You are on page 1of 1

Item: 1 Murid Sharun Dayang Lapee Hamim Mardina Michelle Seng Leng Siti Aishah Ahisah Federer Salmi

Keputusan Kebolehpercayaan Ujian 1 X √ √ √ X √ √ √ X √ √ Ujian 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kunci: √ = jawapan betul, X = jawapan salah 1. Apakah kebolehpercayaan item 1? 2. Bagaimana anda boleh menambahbaik kebolehpercayaan item 1? Jawapan Kumpulan Murid skor tinggi Murid skor sederhana Murid skor rendah Jumlah murid C* adalah jawapan betul 1. Hitung indeks kesukaran. 2. Hitung indeks diskriminasi. 3. Tafsir analisis anda.

A 2 10 12 24

B 3 9 11 23

C* 35 29 8 72

D 4 12 10 26

Bil. Murid 44 60 41 145