Piaţa internaţională de capital

Suport curs: prof. dr. Ioan Popa

1. Bursa: elemente definitorii 2. Piaţa financiară şi bursa 3. Funcţiile bursei de valori 4. Emisiunea de valori mobiliare (piaţa primară) 5. Piaţa secundară. Sisteme de tranzacţii 6. Mecanismul tranzacţiilor la bursă 7. Formarea cursului pe pieţele bursiere 8. Tranzacţii cu acţiuni şi obligaţiuni

1

1. Bursa - elemente definitorii
Bursele actuale sînt rezultatul unei evoluţii istorice îndelungate şi reflectă, cu particularităţi zonale sau naţionale, modelul general al pieţei libere; natura specifică a bursei este dată de o serie de caracteristici. Piaţă de mărfuri şi valori Bursele sînt locuri de concentrare a cererii şi ofertei pentru mărfuri, precum şi pentru diferite tipuri de hîrtii de valoare. Dacă la începuturile lor, pieţele bursiere erau organizate pentru tranzacţionarea în egală măsură a mărfurilor şi valorilor, ulterior s-a produs o separare între cele două mari categorii de burse. Deşi mecanismul de funcţionare se bazează pe un model comun, propriu oricărui tip de tranzacţie bursieră, bursele de mărfuri şi respectiv cele de valori au funcţii radical diferite într-o economie. Bursele de mărfuri sînt centre ale vieţii comerciale, pieţe unde se tranzacţionează bunuri care au anumite caracteristici sînt bunuri generice, care se individualizează prin măsurare, numărare sau cîntărire; sînt fungibile, adică pot fi înlocuite unele prin altele; au caracter standardizabil, în sensul că marfa poate fi împărţită pe loturi omogene, apte de a fi livrate la executarea contractului încheiat în bursă; sînt depozitabile, ceea ce permite executarea la o anumită perioadă de la angajarea contractului de bursă; trebuie să aibă un grad redus de prelucrare, ca o condiţie a menţinerii caracterului de produs de masă, nediferenţiat, omogen. În această categorie intră produse agroalimentare (grâu, porumb, orez, soia etc.), metale (cupru, aluminiu, zinc etc.), produse tropicale (cafea, cacao, zahăr etc.), produse de origine minerală (petrol); sînt însă mărfuri de bursă şi unele produse cu un grad mai mare de perisabilitate (ouă, carne). Pe de altă parte, există şi burse organizate pentru servicii, respectiv pentru închirieri de nave (navlosire) sau asigurări. Bursele de valori sînt centre ale vieţii financiare unde se fac vînzări/cumpărări de hîrtii de valoare (acţiuni, bonuri de tezaur etc.); totodată, la bursele de valori se pot realiza şi operaţiuni cu valute, metale preţioase sau efecte de comerţ. În ultimul timp în sistemul de tranzacţii al acestor instituţii au fost incluse produse bursiere noi (opţiuni, contracte futures pe indici de bursă etc.). Bursele de valori îndeplinesc funcţii majore în circuitul capitalurilor în economie, constituind un indicator general al climatului de afaceri din spaţiul economic, naţional şi internaţional, în care îşi exercită influenţa. Piaţă "simbolică" La bursele de mărfuri nu se negociază asupra unor bunuri fizice, individualizate şi prezente ca atare la locul contractării (ca în cazul licitaţiilor clasice), ci pe baza unor documente reprezentative ("hîrtii), care consacră dreptul de proprietate asupra mărfii şi constituie imaginea comercială a acesteia (o anumită cantitate de marfă de o anumită calitate). Bursa este, prin urmare, o piaţă dematerializată unde se încheie contractul dintre părţi, identificarea şi circulaţia mărfurilor realizîndu-se în afara acestei pieţe. Caracterul specific al pieţei bursiere este relevat şi de importanţa tranzacţiilor la termen, în care caz executarea contractului se poate face nu numai prin predarea/primirea efectivă a mărfii, ci şi prin plata unei diferenţe în bani. În acest caz, operaţiunea bursieră nu este urmată de o mişcare efectivă de mărfuri; ea are un caracter pur financiar, bănesc (deci 2

"simbolic"). Din acest punct de vedere, se vorbeşte despre "bursele de marfă fizică" (acolo unde contractele se execută, în mare măsură, cu livrare/primire efectivă de marfă), cum este cazul Bursei de Metale de la Londra (London Metal Exchange, LME), în funcţiune din 1877, şi "bursele de hîrtii" (acolo unde cea mai mare parte a tranzacţiilor se lichidează prin plata unei diferenţe băneşti), cum este cazul celei mai mari burse de mărfuri din lume pentru contracte futures, cea de la Chicago (Chicago Board of Trade, CBOT), înfiinţată în 1848. Bursele de valori sînt prin esenţa lor pieţe simbolice, deoarece aici se tranzacţionează în principal titluri rezultate din operaţiuni financiare (de exemplu, mobilizare de capital, atragerea unui împrumut). Acest caracter este şi mai bine pus în evidenţă de noile tipuri de tranzacţii bursiere; de exemplu, la contractele futures pe indici de bursă, obiectul tranzacţiei este o sumă de bani determinată prin calcul, iar executarea acesteia presupune exclusiv plata/încasarea unei diferenţe băneşti. Procesul de "simbolizare" a tranzacţiilor, reflectat de apariţia şi dezvoltarea bursei, răspunde unor cerinţe obiective izvorîte din evoluţia vieţii de afaceri, cum sînt următoarele: creşterea operativităţii şi a siguranţei în tranzacţii; sporirea atractivităţii pieţei, prin oferirea de multiple posibilităţi de cîştig; posibilitatea luării unor decizii comerciale şi financiare cu caracter anticipativ; facilitarea circulaţiei mărfurilor şi a factorilor de producţie în economie. Piaţă liberă. Bursele sînt pieţe libere, în sensul că asigură confruntarea directă şi deschisă a cererii şi ofertei care se manifestă în mod real în economie. Prin urmare, nu pot fi tranzacţionate la bursă decît acele mărfuri sau valori pentru care există o concurenţă liberă, adică un număr suficient de mare de ofertanţi şi cumpărători astfel încît să nu apară posibilitatea unor concertări în scopul manipulării preţului; bursa este opusă, prin esenţa sa, ideii de monopol. Menirea bursei este de a pune în valoare jocul liber al forţelor pieţei, "mîna invizibilă" - cum l-a numit părintele ştiinţei economice, Adam Smith - excluzînd orice intervenţie extraeconomică, precum şi orice tendinţă provenită din afara sau din interiorul pieţei, de manipulare a variabilelor pieţei, în speţă a preţului. De aceea s-a şi spus că bursa este mecanismul care se apropie cel mai mult de modelul teoretic al pieţei pure şi perfecte, asigurînd formarea preţurilor pe baza raportului ce se stabileşte în fiecare moment între cerere şi ofertă şi reflectînd în permanenţă realitatea economică. În acest sens, pentru ca o marfă sau o hîrtie de valoare să poată face obiectul tranzacţiilor de bursă, trebuie să fie îndeplinite o serie de condiţii: oferta trebuie să fie amplă şi să provină de la un număr suficient de mare de ofertanţi; cererea trebuie să fie solvabilă şi relativ constantă; preţurile nu trebuie să facă obiectul unor măsuri administrative de control; trebuie să fie asigurată transparenţa informaţiilor privind piaţa. Piaţă organizată. Bursa este o piaţă organizată, în sensul că tranzacţiile se realizează conform unor principii, norme şi reguli cunoscute şi acceptate de participanţi. Aceasta nu înseamnă administrarea pieţei, ci reglementarea sa în scopul de a crea sau prezerva condiţiile pentru desfăşurarea concurenţei libere, deci un sistem de garantare a caracterului liber şi deschis al tranzacţiilor comerciale şi financiare. Organizarea pieţelor bursiere se realizează atît prin cadrul legal stabilit în fiecare ţară pentru activitatea bursieră, cît şi prin regulamentele bursiere - expresie concentrată a normelor şi uzanţelor consacrate în lumea afacerilor. Totodată, tranzacţiile bursiere se efectuează întotdeauna prin firme specializate (societăţi de bursă) şi prin intermediul unui personal specializat în acest scop

3

titlurile financiare. Simetric. mecanisme de concentrare a cererii şi ofertei pentru anumite categorii de mărfuri ori pentru valori. La bursă se stabileşte preţul pentru mărfurile sau valorile negociate aşa-numitul curs al bursei .volumul maxim de tranzacţii. activul este definit ca totalitatea drepturilor cu conţinut economic. dincolo de modul particular în care aceasta se realizează. Bursa este piaţa prin excelenţă. numeroase astfel de "excese".nivelul preţului.spre deosebire de licitaţii. Bursa este o piaţă reprezentativă. Prin această funcţie a sa. Importanţa organizării pieţei bursiere derivă din posibilitatea apariţiei unor factori de deformare a raportului dintre cerere şi ofertă. în întreaga lume. bursa devine un reper al întregii activităţi economice. urmate de crahuri răsunătoare.în condiţiile date . În plan juridic.element esenţial pentru toate tranzacţiile comerciale sau operaţiunile financiare care se desfaşoară în ţara respectivă. Ca universalitate juridică. sursă a informaţiei de bază pentru agenţii economici . Istoria bursei cunoaşte. De altfel. care au un caracter periodic. bursele sînt pieţe specifice.1. a unor tendinţe de manipulare a acestora în scopuri frauduloase. Piaţă reprezentativă. În concluzie. Piaţa financiară şi bursa În esenţă. componentă a aşa-numitei "economii simbolice" (economia financiară). prin funcţionarea permanentă . 2. în condiţii de liberă concurenţă. acel preţ care asigură . garanţia de seriozitate pe care o oferă tuturor participanţilor la tranzacţii. care asigură stabilirea contactului între cererea şi oferta ce se manifestă pe piaţă. bursa de valori este o piaţă organizată pentru titluri financiare. de altfel. iar în cazul marilor burse. aflate în patrimoniul unei persoane fizice sau juridice. Prin reglementare se urmăreşte de fapt asigurarea uneia din condiţiile esenţiale ale viabilităţii bursei: credibilitatea acesteia. Pentru înţelegerea naturii specifice a bursei de valori şi a rolului său în economie sînt necesare cîteva explicaţii privind obiectul tranzacţiilor la bursă . Activele şi titlurile financiare În literatură noţiunea de activ este abordată din mai multe puncte de vedere. Mai mult. prin negocieri între parteneri determinaţi. funcţia centrală a bursei este tocmai de a stabili zilnic nivelul preţului. bursa exprimă chiar continuitatea proceselor economice. de perioade de raliuri susţinute. servind drept reper pentru toate tranzacţiile care se efectuează cu acele mărfuri sau valori pentru care ea constituie piaţa organizată. 2. caracterul neîntrerupt al tranzacţiilor comerciale şi financiare. ea reprezintă tranzacţia în genere. o piaţă de capital. Bursa se deosebeşte deci de tranzacţiile particulare efectuate întîmplător. în scopul realizării de tranzacţii într-un cadru organizat şi în mod operativ. precum şi sistemul din care aceasta face parte . totalitatea datoriilor sau a altor obligaţii care se pot evalua în bani formează pasivul.piaţa financiară. activul 4 .(agenţii de bursă). adică punctul de echilibru al pieţei.

instalaţii etc.). În pasiv se înscriu: a) capitalul propriu. precum şi drepturile acestuia asupra unor venituri viitoare rezultate din valorificarea activelor respective (dobînzi. care consacră drepturile băneşti ale deţinătorului lor. rente. Ca noţiune contabilă. acţiuni etc. în pasivul bilanţului. obiecte) sau necorporale (resurse fără existenţă fizică) şi drepturi de creanţă. prin vînzarea acesteia. serveşte la obţinerea unui alt bun (forma cea mai tipică este banul utilizat în actul cumpărării). activul este. bunuri necorporale (active intangibile . în esenţă. sursele de finanţare a activităţii firmei. Elementelor înscrise în activ le corespund. chirii etc.). drepturi patrimoniale consacrate în titluri de valoare (cambii. iar acţiunile aduc dividende. care au un caracter de permanenţă în cadrul firmei (termen lung) şi curente sau circulante. cuprinzînd datoriile (împrumuturile) pe termen lung şi datoriile pe termen scurt. efectuarea unei prestaţii. b) capitalul de împrumut. resurse necorporale. De exemplu. În sens economic. creditorul. de comerţ etc. atunci cînd bunul. bunurile de tezaur produc dobînzi. obligaţiuni. debitorul. privit ca marfă. activele sînt de două tipuri: reale şi financiare. obţinerea de profit. fie că este vorba de obiecte fizice. precum şi din fondurile reţinute din profit . în scopul realizării obiectivelor sale. bunurile de echipament. Activele financiare reprezintă corespondentul monetar al activelor reale şi ele relevă 5 .) servesc la realizarea producţiei şi permit. care poartă asupra unor bunuri corporale (lucruri. de a aduce venituri. un bun care are capacitatea de valorificare în timp.capitalul social. ci pentru valorificare economică. mărci.brevete. un an). vom considera activul ca un bun aparţinînd unei persoane şi care poate fi valorificat în activitatea economică. Prin urmare. compus din totalitatea aporturilor proprietarilor (asociaţilor) .). prerogativa de a pretinde unei persoane determinate. utilaje. activul desemnează un bun care are valoare pentru deţinătorul său (prin bun înţelegem aici .rezerve şi alte fonduri. produse etc. care conferă titularului.orice element al patrimoniului unui agent economic. În componenţa activului intră bunuri corporale (aşa-numitele active tangibile . pămîntul pus în exploatare aduce rentă. Activele reale sînt constituite din bunuri corporale (tangibile) sau incorporale (intangibile) care. respectiv totalitatea fondurilor atrase de firmă de la terţi. Sintetizînd cele de mai sus.într-un sens foarte larg . precum şi bani în numerar şi în cont. numite şi imobilizări sau active de capital.patrimonial cuprinde drepturi reale. drepturi băneşti sau bani). bunuri de echipament. Cum circuitul economic se defineşte prin continuitatea temporală. atunci cînd bunul este folosit nu pentru consum curent. Activul poate reprezenta: a) o valoare de schimb. dividende etc. activul bilanţului arată utilizările economice care se dau fondurilor (capitalurilor) mobilizate de o firmă. După destinaţia lor. În raport cu natura procesului de valorificare. alte drepturi băneşti. b) o valoare de investiţie (sau valoare-capital). stocuri de materiale. Activele financiare sînt materializate în înscrisuri (hîrtii ori înregistrări în cont). activele bilanţului se clasifică în fixe. iar locuinţele chirii.pămînt. adică pentru producerea de venituri în viitor (banul utilizat pentru a aduce bani). activul reprezintă o parte a bilanţului ce desemnează mărimea mijloacelor de care dispune o firmă pentru desfăşurarea activităţii sale. integrate în circuitul economic generează venituri în viitor sub formă de profituri. care se consumă în cursul unui ciclu de afaceri (convenţional. clădiri.). numite şi bunuri de capital (maşini.

În mod corespunzător. Activul financiar arată direct opţiunea pentru profit ca rezultat. cei care au nevoie de bani mobilizează fonduri pentru a finanţa propria activitate economică. fac investiţii. comerciale.caracterul dual al economiei de piaţă: economie reală.din activităţi productive. adică procese de tip informaţional. ele tind să se valorifice în mod autonom. acţiuni. adică de rezultatul valorificării (numit. dreptul esenţial pe care îl consacră un activ financiar este cel de obţinere a unei cote din rezultatele procesului de valorificare.se realizează între cei care oferă fonduri şi cei care le utilizează. bonuri de tezaur. în acest fel. reprezentate de bani şi de o multitudine de titluri (cambii. . Prin separarea activelor în reale şi financiare se delimitează. respectiv procese materiale de producere a bunurilor şi serviciilor necesare pentru consumul individual sau pentru reluarea producţiei. Într-adevăr. activele financiare. şi economie simbolică sau financiară. în calitate de capital financiar. Primii plasează bani în scopul valorificării lor. reproducţia capitalului real. în sensul de activ care se valorifică în timp."lubrifiantul vieţii economice" . totodată. capitalul. joacă un rol hotărîtor în mişcarea generală a capitalului în economia modernă. transferul resurselor băneşti de la cei care au disponibilităţi către cei care au nevoie de fonduri pentru iniţierea sau întreţinerea afacerilor. profit). reprezentate de mişcarea banilor şi a hîrtiilor de valoare.1).Figura 2. poate fi privit sub forma capitalului real şi a capitalului financiar. generic. o parte din profit (ca şi din riscul ce-i este asociat) este transferată de la cei care realizează activitatea economică (agenţii economici) la cei care pun la dispoziţie fonduri. obligaţiuni). independent de modul în care acesta se realizează .de producerea veniturilor. de fapt. Are loc.prin utilizare în activitatea economică . procesul de valorificare a activelor . În economia financiară circuitul banilor . acestea asigură reglarea vieţii economice. aceasta înseamnă emisiunea de active financiare de către utilizatorii de fonduri şi distribuirea acestora către deţinătorii de fonduri (vezi Figura 2. Practic. productiv. în calitate de formă financiară a unor active reale.1 - 6 . financiar-bancare etc. Contrafaţă financiară a capitalului real.

procesul de "marketizare" (de transformare în marfă) cuprinde ansamblul activelor societăţii. în literatura franceză titlurile financiare sînt denumite valeurs mobilières. avînd o serie de trăsături: formalism (existenţa înscrisului este de esenţa acestor titluri. warehouse receipt). ele fac parte din categoria titlurilor de valoare (de credit). care îmbracă atît caracteristici ale activelor bancare. dividende).recipisa de depozit (engl. În prima categorie sînt incluse atît titluri care exprimă un drept real asupra mărfii aflate în depozite . în această categorie intră certificatele de depozit (CD). ci şi factorii de producţie şi chiar firmele ca atare. este că ele nu au caracter negociabil.Activele financiare se pot clasifica în două mari categorii: . Este de menţionat faptul că în practica de afaceri cele două mari categorii nu sînt întotdeauna strict delimitate.active bancare. bill of lading). Titlurile financiare reprezintă modul de existenţă a activelor nebancare şi pot fi definite prin cîteva elemente. cît şi titluri care constată o creanţă comercială a deţinătorului lor (efecte de comerţ). care servesc necesităţii funcţionării pieţelor de mărfuri. în condiţiile asocierii deţinătorului la riscul afacerii. rezultate din plasamente pe termen lung şi care dau dreptul la obţinerea unor venituri viitoare (dobînzi. ele sînt denumite în literatura anglo-saxonă securities.).sub formă materială (document scris) sau ca înregistrare electronică . dar prezintă un grad ridicat de siguranţă (risc redus). Circulaţia titlurilor. cît şi trăsături ale activelor financiare nebancare. respectiv posibilitatea transformării operative şi pe o bază de continuitate în fonduri băneşti. Spre deosebire de titlurile comerciale. respectiv cele rezultate din operaţiuni de investiţii (plasament) şi care sînt concretizate în titluri de valoare cu caracter negociabil. titlurile financiare sînt exprimate într-un înscris . titlurile de capital exprimă. care produc dobînzi. caracter negociabil (pot fi transmise în mod operativ unor terţi prin andosare). a activelor 7 . în valori mobiliare prin natura lor (acţiuni etc.care atestă existenţa unei relaţii contractuale între emitent şi deţinător şi garantează drepturile posesorului lor. În această categorie se includ: a) activele de capital.active financiare nebancare. bunuri de echipament). În primul rînd. în cadrul titlurilor de valoare. Ele permit transformarea unor valori imobiliare prin esenţa lor (pămînt. cele rezultate din operaţiunile specifice băncilor şi instituţiilor asimilate. ele sînt negociabile pe piaţa de capital. literalitate (întinderea drepturilor şi obligaţiilor deţintorilor se precizează în înscris şi există numai în această măsură). b) active monetare. şi aşa-numitele active hibride. iar acesta este constitutiv de drepturi prin el însuşi). clădiri. sau pe vas conosamentul (engl. care suplineşte imobilitatea factorilor de producţie (în speţă. se cunosc astfel. titlurile financiare pe termen lung (acţiuni şi obligaţiuni) au un rol deosebit în circuitul economico-financiar. Prin crearea de titluri financiare. în principal. În a doua categorie sînt incluse titluri de valoare care rezultă din operaţiuni financiare pe termen scurt (instrumente monetare) sau pe termen lung (instrumente de capital). caracter autonom al obligaţiei consemnate în titlu. În al doilea rînd. de altfel. Din acest punct de vedere. specific pentru aceste active. cerinţele mişcării factorilor de producţie. În literatură se face distincţie. nu numai bunurile şi serviciile pot face obiectul vînzării/cumpărării curente. specific acestora este gradul ridicat de lichiditate. de altfel. între cele comerciale şi cele necomerciale. respectiv acele active rezultate din plasamente pe termen scurt şi negociabile pe piaţa monetară. .

stock certificate). Acţiunile sînt titluri financiare emise de o companie sau o societate comercială pentru constituirea. se mai numesc produse bursiere. Caracteristica definitorie a titlurilor primare este că acestea. anticipările lumii de afaceri în legătură cu performanţele acelui activ. valoarea de piaţă se formează în mod curent în raport cu cererea şi oferta pentru titlul respectiv şi reflectă estimările. Din acest punct de vedere titlurile financiare sînt drepturi (sau "pretenţii". pe de o parte. o parte din veniturile viitoare ale emitentului. Din punctul de vedere al drepturilor pe care le conferă. ele se împart în trei mari categorii: primare. titlurile financiare au o anumită valoare (de aici denumirea din limba germană wertpapiere. Din punctul de vedere al modului în care acestea sînt create.asupra societăţii emitente şi este reprezentat printr-un document numit "certificat de acţionar" (engl. Titlurile primare (sau titlurile financiare în sens restrîns) sînt cele emise de utilizatorii de fonduri pentru mobilizarea capitalului propriu . din capitalul social al firmei emitente. cu tendinţa de autonomizare a mişcării capitalului "de hîrtie" în raport cu capitalul real şi de diversificare deosebită a tipurilor de active şi titluri financiare. care exprimă drepturile deţinătorului . Acţiunile comune sînt cele mai cunoscute şi ele dau deţinătorului lor legal: dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor. engl. dobîndite de cumpărătorul titlurilor la achiziţionarea acestora. cash flow) ale emitentului. în totalitate sau în parte. în condiţiile specificate în titlu. optînd pentru valorificarea în acest fel a fondurilor sale şi asumîndu-şi un risc corespunzător. Această piaţă a cunoscut un proces progresiv de dezvoltare. share). hîrtii de valoare). dreptul poate fi transferat.investitorii . ceea ce înseamnă participare la managementul (gestiunea) societăţii emitente (principiul consacrat în acest caz este: o acţiune (share) . În literatura anglosaxonă. pe de altă parte. Deţinătorul unui titlu financiar se află în poziţia de investitor: el a achiziţionat titlul contra bani. În al treilea rînd. de veniturile viitoare ale investiţiei. iar în a doua obligaţiunile. de valoare egală. dau deţinătorilor lor drepturi asupra veniturilor băneşti nete (engl. acţiunile se împart în acţiuni comune şi acţiuni preferenţiale. în prima categorie intră acţiunile. adică de profiturile probabile dar incerte produse de acest activ financiar.acţionar . titlurile financiare sînt titluri de valoare care dau dreptul deţinătorilor lor . ale firmei emitente sau ale activităţii economice subiacente titlului. mărirea sau restructurarea capitalului propriu. . derivate şi sintetice. iar. noţiunea este definită prin evidenţierea a două elemente: . Totalitatea titlurilor financiare care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa de capital. asigură mobilizarea de capital pe termen lung de către utilizatorii de fonduri. stock).un vot)."dreptul de acţionar" (engl. În concluzie. debt instruments).şi cele folosite pentru atragerea capitalului de împrumut . claims) asupra unor venituri viitoare.de a obţine. Un drept de acţionar poate purta asupra uneia sau mai multor acţiuni. equity instruments) . ca unitate a dreptului acţionarului şi care reprezintă o parte indivizibilă.numite şi instrumente de proprietate (engl. în speţă la bursă. investitorul este astfel asociat direct la profitul şi riscul afacerilor utilizatorului de fonduri.numite şi instrumente de datorie (engl. Valoarea intrinsecă a titlului se determină prin calcul şi este funcţie de rezultatele plasamentului. dreptul la dividend. adică la o parte din profiturile 8 . prin vînzarea/cumprarea acţiunilor pe piaţa bursieră."acţiunea" (engl.reale fixe) se realizează pe o piaţă specifică: piaţa capitalurilor.

. În principiu. în schimb. fără determinarea. debenture bond) este o creanţă pe ansamblul activelor emitentului. . constituindu-se astfel o primă în favoarea deţinătorului. o societate cu un capital de 10 milioane de dolari poate să emită 100. respectiv răscumpărarea de către emitent a obligaţiunilor emise şi rambursarea. Obligaţiunile (engl. acţiunile se mai numesc titluri cu venit variabil. collateral trust bond) este garantată cu titluri asupra unor terţi. Se poate aplica şi o rambursare supra pari (superioară valorii nominale. deţinute de 9 . Se precizează. prin anuităţi constante (respectiv cota anuală din valoarea împrumutului. în acest fel. mortgage bond) înseamnă că datoria este garantată cu ipotecă pe activele firmei emitente.Preţul emisiunii. Pe lîngă acţiunile comune. bonds) sînt titluri reprezentative ale unei creanţe a deţinătorului lor asupra emitentului care poate fi statul. a unui activ particular. la care se adaugă dobînda aferentă). de exemplu. data de la care încep să fie calculate dobînzile. putîndu-se realiza atît la constituirea societăţii.000 de acţiuni cu valoarea nominală de 100 $. adică la sfîrşitul perioadei de împrumut. obligaţiunile reprezintă un instrument de mobilizare a capitalului de împrumut. ca şi durata împrumutului.3 se prezinta un model de formular de obligaţiune. ele nu dau drept la vot. . specificîndu-se: . firmele pot emite şi acţiuni preferenţiale. În acest sens. în sfîrşit. un organism public sau o societate comercială. stabilită în principiu ca o cotă fixă la valoarea nominală şi numită cupon. cît şi cu ocazia majorării capitalului. a numărului de acţiuni emise şi a numărului de acţiuni asupra cărora poartă certificatul (vezi Figura 2. acestea poartă o anumită valoare nominală sau paritară (engl. În Figura 1. o obligaţiune generală (engl. o obligaţiune asigurată (engl. de care depinde nivelul global al dobînzii plătite. fie prin tranşe anuale egale.000 de obligaţiuni a 1000 $ (valoarea nominală a obligaţiunii). sau una sub pari. se poate practica o emisiune ad pari (la paritate sau 100%). de exemplu 102%). Totalul acţiunilor emise de o firmă constituie capitalul social. fiind vorba deci de o rambursare ad pari. a valorii nominale. printr-un preţ de subscripţie inferior (98%) se oferă un avantaj investitorilor. a creditului. de regulă egală cu valoarea nominală.Valoarea de rambursare. ce este plătit înaintea dividendului pentru acţiunile comune.Amortizarea împrumutului.2). fie. Astfel. Cum existenţa şi mărimea profitului depind de rezultatele financiare ale firmei. cu indicarea numelui companiei emitente. o firmă intenţionează să mobilizeze un capital de împrumut de 100 milioane de dolari. face value). ca garanţie. începînd cu o anumită dată (obligaţiunile se răscumpără.Rata dobînzii.în principiu . ea poate emite 100. Ele dau deţinătorului dreptul la încasarea unei dobînzi şi vor fi răscumpărate la scadenţă de către emitent. rambursarea se poate face fie global in fine. Pentru emitent. de exemplu. Stocul deţinut de un investitor este materializat în certificatul de acţiuni.din împărţirea capitalului social la numărul de acţiuni. De exemplu. obligaţiunea ipotecară (engl. cînd. prin tragere la sorţi). periodic. care dau dreptul la un dividend fix. respectiv cel la care titlul se oferă la emisiune. În practica financiară se cunosc mai multe tipuri de obligaţiuni. cînd preţul corespunde cu valoarea nominală. La emisiune. care rezultă .distribuite ale societăţii respective. investitorul recuperîndu-şi astfel capitalul avansat în schimbul obligaţiunilor. Dacă. Pentru firmă emisiunea de acţiuni reprezintă o principală cale de mobilizare a fondurilor proprii.

Figura 2.valoarea nominală. Pentru deţinătorul X. ce pot fi preschimbate. sinking fund bonds). 3 .semnătura persoanei autorizate din partea companiei emitente. 9 .un desen greu de reprodus care are menirea de a împiedica falsificarea documentului).numele companiei emitente (AAA). care pot fi răscumpărate la scadenţă de către firma emitentă. callable bonds).numele şi prenumele beneficiarului. 4 . cu acţiuni ale emitentului. 5 .număr de identificare a titlului (asociat fiecărei acţiuni).numărul de acţiuni asupra cărora poartă certificatul. obligaţiuni retractabile (engl. Obligaţiunea 10 . obligaţiuni convertibile (engl. 2 . 6. N . certificatul de acţiuni este documentul care consacră drepturile sale de acţionar la firma AAA.data.7 . X .număr de înregistrare dat de organul de control al pieţei. cînd emitentul alimentează periodic un fond din care va răscumpăra la scadenţă obligaţiunile respective. la opţiunea deţinătorului. convertible bonds).emitent şi depuse la un garant.2 - Legenda: 1 . există obligaţiuni cu fond de răscumpărare (engl. Certificatul de acţiuni . ca şi poziţia sa de investitor în titluri financiare. Pentru firma AAA acţiunea este un instrument de mobilizare a capitalului propriu. 8 . Pe de altă parte.numărul acţiunilor emise.

scadenţa (indică momentul expirării împrumutului şi al retragerii obligaţiunii.3 Legenda: 1 . Pentru deţinătorul X.semnătura persoanei autorizate de emitent. 2 . în exemplul considerat. de regulă este de 1000 $). 11 . anul 2015). în cazul de faţă. Deosebirile principale dintre acţiuni şi obligaţiuni sînt prezentate în Tabelul 2. Ansamblul acţiunilor constituie capitalul social. 3 . Tabelul 2.imprimări speciale pentru a împiedica falsificarea.75 $ pe an). 4. ca şi poziţia sa de investitor într-un titlu financiar. X . sau 123.6 .1 ACŢIUNE (comună) Definire Parte din capitalul unei societăţi pe acţiuni. pentru o obligaţiune de 1000 $. Pentru firma BBB obligaţiunea este un instrument de mobilizare a capitalului de împrumut.Figura 2. deţinătorul ei va primi 12 3/8%.numele beneficiarului. OBLIGAŢIUNE Fracţiune dintr-un împrumut făcut de o firmă. de o colectivitate publică sau de stat.rata cuponului (exprimată ca o cotă procentuală din valoarea nominală ce urmează să fie plătită în mod regulat deţinătorului obligaţiunii.5. acest document consacră poziţia sa de creditor al emitentului BBB.1. 7 .valoarea nominală (suma pe care deţinătorul obligaţiunii o va încasa la scadenţa împrumutului.

a. deoarece existenţa şi valoarea de piaţă a acestor titluri depind de activele la care se referă.marfă. . În principiu. Totodată. simetric. titlu financiar sau instrument monetar . creditorii au prioritate în faţa acţionarilor. Dividende (legate de rezultatele firmei). ele nu poartă asupra veniturilor monetare nete ale emitentului. în condiţiile stabilite prin contract.în cazul lichidării firmei. cum ar fi: titluri financiare. pînă la scadenţă. ci asupra unor active diverse.obligaţiile părţilor sînt concretizate într-un document care are un caracter standardizat. prin preluarea efectivă a activului care face obiectul acelui contract sau să vîndă contractul. Limitată. .riscul de nerambursare (dispare în cazul unei garanţii de stat). nici un rol.risc de evoluţie nefavorabilă a afacerilor firmei (nu primeşte dividende). . Natura de titlu financiar al acestui contract este dat de următoarele: . valute.creditorul obligaţiei contractuale are de ales între două alternative: să accepte executarea în natură. Contractul "futures" este o înţelegere între două părţi de a vinde. futures) şi opţiunile (engl. Riscuri mai mari: . pînă la scadenţă. Nelimitată Dobînzi a căror sumă este în mod obligatoriu vărsată de emitent.Rolul deintorului în gestiunea organismului emitent Veniturile pentru titularul titlului Riscurile asumate de proprietarul titlului Drept de vot în adunarea generală.riscul de a pierde fondurile investite. debitorul obligaţiei contractuale poate să îşi onoreze obligaţia în natură sau să îşi acopere poziţia de debitor prin cumpărarea aceluiaşi tip de contract în bursă. mărfuri ş. respectiv la bursele unde se fac tranzacţii futures. respectiv cumpăra un anumit activ . cu executarea contractului la o dată viitoare. Riscuri mai mici: . Durata de viaţă Titlurile derivate sînt produse bursiere rezultate din contracte încheiate între emitent (vînzător) şi beneficiar (cumpărător) şi care dau acestuia din urmă drepturi asupra unor active ale emitentului la o anumită scadenţă viitoare. contractul este negociabil pe piaţa secundară.la un preţ stabilit. Există două mari categorii de titluri derivate: contractele "viitoare" (engl. în cazul lichidării firmei. la scadenţă. ele se numesc titluri derivate. unui terţ. options). 12 . Spre deosebire deci de titlurile primare.

precum şi prin combinaţii între diferite tipuri de futures şi opţiuni. Prin urmare. Ea este formată din două mari sectoare: sectorul bancar şi sectorul titlurilor financiare. adică valoarea de piaţă a acestora se modifică în funcţie de raportul dintre cererea şi oferta pentru acel tip de contract. şi cumpărătorii acestora. dreptul de a vinde activul. Produsele sintetice rezultă din combinarea de către societăţile financiare a unor active financiare diferite şi crearea pe această bază a unui instrument de plasament nou.(pînă) la o anumită dată viitoare.marfă. basket securities). de cumpărare (engl. cel care le cumpără sperînd . cei ce reprezintă oferta de fonduri. contractele futures pot servi unor scopuri de plasament. În ultimul deceniu şi jumătate numărul şi complexitatea acestor produse bursiere au crescut foarte mult.finanţare indirectă .contractele sînt zilnic "marcate la piaţă". put option). investitorii. atunci cînd dau dreptul de a cumpăra activul. 13 . avînd zilnic o valoare de piaţă. Ele servesc însă şi altor scopuri. odată cu ele se stabileşte o reţea de relaţii între emitenţii de titluri.sau prin emisiune de titluri financiare de către utilizatorii de fonduri. Structura pieţei financiare Piaţa financiară este mecanismul prin care activele financiare sînt emise şi introduse în ircuitul economic. contractele la termen care nu au piaţă secundară (de tip forward) nu pot fi incluse în categoria titlurilor financiare. la fel ca titlurile primare. dată de cererea şi oferta de opţiuni de acel tip şi dependentă de valoarea activului la care opţiunea se referă. atunci cînd cumpărătorul dobîndeşte. O categorie aparte de active artificiale o reprezintă titlurile financiare de tip "coş" (engl. pe piaţa financiară finanţare directă. După natura dreptului pe care îl conferă. call option). Într-adevăr. Opţiunile sînt titluri financiare derivate deoarece ele pot fi negociate la bursă. Cele mai cunoscute titluri de acest fel sînt contractele pe indici de bursă. dar nu şi obligaţia. titlu financiar sau instrument monetar .. în condiţiile contractului. writer) şi un cumpărător (engl. deoarece ele nu sînt standardizate. negociabile şi nu au o valoare de piaţă. care dau acestuia din urmă dreptul. Spre deosebire de contractele futures. 2. holder). de opţiuni put şi call. combinate astfel încît să rezulte un produs bursier standardizat.într-o creştere a valorii lor. ele constituind un sector deosebit de atractiv şi dinamic al pieţei financiare. drept obţinut în schimbul plăţii către vînzător a unei prime. În acest din urmă caz se pun în circulaţie titluri financiare şi. Produsele sintetice pot fi realizate prin combinarea de contracte futures de vînzare şi cumpărare. opţiunile pot fi: de vînzare (engl.pe durata de viaţă a acestora . de a vinde sau cumpăra un anumit activ . Opţiunile sînt contracte între un vînzător (engl. care au la bază o selecţie de titluri financiare primare. care reprezintă cererea de fonduri. cum sînt cele de obţinere a unui profit din jocul de bursă sau de acoperire a riscului la activele pe care titlurile respective se bazează.2. mişcarea fondurilor în economie se poate realiza în două mari modalităţi: prin concentrarea disponibilităţilor băneşti la bănci şi utilizarea de către acestea a resurselor astfel atrase pentru creditarea utilizatorilor de fonduri .

societăţile sau trusturile de investiţii (engl. organizaţiile care gestionează fonduri de pensii etc. societăţile comerciale private. utilaje). şi investitorii instituţionali. transporturi. apel la fondurile investitorilor pentru finanţarea activităţii proprii.le pot depune la bănci.4 - Cererea de fonduri pe termen lung provine de la cîteva mari categorii de agenţi economici: statul şi colectivităţile locale (oraşe. investment companies sau investment trusts) care operează fonduri mutuale. adică din tot ceea ce rămîne în posesia dobînditorilor de venituri după ce aceştia îşi satisfac necesităţile de consum. Investitorii se împart în două mari categorii: cei individuali. companiile de asigurări. a deficitului bugetar. respectiv persoane fizice sau juridice care fac tranzacţii de dimensiuni modeste pe piaţa titlurilor financiare. care fac apel la fondurile disponibile pentru nevoile lor de investiţii în diferite sectoare economice (energie. aceştia avînd o influenţă majoră asupra pieţei. dar rolul lor principal este de a facilita circuitul capitalului.Figura 2. maşini. firmele de stat.. creîndu-şi active bancare sau le pot investi direct. adică societăţile sau instituţiile care tranzacţionează volume mari de titluri financiare.instalaţii. echipamente. asigurînd lichiditatea pieţei financiare. ele prezentîndu-se pe piaţa titlurilor financiare prin emisiunea de obligaţiuni ale statului sau de obligaţiuni municipale. fie sub formă de investiţii reale (valorificarea de bunuri de capital . sub formă de plasament (investiţii financiare). de asemenea.precum şi obligaţiuni .finanţarea capitalului de împrumut. În cazul în care legîtura între cererea şi oferta de capital în economie se realizează prin interpunerea unui terţ ("intermediar financiar".persoane fizice sau juridice . ea provine din economisire. care fac. băncile şi societăţile financiare. regiuni). armată etc. În ceea ce priveşte oferta de fonduri pe termen lung.). care fac apel la piaţa capitalului atît în momentul constituirii. Intermediarii financiari se definesc prin faptul că mobilizează fonduri (active 14 . Agenşii economici care dispun de astfel de economii .. În această ultimă categorie se includ băncile. în speţă o bancă) între deţinătorul de fonduri şi utilizatorul acestora. industrie aerospaţială.finanţarea capitalului propriu . este vorba de o piaţă intermediată (modalitatea indirectă de finanţare). a căror principală motivaţie pentru cererea de fonduri o constituie finanţarea cheltuielilor. emiţînd acţiuni . cît şi în timpul dezvoltării afacerilor. prin achiziţionarea de titluri financiare.

companiile de asigurări. ci creează noi active. fără a fi schimbată natura lor. investindu-le direct în titluri. uniunile de credit. Cu alte cuvinte. creîndu-şi datorii (pasive) faţă de aceştia. urmînd ca. Această piaţă asigură întîlnirea dintre cererea şi oferta de titluri.financiare) de la deţinătorii de bani (economisitorii). utilizatorii de fonduri). Piaţa primară este cea pe care se vînd şi se cumpără titluri nou emise (de exemplu. Ea este. De exemplu. Piaţa titlurilor financiare. ca formă tradiţională a intermediarilor financiari. o bancă comercială atrage depozite (îndatorîndu-se faţă de depunători) şi acordă împrumuturi (creîndu-şi creanţe faţă de clienţii lor. intermediarii financiari nu revînd activele pe care le cumpără. un mijloc de distribuire a titlurilor de către utilizatorii de fonduri şi de plasament în titluri. Trecerea de la primul tip de operaţiuni la cel de-al doilea se numeşte dezintermediere şi are loc. Piaţa titlurilor financiare este aceea în care se cumpără şi se revînd active financiare. permiţînd finanţarea activităţii agenţilor economici. 15 . cînd depunătorii scot fonduri din contul bancar. eliberînd clienţilor lor titluri la acel fond şi asigurînd gestiunea acestuia. care îi plasează ca fond colectiv pe piaţa titlurilor financiare. Un fond mutual este format prin colectarea banilor a numeroşi mici investitori de către o societate de investiţii. rolul acestuia este de a concentra economiile. emite titlurile financiare. pentru a asigura valorificarea acestora în calitate de capital. îndeplinesc. şi emit propriile active către utilizatorii de fonduri. deoarece activele financiare originare sînt emise numai către un intermediar financiar (şi nu către public). băncile mutuale de economii. pe lîngă funcţia principală de creare de credit în economie (atragerea de depozite şi acordarea de credite) şi alte funcţii. cînd o societate emite acţiuni la constituire sau la mărirea capitalului social). consultanţă de specialitate. fondurile mutuale etc. cum sînt: efectuarea de plăţi şi decontări interne şi internaţionale. ca mecanism de legătură între deţinătorii de fonduri excedentare (investitorii) şi utilizatorii de fonduri (emitenţii de titluri financiare) are două componente: piaţa primară şi piaţa secundară (vezi Figura 2. instituţii (societăţi) bancare. De exemplu. Principalele categorii de intermediari financiari sînt: băncile comerciale. în schimb. Deci instituţiile bancare schimbă natura activelor financiare care sînt distribuite pe piaţă. de exemplu. acestea sînt datorii ale clienţilor faţă de instituţiile bancare şi nu faţă de economisitorii care au deţinut iniţial activele cumpărate de intermediar. operaţiuni cu active monetare etc. ei se numesc. generic. Cum intermediarii acţionează în esenţă după principiul clasic al băncilor. băncile comerciale. gestiunea fondurilor pentru clienţi. casele de economii şi împrumuturi. Piaţa financiară intermediată poate fi privită şi ca o piaţă privată. la scadenţă. pe care le vînd pe piaţă. În cea mai simplă formă a sa. să le răscumpere. urmînd să le distribuie utilizatorilor de fonduri. ea reprezintă o relaţie directă între deţinătorul şi utilizatorul de fonduri: acesta din urmă primeşte fonduri şi. deci. din partea deţinătorilor de fonduri.5). cum ar fi obligaţiunile. emiţînd propriile active.

respectiv vînzarea şi cumpărarea de titluri în nume şi pe cont propriu. distribuţia primară şi secundară. ele desfăşoară activităţi în domenii cum sînt: fuziunile şi achiziţiile de firme (engl. Totodată. Este ceea ce vom numi piaţa bursieră sau bursa în sens larg.writing). courtage) în comerţul cu titluri. ele îndeplinesc următoarele funcţii principale: angajamentul de distribuire a titlurilor financiare la emisiune (engl. under. Aici titlurile sînt tranzacţionate de către cei care beneficiază de drepturile pe care le consacră aceste titluri (investitorii). venture capital). ca şi cea primară. altele.. se mai numesc societăţi de bursă sau firme broker/dealer. Denumite şi bănci de investiţii sau de plasament.societăţile financiare (non-bancare). dar acestea nu fac obiectul reglementărilor şi nu beneficiază de mecanismele specifice unei pieţe financiare publice. brokerage. în practică există şi emisiuni şi plasamente private de titluri. relaţiile dintre deţinătorii de fonduri şi utilizatorii acestora se stabilesc prin intermediul unor instituţii financiare specializate . instituţiile de acest tip se pot specializa pe una sau mai multe din activităţile de mai sus. Pe de altă parte. asigurînd distribuirea şi plasamentul noilor emisiuni. astfel. dealing). care acţionează numai pe piaţa secundară. iar tranzacţiile cu hîrtii de valoare au un caracter public.5 - Piaţa secundară este o piaţă pentru titlurile care au fost deja emise. crearea de noi produse 16 .Figura 2. intermedierea (engl. care se manifestă după ce piaţa titlurilor s-a constituit. În ultima perioadă au apărut societăţi financiare care au drept obiect de activitate realizarea unor investiţii cu grad mai redus de lichiditate şi risc important. în sensul că plasamentul se efectuează în marea masă a investitorilor. publică. Această piaţă îndeplineşte. Numite în literatura anglo-saxonă merchant banks (bănci de afaceri). fr. comerţul cu titluri (engl. În condiţiile actuale. deci o piaţă "la a doua mînă". operaţiuni cu capital de risc (engl. un rol de concentrare a cererii şi ofertei de titluri. Piaţa titlurilor financiare este prin natura sa o piaţă deschisă. mergers and acquisitions business). respectiv vînzarea/cumpărarea acestora în contul unor terţi. dar a unei cereri şi oferte derivate. unele acţionează prioritar pe piaţa primară.

forma tipică fiind băncile comerciale. Trebuie menţionat că în literatură se folosesc noţiuni diferite pentru a descrie 17 . care sînt perfect lichide. este compusă din piaţa primară şi piaţa secundară. titluri ce nu sînt perfect lichide. firme de control financiar (engl. rating agencies). 3. principalele deosebiri dintre cele două mari categorii de agenţi ai pieţei financiare sînt prezentate în Tabelul 2. piaţa financiară se află la intersecţia ofertei de fonduri cu cererea de fonduri din economie şi se compune din două mari segmente: . dar sînt negociabile.piaţa titlurilor financiare (sau piaţa financiară. societăţile bancare acţionează pe piaţa creditului. consulting agencies).2 Societăţi bancare (bănci comerciale) 1. în sens restrîns). Societăţi financiare (bănci de plasament) 1. firme de consultanţă financiară (engl.2. 2. Atrag fondurile investitorilor pe piaţa primară şi le plasează clienţilor lor.financiare (titluri derivate şi sintetice). piaţă secundară). auditing agencies). Acceptă depozite şi dau împrumuturi. emiţînd active bancare. Transferă titluri financiare furnizorilor de fonduri. Deosebirile dintre societăţile bancare şi societăţile financiare Tabelul 2. . 3. În concluzie. funcţiile pasive enumerate mai sus pot fi îndeplinite şi de societăţile financiare sau de firme de broker/dealer. există şi o serie de instituţii care îndeplinesc funcţii adiacente. Joacă rolul de intermediar financiar: cei care fac depozite nu sînt acţionari la banca depozitară şi nu cunosc utilizatorul fondurilor depuse. Pe de altă parte. Deschid conturi pentru clienţi. Pe lîngă participanţii activi la piaţa titlurilor financiare. în timp ce societăţile financiare acţionează pe piaţa titlurilor financiare. firme de marketing financiar. Facilitează finanţarea directă: cei care plasează fondurile cunosc identitatea utilizatorului acestora şi devin acţionari/creditori ai acestuia. 2. dar deosebit de importante pentru funcţionarea acestei pieţe: firme de evaluare a calităţii titlurilor financiare (engl. avînd la bază active fără caracter negociabil (nu există. în principiu.piaţa bancară. adică ansamblul tranzacţiilor cu titluri pe termen lung (piaţa de capital) şi titluri pe termen scurt (piaţa monetară). adică ansamblul relaţiilor de credit pe termen lung şi pe termen scurt. În esenţă deci.

şi efectuarea operaţiunilor bursiere exclusiv în cadrul acestui mecanism.şi efectuarea tranzacţiilor de către un personal specializat agenţii de bursă. bourses) sau sub formă de pieţe interdealeri sau "la ghişeu" (engl. stock exchanges.Tokyo Stock Exchange sau TSE). În mod tradiţional.counter.6 Pieţele secundare pentru titluri financiare (pieţele bursiere) pot fi organizate în două modalităţi principale: sub formă de burse de valori (engl. la Bursa de Valori de la Tokyo . prin intermediul unui mecanism care asigură accesul direct şi continuu al clienţilor la informaţiile de piaţă . Bursa de valori se defineşte prin existenţa unei instituţii care dispune de spaţii pentru tranzacţii.New York Stock Exchange sau NYSE. componentă a pieţei financiare.Figura 2.clasică şi modernă . contractarea şi executarea contractelor în mod deschis. numite şi pieţe de negocieri. Astfel. în conformitate cu un regulament cunoscut.structura pieţei. aceasta s-a realizat prin concentrarea ordinelor de vînzare/cumpărare într-un anumit spaţiu .sala de negociere a bursei . în lucrări americane piaţa de capital. over. piaţa valorilor mobiliare (numită în acest caz. OTC). aceasta cuprinzînd piaţa creditului.the. prin utilizarea mijloacelor electronice de transmitere şi executare a ordinelor.se îmbină (cum este cazul la Bursa de Valori de la New York . piaţă financiară) şi piaţa monetară. În prezent. Acest mod de organizare a pieţei de valori presupune centralizarea tranzacţiilor cu titluri financiare.în speţă la preţul bursei . desemnează atît tranzacţiile cu titluri pe termen lung cît şi pe cele cu instrumente monetare. fr. cele două modalităţi . În literatura franeză noţiunii de piaţă financiară îi este preferată cea de piaţă a capitalurilor. . În practica diferitelor ţări. sau se utilizează 18 . unde se concentrează cererea şi oferta de titluri financiare şi se realizează negocierea. tranzacţiile se pot realiza fără prezenţa efectivă a agenţilor de bursă.

în Marea Britanie sistemul Unlisted Securities Market.1 Burse 1. În Tabelul 3. care acţionează ca dealeri ("la ghişeul" acestora. Piaţa OTC este constituită. există numeroşi creatori de piaţă ("market makers") 3. unde accesul este permis în condiţii mai puţin limitative (de exemplu. Negocierea şi 19 . adică existenţa unui spaţiu delimitat. unde pot fi tranzacţionate acţiunile firmelor tinere. Deoarece pentru a fi tranzacţionate la cota bursei. Astfel.numai tranzacţiile electronizate (la Bursa internaţională de valori de la Londra International Stock Exchange sau ISE. firmele trebuie să răspundă unor condiţii mai restrictive. Lipsa unei localizări. în esenţă. piaţa OTC din SUA numită National Association of Securities Dealers Automated Quotation . limitat la membrii bursei şi la titlurile acceptate în bursă Pieţe OTC 1.1 se prezintă comparativ caracteristicile burselor propriu-zise şi cele ale pieţelor interdealeri (OTC). O caracteristică a ultimelor două decenii este faptul că piaţa bursieră tinde să se extindă. constituite de regulă în domenii cu mari promisiuni de profit dar şi cu riscuri investiţionale mari. în principiu. a unei clădiri cu sală de negocieri. faţă în faţă: ei îşi obţin informaţiile necesare de pe ecranele computerelor şi negociază tranzacţiile prin telefon. după octombrie 1986). O expansiune deosebită au cunoscut (de exemplu. în esenţă. precum şi între aceştia şi clienţii lor. care permit accesul la tranzacţii pentru un mare număr de titluri ce nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi cotate la bursele propriu-zise. atît pentru clienţi.se întemeiază pe o reţea de comunicaţii electronice între dealeri. din relaţiile stabilite între comercianţii de titluri ( dealeri). de ansamblu de tranzacţii. tranzacţiile sînt executate în oficiile societăţilor financiare. deci" over-the-counter") 2. cît şi pentru titluri. Tabelul 3. în SUA şi Japonia) pieţele interdealeri sau OTC. Comercianţii de titluri nu negociază direct cu clienţii. rămîne ca o caracteristică a burselor de valori faptul că. totodată sau dezvoltat şi aşa-numitele pieţe terţe (în Franţa Hors Cote). Accesul direct la piaţă este. În prezent aceste conexiuni sînt realizate prin intermediul mijloacelor computerizate de transmitere şi prelucrare a informaţiei. În toate cazurile. sau NASDAQ (Sistemul Automat de Cotare al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor de Titluri) . Tranzacţiile se 3. Localizarea tranzacţiilor. aşa încît piaţa are aici semnificaţia sa abstractă. însă. unde se desfăşoară (în exclusivitate) tranzacţiile cu titluri financiare 2. toate informaţiile de piaţă în legătură cu preţurile şi operaţiunile sînt centralizate într-o singură localizare (sala de negocieri). s-au creat pieţe bursiere noi (piaţa titlurilor necotate). a unei clădiri. Accesul este mai larg. în Franţa secţiunea pieţei numită Second Marché).

prin utilizarea tehnicii electronice. teoretic. Reglementarea tranzacţiilor este mai puţin fermă şi cuprinzătoare. a pieţelor bursiere de tip OTC. acest acces poate fi realizat fără localizarea schimburilor. organizată în conformitate cu facilităţile pe care le oferă "era electronică". astfel. De altfel. acestea pot să varieze de la o firmă (dealer) la alta Raţiunea de a fi a pieţelor secundare ţine. rolul de contraparte în tranzacţie fiind jucat de dealer 4. însă. respectiv aceea în care informaţia se transmite şi se prelucrează prin utilizarea unor sisteme de computere. în cazul burselor. concentrarea schimburilor într-un spaţiu determinat asigură accesul direct la informaţia de piaţă şi. lichiditatea şi transparenţa. cu tranzacţii publice. agenţii de bursă sînt ţinuţi să respecte anumite obligaţii 5. iar astfel de progrese s-au şi făcut în marile centre financiare. piaţa electronică. În fond. vacarm şi emoţii. de facilităţile pe care le oferă pentru încheierea şi executarea tranzacţiilor cu titluri financiare. Realizarea tranzacţiilor este supusă unor reguli ferme instituite prin lege şi regulamentul bursei. ca şi economie de costuri. Sala de negocieri plină de agenţi de bursă rămîne imaginea tipică a acestei pieţe. o bursă propriu-zisă poate deveni. 3. Pe oricare din cele două tipuri de pieţe se pot utiliza facilitaţile oferite de tehnica electronică. Funcţiile bursei de valori 20 . deci. bursele de valori din principalele centre financiare. de regulă ea este făcută de asociaţiile dealerilor 5. inutilă. Datorită concentrării ordinelor şi a mecanismului tranzacţional se formează un curs unic pentru titlurile negociate realizează prin negocieri directe între vînzător şi cumpărător. Deoarece preţurile sînt stabilite prin negocieri izolate.executarea contractelor se realizează de un personal specializat . Chiar dacă viitorul său pare a fi pus sub semnul întrebării de ansamblul de perfecţionări pe care le-a cunoscut piaţa financiară în anii '80. suferă tot mai mult concurenţa pieţelor de negocieri. îndeosebi în SUA. nu şi-a pierdut fascinaţia pe care o exercită asupra publicului larg şi nici suportul din partea specialiătilor.prin diferite sisteme de tranzacţie bazate pe licitaţie publică 4. de fapt. bursa tradiţională. nu este vorba de o piaţă diferită în raport cu cele două categorii prezentate mai sus. Dacă. Mai mult. odată cu progresele tehnologice se vorbeşte despre un nou tip de piaţă bursieră. ci una modernizată.

se lansează împrumuturi obligatare etc. la poziţia de deţinător de fonduri (pe care le poate folosi. transformînd economiile în capital. în sens larg.fondurile investite. a pieţelor interdealeri sau ca bursă electronică . ea este implicată în piaţa primară. fondurile băneşti respective intră în posesia firmei pentru a fi folosite în interesul realizării activităţii sale de afaceri (achiziţionare de active fixe . deci de posibilitatea finanţării activităţii agenţilor economici. în ţări din Europa Centrală şi de Est procesul de creare şi consolidare a pieţelor de capital se află în plin progres. în condiţii de corectitudine şi transparenţă.1). dînd acces publicului larg la titlurile care au fost deja emise.. cînd o persoană cumpără titluri financiare (acţiuni sau obligaţiuni) emise de o societate comercială din domeniul producţiei. iar într-o serie de ţări din lumea a treia şi. oferind posibilitatea vînzării titlurilor anterior cumpărate. are rolul de releu între surplusul de fonduri neutilizate şi necesităţile economice. aceea pe care se emit acţiunile firmelor. În acest fel. adică fondurile disponibile în public. bursa îndeplineşte funcţia de dispecer de fonduri în economie. stocuri de produse etc. piaţa bursieră (bursa în sens larg) . ea asigură desfăşurarea în general a circuitului economic şi serveşte ca sistem de reglare pentru economia reală. de exemplu.bunuri de echipament. acţionînd ca un mecanism prin care fondurile trec de la cei care dispun de resurse financiare la cei care au nevoie de aceste resurse pentru finanţarea unor activităţi economice (vezi Figura 3. Astfel.care se prezintă sub forma bursei de valori propriu-zise. Prin această funcţie a sa. furnizîndu-se pe această cale fondurile necesare agenţilor economici. trece din nou de la poziţia de investitor (deci participant la profituri viitoare. În ultimii ani. adică. Menirea sa este de a concentra cererea şi oferta de hîrtii de valoare şi de a asigura realizarea de tranzacţii în mod operativ. sau de active circulante . ca piaţă financiară. recent. Bursa asigură deci lichiditatea activelor financiare. Bursa. dar. Dar rolul ei definitoriu este acela de piaţă secundară.În concluzie. piaţa bursieră a intrat într-o nouă etapă a evoluţiei sale: în centrele bursiere consacrate s-au luat importante măsuri de modernizare vizînd creşterea operativităţii şi siguranţei tranzacţiilor. Faptul că investitorul dispune de o piaţă unde poate să-şi transforme în lichidităţi titlurile cumpărate (în care şi-a plasat fondurile băneşti) este o garanţie pentru el că banii avansaţi vor fi recuperaţi. sînt astfel direcţionate în scopuri productive pentru o perioadă îndelungată de timp.în condiţiile pieţei . 21 . adică pentru ca ea să fie credibilă şi atractivă pentru deţinătorii de fonduri. Prin urmare.materii prime şi materiale. la valoarea de piaţă. deci a transformării lor în bani.este o componentă a pieţei titlurilor financiare. Să poată. ea asigură astfel un suport pentru piaţa primară şi permite funcţionarea mecanismului de finanţare a economiei. Vitalitatea economiei depinde de buna funcţionare a pieţei primare. desigur. pentru ca piaţa primară să funcţioneze.). economiile. pentru consum). este necesar ca aceştia să poată oricînd lichida titlurile lor şi redobîndi . în condiţiile asumării riscurilor afacerii).

Astfel. în sensul că acţiunile lor se negociază pe piaţa bursieră. Introducerea firmei în bursă Tabelul 3. dinamizînd activitatea de afaceri şi permiţînd realizarea unor proiecte investiţionale de anvergură.2). firmele respective se transformă din firme cu caracter privat în societăţi cu caracter public. aceasta reprezintă operaţiunea de difuzare a capitalului în masa investitorilor.publicitate implicită şi permanentă în cercurile de afaceri şi în CONDIŢII 1.Figura 3. firmele care doresc să mobilizeze capitalurile însemnate. care n-ar putea fi înfăptuite cu fondurile unui grup restrîns de întreprinzători. după cum există şi o serie de restricţii şi riscuri pentru firmele care cotează în bursă (vezi Tabelul 3. Ca atare. o parte din titluri aflîndu-se în mîna unor investitori "anonimi" şi circulînd de la un deţinător la altul.1 - Bursa este şi un "motor" al vieţii economice.. prin distribuţie primară sau distribuţie secundară. Notorietatea . Informarea publicului necesitatea respectării stricte a normelor impuse 22 . există mai multe raţiuni pentru care conducătorii unei firme decid să introducă acţiunile pe piaţa bursieră.2 AVANTAJE 1. După cum rezultă dintr-o serie de studii efectuate . vor plasa o parte din acţiunile lor publicului.

care oscilează zilnic în funcţie de raportul dintre cererea şi oferta pentru titlurile respective). În practică. Performanţe reale şi constante . obligatare) etc. motivaţii pentru investitori sau creditori. unde se stabileşte preţul titlurilor (cursul bursier). Toate acestea creează. Mobilizarea de capital acces la resursele financiare la un cost mai redus. Bursa este tocmai piaţa pe care se realizează evaluarea activelor financiare. la rîndul lor. gradul de credibilitate în raporturile cu partenerii de afaceri şi cu publicul. el trebuie să fie informat în legătură cu posibilităţile şi perspectivele acelor firme. pe lîngă rezultatele pe care le aduce în mod direct investiţia. posibilităţile de obţinere de credite (bancare.disfuncţiunile. Cointeresarea angajaţilor . în ţară şi în străinătate. Difuzarea capitalului este esenţială pentru dinamismul economiei. factorii motivaţionali sînt de natură economică (obţinerea unei părţi din profitul afacerii în care au făcut plasamentul).firma poate face obiectul unei oferte publice de cumpărare din partea terţilor. insuccesele. o dedublare: între valoarea nominală (respectiv valoarea la care au fost emise şi care are ca bază costul activelor reale) şi valoarea de piaţă (dată de cursul bursei. În cazul societăţilor cu caracter public. faptul că preţul titlurilor se modifică zilnic. permite investitorului ca. bursa oferă continuu atît o evaluare a acţiunilor. Dar. Astfel. ca efect al cererii şi ofertei de titluri financiare. 4.asocierea salariaţilor la dezvoltarea afacerii prin distribuire de acţiuni. 3. în mod corespunzător. Aşa cum activele reale sînt dublate prin active financiare. 3. respectiv oportunităţi de cîştig. cît şi a firmei ca atare: valoarea unei firme (numită şi valoare capitalizzată) este produsul dintre numărul acţiunilor şi cursul bursier curent al acestora.rîndurile publicului. cît şi cu caracter specific bursier.fiind un factor de stimulare a interesului pentru afaceri în rîndul marii mase a deţinătorilor de fonduri. pierderile au un ecou direct în bursă. apar o serie de consecinţe pentru întreaga activitate economico-financiară a firmei. să poată urmări un alt obiectiv: obţinerea de profit din 23 . 2. de autoritatea pieţei.şi piaţa financiară în general . Consolidarea financiară separarea grupului de investitori pe termen lung de minoritari sau investitori de conjunctură. utilizarea unei game largi de produse bursiere. titlurile financiare cunosc. repercutîndu-se negativ asupra imaginii firmei. bursa . 2. în ceea ce priveşte poziţia sa pe piaţă. pentru ca publicul să investească fonduri în titlurile puse în vînzare de firme. Riscul pierderii controlului . În raport cu evaluarea bursieră. cu valoarea titlurilor respective.

Posibilitatea achiziţionării de acţiuni în bursă. În acest context. Principala formă de realizare a acestor tranzacţii este oferta publică de cumpărare (engl. în special. tender offer. ci şi în funcţionarea ordonată a pieţei secundare şi în formarea unor preţuri corecte şi echitabile pentru titluri. Bursa realizează deci o redistribuire a mijloacelor de finanţare în cadrul economiei. în anumite condiţii. De aici. trecînd de la formele consacrate (bursa tradiţională) la forme noi (bursa modernă. Prin dedublarea activelor reale sub formă de titluri financiare. în principiu. Activitatea bursieră duce la dezvoltarea concurenţei dintre firme. Cumpărarea şi vînzarea de acţiuni înseamnă practic comercializarea în parte sau în totalitate a firmelor respective. În acest proces. în timp ce domeniile în declin vor pierde o parte din masa de investitori. concentrarea unui volum de acţiuni suficient de important este mijlocul de a controla o firmă cu caracter public. introducerea progresului tehnic. realizîndu-se pe scară largă în principalele centre financiare ale lumii. întregul miraj al cîştigului imens prin jocul de bursă.în paralel cu concurenţa dintre capitalurile individuale . Lupta pentru putere financiară se dă pe piaţa bursieră . la stimularea tranzacţiilor intercorporaţii.şi ea se poartă între marile grupuri financiare. şi permite modernizarea economiei. offre publique d'achat. spre domeniile cele mai profitabile sau/şi cu cele mai mari perspective de dezvoltare. Piaţa bursieră are un rol însemnat în reorientarea şi restructurarea activităţilor economice. cu o nouă bază tehnologică. pe lîngă existenţa lor reală. faţă de realizarea de avantaje economice durabile. care .şi sectoarele economice de viitor . fr.ca o consecinţă . firmele capătă. Prin funcţionarea acestei pieţe distribuirea fondurilor pe ramuri ale economiei şi firme se realizează în raport cu gradul de atractivitate a titlurilor. singurele în măsură să mobilizeze un capital suficient de important pentru a viza acapararea unei firme întregi. Acţiunile nu sînt simple "pretenţii asupra unor venituri viitoare" decît dacă le privim la nivelul deţinătorului individual. la redistribuiri de capitaluri între diferite sectoare ale activităţii economice.a modului cum acestea sînt evaluate în bursă. în general. aceasta contribuie la mobilitatea structurilor economice. Aceasta înseamnă că o companie poate fi achiziţionată prin cumpărarea titlurilor ei.dincolo de potenţialul de risc are un rol major nu numai în creşterea atractivităţii bursei. sau OPA). iar aceasta este o reflectare a performanţelor firmelor respective. duce la amplificarea mobilităţii structurilor industriale.vor fi alimentate cu fonduri. Existenţa ei îi permite investitorului să renunţe la o investiţie sau un plasament în care nu mai are încredere (vînzînd titlurile contra bani) şi să facă un plasament într-un domeniu pe care îl socoteşte mai rentabil (cumpărînd titlurile respective). inclusiv a pachetului de control al unei firme. În acest fel. piaţa bursieră însăşi se perfecţionează şi se extinde. industriile şi companiile în plină dezvoltare. în raport cu orientările pe termen lung. profitului financiar imediat. a gradului de rentabilitate. firmele performante . să dea prioritate obiectivelor pe termen scurt. o existenţă financiară. bursa distribuie fondurile. În aprecierea acestei funcţii nu trebuie ignorat însă faptul că optica bursieră tinde. Deci. În plan macroeconomic. al acţionarului anonim. şi industriale.diferenţa de curs dintre momentul cumpărării şi cel al revînzării titlurilor. că ea devine o valoare mobiliară. 24 . achiziţiile şi fuziunile de firme au devenit în anii '80 unul din cele mai dinamice sectoare ale pieţei bursiere. stimulînd ramurile. sisteme de tranzacţii perfecţionate şi o mare diversitate de produse bursiere). precum şi .

fiecare din situaţiile respective. Totodată. bursa poate influenţa . Prin acest rol al său. acţiunile lor. bursa devine un simbol al economiei de piaţă şi obiect de interes nu numai pentru cercurile de afaceri. avînd un ecou rapid în ansamblul vieţii de afaceri. simple hîrtii. dimpotrivă. preţ oferit). nu poate fi concepută fără bursa de valori: economia reală este reflectată de trendul bursei. hîrtiile de valoare pot deveni. pentru opinia publică. titlurile se vînd şi se cumpără. total sau parţial. dacă titlurile se tranzacţionează. în aprecierea rolului bursei în viaţa economicofinanciară nu putem să ignorăm amploarea consecinţelor pe care le poate avea o activitate bursieră foarte intensă. în anumite condiţii (perioadă de opţiune. bursa poate reflecta un optimism nefondat.viaţa economică. Interpretarea bursei ca un reper al lumii de afaceri trebuie să ţină seama şi de imperfecţiunile acesteia ca indicator economic. iar la bursa de la Londra (LSE) indicele FT-SE30.poate sî arate o direcţie ascendentă (o piaţă "sub semnul taurului" sau bull market engl. lumea de afaceri în general validează mişcarea bursei. cînd piaţa se prăbuşeşte. Pe de o parte.) sau. o direcţie descendentă (o piaţă "sub semnul ursului" sau bear market engl. Aceasta deoarece tendinţa bursei este determinată nu numai de anticipări raţionale. în anumite situaţii. ci şi pentru establishmentul politic şi. În acest sens.engl. ajungîndu-se la desprinderea trendului bursei de situaţia economică reală sau chiar la opoziţia deschisă dintre economia financiară şi cea reală (reflectată de crahul bursier). al perspectivelor (pe termen scurt) ale economiei. ca şi mişcarea zilnică a bursei. la rîndul ei. riscul unor speculaţii incontrolabile care pot genera panică bursieră şi chiar crah. Totuşi. Mişcarea bursei . ele susţin şi dezvoltă piaţa. leverage buy-out sau LBO) şi în scopul obţinerii de profit prin revînzarea ulterioară a firmei achiziţionate.respectiv operaţiunea prin care un terţ anunţă pe acţionarii unei societăţi cu caracter public că se angajează să cumpere. gradul în care investitorii. caracterizată prin extinderea şi creşterea complexităţii mecanismelor financiare. 25 . Aici ne aflăm în domeniul valorilor simbolice care au nevoie de o bază reală de afaceri pentru a fi viabile din punct de vedere economic. indicele bursei dă expresia evoluţiei de ansamblu a pieţei bursiere: la bursa de pe Wall Street (NYSE) se utilizează cunoscutul indice Dow Jones. la bursa din Tokio (TSE) indicele Nikkei. pe de altă parte. o falsă promisiune de cîştig. un indicator al stării lumii de afaceri. bursa s-a dovedit o instituţie esenţială pentru funcţionarea economiei de piaţă. la limită. în general. dacă piaţa funcţionează . Economia modernă. Problema crucială a pieţei secundare este credibilitatea acesteia. Ca un corolar al celor prezentate mai sus. Dar cercul virtuos se poate transforma întrunul vicios: cînd piaţa "nu merge". bursa reprezintă un "barometru" al vieţii economico-financiare într-o ţară sau pe plan internaţional. titlurile îşi pierd din valoare.în bine sau în rău . iar. fundamentate din punct de vedere economic. dincolo de "excesele" sale. Adesea operaţiunea respectivă se realizează de către terţul interesat prin recurgere masivă la credite (de unde denumirea din literatura de specialitate de "achiziţie pe datorie" . căpătînd astfel un suport economic. ci şi de factori şi reacţii subiective.reflectată de indice .).

În practica internaţională există mai multe modalităţi concrete de tranzacţionare. După natura lor. definite în funcţie de natura pieţei bursiere. fr. adică executarea comenzilor (ordinelor) transmise de clienţi către societăţile de bursă. în principiu. În esenţă. a fost utilizat şi la Bursa de la Paris. După modul de funcţionare a pieţelor bursiere. dar acestea pot fi încadrate în cîteva modele de bază. În raport cu aceste două situaţii. open outcry. written auction). agency market). în scris (engl. Pieţele interdealeri (OTC) sînt prin definiţie pieţe de negocieri. Funcţia de colectare a ordinelor şi de prezentare a lor centralizată pe piaţă. funcţia de concentrare a ordinelor de vînzare/cumpărare şi de asigurare a lichidităţii pieţei revenind agenţilor de bursă care acţionează ca intermediari de titluri (brokeri). Piaţa secundară Momentul esenţial al tranzacţiei bursiere este încheierea contractului. În cazul unor burse se utilizează însă şi procedura contractării prin licitaţie închisă. în forma lor pură. bursele de la Zürich.5. intermediary clerks). Belgia sau Israel. pieţele bursiere se împart în două mari categorii: pieţe de aucţiune şi pieţe de negocieri. adică anunţat spre licitare. bursa se mai numeşte şi piaţă de intermediere (engl. unde centralizarea ordinelor se realizează de către firmele saitori. call markets) reprezintă sistemul de tranzacţii tipic pentru o piaţă de aucţiuni. În prezent el este utilizat cu precădere la bursele de mai mică anvergură şi cu o orientare relativ conservatoare. între activităţile de intermediere de titluri şi cele de comerţ cu titluri. ca şi 26 . de către agenţii acestor firme în bursă (engl. Pieţele bursiere intermitente (engl. unde confruntarea cererii cu oferta şi asigurarea lichidităţii se realizează prin concurenţa unui mare număr de comercianţi de titluri (dealeri). Negocierea titlurilor se realizează de regulă prin licitaţie deschisă (engl. bursele de valori din diferite ţări prezintă de regulă combinaţii specifice între modelul pieţelor de aucţiune şi cel al pieţelor de negocieri. Un exemplu îl constituie sistemul NASDAQ din SUA. de aceea aceste pieţe se mai numesc şi pieţe de dealeri. pînă la noile reglementări din 1988. precum şi modul de funcţionare a acesteia. acesta este cazul la NYSE. Exemplul cel mai concludent este Bursa de la Tokio (TSE). de aceea. iar încheierea contractelor se face. ordinele fiind concentrate şi executate în acelaşi timp: momentul cînd titlul care face obiectul tranzacţiei este "chemat" (de aici denumirea de call). pot fi definite trei sisteme de tranzacţii. Bursele de valori sînt. care "ţin piaţa" ( market makers). cum sînt cele din Austria. pe cale verbală. pieţe de aucţiune. precum şi la bursele europene (de exemplu. à la crièe): piaţa este "strigată" şi agenţii de bursă contractează direct. Viena). o piaţă intermitentă operează cu oferte simultane de vînzare/cumpărare.

rolul central în mecanismul tranzacţional revine "creatorului de piaţă" (engl. dar mecanismul lor se regăseşte şi în cazul burselor de valori. iar diferenţa dintre ele . Caracteristica definitorie a acestor pieţe este faptul că ordinele de vînzare/cumpărare de titluri pot fi plasate tot timpul cît piaţa este în funcţiune. iar volumul mare al pieţei. urmată de contractări etc. În cazul celor mai multe pieţe continue însă . Avantajul acestui sistem este că asigură "fixarea" unui curs de echilibru al pieţei.OTC sau burse . se urmăreşte determinarea acelui preţ care maximizează volumul tranzacţiilor. între cererea şi oferta care se prezintă pe piaţă. El "ia poziţie" pe titlurile cu care lucrează.în vederea contracarării unor tendinţe de îndepărtare a cursului de preţul de echilibru al pieţei. preţul este majorat. au fost colectate noi oferte de vînzare/cumpărare. pentru cei care vînd. Pieţele bursiere continue (engl. vînzător. în urma cărora agenţii de bursă îşi fac cunoscute ofertele de vînzare/cumpărare. Pe de altă parte. în principiu.efectuarea negocierilor propriu-zise şi încheierea contractelor de bursă sînt în sarcina agenţilor de bursă. Orice market maker prezintă . adică devine "cealaltă parte" în tranzacţia cu clienţii pieţei bursiere.două categorii de preţuri: bid (de cumpărare). Ca atare. piaţa funcţionează în paşi succesivi şi nu în mod continuu (de aici denumirea de piaţă intermitentă). întotdeauna preţul asked este mai mare decît cel bid. cotaţia ask sau asked.la solicitarea clienţilor. Desigur. cel mai mare preţ pe care firma respectivă îl oferă pentru cumpărarea titlului. după epuizarea titlurilor cotate. Pentru fiecare titlu contractarea se face într-un interval limitat de timp după strigare. în cazul opus. colectarea ordinelor în bursă se face. Deţinînd stocuri pe titlurile respective. prin societăţi de bursă. redus. cel mai mic preţ pe care firma îl cere pentru vînzarea titlului. offered (de vînzare). market maker). între timp.) . fair and orderly price). Negocierea dintre brokeri se desfăşoară sub coordonarea unui funcţionar al bursei (Şeful de licitaţii) a cărui sarcină este să vegheze la stabilirea unui preţ reprezentativ. preţ care asigură echilibrul în momentul respectiv. este cazul Bursei de la Tokyo (TSE). În cazul pieţelor de aucţiuni cu funcţionare continuă. pentru cei care cumpără şi cumpărător. numit cursul oficial al bursei şi toate tranzacţiile se încheie la preţul respectiv.este sursa de venituri pentru market maker.numită spread (engl. vînzînd şi cumpărînd în dorinţa de a obţine un profit din diferenţa de cursuri market maker-ul "face piaţa" (de aici şi denumirea sa). continuous markets) sînt tipice pentru pieţele de negocieri.. ca şi activitatea unor societăţi financiare puternice asigură atît lichiditatea. ci la preţuri care se modifică în tot timpul şedinţei de bursă în raport cu cererea şi 27 . dar nu le fac cunoscute celorlalţi participanţi la negocierea din bursă decît în momentul în care piaţa a fost "chemată". pînă se ajunge la un curs care echilibrează piaţa. a unor brokeri sau dealeri . O altă caracteristică a pieţelor continue este faptul că tranzacţiile nu se încheie la un curs unic. se poate relua strigarea la acele valori pentru care. În acest scop. order books) toate ordinele primite. în cazul în care strigările de cumpărare depăşesc ca volum pe cele de vînzare. iar contractarea are loc pe o bază continuă. În practică.prin operaţiuni de bursă în scop tehnic . se formează la fiecare strigare un preţ unic. asigurînd un "preţ corect şi ordonat" (engl. cît şi continuitatea pieţei. firmele care joacă acest rol au obligaţia să intervină pe piaţă . Aceştia centralizează în carnetele de ordine (engl. Deci pe pieţele call. răspîndirea titlurilor în masa de investitori. conducătorul licitaţiei face propuneri de preţ. apoi se trece la strigarea altui titlu.

totodată. se utilizează în anumite perioade ale şedinţei de bursă şi "chemările". respectiv. în sistemul call se permite oricînd reactivarea unui titlu (strigarea din nou). prin stabilirea legăturii între client şi societatea de bursă şi transmiterea de către primul a ordinului de vînzare/cumpărare. În cazul unui broker independent. va apela la un agent de bursă care este prezent în sala de negocieri. la Bursa de la Tokio. însă. adică îndeplinirea obligaţiilor şi obţinerea drepturilor rezultate din tranzacţie. pe anumite pieţe intermitente. Se poate însă lucra şi cu o firmă din afara bursei. a) Iniţierea operaţiunii. de regulă. Astfel. cursul maxim. Ca o regulă generală. În cazul unor pieţe continue. calitatea de membru al bursei de valori . perfectarea tranzacţiei. cei care vor să efectueze tranzacţiile pe piaţa OTC se pot adresa direct unei firme care îndeplineşte rolul de market maker pe această piaţă. deoarece calitatea de membru oferă garanţii de seriozitate şi profesionalism. clientul va contacta serviciul de tranzacţii al acesteia. clientul se adresează unei societăţi de bursă (firmă de brokeraj) care poate lucra în incinta bursei . respectiv negocierea şi încheierea contractului de către agenţii de bursă. Dacă brokerul este o societate de bursă. ci de regulă mai multe cursuri: cel de deschidere. În acest caz. situaţia este caracteristică pentru pieţele bursiere mai puţin dezvoltate. bazată pe sistemul continuu.avînd. astfel. brokerilor de incintă. În altă situaţie. Mecanismul tranzacţiilor la bursă Indiferent de natura contractului şi de sistemul tranzacţional.oferta de titluri ce se manifestă în fiecare moment. care lucrează fie în incinta bursei de valori. clientul îl va contacta personal sau telefonic pentru a-i transmite ordinul de vînzare/cumpărare. realizarea efectivă a unei operaţiuni bursiere presupune următoarele etape: iniţierea tranzacţiei. în executarea operaţiunii. 28 . cursul minim şi cursul de închidere. Pieţele bursiere mixte sînt sisteme de tranzacţii în care se utilizează. se permite contractarea în sistemul continuu pentru titlurile cu dever mare. precum şi în conformitate cu regulile şi uzanţele bursei la care acesta lucrează. cu diligenţa şi grija care se aşteaptă în mod normal de la un intermediar. spre executare. şase titluri cu deverul cel mai mare fac obiectul cîte unui call în sesiunea de dimineaţă şi în cea de după-amiază. după ce tranzacţiile call s-au încheiat. 6. executarea contractului. firmele care acceptă efectuarea unei tranzacţii se obligă să o execute cu bună credinţă. urmînd ca acesta să-l trimită. Alegerea unui broker care este membru al bursei prezintă o serie de avantaje pentru client. concomitent sau succesiv. membrii bursei pot da direct ordinele brokerilor lor aflaţi în sala de negocieri. bursa de valori nu va publica un curs oficial. dar aceasta. şi va transmite ordinul său brokerului de titluri. continuă. după ce negocierile la "chemarea" oficială au fost încheiate (Geneva). este cazul Bursei de la Viena.sau poate să lucreze în afara bursei. procedura intermitentă şi. În mod tipic. fie pe piaţa interdealeri (OTC). Desigur. ordinele de bursă Pentru efectuarea oricărei tranzacţii bursiere vînzătorul/cumpărătorul de titluri trebuie să intre în legătură cu un agent al pieţei bursiere.

Practic. brokerul percepe şi dobîndă. la firma de brokeraj şi sînt înregistrate în numele ei. respectiv cursul la care se oferă sau se comandă produsul bursier. conturile clienţilor sînt ţinute. Pentru toate tranzacţiile pe care le execută. Ordinul de la clienţi este de fapt o ofertă fermă (în cazul vînzării). clientul autorizează pe broker să reţină titlurile sale ca garanţie pentru împrumut. Specific însă pentru tranzacţile bursiere este contul "în marjă" (engl. el permite clientului să facă operaţiuni pe datorie (cu credit acordat de firma broker). numiţi şi "responsabili de cont" (engl. la NYSE. au mieux) este un ordin de vînzare/cumpărare la cel mai bun preţ oferit de piaţă.Prima fază în procesul iniţierii unei tranzacţii este deschiderea de către firma broker a unui cont în favoarea clientului. Acesta poate fi un cont în numerar sau cash (engl. În schimb. prin adăugarea unei cote procentuale la dobînda pieţei (respectiv dobînda pe care acesta o plăteşte la refinanţarea creditului acordat). account executives). totodată clientul trebuie să semneze un acord prin care îi dă dreptul brokerului să folosească titlurile respective ca garanţie pentru împrumuturile de refinanţare pe care acesta le face. cantitatea oferită sau comandată (numărul de "contracte"). pînă la plata creditului. toate titlurile cumpărate "în marjă" rămîn. mai frecvent. În cazul în care acordă credite în contul în marjă. acest tip de cont reprezintă un mijloc de a cumpăra titluri cu plata amînată. margin account) care permite. reprezentînd un mijloc de cointeresare a acestora în creşterea volumului tranzacţiilor firmei. unde operaţiunile în marjă au o îndelungată tradiţie. ordinul trebuie să cuprindă o serie de elemente: sensul operaţiunii (vînzare/cumpărare). şi. 20-40% merg la brokerii de titluri. să vîndă aceste titluri.). Ordinul "la piaţă" (engl. Din punctul de vedere al clientului. Ordinul "la piaţă" poate fi executat oricînd. prin legătura personală sau.impune existenţa unui disponibil care să acopere nevoile de finanţare a operaţiunii. dacă este necesar. acest comision se distribuie între brokerii profesionişti ai firmei şi firma însăşi. Dacă este vorba de o firmă de brokeraj. în anumite condiţii. cash account). În sfîrşit. un ordin de cumpărare "la piaţă" impune obţinerea celui mai scăzut preţ existent în bursă în momentul cînd brokerul de incintă primeşte instrucţiunea de executare a ordinului. în anumite condiţii comerciale. după cum am arătat. din comisionul perceput clientului pentru primirea şi executarea ordinului de bursă. brokerul percepe un comision. de exemplu. atîta timp cît piaţa funcţionează. A doua fază a iniţierii tranzacţiei bursiere este plasarea ordinului de către client. Astfel. fr. telefonică cu brokerul. dar şi cu riscuri pentru părţile implicate. cu o serie de avantaje. market order. Din acest punct de vedere. în practică s-au consacrat cîteva tipuri de ordine . produsul bursier (specificarea titlului financiar care face obiectul ordinului). taxa fiind datorată de vînzător. futures etc. în cazul celor la termen precizîndu-se scadenţa. La NYSE. obţinerea automată a unui împrumut din partea brokerului. Un ordin de vînzare "la piaţă" trebuie executat la cel mai mare preţ existent cînd 29 . respectiv o comandă (în cazul cumpărării) avînd ca obiect tranzacţionarea unui anumit volum de titluri financiare. să împrumute unor terţi titlurile deţinute în cont (la vînzările "scurte"). de exemplu.ca şi un cont utilizabil prin cecuri . de brokerii de titluri. în anumite limite. care . Cea mai importantă indicaţie este cea legată de preţ. Prin urmare. care recompensează serviciile sale (comisionul se adaugă la preţul de cumpărare şi se scade din preţul de vînzare). prin intermediul căruia se asigură reglementarea financiară a operaţiunii. o taxă se percepe pentru acţiunile vîndute sau transferate unui terţ. tipul tranzacţiei (operaţiune cash.

el va plasa un "stop loss order" la. all or none) exprimă dorinţa clientului de a 30 . el este obligat să o facă imediat. clientul a cumpărat o acţiune la 35 şi cursul acesteia se află în creştere. cursul titlului începe să scadă. dacă brokerul poate cumpăra titlurile la un preţ mai mic sau le poate vinde la un preţ mai mare.brokerul de incintă primeşte ordinul. ordinul său devine unul la piaţă. pentru o lună sau până la o anumită dată.instrucţiunea "bun pînă la anulare" (engl. frauda) brokerului său de bursă. dacă nu se specifică altfel. un ordin stop de vînzare este plasat la un preţ inferior nivelului curent al pieţei pentru prezervarea profitului obţinut la un titlu cumpărat anterior cu un preţ mai mic sau reducerea pierderii la anumite titluri deţinute de client. day order) înseamnă că ordinul este valabil numai pentru şedinţa de bursă din ziua respectivă. El devine un ordin de vînzare/cumpărare la piaţă. 39. iar firma de brokeraj este obligată să-l despăgubească pe client pentru pierderile suferite de acesta din eroare profesională (sau. good. atunci cînd preţul titlului evoluează în sens contrar aşteptării clientului. să zicem. open order) înseamnă că ordinul rămîne valabil pînă cînd clientul îl anulează sau pînă cînd tranzacţia a fost executată. Acest ordin nu poate fi executat decît dacă piaţa oferă condiţiile precizate prin ordin.va fi anulat de broker. Pentru a se proteja împotriva sporirii cursului.instrucţiunea "la zi" (engl. însă. aceasta înseamnă că. Dacă brokerul nu reuşeşte să execute ordinul în condiţiile respective. dacă. . dimpotrivă cursul titlului creşte. Dacă preţul creşte la acest nivel (sau la unul superior). el va menţine disponibilul său de titluri. un client vinde "pe datorie" acţiuni la 28. iar în cazul în care el nu a putut fi executat . În general. Dacă. ordinelor de bursă le sunt asociate şi alte instrucţiuni pentru brokeri: . de exemplu. dacă. Pierderea suferită de client va fi astfel limitată la diferenţa dintre cursul la care se face tranzacţia şi cel la care s-a luat poziţia short. De exemplu. eventual. urmărindu-se reducerea pierderii la o poziţie de vînzare luată anterior. ordinul poate fi dat pentru o săptămână. dar astfel de situaţii sînt rare la bursele consacrate. De îndată ce preţul va ajunge la 39 (sau mai jos). în felul acesta clientul limitează deteriorarea valorii titlului. se spune că a "pierdut piaţa".tillcancelled) sau "ordin deschis" (engl. ordinul devine automat la piaţă şi brokerul este obligat să cumpere la cel mai bun preţ. el poate pierde. în acest sens. Un ordin limită (engl. . În caz contrar ei sunt răspunzători pentru a fi "pierdut piaţa". după ce a ajuns la 40. respectiv preţul minim pe care îl acceptă în calitate de vînzător. Un ordin stop de cumpărare este plasat la un nivel superior cursului curent al pieţei.la preţul stabilit de client . limit order) este cel în care clientul precizează preţul maxim pe care înţelege să-l plătească în calitate de cumpărător. anticipînd o scădere în valoarea titlului.instrucţiunea "totul sau nimic" (engl. cu atît mai mult cu cît piaţa merge mai sus. toate ordinele sînt considerate "la zi". Unui ordin cu limită de preţ îi este asociată întotdeauna clauza "la un preţ mai bun". el va înregistra un profit deoarece este debitor pe un titlu mai ieftin. Astfel. să zicem 29. stop loss order) acţionează oarecum în sens contrar ordinului cu limită de preţ. iar brokerul este obligat să vîndă titlul la cel mai bun preţ obtenabil. respectiv îşi conservă o parte din profitul asociat titlului cumpărat. dacă scăderea se produce. el plasează un ordin stop la. respectiv creşte/scade la nivelul specificat. Un ordin stop sau de limitare a pierderii (engl.

similar. order ticket). În cazul ordinelor date la acelaşi preţ.instrucţiunea "la deschidere" (engl.cumpăra/vinde un volum important de titluri la un anumit curs şţi într-o perioadă precizată. acelaşi formular se află şi în posesia agentului din incinta bursei. ordinele de vînzare). alocîndu-se pentru fiecare o rată din volumul disponibil al pieţei. . Carnetul de ordine poate să fie deschis pentru consultare de către agenţii de bursă terţi (cum este cazul la TSE) sau închis. cumpărătorii cu cele mai mari preţuri şi vînzătorii cu cele mai mici preţuri vor fi serviţi primii. În această succesiune se trec în carnetul brokerului ordinele primite de la clienţi. ordinele de vînzare la preţuri mai mici vor fi executate înaintea celor la preţuri mai mari. el conţine ordinele repartizate în raport cu gradul lor de negociabilitate (ordinele de cumpărare de la preţul cel mai mare la preţul cel mai mic şi. se face diferit pe diferitele pieţe. deci executarea ordinelor de bursă. unde numai preţul şi volumul celor mai bune cotaţii sînt anunţate în bursă. Negocierea pe bază de carnet de ordine presupune centralizarea de către agenţii de bursă a ordinelor primite de la clienţi într-un document numit carnet de ordine (engl. aşa cum aceasta este consacrată în regulament. ordinul este executat numai dacă piaţa oferă atît condiţiile de cantitate. se procedează conform următoarelor reguli: prioritatea în timp (sau precedenţa) înseamnă că primul ordin plasat va fi primul executat. . acesta notînd. un caracter bilateral şi se produce atunci cînd un agent de bursă a răspuns favorabil la oferta făcută de un altul.instrucţiunea "la închidere" (engl. at the opening) înseamnă că ordinul trebuie executat imediat ce bursa a fost deschisă (de exemplu.arată că primul ordin executat va fi cel cu volumul cel mai mare. Trebuie specificat şi faptul că clientul are posibilitatea să anuleze sau să modifice ordinul său oricînd înainte de executarea acestuia. ca la NYSE şi AMEX. Prin prioritate de preţ se înţelege faptul că agenţii de bursă trebuie să execute ordinele de cumpărare la preţuri mai mari înaintea celor date la preţuri mai mici. fill or kill) ordonă cumpărarea/vînzarea imediată şi completă a unui anumit volum de titluri. precum şi cu procedura specifică fiecărei burse.regulă complementară la prioritatea în timp . Cu alte cuvinte. executarea pro rata înseamnă că toate ordinele la acelaşi preţ vor fi executate în raport cu volumul lor. această regulă se aplică atunci cînd piaţa nu permite executarea integrală a ordinelor. 31 . order book). în raport cu sistemul de tranzacţii adoptat. în momentul executării ordinului. principalele elemente ale tranzacţiei încheiate. ori renunţarea la executare. în primele 30 de secunde). at the close) înseamnă că ordinul trebuie executat imediat înaintea închiderii şedinţei de bursă (de exemplu. cît şi pe cele de preţ.instrucţiunea "execută sau anulează" (engl. În executarea ordinelor de bursă. una din obligaţiile esenţiale ale brokerilor este respectarea regulilor de prioritate. Contractarea are. în sens contrar. Ordinele primite de la client de stockbrokeri sînt înscrise într-un formular special numit tichet de ordine (engl. prioritatea de volum . În practica internaţională s-au consacrat mai multe modalităţi de negociere. în ultimele 30 de secunde). . b) Negocierea contractului Încheierea contractelor. de regulă.

un investitor instituţional) care deţine un important pachet de titluri (de exemplu. Aceasta se realizează prin înscrierea pe un tabel electronic (la bursa de la Toronto) sau prin scrierea cu creta (la Hong Kong. o societate financiară acţionînd singură sau în consorţiu cu alte societăţi. secondary distribution). în afara sălii principale de negocieri a bursei. deoarece dimensiunea contractelor este atît de însemnată încît poate influenţa situaţia pieţei. Apoi agenţii de bursă anunţă cu voce tare preţurile lor ask şi bid şi caută parteneri interesaţi. crossed) la preţul curent al pieţei. De regulă. Negocierea pe blocuri de titluri (engl. urmînd apoi ca tranzacţia să fie raportată la bursă după ce aceasta a fost încheiată. obţinînd profitul din spread.000) anunţă în scris bursa că dispune de acţiunile respective şi doreşte să le vîndă într-un anumit interval de timp. pit) este un spaţiu semicircular. 32 . upstair market). Blocurile de titluri sînt contracte de volum mare (10000 de acţiuni sau mai multe) şi. încearcă .Negocierea prin înscrierea pe tablă presupune prezentarea ordinelor astfel încît ele să poată fi văzute de toţi agenţii de bursă care participă la şedinţa respectivă. de exemplu. matched. titlurile sînt oferite după orele de bursă. dar contractarea blocurilor de titluri se realizează separat. negocierea lor este supusă unui regim special: în tranzacţii se ţine seama de informaţiile venite din sala de negocieri. 100. La Hong Kong. La NYSE formează aşa-numita "piaţă de sus" (engl. Singapore) a primelor două (cele mai bune) preţuri de vînzare (ask) şi cumpărare (bid). în loc să meargă direct în sala de negocieri. specificînd lîngă fiecare ordin iniţialele firmei emitente a titlului. Negocierea prin anunţarea publică a ordinelor se practică atît pe pieţele intermitente. Sydney. Negocierea blocurilor de acţiuni se poate realiza şi prin procedura distribuţiei secundare (engl. brokerii scriu pe tablă ordinele ce le au spre execuţie. O formă a tranzacţiilor cu blocuri de acţiuni este distribuţia în bursă (engl. acest din urmă caz este ilustrat de bursele de la Zürich şi Budapesta. negociated trades sau block trading) are loc. Cînd brokerul se convinge că există cerere pentru vînzarea respectivă. fiecare titlu este repartizat pentru tranzacţionare la unul din ringurile aflate în incinta bursei (de aici denumirea de tranzacţionare în ring). putînd acţiona în cont propriu (dealeri) sau în contul unor terţi (brokeri). "Groapa" (engl. exchange distribution).eventual împreună cu alte 1-2 firme – să găsească investitori interesaţi în cumpărarea unor părţi din blocul pus în vînzare. În acest caz. Contractarea are loc atunci cînd un agent de bursă care a strigat cotaţiile sale primeşte un răspuns afirmativ din partea altui agent de bursă. cumpără de la vînzător blocul de acţiuni şi apoi oferă acţiunile respective spre vînzare publică la un preţ mai mare. Negocierile sînt deschise de un funcţionar al bursei. la cursul de închidere din ziua respectivă. unde iau loc agenţii de bursă şi îşi strigă preţurile de vînzare/cumpărare. care strigă titlul ce urmează a fi negociat. Este una din metodele cele mai spectaculoase de negociere şi se practică pentru titlurile sau produsele financiare care se bucură de un dever mare la bursă (în prezent. În acest caz un client al firmei de brokeraj (de regulă. într-un spaţiu special amenajat din incinta instituţiei. de obicei. Contractarea are loc atunci cînd un agent de bursă terţ acceptă o cotaţie înscrisă pe tablă. cît şi pe cele continue. este cazul contractelor futures şi al opţiunilor). pit trading) este o variantă a metodei descrise mai sus. Brokerul. de regulă. ordinele de vînzare şi cumpărare se trimit în bursă unde sînt combinate (engl. Negocierea în "groapă" (engl. foarte aglomerat.

a două ordine de sens contrar (vînzare/cumpărare). în dimineaţa următoarei zile de bursă).pentru cumpărător. Electronizarea poate merge mai departe. în al doilea rînd. transmiterea titlurilor de la societatea de bursă care a vîndut la societatea de bursă care a cumpărat şi transmiterea în sens invers a contravalorii titlurilor pentru fiecare din contractele care au fost încheiate în bursă. .prin intermediul mecanismului bursier . conţinînd aceleaşi condiţii referitoare la scadenţă. cea referitoare la livrarea/primirea titlurilor. Acesta generează în sarcina părţilor contractante obligaţia de predare a titlurilor . duce la perfectarea contractului. brokerul cumpărătorului îi eliberează un cec conţinînd contravaloarea acestora. Primul sistem de cliring a fost organizat în Germania (Frankfurt) în 1867. de două activităţi de compensaţie: în primul rînd. Unul din primele sisteme de tranzacţii complet automatizate a fost instituit la Toronto. care funcţionează ca antrepozit central pentru toate titlurile deţinute de membrii săi. care efectuează compensaţiile şi 33 . participanţii la piaţa bursieră. În principiu. Lichidarea directă (engl. În condiţiile deverului actual de la bursele consacrate această modalitate este. cash and carry) a fost utilizată mai ales în perioadele de început ale bursei de valori. practic. de fapt. ea presupune. Procesul prin care ceste obligaţii interdependente sînt îndeplinite se numeşte executarea contractului sau lichidarea tranzacţiei. în 1977.livrarea titlurilor are loc printr-un curier pe care brokerul îl trimite la cel de al doilea (de regulă. sub denumirea Sistemul de Tranzacţionare Asistat de Calculator (Computer Assisted Trading System. Lichidarea centralizată (prin cliring) utilizează principiul compensării obligaţiilor de acelaşi fel şi de sens contrar: vînzările făcute în bursă sînt compensate cu cumpărările. Negocierea electronică presupune utilizarea tehnologiei moderne în procesul de transmitere a ordinelor şi de prezentare a acestora în bursă. cuprinzînd executarea ordinelor (contractarea) şi lichidarea contractelor (engl.şi de plată a preţului acestora . respectiv dreptul de încasare de către cel cu poziţie netă de vînzător şi obligaţia de plată din partea celui cu poziţie netă de cumpărător. cea privind lichidarea bănească.În cazul cumpărării unor blocuri de titluri. şi casa de cliring. iar cel cu sold pozitiv avînd dreptul la primirea titlurilor.compararea documentelor privind contractul: brokerul vînzătorului îl contactează după şedinţa de bursă (telefonic) pe brokerul cumpărătorului şi are loc verificarea înscrisurilor care atestă încheierea contractului.cînd mesagerul predă titlurile. există două sisteme de executare a contractului bursier: prin lichidare directă sau prin lichidare centralizată (cliring). Este vorba. exchange acquisition). tranzacţia se numeşte "achiziţie în bursă" (engl. c) Executarea contractului Întîlnirea . astfel încît participanţilor la tranzacţii le revine obligaţia de a regla soldurile astfel rezultate.pentru vînzător . Lichidarea centralizată presupune intervenţia a două organisme specializate: casa de depozit. volum şi preţ. participantul cu sold negativ trebuind să facă livrarea. settlement). Mecanismul lichidării cuprinde următoarele faze principale: . în esenţă. . inutilizabilă: ea ar presupune procesarea zilnică a unui volum de contracte care poate să meargă de la cîteva sute de mii la cîteva sute de milioane. CATS).

De asemenea. în schimbul preluării tuturor drepturilor acestora de a primi încasări rezultate din tranzacţiile încheiate în bursă. în unele cazuri. neexistînd o relaţie directă între vînzătorii şi cumpărătorii de titluri (clienţii brokerilor).care are două funcţii principale: să garanteze obligaţiile pe care aceasta şi le asumă şi să difuzeze riscurile asociate tranzacţiilor bursiere efectuate de membri.1. 34 . Cliringul titlurilor poate avea loc în două moduri: . De regulă. Întreaga activitate de executare a contractului se realizează prin intermediul societăţilor de bursă (departamentul de lichidare a tranzacţiilor). Membrii casei de compensaţie contribuie cu capital la formarea fondului de cliring . garantînd securitatea acestora şi permiţînd circulaţia lor operativă. fără existenţa şi circulaţia unor înscrisuri de tipul certificatelor de acţiuni. mecanismul tranzacţional în condiţiile executării contractului prin cliring este prezentat în Figura 6. . "depozitul" de titluri îmbracă forma unei înregistrări în cont. marcate într-un sistem computerizat de conturi. cît şi pentru titlurile sub formă electronică (engl. Cliringul bănesc se face prin creditarea/debitarea conturilor deschise de casa de compensaţie pentru vînzătorii/cumpărătorii de titluri. prestînd pentru membrii săi serviciile legate de lichidarea tranzacţiei. Scopul creării acestei instituţii este de a raţionaliza procesul de păstrare şi livrare a titlurilor. la fondurile băneşti corespunzătoare. marile pieţe OTC pot dispune de un organism propriu de compensaţie.Prin procedura tradiţională a livrării/primirii fizice a titlurilor. care poate fi organizată ca un departament al bursei. În acest caz.baza financiară a instituţiei . book entry). casa de compensaţie îşi asumă toate obligaţiile de a face plăţi membrilor săi.Prin procedura reglementării în "contul electronic" (engl. respectiv. obligaţiuni sau alte înscrisuri. În acest caz. Casa de compensaţie (cliring) joacă rolul central în mecanismul derulării. depozitarea se poate face atît pentru titlurile materializate sub formă de certificate de acţiuni. în SUA) sau o organizaţie fără scop lucrativ (în Japonia). Casa de depozit este organismul care asigură păstrarea centralizată a titlurilor membrilor săi. urmînd ca partea sa la fond să fie completată de firma de brokeraj membră în cel mai scurt timp. Acest proces de transfer al titlurilor presupune efectuarea formalităţilor privind înregistrarea noului proprietar al titlurilor. Schematic. Fiecare bursă de valori lucrează cu o casă de compensaţie. book entry). băncile asigură serviciile de cliring pentru titluri. ca o firmă cu statut de filială a bursei sau ca o organizaţie independentă de bursă. Practic.determină soldurile creditoare/debitoare ale membrilor săi referitoare la titluri şi. datoria sa este acoperită din contribuţia adusă la fondul de cliring. casa de compensaţie este o societate comercială (corporaţie. formată prin asocierea membrilor bursei şi a altor societăţi financiare şi bancare. casa de compensaţie dă instrucţiuni instituţiei care păstrează titlurile (casa de depozit) de a preda titlurile care fac obiectul contractului de la deţinătorul acestora (vînzătorul) către cumpărător. Dacă un membru nu este în măsură să-şi respecte obligaţiile de livrare/plată către casa de compensaţie. iar transferul are loc prin creditarea/debitarea conturilor de titluri.

Figura 6.încheierea tranzacţiei (4) . la bursă cursul titlurilor financiare . Formarea cursului pe pieţele bursiere Ca pe orice piaţă. 7.MECANISMUL TRANZACŢIEI BURSIERE . respectiv de cumpărare (b) (2) .transfer al titlurilor din contul societăţii A în contul societăţii B (6) . Specific bursei este însă faptul că acest proces se realizează după o procedură aparte . cumpărare (b) (3) .1 - Legenda: (1) .ordin de vînzare (a). respectiv debitarea (b) contului clientului.notificarea încheierii contractului. transferul drepturilor şi obligaţiilor privind titlurile (5) .ordin de vînzare (a).definită în regulamentul instituţiei 35 .notificarea privind transferul titlurilor (7) .creditarea (a).se formează prin confruntarea directă a cererii cu oferta.preţul curent al acestora .

În alte cazuri. la preţurile din Tabelul 7. Prin urmare. cotaţia se desfăşoară în tot cursul zilei de bursă.şi nu de a-l stabili ori de a-l impune. cursul cel mai mare. permiţînd în sala de negocieri atît tranzacţii cu un creator de piaţă . putem sintetiza cererea şi oferta pieţei ca în Tabelul 7. respectiv echilibrul dintre cerere şi ofertă. În cadrul şedinţei de negocieri. Să presupunem că pentru o anumită şedinţă de bursă şi referitor la titlurile firmei A. Pentru a evidenţia natura procesulului de formare a preţurilor. Pe pieţele de negocieri . Pe pieţele continue. agenţii de bursă.prin intermediul unor firme specializate . fără întrerupere.societăţile de bursă . adică 2000+3000 (suma celor din tabel).şi al unor persoane calificate în astfel de tranzacţii. cursul se stabileşte prin "fixing". cererea se ridică la 3100 (ordinele "la piaţă" plus primul ordin limitat de cumpărare din tabel). Pe pieţele de aucţiuni . numărul total al acţiunilor cerute ar fi de 3000.d. cît şi tranzacţii între brokeri.funcţia de centralizare a cererilor şi ofertelor revine "creatorului de piaţă" (market maker). unde negocierile se realizează într-o perioadă delimitată în cursul zilei. De aceea. principiul acestei pieţe este executarea ordinelor în timp real şi la cursuri diferite de-a lungul zilei.a. Pe de altă parte. numărul acţiunilor oferite este la 20$ maxim de 5000. Plecînd de aici. la 19 1/2 $ cererea se ridică la 3300 ş.1: Tabelul 7.de tip OTC . Pe pieţele intermitente.2: 36 . care ţine evidenţa ordinelor şi "face" cursuri de vînzare şi de cumpărare la care este dispus să efectueze tranzacţii. respectiv în fiecare zi se fixează un curs oficial la o anumită oră. agenţii de bursă concentrează ordinele de vînzare şi cele de cumpărare. La un preţ de 19 3/4 $. bursele au un caracter mixt. adică s-ar putea executa toate ordinele "la piaţă". aceste pieţe afişează în continuu patru cursuri diferite: primul curs al zilei. cel mai mic şi ultimul curs al zilei. La preţul de 19 3/4 $ vor fi oferite 4900 (5000-100 acţiuni cu ordin limitat la 20 $) etc.1 Ordine de cumpărare cumpără 100 A 19 3/4 $ 200 A 19 1/2 $ 300 A 19 1/4 $ 400 A 19 $ 400 A 18 3/4 $ 300 A 18 1/2 $ 200 A 18 1/4 $ 100 A 18 $ Ordine de vînzare vinde 100 A 20 $ 200 A 19 3/4 $ 300 A 19 1/2 $ 400 A 19 1/4 $ 800 A 19 $ 600 A 18 3/4 $ 400 A 18 1/2 $ 200 A 18 1/4 $ Dacă preţul pieţei ar fi de 20 $.m. ei primesc ordine limită de cumpărare şi vînzare pentru aceleaşi acţiuni. precum şi de natura pieţei bursiere. brokerii primesc ordine să cumpere 3000 de acţiuni "la piaţă" şi să vîndă 2000 de acţiuni "la piaţă". le pun faţă în faţă şi din această confruntare rezultă un preţ care exprimă realitatea pieţei. Modul concret în care se realizează acest lucru depinde de sistemul de negociere adoptat. vom lua un exemplu tipic pentru o piaţă de aucţiuni cu funcţionare intermitentă.de tipul bursei clasice .brokerii sînt cei care strîng ordinele de vînzare şi de cumpărare şi le canalizează spre locul de negociere din bursă.cursul bursei . totodată. rolul agenţilor de bursă este de a constata preţul de echilibru la un moment dat .

Să presupunem că un investitor dă un ordin de cumpărare "la piaţă" a 100 de acţiuni ale firmei A. totuşi. curba clasică a cererii (reprezentată în figură de linia întreruptă) devine pentru momentul executării ordinului dreapta (C). 37 . Ordin de cumpărare "la piaţă" Ordine limită combinate Figura 7.1. Într-adevăr. Ordinul poate fi reprezentat prin curba cererii (C) din Figura 7.1 - .Figura 7. iar la cursul de 18 3/4 $ numai pentru 3200 de acţiuni. Procesul formării preţului la bursă poate fi ilustrat şi prin utilizarea procedeului reprezentării grafice a cererii şi ofertei.Tabelul 4.2 - Aceasta înseamnă că. investitorul doreşte să cumpere 100 de acţiuni indiferent de nivelul preţului. Cu alte cuvinte. în timp ce la cursul de 19 1/4 $ se execută ordine numai pentru 3600 de acţiuni. în cazul nostru 19 $ (acesta putînd fi preţul zilei precedente la pieţele intermitente sau preţul curent al bursei la pieţele continue). în momentul transmiterii ordinului. Acesta este preţul de echilibru al pieţei. el are în acel moment în vedere un anumit preţ de referinţă al pieţei. la preţul de 19 $ cererea de acţiuni egalează oferta de acţiuni. la cursul de 19 $ se pot contracta 4000 de acţiuni. Preţul de echilibru permite efectuarea volumului maxim de tranzacţii din ordinele transmise pentru această şedinţă de bursă.2 Cererea de acţiuni 3000 3100 3300 3600 4000 4400 4700 4900 5000 Preţuri posibile în $ 20 19 3/4 19 1/2 19 1/4 19 18 3/4 18 1/2 18 1/4 18 Oferta de acţiuni 5000 4900 4700 4400 4000 3200 2600 2200 2000 După cum se observă. adică acel preţ la care ar trebui să se ajungă dacă toţi vînzătorii şi cumpărătorii de titluri ar negocia liber între ei.

se va propune un nou preţ. cumpărînd 100 de acţiuni. preţul respectiv este de 19 $. la un preţ de 19 1/4 $ va putea executa numai un ordin. cu atît se pot executa mai multe ordine de vînzare. Cu cît preţul pieţei creşte. Preţul a fost prea scăzut.2 sînt reprezentate două ordine limită: de cumpărare a 100 de acţiuni A la 19 1/4 $ sau mai bine. precum şi cantităţile respective. deci a punctului de echilibru al pieţei (vezi Figura 7. În urma negocierilor rezultă că un număr de cereri rămîn nesatisfăcute. şi de cumpărare a 100 de acţiuni la 18 3/4 $ sau mai bine. să zicem 19 1/4 $. în cazul nostru. Deci: la un preţ de vînzare al pieţei de 18 3/4 $ brokerul va putea executa ambele ordine. pînă cînd se ajunge la un preţ 38 .3. Figura 7. iar prin cumularea ordinelor de vînzare "la piaţă" şi a celor cu limită de preţ.4. Combinarea lor dă curba cererii indicată cu linia îngroşată. reprezentată în Figura 7. cumpărînd 200 de acţiuni. Pe piaţă se cumulează toate aceste ordine (deci ofertele şi comenzile pentru titluri care se negociază în incinta bursei). În Figura 7. va rezulta oferta totală a pieţei reprezentată în Figura 7. Şeful de negocieri va propune un nou preţ şi aşa mai departe.Pentru aceeaşi acţiune (A). brokerul din sala de negocieri primeşte şi ordine de cumpărare limită.4 - În aceste condiţii.5). Pe de altă parte.3 Figura 7. cu atît cantitatea oferită va fi mai mare. Ca urmare. Preţul a fost prea mare. Brokerii vor prezenta ofertele lor de vînzare şi cererile de cumpărare la acest preţ. Cum se ajunge practic la acest preţ? Să presupunem că şeful de negocieri anunţă un preţ de 18 3/4 $ pe acţiune. în ambele cazuri se adaugă însă ordinele date "la piaţă". determinarea preţului se reduce la aflarea acelui curs pentru care cererea se echilibrează cu oferta. Cu cît preţul scade. în urma cărora un număr de oferte rămîn nesatisfăcute. Din nou au loc negocieri. brokerii vor concentra ofertele care se prezintă în bursă. rezultînd cererea totală a pieţei pentru acţiunea A. cu atît se pot executa mai multe ordine de cumpărare.

procesul de formare a preţului corespunde unui model general. la preţul de 19 $ se realizează volumul maxim de tranzacţii.de echilibru (în cazul nostru. care reflectă mecanismul oricărei pieţe libere. considerăm că există ordine de vînzare şi de cumpărare pentru orice fracţiune de preţ (trecînd din abordarea discretă în abordarea continuă). după cum orice creştere a cererii . 19 $).6). la un preţ de 19 1/4 $ ar fi ofertă în exces şi s-ar executa numai ordine pentru 3600 de acţiuni. respectiv se execută ordine pentru 4000 de acţiuni. Preţul se determină la intersecţia curbei cererii cu curba ofertei. dacă. Dacă ordinele vin continuu la bursă în timpul programului de negocieri.deplasare a curbei C spre dreapta va duce la creşterea cursului (la 18 1/4 $).deplasare a curbei O spre dreapta . După cum reiese din Figura 7. la acest preţ cantitatea oferită şi cea cerută la bursă sînt egale. ca expresie a dinamicii raportului între cererea 39 . După cum se observă. cu preţuri diferite în fiecare moment. atunci punctul de echilibru se deplasează necontenit.5. Figura 7.6 Orice creştere a ofertei . cu un singur preţ al zilei. plecînd de la situaţia de mai sus. Prin activitatea agenţilor de bursă se realizează deci colectarea în bursă a ordinelor de cumpărare/vînzare şi formarea preţului.va duce la reducerea cursului (la 19 3/4 $). astfel încît să se asigure echilibrul pieţei şi să se realizeze volumul maxim posibil de tranzacţii. în funcţie de influenţa predominantă (cerere sau ofertă) şi ne aflăm pe o piaţă continuă. Dacă cele două curbe sînt stabilite pe baza ordinelor cumulate la un moment dat al zilei de bursă. la 18 3/4 $ ar fi o cerere în exces şi nu ar putea fi executate decît ordine pentru 3200 de acţiuni. vom avea imaginea clasică a pieţei libere (Figura 7. ne aflăm pe o piaţă intermitentă. Într-adevăr. Exemplele de mai sus evidenţiază un adevăr fundamental: dincolo de particularităţile pe care le cunoaşte o bursă sau alta în ceea ce priveşte sistemul de negociere.

şi oferta de titluri. realizată prin 40 . ceea ce va induce noi ordine de cumpărare. "lărgimii" (engl. deci de volumul cererii şi ofertei. preţul va scădea. noi ordine sînt atrase rapid pe piaţă. Diferitele funcţii ale acestora sînt orientate în sensul ordonării modului de transmitere a ordinelor pentru executare şi al menţinerii "adîncimii" (engl. cu un cuvînt. În sfîrşit. deci o creştere a cererii. apare o ofertă excedentară. ca forţele echilibrante ale acesteia ("mîna invizibilă") să intre în acţiune.Figura 7. dimpotrivă. echilibrînd preţul. cu efect echilibrant asupra cursului. a lichidităţii bursei (vezi Figura 7. ce determină sporirea preţului. Dacă. piaţa este consistentă dacă la o modificare de preţ datorată unor dezechilibre temporare în fluxul de ordine. resiliency) pieţei. de exemplu. O piaţă are adîncime cînd există un număr suficient de mare de ordine la preţuri peste şi sub preţul curent (cursul la care au loc tranzacţiile).7 Aceste trăsături sînt esenţiale pentru ca piaţa să funcţioneze. iar această creştere a ofertei va contrabalansa mişcarea cererii. Pentru ca preţurile să reflecte situaţia reală a cererii/ofertei dincolo de dezechilibrele temporare.7). depth). bursa nu se bazează numai pe reglarea automată şi spontană. . Lărgimea este dată de mărimea ordinelor respective. vor apărea noi oferte de vînzare. în cazul unei majorări a cererii. breadth) şi "consistenţei" (engl.

cu atît ponderea sa în indice este mai ridicată).Alegerea datei de referinţă şi a indexării (de exemplu.Determinarea ponderii diferitelor elemente ale eşantionului.12. se vor lua 10 titluri din prima şi 5 din a doua). la indicele CAC40.2. . sînt parcurse următoarele etape: .87. astfel încît acesta să fie reprezentativ pentru situaţia generală a bursei sau a unui sector al acesteia. Indicii sînt. fără nici o pondere (simpla adiţionare a preţurilor diferitelor acţiuni şi măsurarea evoluţiei sumei obţinute). respectiv mişcarea generală a cursurilor acţiunilor pe acea piaţă. există trei variante: pondere egală (dacă o acţiune cotează 200 FF şi alta 400 FF. Prin reglementările elaborate de autoritatea pieţei şi prin normele bursei se stabilesc anumite măsuri de prevenire şi/sau corectare a dezechilibrelor artificiale sau a tendinţelor de destabilizare a pieţei: limite maxime de variaţie a preţurilor. data de referinţă este 31. pentru construirea unui indice. Piaţa bursieră New York Denumirea indicelui Dow Jones Conţinutul "Media" cursurilor celor mai mari 30 de titluri industriale americane Capitalizarea bursieră a celui mai important segment al pieţei New York-eze: NYSE Capitalizarea bursieră a 500 de titluri cotate la Utilizarea Indică tendinţa bursei de pe Wall Street NYSE Composite Bun indicator al tendinţei de ansamblu pentru titlurile importante Indice considerat de către specialişti drept cel mai Standard & Poor's 41 .forţele pieţei. precum şi conţinutul şi semnificaţia lor. atingerea lor ducînd la suspendarea temporară a tranzacţiilor. în esenţă. luarea în considerare numai a cursului titlurilor. astfel încît un indice de 1900 de puncte exprimă o creştere cu 90% faţă de perioada de bază. În acest sens. format dintr-un număr restrîns de titluri. este evidenţiată de indicii bursieri. obligaţia celor care ţin piaţa de a interveni pentru a asigura un preţ corect şi ordonat. 7. . Practic. la Paris. indicele CAC (Cotation Assistée en Continu) reflectă evoluţia bursei în funcţie de cursul a 40 de acţiuni. În Tabelul de mai jos sînt prezentaţi principalii indici utilizaţi în marile centre bursiere. mărimea obţinută la acea dată a fost echivalată cu 1000 de puncte. o măsură a dinamicii valorice a unui grup reprezentativ de acţiuni sau a tuturor acţiunilor ce cotează la bursă. De exemplu. neacceptarea ordinelor care pot destabiliza piaţa. ponderarea cu capitalizarea bursieră (cu cît capitalizarea bursieră a unui titlu este mai mare. Indicii de bursă Dacă prin cursul bursier avem o imagine a modului în care bursa evaluează în mod curent titlurile financiare individuale.Selectarea eşantionului. tendinţa de ansamblu a bursei.

cu valabilitate mai mare pentru firmele de mărime medie Londra FT-30 Indicator instantaneu. cel mai utilizat la Londra FTSE-100 (sau Footsie) Frankfurt FAZ Indicator de tendinţă valabil pentru urmărirea marilor corporaţii Indicator reprezentativ pentru economie deoarece include titluri provenind din 15 sectoare diferite de activitate Indicator instantaneu de referinţă pentru urmărirea tendinţelor de pe piaţa germană Indicator instantaneu de referinţă pentru piaţa franceză DAX-30 Paris CAC40 SBF (sau CAC general) Indicator mai amplu decît CAC40 şi deci mai reprezentativ pentru ansamblul pieţei 42 . ponderate cu capitalizarea bursieră Capitalizarea bursieră a 239 de titluri incluse pe piaţa la termen (RM) şi reprezentativ pentru evoluţia de ansamblu a pieţei Reprezintă aproape 50% din capitalizarea bursieră a primei secţiuni la TSE Topix TSE Reprezentativ pentru tendinţa de ansamblu a pieţei Indicator mai amplu decît Topix. AMEX şi pe OTC Tokio Nikkei (sau Nikkei Dow Jones) Media cursurilor a 225 de titluri cuprinse în prima secţiune la Tokyo Stock Exchange (TSE) Capitalizarea bursieră a prmei secţiuni la TSE Capitalizarea bursieră pentru secţiunile I şi II de la TSE (peste 1500 titluri) Media geometrică a cursurilor celor mai mari 30 de titluri listate Capitalizarea bursieră a celor mai mari 100 de companii Media cursurilor bursiere a 100 de mari titluri (curs ponderat cu valoarea nominală) Media cursurilor bursiere a 30 de mari tiluri (curs ponderat cu valoarea nominală) Media cursurilor celor mai mari 40 de companii de pe piaţa la termen.NYSE.

Dacă acţiunea respectivă scade în timp ce trendul pieţei este stabil sau în creştere înseamnă că firma emitentă este evaluată negativ de către piaţă. creat în 1929 şi care în prezent conţine 15 acţiuni.Indicele industrial (Dow Jones Industrial Average.9. care a fost definit mai sus. el are sens doar ca reflectare a nivelului pieţei într-un anumit moment în raport cu un moment de referinţă. în 1928 s-a ajuns la formula actuală a indicelui industrial Dow Jones. 43 . care include 30 de firme. că evoluţia sa viitoare este pusă sub semnul întrebării. "divizărilor de acţiuni" (engl. pesimism în cercurile de afaceri.75 şi 0.5%. Modificările coeficientului respectiv au în vedere schimbările care apar în valoarea de piaţă unitară a titlurilor componente ale indicelui în urma fuzionărilor. în limbajul bursier se vorbeşte despre o piaţă "sub semnul taurului" (engl.Indicele serviciilor publice (Dow Jones Utility Average). Prin urmare. indicele Dow Jones nu arată cursul mediu al acţiunilor componente. . o creştere a indicelui de la 3200 în momentul t0 la 3250 de puncte în momentul t1. . De fapt. denumit după numele a doi celebri specialişti financiari: Charles Dow (fondatorul publicaţiei Wall Street Journal) şi Edward Jones. Dacă un întreg sector industrial este evaluat de piaţă sub tendinţa medie. Urmărirea indicilor este necesară şi pentru a aprecia performanţele unei acţiuni individuale în raport cu tendinţa pieţei. înseamnă o tendinţă de creştere a pieţei. caracterizată prin sporirea continuă a cursului acţiunilor şi un volum important de tranzacţii. din punct de vedere tehnic el se calculează în prezent nu prin însumarea cursurilor celor 30 de acţiuni şi împărţirea sumei la numărul acţiunilor componente (aşa cum se făcea la început).au o mare importanţă pentru oamenii de bursă şi pentru întreaga lume de afaceri. O tendinţă descendentă durabilă a indicilor înseamnă o piaţă slabă. rutiere şi aviatice (diferite de cele din DJIA). în limbajul de specialitate se vorbeşte despre o piaţă "sub semnul ursului" (engl. deci un avans cu 50 de puncte sau cu 1. tendinţele de creştere sau de scădere. atractivă. După ce în 1916 numărul de acţiuni cuprinse în indice a fost extins la 20. De exemplu. care reflectă cursurile celor 65 de acţiuni din indicii sectoriali. . cele 30 de titluri componente deţin 15-20% din valoarea capitalizată la NYSE. în ultimii zece ani acest coeficient a variat între 0. Indicii reprezentativi .la vedere Cel mai cunoscut dintre indicii de bursă este Dow Jones. bear market). deoarece reflectă mişcarea de ansamblu a pieţei bursiere. DJIA).cum este DJIA . ci prin divizarea sumei cursurilor la un coeficient stabilit de NYSE. că există riscuri în păstrarea acelor acţiuni.Indicele transporturilor (Dow Jones Railroad Average). lipsită de interes pentru tranzacţii.Indicele compus (Dow Jones Composite). în mod tradiţional. de aceea se şi exprimă în puncte. există în prezent patru indici Dow Jones: . Deşi. bull market). stock split) sau altor asemenea situaţii. O creştere durabilă a indicilor înseamnă o bursă puternică. înseamnă că acel sector se confruntă cu probleme economice. cînd Charles Dow a avut ideea de a calcula un curs mediu al mai multor firme (11 în acea vreme) pentru a evidenţia trendul pieţei. se vorbeşte de Indicele Dow Jones ca o medie a cursurilor acţiunilor componente. Indicele a fost creat în 1884. orientînd investitorii în opţiunile lor. creat în 1896 şi care cuprinde acţiunile a 20 de companii din domeniul transporturilor feroviare. care reflectă optimism în cercurile de afaceri.

Principalele situaţii în care are loc o astfel de ajustare sînt următoarele: introducerea unei noi acţiuni la cotă. introdus la Bursa de Valori de la Tokio la 1 iulie 1969.1968). faptul că o firmă este inclusă în compoziţia indicelui reprezentativ al bursei reprezintă o consacrare pentru acea companie. înlocuindu-se trei acţiuni (United States Steel Corporation. Acest gen de tranzacţii fac obiectul Ordonanţei nr. Indicii Bursei de Valori Bucureşti Indicele BET este un indice ponderat cu capitalizarea bursieră şi este creat pentru a reflecta tendinţa de ansamblu a preţurilor celor mai lichide 10 acţiuni tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. Naviston şi Primerica) cu.1997.01. prin angajarea de tranzacţii pe instrumente derivate în sensul invers al celor pe valorile mobiliare respective. valoarea de piaţă de bază este ajustată din cînd în cînd pentru a reflecta numai mişcările de preţuri care rezultă din influenţa factorilor de piaţă.P. Morgan (prima bancă intrată în indice). Pentru raţiuni tehnice. compoziţia pe acţiuni a indicilor Dow Jones s-a schimbat de mai multe ori. şi combinaţii ale acestora). 7. reguli de selecţie a acţiunilor şi actualizare) el are şi scopul de a furniza o bază adecvată pentru tranzacţiile derivate pe indici (options şi futures. Caterpillar şi J. oferte publice. Tranzacţionarea instrumentelor derivate pe indici are ca scop acoperirea riscului investitorilor în acţiunile ce compun portofoliul indicelui. acţiunile sale fiind considerate valori sigure. 68 din 28 august 1997 privind bursele de mărfuri. fuziuni. trecerea unei companii de la a doua la prima secţiune a bursei.P. Această modificare are o semnificaţie care depăşeşte aspectele pur tehnice: pentru menţinerea caracterului reprezentativ al indicelui Dow Jones a trebuit să se renunţe la selectarea exclusivă a firmelor industriale.3. el exprimă evoluţia cursurilor titlurilor cotate în prima secţiune a bursei din capitala niponă (1150 de acţiuni comune). Data de referinţă în calculul indicelui este 19 sept. spre sectorul terţiar. respectiv. 44 .Totodată. reflectînd schimbări în ierarhia firmelor americane reprezentative. În 1991 s-a făcut cea mai mare modificare din 1959 (cînd fuseseră înlocuite 4 acţiuni). index arbitrage). Walt Disney Company. iar valoarea agregată a acestuia se calculează prin multiplicarea numărului de acţiuni cotate pentru fiecare companie listată cu preţul unitar al titlului şi însumarea produselor respective. Este aici reflectarea unui proces general în economia modernă: trecerea dinspre sectorul secundar. Morgan). Determinarea nivelului indicelui se face prin împărţirea valorii agregate de piaţă în perioada curentă la valoarea din data de referinţă (valoarea de piaţă de bază). Un indice mai recent dar foarte cunoscut în lumea financiară este TOPIX ( Tokyo Stock Price Index). Indicele BET permite managerilor de portofoliu calcularea coeficientului beta. Aceasta operaţie se numeste arbitrajul pe index (engl. preschimbarea de obligaţiuni convertibile sau de acţiuni preferenţiale în acţiuni comune. Prin construcţie (metodologie de calcul. scoaterea unui titlu de la cotare. Baza de calcul a indicelui (data de referinţă) este prima zi de tranzacţii a anului 1968 (4. acceptînd şi firme din sfera serviciilor (Walt Disney şi J. De altfel. iar data de start este 22 sept 1997.

se urmăreşte ca suma valorii totale a tranzacţiilor acţiunilor din portofoliul indicelui să fie cel putin 70 % din valoarea totală tranzacţionată. Astfel se realizează continuitatea şi comparabilitatea valorilor indicelui. .pit este (începând cu 29 Nov. Indicele BET – C Indicele compozit BET-C. Metodologia de calcul a indicelui BET Indicele BET este calculat ca o medie ponderată cu capitalizarea a preţurilor celor mai 10 lichide acţiuni cotate la Bursa de Valori Bucureşti. 4. Pentru a compensa orice efect artificial asupra preţului de tranzacţionare datorat. ponderată cu capitalizarea bursieră. 3. Mărimea indicelui din fiecare zi este raportata la mărimea indicelui corespunzatoare din data de referinţă (momentul t0). acţiunile trebuiesc astfel alese încât să se asigure diversificarea portofoliului indicelui. Criteriile pentru selecţia valorilor mobiliare în portofoliul indicelui sunt urmatoarele: 1. i= 1. de asemenea. 1999) ultimul preţ de închidere al acţiunii i la momentul ultimei actualizări a cosului indicelui. . divizari/consolidări de acţiuni. BET-C.pi0 este (începând cu 29 Nov. Portofoliul indicelui conţine toate 45 . N ∑ p ⋅q ∑p ⋅q i0 i0 i= 1.N este numărul de acţiuni din portofoliul indicelui: 10. spre exemplu. s-a născut ca un răspuns dat necesităţii unei reprezentări complete a evoluţiei preţurilor tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti. foloseşte formula mediei preţurilor medii ale acţiunilor. lansat în mai 1998.qi0 este numărul total de acţiuni i emise la momentul t0. orice modificări în capitalul social al unei firme aflate în portofoliul indicelui valoarea indicelui este ajustată (indicele este racordat) cu un factor de corecţie f în ziua în care are loc schimbarea care afectează preţul. N i0 ⋅ pit pi 0 i0 unde: . fuziuni sau achiziţii ale firrmelor sau b. acţiunile trebuie să fie cele mai lichide. 2. un indice din generaţia a doua. acestă caracteristică fiind aproximată prin totalul valorii tranzacţiilor pe acţiunea respectivă. acţiunile trebuie să aibă cea mai mare capitalizare bursieră. se urmăreşte ca suma capitalizărilor firmelor ale căror acţiuni sunt în portofoliul indicelui să depăşească 60 % din capitalizarea bursieră totală. . acţiunile trebuie să fie cotate la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti. unor evenimente ca: a.având astfel la dispozitie un mijloc de măsurare precisă a volatilităţii acţiunilor cotate. 1999) ultimul preţ de închidere al acţiunii i la momentul curent t.

titlurile listate, iar noile cotate sunt automat incluse a doua zi după formarea preţului de piaţă. Continuitatea şi comparabilitatea valorilor indicelui sunt asigurate de un factor de corecţie, care este însăşi valoarea indicelui în ziua anterioară modificării compoziţiei coşului indicelui. Deşi pe baza sa nu se pot face operaţiuni futures şi cu opţiuni, BET-C este util pentru că face posibilă calcularea coeficientului de corelaţie, prin care legăturile dintre două pieţe (sau segmente) pot fi puse în evidenţă şi a cărui mărime indică nivelul de legătură existent între pieţele respective.

BET = 1000 ⋅ f ⋅
t

i = 1, N

∑q ⋅ p
i0 i0

it

i =1, N

∑q ⋅ p

i0

În cazul în care există acţiuni care nu mai corespund criteriilor de selecţie în portofoliul indicelui se procedează la o actualizare a portofoliului indicelui. Şi în acest caz, factorul de corecţie f este recalculat, pentru a compensa această modificare. Astfel se respectă cerinţa ca indicele să reflecte zilnic schimbările preţurilor acţiunilor faţă de preţurile aceloraşi acţiuni, la un moment de referinţă. Toate modificările în portofoliul indicelui se fac periodic şi se decid de către Comitetul Indicelui, care analizează şi decide trimestrial actualizarea acestora.

Tranzacţiile cu titluri primare
1. Tranzacţii pe bani gata şi în marjă Tranzacţiile cu acţiuni şi obligaţiuni realizate pe pieţele bursiere de tip american pot fi clasificate în mai multe moduri: după natura contului deschis de client la broker, ele se împart în tranzacţii pe bani gata şi tranzacţii în marjă; după momentul executării contractului, se poate vorbi de tranzacţii cu lichidare normală (engl. regular settlement) şi tranzacţii cu lichidare imediată (engl. cash delivery); după modul de executare, se cunosc vînzări "lungi" (engl. long sales) şi vînzări "scurte" (engl. short sales). Tranzacţiile pe bani gata se fac pe baza contului cash deţinut de client la firma broker. În acest caz un investitor poate cumpăra titluri financiare cu condiţia să plătească integral contravaloarea acestora, vărsînd suma respectivă în contul său la broker; simetric, clientul care vinde cash trebuie să predea titlurile contractate în cadrul aceluiaşi termen, primind contravaloarea integrală a acestora în contul său. Termenul de executare diferă la contractele cu lichidare imediată (cash delivery) şi respectiv la cele cu lichidare normală (regular settlement). În primul caz predarea/plata titlurilor se realizează în chiar ziua încheierii contractului de bursă. În al doilea caz, cel mai frecvent, termenul este de cîteva zile, în raport cu Regulamentul bursei. La NYSE, de exemplu, el este stabilit la cinci zile bursiere pentru executare între brokerii vînzători şi brokerii cumpărători şi la şapte zile pentru reglarea raporturilor între clienţi şi brokerii lor. Prin urmare, un investitor care a cumpărat titluri cash este obligat să depună în

46

contul său contravaloarea acestora în limitele termenului stabilit pentru lichidarea normală 5 zile - dar în nici un caz să nu depăşească 7 zile. În cazul în care clientul nu îşi respectă această obligaţie, brokerul va proceda la lichidarea poziţiei clientului său prin vînzarea titlurilor respective la valoarea lor de piaţă din momentul în care obligaţia scadentă de depunere a fondurilor nu a fost îndeplinită. Dacă brokerul a vîndut titluri executînd ordinul clientului, iar acesta nu a predat integral titlurile în şapte zile, firma broker cumpără titlurile de pe piaţă, la cursul curent, în vederea predării acestora la casa de compensaţie. Orice diferenţă nefavorabilă rezultată din aceste operaţiuni (cînd lichidarea poziţiei prin vînzarea titlurilor se face la un curs mai redus decît cel la care au fost cumpărate sau cînd cumpărarea acestora se face la un curs mai mare decît la angajarea poziţiei) este suportată de client. În urma executării contractului, clientul cumpărător primeşte titlurile în acelaşi interval de şapte zile şi beneficiază de toate drepturile pe care acestea le conferă. Clientul vînzător primeşte integral contravaloarea titlurilor vîndute şi poate dispune de fondurile respective. Tranzacţiile pe bani gata (engl. for cash) de la bursele de valori nu trebuie confundate cu tranzacţiile cash de la bursele de mărfuri; acestea din urmă, numite şi tranzacţii spot (engl. cash/spot commodity), se referă la contracte încheiate cu intenţia de a fi executate imediat în natură, adică prin livrarea efectivă a bunului şi plata contravalorii acestuia. Altfel spus, tranzacţiile spot au ca obiect o marfă prezentă, existentă în momentul încheierii contractului şi care urmează să fie livrată imediat. Tranzacţiile în marjă (engl. margin trading) cu titluri primare sînt, în esenţă, cumpărări pe datorie, efectuate prin intermediul contului în marjă deţinut de client la firma broker. Spre deosebire de tranzacţiile pe bani gata, în acest caz brokerul acordă clientului său, în anumite limite, un credit pentru realizarea operaţiunii bursiere. Prin urmare, investitorul, care dă ordin de cumpărare a unui volum de acţiuni, nu trebuie să achite firmei broker cu care lucrează întreaga contravaloare a acestora; el este ţinut să depună, în termenul prescris pentru lichidarea normală (la NYSE, maximum şapte zile de bursă) numai o anumită "acoperire" sau marjă (engl. margin), diferenţa pînă la valoarea contractului constituind-o împrumutul pe care clientul îl obţine de la broker pentru tranzacţia respectivă (engl. debit balance). Rolul tranzacţiilor în marjă este de a crea o capacitate financiară suplimentară clientului. În funcţie de nivelul marjei acesta poate, cu o anumită sumă avansată în operaţiune, să cîştige ori să piardă mai mult decît într-o tranzacţie cash. În acelaşi timp, ca la orice credit, clientul trebuie să ofere o garanţie, iar aceasta este reprezentată de titlurile care fac obiectul contractului şi care rămîn la broker; dacă investitorul doreşte să intre în posesia titlurilor, el trebuie să restituie creditul (inclusiv dobînda), adică să anuleze debitul său la broker. Clientul trebuie să "acopere" tranzacţia prin depunerea unei sume cash (sau a unor titluri) în calitate de marjă; pe de altă parte, după cumpărarea titlurilor în marjă, acestea rămîn la broker, formînd garanţia operaţiunii, numită colateral. Diferenţa dintre valoarea colateralului şi datoria clientului la broker reprezintă capitalul propriu al clientului, sau marja absolută (engl. equity - EQ, sau dollar margin). Raportul dintre marja absolută şi valoarea de piaţă a titlurilor existente în contul clientului în calitate de colateral (engl. market value - MV) formează marja relativă. În cursul derulării operaţiunii, mărimea marjei curente, atît absolute cît şi relative,

47

variază continuu în funcţie de valoarea de piaţă a titlurilor care formează colateralul, precum şi de intrările şi de ieşirile din contul în marjă. Cerinţa esenţială pentru funcţionarea contului în marjă este ca pentru fiecare client valoarea colateralului să fie tot timpul mai mare decît debitul pe care acesta îl are la brokeri. Marja, adică excesul de valoare a colateralului în raport cu datoria, este un mijloc de acoperire a brokerului împotriva riscului de scădere a valorii de piaţă a titlurilor care formează colateralul; practic aceasta poate să se reducă, fără a afecta pe broker, numai în limitele marjei. Ca atare, contul în marjă poate fi considerat şi ca un cont de siguranţă. Vînzarea "scurtă" (engl. short sale) este definită de Comisia pentru Titluri şi Operaţiuni Financiare (The Securities and Exchange Commission - SEC) din SUA ca "orice vînzare a unor titluri de care vînzătorul nu dispune sau orice vînzare care este executată prin livrarea unui titlu împrumutat de către vînzător (sau în contul lui)". În esenţă, operaţiunea constă într-o vînzare executată cu titluri împumutate, predarea titlurilor vîndute trebuind să se facă în intervalul de timp stabilit pentru lichidarea normală a unui contract bursier. Astfel, la NYSE, în cazul în care nu se specifică altfel, acţiunile vîndute "scurt" trebuie să fie livrate cel tîrziu în a şaptea zi de bursă de la încheierea contractului. Cum clientul nu dispune de aceste acţiuni, el va trebui fie să le cumpere pînă la acea dată, fie să le împrumute în scopul livrării. El va alege prima variantă dacă în acel interval cursul acţiunilor va scădea suficient pentru ca operaţiunea să fie profitabilă. În mod normal, însă, brokerul va împrumuta titlurile respective în contul clientului pentru a permite executarea contractului de vînzare, urmînd ca ulterior să le cumpere de pe piaţă la ordinul şi în contul clientului, acesta acoperindu-şi astfel poziţia debitoare faţă de broker. În cazul în care preţul pieţei este mai redus decît cel din momentul încheierii contractului în bursă, se va obţine un profit; în schimb, dacă piaţa creşte, se va înregistra o pierdere. Vînzările "scurte" se realizează prin intermediul unui cont în marjă deschis de client la broker; şi pentru acest tip de tranzacţii se aplică Reg.T privind nivelul marjei. Tehnica vînzărilor "scurte" (engl. short selling) se deosebeşte de cea a vînzărilor "lungi" (engl. long selling): în acest din urmă caz clientul livrează, în termenul prescris pentru lichidarea normală, titlurile proprii, existente în momentul încheierii tranzacţiei în contul său la broker; în vînzările "scurte" livrarea titlurilor se face printr-un împrumut, clientul rămînînd dator faţă de broker cu titlurile respective pînă în momentul în care se va acoperi (va cumpăra titlurile şi le va restitui brokerului). 2. Tehnica tranzacţiilor în marjă Mecanismul tranzacţiilor în marjă este ilustrat în Figura 1, în care sînt evidenţiate principalele caracteristici ale tranzacţiilor în marjă. În primul rînd, clientul beneficiază de avantajele ce decurg din deţinerea unui cont în marjă în ceea ce priveşte derularea tranzacţiilor bursiere. Astfel, operatorul poate să realizeze mai multe cumpărări şi vînzări pe baza contului respectiv, fără să trebuiască să facă plata pentru fiecare cumpărare ori să primească plata pentru fiecare vînzare: tranzacţiile de sens opus se compensează reciproc, astfel încît brokerul urmăreşte numai soldul contului clientului.

48

dobînda percepută de bancă plus 1/2%).brokerul păstrează titlurile ca garanţie pentru creditul acordat.Figura 1 2 . Dacă. iar acesta le plăteşte în numele clientului. clientul are poziţia de debitor pentru fondurile împrumutate de la broker şi este ţinut să-i plătească acestuia dobîndă. clientul poate să depună periodic în contul său fonduri băneşti. 49 . 4 .brokerul execută ordinul în bursă. 5 . ceea ce contribuie la reducerea împrumutului acordat de broker. dividendele aduse de acţiuni. 7 .clientul dă ordin de cumpărare şi depune marja iniţială. .1 . Pe de altă parte. 6 .casa de compensaţii remite brokerului titlurile cumpărate. veniturile din vînzările de titluri. Nivelul dobînzii se stabileşte în raport cu rata la care brokerul se refinanţează de la bancă. toate dividendele acţiunilor respective vor fi colectate de broker şi trecute în contul acestuia. cumpărînd 200 de acţiuni a 100$. Să luăm un exemplu. Un client dă ordin firmei broker să cumpere 200 acţiuni AAA la cursul de 100$. el devine debitor faţă de broker cu 10000$. Toate cîştigurile obţinute de client din derularea operaţiunii se varsă în contul în marjă. În schimb. clientului investitor (acesta are o poziţie long pe titluri). b) în debitul contului: valoarea de piaţă a titlurilor cumpărate în marjă.brokerul deschide un cont în marjă clientului. adăugîndu-se la acesta un spread (de exemplu. dobînda la creditul acordat de broker. În continuare. utilizînd titlurile în calitate de colateral (garanţie). de exemplu. acordîndu-i acestuia un credit. Titlurile care fac obiectul unei cumpărări în marjă aparţin. reducînd continuu datoria sa pînă cînd împrumutul brokerului este restituit. pe baza unui depozit în contul în marjă de 10000$ (marja iniţială). din momentul executării operaţiunii. clientul varsă 10000$ ca marjă iniţială.brokerul se refinanţează la o bancă. Înregistrarea în cont a operaţiunilor se face după cum urmează: a) în creditul contului: acoperirea depusă de client în numerar sau sub formă de titluri. 3 .banca asigură finanţarea. contul în marjă poate fi văzut ca un mijloc de achiziţionare de titluri cu plata în rate.

din care va restitui împrumutul de 10000$. leverage) pentru investitor. cît şi în mărime relativă (în raport cu datoria clientului la broker). Dacă ar fi făcut o tranzacţie pe bani gata. urmînd ca. adică 50%. clientul ar obţine prin revînzare numai 10000$ (200x50$). în general. (Nu s-a ţinut seama de costurile implicate de realizarea opera_iunii. să le revîndă. unde m% este marja. o caracteristică a tranzacţiilor în marjă este faptul că. atît în valoare absolută. în următoarele trei săptămîni. în exemplul de mai sus. Principala modalitate de control al acestor operaţiuni este stabilirea şi urmărirea respectării marjei. obţinînd 15000$ (150$x100 acţiuni). riscul este cu atît mai mare. pierde întreaga sumă avansată iniţial (o pierdere de 100%). de 2 ori. Cu un sold creditor de 11950$. deci un profit de 50%. în toate ţările unde acestea se practică. În al doilea rînd. În caz contrar. Dacă.Brokerul execută ordinul realizînd o cumpărare în marjă.profitul. În al treilea rînd. initial margin) este valoarea fondurilor cash sau a titlurilor pe care clientul trebuie să le depoziteze la broker înainte de a se angaja în tranzacţie. în cazul de mai sus.) Efectul de multiplicator este. după 5 zile de bursă. rămînînd cu un profit de 10000$. ci le reţine ca garanţie (colateral) pentru creditul pe care i-l acordă. el va obţine.să cumpere 200 de acţiuni printr-o tranzacţie "pe datorie". În conformitate cu Reglementarea T a Fed.să cumpere 100 de acţiuni pe bani gata. o creştere de curs de 50%. cu cît volumul datoriilor este mai mare.prin lege şi prin regulamentul bursei . atît pentru operator cît şi pentru firma broker cu care lucrează. cursul acţiunilor creşte la 110$. el primeşte titlurile şi face plata acestora către casa de compensaţie. plătind o garanţie de 10000$. 30000$. brokerul executînd vînzarea titlurilor în bursă. adică o rată a profitului de 19. prin revînzare. Să presupunem. va înregistra. ci scade la 50$. ceea ce creează un "efect de levier" (engl. cumpărarea în marjă este profitabilă atîta timp cît piaţa este în creştere ("sub semnul taurului"). rezultat din acelaşi efect de levier.50%. Practic. Într-adevăr. După 30 de zile. El are două posibilităţi de a beneficia de pe urma sporirii aşteptate a cursului: . ca atare. clientul a obţinut un profit de 1950$ într-o tranzacţie bursieră în care a investit 10000$. respectiv pierderea potenţială. pentru o marjă de 50%. cursul acţiunilor nu creşte la 150$. ele sînt reglementate prin lege şi supravegheate de autoritatea pieţei. clientul. suma în numerar constituită pentru o tranzacţie în 50 . că un operator care dispune de un capital de 10000$ apreciază că o anumită acţiune. dacă previziunea se realizează. Tranzacţiile în marjă au însă şi un grad ridicat de risc. care este cotată la 100$. împrumutîndu-l pe client cu diferenţa pînă la valoarea contractului (datoria faţă de broker). în urma rambursării acestuia. adică multiplică efectele asociate unui anumit plasament . Brokerul nu remite titlurile către client. tranzacţiile în marjă se bazează pe fonduri împrumutate. deci în marjă. . dacă previziunea de creştere a cursului se confirmă. respectiv marja este mai mică. adică 100%.a marjei iniţiale şi a marjei permanente. de exemplu. Marja iniţială (engl. Cum împrumutul acordat de broker este de 10000$. peste trei săptămîni. pierderea ar fi fost de numai 50%: diferenţa dintre valoarea iniţială a titlurilor (100x100$) şi valoarea titlurilor după scăderea cursului (100x50$=5000$). această cerinţă se reflectă în stabilirea . efectul multiplicator (k) se determină după formula: k=1/m%. clientul dă ordin de lichidare a poziţiei sale long.

dacă suma respectivă a fost depusă. Această marjă trebuie să fie respectată numai o dată pentru fiecare poziţie (tranzacţie iniţiată). Atunci cînd marja curentă este sub nivelul marjei iniţiale. brokerul îi acordă un credit pentru diferenţa dintre valoarea de piaţă şi valoarea marjei. Dacă acesta nu se conformează. atîta timp cît mărimea marjei curente depăşeăte nivelul stabilit pentru marja permanentă clientul nu trebuie să depună o acoperire suplimentară pentru poziţiile sale deschise.EQ). de exemplu. valoarea de piaţă a titlurilor sau valoarea curentă a tranzacţiei (market value .T privind marja iniţială (mi). investitorul nu va mai primi nici o solicitare pentru noi fonduri în condiţiile Reg T.DB).EQ . FB execută ordinul la un preţ de 80$/acţiune. Prin urmare. altfel spus. În schimb. Aplicaţie: Pentru a ilustra modul de încheiere şi derulare a tranzacţiilor în marjă vom prezenta cîteva cazuri ipotetice referitoare la piaţa americană. efectuarea de noi tranzacţii este permisă numai dacă investitorul depune o marjă suplimentară în conformitate cu cerinţele marjei iniţiale pentru angajarea unei tranzacţii.valoarea debitului clientului: DB = MV . margin call). Marja permanentă sau de menţinere (engl. de 4000$ (8000$x50%). prin care îi solicită clientului să depună o garanţie suplimentară.marja relativă curentă: mc = EQ/MV. clientul devenind debitor la FB pentru suma respectivă ( debit balance .MV) este de 100x80$=8000$(MV). maintenance margin sau minimum maintenance) este un nivel minim al capitalului propriu pe care bursele de valori şi firmele broker îl solicită din partea clienţilor pe tot parcursul tranzacţiei (cît timp poziţia este deschisă). Situaţia contului clientului va fi: long 100 AAA la 80$ 8000$ (MV) datoria la broker -4000$ (DB) __________________________________________ sold 4000$ (EQ) Vom reţine formulele: .marjă este în SUA de 50% din preţul de cumpărare la achiziţiile de acţiuni sau obligaţiuni convertibile. ca marja relativă curentă a clientului să fie tot timpul de cel puţin 25% din valoarea de piaţă a titlurilor. Cumpărări în marjă. În acelaşi timp. NYSE şi NASD impun. clientul poate să depună numai anumite titluri. În conformitate cu Reg. Un client C dă ordin unui broker FB să cumpere în marjă 100 de acţiuni AAA la piaţă. clientul va depune în cont o sumă de bani reprezentînd capitalul propriu iniţial (equity . În aceste condiţii. 51 . Cînd marja relativă a investitorului scade sub acest procent. dar cel puţin 2000$. respectiv de 50% din veniturile rezultate dintr-o vînzare scurtă. valoarea acestora fiind egală cu valoarea contractului. brokerul lichidează poziţia clientului sau vinde titluri în contul clientului. contul se cheamă restricţionat. În cazul în care acoperirea se face cu titluri. brokerul trimite un apel în marjă (engl. Contul clientului este nerestricţionat dacă marja curentă este egală sau mai mare decît marja iniţială stabilită de Fed (50% din valoarea de piaţă a tranzacţiei). Diferenţa în plus poate fi retrasă de client sau utilizată ca acoperire pentru o altă tranzacţie în marjă. astfel încît să se reintre în marja de menţinere.

fără depunerea unei marje suplimentare.După cum rezultă din exemplu. excess equity) se varsă într-un cont special numit SMA (Special Memorandum Account). clientul obţine titluri cu o anumită valoare de piaţă mizînd (punînd ca acoperire) o sumă echivalentă cu 50% din valoarea tranzacţiei. în cazul nostru: 1000$ x 1/50% = 2000$. 50% se preia cash de către client. adică are acces la titluri care valoarează 8000$. operaţiunea numindu-se preluarea profitului (engl. valoarea marjei curente a crescut peste marja iniţială stabilită prin Reg. sau pot fi utilizate pentru cumpărarea de noi acţiuni. debitul la broker rămînînd neschimbat. capitalul propriu al clientului s-a mărit cu aceeaşi valoare. Firma broker (în speţă responsabilul cu contul . fără ca investitorul să fi depus fonduri suplimentare ca acoperire. După deschiderea poziţiei. automat în acest cont se trece o sumă ce reprezintă 50% din valoarea profitului realizat (2000x50%). el utilizează integral facilitatea de finanţare stabilită de Reg. vărsînd doar 4000$. Pe de altă parte. cel al preluării profitului. rămînînd o diferenţă de 1000$ faţă de soldul (EQ) de 6000$. La un preţ al acţiunilor de 100$. profit taking). O altă posibilitate este utilizarea excedentului înscris în SMA pentru cumpărarea de noi acţiuni. În primul caz. clientul poate deci cumpăra 20 noi titluri. situaţia contului clientului se va modifica după cum urmează: long 100 AAA la 100$ 10000$ (MV) datoria -4000$ (DB) __________________________________________ sold 6000$ (EQ) SMA=1000$ Prin creşterea valorii de piaţă a titlurilor cu 2000$. situaţia contului său modificîndu-se după cum urmează: 52 . cursul titlurilor cumpărate se modifică zilnic în sensul creşterii sau scăderii. mărimea capitalului propriu (EQ) reducîndu-se cu această valoare. adică datoria sa faţă de broker creşte la 10000$x1/50% =5000$. situaţia contului se va prezenta astfel: long 100 AAA la 100$ 10000$ (MV) datoria -5000$ (DB) __________________________________________ sold 5000$ (EQ) SMA=0 Clientul a retras cei 1000$ din contul SMA. Puterea de cumpărare maximă care stă la dispoziţia clientului este dată de mărimea excedentului multiplicată cu inversul marjei. un fel de "garare" a sumei ce depăşeşte marja cerută de Reg. adică. a) Curs în creştere Să presupunem că preţul acţiunilor creşte pe piaţă la 100$. Totodată. iar restul se adaugă debitului clientului.T. sporind contribuţia brokerului la finanţarea operaţiunii. marja trebuie să fie de 5000$ (10000x50%).T. Sumele din contul SMA pot fi retrase de client. Acest exces de marjă (engl.T: la o valoare de piaţă de 10000$.stockbrokerul) înregistrează aceste modificări în contul clientului. În cazul nostru. Rezultă că din profitul rezultat în urma creşterii cursului (20$ x 100 acţiuni = 2000$). în urma creşterii cursului.

Pe de altă parte. Utilizîndu-se integral facilitatea de finanţare. Din veniturile rezultate se acoperă o parte din poziţia debitoare a clientului faţă de broker şi se alimentează contul SMA cu sume pe care clientul le poate folosi pentru scopurile arătate mai sus. În schimb. în exemplul prezentat. ceea ce nu înseamnă decît faptul că clientul a cumpărat noi acţiuni fără să depună cash. fiind pe o poziţie long. b) Curs în scădere Sa presupunem că preţul acţiunilor AAA scade de la 100$ la 90$. Să presupunem că.T. retention requirement). clientul hotărăşte să vîndă 40 acţiuni AAA. ca acoperire în cont.T privind retenţia (engl. iar 50% din venit se creditează automat în SMA. Remarcăm că în toate situaţiile de mai sus clientul a beneficiat de un cont nerestricţionat. Vînzări în marjă. în cazul vînzării el trebuie. adică cu 1000$ (ceea ce înseamnă 50% din valoarea titlurilor nou cumpărate).4%. să reţină un procent din veniturile rezultate (acelaşi 50%) pentru a reduce datoria faţă de broker. conform Reg. Prin urmare.long 120 AAA la 100$ 12000$ (MV) datoria -6000$ (DB) __________________________________________ sold 6000$ (EQ) SMA=0 Valoarea capitalului propriu (EQ) rămîne neschimbată. Clientul poate să îşi reducă sau lichideze poziţia long prin vînzarea titlurilor care au fost anterior cumpărate în marjă. marja relativă se reduce (de la 60% la 50%). De fapt. Ca atare. în conformitate cu prevederile din Reg. veniturile din vînzări se ridică la 40AAAx90$=3600$. în timp ce marja absolută rămîne neschimbată (EQ=6000$). datoria clientului faţă de broker creşte la 6000$. marja curentă fiind peste cea permanentă (de 25%). clientul nu mai poate face cumpărări suplimentare în marjă fără depunerea de noi fonduri proprii. deoarece clientul nu a preluat cash şi nici nu a depus fonduri suplimentare. contul este restricţionat.T (contul este restricţionat) şi orice tranzacţie din cont trebuie să se facă prin reconstituirea nivelului de 50% pentru marjă. clientul nu trebuie să depună o acoperire suplimentară la broker. ceea ce i-a permis să lucreze fără a depune o marjă suplimentară. utilizînd integral facilitatea de finanţare (pînă la limita marjei iniţiale. valoarea de piaţă a poziţiei long se reduce cu suma respectivă. În acest caz. cînd cursul titlurilor scade la 90$. Revenind la exemplu. el a beneficiat de creşterea cursului titlurilor. el are dreptul la o finanţare din partea brokerului de 12000$ x 50% = 6000$. Situaţia contului se va prezenta astfel: long 80 AAA (120-40) la 90$ 7200$ (MV) 53 . situaţia contului clientului se modifică în felul următor: long 120 AAA la 90$ 10800$ (MV) minus -6000$ (DB) __________________________________________ sold 4800$ (EQ) SMA=0 De data aceasta marja curentă (m=4800$/10800$=44%) este sub nivelul marjei stabilite de Reg. Cum marja curentă este de 44. de 50%).

Cei 1800$ din SMA pot fi retraşi cash sau utilizaţi pentru cumpărarea de noi titluri în marjă. mărind disponibilul din acest cont la 3000$ (2400$ din vînzări plus 600$ excedent). clientul este ţinut să respecte nu numai marja iniţială. restul intrînd în contul SMA la dispoziţia clientului. care intră în SMA. Trecînd la un exemplu. În cazul în care clientul preia cash disponibilul din SMA. ci şi marja permanentă. după vînzare. cînd preţul acţiunilor creşte la 120$. apare un excedent de marjă de 600$ (3000$-2400$). ele fiind utilizate. în părţi egale. el dă un nou ordin de vînzare pentru 40 de titluri. care duce marja curentă sub marja de menţinere (25% pentru poziţii long) firma broker poate proceda la un apel în marjă.datoria -(6000-1800) -4200$ (DB) __________________________________________ sold 3000$ (EQ) SMA=1800$ Prin urmare. Contul se va modifica după cum 54 . Să presupunem că investitorul a preluat profitul şi. situaţia contului devine: long 40 AAA la 120$ 4800$ (MV) datoria -2400$ (DB) __________________________________________ sold 2400$ (EQ) SMA=0 Apelul în marjă. Mai mult. veniturile rezultate din vînzări (3600$) au fost repartizate în proporţie de 50% pentru reducerea datoriei faţă de broker (1800$). Contul se va modifica în felul următor: long 40 AAA (80-40) la 120$ 4800$ (MV) datoria -(4200-2400) -1800$ (DB) __________________________________________ sold 3000$ (EQ) SMA=3000$ Veniturile din vînzări sînt de această dată de 4800$ (40 acţiuni x 120$). contul a devenit nerestricţionat. În cazul unei evoluţii adverse a pieţei. vom pleca de la situaţia investitorului ilustrată mai jos: long 100 AAA la 100$ 10000$ (MV) -5000$ (DB) __________________________________________ sold 5000$ (EQ) Să presupunem că piaţa scade la 80$/acţiune. pentru reducerea datoriei la broker şi pentru alimentarea contului SMA. După cum am arătat. aceasta din urmă avînd rolul să-l protejeze pe brokerul care a acordat credit. Se observă faptul că. deoarece marja curentă (3000$/4800$) este mai mare de 50%.

05)x125=2500$. adică 1625$. La o nouă scădere a cursului pînă la 65$. întreaga sumă rezultată din vînzări fiind folosită pentru reducerea debitului. brokerul poate lichida contul clientului. de exemplu la 40$. contul va arăta în felul următor: long 90 AAA la 65$ 5850$ (MV) minus (5000-650) 4350$ (DB) __________________________________________ sold 1500$ (EQ) Dacă brokerul lucrează cu o marjă permanentă foarte redusă este posibil ca din valoarea de piaţă să nu se poată recupera creditul acordat clientului. iar marja curentă reintră în limitele marjei permanente: long 100 AAA la 65$ 6500$ (MV) minus -4875$ (DB) __________________________________________ sold 1625$ (EQ) Dacă preţul acţiunilor AAA continuă să scadă. restul rămînînd la dispoziţia clientului.urmează: long 100 AAA la 80$ 8000$ (MV) -5000$ (DB) __________________________________________ sold 3000$ (EQ) Marja curentă este acum de 37. solicitînd clientului o garanţie suplimentară. La o nouă reducere a cursului. din veniturile rezultate recuperîndu-şi creditul de 5000$ (inclusiv dobînzile). în situaţia de mai sus. În exemplul de mai sus el ar trebui să vîndă titluri în valoare de cel puţin (1/25%)x125$=600$. După vînzare. În cazul în care clientul nu răspunde apelului în marjă. brokerul ar trebui să recupereze (1/0. situaţia se va prezenta ca mai jos: long 100 AAA la 65$ 6500$ (MV) -5000$ (DB) __________________________________________ sold 1500$ (EQ) De data aceasta marja curentă a scăzut la 23% şi brokerul face un apel în marjă. la o marjă de 5%. O altă posibilitate ar fi aceea a lichidării parţiale a poziţiei clientului. brokerul nu-şi poate acoperi creditul acordat 55 . caz în care debitul se micşorează corespunzător. brokerul face noi apeluri în marjă. vînzînd cele 100 de acţiuni la 65$. deci peste marja permanentă de 25%. De exemplu. adică 10 titluri la cursul de 65$/acţiune. Prin urmare. Clientul ar trebui să aibă o garanţie de cel puţin 25% MV.5% (3000$EQ/80000$ MV). el ar trebui să depună cash încă 125$. ceea ce înseamnă că brokerul vinde titluri din contul clientului pînă cînd marja permanentă se restabileşte.

clientul dă ordin de cumpărare a titlurilor respective (6). El depune fondurile cash ca garanţie pentru împrumutul în titluri făcut (5). În acest fel. în conformitate cu scadenţa operaţiunilor cu lichidare normală. Cît timp poziţia clientului rămîne deschisă. b) Brokerul împrumută titlurile în contul clientului (3) de la B2 şi informează că acest împrumut a fost făcut pentru contul clientului său (3'). iar mecanismul desfăşurării operaţiunii poate fi prezentat schematic. este de 30% din valoarea de piaţă a titlurilor vîndute "scurt". astfel încît să se asigure respectarea marjei permanente.Figura 2 - Etapele realizării tranzacţiei sînt următoarele: a) Clientul dă un ordin de vînzare "scurtă" (1). brokerul urmăreşte marja curentă a contului acestuia. d) Cînd consideră oportun. clientul a executat contractul în bursă. la dispoziţia împrumutătorului. Tehnica vînzărilor "scurte" Participan_ii la realizarea vînzărilor "scurte" sînt: clientul. primeşte de la casa de compensaţie contravaloarea titlurilor respective la cursul din contract. iar ordinul este executat în bursă (7) şi se restituie împrumutătorului titlurile primite (8). iar brokerul execută ordinul. În acest moment clientul e vînzător pentru titlurile pe care nu le are (sau le posedă. ca în Figura 2. adică livrează titlurile la casa de compensaţii. c) Brokerul execută contractul (4). în calitate de vînzător. Operaţiunea se realizează prin contul în marjă. dar nu vrea să execute contractul cu ele) şi pe care. 3. brokerul. de exemplu. În 56 . clientul fiind obligat să depună valoarea reprezentînd marja iniţială. pînă în ziua executării contractului. dar rămîne dator cu titlurile respective şi are contul de titluri îngheţat. bursa şi casa de compensaţie (de lichidare) a bursei.nici prin vînzarea integrală a titlurilor clientului. La NYSE. deci încheie contracul (2). urmează să le obţină prin împrumut dintr-o sursă terţă (are o poziţie short). . La vînzările "scurte" aceasta este superioară celei stabilite pentru cumpărările şi vînzările lungi în marjă.

pentru care el plăteşte dobîndă. Împrumutul în titluri este acordat. taxele de transfer care se plătesc în bursă pentru transferul titlurilor dintr-un cont în altul. este puţin peste nivelul dobînzii curente a pieţei. Aceasta pentru că investitorul care lucrează pe o poziţie long ("taurul"). cînd cel care lucrează short ("bear") intră în debit de balanţă. Dacă acţiunile vîndute "scurt" unui terţ se află într-o perioadă în care se plătesc dividendele. operaţiunea constă din două contracte în bursă. În practică. în cele mai multe cazuri. brokerul care acţionează în contul clientului. cînd se va face acoperirea. Dimensiunea temporală este astfel inclusă într-o operaţiune cu lichidare normală în doi paşi: realizarea unei vînzări pe o poziţie descoperită. În schimb. covering) a poziiei sale scurte (engl. flat).(engl. de regulă. pentru că de îndată ce dividendul e plătit. în bursă există următorul dicton: "Taurul plăteşte dobîndă. alte taxe bursiere. ci va fi suportat de brokerul împrumutat în contul clientului său. cursul de piaţă al acţiunii scade cu acel dividend. debit balance). Dobînda. eventualele dobînzi. short). dimpotrivă. pentru că. De altfel. În creditul contului de la brokerul clientului vînzător intră marja depusă de client şi valoarea de piaţă a titlurilor. 57 . acesta preluînd titlurile din contul altor clienţi. el lucrează descoperit. acesta trebuie acoperit cu un împrumut dat de broker. Una dintre caracteristicile principale ale operaţiunii este marcarea la piaţă (engl. de regulă. Prin urmare. apelează la alşi brokeri (acest din urmă caz a fost ilustrat în Figura 2). respectiv. împrumutul se face fără plată unilaterală . Raţiunea clientului de a se angaja în această operaţiune este că el va putea cumpăra la un curs mai mic în (7) titlurile datorate pentru (3). în acea perioadă. Cel care lucrează pe o poziţie short ("ursul") nu plăteşte dobîndă. Dacă. Costurile legate de o astfel de vînzare scurtă sînt reprezentate de: comisioanele pe care le datorează clientul în cele două operaţiuni de bursă. deci brokerul poate împrumuta mai greu acele titluri. Dacă titlurile sînt relativ rare pe piaţă. ele vor fi împrumutate cu o primă (o sumă pro rata temporis datorată de clientul short seller). ceea ce face ca operatorul să devină un vînzător "scurt" (engl. Dar cel care le posedă legal (B 2) are şi el dreptul la un dividend ce nu mai poate fi plătit de firmă. plătind dobîndă pentru împrumut şi primind dividende la titluri. împrumutînd titluri şi garantîndu-le cu bani. lichidităţile sînt relativ rare. clientul avînd în principiu o balanţă activă (engl. de sens opus. În cazuri deosebite. clientul face o acoperire (engl. Condiţiile în care se acordă împrumutul depind de situaţia raportului dintre cererea şi oferta de titluri şi. atunci cel care acordă împrumutul în titluri plăteşte o dobîndă împrumutatului pentru banii pe care îi deţine ca garanţie pînă la lichidarea împrumutului (momentele 5-8). însă. short seller). de către brokerul cu care lucrează clientul. obţinînd astfel un profit.acest fel. închizînd contul de titluri.primă sau dobîndă . mergînd pe ideea unei pieţe în scădere ( bear market). respectiv prime. pe cînd ursul nu". deci cel care aşteaptă o creştere a cursului. el este pe poziţia unui creditor în fonduri băneşti (credit balance. credit balance) şi nu una debitoare (engl. el foloseşte contul firmei proprii de brokeraj sau. Dacă brokerul nu dispune de titluri în contul altor clienţi. nu debit balance). în cazuri mai rare. atunci dividendele sînt plătibile de către firma emitentă terţului care a primit titlurile. urmînd ca la scadenţa împrumutului să se facă o răscumpărare pe piaţă în vederea restituirii titlurilor (acoperirea poziţiei short). încheiate în momente diferite (contractele 2 şi 7). de bani. În cazul în care clientul nu dispune de titlurile respective. va beneficia de un curs mai mic. împrumută bani într-o cumpărare în marjă.

brokerul împrumutător trebuie să verse diferenţa în contul clientului împrumutat. ca atare.valoarea creditului clientului: CR=MV+EQ .marking to market). marja sa absolută creşte la 2400$ (1800$+600$) iar creditul la broker scade de la 5400$ la 4500$. valoarea garanţiei devine mai mare decît valoarea titlurilor împrumutate şi. valoarea de care dispune în credit (CR) este de 5400$ ( cash.cînd cursul titlurilor scade. Prin urmare. EQ=1500$. acesta va primi în contul său la broker 600$ (valoarea titlurilor scăzînd la 3000$. Aplicaţie: Să presupunem că un client vinde "scurt" 100 acţiuni AAA. deci dacă marja iniţială este de 50%. pentru că se aşteaptă la o scădere a cursului. la MV=3000$. Scăderea cursului Să presupunem că piaţa este în scădere şi acţiunile ajung la 30$. ci numai 3000$ pentru a garanta titlurile împrumutate de broker). Prin urmare: credit la broker 4500$ (CR) short (minus) 3000$ (MV) __________________________________________ sold 2400$ (EQ) Dar Reg. diferenţa de 900$ (2400$-1500$) intră în contul SMA. credit la broker 5400$ (CR) short (minus) 100 AAA la 36$ -3600$ (MV) __________________________________________ sold 1800$ (EQ) Reţinem următoarele formule: . Operaţiunile se fac în marjă. Prin marcarea la piaţă a poziţiei clientului.cînd cursul titlurilor creşte. Valoarea de piaţă (MV) a acţiunilor este de 36$x100= 3600$. În acest sens apar două situaţii: . cursul curent este de 36$/acţiune. garanţia devine insuficientă şi brokerul împrumutătorului îi solicită clientului noi depuneri cash (apel în marjă). al cărei principiu este: tot timpul titlurile împrumutate trebuie să fie garantate cu o sumă cash egală cu valoarea curentă de piaţă a acelor titluri. clientul trebuie să depună 1800$ (EQ). Aceste reglări se fac zilnic şi determină modificări corespunzătoare în situaţia contului clientului la broker.T stabileşte că marja iniţială trebuie să fie de 50% din valoarea de piaţă a titlurilor. Ca urmare. adică. .marja curentă: mc=EQ/MV. credit la broker 4500$ (CR) short (minus) -3000$ (MV) __________________________________________ 58 . În consecinţă. nu mai sînt necesari 3600$. respectiv EQ 1800$ + titluri 3600$).

6=34. valoarea de piaţă datorată şi creditul său la broker crescînd cu această mărime. rezultat din scăderea cursului acţiunilor la care el are o poziţie short (6$ x 100 acţiuni = 600$) şi din efectul de multiplicare datorat marjei iniţiale (50% x 600 = 300$).sold 1500$ (EQ) SMA=900$ Disponibilul din contul SMA poate fi utilizat de către client în două moduri: fie îl retrage sub formă de profit.6$ 5536$ (MV) __________________________________________ sold 1664$ (EQ) Se observă că noua valoare a capitalului propriu reprezintă diferenţa dintre 2400$ (capitalul propriu iniţial) şi 736$ (rezultatul marcării la piaţă). Situaţia contului se modifică astfel: credit la broker 7200$ (CR) short (100+60)x30$ 4800$ (MV) __________________________________________ sold 2400$ (EQ) Creşterea cursului Să presupunem acum că de la 30$ cursul creşte la 34. fie mai face un short selling. Acest nivel al preţului poate fi determinat pe baza formulei: Pr = EQ/(30% x NA). Orice creştere peste acest preţ va duce automat la un apel în marjă. credit la broker 4500$ (CR) short (minus) -3000$ (MV) __________________________________________ sold 1500$ (EQ) Clientul poate face însă şi o nouă vînzare scurtă. Marja curentă este de 1664/5536=30%.6x160=736$ (unde 4. Fondurile reprezentînd garanţia pentru titlurile împrumutate de broker trebuie majorate cu această sumă. Cu aceşti 1800$ la 30$/acţiune mai poate cumpăra 60 de acţiuni.6-30). în care NA reprezintă numărul de acţiuni. În urma marcării la piaţă din EQ se scad 4. În prima variantă. Situaţia clientului se modifică: credit la broker 7200$ (CR) short 160x34.6$. fără depunerea unei acoperiri suplimentare. clientul obţine un cîştig cash de 900$. clientul trebuie să completeze cu 1600$=10x160. adică la nivelul marjei permanente stabilite la NYSE pentru vînzările "scurte". rămînînd cu EQ=2400-1600=800$. În acest sens are la dispoziţie o sumă de 900$/50%=1800$. În acest caz: 59 . În cazul în care cursul înregistrează o creştere de la 30$ la 40$.

totodată. urmînd a fi executate (lichidate) la o dată fixă în fiecare lună. el poate da în garanţie titlurile a căror livrare efectivă se face în momentul scadenţei pentru acel tip de contract. din momentul în care a încheiat contractul şi dobîndeşte dreptul la dividend.se încheie la o bursă într-o anumită zi. unde contractul se încheie fără stabilirea unui volum minim (standard) de titluri. à terme) . bursa stabileşte numărul minim de titluri pentru care se pot încheia contracte (minimum 5. Tranzacţiile cu lichidare lunară (RM) Operaţiunile RM . fără să dispună de ele atunci cînd au angajat operaiunea. şi anume cele mai active titluri de pe piaţă. reprezentînd 25% din valoarea contractului. adică. cel care a cumpărat este proprietar. 15. pentru a aduce marja la nivelul de 30%. Clientul trebuie să completeze cu cash capitalul său propriu. brokerul face apelul în marjă. În situaţia în care clientul nu răspunde apelului în marjă. Fiind vorba de operaţiuni la termen. avînd de ales între următoarele variante: fonduri în numerar sau bonuri de tezaur (cele mai lichide şi mai sigure instrumente monetare.credit la broker 7200$ (CR) short 160x40$ 6400$ (MV) __________________________________________ sold 800$ (EQ) iar marja curentă este 12.5% (800/6400). iar vînzătorii pot să le cedeze. cu cît valoarea nominală a acţiunilor este mai mare. caz în care garanţia constituită din acestea trebuie să reprezinte 40% 60 . o acoperire (fr. 4. Deci trebuie ca EQ/6400=30%. couverture). la preţul lor curent. iar atunci cînd aceasta se apropie de marja permanentă (30%). Diferenţa negativă de preţ între momentul deschiderii poziţiei "scurte" (relaţia (2) din Figura 8. Respectarea marjei permanente are tocmai rolul de a asigura pe broker că în contul clientului există disponibilităţi (EQ) pentru a suporta diferenţa respectivă. Acesta este motivul pentru care brokerul urmăreşte în mod continuu nivelul marjei curente a contului clientului. cu atît numărul minim de titluri (volumul standard de titluri) este mai redus. în exemplul considerat. Ca regulă generală. Dacă proprietatea asupra titlurilor trece de la vînzător la cumpărător în momentul încheierii contractului. reprezentînd 20% din valoarea contractului. operatorul trebuie să depună. 25.2) şi momentul acoperirii acesteia de către broker (7) este în sarcina clientului. îl anunţă pe client. Aceasta înseamnă că el cumpără titluri de pe piaţă. livrarea titlurilor şi plata au loc în ziua lichidării. cumpărătorii pot să achiziţioneze titluri. Prin aceasta tranzacţiile la termen se deosebesc de cele la vedere (au comptant). 50 sau 100 de titluri). asimilate banilor). acoperind poziţia "scurtă" a clientului. cînd nivelul de 30% este atins. titluri financiare cu venit fix (obligaţiuni) sau aur. brokerul lichidează parţial sau integral poziţia short. fără a dispune la momentul încheierii contractului de lichidităţile necesare. titluri cu venit variabil (acţiuni). 10. ca şi la tranzacţiile în marjă. Ca atare. Pe de altă parte. ceea ce înseamnă că clientul trebuie să completeze capitalul propriu cu 1120$ (1920-800). numită ziua lichidării. Totodată. 1920$.cunoscute anterior sub denumirea de tranzacţii la termen (fr. pentru care există o cerere şi o ofertă constant ridicate. Bursa stabileşte titlurile pentru care se pot realiza operaiunile de acest gen (RM).

Să presupunem că un investitor cumpără. De data 61 .03 investitorul se decide să vîndă RM cele 100 de acţiuni la 1260 FF. Cu o acoperire de 24000 FF (adică 20% din valoarea contractului). în tranzacţiile la bursele americane. deschisă la 5. Dacă ar fi vîndut la 14. deci a avut o rată a profitului de 25%. Ca atare. este o perioadă favorabilă pentru cel care lucrează "la creştere" (zona haşurată din Figura 3). Investitorul alege această variantă atunci cînd scopul său este dobîndirea efectivă a acţiunilor AAA. Cîştigul rezultat din operaţiune este de 1260000 120000 = 6000 FF (din care se deduc comisioanele şi taxele pentru realizarea operaţiunii).03 1260x100=126000 FF. piaţa RM îi permite investitorului să beneficieze de mişcarea ascendentă a cursului între momentul încheierii tranzacţiei şi cel al lichidării. Această acoperire joacă rolul care revine.03. cîştigul său brut ar fi fost de 8000 FF. Între 5.03. întrucît preţul RM este fixat din ziua încheierii contractului). marjei.03 ci "ridică titlurile". adică la lichidare el îi va plăti vînzătorului suma de 120000 FF (şi nu valoarea care ar rezulta din înmulţirea cursului din ziua lichidării cu numărul titlurilor achiziţionate.din valoarea contractului.Figura 3 implicate în tranzacţie).03. fără a fi însă dispus să suporte costurile unei tranzacţii la vedere (nu are banii în 5. investitorul trebuie să îi plătească celui care i-a vîndut la 5. dar investitorul nu poate şti în ce moment cursul acţiunilor AAA va fi cel mai ridicat. cele două poziţii compensîndu-se reciproc. deschisă la 18. 2) Investitorul nu vinde titlurile cumpărate la 5.prin intermediul unui broker. Întreaga perioada de sporire a cursului.03 şi ziua lichidării.03. cînd încheie tranzacţia). investitorul a cîştigat 6000. Aplicaţie: Cumpărare pe piaţa RM Operaţiunea de cumpărare RM (fr. compensîndu-şi astfel poziţia de cumpărător. La lichidare. 100 aciuni AAA la cursul 1200 FF (vezi Figura 3). adică 6000 FF (minus comisioanele şi taxele . în raport cu 5. şi anume: 1) Cursul acţiunii continuă să crească şi la 18.03: 1200x100=120000 FF. à la hausse) este iniţiată de un operator care estimează că la titlul cu care lucrează se va înregistra o creştere de curs între momentul încheierii contractului şi cel al lichidării. Este demn de reţinut faptul că investitorul deţine două poziţii distincte pe piaţa RM: una de cumpărător.1993. În acelaşi timp. printr-o operaţiune de sens contrar. şi alta de vînzător. Prin urmare. el poate fi confruntat cu trei situaţii. la 5. în ziua lichidărilor în numerar (31. cînd cursul era de 1280 FF. el va primi pentru vînzarea din 18.03.03.03) el va primi de la brokerul său doar diferenţa dintre valoarea celor două contracte.

Prin mecanisul de report investitorul mai obţine. Aplicaţie: Vînzare RM Vînzările RM (fr. la 3. În acest moment operatorul se decide să cumpere RM cele 200 de acţiuni. ajungînd la 17. plata titlurilor cumpărate se face printr-un împrumut obţinut de la un terţ. Practic. dînd un ordin în acest sens agentului de bursă.aceasta. să obţină un angajament ferm de livrare a titlurilor la scadenţă. piaţa RM i-a permis clientului ca. el trebuie să plătească o dobîndă pentru creditul astfel obţinut.03 (momentul încheierii contractului).03 suma de 700 x 200 = 140000 FF şi să plătească pentru contractul din 17. zona 62 . Invers. operaţiunea de report constă într-un plasament de fonduri pe o lună. contra plăţii dobînzii. Ca atare. Este vorba de operaţiunea de report.03 la 650 FF. El nu va vinde atîta timp cît acţiunile depăşesc cursul de 1200 FF. Ca şi în cazul cumpărării RM. Începînd cu data de 20. situaţia poate evolua în trei moduri: 1) Să presupunem că între 3. În Figura 4. fără a atinge 1300 FF. casa de compensaţie îi varsă prin broker suma reprezentînd diferenţa de valoare dintre cele două contracte. apoi cumpără aceleaşi titluri pentru lichidarea următoare la acelaşi curs plus dobînda (reportul). La ziua lichidării din martie el ar trebui să încaseze de la contractul din 3. Să presupunem că la începutul lunii martie un client care posedă 200 de acţiuni AAA doreşte să le vîndă. în ziua lichidării investitorul care nu doreşte să achiziţioneze titluri a căror vînzare au comptant i-ar aduce o pierdere. Să remarcăm similitudinea care există între report şi cumpărările în marjă: în ambele cazuri. ce reprezintă remunerarea împrumutului făcut de la reportor. o scadenţă (termenul de lichidare din luna următoare). investitorul respectiv face un împrumut de la reportor. 3) Să presupunem că investitorul nu doreşte să vîndă titlurile achiziţionate la 5. compensîndu-şi astfel poziţia de vînzător prin-tr-o operaţiune de sens contrar. numită tot report.03 şi ziua lichidării cursul titlului AAA înregistrează fluctuaţii.03 cursul titlului AAA scade sub 1200 FF. obţinînd astfel un cîştig de 10000 FF (din care va trebui să scadă impozitele şi taxele pentru realizarea operaţiunii). În cazul în care la următoarea zi de lichidare RM cursul prezintă o creştere semnificativă. investitorul care a făcut report cîştigă diferenţa. În acest scop el trebuie să găsească un deţinător de fonduri care să accepte să-i cumpere titlurile la lichidare cu angajamentul de a i le revinde la următoarea lichidare (clauză de retrocedare). la dobînda dată de nivelul reportului (diferit de la o lună la alta). va reporta poziţia sa de cumpărător pentru următoarea zi de lichidare. Ca atare. Reportatul vinde practic reportorului acţiunile la acest curs. Din punctul de vedere al reportorului.03 suma de 650x200=130000 FF. reportorul cumpără titlurile la cursul de compensaţie de la lichidarea curentă şi le vinde pentru următoarea lichidare la cursul respectiv plus reportul. cînd va plăti contravaloarea integrală a acestora. pe baza acoperirii de 24000 FF. creditul fiind garantat cu acţiunile cumpărate. Practic. fiind mai mare decît cursul de compensaţie. Tranzacţia de vînzare cu clauză de retrocedare se face la un curs de compensaţie fixat de Camera Sindicală a Agenilor de Schimb şi acesta este cursul mediu al primei ore de tranzacţii la bursă în ziua lichidării. avînd drept garanţie titlurile reportate.03 el este anunţat că titlurile sale au fost vîndute RM la cursul de 700 FF. pe care îl garantează cu titlurile cumpărate la 5.03 decît atunci cînd cursul lor atinge 1300 FF. à la baisse) sînt practicate de cei care estimează că piaţa va scădea.

În general. La lichidare va avea loc confruntarea între poziţiile deportate (ale vînzătorilor de titluri care nu fac livrarea) şi ale celor reportate (ale cumpărătorilor care nu doresc să ridice titlurile). nu doreşte să investească prea mult într-un singur tip de acţiuni sau. deoarece cursul nu a atins nivelul scontat. 3) Să presupunem că operatorul nu a cumpărat titluri în perioada în care cursul a fost sub 700 FF. titluri cu care operatorul va face livrarea. iar cea de deasupra abscisei pierderi potenţiale. la lichidare. În cazul cînd cererea de titluri de reportat este mai mare decît oferta de astfel de titluri. operatorul va face un deport. el trebuie să facă livrarea titlurilor. de fapt.haşurată reprezintă cîştiguri posibile. numită deport (în loc să primească el o dobîndă pentru banii puşi ca garanţie). În cazul în care există egalitate între poziţiile reportate şi cele de reportat. numărul de titluri de reportat este superior numărului de titluri deportate. piaţa avînd nevoie de capitaluri care nu sînt disponibile decît contra plăţii unei dobînzi (report). După cum se vede. preţul obţinut ar fi fost mai ridicat). dar la lichidare. dimpotrivă. doreşte să investească mai mult în-tr-un alt sector. situîndu-se permanent peste 700 FF. cel în care cursul acţiunilor a ajuns la cel mai scăzut nivel. această operaţiune îi permite operatorului să îşi conserve poziţia de vînzător RM la lichidarea următoare. Deportul este deci făcut de client atunci cînd. angajîndu-se să i le răscumpere la lichidarea din aprilie. clientul a ales cel mai bun moment pentru a da ordinul de compensare a pozitiei sale de vînzător. 2) Vînzătorul poate proceda la predarea celor 200 de acţiuni în ziua lichidării.Figura 4 cedează cele 200 de aciuni pe care le posedă. Ca atare. clientul . un împrumut al titlurilor de la un terţ. El nu este propriu-zis interesat de evoluia cursului în perioada dintre momentul încheierii contractului şi cel al lichidării.03. poziţia sa à la baisse este "descoperită" şi cursul pieţei este peste cursul la care a contractat. iar apoi nu a încetat să crească. în momentul lichidării. În această opţiune clientul poate fi animat de mai multe motive: apreciază că alte firme i-ar putea asigura un plasament mai bun şi doreşte să lichideze acţiunile deţinute. urmărind doar să facă vînzarea la scadenţă în condiţii bune (de remarcat că dacă ar fi vîndut titlurile la 12. Acesta este. contra plăţii contravalorii lor. 63 . Realizată la cursul de compensaţie. adică va căuta un posesor de titluri care acceptă să i le vîndă la lichidarea din martie. cel care face deportul (are nevoie de titluri) va plăti pentru dobîndirea acestora o primă. reportul se face fără dobîndă sau primă ("au pair"). În aceste condiţii clientul încearcă să evite cumpărarea titlurilor mai scump decît le-a vîndut. Ca atare. dînd în garanţie terţului suma pe care o obţine în ziua lichidării ca plată a titlurilor livrate (ca în vînzarea "scurtă").

cotaţia primelor la Bursa de la Paris pentru acţiunile firmei AAA este cea prezentată în Tabelul 1 (caz ipotetic). Operaţiunile la termen condiţionale Spre deosebire de operaţiunile ferme.prin diferenţa de preţ . (Diferenţa respectivă de curs este denumită "ecart"). Preţul de cumpărare într-o operaţiune cu primă este mai mare decît cursul RM. Pentru una şi aceeaşi primă. începînd cu prima lună (de exemplu.1992.să compenseze acest avantaj pe care i-l acordă vînzătorul. Preţul contractului (numit şi preţ de exercitare) depinde de cursul acţiunii (căreia i se asociază trei dont. 5. pînă la această dată marja depusă trebuie menţinută. ca şi de scadenţa contractului şi tendinţa estimată a pieţei. Contractul nu poate fi lichidat decît la scadenţă. trebuie . Mărimea primei se numeşte dont şi este fixată de Consiliul Burselor (Le Conseil des Bourses). respectiv plata (ridicarea primei). în cazul în care nu execută contractul). apar două elemente particulare: acoperirea (marja) contractului este constituită de mărimea primei (prima reprezentînd suma de bani convenită de la început. preţul este cu atît mai ridicat cu cît scadenţa este mai îndepărtată. aprilie şi mai). pe care cumpărătorul se angajează să o plătească la scadenţă. plătind vînzătorului prima (abandonarea primei). care are alternativele amintite. atunci cînd lucrează "descoperit" este limitat la mărimea primei. cumpărătorul poate la lichidarea contractului (în ziua strigării primelor). fie să abandoneze (rezilieze) contractul. adică să facă livrarea. riscul asumat de operator. şi numai el. de exemplu. Pe de altă parte. cele trei scadenţe pentru care poate opta operatorul sînt martie. pentru un contract încheiat în martie.06. 64 . O cumpărare cu primă de aciuni AAA pe 100 de titluri cu scadenţa iunie înseamnă că investitorul acceptă să primească acţiunile la sfîrşitul lunii respective la 1050 FF/acţiune. Prin urmare. în cazul operaţiunilor la termen condiţionale. cum sînt cele de vînzare/cumpărare RM.1. are facultatea să execute sau nu contractul (operaţiunile cu primă) sau să se declare vînzător sau cumpărător (stelajul). fie să ceară executarea contractului. cumpărătorul. "Ziua strigării primelor" e ziua de bursă dinaintea zilei lichidării.5. plătind vînzătorului 50 FF/acţiune. pentru fiecare din scadenţele primelor). La 3. deoarece cumpărătorul. operaţiunile cu primă se fac pentru unitatea de tranzacţii specifică pieţei RM (cîte 100 de acţiuni). La Bursa de la Paris operaţiunile cu primă au trei scadenţe succesive pe piaţa RM. Tranzacţiile cu primă În operaţiunile cu primă. ori să rezilieze contractul.

preţul şi prima sînt cotate în FF/acţiune. El va vărsa ca acoperire 50 FF x 100 acţiuni = 5000 FF. 65 . preţul este cu atît mai ridicat cu cît scadenţa este mai îndepărtată.operaţiunile cu primă se tratează pentru una din cele trei scadenţe succesive. investitorul are un profit brut de 10000FF (115000-105000). Atitudinea ulterioară a investitorului depinde de evoluţia cursului acţiunilor AAA pînă în ziua strigării primelor. reprezentînd mărimea primei şi fixează un preţ de exercitare de 1050. O primă direcie de utilizare a operaţiunilor cu primă este cea speculativă. cumpără un contract cu primă pentru iunie la 1050 dont 50. contractul este de 100 acţiuni. prima cea mai ridicată reprezentînd maximum 10% din cursul acţiunii. . În acest caz. . Există. Să presupunem că un investitor. investitorul ridică acţiunile.pentru acceaşi scadenţă sînt cotate trei prime.pentru aceeaşi primă. anticipînd creşterea cursului la acţiunea AAA. El va achita 1050FFx100=105000FF şi va obţine 100 titluri AAA. Prin urmare. . în acest sens. care acum au o valoare de piaţă de 115000 FF. următoarele posibilităţi: a) Dacă piaţa creşte şi cursul AAA ajunge la 1150 FF la strigarea din iunie.Tabelul 1 Termen iunie iulie august Preţ 1050 1150 1250 dont dont dont Prima 25 25 25 50 50 50 75 75 75 Observaţii: . adică acceptă executarea contractului. cumpărătorul anticipează o creştere a cursului şi speră să poată da un ordin de sens contrar pînă în ziua de strigare a primelor.

El procedează în acest fel deoarece excutarea contractului i-ar aduce o pierdere mai mare decît prima. el ar trebui să cumpere la 1050 FF/acţiune ceea ce are o valoare de piaţă de numai 950 FF/acţiune. deoarece pierde numai 25 FF/acţiune (1050-1025). cumpără în acelaşi timp 100 acţiuni cu primă la 1065 FF dont 50. Dacă.Figura 5 - b) Dacă piaţa scade şi cursul aciunii ajunge la 950 FF. estimînd că piaţa va scădea şi el va fi realizat o vînzare profitabilă. În acest caz. operatorul poate să facă o operaţiune de acoperire (fr. pentru a se acoperi împotriva riscului de majorare a cursului. ceea ce permite operatorului să îşi concretizeze cîştigul rezultat din operaţiunea cu primă. Asemenea operaţiuni cu primă sînt însă posibile numai atunci cînd pe piaţă există dezechilibre între cerere şi ofertă . va accepta primul contract (primind 100 acţiuni AAA la 1050 FF) şi va lichida imediat şi contractul ferm (livrînd 100 acţiuni la 1100 FF). operatorul abandonează contractul. Investitorul poate face însă şi o operaţiune de tipul arbitrajului. În cazul anticipării unei scăderi a cursului. faţă de prima de 50 FF/acţiune. La un curs curent situat între piciorul primei şi preţul contractului. couverture. el pierde la vînzarea fermă (1050-1100)FF x 100 acţiuni = -5000 FF. pierzînd mai puţin decît prima. odată cu operaţiunea cu primă de cumpărare pentru iulie a 100 de acţiuni AAA la 1050 FF încheie un contract de vînzare pe RM. la 1100 FF. dar cîştigă la operaţiunea cu primă (1100-1065) FF x 100 acţiuni = 3500 FF şi reuşeşte astfel să-şi reducă pierderea. Dacă piaţa creşte şi de exemplu ajunge la 1100 FF. cu condiţia să facă vînzarea pe RM la un curs superior preţului de exercitare. Într-adevăr.. engl. Aceste oportunităţi sînt temporare şi dispar prin chiar utilizarea tehnicilor de arbitraj. investitorul abandonează prima.adică piaţa nu este eficientă. investitorul execută contractul. Regula este că atunci cînd cursul din ziua strigării primelor (cursul curent) este mai mare decît piciorul primei (diferenţa dintre preţul contractului şi primă).în spaţiu sau timp . Totuşi. investitorul execută contractul. Să presupunem că vinde 100 acţiuni AAA pe RM iulie la 1050 FF. el va obţine un cîştig de (1100FF-1050FF)x100=5000FF deoarece. investitorul execută contractul. Dacă în ziua strigării primelor cursul este mai mic decît piciorul primei. pierzînd prima de 5000 FF. În Figura 5 se prezintă schema generală a operaţiunilor cu primă la creştere. 66 . mai mult decît prima de 50 FF/acţiune. de exemplu. hedging). adică pierde 100 FF/acţiune. adică renunţă la contract. înregistrînd un cîştig. la strigarea primelor. cumpărarea cu primă este asociată cu o vînzare fermă pe piaţa RM. cu lichidare în iulie. plătind prima (îşi limitează pierderea la valoarea primei). c) Dacă piaţa este la 1025 FF.

Prin urmare. fie vînzţtor. un preţ mai bun pentru contractul său ferm. unitatea tranzacţională pentru stelaj este egală cu cea a contractelor RM (100 titluri). respectiv să preia la preţul mai mic. să zicem. Strategia vînzătorului se bazează pe o piaţă în scădere. la preţul de 950 FF. Pentru vînzătorul unui contract cu primă situaţia este perfect simetrică: riscul său este nelimitat şi direct proporţional cu creşterea cursului curent peste preţul de exercitare. ţinînd seama de două preţuri stabilite pentru contract şi numite bornele stelajului. vînzătorul stelajului trebuie să livreze titlurile la preţul mai mare. dar va pierde 50 FF/acţiune la contractul condiţional. 5. operatorul obţine de fapt. În Figura 6 este prezentat un stelaj pe acţiunea AAA. cu atît cîştigă mai mult). Dacă însă piaţa scade la. la preţul de 1050 FF. Acest contract de stelaj îi permite cumpărătorului ca la scadenţă să se declare fie cumpărător.Prin această acoperire. cînd cumpărătorul stelajului se declară cumpărător de titluri. profitul său este limitat la mărimea primei. în raport cu evoluţia pieţei. pentru cumpărătorul unui contract cu primă. 1000 FF. în schimb. cîştigul este nelimitat (cu cît cursul curent creşte mai mult peste preţul de exercitare.2. stelajul cotînd pentru luna curentă şi următoarele cinci luni de lichidare. stellage) este un contract condiţional în care cumpărătorul are dreptul să aleagă sensul operaţiunii. cînd cumpărătorul stelajului se declară vînzător de titluri. cele două preţuri constituind bornele stelajului. în schimb riscul este limitat la mărimea primei (nu poate pierde mai mult decît nivelul acesteia). Operaţiunile cu stelaj Stelajul (fr. deoarece abandonează contractul şi plăteşte prima (preţul de exercitare este mai mic decît piciorul primei). Cumpărătorul unui stelaj pe acţiuni se poate declara fie cumpărător al acţiunilor la preţul mai mare. cu bornele 1050/950 FF/acţiune. La Bursa de la Paris. astfel încît el să poată încasa prima plătită de cumpărătorul care abandonează contractul. operatorul va cîştiga 50 FF/acţiune la contractul ferm. În schimb. 67 . fie vînzător al acţiunilor la preţul mai mic.

Stelajul poate fi utilizat pentru operaţiuni speculative. iar dacă scade sub borna inferioară. operatorul se declară vînzător şi cîştigă. iar cînd cursul se situează sub borna inferioară. dacă preţul creşte peste borna superioară. el se va declara cumpărător. . livrînd 100 titluri. Cumpărătorul de stelaj se aşteaptă la o variaţie mare a preţului. vom avea: a) La un curs al pieţei de 1100 FF cumpărătorul de stelaj se va declara cumpărător al titlurilor (100 acţiuni AAA) şi va plăti 100 x 1050 FF = 105000 FF. c) La un curs curent cuprins între bornele stelajului. operatorul se declară cumpărător şi cîştigă. pentru un contract a cărui valoare este de 110000 FF. . -Figura 6 Revenind la exemplu. deci (1000-1050) FF x 100 acţiuni = -5000 FF. la 980 FF. pierde 5000 FF: în calitate de cumpărător ar trebui să achiziţioneze la 1050 FF ceea ce pe piaţă este de 1000 FF. investitorul nu poate pierde mai mult decît jumătate din diferenţa dintre bornele stelajului. el se va declara vînzător. la stelaj se mizează pe o variabilitate mai mare (respectiv mai redusă) a preţului acţiunii între momentul încheierii operaţiunii şi ziua strigării primelor. el va avea deci un profit brut de 5000 FF. couverture). atunci cînd operatorul lucrează "descoperit". astfel. a căror valoare de piaţă este de 90000 FF la un preţ de 95000 FF (borna inferioară fiind de 950 FF. vînzătorul de stelaj mizează pe o variaţie a preţului în cadrul bornelor stelajului. cumpărătorul contractului se va pronunţa la scadenţă pentru una din cele două alternative. Ca atare.la un preţ curent între 1000 şi 1050 FF se declară cumpărător şi pierde mai puţin de 5000 FF. astfel. atunci cînd are 68 .În ziua strigării stelajului. unde cumpărătorul mizează pe creşterea pieţei (iar vînzătorul pe scăderea acesteia). cîştigul său maxim este însă limitat. deci (950-1000) FF x 100 acţiuni = -5000 FF. el vinde la 950 FF x 100 acţiuni).la 1000 FF. obţine un profit brut de 5000 FF.la un preţ curent între 950 şi 1000 se declară vînzător şi pierde mai puţin de 5000 FF. la 1020 FF pierde (1000-1020) FF x 100 acţiuni = -2000 FF. în funcţie de nivelul cursului la scadenţă (în ziua lichidării): cînd cursul este peste borna superioară a stelajului. astfel încît acesta să iasă din bornele stelajului. pierde (980-1000) FF x 100 acţiuni = -2000 FF. spre deosebire de cumpărarea cu primă. Prin urmare. Dimpotrivă. Specificul acestei operaţiuni este că. cumpărătorul contractului stelaj se va declara vînzător al titlurilor. el va pierde după cum urmează: . în calitate de vînzător ar trebui să livreze la 950 FF ceea ce pe piaţă este 1000 FF. b) La un curs al pieţei de 900 FF. sau pentru operaţiuni de acoperire (fr. indiferent dacă se declară vînzător sau cumpărător.

dar. cumpără două stelaje pe octombrie (1 stelaj = 100 acţiuni). de exemplu. În ziua strigării primelor (21 mai) acţiunea VVV cotează 530 FF. îşi compensează această pierdere cu cîştigul de 47 FF/acţiune rezultat din stelaj. contractul pe stelaj este pentru cumpărător un mijloc de realizare a unor operaţiuni speculative şi de acoperire pe o piaţă supusă unor mari fluctuaţii de preţ. Cumpărătorul de stelaj se declară cumpărător a 200 aciuni VVV la 445 FF şi realizează un profit potenţial de 85 FF/aciune. Dacă în ziua strigării primelor cursul VVV este de 437 FF. Dacă în ziua strigării primelor cursul la VVV este de 405 FF. la cîştiguri din stelaj (la 450 FF se declară cumpărător şi obţine 5 FF/acţiune profit poten_ial.50 FF. iar profitul lui apare atunci cînd variaţia preţului se menţine între bornele stelajului. vînzătorul stelajului poate vinde. cursul la VVV ar fi ajuns la 350 FF. Un operator care se aşteaptă la o mare fluctuaţie de curs. atunci cînd piaţa trece de 445 FF. În concluzie. vînzătorul stelajului va cîştiga 8 FF/acţiune. pe care investitorul stelajului le poate lua de pe piaţă la 437 FF.ca scop protejarea valorii unui portofoliu. deoarece cumpărătorul stelajului se va declara vînzător şi îi va vinde 200 acţiuni la 397 FF. Orice creştere a cursului la VVV duce la sporirea valorii portofoliului şi. Dacă. vînzătorul este însă dependent de decizia pe care o ia cumpărătorul în ziua strigării primelor.350 FF = 40 FF/acţiune. Operatorul. iar stelajul pe octombrie se negociază cu 379/445. dacă piaţa scade pînă în ziua strigării primelor la 350 FF. Dimpotrivă. Să presupunem că pentru lichidarea din mai acţiunile VVV cotează 412. Să presupunem acum că operatorul care a cumpărat stelajul 397/445 deţinea în portofoliu 200 titluri VVV pe care le dobîndise anterior la 390 FF. operatorul obţinea un profit potenţial de 29 FF/acţiune. cîştigurile din valorificarea stelajului compensează pierderea suferită la portofoliu. De exemplu. la scăderea pieţei. la rîndul lui. obţinînd un cîştig total de 8 FFx200VVV = 1600 FF. aceste titluri pe piaţă la 405 FF. deoarece se va declara cumpărător şi îi va achiziţiona 200 acţiuni la 445 FF. cumpărătorul de stelaj se declară vînzător de titluri VVV la 397 FF.350FF = 47 FF/acţiune. vînzătorul stelajului va cîştiga tot 8 FF/acţiune. ale cărui titluri din portofoliu au pierdut din valoare 390 FF . declarîndu-se vînzător. care devine real în momentul în care operatorul vinde pe piaţă titlurile achiziţionate la 445 FF). Profitul se concretizează în bani dacă operatorul vinde imediat pe piaţă la 530 FF acţiunile achizionate prin stelaj. De data aceasta el are în vedere acoperirea împotriva riscului de scădere a cursului la VVV şi deci de depreciere a portofoliului său. 69 . de data aceasta. Vînzătorul de stelaj se aşteaptă ca în ziua strigării primelor cursul să fie cuprins între 397 şi 445 FF. Chiar şi în ipoteza unei scăderi a cursului pînă în ziua strigării primelor operatorul ar fi cîştigat. fără să poată preciza sensul mişcării cursului. profit concretizat în bani atunci cînd operatorul cumpără de pe piaţă la 350 FF şi vinde în operaţiunea de stelaj la 379 FF. ceea ce înseamnă un profit implicit de 397FF .

gestiunea afacerilor CONTROLUL UNEI COMPANII: 70 .I.proprietatea asupra capitalului si .au ca scop dobindirea unui anumit grad de control asupra unei companii cu caracter public. PROBLEMA CONTROLULUI CARACTER PUBLIC IN COMPANIILE CU TRANZACTIILE CU FIRME . SEPARAREA DE FACTO: .

firma tinta fiind 71 . Prin intermediul bursei: a.capacitatea efectiva a unei persoane fizice sau juridice de a influenta deciziile strategice si gestiunea curenta a unei societati. Piata secundara 3. Preluarile de firme .ACHIZITIILE DE FIRME 1. Negocierea unor blocuri de control 2. Negocierea directa cu actionarul principal Functiile pietelor de capital: 1. In afara bursei: a. ca urmare a ponderii detinute in numarul total de voturi TRANSFERUL CONTROLULUI: 1. Cumpararea de actiuni in mod direct (ramasaj bursier) b. Controlul de drept . Fuziunile de firme . Controlul de fapt . Oferta publica de cumparare (tender offer) b.1. Piata a controlului de firme TEHNICI DE OBTINERE A CONTROLULUI .achizitiile in urma carora firmele ramin separate din punct de vedere juridic 2. Piata primara 2.achizitiile in urma carora nu supraviatuieste decit firma achizitoare.cind o firma sau particular detine direct sau indirect o fractiune din capitalul unei alte firme care ii confera majoritatea voturilor in CA 2.

acquisition) . offre publique d’achat. Asupra salariatilor Patrimoniu Acţionari ai societăţii Societatea B Societatea 72 . Asupra actionarilor 3. 4. 3. Negocierea unui bloc de control. Ramasajul bursier (creeping tender). Forme: 1. Absorbtia (statutory merger.“inghitita” PRELUAREA (takeover. Oferta publica de schimb. fusion “pure”) EFECTELE TRANZACTIILOR CU FIRME 1. Obtinerea procurilor (proxy fight) FUZIUNEA (merger.tehnica prin care doua sau mai multe firme se combina intr-una singura unindu-si patrimoniile. fusion) . absorbtion) 2. Asupra echipelor manageriale implicate 2. 2. 5.(tender offer.tehnica prin care o firma dobindeste un numar suficient de actiuni pentru a-si asigura controlul in firma emitenta Forme: 1. offer to purchase) care poate fi amiabila sau ostila.OPC . Oferta publica de cumparare . Consolidarea (consolidation.

A Acţiuni societăţii B Fig. plata cash sau prin schimb de acţiuni 73 Ostile 1. plata prin schimb de acţiuni Preluări de firme Amiabile 1. fără rezistenţă din partea firmei vizate 2. fără rezistenţă din partea firmei vizate 2. realizate prin negocieri 1. cu rezistenţă din partea firmei vizate 2. 1: Fuziunea prin absorbţie incorporată sau părţi A sociale ale Societatea A Acţionari ai societăţii C (foştii acţionari ai societăţilor A şi B) Societatea B Noua societate rezultată C Acţiuni sau părţi sociale ale societăţii C Fig. plata cash . 2: Fuziunea prin consolidare Fuziuni Amiabile.

rata firmei şi industriei este redusă 9. un singur ofertant ofertant 4. surpriză 5. anunţ anticipat până la un anumit grad 5. un singur 3. ofertanţi multipli 4. ofertanţii sunt probabil alte firme care caută noi oportunităţi de investiţii Tabelul 1: Fuziunile şi preluările de firme 3. rata lui Tobin (q) a firmei şi industriei egală sau mai mare decât rata ţintei din preluările ostile 9. managementul 5. ţinta provine din industriile în creştere 8.3. managementul deţine o cotă redusă în firmă 6. ţinte cu performanţe sub media din industria respectivă 7. ţinta provine din industriile mature 8. managementul deţine o cotă deţine o cotă importantă în firmă importantă în firmă 6. ofertanţii raideri sunt (comparaţie) Tabelul 2: Diferenţierea între investitorii strategici şi investitorii financiari pe piaţa pentru controlul corporaţiilor Aspecte Investitorii 74 Investitorii . firma ofertantă 6. ţinta are cu surplus de cash performanţe caută o ţintă cu deasupra mediei mari oportunităţi din industria dar care are respectivă nevoie de cash 7. anunţ anticipat 4.

Motivaţia Obiective financia ri Apreciază Consideră faptul că existenţa unei activele sau sinergii ca urmare afacerea sunt a combinării celor subevaluate două firme Urmăresc Urmăresc păstrarea firmei revânzarea firmei achiziţionate în achiziţionate cadrul corporaţiei Termen lung Acţionează ca urmare a strategiei generale de dezvoltare a companiei Ponderea o au fondurile proprii Monedă de cont şi/sau titluri Termen scurt sau mediu Acţionează ca urmare a specializării în acest tip de activităţi În principal – fonduri împrumutate Numai monedă de cont strategi ci Durata obiectivelor Strategia Fonduri Plata 75 .

Orizontul de timp: .criterii 1.Cresterea externa .Invaziile (hostile takeover) 4.Plasamentul financiar . Tehnica de plata: .risk arbitrage 3.de tip holding 5. rascumparare (offre de ramassage.de tip simbioza .OPC mixta MOTIVATII 76 .de tip tactic 6.de tip pastrare . Strategia corporativa: .laterale 2.de tip strategic . Scop: .Operatiuni de salvare (organizational rescues) .extindere de produs .extindere de piata .conglomeratele .OPC de schimb . offre de desinteressment des minoritaires ) .Colaborari (collaborations) .orizontale .verticale . Nivelul de integrare dorit: .de tip absorbtie .Achizitii contestate (takeover bid) .Retragere.CLASIFICAREA ACHIZITIILOR . Relatiile dintre companii: .OPC “pura” (cash offers) .

Cumpararile la un pret sub valoarea activelor .1.Utilizarea eficienta a efectului de pirghie financiara .Marirea capacitatii de finantare a firmei .Diversificarea riscului 3.Cumpararea de echipe manageriale si specialisti de inalta calificare .Sinergia de natura financiara .Obtinerea unei licente de operare de MECANISMUL ACHIZITIILOR DE FIRME 77 .Imbunatatirea activitatii de management .Ratiunile personale ale managerilor .Utilizarea “cash-flow-ului” disponibil . Motivatii comerciale si industriale Sinergia operationala Dezvoltarea (cresterea companiei) Dobindirea masei critice Siguranta aprovizionarilor si a desfacerilor Cresterea cotei de piata Diversificarea Consideratii legate de ciclul de viata 2.Chilipirurile .Optimizarea fluxurilor complementare de fonduri interne . Motivatii de natura financiara . Motivatii speciale .Economia fiscala .

SELECTAREA COMPANIILOR TINTA .utilizarea grilelor de selectie in achizitiile de firme .dimensiunea normativ .financiara 4. EVALUAREA FIRMELOR TINTA 3. INTEGRAREA POST .ACHIZITIE 78 .utilizarea sistemului parametrilor de referinta 2. OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE .1.procedurala .dimensiunea economico .

Boone Pickers Saul Steinberg Sir James Goldsmith Rupert Murdock Compania ţintă Phillips Petroleum Walt Disney Productions St.8 milioane $ 79 . Regis Co. dar insuficient exploatate. cu active de mare valoare.II. firma ţintă este o companie care este subevaluată la bursă. proie. a preţului acţiunilor. fr. PRELUARILE OSTILE DE FIRME 1. asset stripers) sau includerea firmei ţintă intr-un joc bursier care ar duce la creşterea pe termen scurt. ţinta (engl. Raiderul  poate să urmărească o eficientizare reala a activitaţii firmei în cauză. separat sau în combinaţie cu compania pe care o deţine  urmăreşte doar cumpărarea firmei pentru a o vinde ulterior pe bucăti (engl. target.  alte motive: deţinere a unei cote de piaţă importante într-un anumit domeniu sau într-o anumită regiune.8 milioane $ 51. engl. Exemple: Raiderul T. cible. de zile 47 76 25 137 Profit 89 milioane $ 59.a.2 milioane $ 49. dimensiune importantă s. maiden)  De regula. Warner Communicati ons Nr. Atacul în preluările ostile de firme Firma vizată.

cumpărările de titluri fiind efectuate în acest caz. dawn raid). la rândul său.  Când echipa de conducere a firmei ţintă primeşte această notificare.  lansarea sa se va face cu precădere în momentul cel mai neaşteptat: la sfârşit de săptămână (weekend). înaintea sărbătorilor. stocks parking). în contul altor persoane.  „raidul din zori” (engl. considerente ideologice Atacul  este adesea spectaculoas şi neaşteptat  minuţios pregătit.  Raiderul. elementul surpriză fiind adeseori decisiv. va trimite o ofertă prin poştă fiecărui acţionar al firmei pe care intenţionează să o cumpere. care reprezintă o ofensivă masivă de cumpărare la primele ore de tranzacţionare la bursă înainte ca cineva să-şi dea seama ce se întâmplă  Raiderul poate apela la acţiunea concertată (engl. este obligată să informeze imediat acţionarii. 80 . în timpul vacanţelor. iar ulterior să trimită fiecărui acţionar o copie după notificaţie şi o scrisoare explicativă. printr-un comunicat de presă . prin care se întârzie declararea identităţii acestuia. lansarea efectivă a atacului (emiterea ofertei de preluare). 1. 2.  raiderul care lansează OPC nesolicitată este obligat să facă o notificare firmei ţintă. imediat după anunţarea unor rezultate slabe sau a altor probleme ale firmei ţintei. fazele iniţiale ale atacului se pot iniţia diverse strategii. concert party) utilizând parkingului de acţiuni (engl.

Bear Hug) 81 . “Saturday Night Special”. oferta în două mişcări (engl. 2. 2. twotier offer) – 2.6. Strategia ofertei în două trepte (engl. two-step tender). „lovitura preventivă” (engl.“noaptea specială de sâmbătă”. 2.2. planned revision) unde ofertantul începe cu un preţ mic dar este pregătit pentru oferte de valoare mai mare. “îmbrăţişarea ursului” (engl.2.5.1. low ball offer) în speranţa obţinerii controlului asupra ţintei la un preţ mai mic decât valoarea sa reală. revizuirea planificată (engl. pre-emptive strike)  Ofertă de mică valoare (engl. 2.3.4.

conducătorul grupului Hanson Trust. partenerii 82 . sau “raidul în familie”.Boone Pickers. cel care a preluat firma Revlon. William şi Sam. “teroarea industriei petroliere” • Carl Icahn “căpitan de zbor” • Sir James Goldsmith amator de “vânat” de talie mare • Saul Steinberg. o proprietari ai băncilor de investiţii – Joe Perella şi Bruce Wasserstein din Boston.  categoria imediat următoare (raiderii mijlocii) o Irwin Jacobs numit “Irv lichidatorul” o Ivan Boesky. Henry Kravis şi George Roberts.în 1968.Mesa Petroleum .apogeul în anii '80 . firma Hugoton. o Steve Friedman şi Peter Sachs de la Goldman Sachs.începutul anilor '80 a dus la apariţia unui nou tip de antreprenor individual. o fraţii canadieni Belzberg-Hyman. o Sir Gordon White. supranumit şi "Ivan cel Groaznic" o Sam Heyman care şi-a încercat şansa asupra lui Union Carbid. aşa numiţii raideri individuali: • T.Cronologic . . Boone Pickers . o Jerome Jerome Kohlberg.T.1956 primul raid . asediatorul celor de la Walt Disney Productions • Ronald Perelman.

în calitate de fonduri proprii  decembrie 1984. Boone Pickens a atacat compania Gulf Petroleum  mare diversitate de junk bonds o o obligaţini cu dobândă fixă obligaţiuni cu cupon zero (engl.cunoscutei firme Kohlberg. Jeffrey Steiner). Victor Postner. Kravis. fallen angels)  Drexel Burnham Lambert prin promotorul acestora Michael Milken  “Obligaţiunile murdare” erau garantate cu activele şi fluxul de numerar (cash-flow) al firmei ţintă la care se adăugau sumele avansate de iniţiator la realizarea finanţării. David Murdock şi Robert Maxwell pentru presa şi editură. o rivalii firmei KKR – firma Forstmann Little. Roberts & Co.. zero coupon bond).Junk bond-urile – titlurile care au revolutionat piata controlului corporatist  “îngeri căzători” (engl. Natalie Koether Obligaţiunile „murdare” . Harold Simmons.  partea finanţată prin emisiune poate ajunge la 40% din valoarea tranzacţiei 83 .  În domeniul mass-media se remarcau Ted Turner pentru audiovizual. când T.  raiderii de talie uşoară: protejaţii băncii Drexell Burnham Lambert (Nelson Peltz.

să creeze valoare chiar şi într-un grup foarte diversificat. 84 .  Părintele LBO Jerome Kohlberg Jr. care a pus bazele firmei Kohlberg Kravis Robert & Co.Achiziţiile pe datorie (engl . o dificultăţile financiare care au intervenit. datorată în special modului de finanţare  motive au stat la baza dezvoltării acestui gen de tranzacţii o eşecul prezumpţiei anilor '60 conform căreia un management eficient poate.. prin aptitudinile sale. în cazul unor achiziţii finanţate prin datorie sau slaba performanţă a unor firme cumpărate anterior o disponibilitatea finanţării o interesele aflate în joc o apariţia teorie de agent. Leverage Buy Out)  adevărată industrie  puternic efect de levier. căruia îi corespunde şi o componentă majoră de risc.

Derularea unei tranzacţii LBO . 1. 2. sweet equity) prin care se acordă condiţii privilegiate unor participanţi. iniţiatorul contactează un grup de investitori.  Datoria principală (senior debt sau emisiunea de obligaţiuni senioare) . organizarea preluării. finanţarea  Capitalul propriu reprezintă 10-30% din finanţarea totală şi poate consta în sume cash. acţiuni comune şi acţiuni preferenţiale o “acţiuni dulci” (engl. al căror capitaluri ar trebui să fie îndeajuns de mari încât să asigure atragerea de resurse financiare suplimentare care să asigure succesul operaţiunii.etape.50-80% din totalul finanţării 85 .

 Datoria subordonată (junior debt sau emisiunea de obligaţiuni junioare) Creditele au o perioadă mai lungă decât cele anterioare. de regulă. de 5-7 ani.fie vânzarea firmei "pe bucăţi" (engl. 3. Drexel realizează primele LBO pe bază de obligaţiuni murdare.  Michael Milken  În 1982. la care s-a adăugat în 1975. firma de cercetare Lambert Brussels Witter  ideea revoluţionară a folosirii junk-bond-urilor în preluările de firme şi pe un redutabil know-how în analiza calităţii firmelor candidate la emiterea unor astfel de titluri. bust-up) -"punerea pe picioare" (engl. Drexel a simplificat şi mai mult procesul: declara în scris că este încrezătoare în capacitatea achizitorului de a obţine capitalul necesar ofertei publice de cumpărare iar pe baza acesteia puteau fi obţinute fondurile 86 .  La începutul anului 1985. build-up) Drexel Burnham Lambert  Banca a fost creată în 1973. (banca înfiinţată în 1935) cu firma Drexel Firestone. prin fuziunea băncii Burnham & Co. cu o scadenţă mai mică.• constă dintr-un credit sindicalizat acordat firmei cumpărătoare de către un consorţiu bancar. valorificarea investitiei .

 un întreg arsenal de tehnici. odată cu condamnarea lui Milken şi a colaboratorilor lui III. • luarea în calcul a câtorva aspecte: 1. strategii şi tactici pe care conducerea trebuie să le aibă în vedere şi care. 3. 87 .  pierde puterea de piaţă în 1987. abilitatea companiei de a găsi parteneri (cavaleri albi) cu care să poată negocia tranzacţii amiabile în cazul în care firma este atacată.  "Air Fund"  intenţia lui Milken . ca firma cu cele mai mari profituri de pe Wall Street. în mare măsură coincid cu urmărirea obiectivelor generale ale oricărei societăţi cu caracter public.oricine să poată cumpăra pe oricine şi în orice moment dacă avea în spate banca Drexel. impactul prezent şi viitor al măsurilor de apărare asupra valorii titlurilor emise de companie. pentru prima dată. Drexel apărea în 1986. măsurile defensive să aibă o intensitate care să fie în concordanţă cu ameninţarea făcută de raideri. APARAREA IN CAZUL ACHIZITIILOR OSTILE  constă într-o serie de tehnici şi modalităţi prin care conducerea companiilor ţintă poate evita atacurile sau dejuca planurile invadatorilor. 2.

a) autocontrolul. direct sau de cele mai multe ori. de natura 4) Preluarea va avea efect negativ asupra personalului. Măsuri preventive de apărare  efect descurajarea eventualelor oferte de cumpărare nesolicitate. care vizează deţinerea de către firmă a propriilor acţiuni. indirect. Masuri generale . prin crearea unei mase sigure de acţionari. 6) Oferta nu respectă principiul egalităţii de tratament al acţionarilor. 3) Achiziţia contravine diferitelor reglementări . 88 .societatile în comandită pe acţiuni. ci în scop financiar. deoarece se aşteaptă o îmbunătăţire în viitor a factorilor care influenţează cursul acţiunilor. 2) Oferta estre făcută într-un moment nepotrivit.manuale cunoscute sub numele de “black books” . a mediului economic sau a altor părţi sociale. 5) Există convingerea că preluarea nu se produce în scopul combinării firmelor.plan de acţiune în caz de OPC .întărirea controlului asupra capitalului social în maniera unei mai bune administrări. 1. I. .• motive în baza cărora managerii pot refuza o ofertă de preluare: 1) Preţul nu reflectă valoarea reală a firmei. reglementărilor antitrust sau de altă natură.

acţiuni al cărui drept de vot – dublu. care se angajează să nu vândă titlurile pentru o anumită perioadă de timp. în caz contrar. reprezentaţi în Consiliul de Administraţie. formate şi gestionate de grupul de acţionari principali. cheque en blanc).prin intermediul unor filiale. f) Rezerva de capital autorizat neemis. • Cultivării unei bune imagini de presupune promovarea unor relaţii acţionarii. noyaux durs) prin care o masă de blocaj de acţiuni este încredinţată unor acţionari de încredere (cu participări de 25%).concentrarea eforturilor conducerii în direcţia eliminării motivelor care ar determina iniţierea unui astfel de acţiuni. şi/sau. piaţă – cordiale ce cu • Reactualizarea şi lărgirea gamei informaţiilor • Anunţurile publice 89 . multiplu – este stabilit ulterior. să le ofere numai anumitor persoane (fizice sau juridice). ce constă în plasarea de acţiuni preferenţiale unor persoane de încredere. triplu. c) “cascade de holdinguri necotate”. piaţa şi cu presa. b) Constituirea de “nuclee dure“ (engl. 2. Măsuri pentru menţinerea unui curs cât mai ridicat pe piaţă . allied shareholdings. fr. d) Disocierea dreptului de vot de alte prerogative ataşate acţiunilor e) tehnica “cecului în alb” (fr. agreate de conducerea firmei.

Măsuri pentru identificarea acţionarilor • Actualizarea registrelor acţionarilor • Identificarea interpuşilor (engl: nominee) • Obligativitatea notificării identităţii în momentul depăşirii unui anumit procent din capitalul firmei. 3. fiind de 3% din capital in Marea Britanie sau 5 % in Franta si SUA. Evitarea realizării numai a anunţurilor obligatorii  Estimările pieţei  Întârzierea anunţului • Realizarea unor profituri şi dividende constante. Acest nivel variaza. 90 .

radar alarm) presupune urmărirea atentă de către conducere a tendinţelor de cumpărare a acţiunilor companiei sale la bursă. firma acordă dreptul vechilor acţionari să cumpere în viitor acţiuni preferenţiale sau obligaţiuni convertibile în acţiuni ale firmei. II. poisson pi1l)  flip over. pentru a depista din vreme orice intenţie de preluare. 1. Strategiile "gri" .• Tehnica “alarmei radar” (engl.se află la interferenţa între strategiile pur preventive şi cele pur defensive. aceste drepturi se pot exercita numai după ce o terţă parte 91 . De obicei. Tehnica "pilula otrăvită" (engl.

Martin Lipton ."Shareholder Rights Plan"  Martin Siegel  flip in .obligaţiunile convertibile şi cele ordinare pot conţine o clauză că pot deveni imediat convertibile sau răscumpărabile în acţiuni la valoarea nominală. în momentul schimbării controlului companiei emitente. nu numai titluri emise de propria firmă.  mare varietate de asemenea clauze.  1983. funcţie de efectul scontat şi de “constituţia pacientului".a obţinut un anumit procentaj din actualul număr de acţiuni. care constă în angajamentul firmei-ţintă de a-şi răscumpăra unele actiuni la un anumit preţ (majorat cu o primă) 2. o emite noi acţiuni care promit dividend special în cazul unei preluări ostile. b) Clauzele "otrăvite" din contractele de licenţă sau de agenţie prevăd rezilierea contractelor respective în 92 . ceea ce va ridica preţul acţiunior şi implicit costul achiziţiei o “poison put”. Alte obstacole de natură contractuală a) Clauzele "otrăvite" în contractele de împrumut . făcându-se astfel mai dificilă preluarea.se permitea acţionarilor firmei ţintă să cumpere şi titluri ale raiderului.

d) Clauza super-majorităţii 93 (engl. fiecare dintre acestea fiind ales odată la 3 ani. triple) presupunea eliberarea a o parte din fonduri la schimbul de control iar celelalte părţi la concedierea personalului firmei. Obstacole procedurale . uneori chiar fără anunţarea acţionarilor. c) Clauza Consiliul de Administraţie eşalonat (engl. c) Clauza anti-greenmail 3. a) Schimbarea sediului şi a locului de înscriere a societăţii b) “Paraşuta de aur” (engl.  paraşutele pot fi însoţite şi de unele mecanisme de declanşare o mecanismul simplu presupunea eliberarea fondurilor la schimbul controlului o mecanismele multiple (duble.caz de schimbare a controlului întreprinderilor.  pentru acestea.pot rezulta prin schimbarea diferitelor clauze din statutul şi contractul de societate. golden parashute). super-majority . la iniţiativa managerilor. . Aceste prevederi consimţesc existenţa a trei grupuri de directori. staggered board of directors.o clauza care se stipulează că managerii vor încasa o anumită sumă de bani în caz de concediere.  “paraşuta de argint” (silver parashutes) destinată managementului mediu şi "paraşuta de cositor" (tin parachutes) destinată salariaţilor. plăţile cuvenite sunt proporţionale. provision staggered directorship) prevede că doar un număr redus de administratori poate fi reînnoit anual.

provision; fr. la régle de la supermajorité'). O firmă poate adopta un amendament prin care să stipuleze că, pentru realizarea unei achiziţii sau fuziuni să fie nevoie de votul unui număr de acţionari mai mare (60-80%) decât majoritatea simplă. e) Clauza preţului corect (engl. fair price provision)

4. Pactele cu acţionarii - nu i se dă raiderului posibilitatea să cumpere acţiunile firmei ţintă în mod progresiv şi mai ales, în cazul unei proxy fight, atacantul se va găsi în faţa unei structuri solide de apărare. a) “Scutierii albi” (engl. white squires) sunt acţionarii altor firme, instituţii financiare sau de asigurări (acţionariat “aliat”), cărora li s-a plasat un pachet de acţiuni, pentru a sprijini echipa de conducere existentă. b) Pactele de votare (engl. voting pacts) sunt acorduri încheiate fie între membrii aceleaşi familii, fie între acţionarii cu interese commune, prin care se acordă unuia dintre acestia dreptul de a vota pentru toţi. c) Participările încrucişate (engl. crossshareholdings) se realizează atunci când două sau mai multe firme deţin pachete substanţiate de acţiuni, una în cealaltă.

III. Măsuri defensive 1. Tehnica “obezului” (engl. fatman defense, fr. tactique de obèse), care constă în achiziţia de active în scopul creşterii externe.

94

- scopuri imediate: 1) Ajungerea la o dimensiune care să fie în conflict cu legislaţia antitrust 2) crearea unui conflict cu anumite norme în vigoare 3) utilizarea activelor financiare atractive pentru raider Forme:  creşterea capitalului social în momentul lansării ofertei.  Fuziunea dintre firmă şi principalele sale filiale  creşterea îndatorării firmei. 2. Intervenţia unei firme terţe “cavaler alb” (engl. white knight; fr. chevalier blanc),  variantă a acestei tactici este cea prin care managementul firmei ţintă emite acţiuni în favoarea acestui cavaler alb (engl. lock-up agreement).  aşa numitele acorduri irevocabile (engl. standstill agrements), prin care impun anumite limite investitorului prieten, limite prin care acesta asigură compania că acţiunile pe care le va dobândi nu vor sta la baza unei preluări ostile. 3. Vânzarea “bijuteriilor coroanei” (engl. crown jewel sale; fr. vente des joyeaux de la couronne)  vânzarea lor directă  printr-un spin-off ce presupune că o firmă ţintă poate opta pentru transferarea proprietăţii asupra unui activ dorit de predator, într-o altă firmă. Astfel, acţionarii deţin acţiuni la două firme diferite, iar dacă un ofertant va dori să preia firma

95

împreună cu activul respectiv, va cumpere ambele pachete de acţiuni. 4. Tehnica “pământului pârjolit”

trebui

 (engl. scorched-earth policy; fr. terre brullage) constă în a lichida rapid activele valoroase ale societăţii pentru a reduce interesul invadatorului.

5. Metoda convingerii sau tehnica greenmail - o metodă costisitoare ce presupune răscumpărarea acţiunilor deţinute de ţintă, adesea cu o primă substanţială, de la un raider, care detine o participaţie semnificativă în capitalul unei firme, şi ameninţă să lanseze o ofertă publică.

6. Acţionarea în justiţie - are în general două obiective: o găsirea unui impediment legal în calea realizării achiziţiei (aşa-numitul “showstopper”) o câştigarea de timp, amânarea operaţiunii în speranţa că preţul va creşte peste suma pe care ofertantul este dispus să o plătească. • temeiuri legale: - Regulile de informare - Conflicte de interese; - Reglementările referitoare la marja tranzactiei-

7. Răscumpărarea propriilor acţiuni sau auto-ofertele (engl. self-tender)

96

."inamicul străin" . privitoare la momentul ofertei şi (b) Argumente raţiunile comerciale (c) Atacul personal. Cumpărarea proprilor acţiuni cu excepţia celor deţinute de raider 9.acuzaţii de rasism 12. .reglementări care împiedică măsurile discriminatorii. în sensul că o ofertă de cumpărare trebuie să fie adresată tuturor acţionarilor inclusiv raiderilor. Războiul comunicaţional centrat pe imaginea firmei ţintă (a) (b) (c) Prezentarea profiturilor şi a dividendelor viitoare Reevaluarea activelor Previziunile de dezvoltare pozitivă a activităţii firmei 11. posesorii aceluiaşi tip de titluri trebuind a fi trataţi în mod egal. 8. Apelul la publicitate şi la factori emoţionali 97 .încercare de mituire . Războiul comunicaţional centrat pe imaginea raiderului (a) Valoarea ofertei lansate de invadator. Fuziunile defensive 10.

Lichidarea totală 98 . Apărarea Pac Man 14.Strategia dentistului evreu 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful