You are on page 1of 14

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK

KOBĠ’LERDE ĠNOVASYON VE ÖRNEK ÇALIġMALAR

YUNİS KOYUNCU

İstanbul, 2013

C.T. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİDERLİK VE KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK KOBĠ’LERDE ĠNOVASYON VE ÖRNEK ÇALIġMALAR KOBİLERDE GİRİŞİMCİLİK Yüksek Lisans Ödevi YUNİS OYUNCU DANIŞMAN: Naim DENİZ .

. İnovasyon transferi şeklinde yürütülen çalışmalarda ise kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunların yaşandığı görülmüştür. Bu çalışmada inovasyonun önemi ve firmaların inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirme aşamasında hangi kaynaklardan yararlandıkları ve bu süreçte karşılaştıkları sorunların neler olduğuna yer verilmiştir.ÖZET Firmaların günümüz hızlı değişen dünyasında sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri için vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza inovasyon yapma zorunluluğu çıkmaktadır. Araştırma sonuçları göstermiştir ki firmalar öncelikle kendi bünyelerinde inovasyon faaliyetlerini gerçekleştirme yolunu tercih ettiklerini ortaya koymuştur.

……….…7 8... Organizasyonel İnovasyon …………….1.…3 3. Sunumsal İnovasyon ………………………………. GİRİŞ…………………………………………………………………... Bulgular…………………………………………………………..7 7.………………………….8 8....3.....1.5.6 4. Finansal ve Ekonomik İnovasyon ………….…..10 8..7 4.. İç Kaynaklar ………………………………………………..ĠÇĠNDEKĠLER 1.12 9.2 3..3 3.. SONUÇ…………... Teknolojik İnovasyon …………………...…………………...1. Dış Kaynaklar ………………………………………. FİRMALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İNOVASYON ÇALIŞMALARI…………………………………….9 8.4. KOBİ„LERDE İNOVASYON ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER………………………………….6 4..…..………………………..5 3...7 5. İNOVASYON TRANSFERİ VE GENEL PRENSİPLERİ……….com Örneği………………………......4 3.. British Telecom Örneği………………………...2.2.…7 6. Coolmax Örneği………………………………………………….. KOBİ‟LERDE İNOVASYON KAPASİTESİ VE İNOVASYON…. KOBİ‟ LERDE İNOVASYONA ETKİ EDEN UNSURLAR……. Kapasitesinin Kaynağı…………….....1..4..………...15 .…….2..……………………….2 2. ĠNOVASYON SEVĠYELERĠ ………………………………..…………………….…………………………………………………..………………11 8.6 4.1...…....….1.6 3. İNOVASYON KAVRAMI…………….………………. Yemeksepeti.……………….3.... Yönetim Seviyesinde İnovasyon …………………….

kaynakların ve zamanın daha iyi kullanılmasıyla maliyetlerin azalması anlamına gelir. (www.2013 . GĠRĠġ Günümüzde ülkelerin sosyo ekonomik gelişiminde kritik öneme sahip olan bir kavram olarak karşımıza çıkan inovasyon İngilizce kökenli bir kavram olup İngilizce ‟de buluş anlamına gelen “invention” adlı terimin ticari kazanca dönüşme potansiyeli olarak ifade ediliyor. Birçok sektörde. yerel. Son yıllarda küreselleşmenin de etkisiyle coğrafi ve yasal engellerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte inovasyon çalışmaları direkt veya dolaylı yollardan etkilendi. Türkçe ‟de “yenilik” . hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir Yeni veya iyileştirilmiş ürün. ulusal ve uluslararası rekabet arttı ve buna paralel olarak ortaklıklarda da bir artış meydana geldi. İletişim ve bilgi teknolojilerindeki artış ve elektronik ticaretinde etkisiyle birçok üretici dünya çapında ticaret yapma isteği duymaya başladı.focusinnovation. artan üretkenlik/üretim. İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. geliştirilmiş ve iyileştirilmiş dağıtım performansıyla.”buluş” ve “icat” gibi kavramlarla adlandırılmakta olan bir kavramdır.2 KOBİ‟ ler çeşitli yer ve zamanda değişime uyum sağlamak için ya da değişim yaratmak için inovasyon sürecine girerler. artan satışlarla ve pazar payıyla. yeni ürünlerin pazara çıkma sürelerindeki kısalma. Bu nedenle. hizmet veya üretim yöntemi geliştirme yeni düşüncelerden doğar.1 Bir firma için inovasyon. (www.06. Birçok firma tek başına sahip olamadığı ya da olamayacağı yenilikleri transfer etmeye başladı.net) erişim: 24. dağıtımdaki süre azalması.2013 2. Bu nedenle inovasyona kurumsal stratejinin en önemli parçasını oluşturan ve sürekliliği olan bir faaliyet olarak yaklaşılmalıdır.06.focusinnovation.net) erişim: 24. Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerin ürünlerini.1. geliştirilerek işler duruma getirilen ve sonuçta firmaya rekabet gücü kazandıracak şekilde pazarlanan bu fikirlerin ve sonuçlarının tekrar tekrar değerlendirilmesi ve yeni getiriler için yaygınlaştırılarak kullanılması gerekir. portföyündeki yeni ürünlerin artan sayısıyla kazancın artması. 1. ortaya atılan.

Tartışmalı Toplantı. uygulama ve transferi kapsar. Aykut Göker (2000).4 İnovasyonla ilgili geçmişten günümüze kadar geçen sürede birçok tanımlama yapılmaktadır bunları şu şekilde sıralayabiliriz5: "Bir işletme. İnovasyona. inovasyon. inovasyon ile rekabet avantajı yakalar. araştırma ve/veya geliştirme sonuçlarının transferini ve teknolojiye dayalı sonuçların geniş bir alanda kullanımını." "İnovasyon. 25 Ekim 4. 3.2. bu hedefleri değerlendirmeyi. girişimcilerin farklı bir iş veya hizmet ortaya koymak için değişiklik yapmalarını sağlayan araçtır. fikir. İnovasyon. Ankara. İnovasyon Yeteneği. süreç.R. uygulama yeteneği olarak gösterilme özelliğine sahiptir.. inovasyon. ĠNOVASYON KAVRAMI İnovasyon. Yenilik." "İnovasyon = icat + kullanım. kendisi için yeni bir ürün veya hizmet geliştirirse ya da kendisi için yeni bir yöntem veya girdi kullanırsa teknik bir değişiklik yapmış olur. ARMSTRONG. yöntem. yeni fikirler yaratmak ve bunları işler hale getirmek için ortaya konan tüm çabaları ifade eder. girişimciliğin belli bir fonksiyonudur. yeni ya da geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine. süreç olarak. hem yeni teknolojileri hem de yeni iş yapış şekillerini kapsayacak şekilde geniş bir açıdan yaklaşırlar. Teknoloji ve Rekabet Gücü. ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder.(2001). MPM. yayılmasını ve yaygınlaştırılmasını da içine alır. Kasım-Aralık ve Disiplin 5. DRUCKER. teknoloji ve pazarın ortaya çıkarıldığı büyük atılımlardan oluşan ya da adım adım yapılan ve birbirini takip eden süreçlerden oluşan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren çalışmalar bütünüdür." "Endüstriyel inovasyon." Tüm bu tanımlamalardan hareketle genel bir inovasyon tanımı vermek gerekirse. üretim. kavram olarak. Belli bir teknik değişikliği ilk yapan işletme inovasyonu yapandır ve yaptığı bu eylem inovasyondur. "Şirketler. girişimcinin yeni kaynaklar yaratarak refah yaratması veya mevcut kaynakların kullanım potansiyelini artırarak refah yaratmasıdır. Bir disiplin. İcat." "İnovasyon. MCADAMS. yönetim ve ticari faaliyetleri kapsar. hem bir süreci (yenilemeyi/yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) anlatır. Prodüktivite.G. bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete. Kullanım süreci. OECD literatürüne göre. yeni bir ürünün pazarlanması ya da yeni bir sürecin veya ekipmanın ilk defa ticari kullanımı için yürütülen tasarım. belli hedeflere yönelik fikirlere ve icatlara odaklanmayı. Harvard Business Review. bir organizasyon ve onun çevresi için yeni olan bir değişikliğin gerçekleştirilmesidir.” Kalite ve İnovasyon bir Ortak Yaşam .3 İnovasyon. ya radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ve geliştirilmemiş ürün/hizmet.(1998). ticari geliştirme. yapı. P. öğrenme yeteneği.

Yenilik Transferi ve Kırsal KOBİ'ler.focusinnovation. Cilt: 4. Cannarella. ĠNOVASYON SEVĠYELERĠ Firmadan firmaya farklılık göstermekle birlikte inovasyon sürecinin karakteristiklerini göstermesi açısından inovasyon seviyelerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.8 6.C.06. and Piccioni.g. Burada ürün.C.6 3.1. 3. hem fiziksel bir ürünü hem de hizmeti ifade etmektedir. erişim: 25. mevcut ürün ve süreçlerde önemli teknolojik değişikliklerin yapılması da bu kapsamda değerlendirilir.(2003). V.2013 . V. and Piccioni. Cannarella. 3.7 3. teknolojik ürün ve süreç inovasyonunu kapsar. Teknolojik Ġnovasyon Teknolojik inovasyon.e.4.net/success.(2003) a.3.5. Sunumsal Ġnovasyon Yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesidir. Sayı: 4 7. 3. Finansal ve Ekonomik Ġnovasyon Finansal pazarlarda ve diğer pazarlarda yatırım fırsatı yakalamak ve kredilere erişim fırsatı elde ederek karlılığı artıracak ve maliyetleri düşürecek yeni metotlar bulmaktır.3.html 8. Teknolojik olarak yeni bir ürünün veya sürecin geliştirilmesinin yanı sıra. Yönetim Seviyesinde Ġnovasyon Rasyonalizasyonu ve optimizasyonu sağlayacak kararları almak ve örgütün tüm fonksiyonlarının geliştirilmesini sağlamak anlamında kullanılmaktadır. http://www. Organizasyonel Ġnovasyon Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün yükseltilmesini ifade eder. Orta Avrupa Tarım Dergisi.2.

Girişimciliğin sahip olması gereken en temel özelliklerinden biri. DRUCKER. Bu söylenenler ülkeler için de doğrudur. dış çevreyi dikkate alarak potansiyel kullanıcıların beklentilerini test eder.g. Küçük İngiltere Firmalar İnovasyon Kapasitesi Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz. Girişimci ruha sahip biri için yenilikçi olmamak mümkün değildir. çalışma." Başarılı girişimciler. Dahası. Ekonomik büyümelerini. ROMİJN.11 4. Ar. 9. girişimci özellikleri sayılabilir. Ġç Kaynaklar Firmanın inovasyon kapasitesini etkileyen birçok faktör vardır. inovasyonun yaşamsal önemi şu cümlelerle vurgulanmaktadır9: "İnovasyon bireysel ve toplumsal ihtiyaçların (sağlık.1.g. DıĢ Kaynaklar Bugünkü dünyada küresel ekonominin ve düşen işlem ve iletişim maliyetlerinin etkisi ile uzak bölgelerdeki firmalar arasında network ilişkiler ortaya çıkmıştır. Değilse taklit ve tekrardan kurtulamaz.1.1. bütün giriş imlerin rekabet güçlerini sürdürebilmek için sürekli yenilenmeye gereksinimleri vardır.2. firmanın sahip olduğu bilgi. KOBĠ’ LERDE ĠNOVASYON KAPASĠTESĠ VE ĠNOVASYON 4. deneyimleri de bu faktörlerin içinde sayılabilir.1. and ALBALADEJO (1999).e. Ayrıca firmanın yaptığı yatırımlar. “üretimde verimliliği yükseltebilme” ve “yüksek otomasyon düzeylerine erişebilme” yetenekleridir. 11.b. toplumun hayat standardının ve refahının yükseltilmesinde yaşamsal bir önem atfedilmektedir. sistematik inovasyon gerçekleştirebilme yetenek ve çabasına sahip olabilmesidir. 1995 sonunda yayımladığı politika dokümanında da. ulaşım v. KAPASĠTESĠNĠN KAYNAĞI İnovasyon sürecine. 4. Ancak bu kaynak ve kabiliyetlerin direkt olarak gözlenmesinin elverişsiz olmasından dolayı tüm bu faktörlerin çıktılarından yararlanılarak inovasyon kapasitesi ölçülmeye çalışılır. a. İç faktör olarak. Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği ülkelerinde inovasyon u etkileyen faktörleri irdelemek ve Birliğin inovasyon kapasitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmek amacıyla. İnovasyon girişimcilik ruhu için de esastır: her yeni girişim ne de olsa belli bir yenilik getirmeye yönelik bir süreç sonunda doğar.e. 10. Yenilik yapmak ve uygulamak mümkün ise girişimcilik yenilikçilik yönünde harekete geçebilir.4. öğrenme yeteneği. Aykut Göker (2000). P. Burada altı çizilen noktalar ise “ürün kalitesini yükseltebilme”. rekabet güçlerini ve istihdam olanaklarını sürdürebilmek için onlar da yeni fikirleri hızla teknik ve ticari başarıya dönüştürmek zorundadırlar.Ge çalışmaları. beceri.) daha iyi bir düzeyde karşılanmasını sağlar.(1998). “ürüne ayırt edici özellikler kazandırabilme”. H. . a. geliştirme yolunda oldukları ürün veya hizmetin kullanıcıların değerlerine ve ihtiyaçlarına yanıt verip vermediğini kontrol ederler. dinlenme.

firma büyüklüğünün inovasyonu etkilediği ve büyük firmaların daha yenilikçi yapıda oldukları. öğrenmenin ve içinde bulunulan pazarın inovasyon faaliyetlerine etkisi olduğu açıktır. Yunanistan . müşterilerin ihtiyaç ve isteklerindeki değişimlerden etkilenmektedir. 12. var olan inovasyon teorilerinin değişimine etki etmekte ve organizasyonların inovasyon çalışmalarını da etkilemektedir. İnovasyonda stratejik önemi olan bir unsurda öğrenmedir. süreç ve fikir geliştirmede teknolojinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. birçok ülkede KOBİ‟ler in inovasyonda önemli bir rolü olduğunu ve hatta endüstri yapısının KOBİ‟lerce şekillendiğini ortaya koymuştur. KOBİ‟ lerdeki inovasyon çalışmalarına etki eden unsurları 12 şöyle açıklamaktadır.beyaz yakalı çalışan ayrımının yüksek olduğu örgütlerde katılımcı yapının olduğu örgütlere oranla inovasyonun olumsuz etkilendiği açıktır. Faaliyette bulunulan endüstrideki değişim ve diğer firmaların faaliyetleri. Organizasyonlar bilgi temelli inovasyon faaliyetinde bulunmaktadırlar ve ampirik çalışmalarda organizasyonların inovasyon çalışmalarında öğrenmenin baskın bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Yeni ürün. mavi .SALAVOU. Ekonomik alanda ortaya çıkan bu network yapılar teknolojik gelişmeyi ve ekonomik rekabeti desteklemektedir. Ekonomi ve İşletme Üniversitesi. giriş bariyerleri gibi faktörler organizasyonların inovasyon süreçlerini etkiler. KOBĠ’ LERDE ĠNOVASYONA ETKĠ EDEN UNSURLAR Yapılan çalışmalar. bürokratik yapıdan kurtulamamış eski firmaların yeni firmalara oranla inovasyona karşı daha az ilgili oldukları. 5. KOBİ'lerde Organizasyonel İnovasyon Stratejik Oryantasyon ve Rekabetçi Yapısı Önemi. Atina. endüstri yapısının inovasyon faaliyetlerinde etkili olduğu tartışılır. Literatürde. H. KOBİ‟ lerde müşterilerin özel ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda harekete geçmek için ihtiyaç duyulan en önemli unsur teknolojidir. KOBİ‟lerdeki teknolojinin. Organizasyonların pazar odaklı davranmaları inovasyon faaliyetlerini etkilemektedir.KOBİ‟ler bilimsel kurumlarla ilişki içine girmekte ve destek almaktadırlar. Teknoloji. BALTAS and S. firmanın pazar payının büyük olması ve bu suretle yeni ürün geliştirme gücünün pazar payı küçük olanlardan daha yüksek olduğu.. G. Ayrıca çok sayıda ürün kategorisine sahip firmaların daha yenilikçi olduklarını ve inovasyon çalışmalarının bu durumdan pozitif yönde etkilendiği yapılan ampirik çalışmalarda ortaya konmuştur.LİOUKAS ATHENS (2004). KOBİ‟lerdeki ürün bazlı inovasyon çalışmaları. Tüm bu sayılanların dışında. Hükümetler ve üniversitelerin inovasyon alanındaki desteklerini de bu dış unsurlar arasında sayabiliriz. Rekabetle başa çıkmak için inovasyon çalışmalarının pozitif bir etki yapacağı açıktır.

verici ile alıcı arasındaki mesafenin çok olmasından dolayı yetersiz bilgi edinme. pek çok idarî. and Piccioni. inovasyon transfer edilecek kaynağın özellikleri ve bu ikisi arasındaki ilişkiler. Aykut Göker (2000). çünkü çoğu kez karşılık gösterebilecekleri bir teminattan yoksundurlar.C. Cannarella.(2003) a. İnovasyon süreci birçok fonksiyonu. hukukî. Tüm bunlar inovasyon transferine etki eden olumlu ve olumsuz şartları oluşturur. deneyim ve kaynağa sahip olmadıkları için tercih etmek zorunda kalabilirler. Finansman kaynağı bulmakta sıkıntı çekerler. gerekli bilgi ve kaynağa sahip olup olmamaktan etkilenir. V. Toplumsal yapıdan. Bunlar şu şekilde özetlemektedir. kaynağı ve disiplini içeren karakteristiğe sahiptir. KOBİ‟lerin ulusal sınırlar ötesindeki pazarlara erişmeleri ve inovasyon çalışmaları yapmaları büyük fir malara göre çok daha zordur. inovasyon alacak olanın özellikleri. Burada önemli olan üç unsur vardır. Bu yüzden yönetilebilir bir yapı oluşturulmalıdır. endüstrinin özelliklerinden. . KOBĠ‘LERDE ĠNOVASYON ÇALIġMALARINDA KARġILAġILAN PROBLEMLER KOBİ „lerde inovasyon çalışmaları sırasında karşılaşılan bir takım problemler bulunmaktadır. insan problemidir.e. ticarî işlemi yerine getirmekte zorlanırlar.13 7. Buluş yapma(invention). alıcı ve verici arasındaki bir dil birliğinin kurulamaması ve finansal yetersizliklerdir. hükümetlerin uygulamalarından. Ayrıca inovasyon girişimcinin tek başına yapacağı bir iş değildir. a.6. İnovasyon sadece var olan çevre ve yapıya uyum değil aynı zamanda bu çevre ve yapıyı değiştirebilme gücüne sahip olmaktır. İnovasyon transferinde baz engelleyici unsurlar vardır. 14. Ölçekleri dolayısıyla. bireysel bir faaliyet olmasına karşın inovasyon kolektif bir çalışmayı gerektirir ve inovasyon geliştirme grupları arasında bir koalisyon oluşturulmalıdır.14 13.g. Birincisi. ĠNOVASYON TRANSFERĠ VE GENEL PRENSĠPLERĠ Firmalar inovasyon sürecini kendi bünyelerinde gerçekleştirebilecekleri gibi bu konuda başkalarının deneyimlerinden yaralanmayı da tercih edebilirler ya da yeterli bilgi.g. Bunlar. alıcının kısa zamanda inovasyonu elde etmek istemesine karşın inovasyonu verecek kuruluşun kendi zaman ayarlamasını uzun tutması. KOBİ‟lere iş ortamında uymak zorunda oldukları mevzuat karmaşık gelir. Bir yanda “Küreselleşme” diğer yanda “Bölgesel Bloklaşma” gibi küresel süreçlerin söz konusu olduğu bir dünyada. çünkü insanlar organizasyonları yeni fikir geliştirmekten çok korunmacı bir yaklaşımla dizayn ederler ve insanları yeni fikirler üzerinde odaklanmaya doğru yöneltmek zorlaşır.e.

g. genellikle basit ürün ve süreç teknolojilerini transfer ederken teknolojinin içerdiği bilgi ve deneyimi transfer etmezler. Eğer firma problemlerini gizlemek yerine sorunu analiz edip tanımlıyorsa inovasyon uyumu o derece kolay olacaktır.ttgv. Bu nedenle. dökme demirden yapılma ödemeli telefon kulübeleri eskimeleri nedeniyle sökülmek istenince. Yine aynı şekilde. Eğer firmanın inovasyon kültürü elverişlilik gösteriyorsa değişimlere tepki verme zamanı kısa olacaktır ve böylece değişim sürecinden kazanmış olarak çıkılacaktır.06.net/success. Bu fikir sayesinde BT hem kamuoyundan gelen tepkileri bertaraf etmeyi. İnovasyon kültürünün yaratılmasında tüm çalışan ve yönetimin birlikte etkili olması firmanın tamamında inovasyonun yararlılığının hissedilmesini sağlar.2013 17. teknoloji transferinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Zamanında tepki gösterilememiş olması da bera berinde kaynak israfını getirecektir. http://www.15 Ülkemizde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar. Firmanın kültürel özellikleri ile yönetim sürecinin özellikleri ile işletmedeki hâkim düşünce sistemi ile kullanılan teknik ve metotlarla ve çalışanların örgüt mekanizmasına bakışı ile uyumlu bir inovasyon süreci yürütülmelidir. Tersine eğer bu zaman uzun olursa inovasyon sürecinin yararlılığı ve problem çözme potansiyeli başarısız olacaktır.org. Cannarella. 16. V. Bu durumda tedarikçi firmaya bağlı kalmak zorundadırlar. deneyim ve bilgi eksikliğinden dolayı ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeyen bir teknolojiyi seçen firmaların sayısı da oldukça fazladır.16 8. yeni bir ürün veya sürecin ortaya çıkarılması şeklinde olabileceği gibi var olan ürün veya süreçlerde bir takım değişiklikler yapılması ile de gerçekleşebilir. British Telecom Örneği Firmaların yaptığı inovasyon çalışmaları. hem de iyi bir gelir kaynağına kavuşmuş olmayı amaçlamıştır. kamuoyundan beklenmedik bir tepki ile karşılaştı. İngiliz halkı tarafından çok sevilen kırmızı renkleriyle. İngiltere'de her yerde bulunabilen.tr/tur/06_tekno_guncel/61052001. cep telefonları için baz istasyonu olarak kullanılmasına karar verildi.e.1.17 15.(2003) a.html erişim: 25.focusinnovation.Firmanın mevcut durumu problem çözümünde yetersiz kaldığında inovasyon transferi yoluna gidilir ve bu aşamada transfer edilecek olan inovasyonun işletmenin yapısıyla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. FĠRMALARDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN ĠNOVASYON ÇALIġMALARI 8. İnovasyon firmanın başarıları için anahtar bir faktördür ve her değişim problem yaratabilir bu aşamada firmanın inovasyon kültürünün önemli bir rolü vardır. bu da transfer edilen teknolojinin geliştirilmesiyle rekabetçi bir konuma gelmelerini engeller. Bunun üzerine şirket yetkilileri tarafından eskiyen telefon kulübelerine mikrotransmiter yerleştirilerek.htm#4 . http://www. and Piccioni.C.

ayrıca rahatlık. bu da transfer edilen teknolojinin geliştirilmesiyle rekabetçi bir konuma gelmelerini engeller. yastık dolgusundan. daha sonra ise Orta Doğu ve Avrupa'nın gelişmekte olan ülkelerindeki tüm internet kullanıcılarına ve ilgili tüm restoranlara. internetten yemek siparişi verebilme ve alabilme olanağı sağlamayı hedefliyor. İnternet teknolojilerindeki bütün yenilikleri takip eden ve alanına giren uygulamaların hemen hepsinde Türkiye'de öncü olan Yemeksepeti. http://www.4. genellikle basit ürün ve süreç teknolojilerini transfer ederken teknolojinin içerdiği bilgi ve deneyimi transfer etmezler. Ülkemizde olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar. Spor giysiden. restoranlardan eve sipariş konusunda son derece yenilikçi bir çözüm getirmesi açısından Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Yeni teknolojik gelişmelerden faydalanılarak üretilen Coolmax elyafı ile UV ışınlarından. lekelerden ve hatta bakterilerden korunmak mümkün olacak.com.com Örneği İnovasyona bir örnekte interaktif ortamda faaliyet gösteren yemeksitesi. Yemeksepeti. Türkiye‟nin ilk online yemek siparişi sitesi 2000 yılı içerisinde faaliyete geçti. Teri dışarı atarak hızlı kuruma özelliğine sahip olan Coolmax. bebek bezinden otomotiv sektörüne kadar hayatın birçok alanında kullanılacak Coolmax. Yemeksepeti.com. Sistemde teknolojinin tüm imkânları ile desteklenerek hata payı sıfıra yaklaştırılmış.com/basinbulteni_detay. Verilen bir siparişin en kısa zamanda ve en doğru şekilde kullanıcıya ulaştırılması bir hedef değil bir zorunluluk olarak belirlenmiş.2.18 8.sabanci. öncelikle Türkiye'deki. iç çamaşırına. Bu nedenle teknoloji transferinin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bulgular Firmalar inovasyonu öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini ancak bunun için yeterli bilgi ve kaynağa sahip olmadıklarında transfer yoluyla inovasyonu bünyelerine kattıkları görülmüştür. Hizmette inovasyona güzel bir örnek olan yemeksepeti.3. yumuşaklık ve s erin tutma özelliklerini de barındırıyor.8.2013 . Yönetim anlayışlarında farklılık yaratmaya öncelik veren Sabancı Holding bu vizyonunu Coolmax örneğindeki gibi bir inovasyonla gerçekleştirmektedir. Yine aynı şekilde.com olarak verilebilir. Coolmax Örneği Yine Sabancı Holding ürün bazında inovasyon gerçekleştiren diğer bir kuruluştur. deneyim ve bilgi eksikliğinden dolayı ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeyen bir teknolojiyi seçen firmaların sayısı da oldukça fazladır. Sabancı Holding şirketlerinden Advansa tarafından geliştirilerek üretilen ”Coolmax” kumaşının üretimi için 2000‟den beri yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yaptı ve 40 kişiden oluşan bir ekip bu yeni ürünün geliştirilmesi ve mevcut teknolojinin mükemmelleştirilmesi aşamasında yer aldı. abiye kıyafete. Bu durumda tedarikçi firmaya bağlı kalmak zorundadırlar.asp?ID=197 erişim: 26. 18. 8.com‟da siparişler tamamıyla interaktif bir ortamda gerçekleşiyor. Sabancı Holding‟in yenilikçilik yaklaşımını da temsil ediyor.06.

endüstrinin özellikleri. Araştırmaya dâhil edilen örnek firmalardan British Telecom. endüstri yapısı. Rekabet avantajı için inovasyon sürecinin kültür temeline dayalı olması gerekmektedir. pazar odaklı davranma. telefon kulübesinde yaptığı inovasyonu yeni bir ürün ortaya çıkarmak şeklinde değil de varolan üründe gerçekleştirdiği birtakım değişikliklerle sağlamıştır. Bu yenilikçi çalışmalar. Statik şartlarla ilgili eğilimler ve uygulamalar değişim süreci içinde dinamik bir yapıya bürünmelidir. 9. Araştırmanın bulgularından edinilen bilgiler ışığında denilebilir ki örnek kütleye dahil edilen firmalar öncelikle kendi bünyelerinde inovasyon sürecini gerçekleştirmektedirler. Ancak bu şekilde stratejik bir özellik taşıyabilir. Ayrı bir çalışma konusu olabilecek bu unsur ileride bu alanda çalışma yapmak isteyenlere önerilebilir. Sabancı Holding tarafından ortaya çıkarılan bir diğer inovasyon olan Coolmax kumaşı ise temelden yeni bir ürün şeklinde gerçekleştirilen inovasyon örneğidir. firma büyüklüğü. İnovasyon transferi esnasında da bazı uyum sorunları yaşanabilir. insanların tepkici davranışları. KOBİ‟ leri inovasyon yapmaya iten sebepler ise şu şekilde karşımıza çıkmaktadır. gerekli bilgi ve kaynağa sahip olup olmamadır. toplumsal yapı. Bunun nedenleri belki de mali açıdan yetersiz kaldıklarından sadece kendi bünyelerinde gerçekleştirebilecekleri inovasyon süreçlerine odaklanmalarıdır. Ayrıca gerekli kaynaklara ulaşma ve kredi sağlama da önemli bir unsurdur. İnovasyon değişim şartlarına cevap vermek için kullanılan bir enstrümandır. yemeksepeti. inovasyon transferi yöntemi kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Tüm bu inovasyon çalışmalarında dikkat çeken nokta bu faaliyetlerin firma bünyesinde gerçekleştirilmesi yoluna gidilmesidir. müşterilerin ihtiyaç ve isteklerindeki değişimler. Firma kültürünün bu tür zorluklara hazır olması için bir inovasyon kültürünün varlığı gereklidir. teknolojinin değişmesi. SONUÇ İnovasyonun firmanın rekabet gücünü artırmada önemli rolü vardır. firmanın pazar payı.İnovasyon çalışmaları sırasında karşılaşılan diğer problemler ise. . Firmalar değişimlere cevap verecek inovasyon çalışmalarını kendi bünyesinde gerçekleştiremediğinde bunu transfer ederek sağlamaktadır.com‟ da ise yine var olan süreçlerin yenilenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir inovasyon süreci ortaya çıkmıştır. hükümetlerin uygulamaları.

net/success. Ankara.LİOUKAS ATHENS (2004).. Organizasyon Tasarım. CANNARELLA. Yenilik transferi ve Kırsal KOBİ'ler.tr/tur/06_tekno_guncel/61052001. Yönetim Denetim Dergisi.html http://www.R. Atina.G. KOBİ'lerde Organizasyonel İnovasyon Stratejik Oryantasyon ve Rekabetçi Yapısı Önemi.KAYNAKÇA http://www.590-607. Teknoloji ve Rekabet Gücü. Yenilik. (1999). Orta Avrupa Tarım (çevrimiçi) Dergisi.(2001)..sabanci. Yönetim Bilimi. 32.SALAVOU. MPM. Prodüktivite.asp?ID=197 ANDEREW H. PİCCİONİ. Cilt Yönetimi Merkez Sorunları.ttgv. Tartışmalı Toplantı.focusinnovation. Ekonomi ve İşletme Üniversitesi. BALTAS and S.net/what. . MCB Üniversitesi Press ROMİJN. Kasım-Aralık ve Disiplin GÖKER.html http://www.C.htm#4 http://www. (2000). P.(1998). pp. 25 Ekim H. Harvard İş İnceleme. İnovasyon Yeteneği.focusinnovation.net/techtransfer.com/basinbulteni_detay.. H.html http://www. ARMSTRONG.focusinnovation. Sayı: 4 DRUCKER.. VAN DE VEN (1986). Küçük İngiltere Firmalar İnovasyon Kapasitesi Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz. G. Cilt: 4. Yenilik. V.(2003).org. No 5. A. Yunanistan MCADAMS.” Kalite ve İnovasyon bir Ortak Yaşam Kobi'ler: Bir Çoklu Örnek Olay Analizi ".