMisterului Muncii, Familiei $i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:I

Pag. 42 din 55
Exemplar nr. 1

8. Competenta manageriala (cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale) Atributiile postului 43 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


9.

10. IV. Criteriile de evaluare a activitatii profesionalc

1.
3. 4.

V. Obiectivele de performanta individua15

1. 2. 3.
VI. Sfera relationala a titularului postului VI. 1. Sfera relational/ interna : a) Relatii ierarhice : - subordonat fat/ de - superior pentru b) Relatii functionale c) Relatii de control: d) Relatii de reprezentare VI. 2. Sfera relationala extema :
De exemplu : cillatorii frecvente, delegari, detasari, disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii. 43 Se stabilesc pe baza activitatilor specifice structurii din cadrul ckreia existA postul si in concordanta cu obiectivele institutiei, compartimentului i cele individuate
42

WWI
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale ,
Cod: P.S. -03

Editia. 1 Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 43 din 55
Exemplar nr. 1

a) cu autoritati i institutii publice b) cu organizatii intemationale c) cu persoane juridice private VI. 3 Delegarea de atributii i limita de competenta

Intocrnit de (sef compartiment) 44 1.Numele i prenumele 2. Functia de conducere 3. Semnatura 4. Data intocmirii Luat la cunostinta de cite ocupantul postului: I. Numele si prenumele 2.Semnatura 3. Data Contrasemnat de seful ierarhic conducatorului de compartiment 45 1. Ntunele si prenumele 2. Functia 3. Semnatura 4. Data
:

44 45

Se Intocme4te de conducatorul compartimentului in care 41 destloara activitatea titularul postului Are calitatea de contrasemnatar superiorul ierarhic at persoanei care intocmqte f4a de post, potrivit structurii

WRVS
Ministerul Munch, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea filelor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. 1 Nr. de ex.: t Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 44 din 55
Exemplar nr. 1

7.5. Formularul nr. 5 Document anexat fipi de post privind obiectivele individuale ale ocupantului unui post (functionar public sau personal contractual)

ANEXA la }ISA POSTULUI


Nr.

Obiectivele" individuale ale ocupantului postului: Termen de realizare

Nr.

Objective

% din limp

Crt.

46

) Obiectivele individuale trebuie s corespundA urmAtoarelor cerinte: a) specifice - trebuie s fie concrete, s reflecte clar rezultatele asteptate, beat s fie intelese de ocupantul postului b) mAsurabile - trebuie sa fie formulate astfel luck s permitii evaluarea gradului de indeplinire utilizand numere, rate, frecvente sau procentaj; c) flexibile s poatA fi revizuite in fwactie de modificifrile intervenite in prioritatile structurii organiozatorice sau ale ministerului; d)realiste - s poata fi aduse la indeplinire in termenele de realizare prevazute i cu resursele arondate; e) prevAzute cu termene de realizare. Obiectivele individuale pot fi revizuite taimestrial, caz in care modificArile se conseraneaza intr-un document datat i semnat de superiorul ierarhic direct (evaluator) si de finactionarul public. Documentul se anexeaza la raportul de evaluare al functionarului public/personalului contractual. De asemena superiorul ierarhic direct are obligatia de a actualiza fisa postului corespunzAtor obiectivelor revizuite.
-

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Socille

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Edilia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:!

Pag. 45 din 55
Exemplar nr. 1
,

7.6.

Formularul nr. 6 "Solicitare revizuire fie de post"

MIN1STERUL MUNCH, FAMILIEI $1 PROTECTIEI SOC1ALE Directia Resurse Umane

: DIRECTIA Catre (GENERALA)/SERVICIUL/COMPARTIMENTUL : Doamnei/Domnului Director (general)/$ef serviciu In atentia : Solicitare revizuire fie de post Ref. Data Nr. inregistrare

Ca urmare a verificarii fi$elor de post transmise de Cate dumneavoastra prin adresa nr , v comunicam faptul ea nu au fost respectate fonnatul standard $i/sau regulile de intocmire a fl$elor de post. In aceste conditii, v solicitam revizuirea fi$elor de post ata$ate acestei adrese, conform metodologiei prezentate in Procedura P.S.-03 "Intocmirea actualizarea $i aprobarea fi$elor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familie i Protectiei Sociale", punctul 5.1.- "Intocmirea $i aprobarea fi$elor de post ", subpunctul (2) Intocmirea, avizarea $i aprobarea fi$elor de post". Va rugam sa revizuiti aspectele privind Cu respect,

DIRECTOR,

Sef Serviciu .Intocmit

47

47

Funetionarul responsabil de intoemirea luerarii

MinisteruI Muncii, Familiei $1 Protectiei Sociaie

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea $i aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Familiei $i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.: i

Pag. 46 din 55
Exemplar nr. I

7.7. Formularul nr. 7 "Comunicarea promovarii/retrogadarii in gradul profesional at managerilor publici $i solicitarea modificarii fi$elor de post superiorilor ierarhici ai acestora"

MINISTERUL MUNCH, FAMILIE1 $1 PROTECTIE1 SOCIALE Directia Resurse Umane

Catre : DIRECTIA (GENERALA)/SERVICIUL/COMPARTIMENTUL In atentia : Doamnei / Domnului Director (general)/$ef serviciu Ref. :Comunicarea promovarii/retrogadarii in gradul managerilor publici $i solicitarea modificarii fi$elor de post Data Nr. inregistrare

profesional

Ca urmare a deciziei Comisiei pentru Managerii Publici nr. , v 48 A aducem la cunoOnta Ca domnul/doamna manager public cadrul Directiei (generale)/ Serviciului/ Compartimentului a fost promovat (a)/ retrogradat (a) gradul profesional , conform Ordinului ministrului muncii, familieii protectiei sociale nr. / In aceste conditii, conform art. , aim, O.0 G. nr. / privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public, v rugam sa actualizati fia postului domnului/ doatnnei Cu respect, DIRECTOR,

Sef serviciu
49

48
49

Sc mentioneazii gradul profesional al managerului public !dem referinta 47

Ministerul Muncii, Familiei $1 Protectiei Sticiale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea f4elor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 47 din 55
Exemplar nr. 1

7.8. Formularul nr. 8 "Comunicarea promovarii in clasa/functie/grad profeional a functionarilor publici/personalului contractual i solicitarea modificarii fi$elor de post, catre conducatorii compartimentelor ministerului"

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE Directia Resursc Umane : DIRECTIA Catre (GENERALUSERVICIUL/COMPARTIMENTUL : Doamnei/Domnului Director (general)/Sef serviciu In atentia : Comunicarea promovarii in clasalfunctie/grad a functionarilor Ref. publici/personalului contractual i solicitarca modificarii f4elor de post Data Nr. inregistrare

a fost promovat(a) in functia de Va aducem la cunotinta c domnul/ doamna conform Ordinului ministrului muncii, familiei si , clasa , grad profesional protectiei sociale nr. In aceste conditii, v rugam s demarati procedura de actualizare a fiei postului functionarului public/persoanei contractuale promovat/e. Cu respect,

DIRECTOR,

$ef serviciu
SO

5 Idem referinta 47

Ministerul Muncii, Familiei $i Protectiei

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea $i aprobarea fi$elor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei $i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Stitiale

."1/%0P

Pa g g. 48 din 55
Exemplar nr. 1

7.9.

Formularul nr. 9 "Comunicarea mutarii angajatilor $i a necesitatii modificarii fiselor de post catre conducatorii compartimentelor in care vor fi mutati functionarii publici/personalul contractual"

MINISTERUL MUNCH, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE Directia Resurse Umane

Catre : DIRECTIA (GENERALA)/SERVICIUL/COMPARTIMENTUL : Doamnei / Domnului Director (general)/Sef serviciu In atentia : Comunicarea mutarii angajatilor $i a necesitatii modificarii fi$elor de Ref. post Data Nr. inregistrare

Vii aducem la cunotinta, Ca incepand cu data de domnul/ doamna a fost mutat(a) cu post cu tot, in cadrul Directiei (generale)/ Serviciului/ Compartimentului In aceste conditii, va rugam s demarati procedura de actualizare a fiei postului pentru angajatul mutat in cadrul directiei dumneavoastra, conform atributiilor structurii in care ii defasoard activitatea. Cu respect,

DIRECTOR,

Set' serviciu

PlIFIVIRI,
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la , nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 49 din 55
Exemplar nr. 1

8.0. Anexe 8.1. Anexa nr. 1 "Diagrama intocmirii/ avizarii si aprobarii fiselor de post"
D.R.U. solicitA compartimentelor din cadrul aparatului propriu al ministerului intocmirea fiselor de post Atasarea Nelor de post la dosarul profesional/ personal al functionarilor publici/contractuali si transmiterea unui exemplar titularului Personalizarea fiselor de post

intocmirea Nelor de post de cite superiorul ierarhic direct al ftmctionarului public/personalului contractual (2 exemplare)

Refacerea fiselor de post (acolo unde este cazul).

Verificarea electonicA a Nei de post

Verificarea fiselor de roost

Avizarea Nei de post de cAtre superiorul ierarhic direct al persoanei care a intocmit fisa de post

Repartizarea fiselor de post de catre seful de serviciu responsabililor de gestionarea fiselor de post.

Aprobarea Nei postului de cAtre ministru sau persoana delegata.

Repartizarea de cave Directorul D.R.U. a fiselor de post primite, catre seful de serviciu.

Aducerea la cunostinta a fiselor de post functionarilor publici/personalului contractual pentru care au fost Intocmite

Transmiterea fiselor de post calm D.R.U.

011ilir1.11
Ministerul Munch, Familiei i Protectiei Sodale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea i aprobarea fiplor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Socia.le
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 50 din 55
Exemplar nr. I

8.2. Anexa nr. 2

"Diagrama actualizarii fielor de post cu ocazia modificarii R.O.F. al aparatului propriu al ministerului, modificare cc presupune schimbari In obiectivele compartimentelor sau objective suplimentare, cu impact asupra atributillor postului"

D.R.U. solicita compartimentelor din cadrul aparatului propriu at ministerului actualizarea fiselor de post Actualizarea fiselor de post de catre spuperiorul ierarhic direct at functionarului public/personalului contractual. 1Y Verificarea electronica a fi wlor de post actualizate de calm re,sponsabilul de gestionarea acestora

Atasarea fiselor de post la dosarul profesional al functionarilor publici/contractuali si transmiterea unui exemplar titularului

Verificarea fiselor de post actualizate de catre responsabilul de gestionarea acestora

4
Repartizarea fiselor de post de cAtre seful de serviciu responsabilului de gesfionarea fiselor de post

I
Repartizarea de cAtre Directorul D.R.U. a fiselor de post actualizate prirnite, catre seful de serviciu. Transmiterea fiselor de post cite D.R.U.

Contraserrmarea fiselor de post de catre superiorul ierarhic direct al persoanei care a hitocrnit fisele de post (2 exemplare)

Aprobarea fisei de post de catre ministru sau persoana delegata

Aducerea la cunostintA a fiselor de post functionarilor publici/personalului contractual pentru care an fost intocmite.

Ministertd Muncii, Familiei $i Protectiei SocIale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea $i aprobarea fi$elor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei $i Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: I Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 51 din 55
Exemplar nr. I

8.3. Anexa nr. 3 "Diagrama actualizarii filelor de post cu ocazia schimbarii atributiilor de serviciu ale unor functionari publici/contractuali ca urmare a modificarii obiectivelor specifice ale unui compartiment, respectiv a celor individuale ale personalului"

Actualizarea fiselor de post ale functionarilor publici/contractuali carora Ii s-au modificat atributiile

1 Transmiterea fiselor de post de catre conducatorul compartimentului dare D.R.U.

Repartizarea de catre Directorul D.R.U. a fiselor de post primite, ate seful de serviciu.

Repartizarea fiselor de post de calm seful de serviciu responsabilului de gestionarea fiselor de post.

1 Verificarea fiselor de post de catre responsabilul de gestionarea acestora

Atasarea fiselor de post la dosarul profesional al functionarilor publici/contractuali

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirca, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familici si Protectiei Socialc
Cod: P.S. - 03

Editia. I Nr. de ex.: i Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 52 din 55
Exemplar nr. I

8.4. Anexa nr. 4 "Diagrama actualizarii fiselor de post ca urmare a evaluarii performantelor profesionale si modificarii obiectivelor individuale ale angajatilor"

Evaluarea performantelor profesionale si modificarea obiectivelor individuate ale angajatilor. intocmirea, fiselor de post ale angajatilor

Verificarea electronic a a fiselor de post de cAtre responsabilul de gestionarea acestora.

Aprobarea fiselor de post ale angajatilor

Transmiterea fiselor de post de cAtre conducAtorul compartimentului cite D.R.U.

Repartizarea de c..Atre directorul D.R.U. a fiselor de post primite, catre seful de servicu.

Verificarea fiselor de post de cite responsabilul de gestionarea acestora.

Atasarea fiselor de post la dosarele profesionale ale fimctionarilor publici/contractuali Si comunicarea unui exemplar titularului

IW:7-re
Ministerul Mundt,

PROCEDURA DE SISTEM Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Munch, Famibei si Protectiei

EdiOa. 1

Nr. de ex.: I

Familiei si Protectiei
Sociale

Sociale
Cod: P.S. - 03

Revizia 0 Nr. de ex.:1 Pag. 53 din 55

Exemplar air. I

8.5. iknexa nr. 5 - "Diagratua actualizarii fiselor de post ca urtnarc a promovarii/ retrogadarii in gradul profcsional a managcrilor publici"

Comunicarea promovarii/ retrogadarii in grad profesional a managerilor publici i solicitarea modificarii fiselor de post superiorilor ierarhici ai acestora, de cAtre D.R.U.

intocmirea si aprobarea fiselor de post ale managerilor publici

Transmiterea fiselor de post de catre conducatorul compartimentului, cite D.R.U.

Repartizarea de catre directorul D.R.U. a fiselor de post primite, catre seful de serviciu.

Repartizarea fiselor de post de catty sefill de serviciu responsabilului de gestionarea fiselor de post.

Verificarea fiselor de post de cAtre responsabilul de gestionarea acestora.

Atasarea fiselor de post la dosarul profesional al managerilor publici si comunicarea unui exemplar titularului.

Ministerul 1Iuncii, Familici si Protectiei Sorialc

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. - 03

Editia. 1 Nr. de ex.: 1 Revizia 0 Nr. de ex.:!

Pag. 54 din 55
Exemplar nr. 1

8.6. Anexa nr. 6 "Diagrama actualizarii fiselor de post ca urmare a promovarii in clasidunctii/grad profesional a functionarilor publici/personalului contractual"

Comunicarea promovarii fimctionarilor publici/personalului contractual 0 solicitarea modificarii Nelor de post superiorilor ierarhici ai acestora, de cite D.R.U.

intocmirea, verificarea electronic:A, contrasemnarea si aprobarea Nelor de post ale functionarilor publici/personalului contractual. Transmiterea fielor de post de cite conducAtoru I compartimentului, ate D.R.U.

Repartizarea de cAtre directorul D.R.U. a fiplor de post primite, catre seful de serviciu.

Repartizarea fielor de post de dare sat!' de serviciu responsabilului de gestionarea fiselor de post.

Verificarea fielor de post de catre responsabilul de gestionarea acestora.

Ataarea fielor de post la dosarele profesionale ale functionarilor publici/personalului contractual i transmiterea tmui exemplar titularului

!MP!
Ministerul Munch, Familici si Protectiei Sociale

PROCEDURA DE SISTEM intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Cod: P.S. -03

Editia. I Nr. de ex.: 1

Revizia 0 Nr. de ex.:1

Pag. 55 din 55
Exemplar nr. 1

8.7. Anexa nr. 7 - "Diagratna actualizarii fiselor de post ea urtnare a inutarii angajatilor"

Comunicarea de atre D.R.U. a mutgrii angajatilor i solicitarea modificarii fiselor de post conducatorilor compartimentelor in care i defa'soara activitatea angajatii mutati.
intocmirea, verificarea electronica, contrasemnarea si aprobarea fiselor de post ale

angajatilor mutati.

Transmiterea fiselor de post de cite conducatorul compartimentului, citre D.R.U.

Repartizarea de calm directorul D.R.U. a fiselor de post primite, catre seful de

serviciu.

Repartizarea fiselor de post de catre seful de serviciu responsabilului de gestionarea fiselor de post.

Verificarea fiselor de post de catre responsabilul de gestionarea acestora.

Atasarea fiselor de post la dosarele profesionale ale angajatilor mutati si comunicarea unui exemplar titularului.